of 44 /44

Click here to load reader

Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Embed Size (px)

Text of Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 1. ANALITICKA GEOMETRIJA 1.1 Pravac Imlicitni oblik jednadzbe pravca: 0Opci oblik pravca:

  dje je : koeficijent smjera pravca, tan odsjecak pravca na osi 0 pravac je nagnut u smjeru osi 90 00 pravac je

  ax by cy kx l

  g k kl yk xk

  + + == + =

  > + > >

  <

  ( ) ( )1 1 1 1

  nagnut u smjeru osi 180 90

  Segmentni oblik jednadzbe pravca: 1

  gdje je: odsjecak pravca na osi odsjecak pravca na osi

  Jednadzba pravca kroz tocku , uz poznati :

  Jednadzb

  xx ym nm xn y

  A x y k y y k x x

  >

  < = = =

  + =

  2 4 4 0y x+ =

  2. Mlaz vode iz hidranta ima oblik parabole. Izrazi jednadzbu parabole, ako mlaz postize visinu od 18m na horizontalnoj udaljenosti 28m od hidranta. Opci oblik vertikalne parabole, koja je otvorena pre

  ( ) ( )

  2

  2

  ma dolje: 4

  Hidrant je u ishodistu, pa imamo: 28 4 18

  x py

  x p y

  =

  =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija - Parabola 16

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  22

  222

  28Vrh je u V(28,18) 0 28 4 0 18 418

  28Jednadzba parabole : 4 28 1818

  p p

  x py x y

  = =

  = =

  2

  3. Tetiva parabole je dio pravca koji prolazi kroz fokus a paralelan je sa stalnim pravcem (direktrisom). Duzina se naziva i latus rectum. Izracunaj tu duzinu ako je jednadzba parabole 4 .Opci ob

  y px=2lik parabole: 4 ; Direktrisa je na: 1, a Fokus na: F(1,0)

  Tetiva je pravac: 1; koji sjece parabolu u tockama 2py px x

  x= =

  =

  2

  2

  4. Odredi jednadzbu kruznice koja prolazi kroz vrh i fokus parabole 8 .Opci oblik parabole: 4 4 8 2 0Parabola je otvorena prema gore; Direktrisa je na: 2, a Fokus na: F(0,2) Jednadzba k

  x yx py p p

  y

  =

  = = = >=

  ( )22ruznice koja prolazi tockama F(0,2) i V(0,0):

  1 1x y+ =

  5. Parabolicna antena je konstruirana tako da paralelne ulazne signale reflektira kroz fokus.Odredi jednadzbu parabole ako je jednadzba zrake kroz fokus: 12 3.6Fokus je u tocki presjeka pravca i osi

  y x= +

  2

  ; 0: 0 12 3.6 0.3 Jednadzba parabole, sa fokusom u F(0.3, 0): 0.3

  x y x xy x

  = = + =

  =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  2 2

  6. Suncev reflektor ima oblik parabole promjera 2.5 m, a ugib je 0.425 m. Odredi fokusnu udaljenost.

  2.5Rubne tocke parabole imaju koordinate 0.425, 2

  Jednadzba parabole: 4 1.25 4 0.4250.919

  x y

  y px pp

  = =

  = ==

  F 0.919m=

  2 2 ili 8 8 yy x x= =

  7. Mali otok je udaljen 4 km od obale koja ima oblik pravca. Plovni put izmedju obale i otoka je

  ekvidistantna krivulja izmedju otoka i obale. Odredi tu krivulju.Krivulja je parabola sa direktrisom u 2

  2

  :1 14 2 4 4 82 2

  Plovni put je na pola puta, izmedju obale i otoka.

  p p y xpx x= = = = =

  Analiticka Geometrija - Parabola 17

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 1.4 Elipsa

  ( ) ( ) ( )

  2 2

  2 2

  2 2 2 2

  2 21 1

  1 1 2 2

  Standardni oblik jednadzbe elipse: 1, velika poluos, mala poluos

  Fokusna udaljenost :

  Jednadzba elipse sa centrom u tocki , : 1

  Ekscentricitet elipse:

  U

  x y a ba b

  f f c a b

  x x y yA x y

  a bcea

  + =

  = =

  + =

  =

  ( )

  2 22 2 2 2

  1 11 1 2 2

  vjet da pravac dira elipsu: Koordinate diralista: ,

  Jednadzba tangente iz tocke , : 1

  ka ba k b l Tl l

  xx yyT x y

  a b

  + =

  + =

  2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  2 2

  1. Odredi jednadzbu elipse koja ima fokus u F(9,0) i vrh u V(15,0).9 15 15 9 144

  1 115 12

  2. Odredi ekscentricitet elipse 9 81

  Ekscentricitet je dan sa:

  x xF c a b V a b a c

  x y x ya b

  x y

  e

  = = = = = = = =

  + = + =

  + =2 2

  2 22 2

  2 2 2

  9 819 3

  81 9 72

  72 3 8 2 29 381

  c xx ya

  c a b

  cea

  = + =

  = = =

  = = = =

  1y+ =

  2 2

  3. U gradjevinama sa specijalnim akustickim karakteristikama, moguce je cuti sapat ako se posjetioc nalazi u fokusima elipsastog svoda. Ako je presjek hale, elipsa jednadzbe 36 225 8100, odredi ux y+ =

