of 25 /25
3. Komutacija i kontrola komutacije 3.1 Uvod 3.1.1 Šta se podrazumeva pod komutacijom U telefonskoj mreži pod komutacijom se podrazumeva uspostava veze između dva krajnja korisnika, koji vezu koriste za međusobne razgovore. ITU-T definiše komutaciju kao uspostavu veze, na zahtev, od zadatog izvora ka zadatom odredištu za sve vreme trajanja prenosa informacije. Danas informacija ne podrazumeva samo govor nego i ostale vidove telekomunikacionih servisa, kao što je prenos podataka i video informacije. Na početcima telefonije operater je manuelno uspostavljao vezu između krajnjih korisnika telefonske mreže, dok je danas komutacija složeniji zadatak. Komutacija danas mora da obezbedi rukovanje sa različitim telekomunikacionim servisima kao što su audio signal visoke vernosti, različiti video servisi, veza dve lokalne računarske mreže ili prenos velikih datoteka i različite interaktivne servise kablovske televizije. Iz ovog razloga danas postoje više tehnika komutacije, za razliku od telefonske mreže gde je bila zastupljena samo komutacija kola. Sedamdesetih godina u sklopu prenosa podataka uvedena je komutacija paketa. Danas takođe imamo mreže za prenos okvira, ATM i DQDB (eng. Distributed Queue Dual Bus). Pregled tehnika komutacija prikazan je na slici 3.1. Slika – 3.1 – Pregled tehnika komutacije 1 Tehnike komutacije Komutacija paketa Komutacija ćelija ATM DQDB Komutacija kola PSTN CSPDN ISDN PSPDN Prenos okvira X.25 IP GSM

Telekomunikacije III

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Text of Telekomunikacije III

1

3. Komutacija i kontrola komutacije

3.1 Uvod

3.1.1 ta se podrazumeva pod komutacijom

U telefonskoj mrei pod komutacijom se podrazumeva uspostava veze izmeu dva krajnja korisnika, koji vezu koriste za meusobne razgovore.

ITU-T definie komutaciju kao uspostavu veze, na zahtev, od zadatog izvora ka zadatom odreditu za sve vreme trajanja prenosa informacije.

Danas informacija ne podrazumeva samo govor nego i ostale vidove telekomunikacionih servisa, kao to je prenos podataka i video informacije.

Na poetcima telefonije operater je manuelno uspostavljao vezu izmeu krajnjih korisnika telefonske mree, dok je danas komutacija sloeniji zadatak. Komutacija danas mora da obezbedi rukovanje sa razliitim telekomunikacionim servisima kao to su audio signal visoke vernosti, razliiti video servisi, veza dve lokalne raunarske mree ili prenos velikih datoteka i razliite interaktivne servise kablovske televizije. Iz ovog razloga danas postoje vie tehnika komutacije, za razliku od telefonske mree gde je bila zastupljena samo komutacija kola. Sedamdesetih godina u sklopu prenosa podataka uvedena je komutacija paketa. Danas takoe imamo mree za prenos okvira, ATM i DQDB (eng. Distributed Queue Dual Bus). Pregled tehnika komutacija prikazan je na slici 3.1.

Slika 3.1 Pregled tehnika komutacije

3.1.2 Zahtevi za komutacijom

Razvoj komutacionih sistema bio je motivisan sledeim zahtevima :

dostupnost da se uspostavi veza sa bilo kojim korisnikom mree,

transparentnost, osobina koja ne dozvoljava promene podataka koji se alju kroz mreu,

ekonominost veze.

Zahtev za uspostavom veze izmeu bilo kojih taaka A i B u mrei ima nekoliko aspekata. Primarni zahtev mrenog operatera je uspostava veze koja se moe tarifirati. U sluaju da je kapacitet komutacije poddimenzionisan dolazi do neeljenih ekanja na uspostavu mree, to je rezultat loeg prorauna u mrei.

Komutaciona oprema mora imati veliki stepen dostupnosti to zavisi od arhitekture sistema i strukturnosti softvera koji upravlja radom komutacione opreme.

Pojava velikog broja novih servisa u telekiomunikacionoj mrei, zadnjih godina , uslovljava zahtev za transparentnou. Dobra transparentnost podrazumeva malo kanjenja, neizmenjeni tok informacija i mogunost da propusni opseg mree odgovara svim servisima. Zahtev za ekonominou mree se pre svega odnosi na dimenzionisanje paketske mree koja treba da obezbedi komutaciju paketa u uslovima multipleksiranog sadraja. Ova tehnika se moe koristiti i u integrisanim mreama. Tako na primer ATM omoguava i integrisani prenos i integrisanu komutaciju mrenog saobraaja.

