80
No t for Commercial Use 1 Sadraj Pre prve upotrebe telefona 4 Prvi poziv pozivanje i primanje Upoznavanje sa telefonom 7 Upotreba tastera, tasteri za brzo biranje, unoenje slova Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 15 Biranje signala zvona, teme i druga podeavanja Pozivanje 24 Korićenje imenika, opcije za pozive Razmenjivanje poruka 41 Ćaskanje, e-mail i pisane poruke Korićenje mobilnog Interneta 48 WAP brauzer, markeri (bookmarks), podeavanje WAP-a Dodatne mogućnosti 55 Kalendar, budilnik, toperica, sat za odbrojavanje vremena, igre Bezbednost 60 Zaključavanje SIM-kartice, zaključavanje telefona Otklanjanje problema 62 Zato mi telefon ne radi kako ja hoću? Dodatne informacije 64 Bezbedno i efikasno korićenje, garancija, declaration of conformity Ikone 74 ta predstavljaju ikone? Indeks 77

Sadržaj - Telekomunikacije

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseSadraj

Pre prve upotrebe telefona 4Prvi poziv pozivanje i primanje

Upoznavanje sa telefonom 7Upotreba tastera, tasteri za brzo biranje, unoenje slova

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 15Biranje signala zvona, teme i druga podeavanja

Pozivanje 24Korićenje imenika, opcije za pozive

Razmenjivanje poruka 41Ćaskanje, e-mail i pisane poruke

Korićenje mobilnog Interneta 48WAP brauzer, markeri (bookmarks), podeavanje WAP-a

Dodatne mogućnosti 55Kalendar, budilnik, toperica, sat za odbrojavanje vremena, igre

Bezbednost 60Zaključavanje SIM-kartice, zaključavanje telefona

Otklanjanje problema 62Zato mi telefon ne radi kako ja hoću?

Dodatne informacije 64Bezbedno i efikasno korićenje, garancija, declaration of conformity

Ikone 74ta predstavljaju ikone?

Indeks 77

1

Page 2: Sadržaj - Telekomunikacije

2

Not for C

ommercial UseEricsson R600Izmenjeno izdanje (april 2002.)Ovaj priručnik izdaje Sony Ericsson Mobile Communications AB, bez bilo kakve garancije. Poboljanja i izmene priručnika zbog potrebe da se isprave tamparske pogreke i netačnosti trenutnih informacija ili usled usavrenja programa i /ili opreme dozvoljene su samo firmi Sony Ericsson Mobile Communications AB, u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Te promene će se, međutim, uneti u nova izdanja ovog priručnika.

Sva prava zadrana.©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002Izdanje broj: SR/LZT 108 5111 R3AINNOVATRON PATENTS

Napominjemo:Neke od usluga navedenih u ovom priručniku nisu podrane na svim mreama. Ovo se odnosi i na međunarodni broj GSM-a za pomoć u hitnim slučajevima 112.

Ako niste sigurni da li neku određenu uslugu moete da koristite ili ne, obratite se operatoru mree ili firmi koja vam prua mrene usluge (servis provajderu).

Pre upotrebe mobilnog telefona paljivo pročitajte poglavlja Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebu i Ograničena garancija.

Page 3: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePrednja strana Poleđina

Indikator - lampica

Taster za uključivanje/isključivanje

Tastatura

Tasteri zaregulisanje

jačine zvuka

Ekran

Mikrofon

Poklopac na poleđini

3

Page 4: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePre prve upotrebe telefonaNeto o ovim uputstvima za upotrebuMogućnost i način korićenja nekih usluga i funkcija navedenih u ovom Priručniku za upotrebu zavise od mree i oblika pretplate. Iz tog razloga neki meniji moda neće moći da se koriste i na vaem telefonu, a i brojevi za prečice do menija i funkcija mogu da se razlikuju od telefona do telefona.

Ovaj simbol znači da usluga ili funkcija koju označava zavisi od mree ili operatora.

Dodatne informacije o tome ta je uključeno u vau pretplatu potraite u informacijama koje ste dobili od svog operatora mree.

Da se upoznate sa načinom kretanja kroz menije preporučujemo vam da pročitate poglavlje Upoznavanje sa telefonom na strani 7.

SIM-karticaKada se registrujete kao pretplatnik kod nekog operatora mree, dobićete SIM-karticu (Subscriber Identity Module modul za identifikaciju pretplatnika). Na SIM-kartici se nalazi kompjuterski čip na kom se čuvaju, između ostalog, broj vaeg telefona, podaci o uslugama na koje ste pretplaćeni i informacije iz vaeg ličnog Telefonskog imenika

SIM kartice se izrađuju u dve veličine. Jedna je veličine kreditne kartice, dok je druga manja. Sa vaim telefonom koristi se ona manja. U veliki broj SIM-kartica veličine kreditne kartice perforisana je i manja koja se iz nje lako odvaja.

SklapanjePre upotrebe telefona treba da:

umetnete SIM-karticu stavite i napunite bateriju.

Napomena: Pre umetanja ili vađenja SIM-kartice uvek isključite telefon i odstranite punjač.

4 Pre prve upotrebe telefona

Page 5: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use

5-15 min.

4 h.

5-15 min

Da biste mogli da ga koristite, u telefon prethodno treba da umetnete SIM-karticu i da napunite bateriju.

1. Umetnite SIM-karticu kako je to pokazano na slici. Navucite srebreni drač preko SIM-kartice kako ne bi mogla da ispadne iz leita.

2. Stavite bateriju u kućite - kao na slici - i pritisnite je da uđe u leite.

3. Stavite poklopac na poleđinu na način prikazan na slici i uvucite ga na odgovarajuće mesto.

4. Uključite punjač u telefon na mesto sa strujnim simbolom (munjom). Strujni simbol (munja) na utikaču punjača treba da je na gornjoj strani utikača.

5. Ikona na ekranu moe da se pojavi tek posle 515 minuta.

6. Sačekajte priblino četiri sata ili dok ne vidite da je baterija sasvim puna.

7. Iskopčajte punjač zadizanjem utikača.

4 h

Pre prve upotrebe telefona 5

Page 6: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePozivanje i odgovaranje na pozive

DobrodoliPIN:

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite taster i drite ga dok ne čujete ton. Unesite PIN (Personal Identity Number lični broj

za identifikaciju), ako ga imate za svoju SIM-karticu i pritisnite YES.PIN dodeljuje operator mree.

Ako prilikom unoenja PIN-a pogreite, pogreni broj izbriite pritiskom na .

Ako PIN pogreno unesete tri puta zaredom, SIM-kartica se blokira. Na ovo ukazuje poruka PIN blokiran. Da je deblokirate, treba da unesete PUK (Personal Unblocking Key lični ključ za deblokiranje). PUK dodeljuje operator mree.

Unesite pozivni broj grada i telefonski broj, .

Da poziv prekinete, pritisnite.

Pritisnite da odgovorite na poziv

Moja mrea

12:18

Moja mrea

12:18

6 Pre prve upotrebe telefona

Page 7: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseUpoznavanje sa telefonomUpotreba tastera

Da nekog pozovete i da odgovorite na pozive. Da izaberete meni, pod-meni ili opciju.

Pritisnite i zadrite da uključite ili isključite telefon ili da se vratite u standby. Pritisnite da prekinete ili odbijete poziv, da se vratite za jedan nivo u menijima ili da neku opciju ostavite nepromenjenom.

Da listate menije, liste ili tekst. Za listanje prema gore, prema dole, ulevo ili udesno.

(clear odstraniti, izbrisati)

Da briete brojeve i slova sa ekrana. Da izbriete neki sadraj sa liste. Da u toku poziva isključite mikrofon, taster pritisnite i zadrite.

Da unesete *.

,

Da unosite cifre od 0-9 i slova. Pritisnite i zadrite da unesete međunarodni prefiks +. Da se kroz menije pomerate pomoću prečica.

Tasteri za regulisanje zvuka

Da u toku poziva pojačate ili stiate zvuk u slualici. Da listate menije, liste ili tekst. Otvorite meni Status. Da dolazni poziv odbijete, pritisnite bilo koji od ovih tastera dva puta.

Da unesete #. Da dobijete meni opcija, taster pritisnite i zadrite.

Upoznavanje sa telefonom 7

Page 8: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseTasteri za brzo biranje

Kretanje kroz menijeKroz menije moete da se krećete na dva načina:

pomoću prečica listanjem, pomoću tastera.

Korićenje prečicaKroz menije moete da se krećete bre ako primenjujete prečice. Otvorite menije pritiskom na

ili , pa jednostavno unesite broj menija koji elite da otvorite. Da se vratite u standby, pritisnite i zadrite .

Da... Treba da:otvorite Lista poziva pritisnite

iz standby-ja

otvorite meni Lista bookmar.

pritisnite i zadrite iz standby-ja

otvorite meni Naći i pozvati

pritisnite i zadrite iz standby-ja

pozovete govornu potu pritisnite i zadrite iz standby-ja

unesete znak + za međunarodni poziv

pritisnite i zadrite iz standby-ja

telefon podesite na Nečujno

pritisnite i zadrite iz standby-ja

isključite mikrofon pritisnite i zadrite u toku poziva

upotrebite brzo biranje (za mesta 1-9 u telefonskom imeniku)

pritisnite bilo koji od tastera sa brojevima

i iz standby-ja

u telefonskom imeniku pronađete broj koji počinje prvim (ili najbliim sledećim) slovom sa nekog tastera

pritisnite i zadrite bilo koji od tastera

iz standby-ja

pronađete neku stavku u imeniku

unesite broj mesta i pritisnite iz standby-ja

privremeno prekinete poziv pritićite

prelazite sa jednog na drugi poziv kada na liniji imate dva poziva

pritićite

Da... Treba da:

8 Upoznavanje sa telefonom

Page 9: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseListanje pomoću tastera

Kako da primenite data uputstvaOvde ćemo primenu uputstava objasniti na primeru podeavanja zvuka tastera na opciju tona.

Da podesite određeni zvuk tastera1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Zvuk tastera, YES.2. Izaberite Ton i pritisnite YES.

Navedene upute znače da treba da učinite sledeće:

Pritisnite... da...

ili otvarate glavne menije i krećete se kroz njih.

ili se krećete prema gore ili prema dole kroz pod-menije.

izaberete meni, pod-meni ili opciju.

se vratite za jedan nivo u menijima i pri tom trenutno odabranu opciju ostavite nepromenjenu.vratite se u standby, pritisnite i zadrite .

1. Iz standby-ja pritisnite ili da listanjem pronađete meni

Podeavanje.

2. Pritisnite YES da odaberete meni Podeavanje. Naziv menija koji ste odabrali pokazuje se u vrhu ekrana Podeavanje.Treperenje strelice okrenute prema desno znači da na raspolaganju imate vie menija.

3. Pritisnite YES da odaberete pod-meni Zvukovi i znaci. (Kako je ovo prvi pod-meni, listanje tasterima sa strelicama nije potrebno).

4. Pritisnite ili da listanjem pronađete pod-meni Zvuk tastera, pa pritisnite YES da ga izaberete.

4 Podeavanje

PodeavanjeZvuci i upozorenja1

234

ProfiliOpcije za poziveMree

Zvuci i upozorenja

Zvuk tastera

Signal za porukuMoje melodije

Minutni podsetnik

6789

Upoznavanje sa telefonom 9

Page 10: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use

PrečiceKada se koriste prečice, gore navedena uputstva treba da se primene na sledeći način:

Da podesite odgovarajuću opciju za zvuk tastera1. Pritisnite ili da otvorite glavni meni.2. Pritisnite da izaberete meni Podeavanje.3. Pritisnite da izaberete pod-meni Zvukovi i znaci.4. Pritisnite da izaberete pod-meni Zvuk tastera.5. Pritisnite ili da listanjem pronađete

opciju Ton.6. Pritisnite YES da odaberete opciju tona.7. Da se vratite u standby, pritisnite i zadrite NO.

Savet: Da proverite koja je opcija trenutno izabrana i ostavite je nepromenjenom: listajte do te opcije i izađite ostavivi je nepromenjenu tako to ćete pritisnuti .

Tekst na ekranu5. Pritisnite ili da listanjem pronađete opciju Ton, pa pritisnite YES da je izaberete. Sada ste zvuk tastera podesili na tonove.

6. Pritisnite i zadrite da se vratite u standby.

Zvuk tastera

Ton

NečujnoKlik Tekst u vrhu ekrana predstavlja

trenutno odabrani meni.

Istaknuti tekst pokazuje gde se u menijima trenutno nalazite. Ako pritisnete , taj meni ćete otvoriti (ili ćete odabrati tu opciju).

Sivi tekst znači da je ta funkcija privremeno nedostupna, na primer zbog oblika pretplate ili zato to nije uključena neka određena opcija podeavanja.

Ispunjeni kruić znači da je opcija uz koju stoji trenutno izabrana.

Kvačica znači da je ta stavka trenutno odabrana.

PodeavanjeZvuci i upozorenja1

234

ProfiliOpcije za poziveMree

Zvuci i upozorenjaJačina zvonaPostepeno...Vibrac. funkcijaSignali zvona

1234

Poziv infoProputeni pozivi1

234

Lista pozivaTrokovi pozivaMerači vremena

Postepeno...

IsključenoUključeno1

2

Izmena prečica

Prihvatiti pozive

Izbor profilaPregled profila

Preusm. poziva

10 Upoznavanje sa telefonom

Page 11: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePregled menija

Moja mrea

12:18

1 Telefonski imenik 2 Poruke

Tekući poziv*

3 Poziv info 4 Podeavanje 5 Dodaci 6 WAP usluge 7 Moje prečice

Naći i pozvatiDodati broj

Naći i izmenitiGrupe

E-mail adreseOpcije

Stanje memorijeFiksni brojevi

ĆaskanjePozvati gov.po.

Primlj. potaNapisati novuNije poslato

ObrasciPoslatoOpcije

Proputeni poz.Lista poziva

Trokovi pozivaMer. vremenaSledeći poziv

OpcijeIsključiti tonove*Privr.prek.poziv*Zameniti pozive*Oslobod. aktivni*Pridruiti pozive*Prebaciti poziv*Osloboditi sve*

Zvukovi i znaciProfili

Pozivi - opcijeMreeEkranJezik

Vreme i datumZaključavanje

HandsfriGlavni reset

Data komunik.

Napominjemo da neki meniji zavise od mree i oblika pretplate.

KalendarBudilnici

Odbrojavanje vremenatoperica

SlikaKalkulator

IgreDodatna oprema

Početna stranaLista bookmar.

Primlj. pu potaUneti adresuNalozi za data

Podeav.WAPaIzbrisati ke

Početna stranaIgre

ĆaskanjeJačina zvonaIzbor profila

Izmena prečica

Upoznavanje sa telefonom 11

Page 12: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseUnoenje slovaSlova moete da unosite kada dodajete nova imena u telefonski imenik ili kada piete poruke (SMS).

Pored normalnog načina unoenja slova u telefon uobičajenim jednostavnim metodom, pri pisanju tekstova kao to su poruke moete da primenjujete i metod eZiText, pod uslovom da je podran na jeziku koji izaberete za pisanje. Primenom metoda eZiText unoenje teksta se ubrzava.

Jezik pisanjaPre nego to počnete da unosite slova, treba da izaberete jezike na kom elite da piete.

Da izaberete jezik na kom elite da piete1. Listajte do Podeavanje, YES, Jezik, YES,

Upisivanje, YES.2. Listajte do jezika kojim elite da se sluite kada

budete unosili slova i pritisnite .Ako poelite da se sluite nekim drugim jezikom, ponovite postupak iz tačke 2.

3. Pritisnite YES da izađete iz ovog menija.

Savet: Da u toku pisanja odaberete neki drugi jezik na biste hteli da piete, pritisnite i zadrite (da se pokae meni opcija) i izaberite Metod upisiv.

Jednostavni način unoenja tekstaKada unosite imena u telefonski imenik, slova uvek unosite na uobičajeni jednostavni način.

U sledećem primeru napisaćemo SMS poruku:

Da slova unesete jednostavnim metodom1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.2. Odgovarajući taster , ili

pritićite nekoliko puta, sve dok se na ekranu ne pojavi slovo koje elite da unesete.

Pritisnite... da dobijete...Razmak - ? ! . : ; " ' < = > ( ) _ 1

A B C Å Ä Ę ą Ē 2 Γ

D E F č É 3 ∆ Φ

G H I ģ 4

J K L 5 Λ

M N O Ń Ö Ų ņ 6

P Q R S ß 7 Π Σ

T U V Ü ł 8

W X Y Z 9

+ & @ / ¤ % $ £ § æ 0 Θ Ξ Ψ Ω

12 Upoznavanje sa telefonom

Page 13: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use

Primer: Da unesete A, pritisnte jednom. Da unesete B, brzo pritisnite dva puta. Da biste unosili mala slova, pritisnite , unesite

odgovarajuće slovo, na primer A. Mala slova sada unosite sve dok ponovo ne pritisnete .

Da biste unosili brojeve, pritisnite i zadrite bilo koji taster sa brojem.

Da briete slova i brojeve, pritićite .

Metod upisivanja eZiTextMetod upisivanja eZiText moete da koristite za pisanje tekstova poput pisanih poruka ili poruka koje aljete kada ćaskate. Metod eZiText koristi ugrađeni rečnik pomoću kog prepoznaje najčeće

korićene reči koje slede iza svake kombinacije pritisaka na tastere. Tako svaki taster pritićete samo jednom, čak i ako slovo koje elite da unesete nije prvo na tasteru. Posle svakog pritiska na neki od tastera predlae vam se neka reč.

Napomena: Pre korićenja metoda eZiText izaberite jezik na kom elite da piete. Pogledajte Da izaberete jezik na kom elite da piete na strani 12.

Da slova unosite metodom eZiText1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.

