of 202 /202
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK Godina XLVIII – Broj 3 Srebrenik, 29.03.2013.godine

SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik...

Page 1: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLANSKI KANTON TUZLA CANTON OPĆINA SREBRENIK MUNICIPALITY SREBRENIK

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

Godina XLVIII – Broj 3 Srebrenik, 29.03.2013.godine

Page 2: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

SADRŽAJ: I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Strana

1. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu...................................................................................................................2

2. Odluka o pokriću viška rashoda nad prihodima (deficita) iskazanog u budžetu općine Srebrenik za 2012.godinu .....................................................................3

3. Odluka o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.................................................4-33 4. Odluka o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu............................34-40 5. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama...........................41-47 6. Program izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013.godini.......48-69 7. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013.godini.........................70-77 8. Zaključak o usvajanju Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik

za 2012.godinu...............................................................................................................78 9. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012.godinu ............................79-164 10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava

izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine -budžeta općine Srebrenik........................................................................................... 165

11. Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine-budžeta općine Srebrenik.............................166-172

12. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama .............................................................................................163

13. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravnopravnost spolova ................................................................................................174

14. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije .......175 15. Zaključak o formiranju Komisije za raspodjelu novčanih sredstava ..........................176 16. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o usvajanju Zoning plana

Poslovne zone „Špionica 1“.........................................................................................177 17. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o provođenju Zoning plana

Poslovne zone „Špionica 1“.........................................................................................178 18. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti...........................179 19. Zaključak o usvajanju Konačnog izvještaja o procijenjenim štetama od

prirodnih i drugih nesreća (od požara, mraza, leda, olujnog nevremena i suše u toku 2012.godine).............................................................................................180

20. Zaključak o usvajanju Informacije o problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik ..........................................................................181

21. Zaključak o davanju saglasnosti Jahić Mehmedaliji sin Murteza iz Srebrenika za otuđenje nedovršenog objekta – kuće...........................................182-183 22. Zaključak o podržavanju Programa rada Općinskog načelnika općine

Srebrenik za 2013. godinu....................................................................................... ....184 II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

23. Program rada Općinskog načelnika općine Srebrenik za 2013.godinu......................................................................................................185-194

24. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JP „9. Septembar“ d.d. Srebrenik ................................................195

25. Zaključak o odobravanju sredstava Umjetničkoj radionici Srebrenik ........................196

Page 3: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

26. Zaključak o odobravanju sredstava Jašarević Izetu iz Srebrenika ..............................197 27. Zaključak o odobravanju sredstava Ahmeljinović Admiru iz Rapatnice ....................198 28. Zaključak o odobravanju sredstava Planinarskom društvu „Majevica“ Srebrenik .....199

Page 4: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

2

Na osnovu člana 70. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine F BiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 45/10 i 25/12), članova 23., 24. i 25. Uredbe o računovodstvu budžeta u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 10/07) i članova 24. i 117. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana, 28.03.2013. godine, d o n o s i:

O D L U K U O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK

ZA 2012. GODINU

Član 1. Usvaja se izvršenje Budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu sa sljedećim pokazateljima: I - Ukupni prihodi na klasi 7 ......................................................................... 7.607.338,96 KM II - Ukupni rashodi na klasi 6 ......................................................................... 6.412.472,30 KM III - Ostvareni višak prihoda nad rashodima (I-II)................................... 1.194.866,66 KM IV - Primici na klasi 8 ...................................................................................... 64.267,95 KM V - Preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2011. g . ................................ 7.021,17 KM VI - Ukupno za raspoređivanje (III+IV+V)............................................... 1.266.155,78 KM

Član 2. Sredstva za raspoređivanje po godišnjem obračunu za 2012.godine raspoređuju se kako slijedi:

I- Sredstva za raspoređivanje (prihodi+primici+višak prihoda nad rashodima) 1.266.155,78 KM II- Za isplaćene kapitalne izdatke u 2012. godini (konto - 821000) .................. 3.562.862,86 KM III- Za isplaćenu otplatu kredita u 2012. godini (konto - 823100) ................... 215.391,63 KM IV- Razlika (I-II-III) = višak rashoda nad prihodima (deficit) ................. - 2.512.098,71 KM

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Vesna Veselčić s. r. Broj: 01-170/13 Srebrenik, 28.03.2013.godine

Page 5: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

3

Na osnovu odredbi člana 17. stav 1. tačka 2 a u vezi sa članom 73. i 74. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj: 49/06) i člana 24. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana _______ 2013. godine, donosi:

O D L U K U O POKRIĆU VIŠKA RASHODA NAD PRIHODIMA (DEFICITA)

ISKAZANOG U BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA 2012. GODINU

Član 1. Ovom odlukom uređuje se način pokrića viška rashoda nad prihodima (deficit) iskazanog u

Budžetu općine Srebrenik za budžetsku 2012. godinu u iznosu od 2.512.098,71 KM, izvore i rokove za finansiranje budžetskog deficita.

Član 2.

Višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 2.512.098,71 KM pokrit će se u periodu

2013. - 2017. godina i to: - iz planiranog ostvarenja suficita u budžetskoj 2013. godini u iznosu od 200.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u budžetskoj 2014. godini u iznosu od 500.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u budžetskoj 2015. godini u iznosu od 600.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u budžetskoj 2016. godini u iznosu od 600.000,00 KM, i - iz planiranog ostvarenja suficita u budžetskoj 2017. godini u iznosu od 612.098,71 KM.

Član 3.

Ukoliko ostvareni prihodi i primici za neku od budžetskih godina u periodu 2013. – 2017.

godina budu u većem obimu od planiranih iznosa, može se izvršiti pokriće deficita i u većem iznosu od planiranog pokrića utvrđenog ovom Odlukom.

Član 4.

Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor pratit će realizaciju ove Odluke.

Član 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će se objaviti u „Službenom glasniku

općine Srebrenik“.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Vesna Veselčić s. r. Općinsko vijeće Broj: 01-171/13 Srebrenik, 28.03.2013. godine.

nmujcinovic
Typewritten Text
28.03.
Page 6: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

4

Na osnovu odredbi člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06), člana 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 24. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik na sjednici održanoj dana, 28.03.2013. godine, d o n o s i:

ODLUKU O BUDŽETU OPĆINE SREBRENIK ZA 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Član 1. Budžet općine Srebrenik za 2013. godinu sastoji se od: KM

OPIS Budžet za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-

31.12.2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

1 2 3 4 I - PRIHODI I PRIMICI 11.370.000,00 7.671.606,91 10.775.000,00

II- PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2011.GOD. 7.021,17 7.021,17 0,00

III - UKUPNA SREDSTVA (I+II) 11.377.021,17 7.678.628,08 10.775.000,00

IV - UKUPNI RASHODI I IZDACI 11.377.021,17 10.190.726,79 10.575.000,00 V- RAZLIKA (III-IV) 0,00 - 2.512.098,71 200.000,00 VI – PRENESENI DEFICIT IZ 2012. GODINE 0,00 0,00 - 2.512.098,71 VII-PLANIRANO POKRIĆE DEFICITA IZ 2012. GODINE U BUDŽETSKOJ 2013. G.

0,00 0,00 200.000,00

VIII- RAZGRANIČENI DEFICIT PLANIRAN ZA POKRIĆE U PERIODU 2014-2017.GOD. (VI-VII)

0,00 0,00 -2.312.098,71

Suficit u iznosu od 200.000,00 KM upotrijebit će se za pokriće dijela deficita u iznosu od 200.000,00 KM iz 2012. godine.

Član 2.

Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2013. godinu kako slijedi:

Page 7: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

5

A - PRIHODI I PRIMICI u KM

Vrsta prihoda OPIS VRSTE PRIHODA

Prijedlog budžeta za 2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-31.12.

2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

Index (6/4)

x 100

1 2 3 4 5 6 7

710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.999.900,00 5.551.300,00 5.212.283,75 5.466.300,00 98,47

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 54.500,00 44.200,00 18.983,05 20.500,00 46,38

711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 20.000,00 15.000,00 3.161,24 5.000,00 33,33

711112 Porez na dohodak od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza) 28.000,00 28.000,00 15.698,65 15.000,00 53,57

711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) 500,00 500,00 103,16 500,00 100,00

711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza) 1.000,00 200,00 20,00 0,00 0,00

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00 500,00 0,00 0,00

711100 Porez na dobit 2.000,00 1.386,00 0,00 0,00

711211 Porez na dobit 2.000,00 1.386,00 0,00 0,00

713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 35.000,00 64.000,00 69.434,56 31.000,00 48,44

713111 Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza) 25.000,00 62.000,00 67.597,79 30.000,00 48,39

713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) 10.000,00 2.000,00 1.836,77 1.000,00 50,00

714100 Porez na imovinu 883.900,00 724.000,00 600.396,54 781.000,00 107,87

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 250.000,00 250.000,00 254.143,41 270.000,00 108,00

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 22.000,00 26.000,00 23.401,68 26.000,00 100,00

714121 Porez na nasljeđe i darove 18.000,00 20.000,00 20.867,11 25.000,00 125,00

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 371.000,00 310.000,00 243.560,34 310.000,00 100,00

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 222.900,00 118.000,00 58.424,00 150.000,00 127,12

715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 8.000,00 1.500,00 641,54 1.800,00 120,00

715132 Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o PPP i usluga osim proizvoda iz čl.12.stav 1. tač.1.,2., 4., 12., 13., i 16., 5.000,00 500,00 36,32 1.000,00 200,00

715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 3.000,00 1.000,00 605,22 800,00 80,00

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 8.000,00 2.000,00 347,13 1.000,00 50,00

715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz čl. 12. stav 1. tač. 1. i 2. ZPPPU 5.000,00 1.000,00 162,47 500,00 50,00

715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz čl. 12. stav 1. tač. 12. ZPPPU i PPU u građ. koji se obračunava naosnovicu iz čl. 18. tač. 5. Zakona 3.000,00 1.000,00 184,66 500,00 50,00

Page 8: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

6

716100 Porez na dohodak 855.000,00 758.100,00 735.039,11 749.100,00 98,81

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 680.000,00 620.000,00 621.619,00 623.000,00 100,48

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 35.000,00 20.000,00 15.694,04 18.000,00 90,00

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 30.000,00 10.000,00 9.796,49 10.000,00 100,00

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 100,00 44,40 100,00 100,00

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 15.000,00 15.000,00 6.672,51 10.000,00 66,67

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samos. djel. iz čl.12. st.4. Zakona o porezu na dohodak 80.000,00 65.000,00 54.591,20 60.000,00 92,31

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 15.000,00 28.000,00 26.621,47 28.000,00 100,00

717100 Prihodi od indirektnih poreza 4.150.000,00 3.950.000,00 3.784.337,44 3.880.000,00 98,23

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 450.000,00 400.000,00 366.461,80 380.000,00 95,00

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 3.700.000,00 3.550.000,00 3.417.875,64 3.500.000,00 98,59

719100 Ostali porezi 5.500,00 5.500,00 1.718,38 1.900,00 34,55

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nes. (zaostale obaveze) 5.000,00 5.000,00 1.573,22 1.500,00 30,00

719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 500,00 500,00 145,16 400,00 80,00

720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 3.976.900,00 3.999.700,00 1.865.518,05 3.591.500,00 89,79

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 310.500,00 310.500,00 91.214,51 275.500,00 88,73

721112 Prihodi od davanja prava na eksploat. prir. resursa, patenata i autorskih prava 300.000,00 300.000,00 90.558,67 265.000,00 88,33

721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 500,00 500,00 79,84 500,00 100,00

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00

721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine 576,00

721200 Ostali prihodi od imovine 2.000,00 800,00 388,91 500,00 62,50

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 2.000,00 800,00 388,91 500,00 62,50

722100 Administrativne takse 250.000,00 250.000,00 204.030,52 250.000,00 100,00

722131 Općinske administrativne takse 135.000,00 135.000,00 106.768,50 135.000,00 100,00

722133 Takse za ovjeravanje dokumenata 90.000,00 90.000,00 74.344,02 90.000,00 100,00

722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 25.000,00 25.000,00 22.918,00 25.000,00 100,00

722200 Sudske takse 500,00 500,00 0,00 500,00 100,00

722231 Općinske sudske takse 500,00 500,00 500,00 100,00

722300 Komunalne naknade i takse 375.000,00 375.000,00 337.969,51 1.055.000,00 281,33

722321 Općinske komunalne takse 350.000,00 350.000,00 313.426,84 330.000,00 94,29

Page 9: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

7

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse - naknade i takse za priključenje korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu 25.000,00 25.000,00 24.542,67 325.000,00 1.300,00

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse - naknade i takse za priključenje korisnika na toplifikacionu mrežu 400.000,00

722400 Ostale budžetske naknade i takse 2.303.400,00 2.337.400,00 713.577,66 984.500,00 42,12

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 462.900,00 462.900,00 63.377,20 120.000,00 25,92

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 600.000,00 600.000,00 278.002,65 350.000,00 58,33

722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta 900.000,00 900.000,00 236.520,63 355.000,00 39,44

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 30.000,00 40.000,00 38.350,00 40.000,00 100,00

722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 500,00 500,00 500,00 100,00

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 20.000,00 20.000,00 6.740,90 10.000,00 50,00

722449 Ostale općinske naknade 263.000,00 263.000,00 52.328,37 60.000,00 22,81

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 21.000,00 21.000,00 16.777,61 21.000,00 100,00

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000,00 15.000,00 11.016,50 15.000,00 100,00

722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 5.000,00 4.665,80 5.000,00 100,00

722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1.000,00 10.000,00 5.798,00 8.000,00 80,00

722500 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima 683.500,00 683.500,00 490.150,73 589.500,00 86,25

722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 30.000,00 30.000,00 18.153,00 25.000,00 83,33

722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 230.000,00 230.000,00 154.956,50 185.000,00 80,43

722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 110.000,00 110.000,00 96.537,32 120.000,00 109,09

722532 Naknade za uptrebu cesta za vozila građana 220.000,00 220.000,00 134.232,02 170.000,00 77,27

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu 80.000,00 80.000,00 82.218,40 82.000,00 102,50

722582 Posebna naknada za zaštitu od prir. i drugih nesr. gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne dje. i povr. samost. rada 4.500,00 4.500,00 3.000,48 4.000,00 88,89

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imov. od požara i prirodnih sila 4.000,00 4.000,00 650,78 2.000,00 50,00

722584 Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatr. jed. 5.000,00 5.000,00 402,23 1.500,00 30,00

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlast. djel. kor. budžeta i vlast. pr.) 6.000,00 2.000,00 800,00 1.500,00 75,00

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.000,00 1.000,00 100,00 500,00 50,00

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00 1.000,00 700,00 1.000,00 100,00

722700 Neplanirane uplate-prihodi 17.000,00 22.000,00 16.101,00 418.500,00 1.902,27

722719 Ostali povrati 15.000,00 20.000,00 15.681,00 17.000,00 85,00

722719 Ostali povrati - Povrat PDV za zgradu Općine 400.000,00

Page 10: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

8

722741 Naplate premije osiguranja 2.000,00 2.000,00 420,00 1.500,00 75,00

723100 Novčane kazne 29.000,00 18.000,00 11.285,21 16.000,00 88,89

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 5.000,00 3.000,00 1.550,00 3.000,00 100,00

723133 Novčane kazne za prek. koje su registrovane u registru novč. kazni i tr.pp 4.000,00 12.000,00 9.400,00 12.000,00 100,00

723139 Ostali prihodi 20.000,00 3.000,00 335,21 1.000,00 33,33

730000 III - TEKUĆE TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) 2.000.000,00 1.500.000,00 529.047,16 1.650.000,00 110,00

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti 2.000.000,00 1.500.000,00 529.047,16 1.650.000,00 110,00

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 1.000.000,00 500.000,00 131.700,00 800.000,00 160,00

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 1.000.000,00 1.000.000,00 397.347,16 850.000,00 85,00

770000 IV - PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 2.000,00 2.000,00 490,00 1.000,00 50,00

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 2.000,00 2.000,00 490,00 1.000,00 50,00

777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 2.000,00 2.000,00 490,00 1.000,00 50,00

A - PRIHODI ( I+II+III+IV) 11.978.800,00 11.053.000,00 7.607.338,96 10.708.800,00 96,89

810000 B - KAPITALNI PRIMICI 317.000,00 317.000,00 64.267,95 66.200,00 20,88

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 317.000,00 317.000,00 64.267,95 66.200,00 20,88

811111 Primici od prodaje zemljišta 300.000,00 300.000,00 48.095,20 50.000,00 16,67

811116 Primici od prodaje stanova 17.000,00 17.000,00 16.172,75 16.200,00 95,29

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A + B) 12.295.800,00 11.370.000,00 7.671.606,91 10.775.000,00 94,77

B - RASHODI I IZDACI u KM

Ekonom. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Prijedlog budžeta za

2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-31.12.

2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

Index (6/4)

x 100

1 2 3 4 5 6 7

610000 I - TEKUĆI RASHODI 7.308.900,00 7.072.500,00 6.412.472,30 7.163.900,00 101,29

611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 2.458.900,00 2.379.500,00 2.329.961,23 2.473.600,00 103,95

611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.152.100,00 2.087.500,00 2.056.077,94 2.189.500,00 104,89

611111 Neto plaće 1.477.000,00 1.433.200,00 1.412.493,81 1.509.000,00 105,29

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 364.700,00 353.500,00 348.599,61 372.600,00 105,40

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 268.400,00 260.100,00 255.886,45 274.200,00 105,42

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 32.800,00 32.100,00 30.706,35 33.700,00 104,98

611130 Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 8.600,00 8.391,72 0,00 0,00

Page 11: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

9

611200 Naknade troškova zaposlenih 306.800,00 292.000,00 273.883,29 284.100,00 97,29

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 29.000,00 29.500,00 27.321,20 28.600,00 96,95

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 213.500,00 198.600,00 186.635,92 215.100,00 108,31

611224 Regres za godišnji odmor 27.700,00 22.800,00 22.400,00 25.400,00 111,40

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.100,00 4.058,25 5.000,00 121,95

611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 19.000,00 18.678,48 0,00 0,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 18.000,00 14.789,44 10.000,00 55,56

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 230.400,00 223.100,00 218.067,49 231.900,00 103,94

612100 Doprinosi poslodavca 230.400,00 223.100,00 218.067,49 231.900,00 103,94

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 129.300,00 125.300,00 122.966,46 132.100,00 105,43

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 86.500,00 83.900,00 81.978,01 88.300,00 105,24

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 11.300,00 10.900,00 10.247,21 11.500,00 105,50

612110 Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 3.000,00 2.875,81 0,00 0,00

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.245.300,00 2.077.100,00 1.776.925,42 2.145.000,00 103,27

613100 Putni troškovi 9.400,00 6.900,00 2.573,50 5.800,00 84,06

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 600,00 600,00 336,00 500,00 83,33

613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u službene svrhe) 300,00 300,00 0,00 200,00 66,67

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 500,00 236,00 400,00 80,00

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 6.500,00 4.000,00 1.571,50 3.400,00 85,00

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.500,00 1.500,00 430,00 1.300,00 86,67

613200 Izdaci za energiju 205.300,00 182.500,00 173.514,42 181.000,00 99,18

613211 Izdaci za električnu energiju 123.000,00 110.000,00 103.906,31 108.800,00 98,91

613213 Lož ulje 73.100,00 68.300,00 66.483,61 66.300,00 97,07

613214 Ugalj 8.900,00 3.900,00 2.836,50 4.900,00 125,64

613215 Drvo 300,00 300,00 288,00 1.000,00 333,33

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 408.700,00 394.200,00 390.315,99 386.900,00 98,15

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 53.000,00 53.000,00 51.615,62 50.400,00 95,09

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.000,00 3.700,00 2.893,37 3.700,00 100,00

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 7.000,00 6.900,00 6.699,00 6.900,00 100,00

613324 Izdaci za usluge održavanje čistoće - ZKP, uklanjanje divljih deponija 326.200,00 313.600,00 312.600,00 309.900,00 98,82

613329 Ostale komun. usl.- komunalne usluge u kolektivnim centr. 17.500,00 17.000,00 16.508,00 16.000,00 94,12

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 72.700,00 62.400,00 48.059,27 61.500,00 98,56

Page 12: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

10

613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 15.000,00 12.917,13 14.300,00 95,33

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 9.000,00 8.361,75 9.400,00 104,44

613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 11.400,00 11.400,00 9.663,76 10.800,00 94,74

613416 Sitni inventar 3.000,00 1.000,00 679,23 1.000,00 100,00

613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 8.000,00 3.773,59 6.000,00 75,00

613418 Auto gume 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 12.000,00 10.181,58 12.000,00 100,00

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.000,00 720,00 3.000,00 300,00

613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 2.000,00 1.762,23 2.000,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 42.200,00 51.200,00 44.486,34 43.700,00 85,35

613511 Benzin 9.000,00 11.000,00 9.865,99 9.000,00 81,82

613512 Dizel 29.000,00 36.000,00 31.111,41 30.700,00 85,28

613513 Motorno ulje 900,00 900,00 402,64 700,00 77,78

613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 3.300,00 3.106,30 3.300,00 100,00

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 10.100,00 10.600,00 8.460,51 20.400,00 192,45

613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 10.100,00 10.600,00 8.460,51 10.400,00 98,11

613619 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000,00

613700 Izdaci za tekuće održavanje 417.500,00 604.800,00 505.884,98 285.000,00 47,12

613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 2.000,00 371,40 2.000,00 100,00

613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 6.000,00 5.234,76 7.000,00 116,67

613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 22.600,00 18.255,28 13.000,00 57,52

613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa 95.300,00 72.000,00 68.304,00 30.000,00 41,67

613716 Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 15.000,00 5.000,00 3.184,35 8.000,00 160,00

613717 Materijal za održavanje javne rasvjete 28.000,00 0,00 0,00 0,00

613721 Usluge popravka i održavanje zgrada 9.000,00 5.000,00 400,95 4.000,00 80,00

613722 Usluge popravka i održavanja opreme 9.000,00 7.000,00 5.180,15 9.000,00 128,57

613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 6.300,00 2.376,32 10.000,00 158,73

613724 Usluge popravka i održ. cesta, mostova, nasipa, provođenje prev. mjera zaštite i spaš. i hitnih mjera, vanjsko uređenje , izg. prilaznog puta i san. "Starog grada" 67.600,00 316.200,00 279.981,33 90.000,00 28,46

613725 Usluge popravka i održavanja vodovoda i kanalizacije, hidroge. istraživanja 41.000,00 40.200,00 5.659,00 41.000,00 101,99

613726 Usluge održavanja ulične rasvjete 15.000,00 40.000,00 38.448,54 31.000,00 77,50

Page 13: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

11

613727

Ostale usluge opravke i održavanja - usluge odvodnja površinskih voda i san.klizišta, reg. i san korita r. Tinje i regulacija Mulahmetovića potok, uređenje grada, opravke, izgradnje i održavanja sportskih terena 98.000,00 82.500,00 78.488,90 40.000,00 48,48

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11.700,00 11.700,00 10.893,00 11.000,00 94,02

613811 Osiguranje imovine 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

613813 Osiguranje vozila 3.000,00 3.000,00 2.781,00 2.800,00 93,33

613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje 2.800,00 2.800,00 2.712,00 2.800,00 100,00

613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.067.700,00 752.800,00 592.737,41 1.149.700,00 152,72

613911 Usluge medija 8.600,00 8.600,00 8.463,46 8.200,00 95,35

613912 Usluge štampanja 6.000,00 5.250,00 5.700,00 95,00

613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 16.500,00 14.849,14 14.500,00 87,88

613915 Ugovorene usluge - Obilježavanje Dana općine i drugih praznika 15.000,00 15.000,00 14.583,21 14.300,00 95,33

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 22.000,00 19.220,90 12.000,00 54,55

613924 Izdaci za stručne ispite 4.200,00 4.500,00 4.460,00 0,00

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 3.600,00 3.080,80 8.000,00 222,22

613937 Izdaci za usluge vještačenja 2.800,00

613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 112,50

613974 Izdaci za rad komisija 51.500,00 55.000,00 48.140,00 55.000,00 100,00

613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 149.000,00 139.562,00 149.000,00 100,00

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 19.000,00 20.900,00 19.402,00 8.000,00 38,28

613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.800,00 1.798,21 2.100,00 116,67

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 9.200,00 8.800,00 8.144,95 9.400,00 106,82

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada 10.200,00 10.500,00 9.185,24 9.700,00 92,38

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 15.200,00 15.700,00 13.839,15 14.500,00 92,36

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 24.300,00 25.100,00 22.044,72 23.200,00 92,43

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 472.600,00 381.800,00 252.713,63 395.300,00 103,54

613994 Sredstva za obuku i vježbe struktura CZ i za učeće u provođ. prev. mjera zaštite i spaš. 9.000,00

613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 250.000,00 0,00 0,00 400.000,00

614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.089.000,00 2.210.500,00 1.915.820,38 2.020.200,00 91,39

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 451.300,00 451.300,00 401.744,26 408.700,00 90,56

Page 14: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

12

614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 66.300,00 66.300,00 53.744,26 62.400,00 94,12

614121 Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 30.000,00 28.000,00 25.000,00 83,33

614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 355.000,00 355.000,00 320.000,00 321.300,00 90,51

614200 Tekući transferi pojedincima 326.900,00 460.700,00 398.234,94 338.300,00 73,43

614232 Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i DP OS RBiH 27.900,00 27.900,00 22.886,60 26.500,00 94,98

614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 160.000,00 147.651,54 150.000,00 93,75

614233 Izdaci za raseljena lica 10.000,00 10.000,00 8.706,90 8.000,00 80,00

614239 Ostali transferi pojedincima 121.800,00 121.800,00 103.945,00 117.800,00 96,72

614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200,00 141.000,00 115.044,90 36.000,00 25,53

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.139.300,00 1.102.000,00 960.523,06 995.000,00 90,29

614311 JU Centar za kulturu i informisanje 232.500,00 232.500,00 231.600,00 221.000,00 95,05

614311 Sportski savez 166.500,00 166.500,00 133.200,00 158.300,00 95,08

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski klubovi 108.000,00 108.000,00 103.500,00 102.600,00 95,00

614311 NK "Gradina" Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 15.400,00 11.388,00 14.600,00 94,81

614311 JU Sportsko rekreativni centar 45.200,00 45.200,00 45.200,00 42.900,00 94,91

614311 Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.900,00 3.619,00 3.700,00 94,87

614311 Boračke organizacije i udruženja 189.600,00 188.300,00 152.080,00 187.900,00 99,79

614311 Općinska izborna komisija 126.000,00 92.000,00 86.055,86 10.000,00 10,87

614311 Vatrogasno društvo 17.100,00 17.100,00 13.680,00 16.300,00 95,32

614311 Dječije obdanište 109.300,00 107.300,00 107.300,00 101.900,00 94,97

614311 Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom 3.600,00 3.600,00 200,00 9.000,00 250,00

614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 21.400,00 14.980,20 20.300,00 94,86

614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 68.400,00 54.720,00 65.000,00 95,03

614324 Transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 31.500,00 3.000,00 15.700,00 49,84

614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma i JZU Dom zdravlja Srebrenik 900,00 900,00 0,00 25.800,00 2.866,6

7

614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 85.500,00 85,50

614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 85.500,00 85,50

614400 Subvencije javnim preduzećima 31.500,00 31.500,00 27.160,00 29.900,00 94,92

614417 Subv. za veter.-Veterinarskoj stanici Srebrenik - po Programu prev. zaštite životinja 31.500,00 31.500,00 27.160,00 29.900,00 94,92

614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 65.000,00 48.895,82 162.800,00 250,46

614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 35.000,00 33.045,91 26.000,00 74,29

Page 15: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

13

614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 30.000,00 30.000,00 15.849,91 136.800,00 456,00

615000 KAPITALNI TRANSFERI 165.300,00 67.300,00 56.734,46 175.200,00 260,33

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 113.500,00 15.500,00 9.600,00 123.000,00 793,55

615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 113.500,00 15.500,00 9.600,00 123.000,00 793,55

615200 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 42.800,00 38.134,46 40.700,00 95,09

615211 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 42.800,00 38.134,46 40.700,00 95,09

615300 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44

615311 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 3.000,00

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 3.000,00

616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 120.000,00 115.000,00 114.963,32 118.000,00 102,61

616200 Izdaci za inostrane kamate 120.000,00 115.000,00 114.963,32 110.000,00 95,65

616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijs. instit. - Razvojna banka FBiH 120.000,00 115.000,00 114.963,32 110.000,00 95,65

616300 Kamate na pozajmice od drugih nivoa vlasti 8.000,00

616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 8.000,00

820000 II - KAPITALNI IZDACI 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 3.411.100,00 79,24

821100 Nabavka zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 150.000,00 89,82

821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 150.000,00 89,82

821200 Nabavka građevina 4.505.000,00 3.798.500,00 3.343.364,06 2.379.000,00 62,63

821211 Nabavka zgrada - Zgrada općine 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00

821211 Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku 103.500,00 103.193,80 0,00 0,00 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građ. - Izgradnja toplovoda 1.100.000,00 770.000,00 635.747,76 559.000,00 72,60

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja nove deponije 500.000,00

821221 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde 235.000,00 235.000,00 120.424,35 70.000,00 29,79

821222 Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 1.850.000,00 1.850.000,00 1.747.574,21 300.000,00 16,22

821222 Putevi i mostovi - izgradnja prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 950.000,00 640.000,00 548.994,18 650.000,00 101,56

821224 Odvodnja površinskih voda 100.000,00 80.000,00 72.547,34 70.000,00 87,50

821225 Izgradnja sportskih poligona 120.000,00 120.000,00 114.882,42 30.000,00 25,00

821300 Nabavka opreme 51.021,17 73.621,17 62.638,80 262.100,00 356,01

821311 Namještaj 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

821312 Kompjuterska oprema 20.021,17 10.021,17 933,00 30.000,00 299,37

Page 16: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

14

821321 Motorna vozila 30.000,00 50.000,00 49.140,00 145.000,00 290,00

821371 Ugrađena oprema - nabavka eksterne baterije za Geodetsku službu 2.000,00

821373 Mehanička oprema-Oprema za selektivno prikupljanje otpada i nabavka parking automata 84.100,00

821381 Specijalna oprema za Službu CZ 12.600,00 12.565,80 0,00 0,00

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000,00 50.000,00 0,00 400.000,00 800,00

821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 50.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 300,00

821619 Ostala rek. i poboljšanja - Sanacija Starog grada "Gradina" Srebrenik 250.000,00

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 210.000,00 215.400,00 215.391,63 220.000,00 102,14

823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 210.000,00 215.400,00 215.391,63 220.000,00 102,14

UKUPNO: I + II 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 10.575.000,00 92,95

BROJ ZAPOSLENIH 127                         

Page 17: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

15

BUDŽET ZA 2013. GODINU PREDSTAVLJEN PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI

u KM

Organizaciona klasifikacija Naziv organizacije

Prijedlog budžeta za

2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-31.12.

2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

Index (6/4)

x 100

1 2 3 4 5 6 7

O1 Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 313.400,00 78,45

O1 Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 119.300,00 94,68

O2 Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 614.600,00 575.651,14 737.100,00 119,93

O3 Općinska služba za geodetske poslove i katastar nekretnina 393.500,00 398.000,00 393.622,36 395.700,00 99,42

O4 Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 203.000,00 233,07

O5 Općinska služba za opću upravu 915.300,00 803.700,00 727.824,84 832.400,00 103,57

O6 Općinska služba za društvene djelatnosti i raseljena lica 1.397.200,00 1.400.200,00 1.272.745,48 1.333.800,00 95,26

O7 Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 624.000,00 565.900,04 630.500,00 101,04

O8 Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu 1.615.400,00 1.590.300,00 1.391.642,93 1.717.500,00 108,00

O9 Općinska služba za BIZ 411.800,00 410.800,00 358.287,27 382.600,00 93,14

O10 Općinska služba civilne zaštite 512.500,00 618.300,00 574.447,68 498.600,00 80,64

Izdaci 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 3.411.100,00 79,24

Ukupno: 12.302.821,1

7 11.377.021,17 10.190.726,7

9 10.575.000,0

0 92,95

Page 18: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

16

BUDŽET ZA 2013. GODINU PREDSTAVLJEN PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI u KM

Funkc. kod Funkcionalna klasifikacija

Prijedlog budžeta za

2012.g.

Izmjene i dopune budžeta

za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-31.12.

2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

Index (6/4)

x 100 1 2 3 4 5 6 7

O110 Izvršni i pravni organi - Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 313.400,00 78,45 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 119.300,00 94,68 O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog načelnika 485.200,00 503.000,00 466.139,34 526.000,00 104,57 O140 Organi općih službi 2.055.521,17 1.970.321,17 1.881.311,57 2.030.800,00 103,07 O210 Aktivnosti vojne i civilne službe 495.400,00 613.800,00 573.333,48 579.300,00 94,38 O310 Aktivnosti vatrogasne zaštite 17.100,00 17.100,00 13.680,00 16.300,00 95,32 O320 Aktivnosti sudova - Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 203.000,00 233,07 O410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 109.300,00 107.300,00 107.300,00 101.900,00 94,97 O520 Aktivnosti zdravstva 8.600,00 9.800,00 9.798,21 11.100,00 113,27 0590 Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva 29.900,00 O620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 355.000,00 355.000,00 320.000,00 330.100,00 92,99 O710 Aktivnosti stambeno-komunalnog razvoja 42.800,00 42.800,00 38.134,46 40.700,00 95,09 0720 Objekti vodovoda i kanalizacije 720.000,00 O740 Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu 187.000,00 O790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 6.086.900,00 5.327.100,00 4.723.974,79 3.767.100,00 70,72 O810 Rekreacione aktivnosti 468.000,00 468.000,00 420.789,42 360.600,00 77,05 O820 Kulturne aktivnosti 30.000,00 30.000,00 28.000,00 25.000,00 83,33 0830 Usluge medija 8.200,00 O840 Aktivnosti vezane za religiju 21.400,00 21.400,00 14.980,20 20.300,00 94,86 O890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture i rekreacije 232.500,00 232.500,00 231.600,00 221.000,00 95,05 1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 91.500,00 66.500,00 48.526,60 33.300,00 50,08 1130 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 29.900,00 1330 Višenamjenski razvojni projekti 50.000,00 1410 Transakcije javnog duga 118.000,00 1490 Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama 1.154.600,00 999.800,00 760.808,16 732.800,00 73,29

Ukupno: 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 10.575.000,00 92,95

II POSEBNI DIO

Page 19: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

17

Član 3.

Rashodi i izdaci u budžetu u iznosu od 10.575.000,00 KM, raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu budžeta kako slijedi:

C - RASHODI PO KORISNICIMA u KM

Or. kl.

Fun. klas.

Ekon. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Budžet za 2012. godinu

Izmjene i dopune

budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01.-31.12.

2012.g.

Prijedlog budžeta za

2013.g.

Index (8/6)

x 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

O1 O110 1. - OPĆINSKO VIJEĆE 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 400,00 400,00 328,00 400,00 100,00 613611 Unajmljivanje prostora za sjednice Općinskog vijeća 2.500,00 2.500,00 1.860,31 2.500,00 100,00 613914 Usluge reprezentacije 500,00 500,00 500,00 100,00

613915Ugovorene usluge - Obilježavanje dana općine i drugih praznika 15.000,00 15.000,00 14.583,21 14.300,00 95,33

613974 Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća 30.000,00 30.000,00 24.800,00 30.000,00 100,00 613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 149.000,00 139.562,00 149.000,00 100,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - paušal, komisije vijeća 900,00 900,00 823,51 900,00 100,00

613986Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Komisije vijeća 1.400,00 1.400,00 1.148,08 1.400,00 100,00

613987Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 2.100,00 2.100,00 1.722,26 2.100,00 100,00

613988Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 3.400,00 3.400,00 2.755,49 3.400,00 100,00

613986Doprinosi za ZO iz primitaka od druge sam. djel. i povr. sam. rada - Paušal 6.900,00 6.900,00 6.477,37 6.900,00 100,00

613987Doprinos za PIO na primitke od druge sam. djet. i povr. sam. rada - Paušal 10.400,00 10.400,00 9.716,07 10.400,00 100,00

613988Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal 16.600,00 16.600,00 15.545,64 16.600,00 100,00

614311Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Općinska izborna komisija 126.000,00 92.000,00 86.055,86 10.000,00 10,87

614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 68.400,00 54.720,00 65.000,00 95,03 Ukupno: Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 313.400,00 78,45

O1 O110 2. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA - 4 zaposlena

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 52.000,00 52.000,00 50.819,01 49.000,00 94,23 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 12.900,00 12.900,00 12.520,65 12.100,00 93,80 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 9.500,00 9.500,00 9.206,33 9.000,00 94,74 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.200,00 1.200,00 1.104,76 1.100,00 91,67

Page 20: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

18

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.100,00 1.100,00 967,00 1.100,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 7.000,00 7.000,00 6.832,80 6.900,00 98,57 611224 Regres za godišnji odmor 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 4.600,00 4.600,00 4.419,07 4.300,00 93,48 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 3.100,00 3.100,00 2.946,06 2.900,00 93,55 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 400,00 400,00 368,25 400,00 100,00 613211 Izdaci za električnu energiju 5.000,00 4.000,00 3.141,58 3.800,00 95,00 613213 Lož ulje 28.500,00 27.800,00 27.546,19 26.300,00 94,60 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 500,00 348,26 500,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 1.000,00 800,00 692,86 800,00 100,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 300,00 300,00 254,08 300,00 100,00

Ukupno: Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 119.300,00 94,68

O7 O110 3. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA - 10 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 168.000,00 180.000,00 169.085,09 201.000,00 111,67 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 41.500,00 44.300,00 41.658,61 49.600,00 111,96 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 30.500,00 32.600,00 30.631,36 36.500,00 111,96 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.700,00 4.000,00 3.675,77 4.400,00 110,00 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.200,00 2.200,00 1.544,00 1.700,00 77,27 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 14.000,00 14.700,00 13.946,40 17.100,00 116,33 611224 Regres za godišnji odmor 1.600,00 1.800,00 1.800,00 2.000,00 111,11 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 14.700,00 15.700,00 14.703,05 17.500,00 111,46 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.800,00 10.400,00 9.802,04 11.700,00 112,50 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.300,00 1.400,00 1.225,26 1.500,00 107,14 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 4.000,00 2.000,00 416,50 1.900,00 95,00 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000,00 1.000,00 430,00 900,00 90,00 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon) 12.000,00 10.000,00 9.393,25 9.500,00 95,00 613512 Dizel 7.000,00 7.000,00 5.139,99 6.700,00 95,71 613914 Usluge reprezentacije 13.000,00 15.000,00 14.190,93 13.000,00 86,67

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 900,00 900,00 845,55 1.000,00 111,11

614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 160.000,00 147.651,54 150.000,00 93,75 1490 614239 Ostali transferi pojedincima - Pomoći po zahtjevima 20.000,00 21.000,00 20.498,40 19.000,00 90,48 1490 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 85.500,00 85,50 Ukupno: Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 624.000,00 565.900,04 630.500,00 101,04

O2 O140 4. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BUDŽET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR - 26 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 283.000,00 242.600,00 241.865,03 311.000,00 128,19 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 69.800,00 59.800,00 59.589,94 76.700,00 128,26 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 51.300,00 44.000,00 43.816,13 56.400,00 128,18

Page 21: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

19

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 6.200,00 5.500,00 5.257,94 6.800,00 123,64 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.100,00 4.800,00 4.558,00 4.100,00 85,42 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 31.000,00 29.527,20 43.200,00 139,35 611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 3.600,00 3.400,00 5.200,00 144,44 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 24.700,00 21.300,00 21.031,74 27.100,00 127,23 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 16.500,00 14.200,00 14.021,18 18.100,00 127,46 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 2.100,00 1.800,00 1.752,63 2.300,00 127,78 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 200,00 200,00 8,00 100,00 50,00

613113Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u služb. svrhe) 300,00 300,00 200,00 66,67

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 500,00 236,00 400,00 80,00 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500,00 2.000,00 1.155,00 1.500,00 75,00 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 500,00 500,00 400,00 80,00 613211 Izdaci za električnu energiju 28.000,00 20.000,00 19.696,47 19.000,00 95,00 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000,00 2.000,00 1.529,38 2.000,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 5.500,00 5.700,00 5.652,38 5.700,00 100,00

613329Ostale komunalne usluge - Ispitivanje izdašnosti i ispravnosti lokalnih vodovoda od strane DD "ViK" Srebrenik 4.200,00 0,00

613611 Unajmljivanje prostora za sastanke Općinskih službi 1.000,00 1.500,00 1.320,20 1.600,00 106,67

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 1.500,00 1.300,00 1.209,31 1.600,00 123,08

1010 613991Ostale nespomenute usl. i dadž. - Uređenje poljoprivr. zemljišta 25.000,00

1490 613991Ostale nes. usl. i dadž. - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata i označavanje zatvorenog gradilišta 5.000,00 500,00 397,80 6.500,00

1.300,00

1330 613991

Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik i garancija za dobijanje kredita privred.- Za Udruženje za razvoj Nerda Tuzla 150.000,00 50.000,00 38.054,30 50.000,00 100,00

1010 614239Ostali transferi pojedincima - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 35.000,00 35.000,00 21.366,60 33.300,00 95,14

O590 614417

Subvencije za veterinarstvo- Veterinarskoj stanici Srebrenik- Po Programu preventivne zaštite životinja i za zbrinjavanje pasa lutalica 31.500,00 31.500,00 27.160,00 29.900,00 94,92

1490 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 35.000,00 33.045,91 26.000,00 74,29 1410 616331 Kamate na pozajmice od domaćih finansijskih institucija 8.000,00 Ukupno: Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 614.600,00 575.651,14 737.100,00 119,93

O5 O140 5.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE-26 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 248.000,00 228.500,00 226.931,78 236.000,00 103,28 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 61.100,00 56.500,00 56.482,05 58.200,00 103,01 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 45.000,00 41.500,00 41.110,83 42.800,00 103,13 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 5.400,00 5.000,00 4.933,29 5.200,00 104,00

Page 22: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

20

611211 Naknade za prevoza sa posla i na posao 5.500,00 5.500,00 5.109,00 5.500,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 40.100,00 39.146,40 44.200,00 110,22 611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 4.600,00 4.600,00 5.200,00 113,04 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.100,00 4.058,25 5.000,00 121,95 611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 19.000,00 18.678,48 0,00

611130Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 8.600,00 8.391,72 0,00

612110Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 3.000,00 2.875,81 0,00

611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 18.000,00 14.789,44 10.000,00 55,56 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 21.700,00 19.900,00 19.733,19 20.600,00 103,52 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 14.500,00 13.400,00 13.155,45 13.700,00 102,24 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.900,00 1.700,00 1.644,44 1.800,00 105,88 613213 Lož ulje 21.400,00 20.000,00 18.905,00 19.000,00 95,00 613214 Ugalj 6.000,00 1.000,00 2.000,00 200,00 613215 Drvo 500,00

613310Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 32.000,00 34.500,00 34.442,20 32.800,00 95,07

613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 15.000,00 12.917,13 14.300,00 95,33 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 9.000,00 8.361,75 9.400,00 104,44 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova - Stručna literatura, seminari 11.400,00 11.400,00 9.663,76 10.800,00 94,74 613416 Sitni inventar 3.000,00 1.000,00 679,23 1.000,00 100,00 613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 8.000,00 3.773,59 6.000,00 75,00 613418 Auto gume 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 12.000,00 10.181,58 12.000,00 100,00 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.000,00 720,00 3.000,00 300,00 613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 2.000,00 1.762,23 2.000,00 100,00 613511 Benzin 9.000,00 11.000,00 9.865,99 9.000,00 81,82 613512 Dizel 15.000,00 15.000,00 12.714,18 14.000,00 93,33 613513 Motorno ulje 900,00 900,00 402,64 700,00 77,78 613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 3.300,00 3.106,30 3.300,00 100,00 613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 2.000,00 371,40 2.000,00 100,00 613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 6.000,00 5.234,76 2.000,00 33,33 613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 22.600,00 18.255,28 13.000,00 57,52 613721 Usluge popravka i održavanja zgrada 9.000,00 5.000,00 400,95 4.000,00 80,00

613722Usluge popravka i održavanja opreme - Fotokopirni aparati, kompjuterska oprema i kompjuterska mreža 9.000,00 7.000,00 5.180,15 9.000,00 128,57

613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 6.300,00 2.376,32 10.000,00 158,73 613811 Osiguranje imovine 500,00 500,00 0,00 613813 Osiguranje vozila 3.000,00 3.000,00 2.781,00 2.800,00 93,33 613814 Osiguranje zaposlenih - Kolektivno osiguranje 2.800,00 2.800,00 2.712,00 2.800,00 100,00

Page 23: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

21

613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00 613912 Usluge štampanja 6.000,00 5.250,00 5.700,00 95,00 613914 Usluge reprezentacije 1.500,00 1.000,00 658,21 1.000,00 100,00 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 22.000,00 19.220,90 12.000,00 54,55

613934Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 3.600,00 3.080,80 8.000,00 222,22

613937 Troškovu vještačenja 800,00

613976Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samost. rada 14.000,00 20.000,00 18.902,00 1.000,00 5,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.300,00 1.200,00 1.197,52 1.200,00 100,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 100,00 91,43 100,00 100,00

613986Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 600,00 1.000,00 721,73 100,00 10,00

613987Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 800,00 1.400,00 1.143,70 100,00 7,14

613988Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.300,00 2.300,00 1.732,24 100,00 4,35

613991

Ostale nesp. usluge i dadžbine - arhiviranje dokum., nadzorni audit ISO standarda, prevod dokum. za zgradu Općine, održavanje WEB str. i drugo 10.000,00 25.000,00 20.434,48 15.000,00 60,00

613991Za naknadu po čl. 18. Zakona o profes. rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom 6.500,00

1490 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 26.500,00 26.500,00 12.350,00 24.300,00 91,70

1490 614117

Tekući transferi Mjesnim zajednicama - Za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici 2.000,00 1.594,26 4.500,00 225,00

1490 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 13.500,00 13.500,00 9.600,00 10.000,00 74,07

1490 615117Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama-Za projektovanje i izvođenje radova na Domu mladih u Potpeću 100.000,00 0,00 100.000,00

Ukupno: Služba za opću upravu i zajedničke poslove 915.300,00 803.700,00 727.824,84 832.400,00 103,57

O6 O140 6. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA - 7 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 80.000,00 80.000,00 78.577,74 81.000,00 101,25 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 19.800,00 19.800,00 19.359,72 20.000,00 101,01 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 14.600,00 14.600,00 14.235,10 14.700,00 100,68 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.800,00 1.900,00 1.708,19 1.800,00 94,74 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.300,00 1.300,00 1.100,20 1.300,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 12.200,00 12.200,00 11.088,00 11.900,00 97,54 611224 Regres za godišnji odmor 1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.400,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 7.000,00 7.000,00 6.832,84 7.100,00 101,43

Page 24: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

22

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.700,00 4.700,00 4.555,24 4.800,00 102,13 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 600,00 569,39 600,00 100,00

613329Ostale komunalne usl. - Komunalne usluge u Kolektivnim centrima 13.300,00 17.000,00 16.508,00 16.000,00 94,12

613611 Unajmljivanje prostora - Za umjetničku radionicu 3.400,00 3.400,00 2.720,00 3.300,00 97,06 O830 613911 Usluge medija 8.600,00 8.600,00 8.463,46 8.200,00 95,35

O140 613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 400,00 395,29 500,00 125,00

O520 613970Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 112,50

O520 613980

Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.800,00 1.798,21 2.100,00 116,67

O820 614121Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 30.000,00 28.000,00 25.000,00 83,33

O620 614181Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 273.000,00 273.000,00 273.000,00 260.000,00 95,24

O620 614181Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - Za jednokratne pomoći i za neosigurana lica 82.000,00 82.000,00 47.000,00 47.000,00 57,32

O620 614181

Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - za rad - održavanje kuće za djecu sa posebnim potrebama 14.300,00

O620 614233Grant pojed. - Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak 10.000,00 10.000,00 8.706,90 8.000,00 80,00

1490 614239 Isplate stipendija i kredita 65.000,00 65.000,00 61.980,00 65.000,00 100,00

O890 614311Tekući transferi neprof. organiz. - JU "Centar za kulturu i informisanje" 209.000,00 209.000,00 209.000,00 198.600,00 95,02

O890 614311Tekući transferi nepr. org.-JU "Centar za kulturu i inform."- Za dopisništvo 4.500,00 4.500,00 3.600,00 4.300,00 95,56

O890 614311Tekući transferi nepr. org.-JU "Centar za kulturu i inform."- Za čuvanje Starog grada "Gradina" Srebrenik 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.100,00 95,26

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez 139.500,00 139.500,00 111.600,00 132.600,00 95,05

O810 614311Tekući transferii neprofitnim org. - Sportski klubovi (OFK, OK i KK "Gradina") 108.000,00 108.000,00 103.500,00 102.600,00 95,00

O810 614311Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez - Za zakup prostora za Sportske klubove 27.000,00 27.000,00 21.600,00 25.700,00 95,19

O810 614311Tekući transferi neprof. org.-NK "Gradina"- Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 15.400,00 11.388,00 14.600,00 94,81

O810 614311Tekući transferi neprofitnim organiz. - JU Soprtsko-rekreativni centar 45.200,00 45.200,00 45.200,00 42.900,00 94,91

O810 614311Tekući transferi neprofitnim organiz. - Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.900,00 3.619,00 3.700,00 94,87

Page 25: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

23

1490 614311Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera 8.700,00 8.700,00 6.960,00 8.300,00 95,40

O410 614311Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište 99.300,00 99.300,00 99.300,00 94.300,00 94,96

O410 614311

Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište - za predškolski odgoj u područnim školama po MP 10.000,00 8.000,00 8.000,00 7.600,00 95,00

O840 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 21.400,00 14.980,20 20.300,00 94,86

1490 614311Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Savez općina i gradova BiH 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00

1490 614324Tekući transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 31.500,00 3.000,00 15.700,00 49,84

O620 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 900,00 800,00 88,89

1490 614329

Ostali trans. neprof. org. - JZU Dom zdravlja Srebrenik -Izrada proj. teh dok. Za hitnu službu i pokretanje aktivnosti za bolnicu u Srebreniku 25.000,00

O810 615311

Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - JU Soprtsko-rekreativni centar - Za sanaciju poda i izvođenje građevinskih radova 9.000,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44

Ukupno: Služba za društvene djel., raseljena i izbjegla lica 1.397.200,00 1.400.200,00 1.272.745,48 1.333.800,00 95,26

O3 O140 7.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - 18 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 202.500,00 205.100,00 204.871,60 209.000,00 101,90 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 50.000,00 50.600,00 50.475,70 51.600,00 101,98 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 36.800,00 37.200,00 37.114,48 38.000,00 102,15 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500,00 4.500,00 4.453,75 5.000,00 111,11 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.500,00 4.000,00 3.713,00 4.600,00 115,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 29.700,00 29.700,00 26.431,20 30.600,00 103,03 611224 Regres za godišnji odmor 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.600,00 105,88 612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 17.700,00 17.900,00 17.895,97 18.300,00 102,23 612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 11.800,00 12.000,00 11.930,65 12.300,00 102,50

612113Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 1.500,00 1.500,00 1.491,35 1.600,00 106,67

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 1.100,00 1.029,02 1.100,00 100,00

613991

Ostale nesp. usl. i dadž. - Otkrivanje, snimanje i izrada oper. katastra kom. uređaja i podzemnih instal. koji nisu snimljeni na području grada Srebrenika 30.000,00 31.000,00 30.815,64 20.000,00 64,52

Ukupno: Općinska služba za geodetske i imov. pravne poslove 393.500,00 398.000,00 393.622,36 395.700,00 99,42

O9 O140 8. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BIZ - 5 zaposlenih

Page 26: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

24

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 67.000,00 67.000,00 65.816,21 63.000,00 94,03 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 16.600,00 16.600,00 16.215,59 15.600,00 93,98 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 12.200,00 12.200,00 11.923,22 11.500,00 94,26 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.500,00 1.500,00 1.430,79 1.400,00 93,33 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.500,00 1.500,00 1.397,00 1.500,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 8.800,00 8.800,00 8.172,00 8.500,00 96,59 611224 Rregres za godišnji odmor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 5.900,00 5.900,00 5.723,14 5.600,00 94,92 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.000,00 4.000,00 3.815,42 3.700,00 92,50 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 600,00 476,92 500,00 83,33 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 3.200,00 3.200,00 2.560,00 3.000,00 93,75

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 400,00 329,10 400,00 100,00

1490 613991

Ostale usluge opravke i održ. - Izdaci za izgradnju, rekonstr. i održ. spomen obilježja 1992-1995.g.i Spomen kosturnice borcima NOR-a 1941-1945.g. 30.000,00 30.000,00 28.855,00 0,00

1490 613991Ostale nesp. usl. - Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma 15.000,00 15.000,00 11.631,82 14.300,00 95,33

1490 614232Grant. pojed. - Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH 27.900,00 27.900,00 22.886,60 26.500,00 94,98

1490 614239 Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 1.000,00 1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama - ORVI 55.000,00 55.000,00 44.000,00 55.000,00 100,00

1490 614311Grant. neprof. organ. - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 56.000,00 56.000,00 44.800,00 56.000,00 100,00

1490 614311Grantovi neprofitnim organiz. - Udruženje demobilisanih boraca 30.000,00 30.000,00 24.000,00 30.000,00 100,00

1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijamna - Unija veterana 18.000,00 18.000,00 14.400,00 18.000,00 100,00 1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama - UBNOR-a 8.400,00 8.400,00 6.720,00 8.400,00 100,00

1490 614311Grant. nepr. org. - Udr. dobrov. i veterana domovinskog rata HVO Srebrenik 5.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 100,00

1490 615117Kapitalni tran. MZ - za izgradnju Spomen obilježja u MZ 1992-1995 13.000,00

O710 615211Kapitalni grant pojed. - Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija 42.800,00 42.800,00 38.134,46 40.700,00 95,09

Ukupno: Služba za BIZ 411.800,00 410.800,00 358.287,27 382.600,00 93,14 O4 O320 9. - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO - 2 zaposlena 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 32.500,00 32.500,00 31.620,04 31.000,00 95,38 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 8.100,00 8.100,00 7.790,41 7.800,00 96,30 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 6.000,00 6.000,00 5.728,26 5.700,00 95,00 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 800,00 800,00 687,35 700,00 87,50 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 3.900,00 3.900,00 3.240,00 3.400,00 87,18 611224 Regres za godišnji odmor 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00

Page 27: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

25

612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 2.900,00 2.900,00 2.749,57 2.800,00 96,55 612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 2.000,00 2.000,00 1.833,07 1.900,00 95,00

612113Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 300,00 300,00 229,13 300,00 100,00