  2 2

  22 22 2 2

  2

  daljenost sapatca i slusaca.36 225 8100

  2251 225 36 189

  225 36 36

  Udaljenost izmedju fokusa: 2 2 189 27.495

  x y

  ax y c a bb

  l c m

  + =

  =+ = = = =

  =

  = = =

  Analiticka Geometrija - Elipsa 18

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  4. Dvije koncentricne elipse cine prsten. Izracunaj obje debljine prstena.Elipsa 1: 4 100 Elipsa 2: 2 5 500

  1 1100 25 250 100

  10, 5 15.8, 10Debljina iznosi: 15.8 10 5.8 10 5 5a b

  x y x yx y x y

  a b a bd d

  + = + =

  + = + =

  = = = == = = =

  2 2

  2 22 2

  c

  5. Presjek cisterne je elipsa 6 6. Izracunaj volumen ako je duzina cisterne 6m a povrsina elipse se dobije iz:

  6 6 1 6, 16 1

  Povrsina elipse iznosi: 6

  Volumen cisterne: V 6

  e

  e

  e

  x yP ab

  x yx y a b

  P

  P

  + ==

  + = + = = =

  =

  = = 36 6 46.172m =

  1.5 Hiperbola

  ( ) ( )

  2 2

  2 2

  11 1 2

  Jednadzba hiperbole sa centrom u ishodistu: 1

  transverzalna polu os, konjugirana polu os

  Jednadzbe pravaca-asimptota hiperbole:

  Jednadzba hiperbole sa centrom u tocki , :

  x ya b

  a bby xax x

  A x ya

  =

  =

  ( )

  ( )

  2 21

  2

  2 2 2 2

  2 22 2 2 2

  11 1

  1

  Fokusna udaljenost : Linearni ekscentricitet e:

  Uvjet da pravac dira hiperbolu: Koordinate diralista: ,

  Jednadzba tangente u tocki , hiperbole:

  y yb

  cf f c a b eaka ba k b l Tl l

  xxT x y

  =

  = = + =

  =

  12 2 1

  yya b

  =

  Analiticka Geometrija - Elipsa 19

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  ( ) ( )

  2 2 2 22 2 2 2

  2 2 2 2

  2 2 2 2 2 2

  22 2 2 2

  2 2 2 4

  1. Odredi jednadzbu hiperbole koja prolazi tockom A(2,3) i ima fokus u F(2,0).

  2 31 1 4 9 0

  2 4 uvrstimo u gornju jednadzbu:

  4 9 4 4 0

  4 36 9 4

  A Ax y b a a ba b a bc a b a b

  b b b b

  b b b b

  = = =

  = = =

  =

  + +4 2

  121,2

  2

  2

  2

  2 22

  09 36 0 zamijenimo

  129 81 4 369 36 02

  4 4 3 1

  Jednadzba hiperbole: 1 3 31 3

  b bk

  k k k

  ay x y

  bx

  =

  + =

  = + = = =

  = = =

  = =

  32.521.510.50-0.5-1-1.5-2-2.5-3

  5

  4

  3

  2

  10

  -1

  -2

  -3

  -4

  -5

  x

  y

  x

  y

  2

  22

  :

  3

  b k

  k b=

  =

  ( )2 2 22 2 22 2

  2. Koncentricne hiperbole su one koje imaju zamjenjene poluosi. Zadana je hiperbola sa vrhom

  u V(0,1) i fokusom u F(0, 3). Odredi zadanoj hiperboli koncentricnu hiperbolu.

  1 1; 3V Vy x

  a c a ba b

  = = = = + = 2 21 3 1 2b b+ = =

  ( )

  2 22 2

  2 2

  2 2

  22 2 2 2 2

  2 22 2

  Jednadzba hiperbole je: 1 2 21 2

  Jednadzba koncentricne hiperbole: 1 (1,0) ( 3,0)

  3 1 3

  1 2 21 2

  y x y x

  x y V Fa b

  c a b b b

  x y x y

  = =

  =

  = = + = + =

  = =

  1 2=

  Analiticka Geometrija - Hiperbola 20

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  ( ) ( )( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  2 2

  2 2 2 2

  2

  2 22 2

  3. Nadji centar hiperbole: 2 4 4 4 0

  2 4 4 4 2 2 4 4

  2 2 1 1 4 4 4 4

  1 22 1 2 2 : 2 1 (1, 2

  1 2

  x y x y

  x x y y x x y y

  x y y

  x yx y S

  =

  = + =

  + + + =

  + + = = )

  ( ) ( )

  2 2 2 2

  2 2

  2 2

  4. Odredi jednadzbu hiperbole ako je vrh u ( 1,1), fokus u ( 1,4) i srediste u ( 1, 2) :( 1,1) daje 1 ( 1, 4) daje c 4 4 1 3

