of 80 /80
No t for Commercial Use 1 Sadraj Pre prve upotrebe telefona 4 Prvi poziv pozivanje i primanje Upoznavanje sa telefonom 7 Upotreba tastera, tasteri za brzo biranje, unoenje slova Prilagođavanje telefona ličnim potrebama 15 Biranje signala zvona, teme i druga podeavanja Pozivanje 24 Korićenje imenika, opcije za pozive Razmenjivanje poruka 41 Ćaskanje, e-mail i pisane poruke Korićenje mobilnog Interneta 48 WAP brauzer, markeri (bookmarks), podeavanje WAP-a Dodatne mogućnosti 55 Kalendar, budilnik, toperica, sat za odbrojavanje vremena, igre Bezbednost 60 Zaključavanje SIM-kartice, zaključavanje telefona Otklanjanje problema 62 Zato mi telefon ne radi kako ja hoću? Dodatne informacije 64 Bezbedno i efikasno korićenje, garancija, declaration of conformity Ikone 74 ta predstavljaju ikone? Indeks 77

Sadržaj - Telekomunikacije

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sadržaj - Telekomunikacije

User's Guide R600s, R3A SerbianPre prve upotrebe telefona 4 Prvi poziv pozivanje i primanje
Upoznavanje sa telefonom 7 Upotreba tastera, tasteri za brzo biranje, unoenje slova
Prilagoavanje telefona linim potrebama 15 Biranje signala zvona, teme i druga podeavanja
Pozivanje 24 Korienje imenika, opcije za pozive
Razmenjivanje poruka 41 askanje, e-mail i pisane poruke
Korienje mobilnog Interneta 48 WAP brauzer, markeri (bookmarks), podeavanje WAP-a
Dodatne mogunosti 55 Kalendar, budilnik, toperica, sat za odbrojavanje vremena, igre
Bezbednost 60 Zakljuavanje SIM-kartice, zakljuavanje telefona
Otklanjanje problema 62 Zato mi telefon ne radi kako ja hou?
Dodatne informacije 64 Bezbedno i efikasno korienje, garancija, declaration of conformity
Ikone 74 ta predstavljaju ikone?
Indeks 77
Not fo r C
ommercial Use Ericsson R600 Izmenjeno izdanje (april 2002.) Ovaj prirunik izdaje Sony Ericsson Mobile Communications AB, bez bilo kakve garancije. Poboljanja i izmene prirunika zbog potrebe da se isprave tamparske pogreke i netanosti trenutnih informacija ili usled usavrenja programa i /ili opreme dozvoljene su samo firmi Sony Ericsson Mobile Communications AB, u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Te promene e se, meutim, uneti u nova izdanja ovog prirunika.
Sva prava zadrana. ©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002 Izdanje broj: SR/LZT 108 5111 R3A INNOVATRON PATENTS
Napominjemo: Neke od usluga navedenih u ovom priruniku nisu podrane na svim mreama. Ovo se odnosi i na meunarodni broj GSM-a za pomo u hitnim sluajevima 112.
Ako niste sigurni da li neku odreenu uslugu moete da koristite ili ne, obratite se operatoru mree ili firmi koja vam prua mrene usluge (servis provajderu).
Pre upotrebe mobilnog telefona paljivo proitajte poglavlja Smernice za bezbednu i efikasnu upotrebu i Ograniena garancija.
Not fo r C
Indikator - lampica
Not fo r C
ommercial Use Pre prve upotrebe telefona Neto o ovim uputstvima za upotrebu Mogunost i nain korienja nekih usluga i funkcija navedenih u ovom Priruniku za upotrebu zavise od mree i oblika pretplate. Iz tog razloga neki meniji moda nee moi da se koriste i na vaem telefonu, a i brojevi za preice do menija i funkcija mogu da se razlikuju od telefona do telefona.
Ovaj simbol znai da usluga ili funkcija koju oznaava zavisi od mree ili operatora.
Dodatne informacije o tome ta je ukljueno u vau pretplatu potraite u informacijama koje ste dobili od svog operatora mree.
Da se upoznate sa nainom kretanja kroz menije preporuujemo vam da proitate poglavlje Upoznavanje sa telefonom na strani 7.
SIM-kartica Kada se registrujete kao pretplatnik kod nekog operatora mree, dobiete SIM-karticu (Subscriber Identity Module modul za identifikaciju pretplatnika). Na SIM-kartici se nalazi kompjuterski ip na kom se uvaju, izmeu ostalog, broj vaeg telefona, podaci o uslugama na koje ste pretplaeni i informacije iz vaeg linog Telefonskog imenika
SIM kartice se izrauju u dve veliine. Jedna je veliine kreditne kartice, dok je druga manja. Sa vaim telefonom koristi se ona manja. U veliki broj SIM-kartica veliine kreditne kartice perforisana je i manja koja se iz nje lako odvaja.
Sklapanje Pre upotrebe telefona treba da:
umetnete SIM-karticu stavite i napunite bateriju.
Napomena: Pre umetanja ili vaenja SIM-kartice uvek iskljuite telefon i odstranite punja.
4 Pre prve upotrebe telefona
Not fo r C
ommercial Use
5-15 min.
4 h.
5-15 min
Da biste mogli da ga koristite, u telefon prethodno treba da umetnete SIM-karticu i da napunite bateriju.
1. Umetnite SIM-karticu kako je to pokazano na slici. Navucite srebreni dra preko SIM-kartice kako ne bi mogla da ispadne iz leita.
2. Stavite bateriju u kuite - kao na slici - i pritisnite je da ue u leite.
3. Stavite poklopac na poleinu na nain prikazan na slici i uvucite ga na odgovarajue mesto.
4. Ukljuite punja u telefon na mesto sa strujnim simbolom (munjom). Strujni simbol (munja) na utikau punjaa treba da je na gornjoj strani utikaa.
5. Ikona na ekranu moe da se pojavi tek posle 515 minuta.
6. Saekajte priblino etiri sata ili dok ne vidite da je baterija sasvim puna.
7. Iskopajte punja zadizanjem utikaa.
4 h
Not fo r C
Dobrodoli PIN:
Ukljuivanje/ iskljuivanje
Pritisnite taster i drite ga dok ne ujete ton. Unesite PIN (Personal Identity Number lini broj
za identifikaciju), ako ga imate za svoju SIM-karticu i pritisnite YES. PIN dodeljuje operator mree.
Ako prilikom unoenja PIN-a pogreite, pogreni broj izbriite pritiskom na .
Ako PIN pogreno unesete tri puta zaredom, SIM-kartica se blokira. Na ovo ukazuje poruka PIN blokiran. Da je deblokirate, treba da unesete PUK (Personal Unblocking Key lini klju za deblokiranje). PUK dodeljuje operator mree.
Unesite pozivni broj grada i telefonski broj, .
Da poziv prekinete, pritisnite.
Moja mrea
Not fo r C
ommercial Use Upoznavanje sa telefonom Upotreba tastera
Da nekog pozovete i da odgovorite na pozive. Da izaberete meni, pod-meni ili opciju.
Pritisnite i zadrite da ukljuite ili iskljuite telefon ili da se vratite u standby. Pritisnite da prekinete ili odbijete poziv, da se vratite za jedan nivo u menijima ili da neku opciju ostavite nepromenjenom.
Da listate menije, liste ili tekst. Za listanje prema gore, prema dole, ulevo ili udesno.
(clear odstraniti, izbrisati)
Da briete brojeve i slova sa ekrana. Da izbriete neki sadraj sa liste. Da u toku poziva iskljuite mikrofon, taster pritisnite i zadrite.
Da unesete *.
,
Da unosite cifre od 0-9 i slova. Pritisnite i zadrite da unesete meunarodni prefiks +. Da se kroz menije pomerate pomou preica.
Tasteri za regulisanje zvuka
Da u toku poziva pojaate ili stiate zvuk u slualici. Da listate menije, liste ili tekst. Otvorite meni Status. Da dolazni poziv odbijete, pritisnite bilo koji od ovih tastera dva puta.
Da unesete #. Da dobijete meni opcija, taster pritisnite i zadrite.
Upoznavanje sa telefonom 7
Not fo r C
ommercial Use Tasteri za brzo biranje
Kretanje kroz menije Kroz menije moete da se kreete na dva naina:
pomou preica listanjem, pomou tastera.
Korienje preica Kroz menije moete da se kreete bre ako primenjujete preice. Otvorite menije pritiskom na
ili , pa jednostavno unesite broj menija koji elite da otvorite. Da se vratite u standby, pritisnite i zadrite .
Da... Treba da: otvorite Lista poziva pritisnite
iz standby-ja
otvorite meni Nai i pozvati
pritisnite i zadrite iz standby-ja
pozovete govornu potu pritisnite i zadrite iz standby-ja
unesete znak + za meunarodni poziv
pritisnite i zadrite iz standby-ja
telefon podesite na Neujno
iskljuite mikrofon pritisnite i zadrite u toku poziva
upotrebite brzo biranje (za mesta 1-9 u telefonskom imeniku)
pritisnite bilo koji od tastera sa brojevima
i iz standby-ja
u telefonskom imeniku pronaete broj koji poinje prvim (ili najbliim sledeim) slovom sa nekog tastera
pritisnite i zadrite bilo koji od tastera
iz standby-ja
unesite broj mesta i pritisnite iz standby-ja
privremeno prekinete poziv pritiite
prelazite sa jednog na drugi poziv kada na liniji imate dva poziva
pritiite
ommercial Use Listanje pomou tastera
Kako da primenite data uputstva Ovde emo primenu uputstava objasniti na primeru podeavanja zvuka tastera na opciju tona.
Da podesite odreeni zvuk tastera 1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,
Zvuk tastera, YES. 2. Izaberite Ton i pritisnite YES.
Navedene upute znae da treba da uinite sledee:
Pritisnite... da...
ili se kreete prema gore ili prema dole kroz pod-menije.
izaberete meni, pod-meni ili opciju.
se vratite za jedan nivo u menijima i pri tom trenutno odabranu opciju ostavite nepromenjenu. vratite se u standby, pritisnite i zadrite .
1. Iz standby-ja pritisnite ili da listanjem pronaete meni
Podeavanje.
2. Pritisnite YES da odaberete meni Podeavanje. Naziv menija koji ste odabrali pokazuje se u vrhu ekrana Podeavanje. Treperenje strelice okrenute prema desno znai da na raspolaganju imate vie menija.
3. Pritisnite YES da odaberete pod- meni Zvukovi i znaci. (Kako je ovo prvi pod-meni, listanje tasterima sa strelicama nije potrebno).
4. Pritisnite ili da listanjem pronaete pod-meni Zvuk tastera, pa pritisnite YES da ga izaberete.
4 Podeavanje
2 3 4
Zvuci i upozorenja
Minutni podsetnik
ommercial Use
Preice Kada se koriste preice, gore navedena uputstva treba da se primene na sledei nain:
Da podesite odgovarajuu opciju za zvuk tastera 1. Pritisnite ili da otvorite glavni meni. 2. Pritisnite da izaberete meni Podeavanje. 3. Pritisnite da izaberete pod-meni Zvukovi i znaci. 4. Pritisnite da izaberete pod-meni Zvuk tastera. 5. Pritisnite ili da listanjem pronaete
opciju Ton. 6. Pritisnite YES da odaberete opciju tona. 7. Da se vratite u standby, pritisnite i zadrite NO.
Savet: Da proverite koja je opcija trenutno izabrana i ostavite je nepromenjenom: listajte do te opcije i izaite ostavivi je nepromenjenu tako to ete pritisnuti .
Tekst na ekranu5. Pritisnite ili da listanjem pronaete opciju Ton, pa pritisnite YES da je izaberete. Sada ste zvuk tastera podesili na tonove.
6. Pritisnite i zadrite da se vratite u standby.
Zvuk tastera
trenutno odabrani meni.
Istaknuti tekst pokazuje gde se u menijima trenutno nalazite. Ako pritisnete , taj meni ete otvoriti (ili ete odabrati tu opciju).
Sivi tekst znai da je ta funkcija privremeno nedostupna, na primer zbog oblika pretplate ili zato to nije ukljuena neka odreena opcija podeavanja.
Ispunjeni krui znai da je opcija uz koju stoji trenutno izabrana.
Kvaica znai da je ta stavka trenutno odabrana.
Podeavanje Zvuci i upozorenja1
2 3 4
Zvuci i upozorenja Jaina zvona Postepeno... Vibrac. funkcija Signali zvona
1 2 3 4
2 3 4
Postepeno...
