£RSPLAN 2. TRINN - Sandefjord £rsplan for 2. trinn Ormestad skole ¢â‚¬â€œ side 3 KRLE 1 FILOSOFI OG ETIKK

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN 2. TRINN - Sandefjord £rsplan for 2. trinn Ormestad skole...

 • ÅRSPLAN 2. TRINN ORMESTAD SKOLE

  Skoleåret 2016-2017

 • Årsplan for 2. trinn Ormestad skole – side 2

  Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN – D KUNST – K ARKITEKTUR - A

  1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG

  KOMPETANSEMÅL FRA

  LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler.

  1. lytte til andre i samtaler og ta ordet etter tur. 2. lytte til andre, ta ordet etter tur og gi respons i samtaler. 2. (+) Kan lytte til andre, ta ordet etter tur, gi respons og stille oppfølgende spørsmål i samtaler.

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

  1. gjenta eller videreføre en muntlig beskjed. 2. kombinere informasjon og utføre flere beskjeder. 2. (+) Kan videreformidle gitt informasjon til andre.

  MATE- MATIKK

  TALL telle til 100, dele opp og bygge opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper og dele tosifrede tall i tiere og enere.

  1. rekketelle en og en, fem og fem og ti og ti til 100, to og to til 20 og baklengs 20-0. Kjenne igjen tallbilder og skrive dem riktig fra 0-20, hoderegne opp til 10, ordenstallene opp til 10 og tiervenner. 2. rekketelle, ordne, skrive og lese tall til 100, sette sammen og dele opp i tiergrupper opp til 100, kunne ener og tierplass, ordenstallene til 31, hoderegning i tallområdene 1-20 og dele tosifrede tall i tiere og enere. 2.(+) telle baklengs fra 100 og dele tresifrede tall i hundrere, tiere og enere.

  ENGELSK

  SPRÅK OG SPRÅKLÆRING gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk.

  1. fortelle om en situasjon hvor det er nyttig å kunne engelsk 2. forklare hvorfor det er nyttig å kunne flere språk 2. (+) forklare hvorfor det er nyttig å ha verdensspråk og gi eksempler på situasjoner der engelsk er nyttig

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre.

  1. kjenne igjen noen enkle engelske ordbilder og vite hvordan de uttales (f.eks. tallene til 10, frukt, ukedager, farger, dyr) 2. kjenne igjen og lese enkle lydrette ord 2. (+) lese og skrive enkle ord (f.eks. frukt, tallene til 10, dyr m.m.)

  NATURFAG

  FORSKERSPIREN stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen.

  1. sammenligne og finn likheter og ulikheter mellom mennesker, dyr og planter. 2. reflektere og fortelle om en opplevelse i naturen som gjorde inntrykk. 2.(+) diskutere og forklare hvorfor det er viktig å ta vare på naturen.

 • Årsplan for 2. trinn Ormestad skole – side 3

  KRLE

  FILOSOFI OG ETIKK føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

  1. forklare hva ordet samvittighet betyr. 2. beskrive tre regler som er viktige for meg. 3. forklare hva samvittighet er 4. reflektere over egne verdier, leveregler og egen samvittighet 4.(+) reflektere rundt verdier som er viktige i et fellesskap

  FILOSOFI OG ETIKK gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis.

  1. si noe om hvordan man liker at andre er mot en 2. forklare hvordan og når man deler med andre 3. forklare hva ordet gjensidighet betyr. 4. forklare hva ordet likeverd betyr. 4.(+) beskrive hvorfor mennesker har ulike behov, og kunne reflektere over forskjellen mellom likhet og likeverd

  SAMFUNNS- FAG

  SAMFUNNSKUNNSKAP lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og forklare konsekvenser ved å bryte normene.

  1. gi eksempler på normer 1. (+) diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme og normer. 2. diskutere konsekvenser av å bryte normene. 3. lage en oversikt over normene som regulerer forholdet mellom mennesker. 4. lage en fortelling om en person som har problemer med å forholde seg til samfunnets normer. 4. (+) reflektere om normene som eksisterer i samfunnet og drøfte om disse er viktige.

  SAMFUNNSKUNNSKAP Utforme og praktisere regler for samspill med andre og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet.