Napomena: Na ekranu se nakratko pojavljuju logo eZi i izabrani metod unoenja teksta ili jezik.

2. Ako, na primer, elite da napiete reč Ericsson, pritisnite , , , , , ,

, .Ako je reč koja se tada pokae ona koju ste hteli:

pritisnite da je prihvatite i da dodate razmak.

Ako reč koja se pokae nije ona koju ste hteli:pritisnite ili kako biste mogli da pregledate razne predloge reči pritisnite da je prihvatite i da dodate razmak.

# *↵

da briete slova i brojeve

da prelazite sa velikih na mala slova ili obrnuto

pritićite i zadravajte da unosite brojeve

Pritisnite... da dobijete...

Upoznavanje sa telefonom 13

Page 14: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseAko reč koju elite da unesete ne uspete da pronađete pritiskanjem ili :

pritisnite i zadrite da pređete na obični način upisivanja reči (abc). Pomerite kursor slueći se tasterima sa strelicama, pa slova izbriite pritiskanjem . Slova unosite pritiskanjem odgovarajućih tastera onoliko puta koliko je to potrebno da dobijeteslovo koje elite da unesete. Kada zavrite, pritisnite da umetnete razmak i pritisnite i zadrite da se vratite na pisanje metodom eZiText.

3. Nastavite sa pisanjem poruke. Vidite i Da poaljete pisanu poruku na strani 42.

Savet: Pritisnite i zadrite da dobijete opcije, na primer za unoenje simbola kao to je tačka.

Upotreba tastera kada za upisivanje teksta primenjujete metod eZiText

Metod upisivanjaPritisnite i zadrite da promenite metod upisivanja.

Prihvatanje rečiPritisnite da prihvatite predloenu reč, a da dodate razmak.

Predlozi rečiVie puta pritićite ili da biste mogli da listate predloge reči.

SimboliPritićite i zadravajte da unesete simbole i znakove interpunkcije kao ? i ,. Sa jednog na drugi simbol pomerajte se pritiskanjem tastera sa strelicama. Pritisnite YES da izaberete neki od simbola.

CifreZa unoenje cifara pritićite i zadravajte tastere sa brojevima.

Isključivanje velikih slovaPritićite kada elite da pređete sa velikih na mala slova i obrnuto.

Savet: Zavisno od toga ta piete, pre i/ili posle unoenja slova moda će trebati da pritisnete .

14 Upoznavanje sa telefonom

Page 15: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePrilagođavanje telefona ličnim potrebamaPodeavanja na telefonu moete da prilagodite vaim ličnim potrebama.

Signali zvonaZa zvono moete da odredite jačinu zvuka, izaberete neki od raznih opcija za signal za pozive ili da komponujete sopstveno zvono.

Jačina zvuka zvonaZvono moete da podesite na jednu od est različitih jačina. Zvono moe i da se isključi (0).

Da podesite jačinu zvuka zvona1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Jačina zvona, YES.2. Pritisnite ili da pojačate ili stiate zvono.3. Pritisnite YES da ovu opciju podeavanja sačuvate.

Savet: Ako elite da se zvono prilikom podeavanja ne čuje, podesite ga pomoću tastera za regulisanje zvuka na bočnoj strani telefona.

Da uključite ili isključite zvono1. Iz standby-ja pritisnite i zadrite .2. Izaberite Uklj. Nečujno i pritisnite YES.

Isključuju se svi zvuci osim zvona budilnika i signala za istek odbrojavanja vremena.Da ovo ponitite, ponovite postupak iz tačke 1, izaberite Isklj. Nečujno i pritisnite YES.

Postepeno pojačavanje zvonaMoete da izaberete zvuk zvona koje se postepeno pojačava od najtieg do najglasnijeg.

Da uključite ili isključite postepeno pojačavanje zvona

1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES, Postepeno pojačavanje zvona, YES.

2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Vrsta signala zvonaSignal za svoje zvono moete da izaberete sa liste raznih zvukova i melodija.

Da izaberete signal za zvono1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Vrste zvona, YES, Govorni pozivi, YES.2. Izaberite zvuk zvona, pa pritisnite YES.

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 15

Page 16: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseSavet: Ako elite da se zvono prilikom podeavanja ne čuje, podesite ga pomoću tastera za regulisanje zvuka na bočnoj strani telefona.

Posebna zvona za pozive pojedinih osobaAko vam je u pretplatu uključena identifikacija pozivne linije (Calling Line Identification CLI), za do deset osoba koje vas pozivaju moete da podesite posebna zvona.

Ako se poslednjih sedam cifara broja osobe koja vas poziva podudara sa brojem kojem ste dodelili posebno zvono, oglasiće se posebno zvono za tu osobu.

U telefonske brojeve moete da unesete i upitnike. Tako, na primer, 012345??? znači da će se svi brojevi između 012345000 i 012345999 oglaavati istim posebnim zvonom. Da unesete upitnik, pritisnite i zadrite .

Da za neku osobu podesite posebni zvuk zvona1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Vrste zvona, YES, Posebna zvona, YES, Dodati novo?, YES.

2. Unesite nekoliko slova imena kontakta i pritisnite YES.3. Izaberite kontakt.

4. Izaberite zvuk zvona, pa pritisnite YES.Kontakt koji ste izabrali pojavljuje se na listi kontakata sa posebnim zvonima koju moete da menjate ili briete.

Komponovanje sopstvenog zvonaMoete da komponujete osam različitih načina oglaavanja zvona.

Da komponujete ili izmenite način oglaavanja zvona

1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES, Moje melodije, YES.

2. Izaberite neku od melodija i pritisnite YES:3. Pritićite da izbriete note.4. Note se unose pomoću tastera:

Da unesete dugu notu, taster pritisnite i zadrite.

Da notu povisite za jednu oktavu, pritisnite .

Pritisnite jednom da notu povisite za pola tona.

Pritisnite dva puta da notu snizite za pola tona.

H

16 Prilagođavanje telefona ličnim potrebama

Page 17: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use5. Da melodiju presluate, pritisnite YES. 6. Pritisnite YES jo jednom da je sačuvate ili pritisnite

NO da nastavite sa komponovanjem.

Signaliziranje vibriranjem Moete da izaberete da vas na dolazni poziv upozorava zujanje vibracione jedinice. Signaliziranje vibriranjem moete da podesite na jedan od sledećih načina:

Uključeno (svo vreme) Uklj. kad Neč. (uključeno kada je zvono isključeno

ili kada je telefon podeen na Nečujno) Isključiti (svo vreme)

Da podesite signaliziranje vibriranjem1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Vibrac. funkcija, YES.2. Izaberite opciju koju elite da podesite,

pa pritisnite YES.

Signal za porukuSignal za poruku moete da podesite na kljocanje (klik), tonove ili Nečujno.

Izaberite Signal za por. u meniju Podeavanje/Zvukovi i znaci, pa zatim izaberite signal koji elite da podesite.

SlikeU trenutku kupovine u telefonu ste zatekli nekoliko slika. Moete da:

priloite sliku nekoj pisanoj poruci. izmenite sliku postavite sliku za pozadinu kada ste u standby-ju.

nacrtate sopstvenu sliku.1. Listajte do Dodaci, YES, Slike, YES, Moje slike, YES.2. Pritisnite YES da moete da počnete da crtate.3. Da sliku sačuvate, dva puta pritisnite YES.

Da izmenite sliku1. Listajte do Dodaci, YES, Slike, YES.2. Izaberite grupu slika i pritisnite YES.3. Izaberite sliku i pritisnite YES da biste mogli

da počnete sa izmenama.4. Da sliku sačuvate, dva puta pritisnite YES.

Slika se smeta u Moje slike.

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 17

Page 18: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKada menjate sliku: Slika u pozadini

Slike mogu da se podese za pozadinu kada je telefon u standby-ju.

Da neku od slika postavite kao pozadinu1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Pozadina,

YES, Odabrati sliku, YES.2. Listajte do slike koju elite da podesite kao pozadinu

i dva puta pritisnite YES. Da uključite ili isključite pozadinu sa slikom, izaberite

Aktivirati u meniju Podeavanje/Ekran/Pozadina.

tednja ekrana i slika pri neaktivnosti (skrin sejver)Moete da podesite da se ekran automatski uspava ako nekoliko sekundi ne pritisnete nita na telefonu. Pri tom ekran moe da bude prazan ili moete da podesite da se na njemu pokazuje slika koju izaberete za skrin sejver.

Da uključite ili isključite tednju ekrana Listajte do Podeavanje/Ekran/tednja ekrana/

izaberite opciju.

Napomena: Ako je uključena tednja ekrana i isključena slika pri neaktivnosti (skrin sejver), kada

Pritisnite... da...pomerite kursor gore i levo.pomerite kursor prema gore.pomerite kursor gore i desno.pomerite kursor levo.podignete ili spustite olovku.Pritisnite i zadrite da pređete sa zumiranja na punu veličinu i obrnuto.pomerite kursor desno.pomerite kursor dole i levo.pomerite kursor dole.pomerite kursor dole i desno.menjate debljinu linije.moete da pregledate meni Opcije.zatvorite obradu slika.pritisnite i zadrite da odstranite sliku.pomerite kursor za 1, 5 ili 10 mesta.prelazak sa crne ne belu olovku i obrnuto.

18 Prilagođavanje telefona ličnim potrebama

Page 19: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Usese na telefonu nekoliko sekundi ne pritisne nijedan od tastera automatski će se aktivirati prazan ekran.

Da uključite ili isključite sliku pri neaktivnosti (skrin sejver)

1. Listajte do Podeavanje/Ekran/Ekran pri neakt.2. Izaberite sliku (skrin sejver) ili Isključiti, YES.

Napomena: Da biste mogli da koristite skrin sejver, prethodno treba da je uključena tednja ekrana i izabrana slika koja elite da se pokazuje kada je ekran neaktivan.

Zvuk tasteraZvuk tastera moete da podesite na kljocanje (klik), tonove ili Nečujno.

Izaberite Zvuk tastera u meniju Podeavanje/Zvukovi i znaci, pa zatim izaberite zvuk koji elite da podesite za tastere.

Minutni podsetnikAko uključite minutni podsetnik, u toku poziva posle svakog minuta čujete bip.

Izaberite Minut. podsetnik u meniju Poziv info/Mer. vremena, pa zatim izaberite Uključeno ili Isključiti.

Jezik na kom su ispisani menijiVećina SIM-kartica za jezik na kom su ispisani meniji automatski podeava jezik zemlje u kojoj su kupljene, Automatski. Ako ovo nije slučaj, podeen je engleski.

Da promenite jezik menija1. Listajte do Podeavanje, YES, Jezik, YES, Meniji, YES.2. Izaberite jezik i pritisnite YES.

Napomena: Uvek moete da izaberete Automatski pritiskanjem 8888 iz standby-ja.Uvek moete da izaberete engleski pritiskanjem

0000 iz standby-ja.

Svetlo na ekranuSvetlo na ekranu moe da se podesi na automatski, isključeno ili uključeno. Kada odaberete automatski, svetlo ekrana se gasi nekoliko sekundi posle pritiska na poslednji taster. Moete da izaberete i boju koju elite da koristite.

Izaberite Svetlo u meniju Podeavanje/Ekran, pa zatim izaberite opciju koju elite da podesite.

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 19

Page 20: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseBoja u pozadiniZa osobe koje ste uneli u imenik moete da izaberete pozadine posebnih boja. Kada vas neka od tih osoba pozove, svetlo ekrana poprima njenu odgovarajuću boju.

Da za neku osobu podesite posebnu boju1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.

bojom, YES, Dodati novo?, YES.2. Izaberite kontakt, YES.3. Izaberite boju za pozadinu, YES.

Da promenite boju pozadine za neku osobu1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.

bojom, YES.2. Izaberite kontakt koji elite da izmenite, YES.3. Izaberite Promena boje, YES.4. Izaberite novu boju, YES.

Da izbriete posebnu boju za neku osobu1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.

bojom, YES.2. Izaberite kontakt za koji elite da izbriete boju

u pozadini, YES.3. Izaberite Izbrisati, YES.

Vreme i datumVreme se pokazuje uvek kada je telefon u standby-ju.

Da podesite časovnik1. Listajte do Podeavanje, YES, Vreme i datum, YES,

Podeav. čas., YES.2. Unesite vreme i pritisnite YES.

Ako izaberete 12-časovni način prikazivanja vremena, sa prepodnevnog (am) na poslepodnevno (pm) vreme i obrnuto moete da prelazite pritiskanjem .

Moete da izaberete 12-časovni ili 24-časovni način prikazivanja vremena.

Izaberite Nač. prik. vrem. u meniju Podeavanje/Vreme i datum, pa zatim izaberite način prikazivanja vremena koji elite da podesite.

DatumKada je telefon u standby-ju, trenutni datum moete da podesite pritiskanjem nekog od tastera za regulisanje jačine zvuka.

Da podesite datum1. Listajte do Podeavanje, YES, Vreme i datum, YES,

Podeav.datuma, YES.2. Unesite datum, pa pritisnite YES.

20 Prilagođavanje telefona ličnim potrebama

Page 21: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseMoete da izaberete i neki drugi način prikazivanja datuma.

Izaberite Nač.prik.datuma iz menija Podeavanje/Vreme i datum, pa zatim izaberite način prikazivanja datuma koji elite da podesite.

Način odgovaranjaKada koristite prenosivu handsfri jedinicu, moete da izaberete da se na pozive javljate pritiskom na bilo koji taster (osim tastera NO) ili da telefon podesite da se na pozive javlja automatski.

Da izaberete način javljanja na pozive1. Listajte do Podeavanje, YES, Handsfri, YES, Način

javljanja, YES.2. Izaberite neku od opcija za javljanje na pozive

i pritisnite YES.

Tekst pozdravaKada uključite ili isključite telefon, na ekranu se pojavljuje standardni pozdrav. Umesto njega moe da se pojavi pozdrav vaeg operatora.

Ako prikazivanje pozdrava elite da prekinete, pritisnite taster NO.

Da izaberete pozdrav1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES,

Pozdrav, YES.2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES.

Pozdrav moete i da isključite tako to ćete izabrati Isključiti.

Da uključite ili isključite pozdravnu melodiju1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES,

Pozdrav, YES.2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES.3. Izaberite Zvuk animacije, YES, Uključeno ili

Isključiti, YES.

Prikaz broja telefonaMoete da proveravate svoj broj (svoje brojeve) telefona.

Izaberite Moji brojevi u meniju Podeavanje/Ekran. Ako vam broj nije smeten na SIM-karticu, moete da ga unesete sami.

Zaključavanje tastatureDa sprečite nenamerno biranje brojeva, tastaturu moete da zaključate.

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 21

Page 22: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseNapomena: Pozivi na međunarodni broj za pomoć u hitnim slučajevima 112 i dalje su mogući, čak i kada je tastatura zaključana.

Tastatura ostaje zaključana: dok ne odgovorite na dolazni poziv dok je ne otključate.

Da tastaturu zaključate ručno1. Pritisnite i zadrite 2. Izaberite Zaklj. tastaturu i pritisnite YES.

Automatsko zaključavanje tastatureAutomatsko zaključavanje znači da se tastatura zaključava sama ako se 25 sekundi ne pritisne nijedan taster.

Da uključite ili isključite automatsko zaključavanje tastature

1. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES, Auto-zaklj.tast., YES.

2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Da otključate tastaturu 1. Pritisnite i zadrite 2. Izaberite Isključiti zaključavanje tastature?

i pritisnite YES.

Moje prečiceOmiljene funkcije moete da smestite u meni Moje prečice. Na ovaj način moete da ubrzate i olakate otvaranje funkcija koje najvie koristite. U trenutku kupovine telefona meni Moje prečice već sadri nekoliko funkcija koje, ako elite, moete da odstranite.

Da funkciju uključite u Moje prečice1. Listajte do Moje prečice, YES, Izmena prečica, YES.2. Izaberite funkciju sa liste pritiskanjem .3. Unesite broj pozicije u meniju na koju svoju funkciju

elite da smestite i pritisnite YES.Da dodate jo neku funkciju, ponovite postupke iz tačaka 2 i 3.Da neku funkciju odstranite, ponovite postupke iz tačaka 1 i 2.

4. Pritisnite YES da izađete iz liste.

22 Prilagođavanje telefona ličnim potrebama

Page 23: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseProfiliProfil je grupa opcija ili parametara odabranih tako da telefon prilagode određenim situacijama. Kada, na primer, idete na sastanak, jednostavno moete da izaberete profil Poslovni sast. i tim se podeava nekoliko opcija kojim se telefon prilagođava uslovima sastanka isključuje se zvono itd.

Neke vrste dodatne opreme za telefon profile mogu da aktiviraju automatski. Na primer, čim na telefon priključite prenosivi handsfri, aktivira se profil Prenosivi h-fri.

ProfiliNa telefonu imate pet profila:

Standardni Sastanak Napolju Prenosivi h-fri (prenosivi handsfri) Kućni.

Kada ga tek kupite, na telefonu je podeen Normalno profil. Ne moete da dodajete nove profile, ali moete da menjate nazive i opcije za podeavanja koja su uključena u već postojeće, ili da u postojeće profile uključujete dodatnu opremu. Naziv profila

Standardni ne moe da se promeni. U njega ne moe da se uključuje ni dodatna oprema.

Da profil izaberete ručno1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izbor

profila, YES.2. Izaberite profil i pritisnite YES.

Da promenite naziv za profil1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izmena

profila, YES, Naziv profila, YES.2. Unesite novi naziv i pritisnite YES.

Da promenite neku opciju podeavanja u profilu1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izmena

profila, YES.2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES.3. Promenite izabrane opcije podeavanja u profilu

i pritisnite YES da to potvrdite.

Sva podeavanja u profilima moete da resetujete (vratite) na stanje u kom ste ih zatekli u trenutku kupovine telefona.