  2 11

  1 33 2 12 10 0

  V F SV a F b c a

  y x

  x y x y

  = = = = =

  + =

  + + + =

  Analiticka Geometrija - Hiperbola 21

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  1

  2

  5. Odredi jednadzbu hiperbole koja ima asimptote 1 3 i vrh u V(3,1)

  1 Asimptota ima jednadzbu:

  3 Sjeciste pravaca daje srediste hiperbole:

  2 2 1 2 ( 2, 1)I

  x y i x yba y x y x a ba

  a y x

  y y x S

  = + =

  = + = =

  =

  = = =

  ( ) ( )x

  2 2

  z koordinate vrha: V 3 i 2 odredjujemo transferzalnu poluos

  2 12 3 5 5 Jednadzba hiperbole je: 1

  25 25

  xS

  x xa a b

  = =

  + += + = = = =

  Analiticka Geometrija - Hiperbola 22

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 23

  1.6.1 Razni zadaci

  ( )

  2

  2

  22 2

  1,2

  1. Zadani su pravac 3 11 i parabola 4 5 0. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  3 11 Supstitucija u drugu jednadzbu : 4 5 0

  44 3 11 5 0 7 6 02

  y x x x y

  y x x x y

  b b acx x x x x x

  = =

  = =

  = + = = 1

  2

  1

  2

  61

  3 11 3 6 11 73 1 11 8 Trazene tocke su:

  xxa

  y x yy

  == =

  = = = = =

  (6,7) (1, -8)i A B

  ( 0, 2) (7,5) A B

  ( )

  2 2

  2 2

  22 2

  2. Zadani su pravac 2 i kruznica 10 24 0. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  2 Supstitucija u drugu jednadzbu 10 24 0 daje:

  Jednadzba kruznice: 5 49

  y x x y y

  y x x y y

  x y x

  = + =

  = + =

  + = + ( ) ( )

  ( )

  2

  12

  2

  1 2

  2 10 2 24 0

  07 0 7 0 2

  70 2 2 7 2 5

  Trazene tocke su: i

  x x

  xx x x x y x

  xy y

  =

  = = = = == = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 24

  23. Zadani su pravac 5 i parabola 2 5 5. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  y x y x x= + = +

  ( ) 12 22

  1 1 2 2

  05 5 2 5 5 2 6 0 3 0

  35 0 5 5; 5 3 5 8

  Trazene tocke su

  xy x x x x x x x x

  xy x y x

  == + + = + = = == + = + = = + = + =

  ( ) ( )0,5 3,8,A B

  ( ) ( ) 4, 3,0,5A B

  ( )

  ( )

  2 2

  22

  12 2

  2

  1 1

  4. Zadani su pravac 2 5 i kruznica x 25. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  2 5 zamijenimo u drugoj jednadzbi 2 5 25

  04 20 25 25 4 0

  42 5 0

  y x y

  y x y x x

  xx x x x x

  xy x

  = + + =

  = + + + =

  =+ + + = + = = = + = + 2 25 5; 2 5 8 5 3

  Trazene tocke suy x= = + = = +

  ( ) ( ) ( ) ( )

  2 2

  2 2

  2 2 22

  5. Zadani su pravac 1 i kruznica 4 2 1 0. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  1 zamijenimo u drugoj jednadzbi 4 2 1 0

  2 1 4 1 4 1 2 1 0

  y x x y x y

  y x y x y x y

  x y x x x y

  = + + + =

  = + + + =

  + = + + + =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 25

  ( ) 12 22

  1 1 2 2

  01 2 2 1 0 2 0

  21 0 1 1; 1 2 1 1

  Trazene tocke su

  xx x x x x x

  xy x y x

  =+ + = = == + = + = = + = + =

  ( ) ( )0,1 2,, 1 A B

  ( ) ( )2,1 1,, 0A B

  ( ) ( )

  2

  2

  212 2

  1,22

  6. Zadani su pravac 1 i parabola 4 3. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  1 zamijenimo u drugoj jednadzbi 1 2

  241 4 3 3 2 012

  y x y x x

  y x y y x

  xb b acx x x x x xxa

  = = +

  = =

  = = + + = = = =

  1 1 2 21 2 1 1 1 1 1 0Trazene tocke su y x y x

  = = = = = =

  ( ) ( ) ( )

  2 2 2 2

  2 2

  2 22

  2 2

  2 2

  7. Zadane su elipsa 2 6 3 i hiperbola 17 2 . Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.2 6 3

  17 2 1. 2.

