56
RIJE ˇ SENI ZADACI IZ MATEMATIKE Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije i ispite iz matematike. Pripremljeni su u suradnji i po uputama predmetnog nastavnika dr. Josipa Matejaˇ s. Zadatke je izabrala, pripremila i rijeˇ sila Ksenija Pukˇ sec (demonstratorica iz matematike na EF). Materijale je pregledala i recenzirala Martina Naki´ c (demonstratorica iz matematike na EF). Tehniˇ cku realizaciju materijala u programskom paketu L A T E X napravio je Kreˇ simir Bokuli´ c (demonstrator iz raˇ cunarstva na PMF-MO). 1

RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

  • Upload
    lydang

  • View
    443

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKE

Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradivaza kolokvije i ispite iz matematike. Pripremljeni su u suradnji i po uputamapredmetnog nastavnika dr. Josipa Matejas.

Zadatke je izabrala, pripremila i rijesila Ksenija Puksec(demonstratorica iz matematike na EF).

Materijale je pregledala i recenzirala Martina Nakic(demonstratorica iz matematike na EF).

Tehnicku realizaciju materijala u programskom paketu LATEX napravio jeKresimir Bokulic (demonstrator iz racunarstva na PMF-MO).

1

Page 2: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

DERIVACIJE

1. Ovisnost cijene p o vremenu t dana je sljedecom funkcijomp(t) = 2.45 ·

(12

)0.06t+ 2.86. Ispitajte dugorocno ponasanje cijene. (Uputa:

treba racunati limes funkcije kada t ide u beskonacnost.)

Rjesenje:Napomena:

limx→∞

ax =

0, a < 1

1, a = 1

∞, a > 1

limt→+∞

[2.45 · (1

2)0.06t + 2.86

]=

(1

2

)0.06·∞+ 2.86 =

= 2.45 ·(

1

2

)∞+ 2.86 = 2.45 · 0 + 2, 86 = 2.86

2. Ovisnost inflacije i o vremenu t dana je sljedecom funkcijomi(t) = 2.4e−0.02t + 3.56. Ispitajte dugorocno ponasanje inflacije. (Uputa:treba racunati limes funkcije kada t ide u beskonacnost).

Rjesenje:

limt→∞

(2.4e−0.002t + 3.56) = 2.4e−0.02·∞ + 3.56 =

= 2.4e−∞ + 3.56 = 3.56

2

Page 3: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

3. Nadite asimptote funkcije f(x) = −3x + x.

Rjesenje:

x 6= 0

D = R\{0}

Pravac x=a je okomita asimptota ako vrijedi:

limx→a

f(x) = ∞

limx→0

(−3

x+ x

)= −3

0+ 0 = ∞

x = 0 ⇒ okomita asimptota.

Pravac y = b je vodoravna asimptota ako vrijedi:

limx→∞

f(x) = b

limx→∞

(−3

x+ x

)=−3

∞+∞ = ∞

⇒ nema vodoravne asimptote.

Pravac y = kx + l je kosa asimptota ako vrijedi:

1. limx→∞

f(x)

x= k

2. limx→∞

[f(x)− kx]

limx→∞

−3x + x

x= lim

x→∞

−3+x2

x

x= lim

x→∞

−3 + x2

x2 = L′H = limx→∞

2x

2x= 1 = k

limx→∞

(−3

x+ x− 1x

)= lim

x→∞

(−3

x

)= − 3

∞= 0 = l

3

Page 4: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

y = kx + l

y = 1 · x + 0

y = x ⇒ kosa asimptota

4

Page 5: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

4. Nadite prvu derivaciju funkcije f(x) = x3 + x + 215

Rjesenje:

f ′(x) = (x3)′ + (x)′ + (215)′

f ′(x) = 3x3−1 + 1 + 0

f ′(x) = 3x2 + 1

5. Nadi prvu derivaciju funkcije y = x2

x+1 .

Rjesenje:

y′ =(x2)′(x + 1)− x2(x + 1)′

(x + 1)2

y′ =2x2−1 · (x + 1)− x2((x)′ + (1)′)

(x + 1)2

y′ =2x · (x + 1)− x2 · (1 + 0)

(x + 1)2

y′ =2x2 + 2x− x2

(x + 1)2

y′ =x2 + 2x

(x + 1)2

5

Page 6: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

6. Nadite prvu derivaciju funkcije y = (x + 1)ex

Rjesenje:

y′ = (x + 1)′ex + (x + 1)(ex)′

y′ = ((x)′ + (1)′)ex + (x + 1)ex

y′ = (1 + 0)ex + (x + 1)ex

y′ = ex + (x + 1)ex

y′ = ex(x + 2)

