of 83 /83
6/17/02 k45dol-u2-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19 Hvala što ste kupili Siemens mobilni telefon.Želimo vam mnogo zadovoljstva i zabave sa njim. Ako pažljivo pročitate uputstvo, bolje će te se upoznati sa funkcijama telefona. Molimo vas da posebno obratite pažnju na mere predostrožnosti (str. 3) i bezbednost PIN- a (str. 9). Prednji i zadnji poklopac kućišta (CLIPit™ poklopci, my- CLIPit™: str. 75) mogu se za čas promeniti - bez upotrebe bilo kakvog alata. Sastaviti Da uklonite Displej vašeg telefona i gornji poklopac displeja, isporučuju se prekriveni zaštitnim filmom. Pre nego što počnete sa korišćenjem uklonite ovaj film. U vrlo malom broju slučajeva se može desiti da statičko pražnjenje pri uklanjanju ovog filma izazove gubitak boje u uglovima displeja. Ovo će u svakom slučaju prestati u roku od 10 minuta. §U2§

Sastaviti - Telekomunikacije

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sastaviti - Telekomunikacije

k45dol-ger.book6/17/02 k45dol-u2-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
Hvala što ste kupili Siemens mobilni telefon.elimo vam mnogo zadovoljstva i zabave sa njim.
Ako paljivo proitate uputstvo, bolje e te se upoznati sa funkcijama telefona. Molimo vas da posebno obratite panju na mere predostronosti (str. 3) i bezbednost PIN- a (str. 9).
Prednji i zadnji poklopac kuišta (CLIPit™ poklopci, my- CLIPit™: str. 75) mogu se za as promeniti - bez upotrebe bilo kakvog alata.
Sastaviti
Da uklonite
Displej vašeg telefona i gornji poklopac displeja, isporuuju se prekriveni zaštitnim filmom. Pre nego što ponete sa korišenjem uklonite ovaj film. U vrlo malom broju sluajeva se moe desiti da statiko pranjenje pri uklanjanju ovog filma izazove gubitak boje u uglovima displeja. Ovo e u svakom sluaju prestati u roku od 10 minuta.
§U2§
1
Sadraj
Ukljuivanje,Iskljuivanje/ Unos PIN-a ............................................. 8 Bezbednost............................................ 9
Imenik.................................................... 16 <Novi unos> ..................................... 16 Poziv/traenje podatka ..................... 18 Grupa ................................................ 19 Lokacija ............................................. 20 Zapis br.............................................. 21 Pamenje kontrolnog koda ............... 21 Slika................................................... 22
Pogledajt na kraju ov
WAP ....................................................... 31 Internet pristup................................... 31 Meni pretraivaa .............................. 32 Podešavanja ..................................... 33 Profili.................................................. 33 Uputstva za rukovanje ....................... 34
Govorna poruka/Sandue.................... 36 CB-obaveštenja .................................... 37
SIM usluge (opciono)......................... 38 Zapisi ..................................................... 39
Propušteni pozivi ............................... 39 Primljeni pozivi................................... 39 Birani brojevi ...................................... 39
Vreme/Trošk.......................................... 40 Prikaz................................................. 40 Troškovi podeš. ................................. 40
Preusmerenje........................................ 41 Grupe..................................................... 43
e i Indeks og uputstva
6/17/02 k45dol-gerIVZ.fm
BattleMail™ Kung-Fu........................... 51 Meni igrice ......................................... 51 Kontrolni tasteri.................................. 51
Igre......................................................... 52 Profili ..................................................... 53
Levi softverski taster.......................... 56 Tasteri za skraeno biranje ............... 57
Audio ..................................................... 58 Podeš. zvona..................................... 58 Jaina tona ........................................ 58 Signalni tonovi ................................... 58 Filter poziva ....................................... 59
Pogledajt na kraju ovo
Vibracija ............................................. 59 Tonovi taster. ..................................... 59 Minutni ton ......................................... 59 Servisni tonovi ................................... 59
Podešavanja ......................................... 60 Telefon............................................... 60 Bezbednost........................................ 63 Mrea................................................. 64 Korisn. grupa ..................................... 66 Tokom razgovor................................. 66 Sat ..................................................... 66 Dodatna oprema................................ 67
Slanje faksa i podataka pomou PC-a ........................................ 68 Simboli na ekranu (izbor) ................. 69 Pitanja & Odgovori ............................... 70 Siemens-ovi servisi.............................. 73 Specifikacije/odravanje...................... 74 Delovi..................................................... 75
Osnovni delovi ................................... 75 Podaci/Aplikacije................................ 75 Za upotrebu u kolima ....................... 76 Inovacije............................................. 76
Personalizacija ..................................... 77 SAR (internacionalni) ........................... 78 Indeks .................................................... 79
e i Indeks g Uputstva
6/17/02 k45dm-si-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
3Mere predostronosti
Iskljuite u bolnicama ili u blizini medicinskih ureaja kao što su npr. pejsmejkeri ili slušna pomagala. Mobilni telefon moe ometati funkcionisanje ovih ureaja. Za vreme vonje za telefoniranje uvek koristiti pribor za razgovaranje bez korišenja ruku. (str. 76) U avionima mobilni telefoni moraju uvek biti iskljueni. Kako bi ste spreili sluajno aktiviranje, pogledajte (str. 54). Iskljuite u blizini benzinskih pumpi, skladišta goriva, hemijskih postrojenja ili mesta miniranja.Mobilni telefon moe da ometa rad tehnikih ureaja. Ton zvona se emituje preko zvunika. Prvo prihvatite poziv, a zatim prinesite telefon uhu.
SIM kartica se moe izvaditi. Panja! Deca mogu progutati sitne delove.
Napon napajanja specificiran na punjau se ne sme prekoraiti.
Panja:
Preporuujemo korišenje samo originalnih Siemens baterija (100% bez ive) i punjaa. U protivnom se ne mogu iskljuiti znaajni rizici po zdravlje i ošteenje proizvoda. Ni telefon ni baterija (100% bez ive) ne smeju se otvarati ni u kom sluaju (osim za promenu baterija, SIM kartice ili gornjeg poklopca). Sve druge promene na ureaju su izriito zabranjene, jer se na taj nain ukidaju atestni zahtevi za funkcionisanje ureaja.
Iskorištene baterije i telefone uklanjajte u skladu sa zakonskim propisima.
Mobilni telefoni mogu ometati rad oblinjih televizora, radio- prijemnika, PC-a.
Preporuujemo da koristite samo originalnu Simensovu dodatnu opremu kako bi ste izbegli mogua ošteenja i osigurali poštovanje vaeih propisa.
Nepravilno korišenje iskljuuje garanciju!
Pregled telefona Zvunik
Indikatori Jaina signala/ nivo baterije.
Taster za pozivanje A Izbor prikazanog broja ili imena, prihvatanje poziva. Prikaz poslednjeg poziva u stendby modu.
Taster Imenika Pritisnite jednom za Imenik Pritisnite dva puta za Grupe * Drite pritisnuto. U standby modu Ukljuite i iskljuite signalne tonove.
Mikrofon
Integrisana antena
Ne dodirujte telefon nepotrebno u gornjem delu. To utie na smanjenje snage signala.
S Uklj./isklj./kraj tast. Pritisnite kratko: Prekinite poziv/funkciju i vratite se u standby mod. U menijima: na meni iznad. Drite pritisnuto: Uklj./Isklj. telefona (u standby modu). Zakljuavanje tastature Da ukljuite i iskljuite:
# Drite pritisnuto Prikljunica za ureaje Prikljunica za punja, slušalice itd.
< a (Mreni operater) 02.05.2002 12:30
Novi SMS Meni
Softverski tasteri Trenutne funkcije ovih taste- ra se prikazuju u sivim poljima kao tekst ili ikonice. Ovi tasteri prikazuju brzi izbor u stendby modu (Fabriko podešavanje: §Novi SMS§ ) ili npr. p (SIM usluge) i §Meni§.
< a (Mreni operater) 02.05.2002 12:30
Novi SMS Meni
Da pozovete prikazanu fu- nkciju, pritisnite softverski taster sa spoljnje strane ispod eljene funkcije. Primer: Pritisnite desni taster sa spoljnje strane da pozovete meni. Pritisnite softverski taster sa unutrašnje strane da se kreete kroz menije i liste.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
5Opšta uputstva
Uputsvo za rukovanje Koriste se sledei simboli:
Koraci za pozivanje funkcija, kako su opisani u ovom uputstvu. npr.:
§Meni§ Audio Jaina tona Gornja procedura odgovara:
§Meni§ Pritisnite softverski taster.
N Preite na Audio.
L Izaberite Jaina tona.
A Taster za pozivanje.
§Meni§ Prikazuje funkciju softverskog tastera.
~ Funkcija zavisi od vašeg mrenog operatera, moe biti neophodna i specijalna registracija.
Old format with c
Kontrola menija Meniji omoguavaju pristup funkcijama, mrenim uslugama i individualnim podešavanjima.
Glavni meni Da bi ste došli do glavnog menija iz standby moda, pritisnite desni taster na spoljnoj desnoj strani (softverski taster).
Kontrola menija Da biste se kretali gore/dole po menijima i listama pritisnite jedan od dva unutrašnja tastera.
Da bi se izvršila izabrana funkcija, pritisnite desni taster na spoljnoj desnoj strani.
Opcioni meni U ostalim situacijama (npr. kada je otvoren Imenik) otvara vam se odgovarajui opcioni meni:
§Opcije§ Pritisnite.
6 Uvod
Ubacivanje SIM kartice/ baterije Vaš mreni operater vam isporuuje SIM karticu na kojoj se nalaze svi vani podaci o vašoj liniji. Ako SIM karticu dobijate u formi kreditne kartice, izvadite manji segment i uklonite hrapave ivice, ako se pojave.
• Pritisnite uljebljeni deo , a zatim gurnite i skinite poklopac .
• Pritisnite osigura u pravcu koji pokazuje strelica . Izvadite bateriju iskrenuvši je sa strane telefona na koju pokazuje br. .
• SIM karticu ubacite u odgovarajui otvor (tako da su kontakti usmereni ka dole) i paljivo gurajte dok se ne uklopi (uverite se da je zaseeni kraj ispravno postavljen ).
• Bateriju ubacite u telefon postrance i pritisnite na dole , dok se ne uklopi.
• Postavite poklopac i pritisnite na dole, dok se ne uklopi.
Podrane su samo 3-Volt-ne SIM kartice. Starije SIM kartice (5-Volt-na tehnologija) se ne mogu koristiti. U sluaju da posedujete stariju karticu molimo vas kontaktirajte svog mrenog operatera.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
7Uvod
Punjenje baterije Nakon isporuke baterija nije potpuno napunjena pa stoga:
• Prikljuite kabl punjaa na dno telefona, a zatim prikljuite jedinicu za napajanje (punja) u mreu i punite barem dva sata.
• Da biste uklonili kabl za punjenje pritisnite istovremeno stranice i izvucite ga.
Funkcije bez SIM kartice Da bi vam se prikazale funkcije koje moete koristiti bez SIM kartice, ukljuite telefon bez SIM kartice.
§Meni§ Pritisnite softverski taster.
§SOS§ Hitni broj, SOS (str. 8).
Ako telefon nee da se ukljui posle ubacivanja baterije, moe biti da se baterija potpuno ispraznila. U ovom sluaju, ostavite kabl punjaa prikljuen, a ikonica punjenja e se prikazati posle maksimalno 2 asa. Baterija se tada automatski puni.
Punjenje Punja se u toku dugotrajnog punjenja zagreva. To je normalno i nije opasno. Á Dok je punjenje u toku.
Napredak. e Kraj punjenja. Prazna baterija se potpuno napuni posle otprilike 2 asa. Punjenje je mogue samo pri temperaturama okoline od 5°C do 40°C (ikonica identifikacije punjenja trepe upozoravajue kada temperatura izae 5°C iznad/ispod ovog opsega). Napon specificiran na punjau ne sme biti premašen.