Tekui poziv*
3 Poziv info 4 Podeavanje 5 Dodaci 6 WAP usluge 7 Moje preice
Nai i pozvati Dodati broj
Nai i izmeniti Grupe
Obrasci Poslato Opcije
Trokovi poziva Mer. vremena Sledei poziv
Opcije Iskljuiti tonove* Privr.prek.poziv* Zameniti pozive* Oslobod. aktivni* Pridruiti pozive* Prebaciti poziv* Osloboditi sve*
Zvukovi i znaci Profili
Vreme i datum Zakljuavanje
Data komunik.
Napominjemo da neki meniji zavise od mree i oblika pretplate.
Kalendar Budilnici
Podeav.WAPa Izbrisati ke
Izmena preica
Upoznavanje sa telefonom 11
Not fo r C
ommercial Use Unoenje slova Slova moete da unosite kada dodajete nova imena u telefonski imenik ili kada piete poruke (SMS).
Pored normalnog naina unoenja slova u telefon uobiajenim jednostavnim metodom, pri pisanju tekstova kao to su poruke moete da primenjujete i metod eZiText, pod uslovom da je podran na jeziku koji izaberete za pisanje. Primenom metoda eZiText unoenje teksta se ubrzava.
Jezik pisanja Pre nego to ponete da unosite slova, treba da izaberete jezike na kom elite da piete.
Da izaberete jezik na kom elite da piete 1. Listajte do Podeavanje, YES, Jezik, YES,
Upisivanje, YES. 2. Listajte do jezika kojim elite da se sluite kada
budete unosili slova i pritisnite . Ako poelite da se sluite nekim drugim jezikom, ponovite postupak iz take 2.
3. Pritisnite YES da izaete iz ovog menija.
Savet: Da u toku pisanja odaberete neki drugi jezik na biste hteli da piete, pritisnite i zadrite (da se pokae meni opcija) i izaberite Metod upisiv.
Jednostavni nain unoenja teksta Kada unosite imena u telefonski imenik, slova uvek unosite na uobiajeni jednostavni nain.
U sledeem primeru napisaemo SMS poruku:
Da slova unesete jednostavnim metodom 1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES. 2. Odgovarajui taster , ili
pritiite nekoliko puta, sve dok se na ekranu ne pojavi slovo koje elite da unesete.
Pritisnite... da dobijete... Razmak - ? ! . : ; " ' < = > ( ) _ 1
A B C Å Ä 2 Γ
D E F É 3 Φ
G H I 4
J K L 5 Λ
M N O Ö 6
P Q R S ß 7 Π Σ
T U V Ü 8
W X Y Z 9
+ & @ / ¤ % $ £ § æ 0 Θ Ξ Ψ
12 Upoznavanje sa telefonom
Not fo r C
ommercial Use
Primer: Da unesete A, pritisnte jednom. Da unesete B, brzo pritisnite dva puta. Da biste unosili mala slova, pritisnite , unesite
odgovarajue slovo, na primer A. Mala slova sada unosite sve dok ponovo ne pritisnete .
Da biste unosili brojeve, pritisnite i zadrite bilo koji taster sa brojem.
Da briete slova i brojeve, pritiite .
Metod upisivanja eZiText Metod upisivanja eZiText moete da koristite za pisanje tekstova poput pisanih poruka ili poruka koje aljete kada askate. Metod eZiText koristi ugraeni renik pomou kog prepoznaje najee
koriene rei koje slede iza svake kombinacije pritisaka na tastere. Tako svaki taster pritiete samo jednom, ak i ako slovo koje elite da unesete nije prvo na tasteru. Posle svakog pritiska na neki od tastera predlae vam se neka re.
Napomena: Pre korienja metoda eZiText izaberite jezik na kom elite da piete. Pogledajte Da izaberete jezik na kom elite da piete na strani 12.
Da slova unosite metodom eZiText 1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES.
Napomena: Na ekranu se nakratko pojavljuju logo eZi i izabrani metod unoenja teksta ili jezik.
2. Ako, na primer, elite da napiete re Ericsson, pritisnite , , , , , ,
, . Ako je re koja se tada pokae ona koju ste hteli:
pritisnite da je prihvatite i da dodate razmak.
# *↵
da prelazite sa velikih na mala slova ili obrnuto
pritiite i zadravajte da unosite brojeve
Pritisnite... da dobijete...
Upoznavanje sa telefonom 13
Not fo r C
ommercial Use Ako re koju elite da unesete ne uspete da pronaete pritiskanjem ili :
pritisnite i zadrite da preete na obini nain upisivanja rei (abc). Pomerite kursor sluei se tasterima sa strelicama, pa slova izbriite pritiskanjem . Slova unosite pritiskanjem odgovarajuih tastera onoliko puta koliko je to potrebno da dobijeteslovo koje elite da unesete. Kada zavrite, pritisnite da umetnete razmak i pritisnite i zadrite da se vratite na pisanje metodom eZiText.
3. Nastavite sa pisanjem poruke. Vidite i Da poaljete pisanu poruku na strani 42.
Savet: Pritisnite i zadrite da dobijete opcije, na primer za unoenje simbola kao to je taka.
Upotreba tastera kada za upisivanje teksta primenjujete metod eZiText
Metod upisivanja Pritisnite i zadrite da promenite metod upisivanja.
Prihvatanje rei Pritisnite da prihvatite predloenu re, a da dodate razmak.
Predlozi rei Vie puta pritiite ili da biste mogli da listate predloge rei.
Simboli Pritiite i zadravajte da unesete simbole i znakove interpunkcije kao ? i ,. Sa jednog na drugi simbol pomerajte se pritiskanjem tastera sa strelicama. Pritisnite YES da izaberete neki od simbola.
Cifre Za unoenje cifara pritiite i zadravajte tastere sa brojevima.
Iskljuivanje velikih slova Pritiite kada elite da preete sa velikih na mala slova i obrnuto.
Savet: Zavisno od toga ta piete, pre i/ili posle unoenja slova moda e trebati da pritisnete .
14 Upoznavanje sa telefonom
Not fo r C
ommercial Use Prilagoavanje telefona linim potrebama Podeavanja na telefonu moete da prilagodite vaim linim potrebama.
Signali zvona Za zvono moete da odredite jainu zvuka, izaberete neki od raznih opcija za signal za pozive ili da komponujete sopstveno zvono.
Jaina zvuka zvona Zvono moete da podesite na jednu od est razliitih jaina. Zvono moe i da se iskljui (0).
Da podesite jainu zvuka zvona 1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,
Jaina zvona, YES. 2. Pritisnite ili da pojaate ili stiate zvono. 3. Pritisnite YES da ovu opciju podeavanja sauvate.
Savet: Ako elite da se zvono prilikom podeavanja ne uje, podesite ga pomou tastera za regulisanje zvuka na bonoj strani telefona.
Da ukljuite ili iskljuite zvono 1. Iz standby-ja pritisnite i zadrite . 2. Izaberite Uklj. Neujno i pritisnite YES.
Iskljuuju se svi zvuci osim zvona budilnika i signala za istek odbrojavanja vremena. Da ovo ponitite, ponovite postupak iz take 1, izaberite Isklj. Neujno i pritisnite YES.
Postepeno pojaavanje zvona Moete da izaberete zvuk zvona koje se postepeno pojaava od najtieg do najglasnijeg.
Da ukljuite ili iskljuite postepeno pojaavanje zvona
1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES, Postepeno pojaavanje zvona, YES.
2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Vrsta signala zvona Signal za svoje zvono moete da izaberete sa liste raznih zvukova i melodija.
Da izaberete signal za zvono 1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,
Vrste zvona, YES, Govorni pozivi, YES. 2. Izaberite zvuk zvona, pa pritisnite YES.
Prilagoavanje telefona linim potrebama 15
Not fo r C
ommercial Use Savet: Ako elite da se zvono prilikom podeavanja ne uje, podesite ga pomou tastera za regulisanje zvuka na bonoj strani telefona.
Posebna zvona za pozive pojedinih osoba Ako vam je u pretplatu ukljuena identifikacija pozivne linije (Calling Line Identification CLI), za do deset osoba koje vas pozivaju moete da podesite posebna zvona.
Ako se poslednjih sedam cifara broja osobe koja vas poziva podudara sa brojem kojem ste dodelili posebno zvono, oglasie se posebno zvono za tu osobu.
U telefonske brojeve moete da unesete i upitnike. Tako, na primer, 012345??? znai da e se svi brojevi izmeu 012345000 i 012345999 oglaavati istim posebnim zvonom. Da unesete upitnik, pritisnite i zadrite .
Da za neku osobu podesite posebni zvuk zvona 1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,
Vrste zvona, YES, Posebna zvona, YES, Dodati novo?, YES.
2. Unesite nekoliko slova imena kontakta i pritisnite YES. 3. Izaberite kontakt.
4. Izaberite zvuk zvona, pa pritisnite YES. Kontakt koji ste izabrali pojavljuje se na listi kontakata sa posebnim zvonima koju moete da menjate ili briete.
Komponovanje sopstvenog zvona Moete da komponujete osam razliitih naina oglaavanja zvona.
Da komponujete ili izmenite nain oglaavanja zvona
1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES, Moje melodije, YES.
2. Izaberite neku od melodija i pritisnite YES: 3. Pritiite da izbriete note. 4. Note se unose pomou tastera:
Da unesete dugu notu, taster pritisnite i zadrite.
Da notu povisite za jednu oktavu, pritisnite .
Pritisnite jednom da notu povisite za pola tona.
Pritisnite dva puta da notu snizite za pola tona.
H
Not fo r C
ommercial Use 5. Da melodiju presluate, pritisnite YES. 6. Pritisnite YES jo jednom da je sauvate ili pritisnite
NO da nastavite sa komponovanjem.
Signaliziranje vibriranjem Moete da izaberete da vas na dolazni poziv upozorava zujanje vibracione jedinice. Signaliziranje vibriranjem moete da podesite na jedan od sledeih naina:
Ukljueno (svo vreme) Uklj. kad Ne. (ukljueno kada je zvono iskljueno
ili kada je telefon podeen na Neujno) Iskljuiti (svo vreme)
Da podesite signaliziranje vibriranjem 1. Listajte do Podeavanje, YES, Zvukovi i znaci, YES,
Vibrac. funkcija, YES. 2. Izaberite opciju koju elite da podesite,
pa pritisnite YES.
Signal za poruku Signal za poruku moete da podesite na kljocanje (klik), tonove ili Neujno.
Izaberite Signal za por. u meniju Podeavanje/ Zvukovi i znaci, pa zatim izaberite signal koji elite da podesite.
Slike U trenutku kupovine u telefonu ste zatekli nekoliko slika. Moete da:
priloite sliku nekoj pisanoj poruci. izmenite sliku postavite sliku za pozadinu kada ste u standby-ju.
nacrtate sopstvenu sliku. 1. Listajte do Dodaci, YES, Slike, YES, Moje slike, YES. 2. Pritisnite YES da moete da ponete da crtate. 3. Da sliku sauvate, dva puta pritisnite YES.
Da izmenite sliku 1. Listajte do Dodaci, YES, Slike, YES. 2. Izaberite grupu slika i pritisnite YES. 3. Izaberite sliku i pritisnite YES da biste mogli
da ponete sa izmenama. 4. Da sliku sauvate, dva puta pritisnite YES.
Slika se smeta u Moje slike.
Prilagoavanje telefona linim potrebama 17
Not fo r C
ommercial Use Kada menjate sliku: Slika u pozadini
Slike mogu da se podese za pozadinu kada je telefon u standby-ju.
Da neku od slika postavite kao pozadinu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Pozadina,
YES, Odabrati sliku, YES. 2. Listajte do slike koju elite da podesite kao pozadinu
i dva puta pritisnite YES. Da ukljuite ili iskljuite pozadinu sa slikom, izaberite
Aktivirati u meniju Podeavanje/Ekran/Pozadina.
tednja ekrana i slika pri neaktivnosti (skrin sejver) Moete da podesite da se ekran automatski uspava ako nekoliko sekundi ne pritisnete nita na telefonu. Pri tom ekran moe da bude prazan ili moete da podesite da se na njemu pokazuje slika koju izaberete za skrin sejver.
Da ukljuite ili iskljuite tednju ekrana Listajte do Podeavanje/Ekran/tednja ekrana/
izaberite opciju.