3.2 Istorijat komutacionih sistema

3.2.1 Manuelni sistemi

U zaetku telefonije, telefonske sentrale su bile opremljene manuelnom komutacionom opremom. Prva manuelna centrala je bila instalirana New Haven, SAD, 1878 godine. Operater je primao pozive i manuelno prespajao kolo izmeu krajnjih korisnika. Otada potie naziv komutacija kola. Kada je poziv bio zavren operater bi, takoe manuelno, raskidao konekciju. Moe se rei da je operater bio kontrolni sistem komutacije u to vreme.

3.2.2 Elektromehaniki sistemiU narednim godinama telefonije manuelni sistemi su zamenjeni automatskim elektromehanikim sistemima. Iako ovi sistemi zahtevaju vie odravanja ukupna performansa sistema, sa aspekta angaovanja radne snage, se poboljava jer se smanjuje broj operaterskih radnih mesta. Elektromehaniki sistemi poveavaju telefonski saobraaj, a smanjuju cenu telefonskog razgovora. Ovi sistemi poveavaju efikasnost rutiranja kroz mreu, a samim tim smanjuju zahteve za prenosnim putevima.

Almon B. Strowger se smatra za ocem automatske telefonije. Njegovo ime je povezano sa korak-po-korak selektorom, koji je patentirao 1889. godine, i koranim centralama. Selektorom korak-po-korak se upravlja direktno iz telefonskog aparata korisnika, prilikom biranja pozvanog korisnika.

Nakon koramih centrala razvijeni su registerski kontrolisani sistemi. Kod registarki kontrolisanih sistema birani broj se prvo smeta u registar, analizira se i tek zatim xxxxx selektor korak-po-korak. Jedna od funkcija registra je izbor alternativnih putanja , ime se prenos informacija kroz mreu ini jo ekonominijim. Primeri registarskih sistema su :

500-linijski selektor (1923) i

krosbar sistemi (1937).

3.2.3 Digitalni, raunarski upravljani sistemiTelefonske centraleDalji razvoj telefonije doveo je do uvoenja frekventnog multipleska (eng. FDM Frequency Division Multiplex) i njegovog uvoenja u eksploataciju od 1950. godine. Digitalni multipleks, baziran na PCM (eng. Pulse Code Modulation) sistemu je uvedem poevi od 1970. godine. On je dalje smanjio trokove trnsmisije i poboljao kvalitet prenosa signala. Cena se dalje smanjila uvoenjem digitalne komutacije, to je eliminisalo potrbu za skupin analogno-digitalnim (A/D) konvertorima. Preostalo je jo samo da se digitalizuje upravljaki deo komutacionog vora, to je i uraeno 1960. godine kada je putena u rad prva kompjuterski upravljana centrala. Ova centrala se nalazila u SAD. Prva raunarski upravljana centrala u Evropi je putena u rad 1968. godine.

vorovi mree za prenos podatakaBrz razvoj mrea za prenos podataka doveo je do potrebe komutacionih vorova za komutaciju podataka. Ove mree se susreu sa poveanim korisnikim zahtevima za kvalitet prenosa i brzinu transmisije. Paketska, X.25, mrea i mrea za prenos okvira (eng. Frame Relay) obezbeuju efikasan i ekonomian prenos podataka. Pouzdanost prenosa obezbeena je mehanizmima retransmisije kada se ponovo alju paketi kod kojih je detektovana greka u prenosu. Ove mree obezbeuju sortiranje, rutiranje i skladitenje (baferisanje) korisnikih podataka.

vorovi za uskopojasni ISDN (N-ISDN)

Dalji razvoj vorova komutacije doveo je do integrisanih (govor, podaci, video) mrea, to zahteva privatne i javne N-ISDN vorove (eng. N Narrowband, uskopojasni). U principu N-ISDN vor je kombinacija digitalne telefonske centrale i paketskog komutatora, to obezbeuje komutaciju kola i komutaciju paketa.

vorovi za irokopjasni ISDN (B-ISDN)

ATM tehnika, koja vri komutaciju elija sa podacima i koja formira osnovu za irokopojasni ISDN (eng. B Broadband, irokopojasni), jo nije u potpunosti standardizovana. Njena standardizacija je u toku, i kada se zavri ATM tehnika komutacije e poeti da se uvodi u telekomunikacione mree.

Optika komutacija

U dananjim sistemima primarni uzrok smanjenog propusnog opsega je oprema za komutaciju koja je realizovana elektronski, dok je oprema za transmisiju izvedena u optikoj tehnologiji, koja dozvoljava velike brzine prenosa. U svakom sluaju kod komutacije je neophodan prelaz na elektrine signale sa manjom bitskom brzinom. Stoga se vre istraivanja u cilju uvoenja optike komutacije, koja bi i dalje bila upravljana elektronski. Ulau se veliki napori u ova istraivanja i za oekivati je pojavu optike komutacije u komercijalnoj upotrebi. Slika 3.2 ilustruje razvoj komutacije u zadnjih 50 godina.