613619 Zatezne kamate i troškovi spora 10.000,00 613937 Izdaci za usluge vještačenja 2.000,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 200,00 158,12 200,00 100,00

614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 30.000,00 30.000,00 15.849,91 136.800,00 456,00 Ukupno: Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 203.000,00 233,07

O10 O210 10. - OPĆINSKA SLUŽBA CZ - 18 zaposlenih 611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 190.000,00 191.500,00 190.030,77 181.000,00 94,52 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 46.900,00 46.900,00 46.841,82 44.700,00 95,31 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 34.500,00 34.500,00 34.425,74 32.900,00 95,36 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.200,00 4.200,00 4.131,08 4.000,00 95,24 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 5.000,00 5.000,00 4.933,00 5.000,00 100,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 31.500,00 32.000,00 31.935,72 30.600,00 95,63 611224 Ragres za godišnji odmor 6.900,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 16.600,00 16.600,00 16.524,40 15.900,00 95,78 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 11.100,00 11.100,00 11.016,59 10.600,00 95,50 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.400,00 1.400,00 1.377,05 1.400,00 100,00 613213 Lož ulje 13.700,00 10.000,00 9.950,00 11.300,00 113,00 613214 Ugalj 2.900,00 2.900,00 2.836,50 2.900,00 100,00 613215 Drvo 300,00 300,00 288,00 500,00 166,67 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks) 4.000,00 5.500,00 5.491,23 5.200,00 94,55 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 700,00 652,67 700,00 100,00 613512 Dizel 7.000,00 14.000,00 13.257,24 10.000,00 71,43 613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 5.000,00

613714Materijal za prov. hitnih mjera u toku djel. prirodne i druge nesr. 9.000,00 1.000,00 0,00

613714Materijal za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 6.300,00 1.000,00 0,00

613724Usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 12.600,00 11.200,00 9.200,00 20.000,00 178,57

613724Usluge za prov. hitnih mjera u toku djelov. prirodne i druge nesr. 50.000,00 45.000,00 44.157,00 20.000,00 44,44

613976

Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Za izradu Plana procjene ugroženosti za zaštitu od požara i vatrogastva 5.000,00 900,00 500,00 7.000,00 777,78

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 0,00 100,00

Page 28: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

26

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1.000,00 927,47 1.000,00 100,00

613986Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 300,00 0,00 300,00

613987Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 400,00 0,00 400,00

613988Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 600,00 0,00 700,00

613924 Izdaci za stručne ispite 4.200,00 4.500,00 4.460,00 0,00

613991Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Opremanje struktura CZ 16.000,00 11.000,00 8.886,50 10.000,00 90,91

613994 Sredstva za pripremanje, obuku i vježbe struktura CZ 5.000,00

613994Sredstva za učeće u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja 4.000,00

614239 Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 800,00 800,00 100,00 500,00 62,50

614241Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200,00 7.200,00 4.400,00 6.000,00 83,33

614241

Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja 120.000,00 98.401,30 20.000,00 16,67

614241

Transfer za posebne namjene - prirodne i druge nesreće - Za troškove preduzimanja hitnih mjera u toku djelovanja prirodne nepogode 13.800,00 12.243,60 10.000,00 72,46

614311Grant. neprof. organiz.- Izdaci za održ. skloništa i drugih zaštitnih objekata 5.000,00

614311Grant. neprof. organiz.-Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nes. 3.600,00 3.600,00 200,00 4.000,00 111,11

614311Grant. nep.org.- Agenciji za demin.-"Trajno obilježavanje rizičnih površina" 1.300,00 0,00

O310 614311Grantovi neprofitnim oragnizacijama - Vatrogasno društvo Srebrenik 17.100,00 17.100,00 13.680,00 16.300,00 95,32

1490 615411Kapitalni transfer JKP "9. Septembar" DD Srebrenik - Za nabavku opreme 3.000,00

Ukupno: Općinska služba CZ 512.500,00 618.300,00 574.447,68 498.600,00 80,64

O8 O790

11. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I OBNOVU - 11 zaposlenih

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 154.000,00 154.000,00 152.876,54 147.000,00 95,45 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 38.000,00 38.000,00 37.665,12 36.300,00 95,53 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 28.000,00 28.000,00 27.695,00 26.700,00 95,36 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.500,00 3.500,00 3.323,43 3.300,00 94,29 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 3.800,00 4.100,00 4.000,00 3.800,00 92,68

Page 29: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

27

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 19.200,00 19.200,00 16.316,20 18.700,00 97,40 611224 Regres za godišnji odmor 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 13.500,00 13.500,00 13.353,49 12.900,00 95,56 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.000,00 9.000,00 8.902,31 8.600,00 95,56 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.200,00 1.200,00 1.112,79 1.100,00 91,67 O740 613211 Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta 90.000,00 86.000,00 81.068,26 86.000,00 100,00 613213 Lož ulje 9.500,00 10.500,00 10.082,42 9.700,00 92,38 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks i internet) 5.000,00 3.000,00 2.288,94 2.900,00 96,67 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 500,00 363,06 500,00 100,00 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 500,00 400,00 353,76 400,00 100,00 613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće - ZKP 313.600,00 313.600,00 312.600,00 297.900,00 94,99 613324 Uklanjanje divljih deponija 12.600,00 0,00 12.000,00 613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa 80.000,00 70.000,00 68.304,00 30.000,00 42,86

613716Materijal za popravaku i održ. objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 15.000,00 5.000,00 3.184,35 8.000,00 160,00

613717 Materijal za održavanje javne rasvjete 28.000,00 0,00 613724 Usluge popravka i održavanja cesta, mostova, nasipa 5.000,00 260.000,00 226.624,33 50.000,00 19,23

613725Usluge za popravku i održavanje vodosnabdijevanja i kanalizacije 11.000,00 10.200,00 5.659,00 11.000,00 107,84

613725Hidrogeološka istraživanja i izvođenje radova u MP: Tinja, D. Potok, Srebrenik, Rapatnica, Sladna i Špionica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00

O740 613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 15.000,00 40.000,00 38.448,54 31.000,00 77,50

613727

Regulacija i san. korita r.Tinje u MP: Srebrenik, Tinja, D. Potok i Špionica i regulacija Mulaahmetović potoka 70.000,00 66.500,00 66.488,90 30.000,00 45,11

613727 Usluge za uređenje grada 28.000,00 16.000,00 12.000,00 10.000,00 62,50 1130 613974 Izdaci za rad komisija - Tehnički prijem objekata i nadzor 21.500,00 25.000,00 23.340,00 25.000,00 100,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 800,00 800,00 767,85 800,00 100,00

613983Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 200,00 116,70 200,00 100,00

1130 613986Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.000,00 1.200,00 838,06 1.000,00 83,33

1130 613987Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.500,00 1.800,00 1.257,12 1.500,00 83,33

1130 613988Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 2.400,00 2.800,00 2.011,35 2.400,00 85,71

O790 613991Izdaci za izradu projektno-planske dokumentacije, nadzore i reviziju 130.000,00 160.000,00 54.368,89 200.000,00 125,00

1490 613991Izdaci za rad oko vođenja aktivnosti oko toplifikacije grada i obez.deponije 31.600,00 59.300,00 59.269,20 48.000,00 80,94

1490 613991 Ostale nesp. usl. i dadž-Za izdatu garanciju JP "9. Septembar" dd 30.000,00 0,00 10.000,00

Page 30: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

28

Srebrenik 1490 613991 Ostale nesp. usl. i dadž. - Izdaci za osnivanje JP 15.000,00 O790 613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 250.000,00 0,00 400.000,00 1490 614117 Tekući transfer MZ Babunovići - za benefit po osnovu deponije 39.800,00 39.800,00 39.800,00 33.600,00 84,42

1410 616212Izdaci za kamate na kredite odobrene od finan. instit.- Razvojna banka FBiH 120.000,00 115.000,00 114.963,32 110.000,00 95,65

Ukupno:Služba za prostorno urđenje, stambeno-komomunalne poslove i obnovu 1.615.400,00 1.590.300,00 1.391.642,93 1.717.500,00 108,00

KAPITALNI IZDACI 821100 Nabavka stalnih sredstava 177.900,00 167.000,00 156.860,00 150.000,00 89,82 O790 821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 150.000,00 89,82 821200 Nabavka građevina 4.505.000,00 3.798.500,00 3.343.364,06 2.379.000,00 62,63 O790 821211 Nabavka zgrada - Renta za izgradnju zgrade općine 50.000,00 0,00 100.000,00

O790 821211Nabavka zgrada- Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku 103.500,00 103.193,80 0,00

O790 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja toplovoda 1.100.000,00 770.000,00 635.747,76 559.000,00 72,60 O790 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Izgradnja nove deponije 500.000,00 O740 821221 Vanjska rasvjeta 235.000,00 235.000,00 120.424,35 70.000,00 29,79 O790 821222 Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 1.850.000,00 1.850.000,00 1.747.574,21 300.000,00 16,22

O790 821222Putevi i mostovi - izgr. prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" 100.000,00 0,00 100.000,00

O720 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 950.000,00 640.000,00 548.994,18 650.000,00 101,56 O720 821224 Odvodnja površinskih voda 100.000,00 80.000,00 72.547,34 70.000,00 87,50 O810 821225 Izgradnja sportskih poligona- terena 120.000,00 120.000,00 114.882,42 30.000,00 25,00 821300 Nabavka opreme 51.021,17 73.621,17 62.638,80 262.100,00 356,01 O140 821311 Namještaj 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 O140 821312 Kompjuterska oprema, softveri 20.021,17 10.021,17 933,00 30.000,00 299,37 O140 821321 Motorna vozila za općinske Službe 30.000,00 50.000,00 49.140,00 45.000,00 90,00 O210 821321 Motorna vozila - cisterna i vatrogasno vozilo za Službu CZ 100.000,00

O140 821371 Ugrađena oprema - nabavka eksterne baterije za Geodetsku službu 2.000,00

O790 821373 Mehanička oprema - Oprema za selektiv.prikupljanje otpada 59.100,00 O790 821373 Mehanička oprema - Nabavka parking automata 25.000,00 O210 821381 Specijalna oprema za službu CZ 12.600,00 12.565,80 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000,00 50.000,00 0,00 400.000,00 800,00 O790 821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 50.000,00 50.000,00 150.000,00 300,00

O790 821619 Ostala rek. i poboljšanja - Sanacija Starog grada "Gradina" Srebrenik 250.000,00

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 210.000,00 215.400,00 215.391,63 220.000,00 102,14 O790 823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 210.000,00 215.400,00 215.391,63 220.000,00 102,14 Ukupno: Izdaci 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 3.411.100,00 79,24 UKUPNO: TEKUĆI I KAPITALNI IZDACI 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 10.575.000,00 92,95 UKUPNO ZAPOSLENIH: 127

Page 31: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

29

Član 4.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u Odluci o budžetu. Raspodjelu sredstava odobrava Općinski načelnik u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve i utvrđenom Odlukom o izvršavanju budžeta. U tekuću rezervu budžeta izdvojit će se 0,80 % od ukupnih prihoda budžeta.

Član 5.

Odluka o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu, stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Srebrenik", a važi za fiskalnu 2013. godinu. Odluka o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine ("Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 9/12) je sastavni dio Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu.

BOSNA HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Vesna Veselčić s. r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-173/13 Srebrenik, 28.03.2013.g.

Page 32: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

30

Prilog Odluke o Budžetu za 2013. godinu

P R O G R A M

KAPITALNIH INVESTICIJA ZA PERIOD 2013.-2015. GODINA Uvodna obrazloženja: Program kapitalnih investicija je integralni plan svih kapitalnih investicija za naredni planski period od 3 do 5 ili više godina. Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Sl. novine F BiH“ broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) propisana je obaveza planiranja kapitalnih investicija za period planiranja za tekuću godinu i naredne dvije godine. Kapitalne investicije su specifične jer se one odnose na ulaganja koja se evidentiraju u novim vrijednostima kapitalnih objekata, što znači da se i u zvaničnim evidencijama iskazuju u formi novih vrijednosti objekata. Specifična karakteristika kapitalnih investicija je i u tome da period priprema, kao i period implementacije i iznalaženja najpovoljnijih načina finansiranja zahtjevaju duži vremenski period od jednu i više godina, pa se u skladu sa tim stvara potreba dugoročnijeg planiranja. Ovim Programom su obuhvaćene kapitalne investicije iz Strategije razvoja općine Srebrenik za period 2011 – 2020. godine a oznake i numeracija projekata i programa preuzeti su iz Strategije. Strategija razvoja općine Srebrenik za period 2011. – 2020. godine je usvojena na sjednici Općinskog vijeća 03.03.2011. godine. U posebnom dijelu Strategije je prikazan plan implementacije po programima i projektima, sa predračunskim vrijednostima projekta, planiranim izvorima finansiranja, dinamikom realizacije i nosiocima aktivnsoti. U ovom tabelarnom pregledu su prikazani samo projekti koji imaju karakter kapitalnih ulaganja. Posebnim akcionim planom implementacije projekata iz 2013. godine i Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini i Programom izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013. godini su detaljnije razrađeni pojedini programi i projekti pri čemu su se usaglašavale mogućnosti finansiranja iz budžeta. SLUŽBA

Page 33: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

31

Izgradnja turističke infrastruk promocija, (Stari Grad i dr.)

Projekat 1.10 Revitalizacija kompleksa „Stari grad Srebrenik “ sa projektima u fazama I, II, III, IV i V

4/1

Budžet 230.000

30.000

100.000

100.000

Općina Srebrenik, Centar za kulturu i informisanje

Urađena Idejna osnova i projekti za izgradnju parkinga i pristupnog puta.

Ostali izvori 832.000 70.000 12.000 350.000 200.000 200.000

Ukupno 1.062.000 100.000 12.000 350.000 300.000 300.000

Program 1.11 Uspostava turističkog info-punkta sa suvenirnicom u centru grada i turističke signalizacije općine Srebrenik

4/1

Budžet 15.000 15.000

Općina Srebrenik

Završen u skladu sa planom.

Ostali izvori 55.000 55.000

Ukupno 70.000 70.000

Sektor 2: Društveni razvoj

Projekat 2.1

Saniranje i opremanje kino dvorane i rekonstrukcija grijanja

2/1

Budžet Centar za kulturu i informisanje

Nisu započete aktivnosti

Ostali izvori 120.000 60.000 60.000

Ukupno 120.000 60.000 60.000

Projekat 2.2 Dogradnja muzejsko - galerijskog prostora.

2/1

Budžet 50.000

50.000

Centar za kulturu i informisanje

Nisu započete aktivnosti

Ostali izvori 250.000 100.000 150.000

Ukupno 300.000 100.000 200.000

Projekat 2.4 Proširenje kapaciteta obdaništa u fazama (80+480 m2)

2/1

Budžet

JU Obdanište

U 2012. izvršena zamjena stolarije od sredstava Ministrastva za okoliš TK 18.600 KM i JU 1.400 KM

Ostali izvori 160.000 20.000 20.000 20.000 100.000

Ukupno 160.000 20.000 20.000 20.000 100.000

Projekat 2.6 Izgradnja zgrade Gimnazije i tehničkih škola.

2/1

Budžet 30.000 30.000

JU MSŠ Srebrenik

U toku pribavljanje građevinske dozvole.

Page 34: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

32

Projekat 3.3. Akumulacija Bistričke rijeke- pripremne aktivnosti: I faza detaljna h/g istraživanja i studija izvodljivosti i II faza: izrada projektne dokumentacije i prva faza radova

3/1

Budžet

200.000

50.000

50.000

100.000

Služba za budžet

U 2011. završena preliminarna h/g istraživanja.

Ostali izvori 430.000

30.000 250.000

50.000

100.000

Ukupno

630.000

30.000

300.000

100.000

200.000

Projekat 3.4. Projekat H/G istražnih radova na izvorištu termomineralnih voda u Srebreniku sa studijom izvodljivosti

Budžet 30.000 30.000

Služba za budžet Ostali izvori 1.600.000 100.000 1.500.000

Ukupno 1.630.000 130.000 1.500.000

Izgradnja sistema

regulacije zaštite

korita rijeke Tinje u

dužini od 10 km.

Projekat 3.5 Prva dionica Klisura, Ormanica – Most M 1,8 st.2976,43 = L= 2976,43 m

Budžet 30.000 30.000

Služba za budžet

Ostali izvori 1.500.000 1.500.000

Ukupno 1.530.000 30.000 1.500.000

Projekat 3.6 Špionica, Most M 1.8 do mosta u Špionici Centar st.5000 = L= 1.500 m

3/1

Budžet 30.000 30.000

Služba za budžet

Ostali izvori 1.500.000 1.500.000

Ukupno 1.530.000 1.530.000

Projekat 3.7 Most za Brezje – Most Previle L = 1.973 m

3/1

Budžet

60.000

60.000

Služba za budžet

Ostali izvori

Ukupno 60.000 60.000

Page 35: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

33

propis. u ekološkim dozvolama

izvedbenim projektima po fazama = fazama obuhvata ( I- SŠC, II-Dom kulture, III-Sportska dvorana, IV- Mulaahmetov. potok

Ostali izvori 3.381.000 761.000 620.000 1.000.000

1.000.000

(kotlovnica, kamion), a u

2013. cjevovod, sječka i projekat

II faza Ukupno 3.621.000 30.000 811.000 680.000 1.050.000 1.050.000

Budžet :

5.195.111. 1.839.706 327.905 1.362.500 842.500 822.500

Ostali izvori :

29.967.760 1.507.260 1.470.000 5.760.500 10.665.000

10.565.000

Ukupno :

35.162.871 3.346.966 1.797.905 7.123.000 11.507.500

11.387.500

Page 36: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

Na osnovu člana 5. stav 2. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), a u vezi sa članom 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj: 49/06) i člana 24. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici održanoj dana, 28.03.2013. godine, d o n o s i:

O D L U K U O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA 2013. GODINU

I - OPĆE ODREDBE

Član 1. Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta općine

Srebrenik za 2013. godinu (u daljem tekstu: Budžet), njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim, zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlaštenja Općinskog načelnika, općinskih službi, kao i druga pitanja u izvršavanju Budžeta za 2013. godinu.

Član 2.

Budžet je akt kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika, koji

obuhvata projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka općine Srebrenik (u daljem tekstu: Općina) za razdoblje od jedne fiskalne godine koji donosi Općinsko vijeće općine Srebrenik (u daljem tekstu: Općinsko vijeće).

Budžet se odnosi na fiskalnu 2013. godinu, koja počinje 01. januara, a završava se 31. decembra 2013. godine.

Član 3.

Svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se u budžetu na bruto načelu. Budžet mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i

izdatke. Budžetski korisnici mogu preuzeti obaveze na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i

do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta.

Član 4. Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i Programa kapitalnih investicija za period 2013. -2015. godina.

Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i rashoda. U računu rashoda iskazuje se dio neraspoređenih rashoda iz Budžeta 2012. godine u iznosu od 300.000,00 KM.

Posebni dio budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću budžetsku godinu.

Program kapitalnih investicija za period 2013.-2015. godine čine kapitalni projekti planirani u Strategiji razvoja općine Srebrenik za perod 2011. godina do 2020. godina, usaglašeni sa Programom izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik za 2013. godinu i Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području općine Srebrenik za 2013. godinu.

Page 37: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

35

Član 5.

Svi javni prihodi i primici Budžeta, uključujući i prihode koje korisnici budžeta ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti po posebnim propisima, uplaćuju se na račun javnih prihoda Budžeta Općine i iskazuju po izvorima iz kojih potiču.

Prihodi ostvareni po osnovu Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj: 67/05) uplaćuju se i evidentiraju na posebnom računu Sredstva za uređenje zemljišta i rente i koriste se za tekuće i kapitalne izdatke u oblasti komunalne infrastrukture i izradu projektne dokumentacije, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju («Službene novine TK», broj: 03/05) i Odlukama Općinskog vijeća.

Prihodi ostvareni po osnovu Odluke o načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine FBiH», broj: 46/05 i 61/07) uplaćuju se i evidentiraju na posebnom računu Sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća a koriste se u skladu sa Planom korištenja namjenskih sredstava kao i u skladu sa Odlukama Općinskog vijeća.

Prihodi ostvareni po osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine FBiH», broj: 39/03, 22/06, 43/10) uplaćuju se i evidentiraju na posebnom računu Sredstva za izgradnju i održavanje javnih skloništa a koriste se za izgradnju i održavanja javnih skloništa u skladu sa Zakonom kao i u skladu sa Odlukama Općinskog vijeća.

Prihodi ostvareni po osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva («Službene novine FBiH», broj: 64/09) uplaćuju se i evidentiraju na posebnom računu Sredstva protivpožarne zaštite i vatrogastva i koriste se u skladu sa Pravilnikom kao i u skladu sa Odlukama Općinskog vijeća.

Član 6.

Budžetsko računovodstvo se zasniva na računovodstvenim načelima: tačnosti, istinitosti,

pouzdanosti, sveobuhvatnosti, blagovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja, te na međunarodnim računovodstvenim standardima.

Budžetsko računovodstvo vodi se po načelu dvojnog knjigovodstva i na računima kontnog plana budžeta.

Član 7.

Priznavanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka putem sistema Glavne knjige provodi se

po načelu modificiranog nastanka događaja. Prihodi i primici priznaju se u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, to jest kada su

uplaćeni na račun budžeta. Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje odnosno

troškovi se dugoročno razgraničavaju ukoliko su ugovoreni za plaćanje za period duži od jedne godine.

Član 8.

Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa općinskih službi za

upravu, stručnih službi i ostalih čije je finansiranje iz budžeta predviđeno posebnim propisom (u daljem tekstu: Korisnici). Općinske službe koje u svom budžetskom razdjelu sadrže potrošačke jedinice, budžetski su za njih nadležne.

Page 38: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

36

Član 9.

U cilju javnosti upravljanja javnim novcem Budžet, Odluka o izvršavanju Budžeta, Plan razvojnih programa i ostali dokumenti vezani za izvršavanje Budžeta objavit će se u Službenom glasniku općine Srebrenik, u skladu sa članom 76. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10).

II - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 10.

Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta

određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama. Korisnici koriste budžetska sredstva do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu samo za

namjene koje će se utvrditi zajedno sa nadležnom službom. Namjenske donacije i grantovi koji nisu planirani u budžetu, a ostvare se u toku fiskalne

godine namjenski će se usmjeravati Zaključkom Općinskog načelnika o čemu će se izvijestiti Općinsko vijeće prilikom izrade Rebalansa budžeta ili podnošenjem Izvještaja o izvršenju budžeta.

Član 11.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa planom Budžeta, vodeći računa da dinamika ostvarenja budžetskih prihoda određuje okvir trošenja budžetskih sredstava a što znači ukoliko nema naplate bužetskih prihoda u skladu sa planom Budžeta, nema ni doznačavanja sredstava korisnicima u skladu sa planom Budžeta.

Član 12.

Budžet općine izvršava se u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima. Općinski načelnik će utvrđivati prioritete pri isplati planiranih sredstava. Općinski načelnik će, u skladu sa likvidnim mogućnostima Budžeta, odlučivati o visini doznaka

planiranih sredstava. U slučaju poremećene likvidnosti budžeta, Općinski načelnik poduzima mjere za uravnoteženje

budžeta i izmjene i dopune budžeta.

Član 13.

Općinski načelnik je naredbodavac za raspodjelu i utrošak sredstava utvrđenih u Posebnom dijelu Budžeta.

Član 14.

Općinski načelnik može izvršiti pozajmicu sredstava, sa svih računa posebnih namjena općine Srebrenik u slučaju nedostajućih sredstava na računu Budžeta.

Član 15.

Postupak nabavke roba, usluga i ustupanja radova mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), Pravilnikom o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 4/05, 6/05 i 2/06) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 2/11).

Page 39: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

37

Član 16.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u Budžetu.

O korištenju sredstava tekuće rezerve, na osnovu zahtjeva odlučuje Općinski načelnik, a po dobijanju prijedloga Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor. Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor će dostaviti prijedlog Općinskom načelniku na osnovu pribavljenog mišljenja nadležne Službe o opravdanosti predmetnog zahtjeva. Općinski načelnik može odobriti isplatu sredstava iz tekuće rezerve do 500,00 KM bez prijedloga Službe. Budžetsko izdvajanje za tekuću rezervu ne smije preći 3 % ukupnih prihoda, isključujući primitke. Služba za budžet, poduztništvo i nadzor obavezna je tromjesečno izvještavati Općinskog načelnika o korištenju sredstava tekuće rezerve. Općinski načelnik polugodišnje izvještava Općinsko vijeće o korištenju sredstava tekuće rezerve.

Član 17.

Platni promet vršit će se putem otvorenih transakcijskih računa.

Član 18.

Općinski načelnik može na prijedlog budžetskog korisnika, uz pribavljeno mišljenje Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor, donijeti Odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10 % ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika. U okviru odobrenog Budžeta, preraspodjela sredstava je dozvoljena između budžetskih korisnika.

O preraspodjeli iz prethodnog stava odlučuje Općinski načelnik uz prethodnu saglasnost budžetskih korisnika.

Član 19.

Pogrešno ili više uplaćeni javni prihodi, vraćaju se uplatiocima iz sredstava Budžeta u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH («Službene novine F BiH», broj: 41/09, 46/09, 56/09 i 63/09) i upravnog akta (Rješenje ili Zaključak) nadležnih općinskih službi koje vode postupak o opravdanosti i odobravanju povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda.

Član 20.

Sredstva utvrđena u Budžetu za isplatu naknada za rad u Općinskom vijeću i u radnim tijelima Općinskog vijeća isplaćuju se na osnovu Odluke o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Srebrenik, njegovih organa i tijela, kolegija općinskog vijeća, stalnih i povremenih komisija koje bira ili imenuje Općinsko vijeće («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 11/06).

Page 40: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

38

Član 21.

Sredstva utvrđena u Budžetu za isplatu plaća Općinskom načelniku, Sekretaru općinskog vijeća i Općinskom pravobraniocu isplaćuju se na osnovu Odluke o utvrđivanju plaća i naknada funkcionera koje bira ili imenuje Općinsko vijeće općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 1/03, 9/05 i 6/07), a zaposlenim u Službama za upravu Općine Srebrenik isplaćuju se na osnovu Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u organima državne službe Općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 6/07), Rješenja koje donosi Općinski načelnik, Sekretar općinskog vijeća, Općinski pravobranilac.

Član 22.

Sredstva utvrđena za finansiranje rada parlamentarnih klubova realizuju se u skladu sa

Odlukom o raspodjeli novčanih sredstava Budžeta za finansiranje klubova i vijećnika političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 5/10).

Član 23.

Sredstva utvrđena u Budžetu općine Srebrenik na pozicijama: 1. Općinska izborna komisija, 2. Novčane naknade nezaposlenim licima, 3. Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, 4. Veterinarskoj stanici Srebrenik - Po programu preventivne zaštite životinja, 5. Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i demobilisane pripadnike OS RBiH 6. Isplate stipendija i kredita,

koriste se na osnovu Odluka, Programa, Pravilnika, Zaključaka i Planova koje donosi Općinsko vijeće.

Član 24.

Sredstva utvrđena u Budžetu općine Srebrenik na pozicijama: 1. Pomoći po zahtjevima, 2. Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak, 3. «OGUS“, Dani povelje i ostale kulturne manifestacije», 4. Razna udruženja i mladi, 5. Usluge medija, 6. Sredstva za finansiranje vjerskih zajednica, 7. Sredstva za finansiranje rada Mjesnih zajednica, 8. Unajmljivanje prostora, 9. Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma 10. Kapitalni grantovi Mjesnim zajednicama, 11. Sportski klubovi, 12. Razvoj sporta na općini Srebrenik, 13. Za čuvanje Starog grada „Gradina“ Srebrenik, 14. Izdaci za izgradnju spomen obilježja u MZ 1992-1995.g., 15. Namjenska sredstva za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, 16. Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, 17. Za rad na vođenju aktivnosti oko toplifikacije grada i obezbjeđenja deponije, 18. Tekući transfer MZ Babunovići - za benefit po osnovu deponije

koriste se na osnovu Programa i Odluka o utvrđivanju kriterija i postupka dodjele sredstava za finansiranje usvojenih od strane Općinskog načelnika i zaključaka, protokola, sporazuma a na prijedlog nadležnih službi.

Page 41: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

39

Član 25.

Korisnici budžetskih sredstava iz prethodnog člana obavezni su mjesečno odnosno po utrošku

sredstava izvještavati nadležnu općinsku Službu o utrošenim sredstvima. Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor neće vršiti doznaku sredstava korisnicima budžeta iz

prethodnog stava ukoliko nadležna Služba nije obavijestila Službu za budžet, poduzetništvo i nadzor da je isti dostavio Izvještaj o utrošku sredstava.

Član 26.

Sredstva utvrđena u Budžetu općine Srebrenik kao «Kapitalni izdaci» i ulaganja u komunalnu

infrastrukturu koriste se na osnovu Liste kapitalnih projekata iz Strategije razvoja općine Srebrenik za perod 2011. godina do 2020. godina, Programa kapitalnih investicija za 2013.-2015. godinu, Programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik za 2013. godinu i Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području općine Srebrenik za 2013. godinu, a nadležne Službe o realizaciji istih podnose Izvještaj Općinskom vijeću.

Sredstva utvrđena u budžetu općine Srebrenik kao kapitalni grantovi će općinski načelnik namjenski odobravati na zahtjev korisnika sredstava a koji je prethodno proveo proceduru u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 27. Općina može izdati garanciju za finansiranje kapitalnih investicija samo pod uslovom da je

pravno lice koje je zajmoprimac sredstava pravno lice čiji je većinski vlasnik općina ili je pod nadzorom općine, a Odluku o odobravanju izdavanja garancije donosi Općinsko vijeće, a garanciju potpisuje Općinski načelnik.

Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za izdatu garanciju sa zajmoprimcem potpisuje Općinski načelnik.

III - FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 28.

Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor dužna je podnositi Općinskom načelniku mjesečne finansijske izvještaje u roku od najviše 30 dana, a tromjesečne i polugodišnje finansijske izvještaje u roku od najviše 60 dana od dana završetka svakog izvještajnog razdoblja.

Član 29.

Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor obavezna je dostaviti Općinskom načelniku Izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu, a Općinski načelnik je obavezan podnijeti isti Općinskom vijeću na usvajanje u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

Page 42: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

40

IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja Budžeta, zaduživanja, duga, računovodstva, nadzora i revizije Budžeta primjenjivat će se odredbe važećih Zakona.

Član 31. Odluka o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu, stupa na snagu danom

objavljivanja u «Službenom glasniku općine Srebrenik», a važi za fiskalnu 2013. godinu.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE i HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Vesna Veselčić s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-174/13 Srebrenik, 28.03.2013. godine.

Page 43: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

41

Na osnovu odrdbi članova 8., 36. i 37. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06), člana 1. Zakona o komunalnim taksama («Službeni list SR BiH», broj: 21/77, 35/88, 26/89), člana 13. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/06, 43/08 i 22/09), člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK-a”, broj: 12/05, 8/06 i 5/09) i člana 24. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće Srebrenik, na sjednici održanoj dana 28.03..2013. godine, donosi:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Član 1. U Odluci o komunalnim taksama («Službeni glasnik općine Srebrenik» broj: 10/05 i 11/11) u

članu 11. u stavu 2. ispred riječi «šifra» umjesto slova «i» stavlja se zarez, a na kraju teksta stava 2. iza riječi «djelatnosti» umjesto tačke stavlja se zarez, te se dodaju riječi: «iznos takse i zonu.».

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: „Obrazac Prijave za razrez komunalne takse za istaknutu firmu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.“

Član 2.

U članu 15. stav 1. u drugom redu, riječi: «donošenja rješenja Porezne uprave» zamjenjuju se riječima: «krajnjeg roka za podnošenje porezne prijave Poreznoj upravi», a ostali dio teksta u članu 15. stav 1. ostaje nepromijenjen.

Stav 2. mijenja se i glasi: «Na poreznu prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime obveznika, obveznik može

uložiti žalbu nadležnom organu u roku od osam (8) dana od dana prijema prijave». Stav 3. mijenja se i glasi: «Žalba na poreznu prijavu koju je Porezna uprava podnijela u ime obveznika o

izvršenom razrezu odlaže izvršenje naplate».

Član 3. U članu 16. riječi: «banci kod koje takseni obveznik drži novčana sredstva za prinudnu

naplatu za prenos duga komunalne takse i pripadajuće kamate sa računa taksenog obveznika na račun korisnika takse» zamjenjuju se riječima: «za plaćanje poreznom obvezniku u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine».

Član 4. U članu 17. stav 1. briše se. Dosadašnji stav 2. postaje stav 1. te se isti mijenja i glasi: «Porezna uprava će po izdatom nalogu za plaćanje pokrenuti postupak prinudne naplate

po Zakonu o porznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.».

Član 5.

U članu 22. Tarife komunalnih taksi, Tarifni broj 2. mijenja se i glasi:

„Tarifni broj 2. Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama,

objektima i slično kojim se označava da određena pravna i fizička osoba obavlja registrovanu djelatnost ili zanimanje plaća se godišnja taksa kako slijedi:

Page 44: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

42

RB NAZIV DJELATNOSTI IZNOS TAKSE U KM

I ZONA

II ZONA

III ZONA

1 Građevinarstvo 1.1. Građevinarstvo 800 700 6002 Vađenje ruda i kamena 2.1. Vađenje ruda i kamena 5.000 4.500 4.0003 Projektovanje 3.1. Projektovanje 400 380 3604 Skladištenje, saobraćaj i komunikacije

4.1. Skladištenje robe u tankovima (cisternama) - tečnih i plinovitih goriva i srodnih proizvoda (terminali) 4.000 3.500 3.000

4.2. Prijevoz putnika u drumskom saobracaju - pravna lica koja koja u svom voznom parku posjeduju do 5 autobusa 400 380 360

4.3. Prijevoz putnika u drumskom saobracaju - pravna lica koja koja u svom voznom parku posjeduju više od 5 autobusa 800 780 760

4.4. Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju - prijevoz kombijem do 12 sjedišta 100 70 50

4.5. Taksi prijevoz 70 60 50

4.6. Prijevoz robe u drumskom saobraćaju - pravna lica koja u svom voznom parku posjeduju do 3 kamiona 300 280 260

4.7. Prijevoz robe u drumskom saobraćaju - pravna lica koja u svom voznom parku posjeduju preko 3 kamiona 600 580 560

4.8. Prijevoz robe u drumskom saobraćaju - motorna vozila ukupne mase do 10 tona - samostalni prijevoznici (obrtnici) 80 50 30

4.9. Skladištenje, saobraćaj i komunikacije - ostalo što nije gore navedeno 300 280 260

5 Proizvodnja

5.1. Proizvodnja rezane građe - prerez oblovine (pilane), proizvodnja parketa, brodarskog poda, lajsni i sl. 600 580 570

5.2. Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata od drveta 300 280 270 5.3. Proizvodnja PVC građevinske stolarije i elemenata 500 480 470 5.4. Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa 500 480 470 5.5. Proizvodnja namještaja 500 480 470

5.6. Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena (uključujući proizvodnju betona) 400 380 370

5.7. Proizvodnja hidratisanog kreča 1.000 900 800 5.8. Proizvodnja asfvalta - asfvaltna baza 500 480 470

5.9. Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo 600 580 570

5.10. Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 300 280 270 5.11. Uzgoj životinja 250 230 220 5.12. Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača 150 140 130

Page 45: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

43

5.13. Proizvodnja konditorskih proizvoda (slatkiši, bomboni, vafli, keksi, karamele i sl.) i snek proizvoda (čips, flips, ekspandirana žita, prženi plodovi i sjemenke i sl.)

200 150 100

5.14. Proizvodna alkoholnih pića 400 300 200

5.15. Proizvodnja bezalkoholnih pića (mineralne vode i osvježavajućih pića) 200 140 130

5.16. Proizvodnja i prerada voća i povrća 200 150 100 5.17. Proizvodnja sadnog materijala 150 100 80

5.18. Proizvodnja - ostalo što nije gore navedeno 100 70 506 Trgovina

6.1. Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima 4.000 3.500 3.000

6.2. Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama - benzinske pumpne stanice 2.000 1.980 1.960

6.3. Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 1.000 900 800

6.4. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama 50 40 30

6.5. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama - vrste minimarket - površine objekta od 50 m2 do 400 m2 200 150 50

6.6. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama - vrste supermarket i robna kuća - površine objekta od 400 m2 do 1.500 m2

500 300 200

6.7. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama - vrste hipermarket i robna kuća - površine objekta više od 1.500 m2 3.000 2.500 1.000

6.8. Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama 100 80 60

6.9. Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima 70 60 50 6.10. Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa 300 280 270

6.11. Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom 400 380 360

6.12. Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 100 80 50

6.13. Apoteke - ljekarne za promet lijekova, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi 500 300 50

6.14. Veterinarske, poljoprivredne i biljne apoteke 200 100 50 6.15. Trgovina motornih vozila od strane ovlaštenih trgovaca 1.200 1.000 800 6.16. Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila 300 200 100

6.17. Trgovina na malo namještajem i predmetima za domaćinstvo (bijela tehnika, mali kućanski aparati, audio-video tehnika) 500 450 400

6.18. Trgovina elektroinstalacionom i vodoinstalacionom robom 300 200 100 6.19. Trgovina računarskom opremom 300 200 100 6.20. Trgovina - ostalo što nije gore navedeno 100 70 507 Ugostiteljstvo i turizam

7.1. Hoteli i moteli s restoranom - smještajnog kapaciteta preko 20 kreveta 600 500 450

Page 46: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

44

7.2. Hoteli i moteli s restoranom - smještajnog kapaciteta do 20 kreveta 400 380 350

7.3. Ostali smještaj 130 100 80

7.4. Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak (uključujući bazene) 200 180 170

7.5. Ugostiteljski objekti vrste: restoran i salon za posebne namjene 200 190 180

7.6. Ugostiteljski objekti vrste: gostionica, zdravljak, pizzeria i slastičarnica 150 140 50

7.7. Ugostiteljski objekti vrste: ćevabdžinica, aščinica i bistro 150 130 50

7.8. Ugostiteljski objekti vrste: buregdžinica i objekat brze prehrane 70 50 30

7.9. Ugostiteljski objekti vrste: noćni klub, noćni bar i disco klub 650 550 400 7.10. Ugostiteljski objekti vrste: caffe bar i konoba 100 70 50

7.11. Ugostiteljski objekti vrste: kafana, bosanska kafana, pivnica, buffet i krčma 100 70 50

7.12. Ugostiteljski objekti vrste: ljetna bašta i objekti jednostavnih usluga 100 80 50

7.13. Turističke agencije 150 100 80

7.14. Ostale ugostiteljske i turističke djelatnosti koje nisu gore navedene 100 70 50

8 Usluge

8.1. Telekom operateri - fiksna i mobilna telefonija (filijale, ekspoziture, poslovnice, izdvojeni šalteri i slično) 5.000 4.000 3.000

8.2. Bazne GSM stanice - po stanici 2.000 1.700 1.500 8.3. Pošta (filijale, ekspoziture, izdvojeni šalteri i slično) 2.500 2.200 2.000 8.4. Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije 7.000 6.000 5.000

8.5. Komercijalne banke (filijale, ekspoziture, poslovnice, agencije) 7.000 6.000 5.000

8.6. Izdvojeni bankomati banaka (izvan objekta filijale, ekspoziture, poslovnice, agencije) 1.000 700 500

8.7. Izdvojeni šalteri - mjenjačnice novca 200 150 100 8.8. Predstavništva, zastupništva i brokerske kuće 500 480 450

8.9. Privredna društva i drugi oblici organizovanja iz oblasti TV i radio difuzne djelatnosti - Kablovski emiteri 500 470 450

8.10. Notari 800 600 100 8.11. Mikrokreditne i štedno - kreditne organizacije 2.000 1.700 1.500 8.12. Organizacije za lizing poslove 300 250 200 8.13. Osiguravajuća društva 2.000 1.500 1.000 8.14. Advokatska djelatnost 500 400 100 8.15. Privatna zdravstvena zaštita 300 200 50 8.16. Privatna stomatološka (zubna) ordinacija 300 200 50 8.17. Revizorske kuće 800 700 500 8.18. Knjigovodstvene agencije 180 100 50 8.19. Agencija za promet nekretnina 500 450 430

Page 47: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

45

8.20.

Komunalne djelatnosti - snabdijevanje pitkom vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, snabdijevanje toplotnom energijom, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje grobalja, obavljanje pogrebnih poslova, tržnice i pijace, javna rasvjeta, dimnjačarski poslovi

300 200 100

8.21. Auto - škole 200 150 100 8.22. Vulkanizerska radnja sa autopraonicom 150 120 70 8.23. Autopraonica 70 50 30 8.24. Uslužno klanje stoke (klaonica) 300 280 270 8.25. Otkupne stanice mlijeka i poljoprivrednih proizvoda 20 15 10 8.26. Otkup kože 400 300 200

8.27. Iznajmljivanje audio i video medija (video-kaseta, CD, DVD i sl) 100 70 20

8.28. Sve druge uslužne djelatnosti koje nisu gore navedene 100 80 309 Zanatske radnje 9.1. Radnje za izradu kora za pitu i kornete 50 30 20 9.2. Tapetarske radnje 50 30 20 9.3. Krojačke, frizerske, fotografske, optičarske radnje 100 50 30

9.4. Stolarske, staklorezačke, bravarske, limarske, kamenorezačke radnje, zanatske radnje za preradu plastike 100 70 40

9.5. Automehaničarske i auto-električarske radnje 200 100 50 9.6. Zidarski, keramičarski i vodoinstalaterski obrti 150 100 50

9.7. Obućari, sajdžije, kovači, kazandžije, krojači, domaća radinost, brijačke radnje i drugi tradicionalni i stari obrti 30 20 10

9.8. Radnje iz oblasti grafičke i izdavačke djelatnosti (usluge i promet) 150 70 50

9.9. Ostale zanatske radnje i djelatnosti koje nisu gore navedene 50 30 2010 Zabavne igre i igre na sreću

10.1. Zabavne igre (bilijar, pikado, internet klub, video igre i sve ostale zabavne igre) 100 80 60

10.2. Prodajna mjesta Lutrije BiH (loto, sportska prognoza i TV bingo) 5.000 4.700 4.300

10.3. Sportske kladionice 5.000 4.700 4.300 10.4. Igre na sreću (poker aparat, rulet) 5.000 4.700 4.300 10.5. Tombola i bingo u zatvorenom prostoru 1.000 800 700

NAPOMENA: 1. Ako se pod firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita taksa, taksa se

utvrđuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa. 2. Ako u okviru firme posluje jedna ili više poslovnih jedinica-podružnica osim osnovne

takse za sjedište taksa se utvrđuje i plaća za svaku poslovnu jedinicu ili podružnicu prema djelatnosti koje obavlja.

3. Ako se firma ističe u toku godine, taksa se obračunava srazmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti u tekućoj godini u odnosu na godišnji iznos takse za istu djelatnost.

Page 48: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

46

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Srebrenik» a

primjenjivat će se od 01.01.2013. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Vesna Veselčić, s.r. - Općinsko vijeće - Broj: 01-177/13 Srebrenik, 28.03.2013. godine

Page 49: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

47

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Broj upl. računa 132-150- 02992800 - 97 Federalno Ministarstvo finansija-financija Vrsta prihoda 722321 Porezna uprava F BiH -Kantonalni ured Tuzla Šifra općine 085 Ispostava Srebrenik I PODACI O OSNOVNOM PRAVNOM LICU - POREZNOM OBVEZNIKU Identifikacioni broj poreznog obveznika: __________________________________________ Stari porezni broj poreznog obveznika: ___________________________________________ Naziv pravnog-fizičkog lica: ____________________________________________________ Adresa:______________________________________________________________________ Transakcijski računi: __________________________________________________________ II PRIJAVA ZA RAZREZ KOMUNALNE TAKSE ZA ISTAKNUTU FIRMU ZA _________GODINU

PODACI O ORGANIZACIONIM DIJELOVIMA OSNOVNOG PRAVNOG LICA KOJIMA JE DODIJELJEN IDENTIFIKACIONI BROJ

RB MJESTO OPŠTINA ADRESA Identifikacijski broj Šifra djel. Vrsta objekta Broj objekata IZNOS ZONA

NAPOMENA:

Obveznik takse plaća taksu u godišnjem iznosu u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave, odnosno za obveznike čiji ukupan godišnji iznos veći od 300 KM uplata takse može se izvršiti u jednakim mjesečnim ratama, uz obavezu da cjelokupna uplata bude izvršena u tekućoj godini. ROK PODNOŠENJA PRIJAVE 28.02. ZA TEKUĆU GODINU. Podnosilac prijave Srebrenik,________________.god. M.P.

Page 50: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

48

Na osnovu Programa rada Općinskog vijeća za 2013. godinu (“Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj: 02/13) te člana 24. Statuta općine Srebrenik (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 01/08), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28.03.2013. godine, d o n o s i :

PROGRAM izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013. godini

UVODNI DIO

PREGLED FINANSIRANJA I PLANA ULAGANJA

PLANIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE U BUDŽETU ZA 2013. GODINU. R/br POZICIJA IZNOS U KM 1. MATERIJAL I USLUGE ZA ODRŽAVANJE CESTA,

MOSTOVA I NASIPA I IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA

380.000,00

2. MATERIJAL I USLUGE ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE I IZGRADNJA OBJEKATA VODOSNABDIJEVANJA I KANALIZACIJE

669.000,00

3. USLUGE ZA OPRAVKU, ODRŽAVANJE i IZGRADNJU JAVNE RASVJETE

101.000,00

4. ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH TERENA 30.000,00 5. REKONSTRUKCIJA GRIJANJA I PODA U SPORTSKOJ

DVORANI 8.500,00

6. IZGRADNJA ZGRADE OPĆINE (IZDACI ZA PDV I RENTU) 500.000,007. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA NA

PODRUČJU OPĆINE SREBRENIK 13.000,00

8. ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA 70.000,009. HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I IZVOĐENJE RADOVA

U MP: TINJA, D.POTOK, SREBRENIK, RAPATNICA, SLADNA I ŠPIONICA

30.000,00

10. REGULACIJA I SANACIJA KORITA RIJEKE TINJE U MP: SREBRENIK, TINJA, D.POTOK I ŠPIONICA

30.000,00

11. IZDACI ZA VANJSKO UREĐENJE, IZGRADNJA PARKIRALIŠTA I PRILAZNOG PUTA, SANACIJA I ČUVANJE STAROG GRADA ,,GRADINA'' I UČEŠĆE U REALIZACIJI ODOBRENIH PROJEKATA VEZANIH ZA STARI GRAD

350.000,00

12. SANACIJA DEPONIJE U BABUNOVIĆIMA 150.000,0013. IZGRADNJA NOVE DEPONIJE 500.000,00 UKUPNO: 2.831.500,00

Page 51: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

49

I PUTEVI Budžetom općine Srebrenik za 2013. godinu, na pozicijama „materijal i usluge za

opravku i održavanje cesta, mostova i nasipa i izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva – mostova“, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 380.000,00 KM, koja će se utrošiti na prioritetne putne pravce iz Tabele 2. 1. OBAVEZE OPĆINE PO OSNOVU REALIZOVANIH UGOVORA U 2010., 2011. I 2012. GODINI Obaveze Općine po osnovu realizovanih ugovora za asfaltiranje i sanaciju lokalnih puteva iznose 1.850.000,00 KM. U 2010., 2011. i 2012. godini realizovano je 50 ugovora –ukupne vrijednosti 3.750.962,10 KM sa učešćem u finansiranju Općina i drugi izvori 3.319.814,80 KM i građani 431.145,56 KM. PREGLED REALIZOVANIH UGOVORA U 2010. GODINI

R/BR

PUTNI PRAVAC

VRSTA RADOVA

OKONČANA SITUACIJA

NAČIN FINANSIRANJA U KM

Budžet Građani 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I PODORAŠJE d = 3.730 m 556.391,89 515.775,77 40.616,12

1. PUT ZA STRAŽU

d=1750 m š = 3 m sanacija 280.853,17 280.853,17 -

2. LISOVIĆI -AHMETOVIĆI

d=750 m š = 3 m asfaltiranje 102.053,72 71.437,60 30.616,12

3. PUT PORED DŽAMIJE U BREZIKU

d=600 m š = 3 m asfaltiranje 84.085,00 74.085,00 10.000,00

4.

OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE PREMA DŽAMIJI

d=630 m š = 2 m asfaltiranje

89.400,00

89.400,00

-

II TINJA d = 3.880 m 298.416,76 250.969,93 47.446,50

5.

PUT OD ČITAONICE U TINJI G. ZA BAJRIĆE I POLJAKOVIĆE

d=1.000 m š = 3 m asfaltiranje 198.737,76 168.737,48 30.000,00

6.

PUT OD PRUŽNOG PRELAZA U POTPEĆU DO OSNOVNE ŠKOLE

d= 950 m š = 3 m sanacija 21.684.00 21.684.00 -

7.

PUT OD OSNOVNE ŠKOLE U TINJI DO DŽAMIJE U TINJI G.

d= 1500 m š = 3 m sanacija 19.840,00 19.840,00 -

8. “ŽIVA VODA” U TINJI C.

d=430 m š = 3 m asfaltiranje 58.155,00 40.708,50 17.446,50

III DUBOKI POTOK d= 1.756 m 235.360,19 172.955,45 62.404,74

9.

PORED KUĆE M.DŽANIĆA U D.POTOKU

d=150 m š = 2 m asfaltiranje 18.750,00 13.125,00 5.625,00

10. PUT U LJENOBUDU

d=1.000 m š = 3 m asfaltiranje 112.030,79 78.421,55 33.609,24

Page 52: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

50

11. SOKAK ZA ŠEĆIĆE

d=320 m š = 3 m asfaltiranje 62.096,00 43.467,00 18.628,80

12. PUT PREMA KUĆI RIZE LIPJANKIĆA

d=86 m š = 2,6 m asfaltiranje 15.139,00 10.597,30 4.541,70

13. MOST OD GALAXISA U DEDIĆIMA

d=200 m š = 4 m sanacija 27.344,00 27.344,00 -

IV SREBRENIK d=152 m 20.083,00 14.058,10 6.024,90

14. SOKAK U NASELJU ZV.STUBO

d=87 m š = 2,6 m asfaltiranje 10.803,00 7.562,10 3.240,90

15.

SOKAK PREMA PRUŽNOM PRELAZU U ĆEHAJAMA

d=65 m š = 3m asfaltiranje 9.280,00 6.496,00 2.784,00

V ŠPIONICA D = 2.310 m 326.435,14 318.936,18 7.499,15

16. ŠPIONICA CENTAR „NOVO NASELJE“

d=155 m š = 3 m asfaltiranje 22.082,59 22.082,59 -

17. ŠPIONICA CENTAR SOKAK PREMA TEKIJI

d=155 m š = 3 m asfaltiranje 24.997,16 17.498,20 7.499,15

18. PUT U S.ŠPIONICI

d=2.000 m š = 4 m sanacija 279.355,39 279.355,39 -

VI RAPATNICA d = 1, 470m 210.865,00 166.560,70 44.304,30

19. PUT GRABOVCI II - BRDA

d=175 m š = 4 m asfaltiranje 28.628,00 20.039,60 8.588,40

20. PUT ZA ŠABIĆE U BRNIČANIMA

d=145 m š = 2,6 m asfaltiranje 21.695,00 15.186,50 6.508,50

21. PUT ZA SALIŠTA U BRNIČANIMA

d=200 m š = 2,6 m asfaltiranje 29.230,00 20.461,00 8.769,00

22. PUT U RAPATNICI OD BADŽIĆA DO SENDIĆA

d=550 m š = 2,6 m asfaltiranje 70.314,00 58.314,00 12.000,00

23. PUT U UROŽI PREMA NOVOJ DŽAMIJI

d=200 m š = 2,6m asfaltiranje 32.870,00 32.870,00 -

24. PUT U FALEŠIĆIMA SULJANOVIĆI-BEŠIĆI

d=200 m š = 2,6m asfaltiranje 28.128,00 19.689,60 8.438,40

VII SLADNA d = 1.000 m 129.938,89 115.438,89 14.500,00

25. PUT PREMA ŠKOLI U HODŽIĆIMA

d=450 m š = 3,0 m asfaltiranje 61.318,89 61.318,89 -

26. PUT ZA BREZIKE U AHMIĆIMA

d=550 m š = 2,6 m asfaltiranje 68.620,00 54.120,00 14.500,00

UKUPNO I - VII d = 14.298 m 1.777.490,87 1.554.695,02 222.795,71

Page 53: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

51

PREGLED REALIZOVANIH UGOVORA U 2011. GODINI

R/BR

PUTNI PRAVAC

VRSTA RADOVA

OKONČANA SITUACIJA

NAČIN FINANSIRANJA U KM

Budžet Građani 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I PODORAŠJE d = 2.990 m 292.274,50 255.850,10 36.424,40

1. LISOVIĆI PREMA MIRSINOJ KUĆI

d=130 m š = 2,6 m asfaltiranje 15.874,00 11.111,80 4.762,20

2. LISOVIĆI PREMA ĆAMINOJ KUĆI

d=350 m š = 2,6 m asfaltiranje 38.874,00 27.211,80 11.662,80

3. LISOVIĆI – BREZIK –KURTIĆI-ZAHIROVIĆI

d= 1520 m š = 3,5 m sanacija 133.080,00 133.080,00 -

4. PUT ZA MUSIĆE

d= 490 m š = 2,6 m asfaltiranje 44.446,50 36.446,50 8.000,00

5. PUT OD ZAHIROVIĆA DO LIKA

d= 500 m š = 3 m asfaltiranje 60.000,00 48.000,00 12.000,00

II TINJA d = 240 m 32.115,00 23.179,50 8.935,50

6. PUT ZA MEŠIĆE

d= 180 m š = 2,60 m asfaltiranje 23.665,00 17.264,50 6.400,50

7. PUT PREMA STADIONU U TINJI

d= 60 m š = 2,6 m asfaltiranje 8.450,00 5.915,00 2.535,00

III DUBOKI POTOK d= 3.150 M 179.908,08 174.071,26 5.836,80

8. PUT ZA POLJAKOVIĆE U CAGAMA

d=650 m š = 2,6 cm asfaltiranje 57.456,00 51.619,20 5.836,80

9. PUT D.POTOK-CAGE

d= 1500 m š = 3 m sanacija 66.972,00 66.972,00 -

10. PUT BJELAVE - KUGE

d= 1000 m š = 3 m sanacija 55.480,00 55.480,00 -

IV SREBRENIK d=3.596 m 121.795,80 12.795,80 _-

11.

STAZA OD ŽELJ.STANICE PEMA NN SJEČE

d= 200 m š = 1 m asfaltiranje 26.180,00 26.180,00 -

12.