Standby vreme Potpuno napunjena baterija omoguava 60- 200 asova standby-a ili 100-300 minuta razgovora. Vremena stendby-a/razgovora su prosena vremena i zavise od uslova rada(videti tabelu nie). Prikaz nivoa punjenja (puno/prazno) a}b{c Zvuni signal upozorava da je baterija pri kraju.
Izvršena operacija
Vreme min.
1 30 minuta
Traenje mree 1 5 do 10minuta *pritisak tastera, igrice, organajzer itd.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
8 Ukljuivanje, Iskljuivanje/Unos PIN-a
S Pritisnite Uklj./Isklj./Kraj taster da ukljuite odnosno iskljuite.
Unos PIN-a SIM kartica se moe zaštititi sa 4- 8- cifrenim PIN- om.
J Unesite svoj PIN kod uz pomo numerikih tastera (što e se prikazati kao niz zvezdica, ako pogrešite pritisnite §Brisati§).
§OK§ Potvrdite unos desnim tasterom (pritisnite spoljnu stranu tastera). Prijavljivanje na mreu e se desiti u roku od nekoliko sekundi.
Kada se na displeju pojavi ime mrenog operatera telefon je u standby modu i spreman za upotrebu..
BrisatiOK Brisati OK
Novi SMS Meni
Hitni broj (SOS) Pritiskom na softverski taster §SOS§ moete pozvati hitni broj bez obzira na mreu, bez obira da li imate SIM karticu i bez obaveze da unesete PIN kod (ovo nije omogueno u svim zemljama). Ovu funkciju treba koristiti samo u sluaju nude! Problemi sa PIN-om U sluaju da se 3 puta za redom unese neispravan PIN SIM kartica se blokira. (str. 9). Ukljuite, iskljuite kontrolu PIN-a ili promenite PIN (str. 9). Problemi sa SIM karticom Ako se prikae "Umetnite SIM!" proverite da nije došlo do kvara (str. 70).
Veza sa mreom
< >
Snaga dolaznog signala. Slab signal smanjuje kvalitet poziva, a ovo moe dovesti do gubitka veze. Promenite svoj poloaj.
Ako ste izvan svoje mree telefon automatski bira drugu GSM mreu (str. 64). SIM usluge
p Simbol za specijalne aplikacije SIM kartice (str. 38), npr. Mobilna Banka.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
9Bezbednost
Telefon i SIM kartica su zaštieni od zloupotreba pomou nekoliko bezbedonsnih kodova i treba ih uvati isto kao ekove ili kreditne kartice (pogledajte str. 63).
§Meni§ Podešavanja Bezbednost tada izaberite funkciju:
Kodovi PIN kontrola PIN se obino zahteva pri ukljuivanju telefona. Moete iskljuiti ovu funkciju, ali tada rizikujete neovlaštenu upotrebu telefona.
§Izabrati§ Pritisnite.
PIN * Štiti vašu SIM karticu (lini identifikacioni broj).
PIN 2 * Potreban da bi se podesio prikaz detalja tarifiranja, kao i da bi se pristupilo dodatnim funkcijama na specijalnim SIM karticama.
PUK/ PUK 2
Kod kljua. Koristi se da otkljua SIM karticu nakon unošenja pogrešnog PIN-a.
Tel. kod *
Štiti vaš telefon. Mora se uneti pri prvom sigurnosnom podešavanju.
Ove poverljive brojeve uvajte na sigurnom mestu na kome ih moete nai u sluaju potrebe.
§Menjati§ Pritisnite. §OK§ Potvrdite.
Neki mreni operateri ne dozvoljavaju ovu funkciju.
Promeniti PIN * PIN moete promeniti u bilo koji 4- 8- cifreni broj (tj. u broj koji ete lakše zapamtiti).
J Unesite stari PIN.
J, §OK§ Ponovo unesite novi PIN.
Promen. PIN2 * (prikazuje se ako je PIN2 raspoloiv). Nastavite kao sa Promeniti PIN.
Promeniti telefonski kod * Telefonski kod definišete i unosite pri prvom pozivanju funkcije koja se štiti ovim kodom (npr. Babysitter, str. 15). Isti nakon toga vai za sve funkcije.
Ako ga zaboravite molimo vas pozovite Siemens servis (str. 73).
* 4-8-cifreni broj
Deblokada SIM kartice U sluaju da se tri puta neispravno unese PIN, SIM kartica se blokira. Unesite PUK (MASTER PIN) koji vam zajedno sa uputstvom dostavlja vaš Service Provajder uz SIM karticu.Ako izgubite PUK (MASTER PIN), molimo vas kontaktirajte svog mrenog operatera.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
10 Telefoniranje
Biranje numerikim tasterima Telefon mora biti ukljuen (standby mod).
J Unesite broj (uvek sa prefiksom, a po potrebi sa internacionalnim kodom). §Brisati§ Kratko pritisnuti da obrišete poslednju cifru a dugo da obrišete itav broj.
? Zapamtite broj u Imeniku (str. 16)
A Pritisnite taster za pozivanje. Bira se prikazani broj
Internacionacionalni kodovi Memorija vašeg telefona sadri mnoge internacionalne kodove:
0 Drite pritisnuto sve dok se ne pojavi "+". Ovo zamenjuje prve dve cifre internacionalnog koda.
§+Lista§ Pritisnite Izaberite eljenu zemlju. Prikazuje se odgovarajui internacionalni kod. Sada dodajte nacionalni broj (u mnogim zemljama nije potrebna prva cifra) i pritisnite taster za pozivanje.
Prekid veze S Pritisnite kratko taster za
prekid veze. Razgovor je završen.
Prihvatanje poziva
Odbijanje poziva §Odbiti§ Pritisnite ili
S Pritisnite kratko.
Pritisnite ovaj taster i u sluaju da je osoba na drugoj strani linije prekinula razgovor.
Mrea prenosi identifikaciju i prikazuje je. Ako broj ve postoji u Imeniku prikazuje se odgovarajue ime. Da odgovorite na dolazni poziv moete koristiti bilo koji taster (str. 61).
§Preusm.§ Skree poziv ka sanduetu, npr. u sluaju da je postavljeno Ako zauzet (str. 41) i aktivirano "poziv na ekanju" (str. 12).
+498912345 Primiti Odbiti
11Telefoniranje
Kada je broj zauzet Ako je pozvani broj zauzet ili nedostupan zbog problema u mrei na raspolaganju su sledee opcije (u zavisnosti od mrenog operatera):
Ili: Automatsko ponovno pozivanje prethodnih brojeva
§Aut.bira.§ Pritisnite. Broj se automatski bira u intervalima od 15 min. Za ovo vreme ne moe se birati drugi broj. Da bi ste prekinuli: Pritisnite: S (Taster za prekid veze).
ili Uzvratiti poziv §Uzvratiti poziv§
Pritisnite. Vaš telefon zvoni kada je zauzeti broj slobodan. Pritisnite taster za pozivanje da birate broj.
Podsetnik §Podsetiti§ Pritisnite. Ton vas
podsea da ponovo birate prikazani broj nakon 15 minuta.
Bilo koji drugi poziv prekida funkciju.
~
pozvani broj:
• Da biste ponovno pozvali brojeve koji su ranije bili birani:
A Pritisnite taster za pozivanje jedan put.
N Izaberite eljeni broj sa liste a onda pritisnite ...
A ... da birate.
§Opcije§ Zapisi (str. 39). Brojevi poziva koji su primljeni, birani ili propušteni pamte se radi ponovnog pozivanja (str. 39). Dolazni poziv prekida bilo koju drugu upotrebu telefona. Funkcije za vreme poziva (str. 12). Iskljuivanje zvona za tekui poziv:
* Drite pritisnuto. Prikazuje se poziv. Pozivalac uje ton slobodnog biranja.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
12 Telefoniranje
Za vreme razgovora Poziv-ekanje
Za vreme razgovora moete dobiti obaveštenje da postoji drugi poziv na ekanju. Na raspolaganju su vam sledee opcije:
Zameniti §Zameniti§ Prihvatite poziv na
ekanju a tekui poziv stavite na ekanje. Da preete sa jednog na drugi poziv, pritisnite §Zameniti§ svaki put.
Odbiti §Odbiti§ Odbacivanje poziva na
ekanju. Pozivalac e uti ton zauzea. ili
§Preusm.§ ako je ovo postavljeno poziv e biti preusmeren ka "mailbox- u" npr. str. 41.
Prekid tekueg poziva S Prekidanje tekueg
poziva. §Primiti§ Prihvatanje novog poziva.
~
strelicama moete podesiti jainu zvuka telefona.
Ako se koristi dodatak za automobil, njegova podešavanja ne utiu na uobiajena podešavanja telefona.
Memorisanje broja Za vreme poziva moete birati broj pomou tastature. Osoba na drugom kraju uje da se unosi broj. Broj moete zapamtiti u Imenik ili pozvati po završetku tekueg poziva.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
13Telefoniranje
Za vreme razgovora moete pozvati drugi broj.
Moete prelaziti sa jednoga na drugi poziv ili povezati oba poziva u konferencijsku vezu.
Za vreme razgovora informišite drugu stranu o svojoj nameri, zatim:
§Drati§ Stavite tekui poziv na ekanje.
Sada moete birati novi broj. Kada se uspostavi veza na raspolaganju su vam sledee opcije:
Zameniti §Zameniti§ Prelazite sa jednog na
drugi poziv.
~
izaberite Konferencija. Poziv na ekanju se ukljuuje u konferenciju (konferencijska veza do 5 pretplatnika).
Da prekinete:
S Sve veze se istovremeno prekidaju po pritisku tastera za prekid veze.
Preusmerenje ;§Meni§ Otvorite meni poziva i
izaberite Preusmerenje. Poetni poziv je prosleen drugom. Za vas su obe veze raskinute.
S Prekinite tekui razgovor. Prikazuje vam se sledei upit: "Vraanje na poziv na ekanju?"
§Da§ Vratite se na poziv na ekanju ili
§Ne§ Prekinite poziv na ekanju
~
14 Telefoniranje
Meni poziva Sledee funkcije su na raspolaganju samo za vreme poziva:
;§Meni§ Otvorite meni.
Uklju. mikrofon
Ukljuite/iskljuite mikrofon. Ako je iskljuen osoba sa druge strane vas ne moe uti. Alternatvno: * Drite pritisnuto. Svakako, brojevi koje birate se mogu uti ako je aktivno Poslati DTMF ton..
Jaina tona Podesite jainu zvuka telefona.
Konferencija (str. 13). Vreme/ Troškovi
Za vreme poziva se (ako je podešeno, videti (str. 40)) prikazuje trajanje razgovora i tarifa.
Poslati DTMF
Videti desno.
Preusm. poziva ~
(str. 13).
Status razgov.
Lista svih aktivnih i poziva na ekanju (npr. uesnika u konferenciji).
Poslati DTMF ton. ;§Meni§ Otvorite meni.
Poslati DTMF Izaberite.
Za vreme poziva moete unositi kontrolne kodove (cifre) kako bi ste daljinski kontrolisali govorne ureaje.Ove cifre se šalju direktno kao DTMF tonovi (kontrolni kodovi).
Mogu se unositi i kontrolni kodovi (DTMF tonovi) prethodno zapameni u Imeniku (str. 16).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
15Telefoniranje
Babysitter Samo jedan broj se moe birati. Drite desni softverski taster na spoljnjoj desnoj strani.
Ukljuenje §Meni§ Podešavanja Bezbednost
§OK§ Potvrdite unos.
§Menjati§ Pritisnite.
@/J Izaberite broj iz Imenika (str. 16) ili unesite novi (sa imenom). Babysitter je aktiviran.
Iskljuenje # Drite pritisnuto.
§OK§ Potvrdite unos.