Slika 3.2 Istorijski razvoj komutacije

3.3 vorovi za komutaciju kola

vorovi za komutaciju kola, ili telefonske centrale, imaju upravljaki deo, koji sadri procesor, i komutacioni deo, u formi specijalizovanog hardvera, kao to je prikazano na slici 3.3.

Slika 3.3 Struktura telefonske centrale

Slika 3.3 prikazuje centralizovano upravljanje komutacionim delom, mada kod nekih sistema moe biti distributivno upravljanje. Kod distributivnog upravljanja mikroprocesor je lociran blie kod specijalizovanih hardvera centrale, a svaki deo hardvera ima svoj mikroprocesor.

3.3.1 Centrale sa uskladitenim programomProcesorski upravljane centrale se nazivaju centralama sa uskladitenim programom (eng. SPC Stored Program Control). Program sadri inteligenciju centrale , a izvrava je procesor.

Od samih poetaka bila su velika oekivanja od SPC centrala. Neka oekivanja su ispunjena, neka nisu. Na primer, prvi SPC sistemi nisu postigli oekivanu fleksibilnost usled velikog softvera ije su izmene esto imale neeljene bune efekte. Stoga je softver SPC centrala postao modularan, tako da je lake uneti izmene u pojedine module. Dananje SPC centrale se karakteriu sa :

jednostavnim rukovanjem sa opremom,

fleksibilnim softverom,

smanjenim ukupnim trokovima (investicija, eksploatacija, odravanje),

proirenim skupom funkcija odnosno servisa i

velikim stepenom pouzdanosti.

3.3.2 Procesorska struktura u SPC centralama

Iako procesorska struktura u SPC centralama moe biti implementirana na vie naina, dve strukture se izdvajaju kao dominantne i to :

centralizovano upravljanje, gde se ceo rad sistema nadgleda u centralnom procesorsko upravljakog dela sistema,

distribuirano upravljanje, gde se upravljaka funkcija raspodeljuje na vie procesrora, koji su manje ili vie meusobno nezavisni.

Centralizovano upravljanjeKod centralizovanog upravljanja u najjednostavnijoj formi se koristi samo jedan procesor. Taj procesor obavlja rutinske funkcije (nadgledanje korisnikih parica i ostale periferije) i napredne funkcije (kontrola poziva). Obzirom da rutinske funkcije zahtevaju veliko procesorsko vreme, moe doi do preoptereenja procesora. Postoje dva reenja ovog problema. Prvo reenje podrazumeva multiprocesorski sistem u kome vie procesorarade iste zadatke, kao to je prikazano na slici 3.4. Ovakvi sistemi se zovu centralizovani nehijerarhijski sistemi.

Slika 3.4 Centralizovani, nehijerarhijski sistem

Drugi pristup je baziran na hijerarhijskoj organizaciji poslova u telefonskoj centrali. Poslovi rutinske kontrole periferije dodeljuju se hijerarhijski podreenim regionalnim procesorima, dok kompleksnije poslove, kao to je na primer, kontrola poziva obavlja hijerarhijski nadreeni centralni procesor. Ovakvi sistemi se nazivaju centralizovani hijerarhijski sistemi, i ematski su prikazani na slici 3.5.

Slika 3.5 Centralizovan, hijerarhijski sistem sa jednim centralnim procesorom

Distribuirano upravljanjeKod distribuiranih sistema ne postoji jedan procesor za globalno upravljanje komutacionim sistemom. Umesto toga komutacioni deo je podeljen, a svaki deo ima svoj procesor za upravljanje. Slika 3.6 prikazuje strukturu komutacionog sistema sa distribuiranim upravljanjem.

Slika 3.6 Komutacioni sistema sa distribuiranim upravljanjem

3.3.3 Komutacioni deo

Glavni zadatak komutacionog dela telefonske centrale je da prespoji dolazni vremenski kanal PCM linka na odlazni vremenski kanal. Jedinica zaduena za ovu funkciju je grupno komutaciono polje, koje predstavlja sistem za rukovanje vremenskim kanalima PCM linkova povezanih na telefonsku centralu. Slika 3.7 prikazuje kako su povezani vremenski odbirci.