PUT U ĆEHAJAMA OD MAG. PUTA PORED TEH. PREGLEDA

d= 296 m š = 3,0-2,6 m asfaltiranje 40.721,00 40.721,00 -

13. PUT ZA G. SREBRENIK

d= 3000 m š = 4 m sanacija 54.894,80 54.894,80 -

V ŠPIONICA D = 2.000 M 353.059,70 353.059,70 -

14.

PUT OD BADELKE DO OSNOVNE ŠKOLE ŠPIONICA CENTAR

d= 1000 m š = 3,5 m asfaltiranje 176.159,00 176.159,00 -

15. OMW-ŠPIONICA D.

d= 1000 m š = 3,5 m asfaltiranje 179.900,00 179.900,00 -

Page 54: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

52

VI RAPATNICA d = 1950 M 215.354,50 215.354,50 -

16. NN LUKA – D.MORANJCI

d=1950 m š = 3,5 m sanacija 215.354,50 215.354,50 -

VII SLADNA d = 2.000 m 581.058,43 480.185,40 100.873,03

17. PUT KOVAČEVIĆI-MURATI

d=2000 m š = 4 rekonstrukcija 581.058,43 480.185,40 164.370,56

UKUPNO I - VII d = 15.926 M 1.775.566,01 1.623.496,26 152.069,73 PREGLED REALIZOVANIH UGOVORA U 2012. GODINI

R/BR

PUTNI PRAVAC

VRSTA RADOVA

OKONČANA SITUACIJA

NAČIN FINANSIRANJA U KM

Budžet Građani 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I PODORAŠJE L = 905 m 83.075,06 58.152,54 24.922,52

1. Taletovići u Podorašju L= 500 m, š = 3 m asfaltiranje 43.620,50 30.534,35 13.086,15

2. Hasanovići u Lisovićima L= 405 m, š = 3 m asfaltiranje 39.454,56 27.618,19 11.836,37

II TINJA 10.302,00 10.302,00 -

3. Tinja G. pored džamije m2 290 asfaltiranje 10.302,00 10.302,00 -

III SREBRENIK L=160 m 32.490,00 22.743,00 9.747,00

4. Ul. Vahida Ibrića L= 160 m, š = 4 m asfaltiranje 32.490,00 22.743,00 9.747,00

IV RAPATNICA L=257 m 25.875,25 18.112,67 7.762,57

5. Sječe-Karići L= 257 m, š = 3,5 m asfaltiranje 25.875,25 18.112,67 7.762,57

V SLADNA L=430 m 46.163,00 32.313,40 13.848,60

6. Gulami u Sladnoj L= 160 m, š = 3 m asfaltiranje 18.382,00 12.867,40 5.514,60

7. Vikali - Murati L= 270 m, š = 3,5 m asfaltiranje 27.781,00 19.446,00 8.334,00

UKUPNO: I -_V L = 1.752 m 197.905,31 141.623,61 56.280,12

Page 55: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

53

2.PUTNI PRAVCI PLANIRANI ZA ASFALTIRANJE I SANACIJU U PERIODU 2013-2015 g.

R/BR

PUTNI PRAVAC

VRSTA RADOVA

PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST

NAČIN FINANSIRANJA U KM

Napomena Budžet Građani

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

I PODORAŠJE

1.

NOVA TRASA PUTA ZA CRVENO BRDO u dužini od 1150 m asfaltiranje 105.518,00 105.518,00 -

Tenderska procedura završena

2. PUT ZA HRID U ZAHIROVIĆIMA asfaltiranje 18.663,00 13.064,10 5.598,90

Tenderska procedura završena

3.

PUT JASENICA CRVENO BRDO d=400 m sanacija 100% -

4.

PUT OD DŽAMIJE U PODORAŠJU DO ŠIBONJIĆA asfaltiranje 70% 30%

5. PUT LISOVIĆI-BREZIK-ZAHIROVIĆI sanacija 100%

6. PUT ZAHIROVIĆI-LIKE II Faza asfaltiranje 70% 30%

II TINJA

7.

PUT KROZ TINJU G.DO KUĆE BRAŠNJIĆ NIHADA d=175 m asfaltiranje 70% 30%

8. PUT ZA ARNAUTOVIĆE d=250 m asfaltiranje 70% 30%

9. DONJI POTPEĆ-MIĆIĆI sanacija 100% 10. SOKAK BLAGIĆI asfaltiranje 70% 30% 11. SOKAK NN KARAULA asfaltiranje 70% 30%

III DUBOKI POTOK

12. PUT DUBOKI POTOK-BJELAVE sanacija 100%

13.

SOKAK PORED MAGISTRALNOG PUTA U D.POTOKU asfaltiranje 70% 30%

14. SOKAK PORED DŽAMIJE U D.POTOKU asfaltiranje 70% 30%

15.

PUT PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI U D. POTOKU asfaltiranje 70% 30%

16.

PUT OD PODVOŽNJAKA U D.POTOKU DO GALAXISA asfaltiranje 100%

17.

PUT DUBOKI POTOK-INGRAM-BIJELA RIJEKA asfaltiranje 70% 30%

18. PUT SEONA – RAŠLJEVA d=1000m asfaltiranje 100%

19. PUT SEONA-RATIŠ asfaltiranje 100%

20. PUT OD ASFALTNOG PUTA U SEONI PREMA asfaltiranje 70% 30%

Page 56: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

54

ŠAHMERIMA d=150m

21. PUT U SEONI KOD DŽAMIJE d=50m asfaltiranje 70% 30%

22.

PRODUŽETAK SA GLAVNOG PUTA U CAGAMA ZA ZASEOK KAMENJAŠ asfaltiranje 70% 30%

23. SOKAK U ZASEOK AVDIĆI U CAGAMA asfaltiranje 70% 30%

24. PUT U BJLAVAMA TRAVNJAK asfaltiranje 70% 30%

25. PUT U BJELAVAMA, TURSIĆI asfaltiranje 70% 30%

26. PUT U BJELAVAMA-PAUČAK asfaltiranje 70% 30%

27. PUT LJENOBUD-TUNEL (put niz Kreku) asfaltiranje 70% 30%

28.

TRI SOKAKA U KUGAMA PREMA PODRUČNOJ ŠKOLI I ZASEOCIMA-Džanići, Beganovići i Okići asfaltiranje 70% 30%

IV SREBRENIK

29. ULICA STJEPANA II KOTROMANIĆA rekonstrukcija 39.402,00 39.402,00 - Urađen predmjer

30.

PJEŠAČKA STAZA IZMEĐU ULICE STJEPANA KOTROMANIĆA I MEHMEDA IBRAHIMOVIĆA rekonstrukcija 29.729,00 29.729,00 - Urađen predmjer

31. ULICA MAJEVIČKA rekonstrukcija 111.945,00 111.945,00 - Urađen projekat

32.

PUT ZA MULAAHMETOVIĆE U D.SREBRENIKU asfaltiranje 25.406,00 17.784,20 7.621,80

Završen tenderski postupak

33. PUT OD HAVINE VODE U D.SREBRENIKU asfaltiranje 15.280,00 10.696,00 4.584,00 Urađen predmjer

34. PRISTUPNI PUT DO PRVE OSNOVNE ŠKOLE asfaltiranje 18.425,00 18.425,00 - Urađen predmjer

35.

PUT U ĆOJLUKU OD RASKRSNICE PREMA GRADINI I PREMA JUNUZOVIĆIMA asfaltiranje 70% 30%

36. PUT ZA FEJZIĆE U JEŽINCU asfaltiranje 70% 30%

37.

PUT ZA MAHMUTOVIĆE U JEŽINCU asfaltiranje 70% 30%

38.

PUT OD DŽAMIJE U BABUNOVIĆIMA PREMA DOLI asfaltiranje 70% 30%

39. PUT U D.SREBRENIKU DOM-BEGOVIĆA KUĆA asfaltiranje 70% 30%

40.

PUT U G.SREBRENIKU OD DŽAMIJE DŽAFIĆI-BREZJE asfaltiranje 55.133,00 55.133,00 -

Završen tenderski postupak

41. ULICA IBRAHIMA asfaltiranje 70% 30%

Page 57: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

55

CVIKE PORED ŠTEF PROMA

42.

ULICE U BARAMA, ULICA PORED DŽAMIJE, 21.JUNI I DŽEMALA BIJEDIĆA asfaltiranje 243.892,33 170.724,33 73.168,00 Urađen projekat

43.

ULICA U BARAMA, PRODUŽETAK DŽEMALA BIJEDIĆA asfaltiranje 70% 30%

44.

ULICA VAHIDA IBRIĆA OD ELEKTRODISTRI- BUCIJE DO MAGISTRALNOG PUTA asfaltiranje 70% 30%

45. ULICA PREKO PUTA CORN FLIPSA asfaltiranje 70% 30%

46. PUT ĆEHAJE-MUSTAFIĆI sanacija 100%

47. PUT SREBRENIK-G.SREBRENIK rekonstrukcija 100%

47.a

DIONICA IZMEĐU PUTA ZA KUZUMOVIĆE I ULICE SREBRENIČKOG ODREDA d = 80 m asfaltiranje 70% 30%

47. b

ULICA MEHMEDA RAMIĆA-RAMBA d=400m asfaltiranje 70% 30%

47. c

ULICA OD MAGISTRALNOG PUTA M-18 SPOJ SA ULICOM MEHMEDA RAMIĆA – RAMBA I ULICOM T.C. „BINGO“ NN POLJE asfaltiranje 70% 30%

V ŠPIONICA

48.

PUT JOŠAK – ŠPIONICA SREDNJA d = 400 m asfaltiranje 70 % 30 %

49. PUT HUREMI – MUSTAFIĆI asfaltiranje 70 % 30 %

50. PUT ORMANICA – HRGOVI G. sanacija 100 %

51. PUT KROZ CERIK sanacija 100%

52. PUT NN II U CENTRU ŠIONICE d=380m asfaltiranje 70% 30%

53. PUT NN III CENTAR ŠPIONICA d=120m asfaltiranje 70% 30%

54. PUT ISPOD BADELKE PREMA OŠ d=162 m asfaltiranje 70% 30%

55.

PUT VIDROVIĆI-BOGDANOVIĆI d=2000 m asfaltiranje 70% 30%

56.

PUT U TUTNJEVCU PORED IGRALIŠTA PREMA NN d=300m asfaltiranje 70% 30%

VI RAPATNICA

57.

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA PUTA OD MOSTA U KISELJAKU rekonstrukcija 100 %

Page 58: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

56

DO RAPATNICE

58.

PUT IZMEĐU DONJIH I GORNJIH ČEKANIĆA d = 400 m asfaltiranje 70 % 30 %

59. PUT U ŠULJKUŠI NA BRDIMA asfaltiranje 70 % 30 %

60. PUT BRNJIČANI – FIDACI – FALEŠIĆI asfaltiranje 70 % 30 %

61.

PUT U G. MORANJCIMA ZA ZAHIROVIĆE asfaltiranje 70 % 30 %

62.

PUT U G. MORANJCIMA ZA MEZARJE

asfaltiranje

70 %

30 %

63.

PUT U G. MORANJCIMA ZA SINANOVIĆE asfaltiranje 70 % 30 %

64. PUT PREMA BENKU U NN LUKA asfaltiranje 70 % 30 %

65. TRI SOKAKA U NN LUKA asfaltiranje 70 % 30 %

66.

PUT SJEČE – KARIĆI RAPATNICA NASTAVAK asfaltiranje 70 % 30%

67. TRI SOKAKA U NN SJEČE asfaltiranje 70% 30%

VII

SLADNA

68. PUT VIKALI – HODŽIĆI d=300 m asfaltiranje 70 % 30 %

69.

ASFALTNI PUT LUŠNICA (Prodavnica) – NEZIROVIĆKA d = 2.000 m sanacija 100 %

70.

PUT OD PRODAVNICE U LUŠNICI PREMA LITVI (Do Mehemedove kuće) d=750 m asfaltiranje 70 % 30 %

71. PUT ZA ĆEBIĆE U HODŽIĆIMA asfaltiranje 70 % 30 %

72. PUT ZA DŽINIĆE U HODŽIĆIMA asfaltiranje 70 % 30 %

73.

PUT OD PRODAVNICE DO STANIOVCA U HODŽIĆIMA asfaltiranje 70 % 30 %

74. PUT KROZ CENTAR LUŠNICE d=250 m asfaltiranje 70 % 30%

75.

PUT U LUŠNICI HATEMIĆI – BRDO - LITVA d = 800 m asfaltiranje 70 % 30%

76.

PUT U LUŠNICI MEHEMEDOVA KUĆA – BRDO d = 290 m

asfaltiranje

70%

30%

77.

PUT U PIRAGAMA PREMA STAROM MEJTEFU asfaltiranje

78. PUT U IBRIĆIMA OD asfaltiranje 70 % 30%

Page 59: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

57

VODE PRVANUŠA DO ŠKAHIĆA d=400 m

79.

PUT AHMIĆI-KOVAČEVIĆI

asfaltiranje

70 %

30 %

80. PUT IBRIĆI-ŠKOLA asfaltiranje 70 % 30 % 81. OMERBAŠIĆI-AHMIĆI asfaltiranje 70% 30% UKUPNO:

Napomena:

1. Putni pravci pozicionirani pod 1. prezentiranih tabela, su završeni u 2010., 2011. i 2012. godini, a plaćanje izvođačima je vršeno u 2010., 2011. i 2012. i vršit će se u 2013. godini.

Općina Srebrenik svoje obaveze po osnovu potpisanih ugovora prema izvođačima realizovala je u 2010. godini 30 % , 35% u 2011., a 35 % planirala u 2012. godini.

2. Putni pravci pozicionirani pod 2. prezentirane tabele predstavljaju prioritete za izgradnju i sanaciju u 2013.godini, samo ukoliko građani blagovremeno prikupe novčana sredstva u predviđenom procentu odnosno iznosu od vrijednosti investicije.

3.Građani mjesnog područja ili naselja koji prije prikupe novac za putni pravac, tada je taj putni pravac na listi prioriteta. Za planirane radove na putnim pravcima za koje još nisu urađeni predmjeri i predračuni radova, u tabeli pod 2. isti će se sačiniti u toku 2013. godine. 4. Općinski načelnik će raspisati javni konkurs za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na modernizaciji i sanaciji putnih pravaca datih u tabeli 2.

5. Finansiranje radova na modernizaciji putnih pravaca iz tabele prikazane u poglavlju ovog Programa, vršit će se u procentima odnosno iznosima prikazanim u predmetnoj tabeli. 6. Izvođenje radova na putnim pravcima za čije finansiranje učestvuje općina u procentu 100%, počet će nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača i zaključenja ugovora sa istim, a plaćanje izvedenih radova će se izvršiti nakon ispostavljene okončane situacije od izvođača radova, ovjerene od nadzornog organa, 50% u 2013., a 50% u 2014. godini. 7. Izvođenje radova na putnim pravcima u čijem finansiranju učestvuju općina i građani u određenim procentima, odnosno iznosima, radovi će početi nakon obezbjeđivanja učešća građana tj. MZ i zaključivanja ugovora između Općine, MZ i izvođača radova. Građani odnosno MZ – e učešće u finansiranju plaćaju, po potpisivanju ugovora, direktno izvođaču, a Općina svoje učešće nakon ispostavljanja okončane situacije od izvođača radova, ovjerene od nadzornog organa, 50% u 2013., a 50% u 2014. godini.

II VODOVOD I KANALIZACIJA 1. Obaveze po osnovu realizovanih projekata vodosnabdijevanja i kanalizacije u 2010.,

2011. i 2012. godina iznose 730.200,00 KM, a odnose se na realizaciju sledećih projekata:

VODOSNABDJEVANJE Vodosnabdjevanje Ljenobuda i Kuga 510.815,76 KM (od toga građani 70.000,00 KM) -Okončana situacija za radove 481.924,58 KM - Priključak P.S Luka 21.673,84 KM - Priključak Ljenobud 7.217,34 KM Izgradnja Bunara BK-1 „Kovačevac“Podorašje 79.100,00 KM UKUPNO: 589.915,76 KM

Page 60: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

58

KANALIZACIJA OTPADNIH VODA 1. Babunovićima 220.331,62 KM 2. Brda-Grabovci 94.794,16 KM 3. Sofići 11.519,20 KM 4. Ul. XVI Muslimanska 29.321,66 KM 5. M. Tita i 211.Oslobodilačke brig. 59. 846,50 KM

UKUPNO: 415.813,14 KM KANALIZACIJA POVRŠINSKIH I OBORINSKIH VODA 1. Odvodnja oborinskih voda u Barama 198.500,00 KM 2. Odvodnja oborinskih voda u H.K.Gradaščević 31.855,68 KM 3. Odvodnja oborinskih voda kod Corni flipsa 51.584,03 KM 4. Odvodnja oborinskih voda u dijelu naselja Bare 31.147,17 KM UKUPNO: 313.086,88 KM UKUPNO KANALIZACIJA OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA 728.900,02 KM 2. Prioriteti za finansiranje u 2013. godini bit će vodosnabdijevanje mjesnog područja Tinja i Podorašje.Za realizaciju ovog projekta bit će planirana značajna sredstva u Budžetu Općine za 2013. godinu.

2. Planirani projekti za period 2013 – 2015.godine

NAČIN FINANSIRANJA INVESTICIJE u

2013-2015. godini

R/Br MJESNO PODRUČJE

OBJEKAT/RADOVI (INVESTICIJE)

PREDRAČUN INVESTICIJE ZA PERIOD 2013-2015 GODINE

ZAVRŠENO ILI ZAPOČETO U 2011.,2012.

PLANIRANA INVESTICIJA 2013-2'015 BUDŽET GRAĐANI OSTALI

I PODORAŠJE 375.100,00 79.100,00 286.000,00 244.000,00 28.000,00 14.000,00

1. CRVENO BRDO

Rekonstrukcija kapitaže Šljemena i Vreoci na lokalnom vodovodu u

Crvenom Brdu 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2. JASENICA

Priključenje vodovoda na novoizgrađeni bazen u

Jasenici i sanacija vodovoda Bajuša 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3.

BREZIK

Rekonstrukcija vodovoda Brezik

56.000,00

56.000,00

14.000,00

28.000,0

14.000,00

4.

ZAHIROVIĆI

Rekonstrukcija vodovoda u Zahirovićima i Kurtićima (vodovodna mreža i rezervoar na “Glavici” 20.000,00 10.000,00 10.000,00

5.

PODORAŠJE

Projektovanje i izvođenje radova na proširenju i zaštiti izvorišta ,,Sastavci''

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

-

6.

PODORAŠJE Izvođenje radova i priključenje Bunara BK 1 „Kovačevac“ na vodovodni sistem Podorašje 239.100,00 79.100,00 160.000,00 160.000,00 - --

Page 61: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

59

7.

STRAŽA Vodosnabdijevanje u Straži pojačanjem sa postojećeg izvorišta – spomen česme 35.000,00 35.000,00 35.000,00

8.

LISOVIĆI

Projektovanje i izgradnja kanalizacije u Lisovićima

II

TINJA

946.000,00

581.000,00 381.000,00 100.00,00

100.000,00

9.

TINJA Izrada Programa

hidrogeoloških istražnih radova i izvođenje radova za MP Tinja(Tinja C, Tinja G. I Potpeć) 100.000,00 35.000,00 35.000,00

10.

TINJA Vodosnabdijevanje MP Tinja, (Tinja G. Tinja D. i Potpeć) projektovanje i izvođenje radova na osnovu studije izvodljivosti mogućnosti dovođenja dodatnih količina vode iz gradskog vodovoda. 800.000,00 500.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00

11.

TINJA CENTAR Projektovanje i uvođenje

istražno eksplatacione bušotine u stari rezervoar Tinja 40.000,00 40.000,00 40.000,00

12

TINJA CENTAR

Rekonstrukcija vodovoda u Tinji C.

13.

TINJA CENTAR Ugradnja cijevi Ø 1000 kod osnovne škole Tinja. Između pruge i Magistralnog puta 50 kom.

14. TINJA Izgradnja kanalizacije na

MP Tinja

15.

TINJA BREZJE Izgradnja zatvorenog odvodnog kanala površinskih voda u Brezju 6.000,00 6.000,00 6.000,00

16.

TINJA PREVILE Nastavak izgradnje kanalizacionog sistema u Previlama

17.

TINJA GORNJA Izrada kolektora cijevima Ø 1000 mm sa četiri šahta od Doma kulture u Tinji do propusta ispod pruge kod šehidskog obilježja d=150 m i pored kuće Brašnjića od Magistralnog puta cijevima Ø 1000 mm d=50 m

18.

POTPEĆ Izrada projekta kanalizacije površinskih voda izvođenje radova pored crkve u Potpeću

III

DUBOKI POTOK

656.000,00 422.500,00 222.500,00 100.000,00

100.000,00

19. DUBOKI POTOK

Nastavak izgradnje kanalizacije u D.Potoku 3

Page 62: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

60

20. DUBOKI POTOK

Izrada Programa hidrogeoloških istražnih radova i izvođenje radova za MP D. Potok (Ljenobud, Kuge, Seona, Dedići, Lipje, Cage, Behrami i Šahmeri) 600.000,00 400..000,00 200..000,00 100.000,00

100.000,00

21. BEHRAMI Rekonstrukcija vodovoda Šahmeri- Behrami 50.000,00 6.000,00 6.000,00

22. BJELAVE Izgradnja kanalizacije u Bjelavama

23. SEONA

Izgradnja zatvorenog odvodnog kanala površinskih voda u Seoni, naselje Polja

6.000,00

6.000,00 6.000,00

24. DEDIĆI

Vodosnabdijevanje za Dediće-na osnovu studije izvodljivosti ili iz vodovodnog sistemaD.Potok i Bjelave

25. DEDIĆI Izgradnja kanalizacione mreže kroz Dediće

26. CAGE I LIPJE

Vodosnabdijevanje za Cage i Lipje na osnovu studije izvodljivosti

27. SEONA

Uvođenje istražno-eksplatacione bušotine u vodovodni system Seona ili vodosnabdijevanje na osnovu studije izvodljivosti

28. BJELAVE

Izgradnja vodovodnog kraka sa pumpnim postrojenjem u neselju Bjelave kod rezervoara 10.500,00 10.500,00

29. LIKE

Pojačanje vodovodnih kapaciteta u Likama uvođenjem dva izvorišta i izgradnja cjevovoda do rezervoara cca 1 km

IV

SREBRENIK

697.700,00

448.700,00

200.900,00

121.400,00

126.400,00

30.

SREBRENIK

Izgradnja vodovodanog kraka za Pjeviće i plovnog ventila u rasteretnoj komori Junuzovići u G. Srebreniku i izgradnja bazena „Podlipe“

23.000,00

23.000,00

18.000,00 5.000,00

31.

SREBRENIK Rekonstrukcija vodovoda

Ćojluk 5.000,00

32.

SREBRENIK Izgradnja vodovoda

Ravnuše 49.200,00 49.200,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00

33.

SREBRENIK

Detaljna geološka i hidrogeološka preliminarna istraživanja (izrada projekta) i izrada studije izvodljivosti na potencijalnoj akumulaciji Bistrička rijeka 150.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00

34.

SREBRENIK

Nastavak testiranja i zaštite bunara B – 5 izvorište ,, Vlahulje'' 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

35.

SREBRENIK

Izgradnja kanalizacionog kraka u naselju Bijelića Brdo ulica Mehmeda

Page 63: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

61

Ibrahimovića-lijeva i desna strana

36.

SREBRENIK Izgradnja kanalizacije u ulice Hazima Fazlića i Srebreničkog odreda

37.

SREBRENIK Izgradnja kanalizacije u ulice Majevička (2 kraka)

38.

JEŽINAC Izgradnja kanalizacije III

faza 106.500,00 106.500,00 56.500,0 50.000,0

39.

ĆEHAJE Izgradnja kanalizacionih

krakova u Ćehajama 344.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

40.

SREBRENIK

Izrada projekta i izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u Ćojluku

41.

SEBRENIK Vodosnabdijevanje u Mustafićima napajanjem sa rezervoara u D.Srebreniku

42.

BABUNOVIĆI Izrada projekta i izvođenje radova Uređaja za prečišćavanje (nabavka i ugradnja) otpadnih voda u Babunovićima

43.

SREBRENIK

Projektovanje i izvođenje radova odvodnje površinskih voda na Bjelića brdu lijeva i desna strana

44.

G.SREBRENIK Izrada projekta kanalizacije za G. Srebrenik

V ŠPIONICA 443.116,12 443.116,12 151.038,70 146.038,70

146.038,70

45.

ŠPIONICA D.

Uvođenje bunara “KRČ” u vodovodni system Špionica D. 438..116,12 438.116,12 146.038,70 146.038,70 146.038,70

46.

HRGOVI G.

Završetak vodovoda Hrgovi G. 5.000,00

5.000,00 5.000,00

47.

ORMANICA Izgradnja kanalizacije u Ormanici MZ Hrgovi G. D=300 m cijevi Ø 300

48. ŠPIONICA CENTAR

Izgradnja kanalizacije u Tutnjevcu

VI

RAPATNICA

299.318,78 299.318,78

107,823,14

96.495,64 95.000,00

49.

RAPATNICA

Zaštita i proširenje izvorišta i izvođenje radova na vodovodu Čekanići-Falešići-Brnjičani 35.000,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00

50.

GORNJI MORANJCI

Uvođenje istražno eksplotacione bušotine u system G. Moranjci i dr. Izrada projekta i izvođenje radova. 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

51.

BRDA

Projektovanje i izvođenje radova na kanalizaciji za naselje Brda prema NN Luka

60.000,00

60.000,00

30.000,00 30.000,00

52. D. MORANJCI

Izgradnja kanala površinskih voda u naselju D.Moranjci 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Page 64: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

62

53. D.MORANJCI Trajno rješavanje vodosnabdijevanja u D.Moranjcima 5.000,00 5.000,00 5.000,00

54.. ČEKANIĆI Porojektovanje i izgradnja kanalizacije u G.Čekanićima

55. BRNJIČANI Završetak kanalizacije, nabavka i ugradnja uređaja za prečišćavanje u Brnjičanima

56. BRNIČANI Izrada projekta i izvođenje radova vodosnabdijevanja Brničani i Falešići sa izvorišta “Glib” 163.318,78 163.318,78 34.323,14 48.995,64 80.000,00

57. D. MORANJCI Izrada projekta kanalizacije za D.Moranjke

VII SLADNA 105.000,00 35.000,00 25.000,00 10.000,00

58.

SLADNA Izgradnja vodovoda u

Salihbašićima

59.

SLADNA Rekonstrukcija vodovoda u Ahmićima i Piragama 100.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00

60.

SLADNA Izgradnja kanalizacije u Ahmićima

61.

SLADNA Vodosnabdijevanje u Ibrićima Sanacija bušotine 5.000,00 5.000,00 5.000,00

VIII

OSTALI RADOVI VODOVOD I KANALIZACIJA 205.000,00 205.000,00 61.000,00

144.000,00

62.

MP TINJA, PODORAŠJE, D.POTOK I ŠPIONICA

Rješavanje imovinskih odnosa na lokacijama za uređaj za prečišćavanje na lokacijama: Tinja, Podorašje, Duboki Potok i Špionica i izrada izvedbenih projekata 180.000,00

180.000,00 36.000,00 144.000,00

63.

SVA MJESNA PODRUČJA

Intervencija u projektovanju i izvođenju radova na lokalnim vodovodima koje su mogu provesti na osnovu zahtjeva stručnih institucija. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

UKUPNO 3.727-234.88 79.100,00 2.720.634,8 1.393.261,84 601.934,34 725.438,70 NAPOMENA:

Budžetom Općine Srebrenik za 2013. godinu predviđena sredstva za ove namjene raspoređena su na sljedeće pozicije:

1. Materijal i usluge za opravku, održavanje objekata vodosnabdijevanja i kanalizacije i izgradnja objekta vodovoda i kanalizacije...669.000,00 KM

2. Hidrogeološka istraživanja i izvođenje radova u MP Tinja, D.Potok, Srebrenik, Špionica,

Rapatnica i Sladna..................................................................................... 30.000,00 KM 3. Odvodnja povšinskih voda, ............................................................................. 70.000,00 KM

UKUPNO : 769.000,00 KM

Prioriteti za finansiranje u 2013. godini su preostale obaveze po osnovu potpisanih i realizovanih ugovora iz 2010., 2011. i 2012. godine u iznosu od 730.200,00 KM, a razlika sredstava i namjenski obezbjeđena sredstva iz drugih izvora će se koristiti za projekat vodosnabdijevanja Tinje i Podorašja.

Page 65: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

63

III ELEKTROMREŽA

A) PRENESENO IZ 2012. GODINE

R.b Vrsta radova Kod PJD Nazive elektoenergetskog objekta Općina

Očekivani rezultati TS

(kVA)/DV(km)/NNM(km)

1 I

TS 10(20)/0,4 kV i DV

10(20) kV

SR TS 10(20)/0,4 kV „G. Hrgovi – Babići“ sa priključnim DV 10(20) kV Srebrenik 160/0,5/ -

2 I

TS 10(20)/0,4 kV i DV

10(20) kV

SR TS 10(20)/0,4 kV „Rapatnica Selišta“ sa priključnim DV 10(20) kV Srebrenik 160/0,1/ -

3 I

TS 10(20)/0,4 kV i DV

10(20) kV

SR TS 10(20)/0,4 kV „Babunovići

Deponija“ sa priključnim DV 10(20) kV

Srebrenik 160/0,6/ -

4 P KB 10(20) kV SR KB 10(20) kV za TS 10(20)/0,4 kV

„Klisura“, mijenjan SN blok Srebrenik - / 0,13 / -

5 I KB 10(20) kV SR Kabliranje dijela DV 10 kV Špionica Srebrenik -/0,25/-

6 I LR SR Linijski rastavljač sa daljinskim upravljanjem Srebrenik 1 kom

7 R KB 10(20) kV SR

Kabliranje dijela postojećeg DV 10(20) kV „Srebrenik – Ingram“- dio

C003-C070 Srebrenik -/ 0,51/ -

8 R KB 10(20) kV SR

Kabliranje dijela postojećeg DV 10(20) kV „Srebrenik – Tinja“- dio

C046-C070 Srebrenik -/ 0,5/ -

9 R KB 10(20) kV SR

Kabliranje dijela postojećeg DV 10(20) kV „Srebrenik – Sladna“- dio

A04-C018 Srebrenik -/ 0,5/ -

Ukupno planirano ranije u 2012. godini a prenosi se u 2013. godinu (KM) 380.000,00 B) PLAN ZA 2013. GODINU

R.b Vrsta radova Kod PJD Nazive elektoenergetskog objekta Općina

Očekivani rezultati TS

(kVA)/DV(km)/NNM(km)

1 I KB 10(20) kV SR Kabliranje DV babunovići dionica ČTS

Srebrenik – TS Šehovina Srebrenik -/1,5/ -

2 R MM SR

Tačka2.4.2. plana - rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta krajnih kupaca - uvođenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja mjernim mjestima

Srebrenik 500 MM

3 P

TS 10(20)/0,4 kV i KB

10(20) kV

SR

Tačka2.4.4. plana - priključenje novih krajnih kupaca i stvaranje tehničkih uslova u distributivnoj mreži za postojeće krajne kupce

Srebrenik 160/0,1/ -

Ukupno planirano u 2013. godini (KM) 630.000,00 Sve ukupno preneseni i novi objekti (KM) 1.010.000,00

Page 66: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

64

Napomena: Pregled planiranih radova preuzet je iz Plana investicionih ulaganja za 2013. godinu za općinu Srebrenik, sačinjen od strane JP ELEKTRODISTRIBUCIJA – Direkcija Tuzla, koja će i finansirati predmetne radove.

IV TELEFONSKA MREŽA RB Vrsta radova Napomena 1 Izgradnja GSM bazne stanice Bingo

– Srebrenik pribavljeno odobrenje za građenje, predviđena

izgradnja prenosive bazne stanice, optičkog spojnog puta za baznu stanicu,

elektroenergetskog priključka i puštanje bazne stanice u rad

2 Izgradnja GSM bazne stanice Sladna predviđena izgradnja bazne stanice, elektroenergetskog priključka i puštanje bazne

stanice u rad Napomena: Pregled planiranih radova preuzet je iz Plana investicionih ulaganja za 2013. godinu za općinu Srebrenik, sačinjen od strane D.D BH Telecom Sarajevo – Direkcija Tuzla, koja će i finansirati predmetne radove.

V SPORTSKI OBJEKTI

Budžetom općine Srebrenik za 2013. godinu planirana budžetska pozicija za održavanje i izgradnju sportskih terena po MZ-a iznosi 30.000,00 KM. Prioriteti za finansiranje u 2013.godini imaju sportski objekti na kojima je završeno izvođenje radova i potpisani ugovori u 2010., 2011.i 2012. godini, a plaćanje se vršilo u 2011. i 2012. godini, i vršit će se u 2013.godini. Obaveze po osnovu realizovanih ugovora u 2010., 2011. i 2012. godini iznose 120.000,00 KM.

3. PREGLED IZGRAĐENIH SPORTSKIH TERENA U 2010., 2011. I 2012. GODINI Izgradnja poligona u Seoni 31.685,00 KM Izgradnja poligona u G.Moranjci 39.783,00 KM Izgradnja poligona u D.Srebrenik 46.130,00 KM Izgradnja poligona u Dedići 36.280,00 KM Izgradnja poligona u Huremima 22.755,00 KM Izgradnja poligona u Likama 19.862,00 KM Učešće u izgradnji poligona Kiseljak 3.000,00 KM Izgradnja igrališta u Zahirovićima 7.500,00 KM Sufinansiranje dogradnje svlačionice na stadionu NK Frankopan Špionica 13.820,00 KM UKUPNO: 220.815,00 KM

Page 67: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

65

4. Planirana izgradnja sportskih terena za period 2013. – 2015. godine

RB

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

Način finansiranja (u KM) Budžet u 2011 i 2012

godine Građani Ostalo UKUPNO

1. IZGRADNJA POLIGONA U NASELJU MURATI

2.

IZGRADNJA POLIGONA U NASELJU BJELAVE (NABAVKA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA)

3. IZGRADNJA POLIGONA U NASELJU BREZIK

4. IZGRADNJA POLIGONA U NASELJU ČEKANIĆI

5. UREĐENJE POLIGONA IBRIĆIMA PORED ŠKOLE

6. IZGRADNJA POLIGONA U BRNJIČANIMA

7. IZGRADNJA POLIGONA U ZAHIROVIĆIMA NA „GLAVICI“ I KURTIĆIMA

8. IZGRADNJA POLIGONA U BARAMA 9. IZGRADNJA POLIGONA U JEŽINCU

10. IZGRADNJA POLIGONA MALIH SPORTOVA NA PARCELI „BUKVIK“

12. IZGRADNJA SPORTSKOG POLIGONA U LUŠNICI (NABAVKA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA)

13. IZGRADNJA SPORTSKOG POLIGONA U OMERBAŠIĆIMA

15. IZGRADNJA POLIGONA U TINJI C.

16. IZGRADNJA SPORTSKOG TERENA – IGRALIŠTA U ŠPIONICI D.

17. NASTAVAK IZGRADNJE SPORTSKOG POLIGONA U KISELJAKU

18. IZGRADNJA SPORTSKOG POLIGONA U UROŽI

19. IZGRADNJA POLIGONA U POTPEĆU

20. IZGRADNJA POLIGONA KOD ČITAONICE U LISOVIĆIMA

21. IZGRADNJA POLIGONA U PREVILAMA

22. IZGRADNJA POLIGONA SA ZAŠTITNOM MREŽOM U BREZJU

23. IZGRADNJA POLIGONA U BABUNOVIĆIMA PORED PODRUČNE ŠKOLE (ASFALTIRANJE I OGRAĐIVANJE)

24. IZGRADNJA POLIGONA U NN LUKA (NABAVKA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA)

25. IZGRADNJA POLIGONA U RAPATNICI (NABAVKA ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA)

26. IZGRADNJA POLIGONA U MZ TINJA G. 27. IZGRADNJA POLIGONA U NASELJU BRDA 28. IZGRADNJA POLIGONA U LJENOBUDU

VI IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Budžetom Općine Srebrenik za 2013. godinu planirana budžetska pozicija za izgradnju

i održavanje javne rasvjete iznosi 101.000,00 KM. Prioriteti za finansiranje u 2013. godini imaju projekti javne rasvjete na kojima je završeno izvođenje radova i potpisani ugovori u 2010., 2011. i 2012. godini, a plaćanje se vršilo u 2011. i 2012. godini i vršit će se u 2013. godini.

Page 68: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

66

Obaveze po osnovu realizovanih projekata javne rasvjete iznose 235.000,00 KM. 1. PREGLED REALIZOVANIH PROJEKATA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE Održavanje rasvjete u gradu 39.873,00 KM Izgradnja rasvjete u MZ Babunovići 30.010,50 KM Izgradnja rasvjete u gradu Srebrenik 84.712,68 KM Izgradnja rasvjete u NN Luka 12.461,09 KM Izgradnja rasvjete u Špionica C. 17.263,65 KM Izgradnja rasvjete u Skopljaci 4.352,40 KM Izgradnja rasvjete u gradu Srebrenik 11.690,64 KM Izgradnja rasvjete Podorašje 65.498,35 KM _____________ UKUPNO: 265.862,31 KM 2. Planirana izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete za period 2013. – 2015. godine

R/B OPIS RADOVA NAČIN FINANSIRANJA PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST RADOVA BUDŽET GRAĐANI

1. Izgradnja rasvjete u Tinji C. Staro selo - - - 2. Izgradnja rasvjete za Panđurište,

Skopljake i Ibriće - - -

3. Izgradnja rasvjete u Ahmićima od škole do skretanja u Hodžiće i Hrvate

- - -

4. Izgradnja rasvjete u Ćojluku i NN Polje

- - -

5. Izgradnja rasvjete u Vikalima i Hodžićima

- - -

6. Izgradnja rasvjete u Ibrićima - - - 7. Izgradnja rasvjete Dedićima – Seoni - - - 8. Nastavak izgradnje rasvjete u Špionici C.,

Tutnjevcu i prema Tekiji - - -

9. Izgradnja rasvjete u naselju Ježinac - - - 10. Izgradnja rasvjete u Potpeću - - - 11. Nastavak izgradnja rasvjete u naselju

Babunovići - - -

12. Nastavak izgradnje rasvjete u NN Luka - - - 13. Izgradnja rasvjete u Cagama za

Poljakoviće i Jarčeviće 3.000,00 3.000,00 -

14. Nastavak izgradnje rasvjete u naselju Uroža i Drenik

- - -

15. Rekonstrukcija rasvjete u D.Špionici i izgradnja rasvjete prema izbjegličkim kućama

- - -

16. Projektovanje i izgradnja rasvjete u Lisovićima

17. Rekonstrukcija rasvjete u Tinji C. I G. Tinji

18. Izgradnja rasvjete od OŠ Podorašje do džamije d=800 m

Page 69: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

67

19. Izgradnja rasvjete od raskrsnice prema Lisovićima do Krušika d=1200m

20. Izgradnja rasvjete u Previlama d=600 m 21. Izgradnja rasvjete u Kugama i Likama 22. Rekonstrukcija rasvjete u MZ Ćehaje 23. Izgradnja rasvjete u MZ D. Srebrenik 24. Izgradnja rasvjete u ulici Bosanskih

Branilaca i Vahida Ibrića kod Elektra

25. Izgradnja rasvjete u Brdima 26. Izgradnja rasvjete II Osnovna škola-

Sofići

27. Izgradnja rasvjete II Osnovna škola –ul.M.Ibrahimovića

28. Izgradnja rasvjete u Ul. Majevička UKUPNO :

Napomena:

Shodno odredbama Odluke o načinu finansiranja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne ulične rasvjete na području općine Srebrenik (,,Sl. glasnik općine Srebrenik'', broj: 9/06), investitor izgradnje javne rasvjete može biti općina Srebrenik ili Mjesna zajednica. Izgradnja i rekonstrukcija javne ulične rasvjete može se vršiti isključivo na osnovu projektno-tehničke dokumentacije i pribavljenog odobrenja za građenje, a vrši se po sistemu učešća građana određenog područja, naseljenog mjesta, mjesne zajednice, ulice ili grupe građana, s jedne i općine Srebrenik s druge strane i to:

- 50% iz sredstava budžeta Općine, - 50% iz sredstava građana. Prioritet će imati Mjesne zajednice za ona naselja koja prije obezbijede projektno-tehničku

dokumentaciju i finansijsko učešće građana.

VII OSTALO

R/B VRSTA RADOVA NAČIN FINANSIRANJA ( U KM) NAPOMENA BUDŽET GRAĐANI OSTALO

1. Izvođenje radova na rekonstrukciji regionalnog puta NN Luka-Falešići raskrsnica

Direkcija cesta TK JP Cesta F BiH

2. Rekonstrukcija regionalnog puta od Podorašja do skretanja za Crveno Brdo

Direkcija cesta TK JP Cesta F BiH

3. Rekonstrukcija regionalnog puta Sladna-Gračanica, nastavak rekonstrukcije

Direkcija cesta TK JP Cesta F BiH

4. Sanacija autobuskih stajališta pored Magistralnog puta sa zaštitnim nadstrešnicama

JP Cesta F BiH i Općina Srebrenik

5. Nastavak projekta topolifikacije (I faza) izgradnja toplovoda

450.000,00 Vlada TK Fond i Općina Srebrenik

6. Izgradnja zgrade Općine 500.000,00 7.

Vanjsko uređenje i sanacija starog grada ,,Gradina'' i učešće u realizaciji odobrenih projekata vezanih za Stari grad

350.000,00

8. Popravak i održavanje škola i igrališta

20.000,00

9. Sanacija poda i izvođenje 8.500,00

Page 70: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

68

građevinskih radova u Sportskoj dvorani

10. Regulacija korita rijeke Tinje u MP: Srebrenik, Tinja, D.Potok i Špionica i regulacija Mulaahmetović potok

30.000,00

11. Izgradnja mostova za naselja Sječe, Jošak, i, Lisovići, Ćehaje(kod klaonice i željezničkih zgrada), Pijeskova merajka,Jasenica u Tinji kod Lyrica i rijeci Moranštici, na rijeci Tinji u Potpeću za Polja

12. Rekonstrukcija, popravak i izgradnja spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području općine i spomen kosturnica .

13.000,00

13. Regulacija korita rijeke Tinje u gradu od Koprića mosta prema Ćehajama

Agencija za vodno područje „Slivovi rijeke Save“

14. Izrada projekta za Dom mladih u Potpeću i izvođenje radova

100.000,00 Federalno ministarstvo kulture i sporta

15. Popravak oštećenog mosta u Ćojluku

16. Sanacija društvenog objekta u Mustafićima

17. Renoviranje čitaonice u Moranjcima G.

18. Izgradnja potpornog zida uz poligon u D.Moranjcima

19. Renoviranje čitaonice u Brničanima 20. Renoviranje čitaonice u

Omerbašićima

21. Rekonstrukcija zgrade MU Sladna 22.

Izgradnja čitaonice u Čekanićima

23. Izrada projektno tehničke dokumentacije za priključak na magistralnu cestu u Potpeću „Nacional“.

24. Izgradnja potpornog zida i uređenje igrališta u Sladnoj

30.000,00

25. Nastavak započetih aktivnosti rješavanja prostora MZ Bare

26. Izgradnja trotoara u ulici Rukiba Sinanovića

27. Projektovanje i izgradnja sportske dvorane u Tinji

28. Završetak izgradnje čitaonice u Ceriku

29. Sanacija čitaonice u Špionici (Bogdanovići – Vrela)

30. Renoviranje prostorija mjesnog ureda NN Luka

31. Rekonstrukcija mosta za Bjelave 1.000,00 32.

Rekonstrukcija mosta za D.Potok

5.000,00

33. Postavljanje zaštitne mreže na dionici puta D.Špionica-Huremi

Page 71: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

69

tzv.»Stijena» i sanacija klizišta na lokalnom putu Špionica D.-Huremi

34. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju poslovnih zona prema prostorno-planskoj dokumentaciji

35. Rekonstrukcija prostorija MZ Potpeć

36. Sanacija deponije u Babunovićima 150.000,00 37. Saniranje čitaonice u Kugama i

Likama

38. Adaptacija čitaonice u Ćojluku 39. Izgradnja prostorija MZ Ćehaje 40. Izgradnja pješačke staze pored

Magistralnog puta M 1.8. od semafora do Binga

300.000,00 JP Ceste F BiH i Općina Srebrenik

41. Izgradnja nove deponije 500.000,00

VIII

Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK -Općinsko vijeće- Vesna Veselčić s.r. Broj: 01-175/2013 Datum, 28.03.2013. godine

Page 72: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

70 Na osnovu člana 6. i 70. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu ( “ Sl. novine Federacije BiH”, broj: 67/05 ), člana 54.- 60. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( “ Sl. novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11 ), člana 32. – 36. Odluke o građevinskom zemljištu (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj:6/07), člana 24. Statuta općine Srebrenik (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 28.03.2013. godine, d o n o s i :

PROGRAM UREÐENJA GRADSKOG GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2013. GODINI

I Ovim programom se reguliše gradsko građevinsko zemljište koje će se uređivati u 2013.godini, izvori finansiranja uređenja, visina naknade za uređenje i mjere za sprovođenje ovog Programa.

II Građevinsko zemljište u granicama grada Srebrenika, dodjeljuje se na korištenje kao uređeno, djelimično uređeno i neuređeno gradsko građevinsko zemljište koje podrazumijeva minimum uređenja. Pod uređenim građevinskim zemljištem podrazumijeva se zemljište na kome su izvršeni radovi pripreme zemljišta za gradnju i opremanje zemljišta. PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU Pripremanje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje objekata obuhvata:

1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina. 2. Donošenje planskog dokumenta koji je osnova za odobravanje građenja na određenom

prostoru. 3. Parcelacija zemljišta. 4. Uklanjanje postojećih građevina, premještanje nadzemnih i podzemnih instalacija

sukladno planskom dokumentu. 5. Inženjersko-geološka ispitivanja (eventualna sanacija klizišta, drenaže, regulacija

vodotoka, ravnanje zemljišta i sl.) 6. Izradu dokumentacije i obavljanje radova na zaštiti kulturno-povijesnog i prirodnog

nasleđa koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremanju zemljišta. 7. Sve druge radnje sukladno planskom dokumentu

OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA Opremanje građevnog zemljišta podrazumijeva:

1. Građenje prometnica uključujući kolovoze, pločnike i pješačke prijelaze, trgove i javna parkirališta i dr.

2. Izgradnju pristupa građevinama javnog karaktera kojim se osigurava nesmetano kretanje osoba sa smanjenim tjelesnim sposobnostima.

3. Podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne prometne signalizacije i semafora. 4. Uređenje javnih zelenih površina, rekreativnih terena, parkova, igrališta, pješačkih staza,

nasada, travnjaka, terena za dječija igrališta, objekata javne higijene. 5. Izgradnju uređaja za odvod površinskih i otpadnih voda, te uređaja i postrojenja za njihovo

prečišćavanje.

Page 73: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

71

6. Izgradnju građevina za potrebe snabdijevanja vodom, distribuciju električne, plinske i druge energije, telekomunikacione objekte i uređaje u naselju.

7. Uređenje sanitarnih deponija i građenje građevina za preradu i uništavanje otpada. 8. Regulacija vodotoka i uređenje obala voda i vodnih površina.

MINIMUM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA Minimum uređenja građevinskog zemljišta osigurava:

1. Snabdijevanje pitkom vodom i rješenje otpadnih voda. 2. Kolski prilaz građevnoj parceli i potreban broj parking mjesta. 3. Snabdijevanje električnom energijom. III IZVOR FINANSIRANJA I BUDŽETSKA SREDSTVA

A) IZVORI FINANSIRANJA UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

ZEMLJIŠTA U 2013. GODINI

1. Naknada na ime rente.........................................................................355.000,00 KM 2. Naknada na ime uređenja................................................................. 120.000,00 KM 3. Naknada na ime korištenja grad. građ. zem. .….............................. 350.000,00 KM 4. Naknada za zauzimanje i zakup javnih površina.............................. 20.000,00 KM 5. Prihodi od prodaje zemljišta............................................................... 50.000,00 KM 6. Sredstva za zaštitu okoliša

(grant Ministarstva prostornog uređenja TK)..................................... 59.047,00 KM 7. Sredstva za toplifikaciju................................................................... 500.000,00 KM 8. Sredstva od naknade i takse za priključenje

korisnika na toplifikacionu mrežu.................................................... 400.000,00 KM 9. Namjenska sredstva sa viših nivoa za deponiju.................................. 500.000,00 KM

UKUPNO: 2.354.047,00 KM

IV PLANIRANA ULAGANJA OVIM PROGRAMOM Granice područja koja se uređuju

a) Uređena područja grada - I zona gradskog građevinskog zemljišta,

b) Uređena i djelimično uređena područja grada: - II, III, IV,V i VI zona gradskog građevinskog zemljišta gdje je uređenje u najvećoj mjeri i izvršeno (vodovod, kanalizacija, asfaltirana ulica i sl.), ali je potrebno izvesti određene pozicije uređenja (sekundarni krak vodovoda ili kanalizacije, ulična rasvjeta, trotoari, itd.).

c) Prigradska naselja na ostalom građevinskom zemljištu koja se intenzivno uređuju. - Dio naselja Bijelića Brdo i naselje iza II Osnovne škole u kojima Općina Srebrenik u narednom periodu planira izvršiti ili je izvršila veća ulaganja na odvodnji oborinskih i fekalnih voda i sanaciji klizišta, a za što su planirana Budžetska sredstva u 2013. godini.

Page 74: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

72

a) Uređena područja grada

I ZONA: Granica obuhvata I zone ide magistralnim putem sjeverno od Mulahmetovića potoka do parcele k.p.br. 273, odvaja se od puta i ide međom parcele k.p. br.273 i 280 (urbanističko-građevinska parcela na kojoj je izgrađen "Sinex" dd Srebrenik, ide do ulice Bosanskih branilaca, presijeca je i nastavlja katastarskom međom između parcele k.p.br. 352/1 izlazi na pristupni put k.p.br. 355 i ide istom do ulice I.M.Irca (put je granica jer individualna izgradnja uz put nije obuhvaćena I zonom), kod bivšeg "Poljostroja", zatim nastavlja istom južno prema gradu presijeca ulicu Teritorijalne odbrane 92, nastavlja dalje ul. Radničkom i odvaja se od iste ulicom Varoških Polja (pored sportske dvorane), obuhvatajući obje strane ulice, izlazi na ulicu bosanskih branilaca obuhvatajući objekte uz ulicu i parcelu k.p.br. 781., 782.,783/1, zatim ide dalje ulicom obuhvatajući dio školske parcele, obuhvatajući ulicu Alije Izetbegovića, ZTC I faza i II faza, izlazi na ulicu Radničku, presijeca je, produžava do pruge i ide prugom do magacina (Sinbra), zatim ul. 211. Oslobodilačke brigade, presijeca ulicu Maršala Tita i ide uzvodno Mulahmetovića potokom do magistralnog puta gdje i završava. U naprijed navedenoj zoni u 2013 godini planira se slijedeće: Tabela 1.) Planirani radovi u 2013 godini

RB OPIS POZICIJE RADOVA ORIJENTAC. CIJENA U KM

1. Izgradnja dječijih zabavnih igrališta u gradu 20.000,00

2. Održavanje postojeće ulične rasvjete 10.000,00

3. Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije postojeće mreže i dovršetka nedostajućeg dijela ulične rasvjete sa izgradnjom dijela iste 20.000,00

4. Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije i sufinansiranje nabavke parking automata 25.000,00

5. Nabavka materijala za ukrašavanje centra grada za praznike 5.000,00

6. Uređenje zelenih površina (zasađivanje ruža i drvoreda, sjetva trave, postavljanje klupa, kanti za smeće i slično) 10.000,00

7. Nabavka kontejnera za selektivno prikupljanje smeća i uređenje lokacija za postavljanje istih 59.047,00

8. Popravak kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora 10.000,00

9.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije: - kolovoza ulica u ovoj zoni, - izrada izmjena projekta uređenja gradskog parka.

15.000,00

10. Izvođenje dijela radova na izgradnji ulice kroz „SPAHIJINU NJIVU“ prema projektno-tehničkoj dokumentaciji 50.000,00

11. Izvođenje dijela radova na izgradnji ulice ispod objekta „NITA“ i šalter sale općinskih Službi sa izgradnjom spoja sa ul. M. Tita. 15.000,00

12. Izuzimanje zemljišta od ranijih korisnika 50.000,00

13. Izrada projekta za rekonstrukciju vodovodne mreže i obezbjeđenje projektnih distributivnih količina vode u dijelu “Spahijine njive” i zoni fabrika “Marković” i “Interpleta”

20.000,00

14. Izrada dijela kišnog preliva i odvodnje oborinske vode u ul. 211. oslobodilačke brigade prema projektnom rješenju 20.000,00

15. Izrada dijela kanalizacionog kolektora u ul. 21. Srebreničke brigade za rasterećenje kolektora u ul. Majevička, Benjamina Hogića – Benka, Ibrahima Cvike i Mehmeda Ibrahimovića.

5.000,00

16. Ostali interventni radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže 30.000,00 17. Dovršetak finansiranja I faze toplifikacije grada Srebrenika 450.000,00 18. Radovi na uređenju gradskog parka 17.000,00 19. Sanacija pristupnog puta u I OŠ u Srebreniku 18.000,00 UKUPNO: 849.047,00

Page 75: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

73

Planirana ulaganja na uređenju i ulaganja iz ranijeg perioda u I zoni, prema ovom Programu iznosila bi 849.047,00 KM, a na osnovu ukupnih planiranih ulaganja po ovom Programu, te korisne površine koja bi se gradila u ovoj zoni cijena uređenja iznosila bi :

- 20,00 KM po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora - 8,00 KM po 1m2 korisne površine stambenog prostora, pomoćnog i garažnog prostora - 5,00 KM po 1m2 korisne površine natkrivenog parking prostora

Tabela 2.) Radovi na uređenju infrastrukture u I i II zoni koji se finasiraju iz sredstava kreditnog fonda Saudijske Arabije a u sklopu izgradnje zgrade općine

RB OPIS POZICIJE RADOVA ORIJENTAC. CIJENA U KM

1. Vanjsko uređenje oko planirane zgrade općine 200.960,27

2.

Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice Zlatnih ljiljana,

112.638,34

3. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice Radničke 192.015,20

4. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda dijela ulice 211. oslobodilačke 284.621,22

5. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice 1. Marta 161.482,89

6. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice, Kulina Bana 30.066,31

7. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice Bosanskih branilaca, 49.512,11

8. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice Maršala Tita 185.423,87

9. Izvođenje radova na rekonstrukciji kolovozne trake i odvodnji oborinskih voda ulice Varoških polja 206.221,55

10. Rekonstrukcija ulične rasvjete u ulicama Maršala Tita, Zlatnih ljiljana, 1. marta i Kulina bana 42.419,05

11. Izgradnja vanjske instalacije i rasvjete zgrade općine i dijela ulične rasvjete u ulici Varoških Polja 25.090,79

12. Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije na lokalitetu planirane zgrade općine 188.585,60

UKUPNO: 1.679.037,20

Page 76: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

74

b) Djelimično uređena područja grada

OSTALE ZONE (II, III, IV, V i VI ZONA) U ostale zone gdje je izvršeno djelimično uređenje zemljišta spadaju II, III, IV, V i VI zona grada, čiji je opis granica definisan Odlukom o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik općine Srebrenik", broj: 6/07). U naprijed navedenim zonama u 2013 godini planira se slijedeće: Tabela 3.) Planirani radovi u 2013 godini

RB OPIS POZICIJE RADOVA ORIJENTAC. CIJENA U KM

1. Održavanje postojeće ulične rasvjete 10.000,00

2. Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na ulicama i sufinansiranje nabavke parking automata 15.000,00

3. Uređenje zelenih površina (zasađivanje ruža i drvoreda, sjetva trave, postavljanje klupa, kanti za smeće i slično) 10.000,00

4. Popravak kolovoza ulica 10.000,00 5. Izuzimanje zemljišta od ranijih korisnika 10.000,00

6.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije: - ul. Džemaludina ef. Čauševića, - saobraćajnice prema Regulacionom planu „Sport i rekreacija“, - regulacije rijeke Tinje od Koprića mosta prema Ćehajama, - saobraćajnice pored korita rijeke Tinje, - ul. Rukiba Sinanovića do Baduše, - dogradnje mosta na Pijeskovoj merajci, - pasarele preko željezničke pruge za zonu sporta i rekreacije i preko magistralnog puta, - rekonstrukcije ulice Mehmeda Ibrahimovića.

15.000,00

7. Izvođenje radova na modernizaciji ulice Rukiba Sinanovića do Baduše 10.000,00

8. Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije postojeće mreže i dovršetka nedostajućeg dijela ulične rasvjete sa izgradnjom dijela iste 10.000,00

9.

Izvođenje radova na izgradnji ulica u makadamskoj podlozi i to: - u dijelu naselja Bare, između ul. Rukiba Sinanovića i korita rijeke Tinje - završetak ulice Nedžada Šećića i - nastavak ulice Hasana Kikića.

10.000,00

10. Sufinansiranje izgradnje raskrsnica na magistralnom putu kod „BINGA“ i kod „HIDROMONTA“. 40.000,00

11. Sufinansiranje nastavka izvođenja radova na izgradnji trotoara i rasvjete u području grada uz magistralni put na potezu semafori – tunel. 50.000,00

12.

Izrada prostorno-planske dokumentacije: - prostornog plana općine Srebrenik, - urbanističkih projekata, - izmjena Regulacionog plana zone „Centar“, - dovršetak Urbanističkog plana grada Srebrenika, - Zoning plan poslovne zone Špionica I, - Regulacioni plan Tinja, - ostale planske dokumentacije.

60.000,00

13. Rekonstrukcija dijela distributivnog cjevovoda od Faćkinog potoka – Ćehaje do raskrsnice kod objekta bivšeg Šipad – Sinex-a, dužine 700m 20.000,00

14. Izrada projekta odvodnje fekalnih voda Industrijske zone NN Polje lijevom stranom pruge Banovići – Brčko, sa upajanjem u dijelu Ćehaja nizvodno od Koprića mosta sa izvođenjem dijela radova

10.000,00

Page 77: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

75

15. Izvođenje radova na sanacije gradske deponije – III faza 150.000,00

16. Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže: - izgradnja priključnih krakova i - hitni i interventni radovi

30.000,00

17. Izvođenje radova na rekonstrukciji ul. Mehmeda Ibrahimovića sa izgradnjom slivne rešetke i kanalizacionog kraka. 20.000,00

18. Uređenje pješačke staze uz uređeno korito rijeke Tinje 20.000,00

19. Izrada elaborata hidrauličke analize opterećenja kanalizacione mreže istočnog dijela gradske zone sa izradom projekta rasterećenja mreže. 15.000,00

20. Izvođenje radova na II fazi toplifikacije grada Srebrenika 450.000,00 U K U P N O: 965.000,00

Ukupna planirana ulaganja na uređenju ostalih zona i ulaganja iz ranijeg perioda po ovom

Programu iznose 965.000,00 KM, a na osnovu planiranih ulaganja po ovom Programu, te korisne površine koja bi se gradila cijena uređenja po 1 m2 korisne površine iznosi:

- 15,00 KM po 1 m2 poslovnog prostora i - 5,00 KM po 1 m2 stambenog, pomoćnog, garažnog i nadkrivenog parking prostora.

c) Prigradska naselja na ostalom građevinskom zemljištu koja se intenzivno

uređuju Shodno odredbama Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/07), čijim odredbama je propisano da će se naknada za uređenje ostalog građevinskog zemljišta gdje je neophodno da Općina uređuje građevinsko zemljište, propisati Programom uređenja građevinskog zemljišta, ovim Programom se propisuje obaveza plaćanja naknade za uređenje ostalog građevinskog zemljišta za slijedeća prigradska naselja koja se nalaze u II zoni ostalog građevinskog zemljišta i to: Dio naselja Bijelića brdo i naselje iza II Osnovne škole. Planirana ulaganja u prigradskim naseljima “Bjelića brdo” i „Neum“: Tabela 4.) Planirani radovi u 2013 godini

RB OPIS POZICIJE RADOVA ORIJENTAC. CIJENA U KM

1. Izgradnja pješačke staze i kanalizacije između ul. Stjepana Kotromanića i M. Ibrahimovića 15.000,00

2. Rekonstrukcija dijelova ulica na ovim lokalitetima 15.000,00

3. Izrada glavnog projekta odvodnje fekalnih voda sjeverne strane naselja Bijelića Brdo i izvođenje dijela radova 10.000,00

UKUPNO: 40.000,00 Općina Srebrenik, u gore navedenim prigradskim naseljima, u narednom periodu planira izvršiti dalja ulaganja na odvodnji oborinskih voda i sanaciji klizišta, a za što su planirana Budžetska sredstva u 2013. godini, tako da će općina Srebrenik na tom području od investitora izgradnje objekta naplaćivati naknadu za uređenje po 1m2 korisne površine objekta u iznosu od: - 20,00 KM po 1 m2 poslovnog prostora i - 8,00 KM po 1 m2 stambenog, pomoćnog i garažnog prostora

Page 78: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

76

d) Finansiranje izgradnje infrastrukturnih objekata na ostalom građevinskom zemljištu po mjesnim područjima

Općina Srebrenik će shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu za 2013. godinu i naplaćenim sredstvima na ime rente za ostalo građevinsko zemljište, voditi aktivnosti na izgradnji komunalne infrastrukture na ostalom građevinskom zemljištu po mjesnim područjima, odnosno uređivati ostalo građevinsko zemljište prema Programu izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013. godini, kojim odredbama su definisani novčani iznosi i pozicije planiranih radova po pojedinim naseljenim mjestima. Priporitet na izradi planske dokumentacije u zonama ostalog građevinskog zemljišta je:

a) Zoning plan poslovne zone Špionica I b) Regulacioni plan Tinja

Ostali prioriteti: a) Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju

gradske deponije i ostalo.........................................................................80.000,00 KM b) Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje

radova na novoj lokaciji deponije i potrebne infrastrukture...................420.000,00 KM Ukupno:500.000,00 KM V

VISINA NAKNADE ZA UREÐENJE

Visina naknade po ovom Programu uređenja naplaćivat će se po zonama kako slijedi: Uređene zone grada: I zona - 20,00 KM po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora

- 8,00 KM po 1m2 korisne površine stambenog prostora, pomoćnog i garažnog prostora - 5,00 KM po 1m2 korisne površine natkrivenog parking prostora

Sve ostale uređene i djelimično uređene zone ( II, III, IV,V i VI zona): - 15,00 KM po 1m2 poslovnog prostora

- 5,00 KM po 1m2 stambenog, pomoćnog, garažnog i natkrivenog parking prostora Prigradska naselja na ostalom građevinskom zemljištu (Dio naselja Bijelića brdo i naselje iza II Osnovne škole): - 20,00 KM po 1 m2 poslovnog prostora i - 8,00 KM po 1 m2 stambenog i pomoćnog prostora Naprijed navedene naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naplaćivati će se investitorima za izgradnju, legalizaciju, dogradnju i nadziđivanje objekata, zatim za preuređivanje krovišta i potkrovlja, za rekonstrukciju postojećih objekata kojom se povećava korisna površina (za povećanu površinu) ili izgradnju nove na mjestu uklonjene građevine (za razliku korisne površine). Sredstva prikupljena po ovom osnovu usmjeravati će se isključivo na finansiranje radova po pozicijama definisanim ovim Programom. Kod izgradnje značajnijih objekata rješenjem o urbanističkoj saglasnosti može se od investitora zahtijevati izrada projekta vanjskog uređenja, kojim će se tačno definisati obim i vrsta uređenja, za što se može raditi i poseban program uređenja za tu lokaciju, kojim će se propisati potreban nivo uređenja kao i izvori finansiranja. Investitor neće snositi troškove uređenja zemljišta za radove koje sam izvrši na osnovu uslova iz urbanističke saglasnosti. Ukoliko legalizacija bespravno izgrađenih objekata ili izgradnja novih objekata bude zahtijevala izradu nove ili izmjenu postojeće planske dokumentacije, investitor je pored naprijed navedenih iznosa uređenja građevinskog zemljišta obavezan snositi troškove izrade ili izmjene planske dokumentacije. Visina ovih dodatnih sredstava uređenja zavisit će od visina troškova izrade ili izmjene planske dokumentacije.

Page 79: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

77

Naknada za uređenje utvrđuje se rješenjem o urbanističkoj saglasnosti za svaku pojedinačnu lokaciju, a ista se uplaćuje na poseban račun uređenja građevinskog zemljišta. VI NAKNADA ZA PRIVREMENE OBJEKTE Naknade za privremene objekte i objekte koji imaju karakter privremenog zadržavanja utvrđivati će se u visini od 10% godišnje od cijene uređenja i rente (gradske pogodnosti) vezano za zonu građevinskog zemljišta u kojoj se privremeni objekat postavlja. VII ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA Zauzimanje javnih površina odobravati će se u skladu sa važećom Odlukom o korištenju javnih površina i Odlukom o komunalnom redu ("Sl. glasnik općine Srebrenik", broj: 6/06). VIII AKTIVNOSTI NA SPROVOÐENJU PROGRAMA

U okviru svojih nadležnosti općinske Službe će radove na uređenju predložene ovim Programom, realizovati kontinuirano tokom 2013 godine, spram priliva planiranih sredstava za ovu namjenu, izuzev poslova koji zahtijevaju sezonsko održavanje izgrađene komunalne infrastrukture.

IX

U okviru svojih prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenim Zakonom, nadležne inspekcije preduzeće potrebne mjere na otklanjanju uočenih nepravilnosti i prijavljivanju svih prekršilaca iz ovog Programa. Nadležne Općinske službe će pratiti realizaciju ovog Programa i o tome po potrebi podnositi izvještaje Općinskom vijeću. X Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Srebrenik. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDAVAJUĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA SREBRENIK -Općinsko vijeće- Veselčić Vesna s.r. Broj:01-178/13 Datum, 28.03.2013. godine.

Page 80: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

78  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Veselčić Vesna s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-169/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 81: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

79

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA 2012. GODINU

Programom rada Općinskog vijeća općine Srebrenik za 2012. godinu („Službeni glasnik

općine Srebrenik“, broj: 1/12) predviđeno je da se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 31.12.2012. godine podnese Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Donošenje i izvršavanje budžeta, vođenje poslovnih knjiga, vrste finansijskih izvještaja, načini sačinjavanja izvještaja i rokovi njihovog donošenja i predaje nadležnim tijelima i organima, regulisano je sljedećim Zakonskim i drugim propisima:

- Zakonom o budžetima u FBiH (“Sl. novine FBiH”, br:19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12),

- Uredbom o računovodstvu budžeta u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj: 87/10), - Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u F BiH (“Službene novine F BiH”, broj:1/11), čiji je

sastavni dio i analitički kontni plan za budžete, - Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u F BiH (“Sl. novine F

BiH”, broj: 27/12, - Zakonom o PDV-u («Službeni glasnik BiH», broj: 9/05, 35/05), - Pravilnikom o primjeni zakona o PDV-u («Službeni glasnik BiH»,broj: 93/05, 21/06), - Zakonom o doprinosima (“Sl. novine FBiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 17/06 i 14/08), - Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja dopr. (“Sl. novine FBiH”, broj:64/08 i 81/08), - Zakonom o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj: 10/08), - Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, broj: 67/08), Pored navedenih propisa, u pogledu rokova, načina sačinjavanja i dostavljanja finansijskih

izvještaja, svi budžetski korisnici su se dužni pridržavati i uputstava Federalnog ministarstva finansija, kao i uputstava odgovarajućih drugih ministarstava na svim nivoima vlasti u F BiH.

Prilikom izrade Izvještaja o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 01.01. do 31.12.2012. godine za planirane prihode i primitke i rashode i izdatke korišteni su podaci iz Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2012.g. (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 2/11 i 9/12).

Isplate iz budžeta vršene su u skladu sa Odlukom o bužetu općine Srebrenik za 2012.g., Odlukom o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2012. (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, br: 2i 9/12 U Izvještaju o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu prikazani su:

• A - Prihodi i primici • B - Rashodi i izdaci • Rashodi i izdaci po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji • C - Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima i vrsti rashoda i izdatka • Izvještaj o troškovima tekuće budžetske rezerve, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstava za uređenje zemljišta i rente, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstava za zaštitu i spašavanje od

prirodnih i drugih nesreća, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstva za eksproprijaciju nekretnina, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstva za finansiranje projekata iz

oblasti komunalne infrastrukture, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu izgradnja i održavanje javnih skloništa, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstva za rješavanje stam. pitanja BIZ, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na računu sredstva za saniranje šteta od

elementarnih nepogoda, • Izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na devizni račun, • Obrazloženje pojedinih pozicija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka • Pregled novčanih sredstava, potraživanja i obaveza općine Srebrenik na dan 31.12.2012.g.

Svi prikazani prihodi i primici i rashodi i izdaci označeni su analitičkim kontima iz kontnog plana za budžete. Kod obrazloženja pojedinih pozicija prihoda i primitaka i rashoda i izdataka korišteni su tabelarni pregledi kako bi se što transparentnije prikazala pojedinačna ostvarenja kako prihoda i primitaka tako i rashoda i izdataka.

Page 82: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

80

Na osnovu člana 65. a u vezi sa članom 77. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Sl. novine Federacije BiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 29. Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 2/12), Općinski načelnik općine Srebrenik, p o d n o s i:

I Z V J E Š T A J

o izvršenju Budžeta općine Srebrenik za period 01.01. - 31.12.2012. godine Budžet općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 2/12 i 9/12) izvršen je u

periodu 01.01.2012.godine do 31.12.2012. godine, kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI 7.671.606,91 KM -Prihodi od poreza 5.212.283,75KM -Neporezni prihodi 1.865.518,05 KM -Tekući transferi (transferi i donacije) 529.047,16 KM -Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 490,00 KM -Primici 64.267,95 KM B) RASHODI I IZDACI 10.190.726,79 KM - Bruto plaće i naknade plaća i naknade troškova zaposlenih 2.548.028,72 KM - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.776.925,42 KM - Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.915.820,38 KM - Kapitalni transferi 56.734,46 KM - Izdaci za kamate i ostale naknade 114.963,32 KM - Izdaci 3.778.254,49 KM C) RAZLIKA (A-B) = DEFICIT - 2.519.119,88 KM D) PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2011. GODINE + 7.021,17 KM E) RAZLIKA (C+D) = UKUPNI DEFICIT - 2.512.098,71 KM Višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 2.512.098,71 KM pokrit će se u periodu 2013. - 2017. godina i to na način kako slijedi:

- iz planiranog ostvarenja suficita u 2013. godini u iznosu od 200.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u 2014. godini u iznosu od 500.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u 2015. godini u iznosu od 600.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u 2016. godini u iznosu od 600.000,00 KM, - iz planiranog ostvarenja suficita u 2017. godini u iznosu od 612.098,71 KM. -

Pregledi planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka kao i raspoređenih rashoda i izdataka Budžeta općine Srebrenik za period 01.01.-31.12.2012 godine tabelarno su prikazani u Izvještaju.

Page 83: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

81

Struktura viška rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od 2.512.098,71 KM sastoji se iz: - konto 3410 - obaveza za plaće za mjesec decembar 2012. godine ................. 222.427,35 KM, - konto 3112 - obaveze prema fizičkim licima (đačke stipendije i studentski

krediti, podsticaji poljoprivrednim proizvođačima, komisije za tehnički prijem i komisije OV i OIK, mrtvozorstvo, paušali vijećnika, jednokratne pomoći pojedincima, povrati sredstava pojedincima ................................................... 149.172,21 KM,

- konto 3119- obaveze prema javnim ustanovama, javnim preduzećima i mjesnim zajednicama i udruženjima ............................................................. 568.741,44 KM

- konto 3111 – obaveze prema dobavljačima (za puteve, vodovode, kanali- zaciju, sportske poligone, pješačka staza uz putM 1.8, teretno motorno vozilo za toplifikaciju) u iznosu od ................................................................. 1.571.757,71 KM

Page 84: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

82

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012.G. 

A - PRIHODI I PRIMICI u KM

Vrsta prihoda OPIS VRSTE PRIHODA

Budžet za 2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012. godinu

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

710000 I - PRIHODI OD POREZA 5.999.900,00 5.551.300,00 5.212.283,75 93,89 67,94%

711100 Porez na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 54.500,00 44.200,00 18.983,05 42,95 0,25%

711111 Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti (zaostale uplate poreza) 20.000,00 15.000,00 3.161,24 21,07 0,04%

711112 Porez na dohodak od poljoprivredne djelatnosti (zaostale uplate poreza) 28.000,00 28.000,00 15.698,65 56,07 0,20%

711113 Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) 500,00 500,00 103,16 20,63 0,00%

711114 Porez na ukupan prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza) 1.000,00 200,00 20,00 10,00 0,00%

711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00 500,00 0,00 0,00%

711100 Porez na dobit 2.000,00 1.386,00 69,30 0,02%

711211 Porez na dobit 2.000,00 1.386,00 69,30 0,02%

713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 35.000,00 64.000,00 69.434,56 108,49 0,91%

713111 Porez na plaću i druga lična primanja (zaostale uplate poreza) 25.000,00 62.000,00 67.597,79 109,03 0,88%

713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate poreza) 10.000,00 2.000,00 1.836,77 91,84 0,02%

714100 Porez na imovinu 883.900,00 724.000,00 600.396,54 82,93 7,83%

714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 250.000,00 250.000,00 254.143,41 101,66 3,31%

714112 Porez na imovinu od pravnih lica 22.000,00 26.000,00 23.401,68 90,01 0,31%

714121 Porez na nasljeđe i darove 18.000,00 20.000,00 20.867,11 104,34 0,27%

714131 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 371.000,00 310.000,00 243.560,34 78,57 3,17%

714132 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 222.900,00 118.000,00 58.424,00 49,51 0,76%

715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 8.000,00 1.500,00 641,54 42,77 0,01%

715132 Porez na promet proizvoda iz čl. 12. Zakona o PPP i usluga osim proizvoda iz čl.12.stav 1. tač.1.,2., 4., 12., 13., i 16., 5.000,00 500,00 36,32 7,26 0,00%

715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu 3.000,00 1.000,00 605,22 60,52 0,01%

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 8.000,00 2.000,00 347,13 17,36 0,00%

Page 85: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

83

715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz čl. 12. stav 1. tač. 1. i 2. ZPPPU 5.000,00 1.000,00 162,47 16,25 0,00%

715915 Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz čl. 12. stav 1. tač. 12. ZPPPU i PPU u građ. koji se obračunava naosnovicu iz čl. 18. tač. 5. Zakona 3.000,00 1.000,00 184,66 18,47 0,00%

716100 Porez na dohodak 855.000,00 758.100,00 735.039,11 96,96 9,58%

716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 680.000,00 620.000,00 621.619,00 100,26 8,10%

716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 35.000,00 20.000,00 15.694,04 78,47 0,20%

716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 30.000,00 10.000,00 9.796,49 97,96 0,13%

716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 100,00 44,40 44,40 0,00%

716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 15.000,00 15.000,00 6.672,51 44,48 0,09%

716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samos. djel. iz čl.12. st.4. Zakona o porezu na dohodak 80.000,00 65.000,00 54.591,20 83,99 0,71%

716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 15.000,00 28.000,00 26.621,47 95,08 0,35%

717100 Prihodi od indirektnih poreza 4.150.000,00 3.950.000,00 3.784.337,44 95,81 49,33%

717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 450.000,00 400.000,00 366.461,80 91,62 4,78%

717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 3.700.000,00 3.550.000,00 3.417.875,64 96,28 44,55%

719100 Ostali porezi 5.500,00 5.500,00 1.718,38 31,24 0,02%

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nes. (zaostale obaveze) 5.000,00 5.000,00 1.573,22 31,46 0,02%

719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 500,00 500,00 145,16 29,03 0,00%

720000 II - NEPOREZNI PRIHODI 3.976.900,00 3.999.700,00 1.865.518,05 46,64 24,32%

721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 310.500,00 310.500,00 91.214,51 29,38 1,19%

721112 Prihodi od davanja prava na eksploat. prir. resursa, patenata i autorskih prava 300.000,00 300.000,00 90.558,67 30,19 1,18%

721119 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 500,00 500,00 79,84 15,97 0,00%

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

721129 Prihodi od iznajmljivanja ostale matrijalne imovine 576,00 0,01%

721200 Ostali prihodi od imovine 2.000,00 800,00 388,91 48,61 0,01%

721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 2.000,00 800,00 388,91 48,61 0,01%

722100 Administrativne takse 250.000,00 250.000,00 204.030,52 81,61 2,66%

722131 Općinske administrativne takse 135.000,00 135.000,00 106.768,50 79,09 1,39%

722133 Takse za ovjeravanje dokumenata 90.000,00 90.000,00 74.344,02 82,60 0,97%

722134 Takse za vjenčanja i druge civilne registracije 25.000,00 25.000,00 22.918,00 91,67 0,30%

Page 86: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

84

722200 Sudske takse 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00%

722231 Općinske sudske takse 500,00 500,00 0,00 0,00%

722300 Komunalne naknade i takse 375.000,00 375.000,00 337.969,51 90,13 4,41%

722321 Općinske komunalne takse 350.000,00 350.000,00 313.426,84 89,55 4,09%

722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 25.000,00 25.000,00 24.542,67 98,17 0,32%

722400 Ostale budžetske naknade i takse 2.303.400,00 2.337.400,00 713.577,66 30,53 9,30%

722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 462.900,00 462.900,00 63.377,20 13,69 0,83%

722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 600.000,00 600.000,00 278.002,65 46,33 3,62%

722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - Renta 900.000,00 900.000,00 236.520,63 26,28 3,08%

722436 Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 30.000,00 40.000,00 38.350,00 95,88 0,50%

722437 naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina 500,00 500,00 0,00 0,00%

722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 20.000,00 20.000,00 6.740,90 33,70 0,09%

722449 Ostale općinske naknade 263.000,00 263.000,00 52.328,37 19,90 0,68%

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 21.000,00 21.000,00 16.777,61 79,89 0,22%

722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000,00 15.000,00 11.016,50 73,44 0,14%

722463 Naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca 5.000,00 4.665,80 93,32 0,06%

722465 Naknada za reklame postavljene na javnim površinama 1.000,00 10.000,00 5.798,00 57,98 0,08%

722500 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima 683.500,00 683.500,00 490.150,73 71,71 6,39%

722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 30.000,00 30.000,00 18.153,00 60,51 0,24%

722516 Naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 230.000,00 230.000,00 154.956,50 67,37 2,02%

722531 Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 110.000,00 110.000,00 96.537,32 87,76 1,26%

722532 Naknade za uptrebu cesta za vozila građana 220.000,00 220.000,00 134.232,02 61,01 1,75%

722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće za isplatu 80.000,00 80.000,00 82.218,40 102,77 1,07%

722582 Posebna naknada za zaštitu od prir. i drugih nesr. gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne dje. i povr. samost. rada 4.500,00 4.500,00 3.000,48 66,68 0,04%

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imov. od požara i prirodnih sila 4.000,00 4.000,00 650,78 16,27 0,01%

722584 Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti za vatr. jed. 5.000,00 5.000,00 402,23 8,04 0,01%

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlast. djel. kor. budžeta i vlast. pr.) 6.000,00 2.000,00 800,00 40,00 0,01%

722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 5.000,00 1.000,00 100,00 10,00 0,00%

722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 1.000,00 1.000,00 700,00 70,00 0,01%

Page 87: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

85

722700 Neplanirane uplate-prihodi 17.000,00 22.000,00 16.101,00 73,19 0,21%

722719 Ostali povrati 15.000,00 20.000,00 15.681,00 78,41 0,20%

722741 Naplate premije osiguranja 2.000,00 2.000,00 420,00 21,00 0,01%

723100 Novčane kazne 29.000,00 18.000,00 11.285,21 62,70 0,15%

723131 Novčane kazne po općinskim propisima 5.000,00 3.000,00 1.550,00 51,67 0,02%

723133 Novčane kazne za prek. koje su registrovane u registru novč. kazni i tr.pp 4.000,00 12.000,00 9.400,00 78,33 0,12%

723139 Ostali prihodi 20.000,00 3.000,00 335,21 11,17 0,00%

730000 III - TEKUĆE TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) 2.000.000,00 1.500.000,00 529.047,16 35,27 6,90%

732100 Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti 2.000.000,00 1.500.000,00 529.047,16 35,27 6,90%

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 1.000.000,00 500.000,00 131.700,00 26,34 1,72%

732114 Primljeni tekući transferi od Kantona 1.000.000,00 1.000.000,00 397.347,16 39,73 5,18%

770000 IV - PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA 2.000,00 2.000,00 490,00 24,50 0,01%

777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 2.000,00 2.000,00 490,00 24,50 0,01%

777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 2.000,00 2.000,00 490,00 24,50 0,01%

A - PRIHODI ( I+II+III+IV) 11.978.800,00 11.053.000,00 7.607.338,96 68,83 99,16%

810000 B - PRIMICI 317.000,00 317.000,00 64.267,95 20,27 0,84%

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 317.000,00 317.000,00 64.267,95 20,27 0,84%

811111 Primici od prodaje zemljišta 300.000,00 300.000,00 48.095,20 16,03 0,63%

811116 Primici od prodaje stanova 17.000,00 17.000,00 16.172,75 95,13 0,21%

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A + B) 12.295.800,00 11.370.000,00 7.671.606,91 67,47 100,00%

 

Page 88: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

86

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2012.G. 

B - RASHODI I IZDACI u KM

Ekonom. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Budžet za 2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012. godinu

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7 610000 I - TEKUĆI RASHODI 7.308.900,00 7.072.500,00 6.412.472,30 90,67 62,92% 611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA 2.458.900,00 2.379.500,00 2.329.961,23 97,92 22,86% 611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.152.100,00 2.087.500,00 2.056.077,94 98,49 20,18% 611111 Neto plaće 1.477.000,00 1.433.200,00 1.412.493,81 98,56 13,86% 611131 Doprinosi za PIO - 17 % 364.700,00 353.500,00 348.599,61 98,61 3,42% 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 268.400,00 260.100,00 255.886,45 98,38 2,51% 611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 32.800,00 32.100,00 30.706,35 95,66 0,30% 611130 Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 8.600,00 8.391,72 97,58 0,08% 611200 Naknade troškova zaposlenih 306.800,00 292.000,00 273.883,29 93,80 2,69% 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 29.000,00 29.500,00 27.321,20 92,61 0,27% 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 213.500,00 198.600,00 186.635,92 93,98 1,83% 611224 Regres za godišnji odmor 27.700,00 22.800,00 22.400,00 98,25 0,22% 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.100,00 4.058,25 98,98 0,04% 611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 19.000,00 18.678,48 98,31 0,18% 611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 18.000,00 14.789,44 82,16 0,15% 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 230.400,00 223.100,00 218.067,49 97,74 2,14% 612100 Doprinosi poslodavca 230.400,00 223.100,00 218.067,49 97,74 2,14% 612111 Doprinosi za PIO - 6 % 129.300,00 125.300,00 122.966,46 98,14 1,21% 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 86.500,00 83.900,00 81.978,01 97,71 0,80% 612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 11.300,00 10.900,00 10.247,21 94,01 0,10% 612110 Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 3.000,00 2.875,81 95,86 0,03% 613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.245.300,00 2.077.100,00 1.776.925,42 85,55 17,44% 613100 Putni troškovi 9.400,00 6.900,00 2.573,50 37,30 0,03% 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 600,00 600,00 336,00 56,00 0,00% 613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u službene svrhe) 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00% 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 500,00 236,00 47,20 0,00% 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 6.500,00 4.000,00 1.571,50 39,29 0,02% 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.500,00 1.500,00 430,00 28,67 0,00% 613200 Izdaci za energiju 205.300,00 182.500,00 173.514,42 95,08 1,70% 613211 Izdaci za električnu energiju 123.000,00 110.000,00 103.906,31 94,46 1,02% 613213 Lož ulje 73.100,00 68.300,00 66.483,61 97,34 0,65% 613214 Ugalj 8.900,00 3.900,00 2.836,50 72,73 0,03%

Page 89: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

87

613215 Drvo 300,00 300,00 288,00 96,00 0,00% 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 408.700,00 394.200,00 390.315,99 99,01 3,83% 613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 53.000,00 53.000,00 51.615,62 97,39 0,51% 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 5.000,00 3.700,00 2.893,37 78,20 0,03% 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 7.000,00 6.900,00 6.699,00 97,09 0,07% 613324 Izdaci za usluge održavanje čistoće - ZKP, uklanjanje divljih deponija 326.200,00 313.600,00 312.600,00 99,68 3,07% 613329 Ostale komun. usl.- komunalne usluge u kolektivnim centr. 17.500,00 17.000,00 16.508,00 97,11 0,16% 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 72.700,00 62.400,00 48.059,27 77,02 0,47% 613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 15.000,00 12.917,13 86,11 0,13% 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 9.000,00 8.361,75 92,91 0,08% 613413 Izdaci za obrazovanje kadrova 11.400,00 11.400,00 9.663,76 84,77 0,09% 613416 Sitni inventar 3.000,00 1.000,00 679,23 67,92 0,01% 613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 8.000,00 3.773,59 47,17 0,04% 613418 Auto gume 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 12.000,00 10.181,58 84,85 0,10% 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.000,00 720,00 72,00 0,01% 613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 2.000,00 1.762,23 88,11 0,02% 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 42.200,00 51.200,00 44.486,34 86,89 0,44% 613511 Benzin 9.000,00 11.000,00 9.865,99 89,69 0,10% 613512 Dizel 29.000,00 36.000,00 31.111,41 86,42 0,31% 613513 Motorno ulje 900,00 900,00 402,64 44,74 0,00% 613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 3.300,00 3.106,30 94,13 0,03% 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 10.100,00 10.600,00 8.460,51 79,82 0,08% 613611 Unajmljivanje prostora i zgrada 10.100,00 10.600,00 8.460,51 79,82 0,08% 613700 Izdaci za tekuće održavanje 417.500,00 604.800,00 505.884,98 83,65 4,96% 613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 2.000,00 371,40 18,57 0,00% 613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 6.000,00 5.234,76 87,25 0,05% 613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 22.600,00 18.255,28 80,78 0,18%

613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa, mat. za provođenje hitnih mjera u toku djelovanja prir. i druge nesr. i prev. mjera zašt. 95.300,00 72.000,00 68.304,00 94,87 0,67%

613716 Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 15.000,00 5.000,00 3.184,35 63,69 0,03% 613717 Materijal za održavanje javne rasvjete 28.000,00 0,00 0,00 0,00% 613721 Usluge popravka i održavanje zgrada 9.000,00 5.000,00 400,95 8,02 0,00% 613722 Usluge popravka i održavanja opreme 9.000,00 7.000,00 5.180,15 74,00 0,05% 613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 6.300,00 2.376,32 37,72 0,02%

613724 Usluge popravka i održ. cesta, mostova, nasipa, provođenje prev. mjera zaštite i spaš. i hitnih mjera, vanjsko uređenje , izg. prilaznog puta i san. "Starog grada" 67.600,00 316.200,00 279.981,33 88,55 2,75%

613725 Usluge popravka i održavanja vodovoda i kanalizacije, hidroge. istraživanja 41.000,00 40.200,00 5.659,00 14,08 0,06% 613726 Usluge održavanja ulične rasvjete 15.000,00 40.000,00 38.448,54 96,12 0,38%

Page 90: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

88

613727

Ostale usluge opravke i održavanja - usluge odvodnja površinskih voda i san.klizišta, reg. i san korita r. Tinje i regulacija Mulahmetovića potok, uređenje grada, opravke, izgradnje i održavanja sportskih terena 98.000,00 82.500,00 78.488,90 95,14 0,77%

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11.700,00 11.700,00 10.893,00 93,10 0,11% 613811 Osiguranje imovine 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 613813 Osiguranje vozila 3.000,00 3.000,00 2.781,00 92,70 0,03% 613814 Osiguranje zaposlenih - kolektivno osiguranje 2.800,00 2.800,00 2.712,00 96,86 0,03%

613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0

0 0,05% 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.067.700,00 752.800,00 592.737,41 78,74 5,82% 613911 Usluge medija 8.600,00 8.600,00 8.463,46 98,41 0,08% 613912 Usluge štampanja 6.000,00 5.250,00 87,50 0,05% 613914 Usluge reprezentacije 15.000,00 16.500,00 14.849,14 89,99 0,15% 613915 Ugovorene usluge - Obilježavanje Dana općine i drugih praznika 15.000,00 15.000,00 14.583,21 97,22 0,14% 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 22.000,00 19.220,90 87,37 0,19% 613924 Izdaci za stručne ispite 4.200,00 4.500,00 4.460,00 99,11 0,04% 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 3.600,00 3.080,80 85,58 0,03%

613970 Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 8.000,00 8.000,00

100,00 0,08%

613974 Izdaci za rad komisija 51.500,00 55.000,00 48.140,00 87,53 0,47% 613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 149.000,00 139.562,00 93,67 1,37% 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 19.000,00 20.900,00 19.402,00 92,83 0,19%

613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.800,00 1.798,21 99,90 0,02%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 9.200,00 8.800,00 8.144,95 92,56 0,08%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada 10.200,00 10.500,00 9.185,24 87,48 0,09%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 15.200,00 15.700,00 13.839,15 88,15 0,14% 613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 24.300,00 25.100,00 22.044,72 87,83 0,22% 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 472.600,00 381.800,00 252.713,63 66,19 2,48% 613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 250.000,00 0,00 0,00 0,00% 614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.089.000,00 2.210.500,00 1.915.820,38 86,67 18,80% 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 451.300,00 451.300,00 401.744,26 89,02 3,94% 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 66.300,00 66.300,00 53.744,26 81,06 0,53% 614121 Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 30.000,00 28.000,00 93,33 0,27% 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 355.000,00 355.000,00 320.000,00 90,14 3,14% 614200 Tekući transferi pojedincima 326.900,00 460.700,00 398.234,94 86,44 3,91% 614232 Izdaci za RVI, članove porodica poginulih boraca i DP OS RBiH 27.900,00 27.900,00 22.886,60 82,03 0,22% 614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 160.000,00 147.651,54 92,28 1,45% 614233 Izdaci za raseljena lica 10.000,00 10.000,00 8.706,90 87,07 0,09% 614239 Ostali transferi pojedincima 121.800,00 121.800,00 103.945,00 85,34 1,02%

Page 91: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

89

614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200,00 141.000,00 115.044,90 81,59 1,13%

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.139.300,00 1.102.000,00 960.523,06 87,16 9,43% 614311 JU Centar za kulturu i informisanje 232.500,00 232.500,00 231.600,00 99,61 2,27% 614311 Sportski savez 166.500,00 166.500,00 133.200,00 80,00 1,31% 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski klubovi 108.000,00 108.000,00 103.500,00 95,83 1,02% 614311 NK "Gradina" Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 15.400,00 11.388,00 73,95 0,11%

614311 JU Sportsko rekreativni centar 45.200,00 45.200,00 45.200,00 100,0

0 0,44% 614311 Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.900,00 3.619,00 92,79 0,04% 614311 Boračke organizacije i udruženja 189.600,00 188.300,00 152.080,00 80,76 1,49% 614311 Općinska izborna komisija 126.000,00 92.000,00 86.055,86 93,54 0,84% 614311 Vatrogasno društvo 17.100,00 17.100,00 13.680,00 80,00 0,13%

614311 Dječije obdanište 109.300,00 107.300,00 107.300,00 100,0

0 1,05% 614311 Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom 3.600,00 3.600,00 200,00 5,56 0,00% 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 21.400,00 14.980,20 70,00 0,15% 614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 68.400,00 54.720,00 80,00 0,54% 614324 Transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 31.500,00 3.000,00 9,52 0,03% 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00% 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 79,26 0,78% 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 79,26 0,78% 614400 Subvencije javnim preduzećima 31.500,00 31.500,00 27.160,00 86,22 0,27%

614417 Subvencije za veterinarstvo-Veterinarskoj stanici Srebrenik - po Programu preventivne zaštite životinja 31.500,00 31.500,00 27.160,00 86,22 0,27%

614800 Drugi tekući rashodi 50.000,00 65.000,00 48.895,82 75,22 0,48% 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 35.000,00 33.045,91 94,42 0,32% 614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 30.000,00 30.000,00 15.849,91 52,83 0,16% 615000 KAPITALNI TRANSFERI 165.300,00 67.300,00 56.734,46 84,30 0,56% 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 113.500,00 15.500,00 9.600,00 61,94 0,09% 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 113.500,00 15.500,00 9.600,00 61,94 0,09% 615200 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 42.800,00 38.134,46 89,10 0,37% 615211 Kapitalni transferi pojedincima 42.800,00 42.800,00 38.134,46 89,10 0,37%

615300 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

0 0,09%

615311 Kapitalni transferi neprofitnim oragnizacijama 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0

0 0,09% 616000 IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 120.000,00 115.000,00 114.963,32 99,97 1,13% 616200 Izdaci za inostrane kamate 120.000,00 115.000,00 114.963,32 99,97 1,13% 616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijs. instit. - Razvojna banka FBiH 120.000,00 115.000,00 114.963,32 99,97 1,13% 820000 II - IZDACI 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 87,77 37,08% 821100 Nabavka zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 93,93 1,54%

Page 92: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

90

821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 93,93 1,54% 821200 Nabavka građevina 4.505.000,00 3.798.500,00 3.343.364,06 88,02 32,81% 821211 Nabavka zgrada - Zgrada općine 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 821211 Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku 103.500,00 103.193,80 99,70 1,01%

821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Rekonstrukcija kotlovnice i izgradnja toplovoda I faza 1.100.000,00 770.000,00 635.747,76 82,56 6,24%

821221 Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde 235.000,00 235.000,00 120.424,35 51,24 1,18% 821222 Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 1.850.000,00 1.850.000,00 1.747.574,21 94,46 17,15% 821222 Putevi i mostovi - izgradnja prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 950.000,00 640.000,00 548.994,18 85,78 5,39% 821224 Odvodnja površinskih voda 100.000,00 80.000,00 72.547,34 90,68 0,71% 821225 Izgradnja sportskih poligona 120.000,00 120.000,00 114.882,42 95,74 1,13% 821300 Nabavka opreme 51.021,17 73.621,17 62.638,80 85,08 0,61% 821311 Namještaj 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 821312 Kompjuterska oprema 20.021,17 10.021,17 933,00 9,31 0,01% 821321 Motorna vozila 30.000,00 50.000,00 49.140,00 98,28 0,48% 821381 Specijalna oprema za Službu CZ 12.600,00 12.565,80 99,73 0,12% 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 210.000,00 215.400,00 215.391,63 100,0

0 2,11%

823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 210.000,00 215.400,00 215.391,63 100,0

0 2,11%

UKUPNO: I + II 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 89,57 100,00

%

             

Page 93: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

91

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIONOJ KLASIFIKACIJI ZA PERIOD 01.01.DO 31.12.2012.G. 

u KM

Organizaciona

klasifikacija Naziv organizacije Budžet za

2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012. godinu

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7 O1 Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 90,14 3,53% O1 Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 96,80 1,20% O2 Općinska služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 614.600,00 575.651,14 93,66 5,65% O3 Općinska služba za geodetske poslove i katastar nekretnina 393.500,00 398.000,00 393.622,36 98,90 3,86% O4 Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 80,70 0,69% O5 Općinska služba za opću upravu 915.300,00 803.700,00 727.824,84 90,56 7,14% O6 Općinska služba za društvene djelatnosti i raseljena lica 1.397.200,00 1.400.200,00 1.272.745,48 90,90 12,49% O7 Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 624.000,00 565.900,04 90,69 5,55% O8 Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu 1.615.400,00 1.590.300,00 1.391.642,93 87,51 13,66% O9 Općinska služba za BIZ 411.800,00 410.800,00 358.287,27 87,22 3,52%

O10 Općinska služba civilne zaštite 512.500,00 618.300,00 574.447,68 92,91 5,64% Izdaci 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 87,77 37,08% Ukupno: 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 89,57 100,00%

          

Page 94: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

92

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI ZA PERIOD 01.01.DO 31.12.2012.G. 

u KM

Funkc. kod Funkcionalna klasifikacija

Budžet za 2012.g.

Izmjene i dopune

budžeta za 2012. godinu

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Index (5/4) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7

O110 Izvršni i pravni organi - Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 90,14 3,53%

O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 96,80 1,20%

O110 Izvršni i pravni organi - Stručna služba općinskog načelnika 485.200,00 503.000,00 466.139,34 92,67 4,57%

O140 Organi općih službi 2.055.521,17 1.970.321,17 1.881.311,57 95,48 18,46%

O210 Aktivnosti vojne i civilne službe 495.400,00 613.800,00 573.333,48 93,41 5,63%

O310 Aktivnosti vatrogasne zaštite 17.100,00 17.100,00 13.680,00 80,00 0,13%

O320 Aktivnosti sudova - Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 80,70 0,69%

O410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 109.300,00 107.300,00 107.300,00 100,00 1,05%

O520 Aktivnosti zdravstva 8.600,00 9.800,00 9.798,21 99,98 0,10%

O620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 355.000,00 355.000,00 320.000,00 90,14 3,14%

O710 Aktivnosti stambeno-komunalnog razvoja 42.800,00 42.800,00 38.134,46 89,10 0,37%

O790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 6.086.900,00 5.327.100,00 4.723.974,79 88,68 46,36%

O810 Rekreacione aktivnosti 468.000,00 468.000,00 420.789,42 89,91 4,13%

O820 Kulturne aktivnosti 30.000,00 30.000,00 28.000,00 93,33 0,27%

O840 Aktivnosti vezane za religiju 21.400,00 21.400,00 14.980,20 70,00 0,15%

O890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture i rekreacije 232.500,00 232.500,00 231.600,00 99,61 2,27%

1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 91.500,00 66.500,00 48.526,60 72,97 0,48%

1490 Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama 1.154.600,00 999.800,00 760.808,16 76,10 7,47%

Ukupno: 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 89,57 100,00%

Page 95: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

93

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA PO KORISNICIMA I VRSTI RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01.DO 31.12.2012.G. 

C - RASHODI PO KORISNICIMA u KM

Or. kl.

Fun. klas.

Ekon. kod RASHODI IZ BUDŽETA

Budžet za 2012. godinu

Izmjene i dopune

budžeta za 2012. godinu

Ostvareno 01.01.-

31.12.2012.g.

Index (7/6) x 100

% učešća

1 2 3 4 5 6 7 8 9

O1 O110 1. - OPĆINSKO VIJEĆE

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 400,00 400,00 328,00 82,00 0,00%

613611 Unajmljivanje prostora za sjednice Općinskog vijeća 2.500,00 2.500,00 1.860,31 74,41 0,02%

613914 Usluge reprezentacije 500,00 500,00 0,00 0,00%

613915 Ugovorene usluge - Obilježavanje dana općine i drugih praznika 15.000,00 15.000,00 14.583,21 97,22 0,14%

613974 Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća 30.000,00 30.000,00 24.800,00 82,67 0,24%

613975 Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal 149.000,00 149.000,00 139.562,00 93,67 1,37%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - paušal, komisije vijeća 900,00 900,00 823,51 91,50 0,01%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Komisije vijeća 1.400,00 1.400,00 1.148,08 82,01 0,01%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 2.100,00 2.100,00 1.722,26 82,01 0,02%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djel. i povrem. samost. rada - Komisije vijeća 3.400,00 3.400,00 2.755,49 81,04 0,03%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Paušal 6.900,00 6.900,00 6.477,37 93,87 0,06%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djel. i povr. samost. rada - Paušal 10.400,00 10.400,00 9.716,07 93,42 0,10%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada - Paušal 16.600,00 16.600,00 15.545,64 93,65 0,15%

614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Općinska izborna komisija 126.000,00 92.000,00 86.055,86 93,54 0,84%

614323 Transfer za parlamentarne političke klubove 68.400,00 68.400,00 54.720,00 80,00 0,54%

Ukupno: Općinsko vijeće 433.500,00 399.500,00 360.097,80 90,14 3,53%

O1 O110 2. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA - 4 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 52.000,00 52.000,00 50.819,01 97,73 0,50%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 12.900,00 12.900,00 12.520,65 97,06 0,12%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 9.500,00 9.500,00 9.206,33 96,91 0,09%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.200,00 1.200,00 1.104,76 92,06 0,01%

Page 96: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

94

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.100,00 1.100,00 967,00 87,91 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 7.000,00 7.000,00 6.832,80 97,61 0,07%

611224 Regres za godišnji odmor 800,00 800,00 800,00 100,00 0,01%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 4.600,00 4.600,00 4.419,07 96,07 0,04%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 3.100,00 3.100,00 2.946,06 95,03 0,03%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 400,00 400,00 368,25 92,06 0,00%

613211 Izdaci za električnu energiju 5.000,00 4.000,00 3.141,58 78,54 0,03%

613213 Lož ulje 28.500,00 27.800,00 27.546,19 99,09 0,27%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 500,00 348,26 69,65 0,00%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 1.000,00 800,00 692,86 86,61 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 300,00 300,00 254,08 84,69 0,00%

Ukupno: Stručna služba općinskog vijeća 128.400,00 126.000,00 121.966,90 96,80 1,20%

O7 O110 3. - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA - 9 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 168.000,00 180.000,00 169.085,09 93,94 1,66%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 41.500,00 44.300,00 41.658,61 94,04 0,41%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 30.500,00 32.600,00 30.631,36 93,96 0,30%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.700,00 4.000,00 3.675,77 91,89 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 2.200,00 2.200,00 1.544,00 70,18 0,02%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 14.000,00 14.700,00 13.946,40 94,87 0,14%

611224 Regres za godišnji odmor 1.600,00 1.800,00 1.800,00 100,00 0,02%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 14.700,00 15.700,00 14.703,05 93,65 0,14%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.800,00 10.400,00 9.802,04 94,25 0,10%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.300,00 1.400,00 1.225,26 87,52 0,01%

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 4.000,00 2.000,00 416,50 20,83 0,00%

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 1.000,00 1.000,00 430,00 43,00 0,00%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon) 12.000,00 10.000,00 9.393,25 93,93 0,09%

613512 Dizel 7.000,00 7.000,00 5.139,99 73,43 0,05%

613914 Usluge reprezentacije 13.000,00 15.000,00 14.190,93 94,61 0,14%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 900,00 900,00 845,55 93,95 0,01%

614223 Novčane naknade nezaposlenim licima 160.000,00 160.000,00 147.651,54 92,28 1,45%

1490 614239 Ostali transferi pojedincima - Pomoći po zahtjevima 20.000,00 21.000,00 20.498,40 97,61 0,20%

1490 614000 Tekuća rezerva 90.000,00 100.000,00 79.262,30 79,26 0,78%

Page 97: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

95

Ukupno: Stručna služba općinskog načelnika 595.200,00 624.000,00 565.900,04 90,69 5,55%

O2 O140 4. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BUDŽET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR - 25 radnik

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 283.000,00 242.600,00 241.865,03 99,70 2,37%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 69.800,00 59.800,00 59.589,94 99,65 0,58%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 51.300,00 44.000,00 43.816,13 99,58 0,43%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 6.200,00 5.500,00 5.257,94 95,60 0,05%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.100,00 4.800,00 4.558,00 94,96 0,04%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 31.000,00 29.527,20 95,25 0,29%

611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 3.600,00 3.400,00 94,44 0,03%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 24.700,00 21.300,00 21.031,74 98,74 0,21%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 16.500,00 14.200,00 14.021,18 98,74 0,14%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 2.100,00 1.800,00 1.752,63 97,37 0,02%

613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 200,00 200,00 8,00 4,00 0,00%

613113 Putovanje, lična vozila (upotreba vlastitog vozila u služb. svrhe) 300,00 300,00 0,00 0,00%

613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 500,00 500,00 236,00 47,20 0,00%

613115 Troškovi dnevnica u zemlji 2.500,00 2.000,00 1.155,00 57,75 0,01%

613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 500,00 500,00 0,00 0,00%

613211 Izdaci za električnu energiju 28.000,00 20.000,00 19.696,47 98,48 0,19%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000,00 2.000,00 1.529,38 76,47 0,02%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 5.500,00 5.700,00 5.652,38 99,16 0,06%

613329 Ostale komunalne usluge - Ispitivanje izdašnosti i ispravnosti lokalnih vodovoda od strane DD "ViK" Srebrenik 4.200,00 0,00 0,00%

613611 Unajmljivanje prostora za sastanke Općinskih službi 1.000,00 1.500,00 1.320,20 88,01 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirod. i drugih nesreća 1.500,00 1.300,00 1.209,31 93,02 0,01%

1010 613991 Ostale nespomenute usl. i dadž. - Uređenje poljoprivr. zemljišta 25.000,00 0,00%

1490 613991 Ostale nes. usl. i dadžbine - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata 5.000,00 500,00 397,80 79,56 0,00%

1490 613991

Učešće u projektima na implementaciji Strategije razvoja Općine Srebrenik - Fond otvoreno društvo BiH i Garancija za dobijanje kredita privrednika- Za Udruženje za razvoj Nerda Tuzla 150.000,00 50.000,00 38.054,30 76,11 0,37%

1010 614239 Ostali transferi pojedincima - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 35.000,00 35.000,00 21.366,60 61,05 0,21%

1010 614417 Subvencije za veterinarstvo - Veterinarskoj stanici Srebrenik- Po Programu preventivne zaštite životinja i za zbrinjavanje pasa lutalica 31.500,00 31.500,00 27.160,00 86,22 0,27%

1490 614811 Naknade za povrat više naplaćenih sredstava 20.000,00 35.000,00 33.045,91 94,42 0,32%

Page 98: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

96

Ukupno: Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor 819.000,00 614.600,00 575.651,14 93,66 5,65%

O5 O140 5.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE - 25 rad

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 248.000,00 228.500,00 226.931,78 99,31 2,23%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 61.100,00 56.500,00 56.482,05 99,97 0,55%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 45.000,00 41.500,00 41.110,83 99,06 0,40%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 5.400,00 5.000,00 4.933,29 98,67 0,05%

611211 Naknade za prevoza sa posla i na posao 5.500,00 5.500,00 5.109,00 92,89 0,05%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 43.600,00 40.100,00 39.146,40 97,62 0,38%

611224 Regres za godišnji odmor 5.000,00 4.600,00 4.600,00 100,00 0,05%

611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5.000,00 4.100,00 4.058,25 98,98 0,04%

611226 Jubilarne nagrade radnicma Općine 21.600,00 19.000,00 18.678,48 98,31 0,18%

611130 Doprinosi na teret zaposlenih - jubilarne nagrade radnicima Općine 9.200,00 8.600,00 8.391,72 97,58 0,08%

612110 Doprinosi na teret poslodavca - jubilarne nagrade radnicima Općine 3.300,00 3.000,00 2.875,81 95,86 0,03%

611227 Pomoć u slučaju smrti 10.000,00 18.000,00 14.789,44 82,16 0,15%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 21.700,00 19.900,00 19.733,19 99,16 0,19%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 14.500,00 13.400,00 13.155,45 98,18 0,13%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.900,00 1.700,00 1.644,44 96,73 0,02%

613213 Lož ulje 21.400,00 20.000,00 18.905,00 94,53 0,19%

613214 Ugalj 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge) 32.000,00 34.500,00 34.442,20 99,83 0,34%

613411 Izdaci za obrasce i papir 15.000,00 15.000,00 12.917,13 86,11 0,13%

613412 Izdaci za kompjuterski materijal 11.300,00 9.000,00 8.361,75 92,91 0,08%

613413 Izdaci za obrazovanje kadrova - Stručna literatura, seminari 11.400,00 11.400,00 9.663,76 84,77 0,09%

613416 Sitni inventar 3.000,00 1.000,00 679,23 67,92 0,01%

613417 Kancelarijski materijal 10.000,00 8.000,00 3.773,59 47,17 0,04%

613418 Auto gume 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 14.000,00 12.000,00 10.181,58 84,85 0,10%

613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 3.000,00 1.000,00 720,00 72,00 0,01%

613484 Materijal za čišćenje 2.000,00 2.000,00 1.762,23 88,11 0,02%

613511 Benzin 9.000,00 11.000,00 9.865,99 89,69 0,10%

613512 Dizel 15.000,00 15.000,00 12.714,18 84,76 0,12%

Page 99: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

97

613513 Motorno ulje 900,00 900,00 402,64 44,74 0,00%

613523 Registracija motornih vozila 3.300,00 3.300,00 3.106,30 94,13 0,03%

613711 Materijal za popravak i održavanje zgrada 9.000,00 2.000,00 371,40 18,57 0,00%

613712 Materijal za popravak i održavanje opreme 10.800,00 6.000,00 5.234,76 87,25 0,05%

613713 Materijal za popravak i održavanje vozila 13.500,00 22.600,00 18.255,28 80,78 0,18%

613721 Usluge popravka i održavanja zgrada 9.000,00 5.000,00 400,95 8,02 0,00%

613722 Usluge popravka i održavanja opreme - Fotokopirni aparati, kompjuterska oprema i kompjuterska mreža 9.000,00 7.000,00 5.180,15 74,00 0,05%