Kod telefona Na poetku ste definisali i uneli 4-8 cifara koda (dobili ste npr. Babysitter, str. 15). Molimo ne zaboravite ovaj kod.! On se odnosi i na druge funkcije i moe se u svako doba promeniti (str. 63).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
16 Imenik
esto korištene brojeve unesite u Imenik uz odgovarajua imena. Da biste ih birali jednostavno oznaite ime. Ako je broj zapamen uz ime ono e se prikazati na displeju kada vas isti zove. Vane brojeve moete svrstati u nekoliko grupa.
<Novi unos> T Otvorite Imenik.
<Novi unos> Izaberite
N Aktivirajte polje za unos.
J Unesite broj telefona (sa prefiksom) i ime (za dodatna polja/pomo pri unosu, pogledajte susednu kolonu).
§Snimiti§ Pritisnite da zapamtite unos.
<Sopstv. brojevi> <Novi unos> <Grupa>
Izabrati
Dodatna polja Grupa Dodelite unesene podatke grupi npr.: Posao, Porodica, Slobodno vreme, VIP (vidi grupne funkcije, str. 43). Mesto snimanja: Za memorisanje podataka nemojte izabrati SIM karticu (standardno) nego radije memoriju telefona ili specijalnu SIM karticu (str.20). Unos br.: (broj memorijske lokacije) Svakom unosu se automatski dodeljuje broj pod kojim se moe izabrati. Informacije kako da promenite ovaj broj moete nai na (str. 21). Pomo pri unosu Ako je kursor u polju Broj: moete upotrebiti levi softverski taster da vam se prikae lista internacionalnih kodova biranja.
§+Lista§ Pritisnite. Izaberite eljenu zemlju. Prikazuje vam se internacionalni kod.
0 Drite pritisnut taster dok se ne pojavi "+". Ovaj znak zamenjuje dve vodee cifre internacionalnog koda.
<Sopstv. brojevi> Moete uneti i "sopstvene" brojeve (npr.fax).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
17Imenik
Unos teksta Pritiskajte numeriki taster dok se ne prikae odgovarajue slovo. Kursor se pomera napred nakon kratke stanke.
2 Pritisnite jednom za a, dva puta za b itd.. Prvo slovo svakog imena se automatski piše velikim slovom.
Ä,ä/1-9 Umlauti i brojevi se prikazuju nakon odgovarajuih slova.
§Brisati§ Pritisnite kratko da obrišete slovo ispred kursora, drite da obrišete celo ime.
MN Pomerite kursor.
* Pritisnite kratko: Prelaz sa velikih slova na mala slova odnosno cifre. Drite pritisnuto: Podesite jezik unosa i tekstualni mod.
# Aktivirajte/deaktivirajte T9. 0 Pišite: . ,? ! 0 + - : 1 Razmak.
Specijalni znaci Pritiskajte taster sve dok se ne prikae odgovarajui znak. Da bi ste uneli specijalne znake nakon brojeva (npr. 5 £), prebacite prvo na mod slova. *
1 Raz- mak 1 € £ $ ¥ ¤
18 Imenik
Poziv/traenje podatka
T Otvorite Imenik.
J/N Izaberite ime unevši prvo slovo (funkcija pretrage) i/ ili kreite se po listi..
A Birajte broj.
<Grupe> Carol Diana
Prikazati Prikaz izabranog podatka. Izmeniti Prikaz broja i imena radi
promene. Novi unos Kreiranje novog unosa u
Imenik. Brisati Brisanje izabranog podatka iz
imenika. Sve brisati Brisanje svih podataka nakon
potvrde. U zavisnosti od lokacije na kojoj je izvršeno pamenje podataka, mogu se zahtevati i PIN, PIN 2 ili kod telefona.
Poslati SMS...
kao unos Slanje podatka iz Imenika. kao tekst Slanje podatka kao teksta SMS poruke.
Slika Dodelite simbol broju (str. 22). Kapacitet Prikaz kapaciteta - korištenog i
na raspolaganju.
19Imenik
Grupa Ako u Imeniku ima mnogo podataka najbolje ih je dodeljivati grupama, npr.:
Posao, Porodica, Slobodno vreme, VIP Ako je pozivajui broj registrova u grupi moe se oglasiti posebna melodija(str. 58) i/ili biti prikazan simbol. (str. 22).
Biranje grupe T Pritisnite taster Imenika
dva puta (u standby modu).
N Izaberite grupu.
§Prikazati§ Pritisnite. Prikazuju se svi podaci izabrane grupe.
Sledee funkcije se primenjuju na grupu ili na sve podatke u grupi.
 VIP (17) ¸ Slobodno vreme (9) à Posao (7)
Prikazati Opcije
Meni grupe §Opcije§ Otvorite meni.
Promena pripadnosti grupi Po kreiranju grupe ista je dodeljena odreenim podacima u Imeniku (str. 16). Da bi podatak promenio grupu kojoj pripada ili da bi se omoguilo da kasnije bude dodeljen grupi:
Dok je Imenik otvoren:
§Snimiti§ Potvrdite dodelu.
Preimen. grupu
Dodelite simbol grupi (str. 22)
Grupni poziv ~ Pozivanje do 5 lanova grupe jednog po jednog i povezivanje istih u konferencijsku vezu. (str. 44).
SMS ka grupi
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
20 Imenik
§Opcije§ Otvorite meni.
Prikazati Prikaz podataka. Izmeniti Prikaz podatka koji se menja. Novi unos Otvaranje imenika i
dodavanje novog podatka tekuoj grupi.
Obrisati unos
Obrisati unose
Poslati SMS...
kao unos Slanje podatka iz Imenika. kao tekst Slanje podatka kao teksta SMS poruke.
Slika Dodela simbola telefonskom broju (str. 22).
Mesto snimanja: T Otvorite Imenik.
N Izaberite podatak.
Podatak moete premestiti iz Imenika na drugu memorijsku lokaciju:
SIM (standard) I Podaci smešteni u Imenik SIM kartice mogu se koristiti i na drugom GSM telefonu.
Zaštieni SIM , Brojevi telefona mogu se smestiti u zašatienu oblast na specijalnoj SIM kartici. Za njihovo editovanje potreban je PIN 2 (str. 63).
Telefon (memorija telefona) Z Podaci iz Imenika se ovde smeštaju ako:
• im je dodeljena slika,
~
21Imenik
Svakom novom podatku u Imeniku se automatski dodeljuje broj zapisa.
Pozivanje J Unesite broj telefona.
# Pritisnite.
N Preite na polje za unos Unos br.:.
§Izmeniti§ KPritiskajte sve dok se ne pojavi broj koji elite. Za izbor vam se nude samo slobodne memorijske lokacije.
§Snimiti§ Pritisnite.
Pamenje kontrolnog koda Da bi ste npr. mogli daljinski upravljati govornim mašinama moete u Imeniku zapamtiti telefonske brojeve i kontrolne kodove(DTMF tonove) kao svaki drugi podatak.
J Birajte broj.
0 Drite pritisnuto sve dok se na displeju ne pojavi "+" (pauza za uspostavljanje veze).
J Unesite DTMF tonove (cifre).
0 Po potrebi, unesite dodatne pauze od 3 sekunde da biste omoguili ispravnu obradu na odredištu.
J Unesite ime.
§Snimiti§ Pritisnite.
DTMF tonove(cifre) moete zapamtiti i bez telefonskog broja i poslati ih za vreme poziva (str. 14).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
22 Imenik
Slika Dodelite sliku/simbol telefonskom broju. Ova slika/simbol e se pojaviti na displeju u sluaju poziva od strane ovog broja. Ovi podaci su smešteni na telefonu a ne na SIM kartici!
T Otvorite Imenik.
N Izaberite podatak.
Pozivni simbol Telefonskom broju moete dodeliti jedan od mnogih standardnih simbola. Istovremeno se prikazuju tri simbola. Centralni simbol je tekui izbor.
MN Kreite se kroz listu simbola.
§OK§ Izabrani simbol se pridruuje unosu u Imeniku.
Pozivni likovi Unosima moete dodeliti i "portret" Portret moete sastaviti i sami od razliitih likovnih elemenata.
MN Kreite se (skrolujte) gore, dole da oznaite deo lica (gornji deo, centralni, donji deo).
f Koristite levi softverski taster da skrolujete izmeu tri raspoloiva pogleda.
§OK§ "Portret" se pridruuje unosu u Imeniku.
Brisati sliku
N Izaberite Brisati sliku. Potvrdite bezbedonosni upit.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
23Poruka (SMS)
Vašim telefonom moete slati i primati vrlo dugake tekstualne poruke (do 760 karaktera), koje se automatski sastavljaju iz nekoliko "normalnih" SMS poruka (ukupna tarifa je zbir pojedinanih).
U zavisnosti od mrenog operatera, pomou SMS- a je mogue slati e- mail odnosno faks, a e- mail se moe i primati (po potrebi promeniti podešavanja (str. 30).
itanje poruka © Displej ukazuje na novu
poruku.
Da bi ste proitali poruku pritisnite softverski taster ispod simbola pisma.
MN Kreite se kroz poruku liniju po liniju.
§Odgovor§ Meni odgovora, videti nie.
§Opcije§ Primljeno/poslato meni (str. 24).
< a (Mreni operater)
02.05.2002 23:45 © Meni
Odgovor Opcije
Meni odgovora §Odgovor§ Otvorite meni odgovora
Pošto se poruka sastavi pomou editora, moe se zapamtiti ili poslati uz pomo §Opcije§.
Pisati poruku Kreiranje novog teksta odgovora (str. 25).
Izmeniti Ispravljanje primljene poruke ili dodela novog teksta istoj.
Odgovor je DA Dodavanje DA poruci. Odgovor je NE Dodavanje NE poruci. - Uzvratiti poziv - Kašnjenje - Hvala
Dodela standardnog teksta poruci kao odgovor.
¨ Kada simbol poruke svetluca memorija je puna. Nijedna SMS poruka se više ne moe primiti. Obrišite ili zapamtite poruke (str. 24). Brojevi koji su §oznaeni§ u poruci mogu se birati (taster za pozivanje), zapamtiti u Imeniku (str. 16) ili koristiti kao adrese za odgovore. Delovi poruka koje primate mogu biti i slike i zvuci. Slike se prikazuju u okviru poruke a zvuci su predstavljeni kao note. Kada se za vreme pregledanja poruke doe do note oglasie se odgovarajui zvuk.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
24 Poruka (SMS)
Inbox/Outbox §Meni§ Poruke
§Opcije§ Pogledajte desno.
Simbol Inbox / Outbox / ª Proitano Nije poslato © Ne proitano Poslato
ª Barbara © Carol © 023598765432
§Opcije§ Otvorite meni.
dolazne SMS poruke. Poslati Birajte broj ili izaberite iz
Imenika, zatim pošaljite. Izmeniti Otvaranje editora kako bi se
vršile promene. Brisati Brisanje odabrane poruke. Sve brisati Brisanje svih podataka
nakon potvrde. Slika & Zvuk Pregledajte slike i zvuke koje
se nalaze u poruci. Kapacitet Prikaz broja zapamenih
poruka i kapaciteta koji je na raspolaganju.
Ozn. kao nepro.
Oznaavanje poruke kao ne proitane.
Izvešt.o stat. ~ (Samo lista iz skupa Poslato) Zahtevanje potvrde da je poruka proslena za poslate poruke.
Spremiti u d
25Poruka (SMS)
Sastavljanje poruke §Meni§ Poruke Novi SMS
J Unos teksta upotrebom "T9" (str. 27) vam dozvoljava da brzo kreirate dugaku SMS poruku malim brojem pritisaka na tastaturu. §Brisati§ Pritisnite kratko za brisanje slovo po slovo, drzite pritisnuto da obrišete celu re.
A Pritisnite.
§OK§ Potvrdite. Poruka se šalje servisnom centru radi prosleivanja.