Napomena: Ako je ukljuena tednja ekrana i iskljuena slika pri neaktivnosti (skrin sejver), kada
Pritisnite... da... pomerite kursor gore i levo. pomerite kursor prema gore. pomerite kursor gore i desno. pomerite kursor levo. podignete ili spustite olovku. Pritisnite i zadrite da preete sa zumiranja na punu veliinu i obrnuto. pomerite kursor desno. pomerite kursor dole i levo. pomerite kursor dole. pomerite kursor dole i desno. menjate debljinu linije. moete da pregledate meni Opcije. zatvorite obradu slika. pritisnite i zadrite da odstranite sliku. pomerite kursor za 1, 5 ili 10 mesta. prelazak sa crne ne belu olovku i obrnuto.
18 Prilagoavanje telefona linim potrebama
Not fo r C
ommercial Use se na telefonu nekoliko sekundi ne pritisne nijedan od tastera automatski e se aktivirati prazan ekran.
Da ukljuite ili iskljuite sliku pri neaktivnosti (skrin sejver)
1. Listajte do Podeavanje/Ekran/Ekran pri neakt. 2. Izaberite sliku (skrin sejver) ili Iskljuiti, YES.
Napomena: Da biste mogli da koristite skrin sejver, prethodno treba da je ukljuena tednja ekrana i izabrana slika koja elite da se pokazuje kada je ekran neaktivan.
Zvuk tastera Zvuk tastera moete da podesite na kljocanje (klik), tonove ili Neujno.
Izaberite Zvuk tastera u meniju Podeavanje/Zvukovi i znaci, pa zatim izaberite zvuk koji elite da podesite za tastere.
Minutni podsetnik Ako ukljuite minutni podsetnik, u toku poziva posle svakog minuta ujete bip.
Izaberite Minut. podsetnik u meniju Poziv info/Mer. vremena, pa zatim izaberite Ukljueno ili Iskljuiti.
Jezik na kom su ispisani meniji Veina SIM-kartica za jezik na kom su ispisani meniji automatski podeava jezik zemlje u kojoj su kupljene, Automatski. Ako ovo nije sluaj, podeen je engleski.
Da promenite jezik menija 1. Listajte do Podeavanje, YES, Jezik, YES, Meniji, YES. 2. Izaberite jezik i pritisnite YES.
Napomena: Uvek moete da izaberete Automatski pritiskanjem 8888 iz standby-ja. Uvek moete da izaberete engleski pritiskanjem
0000 iz standby-ja.
Svetlo na ekranu Svetlo na ekranu moe da se podesi na automatski, iskljueno ili ukljueno. Kada odaberete automatski, svetlo ekrana se gasi nekoliko sekundi posle pritiska na poslednji taster. Moete da izaberete i boju koju elite da koristite.
Izaberite Svetlo u meniju Podeavanje/Ekran, pa zatim izaberite opciju koju elite da podesite.
Prilagoavanje telefona linim potrebama 19
Not fo r C
ommercial Use Boja u pozadini Za osobe koje ste uneli u imenik moete da izaberete pozadine posebnih boja. Kada vas neka od tih osoba pozove, svetlo ekrana poprima njenu odgovarajuu boju.
Da za neku osobu podesite posebnu boju 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.
bojom, YES, Dodati novo?, YES. 2. Izaberite kontakt, YES. 3. Izaberite boju za pozadinu, YES.
Da promenite boju pozadine za neku osobu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.
bojom, YES. 2. Izaberite kontakt koji elite da izmenite, YES. 3. Izaberite Promena boje, YES. 4. Izaberite novu boju, YES.
Da izbriete posebnu boju za neku osobu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES, Signaliz.
bojom, YES. 2. Izaberite kontakt za koji elite da izbriete boju
u pozadini, YES. 3. Izaberite Izbrisati, YES.
Vreme i datum Vreme se pokazuje uvek kada je telefon u standby-ju.
Da podesite asovnik 1. Listajte do Podeavanje, YES, Vreme i datum, YES,
Podeav. as., YES. 2. Unesite vreme i pritisnite YES.
Ako izaberete 12-asovni nain prikazivanja vremena, sa prepodnevnog (am) na poslepodnevno (pm) vreme i obrnuto moete da prelazite pritiskanjem .
Moete da izaberete 12-asovni ili 24-asovni nain prikazivanja vremena.
Izaberite Na. prik. vrem. u meniju Podeavanje/ Vreme i datum, pa zatim izaberite nain prikazivanja vremena koji elite da podesite.
Datum Kada je telefon u standby-ju, trenutni datum moete da podesite pritiskanjem nekog od tastera za regulisanje jaine zvuka.
Da podesite datum 1. Listajte do Podeavanje, YES, Vreme i datum, YES,
Podeav.datuma, YES. 2. Unesite datum, pa pritisnite YES.
20 Prilagoavanje telefona linim potrebama
Not fo r C
ommercial Use Moete da izaberete i neki drugi nain prikazivanja datuma.
Izaberite Na.prik.datuma iz menija Podeavanje/ Vreme i datum, pa zatim izaberite nain prikazivanja datuma koji elite da podesite.
Nain odgovaranja Kada koristite prenosivu handsfri jedinicu, moete da izaberete da se na pozive javljate pritiskom na bilo koji taster (osim tastera NO) ili da telefon podesite da se na pozive javlja automatski.
Da izaberete nain javljanja na pozive 1. Listajte do Podeavanje, YES, Handsfri, YES, Nain
javljanja, YES. 2. Izaberite neku od opcija za javljanje na pozive
i pritisnite YES.
Tekst pozdrava Kada ukljuite ili iskljuite telefon, na ekranu se pojavljuje standardni pozdrav. Umesto njega moe da se pojavi pozdrav vaeg operatora.
Ako prikazivanje pozdrava elite da prekinete, pritisnite taster NO.
Da izaberete pozdrav 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES,
Pozdrav, YES. 2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES.
Pozdrav moete i da iskljuite tako to ete izabrati Iskljuiti.
Da ukljuite ili iskljuite pozdravnu melodiju 1. Listajte do Podeavanje, YES, Ekran, YES,
Pozdrav, YES. 2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES. 3. Izaberite Zvuk animacije, YES, Ukljueno ili
Iskljuiti, YES.
Prikaz broja telefona Moete da proveravate svoj broj (svoje brojeve) telefona.
Izaberite Moji brojevi u meniju Podeavanje/Ekran. Ako vam broj nije smeten na SIM-karticu, moete da ga unesete sami.
Zakljuavanje tastature Da spreite nenamerno biranje brojeva, tastaturu moete da zakljuate.
Prilagoavanje telefona linim potrebama 21
Not fo r C
ommercial Use Napomena: Pozivi na meunarodni broj za pomo u hitnim sluajevima 112 i dalje su mogui, ak i kada je tastatura zakljuana.
Tastatura ostaje zakljuana: dok ne odgovorite na dolazni poziv dok je ne otkljuate.
Da tastaturu zakljuate runo 1. Pritisnite i zadrite 2. Izaberite Zaklj. tastaturu i pritisnite YES.
Automatsko zakljuavanje tastature Automatsko zakljuavanje znai da se tastatura zakljuava sama ako se 25 sekundi ne pritisne nijedan taster.
Da ukljuite ili iskljuite automatsko zakljuavanje tastature
1. Listajte do Podeavanje, YES, Zakljuavanje, YES, Auto-zaklj.tast., YES.
2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Da otkljuate tastaturu 1. Pritisnite i zadrite 2. Izaberite Iskljuiti zakljuavanje tastature?
i pritisnite YES.
Moje preice Omiljene funkcije moete da smestite u meni Moje preice. Na ovaj nain moete da ubrzate i olakate otvaranje funkcija koje najvie koristite. U trenutku kupovine telefona meni Moje preice ve sadri nekoliko funkcija koje, ako elite, moete da odstranite.
Da funkciju ukljuite u Moje preice 1. Listajte do Moje preice, YES, Izmena preica, YES. 2. Izaberite funkciju sa liste pritiskanjem . 3. Unesite broj pozicije u meniju na koju svoju funkciju
elite da smestite i pritisnite YES. Da dodate jo neku funkciju, ponovite postupke iz taaka 2 i 3. Da neku funkciju odstranite, ponovite postupke iz taaka 1 i 2.
4. Pritisnite YES da izaete iz liste.
22 Prilagoavanje telefona linim potrebama
Not fo r C
ommercial Use Profili Profil je grupa opcija ili parametara odabranih tako da telefon prilagode odreenim situacijama. Kada, na primer, idete na sastanak, jednostavno moete da izaberete profil Poslovni sast. i tim se podeava nekoliko opcija kojim se telefon prilagoava uslovima sastanka iskljuuje se zvono itd.
Neke vrste dodatne opreme za telefon profile mogu da aktiviraju automatski. Na primer, im na telefon prikljuite prenosivi handsfri, aktivira se profil Prenosivi h-fri.
Profili Na telefonu imate pet profila:
Standardni Sastanak Napolju Prenosivi h-fri (prenosivi handsfri) Kuni.
Kada ga tek kupite, na telefonu je podeen Normalno profil. Ne moete da dodajete nove profile, ali moete da menjate nazive i opcije za podeavanja koja su ukljuena u ve postojee, ili da u postojee profile ukljuujete dodatnu opremu. Naziv profila
Standardni ne moe da se promeni. U njega ne moe da se ukljuuje ni dodatna oprema.
Da profil izaberete runo 1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izbor
profila, YES. 2. Izaberite profil i pritisnite YES.
Da promenite naziv za profil 1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izmena
profila, YES, Naziv profila, YES. 2. Unesite novi naziv i pritisnite YES.
Da promenite neku opciju podeavanja u profilu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Profili, YES, Izmena
profila, YES. 2. Izaberite pozdrav i pritisnite YES. 3. Promenite izabrane opcije podeavanja u profilu
i pritisnite YES da to potvrdite.
Sva podeavanja u profilima moete da resetujete (vratite) na stanje u kom ste ih zatekli u trenutku kupovine telefona.
Izaberite Reset profila u meniju Podeavanje/Profili.
Prilagoavanje telefona linim potrebama 23
Not fo r C
ommercial Use Automatsko aktiviranje Profil Prenosivi h-fri se aktivira automatski im telefon upotrebite sa prenosivim handsfri priborom. Ako je trenutno odabrani profil aktiviran automatski, im iz telefona iskljuite dodatni pribor podesie se profil koji je bio aktivan pre njene upotrebe.
Opti reset Biranjem Resetovati sve menije i funkcije na telefonu moete da resetujete (podesite) na stanje u kom ste ih zatekli u trenutku kupovine telefona Ako uz to elite i da izbriete sve podatke koje ste uneli u imenik, pisane poruke i parametre za WAP, umesto toga izaberite Resetovati sve.
Da resetujete telefon 1. Listajte do Podeavanje, YES, Glavni reset, YES. 2. Izaberite Resetovati ili Resetovati sve, pa pritisnite YES. 3. Unesite kôd za zakljuavanje telefona (0000 ili svoj
novi kôd, ako ste njim zamenili ovaj) i pritisnite YES.
Pozivanje U ovom odeljku date su informacije o funkcijama vezanim za pozive koje moete da koristite sa vaim telefonom.
Pozivanje i odgovaranje na pozive Da biste mogli da pozivate i primate pozive, prethodno treba da ukljuite telefon i da se nalazite u dometu mree.
Pozivanje 1. Unesite pozivni broj grada i telefonski broj. 2. Pritisnite YES.
Prekidanje poziva Pritisnite NO da poziv prekinete.
Menjanje jaine zvuka u slualici Zvuk u slualici u toku poziva moete da promenite pritiskanjem tastera za regulisanje jaine zvuka na bonoj strani telefona.
Da zvuk pojaate, pritisnite gornji taster. Da zvuk stiate, pritisnite donji taster.
24 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Iskljuivanje mikrofona Mikrofon u toku poziva moete da iskljuite.
Da mikrofon iskljuite, pritisnite i zadrite . Da nastavite sa razgovorom, ponovo pritisnite
i zadrite .
Ponavljanje biranja prethodno biranog broja U meniju Lista poziva moete da pronaete brojeve koje ste pozivali, na pozive sa kojih ste odgovorili ili koje ste propustili.
Da ponavljate biranje prethodno pozivanog broja 1. Iz standby-j a pritisnite YES da otvorite meni Lista
poziva. 2. Pritiite ili da ga listate. 3. Kada se istakne broj koji elite da pozovete, pritisnite
YES da ga pozovete. Vidite Lista poziva na strani 27.