613723 Usluge popravka i održavanja vozila 6.300,00 6.300,00 2.376,32 37,72 0,02%

613811 Osiguranje imovine 500,00 500,00 0,00 0,00%

613813 Osiguranje vozila 3.000,00 3.000,00 2.781,00 92,70 0,03%

613814 Osiguranje zaposlenih - Kolektivno osiguranje 2.800,00 2.800,00 2.712,00 96,86 0,03%

613821 Izdaci bankarskih usluga 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,00 0,05%

613912 Usluge štampanja 6.000,00 5.250,00 87,50 0,05%

613914 Usluge reprezentacije 1.500,00 1.000,00 658,21 65,82 0,01%

613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa i drugo 11.700,00 22.000,00 19.220,90 87,37 0,19%

613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge - Nabavka software-a 3.600,00 3.600,00 3.080,80 85,58 0,03%

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 14.000,00 20.000,00 18.902,00 94,51 0,19%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.300,00 1.200,00 1.197,52 99,79 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 100,00 91,43 91,43 0,00%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 600,00 1.000,00 721,73 72,17 0,01%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 800,00 1.400,00 1.143,70 81,69 0,01%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.300,00 2.300,00 1.732,24 75,31 0,02%

613991 Ostale nesp. usluge i dadžbine - za usluge recertificiranja - ISO standardi, pojednostavljenje admin. postupaka, arhiviranje dokumentacije i drugo 10.000,00 25.000,00 20.434,48 81,74 0,20%

1490 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama 26.500,00 26.500,00 12.350,00 46,60 0,12%

1490 614117 Tekući transferi Mjesnim zajednicama- Za loženje u kancelarijama Matičnih ureda u D. Potoku, Tinji, Podorašju i Špionici 2.000,00 1.594,26 79,71 0,02%

1490 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama 13.500,00 13.500,00 9.600,00 71,11 0,09%

1490 615117 Kapitalni transferi Mjesnim zajednicama-Za projektovanje i izvođenje radova na Domu mladih u Potpeću 100.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: Služba za opću upravu i zajedničke poslove 915.300,00 803.700,00 727.824,84 90,56 7,14%

Page 100: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

98

O6 O140 6. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA - 7 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 80.000,00 80.000,00 78.577,74 98,22 0,77%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 19.800,00 19.800,00 19.359,72 97,78 0,19%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 14.600,00 14.600,00 14.235,10 97,50 0,14%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.800,00 1.900,00 1.708,19 89,90 0,02%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.300,00 1.300,00 1.100,20 84,63 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 12.200,00 12.200,00 11.088,00 90,89 0,11%

611224 Regres za godišnji odmor 1.400,00 1.400,00 1.200,00 85,71 0,01%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 7.000,00 7.000,00 6.832,84 97,61 0,07%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.700,00 4.700,00 4.555,24 96,92 0,04%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 600,00 569,39 94,90 0,01%

613329 Ostale komunalne usl. - Komunalne usluge u Kolektivnim centrima 13.300,00 17.000,00 16.508,00 97,11 0,16%

613611 Unajmljivanje prostora - Za umjetničku radionicu 3.400,00 3.400,00 2.720,00 80,00 0,03%

1490 613911 Usluge medija 8.600,00 8.600,00 8.463,46 98,41 0,08%

O140 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 400,00 395,29 98,82 0,00%

O520 613970 Izdaci po osnovu drugih samost. djel. i povremenog samost. rada - Mrtvozorstvo 7.100,00 8.000,00 8.000,00 100,00 0,08%

O520 613980 Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog sam. rada - Mrtvozorstvo 1.500,00 1.800,00 1.798,21 99,90 0,02%

O820 614121 Transfer za kulturu - "OGUS", Dani povelje i ostale kulturne manifestacije 30.000,00 30.000,00 28.000,00 93,33 0,27%

O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad 273.000,00 273.000,00 273.000,00 100,00 2,68%

O620 614181 Transfer za Centar za socijalni rad - JU Centar za socijalni rad - Za jednokratne pomoći i za neosigurana lica 82.000,00 82.000,00 47.000,00 57,32 0,46%

1490 614233 Grant pojed. - Pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak 10.000,00 10.000,00 8.706,90 87,07 0,09%

1490 614239 Isplate stipendija i kredita 65.000,00 65.000,00 61.980,00 95,35 0,61%

O890 614311 Tekući transferi neprof. organiz. - JU "Centar za kulturu i informisanje" 209.000,00 209.000,00 209.000,00 100,00 2,05%

O890 614311 Tekući transferi nepr. org.-JU "Centar za kulturu i inform."- Za dopisništvo 4.500,00 4.500,00 3.600,00 80,00 0,04%

O890 614311 Tekući transferi nepr. org.-JU "Centar za kulturu i inform."- Za čuvanje Starog grada "Gradina" Srebrenik 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00 0,19%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez 139.500,00 139.500,00 111.600,00 80,00 1,10%

O810 614311 Tekući transferii neprofitnim org. - Sportski klubovi (NK, OK i KK "Gradina") 108.000,00 108.000,00 103.500,00 95,83 1,02%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Sportski savez - Za zakup prostora za Sportske klubove 27.000,00 27.000,00 21.600,00 80,00 0,21%

O810 614311 Tekući transferi neprof. org.-NK "Gradina"- Održavanje gradskog stadiona 15.400,00 15.400,00 11.388,00 73,95 0,11%

Page 101: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

99

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - JU Soprtsko-rekreativni centar 45.200,00 45.200,00 45.200,00 100,00 0,44%

O810 614311 Tekući transferi neprofitnim organiz. - Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.900,00 3.900,00 3.619,00 92,79 0,04%

1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženje penzionera 8.700,00 8.700,00 6.960,00 80,00 0,07%

O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište 99.300,00 99.300,00 99.300,00 100,00 0,97%

O410 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječije obdanište - za predškolski odgoj u područnim školama po MP 10.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 0,08%

O840 614319 Tekući transferi vjerskim zajednicama - Vjerske zajednice 21.400,00 21.400,00 14.980,20 70,00 0,15%

1490 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Savez općina i gradova BiH 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00 0,07%

1490 614324 Tekući transfer udruženjima građana - Razna udruženja i mladi 31.500,00 31.500,00 3.000,00 9,52 0,03%

1490 614329 Ostali transferi neprofitnim org. - Udruženje roma 900,00 900,00 0,00 0,00%

O810 615311 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - JU Soprtsko-rekreativni centar - Za sanaciju poda i izvođenje građevinskih radova 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 0,09%

Ukupno: Služba za društvene djel., raseljena i izbjegla lica 1.397.200,00 1.400.200,00 1.272.745,48 90,90 12,49%

O3 O140 7.-OPĆINSKA SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE - 17

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 202.500,00 205.100,00 204.871,60 99,89 2,01%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 50.000,00 50.600,00 50.475,70 99,75 0,50%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 36.800,00 37.200,00 37.114,48 99,77 0,36%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.500,00 4.500,00 4.453,75 98,97 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 4.500,00 4.000,00 3.713,00 92,83 0,04%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 29.700,00 29.700,00 26.431,20 88,99 0,26%

611224 Regres za godišnji odmor 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,00 0,03%

612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 17.700,00 17.900,00 17.895,97 99,98 0,18%

612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 11.800,00 12.000,00 11.930,65 99,42 0,12%

612113 Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 1.500,00 1.500,00 1.491,35 99,42 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.100,00 1.100,00 1.029,02 93,55 0,01%

613991 Ostale nesp. usl. i dadž. - Digitalizacija geodetskih planova-vektorski oblik dijela općine Srebrenik, obnova gradske geod. mreže i nabavka softwere 30.000,00 31.000,00 30.815,64 99,41 0,30%

Ukupno: Općinska služba za geodetske i imov. pravne poslove 393.500,00 398.000,00 393.622,36 98,90 3,86%

O9 O140 8. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA BIZ - 5 radnika 0,00%

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 67.000,00 67.000,00 65.816,21 98,23 0,65%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 16.600,00 16.600,00 16.215,59 97,68 0,16%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 12.200,00 12.200,00 11.923,22 97,73 0,12%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 1.500,00 1.500,00 1.430,79 95,39 0,01%

Page 102: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

100

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 1.500,00 1.500,00 1.397,00 93,13 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 8.800,00 8.800,00 8.172,00 92,86 0,08%

611224 Rregres za godišnji odmor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 0,01%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 5.900,00 5.900,00 5.723,14 97,00 0,06%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 4.000,00 4.000,00 3.815,42 95,39 0,04%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 600,00 600,00 476,92 79,49 0,00%

613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 3.200,00 3.200,00 2.560,00 80,00 0,03%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 400,00 400,00 329,10 82,28 0,00%

1490 613991 Ostale usluge opravke i održ. - Izdaci za izgradnju, rekonstr. i održ. spomen obilježja 1991-1995.g.i Spomen kosturnice borcima NOR-a 1941-1945.g. 30.000,00 30.000,00 28.855,00 96,18 0,28%

1490 613991 Ostale nesp. usl. - Obilježavanje godišnjica i memorijalnih datuma 15.000,00 15.000,00 11.631,82 77,55 0,11%

1490 614232 Grant. pojed. - Izdaci za RVI, članove porodica PB i DP OS RBiH 27.900,00 27.900,00 22.886,60 82,03 0,22%

1490 614239 Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 1.000,00 0,00%

1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama - ORVI 55.000,00 55.000,00 44.000,00 80,00 0,43%

1490 614311 Grant. neprof. organ. - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 56.000,00 56.000,00 44.800,00 80,00 0,44%

1490 614311 Grantovi neprofitnim organiz. - Udruženje demobilisanih boraca 30.000,00 30.000,00 24.000,00 80,00 0,24%

1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijamna - Unija veterana 18.000,00 18.000,00 14.400,00 80,00 0,14%

1490 614311 Grantovi neprofitnim organizacijama - UBNOR-a 8.400,00 8.400,00 6.720,00 80,00 0,07%

1490 614311 Grant. nepr. org. - Udr. dobrov. i veterana domovinskog rata HVO Srebrenik 5.000,00 5.000,00 4.000,00 80,00 0,04%

O710 615211 Kapitalni grant pojedincima - Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija 42.800,00 42.800,00 38.134,46 89,10 0,37%

Ukupno: Služba za BIZ 411.800,00 410.800,00 358.287,27 87,22 3,52%

O4 O320 9. - OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO - 2 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 32.500,00 32.500,00 31.620,04 97,29 0,31%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 8.100,00 8.100,00 7.790,41 96,18 0,08%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 6.000,00 6.000,00 5.728,26 95,47 0,06%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 800,00 800,00 687,35 85,92 0,01%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 3.900,00 3.900,00 3.240,00 83,08 0,03%

611224 Regres za godišnji odmor 400,00 400,00 400,00 100,00 0,00%

612111 Doprinosi na teret poslodavca - PIO - 6 % 2.900,00 2.900,00 2.749,57 94,81 0,03%

612112 Doprinosi na teret poslodavca - Zdravstveno osiguranje 4 % 2.000,00 2.000,00 1.833,07 91,65 0,02%

612113 Doprinosi na teret zaposlenih - Doprinos za zapošljavanje - 0,5 % 300,00 300,00 229,13 76,38 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 200,00 158,12 79,06 0,00%

Page 103: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

101

614817 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 30.000,00 30.000,00 15.849,91 52,83 0,16%

Ukupno: Općinsko pravobranilaštvo 87.100,00 87.100,00 70.285,86 80,70 0,69%

O10 O210 10. - OPĆINSKA SLUŽBA CZ - 18 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 190.000,00 191.500,00 190.030,77 99,23 1,86%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 46.900,00 46.900,00 46.841,82 99,88 0,46%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 34.500,00 34.500,00 34.425,74 99,78 0,34%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 4.200,00 4.200,00 4.131,08 98,36 0,04%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 5.000,00 5.000,00 4.933,00 98,66 0,05%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 31.500,00 32.000,00 31.935,72 99,80 0,31%

611224 Ragres za godišnji odmor 6.900,00 3.600,00 3.600,00 100,00 0,04%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 16.600,00 16.600,00 16.524,40 99,54 0,16%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 11.100,00 11.100,00 11.016,59 99,25 0,11%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.400,00 1.400,00 1.377,05 98,36 0,01%

613213 Lož ulje 13.700,00 10.000,00 9.950,00 99,50 0,10%

613214 Ugalj 2.900,00 2.900,00 2.836,50 97,81 0,03%

613215 Drvo 300,00 300,00 288,00 96,00 0,00%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks) 4.000,00 5.500,00 5.491,23 99,84 0,05%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 700,00 652,67 93,24 0,01%

613512 Dizel 7.000,00 14.000,00 13.257,24 94,69 0,13%

613714 Materijal za prov. hitnih mjera u toku djel. prirodne i druge nesr. 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

613714 Materijal za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 6.300,00 1.000,00 0,00 0,00%

613724 Usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja 12.600,00 11.200,00 9.200,00 82,14 0,09%

613724 Usluge za prov. hitnih mjera u toku djelov. prirodne i druge nesr. 50.000,00 45.000,00 44.157,00 98,13 0,43%

613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 5.000,00 900,00 500,00 55,56 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 100,00 0,00 0,00%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1.000,00 927,47 92,75 0,01%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 300,00 0,00 0,00%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 400,00 0,00 0,00%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 600,00 0,00 0,00%

613924 Izdaci za stručne ispite 4.200,00 4.500,00 4.460,00 99,11 0,04%

613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Opremanje struktura CZ 16.000,00 11.000,00 8.886,50 80,79 0,09%

Page 104: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

102

614239 Grantovi pojedincima - Ostali grantovi pojedincima 800,00 800,00 100,00 12,50 0,00%

614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom 7.200,00 7.200,00 4.400,00 61,11 0,04%

614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za troškove preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja 120.000,00 98.401,30 82,00 0,97%

614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za troškove preduzimanja hitnih mjera u toku djelovanja elementarne nepogode 13.800,00 12.243,60 88,72 0,12%

614311 Grant. neprof. organiz.-Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nes. 3.600,00 3.600,00 200,00 5,56 0,00%

614311 Grant. nep.org.- Agenciji za demin.-"Trajno obilježavanje rizičnih površina" 1.300,00 0,00 0,00%

O310 614311 Grantovi neprofitnim oragnizacijama - Vatrogasno društvo Srebrenik 17.100,00 17.100,00 13.680,00 80,00 0,13%

Ukupno: Općinska služba CZ 512.500,00 618.300,00 574.447,68 92,91 5,64%

O8 O790 11. - OPĆINSKA SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I OBNOVU - 11 radnika

611111 Plaća po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 154.000,00 154.000,00 152.876,54 99,27 1,50%

611131 Doprinosi za PIO - 17 % 38.000,00 38.000,00 37.665,12 99,12 0,37%

611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 12,5 % 28.000,00 28.000,00 27.695,00 98,91 0,27%

611133 Doprinosi za zapošljavanje - 1,5 % 3.500,00 3.500,00 3.323,43 94,96 0,03%

611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 3.800,00 4.100,00 4.000,00 97,56 0,04%

611221 Naknade za topli obrok tokom rada 19.200,00 19.200,00 16.316,20 84,98 0,16%

611224 Regres za godišnji odmor 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00 0,02%

612111 Doprinosi za PIO - 6 % 13.500,00 13.500,00 13.353,49 98,91 0,13%

612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - 4 % 9.000,00 9.000,00 8.902,31 98,91 0,09%

612113 Doprinosi za zapošljavanje - 0,5 % 1.200,00 1.200,00 1.112,79 92,73 0,01%

613211 Izdaci za električnu energiju - Javna rasvjeta 90.000,00 86.000,00 81.068,26 94,27 0,80%

613213 Lož ulje 9.500,00 10.500,00 10.082,42 96,02 0,10%

613310 Izdaci za komunikaciju (telefon, telefaks i internet) 5.000,00 3.000,00 2.288,94 76,30 0,02%

613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.000,00 500,00 363,06 72,61 0,00%

613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 500,00 400,00 353,76 88,44 0,00%

613324 Izdaci za usluge održavanja čistoće - ZKP 313.600,00 313.600,00 312.600,00 99,68 3,07%

613324 Uklanjanje divljih deponija 12.600,00 0,00 0,00%

613714 Materijal za popravak i održavanje cesta, mostova, nasipa 80.000,00 70.000,00 68.304,00 97,58 0,67%

613716 Materijal za popravaku i održavanje objekata vodosnabdijavanja i kanalizacije 15.000,00 5.000,00 3.184,35 63,69 0,03%

613717 Materijal za održavanje javne rasvjete 28.000,00 0,00 0,00%

Page 105: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

103

613724 Usluge popravka i održavanja cesta, mostova, nasipa 5.000,00 260.000,00 226.624,33 87,16 2,22%

613725 Usluge za popravku i održavanje objekata vodosnabdijevanja i kanaliacije 11.000,00 10.200,00 5.659,00 55,48 0,06%

613725 Hidrogeološka istraživanja i izvođenje radova u MP: Tinja, D. Potok, Srebrenik, Rapatnica, Sladna i Špionica 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

613726 Usluge za održavanje ulične rasvjete 15.000,00 40.000,00 38.448,54 96,12 0,38%

613727 Regulacija i san. korita r.Tinje u MP: Srebrenik, Tinja, D. Potok i Špionica i regulacija Mulaahmetović potoka 70.000,00 66.500,00 66.488,90 99,98 0,65%

613727 Usluge za uređenje grada 28.000,00 16.000,00 12.000,00 75,00 0,12%

613974 Izdaci za rad komisija - Tehnički prijem objekata i nadzor 21.500,00 25.000,00 23.340,00 93,36 0,23%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 800,00 800,00 767,85 95,98 0,01%

613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 200,00 116,70 58,35 0,00%

613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.000,00 1.200,00 838,06 69,84 0,01%

613987 Doprinos za PIO na primitke od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 1.500,00 1.800,00 1.257,12 69,84 0,01%

613988 Porez na dohodak od druge samost. djelat. i povrem. samost. rada 2.400,00 2.800,00 2.011,35 71,83 0,02%

1490 613991 Izdaci za izradu projektno-planske dokumentacije 130.000,00 160.000,00 54.368,89 33,98 0,53%

1490 613991 Izdaci za rad oko vođenja aktivnosti oko toplifikacije grada i obezbjeđ.deponije 31.600,00 59.300,00 59.269,20 99,95 0,58%

1490 613991 Ostale nesp. usl. i dadž. - Za izdatu garanciju JP "9. Septembar" dd Srebrenik 30.000,00 0,00 0,00%

O790 613997 Izdaci za PDV - Za zgradu općine 250.000,00 0,00 0,00%

1490 614117 Tekući transfer MZ Babunovići - za benefit 39.800,00 39.800,00 39.800,00 100,00 0,39%

1490 616212 Izdaci za kamate na kredite odobrene od finan. instit.- Razvojna banka FBiH 120.000,00 115.000,00 114.963,32 99,97 1,13%

Ukupno:Služba za prostorno urđenje, stambeno-kom. poslove i obnovu 1.615.400,00 1.590.300,00 1.391.642,93 87,51 13,66%

IZDACI

821100 Nabavka stalnih sredstava 177.900,00 167.000,00 156.860,00 93,93 1,54%

O790 821111 Nabavka zemljišta - Izuzimanje zemljišta 177.900,00 167.000,00 156.860,00 93,93 1,54%

821200 Nabavka građevina 4.505.000,00 3.798.500,00 3.343.364,06 88,02 32,81%

O790 821211 Nabavka zgrada - Zgrada općine 50.000,00 0,00 0,00%

O790 821211 Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku 103.500,00 103.193,80 99,70 1,01%

O790 821213 Nabavka ostalih pomoćnih građevina - Rekonstrukcija kotlovnice i izgradnja toplovoda I faza 1.100.000,00 770.000,00 635.747,76 82,56 6,24%

O790 821221 Vanjska rasvjeta 235.000,00 235.000,00 120.424,35 51,24 1,18%

O790 821222 Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 1.850.000,00 1.850.000,00 1.747.574,21 94,46 17,15%

O790 821222 Putevi i mostovi - izgr. prilaznog puta i parkirališta za Stari grad "Gradina" 100.000,00 0,00 0,00%

Page 106: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

104

O790 821224 Objekti vodovoda i kanalizacije 950.000,00 640.000,00 548.994,18 85,78 5,39%

O790 821224 Odvodnja površinskih voda 100.000,00 80.000,00 72.547,34 90,68 0,71%

O810 821225 Izgradnja sportskih poligona- terena 120.000,00 120.000,00 114.882,42 95,74 1,13%

821300 Nabavka opreme 51.021,17 73.621,17 62.638,80 85,08 0,61%

O140 821311 Namještaj 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

O140 821312 Kompjuterska oprema, softveri 20.021,17 10.021,17 933,00 9,31 0,01%

O140 821321 Motorna vozila - kiper kamion za toplifikaciju 30.000,00 50.000,00 49.140,00 98,28 0,48%

O210 821381 Specijalna oprema za Službu CZ 12.600,00 12.565,80 99,73 0,12%

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00%

O790 821611 Rekonstrukcija na zemljištu - Sanacija gradske deponije 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

823100 Otplate dugova primljenih kroz državu 210.000,00 215.400,00 215.391,63 100,00 2,11%

O790 823111 Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka FBiH 210.000,00 215.400,00 215.391,63 100,00 2,11%

Ukupno: Izdaci 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 87,77 37,08%

UKUPNO: 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 89,57 100,00%

Page 107: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

105

I Z V J E Š T A J

O TROŠKOVIMA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE

Page 108: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

106

I Z V J E Š T A J O TROŠKOVIMA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ZA PERIOD OD 01.01.2012.G. DO

31.12.2012.G.

R/B ODOBRENO-KORISNIK

OPIS BROJ ZAKLJUČKA

IZNOS U KM

1. Selimović Mirza iz Srebrenika

Pomoć za nastavak takmičenja u muzičkom programu tv Hayat Sarajevo pod nazivom „Zvijezda možeš biti ti“

07-119/12 od 30.01.2012.g.

850,00

2. Zukić Sakib iz Lisovića Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-228/12 od 21.02.2012.g.

50,00

3. Okić Rukija iz Srebrenika

Pomoć za liječenje sina Okić Samira u inostranstvu

07-247/12 od 23.02.2012.g.

1.000,00

4. Lipjankić Fikret iz Dedića

Pomoć za liječenje sina Safera 07-291/12 od 29.02.2012.g.

500,00

5. Zukić Hamzalija iz Lisovića

Pomoć za kupovinu lijekova 07-286/12 od 29.02.2012.g.

50,00

6. Omić Mirzet iz Ježinca

Jednokratna novčana pomoć potrebna za dženazu umrle majke

07-312/12 od 06.03.2012.g.

200,00

7. Dedić Mirsad iz Ljenobuda

Pomoć za plaćanje troškova električne energije

07-772/12 od 09.05.2012.g.

50,00

8. Prof. Dr. Sci. Samir Delibegović iz Tuzle

Pomoć u štampanju udžbenika „Principi opće zdravstvene njege“

07-750/12 od 29.05.2012.g.

200,00

9. Bjelić Mujo iz Srebrenika

Pomoć za izdavanje zbirke dječijih pjesama pod nazivom „ Ne diraj u moju pjesmu“

07-952/12 od 01.06.2012.g.

300,00

10. NK „Gradina“ Srebrenik Nagrada za igrače NK „Gradina“ Srebrenik povodom osvojenog prvog mjesta i ulazak u Premijer ligu BiH a u sklopu obilježavanja Dana općine Srebrenik

07-1066/12 od 18.06.2012.g.

2.500,00

11. J. Admir iz Kiseljaka , K. Muamer iz Podorašja, M. Adisa iz Brda, M. Almira iz Tinje, M. Emir iz Srebrenika, O. Mirheta iz Bjelava

Novčana nagrada po Općinskoj Odluci o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera a u sklopu obilježavanja Dana općine Srebrenik

07-1066/12 od 18.06.2012.g.

2.100,00

12. JU „Sportsko –rekreativni centar“ Srebrenik

Pomoć u nabavci ogreva za zimsku sezonu

07-165/12od 09.02.2012.g.

1.500,00

13. Crveni križ Srebrenik Pomoć za prevoz paketa ugroženom stanovništvu iz Tuzle do Srebrenika

07-170/12 od 10.02.2012.g.

30,00

14. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Srebrenik

Jednokratna novčana pomoć 07-197/12 od 16.02.2012.g.

500,00

15. JP „Veterinarska stanica“ Srebrenik

Uplata osnivačkog uloga prema Zaključku Općinskog suda Tuzla, broj: 032-0-Reg-12-000165 od 20.03.2012.g. u svrhu prereg. u JP „Veterinarska stanica“ D.O.O Srebrenik

07-489/12 od 02.04.2012.g.

2.000,00

16. JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik

Pomoć u organizovanju tradicionalnog „Dječijeg festivala“

07-517/12 od 04.04.2012.g.

1.500,00

17. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Srebrenik

Finansijska pomoć za nabavku baterija za videokameru

07-350/12 od 18.04.2012.g.

650,00

18. Košarkaški klub „Gradina“ Srebrenik

Pomoć za okončanje takmičenja u A1 ligi BiH

07-643/12 od 20.04.2012.g.

2.000,00

19. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Srebrenik

Vršenje usluga dopisništva 07-644/12 od 20.04.2012.g.

940,75

20. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Srebrenik

Pomoć za plaćanje troškova električne energije i nabavku uglja

07-671/12 od 20.04.2012.g.

5.000,00

Page 109: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

107

21. JU „Sportsko-rekreativni centar“ Srebrenik

Pomoć za sufinansiranje isplate dugova prema dobavljačima za isporučeni ogrev za proteklu zimu

07-704/12 od 03.05.2012.g.

3.000,00

22. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

Uplata naknade za izdavanje rješenja o poljop. saglasnosti za trajnu promjenu namjene poljop. zemljišta za izgradnju poligona malih sportova i drugih pratećih sadržaja u Previlama, k.o. Tinja

07-766/12 od 08.05.2012.g.

490,00

23. B.Z.K. Preporod O.O. Srebrenik

Pomoć za izmirenje obaveza za provedene aktivnosti

07-779/12 od 10.05.2012.g.

1.750,00

24. NK „Mladost“ Tinja Pomoć za funkcionisanje kluba 07-791/12 od 11.05.2012.g.

1.000,00

25. SZR „ Ferizović“ Srebrenik

Nabavka drvenog okvira za uramljivanje povelje i slika „Gradine“

07-877/12 od 22.05.2012.g.

195,00

26. NK „Ingram“ D.Potok Pomoć za takmičenje u drugoj ligi FBiH 07-751/12 od 21.05.2012.g.

1.000,00

27. JU „Druga osnovna škola“ Srebrenik

Izmirenje dugova po potpisanim ugovorima za fiskulturnu salu

07-871/12 od 23.05.2012.g.

5.000,00

28. JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik

Pomoć za plaćanje troškova angažovanja stručnog lica za djecu sa posebnim potrebama

07-661/12 od 25.05.2012.g.

1.000,00

29. KUD „Mehmed Ibrahimović“ Srebrenik

Pomoć za odlazak na gostovanje u Kranj - Slovenija

07-911/12 od 29.05.2012.g.

1.700,00

30. H.O. „Merhamet“ MDD Srebrenik

Pomoć za štampanje Monografije i organizovanje Skupštine

07-951/12 od 01.06.2012.g.

400,00

31. MZ D. Potok Pomoć u zatvaranju i završavanju projekta organiziranja u nevladinu organizaciju „ Udruženja mladih Duboki potok“

07-953/12 od 01.06.2012.g.

350,00

32. Košarkaški klub „Gradina“ Srebrenik

Pomoć potrebna za okončanje takmičenja u A 1 ligi BiH odnosno za organizovanje Play off-a za ulazak u Premijer ligu KS BiH

07-985/12 od 05.06.2012.g.

2.000,00

33. JU Sportsko-rekreativni centar Srebrenik

Pomoć za plaćanje troškova popravke krovnog pokrivača

07-1027/12 od 11.06.2012.g.

2.500,00

34. Medžlis IVZ Srebrenik – džemat Dedići

Pomoć u izgradnji vakufske kuće u džematu Dedići

07-1078/12 od 19.06.2012.g.

1.500,00

35. MZ G.Hrgovi Pomoć za organizovanje tradicionalne manifestacije „ Žetva“ 2012 godine na Etno dvorištu Marojevići

07-178/12 od 25.06.2012.g.

1.500,00

36. JU „Prva osnovna škola“

Pomoć za organizovanje svečane i radne sjednice Dječijeg parlamenta

07-1206/12 od 04.07.2012.g.

70,00

37. JU Centar za kulturu i informisanje

Pomoć za plaćanje transporta opreme za Radio Srebrenik iz Njemačke

07-490/120od 25.07.2012.g.

2.000,00

38. MZ Rapatnica Pomoć za popravku pješačkog mosta u Sječama

07-1325/12 od 25.07.2012.g.

450,00

39. MZ Brnjičani Pomoć za organizovanje iftara na otvorenom, dana 10.08.2012. godine

07-1439/12 od 09.08.2012.g.

300,00

40. Košarkaški klub „Gradina“

Pomoć za završetak izgradnje i rekonstrukcije prostorija košarkaškog kluba

07-1451/12 od 14.08.2012.g.

1.000,00

41. Medžlis Islamske zajednice Srebrenik

Pomoć za organizovanje predramazanskog koncerta

07-1267/12 od 16.07.2012.g.

1.000,00

42. JU Centar za kulturu i informisanje

Plaćanje putnih troškova u Sarajevo radi popravke kamere

07-1548/12 od 30.08.2012.g.

300,00

Page 110: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

108

43. JU Centar za kulturu i informisanje

Pomoć za kupovinu Hard diska za potrebe dopisništva televizije TK-a

07-49-6315/12 od

03.09.2012.g.

160,00

44. Sportski auto klub „Auto kros“ Babunovići

Pomoć za održavanje auto kros utrke 07-1635/12 od 12.09.2012.g.

1.000,00

45. Jašarević Izet Pomoć za plaćanje troškova školovanja 07-790/12 od 18.07.2012.g.

200,00

46. Ahmeljinović Admir Pomoć za plaćanje troškova školovanja 07-791/12 od 18.07.2012.g.

200,00

47. Bajrektarević Nuraga Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-1567/12 od 03.09.2012.g.

50,00

48. Imširović Selma Pomoć za školovanje 07-1203/12 od 04.07.2012.g.

100,00

49. Šiljić Zaim Pomoć za školovanje 07-1210/12 od 04.07.2012.g.

100,00

50. Crveni križ općine Srebrenik

Pomoć na ime organiz. Međ. kampa za mlade na području općine Srebrenik

07-1232/12 od 09.07.2012.g.

350,00

51. Kaltić Denis Vođenje programa povodom obilježavanja Dana općine Srebrenik

07-1228/12 od 09.07.2012.g.

100,00

52. Zahirović Nadina Pomoć za školovanje 07-1229/12 od 09.07.2012.g.

100,00

53. Mujanović Ramiz Pomoć za liječenje 07-1238/12 od 09.07.2012.g.

100,00

54. Ibrić Amir Naknada za obavljene poslove vođenja programa povodom obilježavanja Dana općine, otvaranja spomen obilježja itd.

07-1230/12 od 05.07.2012.g.

118,10

55. Ibrić Amir i Hodžić Emir Naknada za izradu dokumentarnog filma u povodu Dana općine

07-1252/12 od 12.07.2012.g.

472,37

56. Marojević Marjan Pomoć u finansiranju izdavanja knjige „Ljekovito bilje i pripravci od ljekov. bilja“

07-1326/12 od 25.07.2012.g.

150,00

57. Salkić Adnan Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1378/12 od 30.07.2012.g.

200,00

58. Salihović Midhat Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1379/12 od 30.07.2012.g.

200,00

59. Ćudić Elvir Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1375/12 od 30.07.2012.g

200,00

60. Kešetović Damir Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1376/12 od 30.07.2012.g.

200,00

61. Husarić Amir Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1377/12 od 30.07.2012.g

200,00

62. Suljić Sejfudin Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1380/12 od 30.07.2012.g.

200,00

63. Suljić Emina Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1381/12 od 30.07.2012.g.

200,00

64. Sprečić Džemal Troškovi arhiviranja radio priloga o radu Općine i Općinskog načelnika

07-1302/12 od 30.07.2012.g.

200,00

65. Hodžić Dijana Pomoć za školovanje 07-1524/12 od 23.08.2012.g.

150,00

66. MZ Zahirovići Pomoć Ključić Ćazimu kome je kriminalna grupa ukrala dva teleta

07-1526/12 od 23.08.2012.g.

200,00

67. MZ Zahirovići Pomoć Muminović Vejsi kome jekriminalna grupa ukrala tele

07-1525/12 od 23.08.2012.g.

200,00

68. Kalinović Ivana Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-1538/12 od 27.08.2012.g.

100,00

69. Zukić Mirzet Pomoć za liječenje 07-1571/12 od 03.09.2012.g.

100,00

70. Musić Merima Pomoć za školovanje djece 07-1574/12 od 03.09.2012.g.

100,00

Page 111: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

109

71. Ajanović Aziz Pomoć za školovanje djeteta 07-1618/12 od 10.09.2012.g.

100,00

72. Bajrektarević Nuraga Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-1761/12 od 27.09.2012.g.

50,00

73. Dedić Esad Plaćanje računa za kupovinu suvenira kao poklona studentima iz Malezije i poklona za posjetu Saudijskoj Arabiji i Turskoj

07-3399/11 od 30.12.2011.g.

170,70

74. Mujčinović Edis Pomoć za kupovinu ogreva 07-1790/12 od 02.10.2012.g.

100,00

75. Salkić Senada Pomoć za kupovinu knjiga za djecu 07-1804/12 od 03.10.2012.g

50,00

76. Zahirović Mersudin Pomoć za liječenje supruge 07-1815/12 od 15.10.2012.g.

150,00

77. Kopačić Nehrudin Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-1867/12 od 18.10.2012.g

100,00

78. Kalinović Ivana Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-1866/12 od 18.10.2012.g.

100,00

79. Širbegović Zerina Sufinansiranje odlaska na Filipine povodom izbora za MISS EARTH 2012

07-1918/12 od 29.10.2012.g.

200,00

80. Smajlović Iša Pomoć za kupovinu lijekova 07-1717/12 od 21.09.2012.

50,00

81. Bajrektarević Muharem Pomoć u finansiranju postdiplomskog studija

07-1948/12 od 31.10.2012.g.

200,00

82. Hadžić Hazim Pomoć za nabavku arapsko-bosanskog riječnika autora Teufika Muftića

07-1960/12 od 02.11.2012.g.

200,00

83. Džanić Mirzet Pomoć za kupovinu lijekova 07-1957/12 od 02.11.2012.g.

50,00

84. Hadžić Osman Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica

07-3404/11 od 30.12.2011.g.

30,00

85. Joldić Amila Pomoć za nabavku slušnog aparata 07-2149/12 od 06.12.2012.g.

300,00

86. Osmanović Nihad Pomoć za kupovinu lijekova 07-2230/12 od 19.12.2012.g.

100,00

87. Šarić Ramiz Pomoć za kupovinu ogreva 07-2229/12 od 19.12.2012.g

50,00

88. Osmanović Dževad Pomoć za školovanje djece 07-2289/12 od 27.12.2012.g.

50,00

89. Udruženje pčelara „Roj“ Pomoć u plaćanju troškova organizovanja tradic. Sajma pčelarstva i pčelinje opreme

07-1730/12 od 25.09.2012.g

1.000,00

90. NK „Gradina“ Pomoć za nastavak takmičenja u Premijer ligi BiH

07-1738/12 od 26.09.2012.g.

2.000,00

91. Udruženje građana oštećenog sluha

Pomoć za plaćanje prevoza, kupovinu sportske opreme i dr. za njihove članove

07-1759/12 od 27.09.2012.g

500,00

92. Elektro distribucija Srebrenik

Plaćanje priključka el.energije na objekat Stara džamija

07-225/12 od 04.10.2012.g.

1.095,82

93. JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik

Izmirenje obaveza nastalih po Ugovoru o obavljanju privremenih poslova za Moranjkić Azru i Šabanić Ismira

07-1320/12 od 04.10.2012.g.

1.000,00

94. Udruženje penzionera općine Srebrenik

Pomoć povodom druženja penzionera Tešnja, Gračanice, Lukavca, Gradačca i Srebrenika

07-1569/12 od 04.10.2012.g.

500,00

95. Smjić-Turs Prevoz učenika osnovnih škola sa područja općine Srebrenik na takmičenje

07-1865/12 od 18.10.2012.g.

300,00

96. JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“d.d.

Plaćanje troškova provođenja preventivnih mjera na ublažavanju posljedica suše

07-1885/12 od 23.10.2012.g.

5.000,00

Page 112: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

110

97. NK „Gradina“ Pomoć u okončanju takmičenja u Premijer ligi BiH

07-1907/12 od 25.10.2012.g.

2.000,00

98. Asocijacija srednjošk. - Lokalni tim Srebrenik

Pomoć u organizovanju manifestacije pod nazivom „Igre bez granica“

07-1914/12 od 25.10.2012.g.

200,00

99. JU Narodna i univer biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla

Plaćanje zakupa prostora za 29. i 30.10.2012. godine

07-1969/12 od 29.10.2012.g.

200,00

100. NK „Gradina“ Pomoć za plaćanje nastalih obaveza prema NS BiH

07-1965/12 od 02.11.2012.g.

1.000,00

101. JU Prva osnovna škola Srebrenik

Pomoć za odlazak na Mediteranski filmski festival u Dubrovnik

07-1855/12 od 02.11.2012.g.

200,00

102. NLB Tuzlanska banka Plaćanje kamate po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju

07-1995/12 od 08.11-2012.g.

511,83

103. NK „Gradina“ Pomoć u rješavanju teškog materijalnog stanja

07-2082/12 od 23.11.2012.g

2.000,00

104. NLB Tuzlanska banka Plaćanje troškova kamate za period od 01.11. do 01.12.2012. po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju

07-2154/12 od 04.12.2012.g.

314,04

105. Sportski savez općine Srebrenik

Pomoć za pokroviteljstvo manifestacije izbora sportiste i sportskog kolektiva općine Srebrenik za 2012. g.

07-2175/12 od 10.12.2012.g.

1.000,00

106. MZ Jasenica Pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica na ime Ilić Mitra

07-2199/12 od 12.12.2012.g.

100,00

107. NK „Frankopan“ Špionica

Pomoć za organizovanje Božićnog turnira

07-2284/12 od 28.12.2012.g.

600,00

108. Općina Srebrenik Plaćanje računa za kupovinu vijenaca i cvijeća u povodu dočeka Konzula Turske

07—3391/11 od 30.12.2011.g.

100,00

109. Ibrahimović Džemail Pomoć za liječenje 07-1-1052/10 od 03.12.2010.

g.

100,00

110. „Institut za zaštitu , ekologiju i obrazovanje“ Tuzla

Troškovi mjerenja buke u dva ugostiteljska objekta po Ugovoru br. 07-1308/12 od 24.07.2012. g.

07-1994/12 od 08.11.2012.g

585,00

111. „Institut za zaštitu , ekologiju i obrazovanje“ Tuzla

Troškovi mjerenja nivoa buke koju uzrokuje muzika u disko barovima „Trocadero“ i „MTV“ po ugovoru br.: 07-1308/12 od 24.07.2012. g.

07-65/13 od 17.01.2013. g.

585,00

112. NLB Tuzlanska banka Plaćanje troškova kamate za period od 01.12. do 28.12.2012. g. po osnovu korištenja sredstava po Ugovoru o dozvoljenom prekoračenju broj: 103663041/12 od 25.09.2012. g.

07-53/13 od 18.01.2013. g.

243,69

UKUPNO: 79.262,30

OBRAZLOŽENJE:

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđenih u godišnjem budžetu čl. 34. Zakona o budžetima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 19/06, 76/08, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12). Članom 4. Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2012. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 02/12) regulisano je da za budžetske korisnike za koje nisu u budžetu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže potreba za sredstvima, predviđena je tekuća rezerva. Sredstva iz tekuće rezerve po prethodno podnesenom zahtjevu odobrava Općinski načelnik u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve i Odlukom o izvršavanju budžeta. Ukupno odobrena sredstva za tekuću rezervu u 2012. godini iznose 100.000,00 KM a za period 01.01.2012.g. do 31.12.2012. godine utrošeno je 79.262,30 KM.

Page 113: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

111

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTVA ZA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I RENTU -

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 114: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

112

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN - SREDSTVA POSEBNIH NAMJENA - SREDSTVA ZA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I RENTU

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

UPLATE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA NA RAČUN -SREDSTVA POSEBNIH NAMJENA -SREDSTVA ZA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I RENTE ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS Saldo 31.12.2011. godine 124.169,39Pripis kamate 218,81Uplate za korištenje gradskog građevinskog zemljišta 374.179,43Uplate za rentu 224.373,93Uplate za uređenje zemljišta 62.876,20Uplate za zakup javnih površina 20.556,00Glotić Izet iz Srebrenika - naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište radi formiranja urbanističko građevinske parcele na kojoj postoji izgrađen stambeni objekat i to: k.č.br. 1221/22 Teravija u površini od 52 m2 upisana u zk.ul. br.108 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 940/9 zv. pijaca u površini od 52 m2 upisana u pl. br. 179/17 k.o. Srebrenik Grad kao dr. sv. Općina Srebrenik, po Rj. br: 01-784/11 od 3.11.2011

48.095,20

Hadžić Abdulaha iz Srebrenika - uplata za stan 3.000,00Povrat pozajmice sr. sa računa općine Budžeta za plaćanje dospjelih obaveza 54.000,00Uplate za učešće na licitaciji po Konkursu za dodjelu neizgrađenog GGZ u MZ Kiseljak od:Muratović Saliha 2.500,00 KM, Muratović Nedžada 2.500,00 KM, Stajić Dragana 2.500,00, Osmanović Hasana 2.500,00 i dodjelu neizgrađenog GGZ u ul. Majevičkoj od Avdić Kadune u iznosu od 2.800,00 KM i Medžlisa IZ Gračanica za dodjelu neizgrađenog GGZ u gradu Srebrenik za izgradnju garadske džamije u Srebreniku u iznosu od 9.700,00KM

22.500,00

Uplata komunalne takse, DOO „MAN“ i DOO „Požarac“ Srebrenik 1.532,00Uplaćena sredstva od strane Osmanović Hasana 32.240,00Uplaćena sredstva od strane Avdić Kadune 2.786,00Uplaćena sredstva za štete od BSO Tuzla 560,00Uplata studentskog kredita od strane Suljić Ermina 50,00UKUPNO: 971.136,96

ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA OPĆINE-SREDSTVA POSEBNIH NAMJENA-SREDSTVA ZA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I RENTE ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS DOO „Gradina“ iz Srebrenika - naknada na ime prenosa posjeda i upisa u katastarskoperatu na općinu Srebrenik dijela parcele označene kao k.p. broj:868/1, po novpremjeru, u površini od 3185 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. broj:1325/1325/18, 1316/2 i 1325/4, upisane kao suvlasništvo više lica i k.č. broj: 1316/3 i 1316upisane kao državno vlasništvo, po Sporazumu o regulisanju imovinsko-pravnih odnosaparceli k.p.868/1, upisana u pl. broj:187/05, broj:07-2774/11 od 24.01.2011

152.880,00

Za javnu rasvjetu regionalni put Srebrenik - Gračanica od zgrade bivše SDK do raskrsnkod „Koprića bašče“ i ul. 211. Oslobodilačke brigade

8.443,08

Za izvođenje dijela mreže primarnog distributivnog cjevovoda u sklopu cjevovodsistema „Srebrenik“

50.000,00

Uplata anuiteta (rata 31.05. i 30.11.2012.g.) na račun RB FBiH Sarajevo po kreditusredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (sredstva za finan. izgradkanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Vlahulje» Srebrenik i postrojenja za prečišćavaotpadnih voda u Srebreniku).

162.089,75

Pozajmica sredstava za prenos sredstava sa računa rente i uređenja na račun Budžopćine Srebrenik

142.300,00

Izvođenje radova na regulaciji Mulaahmetovića Potoka u gradu Srebreniku 66.488,00Izvođenje radova na modernizaciji puta od mag. puta OMW za D. Špionicu 20.000,00Povrat pogrešno uplaćenih sredstava za Komunalnu taksu „MIZE“ TR 50,00 KM, Krojasalon „Meri“ 30,00 KM, DOO „Požarac“ 250,00 KM, DOO „Mani“ 580,00 KM, Hamzić Fe500,00 i općinske takse 172,00

1.582,00

Page 115: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

113

Povrat pogrešno uplaćenih sredstava za urbanističku taksu DOO „Riva“ Tuzla 96,00Povrat pogrešno uplaćenog studentskog kredita Suljić Ermin 50,00Uplata manipulativnih trošova po učešću na licitaciji 37,50Povrat pogrešno uplaćenih sredstava Osmanović Hasan 32.240,00Povrat više uplaćenih sredstva za korištenje GGZ Elektro distribuciji Tuzla 60,00Povrat pogrešno uplaćenih sredstava za zakup poljoprivrednog zemljišta 114,42Povrat uplaćenih sredstava za učešće na licitaciji DOO „Smajić turs“ 2.400,00 KMuratović Salih 2.487,50 KM , Osmanović Hasan 2.487,50 KM, Muratović Nedžad 2.487KM, Medžlis IZ Gračanica 9.651,50 KM, Avdić Kaduna 2.786,00 KM

22.300,00

Za obavljanje usluga operativnog nadzora nad izvođenjem radova - regulacija koritaTinja, projektni nadzor i usklađivanje izvedenih radova sa projektom

2.900,00

Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vahida Ibrića 1.740,49Bojadžija Esad iz Srebrenika - na ime dozvole prava služnosti preko parcele k.p.br. 95k.o. Srebrenik Grad, radi izgradnje i održavanja šahta za vodu , po Sporazumuodređivanju naknade broj: 07-1895/12 od 20.12.2011.g.

750,00

Denjagić Hajrudin iz Srebrenika - na ime naknade predatog zemljišta općini Srebizjavom broj: 03/7-31-10106/11 od 14.12.,2011.g. i to za k.č.br. 1143/30 po starpremjeru k.o. Srebrenik a kojoj po novom premjeru oodgovara kp. br. 1614/26 u površin72 m2 upisana u k.o . Srebrenik grad, radi izgradnje i održavanja šahta za vodu ,Sporazumu o određivanju naknade za eksproprisane nekretnine od 14.12.2011.g.

2.920,00

Izvođenje radova na odvodnji oborinskih voda u dijelu naselja Bare 10.821,19Za izvođenje radova na izradi fekalnog kolektora otpadnih voda u ulici Maršala Tita i 2Oslobodilačke brigade

32.882,87

Sufinansiranje za realizaciju „Radno intenzivnih projekata MILP BiH „ u općini Srebrenik 28.153,00Za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u gradu Srebrenik 52.199,55Za održavanje ulične rasvjete i semafora u gradu Srebreniku u 2012.g. 28.584,27Povrat pogrešno uplaćenih sredstava Avdić Kaduni iz Srebrenika 2.786,00UKUPNO: 822.418,12 REKAPITULACIJA: a) Saldo iz 2011.g .................................................... 124.169,39 KM b) Ukupno izvršene uplate ..................................... 846.967,57 KM Ukupno (a + b):........................................................ 971.136,96 KM - Ukupno izvršene isplate ......................................... 822.418,12 KM Saldo sa 31.12.2012.g. ........................................... 148.718,84 KM

Page 116: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

114

I Z V J E Š T A J O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA

NA RAČUN - SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 117: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

115

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine F BiH”, broj: 46/05 i 61/07) utvrđeno je da se sredstva prikupljena po osnovu naknada za zaštitu i spašavanje prikupljaju na poseban transakcijski račun i na koji način i u koje namjene se ova sredstva mogu koristiti. U skladu sa Uputstvom o otvaranju posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje u okviru jedinstvenog računa trezora, za prikupljanje i korištenje novčanih sredstava po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na teritoriji F BiH (“Sl. novine F BiH”, broj: 57/05), otvoren je poseban transakcijski račun za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća broj: 13215002000404793 u NLB Tuzlanskoj banci. Sredstva prikupljena po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća troše se u skladu sa donesenim Planom korištenja sredstava koji donosi Služba civilne zaštite i troše se za namjene utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju. Prikupljena i korištena sredstva za zaštitu i spašavanje u toku 2012. godine dajemo u sljedećem pregledu. SREDSTVA UPLAĆENA NA RAČUN BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK U 2012.G. A ISTA TREBA PRENIJETI NA RAČUN - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - Sredstva za prenos sa računa budžeta na račun-sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini su: 719114 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prir. i drugih nesreća (zaostale obaveze) .............................................................................................................................. 1.573,22 KM 719115 - Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) ........................ 145,16 KM 722581 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća za isplatu ................................................................................. 82.218,40 KM 722582 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samost. djel. i povrem.samost.rada ........ .3.000,48 KM UKUPNO: 86.937,26 KM - UPLAĆENA NAMJENSKA SREDSTVA OD STRANE KANTONA NA RAČUN - SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA iznosu od ..............................................................................................43.000,00 KM UKUPNO: 43.000,00 KM UPLATE NA RAČUN-SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OD 01.01.2012.g. DO 31.12.2012. GODINE

OPIS IZNOS Saldo iz 2011. godine 1.080,43Pripis kamate za 2011. godinu 1,19Prenos sredstava sa računa budžeta Općine 50.193,20Kantonalna uprava CZ - za sufin. šteta nastalih djelovanjem prir. nesreće od poplava i klizanja u junu 2010.g za sanaciju klizišta u D. Srebreniku

43.000,00

UKUPNO: 94.274,82

Page 118: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

116

ISPLATE SA RAČUNA OPĆINE-SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA OD 01.01. 2012.G. DO 31.12.2012. GODINE OPIS IZNOS Božić Jovo, Špionica Gornja - pomoć u otklanjanju posljedica od požara 1.000,00Članovima Općinskog štaba CZ (H. Ešref, I. Bajro, J. Muhamed, J. Nermin, K. Edin, M. Samir, S. Nuraga, B. Mehmed, I. Faketa, M. Nedim, S. Ahmet, Dž. Raib, S. Jakub - za rad na sjednici Općinskog štaba CZ

800,95

Hrvat (Mustafa) Esad iz Sladne - Hrvati - pomoć za pokrivanje dijela štete nastale od požara

2.000,00

Joldić (Ismet) Zijad iz Srebrenika - Bare - pomoć u otklanjanju posljedica od požara na stambenom objektu

1.000,00

Doo „Monsun“ Lukavac - za nabavku i isporuku opreme za Službu CZ 15.768,30MZ Potpeć - pomoć u otklanjanju posljedica štete usljed kišnog nevremena kod kuće Jovanović Đorđa

200,00

JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik - Služba hitne pomoći u Srebreniku - dodjela novčane nagrade Civilne zaštite povodom obilježavanja 1. Marta - Dana Civilne zaštite F BiH

300,00

Zukić Hajdi iz Lisovića, Smajlović Mersudin iz Lika - dodjela novčane nagrade CZ povodom obilježavanja 1. Marta - Dana Civilne zaštite F BiH

200,00

Ibrić (Šaban) Hamdija - pomoć za otklanjanje prirodnih i drugih nesreća - suše na stambenom objektu

300,00

Muratović (Ševal) Nesib iz G. Moranjaka - pomoć u otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem prir. i drugih nesreća-požara na stambenom objektu

500,00

UG „Spas“ Srebrenik - za štampanje knjige „Civilna zaštita općine Srebrenik“ u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995.g.

3.500,00

UG „Radio klub E71EBS“ Srebrenik - za nabavku antenskog stuba i rotatora za antenu YAESU.

1.000,00

KS „Gradina“ Srebrenik - za sufinansiranja učestvovanja međunarodne obuke „POTRAGA PRENJ“

500,00

Za angažovanje snaga i materijalnih sredstava u provođenju hitnih mjera na sprečavanju i širenja i nastajanja većih štetnih posljedica od poplave i klizišta u vrijeme trajanja prirodne nepogode od polpave i klizanja i slijeganja zemljišta na području općine Srebrenik (Kiseljak, Špionica, N.N Luka, Uroža, D. Potok, Dedići, Bistrička rijeka, Sječe, Sječe, Ćojluk, Čekanići, Bijelića Brdo, D. Srebrenik, D. Srebrenik, Brezik, Ćehaje, Kuge, Bjelave, G. Moranjci (kod Almira, Suada Okića, Zuhdije), put G. Moranjci - D. Moranjci, put Rapatnica-Čifluk, poligon u Čifluku, Straža, most Ljenobud, Hrgovi G., Brnjičani, Potpeć (kod farme, mosta, Lyric-a), Omerbašići, Cage, Ul. Posavskog odreda, Padališta, Lušnica, Podorašje, zaštita mosta pod Behramima, vađenje šljunka iz Tinje, Odvodnja površinskih voda u Sječama, Čišćenje korita Tinje nizvodno od Koprića mosta i u D. Potoku)

24.000,00

Za angažovanje snaga i materijalnih sredstava u provođenju hitnih mjera na sprečavanju i širenju nastajanja većih štetnih posljedica od poplave i klizišta u vrijeme trajanja prirodne nepogode od poplave i klizanja i slijeganja zemljišta na području općine Srebrenik (klizište na Bijelića Brdu, potporni zid iznad kuće Hazima Mehmedovića i Fatime Hatunić)

35.454,41

UKUPNO: 86.523,66

Page 119: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

117

REKAPITULACIJA: Saldo iz 2011. godine ...................................... 1.080,43 KM Pripis kamate ................................................. 1,19 KM Ukuno saldo i kamate 1.081,62 KM Ukupno izvršene uplate ........................................ 93.193,20 KM

a) Ukupno izvršene uplate 94.274,82 KM b) Ukupno izvršene isplate ............................... 86.523,66 KM

Saldo sa 31.12.2012.g. ............................................ 7.751,16 KM

Page 120: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

118

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTVA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA -

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 121: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

119

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN -SREDSTVA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA-

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

UPLATE NA RAČUN - SREDSTVA ZA EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS u KM Saldo 31.12.2011. godine 3.338,43 Pripis kamate 3,34 UKUPNO: 3.341,77 REKAPITULACIJA: a) Saldo iz 2011.g ..................................... 3.338,43 KM b) Ukupno izvršene uplate ( pripis kamate)........ 3,34 KM Ukupno (a + b):..................................................... . 3.341,77 KM -Ukupno izvršene isplate ...................................... 0,00 KM Saldo sa 31.12.2012.g. ........................................... 3.341,77 KM

Page 122: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

120

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 123: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

121

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

UPLATE NA RAČUN - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS u KM Saldo iz 2011. godine 961,10Pripis kamate za 2011. godinu 61,21Prenos sredstava sa računa budžeta 302.787,81UIO BiH - povrat sredstava - akciza na lož ulje za 2011.g. 4.806,00MZ Brnjičani - uplata sradstava za izvođenje radova na vodosnabdijevanju Brnjičani i Falešić sa izvorišta „Glib“

18.000,00

MZ Falešići - uplata sradstava za izvođenje radova na vodosnabdijevanju Brnjičani i Falešić sa izvorišta „Glib“

15.000,00

UKUPNO: 341.616,12 ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA OPĆINE - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G. OPIS IZNOS u KM Za izvođenje radova na sanaciji asfaltnog puta S. Špionica 41.911,45Za izvođenje radova na sanaciji puta za Bajriće i Poljakoviće 52.602,39Za izradu glavnog izvedbenog distributivnog cjevovoda toplotne energije i rekonstrukcije kotlovskog postrojenja u centralnoj toplani

6.435,00

Po cesiji „Jata Group“ d.o.o. Srebrenik - NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla - Općina Srebrenik broj: 07-281/12 od 28.02.2012.g. za izmirenje obaveza

158.666,66

Po protokolu o dinamici plaćanja obaveza općine Srebrenik prema DD „Ingram“ Srebrenik

31.905,00

Za nabavku i ugradnju kotlovskog postrojenja 2x2 MW u gradu Srebreniku

15.000,00

UKUPNO: 306.520,50 REKAPITULACIJA: - Ukupno izvršene uplate ....................................... 341.616,12 KM -Ukupno izvršene isplate ...................................... 306.520,50 KM Saldo sa 31.12.2012.g. .......................................... 35.095,62 KM

Page 124: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

122

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA-

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 125: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

123

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA-

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

UPLATE NA RAČUN - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE JAVNIH SKLONIŠTA- ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS u KM Saldo iz 2011. godine 76.611,47 Pripis kamate za 2011. godinu 72,05 Izvršene uplate za izgradnju i održavanje javnih skloništa 6.660,90 UKUPNO: 83.344,42 Saldo sa 31.12.2012.g. ............................................. 83.344,42 KM

Page 126: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

124

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BIZ-a

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 127: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

125

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN

- SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BIZ-a ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

UPLATE NA RAČUN - SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BIZ-a -ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS u KM Saldo iz 2011. godine 18.272,52Pripis kamate za 2011. godinu 30,66Prenos sredstava sa budžeta Općine 6.520,00Za stambeno zbrinjavanje porodica šehida - dopunska prava - TK 156.267,09Za stambeno zbrinjavanje demobilisanih boraca - TK 105.100,00Za stambeno zbrinjavanje RVI - dopunska prava - TK 68.500,00Za rad komisije za rješavanje stambenih potreba 3.200,00UKUPNO: 357.890,27

ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA OPĆINE - SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA BIZ-a - ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G.

