£RSPLAN 1. TRINN - Sandefjord 2017. 1. 12.¢  £rsplan for 1. trinn Ormestad skole ¢â‚¬â€œ side 3 SAMFUNNS-FAG

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN 1. TRINN - Sandefjord 2017. 1. 12.¢  £rsplan for 1. trinn Ormestad...

 • ÅRSPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE

  Skoleåret 2016-2017

 • Årsplan for 1. trinn Ormestad skole – side 2

  Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN – D KUNST – K ARKITEKTUR - A

  1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer.

  1. fortelle om en opplevelse eller erfaring i en liten gruppe, vente på tur og ta ordet. 2. fortelle om opplevelser elle erfaringer slik at sammenhengen er tydelig. 2. (+) få frem et budskap gjennom å fortelle en historie.

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler.

  1. lytte til andre i samtaler og ta ordet etter tur. 2. lytte til andre, ta ordet etter tur og gi respons i samtaler. 2. (+) Kan lytte til andre, ta ordet etter tur, gi respons og stille oppfølgende spørsmål i samtaler.

  MATEMATIKK

  TALL: telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere.

  1. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs 20-0. Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. 2. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hoderegning i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2.(+) telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere.

  ENGELSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk.

  1. si hei, hvordan har du det, god morgen, ha det bra 2. vite hva ordene today, tomorrow, yesterday betyr, spørre og svare på hvilken dag der er i dag, navnet på noen av ukedagene 2. (+) kunne navnet på alle ukedagene, fortelle hvilken dag det er i morgen, i går, bruke dette i spørsmål (f.eks. hvilken dag det er i dag, var i går, hva slags vær det er/var)

  NATURFAG FORSKERSPIREN bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet.

  1. beskrive og sammenligne naturen rundt huset der jeg bor og skolen jeg går på. 2. identifisere og klassifisere lyder og former i naturen. 2.(+) oppdage og beskrive det nære miljøet gjennom smak, hørsel, lukt og følesans

  KRLE

  FILOSOFI OG ETIKK gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis.

  1. si noe om hvordan man liker at andre er mot en 2. forklare hvordan og når man deler med andre 3. forklare hva ordet gjensidighet betyr. 4. forklare hva ordet likeverd betyr. 4.(+ )beskrive hvorfor mennesker har ulike behov, og kunne reflektere over forskjellen mellom likhet og likeverd

 • Årsplan for 1. trinn Ormestad skole – side 3

  SAMFUNNS- FAG

  SAMFUNNSKUNNSKAP: lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene.

  1. gi eksempler på normer 1. (+) diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme og normer. 2. diskutere konsekvenser av å bryte normene. 3. lage en oversikt over normene som regulerer forholdet mellom mennesker. 4. lage en fortelling om en person som har problemer med å forholde seg til samfunnets normer. 4. (+) reflektere om normene som eksisterer i samfunnet og drøfte om disse er viktige.

  KROPPS- ØVING

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

  1. vise hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. 1. forklare hvilken side av veien en fotgjenger skal gå på. 4. forklare og følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. 4. vurdere trafikkbilder 4.(+) diskutere trafikksikkerhet i skolens nærområde

  MUSIKK

  MUSISERE: bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder.

  1. synge ulike typer sanger. 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader 2.(+) bruke stemmen i ulike tonehøyder

  KUNST OG HÅNDVERK

  uttrykke egne opplevelser gjennom tegning. VK

  kjenne til forskjellige tegneredskaper. tegne enkle former som viser mennesker, dyr, bygninger, fremkomstmidler el. tegne bilder som forteller om noe du har opplevd.

  PALS

  Jeg henger klærne mine på knaggen.

  Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko.

  Jeg er alltid presis.

 • Årsplan for 1. trinn Ormestad skole – side 4

  2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon.

  1. gjenta eller videreføre en muntlig beskjed. 2. kombinere informasjon og utføre flere beskjeder. 2. (+) videreformidle gitt informasjon til andre.

  MATE- MATIKK

  TALL: telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere.

  1. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs 20-0. Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. 2. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hoderegning i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2.(+) telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere.

  ENGELSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON: hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk.

  1. si hei, hvordan har du det, god morgen, ha det bra 2. vite hva ordene today, tomorrow, yesterday betyr, spørre og svare på hvilken dag der er i dag, navnet på noen av ukedagene 2. (+) kunne navnet på alle ukedagene, fortelle hvilken dag det er i morgen, i går, bruke dette i spørsmål (f.eks. hvilken dag det er i dag, var i går, hva slags vær det er/var)

  NATURFAG FORSKERSPIREN: bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet.

  1. beskrive og sammenligne naturen rundt huset der jeg bor og skolen jeg går på. 2. identifisere og klassifisere lyder og former i naturen. 2.(+) oppdage og beskrive det nære miljøet gjennom smak, hørsel, lukt og følesans

  KRLE FILOSOFI OG ETIKK samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis.

  1. beskrive egen rolle for at andre har det bra 2. forklare hva respekt og toleranse innebærer 3. forklare ordet respekt. 4. forklare hva å mobbe betyr. 4.(+) oppfører seg slik at andre føler seg vel.

  SAMFUNNS- FAG

  SAMFUNNSKUNNSKAP: utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet.

  1. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan finne ut hva elevrådet er og hvordan det fungerer på skolen. 2. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. forklare hva elevrådet er og gjøre rede for hvordan elevrådet fungerer. 3. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse, samt foreslå konsekvenser ved å ikke følge disse. Delta i demokratiske avgjørelser 4. finne likheter mellom elevråd og andre demokratiske organer. bidra til godt elevrådsarbeid ved å velge representanter til elevrådet og delta aktivt i deres arbeid 4. (+) definere ordet demokrati

 • Årsplan for 1. trinn Ormestad skole – side 5

  KROPPS- ØVING

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER: leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret.

  1. leke sangleker . 2. lære bort en sanglek. 3. klatre, kaste ball, hinke, hoppe og rulle.

  MUSIKK MUSISERE: imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter.

  1. gjenta/imitere ulike enkle rytmer og melodier 2. synge i ulike tempi, taktarter og tonearter. 2.(+) bruke stemmen på en kontrollert måte

  KUNST OG HÅNDVERK

  lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette. D

  bruke saks og lim.

  tvinne og flette. lage ting ved å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

  PALS

  Jeg holder armer og bein for meg selv.

  Jeg går raskt og rolig til plassen min.

  Jeg bruker innestemme

 • Årsplan for 1. trinn Ormestad skole – side 6

  3. ARBEIDSPERIODE UKE 41-44

  TVERRFAGLIG TEMA: ÅRET RUNDT

  FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster, enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving.

  1. skrive ord etter mønster 2. skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2. (+) skrive lengre tekster etter kriterier.

  MATE- MATIKK

  TALL: gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter.

  1. gjøre overslag med mindre mengder ved bruk av konkreter. F