Pozivanje brojeva u inostranstvu 1. Pritisnite i drite dok ne dobijete znak +.
+ kod meunarodnih poziva zamenjuje meunarodni prefiks (broj koji se u zemlji iz koje pozivate stavlja ispred pozivnog broja zemlje koju pozivate).
2. Unesite pozivni broj za zemlju, pozivni broj grada (bez nule na poetku) i telefonski broj.
3. Pritisnite YES.
Pozivanje pomoi u hitnim sluajevima 1. Unesite 112 (meunarodni broj slubi za pomo
u hitnim sluajevima). 2. Pritisnite YES.
Va telefon podrava meunarodni broj slubi za pomo u hitnim sluajevima 112. To znai da, pod uslovom da ste u dometu GSM mree, ove brojeve normalno moete da pozivate za traenje pomoi u hitnim sluajevima u bilo kojoj zemlji, bez obzira na to da li vam je SIM-kartica umetnuta u telefon ili ne.
Napomena: Mogue je da neki operatori mrea zahtevaju da je SIM-kartica umetnuta, a u nekim sluajevima i da se unese PIN.
Brojevi slubi za pomo u hitnim sluajevima U nekim dravama se kao broj slubi za pomo u hitnim sluajevima ne spominje 112. Va operator vam je zato na SIM-karticu moda uneo lokalne brojeve slubi za pomo u hitnim sluajevima koje moete da koristite pored ovog meunarodnog broja.
Pozivanje 25
Not fo r C
ommercial Use Primanje poziva Kada primite poziv, telefon zvoni, a na ekranu se pokazuje Odgovoriti?
Ako vam je u pretplatu ukljuena usluga identifikacije pozivne linije i ako ga osoba koja vas poziva alje, na ekranu se pokazuje broj sa kog ste pozvani. Ako ste u telefonski imenik uneli i ime osobe koja vas poziva i njen broj, na ekranu se pokazuje ime. Ako mrea ne alje broj sa kog ste pozvani, na ekranu se pokazuje Nije otkriven.
Javljanje na poziv Pritisnite YES da na poziv odgovorite.
Odbijanje poziva Pritisnite NO, ili Da poziv odbijete, dva puta pritisnite bilo koji
od tastera za regulisanje zvuka na bonoj strani telefona.
Ako njena to mrea podrava, osoba koja vas poziva tada uje ton zauzea. Ako je ukljuena opcija Preusm. poziva Kod zauzea, poziv se preusmerava na broj koji ste za to odredili. Vidite Preusmeravanje dolaznih poziva na strani 34.
Proputeni pozivi Ako ste propustili neki od poziva, u standby-ju e na ekranu pisati Proputeni pozivi: 1. (Prikazani broj predstavlja broj proputenih poziva.)
Da proverite koje pozive ste propustili 1. Pritisnite YES. 2. Ako elite da pozovete neki od brojeva sa ove liste,
izaberite ga i pritisnite YES.
Ako proputene pozive ne elite da vidite odmah, pritisnite NO. Uvek moete da ih proverite i posle.
Izaberite Proputeni poz. u meniju Poziv info.
Prikazivanje i sakrivanje sopstvenog broja Ako vaa pretplata to podrava, kada pozivate neki odreeni broj moete da izaberete da prikaete ili da sakrijete svoj broj.
Da sakrijete ili prikaete svoj telefonski broj 1. Unesite telefonski broj koji elite da pozovete. 2. Pritiite dok se na ekranu ne pojavi meni
Poziv info. 3. Pritiite dok se ne istakne Sledei poziv,
pa pritisnite YES. 4. Izaberite Sakriti moj broj ili Prikaz. moj broj
i pritisnite YES da broj pozovete.
26 Pozivanje
ommercial Use ifrovanje ifrovanje je ugraena sposobnost kodiranja poziva i poruka radi dodatnog obezbeenja podataka.
Ako se na ekranu u toku poziva vidi trougao sa uzvinikom u sredini, to je znak da mrea trenutno ne prua ifrovanje.
Lista poziva Lista poziva je memorija brojeva u koju ulaze informacije (vreme, datum, broj telefona i ime) o poslednjih 20 brojeva koje ste pozvali, sa kojih ste primili poziv ili ije ste pozive propustili. Kada broj poziva pree 20 , najstariji poziv se brie sa liste.
Pozivi se na listu smetaju po hronolokom redu, osim poslednjeg broja koji se uvek pokazuje na prvom mestu. Ako poziv proverite u roku od 24 asa, na ekranu se vidi vreme poziva. Inae se vreme zamenjuje datumom.
Ako je broj sa kog ste pozvani sakriven, ekran pokazuje Nije otkriven.
Da pozovete neki od brojeva sa liste poziva 1. Pritisnite YES kada je telefon u standby-ju. 2. Izaberite broj koji elite da pozovete i pritisnite YES.
Savet: Lista poziva moe da se izabere i u meniju Poziv info.
Podatke sa liste poziva moete da izbriete. Izaberite Izbr. listu poziva u meniju Poziv info/Opcije.
Da listu poziva ukljuite ili iskljuite 1. Listajte do Poziv info, YES, Opcije, YES, Aktivir.liste
poz., YES. 2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Podaci sa liste e da se izbriu ako izaberete Iskljuiti, pa zatim prihvatite brisanje liste.
Telefonski imenik Va telefon poseduje telefonski imenik u koji moete da smetate brojeve sa odgovarajuim imenima (stavke). Ovo znai da broj, umesto da ga unesete ponovo, na ekran moete da pozovete iz imenika.
Smetanje broja u imenik Kada broj poelite da smestite u imenik, posluite se funkcijom Dodati broj iz menija Tel. imenik. Ako ste brojeve ve pozivali ili sa njih primali pozive, moi ete da ih pronaete na listi Dodati broj.
Pozivanje 27
ommercial Use Svaki broj koji unesete u imenik dobiva broj
pozicije. Ako elite, moete da izaberete da stavke umesto po imenu poredate po broju broju mesta.
Ako imate nameru da telefon koristite i kod kue i u inostranstvu, bilo bi dobro da sve brojeve unesete u imenik kao meunarodne, tj. sa znakom +, pozivnim brojem za zemlju, pozivnim brojem grada i telefonskim brojem. Pritisnite i zadrite da unesete znak +.
Da u imenik uz broj unesete i ime 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Dodati broj, YES. 2. Izaberite Dodati novo? ili bilo koji broj sa liste
pritiskom na YES. 3. Unesite telefonski broj koji elite da unesete u imenik
i pritisnite YES. 4. Unesite ime koje elite da uvate uz taj telefonski
broj i pritisnite YES. Vidite Unoenje slova na strani 12.
5. Pritisnite YES jo jednom da stavku smestite na predloenu poziciju.
Napomena: Za ime koje ste uneli u imenik moete da izaberete i pozadinu u posebnoj boji. Za detaljnije informacije o ovome pogledajteBoja u pozadini na strani 20.
Pozivanje brojeva koje ste smestili u telefonski imenik Za pozivanje broja koji ste smestili u imenik koristite funkciju Nai i pozvati.
Da pozovete broj koji se uva u telefonskom imeniku
1. Pritisnite i drite dok ne dobijete meni Nai i pozvati.
2. Unesite ime ili nekoliko prvih slova imena (redosled po imenu) koje ste uneli uz broj koji elite da pozovete, pa pritisnite YES. Ako ime koje se pokae na ekranu nije ono koje ste traili, pritiite ili dok ne dobijete tano ime i broj.
3. Pritisnite YES da pozovete.
Preice do stavki u telefonskom imeniku Brojeve koje ste uneli na mesta 1-9 moete da pozivate tako to u standby-ju unesete broj mesta na kom ih uvate, pa zatim pritisnete YES.
Primer: Pritisnite , pa zatim YES.
28 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Kada ste u stanby-ju, stavke moete da traite tako to ete pritisnuti jedan od tastera kako biste pronali prvu stavku koja poinje prvim slovom sa tog tastera ili najbliim slovom iza njega.
Primer: Pritisnite i zadrite da dobijete prvu stavku
koja poinje slovom G (ili najbliim slovom iza njega). Zatim pomou tastera ili listajte prema gore ili prema dole. Kada pronaete stavku koju ste traili, pritisnite YES da je pozovete.
Traenje da se broj unese u telefonski imenik Ako je ukljuena opcija Traiti unoenje, telefon vas za svaki broj koji pozovete ili sa kog vas neko pozove poziv pita da li elite da ga unesete u imenik, ako nije unet ve pre.
Da ukljuite ili iskljuite Traiti unoenje 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Traiti
unoenje, YES. 2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Napomena: Ako elite da u telefonski imenik moete da unosite brojeve sa kojih ste pozvani, u pretplatu treba da vam je ukljuena usluga identifikacije pozivne linije (Calling Line Identification CLI).
Auriranje telefonskog imenika Brojeve iz telefonskog imenika moete da menjate i da ih briete iz njega.
Da izmenite neku stavku 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Nai i izmeniti, YES. 2. Unesite ime (ili prvih nekoliko slova imena) iz stavke
u koju elite da unesete izmene i pritisnite YES. 3. Pritisnite YES da odaberete eljenu stavku. 4. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES. 5. Kada zavrite sa unoenjem izmena, pritisnite YES
da ih sauvate.
Da neku stavku izbriete iz telefonskog imenika 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Nai i izmeniti, YES. 2. Unesite ime (ili prvih nekoliko slova imena) iz stavke
u koju elite da unesete izmene i pritisnite YES. 3. Kada se istakne stavka koju elite da izbriete,
pritisnite . 4. Pritisnite YES da to potvrdite.
Redosled Redosled po kom brojeve unosite u telefonski imenik moete da promenite tako da ih poredate po broju mesta umesto po imenima. To znai da ete prilikom korienja funkcija Nai i pozvati ili Nai i izmeniti traiti broj mesta na koje je broj smeten.
Pozivanje 29
ommercial Use Da izaberete eljeni redosled
1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Redosled, YES. 2. Izaberite redosled i pritisnite YES.
Memorije telefonskog imenika Stavke koje unesete u imenik smetaju se u memoriju na SIM-kartici.
Stavke mogu da se smetaju i u memoriju telefona. Kapacitet memorije u telefonu je 200 mesta i stavke se u nju smetaju kada se popune sva mesta na SIM- kartici. Ako stavke smestite u memoriju u telefonu, moi ete da ih koristite i ako sa telefonom budete koristili neku drugu SIM-karticu.
Kako da izaberete gde da unesete neku stavku Kada neku stavku smetate u telefonski imenik i telefon od vas zatrai da unesete broj mesta na koje elite da je smestite, moete da uradite sledee:
da broj smestite na prvo slobodno mesto koje vam se predloi - pritisnite YES.
da broj smestite na neko drugo mesto - pritisnite da izbriete ponueni broj mesta, unesite novi broj mesta i pritisnite YES.
da broj smestite u memoriju u telefonu - prethodno treba da znate koliko mesta imate na SIM-kartici. Ovo moete da proverite preko menija Stanje memorije, vidite strana 30. Ako na SIM-kartici imate, na primer, 200 mesta, da biste broj smestili na prvo mesto u memoriji telefona kao broj pozicije treba da unesete broj 201.
Spreavanje unoenja novih podataka preko postojeih Ako neki broj pokuate da smestite na mesto koje je ve zauzeto nekim drugim brojem, na ekran izlazi poruka Uneti preko? i broj koji je ve smeten na to mesto. Sada vam se nude dve opcije:
da postojei broj zamenite novim, pritisnite YES. ako stari broj ne elite da zamenite novim, pritisnite
NO. Unesite novi broj mesta i pritisnite YES.
Proveravanje stanja memorije Moete da proverite koliko ukupno mesta imate u memorijama i koliko ste ih ve iskoristili.
Da proverite stanje memorija Listajte do Tel. imenik, YES, Stanje memorije, YES.
30 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Ako ste stavke smestili u memoriju telefona, moete da ih briete.
Da iz memorije telefona izbriete sve stavke 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Izbrisati
sve, YES. 2. Ponovo pritisnite YES. 3. Unesite kôd za zakljuavanje telefona (0000 ili neki
drugi, koji ste sami odabrali, vidite Zakljuavanje telefona na strani 61), pa pritisnite YES.
Napomena: Stavke sa SIM kartice nee biti izbrisane.
Grupe Moete da oformite i grupe stavki iz imenika. Tada pisane poruke moete da aljete istovremeno svim lanovima neke grupe. Vidite Pisane poruke na strani 42.