  2 6 32 34 4

  x y x y

  x yx y

  x yx y

  = + =

  = +

  = +

  = + = +

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 26

  2 2

  1,2

  2 2 21,2

  0 28 7 4 2

  17 2 17 2 4 9 3

  Trazene tocke su

  y y y

  yx x x

  = + = =

  = = = =

  ( ) ( ) ( ) ( )3,2 , 3, 2 , 3, 2 , 3, 2C DA B

  ( ) ( ) ( ) ( )2,2 , 2, 2 , 2, 2 , 2,2A B C D

  ( )

  2 2 2 2

  2 2

  2 24

  2 2

  21,2

  2 2 21,2

  8. Zadane su dvije elipse 4 =20 i 4 20. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.4 =20

  4 20

  4 16 80

  0 15 60 2

  4 20 20 16 4 2

  Trazene tocke su

  x y x y

  x yx y

  x y

  y y

  x y x x

  + + =

  +

  + =

  =

  = =

  + = = = =

  2 2 2

  22

  1,2

  9. Zadane su kruznica =4 i parabola 5. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.

  4 1Rjesenje sistema daje rezultat: 1 02 2

  Rezultat je imaginarana velicina,

  x y x y

  b b ac iy y ya

  + + =

  = = =

  krivulje nemaju zajednickih tocaka.

  3

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 27

  2 2 2

  2 2 2

  212

  1,22

  2

  10. Zadane su hiperbola =16 i parabola 2 1. Izracunaj koordinate tocaka u kojima se krivulje sjeku.Rjesenje sistema daje: 2 15

  54 2 82 15 032 2

  2 1

  x y y x

  x y y x

  xb b acx x xxa

  y x

  + =

  + + =

  = + = = = = =

  + = ( )

  ( )

  ( )

  121

  2

  322

  4

  32 1 2 5 1 9

  3

  72 1 2 3 1 7

  7

  Krivulje se sjeku u samo dvije to A ,3 B(-5,-cke: 3 ,

  yy x

  y

  y iy x

  y i

  = = = = =

  = = =

  = =

  5 )

  ( )A 6,6 ,( 6 6)B

  2 2

  22 4 2 2 2

  2 21,2 1,2

  11. Zadane su hiperbola 36 i kruznica 72. Izracunaj koordinate tocaka u kojimase krivulje sjeku.

  36Tjesenje sistema daje: 72 72 36 0

  72 36 0 36 6

  36

  xy x y

  y y y y ky

  k k k y k

  xy x

  = + =

  + = + = =

  + = = = =

  = 1,21,2

  36 36 66

  Krivulje se sjeku u samo dvije tocke: ,

  y= = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 28

  2 2 2 2 2 2

  1 2

  2 2 2 2

  1

  12. Kroz ishodiste su polozena dva okomita pravca, koji sijeku elipsu ,svaki u dvije tocke i tako cine tetive: 2 2

  1 1 1 1Dokazi da vrijedi:

  pravci su okomiti:

  b x a y a bp AB u p CD v

  u v a b

  p y kx

  + =

  = =

  + = +

  =

  ( )

  ( )

  1

  22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  2

  2

  ,

  2 2 2 2 2

  1 Odredimo tocke presjeka:

  Za :

  1Za :

  Ay

  p y xk

  p b x a y a b b x a kx a b

  b x a k x a b x b a k a b

  y kx

  p b x a y a b b x a x a bk

  b k x a x a

  =

  + = + =

  + = + =

  =

  + = + =

  + = ( )2 2 2 2 2 2 2 ,2 2 2 2

  1

  C Dxb k x a b k a b k

  y xk

  + ==

  =

  2 22

  , 2 2 2

  2 2

  2 2 2

  A B

  B

  a bxb a k

  ka bb a k

  =+

  =+

  2 2 2

  2 2 2

  2 22

  , 2 2 2C D

  k a ba b k

  a bya b k

  +

  =+

  ( ) ( ) ( )

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  2

  2 2 2 2

  Nase cetiri tocke imaju koordinate:

  , ,

  , ,

  Duzina tetive 2

  4

  B A B A

  ab kab ab kabA Bb a k b a k b a k b a k

  kab ab kab abC Da b k a b k a b k a b k

  AB u x x y y

  ab abub a k b

  + + + +

  + + + +

  = = +

  = ++

  ( )

  2

  2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 22

  2 2 2

  1

  kab kab

  a k b a k b a kk a b

  ub a k

  + +

  + + +

  +=

  +

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 29

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2 2 2 2

  2

  2

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 22

  2 2 2

  Duzina tetive 2

  4

  1

  D C D CCD v x x y y

  kab ab kab kabva b k a b k a b k a b kk a b

  va b k

  = = +

  = + + +

  + + + +

  +=

  +

  ( ) ( )( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )( )

  2 2 2 2 2 2

  2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2 2 22 2 2

  Postavimo uvjete koje moramo dokazati:

  1 11 1 1 11 1

  1 11 1 1 11

  k a b k a b

  u v k a b k a b a b kb a k a b kk a k b a b

  u v a b a bk a b

  + + ++ = + =

  + + ++ +

  + + + ++ = = = +

  +

  ( )( )

  2 2

  22 2 2 2 2

  13. Odredi geometrijsko mjesto svih kruznica koje diraju kruznicu 8 84 0 i prolaze tockom 4,0 .

  8 84 0 2 4 16 16 84 0 4 100

  Sredista kruznica moraju biti uvijek jednako udalje

  x y xA

  x y x x x y x y

  + + =

  + + = + + + = + + =

  ( )( )

  ne od dviju tocaka: Tocke 4,0

  i sredista zadane kruznice 4,0 . Takve karakteristike ima samo elipsa. U tom slucaju su tocke i , fokusi elipse. Ekscentricitet elipse jednaka je polovici udaljenost

  A

  SA S

  ( ) ( )

  2 2 2 2 2

  i i : 4.