Izaberite Reset profila u meniju Podeavanje/Profili.

Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 23

Page 24: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseAutomatsko aktiviranjeProfil Prenosivi h-fri se aktivira automatski čim telefon upotrebite sa prenosivim handsfri priborom. Ako je trenutno odabrani profil aktiviran automatski, čim iz telefona isključite dodatni pribor podesiće se profil koji je bio aktivan pre njene upotrebe.

Opti resetBiranjem Resetovati sve menije i funkcije na telefonu moete da resetujete (podesite) na stanje u kom ste ih zatekli u trenutku kupovine telefona Ako uz to elite i da izbriete sve podatke koje ste uneli u imenik, pisane poruke i parametre za WAP, umesto toga izaberite Resetovati sve.

Da resetujete telefon1. Listajte do Podeavanje, YES, Glavni reset, YES.2. Izaberite Resetovati ili Resetovati sve, pa pritisnite YES.3. Unesite kôd za zaključavanje telefona (0000 ili svoj

novi kôd, ako ste njim zamenili ovaj) i pritisnite YES.

PozivanjeU ovom odeljku date su informacije o funkcijama vezanim za pozive koje moete da koristite sa vaim telefonom.

Pozivanje i odgovaranje na poziveDa biste mogli da pozivate i primate pozive, prethodno treba da uključite telefon i da se nalazite u dometu mree.

Pozivanje1. Unesite pozivni broj grada i telefonski broj.2. Pritisnite YES.

Prekidanje poziva Pritisnite NO da poziv prekinete.

Menjanje jačine zvuka u slualiciZvuk u slualici u toku poziva moete da promenite pritiskanjem tastera za regulisanje jačine zvuka na bočnoj strani telefona.

Da zvuk pojačate, pritisnite gornji taster. Da zvuk stiate, pritisnite donji taster.

24 Pozivanje

Page 25: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseIsključivanje mikrofonaMikrofon u toku poziva moete da isključite.

Da mikrofon isključite, pritisnite i zadrite . Da nastavite sa razgovorom, ponovo pritisnite

i zadrite .

Ponavljanje biranja prethodno biranog brojaU meniju Lista poziva moete da pronađete brojeve koje ste pozivali, na pozive sa kojih ste odgovorili ili koje ste propustili.

Da ponavljate biranje prethodno pozivanog broja1. Iz standby-j a pritisnite YES da otvorite meni Lista

poziva.2. Pritićite ili da ga listate.3. Kada se istakne broj koji elite da pozovete, pritisnite

YES da ga pozovete. Vidite Lista poziva na strani 27.

Pozivanje brojeva u inostranstvu1. Pritisnite i drite dok ne dobijete znak +.

+ kod međunarodnih poziva zamenjuje međunarodni prefiks (broj koji se u zemlji iz koje pozivate stavlja ispred pozivnog broja zemlje koju pozivate).

2. Unesite pozivni broj za zemlju, pozivni broj grada (bez nule na početku) i telefonski broj.

3. Pritisnite YES.

Pozivanje pomoći u hitnim slučajevima1. Unesite 112 (međunarodni broj slubi za pomoć

u hitnim slučajevima). 2. Pritisnite YES.

Va telefon podrava međunarodni broj slubi za pomoć u hitnim slučajevima 112. To znači da, pod uslovom da ste u dometu GSM mree, ove brojeve normalno moete da pozivate za traenje pomoći u hitnim slučajevima u bilo kojoj zemlji, bez obzira na to da li vam je SIM-kartica umetnuta u telefon ili ne.

Napomena: Moguće je da neki operatori mrea zahtevaju da je SIM-kartica umetnuta, a u nekim slučajevima i da se unese PIN.

Brojevi slubi za pomoć u hitnim slučajevimaU nekim dravama se kao broj slubi za pomoć u hitnim slučajevima ne spominje 112. Va operator vam je zato na SIM-karticu moda uneo lokalne brojeve slubi za pomoć u hitnim slučajevima koje moete da koristite pored ovog međunarodnog broja.

Pozivanje 25

Page 26: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePrimanje pozivaKada primite poziv, telefon zvoni, a na ekranu se pokazuje Odgovoriti?

Ako vam je u pretplatu uključena usluga identifikacije pozivne linije i ako ga osoba koja vas poziva alje, na ekranu se pokazuje broj sa kog ste pozvani. Ako ste u telefonski imenik uneli i ime osobe koja vas poziva i njen broj, na ekranu se pokazuje ime. Ako mrea ne alje broj sa kog ste pozvani, na ekranu se pokazuje Nije otkriven.

Javljanje na poziv Pritisnite YES da na poziv odgovorite.

Odbijanje poziva Pritisnite NO, ili Da poziv odbijete, dva puta pritisnite bilo koji

od tastera za regulisanje zvuka na bočnoj strani telefona.

Ako njena to mrea podrava, osoba koja vas poziva tada čuje ton zauzeća. Ako je uključena opcija Preusm. poziva Kod zauzeća, poziv se preusmerava na broj koji ste za to odredili. Vidite Preusmeravanje dolaznih poziva na strani 34.

Proputeni poziviAko ste propustili neki od poziva, u standby-ju će na ekranu pisati Proputeni pozivi: 1. (Prikazani broj predstavlja broj proputenih poziva.)

Da proverite koje pozive ste propustili1. Pritisnite YES.2. Ako elite da pozovete neki od brojeva sa ove liste,

izaberite ga i pritisnite YES.

Ako proputene pozive ne elite da vidite odmah, pritisnite NO. Uvek moete da ih proverite i posle.

Izaberite Proputeni poz. u meniju Poziv info.

Prikazivanje i sakrivanje sopstvenog brojaAko vaa pretplata to podrava, kada pozivate neki određeni broj moete da izaberete da prikaete ili da sakrijete svoj broj.

Da sakrijete ili prikaete svoj telefonski broj1. Unesite telefonski broj koji elite da pozovete.2. Pritićite dok se na ekranu ne pojavi meni

Poziv info.3. Pritićite dok se ne istakne Sledeći poziv,

pa pritisnite YES.4. Izaberite Sakriti moj broj ili Prikaz. moj broj

i pritisnite YES da broj pozovete.

26 Pozivanje

Page 27: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Useifrovanjeifrovanje je ugrađena sposobnost kodiranja poziva i poruka radi dodatnog obezbeđenja podataka.

Ako se na ekranu u toku poziva vidi trougao sa uzvičnikom u sredini, to je znak da mrea trenutno ne prua ifrovanje.

Lista pozivaLista poziva je memorija brojeva u koju ulaze informacije (vreme, datum, broj telefona i ime) o poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali, sa kojih ste primili poziv ili čije ste pozive propustili. Kada broj poziva pređe 20 , najstariji poziv se brie sa liste.

Pozivi se na listu smetaju po hronolokom redu, osim poslednjeg broja koji se uvek pokazuje na prvom mestu. Ako poziv proverite u roku od 24 časa, na ekranu se vidi vreme poziva. Inače se vreme zamenjuje datumom.

Ako je broj sa kog ste pozvani sakriven, ekran pokazuje Nije otkriven.

Da pozovete neki od brojeva sa liste poziva1. Pritisnite YES kada je telefon u standby-ju.2. Izaberite broj koji elite da pozovete i pritisnite YES.

Savet: Lista poziva moe da se izabere i u meniju Poziv info.

Podatke sa liste poziva moete da izbriete. Izaberite Izbr. listu poziva u meniju Poziv info/Opcije.

Da listu poziva uključite ili isključite1. Listajte do Poziv info, YES, Opcije, YES, Aktivir.liste

poz., YES. 2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Podaci sa liste će da se izbriu ako izaberete Isključiti, pa zatim prihvatite brisanje liste.

Telefonski imenikVa telefon poseduje telefonski imenik u koji moete da smetate brojeve sa odgovarajućim imenima (stavke).Ovo znači da broj, umesto da ga unesete ponovo, na ekran moete da pozovete iz imenika.

Smetanje broja u imenikKada broj poelite da smestite u imenik, posluite se funkcijom Dodati broj iz menija Tel. imenik. Ako ste brojeve već pozivali ili sa njih primali pozive, moći ćete da ih pronađete na listi Dodati broj.

Pozivanje 27

Page 28: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseSvaki broj koji unesete u imenik dobiva broj

pozicije. Ako elite, moete da izaberete da stavke umesto po imenu poredate po broju broju mesta.

Ako imate nameru da telefon koristite i kod kuće i u inostranstvu, bilo bi dobro da sve brojeve unesete u imenik kao međunarodne, tj. sa znakom +, pozivnim brojem za zemlju, pozivnim brojem grada i telefonskim brojem. Pritisnite i zadrite da unesete znak +.

Da u imenik uz broj unesete i ime1. Listajte do Tel. imenik, YES, Dodati broj, YES.2. Izaberite Dodati novo? ili bilo koji broj sa liste

pritiskom na YES.3. Unesite telefonski broj koji elite da unesete u imenik

i pritisnite YES.4. Unesite ime koje elite da čuvate uz taj telefonski

broj i pritisnite YES. Vidite Unoenje slova na strani 12.

5. Pritisnite YES jo jednom da stavku smestite na predloenu poziciju.

Napomena: Za ime koje ste uneli u imenik moete da izaberete i pozadinu u posebnoj boji. Za detaljnije informacije o ovome pogledajteBoja u pozadini na strani 20.

Pozivanje brojeva koje ste smestili u telefonski imenikZa pozivanje broja koji ste smestili u imenik koristite funkciju Naći i pozvati.

Da pozovete broj koji se čuva u telefonskom imeniku

1. Pritisnite i drite dok ne dobijete meni Naći i pozvati.

2. Unesite ime ili nekoliko prvih slova imena (redosled po imenu) koje ste uneli uz broj koji elite da pozovete, pa pritisnite YES.Ako ime koje se pokae na ekranu nije ono koje ste traili, pritićite ili dok ne dobijete tačno ime i broj.

3. Pritisnite YES da pozovete.

Prečice do stavki u telefonskom imenikuBrojeve koje ste uneli na mesta 1-9 moete da pozivate tako to u standby-ju unesete broj mesta na kom ih čuvate, pa zatim pritisnete YES.

Primer: Pritisnite , pa zatim YES.

28 Pozivanje

Page 29: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKada ste u stanby-ju, stavke moete da traite tako to ćete pritisnuti jedan od tastera kako biste pronali prvu stavku koja počinje prvim slovom sa tog tastera ili najbliim slovom iza njega.

Primer: Pritisnite i zadrite da dobijete prvu stavku

koja počinje slovom G (ili najbliim slovom iza njega). Zatim pomoću tastera ili listajte prema gore ili prema dole. Kada pronađete stavku koju ste traili, pritisnite YES da je pozovete.

Traenje da se broj unese u telefonski imenikAko je uključena opcija Traiti unoenje, telefon vas za svaki broj koji pozovete ili sa kog vas neko pozove poziv pita da li elite da ga unesete u imenik, ako nije unet već pre.

Da uključite ili isključite Traiti unoenje1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Traiti

unoenje, YES.2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Napomena: Ako elite da u telefonski imenik moete da unosite brojeve sa kojih ste pozvani, u pretplatu treba da vam je uključena usluga identifikacije pozivne linije (Calling Line Identification CLI).

Auriranje telefonskog imenikaBrojeve iz telefonskog imenika moete da menjate i da ih briete iz njega.

Da izmenite neku stavku1. Listajte do Tel. imenik, YES, Naći i izmeniti, YES.2. Unesite ime (ili prvih nekoliko slova imena) iz stavke

u koju elite da unesete izmene i pritisnite YES.3. Pritisnite YES da odaberete eljenu stavku.4. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES.5. Kada zavrite sa unoenjem izmena, pritisnite YES

da ih sačuvate.

Da neku stavku izbriete iz telefonskog imenika1. Listajte do Tel. imenik, YES, Naći i izmeniti, YES.2. Unesite ime (ili prvih nekoliko slova imena) iz stavke

u koju elite da unesete izmene i pritisnite YES.3. Kada se istakne stavka koju elite da izbriete,

pritisnite .4. Pritisnite YES da to potvrdite.

RedosledRedosled po kom brojeve unosite u telefonski imenik moete da promenite tako da ih poredate po broju mesta umesto po imenima. To znači da ćete prilikom korićenja funkcija Naći i pozvati ili Naći i izmeniti traiti broj mesta na koje je broj smeten.

Pozivanje 29

Page 30: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa izaberete eljeni redosled

1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Redosled, YES.2. Izaberite redosled i pritisnite YES.

Memorije telefonskog imenikaStavke koje unesete u imenik smetaju se u memoriju na SIM-kartici.

Stavke mogu da se smetaju i u memoriju telefona. Kapacitet memorije u telefonu je 200 mesta i stavke se u nju smetaju kada se popune sva mesta na SIM-kartici. Ako stavke smestite u memoriju u telefonu, moći ćete da ih koristite i ako sa telefonom budete koristili neku drugu SIM-karticu.

Kako da izaberete gde da unesete neku stavkuKada neku stavku smetate u telefonski imenik i telefon od vas zatrai da unesete broj mesta na koje elite da je smestite, moete da uradite sledeće:

da broj smestite na prvo slobodno mesto koje vam se predloi - pritisnite YES.

da broj smestite na neko drugo mesto - pritisnite da izbriete ponuđeni broj mesta, unesite novi broj mesta i pritisnite YES.

da broj smestite u memoriju u telefonu - prethodno treba da znate koliko mesta imate na SIM-kartici. Ovo moete da proverite preko menija Stanje memorije, vidite strana 30. Ako na SIM-kartici imate, na primer, 200 mesta, da biste broj smestili na prvo mesto u memoriji telefona kao broj pozicije treba da unesete broj 201.

Sprečavanje unoenja novih podataka preko postojećihAko neki broj pokuate da smestite na mesto koje je već zauzeto nekim drugim brojem, na ekran izlazi poruka Uneti preko? i broj koji je već smeten na to mesto. Sada vam se nude dve opcije:

da postojeći broj zamenite novim, pritisnite YES. ako stari broj ne elite da zamenite novim, pritisnite

NO. Unesite novi broj mesta i pritisnite YES.

Proveravanje stanja memorijeMoete da proverite koliko ukupno mesta imate u memorijama i koliko ste ih već iskoristili.

Da proverite stanje memorija Listajte do Tel. imenik, YES, Stanje memorije, YES.

30 Pozivanje

Page 31: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseAko ste stavke smestili u memoriju telefona, moete da ih briete.

Da iz memorije telefona izbriete sve stavke1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Izbrisati

sve, YES.2. Ponovo pritisnite YES.3. Unesite kôd za zaključavanje telefona (0000 ili neki

drugi, koji ste sami odabrali, vidite Zaključavanje telefona na strani 61), pa pritisnite YES.

Napomena: Stavke sa SIM kartice neće biti izbrisane.

GrupeMoete da oformite i grupe stavki iz imenika. Tada pisane poruke moete da aljete istovremeno svim članovima neke grupe. Vidite Pisane poruke na strani 42.

Da oformite novu grupu1. Listajte do Tel. imenik, YES, Grupe, YES, Dodati

novo?, YES.2. Unesite naziv za novu grupu i pritisnite YES.3. Listajte do Dodati novo?, pa pritisnite YES.4. Izaberite stavku u telefonskom imeniku i pritisnite YES.

5. Da dodate sledeći broj, ponovite postupke iz tačaka 3 i 4.

6. Pritisnite NO da izađete iz ovog menija.

Da nekoj od postojećih grupa dodate novog člana

Izaberite grupu u koju elite da dodate člana, pa zatim izaberite Izmeniti/Dodati novo?. Izaberite novog člana, YES.

Kopiranje sa jedne SIM-kartice na druguStavke iz imenika sa jedne SIM-kartice moete da kopirate na drugu preko memorije telefona.

Ako u imeniku u memoriji telefona imate stavki koje elite dazadrite, te stavke prvo treba da prekopirate iz memorije telefona na SIM-karticu, inače će biti izbrisane.

Napomena: Odjednom moete da prekopirate samo 100 stavki. Pre nego to počnete sa kopiranjem proverite memorije i telefona i SIM-kartice, da se ne bi desilo da izbriete stavke koje elite da zadrite.

Napomena: Pre umetanja ili vađenja SIM-kartice uvek isključite telefon i odstranite punjač.

Pozivanje 31

Page 32: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa kopirate sa SIM-kartice u memoriju telefona

1. Umetnite SIM-karticu. 2. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Kopirati,

YES, Kopirati sa kart., YES.3. Odnesite broj mesta na SIM-kartici od kog elite

da počnete da kopirate i pritisnite YES.4. Ponovo pritisnite YES da pokrenete kopiranje.

Sačekajte dok se na ekranu ne pokae Kopirano podataka iz imenika:.

Da kopirate iz memorije telefona na SIM-karticu1. Umetnite SIM-karticu. 2. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Kopirati,

YES, Kopirati na kart., YES.3. Unesite broj mesta na SIM-kartici od kog elite

da počnete da smetate stavke i pritisnite YES.Ako, na primer, na SIM-kartici imate 10 stavki koje elite da zadrite, izaberite mesto broj 11.

4. Ponovo pritisnite YES da pokrenete kopiranje.Sačekajte dok se na ekranu ne pokae Kopirano podataka iz imenika:.

Vaa govorna potaAutomatska sekretarica na mrei vaeg operatora omogućava osobama koje vas pozivaju da ostave glasovne poruke kada vi ne moete da se javite

na poziv. Zavisno od vaeg operatora, o tome da vam je neko ostavio poruku moete da budete obaveteni na različite načine.

Većina operatora alje pisane poruke (SMS) u kojim se, na primer, trai da nazovete svoju govornu potu. Za detaljnije informacije vidite Pisane poruke na strani 42.

Drugi operatori alju poseban znak kojim vas obavetavaju o govornoj poti. U ovom slučaju na ekran izlazi ikona za govornu potu.