Slika 3.7 Prespajanje dolaznog i odlaznog vremenskog odbirka

Pretpostavimo da korisnik A realizuje poziv ka korisniku B. Upravljaki deo centrale dodeljuje vremenski odbirak broj 3 dolaznom delu poziva (od A), a vremenski odbirak broj 1 odlaznom delu poziva (ka B). Vremenski odbirci se dodeljuju u fazi poetne signalizacije i traju sve vreme trajanja poziva. Treba uoiti da govorna informacija nema labelu rutiranja koja govori o nainu prespajanja informacija za vreme trajanja poziva. Umesto toga uspostavlja se fiksna veza kroz govorno komutaciono polje, koja traje za sve vreme trajanja poziva. Kroz grupno komutaciono polje uspostavlja se dvosmerna veza, to je prikazano na slici 3.8.

Slika 3.8 Dvosmerna veza kroz grupno komutaciono polje

Postoje dva osnovna elementa u grupnom komutacionom polju :

vremenska komutacija i

prostorna komutacija.

Slika 3.9 prikazuje osnovnu strukturu ova dva elementa grupne komutacije.

Vremenska komutacija radi na sledei nain. Dolazni vremenski odbirak se smeta u govornu memoriju (eng. SS Speach Store). Kontrolna memorija (eng. CS Control Store), zatim odreuje kojim se redosledom isitava govorna memorija. Kao rezultat moe se smatrati da je na primer vremenski odbirak broj 3 premeten na vremenski odbirak broj 1. Informacije za kontrolnu memoriju se pribavljaju za vreme faze signalizacije pre nego to zapone konverzacija.

Slika 3.9 Vremenska i prostorna komutacija

Prostorna komutacija se satoji od n x n matrice sa takama prespajanja u vidu elektronskih kola. Svakoj taki prespajanja je pridruena jedna lokacija u kontrolnoj memoriji koja definie preslikavanje ulaznih kola na izlazna kola.

Male telefonske centraleU malim telefonskim centralamapostoji samo vremenska komutacija. Vremenska komutacija prespaja ulazno kolo (korisniku paricu) ka kolu za prepoznavanje biranih cifara ili ka grupnoj komutaciji, gde se prespaja govorna putanja.

Velike telefonske centraleKada broj komutacionih taaka prelazi kapacitet vremenske komutacije neophodno je dodatno komutaciono polje. Stoga se obino koristi prostorna komutacija u kombinaciji sa vremenskom komutacijom. Slika 3.10 prikazuje komutaciju vreme-prostor-vreme (eng. TST Time Space-Time) u velikoj centrali.

Slika 3-10 Princip komutacije vreme-prostor-vreme (TST)

3.3.4 Povezivanje korisnika na telefonsku mreu

Komutacioni vor preko koga su korisnici povezani na telekomunikacionu mreu se zove krajnja ili lokalna centrala. Naini na koje korisnik moe biti vezan na lokalnu centralu su ilustrovani na slici 3.11.

Slika 3.11 Povezivanje krajnjih korisnika na lokalnu centralu

Ukoliko razdaljina izmeu krajnjeg korisnika i lokalne centrale nije prevelika najjednostavniji nain je direktno povezivanje korisnike opreme na centralu. Svaki korisnik ima svoju liniju na korisnikoj komutaciji u centrali. Korisnika komutacija obavlja sledee funkcije prema korisnikoj opremi :

napajanje korisnike linije ,

detekciju podizanja i sputanja slualice ,

prijem izabranih cifara telefonskog broja ,

A/D konverziju korisnikog govora ,

koncetraciju i

proveru ispravnosti korisnike linije.

Koncetracija znai dam je broj vremenskih odbiraka na korisnikoj komutaciji manji od broja prikljuenih korisnika. Prespajanje izmeu korisnike linije i grupne komutacije obavlja xxxx vremenska komutacija. U sluaju da istovremeno preveliki broj korisnika pokuava da uspostavi vezu dolazi do kanjenja na korisnikoj komutaciji i do odbijanja poziva.

Da bi se izbegla upotreba predajnikih korisnikih parica (kablova) vie korisnikih parica se kombinuje u multiplekser. Multiplekser je povezan na ccentralu PCM linkom, to znai da se korisnik vezuje na njega u inkrementima od po 30. Osim to ne obavlja funkciju koncetracije multiplekser ima iste funkcije prema korisnikoj parici kao i lokalna centrala.

Ukoliko broj udaljenih korisnika prelazi kapacitet multiplekera koristi se udaljeni komutacioni stepen. Udaljeni komutacioni stepen ima iste funkcije kao komutacioni stepen u centrali. Posle koncetracije, informacije izmeu udaljenog komutacionog stepena i lokalne centrale se prenose sa nekoliko PCM linkova.

3.4 vorovi za paketsku komutaciju

Pre ulaska paketske mree u upotrebu koristila se telefonska mrea za vezu izmeu dva udaljena raunara. Komunikacija se odvijala preko modaema povezanimna telefonsku paricu. Pre faze razmene podataka neophodno je povezivanje telefoskog broja na kome se nalazi udaljeni raunar.

