Balsfjord kommune for framtida - rsplan...¢  £rsplan i matematikk for 7.trinn skole£¥ret 2017-2018

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Balsfjord kommune for framtida - rsplan...¢  £rsplan i matematikk for 7.trinn...

 • Årsplan i matematikk for 7.trinn skoleåret 2017-2018.

  Balsfjord kommune – for framtida

  Storsteinnes skole Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

  ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN

  Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: May-Liss Julbø Norbye

  Grunnleggende ferdigheter

  Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en

  del av fagkompetansen. I matematikk forstås

  grunnleggende ferdigheter slik:

  Å kunne uttrykke seg muntlig: Elevene skal kunne gjøre antagelser og stille spørsmål som kan

  utforskes og besvares med matematikk fra 4.trinn. Videre skal elevene kunne bruke tall og

  beregninger for å argumentere i tilknutning til praktiske oppgaver og utfordringer. Noe av det

  viktigste elevene skal lære av muntlige ferdigheter dette trinnet, er å kunne beskrive en

  fremgangsmåte eller en tankegang ved hjelp av matematikk samt å gi enkle begrunnelser for

  hvorfor dette gir en riktig løsning. Elevene skal også kunne beskrive enkle tallmønstre og

  geometriske mønstre og forklare hvordan de utvikler seg.

  Å kunne uttrykke seg skriftlig: Elevene skal kunne bruke en lang rekke uttrykksmåter i arbeid med

  matematikk. Det innebærer for eksempel å lage tegninger, skisser, figurer og tabeller. Elevene lærer

  også å lage enkle matematiske modeller og diagrammer til hjelp til å løse oppgaver. De skal også

  kunne bruke konkreter og tegninger, men på 4.trinn blir elevene stadig mer fortrolige med de

  matematiske symbolene. Dette vil gjelde tallsymboler for flersifrede tall samt det å bruke disse i

  ”setninger” tilknyttet de fire regneartene. Elevene lærer å stille opp beregninger på en måte som er

  oversiktlig og forståelig for andre.

  Å kunne les: Elevene skal kunne lese og forstå matematikk slik det fremkommer i lesestykker og

  enkle tekstoppgaver. Det innebærer at de kan trekke ut den nødvendige informasjonen fra en tekst

  og forstå den matematiske strukturen. I tillegg skal elevene lære å lese matematiske symboler. Det

  betyr tallsymboler, hvordan de setter sammen til flersifrede tall, minustegn for negative tall,

  symboler for brøker og tegnene +, -, *. : og =. Elevene skal også kunne lese tabeller og enkle

  søylediagram.

  Å kunne regne: Elevene skal kunne løse oppgaver og utforske problemstillinger som tar

  utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner. Til dette trengs fortrolighet med og

  automatisering av regneoperasjonene, særlig tilknyttet den lille addisjonstabellen og den lille

  gangetabellen, altså alle gangetabellene opp til 10 gangen. Det er viktig at elevene er i stand til å

  bruke disse faktakunnskapene og ferdighetene til å løse praktiske oppgaver, at undervisningen

  veksler mellom å ha fokus på ferdighetstrening og utforsking/problemløsning. Elevene skal også se

  sammenhenger i faget. Det gjelder for eksempel innen de fire regneartene og mellom geometri og

  regning. Elevene skal kunne sjekke nøyaktigheten av svar og andre utsagn.

  Å kunne bruke digitale verktøy: Læreverket Multi øver elevenes evne til å bruke digitale verktøy

  gjennom Multi’s nettsted, både elevoppgaver til hvert kapitel og Multi Smart tavler. Her får elevene

  erfaring med bruk av digitale verktøy til spill, utforsking og visualisering. I tillegg får elevene

  opplæring i bruk av lommeregner både som et praktisk og som et pedagogisk verktøy tilknyttet

  beregninger. Skolen har klassesett med ipad’er tilgjengelig. Disse vil vi bruke i de tema og

 • Årsplan i matematikk for 7.trinn skoleåret 2017-2018.

  situasjoner der dette er støttende for elevenes læring.

  Læreverk:

  • Multi Grunnbok 7 A og B fra Gyldendal Norsk Forlag. 1.utgave 2006.

  • Multi oppgavebok

  • Multi Parallellbok 7A og B til noen elever i klassen. 2.utgave 2013

  • Maximum 8 Grunnbok Matematikk for ungdomstrinnet Gyldendal Norsk Forlag AS 1.utgave 2013 brukes som ekstrabok til elever som har behov for flere utfordringer i faget. Det brukes

  utvalgte deler i forhold til de tema som klassen ellers jobber med.

  Læremidler ellers:

  • Spill og aktiviteter fra lærerveiledningen til Multi.

  • Oppgaver til felles problemløsning og matematiske samtaler hentet fra Multi 5-7 Oppdrag tall og regning og Multi 5-7 Grublishefte.