§OK§ Povratak u editor.
Meni teksta §Opcije§ Otvorite meni teksta.
Ako se zahtevaju Vrsta poruke, Rok vaenja ili Servisni centar: pogledajte (str. 30).
Poslati Biranje broja adrese ili izbor iz Imenika, zatim slanje.
Snimiti Memorisanje kreirane poruke u outbox listi.
Slika & Zvuk Dodavanje slika i zvuka poruci (str. 26).
Format Novi red Mali font, Srednji font, Veliki font Podvueno Levo, Desno, Sredina (ravnanje) Oznaiti (oznaite tekst uz pomo tastera za skrolovanje)
T9 unos (str. 27)
T9 prioritetan Aktivacija/deaktivacija T9 unosa. Jezik unosa Izbor jezika u kome e se kreirati poruka.
Novi red Ubacivanje novog reda. Brisati tekst Brisanje celokupnog teksta. Umetnuti tekst
Ubacivanje standardnog teksta u poruku.
Umetnuti iz d
Ozna. strane
Ubacivanje URL-a iz WAP bookmark-a u tekst.
Informacije o SMS Ako telefon ne uspe da pošalje poruku servisnom centru na raspolaganju je opcija ponovnog pokušaja. Ako i ovaj pokušaj propadne, kontaktirajte svog mrenog operatera. Poruka poslata! tekst samo oznaava da je poruka predata servis centru, koji zatim pokušava da prosledi poruku u toku odreenog perioda.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
26 Poruka (SMS)
Predefin. tekst Telefon poseduje unapred pripremljene fragmente teksta koji se mogu dodavati poruci. Takoe se mogu kreirati i dodatnih pet sopstvenih fragmenata teksta.
§Meni§ Poruke Predefin. tekst <Novi unos>
Izaberite.
§Opcije§ Otvorite meni teksta.
MN Izaberite fragment teksta sa liste.
§Izabrati§ Potvrdite. Fragment teksta se ubacuje na poziciju na koju ukazuje kursor.
SMS ka grupi Poruke (SMS) moete slati kao "cirkulare" svim lanovima grupe (str. 44).
Slika & Zvuk (EMS) U poruke se mogu ubacivati i slike i zvuci. Njihova reprodukcija je mogua samo na telefonima koji podravaju ovu funkciju. Za vreme unošenja, umesto slike/zvuka, se prikazuje odgovarajui simbol.
J Kreirajte poruku na uobiajeni nain.
§Opcije§ Otvorite meni teksta na kraju rei.
Slika & Zvuk Otvara se meni Slike&Zvuk: Standardne anim. Œ Standardni zvuci ‹ Sopstv. anim. Œ Sopstv. zvuci ¾
MN Izaberite opseg.
MN Kreite se po listi do eljenog unosa.
§Preneti§ Slika, zvuk ili animacija se "ubacuju" u tekst i prikazuju kao wildcard.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
27Poruka (SMS)
Unos teksta pomou "T9" "T9" uz pomo poreenja sa obimnim renikom, a na osnovu pojedinih pritisaka tastera, pronalazi kompletne ispravne rei.
Aktiviranje, deaktiviranje T9
§Opcije§ Prvo odaberite T9 unos, a a zatim T9 prioritetan.
^ Aktivirajte T9 i potvrdite sa §Izabrati§.
Izaberite T9 jezik Izaberite jezik u kome elite da kreirate poruku.
§Opcije§ Otvorite tekstualni meni, izaberite T9 unos, zatim izaberite Jezik unosa.
§Izabrati§ Potvrdite. Podešen je novi jezik.
Sastavite re pomou T9 Pošto se dok kucate displej menja najbolje je da kompletirate re bez gledanja na displej. Jednostavno samo jednom pritisnite taster na kome se nalazi odgovarajue slovo. Za re "hotel" npr. kucajte:
4 6 8 3 5 1 Pritisnite. Re završava
blanko.
* Pritisnite uzastopno ispred rei da dobijete mala slova/velika slova, cifre ili specijalne znake.
Ne morate koristiti specijalne znake kao što je Ä ve standardne znake, npr. A. T9 e to uiniti umesto vas, videti str. 29.
* Pritisnite kratko: Prelazite izmeu velikih slova, malih slova i cifara. Drite pritisnuto: Podesite jezik unosa i tekstualni mod.
1 Blanko. Završava re. 0 Taka. Završava re kada sledi
blanko. Ponaša se kao wildcard karakter umesto apostrofa/crtice u rei: npr. §provider.s§ = provider’s.
N Odlazak na desno. Završava re.
# Privremeno deaktiviranje T9 i ponovno aktiviranje.
Specijalni znaci Pritiskajte tastere uzastopno sve dok se ne prikae znak.Da bi ste napisali specijalni znak posle brojeva (npr. 5 £), morate prvo prei u mod slova: *
1 Raz- mak 1 € £ $ ¥ ¤
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
28 Poruka (SMS)
T9 T9 aktivan. abc/Abc/123 Mala/velika slova ili cifre.
SMS 1 Broj eljenih SMS poruka. 748 Broj znakova koji su još na
raspolaganju.
T9® unos teksta je licenciran od strane jednog ili više od nie navedenih: U.S. Pat. Nos.5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; oekuje se i dalje patentiranje širom sveta.
T9 Abc SMS 1 748 Poinjemo u 8 a.m.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
29Poruka (SMS)
T9 predlozi rei Ako se za odreeni niz tastera (re) u reniku pronae nekoliko razliitih mogunosti, prvo se prikazuje najverovatnija re. Ako to nije vaša re, sledei predlog T9 je moda ispravan.
Re mora biti §osvetljena§. Zatim
: pritisnite. Prikazana re se zamenjuje novom reju. Ako je i ova neispravna,
: pritisnite ponovo. Ponavljajte sve dok se ne prikae prava re.
Ako vaše rei nema u reniku, ista se moe napisati bez T9, ili pridodati reniku.
§Uenje§ Izaberite. Poslednji predlog se briše i re se sada moe ubaciti bez podrške T9. Pritisnite §Snimiti§ da re automatski dodate reniku.
Uitavanje drugih jezika unosa: www.my-siemens.com/t9
T9 Abc SMS 142 U 8 smo ___§
Uenje :
Ispravljanje rei Rei kreirane uz pomo T9:
MN Kreite se re po re u levo/desno sve dok eljena re ne bude obeleena.
: Ponovo se kreite kroz T9 predloge rei.
§Brisati§ Briše slovo levo od pozicije kursora i prikazuje novu moguu re!
Rei koje nisu kreirane uz pomo T9:
MN Pomerajte se znak po znak u levo/desno.
§Brisati§ Briše slovo levo od kursora.
J Simboli se ubacuju na poziciju na koju ukazuje kursor.
U okviru "T9 rei" ne mogu se ispravljati pojedina slova ako se prethodno ne deaktivira T9. U veini sluajeva je jednostavnije ponovo upisati kompletnu re.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
30 Poruka (SMS)
Podešavanja por. SMS profil (maksimalno 5) definiše karakteristike prenosa SMS poruke.
Predpodešavanje zavisi od ubaene SIM kartice.
§Meni§ Poruke Podešavanja por. Profil moete izabrati sa liste raspoloivih profila. Da bi ste ga aktivirali:
§Uklju.§ Pritisnite.
Servis. centar Unesite ili promenite telefonske brojeve servisnog centra koje ste dobili od svog mrenog operatera.
Primalac Unesite standardnog primaoca za ovaj profil prenosa ili ga izaberite iz Imenika.
Ukljuiti Upotreba izabranog profila. Promen. podešav.
Promena profila, pogledajte opcije nie.
Preimenovati Preimenovanje profila.
Vrsta poruke
Rok vaenja Izaberite period u kome servisni centar treba da pokušava da dostavi poruku:
Runo, 1 sat, 12 sati, 1 dan, 1 sedmica, Maksimum *, Novo * Maksimalni period koji dozvoljava mrenni operater.
Izvešt. o statusu Potvrda da li je dostava poslate poruke bila uspešna ili neuspešna. Ova usluga se moda naplauje.
Direkt.odgovor U sluaju da je ova funkcija aktivirana vaš servisni centar obrauje odgovor na vašu poruku (za informacije se obratite vašem mrenom operateru).
Runo Za svaku poruku zahteva se da unesete tip poruke.
Stand. tekst
Normalna SMS poruka.
Faks Prenos preko SMS-a. E-mail Prenos preko SMS-a. Novo Moda e vam trebati kod od
vašeg mrenog operatera.
31WAP
Najsveije WAP informacije moete dobiti sa Interneta koji je specijalno prilagoen mogunostima displeja vašeg telefon. Pristup internetu moe zahtevati posebnu registraciju kod mrenog operatera.
Internet pristup §Meni§ Surf & Fun Internet Moete podesiti profil za pristup Internetu (pogledajte Pokrenuti sa..., str. 32). Pojavljuje se Start meni npr.:
N Izaberite eljenu funkciju.
S Driter pritisnuto da prekinete vezu.
~
† Poetni meni 1§Poetna stranica 2 Ozna. strane 3 Resume
Izabrati
Poetni meni
Primer: Poetna stranica Softverskim tasterima se mogu dodeliti funkcije koje se mogu online kontrolisati sa Internet stranice vašeg mrenog operatera kao što je npr.sluaj sa "linkovima" i "menijima".
Sadraji menija opcija su takoe promenljivi.
Poetna stranica
Veza sa portalom Internet providera je uspostavljena (moe biti utvrena/unapred definisana od strane provajdera).
Ozna. strane
Prikaz do 10 URL-ova koji su memorisani u telefonu radi brzog pristupa (ovo ne podravaju svi provajderi). Za uputsva pogledajte str. 35.
Posled. stranica
Pozivanje skoro poseenih stranica koje su još u memoriji.
Profili Podešavanje do 5 profila za pristup (str. 33). Izaberite Izmeniti da bi ste uneli novi profil.
Završiti Zatvaranje pretraivaa i raskid veze.
~
32 WAP
Meni pretraivaa Pristup preko menija je mogu samo kad je prikazana WAP stranica (online ili offline):
A Pritisnite da pokrenete meni pretraivaa.
ili
Poetna stranica
Prva WAP Internet stranica koja vam se prikazuje po uspostavi veze (moe biti utvrena/unapred definisana od strane mrenog operatera).
Ozna. strane
Prikaz do10 URL-a memorisanih u telefonu radi brzog pristupa (nije podrano od strane svih mrenih operatera). Za uputstva pogledajte str.34.
Posled. stranica
Idi na URL Unošenje URL-a radi direktnog pristupa Internet adresi.
Prikazati URL
Ponovo uitati
Dalje... Pogledajte nie. Završiti Zatvaranje pretraivaa i
raskidanje veze.
pristup (str. 33). Resetovati Brisanje poslednje poseenih
strana (keš). Podešavanja Veliina slova
Parametri protokola • Push • Push omoguava Online
vezu • Vreme ekanja za
Bezbednost • Veza spremna • Bezbednosni upit • Trenutni sertifikat • CA sertifikati • PIN sopstvenog kljua • Šifrovanje Pokrenuti sa... • Poetni meni • Meni pretra. • Poetna stranica • Posled. stranica
Inbox Sandue za dolazne poruke. Snimiti sliku Za editovanje slika otvara se
Bitmap viewer. O pretraivau
33WAP
Podešavanja Pripreme telefona za pristup Internetu zavise od mrenog operatera kojeg koristite:
• Ako je mreni operater ve podesio parametre moete odmah poeti.
• Ako vam je mreni operater ve dodelio profile za pristup izaberite profil i aktivirajte ga (str. 34).
• Profil za pristup mora se podesiti i aktivirati runo.
Po potrebi, proverite detalje sa vašim mrenim operaterom.