6

Page 7: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

7. Nadi prvu derivaciju funkcije y =√

x3 − 23√

x2 + 3 3√

x− 2x

Rjesenje:

y = x32 − 2x

23 + 3x

13 − 2x−1

y′ = (x32 )′ − (2x

23 )′ + (3x

13 )′ − (2x−1)′

y′ =3

2x

32−1 − 2 · (x

23 )′ + 3 · (x

13 )′ − 2 · (x−1)′

y′ =3

2x

12 − 2 · 2

3x

23−1 + 3 · 1

3x

13−1 − 2 · (−1)x−1−1

y′ =3

2x

12 − 4

3x−13 + x

−23 + 2x−2

7

Page 8: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

8. Nadi prvu derivaciju funkcije y = 3x

x

Rjesenje:

y′ =(3x)′ · x− 3x(x)′

x2

y′ =3xln3 · x− 3x · 1

x2

y′ =3x(xln3− 1)

x2

8

Page 9: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

9. Nadi prvu derivaciju funkcije y = b · 1xa , b 6= 0, a > 0

Rjesenje:

y = bx−a

y′ = (bx−a)′

y′ = b(x−a)′

y′ = b(−a)x−a−1

y′ = −abx−a−1

y′ = −ab · 1

xa+1

y′ =−ab

xa+1

9

Page 10: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

10. Nadite prvu derivaciju funkcije f(x) = (1 + x2)100.

Rjesenje:

f ′(x) = [(1 + x2)100]′

f ′(x) = 100(1 + x2)99(1 + x2)′

f ′(x) = 100(1 + x2)99 · 2xf ′(x) = 200x(1 + x2)99

11. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) =√

1− 3x4.Rjesenje:

f ′(x) =1

2√

1− 3x4· (1− 3x4)′

f ′(x) =1

2√

1− 3x4· (−12x3)

f ′(x) =−6x3

√1− 3x4

10

Page 11: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

12. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = 3x2

.

Rjesenje:

f ′(x) = 3x2

ln3 · (x2)′

f ′(x) = 3x2

ln3 · 2x

13. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = 4√

1−x3.

Rjesenje:

f ′(x) = 4√

1−x3

ln4 · (√

1− x3)′

f ′(x) = 4√

1−x3

ln4 · 1

2√

1− x3· (1− x3)′

f ′(x) = 4√

1−x3

ln4 · 1

2√

1− x3· (−3x2)

11

Page 12: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

14. Nadi prvu derivaciju funkcije f(x) = e√

1−xx+1 .

Rjesenje:

f ′(x) = e√

1−xx+1 · (

√1− x

x + 1)′

f ′(x) = e√

1−xx+1 · 1

2√

1−xx+1

· (1− x

x + 1)′

f ′(x) = e√

1−xx+1 · 1

2√

1−xx+1

· (1− x)′ · (x + 1)− (1− x) · (x + 1)′

(x + 1)2

f ′(x) = e√

1−xx+1 · 1

2√

1−xx+1

· −2

(x + 1)2

f ′(x) =−e√

1−xx+1√

1−xx+1 · (x + 1)2

f ′(x) =−e√

1−xx+1

√1− x · (x + 1)

32

f ′(x) =−e√

1−xx+1

√1− x ·

√(x + 1)3

f ′(x) =−e√

1−xx+1

√1− x · (x + 1) ·

√x + 1

f ′(x) =−e√

1−xx+1

(x + 1) ·√

(1− x)(x + 1)

f ′(x) =−e√

1−xx+1

(x + 1) ·√

1− x2

12

Page 13: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

15. Koristeci definiciju derivacije, nadite derivaciju funkcije f(x) =√

2x + 1 utocki x0 = 4.

Rjesenje:

f ′(x) = limh→0

f(x + h)− f(x)

h

limh→0

√2(x + h) + 1−

√2x + 1

h·√

2(x + h) + 1 +√

2x + 1√2(x + h) + 1 +

√2x + 1

=

= limh→0

2(x + h) + 1− (2x + 1)

h(√

2x + 2h + 1 +√

2x + 1)=

= limh→0

2x + 2h + 1− 2x− 1

h(√

2x + 2h + 1 +√

2x + 1)=

= limh→0

2√2x + 2h + 1 +

√2x + 1

=

=2√

2x + 2 · 0 + 1 +√

2x + 1=

2

2√

2x + 1=

1√2x + 1

f ′(4) =1√

2 · 4 + 1=

1√9

=1

3

13

Page 14: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

16. Odredite stotu derivaciju funkcije y = e−2x.Uputa: odredite prvih nekoliko derivacija te uocite pravilo za racunanjeslijedecih!

Rjesenje:

y′ = e−2x · (−2x)′ = e−2x · −2 = −2e−2x

y′′ = (−2e−2x)′ = −2 · e−2x · (−2) = (−2)2e−2x = 22 · e−2x

y′′′ = ((−2)2 · e−2x)′ = (−2)2 · e−2x · (−2) = (−2)3 · e−2x

y′′′′ = (−2)3e−2x · (−2) = (−2)4e−2x = 24e−2x

...

y(100) = 2100 · e−2x

14

Page 15: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

17. Za funkciju ukupnih troskova T (Q) =√

ln(3Q2) odredite pripadnu funkcijugranicnih troskova.

