£RSPLAN 7. TRINN - Sandefjord 2017-01-12¢  £rsplan for 7. trinn Ormestad skole ¢â‚¬â€œ side 2 1. ARBEIDSPERIODE

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN 7. TRINN - Sandefjord 2017-01-12¢  £rsplan for 7. trinn Ormestad skole...

 • ÅRSPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE

 • Årsplan for 7. trinn Ormestad skole – side 2

  1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36

  TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap

  FAG

  KOMPETANSEMÅL FRA

  LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

  5. Kan hente ut, forstå og tolke informasjon fra en sammensatt tekst, 6. Kan hente ut, forstå og tolke informasjon, og sammenfatte hovedbudskapet i en sammensatt tekst. 7. Kan reflektere over hvordan de ulike uttrykksformene virker sammen for å få frem budskapet. 7 (+) Kan bruke varierte uttrykksformer i egne sammensatte tekster

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler.

  5. Kan lage en digital presentasjon med bruk av tekst og bilder fra Internett. 6. Kan bruke hyperkoblinger i en tekst for å få med film, lyd eller annen tekst. 7. Kan lage tekster eller presentasjoner med variert og relevant layout og hyperkoblinger. 7 (+) Kan lage tekster eller presentasjoner med variert og relevant layout og hyperkoblinger og begrunne sine valg.

  SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

  5. Kan forklare hvordan eget språk og egen tale kan brukes for å skape holdninger. 6. Kan gi eksempler på hvordan språk brukes i ulike medier for å uttrykke, manipulere og skape holdninger. 7. Kan reflektere over og drøfte hvordan språk kan brukes for å skape holdninger. 7 (+) Kan drøfte hvordan språk gjennom historien har vært brukt til å undertrykke grupper av mennesker.

  MATE- MATIKK

  TALL OG ALGEBRA Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de ulike størrelsene på tallinjen

  5. dele opp tall til hundredeler, og plassere disse på tallinje, kunne utføre enkel regning med hele negative tall og kunne regne med 25, 50 og 100 prosent. 6. forstå plassverdisystemet for hele tall og desimaltall fra tusendeler til millioner, rangere tall og plassere dem på tallinje og kunne regne med alle prosentsatser. 7. forstå plassverdisystemet for positive og negative tall, rangere tall og plassere dem på tallinje og se sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall 7 (+) kunne utnytte sammenhengen mellom desimaltall, brøk og prosent i praktisk regning.

  ENGELSK

  SPRÅK OG SPRÅKOPPLÆRING Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk.

  5. bruke ulike læringsstrategier for å bli bedre i engelsk, f.eks tankekart 6. samarbeide om gitte oppgaver på engelsk ved hjelp av ulike læringsstrategier muntlig og skriftlig 7. vurdere eget og medelevers arbeid etter bestemte kriterier både muntlig og skriftlig, bruke ulike læringsstrategier for å bli bedre i engelsk. (f.eks Bison) 7 (+) komme med saklige begrunnelser av egenvurdering og vurdering av medelever, bruke mange ulike læringsstrategier for å bli bedre i engelsk

  NATURFAG

  FORSKERSPIREN Lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter.

  5. vise eksempler på faremerking på hverdagsprodukter 6. forklare hva de vanligste faremerkene betyr 7. lage en oversikt over de vanligste faremerkene. 7 (+) lage en plansje over de vanligste faremerkene og presentere denne.

  FENOMENER OG STOFFER

  5. fortelle noe om hvordan vi kan oppfatte lyd 6. lage forsøk om lyd

 • Årsplan for 7. trinn Ormestad skole – side 3

  Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene, og forklare hvordan lyd kan skade hørselen.

  7. forklare hvordan lyd kan skade hørselen 7 (+) lage en presentasjon der jeg forklarer fenomenet lyd

  KRLE

  FILOSOFI OG ETIKK

  Forklare hva filosofi og

  etikk er

  5. beskrive hva filosofi og etikk er 6. reflektere over ulike former for filosofi og etikk 7. definere begrepene filosofi og etikk 7 (+) lede en filosofisk eller etisk debatt

  FILOSOFI OG ETIKK Fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer

  5. beskrive Platon og Aristoteles ideer 6. diskutere noen av Platon og Aristoteles ideer 7. reflektere over ideene til Platon og Aristoteles 7 (+)presentere Platon og Aristoteles for et publikum