Profili Moete podesiti i menjati do 5 profila za pristup (ovo moe biti blokirano od strane vašeg mrenog operatera). Podaci i funkcije mogu varirati u zavisnosti od mrenog operatera. Pre svakog pristupa Internetu moete promeniti profil (str. 34).
Podešavanje profila Da biste napravili novi profil postupite po sledeem:
§Meni§ Surf & Fun Internet WAP profili
N Izaberite profil.
N Izvršite unos polje po polje.
Šire informacije o podacima koje treba uneti moete dobiti od svog mrenog operatera.
§Snimiti§ Pamte se podešavanja i prikazuje lista profila.
* u zavisnosti od mrenog operatera, po potrebi, unesite drugu IP adresu i drugi port.
Ime profila Dajte ime profilu ili ga promenite.
Wap parametri
~ IP adresa: * Unesite IP adresu. IP port: * Unesite broj porta. Poet. stran: Unesite poetnu stranicu (str. 33) ako ve nije podešena od strane mrenog operatera. Vrem. prekid.: Unesite vreme, u sekundama, posle koga, u sluaju da nema nikakvog unosa ili prenosa podataka, treba prekinuti vezu.
CSD podeš. Pozivni broj: Unesite ISP broj. Vrsta veze: Izaberite ISDN ili Analogni. Korisni. ime: Unesite ime kojim se prijavljujete. Lozinka: Unesite password (prikazuje se kao niz zvezdica).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
34 WAP
Aktiviranje profila
§Meni§ Surf & Fun Internet Profili
N Izaberite eljeni profil.
Specijalni znaci (kao i u sluaju SMS tekst editora)
* Pritisnite 3 puta za /
# Pritisnite 3 puta za @
0 Pritisnite za . (taka)
0 Pritiskajte uzastopno za :
Izmeniti Izabrati
Vaš Internet pretraiva je licenciran od:
Uputstva za rukovanje Pokrenuti sa... Moete podesiti šta e se prikazati pošto pristupite Internetu:
A Otvorite meni pretraivaa.
Dalje... Izaberite. Pokrenuti sa... Izaberite, zatim
izaberite sa liste: Poetni meni (str. 31) Meni pretra. (str. 32) Poetna stranica Posled. stranica (str. 32) Ozna. strane
Ispravke U profilu (pristupa) je podešena adresa poetne strane. U standby modu je moete promeniti (ako to dozvoli mreni operater!):
§Meni§ Surf & Fun Internet Profili
Izaberite profil, npr.:
unos. Wap parametri/Poetna stranica
J Unesite novu adresu. Preite na kraj kartice za unos.
§Snimiti§ Pritisnite.
35WAP
Unos Internet adrese (URL-a) Pristup preko menija je mogu odmah po prikazivanju WAP stranica (online ili offline).
A Otvorite meni pretreivaa.
Idi na URL Izaberite.
J Unesite URL i potvrdite. Veza se uspostavlja.
Ozna. strane U zavisnosti od mrenog operatera u telefonu moete memorisati listu omiljenih Internet adresa (URL- a):
Snimiti A Otvorite.
Ozna. strane Izaberite.
Online: Oznaiti stranu
Offline:
§Meni§ Otvorite meni.
Izmeniti Otvaranje unosa radi izmena, unos ili promena imena i URL-a, i potvrda. Pritisnuti §Snimiti§.
Brisati Brisanje izabranog unosa. Sve brisati Brisanje svih unosa (ne
zahteva se potvrda!).
Korišenje omiljenih strana Postupite kao sa "Snimiti" zatim izaberite memorisani bookmark iz liste i potvrdite. Veza se uspostavlja.
Uitavanje (download) WAP pretraiva vam omoguava da u svoj telefon uitate sadraje kao što su tonovi zvona i sliice. Da bi ste to postigli jednostavno izaberite eljeni sadraj i potvrdite svoj unos pomou .
U zavisnosti od izabranog sadraja u telefonu se, nakon potrvde, automatski startuje odgovarajui program koji dati sadraj obrauje (npr. Manader melodija za tonove zvona).
Tonove zvona, sliice operatera, screen saver-e i druge usluge za svoj Siemens aparat moete nai na: www.my-siemens.com/city Poseban portal (str. 77) takoe ukljuuje i listu zemalja u kojoj je ova usluga na raspolaganju. Velik izbor sadraja, kao što su tonovi zvona ili sliice, koji se mogu uitati na vaš C45 telefon pomou WAP-a, mogu se nai i na wap.my-siemens.com
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
36 Govorna poruka/Sandue
Veina mrenih operatera nudi eksterni govorni servis. Pozivalac moe na tom mestu (sandue za poruke) ostaviti govornu poruku za vas:
• u sluaju da je vaš telefon iskljuen ili nije spreman za prijem,
• ako ne elite da se javite,
• ako telefonirate (a Poziv-ekanje nije aktivirano, (str. 12)).
Ako voice mail (govorna pošta) usluga nije deo uobiajenog korisnikog paketa vašeg mrenog operatera, moraete da tu uslugu registrujete i izvršite runo podešavanje. Sledei opis moe da se razlikuje u zavisnosti od mrenog operatera.
Podešavanja Mreni operater vam dostavlja dva broja:
Broj sandueta Ovaj broj moete pozvati da preslušate govorne poruke koje su za vas ostavljene. Da izvršite podešavanje:
§Meni§ Poruke Govorna poruka
~
Broj za preusmerenje Pozivi se preusmeravaju na ovaj broj. Da bi ste ovo podesili:
§Meni§ Preusmeren. npr. Bez odgovora Postaviti
Birajte broj govorne pošte.
§OK§ Registracija u mreu e se potvrditi posle nekoliko sekundi.
Za daljnje informacije o preusmeravanju poziva, pogledajte (str. 41).
Preslušavanje Nova govorna poruka moe biti prikazana na sledei nain:
h Ikonica plus zvuni signal ili
© tekstualna poruka koja najavljuje novu govornu poruku
ili primate poziv sa automatskom najavom.
Pozovite svoje sandue i preslušajte poruku(e).
1 Drite pritisnuto (ako treba birajte broj sandueta servisnog centra). Potvrdite sa §OK§ ili §Sandue§ u zavisnosti od mrenog operatera.
~
37CB-obaveštenja
Neki mreni operateri nude dodatne informacione servise(info kanale) kao što su:lokalni kodovi, berze itd. Dostupne informacije zavise od mrenog operatera. Ako je prijem aktivan, u svojoj listi "Lista tema" moete dobiti informacije o aktuelnim temama.
§Meni§ Poruke CB-obaveštenja
Prijem Moete aktivirati i deaktivirati CB uslugu. Ako je CB usluga aktivirana, vreme rada telefona e biti smanjeno.
itati nova CB Sve neproitane CB poruke se prikazuju.
MN Kreite se kroz poruku liniju po liniju.
~
Nova tema Nova tema Izaberite • Ako nije raspoloiv indeks tema
(pogledajte "Indeks tema", str. 38), unesite temu sa odgovarajuim brojem kanala i potvrdite sa §OK§.
• Ako je indeks tema ve prenesen, izaberite temu i potvrdite sa §OK§.
Izbor sa liste §Opcije§ Otvorite meni liste.
Ako je tema sa liste izabrana moete je pregledati, aktivirati/deaktivirati, editovati je i brisati.
Autom. prikaz CB poruke se prikazuju u standby modu, kroz due poruke se automatski kreete.
Automatski prikaz moese podesiti za sve poruke, samo nove poruke ili potpuno deaktivirati.
Da bi ste prešli na "pregled cele strane" automatski:
# zatim pritisnite §Prikz. CB§.
38 CB-obaveštenja
Indeks tema Prikazuje se lista tema koje vam mreni operater stavlja na raspolaganje, da izvršite izbor.
Ako nije prikazana ni jedna morate sami runo uneti brojeve kanala (pogledajte ("Listu tema" , str. 37). Radi detalja molimo kontaktirajte svog mrenog operatera.
CB jezici Moete definisati i da li elite CB poruke da primite samo na odreenom jeziku ili na svim jezicima.
Prikazi na displeju: ^ Tema aktivirana. _ Tema deaktivirana. © Novo primljene poruke vezane
za temu. ª Ve proitane poruke vezane
za temu. Obeleeni telefonski brojevi se mogu:
A birati ili
~
SIM usluge (opciono)
Vaš mreni operater moe preko SIM kartice ponuditi specijalne aplikacije kao što su: Mobil Banking, berza, itd.
Ako imate takvu SIM karticu ime usluge e se pojaviti na vrhu glavnog menija ili direktno iznad levog softverskog tastera.
p Ikonica SIM usluga. Ako ima više od jedne aplikacije one se prikazuju u meniju "SIM usluge".
~
39Zapisi
Vaš telefon zgodno pamti telefonske brojeve poziva kako bi se isti mogli ponovo birati.
§Meni§ Zapisi
A Birajte broj ili
Na raspolaganju su sledee liste poziva:
Propušteni pozivi Zapisani su brojevi telefona poziva koji su propušteni radi pozivanja unazad.
Zahtevi: Korištena mrea podrava funkciju "Identifikacija pozivajueg korisnika".
Primljeni pozivi U listi su svi prihvaeni pozivi.
Zahtevi: Korištena mrea podrava funkciju "Identifikacija pozivajueg korisnika".
~
~
Brisati zapise Briše se sadraj svih lista poziva.
Zapisi-Meni Ako se unos obelei moe se pozvati meni liste poziva.
§Opcije§ Otvorite meni liste. Unos moete editovati, brisati ili prebaciti telefonski broj u Imenik.
A Brzi pristup u standby modu.
Prikazati Prikaz unosa. Korigovati broj
Uitavanje broja na displej i ispravka po potrebi.
Spremiti u d
Sve brisati Brisanje svih unosa iz liste poziva, posle potvrde.
MN Brzi pristup listama poziva iz standby moda.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
40 Vreme/Troškovi
Dok razgovarate moete na displeju prikazati detalje o tarifi i trajanju poziva, kao i da postavite limit broja impulsa za razgovore.
Prikaz §Meni§ Zapisi Vreme/Troškovi Pošto podesite detalje vezane za troškove, moete traiti prikaz trajanje/troškovi za nie navedene tipove poziva ili prikaz bilansa kredita.
Poslednji razgov. Svi odlazni pozivi Svi dolazni pozivi Preost.jedinic.
Izaberite tip poziva.
§Izabrati§ Prikaz podataka.
§Brisati§ Obrisati prikaz.
§OK§ Završiti prikaz.
Troškovi podeš. §Meni§ Zapisi Troškovi podeš. Valuta Unesite valutu u kojoj e se prikazivati detalji o troškovima.
Trošak/Jedin. (PIN 2 upit) Unesite tarifu po impulsu/periodu.
Limit (PIN 2 upit) Specialne SIM kartice dozvoljavaju vama ili mrenom operateru da definišete kredit/period posle koga se telefon blokira za odlazne pozive.
§Menjati§ Unesite broj impulsa i potvrdite sa §OK§.
Zatim potvrdite kredit ili resetujte broja. Prikaz Prepaid kartica razlikuje se u zavisnosti od mrenog operatera.
Svi pozivi Prelazite sa jednog na drugi prikaz.
Dolazni pozivii Ako vaša mrea podrava prikaz detalja o tarifi, prikazuje se trenutni broj impulsa.
Ako ste podesili detalje o tarifi po impulsu, prikazuju se nainjeni troškovi.
Za ovu uslugu moe se zahtevati specijalna registracija.
Autom. prikaz Trajanje razgovora/tarifa se prikazuju automatski posle svakog razgovora.
~
~
~
~
41Preusmerenje
Moete podesiti uslove pri kojima e pozivi biti preusmereni na vašu govornu poštu ili druge brojeve.
§Meni§ Preusmerenje Podešavanje preusmeravanja: Naješi uslov za preusmeravanje je:
Bez odgovora §Meni§ Preusmerenje
N Izaberite Bez odgovora.
