Digitalne telekomunikacije - zadaci

Embed Size (px)

Text of Digitalne telekomunikacije - zadaci

Zadatak 1. Signal putuje od take A do take B. U taki A snaga signala je 100W. U taki B snaga signala je 90W. Koliko je slabljenje u dB? Reenje: Slabljenje signala u dB predstavlja vrednost od 10 logaritama odnosa snage u poetnoj taki u odnosu na snagu u krajnjoj taki: | | dBPPaBA457 . 090100log 10 log 10 =|.|

\|=||.|

\|= Zadatak2.Slabljenjesignalaje-10dB.Kolikaje snagasignalaukrajnjojtaki,akojesnagasignalau poetnoj taki 5 W ? Reenje: ( )| | W P PPPPPdB aa50 1 . 0 /1 . 0 10 10log 10 101 21 10 /2121= = = = =||.|

\|= =Snaga signala u krajnjoj taki je 50W. Snaga signalajepoveana,tojeloginojerje slabljenjeudBimalonegativnuvrednost,tj. re je o pojaanju. Zadatak3.Signalprolazikroztrikaskadnovezana pojaavaa,priemusvakiimapojaanjeod4dB.Koliko je ukupno pojaanje? Koliko je puta signal pojaan? Reenje: Na osnovu osobine sabiranja pojaanja u [dB] kada je re o kaskadno vezanim pojaavaima u dB imamo da je ukupno pojaanje 12dB. Ako sa A oznaimo pojaanje signala u linearnoj razmeri onda je: 85 . 15 log 10 12 = = A A dBZnai signal je pojaan 15.85 puta. Budui da pojaanje od 3dBoznaavapriblinodvostrukopojaanjesignala,a potou12dBimamo43dB,naosnovutogamoemo smatrati da je signal ukupno pojaan priblino 24 = 16 puta. Zadatak 4. Ako je protok na mestu konekcije ureaja i medijuma za prenos 5kb/s, koliko je potrebno vremena da bi se poslalo 0.1 Mb iz ureaja? Reenje: | | ss kbkbt kb Mb 20/ 5100100 1 . 0 = = = Zadatak 5. Svetlosti je potrebno priblino 8 minuta da sa Sunca stigne do Zemlje. Koliko je rastojanje od Zemlje do Sunca? Reenje: Neka je brzina svetlosti odreena sa 300000km/s, to znai da je rastojanje izmeu Sunca i Zemlje priblino: | | km s s km s km ct d610 144 480 / 300000 min 8 / 300000 = = = = Zadatak6.Signalimatalasnuduinu10-6 muvazduhu. Kolikodalekosignalmoedasepropagirazavreme7 perioda? Reenje: Trajanje periode je: ss mmc T14861031/ 10 310/== = Put koji signal pree za 7 perioda je: m s s m T c ct d 7 10317 / 10 3 714 8= = = =m 7Naravnoovajrezultatsmomogliodmahdobitidasmouzeliu obzir fiziko tumaenje talasne duine. Na osnovu izrazadajevidimodajetalasnaduinarastojanjekojesignalpree zavremetrajanjajedneperiode,papotosetrairastojanje kojeesignalpreiza7periodaondajeonojednako7 talasnih duina tj.. . cT = Zadatak7.Povorkupravougaonihimpulsaproizvoljnog trajanjaiproizvoljneuestanosti,razvitiuFurijeovred, posmatrajui je kao parnu funkciju vremena. Dabinamradbiolakiprvosmonacrtaliovajnizimpulsa, gdejeE-amplitudaimpulsa,-trajanjeimpulsa,aT-perioda ponavljanja impulsa. Definiimonajpreovufunkciju.Potojefunkcijaparna, moemodasezadovoljimodefinisanjemsamouintervalu od jedne polovine periode. Dakle, imamo: ETOs(t)t( )