Korićenje govorne poteBroj govorne pote moete da unesete u memoriju kako biste si olakali njeno pozivanje.

Da pozovete broj govorne pote1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES,

Br. gov. pote, YES.2. Unesite broj za svoju govornu potu i pritisnite YES.

Da pozovete govornu potu Ppritisnite i zadrite iz standby-ja

Pozvati gov.po. moe da se izabere i u meniju Poruke.

32 Pozivanje

Page 33: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePrimanje glasovnih porukaKada primite govornu potu, iz telefona se čuje bip i na ekran izlazi poruka Nova gov. por.

Pritisnite YES da primljenu govornu potu presluate.Ako elite da je presluate posle, pritisnite NO.

Vreme i trokovi pozivaEkran u toku poziva pokazuje vreme trajanja trenutnog poziva. Ako se pretplatite na informisanje o trokovima, ekran umesto toga pokazuje cenu (ili broj jedinica) poziva.

Vreme trajanja pozivaMoete da proverite vreme trajanja za Poslednji poziv, Vreme odlaznih, Vreme prijema i Ukupno vreme.

Da proverite vreme trajanja poziva1. Listajte do Poziv info, YES, Mer. vremena, YES.2. Izaberite koje vreme trajanja elite da proverite

i pritisnite YES.3. Ako elite da resetujete merač vremena trajanja

poziva, izaberite Reset vremena.

Trokovi pozivaMogu da se provere cana za Poslednji poziv i Ukupni trokovi svioh vaih poziva.

Da proverite vreme trajanja poziva1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES.2. Izaberite koje trokove poziva elite da proverite

i pritisnite YES.3. Da resetujete merač trokova, izaberite

Bris.uk.trokova.

Napomena: Ako se pretplatite na informisanje o trokovima poziva, da izbriete brojače trokova ili vremena treba da unesete PIN2.

Određivanje iznosa trokova pozivaCenu jedinice poziva moete da unesete preko funkcije tarifa. Ako ne unesete cenu jedinice poziva, na ekranu će da se pokazuje broj jedinica poziva.

Da unesete cenu jedinice poziva1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,

Odrediti tarifu, YES.2. Unesite PIN2 i pritisnite YES.3. Izaberite Promeniti i pritisnite YES.

Pozivanje 33

Page 34: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use4. Unesite znak valutu koju elite da koristite,

(na primer din. za dinare) i pritisnite YES.5. Unesite cenu jedinice poziva i pritisnite YES.

Da unesete decimalni zarez (tačku), pritisnite .

Ograničavanje kredita za poziveAko vaa mrea i operator to podravaju, moete da unesete ukupni iznos novca koji dozvoljavate da se potroi za pozive. Kada se taj iznos svede na nulu, pozivanje vie nije moguće. Napominjemo da je maksimalni kredit samo procenjena vrednost.

Da unesete maksimalni iznos kredita1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,

Uneti kredit, YES.2. Unesite PIN2 i pritisnite YES.3. Izaberite Promeniti i pritisnite YES.4. Unesite iznos i pritisnite YES.

Da podesite da je kredit neograničen, izaberite Neograničeno.

Savet: Brojač poruka omogućava vam da vodite evidenciju o broju poslatih pisanih poruka. Za detaljnije informacije pogledajte Brojač poruka na strani 44.

Preusmeravanje dolaznih pozivaAko na njega ne moete da odgovorite, dolazni govorni poziv moete da ppreusmerite na neki drugi broj.

Za govorne pozive moete da izaberete jednu od sledećih mogućnosti preusmeravanja:

Preusm. uvek da preusmeravate sve govorne pozive Kod zauzeća da pozive preusmeravate samo ako ste

već na telefonu Nedostupno da pozive preusmeravate ako je telefon

isključen ili van dometa Nema odgovora da preusmeravate pozive na koje

se ne javite u nekom određenom roku (zavisi od operatora).

Da uključite preusmeravanje poziva1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,

Preusm. poziva, YES.2. Izaberite opciju preusmeravanja i pritisnite YES.3. Izaberite Aktivirati i pritisnite YES.4. Unesite telefonski broj na koji elite da se pozivi

preusmeravaju i pritisnite YES, ili taj broj pozovite iz telefonskog imenika pritićući .

Napomena: Kada je uključena funkcija Zabraniti pozive, neke opcije za Preusm. poziva ne mogu da se aktiviraju. Vidite Zabranjivanje poziva na strani 38.

34 Pozivanje

Page 35: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa isključite preusmeravanje poziva

1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Preusm. poziva, YES.

2. Listajte do opcije preusmeravanja koju elite da podesite i pritisnite YES.

3. Izaberite Ponititi i pritisnite YES.4. Da proverite da li je neka opcija preusmeravanja

uključena ili isključena, izaberite Proveriti status.

Mogu da se proveravaju statusi svih opcija za preusmeravanje.

Izaberite Proveriti sve iz menija Podeavanje/Pozivi - opcije/Preusm. poziva.

Vie od jednog pozivaSa ovim telefonom istovremeno moete da upravljate sa vie od jednog poziva. Tako, na primer, trenutni poziv moete privremeno da prekinete dok pozivate neki drugi broj ili odgovarate na neki drugi poziv, a zatim moete da prelazite sa jednog poziva na drugi. Moete da podesite i konferencijski poziv kako bi u razgovoru moglo da učestvuje do pet osoba.

Usluga poziva na čekanjuAko je uključena usluga poziva na čekanju, ako u toku nekog poziva primite i drugi poziv, u slualici se čuje bip.

Da uključite ili isključite uslugu poziva na čekanju

1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Poz.na čekanju, YES.

2. Izaberite Aktivirati ili Ponititi, pa pritisnite YES.Da proverite da li je usluga poziva na čekanju uključena ili isključena, izaberite Proveriti status.

Pozivanje drugog broja1. Privremeno prekinite poziv koji je trenutno u toku

pritiskom na YES.2. Unesite broj koji elite da pozovete i pritisnite YES.

Da broj na ekran pozovete iz telefonskog imenika, pritisnite i zadrite .

Napomena: Privremeno moete da prekinete samo jedan poziv.

Pozivanje 35

Page 36: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePrimanje drugog pozivaAko je uključena usluga poziva na čekanju, ako u toku nekog poziva primite jo jedan poziv u slualici se čuje bip. Na ekranu se pokazuje lista raznih mogućnosti - Odgovoriti, Zauzeće i Oslob. i odgov. Sada moete da učinite sledeće:

da poziv koji trenutno imate na liniji privremeno prekinete i odgovorite na poziv na čekanju

Pritisnite YES da odgovorite na poziv na čekanju.Privremeno prekinuti obeleen je sivom, a poziv u toku crnom bojom.

da nastavite sa pozivom koji je u toku i odbijete poziv na čekanju

Izaberite Zauzeće.

da prekinete poziv koji je u toku i odgovorite na poziv na čekanju

Izaberite Oslob. i odgov..

Jedan poziv u toku i jedan privremeno prekinuti pozivKada imate jedan poziv koji je u toku i jedan koji ste privremeno prekinuli, moete da uradite sledeće:

da prelazite sa jednog na drugi poziv Pritisnite YES.

da prekinete poziv koji je trenutno u toku i vratite se na poziv koji ste privremeno prekinuli

1. Pritisnite NO.2. Pritisnite YES.

da prekinete oba poziva Dva puta pritisnite NO.

da ta dva poziva spojite u konferencijski razgovor

Listajte do Tekući poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.

Primanje trećeg pozivaNa treći poziv ne moete da odgovorite ako prethodno ne prekinete jedan od prva dva poziva.

36 Pozivanje

Page 37: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa prekinete poziv koji je trenutno u toku i prihvatite poziv na čekanju

Izaberite Oslob. i odgov.Poziv na čekanju se aktivira, a poziv koji ste privremeno prekinuli i dalje se ostavlja da čeka.

Da odbijete poziv na čekanju Izaberite Zauzeće.

Konferencijski poziviU konferencijski poziv moete da uključite do pet učesnika. Da biste mogli da oformite konferencijski poziv, treba da imate jedan poziv koji je u toku i jedan koji ste privremeno prekinuli.

Da ova dva poziva spojite u konferencijski razgovor

Listajte do Tekući poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.

Da dodate novog učesnika1. Pritisnite YES da privremeno prekinete konferencijski

poziv.2. Pozovite sledeću osobu koju elite da uključite

u konferencijsku grupu.3. Listajte do Tekući poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.

Ponavljanje postupaka iz tačaka 1 do 3 u konferencijski razgovor moete da uključite do pet učesnika.

Da proverite ko su učesnici Izaberite Tekući poziv, YES, Učesnici konf., YES.

Kod konferencijskih razgovora iz konferencije moete da izdvojite jednog učesnika i sa njim obavite privatan razgovor, a razgovor sa drugim učesnicima privremeno prekinete i ostavite da čeka.

Da izdvojite nekog učesnika1. Listajte do Tekući poziv, YES, Izdvojiti učesn., YES.2. Izaberite učesnika i pritisnite YES.

Da izdvojenog učesnika ponovo pridruimo razgovoru

Listajte do Tekući poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.

Da nekog učesnika oslobodite1. Listajte do Tekući poziv, YES, Osloboditi učes., YES.2. Izaberite učesnika i pritisnite YES.

Da oslobodite sve učesnike Listajte do Tekući poziv, YES, Osloboditi sve, YES.

Pozivanje 37

Page 38: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKonferenciju moete privremeno da prekinete da biste pozvali neki drugi broj. Sa jednog na drugi od ovih poziva moete da prelazite na isti način kao i kod dvaju običnih poziva.

Da prekinete konferencijski poziv Pritisnite NO.

Zabranjivanje pozivaUsluga Zabraniti pozive omogućava sprečavanje pozivanja određenih brojeva i prihvatanja poziva koji se sa njih upute.

Da biste mogli da aktivirate ili ponitite zabranu poziva potrebna vam je lozinka koja se dodeljuje sa pretplatom.

Mogu da zabrane sledeći pozivi: svi odlazni pozivi Svi odlazni. svi odlazni međunarodni pozivi Odl.međunarod. svi odlazni međunarodni pozivi osim poziva

u sopstvenu zemlju Međ. odl.-str.mr. svi dolazni pozivi Svi dolazni. svi dolazni pozivi kada boravite u inostranstvu

(pri roaming-u) - Dol. na str. mr.

Da uključite ili isključite neki vid zabrane poziva1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,

Zabraniti pozive, YES.2. Izaberite neku od opcija i pritisnite YES.3. Izaberite Aktivirati ili Ponititi, pa pritisnite YES.4. Unesite lozinku i pritisnite YES. Da proverite status nekog vida zabrane poziva,

izaberite tu zabranu, pa Proveriti status. Da isključite sve zabrane, izaberite Ponititi sve. Da promenite lozinku, izaberite Prom. lozinke.

Napomena: Ako preusmeravate dolazne pozive, neke opcije iz Zabraniti pozive nećete moći da aktivirate. Isto vredi i za preusmeravanje: ako uspostavite zabranu poziva, nećete moći da aktivirate neke od opcija iz menija Preusm. poziva.

Fiksno biranjeFunkcija Fiksno biranje dozvoljava samo pozivanje nekih brojeva koji se čuvaju na SIM-kartici. Ako neko pokua da poziva neke druge brojeve, na ekranu će se ispisati Broj nije dozvoljen. Za fiksno biranje treba da imate SIM-karticu na koju mogu da se smetaju fiksni brojevi. Fiksni brojevi su zatićeni PIN2 kôdom.

38 Pozivanje

Page 39: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use Mogu da se unesu i samo delovi brojeva. Ako,

na primer, na SIM-karticu unesete 0123456 dozvolićete pozive ne sve brojeve koji počinju sa 0123456.

Mogu da se unose i brojevi u koje su uključeni upitnici. Tako se, na primer, unoenjem 01234567?0 omogućavaju pozivi na sve brojeve od 0123456700 do 0123456790. Da unesete upitnik, pritisnite i zadrite .

Napomena: Pozivi na međunarodni broj za pomoć u hitnim slučajevima 112 i dalje su mogući, čak i kada je uključeno Fiksno biranje.

Da uključite ili isključite fiksno biranje1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Fiksno

biranje, YES.2. Unesite PIN2 i pritisnite YES.3. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Da fiksni broj unesete u memoriju Izaberite Dodati novo? u meniju Tel. imenik/Fiksni

brojevi, pa unesite broj.

Zatvorene korisničke grupeFunkcija zatvorenih korisničkih grupa je način sniavanja trokova poziva. Na nekim mreama jeftiniji su pozivi na brojeve uključene u grupe. Va mobilni operator neke brojeve moe da svrsta u grupe. Moete da imate najvie 10 grupa.

Da dodate grupu1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,

Zatvor. grupe, YES, Izmena liste, YES.2. Listajte do Dodati novo?, pa pritisnite YES.3. Unesite naziv za korisničku grupu i pritisnite YES.4. unesite indeksni broj i pritisnite YES.

Indeksne brojeve daje operator.

Da neku grupu aktivirate 1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,

Zatvor. grupe, YES, Izmena liste, YES.2. Izaberite grupu i pritisnite YES.3. Izaberite Aktivirati i pritisnite YES.

Sada mogu da se pozivaju samo brojevi iz izabrane grupe.

Pozivanje 39

Page 40: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa pozovete broj koji nije uključen u korisničke grupe

1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Zatvor. grupe, YES, Otvoreni pozivi, YES.

2. Izaberite Uključeno i pritisnite YES.

Prihvatanje pozivaPreko usluge Prihvatiti pozive moete da izaberete da primate samo pozive sa nekih određenih brojeva. Ostali pozivi se odbijaju tonom zauzeća. Brojeve sa kojih elite da primate pozive treba da smestite u memoriju Lista prihv. poz. Brojevi prethodno treba da se smeste u telefonski imenik. Pozivi koje odbijete smetaju se na Listu poziva.

Da brojeve dodate na listu poziva koje prihvatate

1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Prihvatiti pozive, YES, Lista prihv. poz., YES.

2. Listajte do Dodati novo?, YES.Ovo vas odvodi do telefonskog imenika.

3. Izaberite stavku i pritisnite YES.

Da podesite neku od opcija za prihvatanje poziva

1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Prihvatiti pozive, YES, Opcije prihvat., YES.

2. Izaberite neku od opcija i pritisnite YES.

Podeavanje prioriteta mreaČim ga uključite, telefon počinje da trai vau domaću mreu. Ako vam ona nije u dometu, moete da koristite neku drugu mreu, pod uslovom da va operator sa njom poseduje ugovor kojim se to dozvoljava. Ovo se zove roaming.

Da izaberete mreu1. Listajte do Podeavanje, YES, Mree, YES, Izabrati

mreu, YES.2. Izaberite mreu i pritisnite YES.

Da pokrenete automatsko traenje mree Listajte do Podeavanje, YES, Mree, YES, Novo

traenje, YES.

40 Pozivanje

Page 41: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKorićenje dveju linijaAko se pretplatite na uslugu Korićenje dveju linija, moete da izaberete koju liniju elite da koristite za odlazne pozive. Dolazni pozivi mogu da se primaju preko obeju linija, bez obzira na to koja od njih je trenutnoodabrana.

Kod tek kupljenih telefona ove linije su obično nazvane Linija 1 i Linija 2. Telefon za svaku od linija moete da podesite na različite načine, na primer da podesite različita zvona, preusmeravanje poziva itd.

Pre nego to uputite poziv treba da izaberete liniju koju elite da koristite.

Da izaberete telefonsku liniju1. Listajte do Poziv info, YES, Sledeći poziv, YES.2. Izaberite liniju koju elite da podesite, pa pritisnite YES.

Svi odlazni pozivi odvijaju se preko ove linije sve dok to ne promenite.

Nazive linija moete da promenite, na primer u privatna i posao.

Izaberite Izmena naz. lin. u meniju Podeavanje/Ekran, pa zatim izaberite liniju koju elite da podesite.

Razmenjivanje porukaVa telefon podrava pisane poruke (SMS) i ćaskanje porukama.

Pre početka korićenja e-mail-aPrvo proverite da li je unet broj centra za ovu vrstu usluga. Ako nije, nećete moći ni da odgovarate na primljene poruke ni da aljete svoje. Ovo vai i za ćaskanje porukama. Ovaj broj dodeljuje servis provajder i on je obično već unet na SIM-karticu.

Da podesite broj uslunog centra1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Usluni

centri, YES.Ako se broj sada ne pronađe, izaberite Dodati novo? i pritisnite YES.

2. Unesite broj centra za usluge razmene poruka, sa međunarodnim znakom + i pozivnim brojem za zemlju, pa pritisnite YES.

Razmenjivanje poruka 41

Page 42: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UsePisane porukePisane poruke mogu da se alju jednoj osobi ili grupama primalaca koje ste uneli u telefonski imenik. Pisane poruke mogu da sadre i slike, animacije, melodije i zvukove.

Da poaljete pisanu poruku1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.2. Unesite poruku i pritisnite YES. Vidite Unoenje

slova na strani 12.3. Unesite broj telefona primaoca ili taj broj ili grupu

pozovite na ekran iz telefonskog imenika pritiskom na .

4. Pritisnite YES da poruku poaljete.

Napomena: Ako pisanu poruku aljete grupi, za svakog člana grupe plaćate posebno.

Ako poruku elite da poaljete posle, dva puta pritisnite NO kada telefon bude traio da unesete broj telefona. Sve poruke čuvaju se na listi Nije poslato u meniju Poruke.

Da u pisanu poruku umetnete neki sadraj1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.2. Napiite poruku, pritisnite i zadrite .3. Izaberite Slika, Zvuk, Melodija or Animacija, YES.4. Izaberite eljeni sadraj, YES. Sada jo jednom

pritisnite YES da to potvrdite.