§Izabrati§ Pritisnite.
Postaviti Izaberite.
J Unesite broj telefona na koji e poziv biti preusmeren (ako to ve nije uraeno) ili
@ izaberite telefonski broj iz Imenika ili iz §Sandue§. Potvrdite sa:
§OK§ Posle kratke pauze, mrea potvruje podešavanje.
Bez odgovora Ovo podešavanje pokriva najvanije uslove (vidi takoe nie): Ako nedostup., Ako bez odgov, Ako zauzet.
Svi pozivi Svi pozivi se preusmeravaju.
o Simbol na vršnoj liniji displeja u standby modu.
Spec.preusm. Ako nedostup. Preusmeravanje ako je telefon iskljuen ili van dometa.
Ako bez odgov Poziv se preusmerava posle kratkog kašnjenja (zavisi od mree). Period se moe podesiti od strane korisnika do maksimalno 30 sekundi u intervalima od 5 sekundi.
Ako zauzet Preusmerenje ako je pretplatnik zauzet.
Prijem faksa Fax pozivi se preusmeravaju na broj sa fax vezom.
Prijem podat. Pozivi sa prenosom podataka preusmeravaju se na telefonski broj sa PC vezom.
Izuzetak: Ako je aktivirano Poziv-ekanje (str. 66), uete ton poziva na ekanju (str. 12) za vreme razgovora.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
42 Preusmerenje
Prov. statusa Moete proveriti trenutni status za sve vrste preusmeravanja.
Posle male pauze, traena informa- cija se dobija od mree i prikazuje se na ekranu.
^ Podešeno.
Brisati sve Sva preusmeravanja se otkazuju.
Da biste proverili ili otkazali odreeno preusmeravanje: Prvo izaberite vrsu preusmeravanja. §Izabrati§ Pritisnite. Proveriti status ili Brisati Izaberite.
Obratite panju da se preusmeravanje snima u centrali, a ne na telefonu (napr. prilikom promene SIM kartice).
Ponovno aktiviranje preusmeravanja Poslednje preusmeravanje je snimljeno. Nastavite kao "Podešavanje preusmeravanja": Snimljeni broj se prikazuje. Potvrdite unos.
Promena broja Nastavite kao "Podešavanje preu- smeravanja". Kada se prikae snimljeni broj:
§Brisati§ Obrišite broj telefona. Unesite novi broj i potvrdite.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
43Grupe
Ako ima mnogo brojeva u imeniku najbolje je organizovati ih po grupama (str. 19): Posao, Porodica, Slobodno vreme, VIP Meni§ Kontakt Grupe
izaberite funkciju:
SMS ka grupi SMS poruka moe biti poslata cirkularno svim lanovima grupe.
N Izaberite grupu.
J Otkucajte poruku (str. 25).
A Pritisnite i potvrdite grupu sa §OK§.
A Pritisnite. Prvi primalac poruke se prikazuje.
A Pritisnite. Šalje se SMS.
Svaka operacija se mora potvrditi.
 VIP (6) ¸ Slobodno vreme (9) Posao (12)
Izabrati
Grupni poziv Moete istovremeno pozvati pet lanova grupe i povezati se meusobno u konferencijsku vezu.
N Izaberite grupu.
MN Izaberite one koje elite da pozovete. §Izmeniti§ Pritisnite. Oznaite poziciju/ poništite poziciju.
§OK§ Potvrdite izbor. Izabran je prvi unos. Ako se uspostavi veza, poziv se stavlja na ekanje.
_ Ana ^Barbara ^Katarina
44 Grupe
A Nastavite sa pozivanjem sledeeg unosa sve dok svi obeleeni unosi ne budu pozvani (do 5, u zavisnosti od mrenog operatera).
§Opcije§ Otvorite meni, npr, da poveete pozive na ekanju u konferencijsku vezu.
Poziv grupe - Meni §Opcije§ Otvorite meni.
Birati Pozovite obeleeni broj. Presko. Preskoite sledei broj. Konferencija Poveite sve pozive na
ekanju u konferencijsku vezu (str. 13).
Zameniti Prebacite se na drugu vezu i stavite trenutni poziv na ekanje.
Mikrofon ukljuen
Ukljuite ili iskljuite mikrofon. Ako je iskljuen, osoba sa druge strane veze vas ne moe uti. Alternativno: * Drite pritisnuto. Meutim, mogu da se uju tonovi kada je aktivno Poslati DTMF ton..
Z (2) Barbara
Jaina tona Podesite jainu zvuka. Vreme/Trošk. Za vreme razgovora
prikazuje se trajanje razgovora i (ako je podešeno (str. 40) prikazuje se trajanje razgovora/cena razgovora.
Poslati DTMF ton.
meniju. Status razgovora
Prikazuje sve aktivne i pozive na ekanju (npr. uesnike konferencijske veze).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
45Grupe
§Izabrati§ Pritisnite. Prikazana je grupa koja se menja.
Sledee funkcije se odnose na grupu ili sve brojeve u grupi:
Meni grupe §Opcije§ Otvorite meni.
Lista lanova
Preimen.gru pu
Obrisati unose
Uklanjanje svih lanova iz izabrane grupe. Ovo ne utie na podatke u Imeniku.
Simbol grupe
Dodeljivanje simbola grupi (str. 22).
Dodeljivanje grupe Grupi se dodaje telefon iz imenika pri kreiranju (str. 16).
Da bi se neki telefon prebacio iz jedne grupe u drugu ili ako elimo da proširimo grupu sa novim telefonom, potrebno je preduzeti sledee korake:
Otvorite imenik:
§Snimiti§ Potvrdite dodelu.
T Taster za imenik Pritisnite 1 x Otvaranje imenika Pritisnite 2 x Prikazivanje grupa Pritisnite 3 x Prikazivanje brojeva u grupi
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
46 Organizator
izaberite funkciju
Dnevnik Moete podesiti do 50 termina. Alarm se oglašava ak i kad je telefon iskljuen (telefon se ne vraa u standby mod). Da biste ga iskljuili pritisnite bilo koji taster.
Ako propustite neki alarm (npr. zato što ste za to vreme telefonirali) on se pojavljuje na listi propuštenih alarma. (str. 49).
Novi termin <Novi unos>
Vrsta alarma:
v Sastanak Opis: Moe se uneti kratak zapis.
Ponavljanje: Period za ponavljanje.
Prikazati Opcije
Prikazati Prikazivanje izabranih unosa. Ukljuiti/ Iskljuiti
Aktiviranje ili deaktiviranje termina.
Izmeniti Prikazivanje unosa zbog promene.
Novi unos Videti levo. Brisati Brisanje izabranog unosa. Sve brisati Brisanje svih termina posle
potvrde. Poslati SMS...
kao unos Slanje unosa. kao tekst Slanje termina kao tekstualne SMS poruke.
Kapacitet Prikazivanje broja podešenih termina.
Deaktiviranje svih alarma (str. 53). Podešavanje zvona (str. 58), Sat (str. 50). $ Pojavljuje se na ekranu
kada je aktivan neki alarm. §Pauza§ Ponavlja alarm posle 5 minuta.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
47Organizator
izaberite funkciju
Pozdravi Vaš telefon e vas podsetiti na specijalne dogaaje, tako da na njih neete zaboroviti.
Novi dogaaj <Novi unos>
Vrsta alarma: Rodjendan Godišnjica Poseb. dogadj Ime: Unesite ime. Npr. iskopirajte
ime iz Imenika @.
Prikazati Prikazuje izabrani unos. Ukljuiti/ Iskljuiti
Aktiviranje/deaktiviranje alarma.
Izmeniti Prikaz unosa koji se menja. Novi unos Unošenje novog roendana. Brisati Brisanje oznaenog unosa.
Podsetnik Alarm e vas dva puta podsetiti na dogaaj:
• 24 asa pre datuma dogaaja.
• Tano na dan dogaaja, sa sledeim opcijama:
§Opcije§ Otvorite meni.
Ako propustite alarm (napr. zato što telefonirate) on se pojavljuje na listi propuštenih alarma (str. 49) sa istim opcijama kao to su gore navedene.
Sve brisati Brisanje svih dogaaja posle potvrde.
Poslati SMS...
kao unos Slanje estitke primaocu. kao tekst Slanje estitke kao SMS poruke.
Kapacitet Prikazuje broj unosa.
Poziv Slanje unosa kao teksta SMS poruke.
Pauza Ponavljanje alarma posle 5 minuta.
Isklju. Zaustavljanje alarma.
48 Organizator
izaberite funkciju
Beleške T9 omoguava pisanje beleški, napr. liste za kupovinu (str. 27). Moete zaštiti te podatke sa telefonskim kodom (str. 63).
Novi unos <Novi unos>
Meni editora §Opcije§ Otvorite meni.
Snimiti Snimanje unosa. T9 unos (str. 27)
T9 prioritetan Aktiviranje unosa sa inteligentnim tekstom ili njegovo deaktiviranje. Jezik unosa Izbor jezika poruke.
Novi red Unošenje novog reda. Brisati tekst Brisanje teksta. Poslati Slanje unosa kao teksta SMS
poruke.
Prikazati Opcije
49Organizator
Meni memo liste §Opcije§ Otvorite meni.
Prikazati Prikaz unosa. Izmeniti Prikaz unosa koji se menja. Novi unos Unošenje nove beleške. Brisati Brisanje unosa sa liste beleški. Sve brisati Brisanje svih beleški posle
potvrde. Poverljivo Zaštita unosa sa telefonskim
kodom (str. 63). Poslati Slanje unosa kao teksta SMS
poruke. Kapacitet Prikaz iskorišenog i mogueg
kapaciteta.
Informacija za Poverljivo: Ne preporuujemo vam da ovde snimate šifre (PIN, TAN itd.).
Alarm Koristite ovu funkciju da bi podesili vreme kada da vam se oglasi alarm. Alarm se ukljuuje ak i kad je telefon iskljuen.
§Uklju.§ / §Isklju.§ Ukljuivanje/iskljuivanje alarma.
vremena alarmirajueg poziva. Podesite vreme alarmirajueg poziva (hh:mm).
MN Pronaite dane.
§OK§ Potvrdite podešavanja. ½ Aktivan alarmni asovnik
(displej u stendby modu).
Propušteni alarmi Termini alarma koje ste propustili su stavljeni na listu i mogu biti prikazani.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
50 Sat
Vreme/Datum Sat mora biti tano podešen pri prvom ukljuivanju telefona.
§Menjati§ Pritisnite.
J Prvo datum (dan/mesec/godina), onda vreme (24 asa sa sekundama).
Format datuma Podešavanje formata u kome se prikazuje datum: DD.MM.GGGG ili MM/DD/GGGG
Autom. prikaz Moe biti ukljueno ili iskljueno prikazivanje vremena.
Ova funkcija je identina sa vreme/datum (str. 66).
Automatsko iskljuivanje Telefon se automatski iskljuuje u odreenom vremenu.
Ukljuiti:
§OK§ Potvrdite.
§Runo§ Pritisnite.
§OK§ Potvrdite.
Aut.vrem.zona Ako je aktivirana ova funkcija, svaki put kad preete u novu vremensku zonu, telefon e vas pitati da promeni vreme (pod uslovom da mreni operater kod kojeg ste registrovani podrava ovu funkciju).
~
51BattleMail™ Kung-Fu
§Meni§ Surf & Fun Igre
BattleMail BattleMail™ Kung- Fu je akciona igrica u kojoj morate da porazite potivnika kombinujui napadake i odbrambene poteze.
Meni igrice Trening Igrate protiv "telefona". Za ovo nije potrebna registracija.
Prvo izaberite jednog od pet boraca sa kojim e te se boriti protiv pro- tivnika. Sada podesite 6 napadakih i 6 odbrambenih poteza..
Pogledajte "Kontrolne tastere" dole.
Uputstvo za igru Dobijate uputstvo za ovu igru.