OPIS IZNOS u KM Prenos sredstava na račun Budžeta općine

24.000,00Za stambeno zbrinjavanje porodica šehida - dopunska prava - TK 156.267,09Za stambeno zbrinjavanje demobilisanih boraca - TK 105.100,00Za stambeno zbrinjavanje RVI - dopunska prava - TK 68.500,00Za rad komisije za rješavanje stambenih potreba 3.199,35UKUPNO: 357.066,44 REKAPITULACIJA: -Ukupno izvršene uplate ....................................... 357.890,27 KM -Ukupno izvršene isplate ...................................... 357.066,44 KM Saldo sa 31.12.2012.g. .......................................... 823,83 KM

Page 128: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

126

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA RAČUN - SREDSTVA ZA SANIRANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA-

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 129: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

127

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA RAČUN - SREDSTVA ZA SANIRANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA -

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE UPLATE NA RAČUN - SREDSTVA ZA SANIRANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH

NEPOGODA - ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G. OPIS IZNOS u KM Saldo iz 2011. godine 1.655,87Pripis kamate za 2011. godinu 1,65UKUPNO: 1.657,52 Saldo sa 31.12.2012.g. .................................................. 1.657,52 KM

Page 130: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

128

I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENIM UPLATAMA I ISPLATAMA NA DEVIZNI RAČUN ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE

Page 131: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

129

PREGLED IZVRŠENIH UPLATA I ISPLATA NA DEVIZNI RAČUN

ZA PERIOD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINE UPLATE NA DEVIZNI RAČUN OPĆINE ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G. OPIS IZNOS u KM Saldo iz 2011. godine 88,75Prenos sredstava sa računa budžeta Općine 129.300,00UKUPNO: 129.388,75 ISPLATE SA DEVIZNOG RAČUNA OPĆINE ZA PERIOD 01.01.2012.G. DO 31.12.2012.G OPIS IZNOS u KM Za izvođenje radova na izgradnji bunara BK-1 Kovačevac u Podorašju

79.100,00

Za izgradnju kuće za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku po Sporazumu općine Srebrenik i „UNDP“, broj: 07-2520/11 od 03.10.2011.g.

49.254,28

Za kursne razlike 748,12Za proviziju banke 84,10UKUPNO: 129.186,50 REKAPITULACIJA: - Ukupno izvršene uplate ....................................... 129.388,75 KM -Ukupno izvršene isplate ...................................... 129.186,50 KM Saldo sa 31.12.2012.g. .......................................... 202,25 KM

Page 132: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

130

O B R A Z L O Ž E NJ E Budžet općine Srebrenik za 2012. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Srebrenik održanoj 28.03.2012.g. («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 2/12). Osnovni parametri za 2012. godinu utvrđeni budžetom su: - preneseni višak prihoda nad rashodima (suficit) 7.021,17 KM - ukupni prihodi i primici 12.295.800,00 KM - ukupni rashodi i izdaci 12.302.821,17 KM Izmjene i dopune Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2012. godinu, usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 28.12.2012. godine («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj: 9/12), a osnovni parametri izmijenjenog plana budžeta za 2012. godinu su: - preneseni višak prihoda 7.021,17 KM nad rashodima (suficit) iz prethodne godine - ukupni prihodi i primici 11.370.000,00 KM Ukupna sredstva 11.377.021,17 KM - ukupni rashodi i izdaci 11.377.021,17 KM Ukupni rashodi i izdaci 11.377.021,17 KM Prikaz ostvarenih rezultata za period 01.01. do 31.12.2012. godine slijedi u nastavku ovog izvještaja. A - PRIHODI I PRIMICI Članom 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine «Službene novine FBiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10 i 45/10) utvrđeno je da se račun prihoda budžeta Federacije, kantona, gradova i općina sastoji od:

a) poreza koji su utvrđeni zakonom, b) neporeznih prihoda kao što su prihodi od poduzetništva i imovine, c) administrativne i sudske naknade i takse i novčane kazne, d) prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih budžetskih

korisnika na tržištu e) domaćih i inozemnih potpora, u gotovinskom i negotovinskom obliku.

U računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske i nefinansijske imovine, inozemnih i domaćih podrški (grantovi) i primljeni krediti i zajmovi. Vrijednost ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine iznosi 7.671.606,91 KM ili sa 67,47 % i manji su za 32,53 % u odnosu na planirane prihode i primitke. Dinamiku i strukturu osnovnih kategorija prihoda i primitaka dajemo u sljedećem pregledu:

Vrsta prihoda Planirano za 2012.g.

Izmjene i dopune budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01. - 31.12.2012.g.

Index (4/3) x 100

Page 133: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

131

1 2 3 4 5 Prihodi od poreza 5.999.900,00 5.551.300,00 5.212.283,75 93,89Neporezni prihodi 3.976.900,00 3.999.700,00 1.865.518,05 46,64Tekući transferi (transferi i donacije)

2.000.000,00 1.500.000,00 529.047,16 35,27

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza

2.000,00 2.000,00 490,00 24,50

Primici 317.000,00 317.000,00 64.267,95 20,27Ukupno: 12.295.800,00 11.370.000,00 7.671.606,91 67,47 Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 5.212.283,75 KM ili sa 93,89 % i manji su za 6,11 % u odnosu na planirane prihode od poreza u posmatranom periodu. Vrsta prihoda Planirano za

2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01. - 31.12.2012.g.

Index (4/3) x 100

1 2 3 4 5 Porez na dobit pojedinca 54.500,00 44.200,00 18.983,05 42,95Porez na dobit 0,00 2.000,00 1.386,00 69,30Porez na plaće 35.000,00 64.000,00 69.434,56 108,49Porez na imovinu 883.900,00 724.000,00 600.396,54 82,93Porez na prodaju dobara i usluga, ukupni promet

8.000,00 1.500,00 641,54 42,77

Ostali porezi na promet proizvoda i usluga

8.000,00 2.000,00 347,13 17,36

Prihodi od poreza na dohodak

855.000,00 758.100,00 735.039,11 96,96

Prihodi od indirektnih poreza

4.150.000,00 3.950.000,00 3.784.337,44 95,81

Ostali porezi 5.500,00 5.500,00 1.718,38 31,24Ukupno: 5.999.900,00 5.551.300,00 5.212.283,85 93,89 Prihodi ostvareni po osnovu poreza na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.983,05 KM a odnose se na poreze od privrednih i profesionalnih djelatnosti u iznosu od 3.161,24KM, poreza na dohodak od poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 15.698,65 KM, poreza po osnovu autorskih prava, patenata, tehničkih unapređenja i poreza na ukupan prihod fizičkih lica u ukupnom iznosu od 123,16 KM. Prihodi po osnovu poreza na plaće (zaostale uplate poreza), Kto: 713111 i 713113 su ostvareni po osnovu obaveza utvrđenih u inspekcijskoj kontroli pravnih lica koje se odnose na period do 31.12.2008. godine a raspoređivali su se u skladu sa propisima koji su važili do tog datuma te je po tom osnovu uplaćeno 69.434,56 KM. Prihodi od poreza na prodaju dobara i usluga i ostalih poreza na promet proizvoda i usluga na Kto: 715132, 715141, 715914, 715915 su ostvareni po osnovu stvorenih obaveza u periodu do 31.12.2005. godine a obaveze su utvrđene u postupku prinudne naplate i u inspekcijskoj kontroli pravnih lica te je po ovom osnovu u posmatranom periodu uplaćeno na račun budžeta Općine u iznosu od 988,67 KM. Prihodi od poreza na dohodak (od 01.01.2009.g. počela je primjena Zakona o porezu na dohodak) ostvareni su od: prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne i samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od ulaganja kapitala, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću, poreza na dohodak od

Page 134: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

132

drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. St. 4. Zakona o porezu na dohodak, poreza na dohodak po konačnom obračunu je po ovom osnovu na račun budžeta općine uplaćeno 735.039,11 KM. Prihodi od indirektnih poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.784.337,44 KM a ostvareni su po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta i prihoda koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Prihodi od posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova, sa oznakama vrste prihoda: 719114 i 719115, ostvareni su po osnovu zaostalih obaveza po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje se odnose na period do 31.12.2008. godine, uplaćuju se na račun kantonalnog budžeta, a Kantonalni trezor raspoređuje 20 % ovog prihoda na račun federalnog budžeta, 30 % na račun kantonalnog budžeta i 50 % na račun općinskog budžeta. Prihodi od poreza ostvareni su u većem iznosu od planiranih kod: poraza na plaću i druga lična primanja, poreza na imovinu od fizičkih lica, poreza na nasljeđe i darove. Vrijednost ukupno naplaćenih neporeznih prihoda iznosi 1.865.518,05 KM te je u odnosu na plan za period 01.01.-31.12.2012.g. naplata ovih prihoda ostvarena sa 46,64 % i za 53,36 % manje naplaćenih sredstava u odnosu na planirano. Neporezni prihodi ostvareni su od: prihoda od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa u ukupnom iznosu od 90.558,67 KM i to od: Privrednog društva «Ingram» Srebrenik za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na ležištu «Drenik» i «Bijela rijeka» u iznosu od 40.000,00 KM, «CGP» DOO za niskogradnju, transport i trgovinu Srebrenik za iskopanu mineralnu sirovinu krečnjaka sa eksploatacionog polja «Orlova klisura» u iznosu od 5.278,67 KM, DOO „Voćni rasadnik“ Špionica za koncesionu naknadu korišćenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za voćarsku i ratarsku proizvodnju u iznosu od 5.280,00 KM i DOO „Jablan“ Srebrenik koncesiona naknada za eksploatisanu količinu kamena krečnjaka u iznosu od 40.000,00 KM, prihoda od kamata na depozite u banci u iznosu od 388,91 KM, administrativnih i komunalnih taksi i naknada u iznosu od 542.000,03 KM, ostalih budžetskih naknada u iznosu od 713.557,66 KM (naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 63.377,20 KM, naknade za korištenje građevinskog zemljišta u iznosu od 278.002,65 KM, naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta u iznosu 236.520,63 KM, naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina u iznosu od 38.350,00 KM, naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa u iznosu od 6.740,90 KM, ostalih općinskih naknada naknada za korištenje državnih šuma, naknada za zauzimanje javnih površina i naknada za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca u iznosu od 84.788,28 KM, naknada i taksi po Federalnim zakonima i drugim propisima (naknada za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja koje se uplaćuju na račun javnih prihoda budžeta kantona prema mjestu u kojem je usluga izvršena a kantonalni trezor prikupljena sredstva raspoređuje: 40% ovog prihoda na račun trezora budžeta FBiH, 30% na račun kantonalnog budžeta i 30% sredstava na račun općinskog budžeta i naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja a naknada se uplaćuje na račun Budžeta općine i naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica i za vozila građana, posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koje se obračunavaju u skladu sa Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća («Sl. novine FBiH», broj: 81/08 čime je regulisana obaveza plaćanja posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sve isplatioce plaća i

Page 135: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

133

dodatnih primanja koja se ostvare izvan redovnog rada za privremene i povremene poslove, ugovore o djelu, ugovore o autorskim honorarima, naknada koje se isplaćuju članovima upravnog odbora, naknada za bavljene sportom i naknada koje se isplaćuju vijećnicima. Osnovicu za plaćanje naknade predstavljaju isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu a plaća ih poslodavac istovremeno sa isplatom neto plaća i isplate svim licima angažovanim po ugovoru o djelu, ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o autorskom honoraru a plaća ih isplatilac) u iznosu od 490.150,73 KM, prihoda od pružanja javnih usluga građanima i pravnim licima, neplaniranih uplata-prihoda, novčanih kazni po općinskim propisima i ostalih prihoda u iznosu od 28.186,21 KM. Vrijednost ukupno ostvarenih tekućih transfera (transferi i donacije) u 2012. godini iznosi 529.047,16 KM ili 35,27 % u odnosu na planirane transfere a odnose se na: 732112 - Primljeni tekući transferi od Federacije Opis Iznos Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo - Turistička zajednica FBiH Sarajevo - za realizaciju programa sanacije Starog grada Srebrenik 100.000,00Federalno ministarstvo prostornog uređenja Sarajevo - za izradu glavnog projekta revitalizacije objekta i sadržaja unutar Starog grada

11.700,00

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Mostar - za izradu projektne dokumentacije za poslovnu zonu Špionica

20.000,00

Ukupno: 131.700,00 732114 - Primljeni tekući transferi od Kantona Opis Iznos Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK Tuzla - za uspostavu komunalnih redara

24.000,00

Turistička zajednica TK Tuzla, po nalogu FM Kulture i sporta Sarajevo - Za realizaciju programa sanacije Starog grada Srebrenik

53.000,00

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu TK Tuzla - za finansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja naselja Kuge i Ljenobud iz općinskog sistema vodosnabdijevanja (iz vodnih naknada 2012.g.)

87.347,16

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu TK Tuzla - za sufinansiranje anuiteta postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

110.000,00

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu TK Tuzla - za finansiranje izgradnje sistema vodosnabdijevanja naselja Kuge i Ljenobud iz općinskog sistema vodosnabdijevanja (iz vodnih naknada 2011.g.)

80.000,00

Kantonalna uprava CZ - za sufinansiranje šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće od poplava i klizanja u junu 2010.g - za sanaciju klizišta u D. Srebreniku

43.000,00

Ukupno: 397.347,16 777779 - Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata U skladu sa Zakonom o pripadnosti prihoda vrši se raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda između korisnika u F BiH. Prinudnom naplatom sredstava po sporovima iz prethodnog perioda, a koji se odnose na promet nafte i naftnih derivata Federalno ministarstvo finansija doznačilo je sredstva sa vrstom prihoda 777779-Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata na račun Direkcije cesta Tuzla. Sredstva su raspoređena po ključu za raspodjelu prihoda po općinama. Općini Srebrenik za period 01.01. do 31.12.2012. godine raspoređeno je 490,00 KM.

Page 136: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

134

Vrijednost ukupno ostvarenih primitaka u 2012. godini iznosi 48.095,20 KM odnose se na: 811111 - Primici od prodaje zemljišta Opis Iznos Tursunović (Hrusto) Muhamed iz Srebrenika - naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.br.1323/110 Polje - ekonomsko dvorište u površini od 20 m2 upisana u zk.ul.br.84 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 792/23 Polje ekonomsko dvorište u površini od 20 m2 upisana u pl. br. 189 k.o. Srebrenik grad, po Rješenju, broj: 01-102/12 od 29.02.2012.g.

2.400,00

Smajlović (Sulejmana) Edin, Smajlović ud. Fazlić Edina i Smajlović (Tahir) Bahrija iz Tuzle - naknada za zemljište označeno kao k.č.br. 1477/3 Okrajak u površini od 1792 m2 upisana u k.o. Srebrenik grad, a na kojim nekretninama je utvrđen prestanak državne svojine rješenjem Službe br. 03/7-31-61/09 od 12.03.2009.g., po Sporazumu broj: 07-213/12 od 27.02.2012.g.

15.539,60

Rejzović (Rizah) Sulejman iz Srebrenika - naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.br.1323/111 Polje - ekonomsko dvorište u površini od 20 m2 upisana u zk.ul.br.84 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 792/24 Polje ekonomsko dvorište u površini od 20 m2 upisana u pl. br. 189 k.o. Srebrenik grad, po Rješenju, broj: 01-103/12 od 29.02.2012.g.

2.400,00

Smajlović (Mustafa) Senad iz Srebrenika - naknada za zemljište označeno kao k.č.br.1483/7 k.o. Srebrenik po starom premjeru, a kojoj po novom premjeru odgovara k.p.br. 59/6 Jošik u kulturi njiva 4. klase površine 226 m2 k.o. Srebrenik grad koje je vraćeno ranijem vlasniku po Rj. Službe broj: 03/7-31-65/08 od 15.05.2009.g., po Sporazumu od 27.02.2012.g.

749,60

Kešetović (Ćazim) Hazim iz NN Luka - naknada za dodijeljeno građ. zemljište označeno kao k.č.br.151/5 zv. „Put“ u površini od 10 m2 upisana u zk.ul.br.33 k.o. Rapatnica po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 121/2 zv. „Selišta“ u kulturi lokalni put u površini 4 m2 i k.p.br. 124/3 zv. Čiflučki potok“ u kulturi potok u površini od 6 m2 obje upisane u k.o Rapatnica, po Rješenju, broj: 01-299/12 od 25.04.2012.g.

300,00

Stajić (Džafer) Senahida iz Urože - naknada za dodijeljeno ostalo građevinsko zemljište označeno kao k.č.br.79/6 zv. Tinja dvorište u površini od 73 m2 upisana u zk.ul.br.9 k.o. Uroža po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 1255/4 rijeka Tinja u kulturi dvorište u površini 73 m2 upisana u pl.br. 1047/02 k.o Uroža, po Rješenju, broj: 01-659/12 od 10.07.2012.g.

1.640,00

Kešetović (Džemal) Ibrahim iz NN Luka - naknada za dodijeljeno ostalo građevinsko zemljište označeno kao k.č.br.151/2 zv. „Kočarina“ u kulturi put u površini od 117 m2 upisana u zk.ul.br.1148 k.o. Rapatnica po starom premjeru, a kojoj po novom premejru odgovara k.p.br. 124/2 zv. „Čiflučki potok“ u kulturi ostalo neplodno zemlište upisana u pl.br. 111/04 k.o Rapatnica, po Rješenju, broj: 01-723/12 od 12.09.2012.g.,

3.510,00

Dorić Haris iz Srebrenika- naknada za dodijeljeno GGZ u ul. „Majevičkoj“ označenog po novom premjeru kao k.p.br.: 251/35, k.o. Srebrenik grad, površine 300 m2, radi izgradnje individualnog stambenog objekta ukupne korisne površine 192 m2, po Zaključku broj: 07-1619/12 od 24.10.2012.g.

21.556,00

Ukupno: 48.095,20

Page 137: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

135

811115 - Primici od prodaje stanova Uplata V rate za stanove u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-111/07 od 28.02.2008.g. o pružanju pomoći u finansiranju kupovine stanova za lica iz reda boračkih kategorija u cilju rješavanja stambenih pitanja kako slijedi: Opis Iznos Ahmetović Behija - I rata za stan u zgradi «G-8», površine 36 m² 1.159,00Bijelić Fazila - I rata za stan u zgradi «G-12», površine 42 m² 1.527,00Husejnović Tenzila - I rata za stan u zgradi «Bistrica I», površine 43,5 m² 1.977,50Glotić Izet - rata za stan-jednostanka, površine 65 m² u ul. «25. novembra» u Srebreniku

4.690,00

Imširović Bajro - rata za stan u zgradi «Bistrica», površine 47,50 m² 2.368,75Mulajašarević Munira - rata za stan u zgradi «Srebrenka I», površine 44 m²

2.198,00

Ramić Mustafa - rata za stan u zgradi «Tinjanka I», površine 45 m² 2.252,50Ukupno: 16.172,75 PREGLED UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK ZA PERIOD 2007-2012. GODINA u KM Vrsta prihoda i primitaka

2008. godina 2009. godina 2010. godina 2011. godina 2012. godina

1 2 3 4 5 6 Prihodi od poreza

6.041.789,66 5.543.677,58 5.379.359,76 5.418.900,70 5.212.283,75

Neporezni prihodi

3.190.809,49 2.819.916,00 2.270.218,57 2.025.086,72 1.865.518,05

Tekući tran-sferi (Tran-sferi i dona-cije)

1.198.696,26 543.144,06 1.348.925,33 1.643.083,43 529.047,16

Prihodi po osnovu zaos-talih obaveza

25.285,58 3.467,60 244,50 1.632,60 490,00

Primici 300.571.,67 84.667,95 124.876,75 23.972,75 64.267,95Ukupno: 10.757.152,66 8.994.873,19 9.123.624,91 9.112.676,20 7.671.606,91

Page 138: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

136

B - RASHODI I IZDACI Članom 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine «Službene novine FBiH», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10 i 45/10) utvrđeno je da se račun rashoda budžeta Federacije, kantona, gradova i općina sastoji od rashoda:

- za zaposlene, kao što su tekući izdaci za plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge,

- tekući transferi i plaćanja kamata, - za subvencije, pomoći i naknade, - kapitalni transferi, - te izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

Ukupni rashodi i izdaci u budžetu Općine za period 01.01 do 31.12.2012. godine iznose 10.190.726,79 KM i u odnosu na planiranu vrijednost u posmatranom periodu ostvareni su sa 89,57 %. u KM Opis Planirano za

2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01. - 31.12.2012.g.

Index (4/3) x 100

1 2 3 4 5 I - Tekući rashodi 7.308.900,00 7.072.500,00 6.412.472,30 90,67Bruto plaće, naknade plaća i troškova zaposlenih

2.458.900,00 2.379.500,00 2.329.961,23 97,92

Doprinosi poslodavca i ostali dop. 230.400,00 223.100,00 218.067,49 97,74Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

2.245.300,00 2.077.100,00 1.776.925,42 85,13

Tekući transferi i drugi tekući ras. 2.089.000,00 2.210.500,00 1.915.820,38 86,67Kapitalni transferi 165.300,00 67.300,00 56.734,46 84,30Izdaci za kamate i ostale naknade 120.000,00 115.000,00 114.963,32 99,97II - Izdaci 4.993.921,17 4.304.521,17 3.778.254,49 87,77Ukupno:(I+II) 12.302.821,17 11.377.021,17 10.190.726,79 89,57 PREGLED UKUPNO OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA OPĆINE

SREBRENIK ZA PERIOD 2008-2012. GODINA Vrsta rashoda i izdatka

2008. godina 2009. godina

2010. godina

2011. godina

2012. godina

1 2 3 4 5 6 I - Tekući rashodi 9.827.196,50 7.663.535,33 7.910.657,51 8.782.879,03 6.412.472,30Bruto plaće, naknade plaća i troškova zaposlenih

2.468.401,73 2.333.433,15 2.294.606,26 2.491.535,95 2.329.961,23

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi

211.023,89 210.213,24 208.328,91 229.688,83 218.067,49

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

4.097.284,82 3.298.363,76 3.359.922,73 3.758.478,30 1.776.925,42

Tekući transferi i drugi tekući

2.263.810,86 1.573.206,24 1.809.672,18 1.991.660,37 1.915.820,38

Page 139: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

137

rashodi Kapitalni transferi 653.428,66 128.155,58 117.617,06 197.007,97 56.734,46Izdaci za kamate i ostale naknade

133.246,54 120.163,36 120.510,37 114.507,61 114.963,32

II - JU Centar za socijalni rad

397.900,00 390.800,00 355.813,68 0,00 0,00

III - Izdaci 1.383.939,00 1.345.683,03 827.911,46 380.843,92 3.778.254,49Ukupno: 11.609.035,50 9.400.018,36 9.094.382,65 9.163.722,95 10.190.726,7

9 Obrazloženje tabele B - Rashodi i izdaci B - 1. Bruto plaće i naknade plaća Budžetom za 2012. godinu ukupno planirana sredstva za bruto plaće iznose: Opis Planirano za

2012.g. Izmjene i dopune budžeta za 2012.g.

Ostvareno za 01.01. - 31.12.2012.g.

Index (4/3) x 100

1 2 3 4 5 1. Bruto plaće i naknade 2.142.900,00 2.078.900,00 2.047.686,22 98,50 Neto plaće 1.477.000,00 1.433.200,00 1.412.493,81 98,56 Doprinosi na teret zaposlenih 665.900,00 645.700,00 635.192,41 98,37 2. Doprinosi poslodavca 227.100,00 220.100,00 215.191,68 97,77 Ukupno: (1+2) 2.370.000,00 2.299.000,00 2.262.877,50 98,43 U periodu 01.01.-31.12.2012. godine isplaćene su plaće zaposlenim radnicima za jedanaest mjeseci 2012. godine i ukalkulisana je plaća za decembar 2012. godine. B - 2. Naknade troškova zaposlenih Ovi troškovi obuhvataju izdatke za prevoz sa posla i na posao, za topli obrok tokom rada, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju (Kavgić Refija), jubilarne nagrade radnicima Općine i pomoć u slučaju smrti. Ukupno utrošena sredstva po ovom osnovu u 2012. godini iznose 273.883,29 KM. B - 3. Putni troškovi Putni troškovi obuhvataju izdatke za troškove prevoza u zemlji javnim sredstvima (zaposlenih radnika), troškove smještaja za službena putovanja u zemlji, troškove dnevnica u zemlji i inostranstvu te je po ovom osnovu u posmatranom periodu utrošeno 2.573,50 KM. B - 4. Izdaci za energiju Izdaci za energiju obuhvataju troškove nabavke električne energije (općinske zgrade i javna rasvjeta), lož ulja za zagrijavanje prostorija u kojima su smješteni radnici organa uprave i nabavka uglja i drva za zagrijavanje prostorija općinskih službi te je u posmatranom periodu za ove namjene utrošeno 173.514,42 KM.

Page 140: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

138

B - 5. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge obuhvataju izdatke za telefon, internet, mobilni telefon, poštanske usluge, vodu i kanalizaciju, usluge odvoza smeća, usluge na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina, održavanju javnih zelenih površina, odvozu smeća sa javnih površina, kafilerijski i poslovi dekorisanja kao i poslovi zimske službe na gradskim saobraćajnicama, lokalnim i nekategorisanim putevima općine Srebrenik za period od 01.01.2012.g. do 31.12.2012. godine i komunalne usluge u kolektivnim centrima, te je u posmatranom periodu po ovom osnovu utrošeno 390.315,99 KM. U strukturi ovih troškova najveći dio odnosi se na izdatke za usluge održavanja čistoće, čišćenje grada - ZKP i zimsku službu. 613324 - Izdaci za usluge održavanja čistoće, čišćenje grada, zimska služba - Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu Opis Iznos Izdaci za usluge na čišćenju i pranju javnih saobraćajnih površina, održavanju javnih zelenih površina, odvozu smeća sa javnih površina, kafilerijski i poslovi dekorisanja kao i poslovi zimske službe na gradskim saobraćajnicama, lokalnim i nekategorisanim putevima općine Srebrenik za period od 01.01.2012.g. do 31.12.2012. godine

312.600,00

Ukupno: 312.600,00

613329 - Ostale komunalne usluge - Komunalne usluge u kolektivnim centrima - Služba za društvene djelatnosti Opis Iznos Odvoz smeća iz izbjegličkog naselja u Špionici 9.531,50Sanacija kupatila za kuće Salihović Hasiba i Piragić Elvisa iz Sladne 642,60Priključak na vodovodne mrežu izbjegličke kuće br. 1 i 2 u Podorašju 2.239,55Izvođ. radova na sanaciji elektro instalacija u Kolektivnom centru Špionica 1.580,00Za crpanje i proštopavanje kanaliz. u izbjegličkim kućama u Seoni-Šahmerima, Tinji - „Pušinama“

2.514,35

Ukupno: 16.508,00 B - 6. Nabavka materijala i sitnog inventara U ovu kategoriju izdataka uključeni su izdaci za obrasce i papir, izdaci za kompjuterski materijal, izdaci za obrazovanje kadrova (stručna literatura i seminari), sitni inventar, izdaci za kancelarijski materijal, ostali administrativni materijal, izdaci za odjeću, uniforme i platno i sredstva za održavanje čistoće. Za ove namjene utrošeno je 48.059,27 KM. B - 7. Izdaci za usluge prijevoza i goriva U ovu kategoriju izdataka spadaju izdaci za benzin, dizel, registraciju motornih vozila (za vozila općinskih službi). Za ove namjene utrošeno je 44.486,34 KM. B - 8. Unajmljivanje imovine i opreme Ovu kategoriju izdataka čine izdaci za iznajmljivanje poslovnih prostora (korištenje sale Doma kulture za sjednice općinskog vijeća, sastanke općinskih službi,

Page 141: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

139

Udruženju porodica šehida i poginulih boraca i UDB, za zakup poslovnih prostorija koje koriste Udruženja boračkih organizacija i Udruženju građana Umjetnička radionica, za zakup poslovnog prostora koji se koristi za potrebe recitatorske, dramske, muzičke, likovne, folklorne sekcije, pisaca i pjesnika). B - 9. Izdaci za tekuće održavanje Vrijednost ukupno utrošenih sredstava za materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme, vozila, popravku i održavanje cesta, mostova, nasipa, javne rasvjete, objekata vodosnabdijevanja, kanalizacije, regulacija Mulaahmetovića potoka, uređenje grada, usluge za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja i usluge za provođenje hitnih mjera u toku djelovanja prirodne i druge nesreće u posmatranom periodu iznosi 505.884,98 KM. Najveći dio ovih sredstava utrošen je za materijal i usluge za popravku i održavanje cesta, mostova, nasipa, javne rasvjete i regulaciju Mulaahmetovića potoka. 613714 - Materijal za popravku i održ. cesta, mostova i nasipa - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za izvođenje radova na sanaciji gradskih ulica, lokalnih nekategorisanih puteva za 2012.g.

68.304,00

Ukupno: 68.304,00 613716 - Materijal za popravku i održavanje objekata vodosnabdijevanja i kanalizacije- Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za utrošenu vodu za gradsku fontanu 1.399,60Materijal za gradsku fontanu 184,75MZ Cage - za sufinan. izrade projekta vodosnabdijevanja u MZ Cage 1.600,00Ukupno: 3.184,35 613724 - Usluge za popravku i održ. cesta, mostova, nasipa - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za izlazak Komisije za izdavanje saglasnosti za prenos zemljišta na području općine Srebrenik od 30.01.2012.g.

351,00

Izvođenje radova na sanaciji makadamskog puta Ježinac-Mustafići 20.154,64Izvođenje radova na sanaciji asfaltnog puta Potpeć OŠ 15.178,80Izvođenje radova na sanaciji makadamskog puta Huremi-Mustafići 12.824,60Izvođenje radova na sanaciji asfaltnog puta OŠ Tinja - Tinja G. 14.483,20Za izv.radova na sanaciji kolovoza puta Lisovići-Brezik-Kurtići-Zahirovići 41.920,08Izvođenje radova na sanaciji puta za G. Srebrenik 22.781,34Izvođenje radova na sanaciji puta D. Potok - Cage 23.440,22Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze na cesri M18 Orašje-Tuzla, dionica Drenik-Ježinac

50.000,00

Izvođenje radova na sanaciji puta od Bjelava do Kuga 17.476,20Za izvođenej radova na izgradnji mosta preko Seonjačke rijeke za lokalni put Behrami - Dedići

8.014,25

Ukupno: 226.624,33

Page 142: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

140

613724 -Usluge u provođ. prevent. mjera u toku djelovanja prir. i druge nesreće-Služba za CZ Opis Iznos MZ Špionica C. - pomoć za preduzimanje preventivnih mjera na sprečavanju većih posljedica od djelovanja klizišta na putnoj komunikaciji kroz naselje Radići kod kuće Behaderović Hazima

4.000,00

JZU Dom zdravlja Srebrenik - za izvršenu deratizaciju Sportskog poligona kod kotlovnice u Srebreniku

200,00

JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ DD Srebrenik - za provođenje preventivnih mjera na ublažavanju posljedica suše

5.000,00

Ukupno: 9.200,00 613724 - Usluge u provođ. hitnih mjera u toku djelovanja prir. i druge nesreće-Služba za CZ Opis Iznos Za sanaciju klizišta na Bijelića Brdu radi uspostave putne komunikacije i zaštite ugroženih stambenih objekata po Rješenju Općinske službe Civilne zaštite, broj: 010-14-1-906/10 od 30.11.2010.g.

43.313,00

Vatrogasno društvo Srebrenik - za korištenje snaga CZ za angažovano ljudstvo i spasilačke akcije zaštite od požara od 18. i 27.03.2012.g.

844,00

Ukupno: 44.157,00 613725 - Usluge za popravku i održavanje objekata vodos. i kanal. - Služba za prostorno uređ Opis Iznos Za redovno održavanje gradske fontane u 2012. godini 5.659,00Ukupno: 5.659,00 613726 - Usluge za održavanje javne rasvjete - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za održavanje ulične rasvjete i semafora u gradu Srebreniku 38.448,54Ukupno: 38.448,54 613727 - Regulacija i sanacija korita rijeke Tinje u MP: Srebrenik, Tinja, D. Potok i Špionica i regulacija Malaahmetovića potoka - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Izvođenje radova na regulaciji Mulaahmetovića Potoka u gradu Srebrenik 66.488,90Ukupno: 66.488,90 B - 10. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa Ovi izdaci odnose se na izdatke za osiguranje vozila prilikom registracije, osiguranje zaposlenih-kolektivno osiguranje i proviziju poslovne banke za izvršene transakcije u platnom prometu. B - 11. Ugovorene usluge i druge posebne usluge U ovu kategoriju spadaju izdaci za usluge medija, štampanja, reprezentacije, ugovorene usluge-obilježavanje dana općine i drugih praznika, usluge objavljivanja tendera, oglasa i drugo, izdaci za stručne ispite, izdaci za hardverske i softverske usluge- nabavka softwera, izdaci za rad komisija, izdaci za naknade općinskim vijećnicima-paušale, ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti, posebna naknada

Page 143: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

141

na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, doprinosi za zdravstveno osiguranje i za PIO od primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada kod Općinskog vijeća, Opće uprave, Društvenih djelatnosti, Službe civilne zaštite i Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu i ostale nespomenute usluge i dadžbine kod: Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor, Službe za opću upravu, Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor, Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove, Službe za BIZ, Službe Civilne zaštite i Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu. Za ove namjene u posmatranom periodu utrošeno je 592.737,41 KM. Utrošak sredstava za rad komisija, paušale i ostale izdatke za druge samostalne djelatnosti dajemo u sljedećem tabelarnom pregledu. 613974 - Izdaci za rad komisija - Komisije vijeća - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju opć. vijeća 24.800,00Ukupno: 24.800,00 613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju opć. vijeća 1.148,08Ukupno: 1.148,08 613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju opć. vijeća 1.722,26Ukupno: 1.722,26 613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Komisije vijeća - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i kolegiju opć. vijeća 2.755,49Ukupno: 2.755,49 613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povr. poslova - Paušal, Komisije vijeća - Općinsko vijeće Opis Iznos 0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplata dnevnica Komisijama koje je formiralo općinsko vijeće

186,50

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplata paušala općinskim vijećnicima

637,01

Ukupno: 823,51 Vršene su isplate komisijama koje je formiralo Općinsko vijeće i to: Komisija za pitanja mladih, Komisiji za procjenu nepokretnosti, Statutarno-pravnoj komisiji, Komisiji za budžet i ekonomski razvoj, Komisiji za rješavanje žalbi protiv prvostepenih

Page 144: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

142

rješenja u upravnim stvarima, Komisija za licitaciju građevinskog zemljišta, Komisija za odlikovanja i općinska priznanja, Komisiji za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, Etičkoj komisiji časti, Komisija za pitanja mladih, Kolegiju općinskog vijeća, Komisiji za izbor i imenovanje, Predstavniku statutarno-pravne komisije, komisije za budžet i ekonomski razvoj, komisije za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline i komisije za odlikovanja i općinska priznanja za prisustvo na sjednicama vijeća. 613974 - Izdaci za rad komisija-Tehnički prijem objekata i nadzor-Služba za prostorno uređ. Opis Iznos A. Edin, E. Sakib, G. Osman, K. Fahrudin, M. Mufid, Z. Sead, L. Sakib, M. Miralem, Z. Vehbija, Z. Maksida, M. Nedim, M. Enisa - za isplate komisijama za tehnički prijem objekata

23.340,00

Ukupno: 23.340,00 613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povr. samostalnog rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos A. Edin, E. Sakib, G. Osman, K. Fahrudin, M. Mufid, Z. Sead, L. Sakib, M. Miralem, Z. Vehbija, Z. Maksida, M. Nedim, M. Enisa - za isplate komisijama za tehnički prijem objekata

838,06

Ukupno: 838,06 613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povr. samostalnog rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos A. Edin, E. Sakib, G. Osman, K. Fahrudin, M. Mufid, Z. Sead, L. Sakib, M. Miralem, Z. Vehbija, Z. Maksida, M. Nedim, M. Enisa - za isplate komisijama za tehnički prijem objekata

1.257,12

Ukupno: 1.257,12 613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povr. samost. rada - Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje stambeno-kom. poslove i obnovu Opis Iznos A. Edin, E. Sakib, G. Osman, K. Fahrudin, M. Mufid, Z. Sead, L. Sakib, M. Miralem, Z. Vehbija, Z. Maksida, M. Nedim, M. Enisa - za isplate komisijama za tehnički prijem objekata

2.011,35

Ukupno: 2.011,35 613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prir. i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privr. i povr. poslova-Tehnički prijem objekata i nadzor - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos 0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplata plaća radnika

767,85

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplata komisiji za tehnički prijem objekata

116,70

Ukupno: 884,55 613975 - Izdaci za naknade općinskim vijećnicima - Paušal - Općinsko vijeće Opis Iznos

Page 145: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

143

Isplate paušala općinskim vijećnicima 139.562,00Ukupno: 139.562,00 613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušal - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate paušala općinskim vijećnicima 6.477,37Ukupno: 6.477,37 613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušali - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate paušala općinskim vijećnicima 9.716,07Ukupno: 9.716,07 613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Paušali - Općinsko vijeće Opis Iznos Isplate paušala općinskim vijećnicima 15.545,64Ukupno: 15.545,64 613976 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Opća uprava Opis Iznos Hamidović Mustafa iz D. Potoka - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija u Matičnom uredu u D. Potoku

350,00

Ćelahmetović Šemsudin iz Podorašja - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija Matičnom uredu u Podorašju

350,00

Velić (Šahin) Mevludin iz Potpeća - za poslove prijema, obrade, distr. i evidencija podataka o opasnostima, provjera ispravnosti telekomunik. mreže, vođenje odgovarajućih evidencija, rukovanje sistemom veza i uređaja, vrši uzbunjivanje vatrogasaca, obezbjeđuje govorno eksterno i pisano komuniciranje svih učesnika u akciji gašenja, te drugi poslovi

5.250,00

Delić Sedija iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor i Službe za BIZ-a općine Srebrenik

4.296,00

M. Anisa, B. Vilma, V. Sabina, K. Halid, S. Ibrahim, B. Nermina, B. Sonja, M. Besima, J. Muhamed, M. Nedim - naknada članovima Komisije za izbor državnog službenika u Općini

1.000,00

H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. medicine, I. Nedim, spec. porodične med. i T. Samir, dr. medicine - za poslove mrtvozorstva

30,00

H. Senad, B. Svjetlan, M. Sakib, S. Esmir, J. Ibrahim, J. Mersed - Komisiji za prikupljanje, obradu zahtjeva i postupak odabira najpovoljnijih ponuda za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Srebrenik - naknada za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje i obradu zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

1.800,00

Delić Zekerijah iz Špionice Centar - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija MU Špionica C.

350,00

Baraković Nura iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Općinskog suda Gradačac, Odjeljenje u Srebreniku

716,00

Page 146: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

144

Selimović Nermin iz Srebrenika - za limarske radove na zgradi Općinskog načelnika

860,00

Šabanić Ismir iz Tinje - za poslove u ažuriranju evidencije za uvođenje trezorskog poslovanja i izrada Rješenja po osnovu povrata poreza po osnovu Zakona o porezu na dohodak i knjiženje navedenih rješenja u knjigovodstvene evidencije u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor

1.500,00

Smajlović Ibrahim, dipl. oec iz Srebrenika - naknada za izvršeno vještačenje valorizacije isplaćene naknade ranijim vlasnicima Smajlović Edinu i dr. iz Tuzle za izuzeto zemljište 1990. godine po Sporazumu broj: 02-475-7/90 od 04.10.1990.g.

150,00

Halilčević Amir iz Gračanice - za angažovanje na izradi premjera i predračuna neophodnih radova za rekonstrukciju ulica: B. Branilaca, K. Bana, 1. Marta i Zlatnih Ljiljana

800,00

H. Džemal, K. Derviša, doc.dr.med.sci. Amer Čustović, M. Jašarević, Z. Nurikić - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika - Sekretara organa uprave općine Srebrenik i ostalih državnih službenika u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor - komunalni i sanitarni inspektor i stručni savjetnik za planiranje, razvoj i investicije

450,00

D. Jasminka, V. Sabina, S. Ajša, S. Jakub, S. Razim - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika i to: stručni saradnik za građanska stanja u Službi za opću upravu, stručni saradnik za pravne poslove budžeta i JN, za finansije i poljoprivredu u Službi za budžet i Stručni saradnik u službi za društvene djelatnosti

1.000,00

Ukupno: 18.902,00

613986 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Opća uprava Opis Iznos Hamidović Mustafa iz D. Potoka - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija u Matičnom uredu u D. Potoku

12,57

Ćelahmetović Šemsudin iz Podorašja - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija Matičnom uredu u Podorašju

12,57

Velić (Šahin) Mevludin iz Potpeća - za poslove prijema, obrade, distrib. i evidencija podataka o opasnostima, provjera ispravnosti telekomunik. mreže, vođenje odgovarajućih evidencija, rukovanje sistemom veza i uređaja, vrši uzbunjivanje vatrogasaca, obezbjeđuje govorno eksterno i pisano komuniciranje svih učesnika u akciji gašenja, te drugi poslovi

188,51

Delić Sedija iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor i Službe za BIZ-a općine Srebrenik

154,20

M. Anisa, B. Vilma, V. Sabina, K. Halid, S. Ibrahim, B. Nermina, B. Sonja, M. Besima, J. Muhamed, M. Nedim - naknada članovima Komisije za izbor državnog službenika u Općini

46,30

H. Senad, B. Svjetlan, M. Sakib, S. Esmir, J. Ibrahim, J. Mersed - Komisiji za prikupljanje, obradu zahtjeva i postupak odabira najpovoljnijih ponuda za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Srebrenik - naknada za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje i obradu zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

83,33

Delić Zekerijah iz Špionice Centar - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija MU Špionica C.

12,56

Baraković Nura iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Općinskog 25,70

Page 147: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

145

suda Gradačac, Odjeljenje u Srebreniku Selimović Nermin iz Srebrenika - za limarske radove na zgradi Općinskog načelnika

30,88

Šabanić Ismir iz Tinje - za poslove u ažuriranju evidencije za uvođenje trezorskog poslovanja i izrada Rješenja po osnovu povrata poreza po osnovu Zakona o porezu na dohodak i knjiženje navedenih rješenja u knjigovodstvene evidencije u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor

53,86

Smajlović Ibrahim, dipl. oec iz Srebrenika - naknada za izvršeno vještačenje valorizacije isplaćene naknade ranijim vlasnicima Smajlović Edinu i dr. iz Tuzle za izuzeto zemljište 1990. godine po Sporazumu broj: 02-475-7/90 od 04.10.1990.g.

5,39

Halilčević Amir iz Gračanice - za angažovanje na izradi premjera i predračuna neophodnih radova za rekonstrukciju ulica: B. Branilaca, K. Bana, 1. Marta i Zlatnih Ljiljana

28,73

H. Džemal, K. Derviša, doc.dr.med.sci. Amer Čustović, M. Jašarević, Z. Nurikić - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika - Sekretara organa uprave općine Srebrenik i ostalih državnih službenika u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor - komunalni i sanitarni inspektor i stručni savjetnik za planiranje, razvoj i investicije

20,83

D. Jasminka, V. Sabina, S. Ajša, S. Jakub, S. Razim - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika i to: stručni saradnik za građanska stanja u Službi za opću upravu, stručni saradnik za pravne poslove budžeta i JN, za finansije i poljoprivredu u Službi za budžet i Stručni saradnik u službi za društvene djelatnosti

46,30

Ukupno: 721,73

613987 - Doprinos za PIO na primitake od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Opća uprava Opis Iznos Hamidović Mustafa iz D. Potoka - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija u Matičnom uredu u D. Potoku

18,85

Ćelahmetović Šemsudin iz Podorašja - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija Matičnom uredu u Podorašju

18,85

Velić (Šahin) Mevludin iz Potpeća - za poslove prijema, obrade, distribucije i evi. podataka o opasnostima, provjera ispravnosti telekomun. mreže, vođenje odgovarajućih evidencija, rukovanje sistemom veza i uređaja, vrši uzbunjivanje vatrogasaca, obezbjeđuje govorno eksterno i pisano komuniciranje svih učesnika u akciji gašenja, te drugi poslovi

282,73

Delić Sedija iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor i Službe za BIZ-a općine Srebrenik

231,36

M. Anisa, B. Vilma, V. Sabina, K. Halid, S. Ibrahim, B. Nermina, B. Sonja, M. Besima, J. Muhamed, M. Nedim - naknada članovima Komisije za izbor državnog službenika u Općini

69,44

H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. medicine, I. Nedim, spec. porodične med. i T. Samir, dr. medicine - za poslove mrtvozorstva

61,11

H. Senad, B. Svjetlan, M. Sakib, S. Esmir, J. Ibrahim, J. Mersed - Komisiji za prikupljanje, obradu zahtjeva i postupak odabira najpovoljnijih ponuda za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Srebrenik - naknada za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje i obradu zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

125,00

Delić Zekerijah iz Špionice Centar - za poslove loženja kotlovnice za 18,86

Page 148: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

146

redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija MU Špionica C. Baraković Nura iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Općinskog suda Gradačac, Odjeljenje u Srebreniku

38,56

Selimović Nermin iz Srebrenika - za limarske radove na zgradi Općinskog načelnika

46,32

Šabanić Ismir iz Tinje - za poslove u ažuriranju evidencije za uvođenje trezorskog poslovanja i izrada Rješenja po osnovu povrata poreza po osnovu Zakona o porezu na dohodak i knjiženje navedenih rješenja u knjigovodstvene evidencije u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor

80,80

Smajlović Ibrahim, dipl. oec iz Srebrenika - naknada za izvršeno vještačenje valorizacije isplaćene naknade ranijim vlasnicima Smajlović Edinu i dr. iz Tuzle za izuzeto zemljište 1990. godine po Sporazumu broj: 02-475-7/90 od 04.10.1990.g.

8,08

Halilčević Amir iz Gračanice - za angažovanje na izradi premjera i predračuna neophodnih radova za rekonstrukciju ulica: B. Branilaca, K. Bana, 1. Marta i Zlatnih Ljiljana

43,09

H. Džemal, K. Derviša, Doc.dr.med.sci. Amer Čustović, M. Jašarević, Z. Nurikić - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika - Sekretara organa uprave općine Srebrenik i ostalih državnih službenika u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor - komunalni i sanitarni inspektor i stručni savjetnik za planiranje, razvoj i investicije

31,25

D. Jasminka, V. Sabina, S. Ajša, S. Jakub, S. Razim - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika i to: stručni saradnik za građanska stanja u Službi za opću upravu, stručni saradnik za pravne poslove budžeta i JN, za finansije i poljoprivredu u Službi za budžet i Stručni saradnik u službi za društvene djelatnosti

69,40

Ukupno: 1.143,70

613988 - Porez na dohodak od druge samostalne djel. i povr. samostalnog rada - Opća uprava Opis Iznos Hamidović Mustafa iz D. Potoka - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija u Matičnom uredu u D. Potoku

30,16

Ćelahmetović Šemsudin iz Podorašja - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje, pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija Matičnom uredu u Podorašju

30,16

Velić (Šahin) Mevludin iz Potpeća - za poslove prijema, obrade, distr. i evidencija podataka o opasnostima, provjera ispravnosti telekomun. mreže, vođenje odgovarajućih evidencija, rukovanje sistemom veza i uređaja, vrši uzbunjivanje vatrogasaca, obezbjeđuje govorno eksterno i pisano komuniciranje svih učesnika u akciji gašenja, te drugi poslovi

452,41

Delić Sedija iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor i Službe za BIZ-a općine Srebrenik

370,20

M. Anisa, B. Vilma, V. Sabina, K. Halid, S. Ibrahim, B. Nermina, B. Sonja, M. Besima, J. Muhamed, M. Nedim - naknada članovima Komisije za izbor državnog službenika u Općini

111,10

H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. medicine, I. Nedim, spec. porodične med. i T. Samir, dr. medicine - za poslove mrtvozorstva H. Senad, B. Svjetlan, M. Sakib, S. Esmir, J. Ibrahim, J. Mersed - Komisiji za prikupljanje, obradu zahtjeva i postupak odabira najpovoljnijih ponuda

200,00

Page 149: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

147

za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Srebrenik - naknada za provođenje postupka po Javnom pozivu za prikupljanje i obradu zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta Delić Zekerijah iz Špionice Centar - za poslove loženja kotlovnice za redovno zagrijavanje , pored prostorija ambulante porodične medicine MZ i prostorija MU Špionica C.

30,16

Baraković Nura iz Srebrenika - za poslove čišćenja prostorija Općinskog suda Gradačac, Odjeljenje u Srebreniku

61,70

Selimović Nermin iz Srebrenika - za limarske radove na zgradi Općinskog načelnika

74,11

Šabanić Ismir iz Tinje - za poslove u ažuriranju evidencije za uvođenje trezorskog poslovanja i izrada Rješenja po osnovu povrata poreza po osnovu Zakona o porezu na dohodak i knjiženje navedenih rješenja u knjigovodstvene evidencije u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor

129,26

Smajlović Ibrahim, dipl. oec iz Srebrenika - naknada za izvršeno vještačenje valorizacije isplaćene naknade ranijim vlasnicima Smajlović Edinu i dr. iz Tuzle za izuzeto zemljište 1990. godine po Sporazumu broj: 02-475-7/90 od 04.10.1990.g.

12,93

Halilčević Amir iz Gračanice - za angažovanje na izradi premjera i predračuna neophodnih radova za rekonstrukciju ulica: B. Branilaca, K. Bana, 1. Marta i Zlatnih Ljiljana

68,94

H. Džemal, K. Derviša, doc.dr.med.sci. Amer Čustović, M. Jašarević, Z. Nurikić - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika - Sekretara organa uprave općine Srebrenik i ostalih državnih službenika u Službi za budžet, poduzetništvo i nadzor - komunalni i sanitarni inspektor i stručni savjetnik za planiranje, razvoj i investicije

50,00

D. Jasminka, V. Sabina, S. Ajša, S. Jakub, S. Razim - za naknadu članovima Komisije za izbor državnog službenika i to: stručni saradnik za građanska stanja u Službi za opću upravu, stručni saradnik za pravne poslove budžeta i JN, za finansije i poljoprivredu u Službi za budžet i Stručni saradnik u službi za društvene djelatnosti

111,11

Ukupno: 1.732,24

613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova - Opća uprava Opis Iznos 0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplate plaća radnika opće uprave

1.197,52

0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplte naknada po ugovorima

91,43

Ukupno: 1.288,95 613970 - Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo - Služba za društvene djelatnosti Opis Iznos H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. medicine, I. Nedim, spec. porodične med. i T. Samir, dr. medicine - za poslove mrtvozorstva

8.000,00

Ukupno: 8.000,00

Page 150: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

148

613980 - Izdaci poreze i doprinose na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - Mrtvozorstvo - Služba za društvene djelatnosti Opis Iznos H. Ešref, spec. urgentne med., J. Mevludin dr. medicine, I. Nedim, spec. porodične med. i T. Samir, dr. medicine - za poslove mrtvozorstva

1.798,21

Ukupno: 1.798,21

613976 - Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti - Služba CZ Opis Iznos Služba hitne medicinske pomoći JZU „Dom zdravlja“ Srebrenik - novčana nagrada u povodu obilježavanja 1. Marta Dana CZ FBiH

300,00

Zukić Hajdi iz Lisovića - novčana nagrada u povodu obilježavanja 1. Marta Dana CZ FBiH

100,00

Smajlović Mersudin iz Lika - novčana nagrada u povodu obilježavanja 1. Marta Dana CZ FBiH

100,00

Ukupno: 500,00

613983 - Posebana naknada na dohodak za zaštitu prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova - Služba CZ Opis Iznos 0,5 % posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prilikom isplata plaća radnika

927,47

Ukupno: 927,47

Utrošak sredstava za ostale nespomenute usluge i dadžbine dajemo u sljedećem tabelarnom pregledu.