Da oformite novu grupu 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Grupe, YES, Dodati
novo?, YES. 2. Unesite naziv za novu grupu i pritisnite YES. 3. Listajte do Dodati novo?, pa pritisnite YES. 4. Izaberite stavku u telefonskom imeniku i pritisnite YES.
5. Da dodate sledei broj, ponovite postupke iz taaka 3 i 4.
6. Pritisnite NO da izaete iz ovog menija.
Da nekoj od postojeih grupa dodate novog lana
Izaberite grupu u koju elite da dodate lana, pa zatim izaberite Izmeniti/Dodati novo?. Izaberite novog lana, YES.
Kopiranje sa jedne SIM-kartice na drugu Stavke iz imenika sa jedne SIM-kartice moete da kopirate na drugu preko memorije telefona.
Ako u imeniku u memoriji telefona imate stavki koje elite dazadrite, te stavke prvo treba da prekopirate iz memorije telefona na SIM-karticu, inae e biti izbrisane.
Napomena: Odjednom moete da prekopirate samo 100 stavki. Pre nego to ponete sa kopiranjem proverite memorije i telefona i SIM-kartice, da se ne bi desilo da izbriete stavke koje elite da zadrite.
Napomena: Pre umetanja ili vaenja SIM-kartice uvek iskljuite telefon i odstranite punja.
Pozivanje 31
ommercial Use Da kopirate sa SIM-kartice u memoriju telefona
1. Umetnite SIM-karticu. 2. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Kopirati,
YES, Kopirati sa kart., YES. 3. Odnesite broj mesta na SIM-kartici od kog elite
da ponete da kopirate i pritisnite YES. 4. Ponovo pritisnite YES da pokrenete kopiranje.
Saekajte dok se na ekranu ne pokae Kopirano podataka iz imenika:.
Da kopirate iz memorije telefona na SIM-karticu 1. Umetnite SIM-karticu. 2. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Kopirati,
YES, Kopirati na kart., YES. 3. Unesite broj mesta na SIM-kartici od kog elite
da ponete da smetate stavke i pritisnite YES. Ako, na primer, na SIM-kartici imate 10 stavki koje elite da zadrite, izaberite mesto broj 11.
4. Ponovo pritisnite YES da pokrenete kopiranje. Saekajte dok se na ekranu ne pokae Kopirano podataka iz imenika:.
Vaa govorna pota Automatska sekretarica na mrei vaeg operatora omoguava osobama koje vas pozivaju da ostave glasovne poruke kada vi ne moete da se javite
na poziv. Zavisno od vaeg operatora, o tome da vam je neko ostavio poruku moete da budete obaveteni na razliite naine.
Veina operatora alje pisane poruke (SMS) u kojim se, na primer, trai da nazovete svoju govornu potu. Za detaljnije informacije vidite Pisane poruke na strani 42.
Drugi operatori alju poseban znak kojim vas obavetavaju o govornoj poti. U ovom sluaju na ekran izlazi ikona za govornu potu.
Korienje govorne pote Broj govorne pote moete da unesete u memoriju kako biste si olakali njeno pozivanje.
Da pozovete broj govorne pote 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES,
Br. gov. pote, YES. 2. Unesite broj za svoju govornu potu i pritisnite YES.
Da pozovete govornu potu Ppritisnite i zadrite iz standby-ja
Pozvati gov.po. moe da se izabere i u meniju Poruke.
32 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Primanje glasovnih poruka Kada primite govornu potu, iz telefona se uje bip i na ekran izlazi poruka Nova gov. por.
Pritisnite YES da primljenu govornu potu presluate. Ako elite da je presluate posle, pritisnite NO.
Vreme i trokovi poziva Ekran u toku poziva pokazuje vreme trajanja trenutnog poziva. Ako se pretplatite na informisanje o trokovima, ekran umesto toga pokazuje cenu (ili broj jedinica) poziva.
Vreme trajanja poziva Moete da proverite vreme trajanja za Poslednji poziv, Vreme odlaznih, Vreme prijema i Ukupno vreme.
Da proverite vreme trajanja poziva 1. Listajte do Poziv info, YES, Mer. vremena, YES. 2. Izaberite koje vreme trajanja elite da proverite
i pritisnite YES. 3. Ako elite da resetujete mera vremena trajanja
poziva, izaberite Reset vremena.
Trokovi poziva Mogu da se provere cana za Poslednji poziv i Ukupni trokovi svioh vaih poziva.
Da proverite vreme trajanja poziva 1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES. 2. Izaberite koje trokove poziva elite da proverite
i pritisnite YES. 3. Da resetujete mera trokova, izaberite
Bris.uk.trokova.
Napomena: Ako se pretplatite na informisanje o trokovima poziva, da izbriete brojae trokova ili vremena treba da unesete PIN2.
Odreivanje iznosa trokova poziva Cenu jedinice poziva moete da unesete preko funkcije tarifa. Ako ne unesete cenu jedinice poziva, na ekranu e da se pokazuje broj jedinica poziva.
Da unesete cenu jedinice poziva 1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,
Odrediti tarifu, YES. 2. Unesite PIN2 i pritisnite YES. 3. Izaberite Promeniti i pritisnite YES.
Pozivanje 33
ommercial Use 4. Unesite znak valutu koju elite da koristite,
(na primer din. za dinare) i pritisnite YES. 5. Unesite cenu jedinice poziva i pritisnite YES.
Da unesete decimalni zarez (taku), pritisnite .
Ograniavanje kredita za pozive Ako vaa mrea i operator to podravaju, moete da unesete ukupni iznos novca koji dozvoljavate da se potroi za pozive. Kada se taj iznos svede na nulu, pozivanje vie nije mogue. Napominjemo da je maksimalni kredit samo procenjena vrednost.
Da unesete maksimalni iznos kredita 1. Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,
Uneti kredit, YES. 2. Unesite PIN2 i pritisnite YES. 3. Izaberite Promeniti i pritisnite YES. 4. Unesite iznos i pritisnite YES.
Da podesite da je kredit neogranien, izaberite Neogranieno.
Savet: Broja poruka omoguava vam da vodite evidenciju o broju poslatih pisanih poruka. Za detaljnije informacije pogledajte Broja poruka na strani 44.
Preusmeravanje dolaznih poziva Ako na njega ne moete da odgovorite, dolazni govorni poziv moete da ppreusmerite na neki drugi broj.
Za govorne pozive moete da izaberete jednu od sledeih mogunosti preusmeravanja:
Preusm. uvek da preusmeravate sve govorne pozive Kod zauzea da pozive preusmeravate samo ako ste
ve na telefonu Nedostupno da pozive preusmeravate ako je telefon
iskljuen ili van dometa Nema odgovora da preusmeravate pozive na koje
se ne javite u nekom odreenom roku (zavisi od operatora).
Da ukljuite preusmeravanje poziva 1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,
Preusm. poziva, YES. 2. Izaberite opciju preusmeravanja i pritisnite YES. 3. Izaberite Aktivirati i pritisnite YES. 4. Unesite telefonski broj na koji elite da se pozivi
preusmeravaju i pritisnite YES, ili taj broj pozovite iz telefonskog imenika pritiui .
Napomena: Kada je ukljuena funkcija Zabraniti pozive, neke opcije za Preusm. poziva ne mogu da se aktiviraju. Vidite Zabranjivanje poziva na strani 38.
34 Pozivanje
ommercial Use Da iskljuite preusmeravanje poziva
1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Preusm. poziva, YES.
2. Listajte do opcije preusmeravanja koju elite da podesite i pritisnite YES.
3. Izaberite Ponititi i pritisnite YES. 4. Da proverite da li je neka opcija preusmeravanja
ukljuena ili iskljuena, izaberite Proveriti status.
Mogu da se proveravaju statusi svih opcija za preusmeravanje.
Izaberite Proveriti sve iz menija Podeavanje/ Pozivi - opcije/Preusm. poziva.
Vie od jednog poziva Sa ovim telefonom istovremeno moete da upravljate sa vie od jednog poziva. Tako, na primer, trenutni poziv moete privremeno da prekinete dok pozivate neki drugi broj ili odgovarate na neki drugi poziv, a zatim moete da prelazite sa jednog poziva na drugi. Moete da podesite i konferencijski poziv kako bi u razgovoru moglo da uestvuje do pet osoba.
Usluga poziva na ekanju Ako je ukljuena usluga poziva na ekanju, ako u toku nekog poziva primite i drugi poziv, u slualici se uje bip.
Da ukljuite ili iskljuite uslugu poziva na ekanju
1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Poz.na ekanju, YES.
2. Izaberite Aktivirati ili Ponititi, pa pritisnite YES. Da proverite da li je usluga poziva na ekanju ukljuena ili iskljuena, izaberite Proveriti status.
Pozivanje drugog broja 1. Privremeno prekinite poziv koji je trenutno u toku
pritiskom na YES. 2. Unesite broj koji elite da pozovete i pritisnite YES.
Da broj na ekran pozovete iz telefonskog imenika, pritisnite i zadrite .
Napomena: Privremeno moete da prekinete samo jedan poziv.
Pozivanje 35
Not fo r C
ommercial Use Primanje drugog poziva Ako je ukljuena usluga poziva na ekanju, ako u toku nekog poziva primite jo jedan poziv u slualici se uje bip. Na ekranu se pokazuje lista raznih mogunosti - Odgovoriti, Zauzee i Oslob. i odgov. Sada moete da uinite sledee:
da poziv koji trenutno imate na liniji privremeno prekinete i odgovorite na poziv na ekanju
Pritisnite YES da odgovorite na poziv na ekanju. Privremeno prekinuti obeleen je sivom, a poziv u toku crnom bojom.
da nastavite sa pozivom koji je u toku i odbijete poziv na ekanju
Izaberite Zauzee.
da prekinete poziv koji je u toku i odgovorite na poziv na ekanju
Izaberite Oslob. i odgov..
Jedan poziv u toku i jedan privremeno prekinuti poziv Kada imate jedan poziv koji je u toku i jedan koji ste privremeno prekinuli, moete da uradite sledee:
da prelazite sa jednog na drugi poziv Pritisnite YES.
da prekinete poziv koji je trenutno u toku i vratite se na poziv koji ste privremeno prekinuli
1. Pritisnite NO. 2. Pritisnite YES.
da prekinete oba poziva Dva puta pritisnite NO.
da ta dva poziva spojite u konferencijski razgovor
Listajte do Tekui poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.
Primanje treeg poziva Na trei poziv ne moete da odgovorite ako prethodno ne prekinete jedan od prva dva poziva.
36 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Da prekinete poziv koji je trenutno u toku i prihvatite poziv na ekanju
Izaberite Oslob. i odgov. Poziv na ekanju se aktivira, a poziv koji ste privremeno prekinuli i dalje se ostavlja da eka.
Da odbijete poziv na ekanju Izaberite Zauzee.
Konferencijski pozivi U konferencijski poziv moete da ukljuite do pet uesnika. Da biste mogli da oformite konferencijski poziv, treba da imate jedan poziv koji je u toku i jedan koji ste privremeno prekinuli.
Da ova dva poziva spojite u konferencijski razgovor
Listajte do Tekui poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.
Da dodate novog uesnika 1. Pritisnite YES da privremeno prekinete konferencijski
poziv. 2. Pozovite sledeu osobu koju elite da ukljuite
u konferencijsku grupu. 3. Listajte do Tekui poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.
Ponavljanje postupaka iz taaka 1 do 3 u konferencijski razgovor moete da ukljuite do pet uesnika.
Da proverite ko su uesnici Izaberite Tekui poziv, YES, Uesnici konf., YES.
Kod konferencijskih razgovora iz konferencije moete da izdvojite jednog uesnika i sa njim obavite privatan razgovor, a razgovor sa drugim uesnicima privremeno prekinete i ostavite da eka.
Da izdvojite nekog uesnika 1. Listajte do Tekui poziv, YES, Izdvojiti uesn., YES. 2. Izaberite uesnika i pritisnite YES.
Da izdvojenog uesnika ponovo pridruimo razgovoru
Listajte do Tekui poziv, YES, Pridruiti pozive, YES.
Da nekog uesnika oslobodite 1. Listajte do Tekui poziv, YES, Osloboditi ues., YES. 2. Izaberite uesnika i pritisnite YES.
Da oslobodite sve uesnike Listajte do Tekui poziv, YES, Osloboditi sve, YES.