Nazad Izabrati
Izaberite odbranu
Kontrolni tasteri Napadaki i odbrambeni potezi se mogu izvoditi u sva tri pravca:
L Potvrdite potez.
MN Izaberite napad/odbrana.
K Poništite potez.
52 Igre
Izaberite igru Izaberite igru sa liste i uivajte!
Instrukcije za igru Za svaku igru moete nai instrukcije u meniju opcija.
§Opcije§ Instrukcije za igru, prikaz rezultata i podešavanje nivoa teine.
§Start§ Start igre.
§Meni§ Surf & Fun Igre Podešavanja
Podešavanja Moete aktivirati ili deaktivirati sledee funkcije za igru:
Zvuci Moete ukljuiti ili iskljuiti zvuk u igri.
Osvetljenje Moete iskljuiti osvetljenje ekrana kako bi produili vreme u standby reimu.
Vibracija Moete ukljuiti ili iskljuiti ovu opciju u igricama.
Pored interaktivne "BM Kung-Fu" igrice u svom telefonu imate i igrice "Stack Attack" i "Balloon Shooter". Instrukcije za "Stack Attack" i "Balloon Shooter" mogu se nai na engleskom jeziku na adresi www.my-siemens.com/c45
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
53Profili
Ako se koriste profili, sa jednom funkcijom podešavate više stvari.
• Pet profila su standardni sa podešenim vrednostima, meutim i ona se mogu menjati: Norm. okru., Tiho okruenj., Glasno okru., Auto-oprema, Slušalice
• Moete podesiti dva profila po svojim potrebama: (<Prazno>)
• Specijalni profil Avionski reim je fiksiran i ne moe se menjati (str. 54).
Ako telefon koristi više osoba, svaka moe koristiti svoj lini profil koji joj odgovara.
Ukljuiti §Meni§ Profili
§Uklju.§ Aktivirajte profil.
¯ Deaktivira obeleeni profil.
Uklju. Opcije
N Izaberite profil.
§Opcije§ Otvorite meni.
Prikazana je lista dostupnih funkcija:
Podeš. zvona str. 58 Jaina tona str. 58 Melodije str. 58 Filter poziva str. 58 Vibracija str. 58 Tonovi tastera str. 59 Servisni tonovi str. 59 Osvetljenje str. 61 Velika slova str. 61 Grafiki stil str. 61 Kada ste završili sa podešavanjem moete se vratiti na profil meni gde moete izvršiti dalja podešavanja.
Profili-Meni §Opcije§ Otvorite meni.
Promena podešavanja u profilu.
Preimenovati Preimenovanje linog pofila.
54 Profili
§Meni§ Profili
izaberite funkciju:
Auto-oprema Ako koristite originalnu Siemens- ovu auto (str. 76) opremu ovaj profil se automatski aktivira im se telefon postavi u leište (str. 67).
Slušalice Ako koristite originalne Siemens- ove slušalice, automatski (str. 75) se aktivira pofil im se slušalice prikljue (str. 67).
Avionski reim Svi alarmi (sastanci, alarm sat) su iskljueni. Ovaj profil nije mogue menjati.
• Kada izaberete ovaj profil telefon e biti iskljuen.
• U ovom statusu alarmi se nee oglasiti zvonom ili vibracijom.
Ukljuiti §Meni§ Profili N Skrolujte do Avionski
reim.
§Uklju.§ Aktivirajte profil. Na bezbedonosni upit se mora odgovoriti potvrdno.
S Telefon se automatski iskljuuje.
Normalno funkcionisanje Kada ponovo ukljuite telefon vratie se na normalno funkcionisanje i aktivirae pofil Norm. okru..
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
55Moj Meni
§Meni§ Moj Meni Naprvite vaš lini meni sa najkorišenijim funkcijama, telefonima i WAP stranama.
Definisana je lista od 10 unosa, meutim moete ih menjati u skladu sa vašim eljama.
Ukljuiti N Izaberite eljeni unos.
§Izabrati§ Prisnite. ili
Za brz prisup iz standby reima: L Pritisnite i onda ...
M ... pritisnite dvaput.
A Ako je izabrani unos telefonski broj, moete ga pozvati pomou tastera za pozivanje.
Promen.podešav. Svaki ve podešeni unos (1- 10) moete zameniti drugim iz liste izbora Moj Meni.
N Izaberite eljeni unos.
N Izaberite novi unos iz liste naješe korišenih unosa (favorita).
§Postaviti§ Pritisnite. Ako ste izabrali telefonski broj ili WAP favorita kao novi unos, za izbor vam se otvara odgovarajua aplikacija.
Resetovati sve Posle potvrde i unošenja koda telefona, postavljeni su standardni unosi.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
56 Tasteri za skraeno biranje
Levom softverskom tasteru kao i tasterima 2 do 9 (brojevi za bzo biranje) mogu biti dodeljeni vani telefonski brojevi ili funkcije. Moe se pozvati broj ili se startovati funkcija pritiskom tastera.
Mogue dodele na tasteru:
• Internet .............................. str. 31 • Broj telefona ...................... str. 16 • Alarm ............................... str. 49 • Novi SMS........................... str. 25 • Osvetljenje......................... str. 61 • Inkognito ............................ str. 66 • Igre ............................... str. 51 • Propušteni pozivi ............... str. 39 • Primljeni pozivi ................... str. 39 • Inbox (SMS) ....................... str. 24 • Outbox (SMS) .................... str. 24 • Moj Meni ........................... str. 55 • Filter poziva........................ str. 59
Na vašem levom tasteru moe biti ve definisana neka funkcija od strane provajdera(npr. pristup "p SIM servisu“). Moda nije mogue promeniti ovu dodelu. Soft taster moe ponekad biti zamenjen sa ©/h da bi se pristupilo novoj poruci.
Levi softverski taster Levi soft taster se moe koristiti za skraeno biranje.
Izmeniti
§Internet§ Pritisnite kratko. §Menjati§ Naite aplikaciju na listi.
• Dodelite novu aplikaciju (npr. Novi SMS) softverskom tasteru.
• Specijalni sluaj Broj telefona. Izaberite ime iz imenika (npr. "Katarina") da bi ga dodelili softverskom tasteru.
§Izabrati§ Potvrdite podešavanje.
§Katarina§ Drite pritisnuto.
< a (Mreni operater)
57Tasteri za skraeno biranje
Tasteri za skraeno biranje Tasteri od 2 do 9 se mogu koristiti kao tasteri za skraeno biranje za brzi pristup. Za dodeljivanje tastera pogledajte (str. 56).
Menjati U standby reimu:
§Postaviti§ Pritisnite.
ili §Novi SMS§ Pritisnite kratko (ako, npr.
dodeljeno Novi SMS). §Menjati§ Izaberite aplikaciju sa
liste. Specijalni sluaj - broj telefona. Izaberite ime iz imenika za dodeljivanje tasteru.
Specijalni sluaj - Internet. Izaberite URL iz bookmark liste za dodeljivanje tasteru.
§Izabrati§ Potvrdite promene.
Sledei taster je rezervisan 1 = broj za govornu poštu (str. 36).
Primena Izaberite snimljeni broj telefona ili pokrenite aplikaciju (npr. Igre).
U standby reimu:
§Novi SMS§ Drite pritisnuto
58 Audio
Moete podesiti kojim tonovima da vam se telefon oglašava u odree- nim situacijama u skladu sa vašim potrebama.
§Meni§ Audio izaberite funkciju:
) Aktiviran je bip
& Iskljueno je zvono.
Svi pozivi d-Pozivi Grupni pozivi Alarm Poruke CB-obaveštenja
MN Podesite jainu.
* Drite pritisnuto.
Prikazuje poveanje jaine zvuka.
Ako je telefon podešen na dva razliita broja moete podesiti razliite jaine zvuka za njih (str. 64).
Signalni tonovi Skupovima/funkcijama koji su nie navedeni moete dodeliti jedan od 20 tonova zvona koji su ve memorisani u telefonu ili neki od vaših sopstvenih tonova (Individualna 1 do 4).
N Izaberite skup (izuzev Menader melod.): Svi pozivi d-Pozivi Grupni pozivi Alarm Poruke CB-obaveštenja (Menader melod.)
N Izaberite ton zvona. §OK§ Potvrdite.
Menader melod. Ovu funkciju moete koristite da upravljate svojim melodijama.
Uitavanje i reprodukcija melodija §Meni§ Audio Melodije
Menader melod.
§Uitati§ Uitavanje melodije u bafer.
§Reprodk.§ Reprodukcija melodije.
Sastavite/uitajte sopstvene melodije pomou SMS ili pomau Soft Data Link 5 sa vašeg PC-ja (str. 75).
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
59Audio
§Opcije§ Otvorite meni.
Prijem i snimanje melodija Melodija se u bafer prenosi preko SMS/WAP. Kada je memorija prebaena pojavljuje se mala ikonica iznad levog soft tastera. Pritisnite ovo dugme da bi startovali menadera za melodije.
§Opcije§ Otvorite meni.
MN Izaberite lokaciju Individualna 1 do 4.
§Snimiti§ Snimanje melodije.
Snimiti Snimite ton zvona kao Individualna 1 do 4.
Poslati Pošaljite ton zvona preko SMS (samo Individualna 1 do 4).
Uitati... Uitajte ton zvona iz Individualna 1 do 4.
Brisati Izbrišite ton zvona iz bafera. Brisati Izbrišite ton zvona iz
Individualna 1 do 4.
Ako snimite melodiju pod Individualna 1, ono se u izbornoj listi pojavljuje kao melodija 21.
Tonovi zvona se mogu nai na: www.my-siemens.com/ringtones
Filter poziva Jedino pozivi sa brojeva koje se nalaze u Imeniku se signaliziraju zvonom ili vibracijom. Svi ostali pozivi se samo signaliziraju na ekranu. Ako ne prihvatite ove pozive oni se preusmeravaju na vašu govornu poštu (ako je podešena (str. 41)).
( Svetli kad je aktivno.
Vibracija Ako niste u prilici da koistite zvono, moete ukljuiti vibraciju. Vibracija moe biti ukljuena zajedno sa zvonom (napr. u prostorijama gde je velika buka). Opcija vibriranja se iskljuuje kada se telefon stavi na stoni punja ili u garnituru za kola.
Tonovi taster. Podešavanje tonova na tasterima: Klik ili Ton ili Tiho
Minutni ton Za vreme razgovora na svaki minut uje se ton da vas podseti koliko je vremena prošlo.
Servisni tonovi Podešavanje servisnih i alamnih tonova:
§Izabrati§ Uklju. ili Iskljuiti.
Izmeniti Uklju. i Prošireno.
60 Podešavanja
Izaberite funkciju.
Jezik Podesite jezik teksta na ekranu. Kada je podešeno na "automatik" koristi se jezik vašeg mrenog operatera. Ako je podešen na jezik koji ne razumete, moete podesiti na jezik vašeg mrenog operatera na sledei nain:
*#0000# A Ekran Sopst. pozdr. Kada ukljuite telefon prikazuje se pozdravna poruka.
§Izmeniti§ Aktiviranje i deaktiviranje.
§OK§ Potvrda promena.
Screensaver Po isteku vremena, koje definiše korisnik, screensaver na displeju prikazuje sliku. Dolazni poziv i pritisak tastera prekidaju funkciju.
Na raspolaganju su vam sledee mogunosti:
Prijem i snimanje screensaver-a kao i za prijem i snimanje logoa, pogledajte desno.
Screensaver-e moete nai na: www.my-siemens.com/screensaver
• Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. • Podešavanje stila: Slika, analogni
sat. • Uitavanje slike pomou Pregled.
slika. • Testiranje Screensaver- a. • Podešavanje vremena posle koga
se startuje screensaver. • Aktiviranje šifre kao
bezbedonosne opcije.
Pregled. slika Otvorite.
§Uitati§ Prikazuje se slika. • Prijem slika.