Podeavanje izgleda tekstaPre nego to počnete da piete novu poruku moete da izaberete veličinu slova i načine predstavljanja i poravnavanja teksta i podesite nove odlomke.

Da izaberete izgled teksta u pisanoj poruci1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.2. Pritisnite i zadrite 3. Izaberite Izgled teksta, YES. Izaberite zatim Veličina

slova, Predst. teksta, Poravnavanje ili Novi odlomak, YES.

4. Izaberite odgovarajuću opciju, YES.5. Napiite pisanu poruku.

Napomena: U svakom trenutku moete da pritisnete i zadrite kako biste od tog mesta izmenili neto u izgledu teksta.

42 Razmenjivanje poruka

Page 43: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDugačke porukePisana poruka moe da sadri do 160 znakova. Moete da aljete i due poruke tako to ćete dve ili vie poruka povezati u jednu. Napominjemo da se svaka poruka koju uključite u dugačku plaća posebno.

Da uključite dugačke poruke, izaberite Dugačke poruke u meniju Poruke/Opcije, pa zatim izaberite Uključiti.

Opcije za porukeZa nie navedene opcije za poruke moete da unesete neku standardnu vrednost ili moete da uključite opciju Uneti pre slanja, to znači da ćete ih podeavati svaki put kada aljete neku novu poruku.

Vrsta poruke Ovaj telefon podrava različite vrste poruka. Servis provajder moe da nudi uslugu preobraavanja pisane poruke u formu koja je prikladna za opremu preko koje će poruka biti primljena (npr. u e-mail ili faks).

Rok vaenja Ako poruka ne moe da se uruči, na primer ako je primalac isključio telefon, usluni centar poruku moe da sačuva kako bi mogao da je poalje posle.

Zahtev. odgov. Traenje odgovora uključite ako elite da vam primalac poruke odgovori.

Traiti status Proverite da li je poruka dostavljena.

Da podesite standardnu opciju za poruke1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES.2. Izaberite odgovarajuću opciju, YES.3. Izaberite Podesiti stand., YES.4. Izaberite odgovarajuću opciju, YES.

Da uključite ili isključite unoenje pre slanja Ponovite postupak iz tačaka 1 i 2 iznad, pa izaberite

Uneti pre slanja, YES.

Traenje izvetaja o statusu1. Listajte do Poruke, YES, Poslato, YES.2. Izaberite poruku, dva puta pritisnite YES.3. Izaberite Traiti status, YES.

Da proverite status poslate poruke Listajte do Poruke, YES, Poslato, YES, izaberite

pisanu poruku, YES, Prikazati status, YES.

Razmenjivanje poruka 43

Page 44: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseObrasciAko imate jednu ili vie poruka koje često aljete, moete da ih smestite u obrasce. U memoriju moete da unesete 10 obrazaca. Svaki od njih moe da sadri najvie 25 slova.

Telefon ste moda već dobili sa kompletom obrazaca koje je za vas pripremio va operator ili servis provajder. Ovi obrasci prikazani su na listi obrazaca gde su obeleeni ikonom u vidu lista pisma sa dvema sivim linijama. Ovu vrstu obrazaca ne moete da izmenite ili izbriete.

Da napravite obrazac1. Listajte do Poruke, YES, Obrasci, YES, Dodati

novo?, YES.2. Unesite poruku i pritisnite YES.3. Da obrazac poaljete odmah, pritisnite YES kada

se na ekranu pokae Poslati poruku odmah?, pa nastavite prema uputstvima opisanim u Da poaljete pisanu poruku na strani 42.Ako obrazac ne elite da poaljete odmah, pritisnite NO.

Da biste obrazac poslali posle, izaberite listu Obrasci u meniju Poruke, pa nastavite prema uputstvima opisanim u Da poaljete pisanu poruku na strani 42.

Brojač porukaMoete da proverite koliko pisanih poruka ste poslali.

Da proverite broj poslatih poruka Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,

Poslatih SMS, YES.Da brojač resetujete, izaberite Izbrisati br. SMS.

Primanje porukaKada primite poruku, iz telefona se čuje bip, indikator-lampica ubrzano treperi zalenim svetlom i na ekran izlazi poruka Nova poruka Čitati odmah?.

Da poruku pročitate odmah1. Pritisnite YES.2. Pritićite ili da poruku prelistate. Strelica

u donjem desnom uglu ekrana znači da u poruci imate jo teksta.

3. Kada poruku pročitate, pritisnite YES. Na ekranu se pojavljuje meni sa različitim opcijama. Ove opcije opisane su na narednim stranama.

Nova porukaČitati odmah?

44 Razmenjivanje poruka

Page 45: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseNapomena: Ako poiljalac poruke eli da mu odgovorite, na ekranu će se pojaviti poruka Zahteva se odgovor Odgovoriti?. Da odgovorite, ponovo pritisnite . Ako ne elite da odgovorite, pritisnite .

Da poruku čitate posle Pritisnite NO da poruku smestite u fasciklu Primlj.

pota u meniju Poruke.

Da odgovorite na poruku1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Na listi opcija izaberite Odgovoriti i pritisnite YES.3. Izaberite poruku koju elite da poaljete kao odgovor

i pritisnite YES. Moete da izaberete neku od sledećih opcija:

Napisati novuUklj. ovu poruku Poruka koju ste primili uključuje se u va odgovor.

4. Napiite poruku i pritisnite YES.

Da poruku prosledite1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Izaberite Proslediti i pritisnite YES.

Nastavite na isti način kao kod slanja nove pisane poruke.

Da pozovete broj koji ste pronali u poruci Kada se taj broj istakne, pritisnite YES.

Da pozovete poiljaoca poruke1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Izaberite Pozvati i pritisnite YES.

Da sačuvate neki sadraj iz pisane poruke Kada se na ekranu istakne telefonski broj, WAP adresa, slika, animacija ili melodija koju elite da sačuvate, pritisnite YES. Zatim izaberite da sadraj sačuvate i pritisnite YES.

Slika ili animacija smetaju se u Moje slike. Melodija se smeta u Moji zvuci. Telefonski broj smeta se u Tel. imenik. WAP adresa se smeta u Lista bookmar.

Da pročitate sledeću poruku1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Izaberite Čitati sledeću i pritisnite YES.

Da poruku izbriete1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Izaberite Izbrisati i pritisnite YES.

Razmenjivanje poruka 45

Page 46: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseSavet: Da poruku izbriete iz fascikle Primlj. pota, izaberite je i pritisnite .

Smetanje dolazne poruke u memorijuDolazne pisane poruke smetaju se u memoriju telefona. Kada se memorija telefona popuni, dolazne pisane poruke smetaju se na SIM-karticu. Poruke smetene na SIM-karticu tu ostaju sve dok ih ne izbriete.

Da poruku smestite u memoriju SIM-kartice1. Kada poruku pročitate, pritisnite YES.2. Izaberite Sačuvati i pritisnite YES.

Ćaskanje preko mobilnog telefonaFunkcija ćaskanja preko mobilnog telefona radi na isti način kao i ćaskanje preko Interneta. Moete da izaberete nadimak koji će se pokazati na ekranu primaoca svaki put kada mu poaljete poruku ćaskanja.

Da unesete nadimak koji elite da koristite pri ćaskanju

1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES.2. Izaberite Nadimak, YES.3. Unesite nadimak (najvie 6 znakova), YES.

Da pokrenete ćaskanje1. Listajte do Poruke, YES, Ćaskanje, YES.2. Unesite broj telefona primaoca ili ga ne ekran

pozovite iz telefonskog imenika.3. Napiite poruku, YES.

Primanje poziva na ćaskanjeKada primite poziv na ćaskanje, iz telefona se čuje bip i na ekran izlazi poruka Poruka (ćaskanje) Ćaskati?.

Da pročitate poruku ćaskanja, pritisnite YES. Napiite odgovor na poruku ćaskanja i pritisnite YES. Da trenutno ćaskanje privremeno prekinete,

pritisnite NO. Da prekinuto ćaskanje ponovo nastavite, listajte

do Poruke/Ćaskanje/Nastaviti. Da trenutno ćaskanje potpuno prekinete, pritisnite

i zadrite NO. Da poruku ćaskanja odbijete, pritisnite NO. Odbačena

poruka ćaskanja smeta se na listu Primlj. pota u meniju Poruke.

Ako primite novu poruku ćaskanja dok neko drugo ćaskanje jo uvek traje, da potpuno prekinete trenutno i započnete novo ćaskanje pritisnite YES.

46 Razmenjivanje poruka

Page 47: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseInformacije o područjuObična usluga prenosa kratkih pisanih poruka (Short Message Service) je ličnog karaktera i bavi se prenosom privatnih poruka. Informacije o području su drugi tip pisanih poruka. One se alju svim pretplatnicima na određenom području pokrivenom mreom.

Ove informacije mogu da budu na primer mesni izvetaj o situaciji na putevima ili broj telefona neke mesne taksi slube.

Da uključite ili isključite informacije o području1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Inf. o području,

YES, Prijem.2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.

Kodovi informacija o područjuDodatne informacije u vezi sa kodovima informacija o području potraite u informacijama koje ste dobili od operatora mree.

Da unesete kôd informacije o području1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Inf. o području,

YES, Izmena liste, YES, Dodati novo?, YES.2. Unesite novi kôd i pritisnite YES.

Primanje informacije o područjuKada primite poruku iz informacija o području, ona automatski izlazi na ekran. Ove poruke čitaju se na isti način kao obične pisane poruke. Poruke o području ne mogu da se smetaju u memoriju. Kada poruku pročitate i pritisnete YES ili NO, ona se brie.

Informacije o ćelijiNeki operatori za slanje poruka pretplatnicima koji se nalaze na određenom području u okviru mree koriste Kanal za informacije o ćeliji. Poruke sa Kanala za informacije o ćeliji čitaju se na isti način kao poruke iz informacija o području.

Da uključite ovaj kanal, izaberite Inf. o ćeliji u meniju Poruke/Opcije i izaberite Uključeno.

Gejtvej za E-mailVa operator moda daje broj telefona gejtveja za e-mail preko kog moete da aljete poruke na e-mail adrese.

Razmenjivanje poruka 47

Page 48: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa podesite gejtvej za e-mail

1. Listajte do Poruke, YES, SMS, YES, Opcije, YES, E-mail gejtveji, YES.

2. Ako na listi nema nijednog broja, izaberite Dodati novo?, YES.

3. Unesite broj, zajedno sa međunarodnim znakom + i pozivnim brojem za zemlju, YES.

Gejtveje za e-mail moete da aktivirate, menjate i briete.

Da preko e-maila poaljete pisanu poruku1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Vrsta poruke,

YES, Uneti pre slanja, YES, Uključeno, YES.2. Upiite pisanu poruku, YES.3. Izaberite odgovarajuću opciju za e-mail, YES.4. Unesite e-mail adresu na koju poruku elite

da poaljete, YES.

Korićenje mobilnog InternetaVa telefon ima WAP (Wireless Application Protocol) brauzer koji je posebno predviđen da prilagođeni Internet prenese na va mobilni telefon. Na raspolaganju vam je irok spektar usluga, na primer vesti, usluge iz oblasti razonode, redovi vonje, rezervacije, bankarske usluge, e-komerc i pozicioniranje.

Podeavanje mobilnog InternetaDa biste mogli da se sluite Internetom i pretraujete web koristeći WAP usluge, treba da imate oblik pretplate koji podrava prenos podataka i da unesete potrebne parametre.

Napomena: Ovi parametri mogu da budu uneti već u trenutku kupovine telefona, ili mogu da se dobiju od operatora mree ili servis provajdera. Parametre moete da nađete i na http://www.sonyericsson.com.

Primanje parametara u pisanoj poruciVa operator GSM mree ili servis provajder (prualac usluge) Interneta potrebni nalog za data

48 Korićenje mobilnog Interneta

Page 49: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Usei parametre za WAP na telefon moda moe da vam poalje direktno, u pisanoj poruci (SMS).

Da parametre traite preko Sony Ericsson Mobile Internet-a

1. Preko PC računara pronađite http://www.sonyericsson.com. Preko WAP i E-mail Configurator-a moete da traite da vam se na telefon poalje pisana poruka sa potrebnim parametrima.

2. Kada dobijete ovu poruku, Novi parametri. Na ekranu se pojavljuje pitanje Instalirati?.

Pritisnite YES da nove parametre instaliete ili Pritisnite NO da instaliranje ponitite. Tada parametre

treba da traite ponovo, na način opisan u tački 1.3. Posle instaliranja, vidite Korićenje mobilnog

Interneta na strani 52.

Informacije o posebnim parametrimaZa podeavanje Mobile Internet-a, kao i za WAP, treba da unesete sledeće parametre:

nalog za data parametri neophodni za pristup serveru za pretraivanje web-a preko WAP-a

WAP profil parametri potrebni za pretraivanje WAP-a

Parametri potrebni za nalog za dataU telefonu moete da čuvate nekoliko naloga za data, sa različitim parametrima za različite namene. Glavni parametar za nalog za data je Tip pristupa: (metod uspostavljanja veze).

Napomena: Za informacije o cenama ovih usluga obratite se operatoru mree.

Od tipova pristupa moete da izaberete GPRS data ili GSM data.

GPRS (General Packet Radio Service) omogućava brz i efikasan pristup sa mogućnoću da liniju stalno drite otvorenom.

Napomena: Za ovo treba da imate oblik pretplate koji podrava GPRS.

Da nalog za data unesete ručno1. Listajte do Podeavanje, YES, Data komunik., YES,

Nalozi za data, YES, Dodati nalog?, YES.2. Unesite naziv naloga za data.3. Izaberite tip pristupa.

Korićenje mobilnog Interneta 49

Page 50: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use4. Unesite parametre koje ste dobili od operatora mree

ili servis provajdera.Svaki parametar potvrdite pritiskom na YES.

5. Listajte do Sačuvati?, YES.

Raspoloivi parametri za GPRS: APN: (Access point name addres) adresa spoljanje

mree za prenos podataka sa kojom elite da uspostavite vezu, bilo IP adresa ili adresa u vidu teksta

ID korisnika: va korisnički ID za pristup na spoljanju mreu za prenos podataka

Lozinka: vaa lozinka za pristup spoljanjoj mrei za prenos podataka

Neki parametri za GSM slični su parametrima za GPRS, dok su drugi specifični samo za GSM. To su:

Broj telefona: broj telefona servis provajdera Interneta

Tip biranja za izbor analogne ili ISDN veze.

Napomena: Ako elite da promenite tip pristupa, treba da unesete novi nalog za data i izaberete koji tip pristupa elite da koristite.

Da izmenite nalog za data 1. Listajte do Podeavanje, YES, Data komunik., YES,

Nalozi za data, YES.2. Izaberite nalog za data, YES.3. Izaberite Izmeniti.4. Izaberite parametar koji elite da promenite, YES.

Promenite parametar, YES.5. Postupak iz tačke 4 ponovite i za ostale parametre

koje elite da promenite.

Da podesite nalog za data kojim elite da se sluite

1. Listajte do WAP usluge, YES, Nalozi za data, YES.2. Izaberite nalog za data kojim elite da se sluite ili,

ako svaki put kada pokuate da uspostavite vezu elite da vas telefon pita koji nalog za data elite da koristite, izaberite Uvek pitati, YES.

Podeavanje WAP profilaParametri za WAP uneti su u WAP profil. Za pristup Internetu je u većini slučajeva potreban samo jedan profil.

Dodatni WAP profili unose se i koriste na primer da biste mogli da pristupate bezbednim sajtovima na Internetu kao to su sajtovi za poslovanje sa bankama ili korporativni intranet. U neki slučajevima će moda trebati da podesite i koristite i drugi nalog za data.

50 Korićenje mobilnog Interneta

Page 51: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa parametre za WAP profil unesete ručno

1. Proverite da li ste nalog za razmenu podataka između telefona i Internet servera podesili na način opisan u Parametri potrebni za nalog za data na strani 49.

2. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, WAP profili, YES.

3. Izaberite Dodati profil? da dodate novi profil ili izaberite neki od postojećih profila koje elite da izmenite, YES.

Kada izaberete Dodati profil?, unesite naziv za taj profil, YES pa zatim unesite podatak IP adresa:, YES. Vidite IP adresa na strani 51. Na ekran izlazi lista.

Kada izaberete već postojeći profil, moete da izaberete neku od opcija Izmeniti, Promeniti naziv, Izbrisati ili Post. kao glavni.

4. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES.5. Sada moete da učinite sledeće: Prom. poč. str. Unesite naziv i adresu sajta. IP adresa da unesete adresu servera veznog čvora

(gejtveja) za WAP. ID korisnika da unesete korisnički ID za WAP gejtvej Lozinka da unesete lozinku za pristup WAP gejtveju Uspos.data veze da izaberete način uspostavljanje

data veze Bezbednost vidite Podeavanje bezbednosti

na WAP-u.

Prvi WAP profil koji konfiguriete automatski se podeava kao glavni. Ako konfiguriete vie od jednog WAP profila i neki od njih elite da postavite kao glavni, listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, WAP profili, YES, izaberite profil koji elite da podesite kao glavni, YES, Post. kao glavni, YES.

IP adresaIP adresu sačinjavaju četiri grupe cifara. Svaka od ovih grupa moe da bude sastavljane od najvie tri cifre. Ako je neka od vaih grupa sastavljena od samo jedne ili dve cifre, na početak grupe za svaku cifru koja nedostaje treba da unesete po jednu nulu (0). Primer: Ako je IP adresa 123.4.67.201, napiite 123.004.067.201.

Da uključite ili isključite slike1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,

Prikaz slika, YES.2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, YES.

Da promenite početnu stranu1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,

Izmeniti, YES.2. Izmenite adresu početne strane, YES.

Korićenje mobilnog Interneta 51

Page 52: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa podesite Dozv. pasivnost za vezu preko GSM data

1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, Dozv. pasivnost, YES.