Slabosti ovakve metode za prenos podataka su :

relativno dugo vreme uspostave veze,

neiskorienost kapaciteta linije kada nema prenosa podataka,

nema mrene funkcije za detekciju i korekciju greke. Ovu funkciju obavljaju krajnji raunariuesnici u mrei, i

ogranien propusni opseg (maksimum 33,600 kbit/s).

3.4.1 Komutacija u X.25 mrei

U paketskoj mrei podaci se alju u paketima razliite duine. Zadatak mrenog vora je da distribuira pakete prema odgovarajuem prijemniku. Mreni vor ita adresnu labelu svakog paketa i distribuira ga prema odgovarajuem odlaznom linku, kao to je prikazano na sllici 3.12. SHAPE \* MERGEFORMAT

Slika 3.12 Paketska komutacija

Adresa u X.25 paketu sadri logiki broj kanala (LCN Logical Channel Number) kojim se podaci alju od predajnika ka prijemniku. Kada se zapoinje poziv, prvi paket (start paket) se alje od predajnnika ka prijemniku. U svakom voru kroz koji prolazi poetni paket se uva informacija o rutiranju, tj. Otvara se logiki kanal za tu konekciju. Stoga preostali paketi koji se alju tom konekcijom sadre samo labelu (logiki broj modula) koji specificira pripadnost paketa logikoj mrei.

U mrenom voru za paketsku komutaciju paketi se prvo smetaju u ulazne bafere. Tu se radi iz razloga da vor iima vremena da proita adresu i druge podatke iz paketa u sluaju velikog saobraaja. Centralni deovora ini procesor (ili paketska sortirka) koji pribavlja pakete iz prijemnog bafera i nakon analze adrese labele (logikog broja kanala) smeta paket u odgovarajui odlazni bafer, kao to je prikazano na slici 3.13.

Slika 3.13 Struktura vora za paketsku komutaciju

Za razliku od komutacije kola kod komutacije paketa ne postoji kanal posveen samo komunikaciji dva korisnika. Prenos podataka koristi propusni opseg na zahtev, a u sklaadu sa ukupnim propusnim opsegom. U sluaju velikog saobraaja paket ostaje u odlaznom baferu sve dok se ne oslobodi propusni opseg komutatora. Ovako ponaanje moe rezultovati u neeljenim kanjenjima u komutacionom voru, to je razlog zato paketska mrea nije pogodna za prenos izosinhronih informacija kao to su govor i video.

Za svaki paket se proverava ispravnost prenosa. Ukoliko se na osnovu kontrole sume paketa zakljui da je paket pogreno prenet vri se retransmisija. X.25 mrea poseduje funkciju provere greke jer je razvijena u sedamdesetim godinama, kada ja na prenosnim linkovima bio slab kvalitet veze.

3.4.2 Komtacija u mreama za prenos okvira (Frame Relay)

Kao to je reeno mrea za prenos okvira je razvijena na bazi paketske mree, sa podelom propusnog opsega izmeu vie virtualnih veza. Ali za razliku od paketske mree koristi bolje tranzitne linkove, preteno optike, to joj omoguuje vee brzine prenosa i smanjeno kanjenje kroz mreu. Usled kvalitetnijih linkova koristi se jednostavniji protokol,naroito u smislu detekcije i korekcije greke koje ne postoje. Smatra se da je komutacija u mrei za prenos okvira deset puta bra od komutacije u paketskoj mrei. Naime, ybog jednostavnosti, komutacija je uglavnom realizovana hardverski za razliku od paketske mree gde je ralizovana softverski. Za sada mrea za prenos okvira podrava samo permanentna virtuelna kola, a ne i komutirana virtuelna kola. To znai da se veze kroz mreu uspostavljaju posredstvom operatera, i to na trajnoj bazi, odnosno nije mogue dinamiki realizovati poziv u toku rada mree. Dananje brzine na kojima radi mrea za prenos okvira su oko 2Mbit/s, a predvia se rad na brzinama oko 40 Mbit/s. To je znatno bre od brzine paketske mree koja radi na brzinama od 64Kbit/s do 2Mbit/s.3.5 vorovi za uskopojasni ISDN (N-ISDN)Koritenjem namenskih mrea uspostavljaju se veze kao na slici 3.14.Slika 3.14 razliite veze u namenskim mreamaU digitalnij mrei sa integrisanim servisima ISDN (Integrated service Digital Network) nije samo integrisani prenos podataka izmeu vorova mree, nego je i izmeu korisnike opreme i krajnjeg vora mree. Mogue je ostvariti poziv sa komutacijom kola i poziv sa komitacijom paketa preko iste korisnike linije. Na slici 3.15 je prikazana struktura ISDN mree. Ukoliko korisnik eli da ostvari poziv sa komutacijokm kola koristie se samo komutacija kola, a poziv e se rutirati na telefonsku mreu (PSTN Public Switched Telephone Network) ili na ISDN mreu. Ukoliko, pak korisnik eli poziv sa komutacijom paketa njegove informacije se prosleuju do komutacije paketa (packet handler). Poziv se dalje rutira do javne mree za komutaciju paketa (PSPDN Public Switched Packet Data Network).