Rjesenje:

T ′(Q) =1

2√

ln(3Q2)· (ln(3Q2))′ =

=1

2√

ln(3Q2)· 1

3Q2 · (3Q2)′ =

=1

2√

ln(3Q2)· 1

3Q2 · 6Q =

=1

Q√

ln(3Q2)

15

Page 16: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

18. Primjenom diferencijala priblizno izracunajte 1.00110.

Rjesenje:

Trazimo ono sto lako izracunamo, a da priblizno bude jednako.

110, bazu smo promijenili, ono sto smo promijenili oznacimo s x.

x = 1

∆x = 0.001 = dx

x + ∆x = 1 + 0.001 = 1.001

y = x10

y′ = 10x9

y(x + ∆x) ≈ y(x) + y′(x) · dx

y(1 + 0.001) ≈ y(1) + y′(1) · dx

y(1.001) ≈ 110 + 10 · 19 · 0.001

y(1.001) ≈ 1.01

16

Page 17: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

19. Izracunajte prirast i diferencijal funkcije Q(L) =√

L, te relativnu pogresku,ako je L = 0, ∆L = 0.001.

Rjesenje:

Prirast funkcije:

∆y = y(x + ∆x)− y(x)

∆Q = Q(L + ∆L)−Q(L)

∆Q = Q(9.001)−Q(9)

∆Q =√

9.001−√

9

∆Q = 0.000166662

Diferencijal funkcije:

dy = y′(x) · dx

dL = ∆L = 0.001

dQ = Q′(L) · dL =1

2√

L· dL =

1

2√

9· 0.001

dQ = 0.000166667

Relativna pogreska:

∆y − dy

∆y· 100

∆Q− dQ

∆Q· 100 =

0.000166662− 0.000166667

0.000166662· 100 = −0.003000084%

17

Page 18: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

20. Odredite jednadzbe tangente i normale na graf funkcije f(x) = 84+x2 u tocki

s apscisom 2.

Rjesenje:

t . . . y − f(x0) = f ′(x0)(x− x0), T (x0, f(x0))

n . . . y − f(x0) =−1

f ′(x0)(x− x0), T (x0, f(x0))

T (x0, f(x0))

T (2, f(2)) = T (2, 1)

f(2) =8

4 + x2 =8

4 + 4= 1

f ′ = (8

4 + x2 )′ =

−16x

(4 + x2)2

f ′(2) =−16 · 2(4 + 4)2 =

−1

2

t . . . y − 1 =−1

2(x− 2)

y − 1 =−1

2x + 1

y =−1

2x + 2

n . . . y = 2x + 2

18

Page 19: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

21. Izracunaj:

limx→1

x−√

2− x

x− 1

Rjesenje:

limx→1

x−√

2− x

x− 1=

1−√

2− 1

1− 1=

0

0= L′H =

= limx→1

(x−√

2− x)′

(x− 1)′=

= limx→1

1− 12√

2−x· (2− x)′

1=

= limx→1

(1 +

1

2√

2− x

)=

= 1 +1

2√

2− 1= 1 +

1

2=

3

2

19

Page 20: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

22. Odredite podrucje rasta i pada funkcije f(x) = −3x4 + 6x2 − 15.

Rjesenje:

D = Rf ′(x) = −12x3 + 12x

−12x3 + 12x = 0

−12x(x2 − 1) = 0

−12x = 0 ⇒ x = 0

x2 − 1 = 0 ⇒x = 1

x = −1

−∞,−1 -1, 0 0, 1 1, +∞f’(x) + - + -

↗ ↙ ↗ ↙

Npr: ako za interval < −∞,−1 > uzmemo tocku -2, tada jef ′(−2) = −12 · (−2)3 + 12 · (−2) = 24.

Funkcija pada na < −1, 0 >i < 1, +∞ >, a raste na < −∞,−1 > i < 0, 1 >.

20

Page 21: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

23. Odredite podrucja konveksnosti i konkavnosti funkcije y = xex.

Rjesenje:

D = R

y′ = ex + xex = ex(1 + x)

y′′ = ex(1 + x) + ex = ex(2 + x)

ex(2 + x) = 0

x = −2

−∞,−2 −2, +∞y′′ − +

∩ ∪

Funkcija je konkavna na < −∞,−2 >, a konveksna na < −2, +∞ >.

21

Page 22: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

24. Odredite ekstreme funkcije f(x) = 6x4 − 8x3 − 10.

Rjesenje:

D = R

f ′(x) = 24x3 − 24x2

24x3 − 24x2 = 0

24x2(x− 1) = 0

24x2 = 0 ⇒ x = 0

x− 1 = 0 ⇒x = 1

f ′′(x) = 72x2 − 48x

f ′′(0) = 0

f ′′′(x) = 144x− 48

f ′′′(0) = −48

U x = 0 nema ekstrema.

f ′′(1) = 72 · 12 − 48 · 1f ′′(1) = 24 > 0

min(1, f(1))

f(1) = 6 · 14 − 8 · 13 − 10 = −12

min(1,−12)

22

Page 23: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

25. Izracunajte maksimum funkije dobiti ako je zadana funkcija ukupnih troskovaC(Q) = Q3 − 6Q2 + 140Q + 750 i funkcija ukupnih prihodaR(Q) = −7.5Q2 + 1400Q, gdje je Q kolicina proizvodnje.