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata - Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor Opis Iznos Za rušenje bespravo izgrađene garaže u ul. 211. Oslobodilačke brigade vl. Radić Miladina

397,80

Ukupno: 397,80

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Učešće u projektima u implementaciji Strategije razvoja općine Srebrenik - Fond otvoreno društvo BiH i garancija za dobijanje kredita privrednika - Za udruženje za razvoj Nerda Tuzla- Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor Opis Iznos Za uređenje centra grada i gradskog poligona (školsko igralište) u općini Srebrenik, FOND MILP

28.153,00

Za čišćenje vodotoka i divljih deponija na području općine Srebrenik, FOND-MILP 9.901,30Ukupno: 38.054,30

Page 151: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

149

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Usluge recertificiranja - ISO standardi i drugo - Služba za opću upravu Opis Iznos Za nabavku novogodišnjih poklona 2.064,00Za obavljanje usluga mjerenja intenziteta i uticaja buke uz izradu izvještaja o stručnom nalazu o izvršenim mjerenjima

480,00

Za nabavku čelične bolcne 8/75 GT, geodetska tačka-300GVS za geodetsku službu

353,93

Za takse za izdavanje Uvjerenja od strane UIO 67,00Za certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 4.914,00Za nabavku mjenica za Općinu 60,00Za taksu na poljoprivrednu saglasnost na promjenu namjene polj. zemljišta

40,00

Za uplatu ZZO i listing PIO/MIO 22,00Za markicu crvenog križa 16,40Za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta po Rješenju broj:01-02.2-1871/12 AP

28,00

Za ino plaćanja sa deviznog računa Općine 93,31Za projekat „Pojednostavljenje administrativnih postupaka, povećanje transparentnosti i smanjenje troš. poslovanja“ IFC-Međ. fin. korporacija

10.000,00

Za nabavku slika i drvenog okvira za slike za posjete Agenciji za slivove rijeke Save, Fondu za zaštitu okoliša, predstavnike Saudijskog fonda Rijad

1.397,24

Za nabavku armiranih stubića za potrebe Geodetske službe 60,00Za usluge dezinsekcije, deratizacija i dezinfekcija objekta i oko objekta 700,00Za izdavanje PEES za zgradu Općine i priključenje na EES, o,4 kv 93,60Za taksu za prethodnu vodnu saglasnost za projekat toplifikacije grada 45,00Ukupno: 20.434,48

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-Digitalizacija geodetskih planova-vektorski oblik dijela općine Srebrenik, obnova gradske geodetske mreže i nabavka softvera-Služba za geodetske poslove Opis Iznos Za usluge prevođenja katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik (digitalizacija katastarskih planova) za područje općine Srebrenik-katastarske općine: Podorašje, Seona, Sladna, II i Straža (ukupno: 9074 katast. parcele) u skladu sa Pravilnikom o bazi podataka katastra nekret.

14.745,25

Za usluge izrade baze podataka katastra nekretnina za dio područja općine Srebrenik-katast. općine: Jasenica, Lisovići i Tinja (ukupno:10403 k.p.) u skladu sa Pravilnikom o bazi podataka katastra nekretnina

16.070,39

Ukupno: 30.815,64

613991 - Ostale nesp. usluge i dadžbine - Izdaci za izgradnju, rekonstr., i održavanje spomen obilježja 1991-1995.g. i Spomen kosturnice borcima NOR-a 1991-1945.g. - Služba za BIZ Opis Iznos MZ Špionica Centar - pomoć za izgradnju Šehidskog spomen obilježja 5.000,00MZ Jasenica - pomoć za izgradnju Šehidskog spomen obilježja u C. Brdu 5.000,00Mz Cerik - pomoć za izgradnju Spomen obilježja 4.000,00MZ Lipje - pomoć za izgradnju Šehidskog spomen obilježja 5.000,00MZ Lisovići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00

Page 152: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

150

MZ Podorašje - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00Brezik- za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00Zahirovići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Tinja G. - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ D. Potok - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Dedići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Šahmeri - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Seona - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Behrami - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Kuge - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Like - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Ljenobud - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Cage - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Lipje - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ G. Srebrenik - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obiljež. 150,00MZ G. Srebrenik-Šehitluci-za čišćenje prostora u krugu izgr. Spomen obilj. 100,00MZ Srebrenik II, Kuzumovići-za čišćenje prostora u krugu izgr. Spomen o 100,00MZ Ćehaje - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Babunovići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Ćojluk - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Rapatnica - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ D. Moranjci-za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ G. Moranjci - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obiljež. 100,00MZ Brnjičani - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Falešići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Čekanići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ D. Špionica - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Špionica C., Tutnjevac - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja

100,00

MZ Špionica S. - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Huremi - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 100,00MZ Cerik - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Ahmići - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Murati - za čišćenje prostora u krugu izgrađenih Spomen obilježja 150,00MZ Jasenica - pomoć za regulisanje preostalog duga, troškova izgradnje šehidskog spomen obilježja

3.055,00

MZ Lipje - pomoć za izgradnju Šehidskog spomen obilježja 2.500,00Ukupno: 28.855,00

613991 - Ostale nesp. usluge i dadž. - Obilježavanje godišnjica i mem. datuma-Služba za BIZ Opis Iznos Cvijeće za obilježavanje godišnjica 1.560,00UDB Srebrenik - za obilježavanje 20-te god. Armije RBiH u Doboj Istoku 200,00UDB Srebrenik - za obilj. 20-te godišnjice formiranja Dobrovoljačke čete 100,00Za troškove korištenja „Plave sale“ u povodu obilježavanja 15. aprila „Dana Armije BiH“

58,50

Za organizovanje Memorijalnog turnira pod nazivom „11 Ljiljana“, FK „Bukovik“ G. Srebrenik

150,00

MZ Brezik - pomoć u organizovanju II Memorijalnog turnira u šahu 100,00JOB «Unija veterana» općine Srebrenik - za organizovanje obilježavanja 1.000,00

Page 153: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

151

09. aprila dana formiranja štaba TO Srebrenik JOB «Unija veterana» općine Srebrenik - za putne troškove predstavnika boračkih udruženja i udruga za odlazak u Sarajevo na sastanak sa Ministarstvom za boračka pitanja FBiH

200,00

Za obilježavanje godišnjice formiranja 211. Oslobodilačke brigade i 15. aprila „Dana Armije BiH“

163,00

JOB Unija veterana Srebrenik - za finansiranje tradicionalne manifest. „Dani otpora“ općine Srebrenik

2.500,00

PD „Majevica“ Srebrenik - za troškove organizovanja otkrivanja Spomen ploče „ Put spasa“ na Lipicima

90,00

Za izgradnju Spomen ploče „ Put spasa“ na Lipicima 462,00MZ Čekanići - za organizovanje Memorijalnog turnira u malom nogometu posvećenog PB šehidima

100,00

Za pakete porodicama i roditeljima poginulih boraca prilikom posjete za godišnjice

4.798,32

MZ Ćehaje - za održavanje memorijalnog turnira 150,00Ukupno: 11.631,82

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Opremanje struktura CZ - Služba CZ Opis Iznos Za nabavku potrošnog materijala i sredstava koja se koriste u procesu gašenja požara i vježbi u Vatrogasnom društvu

450,00

Za nabavku i isporuku opreme za Službu CZ 3.202,50Za nabavku digitalnog fotoaparata SAMSUNG EC-ES 80 za Službu CZ 234,00UG „Spas“ - za štampanje knjige „CZ općine Srebrenik u odbrambenom - oslobodilačkom ratu 1992-1995.g.“

3.500,00

Radio klub E71EBS Srebrenik - za nabavku antenskog stuba i rotatora za antenu Yaesu

1.000,00

Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik - za učestvovanje na međunarodnoj obuci pod nazivim „POTRAGA PRENJ 2012“

500,00

Ukupno: 8.886,50

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine - Izdaci za izradu projektno-planske dokumentacije - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za izradu idejnog rješenja saobraćajnice u dijelu naselja Bare uz regulisano korito r. Tinje

659,88

Za izradu projektno-tehničke dokum. za rekonstrukciju ul. Vahida Ibrića 502,63Za izradu idejnog rješenja saobraćajnice kroz naselje Sječe 577,98Za usluge revizije Glavnog projekta pristupnog puta od Spomen obilježja u G. Srebreniku

351,00

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekat „Vatrogasni dom“ 2.250,00Za izradu projektno-tehničke dokum. sa geodetskom podlogom i istražnim radovima na sanaciji klizišta na putnoj komunikaciji u Ul. M. Ibrahimovića

4.920,00

Za izradu projektno-tehničke dokum. za rekonstrukciju ulice M. Tita 1.755,00Za izradu projekta uvođenja novih količina vode u vodovodni sistem Falešići-Brnjičani

5.400,00

Za izradu projekta trase od bunara „BK2“ do rezervoara „Krušik“ u naselju Podorašje

5.990,00

Page 154: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

152

Za izradu projektno-tehničke dok. adaptacije i sanacije Sportskog poligona u Srebreniku

1.000,00

Za izradu ragulacionog plana MZ Tinja 5.641,20Za izradu plana upravljanja otpadom za rekonstr. postrojenja i izgradnju distributivnog cjevovoda za projekat toplifikacije grada Srebrenika

1.404,00

Za reviziju projekta uvođenja dodatnih količina vode iz gradskog sistema u vodovodne sisteme MZ Ljenobud, Kuge

585,00

Za izradu studije korištenja i zbrinjavanja voda u projektu toplifikacije grada Srebrenik

1.500,00

Za izradu glavnog izvedbenog projekta distributivnog cjevovoda toplotne energije i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u centralnoj toplani

12.870,00

Za izradu „ZONING“ plana poslovne zone „Špionica“ Srebrenik 5.967,00Za izradu Studije izvodljivosti za dovođenje dodatnih količina vode za piće za MP Tinja i MP Podorašje

2.995,20

Ukupno: 54.368,89

613991 - Ostale nespomenute usluge i dadžbine-Izdaci za vođenje aktivnosti oko toplifikacije grada - Služba za prostorno uređenje Opis Iznos Za troškove vođenja aktivnosti oko toplifikacije grada Srebrenik za 2012.g 24.000,00Za sufinansiranje rada čuvarske službe na Deponiji komunalnog otpada „Babunovići“ za 2012.g.

35.269,20

Ukupno: 59.269,20

B - 12. Tekući transferi drugim nivoima vlasti

Za tekuće transfere u mjesnim zajednicama utrošeno je 53.744,26 KM. Sredstva su raspodijeljena za finansiranje rada vijeća Mjesnih zajednica, tekuće održavanje prostorija MZ i za loženje u kancelarijama MU u D. Potoku, Špionici i Podorašje i MZ Babunovići za benefit. 614121 - Transfer za kulturu - «OGUS», Dani povelje i ostale kulturne manifestacije kod Službe za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica izdvojena su sredstva za: Opis Iznos Za održavanje manifestacije „Dani povelje 2012“ Srebrenik 2.500,00Bešić Svjetlan iz Srebrenika - za organizovanje kulturne manifestacije - likovne kolonije „Majevica 2012.g.“

1.500,00

Za održavanje kulturne manifestacije «Srebrenik otvoreni grad umjetnosti - OGUS 2012» Srebrenik

24.000,00

Ukupno: 28.000,00

Transfer Centaru za socijalni rad odnosi se na izdvajanja za finansiranje: plaća, poreza i doprinosa na plaće, naknade troškova zaposlenih, materijalnih troškova, grantova pojedincima (jednokratne socijalne pomoći) i za osiguranje neosiguranih lica u ukupnom iznosu od 320.000,00 KM.

Page 155: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

153

B - 13. Tekući transferi pojedincima

U ovu kategoriju izdataka spadaju: izdaci za vojne invalide, borce i porodice poginulih boraca i demobilisane pripadnike OS RBiH, novčane naknade nezaposlenim licima, izdaci za raseljena lica i pomoć za održivi povratak i ostali grantovi pojedincima (pomoći po zahtjevima, podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, isplate stipendija i kredita i za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom), te je po ovom osnovu u posmatranom periodu utrošeno 398.234,94 KM. Sa budžetske pozicije Izdaci za RVI, članove PPB i DP OS RBiH isplaćena su sredstva licima u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica kojim je uređeno: korisnici prava iz ovog Pravilnika, vrste jednokratne pomoći, kriteriji za odobravanje jednokratne pomoći, organi i postupak odlučivanja kod odobravanja i ostala pitanja iz oblasti koja se reguliše odredbama ovog Pravilnika.

Sa budžetske pozicije Novčane naknade nezaposlenim licima vršene su isplate za: 614223 - Novčane naknade nezaposlenim licima - Stručna služba Općinskog načelnika Opis Iznos DOO „Konto“ Srebrenik (S. Admir) 900,00AC „Smajlović“ d.o.o. Šićki Brod Tuzla (S. Anela) 900,00DOO „Aktiva“ (Z. Ahmed) 1.800,00Pripravnicima u JP Vodovod i kanalizacija «Srebrenik» DD Srebrenik (O. Nermin, M. Edisa, O. Adnan, O. Amir, I. Adnan)

4.500,00

JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik (L. Amela, S. Amir, M. Azra i I. Ivana)

4.050,00

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik (B. Atifa, D. Dženita, O. Amra, Z. Rijad, I. Sanel, i H. Adis, O. Rusmira, H. Almir, K. Siniša, Dž. Selma, L. Nermina, D. Selma)

10.650,00

DOO «Herceg» Srebrenik (H. Hidajet) 900,00JU Prva OŠ Srebrenik (M. Merima, M. Arnela, I. Edina, M. Emira,V. Maida, I Edina, V. Damir, A. Mirela, J. Maja, K. Denis, P. Jasmina, H. Jasna i A. Šejla))

14.366,13

JU OŠ D. Potok (T. Admir, S. Amir, M. Meho, M. Emina, M. I. Anela) 6.033,55JU Centar za socijalni rad Srebrenik (L. Elvisa, H. Sead, S. Zlatan, A. Husret, K. Amra, H. Faruk, H. Selma, Đ. Ekbera, M. Etjena, H. Sadela, K: Armela, K. Edina, I. Emina, I. Alija)

12.225,00

JU Dom zdravlja Srebrenik (J. Adriana, M. Šejla, O. Edina,P. Alma) 2.911,37JKP „9. Septembar“ DD, Srebrenik (Z. Merima, I. Jasmina, M. Jasmina, Z. Azra, D. Samir, V. Edim, O. Mirza)

5.400,00

JU «Sportsko rekreativni centar» Srebrenik (Š. Ismir) 75,00JZU UKC Tuzla (M. Aldijana) 1.050,00Porezna uprava Srebrenik (V. Asmira, H. Erna, B. Enida) 1.952,00DD „Ingram“ Srebrenik (S. Elvis, J. Alem, M. Alma, M. Sadika, A. Nermin, A. Jasmin, L. Mirnes, I. Jasmin, M. Edina)

7.492,85

DOO „Intertrans komerc-Musić“ D. Potok (I. Ernato, B. Enis) 13.425,82JU OŠ Rapatnica (M. Mubina, E. Edin i H. Emina) 5.877,84JU OŠ Sladna (N. Izabela ) 1.186,96JU Druga osnovna škola Srebrenik (Dž. Vahida, H. Elvir, O. Mersed, S. Adis, S. Alma, I. Adisa, M. Melisa, M. Arnela, M. Anela, O. Dijana, O.

15.387,57

Page 156: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

154

Mirsada, I. Enisa, B. Erna ) JU OŠ Tinja (G. Salko, M. Samra, H. Munevera, Š. Emir, B. Č. Alma, S. Esma, N. Mersiha, G. Hazim, M. Ibrahim)

11.176,39

JU OŠ Špionica (Dž. Elvida, B. Nesiba, M. Almedina, H. Armela) 4.846,59DOO „Printas“ Srebrenik (K. Nermina) 900,00DOO „Zahareks“ Srebrenik (O. Edina, S. Maksida) 1.800,00DOO „Hidromont“ Srebrenik (T. Nermin) 900,00JU MSŠ Srebrenik (S. Emir, S. Šejla, H. Belma, B. Alma, Č. Minela, J. Sead, M. Amela)

7.490,90

DOO „Klas“ Srebrenik (V. Raisa, Z. Adna, S. Samra) 2.700,00Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik (B. Elvis) 900,00DOO Kopex Sarajlić“ Srebrenik (M. Jasmina) 900,00DOO „Nirmex“ Srebrenik (M. Nermina) 900,00DOO „Okions“ Srebrenik (O. Nermin) 1.050,00Advokatska kancelarija Suljagić Emir (B. Muharem) 900,00DOO „Tehnograd Company“ Tuzla (J. Hidajeta) 1.125,00DOO „Valplast“ Srebrenik (S. Admir) 978,57Ukupno: 147.651,54

Sa budžetske pozicije pomoći po zahtjevima isplate su vršene u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka dodjele sredstava iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i prošireni oblici socijalne pomoći. Sa budžetske pozicije-podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji isplaćena su sredstva u skladu sa Programom utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom općine Srebrenik za 2012. godinu («Službeni glasnik općine Srebrenik, broj: 9/12) i Zaključcima Općinskog načelnika, na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor. 614239 - Ostali grantovi pojedincima-Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji - Služba za budžet poduzetništvo i nadzor Opis Iznos Za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji pojedinačnim vlasnicima pčelinjih zajednica - društava- članovi PD „Roj“ Srebrenik po Rješenju o ostvarivanju prava na novčanu podršku za vlasnike pčelinjih zajednica - društava u iznosu od 13.368,60 KM i pojedinačnim korisnicima - vlasnicima uginulih grla stoke - po Rješenjima o utvrđivanju prava na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za uginuće stoke u iznosu od 7.998,00 KM a po Programu utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom za 2012. godinu („Službeni glasnik općine Srebrenik, broj: 9/12)

21.366,60

Ukupno: 21.366,60

Sa budžetske pozicije Isplate stipendija i kredita vršene su isplate učenicima srednjih škola i redovnim studentima dodiplomskog studija za školsku 2011/2012. godine i dva mjeseca školske 2012/2013. godine. Odlukom o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i stipendija učenicima srednjih škola sa područja općine Srebrenik, te način isplate kredita i stipendija i način vraćanja kredita („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/06).

Page 157: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

155

Kredit i stipendija se dodjeljuju za jednu akademsku-školsku godinu. Za školsku 2011/2012. godinu kredit je dodijeljen redovnim studentima dodiplomskog studija koji imaju status redovnog studenta u iznosu od 800,00 KM/ korisnik kredita i dodijeljene stipendije učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 KM/ korisnik. Sa budžetske pozicije pomoć za raseljena lica i pomoć za održivi povratak isplaćena su sredstva licima koja imaju priznat status na području općine Srebrenik, odnosno licima koja su u Službi za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica evidentirana kao povratnici na područje općine Srebrenik a u skladu sa kriterijima Službe za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica. 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za saniranje dijela šteta nastalih prir. i drugom nesrećom - Općinska služba CZ Opis Iznos Hrvat (Mustafa) Esad iz Sladne - pomoć za pokrivanje dijela štete nastale od požara

2.000,00

Joldić (Ismet) Zijad - pomoć u otklanjanju posljedica od požara na stambenom objektu

1.000,00

Ibrišimović (Izet) Nihad iz Caga - za pomoć u otklanjanju posljedica nastalih usljed snijega i snježnih nanosa na stambenom objektu

200,00

Muratović (Ševal) Nesib iz G. Moranjaka - pomoć u otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem prir. i drugih nesreća-požara na stambenom objektu

500,00

Ibrić (Šaban) Hamdija - pomoć za otklanjanje prirodnih i drugih nesreća - suše na stambenom objektu

300,00

Kurtić (Kasim) Elvir - pomoć za pokrivanje dijela štete nastale od požara 400,00Ukupno: 4.400,00 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za troškove preduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja - Općinska služba CZ Opis Iznos JP „Vodovod i kanalizacija“ DD Srebrenik - za pomoć u plaćanju troškova provođenja preventivnih mjera na ublažavanju posljedica suše

87.401,30

JP „9. Septembar“ DD Srebrenik - za pomoć u plaćanju troškova provođenja preventivnih mjera na ublažavanju posljedica suše

11.000,00

Ukupno: 98.401,30 614241 Transfer za posebne namjene - elementarne nepogode - Za troškove preduzimanja hitnih mjera u toku djelovanja elementarne nepogode - Općinska služba CZ Opis Iznos ITK „Musić„ DOO Srebrenik - za prevoz vode u ugrožena naseljena mjesta zbog nedostatka pitke vode

9.500,40

ITK „Musić„ DOO Srebrenik - za hitne mjere na obezbjeđenju dovoljnih količina vode za piće i sprečavanje većih posljedica suše

2.293,20

Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik - za angažovanje gorske službe u akciji spašavanja povrijeđene osobe i sprečavanju većih posljedica na lokalitetu „Stari grad“ G. Srebrenik

240,00

„Vatrogasno društvo“ Srebrenik - za angažovanje Službe zaštite od požara općine Srebrenik u akciji vodosnabdijevanja područja općine Srebrenik

210,00

Ukupno: 12.243,60

Page 158: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

156

B - 14. Tekući transferi neprofitnim organizacijama Tekući transferi neprofitnim organizacijama obuhvataju sredstva koja se iz budžeta izdvajaju za finansiranje: JU Centar za kulturu i informisanje, Sportskog saveza, Sportskih klubova (NK «Gradina», OK «Gradina» i KK „Gradina“ Srebrenik), NK „Gradina“ Srebrenik - za održavanje gradskog stadiona, JU Sportsko-rekreativnog centra, Razvoj sporta na općini Srebrenik, Boračkih organizacija i udruženja (ORVI, OPŠPB, UDB, Unija veterana, UBNOR-a, UDVDRHVO Srebrenik, Udruženje penzionera, Savez općina i gradova BiH), Općinske izborne komisije, Transfera za parlamentarne političke klubove, Vatrogasnog društva, Dječijeg obdaništa, Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom, Vjerskih zajednica, Raznih udruženja i mladi. U posmatranom periodu za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.102.000,00 KM a utrošeno je 960.523,06 KM KM ili 87,16 % u odnosu na planirana sredstva. 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama Opis Iznos JU Centar za kulturu i informisanje - za tranšu, dopisništvo i čuvare Starog grada „Gradina“ Srebrenik

231.600,00

Sportski savez - tranšu i korištenje prostora u JU SRC Srebrenik - Sportski klubovi

133.200,00

Sportski klubovi (NK «Gradina», OK i KK „Gradina“ Srebrenik 103.500,00NK „Gradina“ Srebrenik - Održavanje gradskog stadiona 11.388,00JU »Sportsko rekreativni centar» Srebrenik 45.200,00Razvoj sporta na općini Srebrenik 3.619,00Boračke organizacije i udruženja (Udruženje penzionera 6.960,00 KM, Savez gradova i općina BiH 7.200,00 KM, ORVI 44.000,00 KM, OPŠPB 44.800,00 KM, UDB 24.000,00 KM, Unija veterana 14.400,00 KM, UBNOR-a 6.720,00 KM, UDVDRHVO Srebrenik 4.000,00 KM)

152.080,00

Transfer za parlamentarne političke klubove 54.720,00Općinska izborna komisija 86.055,86Vatrogasno društvo 13.680,00JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik - za tranšu i predškolski odgoj u područnim školama po MP

107.300,00

Za saniranje dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom 200,00Vjerske zajednice 14.980,20Transfer udruž. građana- Razna udruženja i mladi 3.000,00Ukupno: 960.523,06

Pregled utrošenih sredstava za rad parlamentarnih klubova Opis Iznos SDA i Nacionalna manjina 23.190,85SDP 14.754,85Stranka za BiH 846,86LDS 6.546,86BPS 3.126,86GDS 2.280,00NS radom za boljitak 3.126,86

Page 159: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

157

SBB 846,86Ukupno: 54.720,00 B - 15. Tekuća rezerva budžeta Za tekuću rezervu budžeta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva iz tekuće rezerve odobrava Općinski načelnik po prethodno podnesenom zahtjevu. U posmatranom periodu utrošeno je 79.262,30 KM što je i prikazano u Izvještaju o troškovima tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2012. godine. B - 16. Subvencije javnim preduzećima 614417- ubvencije za veterinarstvo-Veterinarskoj stanici Srebrenik-po Programu preventivne zaštite životinja - Služba za budžet Opis Iznos JP „Veterinarska stanica“ doo Srebrenik - participacija dijela troškova za izvršeno vještačko osjemenjavanje goveda u 2012.g., a po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/12)

12.600,00

JP „Veterinarska stanica“ doo Srebrenik - participacija dijela troškova preventivnih cijepljenja životinja na području općine Srebrenik (cijepljenje goveda i svinja u 2012. godini) a po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Srebrenik („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj: 6/12).

14.560,00

Ukupno: 27.160,00 B - 17. Naknade za povrat više naplaćenih prihoda Izvršen je povrat naplaćenih sredstava po prethodno podnesenim zahtjevima i donesenim Rješenjima o povratu sredstava Kantonalnog poreznog ureda, Porezne ispostave Srebrenik, zahtjeva i obavijesti Ministarstva finansija TK i Rješenjima i Zaključcima općinskih Službi u iznosu od 33.045,91 KM. Izvršenje sudskih presuda i Rješenja o izvršenju 614817 - Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Općinsko pravobranilaštvo Opis Iznos Begović Mirza, stalni sudski vještak iz Gradačca - za troškove vještačenja u vanparničnom postupku Općinskog suda u Gradačcu, broj: 28 0V 003312 08 V, radi utvrđivanja naknade za eksproprisane nekretnine, korisnika eksproprijacije, općine Srebrenik i ranijih vlasnika Koprić Sejfudina i drugi

50,00

Za troškove postupka po vansudskoj nagodbi broj. 02-6605/12 od 24.10.2010.g., po Tužbi DD „Ingram“ Srebrenik, Općinskom sudu u Tuzli broj: 32 0 Ps 144419 12 PS, radi naplate duga

985,14

Po Sporazumu o okončanju sudskog spora povodom ugovora o izvođenju radova na restauraciji stare džamije u D. Špionici, broj: 07-1465/08 od 20.05.2008.g., po tužbi doo „Gromex“ Srebrenik, Općinskom sudu Tuzla, broj: 32 0 Ps 006320 09 Ps, radi naplate duga

14.814,77

Ukupno: 15.849,91 B - 18. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Page 160: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

158

615117 - Kapitalni grantovi MZ - Služba za opću upravu Opis Iznos MZ Luka - pomoć u plaćanju troškova za uličnu rasvjetu u MZ Luka 500,00MZ Rapatnica - pomoć za kupovinu prozora na čitaonicu 600,00MZ Potpeć - pomoć za sanaciju objekta MZ u Potpeću 3.500,00MZ G. Hrgovi - pomoć za rekonstrukciju mjesne čitaonice 3.000,00MZ Brezik - pomoć za adaptaciju čitaonice 1.000,00MZ G. Hrgovi - pomoć u sanaciji objekta MZ 300,00MZ Lušnica - pomoć za nabavku i ugradnju oluka na čitaonici u MZ 700,00Ukupno: 9.600,00 B - 19. Kapitalni transferi pojedincima 615211 - Kapitalni grantovi pojedincima - Rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija - Služba za BIZ Opis Iznos Jusić Nihad DB iz Sladne - pomoć u adaptaciji - uređenju kupatila a u cilju poboljšanja uslova stanovanja

1.500,00

Kadrić Salki, RVI iz Srebrenika - pomoć u sanaciji krova a u cilju poboljšanja uslova stanovanja

1.000,00

Bećirović Fejzudin, DB iz Sladne - pomoć u adaptaciji i razvođenju vodoinstalacije u objektu u cilju poboljšanja uslova stanovanja

700,00

Osmanović Selmi, supruga RVI iz G. Tinje - pomoć u adaptaciji stambenog objekta u cilju poboljšanja uslova stanovanja

500,00

Mašić Zijad, RVI iz G. Moranjaka - pomoć u adaptaciji prizemlja u stambenom objektu u cilju poboljšanja uslova stanovanja

500,00

Bećirović Fuadu, DB iz Srebrenika - pomoć za troškove pribavljanja građevinsko tehničke dokumentacije izgrađenog stambenog objekta u cilju konačnog rješenja stambenog pitanja

300,00

Halilović Alaga, član PŠ-PB iz D. Špionice - pomoć za sanaciju krovišta na privremeno pokrivenom stambenom objektu u cilju poboljšanja uslova stanovanja

200,00

Omerović Nuri, član PŠ-PB iz Sladne - pomoć za troškove elektro instalacija i priključenja stambenog objekta na elektro mrežu i stvaranja uslova za useljenje u stambeni objekat

200,00

Suljić Sejdaliji, DB iz Kuga - pomoć za troškove pribavljanja urbanističko-građevinske dokumentacije za izgradnju stambenog objekta u cilju rješavanja stambenog pitanja

1.000,00

V rata sa kamatom za stanove u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-111/07 od 28.02.2008.g. o pružanju pomoći u finansiranju kupovine stanova za lica iz reda boračkih kategorija u cilju rješavanja stambenih pitanja kako slijedi: Ahmetović Behija, Bijelić Fazila, Husejnović Tenzila, Glotić Izet, Imširović Bajro, Mulajašarević Munira i Ramić Mustafa

16.334,46

Mešaljić Hana, supruga DB iz Zahirovića - pomoć za uređenje kupatila 500,00Zahirović Senada, član PŠ-PB iz Srebrenika - adaptaciju i kupovinu stolarije u stanu u cilju stvaranja boljih uslova stanovanja

2.000,00

Jusić Mevlida, član PŠ PB iz Špionice - pomoć za završetak izgradnje stambenog objekta

1.500,00

Fejzić Mensur, DB iz D. Špionice - pomoć za kupovinu krovne konstrukc. 1.500,00Ibrić Edin, DB iz D. Špionice - pomoć za opremanje nedovršenog stambenog objekta

1.500,00

Page 161: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

159

Suljić Ermina, DB iz D. Potoka - pomoć za adaptaciju stambenog objekta 1.000,00Hodžić Safet, RVI iz Podorašja- pomoć za nastavak izg. stambenog objekta

1.000,00

MZ Lušnica, Joldić Alaga, DB - pomoć za kupovinu krovne konstrukcije 500,00Babić Hidajet, DB iz Caga - pomoć za kupovinu krovne konstrukcije 500,00Mašić Šemso, DB iz Brda - pomoć za priključenje na el. mrežu 500,00Ibrić Abdulah, DB iz Bjelava - pomoć za dovršetak stambenog objekta 500,00UDB Srebrenik - pomoć za rješavanje socijalno-stambenih pitanja najugroženijih članova DB

2.800,00

JOB Unija veterana Srebrenik - pomoć za rješavanje socijalno-stambenih pitanja najugroženijih članova boračkih kategorija

2.100,00

Ukupno: 38.134,46 B - 20. Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 615411 - Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Služba za društvene djelatnosti Opis Iznos JU Sportsko rekreativni centar Srebrenik - za sanaciju poda u JU SRC 9.000,00Ukupno: 9.000,00 B - 21. Izdaci za kamate na kredite odobrene od finansijskih inst-Razvojna banka F BiH Izvršena je uplata kamate u iznosu od 114.963,32 KM (rata 31.05.2012.g. i 30.11.2012.g.) na račun Razvojne banke FBiH Sarajevo po kreditu iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (sredstva za finansiranje izgradnje kanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Vlahulje» Srebrenik i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku). B - 22. Izdaci U periodu 01.01.-31.12.2012. godine vršena su izdvajanja za kapitalne izdatke koja su i u popisnim listama općine Srebrenik a odnose se na izdvajanja za: 821111 - Nabavka zemljišta-izuzimanje zemljišta Opis Iznos DOO „Gradina“ iz Srebrenika - naknada na ime prenosa posjeda i upisa u katastarskom operatu na općinu Srebrenik dijela parcele označene kao k.p. broj:868/1, po novom premjeru, u površini od 3185 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. broj:1325/16, 1325/18, 1316/2 i 1325/4, upisane kao suvlasništvo više lica i k.č. broj: 1316/3 i 1316/4, upisane kao državno vlasništvo, po Sporazumu o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa na parceli k.p.868/1, upisana u pl. broj:187/05, broj:07-2774/11 od 24.01.2011

142.880,00

Lakić (Radosav) Milenko iz Jasenice - naknada na ime prenosa vlasništva za zemljište koje je predmet eksproprijacije označeno kao k.p. broj:2411/9 Krčevina u površini od 145 m2 upisana u k.o. Jasenica po novom premjeru odnosno po starom premjeru k.č. broj:837/8 u povriini od 145 m2 upisana u k.o. G. Jasenica, po Sporazumu o određivanju naknade za eksproprisane nekretnine, broj: 07-912/12 od 22.06.2012.g.

10.000,00

Smajlović (Ahmet) Šefika i Ibrahimović (Ibrahim) Senija iz Srebrenika - naknada za prenos vlasništva na nekretninama označenim kao k.č.br.

3.580,00

Page 162: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

160

358/2 površine 13 m2 k.o.Srebrenik grad i izmiještanje ograde, po Sporazumuo određivanju naknade za prenos vlasništva, broj: 03/7-31-3310/08 od 01.08.2008. godine Mrkaljević (Ibrahim) Velija iz C. Brda - naknada za nekretninu označenu kao k.č.br. 408/2 u površini od 41 m2 upisana u zk.ul.br. 469 k.o. Jasenica G. po starom premjeru, a kojo po novom premjeru odgovara k.p.br. 710/2 zv. Crvenkuša njiva 6 kl. u površini od 41 m2 k.o. Jasenica, u svrhu izgradnje puta u MZ Jasenica, po Sporazumu o naknadi broj: 03/10-31-7206/12 od 12.11.2012.g.

400,00

Ukupno: 158.860,00 821211 - Nabavka zgrada - Zgrada za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku Opis Iznos Za izgradnju Kuće za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku po Sporazumu općine Srebrenik i „UNDP“, broj: 07-2520/11 od 03.10.2011.g.

99.993,20

Za priključenje objekta - kuće na niskonaponsku distributivnu mrežu 2.609,10Za priključenje objekta - kuće na kanalizacionu mrežu 222,30Za priključenje objekta - kuće na vodovodnu mrežu 369,20Ukupno: 103.193,80 821213 - Nabavka ostalih pomoćnih građ. - Rekonst. kotlovnice i izgradnja toplovoda I faza Opis Iznos Za nabavku i izgradnju toplovskog postrojenja 2x2 MW u gradu Srebreniku 578.523,63Za priključenje objekta na niskonaponsku distributivnu mrežu, poslovni obejekat ul. Zlatnih ljiljana

10.494,90

Za izvođenje radova na uređenju kotlovnice u gradu Srebreniku 39.742,03Za priključenje kotlovnice na vodovodnu mrežu 187,20Za nadzor nad izvođenjem radova na nabavci i ugradnji kotlovskog postrojenja

6.800,00

Ukupno: 635.747,76 821221 - Vanjska rasvjeta, pločnici i ograde Opis Iznos Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvjete u MZ Špionica Centar 17.263,35Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u gradu Srebreniku 52.199,55Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvjete u NN Luka 22.775,22Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvjete u naselju Panđurište 5.845,32MZ Cage - za sufinansiranje izgradnje ulične rasvjete u MZ Cage 5.000,00Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na području MZ Babunovići 4.241,25Izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Podorašju 13.099,66Ukupno: 120.424,35

821222 - Putevi i mostovi - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Opis Iznos Izvođenje radova na sanaciji asfaltnog puta u S. Špionici 203.929,43Izvođenje radova na modernizaciji puta u Ljenobudu 78.421,56Izvođenje radova na moder. kolovoza puta pored džamije u Podorašju 65.261,56Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Kovačevići - Murati 257.703,34Izvođenje radova na modernizaciji puta za Sendiće u Rapatnici 49.219,80

Page 163: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

161

Izvođenje radova na modernizaciji puta za Brezike u Ahmićima 48.034,00Izvođenje radova na modernizaciji puta prema školi u Hodžićima 47.692,48Izvođenje radova na sanaciji puta prema Živoj vodi u Tinji C. 40.708,50Izvođenje radova na modernizaciji puta za Šećiće u Lipju 33.221,95Izvođenje radova na modernizaciji puta prema novoj džamiji u Uroži 22.672,99Izvođenje radova na modernizaciji puta za Selišta u Brnjičanima 20.461,00Izvođenje radova na modernizaciji sokaka Grabovci II 20.039,60Izvođenje radova na modernizaciji puta za Bešiće u Falešićima 19.689,60Izvođenje radova na sanaciji puta do Galaksisa Dedićima 16.406,68Izvođenje radova na modernizaciji puta za NN Špionica Centar 15.457,82Izvođenje radova na modernizaciji puta za Šabiće u Brnjičanima 15.186,50Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puta NN Špionica 17.478,02Izvođenje radova na mod. kolovoza sokaka pored kuće Mehmeda Džanića 13.125,00Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka prema kući Rize Lipjankića 10.597,31Izvođenje radova na modernizaciji kolovoza puta za Stubo u Ježincu 7.562,10Izvođenje radova na modernizaciji puta od pružnog prelaza u Ćehajama 6.496,00Izvođenje radova na sanaciji kolovoza puta u Straži 98.298,61Izvođenje radova na sanaciji puta za Bajriće i Poljakoviće u Tinji G. 62.602,39Izvođenje radova na moderniz. Puta prema Izudinovoj kući u Lisovićima 36.408,76Izvođenje radova na modernizaciji kolovoza puta pored džamije u Breziku 33.634,00Izvođenje radova na sanaciji puta prema Ćaminoj kući u Lisovićima 13.605,90Izvođenje radova na sanaciji puta prema Mirsinoj kući u Lisovićima 5.555,90Izvođenje radova na sanaciji puta za Mešiće Tinja G. 7.099,50MZ Luka - pomoć u rješavanju infrastrukturnih potreba 3.000,00Izvođenje radova na sanaciji puta od Badelke do škole u Špionici 61.655,85Izvođenje radova na modernizaciji puta od mag. puta OMW za D. Špionicu 53.970,00Izvođenje radova na sanaciji puta za D. Moranjke 67.836,54Izvođenje radova na modernizaciji puta za Poljakoviće u Cagama 17.236,80Izvođenje radova na modernizaciji puta od magistralnog puta u Ćehajama 12.826,85Preuzimanje duga od MZ Murati, po Odluci o preuzimanju duga MZ Murati prema izvođaču radova za izvršene radova sanacije puta za izvršene radove rekonstrukcije puta Kovačevići-Murati po Ugovoru broj: 07-2768/10 od 11.09.2010.g. („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj:7/12)

63.497,53

Izvođenje radova na modernizaciji puta prema stadionu u Tinji 2.957,50Izvođenje radova na sanaciji puta od Zahirovića do Lika 37.853,32Izvođenje radova na modern. staze od željezničke stanice prema NN Sječe

8.246,70

Preuzimanje duga od MZ Tinja G., po Odluci o preuzimanju duga MZ Tinja G., prema izvođaču radova za izvršene radova sanacije puta za Bajriće i Poljakoviće po Ugovoru broj: 07-2604/10 od 06.09.2010.g. („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj:7/12)

29.621,00

Preuzimanje duga o MZ Tinja G., po Odluci o preuzimanju duga MZ Tinja G. prema izvođaču radova za izvršene radova sanacije puta za Mešiće u Tinji G. po Ugovoru broj: 07-2603/10 od 06.09.2010.g. („Sl. glasnik općine Srebrenik“, broj:7/12)

699,00

Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta u Tinji G. pored džamije 9.270,99Izvođenje radova na asfaltiranju puta za Gulame u Sladnoj 11.367,40Izvođenje radova na sanaciji kolovoza puta za Taletoviće u Podorašju 26.172,21Izvođenje radova na sanaciji kolovoza puta za Hasanoviće u Lisovićima 23.658,60Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta Sječe - Karići Rapatnica 15.484,02Izvođenje radova na asfaltiranju puta Vikali - Murati 16.158,96Izvođenje radova na mod. kolovoza sokaka pored kuće Mehmeda Džanića 19.490,64

Page 164: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

162

Ukupno: 1.747.574,21

821224 - Objekti vodovoda i kanalizacije Opis Iznos Izvođenje dijela mreže primarnog distributivnog cjevovoda u skolpu vodovodnog sistema „Srebrenik“

50.427,00

Izvođenje radova na izgradnji bunara BK-1 Kovačevac u Podorašju 79.100,00Izvođenje radova na izradi fekalnog kolektora otpadnih voda u Ul. M. Tita i 211. Oslobodilačkoj brigadi

32.822,87

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije Brda i Grabovci 85.314,77Izvođenje radova na uvođenju dodatnih količina vode u vodovodne sisteme Ljenobud i Kuge iz gradskog vodovoda

205.784,94

Za izgradnju vodovodnog kraka Kuge-Bjelave 6.000,00Za uređenje međusobnih odnosa i finansiranje izgradnje elektroenergetskih objekata u posebnoj zoni za potrebe priključenja na distributivnu mrežu objekta - Posebna zona - netipska mreža koja se gradi na području općine Srebrenik, Ljenobud i taksa

7.275,84

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Babunovićima 69.404,43Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionih krakova u ulici XVI Muslimanske brigade

9.235,77

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kraka u Sofićima 3.628,56Ukupno: 548.994,18

821224 - Odvodnja površinskih voda Opis Iznos Izvođenje radova na izgradnji primarne odvodnje oborinskih voda u naselju Bare

62.512,80

Izvođenje radova na izgradnji oborinskih voda u ul. H.K. Gradaščević 10.034,54Ukupno: 72.547,34 821224 - Izgradnja sportskih terena Opis Iznos Izvođenje radova sanaciji poligona u D. Srebreniku 32.291,00Izvođenje radova sanaciji poligona malih sportova u G. Moranjcima 27.848,10Izvođenje radova sanaciji poligona u Dedićima 25.396,00Izvođenje radova sanaciji poligona u Seoni 22.179,50Izvođenje radova sanaciji poligona malih sportova u Huremima 7.167,82Ukupno: 114.882,42 821312 - Kompjuterska oprema, softveri Opis Iznos Za nabavku Win 7 Profesional licenci i UTP kabla za printere 933,00Ukupno: 933,00 821321 - Motorne vozila - kiper kamion za toplifikaciju Opis Iznos Za nabavku i isporuku kamiona kiper na visoko kubikažnim sandukom 49.140,00Ukupno: 49.140,00

Page 165: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

163

821381 - Specijalna oprema za Službu CZ Opis Iznos Za nabavku i isporuku opreme za Službu CZ 12.565,80Ukupno: 12.565,80 823110 - Otplate finansijskim institucijama - Razvojna banka F BiH Opis Iznos Izvršena je uplata anuiteta (rata 31.05.2012.g. i 30.11.2012.g.) na račun Razvojne banke F BiH Sarajevo po kreditu iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (sredstva za finansiranje izgradnje kanalizacije u cilju zaštite izvorišta «Vlahulje» Srebrenik i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku).

215.391,63

Ukupno: 215.391,63

Page 166: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

164

PREGLED NOVČANIH SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK NA DAN 31.12.2012.G.

R/B

Opis Stanje na dan 31.12.2011.g.

Stanje na dan 31.12.2012.g.

1. Stanje novčanih sredstava u blagajni i žiro-računima 749.746,27 307.328,11 A) POTRAŽIVANJA 1.310.635,63 1.582.562,502. Potraživanja od pravnih lica (naknade za korištenje,

uređenje GGZ i rentu ) 829.331,44 996.169,03

3. Potraživanja od fizičkih lica (naknade za korištenje GGZ, rente i uređenja)

222.934,10 208.243,81

4. Sumnjiva i sporna potraživanja od pravnih lica (naknade za korištenje GGZ, rente i uređenja)

50.052,42 50.052,42

5. Potraživanja za refundacije bolovanja od Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Fonda za zdravstveno osiguranje Tuzla

2.372,15 0,00

6. Potraživanja za date avanse (Unaprijed uplaćeni avansi po ugovorima: DOO «Gromeks», Institut za zaštitu i ekologiju

14.814,77 0,00

7. Potraživanja za studentske kredite 97.822,60 252.512,608. Potraživanja od zakupa poljoprivrednog zemljišta 11.981,24 11.014,009. Ostala potraživanja (potraživanja za prodate stanove-

boračke populacije) 80.216,91 63.882,45

10. Ostala potraživanja (akont. za sl. put i ostalo) 1.110,00 688,19 B) OBAVEZE 3.953.627,58 6.689.938,9711. Obaveze prema dobavljačima 1.520.604,37 1.818.692,7812. Obaveze prema dobavljačima zbog garantnog roka i

obaveze po ispostavljenim situacijama a plaćanje će se vršiti u skladu sa odredbama Ugovora

1.760.188,08 759.990,27

13. Obaveze prema MZ za uplaćena sredstva za asfaltiranje puteva i izgradnju vodovoda

59.232,38 76.232,38

14. Obaveze za uplaćena sredstva od Kantona za jednokratne pomoći boračkim populacijama

3.883,69 6.546,76

15. Obaveze za doprinose i poreze po osnovu naknada po osnovu drugih samostalnih djelatnosti

3.897,89 19.797,62

16. Obaveze za ukalkulisane bruto plaće radnika i doprinose poslodavca

213.177,34 204.752,15

17. Obaveze prema fizičkim licima (za Ugovore o privr. i povr. poslovima, ugovore o djelu naknade komisijama vijeća, paušali vijećnika, đačke stipendije i studentski krediti)

65.530,78 154.704,48

18. Ostale kratkoročne ukal. obaveze - za troškove po planu Budžeta ( JU, Boračke org., Udruženja i JP)

327.113,05 612.132,73

19. Obaveze za prevoz i topli obrok iz 2012.g. - 17.675,2020. Obaveze po kreditu kod RB FBiH Sarajevo 3.019.414,60

OBRAĐIVAČ:

Page 167: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

165  

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine - budžeta općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K I Usvaja se Izvještaj o izvršenom popisu sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012.godine-budžeta općine Srebrenik, uz prijedloge mjera istaknute na sjednici vijeća. II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKOG VIJEĆA TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Veselčić Vesna, s.r. Općinsko vijeće Broj: 01-172/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 168: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

166

Na osnovu Odluke o popisu broj 07-2162/12 od 05.12.2012. godine i Rješenja o imenovanju

Centralne popisne komisije broj 07-2169/12 od 05.12.2012. godine Centralna popisna komisija sačinila je:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM POPISU SREDSTAVA, IZVORA SREDSTAVA, OBAVEZA I

POTRAŽIVANJA SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE - BUDŽETA OPĆINE SREBRENIK

I - UVODNE NAPOMENE

Popis sredstava, izvora sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2012. godine izvršen je na osnovu člana 13. Zakona o računovodstvu («Službene novine F BiH», broj 83/09 i člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj: 1/11 i Pravilnika o popisu (inventarisanju) sredstava i obaveza prema izvorima sredstava općine Srebrenik od jula 2002. godine.

Odlukom Općinskog načelnika o popisu sredstava i izvora sredstava i formiranju komisija za popis broj 07-2162/12, formirane su sljedeće komisije za popis:

Centralna popisna komisija: 1. Kovač Halid, predsjednik 2. Bjelić Jasmin, član 3. Buljubašić Fatima, član

Komisija za popis zemljišta i šuma:

1. Selimović Sadmir, predsjednik 2. Hasić Senad, član 3. Slanjankić Esmir, član

Komisija za popis građevinskih objekata, opreme, instalacija, stanova i investicija u toku:

1. Emkić Sakib, predsjednik 2. Smajlović Ibrahim, član 3. Fazlić Miralem, član

Komisija za popis kancelarijskog namještaja, sitnog inventara, materijala i dr.:

1. Hasanović Mirsad, predsjednik 2. Hodžić Sead, član

3. Mehmedović Nihad, član

Komisija za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza: 1. Šehrić Šefika, predsjednik 2. Jašarević Nermin, član 3. Herceg Emina, član

Page 169: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

167

Komisija za popis elektronske opreme i fotokopirnih aparata: 1. Mujčinović Nedim, predsjednik 2. Suljić Samir, član 3. Omić Mirzet, član

Komisije su o svom radu sastavile zapisnike o popisu i na propisanim obrascima-popisnim listama popisale stanje imovine općine Srebrenik.

Na dan 31.12.2012. godine općina Srebrenik je raspolagala sa stalnim sredstvima po sadašnjoj vrijednosti od 17.832.595,60 KM

Struktura stalnih sredstava evideniranih na klasi 0 bila je sljedeća:

R/B Opis NV IV SV 1. Zemljište 739.217,18 739.217,182. Šume 749.836,20 749.836,203. Stanovi 55.100,00 15.428,50 39.671,504. Objekti vodovoda i kanalizaci. 588.718,65 588.718,655. Zgrade u posjedu općine 5.296.758,79 2.009.232,07 3.287.526,726. Vanjska osvj., pločnici i ograde 120.424,35 120.424,357. Ceste i mostovi 1.771.628,61 1.771.628,618. Šetalište sa spomen obilježjem 1.893.825,62 1.893.825,629. Gradski vodovod 3.722.201,20 1.786.662,08 1.935.539,1210. Gradski kan. Sistem 3.569.329,71 1.651.162,78 1.918.166,9311. Uređaj za prečišćavanje 4.361.714,39 2.362.093,95 1.999.620,4412. Fekalni kolektor otp. Voda. Ul.

M. Tita i 211. oslob.brigade 32.822,87 32.822,87

13. Vodovod Špionica 574.737,00 275.864,22 298.872,7814. Gradska fontana 172.764,50 34.552,22 138.212,2815. Namještaj 39.153,88 38.595,96 557,9216. Kompjuterska oprema 170.348,84 120.769,25 49.579,5917. Inventar i HTZ - vatrog. 6.660,50 6.660,5018. Oprema za prenos pod. 13.531,05 13.531,05 0,0019. Ostala oprema 127.215,78 114.635,72 12.580,0620. Motorna vozila 182.111,70 107.395,51 74.716,1921. Oprema u Sportskoj dvorani 52.932,72 52.932,72 0,0022. Ugrađena oprema-klima uređaj 3.744,00 1.048,32 2.695,6823. Oprema Vatrogasne jedinice 177.318,83 86.390,72 90.928,1124. HTZ oprema 990,95 990,9525. Alat-inventar za fisku. dvoranu 445,74 445,7426. Odlagalište ot. u Babunovićima 1.313.918,68 1.313.918,6827. Ostali objekti poligoni 114.882,42 114.882,4228. Fotografska oprema 396,00 56,63 339,3729. Medicinska i stomatol. oprema 12.565,80 1.347,72 11.218,0830. Gradska toplana (strojevi,

uređaji, alati i instalacije) 628.947,76 25.689,13 603.258,63

31. Licence, zašt. Znak i softver 16.070,39 16.070,3932. Zgrade u pripremi 12.870,00 12.870,0033 Oprema u pripremi 6.800,00 6.800,00 SVEGA 26.529.984,15 8.697.388,55 17.832.595,60

Page 170: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

168

II - POPIS ZEMLJIŠTA I ŠUMA

Komisija za popis zemljišta i šuma je tokom priprema za popis iz katastra koristila podatke o stanju zemljišta i šuma. Obzirom da su podaci u katastru ažurniji od podataka u gruntovnici komijsija je koristila podatke iz katastra i na temelju posjedovnih listova sačinila spisak zemljišta, parcela i šuma koje su u posjedu općine Srebrenik. Komisija nije na terenu izvršila provjeru stvarnih površina, stanja zemljišta i šuma.

Komisija je konstatovala da je podatak o vrijednosti zemljišta i šuma prenijela iz popisnih listi na dan 31.12.2012. godine.

III - POPIS GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, OPREME, INSTALACIJA, STANOVA I INVESTICIJA U

TOKU:

Prilikom popisa stanova koji su u vlasništvu općine Srebrenik utvrđeno je da se u posjedu općine vode 2 stana i kuća za djecu sa posebnim potrebama, Prilog popisne liste.

Popis građevina u posjedu općine komisija je izvršila na osnovu stvarnog stanja i u popisnoj listi unijela sve objekte sa lokacijom gdje se i nalaze. U ovom dijelu popisa nalazi se i objekat fiskulturne dvorane koji je predat na upravljanje JU Sportsko rekreativni centar Srebrenik, kao i oprema i inventar koji je općina nabavila prilikom puštanja objekta u upotrebu. Komisija je konstatovala da ima objekata koje koristi općina, a da zemljište gdje su objekti smješteni nije usklađeno u gruntovnim i katastarskim evidencijama.

Također, konstatovano je da je potrebno uskladiti popise imovine koja je data na korištenje javnim ustanovama, kao i da je neophodno sačiniti plan usklađivanja imovine u katastru i gruntovnici u kome će se utvrditi redoslijed, nosioci aktivnosti, kao i rokovi za realizaciju ovih usklađivanja.

Što se tiče popisa objekata Vodovoda i kanalizacije, isti su popisani i vode se kao vlasništvo općine, a isti objekti su na osnovu Odluke vijeća predati na upravljanje preduzeću JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ Srebrenik. Popis cesta i mostova, javne rasvjete, sportskih poligona i objektata vodovoda i kanalizacije usklađen je sa knjigovodstvenim evidencijama.

Prilikom popisa namještaja, računarske opreme, motornih vozila, opreme u Sportskoj dvorani komisije su u popisnim listama iskazale vrijednosno i količinski i lokaciju gdje se koristi oprema i imovina. IV - POPIS NOVČANIH SREDSTAVA, KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA, ZALIHA, KRATKOROČNIH

I DUGOROČNIH OBAVEZA I VREMENSKIH RAZGRANIČENJA

1. Popis novčanih sredstava

Komisija za popis novčanih sredstava izvršila je na dan 31.12.2012. godine popis novčanih sredstava u blagajni općine Srebrenik i na računima općine kako slijedi:

Page 171: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

169

A) Popis gotovine u blagajni

Uvidom u stanje gotovine u blagajni utvrđeno je da je na dan 31.12.2012. godine stanje gotovine 60,50 KM, a što u apoenima iznosi.