2. Unesite maksimalno vreme u sekundima, YES.

Podeavanje bezbednosti na WAP-uDa biste prilikom korićenja određenih WAP usluga mogli da uspostavljate bezbednu vezu, u telefonu treba da čuvate sertifikate. Moguće je da ste neke sertifikate u telefonu zatekli već u trenutku kupovine. Sertifikate moete da učitate i sa određenih WAP sajtova ili primite od servis provajdera.

Da uključite bezbednost veze1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,

WAP profili, YES.2. Izaberite profil koji elite da izmenite.3. Izaberite Izmeniti, YES, Bezbednost, YES.4. Izaberite Uključeno, YES.

Da proverite sertifikate unete u telefon1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES. 2. Izaberite Sert. poverenja.

Korićenje mobilnog InternetaPrvo treba da proverite:

da li vaa pretplata podrava prenos podataka da li ste u telefon uneli tačne parametre za mobilni

Internet, WAP. Vidite Podeavanje mobilnog Interneta na strani 48.

Upotreba WAP brauzeraDa pokrenete pretraivanje

1. Listajte do WAP usluge, YES.2. Zatim izaberite jednu od sledećih mogućnosti: otvorite početnu stranu (standardno je podeen Sony

Ericsson Mobile Internet). otvorite jedan od markera. Izaberite Lista

bookmar., YES. unesite adresu WAP sajta Da unesete novu WAP

adresu, izaberite Uneti adresu, YES, Nova adresa?, ili moete da izaberete jednu od 10 adresa koje ste uneli poslednje.

Savet: Kada unosite WAP adresu, nije potrebno da unosite uobičajeni prefiks http://. Međutim, prefiksi moraju da se unesu kada elite da koristite protokole kao ftp:// ili https://.

52 Korićenje mobilnog Interneta

Page 53: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa napustite WAP

Da napustite WAP-a i prekinete vezu, pritisnite i zadrite NO.

Opcije pri pretraivanjuKada pokrenete pretraivanje web-a, razne opcije vezane za pretraivanje moete da dobijete tako to ćete pritisnuti YES i drati ga pritisnutim dok se na ekranu ne pojavi meni Opcije. Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od WAP strane koji trenutno posećujete.

Meni opcija uvek sadri sledeće: otvaranje početne strane Lista bookmar. prikaz liste markera (bookmarks) Uneti adresu unesite WAP adresu sajta koji elite

da posetite Posl. kao link poaljite link za trenutno otvoreni

sajt u pisanoj poruci Ponovo učitati ponovo učitajte sadraj trenutno

otvorene WAP strane Napustiti za izlaz i prelaz u standby i prekidanje

veze Nazad vraćanje na prethodnu stranu Dod. bookmark unesite stranu koju trenutno

pretraujete na listu markera (bookmarks). Taj marker povezuje se sa WAP profilom koji trenutno koristite.

Nova poč. str. postavite trenutno otvoreni sajt za početnu stranu.

Korićenje markera (bookmark-a)Markere iz mobilnog telefona moete da koristite na isti način kao i na Internet brauzeru na PC računaru. Moete da imate najvie 25 markera.

Savet: U standby-ju pritisnite i zadrite i odmah ćete dobiti meni Lista bookmar.

Da dodate novi marker1. Listajte do WAP usluge, YES, Lista bookmar., YES,

Dodati novo, YES.2. Unesite naziv markera, YES.3. Unesite URL, YES. Izaberite WAP profil za taj marker, YES.

Napomena: Za većinu markera treba da izaberete glavni WAP profil. Međutim, za neke sajtove kakvi su, na primer, sajtovi za bankovne transakcije ili korporativni intranet treba da podesite posebne WAP profile. Ako je to slučaj, izaberite odgovarajući WAP profil koji treba da je konfigurisan pre unoenja markera.

Korićenje mobilnog Interneta 53

Page 54: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseUpotreba markera

1. Pritisnite i zadrite iz standb-ja ili listajte do WAP usluge, YES, Lista bookmar., YES.

2. Izaberite marker koji elite da upotrebite, YES.3. Izaberite jednu od sledećih opcija i pritisnite YES: Otv. bookmark da otvorite pribeleeni WAP sajt. Izm. bookmark za izmenu naziva i/ili WAP adrese

markera i/ili WAP profila koji elite da koristite. Izbrisati za brisanje markera.

WAP pu porukePreko usluga WAP-a moete da primate pu poruke. To znači da servis provajder na va telefon alje razne sadraje, a vi za to ne treba da učinite nita. Od servis provajdera moete da primate na primer vesti, ili nove parametre za WAP.

Postoje dve vrste pu poruka: pisane poruke kojim se obavetavate o WAP

uslugama Da otvorite neku od navedenih WAP usluga, izaberite Učitati.

aurirane informacije koje na WAP brauzer alju WAP slube.

Telefon moete da podesite da pu poruke bilo prima ili odbija. Ovo tada vai za sve vae WAP profile.

Da podesite prihvatanje pu poruka1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,

Pu, YES, Pu pristup, YES.2. Izaberite jednu od sledećih opcija: Uključiti da dozvolite prijem pu poruka. Isključiti da ne dozvolite prijem pu poruka. Pitanje da dozvolite prijem pu poruka samo kada

za to date pristanak

Da podesite automatsko brisanje pu poruka1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,

Pu, YES, Izbrisati učitano, YES.2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, YES.

Primanje pu porukeKada primite pu poruku, telefon vas automatski pita da li je elite:

Učitati brauzer se pokreće i učitava WAP sajt kako biste mogli da vidite pu sadraj

Odloiti - pu poruka se zadrava kako biste mogli da je učitate i vidite posle

Izbrisati brie pu poruku.

Napomena: Neke pu poruke odlaze direktno u fasciklu Primlj. pu pota gde moete da odlučite ta sa njima dalje elite da uradite.

54 Korićenje mobilnog Interneta

Page 55: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseRaspolaganje pu porukama iz primljene pu pote

1. Listajte do WAP usluge, YES, Primlj. pu pota, YES.2. Izaberite neku od poruka i dva puta pritisnite YES,

pa izaberite neku od opcija:Učitati pokreće brauzer i učitava WAP sajt kako biste mogli da vidite pu sadraj

Izbrisati brie pu poruku.

Zadrane informacijePreporučujemo vam da izbriete sve osetljivije informacije o prethodno posećivanim WAP sajtovima. Ovo se preporučuje u cilju izbegavanja rizika vezanog za bezbednost za slučaj da telefon dođe u pogrene ruke, da se izgubi ili da bude ukraden.

Osetljivo moe da bude sledeće: Izbrisati ke informacije koje su ostale sačuvane

i koje se često koriste za olakavanje učestalog pristupanja memoriji

Primlj. pu pota informacije primljene od raznih slubi.

Da izbriete ke Listajte do WAP usluge, YES, Izbrisati ke, YES.

Dodatne mogućnostiKalendarKalendar moete da koristite za čuvanje informacija o vanim sastancima kojim treba da prisustvujete.

ZadaciU kalendar moete da smestite do 100 zadataka, zavisno od obima svake pojedine stavke. Moete da odaberete da novi zadatak unesete od početka ili da se za to posluite nekim starim zadatkom kao obrascem tako to ćete ga prekopirati i izmeniti.

Da dodate novi zadatak1. Listajte do Dodaci, YES, Kalendar, YES, Dodati

zadatak?, YES.2. Pritisnite YES i unesite predmet, YES.3. Listajte do Mesto:, pritisnite YES, unesite mesto, YES

i tako dalje.4. Listajte do Nastaviti?, YES.5. Listajte do Raspored, pritisnite YES, unesite datum

početka, YES i tako dalje.6. Listajte do Napomena, pa pritisnite YES.

Dodatne mogućnosti 55

Page 56: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use7. Izaberite interval podsećanja koji elite da podesite,

na primer 15 minuta pre, pa pritisnite YES.Ako izaberete Druga napom., unesite datum napomene i pritisnite YES. Unesite vreme za napomenu i pritisnite YES.

8. Ako se zadatak ponavlja:Izaberite Pon. obaveze i pritisnite YES.Izaberite interval ponavljanja koji elite da podesite i pritisnite YES.

9. Potvrdite preko Sačuvati i zatv., YES.

Pregledanje kalendaraDa pregledate informacije koje ste uneli u kalendar, listajte do Dodaci, YES, Kalendar, YES, pa izaberite jedno od sledećeg:

Pregl. Danas. Ovde su prikazani svi zadaci za trenutni dan. Pored celodnevnih zadataka stoji odgovarajuća ikona. Da vidite opcije koje vam stoje na raspolaganju za zadatke, pritisnite .

Pregled meseca. Ovde je prikazan sav mesec, sa trenutnim danom prikazanim u okviru. Za pomeranje unutar jedne nedelje ili sa jedne nedelje na drugu slue tasteri sa strelicama. Da neki dan otvorite, pritisnite YES. Dani kada treba da obavite neke zadatke obeleeni su podebljanim slovima.

Pregled nedelje. Ovo je prikaz sve nedelje. Svi zadaci koje treba da obavite prikazani su u sivim okvirima. Dan koji elite da proverite moete da otvorite pritiskom na YES kada se on istakne.

Savet: U prikazima meseca ili nedelje narednu nedelju moete da otvorite pritiskom na 3, naredni mesec pritiskom na 6 i narednu godinu pritiskom na 9. Da se vratite za jednu nedelju, pritisnite 1, za jedan mesec pritisnite 4 ili za jednu godinu pritisnite 7. Da otvorite trenutni dan, pritisnite .

Unoenje izmena i brisanjeMoete da poelite da izmenite neki zadatak, na primer tako to ćete da promenite datum ili mesto gde treba da se obavi.

Da zadatak izmenite ili izbriete1. Listajte u kalendaru do zadatka u koji elite

da unesete izmenu, pa pritisnite YES.Ako zadatak elite da izbriete, pritisnite . Na ekranu se pojavljuje Izbrisati?. Pritisnite YES.

2. Da unesete izmenu, pritisnite .3. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES.

56 Dodatne mogućnosti

Page 57: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use4. Nastavite prema uputstvima navedenim u Da dodate

novi zadatak na strani 55.5. Kada zavrite, listajte do Sačuvati i zatv. i pritisnite YES.

Lista opcijaDa vam se pokae lista opcija, moete da na listi zadataka za određeni dan pronađete zadatak koji vas zanima i pritisnete :

Izmeniti. Unesite tačan datum, vreme i tako dalje i nakon svakog unetog podatka pritisnite YES. Kada zavrite sa unoenjem izmena u zadatak, listajte do Sačuvati i zatv. i pritisnite YES.

Izbrisati. Da zadatak izbriete, pritisnite YES. Izm. raspored. Moete da promenite vreme za koje

je zadatak zakazan. Izaberite nedelju u pregledu meseca i pritisnite YES. Izaberite dan u pregledu nedelje i pritisnite YES da zadatak pomerite na izabrani dan. Unesite izmene i YES.

Kopirati. Moete da se posluite i nekim starim zadatkom tako to ćete da ga upotrebite kao obrazac koji ćete prekopirati i izmeniti. Unesite predmet, detalje i tako dalje, a svaki uneti podatak potvrdite pritiskom na YES.

Poziv. Izaberite zadatak u čiji je predmet unet telefonski broj pa, da biste taj broj pozvali, pritisnite YES.

Podeavanje kalendaraDa vidite opcije koje vam se nude u kalendaru, listajte do Dodaci, YES, Kalendar, YES, Opcije, YES, pa izaberite jednu od opcija:

Napomena. Ovu funkciju uključite ako elite da vas telefon podseća čak i kada je isključen.

Promena profila. Ako funkciju koja vas podseća da promenite profil podesite na Uključeno, pre početka sastanka na ekran izlazi pitanje Promeniti profil?. Da dobijete pregled profila i izaberete profil koji elite da podesite, pritisnite YES. Posle sastanka vas telefon ponovo pita da li elite da promenite profil.

Izbrisati sve. Brie sve zadatke iz kalendara.

BudilnikTelefon poseduje budilnik koji u podeeno vreme moe da zvoni svakog od nekoliko dana za koje ga programirate, čak i ako je telefon tada isključen. Budilnik zvoni 60 sekundi i to se ponavlja svakih devet minuta u sledećih 60 minuta, ako ga ne isključite pre.

Da budilnik podesite da zvoni1. Listajte do Dodaci, YES, Budilnici, YES, Obični alarm

ili Posebni alarm.2. Unesite vreme i pritisnite YES.

Dodatne mogućnosti 57

Page 58: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa zaustavite zvonjenje budilnika

Da zvono budilnika kada se oglasi zaustavite, pritisnite bilo koji taster.Ako ne elite da se zvonjenje ponavlja, pritisnite YES.

Da podesite neku drugu opciju ili isključite zvono budilnika

1. Listajte do Dodaci, YES, Budilnici, YES, Obični alarm ili Posebni alarm.

2. Izaberite opciju koju elite da promenite ili opciju Ponititi i pritisnite YES.

Da promenite zvuk zvona budilnika1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,

Signal alarma, YES.2. Izaberite signal i pritisnite YES.

topericaTelefon poseduje ugrađenu topericu.

Da pokrenete topericu1. Listajte do Dodaci, YES, toperica, YES.2. Da topericu pokrenete, pritisnite YES.3. Ponovo pritisnite YES da je zaustavite.4. Da topericu resetujete, pritisnite .

Savet: Pritiskanjem u toku merenja vremena moete da sačuvate do 9 prolaznih vremena. Da proverite prolazna vremena, pritićite ili .

Napomena: toperica se isključuje ako primite poziv ili pisanu poruku ili ako izađete iz menija toperica.

KalkulatorTelefon poseduje ugrađeni kalkulator koji moe da obavlja radnje sabiranja, delenja i mnoenja i da memorie rezultate.

Pritićite da dobijete +, -, x, /. Pritisnite da izbriete neku cifru. Pritisnite da unesete decimalni zarez (tačku)

ili procenat. Pritisnite da dobijete rezultat. Pritisnite da ga smestite u memoriju. Pritisnite da ga prizovete iz memorije.

Sat za odbrojavanje vremenaTelefon poseduje ugrađeni časovnik za odbrojavanje vremena koji moe da odbrojava vreme u trajanju od 24 časa. Podesite vreme koje elite da odmeravate. Kada to vreme istekne, iz telefona se čuje bip.

58 Dodatne mogućnosti

Page 59: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDa podesite sat za odbrojavanje vremena

1. Listajte do Dodaci, YES, Odbrojavanje vremena, YES.2. Unesite vreme i pritisnite YES da pokrenete sat

za njegovo odmeravanje.3. Kada se oglasi, signal za istek odbrojavanog vremena

moete da zaustavite pritiskom na bilo koji taster.

IgreVa telefon ima nekoliko igara. U svakoj igri nude se tekstovi pomoći.

Da započnete igru1. Listajte do Dodaci, YES, Igre, YES.2. Izaberite igru, YES.3. Izaberite Nova igra ili Nastavak igre, YES.4. Počnite da igrate.

Kako da upravljate igrom:

= gore = dole = levo = desno = pauza = za izabiranje/

ponitavanje izbora = za smetanje

u memoriju i prekidanje igre

= za potvrđivanje

= za ponitavanje zadnje komande

= za resetovanje

Dodatne mogućnosti 59

Page 60: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseBezbednostZaključavanje SIM-karticeZaključavanje SIM-kartice od neovlaćene upotrebe titi samo pretplatu, a ne i sam telefon. Ako promenite SIM-karticu, telefon i dalje radi sa novom SIM-karticom.

Većina SIM-kartica je u trenutku kupovine zaključana. Ako je uključeno zaključavanje SIM-kartice, svaki put kad uključite telefon treba da unesete PIN (Personal Identity Number lični broj za identifikaciju).

Ako PIN unesete pogreno tri puta zaredom, SIM-kartica se blokira. Na ovo ukazuje poruka PIN blokiran. Da je deblokirate, treba da unesete PUK (Personal Unblocking Key lični ključ za deblokiranje). PIN i PUK dodeljuje operator.

Da deblokirate SIM-karticu 1. Na ekran izlazi PIN blokiran.2. Unesite PUK i pritisnite YES.3. Unesite novi PIN sastavljen od između četiri i osam

cifara i pritisnite YES.4. Ponovo unesite novi PIN da to potvrdite

i pritisnite YES.

Da promenite svoj PIN1. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES,

Zaključavanje kartice, YES, Promena PIN-a, YES.2. Unesite stari (trenutni) PIN i pritisnite YES.3. Unesite novi PIN i pritisnite YES.4. Ponovo unesite novi PIN da to potvrdite

i pritisnite YES.

Napomena: Ako se pojavi poruka Kodovi se ne slau, novi PIN ste uneli pogreno. Ako se pojavi poruka Pogrean PIN, pa zatim Stari PIN:, pogreno ste uneli stari PIN.

Da promenite svoj PIN21. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES,

Zaključavanje kartice, YES, Promeniti PIN2, YES.2. Nastavite prema uputstvima navedenim

u Da promenite svoj PIN.

Da uključite ili isključite zaključavanje SIM-kartice

1. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES, Zaključavanje kartice, YES, Obezbeđenje, YES.

2. Izaberite Uključeno ili Isključiti, pa pritisnite YES.3. Unesite PIN i pritisnite YES.

60 Bezbednost

Page 61: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseZaključavanje telefonaZaključavanjem telefona telefon se titi od neovlaćene upotrebe u slučaju krađe i zamene SIM-kartice. Ono u trenutku kupovine telefona nije uključeno. Kôd za zaključavanje telefona (0000) moete da zamenite bilo kojim drugim svojim kôdom sastavljenim od između četiri i osam cifara. Zaključavanje telefona moe da se podesi na uključeno, automatski ili isključeno.