Slika se moe preneti Bitmap vieweru preko operatera pomou SMS- a ili se uitati uz pomo WAPa.
Prijem slike se signalizira simbolom iznad levog softverskog tastera. Pritiskom na ovaj taster startuje se Pregled. slika i prikazuje se slika.
• Memorisanje slike.
§Snimiti§ Pritisnite.
§Snimiti§ Pritisnite.
61Podešavanja
§Opcije§ Otvorite meni.
* Vaš C45 obezbeuje vam i mogunost slanja slika ili screensaver- a pomou SMS- a.
Osvetljenje Osvetljenje ekrana se moe ukljuiti ili iskljuiti (iskljuivanje poveava standby vreme).
Velika slova Moete birati izmeu dve veliine slova na ekranu.
Kontrast Podešavanje kontrasta ekrana.
Grafiki stil Biranje izmeu dve vrste animacija koje se prikazuju u razliitim situacijama, npr. kada se unosi PIN.
Snimiti Memorisanje tekue slike na jednu od memorijskih lokacija.
Poslati Slanje slike pomou SMS. * Uitati Uitavanje slike u Bitmap
viewer. Brisati Tekua slika se odbacuje. Brisati Brisanje slike iz Screensaver ili
Logo.
Slike operatera moete nai na: www.my-siemens.com/logos Pogledajte takoe i City portal (str. 77).
Tasteri Svaki taster Moete pritisnuti bilo koji taster da bi prihvatili dolazni poziv (osim S).
Blokada tastera Automatsko zakljuavanje tastature se aktivira kada nijedan taster nije pritisnut u toku jednog minuta. Ovo spreava nenamerno aktiviranje poziva, meutim i dalje ostajete do- stupni i moete pozvati hitne brojeve.
Tastatura se moe takoe direktno zakljuati i otkljuati.
Primer:
Tonovi tastera Podešavanje tona tastera: Klik ili Ton ili Tiho
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
62 Podešavanja
Izaberite funkciju.
Status Reset telefona Telefon se vraa na standardno podešavanje tj. fabriko podešavanje (ne odnosi se na SIM karticu i mrena podešavanja):
* # 9 9 9 9 # A Identit. telef. Idenifikacioni broj telefona (IMEI) se pikazuje.Ova informacija moe biti neophodna za odreene korisnike servise.
Brzo traenje Kada je aktivirana ova funkcija, bre se uspostavlja veza sa mreom (smanjuje vreme u stanby- u).
T9 unos T9 prioritetan Aktiviranje ili deaktiviranje inteligentnog teksta.
Jezik unosa Izaberite jezik u kome e te pisati poruke.
Zaštita bater. (samo ako se koriste NiMH baterije)
Ova funkcija omoguava regeneraciju NiMH baterija u sluaju smanjenja vremena rada (elimisanje memorijskog efekta).
Da bi ste ovo postigli, poveite telefon kao u sluaju punjenja (str. 7) a zatim pozovite ovu funkciju.
Baterija se sada potpuno prazni i puni. U zavisnosti od stanja baterije, ovo moe da traje do 5 asova.
Za vreme ovog procesa se ne moe telefonirati. Podešenost asovnika ostaje nepromenjena.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
63Podešavanja
Bezbednost Telefon i SIM kartica su zaštieni od zlouotrebe preko više sigurnosnih kodova.
§Meni§ Podešavanja Bezbednost izaberite funkciju:
Kodovi PIN kontrola, Promeniti PIN, Promen. PIN2, Promeniti telefonski kod (str. 9)
Babysitter (Zaštita telefonskim kodom) Moe se zvati samo jedan broj. Drite pritisnut desni softverski taster (str. 15).
Samo d (PIN2/Zaštita telefonskim kodom) Mogu se zvati samo brojevi iz imenika telefona, pozivanje drugih brojeva nije dozvoljeno. Ako su uneti samo pozivni brojevi, mogu se runo dodati relevantni telefonski brojevi pre pozivanja.
~
Samo , (PIN2 zaštita) Pozivanje je ogranieno na SIM zaštiene brojeve telefona. Ako su uneti samo pozivni brojevi, mogu se runo dodati relevantni telefonski brojevi pre pozivanja.
Samo posl. 10 (Zaštita telefonskim kodom) Pozivanje je ogranieno na listu (str. 12) "pozvanih brojeva". Ovoj listi se mogu dodati telefonski brojevi specijalno za ovu svrhu (str. 12): Prvo obrišite listu poziva, onda unesite nove brojeve tako što e te pozvati te brojeve i prekinuti poziv pre nego što se veza uspostavi.
~
64 Podešavanja
izaberite funkciju:
Linija Ova funkcija se prikazuje samo ako je podrana od strane vašeg servis provajdera. Dva nezavisna telefonska broja moraju biti registrovana na telefonu.
Izabrati Izaberite trenutno korišeni broj telefona.
= Prikazivanje aktivnog telefonskog broja.
Zakljuavanje (Zaštita telefonskim kodom) Moete ograniiti korišenje telefona na samo jedan broj.
Za svaki broj telefona mogu se izvršiti razliita podešavanja (npr. melodija, preusmeravanje poziva itd). Prvo prebacite na eljeni broj. Da bi promenili broj telefona/ linije (u standby modu):
0 Pritisnite. §Linija 1§ Pritisnite.
~
Konfiguracija Info o mrei Prikazuje se lista dostupnih GSM mrea.
k Pokazuje zabranjene mrene operatere (u zavisnosti od SIM kartice).
Prom. mree Ponovo se startuje pretraga za mreom. Koristi se kada niste na vašoj mrei ili ako hoete da se prijavte na drugu mreu. Ponovo se pravi lista mrea. Kada je podešeno Autom. mrea, mrene informacije se obnavljaju.
Autom. mrea Ukljuivanje ili iskljuivanje, pogledajte takoe gore "Izbor mree".
Ako je ukljuena "Automatska mrea", sledea mrea se dobija preko liste "omiljenih servis provajdera". U suprotnom drugu mreu moete izabrati runo sa liste do- stupnih GSM mrea.
Mreni operat. Prikazuje se lista svih poznatih GSM mrenih operatora u celom svetu sa trenutnim kodovima.
Frekvn. opseg Izaberite ili GSM 900 ili GSM 1800.
~
65Podešavanja
§Meni§ Podešavanja Mrea
izaberite funkciju: Prior. mrea U ovoj listi se prikazuju mreni operateri koje koristite pored vašeg domaeg operatera (npr. ako postoji više operatera koji se razlikuju u ceni).
Prikazuje se vaš mreni operater.
§Lista§ Prikaz liste poeljnih mrea.
Kreiranje novog unosa:
• Izaberite praznu liniju, pritisnite §Unos§, zatim izaberite unos sa liste mrenih operatera i potvdite.
Promena/brisanje unosa:
• Izaberite unos, pritisnite §Menjati§ a zatim izaberite drugi unos sa liste mrenih operatera i potvrdite.
ili pritisnite §Brisati§.
Blokada poziva Blokada onemoguava korišenje vaše SIM kartice (ne podravaju svi mreni operateri). Potrebna vam je šifra od 4 cifre koju dobijate od operatera.
~
Treba da se posebno registrujete za svako ogranienje.
Svi odlazni Svi odlazni pozivi su blokirani osim broja za hitnu slubu.
Odlaz.medjun. Mogu se pozivati samo nacionalni brojevi.
Odl.int.o.dom. Nije dozvoljeno pozivanje internaionalnih brojeva. Meutim moete pozivati brojeve u vašoj zemlji kada izaete u inostranstvo.
Svi dolazni Blokirani su svi dolazni pozivi (preu- smeravanje svih dolaznih poziva na govornu poštu ima isti efekat).
U romingu Ne primate pozive kada niste dostupni vašoj mrei. Znai ne mogu se naplaivati dolazni pozivi.
Prov. statusa Posle provere statusa moe se praikazati sledee:
^ Blokada podešena.
66 Podešavanja
Korisn. grupa §Meni§ Podešavanja
Korisn. grupa Ako mreni operater nudi ovu opciju, mogue je pravljenje grupa. Prua se pristup internim (kompanijskim) informacijama i posebno obraunavanje tarife za njih. Proverite detalje kod vašeg operatera.
Korisn. grupa Ukljuite ili iskljuite ovu funkciju. "Korisnika grupa" mora biti iskljuena za normalno funkcionisanje telefona (telefonski kod, (str. 63)).
Izaberit. grupu Moete izabrati ili dodati druge grupe (pogledajte dole). Kodne brojeve grupa dobijate od mrenog operatera.
~
Tokom razgovor. §Meni§ Podešavanja
Tokom razgovor. izaberite funkciju:
Poziv-ekanje Ako ste registrovani za ovaj servis moete proveriti da li radi i moete ga ukljuiti ili iskljuiti (str. 12).
Inkognito Kada pozovete broj, vaš broj se prikazuje na ekranu pozvanog telefona (u zavisnosti od mrenog operatera).
Da bi sakrili svoj boj, aktivirajte "Sakriveni ID" mod za sledei poziv ili za sve sledee pozive. Moda morate da se registrujete kod mrenog operatera za aktiviranje ovih funkcija.
Sat (str. 50).
67Podešavanja
Auto-oprema Ako se koristi originalna Siemens auto oprema, odgovarajui profil se automatski aktivira odmah po ubacivanju telefona u kuište.
Podešavanja koja definiše korisnik Autom.javljan. (fabriko podešavanje: iskljueno) Pozivi se automatski primaju nakon nekoliko sekundi.
Mogue je neeljeno prisluškivanje!
Autom.isklju. (fabriko podešavanje: 2 asa) Telefon se napaja iz napajanja automobila. Vreme izmeu gašenja motora i iskljuivanja telefona se moe podesiti.
Auto oprema se mora povezati na upalja i ne sme se direktno povezivati na akumulator.
Promena izmeu telefona i Auto-opreme portabl
- Preite na slušalicu za vreme poziva (ako je telefon povezan na Auto opromu portabl).
Automatska podešavanja • Permanent illumination:
Slušalice Ako se koriste originalne Siemens slušalice (str. 75) odgovarajui profil se aktivira automatski po prikljuenju.
Podešavanja koja definiše korisnik Autom.javljan. (fabriko podešavanje: iskljueno) Pozivi se automatski primaju nakon nekoliko sekundi (izuzev ako je ton zvona iskljuen ili postavljen na bip). Zato slušalice treba nositi.
Mogue je neeljeno prisluškivanje!
Automatsko podešavanje Prihvatanje poziva pomou tastera za poziv ili PTT tastera (Push To Talk- pritisni da govoriš) ako je tastatura zakljuana.
Homestation Ove funkcije su raspoloive samo sa odgovarajuom originalnom Siemens dodatnom opremom (str. 75).
Automatski odgovor Ako propustite da primetite dolazni poziv postoji rizik da ga drugi prisluškuju.
6/17/02 k45dm-ger.fm K45 - Flipper, sr, A31008-H5100-A31-3-7E19
68 Slanje faksa i podataka pomou PC-a
§Meni§ Podešavanja Faks/Podaci Pomou telefona i povezanog PC- a, moete slati i primati fakseve i podatke. Na PC- u se mora nalaziti odgovarajui softver za komunikaciju faksom/podacima i mora biti povezan na telefon.
Vaš mreni operater mora da omogui ove servise. Razliite mree podravaju razliite tipove faksa/prijema podataka, kontaktiajte vašeg mrenog operatera za detalje.
Faks/Podaci Od mrenog operatera dobijate broj za telefon i broj za faks/podatke.
Poslati Startujte komunikacioni program na PC- u i unesite broj traenog telefona.
Primam Poziv se signalizira specijalnim zvonom i prikazuje se tip (faks ili podaci).
~
Govor/faks Poslati §Meni§ Podešavanja Faks/Podaci
Posl. gov/faks Podesite ovu funkciju na telef