Pozivanje 37
Not fo r C
ommercial Use Konferenciju moete privremeno da prekinete da biste pozvali neki drugi broj. Sa jednog na drugi od ovih poziva moete da prelazite na isti nain kao i kod dvaju obinih poziva.
Da prekinete konferencijski poziv Pritisnite NO.
Zabranjivanje poziva Usluga Zabraniti pozive omoguava spreavanje pozivanja odreenih brojeva i prihvatanja poziva koji se sa njih upute.
Da biste mogli da aktivirate ili ponitite zabranu poziva potrebna vam je lozinka koja se dodeljuje sa pretplatom.
Mogu da zabrane sledei pozivi: svi odlazni pozivi Svi odlazni. svi odlazni meunarodni pozivi Odl.meunarod. svi odlazni meunarodni pozivi osim poziva
u sopstvenu zemlju Me. odl.-str.mr. svi dolazni pozivi Svi dolazni. svi dolazni pozivi kada boravite u inostranstvu
(pri roaming-u) - Dol. na str. mr.
Da ukljuite ili iskljuite neki vid zabrane poziva 1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,
Zabraniti pozive, YES. 2. Izaberite neku od opcija i pritisnite YES. 3. Izaberite Aktivirati ili Ponititi, pa pritisnite YES. 4. Unesite lozinku i pritisnite YES. Da proverite status nekog vida zabrane poziva,
izaberite tu zabranu, pa Proveriti status. Da iskljuite sve zabrane, izaberite Ponititi sve. Da promenite lozinku, izaberite Prom. lozinke.
Napomena: Ako preusmeravate dolazne pozive, neke opcije iz Zabraniti pozive neete moi da aktivirate. Isto vredi i za preusmeravanje: ako uspostavite zabranu poziva, neete moi da aktivirate neke od opcija iz menija Preusm. poziva.
Fiksno biranje Funkcija Fiksno biranje dozvoljava samo pozivanje nekih brojeva koji se uvaju na SIM-kartici. Ako neko pokua da poziva neke druge brojeve, na ekranu e se ispisati Broj nije dozvoljen. Za fiksno biranje treba da imate SIM- karticu na koju mogu da se smetaju fiksni brojevi. Fiksni brojevi su zatieni PIN2 kôdom.
38 Pozivanje
Not fo r C
ommercial Use Mogu da se unesu i samo delovi brojeva. Ako,
na primer, na SIM-karticu unesete 0123456 dozvoliete pozive ne sve brojeve koji poinju sa 0123456.
Mogu da se unose i brojevi u koje su ukljueni upitnici. Tako se, na primer, unoenjem 01234567?0 omoguavaju pozivi na sve brojeve od 0123456700 do 0123456790. Da unesete upitnik, pritisnite i zadrite .
Napomena: Pozivi na meunarodni broj za pomo u hitnim sluajevima 112 i dalje su mogui, ak i kada je ukljueno Fiksno biranje.
Da ukljuite ili iskljuite fiksno biranje 1. Listajte do Tel. imenik, YES, Opcije, YES, Fiksno
biranje, YES. 2. Unesite PIN2 i pritisnite YES. 3. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Da fiksni broj unesete u memoriju Izaberite Dodati novo? u meniju Tel. imenik/Fiksni
brojevi, pa unesite broj.
Zatvorene korisnike grupe Funkcija zatvorenih korisnikih grupa je nain sniavanja trokova poziva. Na nekim mreama jeftiniji su pozivi na brojeve ukljuene u grupe. Va mobilni operator neke brojeve moe da svrsta u grupe. Moete da imate najvie 10 grupa.
Da dodate grupu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,
Zatvor. grupe, YES, Izmena liste, YES. 2. Listajte do Dodati novo?, pa pritisnite YES. 3. Unesite naziv za korisniku grupu i pritisnite YES. 4. unesite indeksni broj i pritisnite YES.
Indeksne brojeve daje operator.
Da neku grupu aktivirate 1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES,
Zatvor. grupe, YES, Izmena liste, YES. 2. Izaberite grupu i pritisnite YES. 3. Izaberite Aktivirati i pritisnite YES.
Sada mogu da se pozivaju samo brojevi iz izabrane grupe.
Pozivanje 39
Not fo r C
ommercial Use Da pozovete broj koji nije ukljuen u korisnike grupe
1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Zatvor. grupe, YES, Otvoreni pozivi, YES.
2. Izaberite Ukljueno i pritisnite YES.
Prihvatanje poziva Preko usluge Prihvatiti pozive moete da izaberete da primate samo pozive sa nekih odreenih brojeva. Ostali pozivi se odbijaju tonom zauzea. Brojeve sa kojih elite da primate pozive treba da smestite u memoriju Lista prihv. poz. Brojevi prethodno treba da se smeste u telefonski imenik. Pozivi koje odbijete smetaju se na Listu poziva.
Da brojeve dodate na listu poziva koje prihvatate
1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Prihvatiti pozive, YES, Lista prihv. poz., YES.
2. Listajte do Dodati novo?, YES. Ovo vas odvodi do telefonskog imenika.
3. Izaberite stavku i pritisnite YES.
Da podesite neku od opcija za prihvatanje poziva
1. Listajte do Podeavanje, YES, Pozivi - opcije, YES, Prihvatiti pozive, YES, Opcije prihvat., YES.
2. Izaberite neku od opcija i pritisnite YES.
Podeavanje prioriteta mrea im ga ukljuite, telefon poinje da trai vau domau mreu. Ako vam ona nije u dometu, moete da koristite neku drugu mreu, pod uslovom da va operator sa njom poseduje ugovor kojim se to dozvoljava. Ovo se zove roaming.
Da izaberete mreu 1. Listajte do Podeavanje, YES, Mree, YES, Izabrati
mreu, YES. 2. Izaberite mreu i pritisnite YES.
Da pokrenete automatsko traenje mree Listajte do Podeavanje, YES, Mree, YES, Novo
traenje, YES.
Not fo r C
ommercial Use Korienje dveju linija Ako se pretplatite na uslugu Korienje dveju linija, moete da izaberete koju liniju elite da koristite za odlazne pozive. Dolazni pozivi mogu da se primaju preko obeju linija, bez obzira na to koja od njih je trenutnoodabrana.
Kod tek kupljenih telefona ove linije su obino nazvane Linija 1 i Linija 2. Telefon za svaku od linija moete da podesite na razliite naine, na primer da podesite razliita zvona, preusmeravanje poziva itd.
Pre nego to uputite poziv treba da izaberete liniju koju elite da koristite.
Da izaberete telefonsku liniju 1. Listajte do Poziv info, YES, Sledei poziv, YES. 2. Izaberite liniju koju elite da podesite, pa pritisnite YES.
Svi odlazni pozivi odvijaju se preko ove linije sve dok to ne promenite.
Nazive linija moete da promenite, na primer u privatna i posao.
Izaberite Izmena naz. lin. u meniju Podeavanje/ Ekran, pa zatim izaberite liniju koju elite da podesite.
Razmenjivanje poruka Va telefon podrava pisane poruke (SMS) i askanje porukama.
Pre poetka korienja e-mail-a Prvo proverite da li je unet broj centra za ovu vrstu usluga. Ako nije, neete moi ni da odgovarate na primljene poruke ni da aljete svoje. Ovo vai i za askanje porukama. Ovaj broj dodeljuje servis provajder i on je obino ve unet na SIM-karticu.
Da podesite broj uslunog centra 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Usluni
centri, YES. Ako se broj sada ne pronae, izaberite Dodati novo? i pritisnite YES.
2. Unesite broj centra za usluge razmene poruka, sa meunarodnim znakom + i pozivnim brojem za zemlju, pa pritisnite YES.
Razmenjivanje poruka 41
Not fo r C
ommercial Use Pisane poruke Pisane poruke mogu da se alju jednoj osobi ili grupama primalaca koje ste uneli u telefonski imenik. Pisane poruke mogu da sadre i slike, animacije, melodije i zvukove.
Da poaljete pisanu poruku 1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES. 2. Unesite poruku i pritisnite YES. Vidite Unoenje
slova na strani 12. 3. Unesite broj telefona primaoca ili taj broj ili grupu
pozovite na ekran iz telefonskog imenika pritiskom na .
4. Pritisnite YES da poruku poaljete.
Napomena: Ako pisanu poruku aljete grupi, za svakog lana grupe plaate posebno.
Ako poruku elite da poaljete posle, dva puta pritisnite NO kada telefon bude traio da unesete broj telefona. Sve poruke uvaju se na listi Nije poslato u meniju Poruke.
Da u pisanu poruku umetnete neki sadraj 1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES. 2. Napiite poruku, pritisnite i zadrite . 3. Izaberite Slika, Zvuk, Melodija or Animacija, YES. 4. Izaberite eljeni sadraj, YES. Sada jo jednom
pritisnite YES da to potvrdite.
Podeavanje izgleda teksta Pre nego to ponete da piete novu poruku moete da izaberete veliinu slova i naine predstavljanja i poravnavanja teksta i podesite nove odlomke.
Da izaberete izgled teksta u pisanoj poruci 1. Listajte do Poruke, YES, Napisati novu, YES. 2. Pritisnite i zadrite 3. Izaberite Izgled teksta, YES. Izaberite zatim Veliina
slova, Predst. teksta, Poravnavanje ili Novi odlomak, YES.
4. Izaberite odgovarajuu opciju, YES. 5. Napiite pisanu poruku.
Napomena: U svakom trenutku moete da pritisnete i zadrite kako biste od tog mesta izmenili neto u izgledu teksta.
42 Razmenjivanje poruka
Not fo r C
ommercial Use Dugake poruke Pisana poruka moe da sadri do 160 znakova. Moete da aljete i due poruke tako to ete dve ili vie poruka povezati u jednu. Napominjemo da se svaka poruka koju ukljuite u dugaku plaa posebno.
Da ukljuite dugake poruke, izaberite Dugake poruke u meniju Poruke/Opcije, pa zatim izaberite Ukljuiti.
Opcije za poruke Za nie navedene opcije za poruke moete da unesete neku standardnu vrednost ili moete da ukljuite opciju Uneti pre slanja, to znai da ete ih podeavati svaki put kada aljete neku novu poruku.
Vrsta poruke Ovaj telefon podrava razliite vrste poruka. Servis provajder moe da nudi uslugu preobraavanja pisane poruke u formu koja je prikladna za opremu preko koje e poruka biti primljena (npr. u e-mail ili faks).
Rok vaenja Ako poruka ne moe da se urui, na primer ako je primalac iskljuio telefon, usluni centar poruku moe da sauva kako bi mogao da je poalje posle.
Zahtev. odgov. Traenje odgovora ukljuite ako elite da vam primalac poruke odgovori.
Traiti status Proverite da li je poruka dostavljena.
Da podesite standardnu opciju za poruke 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES. 2. Izaberite odgovarajuu opciju, YES. 3. Izaberite Podesiti stand., YES. 4. Izaberite odgovarajuu opciju, YES.
Da ukljuite ili iskljuite unoenje pre slanja Ponovite postupak iz taaka 1 i 2 iznad, pa izaberite
Uneti pre slanja, YES.
Traenje izvetaja o statusu 1. Listajte do Poruke, YES, Poslato, YES. 2. Izaberite poruku, dva puta pritisnite YES. 3. Izaberite Traiti status, YES.
Da proverite status poslate poruke Listajte do Poruke, YES, Poslato, YES, izaberite
pisanu poruku, YES, Prikazati status, YES.
Razmenjivanje poruka 43
Not fo r C
ommercial Use Obrasci Ako imate jednu ili vie poruka koje esto aljete, moete da ih smestite u obrasce. U memoriju moete da unesete 10 obrazaca. Svaki od njih moe da sadri najvie 25 slova.
Telefon ste moda ve dobili sa kompletom obrazaca koje je za vas pripremio va operator ili servis provajder. Ovi obrasci prikazani su na listi obrazaca gde su obeleeni ikonom u vidu lista pisma sa dvema sivim linijama. Ovu vrstu obrazaca ne moete da izmenite ili izbriete.
Da napravite obrazac 1. Listajte do Poruke, YES, Obrasci, YES, Dodati
novo?, YES. 2. Unesite poruku i pritisnite YES. 3. Da obrazac poaljete odmah, pritisnite YES kada
se na ekranu pokae Poslati poruku odmah?, pa nastavite prema uputstvima opisanim u Da poaljete pisanu poruku na strani 42. Ako obrazac ne elite da poaljete odmah, pritisnite NO.