Rjesenje:

D = Q ∈ [0, +∞ >

D(Q) = R(Q)− C(Q)

D(Q) = −7.5Q2 + 1400Q− (Q3 − 6Q2 + 140Q + 750)

D(Q) = −Q3 − 1.5Q2 + 1260Q− 750

D′(Q) = −3Q2 − 3Q + 1260

Q1,2 =−(−3)±

√(−3)2 − 4 · (−3) · 1260

2 · (−3)

Q1 = 20

D′′(Q) = −6Q− 3

D′′(20) = −6 · 20− 3 = −123 < 0

max(20, D(20))

D(20) = 15850

max(20, 15850)

23

Page 24: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

26. Pronadite minimum funkcije prosjecnih troskova ako su ukupni troskoviT (Q) = 4Q2 + 112Q + 100, gdje je Q kolicina proizvodnje.

Rjesenje:

D = Q ∈ [0, +∞ >

A(Q) =T (Q)

Q=

4Q2 + 112Q + 100

Q

A(Q) =4Q2

Q+

112Q

Q+

100

Q

A(Q) = 4Q + 112 +100

Q

A′(Q) = 4− 100

Q2

4− 100

Q2 = 0

Q = 5

A′′(Q) =200

Q3

A′′(5) =200

125> 0

min(5, A(5))

A(5) = 152

min(5, 152)

24

Page 25: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

27. Zadana je funkcija prosjecnih prihoda AR(Q) = −Q+200, gdje je Q kolicinaproizvodnje.Izracunajte maksimum funkcije ukupnih prihoda.

Rjesenje:D = Q ∈ [0, +∞ >

R(Q) = AR(Q) ·QR(Q) = (−Q + 200) ·Q = −Q2 + 200Q

R′(Q) = −2Q + 200

−2Q + 200 = 0

Q = 100

R′′(Q) = −2 < 0

R(100) = 10000

max(100, 10000)

25

Page 26: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

28. Zadane su funkcije ukupnih prihoda i prosjecnih troskovaP (Q) = 460− 3200

Q , T (Q) = 2 + 100Q .

Za koji opseg proizvodnje Q se ostvaruje najveca dobit i koliko ona iznosi?Koliki su tada ukupni prihodi i troskovi?

Rjesenje:

D(Q) = P (Q)− T (Q)

T (Q) = T (Q) ·Q

T (Q) = (2 +100

Q) ·Q = 2Q + 100

D(Q) = 460− 3200

Q− (2Q + 100)

D(Q) = 360− 3200

Q− 2Q

D′(Q) =3200

Q2 − 2

3200

Q2 − 2 = 0 ⇒ Q = 40

D′′(Q) =−6400

Q3

D′′(40) = −0.1 < 0 ⇒ max(40, D(40))

D(40) = 200, max(40, 200)

P (40) = 380

T (40) = 180

26

Page 27: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

29. Odredite domenu i tocke infleksije funkcije f(x) = 12x

2 + lnx.

Rjesenje:

x > 0

D = x ∈< 0, +∞ >

f ′(x) = x +1

x

f ′′(x) = 1− 1

x2

1− 1

x2 = 0 ⇒

x1 = 1

f ′′′(x) = 2x−3

f ′′′(1) = 2 · 1−3 = 2 6= 0

I(1, f(1))

f(1) =1

2· 12 + ln1 =

1

2+ 0 =

1

2

I(1,1

2)

27

Page 28: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

30. Zadana je funkcija troskova T (Q) = Q3 − 2Q, gdje je Q kolicinaproizvodnje. Izracunajte koeficijent elasticnosti troskova u odnosu na proizvod-nju na nivou proizvodnje Q=2. Interpretirajte rezultat.

Rjesenje:

ET,Q =Q

T· T ′ =

Q

Q3 − 2Q· (Q3 − 2Q)′ =

=Q

Q3 − 2Q· (3Q2 − 2) =

Q

Q(Q2 − 2)(3Q2 − 2) =

=3Q2 − 2

Q2 − 2

ET,Q(2) =3 · 22 − 2

22 − 2= 5

Kada Q na nivou Q=2 povecamo za 1%, onda ce se T povecati za 5%.

28

Page 29: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

31. Odredite podrucja elasticnosti i neelasticnosti funkcije potraznje

q(p) =9500

3p2 + 675

u odnosu na cijenu p.