1. 6 kom x 10,00 KM ................. 60,00 KM 2. 1 kom x 0,50 KM.................. 0,50 KM

Navedeno stanje gotovine slaže se sa stanjem u blagajničkom izvještaju broj 254 od

31.12.2012. godine. Navedeno stanje se slaže sa podacima u knjigovodstvu na finansijskoj kartici 1113110

Stanje u porto blagajni je 0,00 KM Stanje u blagajne rente je 0,00 KM

B) Popis novčanih sredstava na transakcijskim računima u banci:

Stanje po izvodu u KM/ Stanje u knjigovodstvu u KM

1. Račun budžeta 1321500299280097 (31.12.12.) 26.332,20 26.332,20 2. Račun zaštite i spašavanja 1321502000404793 (30.12.12.) 7.751,16 7.751,16 3. Račun za uređenje i rentu 1321500309489250 (31.12.12.) 148.718,84 148.718,84 4. Račun sredstava za boračke kredite 1321500309486728 (31.12.12.) 823,83 823,83 5. Sredstva za elementarne nepogode 1321500310155834 (31.12.12.) 1.657,52 1.657,52 6. Račun sredstava za skloništa 1321502003752942 (31.12.12.) 83.344,42 83.344,42 7. Račun sredstava za eksproprijaciju nekretnina 1321502003851882 (31.12.12.) 3.341,77 3.341,77 8. Račun za finansiranje troškova iz oblasti infrastrukture 35.095,62 35.095,62 1321502008764835 (31.12.12.) 9. Devizni račun kod NLB (31.12.12. ) 202,25 202,25

2. Popis kratkoročnih potraživanja

Komisija za popis izvršila je popis kratkoročnih potraživanja na kontima sa stanjem 31. 12. 2012. godine kako slijedi: R/B Kto Opis Iznos u KM 1. 1311000 Potraživanja od pravnih lica 996.169,032. 1311110 Potraživanja za bolovanje preko 42 dana 0,003. 1311120 Unaprijed plaćena roba i usluge-avans 0,004. 1312000 Potraživanja od fizičkih lica 208.243,815. 1312010 Potraživanja za studentske kredite 252.512,606. 1312020 Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta 11.014,007. 1313110 Akontacija za službeni put 490,008. 1313510 Sumnjiva i sporna potraživanja 50.052,429. 1313910 Ostala potraživanja 198,1910. 1314110 Potraživanja za prodate stanove BIZ-a 63.882,45

SVEGA: 1.582.562,50

Page 172: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

170

a) Potraživanja od pravnih lica kto 1311000 - budžet općine potražuje sredstva po osnovu naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade za uređenje gradskog zemljišta i rente.

b) Nema potraživanja po osnovu naknada za isplaćena bolovanja preko 42 dana kto 1311110 - odnose se na potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje.

c) Nema unaprijed plaćena roba i usluge-avans kto 1311120 d) Potraživanja od fizičkih lica kto 1312000 - odnosi se na potraživanja naknada od

fizičkih lica za korištenje GGZ na ime stambenog prostora za kuće, stanove u zgradama, poslovne prostore, naknade na ime rente i uređenja kod izdavanja odobrenja za građenje stambenih i poslovnih objekata.

e) Potraživanja za studenstske kredite kto 1312010 - odnosi se na potraživanje po osnovu Ugovora i sklopljenih sporazuma o vraćanju studenstskih kredita koji su isplaćeni za vrijeme studiranja, i vraćaju se u ratama kako je regulisano Sporazumima o vraćanju.

f) Potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta kto 1312020 - odnosi se na potraživanja od fizičkih i pravnih lica za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

g) Potraživanja po osnovu akontacija za službeni put kto 1313110 - odnosi se na date akontacije zaposlenicima općine Srebrenik.

h) Potraživanja na kontu 1313510 - Sumnjiva i sporna potraživanja odnose se na potraživanja po osnovu naknade za korištenje GGZ, naknade za uređenje gradskog zemljišta i rente koja su starija od godinu dana.

i) Potraživanja za prodate stanove BiZ-a kto 1314110 - odnosi se na potraživanja od porodica boračkih populacija za dodijeljene stanove, za koje se u Budžetu općine Srebrenik svake godine obezbjeđuju sredstva za uplatu dospjelih rata. Za prodate stanove postoji uredna dokumentacija o vraćanju.

Komisija za popis je utvrdila osnov potraživanja, a analitičke evidencije čine sastavni dio zapisnika i izvještaja o popisu.

3. Kratkoročne obaveze

3.1 Obaveze prema dobavljačima

Komisija je na dan 31.12.2012. godine izvršila popis obaveza na kontu 3111110-Obaveze

prema dobavljačima i konstatovala da iznose 1.818.692,78 KM i kontu 3111140 - Obaveze prema dobavljačima zbog garantnog roka te dospijeća rata i konstatovala da iznose 759.990,27 KM. Komisija je utvrdila pravni osnov obaveza uvidom u fakture i situacije dobavljača (obaveze po ispostavljenim situacijama a plaćanje će se vršiti u skladu sa odredbama Ugovora i potpisanih sporazuma u 2013.g. i 2014.g.).

Page 173: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

171

3.2 Ostale obaveze

Na dan 31.12.2012. godine ostale obaveze prema pravnim licima i fizičkim licima iznose kako slijedi:

Konto Opis Osnov Iznos 3111210 Obaveze po osnovu poreza

doprinosa Ukal.porezi i doprinosi po osnovu obr. naknada iz 2012.g.

19.797,62

3112110

Obaveze prema fizičkim licima

Ukal.obaveze komisija vijeća, komisija i zaključaka općinskog načelnika, naknade vijećnicima 154.704,48

3119110

Ostale kratkoročne obaveze

Ukal. obaveze po budžetu iz 2012.g. (tranše, i ostale obaveze) 612.132,73

3313260 Obaveze prema MZ Za upl. sred. za puteve 76.232,383411110 Obaveze za plaće Neto plaće za 12/2012. g. 121.099,48 3413000

Obaveze za poreze i doprinose na plaću i iz plaća

Za 12/2012. godine 83.652,67

3414320 Obaveze za prijevoz Za 12/2012. 2.530,003414350 Obaveze za topli obrok Za 12/2012. 15.145,203613100 Obaveze za sred. Kantona Za JNP od Kantona 6.546,75

4. Dugoročne obaveze

Na kontu 411110 evidentiran je dugoročni kredit od Kuvajtskog fonda za arapski razvoj koji je implementiran putem Razvojne banke F BiH za izgradnju prečistača otpadnih voda. Kredit se vraća prema amortizacionom planu. Stanje duga na dan 31.12.2012. godine 3.019.414,60 KM.

5. Vanbilansna evidencija

Na računima vanbilansne evidencije vode se potraživanja koja su starija od godinu dana, a odnose se na potraživanja od fizičkih i pravnih lica po osnovu dugovanja za rentu, korištenje GGZ i uređenje. Evidencije su povezane sa potraživanjima koja se vode na kontima 1311000 -Potraživanja od pravnih lica i kto 1312000 - Potraživanja od fizičkih lica.

Page 174: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

172

V – PRIJEDLOG MJERA:

Centralna popisna komisija predlaže slijedeće mjere:

1. Da se izvrši analiza i usaglašavanje međusobnih obaveza i potraživanja koja su starija od godinu dana i pismenim putem obavijeste dobavljači odnosno dužnici o postupku i načinu izmirenja obaveza.

2. Da Općinsko pravobranilaštvo pripremi pregled svih sudskih sporova koje je Općina pokrenula i koji su pokrenuti protiv Općine uz obrazloženje u kojoj fazi se koji postupak nalazi.

3. Da Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor za sva potraživanja koja su pravosnažna redovno i u roku šalje opomene za naplatu istih.

4. Da za sva sporna potraživanja Služba za budžet, poduzetništvo i nadzor, treba da pripremi dokumentaciju i istu proslijedi Općinskom pravobranilaštvu radi pokretanja sudskih postupaka.

5. U toku 2013. godine donijeti Odluku o vanrednom popisu namještaja, inventara, kompjuterske opreme i ostale pokretne imovine u prostorijama Općinskih službi gdje će se sva sredstva numerisati sa inventurnim brojevima i tako numerisana popisati u svim kancelarijama zaposlenih radnika, te na osnovu popisa uraditi listu zaduženja.

6. Sredstva koja su za rashodovanje odnosno nisu u upotrebi komisijski popisati u 2013. godini i ista pokušati prodati ili ih komisijski uništiti, tako da se više ne pojavljuju u popisima za narednu godinu.

7. Za objekte koji se mogu legalizovati i za koje je utvrđena obaveza plaćanja rente i uređanja, komisija predlaže da se pristupi utvrđivanju stvarnog stanja na terenu sa izdatim rješenjima. Za objekte koji su izgrađeni i za koje su izdata rješenja pokrenuti postupak naplate. Rješenja koja su izdata, a nije započeta izgradnja objekata duži period isknjižiti iz evidencije.

8. Za uplate fizičkih i pravnih lica, za koja ne postoje rješenja, nadležne Općinske službe treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti odgovarajuća knjiženja.

9. Kontinuirano raditi na poboljšanju i ažuriranju evidencija u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.

10. U skladu sa Zakonskim propisima izvršiti preknjižavanje svih analitičkih potraživanja starijih od godinu dana na vanbilansnu evidenciju, sve dok se potraživanje ne naplati.

11. Preduzimati radnje na usklađivanju stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi za zemljište i objekte koje koristi općina Srebrenik.

12. Da se do 30.09.2013. godine podnese izvještaj o realizaciji prijedloga mjera Općinskom vijeću, i koji su finansijski efekti za budžet Općine Srebrenik.

Izvještaj će se objaviti u Službenom glasniku općine Srebrenik. CENTRALNA POPISNA KOMISIJA:

Page 175: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

173

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08) i člana 11. i 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 10/06 – Prečišćen tekst i broj: 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama

I

Za predsjednika i članove Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama Općinskog vijeća Općine Srebrenik imenuju se:

1. Avdić Bešlaga, predsjednik

2. Dogančić Mato, član

3. Mešaljić Mirnes, član

II

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:01-614/08 od 20.12.2008. godine (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:9/08).

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku

Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK -Općinsko vijeće- PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Broj: 01-184/13 Veselčić Vesna s.r. Srebrenik, 28.03.2013. godine

Page 176: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

174

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08) i člana 11. i 31. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 10/06 – Prečišćen tekst i broj: 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravnopravnost spolova I

Za predsjednika i članove Komisije za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Općine Srebrenik imenuju se:

1. Zahirović Azra, predsjednik

2. Isić Zehra, član

3. Ahmetović Semira, član

4. Muminović Teufik, član 5. Buldić Bešić Atifa, član

II

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:01-612/08 od 20.12.2008. godine (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:9/08).

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK -Općinsko vijeće- PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA Broj: 01-185/13 Veselčić Vesna s.r. Srebrenik, 28.03.2013. godine

Page 177: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

175

Na osnovu člana 24. Statuta Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08) i člana 11. i 24. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 10/06 – Prečišćen tekst i broj: 2/10 i 8/11), Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije

I

Za predsjednika i članove Mandatno-imunitetske komisije Općinskog vijeća Općine Srebrenik imenuju se:

1. Tursić Nermin, predsjednik

2. Jašarević Suad, član

3. Morankić Rifat, član

II Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:01-560/08 od 20.12.2008. godine (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj:9/08).

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Srebrenik». BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK -Općinsko vijeće- PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA

Broj: 01-186/13 Veselčić Vesna s.r. Srebrenik, 28.03.2013. godine

Page 178: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

176

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Amandmane na Prijedlog Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013.godinu Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je: Z A K L J U Č A K

I

Općinsko vijeće općine Srebrenik zaključilo je da se formira Komisija u sastavu: šef Službe za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica, predsjednik Nadzornog odbora Sportskog saveza općine Srebrenik, predsjednik Fudbalskog kluba „Gradina“, predsjednik Košarkaškog kluba „Gradina“ i predsjednik Odbojkaškog kluba „Gradina“. Zadatak Komisije je da izvrši procentualnu raspodjelu sredstava planiranih Odlukom o budžetu općine Srebrenik za 2013.godinu, unutar ekonomskog koda namijenjenog gore navedenim sportskim klubovima, te da podnese Izvještaj/Informaciju o raspodjeli istih Općinskom vijeću.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Veselčić Vesna s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-211/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 179: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

177

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Nacrt Odluke o usvajanju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o usvajanju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj : 01-179/13 Datum,28.03.2013.godine

Page 180: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

178

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o provođenju Zoning plana Poslovne zone „Špionica 1“.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-180/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 181: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

179

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se Nacrt Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti.

II Javna rasprava sprovest će se u skladu sa odredbama Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 11/04).

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''.

BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Veselčić Vesna, s.r. OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj : 01-181/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 182: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

180

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08), razmatrajući Konačni izvještaj o procijenjenim štetama od prirodnih i drugih nesreća (od požara, mraza, leda, olujnog nevremena i suše u toku 2012.godine), Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Konačni izvještaj o procijenjenim štetama od prirodnih i drugih nesreća (od požara, mraza, leda, olujnog nevremena i suše u toku 2012.godine).

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-182/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 183: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

181

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Informaciju o problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Informacija o problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik, uz slijedeće zaključke:

1. Prihvata se Informacija o problematici deponovanja komunalnog otpada na

području općine Srebrenik i Studija o ocjeni pogodnosti lokacija za novu deponiju; 2. Zadužuje se Općinski načelnik, nadležne Općinske službe i Kolegij Općinskog

vijeća da prioritetno pristupe aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje nove deponije (priprema Odluke o utvrđivanju javnog interesa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije, uvrštavanje predmetne lokacije u Prostorni plan općine Srebrenik, pribavljanje odobrenja, dozvola, saglasnosti i dr.);

3. Zadužuje se Općinski načelnik, nedležne Općinske službe, Štab CZ općine Srebrenik i JZU „Dom zdravlja“, da preduzmu sve potrebne mjere, te donesu potrebne Odluke u cilju stvaranja uslova za privremeno deponovanje komunalnog otpada na lokaciji utvrđenoj za izgradnju nove deponije, uz obavezno prethodno odgovarajuće uređaje predmetne lokacije;

4. Podržava se izrada projekta zatvaranja deponije „Babunovići“, te nastavak svih aktivnosti na završnoj fazi sanacije, odnosno konačnom zatvaranju predmetne deponije;

5. U Budžetu općine Srebrenik za 2013.godinu obavezno planirati sredstva potrebna za realizaciju svih naprijed navedenih aktivnosti, te iskoristiti i druge izvore finansiranja sa viših nivoa kako bi se uspješno realizovali navedeni projekti iz oblasti upravljanja komunalnim otpadom;

6. Zadužuje se Nadzorni odbor i Menadžment JKP „9. Septembar“ Srebrenik, da u što kraćem roku pripreme i usvoje odgovarajuće odluku/e vezane za potencijalne deponije odlaganja otpada nakon 30.04.2013.godine, kao i neophodnu/e odluku/e o utvrđivanju cijena usluge odvoza otpada, te iste dostaviti Općinskom vijeću Srebrenik, na razmatranje i davanje saglasnosti.

II Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Veselčić Vesna, s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj : 01-176/13 Datum, 28.03.2013.godine

Page 184: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

182

Na osnovu člana 54.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“,br.67/05), člana 24. Statuta općine Srebrenik („Sl.glasnik općine Srebrenik“,br.01/08), Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.03.2013.godine d o n i j e l o je:

Z A K LJ U Č A K

1.Daje se saglasnost Jahić Mehmedaliji sin Murteza iz Srebrenika ul.Kiseljačka JMB:0709961183307 za otuđenje nedovršenog stambenog objekata - kuće započetog na parcelama označenim kao k.p. 1403/4 Mehmeduša dvorište u površini od 11 m2, k.p.br.1404/2 Grad Oskoruša njiva 3 klase u površini od 251 m2, k.p.br.1405/3 Oskrušje njiva 4 klase u površini od 12 m2, k.p.br.1406/4 Oskoruša njiva 3 klase u površini od 83 m2 upisane u p.l. 464/06 k.o. Srebrenik grad po novom premjeru, a kojima po starom premjeru odgovaraju k.č.br.1190/45 Oskoruša oranica u površini od 262 m2, k.č.br.1190/46 Oskoruša oranica u površini od 83 m2 i k.č.br.1190/47 Oskoruša oranica u površini od 12 m2 upisane u zk.ul.br.1195 k.o.Srebrenik započetog po Rješenju o odobrenju izgradnje objekta br.02-361-136/87 od 14.8.1987.godine izdato od Sekretarijata za poslove uprave i rješenju br.08-23-2-5915/10 od 13.10.2010.godine o izmjeni rješenja br.02-361-136/87 od 14.8.1987.godine izdat od Službe za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i obnovu.

2.Raniji vlasnik odnosno korisnik gradskog građevinskog zemljišta Jahić Mehmedalija sin Murteza iz Srebrenika će na osnovu ove saglasnosti i zaključenog ugovora izvršiti prenos nekretnina u zemljšnim knjigama općinskog suda Gradačac i katastarskim knjigama općine Srebrenik u korist kupca. O b r a z l o ž e nj e Jahić Mehmedalija sin Murteza iz Srebrenika ul.Kiseljačka zahtjevom broj 03/7-31-654/13 od 19.02.2013 godine tražio je saglasnost Općinskog vijeća Srebrenik za otuđenje nedovršenog stambenog objekta – kuće započetog sa izgradnjom na parcelama k.p.br.1403/4, k.p.br.1404/2, k.p.br.1405/3, k.p.br.1406/4 upisane u k.o.Srebrenik grad po novom premjeru, a kojima po starom premjeru odgovaraju k.č.br.1190/45, k.č.br.1190/46 i k.č.br.1190/47 k.o.Srebrenik. otuđenje nedovršenog objekta traži radi preseljenja u Republiku Sloveniju. Uz zahtjeve stranka je podnijela zemljišno knjižne izvadke i izvode iz posjedovnih listova i odobrenje za izgradnju objekta. Postupajući po zahtjevu imenovanog izvršen je uviđaj na licu mjesta dana 06.03.2013. godine na kojem je vještak geodetske struke izvršio identifikaciju predmetnih parcela i konstatovao da se radi o parcelama k.p.br.1403/4, k.p.br.1404/2, k.p.br.1405/3 i k.p.br.1406/4 k.o.Srebrenik grad po novom premjeru, a kojima po starom premjeru odgovaraju k.č.br.1190/45, k.č.br.1190/46 i k.č.br.1190/47 k.o.Srebrenik, te da se na istoj nalazi nedovšen stambeni objekat urađen sprat kuće-prizemlj i pokriven provizorno crijepom sa ugrađenim prozorima i vanjskim vratima.

Page 185: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

183

Članom 54.Zakona o građevinskom zemljištu predviđeno je da raniji vlasnik može uz saglasnost Općinskog vijeća otuđiti nedovršenu zgradu ukoliko je isti bio spriječen opravdanim razlozima da nastavi građenje. Ukoliko Općinsko vijeće ne da saglasnost za otuđenje nedovršene zgrade dužno je da preuzme zemljište sa nedovršenom zgradom i plati naknadu prema odredbama ovog Zakona u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva za pribavljanje saglasnosti. Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA Veselčić Vesna s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-183/13 Srebrenik, 28.03.2013.godine

Page 186: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

184

Na osnovu člana 24. i 117. Statuta Općine Srebrenik (''Službeni glasnik Općine Srebrenik'', broj: 1/08) razmatrajući Program rada Općinskog načelnika Općine Srebrenik za 2013.godinu, Općinsko vijeće Općine Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.02.2013.godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K

I Podržava se Program rada Općinskog načelnika općine Srebrenik za 2013.godinu.

II Zaključak će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Srebrenik''. BOSNA I HERCEGOVINA PREDSJEDAVAJUĆA VIJEĆA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Veselčić Vesna s.r. TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinsko vijeće Broj: 01-93/13 Datum, 28.02.2013.godine

Page 187: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

185

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH», broj:49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta općine Srebrenik («Službeni glasnik općine Srebrenik», broj:1/08) Općinski načelnik donosi:

PROGRAM RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2013. GODINU

Programske aktivnosti Načelnika Općine Srebrenik za 2013. godinu predstavljaju planski akt koji se zasniva na Ustavnim, zakonskim i statutarnim principima, koji od općinskih organa i službi zahtjevaju da upravljaju javnim poslovima, striktno u granicama zakona, da rade i djeluju u interesu stanovnika Općine i da za to snose punu odgovornost. I - AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU FUNKCIONISANJA OPĆINSKE UPRAVE 1. Voditi aktivnosti na implementaciji Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji

Bosne i Hercegovine; 2. Raditi na unapređenju normativnog uređivanja djelatnosti iz nadležnosti Općinskog načelnika i

općinskih službi; 3. U cilju stvaranja povoljenijeg poslovnog ambijenta raditi na smanjenju određenih taksi i

naknada vezanih za općinu, a koje su imale veću vrijednost u odnosu na općine iz užeg okruženja;

4. Raditi na kontinuiranom poboljšanju u organizaciji i funkcionisanju općinske uprave u skladu sa standardom ISO 9001:2008, vrednovanje i ocjenjivanje uposlenika, interno kolanje dokumentacije, internim aktima propisati rokove izdavanja dokumenata po zahtjevima;

5. Početak realizacije izgradnje zgrade za općinske službe; 6. Kontinuirano će se raditi na racionalizaciji i efikasnosti rada općinske uprave – službi, njenom

materijalnom, tehničkom i kadrovskom jačanju; 7. Voditi aktivnosti na unapređenju saradnje sa višim nivoima vlasti, te drugim institucijama, a sve

u cilju boljeg funkcionisanja lokalne samouprave i osposobljavanja službi za njihov efikasniji i potpuniji rad na planu ostvarivanja svih prava i sloboda građana.

II – RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJE Polazeći od strateške orijentacije razvoja Općine Srebrenik ka razvoju poljoprivredne proizvodnje, malog i srednjeg biznisa i turizma, vodit će se aktivnosti na sljedećem: 1. U skladu sa Strategijom integriranog razvoja Općine Srebrenik 2011.-2020. godine, nastavit će

se raditi na iznalaženju potencijalnih investitora u cilju otvaranja malih i srednjih preduzeća na području općine pri čemu maksimalno podsticati privrednike naše općine i njihove poslovne partnere;

2. Kontinuirano provoditi aktivnosti na definisanju i uređenju poslovnih zona, te u toku 2013, godine završiti projektno-tehničku dokumentaciju, ''Zoning – plan'', za lokacijsko definisanje poslovnih zona;

3. Kadrovski jačati službe, posebno u dijelu investicija, poduzetništva i nadzora, u cilju osposobljavanja istih da budu aktivan “servis” pomoći građanima i privrednim subjektima u pripremi programa za pokretanje proizvodnje i malih biznisa;

4. Raditi na redovnom organizovanju sastanaka privrednika i predstavnika uprave svih nivoa sa ciljem otklanjanja prepreka za razvoj privrede i novih zapošljavanja;

Page 188: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

186 5. U saradnji sa mjesnim zajednicama raditi na prosijecanju novih komunikacija ka obradivim

zemljišnim površinama u cilju veće uposlenosti i pokretanja manjih biznisa iz domena stočarstva i voćarstva i efikasnosti u podsticanju iskorištenja dobivenih sredstava;

6. Aktivirati programe koji imaju za cilj jačanje kooperantskih odnosa sa individualnim proizvođačima na selu, u cilju plasiranja ugovorenih vlastitih proizvodnji i sigurnosti u plasmanu njihovih (poljoprivrednih proizvođača) proizvoda;

7. Promovisanje privrednih i drugih resursa Općine Srebrenik na sajmovima i slično; 8. U skladu sa strategijom vodosnabdijevanja općine Srebrenik voditi aktivnosti na obuhvatanju

cijele općine sa vodosnabdijevanjem, te na širenju obuhvata odvoza smeća sa svih mjesnih područja i na intenzivnijem praćenju problematike odvoza smeća od nadležnih službi;

9. Voditi aktivnosti na realizaciji programa razvoja turizma (lovnog turizma, projekat Stari grad Srebrenik, uspostavljanje zaštitnih zona na Majevici sa obuhvatanjem zaštitne zone za potencijalnu akumulaciju na bistričkoj rijeci);

10. Nastaviti realizaciju projekta toplifikacije grada a sciljem stvaranje uslova za proširenje konzumenta, kao i sticanja uslova u oblasti koumalne djelatnosti za osnivanje javnog preduzeća za oblast, toplifikacije, parking prostora, upraviteljstva objektima kolektivnog stanovanja, ulične rasvjete, kao i drugih oblasti komunlane djelatnosti,

11. Finansiranje volonterskog rada pripravnika, radi sticanja uslova za njihovo brže zapošljavanje, uz mogućnosti raspisivanja javnog poziva i dva vremensta perioda zbog stvaranja za smanjenje vremena čekanja od momenta sticanja zvanja do momenta zaključivanja ugovora o volontiranju;

III – KAPITALNI PROJEKTI I FINANSIJSKA ULAGANJA U ZNAČAJNE PROJEKTE U dijelu kapitalnih projekata i finansijskih ulaganja u oblastima: izgradnje i rekonstrukcije vodovoda, hidrogeoloških istraživanja i projektovanja, asfaltiranja ulica i puteva, rekonstrukcije i sanacije makadamskih putnih pravaca, projektovanja i izvođenja radova izgradnje kanalizacije, poboljšanja u snabdijevanju električnom energijom, razvoja telefonskog saobraćaja, održavanja i izgradnje ulične rasvjete itd., radit će se u cijelosti po Programu izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u 2013. godini, Programu izgradnje kanalizacije i Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta koje usvoji Općinsko vijeće, te u tom smislu oni su sastavni dio ovog Programa rada. IV - ZAŠTITA OKOLIŠA – SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA – SANITARANA DEPONIJA

- voditi aktivnosti na sanaciji deponije krutog otpada u Babunovićima predviđenim projektom (III faza), privođenje krajnjoj namjeni zatvaranja;

- stvarati uslove za otvaranje nove sanitarne deponije na području općine Srebrenik, te razvijati model selektivnog prikupljanja otpada,

- mjerenje kvaliteta zraka u gradskom dijelu Srebrenika u sezoni grijanja s ciljem informisanja građanja, te uticaja individualnih kotlovnica na sam kvalitet zraka,

- izrada projekta "Park – prirode" i sportsko-rekreativne zone na lokalitetu Majevice; - projekat ‘’Moj grad – moje drvo’’, - izrada Programa zaštite čovjekove okolice na području općine Srebrenik za 2013. godinu i

LEAP-a za područje općine Srebrenik. V - OBJEKTI SPORTA I REKREACIJE – IZGRADNJA I NJIHOVO ODRŽAVANJE

Na planu izgradnje sportskih objekata, rekreacije i njihovog održavanja, a u cilju sticanja uslova za masovnije bavljenje sportom i rekreacijom, Općinski načelnik će raditi u skladu sa finansijskim mogućnostima i po prioritetima i potrebama koje utvrdi Općinsko vijeće kroz svoje programe ( Program infrastrukture i sl.).

Page 189: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

187

VI - JAVNE MANIFESTACIJE 1. U saradnji sa Općinskim vijećem donijeti će se poseban Program obilježavanja značajnih

događaja na općini Srebrenik; 2. Manifestacija ''Dani povelje'' 2013. 3. Program obilježavanja manifestacije “OGUS” 2013.godine; 4. Međunarodna naučna konferencija ''Srebrenik kroz historiju'', 5. Državne praznike i druge značajne datume državnog, federalnog, kantonalnog i općinskog

značaja prigodno obilježiti; 6. U skladu sa finansijskim mogućnostima pomagati manifestacije koje se organizuju na području

naše općine u svim mjesnim zajednicama. VII – IZ DOMENA OPĆINSKIH SLUŽBI U skladu sa nadležnostima propisanim zakonskim i drugim pozitivnim propisima, općisnke službe će raditi na sljedećem: 1. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

- Obezbjeđenje potpune materijalne i stručne pomoći u radu Vijeća mjesnih zajednica na području općine Srebrenik (51 mjesna zajednica na području općine Srebrenik).

- Poboljšanje postojećih softwerskih rješenja i uvođenje novih programa po ukazanoj potrebi u pojedinim službama.

- Izvršiti servisiranje računarske mreže, te nabaviti nove mrežne uređaje hubove i switcheve, obzirom da su, značajnijim povećanjem procenta korištenja računara, postojeći postali najveća kočnica mreži i bržem rješavanju predmeta u elektronskoj formi; također obavezno produžiti licencu za sophos antivirus i firewall i u 2013. godini, te nastaviti sa nabavkom novih računara i ostale nedostajuće računarske opreme.

- Nastavak i privođenje kraju aktivnosti na unosu matičnih podataka u baze podataka u svim matičnim uredima, verifikacija unosa te uvođenje elektronskog potpisa pri izdavanju i razmjeni ovih podataka.

- Izrada plana obrazovanja službenika i namještenika u službama za upravu općine Srebrenik. - Izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu i sistematizaciji poslova i

radnih zadataka u skladu sa novom Odlukom o organizaciji organa uprave općine Srebrenik, Zakonom o državnoj službi, Zakonom o namještenicima u organima državne službe i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH., kao i donošenje svih drugih akata koji nisu usklađeni sa zakonskim propisima ili nisu uopšte doneseni.

- Nastavak rada na izradi Biltena općine Srebrenik, brošura i propagandnih letaka, te u skladu sa brojnim preporukama ići ka povećanju ili bar zadržavanju postojećeg tiraža navedenih publikacija i boljoj distribuciji istih, kako bi ih koristilo što više građana.

- Nastavak rada na ažuriranju web stranice: www.srebrenik.ba, - Nastavak aktivnosti na održavanju dostignutog nivoa i daljnjem poboljšanju VPN veza

računara iz naših Službi sa serverima u nadležnim federalnim i kantonalnim ministarstvima (projekat on line registracije poljoprivrednih proizvođača za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, projekat on line unosa promjena na operatima kroz program Katastar koju implementira firma “Gaus” Tuzla, projekat on line provjera u postupku izdavanja putnih isprava, projekat on line unosa promjena u Registar novčanih kazni i prekršajnih evidencija posredstvom servera Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla, projekat on line komunikacije i unosa izbornih rezultata kroz odgovarajući program Centralne izborne komisije).

Page 190: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

188 2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, RASELJENA I IZBJEGLA LICA

- Raspisati Javni poziv, i provesti aktivnosti vezane za dodjelu učeničkih stipendija i studentskih kredita za školsku-akademsku 2012/2013 godinu.

- Organizovati tradicionalni Festival kulturnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola u čijoj organizaciji učestvuje Služba, u saradnji sa direktorima svih osnovnih škola sa područja općine Srebrenik,i menadžmentom MSŠ Srebrenik,

- Kontinuirano vršiti praćenje rada i aktivnosti u svim Javnim ustanovama sa područja općine Srebrenik, uz pružanje svih vidova pomoći u organizaciji rada i drugih aktivnosti ovih ustanova,

- Zajedno sa Sportskim savezom općine Srebrenik organizovati sportske manifestacije povodom obilježavanja značajnih datuma na području naše općine.

- Provesti proceduru oko raspisivanja Javnog poziva za dodjelu sredstava iz budžeta Općine Srebrenik nevladinim organizacijama i udruženjima građana sa područja naše općine, a kontinuirano provoditi saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana oko izrade projekata, i apliciranje sa istim kod viših nivoa vlasti, i raznih međunarodnih donatora,

- Usko sarađivati sa Federalnim Ministarstvom okoliša i turizma, Federalnim ministarstvom kulture i sporta, Turističkom zajednicom TK, Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, Zavodom za zaštitu kulturno historijskih spomenika, kako bi se uz njihovu pomoć zaštitili, sanirali, te bolje promovisali svi kulturno historijski spomenici na području naše općine,

- Kontinuirano raditi na prezentaciji i isticanju turističkih potencijala te komparativnih prednosti općine Srebrenik na polju turizma. Raditi na brendiranju i promociji „Starog grada“ Srebrenika, kao centralnog kulturno historijskog spomenika općine Srebrenik te osmisliti razne sadržaje koji bi doprinijeli bolje pozicioniranje istog na turističkim rutama. Aktivno sarađivati sa višim nivoima vlasti kako bi se obezbijedila sredstva za implementaciju Urađene i revidovane idejno-programske osnove revitalizacije šireg kompleksa „Starog grada“ Srebrenika,

- U saradnji sa Centrom za kulturu i informisanje unaprijediti sadržaje manifestacije OGUS koja je trenutno manifestacija lokalnog karaktera, što i nije u redu s obzirom na tradiciju koju posjeduje. Pokušati OGUS pozicionirati kod viših nivoa vlasti kao manifestaciju od regionalnog značaja, te na taj način obezbijediti dio sredstava za organizaciju iste,

- Za vrijeme manifestacije „Dani Povelje“ prezentovati novu web stranicu koja će služiti za promovisanje svih kulturno historijskih spomenika, turističkih potencijala naše općine, kao i svih manifestacija iz domena kulture,

- Nakon izvršenih aktivnosti oko provođenja Javnog poziva po utvrđenim kriterijima, i dodjeli budžetskih sredstava na osnovu apliciranih projekata nevladinim organizacijama i udruženjima građana, vršiti će se monitoring (kontrola utroška sredstava u odobrene svrhe ) nad onim projektima koji su zadovoljili kriterije Javnog poziva odnosno koji se finansiraju iz budžeta Općine Srebrenik.

- Služba će aktivno učestvovati u praćenju i provođenju Javnih oglasa za dodjelu donacija za izgradnju porušenih i popravku oštećenih kuća raspisanih od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK-a, kao i za dodjelu sredstava namijenjenih održivom povratku.

- Provesti aktivnosti vezane za raspisivanje Javnog poziva za odrađivanje pripravničkog-volonterskog staža nezaposlenim licima visoke stručne spreme sa područja Općine Srebrenik, te lica koja su prošla po Javnom pozivu rasporediti u ustanove – preduzeća u kojima će odraditi pripravnički – volonterski staž.

Page 191: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

189

- Redovno provoditi aktivnosti oko utvrđivanja statusa raseljenih lica sa ustrojstvom evidencije tačnog broja lica sa priznatim statusom raseljenog lica na području općine.

- Obavljati poslove vezano za socijalno zbrinjavanje stanovnika općine Srebrenik kroz razne vidove pomoći kako domicilnom socijalno ugroženom stanovništvu tako i povratnicima i raseljenim licima koja trenutno borave na području općine Srebrenik

3. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I

OBNOVU 3.1. Oblast urbanizma i prostornog planiranja

a) Poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti na daljem poboljšanju efikasnosti Službe u ostvarivanju prava građana i drugih lica kod pribavljanja potrebne dokumentacije (urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole itd.).

b) Dovršetak svih upravnih postupaka koji nisu okončani tokom 2012. godine. c) Izrada normativno-pravnih akata iz ove oblasti za Općinsko vijeće kako slijedi:

- izrada Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2013. godinu, - izrada izmjena i dopuna Prostornog plana općine Srebrenik, - izrada Odluke o provođenju Prostornog plana općine Srebrenik, - izrada Odluke o usvajanju Urbanističkog plana grada Srebrenika, - izrada Odluke o provođenju Urbanističkog plana, - izrada Urbanističkih projekata prema Regulacionom planu „CENTAR“ Srebrenik, - izrada Regulacionog plana Tinja, - izrada Zoning plana poslovne zone „Špionica“. d) Provođenje upravnih postupaka pokrenutih po zahtjevima investitora za legalizaciju

bespravno izgrađenih građevina sukladno Zakonu o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih građevina.

e) Sprovođenje širih aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta tokom 2013. godine i to:

- izrada cvijetnih aranžmana i uređenje zelenih površina u gradu, - priprema i licitiranje novih lokacija za postavljanje stalnih i privremenih poslovnih objekata,

a u skladu sa Regulacionim planom „Centar" Srebrenik, - dekoracija gradskog centra povodom praznika, - popravak kolovoza ulica, - rekonstrukcija postojećih i dovršetak nedostajućih dijelova uličnih rasvjeta u ulicama

grada Srebrenika prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, - izgradnja dječijih zabavnih igrališta u gradu, - vanjsko uređenje oko objekta „Bigeraj“, - izvođenje radova na uređenju parka kod „Gradske kafane“,

3.2. Stambeno-komunalna oblast - dovršetak svih upravnih postupaka koji nisu okončani tokom 2012. godine, - redovno praćenje stanja u oblasti održavanja stambenog fonda, - okončanje postupka otkupa stanova u vlasništvu općine, ili za koje je općina ovlaštena da

vrši prodaju, - dovršetak kanalizacione mreže u gradu i prigradskim naseljima, - priprema normativno-pravnih akata iz ove oblasti za Općinsko vijeće (Program obavljanja

komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, razne informacije itd.), - Izrada Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, - dovršetak realizacije I faze toplifikacije grada Srebrenika prema urađenoj projektno-

tehničkoj dokumentaciji,

Page 192: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

190

- rješavanje odvodnje oborinskih voda u gradu Srebreniku prema pozicijama radova definisanih u Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini,

- rekonstrukcija vodovodne mreže u gradu Srebreniku prema prema pozicijama radova definisanih u Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini,

- izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu Srebreniku prema prema pozicijama radova definisanih u Programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini,

- regulacije rijeke Tinje od Koprića mosta prema Ćehajama, - projektovanje kanalizacionog kraka Herceg – Gradnja – Kiseljak, - izgradnja odvodnje oborinskih i kanalizacionih voda kroz „Spahijinu nivu“ prema projektno-

tehničkoj dokumentaciji, - izgradnja pješačke staze i kanalizacionog kraka kod II Osnovne škole, - izvođenje radova na regulaciji Mulahmetovića potoka

3.3. Oblast saobraćaja - redovne aktivnosti na održavanju horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u skladu

sa Odlukom o bezbijednosti saobraćaja, - izvođenje radova na regulaciji Mulahmetovića potoka - organizovanje zimske službe za kompletno općinsko područje, - redovne aktivnosti održavanja putne mreže i sanacije gradskih ulica, - proširenje parking prostora u gradu, - rješavanje izgradnje saobraćajnice kroz sportsko-rekreativnu zonu - aktivnosti na semaforizaciji raskrsnica sa frekventnim saobraćajem u području grada - izvođenje radova na rekonstrukciji ulice - izradnja ulica prema urađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji kako slijedi:

a. Varoških polja, b. Vahida Ibrića c. Bosanskih branilaca, d. Maršala Tita, e. I.M.Irca do Ćehaja sa dvije priključne ulice iza „Poljostroja“,

- izgradnja raskrsnice kod „BINGA“, - izgradnja dijelova-priključaka primarne gradske saobraćajnice, - dovršetak započetog kolskog i rekonstrukcija postojećih pješačkih prilaza objektu I OŠ

Srebrenik, - uređenje pješačkih staza uz regulisani dio rijeke Tinje sa uređenjem pješačke šetnice, - izgradnja dijela trotoara u gradu - izrada idejnog projekta objekta "Javne garaže" na lokaciji prema Regulacionom planu zone

"Centar", - izvođenje radova na izgradnji ulica u makadamskoj podlozi u dijelu naselja Bare, između

ul. Rukiba Sinanovića i korita rijeke Tinje, - izvođenje radova na modernizaciji ulice Rukiba Sinanovića do Baduše, - izmiještanje semaforskog uređaja na raskrsnici ulica sa reg. putem kod “Poljostroja”, - izvođenje radova na izgradnji kraka ulice u makadamskoj podlozi tj. nastavak ulice Hasana

Kikića, - izvođenje radova na izgradnji dva kraka ulica u makadamskoj podlozi, odnosno spoja ulica

21. Juna i Nedžada Šećića, - izgradnja ulice kroz „Spahijinu njivu“ prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, - izgradnja ulice ispred objekta „Šalter sala općinskih Službi“ sa izgradnjom spoja sa ul. M.

Tita, - izvođenje radova na rekonstrukciji ul. Mehmeda Ibrahimovića sa izgradnjom slivne rešetke i

kanalizacionog kraka..

3.4. Zaštita okoliša

Page 193: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

191

- realizacija III faze projekta uređenja deponije komunalnog otpada Babunovići (konačna sanacija i zatvaranje iste),

- u saradnji sa Vladom i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša TK i općinama našeg kantona raditi na trajnom rješavanju pitanja odlaganja otpada u okviru projekta izgradnje regionalne ili međuopštinske deponije,

- u saradnji sa JP "9. Septembar" d.d. Srebrenik nastaviti sa aktivnostima na proširenju i organizovanom odvozu komunalnog otpada na području cijele općine, te razvoja selektivnog prikupljanja otpada,

- izrada projekta "Park – prirode" i sportsko-rekreativne zone na lokalitetu Majevice, - u saradnji sa Vladom TK uklanjanje svih divljih deponija oko puteva i riječnih tokova, - usvajanje Programa zaštite čovjekove okolice na području općine Srebrenik za 2013. godinu

i LEAP-a za područje općine Srebrenik, - realizacija dijela aktivnosti planiranih LEAP-om, - radovi na II fazi toplifikacije gradskog centra, - aktivnosti sa NVO i školskim sekcijama na eko projektima.

4. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

- Održavanje premjera i katastra zemljišta u okviru kojeg će se rješavati zahtjevi stranaka koji

se odnose na cijepanje parcela, uplanjenje objekata, uknjižba i prenos prava na nekretninama, te izdavanje podataka iz katastra zemljišta novog premjera i katastra starog premjera.

- Nastavak projekta digitalizacije katastarskih planova i podataka katastra zemljišta novog premjera za preostale tri katastarske općine (K.O.Lisovići, K.O.Tinja i K.O.Jasenica) na području općine Srebrenik.

- Skeniranje katastarskih planova starog premjera za 28 katastarskih općina i katastarskih planova novog premjera za 31 katastarsku općunu.

- Implementacija novog softverskog rješenja katastra zemljišta za do sada digitalizovane planove novog premjera.

- Održavanje katastra podzemnih instalacija i komunalnih uređaja u smislu njihovog snimanja i evidentiranja na planovima te preuzimanje elaborata o podzemnim instalacijama i komunalnim uređajima koje su snimala druga pravna i fizička lica ovlaštena za te poslove.

- Obavljanje geodetskih poslova u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i sudskih sporova. - Provođenje postupaka u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu u

slučajevima preuzimanja i dodjele zemljišta planiranim Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2013.godinu.

- Provođenje postupaka u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na uzurpiranom zemljištu. - Provođenje postupaka u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i drugim

nekretninama u slučajevima eksproprijacije i deeksproprijacije nekretnina. - Provođenje aktivnosti radi pripreme i priprema Nacrta i prijedloga Odluke o utvrđivanju

prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Srebrenik koju prema programu rada za 2013.godinu utvrđuje i donosi Općinsko vijeće Srebrenik.

- Provođenje aktivnosti radi pripreme i priprema drugih akata (rješenja, zaključaka, informacija i dr.) koje donosi i usvaja Općinsko vijeće iz oblasti premjera i katastra zemljišta i oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

- Provesti aktivnosti na rješavanju smještajnog prostora u cilju objedinjavanja odsjeka civilne zaštite u jedan objekat kao i ostalih struktura zaštite i spašavanja uz korištenje mogućnosti njihovog lociranja van centra grada korištenjem ponuda u cilju zamjene prostora.

- Imenovati povjerenike civilne zaštite u mjesnim zajednicama;

Page 194: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

192

- Planirati i vršiti materijalno opremanje struktura Civilne zaštite u skladu sa posebnim planovima;

- Izvršiti obuku povjerenika civilne zaštite u mjesnim zajednicama; - Izvršiti nabavku vatrogasnog vozila -cisterne za potrebe vatrogasne jedinice i dostave vode

za piće; - Uraditi i usvojiti Plan zaštite od požara općine Srebrenik; - Pružati finansijsku podršku građanima i pravnim licima na preduzimanju preventivnih mjera

zaštite i spašavanja i otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća; - Organizovati obilježavanje 1.marta – Dana Civilne zaštite; - Organizovati obilježavanje mjeseci zaštite od požara (maj i oktobar); - Urediti oblast Dimnjačarske djelatnosti na području općine Srebrenik; - Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika koje su mu date u nadležnost

Zakonima i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja i civilne zaštite. SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU

- Analiza i pregled riješenosti predmeta iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i praćenje stanja riješenosti predmeta u postupku revizije korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

- Analiza i pregled stanja riješenosti zahtjeva iz oblasti dopunskih prava branitelja i članova njihovih porodica

- Priprema materijala za sjednicu ooćinskog vijeća u skladu s programom rada općinskog vijeća za 2013.godinu

- Praćenje realizacije Odluka općinskog vijeća, koje su donesene, a tiču se boračko-invalidske zaštite

- Praćenje realizacije pojedninih dopunskih prava (Konkursi za dodjelu bespovratnih i kreditnih sredstava za rješavanje stambenih pitanja boraca i članova njihovih porodica za 2013.godinu)

- Obilježavanje godišnjica i značajnih datuma iz oblasti boračko-invalidske zaštite - Koordinacije rada i saradnja sa Udruženjima boraca na nivou Općine Srebrenik u cilju

rješavanja statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica SLUŽBA ZA BUDŽET, PODUZETNIŠTVO I NADZOR

1. Odsjek za budžet

a) Poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti radi efikasnijeg rada odsjeka, odnosno izrada pravilnika, procedura i uputstava u vezi sa poslovima i zadacima iz nadležnosti ove Službe u skladu sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika i Zakona o budžetima u F BiH,

b) Aktivnosti oko priprema za uvođenje trezorskog poslovanja u općini u skladu sa zakonom

propisanim procedurama, c) Priprema i izrada normativno - pravnih akata za Općinsko vijeće iz nadležnosti rada

Odsjeka i to kako slijedi: Odluka o budžetu općine Srebrenik za 2013. Godinu Odluka o izvršavanju budžeta za 2013. godinu, Izvještaj o izvršenom popisu imovine općine Srebrenik za 2012., Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu, Izvještaj usvajanju godišnjeg obračuna budžeta općine Srebrenik za 2012. godinu. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Srebrenik za period 0l.01.- 30.06.2013. godine.

Page 195: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

193

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2013. godinu, Nacrt Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu, Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu, Prijedlog Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2014. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta općine Srebrenik za 2014. godinu,

2. Odsjek za poduzetništvo

a) Priprema i izrada normativno - pravnih akata za Općinsko vijeće iz nadležnosti rada

Odsjeka i to kako slijedi: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, Program izgradnje infrastrukture za područje općine Srebrenik za 2013. godinu, Program podsticaja u poljoprivredi iz budžeta općine Srebrenik za 2013. godinu, Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području općine Srebrenik za 2013 . godinu, Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Srebrenik za 2013. godinu,

b) Lokalni razvoj • Strateški ciljevi u ovoj oblasti su: smanjiti stopu nezaposlenosti, provođenje Strategije

integriranog razvoja općine Srebrenik, partnerstvo javnog i privatnog sektora, nastaviti sa trendom ulaganja u infrastrukturu, podsticaji poduzetništvu i poljoprivredi, aktivnosti na izradi projekata za uspostavu poslovnih zona.

• U skladu sa Integriranom strategijom razvoja poseban akcenat staviti na ravnomjeran ruralni razvoj prilikom realizacije projekata iz Strategije.

• Nastaviti i proširiti saradnju i kontakte sa Udruženjem privrednika, te na bazi zajedničkih interesa i odgovornosti rješavati konkretna pitanja od interesa za razvoj poduzetništva i lokalne zajednice (od pomoći i podrške pojedinim privrednim subjektima, pa do rješavanja pitanja raznih taksi, komunalnih naknada itd);

• Raditi na unapređenju organizacije i efikasnosti općinske uprave za stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj kroz provođenje projekta IFC i ISO standarda i jačanje kapaciteta za upravljanje projektima.

• Pripremati konkretne i „provodljive“ mjere podrške lokalnom biznisu (odluke, postupci, rokove, takse, naknade i slično) s ciljem da u skladu sa zakonskom legislativom u najkraćem roku i na jednom mjestu poduzetnik riješi svoje zahtjeve – koji će se i dalje tretirati kao zahtjevi visokog prioriteta u radu općinskih službi;

• Na adekvatan način će se raditi na povezivanju privrednika Srebrenik sa zainteresovanim poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu, pomagati im i podržavati ih u njihovoj komunikaciji sa višim organima vlasti (nadležnim ministarstvima), finansijski podržavati zajedničke nastupe na sajmovima u cilju adekvatne prezentacije privrednih subjekata općine Srebrenik;

• Kroz projekat UNDP vršiti ažuriranje programa kapitalnih investicija usklađenim sa Strategijom integriranog razvoja Općine Srebrenik i sa Budžetom općine Srebrenik,

• Raditi na izradi novih projekata za apliciranje ka višim nivoima i međunarodnim fondovima prema raspisanim natječajima za korištenja sredstava.

• U skladu sa Strategijom integriranog razvoja, Programom kapitalnih investicija, Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta i Programom izgradnje lokalne infrastrukture na području općine Srebrenik za 2013. godinu, bit će utvrđene aktivnosti na nastavku započetih projekata i pripremi i provođenju novih projekata.

• Provođenje mjera podsticaja u poljoprivredi u skladu sa u skladu sa budžetima za 2013. godinu

• Nastavak registracije poljoprivrednih proizvođača u odgovarajuće registre uz održavanje baza podataka,

Page 196: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

194

• Organizovanje edukacija i pružanja stručne pomoći u proizvodnjama hrane za tržišta sa malih posjeda u cilju formiranja što većeg broja specijalizovanih tržišno orijentisanih poljoprivrednih gazdinstava;

• Planirati i provoditi mjere prevencije i zaštite životinja u saradnji sa Veterinarskom stanicom Srebrenik

• Pružati pomoć svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima u realizaciji povoljnih kreditnih sredstava i poticaja za primarnu proizvodnju;

Započeti značajniji projekti:

1. Projekat izgradnje zgrade za općinske organe uprave 2. Projekat toplifikacije grada Srebrenika 3. Projekat vodosnabdijevanja Brnčana i Falešića sa izvorišta Glib, 4. Projekat izgradnje pješačke staze pored magistralnog puta M 1.8.

Izrada novih projekata

1. Aktivnosti na realizaciji projekta parking prostora sa sanitarnim čvorom u kompleksu Starog grada Srebrenik,

2. Izrada izvedbenih projekata unutrašnje revitalizacije Starog grada Srebrenik, 3. Aktivnosti na rješavanju problema vodosnabdijevanja MP Tinja i MP Podorašje

Organizaciono-kadrovske pretpostavke za izvršenje ovog dijela programa • Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ili drugim aktom uspostaviti bolja rješenja

u odnosu na sadašnje stanje u sektoru planiranja, kreiranja, predlaganja i vođenja projekata od općinskog značaja;

• Uspostaviti efikasniju koordinaciju između općinskih službi i Odjela za razvoj;

3. Odsjek za nadzor a) Priprema i izrada normativno - pravnih akata za Općinsko vijeće iz nadležnosti rada

Odsjeka i to kako slijedi: Informacija o radu općinskih inspekcija za 2012. godinu.

b) oblast nadzora

Intenzivirati aktivnosti na preventivnim i kontrolnim postupcima u vezi sveobuhvatnijeg

uključivanja korisnika usluga sa područja cijele općine u organizovani odvoz krutog otpada u cilju smanjenja broja divljih deponija i zaštite životne sredine,

Intenzivirati aktivnosti na preventivnim i kontrolnim postupcima u vezi bespravne gradnje objekata i to u ranim fazama bespravne gradnje (zemljani i pripremni radovi) kako bi se suzbila odnosno spriječila bespravna gradnja, sa što manjim posljedicama za investitora,

Putem sredstava informisanja i sastanaka sa predstavnicima MZ raditi na informisanju i upoznavanju stanovništva u procesu zakonitog građenja, davanja konkretnih savjeta i podsticanja poštivanja zakona a posebno u vezi odredbi važećeg Zakona o uvjetima i postupku bespravno izgrađenih građevina a koji je na snazi do 31. maja 2016. godine,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI NAČELNIK TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Sanel Buljubašić, s.r. -Općinski načelnik- Broj: 07-221/13 Srebrenik: 05.03.2013. godine.

Page 197: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

195

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK -Općinski načelnik- Broj: 07-342 /13. Datum: 27.03.2013.godine Na osnovu člana 9. stav 2 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 34/03), člana 38. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“ broj: 1/08) i člana 4. Odluke o uslovima i kriterijima i postupku imenovanja u Regulirane organe ( „Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 1/13, Općinski načelnik , d o n o s i:

R J E Š E NJ E o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora

JP „9. septembar“ d.d. Srebrenik I Mijenja se rješenje Općinskog načelnika broj. 07-342/13 od 05.02.2013.godine kojim je imenovana Komisija za izbor članova Nadzornog odbora JP „9. septembar“ d.d. Srebrenik tako da se pod tačkom I, podtačka 4., umjesto Mehmedović Ahmeta za člana Komisije imenuje Fazlić Asmir iz Srebrenika. II Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Srebrenik“. OPĆINSKI NAČELNIK Sanel Buljubašić s.r.

Page 198: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

196

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07-244 /13 Srebrenik, 12.03.2013. godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 9/12), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-632/13 od 12.03.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se Umjetničkoj radionici Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 400,00 KM, sa budžetske pozicije tekuća rezerva za izradu lista “Ševak”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sanel Buljubašić, s.r.

Page 199: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

197

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07-245 /13 Srebrenik, 12.03.2013. godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 9/12), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-858/13 od 12.03.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se Jašarević Izetu, isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 KM, sa budžetske pozicije tekuća rezerva na ime finansijske pomoći za polaganje stručnog ispita za srednju stručnu spremu.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za opću upravu i zajedničke poslove Srebrenik.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sanel Buljubašić, s.r.

Page 200: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

198

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07-642 /13 Srebrenik, 12.03.2013. godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 9/12), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-642/13 od 12.03.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se Ahmeljinović Admiru, isplata novčanih sredstava u iznosu od 200,00 KM, sa budžetske pozicije tekuća rezerva na ime finansijske pomoći za polaganje stručnog ispita za srednju stručnu spremu.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za opću upravu i zajedničke poslove Srebrenik.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sanel Buljubašić, s.r.

Page 201: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

199

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPĆINA SREBRENIK Općinski načelnik Broj: 07- 556 /13 Srebrenik, 12.03.2013. godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik” broj: 1/08) i Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine (“Sl. glasnik općine Srebrenik”, broj: 9/12), a na prijedlog Službe za budžet, poduzetništvo i nadzor općine Srebrenik broj: 02-556/13 od 12.03.2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K I

Odobrava se Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik, isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 KM, sa budžetske pozicije tekuća rezerva za finansijska sredstva povodom obilježavanja “Dana povelje 2013.”.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka izdvajaju se sa pozicije ekonomskog koda 614000- tekuća rezerva, u okviru organizacione klasifikacije 07 i funkcionalne klasifikacije 1490, Odluke o privremenom finansiranju za period januar-mart 2013. godine.

III

Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Općinska služba za budžet, poduzetništvo i

nadzor i Općinska služba za društvene djelatnosti, raseljena i izbjegla lica.

IV

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku općine Srebrenik”.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sanel Buljubašić, s.r.

Page 202: SLUŽBENI GLASNIK - Dobrodošli - Srebrenik.ba. glasnik op… · Srebrenik (“Službeni glasnik općine Srebrenik”, broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Srebrenik, na sjednici

  

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SREBRENIK

BROJ: 3

IZDAJE: Općinsko vijeće općine Srebrenik Izlazi po potrebi UREĐUJE: Stručna služba Općinskog vijeća općine Srebrenik ODGOVORNI UREDNIK: Sakib Ibračević TIRAŽ: 55 primjeraka ADRESA: Općinsko vijeće općine Srebrenik Stručna služba WEB: www.srebrenik.ba E-MAIL: [email protected] TEL/FAX: 035/645-762