Da biste obrazac poslali posle, izaberite listu Obrasci u meniju Poruke, pa nastavite prema uputstvima opisanim u Da poaljete pisanu poruku na strani 42.
Broja poruka Moete da proverite koliko pisanih poruka ste poslali.
Da proverite broj poslatih poruka Listajte do Poziv info, YES, Trokovi poziva, YES,
Poslatih SMS, YES. Da broja resetujete, izaberite Izbrisati br. SMS.
Primanje poruka Kada primite poruku, iz telefona se uje bip, indikator-lampica ubrzano treperi zalenim svetlom i na ekran izlazi poruka Nova poruka itati odmah?.
Da poruku proitate odmah 1. Pritisnite YES. 2. Pritiite ili da poruku prelistate. Strelica
u donjem desnom uglu ekrana znai da u poruci imate jo teksta.
3. Kada poruku proitate, pritisnite YES. Na ekranu se pojavljuje meni sa razliitim opcijama. Ove opcije opisane su na narednim stranama.
Nova poruka itati odmah?
Not fo r C
ommercial Use Napomena: Ako poiljalac poruke eli da mu odgovorite, na ekranu e se pojaviti poruka Zahteva se odgovor Odgovoriti?. Da odgovorite, ponovo pritisnite . Ako ne elite da odgovorite, pritisnite .
Da poruku itate posle Pritisnite NO da poruku smestite u fasciklu Primlj.
pota u meniju Poruke.
Da odgovorite na poruku 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Na listi opcija izaberite Odgovoriti i pritisnite YES. 3. Izaberite poruku koju elite da poaljete kao odgovor
i pritisnite YES. Moete da izaberete neku od sledeih opcija:
Napisati novu Uklj. ovu poruku Poruka koju ste primili ukljuuje se u va odgovor.
4. Napiite poruku i pritisnite YES.
Da poruku prosledite 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Izaberite Proslediti i pritisnite YES.
Nastavite na isti nain kao kod slanja nove pisane poruke.
Da pozovete broj koji ste pronali u poruci Kada se taj broj istakne, pritisnite YES.
Da pozovete poiljaoca poruke 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Izaberite Pozvati i pritisnite YES.
Da sauvate neki sadraj iz pisane poruke Kada se na ekranu istakne telefonski broj, WAP adresa, slika, animacija ili melodija koju elite da sauvate, pritisnite YES. Zatim izaberite da sadraj sauvate i pritisnite YES.
Slika ili animacija smetaju se u Moje slike. Melodija se smeta u Moji zvuci. Telefonski broj smeta se u Tel. imenik. WAP adresa se smeta u Lista bookmar.
Da proitate sledeu poruku 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Izaberite itati sledeu i pritisnite YES.
Da poruku izbriete 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Izaberite Izbrisati i pritisnite YES.
Razmenjivanje poruka 45
Not fo r C
ommercial Use Savet: Da poruku izbriete iz fascikle Primlj. pota, izaberite je i pritisnite .
Smetanje dolazne poruke u memoriju Dolazne pisane poruke smetaju se u memoriju telefona. Kada se memorija telefona popuni, dolazne pisane poruke smetaju se na SIM-karticu. Poruke smetene na SIM-karticu tu ostaju sve dok ih ne izbriete.
Da poruku smestite u memoriju SIM-kartice 1. Kada poruku proitate, pritisnite YES. 2. Izaberite Sauvati i pritisnite YES.
askanje preko mobilnog telefona Funkcija askanja preko mobilnog telefona radi na isti nain kao i askanje preko Interneta. Moete da izaberete nadimak koji e se pokazati na ekranu primaoca svaki put kada mu poaljete poruku askanja.
Da unesete nadimak koji elite da koristite pri askanju
1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES. 2. Izaberite Nadimak, YES. 3. Unesite nadimak (najvie 6 znakova), YES.
Da pokrenete askanje 1. Listajte do Poruke, YES, askanje, YES. 2. Unesite broj telefona primaoca ili ga ne ekran
pozovite iz telefonskog imenika. 3. Napiite poruku, YES.
Primanje poziva na askanje Kada primite poziv na askanje, iz telefona se uje bip i na ekran izlazi poruka Poruka (askanje) askati?.
Da proitate poruku askanja, pritisnite YES. Napiite odgovor na poruku askanja i pritisnite YES. Da trenutno askanje privremeno prekinete,
pritisnite NO. Da prekinuto askanje ponovo nastavite, listajte
do Poruke/askanje/Nastaviti. Da trenutno askanje potpuno prekinete, pritisnite
i zadrite NO. Da poruku askanja odbijete, pritisnite NO. Odbaena
poruka askanja smeta se na listu Primlj. pota u meniju Poruke.
Ako primite novu poruku askanja dok neko drugo askanje jo uvek traje, da potpuno prekinete trenutno i zaponete novo askanje pritisnite YES.
46 Razmenjivanje poruka
Not fo r C
ommercial Use Informacije o podruju Obina usluga prenosa kratkih pisanih poruka (Short Message Service) je linog karaktera i bavi se prenosom privatnih poruka. Informacije o podruju su drugi tip pisanih poruka. One se alju svim pretplatnicima na odreenom podruju pokrivenom mreom.
Ove informacije mogu da budu na primer mesni izvetaj o situaciji na putevima ili broj telefona neke mesne taksi slube.
Da ukljuite ili iskljuite informacije o podruju 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Inf. o podruju,
YES, Prijem. 2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, pa pritisnite YES.
Kodovi informacija o podruju Dodatne informacije u vezi sa kodovima informacija o podruju potraite u informacijama koje ste dobili od operatora mree.
Da unesete kôd informacije o podruju 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Inf. o podruju,
YES, Izmena liste, YES, Dodati novo?, YES. 2. Unesite novi kôd i pritisnite YES.
Primanje informacije o podruju Kada primite poruku iz informacija o podruju, ona automatski izlazi na ekran. Ove poruke itaju se na isti nain kao obine pisane poruke. Poruke o podruju ne mogu da se smetaju u memoriju. Kada poruku proitate i pritisnete YES ili NO, ona se brie.
Informacije o eliji Neki operatori za slanje poruka pretplatnicima koji se nalaze na odreenom podruju u okviru mree koriste Kanal za informacije o eliji. Poruke sa Kanala za informacije o eliji itaju se na isti nain kao poruke iz informacija o podruju.
Da ukljuite ovaj kanal, izaberite Inf. o eliji u meniju Poruke/Opcije i izaberite Ukljueno.
Gejtvej za E-mail Va operator moda daje broj telefona gejtveja za e-mail preko kog moete da aljete poruke na e-mail adrese.
Razmenjivanje poruka 47
ommercial Use Da podesite gejtvej za e-mail
1. Listajte do Poruke, YES, SMS, YES, Opcije, YES, E-mail gejtveji, YES.
2. Ako na listi nema nijednog broja, izaberite Dodati novo?, YES.
3. Unesite broj, zajedno sa meunarodnim znakom + i pozivnim brojem za zemlju, YES.
Gejtveje za e-mail moete da aktivirate, menjate i briete.
Da preko e-maila poaljete pisanu poruku 1. Listajte do Poruke, YES, Opcije, YES, Vrsta poruke,
YES, Uneti pre slanja, YES, Ukljueno, YES. 2. Upiite pisanu poruku, YES. 3. Izaberite odgovarajuu opciju za e-mail, YES. 4. Unesite e-mail adresu na koju poruku elite
da poaljete, YES.
Korienje mobilnog Interneta Va telefon ima WAP (Wireless Application Protocol) brauzer koji je posebno predvien da prilagoeni Internet prenese na va mobilni telefon. Na raspolaganju vam je irok spektar usluga, na primer vesti, usluge iz oblasti razonode, redovi vonje, rezervacije, bankarske usluge, e-komerc i pozicioniranje.
Podeavanje mobilnog Interneta Da biste mogli da se sluite Internetom i pretraujete web koristei WAP usluge, treba da imate oblik pretplate koji podrava prenos podataka i da unesete potrebne parametre.
Napomena: Ovi parametri mogu da budu uneti ve u trenutku kupovine telefona, ili mogu da se dobiju od operatora mree ili servis provajdera. Parametre moete da naete i na http://www.sonyericsson.com.
Primanje parametara u pisanoj poruci Va operator GSM mree ili servis provajder (prualac usluge) Interneta potrebni nalog za data
48 Korienje mobilnog Interneta
Not fo r C
ommercial Use i parametre za WAP na telefon moda moe da vam poalje direktno, u pisanoj poruci (SMS).
Da parametre traite preko Sony Ericsson Mobile Internet-a
1. Preko PC raunara pronaite http://www.sonyericsson.com. Preko WAP i E-mail Configurator-a moete da traite da vam se na telefon poalje pisana poruka sa potrebnim parametrima.
2. Kada dobijete ovu poruku, Novi parametri. Na ekranu se pojavljuje pitanje Instalirati?.
Pritisnite YES da nove parametre instaliete ili Pritisnite NO da instaliranje ponitite. Tada parametre
treba da traite ponovo, na nain opisan u taki 1. 3. Posle instaliranja, vidite Korienje mobilnog
Interneta na strani 52.
Informacije o posebnim parametrima Za podeavanje Mobile Internet-a, kao i za WAP, treba da unesete sledee parametre:
nalog za data parametri neophodni za pristup serveru za pretraivanje web-a preko WAP-a
WAP profil parametri potrebni za pretraivanje WAP-a
Parametri potrebni za nalog za data U telefonu moete da uvate nekoliko naloga za data, sa razliitim parametrima za razliite namene. Glavni parametar za nalog za data je Tip pristupa: (metod uspostavljanja veze).
Napomena: Za informacije o cenama ovih usluga obratite se operatoru mree.
Od tipova pristupa moete da izaberete GPRS data ili GSM data.
GPRS (General Packet Radio Service) omoguava brz i efikasan pristup sa mogunou da liniju stalno drite otvorenom.
Napomena: Za ovo treba da imate oblik pretplate koji podrava GPRS.
Da nalog za data unesete runo 1. Listajte do Podeavanje, YES, Data komunik., YES,
Nalozi za data, YES, Dodati nalog?, YES. 2. Unesite naziv naloga za data. 3. Izaberite tip pristupa.
Korienje mobilnog Interneta 49
Not fo r C
ommercial Use 4. Unesite parametre koje ste dobili od operatora mree
ili servis provajdera. Svaki parametar potvrdite pritiskom na YES.
5. Listajte do Sauvati?, YES.
Raspoloivi parametri za GPRS: APN: (Access point name addres) adresa spoljanje
mree za prenos podataka sa kojom elite da uspostavite vezu, bilo IP adresa ili adresa u vidu teksta
ID korisnika: va korisniki ID za pristup na spoljanju mreu za prenos podataka
Lozinka: vaa lozinka za pristup spoljanjoj mrei za prenos podataka
Neki parametri za GSM slini su parametrima za GPRS, dok su drugi specifini samo za GSM. To su:
Broj telefona: broj telefona servis provajdera Interneta
Tip biranja za izbor analogne ili ISDN veze.
Napomena: Ako elite da promenite tip pristupa, treba da unesete novi nalog za data i izaberete koji tip pristupa elite da koristite.
Da izmenite nalog za data 1. Listajte do Podeavanje, YES, Data komunik., YES,
Nalozi za data, YES. 2. Izaberite nalog za data, YES. 3. Izaberite Izmeniti. 4. Izaberite parametar koji elite da promenite, YES.
Promenite parametar, YES. 5. Postupak iz take 4 ponovite i za ostale parametre
koje elite da promenite.
Da podesite nalog za data kojim elite da se sluite
1. Listajte do WAP usluge, YES, Nalozi za data, YES. 2. Izaberite nalog za data kojim elite da se sluite ili,
ako svaki put kada pokuate da uspostavite vezu elite da vas telefon pita koji nalog za data elite da koristite, izaberite Uvek pitati, YES.
Podeavanje WAP profila Parametri za WAP uneti su u WAP profil. Za pristup Internetu je u veini sluajeva potreban samo jedan profil.
Dodatni WAP profili unose se i koriste na primer da biste mogli da pristupate bezbednim sajtovima na Internetu kao to su sajtovi za poslovanje sa bankama ili korporativni intranet. U neki sluajevima e moda trebati da podesite i koristite i drugi nalog za data.