  Krajnja tocka zadane kruznice je: 10 4 6 Jedna od kruznica mora proci tockama i , cime je definirana velika os elipse: 5.

  Mala os elipse se izracuna iz: 5 4 9Traz

  k x

  k

  A Se

  x r Sx A a

  b a e

  =

  = = =

  =

  = = =ena elipsa, geometrijsko mjesto srediste svih kruznica koje prolaze kroz A i diraju

  zadanu kruznicu ima jednadzbu: 5, 3 xa b += =

  2 2

  125 3

  y=

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 30

  1 2 1 2

  2

  14. Odredi skup tocaka T ravnine, za koje vrijedi: Produkt udaljenosti tocke T od zadanih 144pravaca 4 3 11 0 i 4 3 5 0 iznosi 25

  Udaljenost tocke od pravca dana je sa: T T

  p x y p x y d d

  ax by cd

  a

  + = + + = =

  + +=

  +

  ( )( )

  ( )( ) ( ) ( ) ( )

  2

  1 2 2 2 2 2

  2 2

  2 2

  2 2 2 2

  pa pisemo:

  4 3 11 4 3 5144 4 3 11 4 3 5 14425 4 3 4 3

  16 12 20 12 9 15 44 33 55 144 0

  16 64 9 18 89 0 Nadopunimo na potpuni kvadrat:

  4 8 3 3 144 16 2 9 1 14

  T T T T

  b

  x y x yd d x y x y

  x xy x xy y y x y

  x x y y

  x y x y

  + + += = + + + =

  + ++ + + + =

  + =

  + = + =

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2 2

  4

  2 1Odnosno: 1. Pazljivim promatranjem, mozemo

  9 162 1

  doci do zakljucka da uvjete zadovoljava i hiperbola: 116 9

  x y

  x y

  + =

  + =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 31

  ( )( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  15. Odredi koordinatu tocke B, tako da pravac prolazi kroz sve tri zadana tocke: 1, 2 ,

  , 4 , 5,6

  Jednadzba pravca kroz A i C:

  6 2 2 2 8 22 1 2 15 1 3 3 3 3

  Za tocku B vrij

  B

  C AA A

  C A

  x A

  B x Cy y

  y y x x xy y

  y x x y x y x k

  = +

  = + + = + = + =

  +2 8edi: 4 12 2 8 23 3B B B B B

  y kx l x x x= + = + = + =

  ( ) ( ) ( )2 2

  2 2

  2 2

  16. Odredi jednadzbu kruznice koja prolazi kroz tocke 5,0 , 0,0 , 0,3 .

  Jednadzba kruznice ima oblik: 0Za tocku A imamo: 5 0 5 0 0 25 5 0 5

  Za tocku A imamo: 0 0 0 0 0 0

  Za t

  A B C

  x y cx dy ec d e c e c

  c d e e

  + + + + =

  + + + + = + = =

  + + + + = =

  2

  2

  2 2

  2 2 2

  2

  2 2

  ocku C imamo: 0 3 0 3 0 9 3 0 3

  Nasa jednadzba glasi: 5 3 0 ili d5 25 3 92 2

  rukcije:25 95 3 04 4

  5 3 172 2 2

  c d e d d

  x y x y

  x y x y

  x y

  x x y y

  + + + + = + = =

  + + + =

  + + + + += + =

  + + =

  2 4 2 4

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 32

  1 2

  1 2

  2

  17. Izracunaj koeficijent tako, da sjeciste zadanih pravaca bude na pravcu 3.2 1 0 2 3 0

  61 2 312 2 42 2

  2 3 2 1 32 2

  a xp ax y p x ay

  aaa xx xp y xa a aap y x y y

  a a a a

  = + = + + =

  + = + = = + = = + =

  y

  2

  22 2

  3 24

  3 2 6Uvrstimo u jednadzbu pravca 3 : 3 3 4 20 04 4

  aya

  a ay x a aa a

  + =

  + += = =

  1

  1

  1 2 1

  1 1

  2 2

  10 10, 2 : Nasi pravci imaju za slijedece jednadzbe:3 3

  10 10 12 1 0 2 1 03 6

  10 6 92 3 0 2 3 03 10

  Njihovo presjeciste je u tocki:10 1 6 9 50 156 2 10 10

  a

  a

  a a a

  p ax y p x y y x

  p x ay p x y y x

  x x x

  = = =

  + = + = = +

  + + = + + = =

  + = +

  2

  10

  2

  42 2118 2732 16

  10 1 10 21 1 35 1 27 21 27,6 2 6 16 2 16 2 16 16 16

  Za 2 dobijemo:

  x x

  y x T

  a

  = = =

  = + = + = + =

  =

  2

  1

  1 1

  2 2

  2 1 0 2 2 1 0

  2 3 0 2 2 3 0

  Pravci su paralelni!

  a

  a

  p ax y p x y y x

  p x ay p x y y x

  + = + = = +

  + + = + = = +

  1

  3

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

  18. Dijagonala kvadrata dana je sa tockama 3, 4 , 7,0 . Odredi jednadzbe upisane i opisane kruznice tom kvadratu.

  Duzina je ujedno i promjer opisane kruznice.