Rjesenje:

D . . . 3p2 + 675 6= 0

3p2 6= −675 ⇒ uvijek

p ≥ 0

q ≥ 0

Eq,p =p

q· q′ = p

95003p2+675

·(

9500

3p2 + 675

)′=

−6p2

3p2 + 675

|Eg,p| = | − 6p2

3p2 + 675| = 6p2

3p2 + 675

6p2

3p2 + 675> 1/ · 3p2 + 675

6p2 > 3p2 + 675

3p2 > 675/ : 3

p2 > 225

p > 15

Pel =< 15, +∞ >

Pneel =< 0, 15 >

29

Page 30: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

32. Ispitajte homogenost funkcije

f(x1, x2, x3) = x1 · x2 ·√

lnx1+x2

x2+x3.

Rjesenje:

f(λx1, λx2, λx3) = λx1 · λx2 ·√

lnλx1 + λx2

λx2 + λx3=

= λ2x1 · x3 ·

√ln

λ(x1 + x2)

λ(x2 + x3)=

= λ2 · x1 · x3 ·√

lnx1 + x2

x2 + x3=

= λ2 · f(x1, x2, x3)

Funkcija je homogena stupnja α = 2.

30

Page 31: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

33. Ispitajte homogenost funkcije f(x, y) =√

x · y2.

Rjesenje:

f(λx, λy) =√

λx · (λy)2 =√

λ ·√

x · λ2 · y2 =

= λ52 ·√

x · y2 = λ52 · f(x, y)

Funkcija je homogena stupnja α = 52 .

31

Page 32: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

34. Ispitajte homogenost funkcije

f(x, y) = log3x2 + 2y2

xy

Rjesenje:

f(λx, λy) = log3(λx)2 + 2(λy)2

λxλy=

= log3λ2x2 + 2λ2y2

λ2xy=

= logλ2(3x2 + 2y2)

λ2xy= log

3x2 + 2y2

xy= f(x, y) =

= λ0 · f(x, y)

Funkcija je homogena stupnja α = 0.

32

Page 33: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

35. Zadana je Cobb-Douglasova funkcija proizvodnje Q(L, C) = 3.6L12Ct, gdje

je L kolicina rada, a C kolicina kapitala. Odredite parametar t ∈ R takavda su u pitanju rastuci prinosi u proizvodnji.

Rjesenje:

Q(λL, λC) = 3.6(λL)12 (λC)t = 3.6λ

12L

12λtCt =

= λ12+t3.6L

12Ct = λ

12+tQ(LC)

1

2+ t > 1

t > 1− 1

2

t >1

2

t ∈<1

2, +∞ >

Napomena:

α > 1 ⇒ prinosi su rastuci.α = 1 ⇒ prinosi su konstantni.α < 1 ⇒ prinosi su opadajuci.

33

Page 34: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

36. Zadana je Cobb-Douglasova funkcija proizvodnje Q(L, C) = 2.5LtC14 , gdje

je L kolicina rada, a C kolicina kapitala. Odredite parametar t ∈ R takavda su u pitanju opadajuci prinosi u proizvodnji.

Rjesenje:

Q(λL, λC) = 2.5(λL)t(λC)14 = 2.5λtLtλ

14C

14 =

= λt+ 142.5LtC

14 = λt+ 1

4Q(LC)

t +1

4< 1

t < 1− 1

4

t <3

4

t ∈< −∞,3

4>

34

Page 35: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

37. Kako se promijeni vrijednost funkcije

f(x, y, z, v) =

√x√

y + z + y√

z + v

x + 2y + 3z + 4v

ako sve varijable istovremeno:a) povecamo 256 puta?b) smanjimo za 34.39%?

Rjesenje:a)

f(λx, λy, λz, λv) = λαf(x, y, z, v)

f(256x, 256y, 256z, 256v) = 256αf(x, y, z, v)

f(λx, λy, λz, λv) =

√λx√

λy + λz + λy√

λz + λv

λx + 2λy + 3λz + 4λv=

=

√λx√

λy + λz + λy√

λz + λv

λ(x + 2y + 3z + 4v)=

√λ

32 (x√

y + z + y√

z + v)

λ(x + 2y + 3z + 4v)=

= λ14 · f(x, y, z, v)

f(256x, 256y, 256z, 256v) = 25614f(x, y, z, v)

f(256x, 256y, 256z, 256v) = 4f(x, y, z, v)

Kada sve varijable istovremeno povecamo 256 puta tada ce se vrijednostfunkcije povecati 4 puta.

35

Page 36: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

b)

x → x− 34.39

100x = x(1− 0.3439) = 0.6561x

f(0.6561x, 0.6561y, 0.6561z, 0.6561v) = 0.656114f(x, y, z, v)

f(0.6561x, 0.6561y, 0.6561z, 0.6561v) = 0.9f(x, y, z, v)

Ako sve varijable istovremeno smanjimo za neki postotak p tada ce se vri-jednost funkcije smanjiti za 100(1− λα)%.