Zaključavanje telefona uključenoAko je zaključavanje telefona uključeno, svaki put kad uključite telefon na ekran izlazi poruka Tel. zaključan Kôd zaklj. tel:. Da biste mogli da koristite telefon, treba da unesete kôd, pa zatim pritisnete YES.

AutomatskiAko je zaključavanje telefona podeeno na Automatski, kôd za zaključavanje telefona ne morate da unosite sve dok se u telefon ne umetne druga SIM-kartica.

Menjanje kôda za zaključavanje telefona1. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES,

Zaključavanje telefona, YES, Promena kôda, YES.2. Sledite uputstva navedena u Da promenite svoj

PIN na strani 60.

Napomena: Vano je da zapamtite svoj novi kôd. Ako ga zaboravite, telefon treba da predate lokalnom prodajnom mestu Sony Ericsson-ovih proizvoda.

Da podesite zaključavanje telefona1. Listajte do Podeavanje, YES, Zaključavanje, YES,

Zaključavanje telefona, YES, Obezbeđenje, YES.2. Izaberite neku od opcija i pritisnite YES.3. Unesite kôd za zaključavanje telefona i pritisnite YES.

Bezbednost 61

Page 62: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseOtklanjanje problemaU ovom poglavlju navodimo neke probleme sa kojim biste mogli da se sretnete pri upotrebi ovog telefona. Za neke probleme će biti potrebno da pozovete servis provajdera, ali većinu problema lako moete da reite i sami.

Telefon ne moe da se uključiKada telefon drite u ruci

Napunite ili zamenite bateriju. Vidite Pre prve upotrebe telefona na strani 4.

Nema indikacije punjenjaKada počnete da punite bateriju koja je prazna ili koja se dugo nije koristila, do pojave ikone baterije na ekranu moe da prođe dosta dugo.

Jezik menijaAko meniji pokazuju na nekom jeziku koji ne razumete, uvek moete da izaberete Automatski (koji je određen vaom SIM-karticom) pritiskanjem

8888 iz standby-ja. Engleski uvek moete da izaberete pritiskanjem 0000 iz standby-ja.

Poruke o grekamaUmetnite SIMU telefonu nema SIM-kartice ili ste je moda umetnuli pogreno. Umetnite SIM-karticu. Vidite SIM-kartica na strani 4.

Umetnite ispravnu SIM-karticuTelefon je podeen da radi samo sa određenim SIM-karticama. Umetnite odgovarajuću SIM-karticu.

Samo SOS poziviU dometu ste neke mree, ali vam se ne dozvoljava da je koristite. Međutim, u slučaju potrebe za hitnom pomoći neki operatori dozvoljavaju pozivanje broja slubi za pomoć u hitnim sliučajevima 112. Vidite Pozivanje pomoći u hitnim slučajevima na strani 25.

Nema mreeU dometu nema nijedne mree ili je signal koji primate suvie slab. Treba da se pomerite da dobijete dovoljno jak signal.

Pogrean PIN/Pogrean PIN2Pogreno ste uneli PIN ili PIN2.

Unesite tačan PIN ili PIN2, pa pritisnite YES. Vidite Zaključavanje SIM-kartice na strani 60.

62 Otklanjanje problema

Page 63: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKodovi se ne slauKada poelite da promenite neki bezbednosni kôd (na primer PIN), novi kôd treba da potvrdite tako to ćete ga uneti ponovo. Dva kôda koja ste uneli nisu ista. Vidite Zaključavanje SIM-kartice na strani 60.

PIN blokiran/PIN2 blokiranTri puta zaredom ste pogreno uneli PIN ili PIN2. Da SIM-karticu deblokirate, vidite Zaključavanje SIM-kartice na strani 60.

PUK blokiran - javite se operateruLični kôd-ključ za deblokiranje (PUK) ste pogreno uneli 10 puta zaredom. Javite se operatoru mree ili servis provajderu.

Tel. zaključanTelefon je zaključan. Da otključate telefon, vidite Zaključavanje telefona na strani 61.

Kôd zaklj. tel:Telefon ste dobili sa kôdom za zaključavanje telefona 0000. Moete da ga zamenite bilo kojim drugim kôdom sastavljenim od između četiri i osam cifara. Vidite Zaključavanje telefona na strani 61.

Broj nije dozvoljenUključena je funkcija fiksnog biranja, a broj koji ste birali nije na listi fiksnih brojeva. Vidite Fiksno biranje na strani 38.

Otklanjanje problema 63

Page 64: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDodatne informacijeWeb-sajt za korisnike Sony Ericsson-ovih proizvodaNa adresi www.sonyericsson.com moete da pronađete deo gde vas od pomoći i saveta deli tek nekoliko klikova. Ovde moete da pronađete najnovije softverske verzije, savete o tome kako proizvod koji vi posedujete moete da koristite na efikasniji način, informacije o funkcijama za neke od proizvoda i dodatnu pomoć, kada je zatraite.

Tehnički podaci

OpteNaziv proizvoda R600

Sistem GSM 900/GSM 1800

SIM-kartica Mala kartica na uključivanje 3V ili 5V

DimenzijeVeličina 105 x 45 x 20 mm

Teina sa standardnom baterijom

priblino 80 g

Temperatura okolineMaks. +55°C

Min. -10°C

64 Dodatne informacije

Page 65: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseDeclaration of conformityWe, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya VattentornetS-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 1102001-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appro-priate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Mi ispunjavamo zahteve postavljene direktivom R&TTE Directive (99/5/EC).

Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebuNapomena: Pre upotrebe vaeg mobilnog telefona obavezno pročitajte ove informacije.

Va mobilni telefon je komplikovan elektronski uređaj. Da biste mogli da ga iskoristite do kraja, pročitajte ovaj tekst o čuvanju proizvoda i bezbednoj i efikasnoj upotrebi.

ČUVANJE PROIZVODA Ne izlaite ovaj proizvod tečnostima ili vlazi. Ne izlaite ovaj proizvod izuzetno visokim ili niskim

temeraturama. Ne izlaite ovaj proizvod zapaljenim svećama,

cigaretama ili cigarama ili otvorenom plamenu itd. Nemojte da ispustite, bacate ili pokuavate da savijate

svoj proizvod jer biste grubim postupanjem mogli da ga otetite.

Ne bojite ovaj proizvod jer boja bi mogla da začepi deo koji se stavlja na uvo, mikrofon ili bilo koji od delova koji mogu da se pomeraju i tako onemogući normalnu upotrebu.

Ne pokuavajte da rasklopite ovaj proizvod. U ovom proizvodu nema delova koje korisnik moe

Lund, October 2001Place & date of issue 0682

Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Dodatne informacije 65

Page 66: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Useda opravlja sam. Njihov servis mogu da obavljaju samo servisi - partneri Sony Ericsson-a.

Nemojte da koristite bilo kakvu dodatnu opremu koja nije original Ericsson ili Sony Ericsson dodatna oprema kompatibilna sa ovim Proizvodom (vidite Informacije o dodatnoj opremi na strani 74). Upotreba drugih vrsta dodatne opreme moe da dovede do loijeg funkcionisanja, otećenja proizvoda, poara, strujnog udara ili povrede. Ova garancija ne pokriva kvarove na proizvodu koje izazove upotreba dodatne opreme čije korićenje Sony Ericsson ne odobrava u skladu sa navedenim u tekstu iznad.

Paljivo postupajte sa ovim proizvodom, čuvajte ga na čistom mestu gde nema praine.

ČUVANJE I ODRAVANJE ANTENEAntenu ne pokuavajte da skinete sami. Ako se antena vaeg mobilnog telefona oteti, odnesite je u neki od servisa-partnera Sony Ericsson-a.

Upotrebljavajte samo antenu koju ste dobili sa telefonom. Upotreba neodobrenih antena, modifikacija ili dodataka moe da oteti va mobilni telefon i kri odgovarajuće propise tako to uzrokuje slabljenje funkcionalnosti i porast nivoa SAR-a iznad preporučenih granica (vidite ispod).

EFIKASNO KORIĆENJEKada ga koristite, mobilni telefon izlaite samo temperaturama između +55°C (+131°F) i -10°C (+14°F).

Da biste postigli optimalnu funcionalnost uz minimalnu potronju energije:

Mobilni telefon drite na isti način kao to biste drali bilo koji drugi telefon.

Ne dodirujte antenu kada je telefon u upotrebi. Dodirivanje antene negativno utiče na kvalitet i telefon zbog njega pri funkcionisanju moe da koristi energiju veće snage od neophodne, a vremena za razgovor i standby mogu da budu skraćena.

Ako va telefon poseduje infracrveno oko, infracrveni zrak nikada nemojte da usmerite prema bilo čijem oku i uvek pazite da njim ne ometate druge infracrvene jedinice.

IZLAGANJE RADIO-FREKVENCIJI (RF) I SARVa telefon je nisko-naponski radio-predajnik i prijemnik. Kada je uključen, on emituje niske nivoe energije radio-frekvencije (poznate i kao radio-talasi ili polja radio-frekvencije).

66 Dodatne informacije

Page 67: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseVlade irom sveta prihvatile su obavezne

međunarodne smernice za bezbednost koje su ustanovljene od strane raznih naučnih organizacija poput ICNIRP-a (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Međunarodna komisija za zatitu od nejonizirajuće radijacije) na osnovu povremenog provođenja i temeljne evaluacije naučnih studija. Ovim smernicama utvrđeni su dozvoljeni nivoi izlaganja stanovnitva uopte radio talasima. Svi modeli mobilnih telefona Sony Ericsson/Ericsson zamiljeni su i izrađeni tako da funkcioniu u okviru ovih strogo određenih nivoa. U dozvoljene granice uračunata je i dodatna predostronost, kako bi se osigurala bezbednost svake osobe nezavisno od starosti i zdravstvenog stanja, kao i da bi se u obzir uzela eventualna odstupanja prilikom merenja.

Smernice o izlaganju radio talasima koriste mernu jedinica poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (specifična stopa apsorpcije) ili SAR. U testovima vezanim za SAR koriste se standardizovani metodi pri kojim mobilni telefoni prenos obavljaju pri najviem potvrđenom nivou potronje energije na svim rasponima frekvencija na kojim se koriste, ali stvarni stepen SAR-a prilikom upotrebe mobilnog

telefona moe da bude daleko nii od ove vrednosti koja se izmeri prilikom testiranja. Ovo zato to je ovaj mobilni telefon zamiljen i izrađen tako da za pristupanje mrei zahteva minimalan utroak energije. Prema tome, to ste blie baznoj stanici, to je verovatnije da će stvarni nivo SAR-a biti nii.

Iako su kod raznih modela mobilnih telefona moguće razlike u nivoima SAR-a, svi oni su zamiljeni i izrađeni tako da podleu smernicama za izlaganje radio-talasima koje se na njih odnose.

Najvia vrednost SAR a izmerena za ovaj model mobilnih telefona u testu koji je proveo Ericsson za korićenje telefona kada se dri pored uva bila je 0.89 W/kg (10g). Ova međunarodna informacija o SAR-u u skladu je sa gornjom granicom koju za SAR preporučuje ICNIRP i koja iznosi 2W/kg. Ova vrednost je izračunata na osnovu proseka za bilo kojih (10) grama tkiva.

VONJAProverite lokalne zakone i/ili propise koji vae u zemlji/ dravi u kojoj se nalazite, ograničite upotrebu mobilnih telefona u toku vonje.

U mnogim zemljama/dravama od vozača se zakonom zahteva da koriste handsfri reenja.

Dodatne informacije 67

Page 68: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseAko je tako, sa ovim telefonom se pri vonji preporučuje samo upotreba pribora Ericsson Portable Hands Free (HPB-10, HPE-14).

Uvek se potpuno skoncentriite na vonju i, ako to uslovi vonje nalau, siđite sa puta i parkirajte se pre pozivanja i odgovaranja na poziv.

RF energija moe da deluje na neke elektronske sisteme u motornim vozilima kao to su stereo uređaji u automobilu, oprema koja se odnosi na bezbednost itd. Pored toga, neki proizvođači automobila u svojim vozilima ne dozvoljavaju upotrebu mobilnih telefona, osim ako ih koristite sa handsfri opremom sa spoljanjom antenom koja moe da se ugradi u vozila. Proverite ovo sa predstavnikom proizvođača vaeg vozila, kako biste mogli da budete sigurni da va mobilni telefon neće ometati elektronske sisteme u vaem vozilu.

Vozila opremljena vazdunim jastukom Vazduni jastuk se naduvava velikom silinom. Preko vazdunog jastuka ili u prostor njegovog delovanja nikada ne stavljajte bilo kakve predmete, pri čemu se misli i na ugrađenu ili prenosivu beičnu opremu. Ako je beična oprema za korićenje u vozilu ugrađena nepravilno, a dođe do naduvavanja

vazdunog jastuka, moe da dođe do ozbiljnih telesnih povreda.

ELEKTRONSKI UREĐAJIVećina moderne elektronske opreme je zatićena od RF signala. Međutim, moguće je da neka elektronska oprema ne poseduje zatitu od RF signala sa vaeg mobilnog telefona. Zato:

ne upotrebljavajte mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez prethodnog traenja dozvole

Mobilni telefoni mogu da ometaju rad nekih ugrađenih srčanih stimulatora (pejsmejkera) i druge medicinski ugrađene opreme. Pacijenti sa pejsmejkerima treba da su svesni da upotreba mobilnih telefona suvie blizu pejsmejkera moe da poremeti rad pejsmejkera. Izbegavajte stavljanje mobilnog telefona preko pejsmejkera, na primer u dep na grudima. Kada se sluite mobilnim telefonom, stavite ga na uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera. Ako mobilni telefon ne pribliavate pejsmejkeru na vie od 15 cm (6 inča), opasnost od smetnji se ograničava. Ako imate bilo kakav razlog da posumnjate da je dolo do ometanja rada pejsmejkera, odmah isključite mobilni telefon. Za detaljnije informacije obratite se svom kardiologu.

68 Dodatne informacije

Page 69: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseMobilni telefoni mogu da ometaju rad nekih uređaja

za poboljanje sluha. Ako dođe do ovih problema, moda ćete hteti da se javite Certified Call Centre-u u vaem mestu i sa njim porazgovarate o alternativama.

Ako koristite bilo koji drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa njegovim proizvođačem kako biste saznali da li je taj uređaj adekvatno zatićen od RF energije spolja.

Isključite mobilni telefon na svim mestima gde su postavljena upozorenja da to učinite.

SREDSTVA VAZDUNOG SAOBRAĆAJA Isključite mobilni telefon pre ulaska u bilo koje

sredstvo vazdunog saobraćaja Da ne bi dolo do ometanja sistema za komunikaciju,

telefon ne smete da koristite dok je avion u vazduhu Na zemlji nemojte da ga koristite bez doputenja

posade.

PODRUČJA MINIRANJADa biste izbegli ometanje operacija miniranja, mobilni telefon isključite uvek kada se nalazite na području gde se obavlja miniranje ili gde su postavljena upozorenja da isključite dvosmerni radio. Građevinski radnici za detonacije često koriste RF uređaje na daljinsko upravljanje.

MESTA GDE JE VAZDUH LAKO ZAPALJIVMobilni telefon isključite uvek kada se nalazite na bilo kom mestu gde bi vazduh lako mogao da zapali. Iako retko, mobilni telefon ili njegova dodatna oprema mogu da proizvedu varnice. Varnice na takvim mestima mogu da izazovu eksploziju ili poar koji bi za posledice mogli da imaju telesne povrede, pa čak i smrt.

Mesta gde je vazduh lako zapaljiv često su, ali ne i uvek, jasno označena. Tu spadaju mesta za snabdevanje gorivom, potpalubni prostori, mesta za pretovar ili čuvanje goriva i hemikalija i mesta gde vazduh sadri hemikalije ili sitne čestice kao to su itna, metalna ili druge vrste praine.

Ne prevozite i ne čuvajte zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u istom delu vozila u kom drite mobilni telefon i njegovu opremu.

STRUJNI IZVORI Adapter za naizmeničnu struju uključujte samo

u za to predviđene izvore struje naznačene na proizvodu.

Da biste smanjili opasnost da ga otetite, pri isključivanju ne vucite strujni gajtan, nego adapter za naizmeničnu struju.

Dodatne informacije 69

Page 70: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use Gajtan uvek postavite na mesto gde se po njemu neće

gaziti ili preko njega spoticati ili gde bi na neki drugi način mogao da se oteti ili razvlači.

Da smanjite rizik od strujnog udara, aparat pre čićenja uvek isključite iz bilo koje vrste strujnog izvora.

Adapter za naizmeničnu struju nikada ne sme da se koristi na otvorenom ili na mestima gde ima vlage.

OPASNO - Nikada ne prepravljajte gajtan ili utikač za naizmeničnu struju. Ako utikač ne moe da se umetne u postojeću utičnicu, neka vam za to kvalifikovan električar postavi odgovarajuću utičnicu. Nepravilno uključivanje moe da izazove opasnost od strujnog udara.

DECANE DOZVOLJAVAJTE DECI DA SE IGRAJU VAIM MOBILNIM TELEFONOM I DODATNOM OPREMOM ZA NJEGA. MOGLA BI DA POVREDE SEBE ILI NEKOG DRUGOG, ILI DA SLUČAJNO OTETE MOBILNI TELEFON ILI DODATNU OPREMU. VA MOBILNI TELEFON I DODATNA OPREMA KOJA SE SA NJIM KORISTI MOGU DA SADRE SITNE DELOVE KOJI BI MOGLI DA SE OTKAČE I IZAZOVU OPASNOST OD GUENJA.

ODLAGANJE PROIZVODA U OTPADOvaj proizvod nikada ne sme da dospe u obične gradske otpatke. Proverite lokalne propise o odlaganju elektronskih proizvoda u otpad.