Slika 3.15 ISDN prenos informacija

U sluaju irokopojasnog ISDN (B-ISDN Boadband ISDN) mogue je potpuna integracija izmeu kraqjnjih korisnikana nivou elije, to je prikazano na slici 3.16.Slika 3.16 Puna integracija u B-ISDN3.6 vorovi za komutaciju elija

Postoje dve tehnike komutacije elija : ATM (Asynchronous Transfer Mode) i DQDB (Distributed Queue Dual Bus). DQDB se uglavnom koristi u Americi i bie potpuno zamenjen sa ATM.

3.6.1 Centralizovana komutacija - ATM

ATM jetehnika koja podavairokopojasni ISDN (B-ISDN), jer je fleksibilna i pogodna za irokopojasnu komutaciju. ATM komutuje dobre strane komutacije kola i komutacije paketa i dozvoljava prenos svih vrsta servisa (govor, podaci, video) u zajednikom, digitalnom formatu. Ujedno ATM je dobar za kimu lokalnih raunarskih mrea (LAN), 7za povezivanje LAN instalacije u privatnu raunarsku mreu, za korienje u virtualnim privatnim mreama i za masovna prespajanja u B-ISDN transportnim mreama. Takoe ATM podrava i video na zahtev za rezidencijalne korisnike, koa i pristup internetu.

Razliite primene ATM vorova uslovljavaju i razliitu arhitekturu kod razliitih proizvoaa. Ipak, osnovni princip je isti : informacija o komutaciji se nalazi u zaglavlju ulazne elije, a na osnovu nje se odreuje izlazna elija. ATM elija se sastoji iz 53 bajta, od kojih pet ini zaglavlje, a 48 korisnika informacija.

Osnovne funkcija ATM komutataora

U ATM komutatoru ATM elija se prenose iz ulazlogikog linka u jedan ili vie odlaznih linkova. Logiki kanal se identifikuje sa :

brojem fizikog linka,

identifikacijom kanala : Identifikator virtuelne putanje VPI ( Virtual Path Identifier) i identifikatora virtuelnog kanala VCI ( Virtual Channel Identifier), na fizikom linku.Komutacija u ATM komutatoru se obavlja koritenjem dve funkcije.

Prva funkcija se moe porediti sa komutacijom vremenskih odbiraka kod komutacije kola. Ova funkcija prenosi vremenski odbirak iz ulaznog vremenskog kanala u odlazni vremenski kanal. U ATM mrei prenosi se informacija iz ulaznog logikog kanala u izlazni logiki kanal, to znai da vremenskom kanalu iz komutacije kola odgovara logiki kanal iz ATM komutacije. Na slici 3.17 broj logikog kanala je indetifikovan u zaglavlju ATM elije.

Slika 3.17 Princip ATM komutacije

Druga funkcija se moe uporediti sa prostornom komutacijom kod komutacije kola. Ovo je prikazano na slici 3.17 gde je ilustrovano prebacivanje podataka izmeu razliitih fizikoh linkova. Podaci sa ulaznog linka 0 se komutiraju na izlazni link n.

Struktura ATM komutatora

Slika 3.18 ilustruje strukturu ATM komutatora.

Slika 3.18 Struktura ATM komutatoraJedna uloga ulaznog stepena je da prihvati elije iz dolaznih linkova , najee SDH ( Syncronous Digital Hierarchy) linkova, ita adresno polje iz ulazne ATM elije i upie novu adresu koja e se koristiti na odlaznom linku. Razlog promene adrese je to ona ima samo lokalni znaaj, odnosno ona se odnosi samo na interfejsdva vora u ATM mrei. Ulogu komutacionog stepena je da fiziki rutira ATM eliju ka odlaznom linku. Izlazni stepen obezbeuje interfejs sa baferovanjem ATM elije ka odlaznom linku. U sluaju da se koriste optiki linkovi, to je najei sluaj, izlazni stepen takoe obavljakonverziju elektrinog signala u optiki format.3.7 Softver

U telefonskim centralama i vorovima mrea (komutacija kola, komutacija paketa, prenos okvira i ATM) veina funkcija je implementirana softverski. Neke gunkice su realiziovane u kombinaciji softvera i hardvera, druge su potpuno softverske (recimo analiza primljenih cifara pozvanog korisnika).