100(1− λα)% = 100(1− 0.9)% = 10%

Kada sve varijable istovremeno smanjimo za 34,39% tada ce se funkcijasmanjiti za 10%.

36

Page 37: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

38. Nadi sve prve parcijalne derivacije funkcije f(x, y) = 3x2 + xy +√

y.

Rjesenje:

fx = (3x2)′ + (xy)′ + (√

y)′ =

= 3 · (x2)′ + y · (x)′ + 0 =

= 3 · 2x2−1 + y · 1 = 6x + y

fy = (3x2)′ + (xy)′ + (√

y)′ =

= 0 + x · (y)′ +1

2√

y=

= x · 1 +1

2√

y= x +

1

2√

y

37

Page 38: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

39. Nadi sve prve parcijalne derivacije funkcije f(x, y, z) = e2xz − ln(yz) + 1.

Rjesenje:

fx = e2xz · (2xz)′ − 0 + 0 =

= e2xz · 2z · (x)′ = e2xz · 2z · 1 = 2ze2xz

fy = 0− 1

yz· (yz)′ + 0 = − 1

yz· z · (y)′ =

= − 1

yz· z = −1

y

fz = e2xz · (2xz)′ − 1

yz· (yz)′ + 0 =

= e2xz · 2x · (z)′ − 1

yz· y · (z)′ =

= e2xz · 2x · 1− 1

yz· y · 1 =

= 2xe2xz − 1

z

38

Page 39: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

40. Nadi sve prve parcijalne derivacije funkcije u(x, y) = 2x−yx+y .

Rjesenje:

ux =(2x− y)′ · (x + y)− (2x− y) · (x + y)′

(x + y)2 =

=2(x + y)− (2x− y)

(x + y)2 =3y

(x + y)2

uy =(2x− y)′ · (x + y)− (2x− y) · (x + y)′

(x + y)2 =

=−1 · (x + y)− (2x− y) · 1

(x + y)2 =3x

(x + y)2

39

Page 40: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

41. Nadi sve prve parcijalne derivacije funkcije f(x, y) = xy.

Rjesenje:

fx = yxy−1

fy = xylnx

42. Nadi sve prve i druge parcijalne derivacije funkcije z(x, y) = y22x.

Rjesenje:

zx = y2 · 2xln2

zy = 2x · 2y = y · 2x+1

zxx = y2 · ln2 · 2xln2 = y2(ln2)2 · 2x

zxy = 2xln2 · 2y = y · 2x+1ln2

zyx = y · 2x+1ln2 · 1 = y · 2x+1ln2

zyy = 2x+1 · 1 = 2x+1

40

Page 41: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

43. Za funkciju f(x, y, z) = z · yx izracunajte d3fdxdydz .

Rjesenje:

fz = yx · 1 = yx

fzy = xyx−1

fzyx = 1 · yx−1 + x · yx−1lny · 1 =

= yx−1 + x · yx−1lny = yx−1(1 + xlny) = fxyz

41

Page 42: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

44. Izracunajte koeficijente parcijalne elasticnosti funkcije f(x, y) =√

x− y2 uodnosu na varijable x i y te interpretirajte rezultat na nivou x = 25, y = 3.

Rjesenje:

Ef,x =x

f· fx =

x√x− y2

· 1

2√

x− y2· (1− 0) =

x

2(x− y2)

Ef,x(25, 3) =25

2 · (25− 9)=

25

32

Kada x na nivou 25 (y ostaje konstantno) povecamo za 1% onda cefunkcijska vrijednost porasti za 25

32%.

Ef,y =y

f· fy =

y√x− y2

· 1

2√

x− y2· (0− 2y) =

−y2

x− y2

Ef,y(25, 3) =−9

25− 9=−9

16

Kada y na nivou 3 (x ostaje konstantno) povecamo za 1% onda ce funkcijskavrijednost pasti za 9

16%.

42

Page 43: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

45. Zadana je funkcija potraznje robe A, q1(p1, p2) = 3p−11 lnp2, gdje su p1

cijena robe A i p2 cijena robe B. Odredite koeficijente parcijalne i ukrsteneelasticnosti te interpretirajte dobivene rezultate.

Rjesenje:

Eg1,p1=

p1

q1· q1p1

=p1

3p−11 lnp2

· −3lnp2

p21

= −1

Kada p1 povecamo za 1% (p2 ostaje konstantno) tada ce se q1 smanjiti za1%.

Eg1,p2=

p2

q1· q1p2

=p2

3p−11 lnp2

· 3p−11

1

p2=

1

lnp2

Kada p2 povecamo za 1% (p1 ostaje konstantno) tada ce se q1 povecati za1

lnp2% jer je lnp2 > 0 zbog q1 > 0 pa su A i B supstituti.

43

Page 44: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

46. Za funkciju

f(x, y, z) = 3

√x4y5

z2 , izracunajte xfx + yfy + zfz.