  • Kortspill fra getSmart innen de forskjellige temaene.

  Planlagte kartlegginger:

  • Regnefaktaprøver høsten 2017 og våren 2018, samt underveis i arbeidet med å sikre regnefakta slik at jeg får følge utviklingen til elevene og tilpasse leksene til det de har behov for å øve på.

  De elevene som har behov for styrking i regnefakta etter disse screening prøvene får dette.

  • Læringsstøttende prøver fra udir høsten 2017 og våren 2018. Både som en øving på prøveformen med digitale prøver og som en kartlegging av klassens nivå.

  • M-prøver

  • Alle teller for elever som har usikker talloppfatning.

  • ALP prøven for å kartlegge sammenhengen mellom lese- og regneferdighet.

  Digitale verktøy:

  • Elevsiden til læreverket Multi.

  • Multi SMART øving.

  • Quizlet for øving av begreper.

  • Andre Internettsider med gode øvinger innen pensum for 7.trinn.

  Tilpasset opplæring:

  • For elever som har behov for ekstra utfordringer Maximum 8 Grunnbok Matematikk for ungdomstrinnet Gyldendal Norsk Forlag AS 1.utgave 2013

  • Kapitel 7 Regning vil bli brukt som ekstraoppgaver til de sterke elevene. Dette kapitelet er derfor lagt til slutt i årsplanen og tidfestet med 4 uker. Det er ikke et mål at alle elevene skal

  jobbe med dette kapitelet. Årsplanen er stram og mest sannsynlig er det slik at bare noen elever

  vil bruke kapitelet. Erfaringen tilsier at dette er en lur strategi fra starten av skoleåret.

  • For elever som har behov for struktur i føring og lærebok uten de vanskeligste oppgavene benyttes parallellbøker til MULTI.

  • SMART øving gir muligheter for tilpasset opplæring i forbindelse med lekser og stasjonsundervisningsarbeid. De flinke får vanskeligere oppgaver og de som strever får mer

  øving i det de har behov for. Multi smart øving vil bli brukt både på skolen og som

  hjemmearbeid.

  • Tilpassing i forhold til mengde, vanskegrad på oppgaver gjennom differensiering på ukeplan; må oppgaver, kan oppgaver og utfordringer.

  Årsplanene er laget i forhold til den lokale læreplanen i matematikk for Balsfjord Kommune fra

  Fronter pr august 2017.

 • Utarbeidet av May-Liss Julbø Norbye

  Emne/ tema

  Tidsbruk Dette sier lokal læreplan Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  Læringsmål Arbeidsmåter • Lærestoff/ kilde

  • Lokal forankring

  • Ekskursjoner o.l.

  Vurdering • Kjennetegn på

  måloppnåelse Viser også til lokal læreplan.

  Vurderingsform

  T a ll

  K a

  p it

  el 1

  i M

  u lt

  i 7

  A

  6 uker

  34

  35

  36

  37

  39

  40

  Leirskole

  uke 38

  Titallsystemet:

  • kjenne verdien av sifrene i heltall og i

  desimaltall

  • lese av og plassere heltall og

  desimaltall på tallinje, og

  sammenligne slike tall Addisjon og subtraksjon:

  • gjøre overslag med

  addisjon og subtraksjon

  • løse addisjons- og

  subtraksjonsoppgaver

  med oppstilte metoder

  med flersifrede tall, også

  desimaltall

  • løse flertrinns

  tekstoppgaver med

  addisjon og subtraksjon

  Negative tall:

  • sammenligne negative tall og plassere

  dem på en tallinje

  • regne med negative tall

  Multiplikasjon og divisjon:

  • se sammenhengen mellom

  multiplikasjon og divisjon og

  løse oppgaver i gangetabellen

  på formen ab = c og a : b = c

  der a, b eller c er ukjent

  • finne faktorene til et tall og avgjøre

  om et tall er et primtall

  • bruke metoder for divisjon med

  flersifrede tall også desimaltall.

  Rergning med parenteser:

  • lage et regneuttrykk med parentes til

  en tekstoppgave og så løse oppgaven

  • løse oppstilte oppgaver med

  parenteser • tolke og løse tekstoppgaver med alle

  fire regneartene, også ved å først lage

  en modell

  • vite at verdien av et siffer er avhengig av

  hvori tallet det står.

  • forstå plassverdisystemet

  • lese og skrive tall med fire eller færre

  siffer

  • finne ut hvilket av flere tall som har størst verdi

  • kunne skrive tall på utvidet form

  • kunne plassere positive og negative hele

  tall på tallinja

  • vite hva partall, oddetall, primtall og

  sammensatte tall er

  • kunne runde av tall

  • addere og subtrahere ved veksling en og

  flere ganger • kunne oppstilt addisjon, subtraksjon,

  • kunne kontrollere om et svar er riktig

  • gjøre overslag for å se om et svar er riktig

  • kunne addere, subtrahere, i hodet,