  1. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan finne ut hva elevrådet er og hvordan det fungerer på skolen. 2. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan forklare hva elevrådet er og gjøre rede for hvordan elevrådet fungerer. 3. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse, samt foreslå konsekvenser ved å ikke følge disse. Delta i demokratiske avgjørelser 4. finne likheter mellom elevråd og andre demokratiske organer. Kan bidra til godt elevrådsarbeid ved å velge representanter til elevrådet og delta aktivt i deres arbeid 4. (+) definere ordet demokrati

  KROPPS- ØVING

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og i organiserte aktiviteter.

  1. krype, springe, hinke, vende og rulle. 2. klatre i trær. 3. satse på et springbrett og lande på en matte.

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER være trygg i vann og svømmedyktig.

  2. være trygg i vann. 3. svømme 25 meter. 4. holde seg flytende 3 minutter, rulle uti på dypt vann. 4. svømme 100 meter på magen og 100 meter på ryggen.

  MUSIKK MUSISERE bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder.

  1. synge ulike typer sanger. 2. bruke stemmen i ulike styrkegrader 2.(+) bruke stemmen i ulike tonehøyder

  KUNST OG HÅNDVERK

  gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. K

  kjenne til forskjellige kunstverk i Sandefjord. bestemme hvilket kunstverk man ønsker å kopiere lage en kopi av et kunstverk i Sandefjord, både bilde og skulptur.

  PALS

  Jeg henger klærne mine på knaggen.

  Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko.

  Jeg er alltid presis.

 • Årsplan for 2. trinn Ormestad skole – side 4

  2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG

  KOMPETANSEMÅL FRA

  LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne…

  NORSK

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skriv etter mønster, enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving.

  1. skrive ord etter mønster 2. skrive korte tekster ved å herme etter et mønster. 2. (+) skrive lengre tekster etter kriterier.

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk.

  1. kjenne igjen periodens bokstaver, si bokstavene med språklyd og bokstavnavn og avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding. 2. gjenkjenne, lese og skrive diftonger og lydrette språklyder. 2. (+) bruke fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord.

  MATE- MATIKK

  STATISTIKK samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet.

  1. samle og sortere enkle data, telle opp antall i kategorier med tellestreker og tallsymboler. 2. samle, sortere, notere og illustrere enkle data i tabeller og søylediagram og forklare hva illustrasjonene viser. 2.(+) lese av tabeller og søylediagram.

  ENGELSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk- estetiske uttrykksmåter.

  1. lytte ut, gjenkjenne og gjengi noen av de engelske bokstavene og lydene ved bruk av rim, sang, regler 2. si en regle/et rim eller synge en sang med engelsk uttale 2. (+) uttale engelske setninger med god intonasjon. ( f. eks fremføre regler, dikt osv.)

  NATURFAG

  MANGFOLD I NATUREN gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig.

  1. identifisere fem ulike blomster, trær og dyr i nærområdet 2. formulere argumenter om hvorfor det er viktig å lære om naturen. 2.(+) sammenligne planter, dyr og trær på to biotoper i nærmiljøet.

  KRLE

  LIVSSYN lytte til og samtale om tekster og fortellinger som uttrykker et humanistisk livssyn.

  1. kjenne til humanistisk livssyn 2. beskrive kjennetegn på humanistisk livssyn 3. forklare i hovedtrekk hva et humanistisk livssyn er 4. forklare hva det vil si å være livssynshumanist 4.(+) forklare forskjeller mellom livssynshumanisme og religion.

  FILOSOFI OG ETIKK samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis.

  1. beskrive egen rolle for at andre har det bra 2. forklare hva respekt og toleranse innebærer 3. forklare ordet respekt. 4. forklare hva å mobbe betyr. 4.(+) oppfører seg slik at andre føler seg vel.

 • Årsplan for 2. trinn Ormestad skole – side 5

  SAMFUNNS- FAG

  UTFORSKEREN formulere spørsmål om samfunnsfaglige temaer, reflektere og delta i fagsamtaler om de.

  1. samtale omkring egne eller andres spørsmål. 2. formulere et spørsmål omkring noe han/hun lurer på. 3. reflektere rundt egne og medelevers spørsmål og drøfte om spørsmåle