Rjesenje:

xfx + yfy + zfz = α · ff(λx, λy, λz) = λαf(x, y, z)

f(λx, λy, λz) = 3

√(λx)4(λy)5

(λz)2 =3

√λ4x4λ5y5

λ2z2 =3

√λ9x4y5

λ2z2 =

=3√

λ7 3

√x4y5

z2 = λ73 · f(x, y, z)

α =7

3

xfx + yfy + zfz =7

3· 3

√x4y5

z2

44

Page 45: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

47. Dana je funkcija proizvodnje Q(L, C) = 3.4L14C

12 , gdje je L kolicina rada, a

C kolicina kapitala.Izracunajte zbroj parcijalnih elasticnosti funkcije proizvodnje u odnosu narad i kapital.

Rjesenje:

EQ,L + EQ,C = α

Q(λL, λC) = 3.4(λL)14 (λC)

12 = 3.4λ

14L

14λ

12C

12 =

λ14+ 1

23.4L14C

12 = λ

34Q(L, C)

EQ,L + EQ,C =3

4

45

Page 46: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

48. Dana je funkcija

f(x, y, z) = t+1

√zx

y−(

1

z

) −1t+1

Odredite parametar t ∈ R, t 6= −1, tako da zbroj svih parcijalnih elasticnostidane funkcije bude jednak nuli.

Rjesenje:

Ef,y + Ef,y + Ef,z = α ⇒ α = 0

t ∈ R t.d. Ef,y + Ef,y + Ef,z = 0

f(λx, λy, λz) = λαf(x, y, z)

f(λx, λy, λz) = t+1

√λzλx

λy−(

1

λz

) −1t+1

=

=t+1√

λ t+1

√zx

y−

[(λ−1)

−1t+1 ·

(1

z

) −1t+1

]=

= λ1

t+1 t+1

√zx

y−

1t+1 ·

(1

z

) −1t+1

]=

= λ1

t+1

(t+1

√zx

y−(

1

z

) −1t+1

)= λ

1t+1f(x, y, z)

1

t + 1= 0

1 = 0 ⇒⇐

6 ∃t ∈ R t.d. α = 0

(Ne postoji t ∈ R takav da je α = 0)

46

Page 47: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

49. Funkcija potraznje za proizvodom A homogena je stupnja 1.1, te ovisi ocijeni proizvoda A i cijeni porizvoda B. Ako je koeficijent elasticnosti tefunkcije potraznje u odnosu na cijenu proizvoda A jednak -0.4, izracunajtevrijednost koeficijenta elasticnosti te iste funkcije potraznje u odnosu na ci-jenu proizvoda B, te ga interpretirajte.

Rjesenje:

α = 1.1

EfA,pA= −0.4

EfA,pB=?

EfA,pA+ EfA,pB

= α

−0.4 + EfA,pB= 1.1

EfA,pB= 1.1 + 0.4

EfA,pB= 1.5

Kada pB povecamo za 1% (pA ostaje konstantno) tada ce se fA povecati za1.5%.

47

Page 48: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

50. Izracunajte ekstreme funkcije

f(x, y) = x2 − 4x + 2y2 − 8y

Rjesenje:

fx = 2x− 4

2x− 4 = 0

x = 2

fy = 4y − 8

4y − 8 = 0

y = 2

D1 = fxx

fxx = 2

D1 = 2 > 0

D2 = fxxfyy − fxy2

fyy = 4

fxy = 0

D2 = 2 · 4− 02

D2 = 8 > 0

D1 > 0

D2 > 0

}⇒ min(2, 2, f(2, 2))

f(2, 2) = 22 − 4 · 2 + 2 · 22 − 8 · 2 = −12

min(2, 2,−12)

48

Page 49: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

51. Izracunajte ekstreme funkcije

f(x, y) = ex2+y2−4x

Rjesenje:

fx = ex2+y2−4x · (2x− 4)

ex2+y2−4x · (2x− 4) = 0

2x− 4 = 0

x = 2

fy = ex2+y2−4x · 2yex2+y2−4x · 2y = 0

2y = 0

y = 0

D1 = fxx

fxx = ex2+y2−4x · (2x− 4)2 + ex2+y2−4x · 2fxx = ex2+y2−4x

[(2x− 4)2 + 2

]fxx = 2e−4

D1 = 2e−4 > 0

D2 = fxxfyy − f 2xy

fyy = ex2+y2−4x · 4y2 + ex2+y2−4x · 2fyy = ex2+y2−4x(4y2 + 2)

fyy = 2e−4

49

Page 50: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

fxy = (2x− 4) · ex2+y2−4x · 2yfxy = 0

D2 = 2e−4 · 2e−4 − 02 = 4e−8 > 0

D1 > 0

D2 > 0

}⇒ min(2, 0, e−4)

50

Page 51: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

52. Zadana je funkcija ukupnih prihodaP (Q1, Q2) = −Q2

1 −Q22 + 18Q1 + 14Q2 − 5 i ukupnih troskova

T (Q1, Q2) = 8Q1 + 8Q2 za dva proizvoda. Izracunajte maksimum funkcijedobiti.

