of 1 /1
0(ç81$52'1, 32'=(01, ,/, 32'0256., 92'29, , .$1$/, MAGISTRALNI VODOVI I KANALI .25,61,ý., , 632-1, 92'29, , .$1$/, -(',1,&$ 32â7$16.( 05(ä( MJESNA TELEFONSKA CENTRALA 32â7$ , 7(/(.2081,.$&,-( 32â7$ JAVNE TELEKOMUNIKACIJE 7(/()216.$ 05(ä$ VODOVI I KANALI TK TK TK GRANICE .2087$&,-6., ý92529, 8 1(32.5(712- 05(ä, Naziv prostornog plana: äXSDQLMD 2SüLQD Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: S 1:25000 â2/7$ SPLITSKO DALMATINSKA 2.2. 3RãWD L WHOHNRPXQLNDFLMH INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2GOXND SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD R GRQRãHQMX SODQD -DYQL XYLG RGUåDQ Odgovorna osoba za provo|enje javne rasprave: 3HþDW WLMHOD RGJRYRUQRJ ]D SURYRÿHQMH MDYQH 2GOXND R L]UDGL L]PMHQD L GRSXQD 3382 âROWD Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: 3HþDW SUDYQH RVREHWLMHOD NRMH MH L]UDGLOR SODQ Odgovorna osoba: Koordinator plana: 3HþDW SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom 3UHGVMHGQLN SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD 3HþDW QDGOHåQRJ WLMHOD rasprave: ovjerava: (ime, prezime i potpis) URBOS doo SPLIT %LUR ]D SURVWRUQR SODQLUDQMH XUEDQL]DP L ]DãWLWX RNROLãD dr.sc. ZORAN RADMAN, znanastveni suradnik GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. ,=0-(1$ , '2381$ 352672512* 3/$1$ 85(ç(1-$ 23û,1( ,9 PUVF 1$7$â$ 1$=25 -2929,û GLSOLXU 6OXåEHQL JODVQLN 2SüLQH âROWD EU L $QWH 5XLü -$91( 7(/(.2081,.$&,-( 8 32.5(712- 05(ä, 6$02672-(û, $17(16., 678329, 3/$1,5$1( (/(.7521,ý.( .2081,.$&,-6.( =21( Javna rasprava (datum objave): 20.srpnja 2015. "SLOBODNA DALMACIJA" od: 27. srpnja 2015. do: 10. kolovoza 2015. 6WUXþQL WLP X L]UDGL SODQD dr.sc. ZORAN RADMAN, znanst.surad. 1. 2. 4. 5. 8. 6. GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. MAJA MADIRACA, dipl. oec. /$5,6$ %$ý,û GLSO LQJ JUDÿ 3. $1$ 3$67829,û PDJLQJDHGLI MISLAV MADIRACA, stud. oec. JELENA BOROTA, mag.ing.arh. 7. ,9$1$ %8%,û XQLYVSHFRHF 6OXåEHQL JODVQLN 2SüLQH âROWD EU Br.el:611/13, Split, prosinac 2015. broj suglasnosti klasa: 350-02/15-11/58; Urbroj:531-05-15-2 datum: 14.prosinca 2015. 6XJODVQRVW QD SODQ SUHPD þODQNX =DNRQD R SURVWRUQRP XUHÿHQMX 1DURGQH QRYLQH EU 3526725 2*5$1,ý(1-$ 8187$5 =23 D

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

ModelS
1:25000
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
Odgovorna osoba:
Koordinator plana:
rasprave:
ovjerava:
Javna rasprava (datum objave): 20.srpnja 2015.
"SLOBODNA DALMACIJA"
MAJA MADIRACA, dipl. oec.
JELENA BOROTA, mag.ing.arh.