£RSPLAN 3. TRINN - Sandefjord 2017. 8. 29.¢  £rsplan for 3. trinn Ormestad skole ¢â‚¬â€œ side 3 SAMFUNNS-FAG

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of £RSPLAN 3. TRINN - Sandefjord 2017. 8. 29.¢  £rsplan for 3. trinn Ormestad...

 • ÅRSPLAN 3. TRINN ORMESTAD SKOLE

  Skoleåret 2017-2018

 • Årsplan for 3. trinn Ormestad skole – side 2

  Forklaring til forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN – D KUNST – K ARKITEKTUR - A

  1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG

  KOMPETANSEMÅL FRA

  LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL

  Eleven skal kunne…

  NORSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

  3. delta i en samtale ved å vente på ordet. Kunne ta ordet og uttrykke hva hun/han mener, og følge regler i lek. 4. delta i en samtale ved å uttrykke seg på en måte som er forståelig for andre, snakke slik at alle hører og lytte til andres meninger og dramatisere historier sammen med andre elever. 4.(+) delta i en diskusjon, holde seg til saken, få frem et budskap og sette seg inn i andres ståsted og lage egne rollespill sammen med andre.

  MATE-

  MATIKK

  STATISTIKK samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige måter med tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling.

  3. presentere data i en tabell og passende diagram og begrunne valg av diagram. 4. presentere data i en tabell og passende diagram også digitalt og begrunne valg av diagram. 4.(+) lese av diagram og samtale om informasjonen.

  ENGELSK

  MUNTLIG

  KOMMUNIKASJON

  bruke noen høflighetsuttrykk

  og enkle fraser for å få hjelp

  til å forstå og bli forstått.

  3. bruke spørreord i spørsmålsformuleringer og svare med enkle ord på engelsk (how, when, where) 4. hilse, spørre hvordan noen har det, kunne spørre om hjelp på en høflig måte. Kunne avslutte spørsmål med «please» 4.(+) bruke høflighetsfraser i samtale om kjente emner på engelsk.

  NATURFAG

  MANGFOLD I NATUREN

  fortelle om dyr i nærområdet,

  diskutere dyrevelferd og skille

  mellom meninger og fakta.

  3. implementere egen kunnskap og finn ut mer om minst fem dyr som lever fritt i nærområdet. 4. diskutere hva som skal til for at dyrene i nærområdet har det godt. 4.(+) innhente fakta om dyrevelferd fra ulike kilder og diskutere meninger og fakta.

  KRLE

  FILOSOFI OG ETIKK

  samtale om respekt og

  toleranse og motvirke

  mobbing i praksis.

  1. beskrive egen rolle for at andre har det bra 2. forklare hva respekt og toleranse innebærer 3. forklare ordet respekt. 4. forklare hva å mobbe betyr. 4.(+) oppfører seg slik at andre føler seg vel.

  FILOSOFI OG ETIKK

  bruke FNs barnekonvensjon

  for å forstå barns rettigheter

  og likeverd og kunne finne

  eksempler i mediene og ved

  bruk av Internett.

  1. beskrive hvorfor barn er viktige. 2. nevne noe om hva barn har rett til. 3. forklare hva FNs barnekonvensjon er. 4. komme med minst fem eksempler på rettigheter barn har. 4.(+) reflektere over sammenheng mellom rettigheter og plikter, og bruke digitale hjelpemidler i denne sammenhengen.

 • Årsplan for 3. trinn Ormestad skole – side 3

  SAMFUNNS-

  FAG

  SAMFUNNSKUNNSKAP

  lage en oversikt over normer

  som regulerer forholdet

  mellom mennesker og

  forklare konsekvenser ved å

  bryte normene.

  1. gi eksempler på normer 1.(+) diskutere klasseregler, skolereglement, regler hjemme og normer. 2. diskutere konsekvenser av å bryte normene. 3. lage en oversikt over normene som regulerer forholdet mellom mennesker. 4. lage en fortelling om en person som har problemer med å forholde seg til samfunnets normer. 4.(+) reflektere om normene som eksisterer i samfunnet og drøfte om disse er viktige.

  SAMFUNNSKUNNSKAP

  utforme og praktisere regler

  for samspill med andre og

  delta i demokratiske

  avgjørelser i skolesamfunnet.

  1. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan finne ut hva elevrådet er og hvordan det fungerer på skolen. 2. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse. Kan delta i demokratiske avgjørelser. Kan forklare hva elevrådet er og gjøre rede for hvordan elevrådet fungerer. 3. utforme forslag til klasseregler og være med og praktisere disse, samt foreslå konsekvenser ved å ikke følge disse. Delta i demokratiske avgjørelser. 4. finne likheter mellom elevråd og andre demokratiske organer. Kan bidra til godt elevrådsarbeid ved å velge representanter til elevrådet og delta aktivt i deres arbeid. 4.(+) definere ordet demokrati.