Rjesenje:

D(Q1, Q2) = P (Q1, Q2)− T (Q1, Q2)

D(Q1, Q2) = −Q21 −Q2

2 + 10Q1 + 6Q2 − 5

DQ1= −2Q1 + 10

−2Q1 + 10 = 0

Q1 = 5

DQ2= −2Q2 + 6

−2Q2 + 6 = 0

Q2 = 3

D1 = DQ1Q1

DQ1Q1= −2

D1 = −2 < 0

D2 = DQ1Q1DQ2Q2

−D2Q1Q2

DQ2Q2= −2

DQ1Q2= 0

D2 = −2 · (−2)− 02 = 4 > 0

D1 < 0

D2 > 0

}⇒ max(5, 3, 29)

51

Page 52: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

53. Odredite ekstreme funkcije f(x, y) = x2 − xy + x2, uz uvjet x− 2y = 0.

Rjesenje:

f(x, y) = x2 − xy + y2

x− 2y = 0

x = 2y

f(y) = (2y)2 − 2y · y + y2

f(y) = 4y2 − 2y2 + y2

f(y) = 3y2

f ′(y) = 6y

6y = 0

y = 0 ⇒ x = 2y

x = 2 · 0 ⇒ x = 0

f ′′(y) = 6 > 0 ⇒ min(x, y, f(x, y))

min(0, 0, f(0, 0))

min(0, 0, 0)

52

Page 53: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

54. Odredite ekstreme funkcije f(x, y) = x2 − xy + y2, uz uvje x + y = 1.

Rjesenje:

x + y = 1

y = 1− x

f(x) = x2 − x · (1− x) + (1− x)2

f(x) = x2 − x + x2 + 1− 2x + x2

f(x) = 3x2 − 3x + 1

f ′(x) = 6x− 3

6x− 3 = 0

6x = 3

x =1

2⇒ y = 1− x

y = 1− 1

2=

1

2

f ′′(x) = 6 > 0 ⇒ min(x, y, f(x, y))

min

(1

2,1

2, f

(1

2,1

2

))f

(1

2,1

2

)=

(1

2

)2

− 1

2· 12

+

(1

2

)2

=1

4

f

(1

2,1

2

)=

1

4

min

(1

2,1

2,1

4

)

53

Page 54: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

55. Odredite ekstreme funkcijef(x, y) = x4 + y4, x > 0, y > 0 uz uvjet x2 + y2 = 8.

Rjesenje:

y2 = 8− x2

f(x, y) = (x2)2 + (y2)2

f(x) = (x2)2 + (8− x2)2

f(x) = x4 + 64− 16x2 + x4

f(x) = 2x4 − 16x2 + 64

f ′(x) = 8x3 − 32x

8x3 − 32x = 0

8x(x2 − 4) = 0

8x = 0

6 x =6 0x2 − 4 = 0

x = 2

6 x = − 6 2

y =√

8− x2 =√

8− 4 =√

4 = 2

f ′′(x) = 24x2 − 32

f ′′(2) = 64 > 0

min(2, 2, 32)

54

Page 55: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

56. Dane su funkcija ukupnih troskova T (L, C) = L + C i proizvodnjeQ(L, C) =

√LC, gdje je L kolicina rada, a C kolicina kapitala. Izracunajte

minimum funkcije ukupnih troskova na nivou proizvodnje Q=4.

Rjesenje:

√LC = 4/2

LC = 16/ : L

C =16

L

T (L) = L +16

L= L + 16L−1

T ′(L) = 1− 16L−2

1− 16

L2 = 0/ · L2

L2 − 16 = 0

L2 = 16

L1 = 4

6 L 62 = − 6 4

C =16

4= 4

T ′′(L) = 32L−3

T ′′(4) = 0.5 > 0

min(4, 4, 8)

55

Page 56: RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ - sytrimme.weebly.com · RIJESENI ZADACI IZ MATEMATIKEˇ Ovi zadaci namijenjeni su studentima prve godine za pripremu ispitnog gradiva za kolokvije

57. Dana je funkcija ukupnih troskova T (L, C) = L2 − LC + C2 i funkcijaproizvodnje Q(L, C) = LC, gdje je L rad, a C kapital. Nadite kombinacijurada i kapitala uz koju se na nivou proizvodnje Q = 1 ostvaruju minimalnitroskovi. Odredite minimalne troskove.

Rjesenje:

Q(L, C) = LC

LC = 1/ : L

C =1

L

T (L) = L2 − L · 1

L+

(1

L

)2

= L2 − 1 + L−2

T ′(L) = 2L− 2L−3

2L− 2

L3 = 0/ · L3

2L4 − 2 = 0

2L4 = 2

L = ±1

L ≥ 0

L = 1

T ′′(L) = 2 + 6L−4

T ′′(1) = 2 + 6 · 1−4 = 8 > 0

min(1, 1, 1)

56