  7 3 0 4 32B A B A

  A B

  AB

  D AB x x y y

  = = + = + + =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 33

  ( ) ( ) ( )

  2

  2 2

  32 32 8 82 2 4

  7 3 4 0Srediste je u polovistu dijagonale: , ,2 2 2 2

  5, 2 ; Opisana kruznica ima jednadzbu: 5 2 8

  Upisan kruznica ima isto srediste i

  B A B A

  Dr r

  x x y yS

  S x

  = = = = =

  + + + + =

  + y

  + =

  ( ) ( )2 2radijus jednak 2 5 2 4yr S x y= = + + =

  ( )19. Pravac prolazi tockom 3,3 . Odsjecan na osi , tri puta je vici od odsjecka na osi .

  Odredi njegovu jednadzbu.1, 3 3 Imamo znaci dva rjesenja:

  3 3 Za tocku A i 3 : 1 1 4 123

  A A

  A y

  m n n mx y

  n m m nm n m m

  = = =

  = + = + = = =

  x

  14 12

  12 4 48 3 12

  x y

  x y y x

  + =

  + = = +

  3 3Za tocku A i 3 : 1 1 2 6 1

  3 26 2 12 3 6

  A Ax y x yn m m nm n m m

  x y y x

  = + = + = = = =

  = = 6

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 34

  ( )

  ( ) ( )( ) ( )

  2 2

  2 2 2 2

  2 2

  20. Odredi jednadzbu kruznice radijusa 5, koja prolazi tockom 6,9 a srediste ima na pravcu 3 18 0.

  Jednadzba kruznice kroz tocku A: 25

  6 9 25 36 12 81 18 25

  12 18 9

  A A

  r Ax y

  x p y q

  p q p p q q

  p q p q

  =

  + =

  + =

  + = + + + =

  + + 2 0

  Srediste kruznice je na pravcu: 3 18 0 6 3 18 03xx y y p q

  =

  + = = + + =

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  2 2

  112

  12

  2 2 2 2

  18 3 12 18 3 18 92 0 Imamo dva rjesenja:

  9 1 5 18 3 5 329 20 018 3 4 69 1 4

  2Trazene jednadzbe jesu: 3 5 25 i 6 4 25

  q q q q

  q pq q

  pq

  x y yx

  + + =

  + = = = = + = = = = =

  + = + =

  18 3p q =

  ( )

  ( )

  2 221. Odredi jednadzbu hiperbole, koja ima u jednom zaristu srediste kruznice 3 4, koja dira asimptote hiperbole. Nacrtajmo kruznicu sa sredistem u 3,0 . Odredimo diralista tangente na poznatu

  kr

  x y

  S

  + + =

  ( ) ( )( ) ( )( )

  ( )( ) ( )( )

  ( )

  2

  22 2 2 2

  uznicu iz ishodista O 0,0 : 50 3 3 0 0 0 4 3 9 4 odnosno koorinate :3

  5 16 203 4 3 4 43 9 3

  5 20 5 20Diralista su: , , , Asimptote prolaze3 3 3 3

  o ox p x p y q y q r

  x y x x y

  x y y y y

  A B

  + =

  + + + = + = =

  + + = + + = = =

  kroz , i imaju A B O

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 35

  2 2 2 2

  2 2

  200 203koeficijent smjera: : 5 503

  20 4 5 2 5 2 5 2 2, 55 5 5 5 5 5

  Trazena jednadzba ima oblik: 1 14

  5

  5

  o A

  o A

  y yb bka a x x

  b a

  x y x ya b

  = = = =

  = = = = = =

  = =

  5

  ( ) ( ) ( )

  2 2

  2 22 2

  22. Odredi jednadzbu kruznice, koja prolazi ishodistem te velikim i malim tjemenom elipse 4 9 144.

  4 9 144 1 Nase tocke su: A 6,0 , 0,4 , 0,036 16

  x yx yx y B C

  + =

  + = + =

  2 2

  2 2 2 2

  2 2

  6 0 6 0 0 36 6 00 0 4 0 4 0 16 4 0

  0 0 0 0 0 0

  a b c a cx y ax by c a b c b c

  a b c c

  + + + + = + + = + + + + = + + + + = + + = + + + + = =

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  2 2 2 2

  2 2 21

  2 3 4

  Rjesenje sistema je: 6, 4, 06 4 0 2 3 9 9 2 2 4 4 0

  3 2 13 3,2 , 13

  Zadatak ima u stvari 4 rjesenja. Sredista ostalih kruznica nalaze se u tockama:3,2 , 3, 2 , 3,