  KROPPS-

  ØVING

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER leke og være med i aktiviteter i varierte miljøer der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordret.

  1. leke sangleker . 2. lære bort en sanglek. 3. klatre, kaste ball, hinke, hoppe og rulle.

  MUSIKK

  LYTTE

  gjenkjenne lyden av og

  navngi sentrale blåse-,

  strenge- og

  slagverkinstrumenter.

  3. gjenkjenne lyden av gitar, piano, fløyte og skarptromme. 4. gjenkjenne lyden og navngi minst to blåseinstrumenter to slagverkinstrumenter. 4.(+) gjenkjenne lyden av og navngi minst to strengeinstrumenter.

  KUNST OG

  HÅNDVERK

  visualisere og formidle egne

  inntrykk i ulike teknikker og

  materialer. VK

  kjenne til forskjellige tegneredskaper. tegne enkle former som viser mennesker, dyr, bygninger, fremkomstmidler el. tegne bilder som forteller en historie fra noe du har opplevd.

  PALS

  Jeg henger klærne mine på knaggen.

  Jeg setter skoene mine på plass og tar på innesko.

  Jeg er alltid presis.

 • Årsplan for 3. trinn Ormestad skole – side 4

  2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39

  TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP

  FAG

  KOMPETANSEMÅL FRA

  LÆREPLANEN

  Eleven skal kunne…

  LOKALE LÆRINGSMÅL

  Eleven skal kunne…

  NORSK

  SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving.

  3. skrive lett leselig, sammenhengende håndskrift, og skrive enkle tekster på tastaturet. 4. skrive lett leselig, sammenhengende håndskrift i alt skolearbeid, og bruke begge hender på tastaturet. 4.(+) skrive lett leselig, sammenhengende håndskrift i alt skolearbeid, og skrive lengre tekster på tastatur.

  MATE-

  MATIKK

  TALL

  beskrive og bruke

  plassverdisystemet for de hele

  tallene, bruke positive og negative

  hele tall, enkle brøker og

  desimaltall i praktiske

  sammenhenger, og uttrykke

  tallstørrelser på varierte måter.

  3. forklare hva som er enerplass, tierplass og hundrerplass, lese og ordne tall opp til 1000, telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere, telle forover og bakover til 1000 med 50 og 100 om gangen og forklare enkle brøker som del av en helhet i praktiske sammenhenger. 4. dele opp tall i tusener, hundrere, tiere og enere, lese, skrive og sammenligne tall opp til 10 000, plassere hele positive og negative tall, desimaltall og brøk på tallinjen og forklare brøk som del av en mengde i praktiske sammenhenger. 4.(+) skrive større desimaltall på utvidet form og finne likeverdige brøker.

  ENGELSK

  MUNTLIG KOMMUNIKASJON

  forstå og bruke engelske ord,

  uttrykk og setningsmønstre

  knyttet til egne behov og følelser,

  dagligliv, fritid og interesser.

  3. presentere seg, si hvor man bor og hvilke interesser man har på engelsk 4. presentere seg muntlig og fortelle om hvor man bor, venner, familie og fritidsinteresser på engelsk og kunne gjengi andres presentasjoner på norsk. 4.(+) presentere seg selv, familien, venner og fritidsinteresser på engelsk med et variert ordforråd.

  NATURFAG

  FORSKERSPIREN

  innhente og bearbeide

  informasjon om naturfaglige tema

  fra ulike kilder og oppgi kildene.

  3. innhente informasjon om ulike typer husholdningsavfall. 4. finne ut hva som skjer med avfall i naturen. 4.(+) sammenligne informasjon vedrørende husholdningsavfall fra ulike kilder.

  KRLE

  JØDEDOM

  samtale om jødedom og hvordan

  religiøs praksis kommer til uttrykk

  gjennom leveregler, bønn, Tora-

  lesing, matregler og høytider.

  1. kjenne til jødedommen som religion 2. kjenne til sabbaten. 3. forklare noe om det å være jøde. 4. beskrive ulike jødiske leveregler og bønn. 4.(+) beskrive jødisk Tora-lesing, matregler og høytider.

  SAMFUNNS-

  FAG

  GEOGRAFI

  sette navn på og plassere landene

  i Norden, verdenshavene og

  verdensdelene og finne

  geografiske benevninger på kart.

  2. sette navn og plassere verdensdelene på et kart. 3. sette navn og plassere verdensdelene på et kart. Kan finne geografiske benevnelser på et kart. 4. sette navn og plassere verdenshavene på et kart. Kan sette navn og plassere de nordiske landene på et kart. 4.(+) beskrive land i Norden ved å bruke geografiske benevninger.

 • Årsplan for 3. trinn Ormestad skole – side 5

  KROPPS-

  ØVING

  AKTIVITET I ULIKE BEVEGELSESMILJØER lage og bruke enkle kar