  FILOSOFI OG ETIKK Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

  5. diskutere filosofiske og etiske spørsmål 6. drøfte etiske dilemmaer, som f.eks krig og fred 7. diskutere og reflektere over natur, miljø og samfunnet vårt 7 (+) reflektere over egen plass i verden, ansvar og rolle

  SAMFUNNS

  -FAG

  SAMFUNNSKUNNSKAP

  Gjøre greie for hva et

  politisk parti er og

  diskutere noen sentrale

  motsetninger mellom de

  politiske partiene i Norge

  6. fortelle hva et politisk parti er, og nevne noen av partiene vi har i Norge 7. gjøre rede for hva noen av de politiske partiene i Norge står for, og diskutere noen sentrale motsetninger 7 (+) lage en oversikt over de fem største politiske partiene i Norge (hovedstandpunkter og historie) og presentere dette for en gruppe

  KROPPS-

  ØVING

  IDRETTSAKTIVITETER Bruke grunnleggende bevegelsesmønstre og teknikker i noen individuelle idretter, noen utvalgte lagidretter og i alternative bevegelsesaktiviteter

  5. løpe, hoppe høyde og lengde og kaste liten ball.. 6. grunnleggende teknikker i å løpe, hoppe høyde og lengde og kaste liten ball. 7. delta i en individuell idrett. 7 (+) beherske ulike lagidretter.

  FRILUFTSLIV Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng

  5. lese et kart over skolens område. 6. lese ulike typer kart, både på papir og digitalt, og jeg kan orientere meg med kart og kompass. 7. selv lage enkle kartskisser over et område. 7 (+) orientere seg i ulike terreng ved hjelp av kompass.

  FRILUFTSLIV Utføre enkel førstehjelp

  5. forbinde et sår. 6. legge en person i stabilt sideleie. 7. utføre hjerte og lungekompresjoner. 7 (+) spjelke et ben.

  MUSIKK

  MUSISERE

  Synge unisont og

  flerstemt i gruppe med

  vekt på intonasjon, klang

  og uttrykk

  5. synge unisont i gruppe. 6. synge flerstemt i gruppe 7. med vekt på intonasjon, klang og uttrykk, synge unisont og flerstemt i gruppe 7 (+) synge ulike stemmer

  MUSISERE Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid

  5. framføre en vise eller sang 6. framføre et utvalg sanger og viser fra eldre og nyere tid 7. framføre sanger alene og sammen med andre. 7 (+) framføre sanger alene og sammen men med andre

  MUSISERE Beherske noen norske danser og danser fra

  5. danse reinlender 6. danse polka 7. danse vals

 • Årsplan for 7. trinn Ormestad skole – side 4

  andre land 7+. danse en folkedans fra et annet land

  KUNST OG

  HÅNDVERK

  VISUELL

  KOMMUNIKASJON

  Lage tegneserier og

  redegjøre for

  sammenhenger mellom

  tegneserier og film

  Vite hvordan mange tegninger med små forskjeller satt

  sammen gir bevegelse.

  Lage en enkel flipbook.

  Forklare sammenhengen mellom stillbilder og film.

  PALS

  Jeg henger klærne mine på knaggen. Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko. Jeg er alltid presis.

  2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG

  KOMPETANSEMÅL

  FRA LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON Opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon

  5. Kan delta i rollespill, drama og opplesing. Kunne holde en enkel presentasjon. 6. Kan være i en større rolle i en dramaaktivitet og holde en presentasjon for medelever. Kunne lese høyt med innlevelse. 7. Kan holde et foredrag/ presentasjon/dramatisering for tilhørere etter gitte kriterier. 7 (+) Kan lage et eget skuespill og vise dette for et publikum eller holde et større foredrag med bruk av ulike hjelpemidler for medelever eller andre

  MATE-

  MATIKK

  STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment

  5. gjennomføre undersøkelser i klassen basert på spørreskjema. 6. gjennomføre undersøkelser basert på spørreskjema og fremstille disse digitalt. 7. gjøre et eksperiment og føre statistikk over resultatene. 7 (+) gjøre et eksperiment og føre statistikk over resultatene, i tillegg til å forklare hele prosessen.

  STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET Representere data i tabeller og diagrammer som er fremstilt med og uten digitale verktøy, lese og tolke framstillingene og vurdere hvor nyttige de er

  5. presentere data i linje- og stolpediagram 6. presentere data manuelt og digitalt i egnede fremstillingsformer. 7. analysere og tolke manuelle og digitale presentasjoner av data 7 (+) analysere ulike tabeller og diagrammer, og si noe om oppbygging og relevans av tabellene.

  STATISTIK