POZIVI ZA POMOĆ U HITNIM SLUČAJEVIMAVANO!Ovaj, kao i svaki drugi mobilni telefon, funkcionie tako to koristi radio signale, ćelijsku i povrinsku mreu, a uz to i funkcije programirane od strane korisnika, to ne moe da zagarantuje vezu u svim uslovima. Zato se za bitnu komunikaciju (na primer u slučajevima potrebe za hitnom medicinskom pomoći) nikada nemojte osloniti isključivo na mobilni telefon bilo koje vrste.

Zapamtite, da biste mogli da pozivate i primate pozive, mobilni telefon treba da je uključen i na mrenom području sa dovoljno jakim ćelijskim signalom. Pozivi slubama za pomoć u hitnim slučajevima moda nisu mogući na svim mreama za ćelijske telefone ili prilikom korićenja neke mrene usluge i/ili funkcije telefona. Proverite ovo kod svog ponuđača mrenih usluga (servis provajdera).

70 Dodatne informacije

Page 71: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseINFORMACIJE O BATERIJIPUNJENJE BATERIJE

Baterija koju ste dobili sa ovim telefonom nije sasvim puna. Preporučujemo vam da bateriju pre prve upotrebe ovog mobilnog telefona punite u trajanju od 4 sata. Ako punite novu bateriju ili bateriju koja je potpuno ispranjena, do pojave bilo kakve indikacije punjenja (na ekranu se pojavljuje merač napunjenosti baterije) moe da prođe dosta dugo (do 30 minuta).

Skrećemo vam panju da telefon ne moe da se uključi pre nego to se na ekranu pojavi merač napunjenosti baterije.

Baterija moe da se puni samo na temperaturama između +5°C (+41°F) i +45°C (+113°F).

UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJEAko se sa njom postupa pravilno, baterija sa mogućnoću ponovnog punjenja ima dug vek korićenja.

Kapacitet nove baterije ili baterije koja dugo nije upotrebljavana moe prilikom prvih nekoliko korićenja da bude smanjen.

Vreme za razgovore i standby zavisi od stvarnih uslova prenosa u vreme kada koristite telefon. Ako se ovaj telefon koristi u blizini bazne stanice, zahteva manje energije, pa su i vremena za razgovore i standby produena. Količina energije u bateriji koja se vidi na vaem meraču napunjenosti baterije samo je procenjena i moe da zavisi od učestalosti i načina na koji je punite i koristite. Da osigurate adekvatno snabdevanje energijom, baterija stalno treba da je napunjena do kraja ili sa sobom nosite dodatne baterije koje su pune.

Sa svojim mobilnim telefonom koristite samo original Ericsson standardnu bateriju (BST-20) i punjače (putni punjač CTR-10, CMT-10 ili CST-10 i adapter za upaljač za cigarete CLA-10 ili CLA-11). Upotreba drugih baterija i punjača moe da bude opasna, a garancija ne pokriva kvarove na proizvodu do kojih dođe usled upotrebe drugih baterija i punjača.

Ne izlaite bateriju izuzetno visokim ili niskim temperaturama, nikada iznad 60°C (+140°F). Da biste postigli njen maksimalni kapacitet, bateriju upotrebljavajte na sobnoj temperaturi. Ako se baterija koristi na niskim temperaturama, kapacitet joj se smanjuje.

Pre odstranjivanja baterije telefon isključite.

Dodatne informacije 71

Page 72: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Use Bateriju upotrebljavajte samo u svrhe za koje

je namenjena. Ne pokuavajte da rasklopite bateriju. Ne dozvolite da metalni kontakti na bateriji dodiruju

druge metalne objekte. To moe da izazove kratki spoj i dovede do otećenja baterije.

Ne izlaite bateriju otvorenom plamenu. Baterija bi usled toga mogla da eksplodira.

Bateriju ne izlaite tečnostima, vlazi i vlazi u vazduhu. Ne dozvolite da baterija dospe u usta. Ako se

progutaju, elektroliti iz baterije mogu da budu otrovni.

ODLAGANJE BATERIJE U OTPADOva baterija nikada ne sme da dospe u obične gradske otpatke. Proverite lokalne propise o odlaganju baterija u otpad.

Ograničena garancijaZahvaljujemo vam se to ste kupili ovaj Proizvod. Da biste mogućnosti svog novog proizvoda iskoristili do maksimuma, preporučujemo vam da sledite nekoliko jednostavnih saveta:

Pročitajte Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebu. Pročitajte sve uslove Sony Ericsson-ove garancije.

Sačuvajte originalni račun. Trebaće vam pri zahtevima za garantne opravke. Ako vaem Proizvodu zatreba zagarantovani servis, vratite ga prodajnom mestu na kom je kupljen ili se obratite lokalnom Sony Ericsson Contact Centeru, ili za dodatne informacije posetite www.sonyericsson.com.

NAA GARANCIJASony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden, garantuje da ovaj Proizvod nema greaka u materijalu i izradi u trenutku kupčeve originalne kupovine i u periodu od dvanaest (12) meseci neposredno iza toga.Svaki Ericsson pribor pokriven je garancijom u trajanju od (12) dvanaest meseci od dana njegove kupčeve originalne kupovine u skladu sa ovde navedenim uslovima koji mogu da se primene na taj pribor.

TA ĆEMO MI URADITIAko u okviru garantnog roka, uz normalno korićenje i odravanje, ovaj Proizvod prestane da funkcionie usled neoprikladnih materijala ili izrade, predstavnitva Sony Ericsson-a, autorizovani distributeri ili servisi-partneri će ga bilo opraviti ili zameniti, prema sopstvenoj odluci i u skladu sa ovde navedenim uslovima.

72 Dodatne informacije

Page 73: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseUSLOVI

1. Garancija vai samo ako je uz proizvod koji treba da se opravi ili zameni priloen original račun izdat original kupcu od strane prodavca, sa navedenim datumom kupovine i serijskim brojem. Sony Ericsson zadrava pravo odbijanja garantnog servisa ako su ove informacije odstranjene ili menjane posle originalne kupovine Proizvoda na tom prodajnom mestu.

2. Ako Sony Ericsson opravi ili zameni ovaj Proizvod, za opravljeni ili zamenjeni Proizvod izdaće se garancija koja vai do isteka preostalog vremena originalnog garantnog perioda ili devedeset (90) dana od datuma opravke, ono to je due. Pri opravci ili zameni mogu da se upotrebe i popravljene funkcionalno ekvivalentne jedinice. Zamenjeni neispravni delovi postaju svojina Sony Ericsson-a.

3. Ova garancija ne obuhvata kvarove na Proizvodu usled normalnog troenja ili usled zloupotrebe, to uključuje, ali se ne ograničava na korićenje na način drugačiji od normalnog i uobičajenog prema Sony Ericsson-ovim uputstvima za upotrebu i odravanje Proizvoda. Ova garancija ne obuhvata ni kvarove na Proizvodu do kojih dođe usled nezgode, modifikacije ili prilagođavanja, vie sile, neodgovarajuće ventilacije ili otećenja izazvanih tečnoću.

4. Ova garancija ne pokriva kvarove na Proizvodu koji su posledica nepravilne ugradnje prilikom opravki, modifikacija ili servisa koji nisu sprovedeni od strane Sony Ericsson-ovih partnera ili usled otvaranja Proizvoda od strane osoba koje za to nisu ovlaćene od strane Sony Ericsson-a.

5. Ova garancija ne pokriva kvarova na Proizvodu uzrokovane upotrebom dodatne opreme koja nije original Ericsson ili Sony Ericsson ili dodatne opreme Ericsson ili Sony Ericsson koja nije kompatibilna sa ovim Proizvodom prema ovim Smernicama za bezbednu i efikasnu upotrebu.

6. Diranje bilo kog od pečata na Proizvodu ponitava garanciju.

7. NE POSTOJE DRUGE IZRIČITE GARANCIJE, BILO PISMENE ILI USMENE, OSIM OVE TAMPANE OGRANIČENE GARANCIJE. SVE PROIZILAZEĆE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA PROIZILAZEĆE GARANCIJE ILI PRIKLADNOST ZA TRITE ILI ZADOVOLJAVANJE ODREĐENE NAMENE, OGRANIČENE SU NA ROK VAENJA OVE OGRANIČENE GARANCIJE. SONY ERICSSON NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SLUČAJNE ILI PROIZILAZEĆE TETE BILO

Dodatne informacije 73

Page 74: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKOJE VRSTE U TA JE UKLJUČEN, ALI TO NIJE OGRANIČENO NA GUBITAK DOBITI ILI KOMERCIJALNI GUBITAK. OVE TETE MOGU SE U POTPUNOSTI ZAKONSKI ODBACITI.

Neke zemlje/drave ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajne ili proizilazeće tete ili ograničavanje trajanja proizilazećih garancija, pa je moguće da prethodno navedena ograničenja ili izuzeća nisu primenljiva na vas.

Pruena garancija ne utiče na kupčeva statutarna prava u skladu sa na ovo primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, kao ni na prava kupca prema prodajnom mestu proizvoda koja mu pripadaju po kupovnom/prodajnom ugovoru sa njim.

Informacije o dodatnoj opremiR600 podrava sledeću dodatnu opremu:

standardnu bateriju BST-20 prenosivi handsfri sa dugmetom za javljanje

na pozive HPB-10 prenosivi handsfri HPE-14 stolni drač CDS-11 punjače CTR-10, CMT-10 i CST-10 adapter za upaljač za cigarete CLA-10 i CLA-11 RS232 kablove DRS-10 i DRS-11

IkoneSimbol Značenje

Va lični telefonski imenik.

Upravljanje pisanim porukama, glasovnim porukama i porukama pri ćaskanju.

Upravljanje vremenom trajanja poziva, informacijama o trokovima poziva i pozivima u toku.

Lična podeavanja, profili, preusmeravanje poziva i mree.

Omogućava pristup WAP uslugama na Internetu.

Kalendar, budilnik i ostali dodaci.

Izbor funkcija koja najčeće upotrebljavate.

Tekst za pomoć.

Informie vas o jačini signala GSM mree.

GPRS je u dometu.

74 Ikone

Page 75: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseGPRS je u dometu i moete da ga koristite.

Ne moete da primite nijedan dolazni poziv.

Informie vas o stanju baterije.

Zvono (signal za poziv) je isključeno.

Isključuju se svi zvuci osim zvona budilnika i sata za odbrojavanje vremena.

Primili ste pisanu poruku.

Primili ste glasovnu poruku.

Primili ste glasovnu poruku za liniju 1.

Primili ste glasovnu za liniju 2.

Primili ste WAP pu poruku.

Budilnik je podeen i uključen.

Simbol ZnačenjeSvi dolazni pozivi preusmeravaju se na za to dati broj ili je podeena funkcija zabrane poziva.

Tekući poziv

Proputeni poziv na listi poziva.

Poziv na koji je odgovoreno na listi poziva.

Pozivani broj na listi poziva.

Stavka je smetena u telefonski imenik u memoriji telefona.

Stavka u telefonskom imeniku je grupa.

Pisana poruka nije pročitana.

Glasovna poruka nije presluana.

Telefonski imenik moete da otvorite pritiskanjem .

Pisana poruka smetena je na SIM-karticu.

Simbol Značenje

Ikone 75

Page 76: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseU poruku umetnuta melodija.

Mrea je uključena u listu prioriteta i moete da je koristite.

Mrea je zabranjena i ne moete da je koristite.

Vaa mrea je u dometu i moete da je koristite.

Uključeno je zaključavanje kartice ili zaključavanje telefona.Uspostavljena je bezbedna WAP veza.

Tastatura je zaključana.

Mrea trenutno ne prua ifrovanje.

Ćaskanje u toku.

Simbol Značenje

76 Ikone

Page 77: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseIndeksAAlarmi 57

isključivanje 58podeavanje 57, 58viekratni 57

Animacije 42, 45

BBoja na ekranu 19Boja pozadine 20Brojevi slubi za pomoć u hitnim slučajevima 25

ČČasovnik. Vidite VremeČitanje poruke 44

ĆĆaskanje 46

nadimak 46započinjanje 46

DDa pređete sa jednog na drugi poziv 36Datum 20

podeavanje 20

EEfekti pri uključivanju/isključivanju telefona 21Ekran

svetlo 19tednja 18

FFiksni brojevi 39čuvanje 39

Fiksno biranje 38uključivanje 39

GGrupe Vidite Telefonski imenik

HHandsfri 21

IIgre 59Indikator alarma (budilnika) 75Indikator baterije 75Indikator preusmeravanja 75Informacije o ćeliji 47Informacije o području 47

primanje informacije o području 47

Isključivanje mikrofona 25

JJačina zvuka

slualica 24Jačina zvuka u slualici 24Javljanje na poziv 26Jezik menija 19Jezik na ekranu 19

KKalendar 55

nove obaveze 55Kalkulator 58

Indeks 77

Page 78: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseKonferencijski pozivi 37

dodavanje učesnika 37izdvajanje učesnika 37oslobađanje svih učesnika 37oslobađanje učesnika 37podeavanje 37

LLinija

biranje linije 41Lista poziva 27

pozivanje broja 27

MMeđunarodni broj slubi za pomoć u hitnim slučajevima 25Međunarodni pozivi 25Melodije 16

pisane poruke 42Meniji

biranje menija 9izlazak iz menija 9kretanje (listanje) kroz menije 8prečice 10tekst na ekranu 10

Menjanje telefonske linije 41

Metod upisivanja eZiText 13upotreba tastera 14

Mikrofonisključivanje 25potpuno stiavanje 25

Minutni podsetnik 19Mobile Internet

brisanje kea 55kolačići 55lozinke za servere 55markeri (bookmarks) 53opcije 53pretraivanje web-a 52pu poruke 54

Moje melodije 16Moje prečice 22

dodavanje funkcija 22odstranjivanje funkcija 22

Moje slike 45Mree 40

izbor 40

NNačin odgovaranja 21

OOdbijanje poziva 26Opcije za poruke 43Opti reset 24

PPIN

menjanje 60PIN2

menjanje 60Pisane poruke

brisanje 45čitanje 44Gejtvej za E-mail 47odgovaranje 45podeavanje izgleda teksta 42pozivanje telefonskog broja 45prosleđivanje 45slanje 42slike i animacije 45smetanje u memoriju 45, 46umetanje sadraja 42

Podeavanje Mobile Internet-abezbednost 52GPRS data 49GSM data 50

78 Indeks

Page 79: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial Useprimanje parametara u pisanoj poruci 48ručno unoenje 49WAP profil 50

Posebno zvono 16Potpuno stiavanje mikrofona 25Pozdrav 21Pozivanje 24Pozivi

konferencijski 37međunarodni 25odbijanje 26odgovaranje 26pomoć u hitnim slučajevima 25pozivanje 24prekidanje 24prelaenje sa jednog na drugi poziv 36prikazivanje svog broja 26primanje 26privremeno prekidanje 35, 36, 37sakrivanje svog broja 26

Pozivi za traenje pomoći u hitnim slučajevima 25Prečice 10Prekidanje poziva 24

Preusmeravanje pozivaindikator preusmeravanja 75isključivanje 35uključivanje 34

Prihvatiti pozive 40Prikazivanje svog broja 26Primanje poziva 26Profili

izbor 23Prosleđivanje poziva Vidite preusmeravanje pozivaProsleđivanje poziva. Vidite preusmeravanje pozivaPUK 60SSakrivanje svog broja 26Signal za poruku 17Signal zvona

biranje 15isključivanje 15jačina zvuka 19komponovanje sopstvenih melodija 16posebna 16postepeno pojačavanje zvona 15signal za poruku 17

Signaliziranje vibriranjem 17SIM-kartica

deblokiranje 60Sklapanje telefona 4Slanje poruka 42Slika na ekranu pri neaktivnosti 18Slike 17

animacije 42, 45Moje slike 17, 45pozadina 18slika pri neaktivnosti (skrin sejver) 18WAP 51

Slovaunoenje 12

Smetanje broja u imenik 27Sony Ericsson Mobile Internet 49Sprečavanje poziva Vidite Zabranjivanje pozivaStiano zvono 15

toperica 58

Indeks 79

Page 80: Sadržaj - Telekomunikacije

Not for C

ommercial UseTTastatura 3Tasteri za brzo biranje 8Tasteri za regulisanje zvuka 26Telefonski imenik 27

brisanje telefonskog broja 29grupe 31memorija 30memorija kartice 30memorija telefona 30menjanje broja 29menjanje imena 29pozivanje iz imenika 28prečice 28proveravanje memorije 30redosled 29Smetanje broja u imenik 27sprečavanje unoenja novih podataka preko postojećih 30traenje da se broj unese u telefonski imenik 29

Traiti unoenje 29Trokovi poziva 33

unoenje cene jedinice poziva 33unoenje maksimalnog iznosa kredita 34

UUpotreba tastera 7, 9

tasteri za brzo biranje 8Usluga automatske sekretarice. Vidite Usluga govorne poteUsluga govorne pote 74

pozivanje 32smetanje broja u memoriju 32

Usluga identifikacije pozivne linije 26Usluga poziva na čekanju 35

isključivanje 35uključivanje 35

Usluni centar 41Uspostavljanje zabrana na pozive Vidite Zabranjivanje poziva

VVreme 20

način prikazivanja 20podeavanje vremena 20

Vreme trajanja poziva 33

WWAP, vidite Korićenje mobilnog Interneta 48

Web-sajt za korisnike Sony Ericsson-ovih proizvoda 64

ZZabranjivanje poziva 38

menjanje lozinke 38menjanje statusa 38

Zaključavanje SIM-karticeaktiviranje/ponitavanje 60

Zaključavanje tastature 21automatski 22otključavanje 22ručno 22

Zaključavanje telefonaaktiviranje/ponitavanje 61automatsko zaključavanje 61menjanje bezbednosnog kôda 61uključeno 61

Zatvorene korisničke grupe 39Znak plus (+) 25Zvono budilnika (signal alarma) 58Zvuk tastera 19

80 Indeks