Kompletan softver centrale je ogroman preko milion naredbi vieg programskog jezika. Ovako kompleksan softver zahteva modularizaciju i paljivu koordinaciju izmeu softverskih modula. to je vie servisa telekomunikacione mree to je kompleksniji softver. Mobilna telefonija, ISDN (uskopojasni i irokopojasni) i inteligentne mree su primer mrea sa sloenom strukturom softvera.

Do sada je razvoj brzine rada procesora pratio razvoj raznih servisa mree. Po ovom trendu kapacitet procesora je povecan za dvesto puta u periodu 1980 2000 godine. Uobiajeno je da softver podeljen u funkcionalne blokove koji realizuju pojedine funkcije sistema. Jedan blok nadzire poziv, drugi blok analizira broj pozvanog korisnika, a tri blok upravlja komutacijom. Softver u voru sa centralizovanim hijerarhiskim konturom je podeljen na regionalni i centralni softver.Centralni : softver se koristi za kompleksne funkcije sistema, dok se regionalni softver koristi za rutinske i ponavljajue funkcije sistema, kao to sje na primer nadziranje korisnike linije. Slika 3.19 prikazije podelu softvera na centralni i regionalni deo.

Slika 3.19 Podela posla izmeu centralnog i regionalnih procesora

Uloga regionalnih procesora je da : nadgleda grupno komutaciono polje,

nadgleda korisnike linije,

upisuje podatke u kontrolnu memoriju,

odreuje hardverske testne take.

Uloga centralnog procesora je da :

analizira greke,

analizira birani broj pozvanog korisnika,

analiza tarife,

analiza signalnih podataka.

3.7.1 Razvoj softveraSoftver za telefonske centrale se uglavnom pie u nekim od viih programskih jezicka, kao to PLEX (Programming Language for Exchanges), CHILL (CCITT High-Level Language) ili SDL (Specification and Description Language). Instrukcije izvornog jezika su relativno razumljive, to obezbeuje jednostavniju moduaciju ili dodavanje novog koda. Prednost vieg programskog jezika je to progrmaer ne mora da zna detalje procesora i to se softver moe izvravati na razliitim procesorima.

Nakon to je napisan kompletni izvorni kod se prevodi u objektni rad, koji je finalni i koga izvava procesor, to je prikazano na slici 3.20.

Slika 3.20 Razvoj softvera

Neke aplikacije su programirane u asemblerskom jeziku, koji je blii procesoru na kome se program izvrava, to znai da se instrukcije direktno prevode na objektni kod, a preslikavanje koje se ostvaruje je jednoznano. Programeri koji rade u asembleru moraju biti upoznati sa detaljima rada procesrora. Programski listing je razumljiv samo treniranim programerima, jer se sastoji od skraenica i brojeva. Prednost asemblerskog rada je brzina izizvravanja i on se koristi kada je vreme izvravanja programa kritino. Asembliranje je proces koji se koristi za prevoenje asemblerskog koda u objektni kod.

Softver predstavlja 70 80% razvojnih trokova komutacionih sistema. Veliina softvera u komutacionom sistemu raste sa brojem servisa koji se dodaju sistemu. Primer je Eriksonova AXE centrala. 1977. ona se sastojala od 150 blokova u centralnom procesorkom delu sa oko 300,000 16-bitnih rei programa. Petnaest godina kasnije (1992.) u istom centralnom procesoru je bilo 3,6 miliona 16-bitnih rei programa, to znai da je kompleksnost programa vie nego udesetostruena.

Proces razvoja softvera podrazumeva :

razumevanje problema koji se reava, tj. novih servisa,

analizu i definiciju funkcionalnosti koja se implementira,

izrada, odnosno kodiranje softvera,

implementacija, i

testiranje novih mogunosti softvera.

3.8 Hijerarhija u mrei

U poetnim danima telefonije postojale su samo lokalne centrale, koje su povezivale korisnike iz istog mesta.

Vremenom se pojavila potreba za komunikacijom van mesta pa je dolo do povezivanja lokalnih centrala iz razliitih mesta. Meutim, to je vie lokalnih centrala bilo povezano to je struktura mree postajala komplikovanija, to se vidi na slici 3.21.

Slika 3.21 Meovita struktura telefonske mree

Reenje problema kompleksnosti telefonske mree je uvoenje hijerarhije u mreu. Uvode se novi vorovi koji samo povezuju vorovew na nioj hijerarhijskoj ravni. Rezultat ovoga je da lokalne centrale ne moraju biti povezane svaka sa svakom. Mrena struktura se bazira ne samo na meovitoj vezi nego i na zvezdastim vezama.