50 Korienje mobilnog Interneta
Not fo r C
ommercial Use Da parametre za WAP profil unesete runo
1. Proverite da li ste nalog za razmenu podataka izmeu telefona i Internet servera podesili na nain opisan u Parametri potrebni za nalog za data na strani 49.
2. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, WAP profili, YES.
3. Izaberite Dodati profil? da dodate novi profil ili izaberite neki od postojeih profila koje elite da izmenite, YES.
Kada izaberete Dodati profil?, unesite naziv za taj profil, YES pa zatim unesite podatak IP adresa:, YES. Vidite IP adresa na strani 51. Na ekran izlazi lista.
Kada izaberete ve postojei profil, moete da izaberete neku od opcija Izmeniti, Promeniti naziv, Izbrisati ili Post. kao glavni.
4. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES. 5. Sada moete da uinite sledee: Prom. po. str. Unesite naziv i adresu sajta. IP adresa da unesete adresu servera veznog vora
(gejtveja) za WAP. ID korisnika da unesete korisniki ID za WAP gejtvej Lozinka da unesete lozinku za pristup WAP gejtveju Uspos.data veze da izaberete nain uspostavljanje
data veze Bezbednost vidite Podeavanje bezbednosti
na WAP-u.
Prvi WAP profil koji konfiguriete automatski se podeava kao glavni. Ako konfiguriete vie od jednog WAP profila i neki od njih elite da postavite kao glavni, listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, WAP profili, YES, izaberite profil koji elite da podesite kao glavni, YES, Post. kao glavni, YES.
IP adresa IP adresu sainjavaju etiri grupe cifara. Svaka od ovih grupa moe da bude sastavljane od najvie tri cifre. Ako je neka od vaih grupa sastavljena od samo jedne ili dve cifre, na poetak grupe za svaku cifru koja nedostaje treba da unesete po jednu nulu (0). Primer: Ako je IP adresa 123.4.67.201, napiite 123.004.067.201.
Da ukljuite ili iskljuite slike 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,
Prikaz slika, YES. 2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, YES.
Da promenite poetnu stranu 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,
Izmeniti, YES. 2. Izmenite adresu poetne strane, YES.
Korienje mobilnog Interneta 51
Not fo r C
ommercial Use Da podesite Dozv. pasivnost za vezu preko GSM data
1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES, Dozv. pasivnost, YES.
2. Unesite maksimalno vreme u sekundima, YES.
Podeavanje bezbednosti na WAP-u Da biste prilikom korienja odreenih WAP usluga mogli da uspostavljate bezbednu vezu, u telefonu treba da uvate sertifikate. Mogue je da ste neke sertifikate u telefonu zatekli ve u trenutku kupovine. Sertifikate moete da uitate i sa odreenih WAP sajtova ili primite od servis provajdera.
Da ukljuite bezbednost veze 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,
WAP profili, YES. 2. Izaberite profil koji elite da izmenite. 3. Izaberite Izmeniti, YES, Bezbednost, YES. 4. Izaberite Ukljueno, YES.
Da proverite sertifikate unete u telefon 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES. 2. Izaberite Sert. poverenja.
Korienje mobilnog Interneta Prvo treba da proverite:
da li vaa pretplata podrava prenos podataka da li ste u telefon uneli tane parametre za mobilni
Internet, WAP. Vidite Podeavanje mobilnog Interneta na strani 48.
Upotreba WAP brauzera Da pokrenete pretraivanje
1. Listajte do WAP usluge, YES. 2. Zatim izaberite jednu od sledeih mogunosti: otvorite poetnu stranu (standardno je podeen Sony
Ericsson Mobile Internet). otvorite jedan od markera. Izaberite Lista
bookmar., YES. unesite adresu WAP sajta Da unesete novu WAP
adresu, izaberite Uneti adresu, YES, Nova adresa?, ili moete da izaberete jednu od 10 adresa koje ste uneli poslednje.
Savet: Kada unosite WAP adresu, nije potrebno da unosite uobiajeni prefiks http://. Meutim, prefiksi moraju da se unesu kada elite da koristite protokole kao ftp:// ili https://.
52 Korienje mobilnog Interneta
Not fo r C
ommercial Use Da napustite WAP
Da napustite WAP-a i prekinete vezu, pritisnite i zadrite NO.
Opcije pri pretraivanju Kada pokrenete pretraivanje web-a, razne opcije vezane za pretraivanje moete da dobijete tako to ete pritisnuti YES i drati ga pritisnutim dok se na ekranu ne pojavi meni Opcije. Opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od WAP strane koji trenutno poseujete.
Meni opcija uvek sadri sledee: otvaranje poetne strane Lista bookmar. prikaz liste markera (bookmarks) Uneti adresu unesite WAP adresu sajta koji elite
da posetite Posl. kao link poaljite link za trenutno otvoreni
sajt u pisanoj poruci Ponovo uitati ponovo uitajte sadraj trenutno
otvorene WAP strane Napustiti za izlaz i prelaz u standby i prekidanje
veze Nazad vraanje na prethodnu stranu Dod. bookmark unesite stranu koju trenutno
pretraujete na listu markera (bookmarks). Taj marker povezuje se sa WAP profilom koji trenutno koristite.
Nova po. str. postavite trenutno otvoreni sajt za poetnu stranu.
Korienje markera (bookmark-a) Markere iz mobilnog telefona moete da koristite na isti nain kao i na Internet brauzeru na PC raunaru. Moete da imate najvie 25 markera.
Savet: U standby-ju pritisnite i zadrite i odmah ete dobiti meni Lista bookmar.
Da dodate novi marker 1. Listajte do WAP usluge, YES, Lista bookmar., YES,
Dodati novo, YES. 2. Unesite naziv markera, YES. 3. Unesite URL, YES. Izaberite WAP profil za taj marker, YES.
Napomena: Za veinu markera treba da izaberete glavni WAP profil. Meutim, za neke sajtove kakvi su, na primer, sajtovi za bankovne transakcije ili korporativni intranet treba da podesite posebne WAP profile. Ako je to sluaj, izaberite odgovarajui WAP profil koji treba da je konfigurisan pre unoenja markera.
Korienje mobilnog Interneta 53
Not fo r C
ommercial Use Upotreba markera
1. Pritisnite i zadrite iz standb-ja ili listajte do WAP usluge, YES, Lista bookmar., YES.
2. Izaberite marker koji elite da upotrebite, YES. 3. Izaberite jednu od sledeih opcija i pritisnite YES: Otv. bookmark da otvorite pribeleeni WAP sajt. Izm. bookmark za izmenu naziva i/ili WAP adrese
markera i/ili WAP profila koji elite da koristite. Izbrisati za brisanje markera.
WAP pu poruke Preko usluga WAP-a moete da primate pu poruke. To znai da servis provajder na va telefon alje razne sadraje, a vi za to ne treba da uinite nita. Od servis provajdera moete da primate na primer vesti, ili nove parametre za WAP.
Postoje dve vrste pu poruka: pisane poruke kojim se obavetavate o WAP
uslugama Da otvorite neku od navedenih WAP usluga, izaberite Uitati.
aurirane informacije koje na WAP brauzer alju WAP slube.
Telefon moete da podesite da pu poruke bilo prima ili odbija. Ovo tada vai za sve vae WAP profile.
Da podesite prihvatanje pu poruka 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,
Pu, YES, Pu pristup, YES. 2. Izaberite jednu od sledeih opcija: Ukljuiti da dozvolite prijem pu poruka. Iskljuiti da ne dozvolite prijem pu poruka. Pitanje da dozvolite prijem pu poruka samo kada
za to date pristanak
Da podesite automatsko brisanje pu poruka 1. Listajte do WAP usluge, YES, Podeav.WAPa, YES,
Pu, YES, Izbrisati uitano, YES. 2. Izaberite Ukljueno ili Iskljuiti, YES.
Primanje pu poruke Kada primite pu poruku, telefon vas automatski pita da li je elite:
Uitati brauzer se pokree i uitava WAP sajt kako biste mogli da vidite pu sadraj
Odloiti - pu poruka se zadrava kako biste mogli da je uitate i vidite posle
Izbrisati brie pu poruku.
Napomena: Neke pu poruke odlaze direktno u fasciklu Primlj. pu pota gde moete da odluite ta sa njima dalje elite da uradite.
54 Korienje mobilnog Interneta
Not fo r C
ommercial Use Raspolaganje pu porukama iz primljene pu pote
1. Listajte do WAP usluge, YES, Primlj. pu pota, YES. 2. Izaberite neku od poruka i dva puta pritisnite YES,
pa izaberite neku od opcija: Uitati pokree brauzer i uitava WAP sajt kako biste mogli da vidite pu sadraj
Izbrisati brie pu poruku.
Zadrane informacije Preporuujemo vam da izbriete sve osetljivije informacije o prethodno poseivanim WAP sajtovima. Ovo se preporuuje u cilju izbegavanja rizika vezanog za bezbednost za sluaj da telefon doe u pogrene ruke, da se izgubi ili da bude ukraden.
Osetljivo moe da bude sledee: Izbrisati ke informacije koje su ostale sauvane
i koje se esto koriste za olakavanje uestalog pristupanja memoriji
Primlj. pu pota informacije primljene od raznih slubi.
Da izbriete ke Listajte do WAP usluge, YES, Izbrisati ke, YES.
Dodatne mogunosti Kalendar Kalendar moete da koristite za uvanje informacija o vanim sastancima kojim treba da prisustvujete.
Zadaci U kalendar moete da smestite do 100 zadataka, zavisno od obima svake pojedine stavke. Moete da odaberete da novi zadatak unesete od poetka ili da se za to posluite nekim starim zadatkom kao obrascem tako to ete ga prekopirati i izmeniti.
Da dodate novi zadatak 1. Listajte do Dodaci, YES, Kalendar, YES, Dodati
zadatak?, YES. 2. Pritisnite YES i unesite predmet, YES. 3. Listajte do Mesto:, pritisnite YES, unesite mesto, YES
i tako dalje. 4. Listajte do Nastaviti?, YES. 5. Listajte do Raspored, pritisnite YES, unesite datum
poetka, YES i tako dalje. 6. Listajte do Napomena, pa pritisnite YES.
Dodatne mogunosti 55
ommercial Use 7. Izaberite interval podseanja koji elite da podesite,
na primer 15 minuta pre, pa pritisnite YES. Ako izaberete Druga napom., unesite datum napomene i pritisnite YES. Unesite vreme za napomenu i pritisnite YES.
8. Ako se zadatak ponavlja: Izaberite Pon. obaveze i pritisnite YES. Izaberite interval ponavljanja koji elite da podesite i pritisnite YES.
9. Potvrdite preko Sauvati i zatv., YES.
Pregledanje kalendara Da pregledate informacije koje ste uneli u kalendar, listajte do Dodaci, YES, Kalendar, YES, pa izaberite jedno od sledeeg:
Pregl. Danas. Ovde su prikazani svi zadaci za trenutni dan. Pored celodnevnih zadataka stoji odgovarajua ikona. Da vidite opcije koje vam stoje na raspolaganju za zadatke, pritisnite .
Pregled meseca. Ovde je prikazan sav mesec, sa trenutnim danom prikazanim u okviru. Za pomeranje unutar jedne nedelje ili sa jedne nedelje na drugu slue tasteri sa strelicama. Da neki dan otvorite, pritisnite YES. Dani kada treba da obavite neke zadatke obeleeni su podebljanim slovima.
Pregled nedelje. Ovo je prikaz sve nedelje. Svi zadaci koje treba da obavite prikazani su u sivim okvirima. Dan koji elite da proverite moete da otvorite pritiskom na YES kada se on istakne.
Savet: U prikazima meseca ili nedelje narednu nedelju moete da otvorite pritiskom na 3, naredni mesec pritiskom na 6 i narednu godinu pritiskom na 9. Da se vratite za jednu nedelju, pritisnite 1, za jedan mesec pritisnite 4 ili za jednu godinu pritisnite 7. Da otvorite trenutni dan, pritisnite .
Unoenje izmena i brisanje Moete da poelite da izmenite neki zadatak, na primer tako to ete da promenite datum ili mesto gde treba da se obavi.
Da zadatak izmenite ili izbriete 1. Listajte u kalendaru do zadatka u koji elite
da unesete izmenu, pa pritisnite YES. Ako zadatak elite da izbriete, pritisnite . Na ekranu se pojavljuje Izbrisati?. Pritisnite YES.
2. Da unesete izmenu, pritisnite . 3. Izaberite Izmeniti i pritisnite YES.
56 Dodatne mogunosti
ommercial