  a b cx y x y x x y y

  x y S r

  S S S

  = = =

  + = + + + =

  + = =

  ( )2

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 36

  23. Odredi jednadzbu pravca, koji prolazi ishodistem i sa pravcem 3 4 18 0 i osi , cinitrokut povrsine 9.

  3 18 3 183 4 18 0 . Presjeciste je za 0 0 64 4 4 4

  Trazeni trokut ima bazu sa krajnj

  x y x

  x y y x y x x

  + =

  + = = + = + = =

  ( ) ( )im tockama 6,0 i 0,0 . Duzina baze je 6.6 18Povrsina trokuta je P 9 3 3

  2 2 6Visina trokuta je 3 i to je koordinata nase trece tocke C, kroz koju mora proci trazeni pravac. Vrijednost moC

  A B bb v v v v

  y

  =

  = = = = = =

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  +3 3

  3 3

  ze biti 3 pa imamo dva rjesenja:1. 3 4 18 0 3 4 3 18 0 2

  C 2,3

  3 0 30 02 0 2

  2. 3 4 18 0 3 4 3 18 0 10

  10,3

  3 0010 0

  C C C C

  C BB B

  C B

  C C C C

  C BB B

  C B

  x y x xy y

  p y y x xx x

  y x y x

  x y x x

  y yC p y y x x

  x x

  y x

  +

  + = + + = =

  =

  = =

  + = + = =

  =

  =

  ( ) 3010

  y x =

  ( ) ( ) ( )

  ( )( ) ( )

  2 2 22

  22 2 2

  2 2

  24. Kruznice 4 20 i 2 2 20 imaju zajednicku tetivu, koja je ujedno i promjer trece kruznice. Odredi njenu jednadzbu.Nadjimo presjecne tocke kruznica:

  4 20 8

  2 2 20

  x y x y

  x y x y

  x y

  + = + + =

  + = + + + =

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  22 2 2

  1 1

  2 2

  4 02

  4 4 12 0

  Jednadzbe smo oduzeli i rjesenje za uvrstili u jednu od jednadzbi:

  8 4 0 2 8 4 0 6 00 2 0 2 26 2 6 2 4 2,0 4, 2

  yx y

  x y x y

  x

  x y y y y y y yy x yy x y A B

  = =

  + + =

  + = + = =

  = = = =

  = = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 37

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2 2 2

  2 2 2

  Tetiva, duzina ima poloviste u:2 4 0 2 1; 1

  2 2 2 2

  Duzina tetive, promjer kruznice iznosi:

  404 2 2 0 40 10 102 4

  Trazena kruznica ima jednadzbu:

  A B A B

  B A B A

  ABx x y y

  S

  d x x y y

  dd r

  x p y q r

  x

  + + + + = = = =

  = +

  = + + = = = = =

  + =

  ( ) ( )

  r

  2 21 1 10y+ =

  2 2

  2 22 2

  2

  25. Izracunaj povrsinu pravokutnog trokuta koji ima dva vrha u fokusima hiperbole 4 4 a treci vrh lezi na asimptoti.

  1 4 4 1 2, 1; Asimptote su: 4 1 2

  Koordinate fokusa su:

  x yx y bx y a b y x x

  ae

  =

  = = = = = =

  ( )

  2 2 4 1 5 5 1 1 1Treci vrh trokuta ima koordinate 5, : 5 5, 52 2 2

  2 5 5Povrsina trokuta iznosi: P 52 2 2 2

  C c c

  c

  b a e

  C y y x C

  e yb v

  = + = + = =

  = =

  = = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 38

  ( )

  2 2

  2 2

  22 2 2 2 2 2 2 2

  1,2 1,2

  26. Izracunaj povrsinu pravokutnika koji ima vrhove u sjecistima zadanih krivulja: 9i 3 12 36

  9 9 3 9 12 36 27 3 12 36 0

  1 8 2 2

  Stranica pravokutnika ima duzinu

  x yx y

  x y x y y y y y

  y x

  + =

  + =

  + = = + = + =

  = = =

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

  2 222 1 2 1

  2 222

  2 2 22

  :

  2 2 2 2 1 1 4 2 4 2

  2 2 2 2 1 1 2 2

  Povrsina pravokutnika: P 4 2 2 8 2

  d x x y y

  a a

  b b

  a b

  = +

  = + = =

  = + = =

  = = =

  1 2 3

  1 2

  27. Stranice trokuta leze na zadanim pravcima. Odredi jednadzbu najveceg kuta trokuta.5 12 27 0; 4 3 5 0; 3 4 2 0

  Najveci kut je izmedju pravaca i : Jednadzba simetrale koja zadovoljavap x y p x y p x y

  p p + + = = =

  ( ) ( )