Mrena hijerarhija prema ITU-T

ITU-T definie est nivoa hijerarhije u mrei, kao to je prkazano na slici 3.22. No, meutim mrena hijerarhija u praksi moe biti drugaije realizovana.

Slika 3.22 Mrena hijerarhija prema ITU-TIzmeu lokalne centrale i internacionalnog nivoa nalazi se nekoliko nivoa tranzitnih centrala iji je jedini zadatak distribucija saobraaja izmeu razliitih oblasti.

Stvarna mrena hijerarhija

U dananjim, savremenim, telefonskim mreama obino postoje etri nivoa hijerarhije. To su :

internacionalna centrala,

nacionalna tranzitna centrala,

regionalna tranzitna centrala, i

lokalna centrala

Kao to je ranije reeno lokalne centrale su direktno povezane sa korisnicima, dok regionalne tranzitne centrale tranzituju saobraaj prema viim hijerarhiskim nivoima i izmeu lokalnih centrala. Nacionalne tranzitne centrale imaju slian zadatak kao i regionalne tranzitne centrale. Ponekad se u lokalnoj mrei koriste tandem centrale. Tandem centrale povezuju lokalne centrale sa izuzetno jakim mesobnim saobraajem, kao to je prikazano na slici 3.23.

Slika 3.23 Mrena hijerarhija u praksi

Zadatak tandem centrala je da tranzitiraju saobraaj izmeu lokalnih tranzitnih centrala sa velikim meusobnim saobraajem, to je sluaj u urbanim sredinama. Po ovome su tandem centrale sline regionalnim tranzitnim centralama, ali one ne tranzitiraju saobraaj ka viim hijrarhijskim nivoima.Tehnike komutacije

Komutacija paketa

Komutacija elija

ATM

DQDB

Komutacija kola

PSTN

CSPDN

ISDN

PSPDN

Prenos

okvira

X.25

IP

GSM

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Godina

korani

krosbar

SPC, analogna komutacija

SPC, digitalna komutacija

irokopjasni

irokopojasni - optiki

SPC Stored Program Control

(upravljanje raunarom)

manuelni

Komutacioni deo

Upravljaki deo

(raunar)

naredbe

podaci

ka drugim centralama

Komutacioni deo

Procesor n

Procesor 1

Komutacioni deo

RP

Centralni procesor

RP

RP

RP Regionalni procesor

Komutacioni deo

sa procesorom

Komutacioni deo

sa procesorom

Komutacioni deo

sa procesorom

Komutacioni deo

sa procesorom

Grupno

komutaciono polje

A

B

7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Grupno

komutaciono polje

A

B

3

1

1

3

3 2 1

1 2 3

SS

n

0

CS

n

0

Vremenska komutacija

SS Speach store

CS Control store

Prostorna komutacija

Kontrolna merenja

Take prespajanja

3

1

2

n

1

2

n

2

1

Prostorna komutacija

n

n

1

1

VK 1

VK n

PCM

linkovi

PCM

linkovi

Grupna

komutacija

Korisnika

komutacija

Korisniki

multiplekser

Udaljena korisnika

komutacija

Lokalna centrala

1

2

2

3

1

3

Ulazni baferi

Centralna

upravljaka

i komutaciona

jedinica

(Procesor)

Izlazni

bafer

Izlazni

bafer

Izlazni

bafer

Odlazni linkovi

Dolazni linkovi

Telefon

Raunar

LAN

LAN

Komutacija kola

Komutacija paketa

Prenos okvira

PSTN

PSPDN

ISDN

Paketski reim

Komutacija kola

Telefon

Raunar

Govor

Govor

Podaci

Podaci

Video

Video

Terminal

Terminal

elije

elije

Podaci A 18

Podaci B 14

Podaci A 2

ATM

0

n

n

0

Podaci B 7

Komutacioni

stepen

Izlazni

stepen

Izlazni

stepen

Odlazni linkovi

Dolazni linkovi

Izlazni

stepen

Ulazni

stepen

Ulazni

stepen

Ulazni

stepen

Komutaciona oprema

CP

RP

RP

RP

CP Centralni procesor

RP Regionalni procesor

Kompilacija

Asembliranje

Prenos u programsku memoriju

Objektni kod

0010011101

1001001001

Programska memorija

Razvoj softvera u asemblerskom jeziku

Razvoj softvera u viem programskom jeziku

IC

WC

TC

LE

PC

SC

Internacionalni centar

Kvartenarni centar

Tercijalni centar

Sekundarni centar

Primarni centar

Lokalna centrala (Lokal Exchange)

Internacionalni

tranzitni nivo

Nacionalni

tranzitni nivo

Regionalni

tranzitni nivo

Tandem nivo

Lokalne centrale

3. 18