  1 1 2 2

  2 2 2 2 2 2 2 31 1 2 2

  uvjet:27 5 5 12 27 4 3 5

  5 12 4 3

  5 12 27 4 3 5 135 12 27 4 3 513 5 5

  Imamo dva rjesenja:1. 25 60 135 52 39 65 27 99 200 0

  2. 25 60 135 52 39 65 11 3

  a x b y a x b y x y x y

  a b a b

  x y x yx y x y

  x y x y x y

  x y x y x

  + + + + = =

  + + + +

  + + = + + =

  + + = =

  = + 10 0

  Trazeno rjesenje je: 11 3 10 0

  y

  x y

  + =

  + + =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 39

  ( ) ( )( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  2 2

  2 2 2 2 2

  28. Kroz tocke presjeka kruznice 2 2 26 i pravca 2 0 prolaze tangente

  povucene iz tocke , . Odredi koordinate tocke T.Odredimo presjecne tocke: 2 0 2

  2 2 26 2 2 2 26

  T T

  x y x y

  T x yx y y x

  x y x x x

  + + = =

  = =

  + + = + + =

  ( ) ( )

  ( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )

  1 1

  2 2

  21 1

  2 3 03 3 2 1

  1 1 2 3 3,1 ; 1, 3Tangente iz tocaka na kruznici imaju jednadzbe:

  3 2 2 1 2 2 26 5 14

  1 2 2 3 2 2 26 5 14

  Presjeciste je u tocki T: 5 14

  xx yx y A B

  x p x p y q y q r

  A x y x y

  B x y x y

  x y

  =

  = = =

  = = =

  + =

  + + + = =

  + + + = =

  = 7 7 7 724 56 ; ,3 3 3 3

  x x y T = = =

  2 2 229. Na parabolu, 16 povucene su tangente iz stedista kruznice 4 4 8 0. Izracunaj povrsinu trokuta kojeg cine tangente i pravac koji spaja diralista tangenata.

  Uvjet da pravac dira parabolu:

  y x x y x y= + + + =

  ( ) ( ) ( )

  2

  2 2

  2 22 2

  2

  1 2 1 2 1

  2 16 2 8

  Pravac prolazi kroz srediste S: 4 4 8 0

  4 4 4 4 4 4 8 0 2 2 16 2, 2

  1; Rjesenja su: 2 8 02

  4; 2 4; 2 Tangente su: 2

  2

  p kl y x kl

  x y x y

  x x y y x y S

  ly kx l k l l

  l l

  k

  k k t y x

  = = =

  + + + =

  + + + + + = + + +

  =

  = + = + + =

  = = = = =

  ( ) ( )

  ( )

  2

  1 1

  2 2

  2; 4

  4Diralista tangenata na paraboli: , 2 4,2 4 8 4, 81

  2 1,2 2 4 1,4 ;2

  t y x

  lD l D Dk

  D D

  + =

  = = = =

  4

  2

  l

  k l

  =

  = +

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 40

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 1

  2 1

  2 22 1 2 1

  2 2

  Odredimo pravac i duzinu sekante parabole, koja je ujedno i osnovica

  trazenog trokuta: 8 4 8 4 4 4 8 :

  Duzina sekante iznosi: :

  1 4 4 8 153; Visina troku

  D D

  D D

  D D D D

  y yy x y x y

  x x

  d x x y y

  d

  + = + = = +

  = +

  = + + =

  x

  ( )

  ( ) ( )2 2

  2 2

  ta, prolazi kroz S i ima duzinu :

  1 1 1 1 3; 2 24 4 4 4 2

  1 3 38 16Presjecna tocka sekante i visine: 4 8 ;4 2 17 17

  38 16 55062 217 17 17

  Povrsine trokuta

  N

  N N

  N N

  N S N S N

  d

  k y x y x

  x x x y

  d v x x y y

  = = + = + =

  = + = =

  = = + = + + =

  153 5506 842418: 26.995 272 2 2 17 34b v d vP = = = = =

  2 2

  2 22 2

  32. Odredi jednadzbe tangenata na elipsu 16 64 tako, da udaljenost diralista od

  ishodista bude 10.

  16 64 1 Tocke koje su jednako udaljene od ishodista moraju 64 4

  biti na kruznici, koja

  x y

  x yx y

  + =

  + = + =

  2 2 2 2

  2 2 2 2 2 2

  2 2

  2

  mora imati radijus 10 10 10Odredimo presjecne tocke:

  1816 64 10 16 64 15 545

  18 32 4 10 3 1010 10 ;5 5 5 5

  32 32 16 2 5 4 2 5 4 105 5 55 5 5

  r x y x y

  x y y y y y

  x y x y

  x x

  = + = =

  + = + = = =

  = = = = =

  = = = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 41

  4 10 3 10 4 10 3 10Trazene tocke su: , , , ,5 5 5 5

  4 10 3 10 4 10 3 10, , ,5 5 5 5

  A B

  C D

  2 2 2 2 231. Pravac 2 4 je zajednicka tangenta parabole 2 i elipse sa

  ekscentricitetom 6. Diralista zajednickih tangenti tvore cetverokut. Odredi njegov opseg i povrsinu.

  Uvjet da pravac

  x y y px b x a y a b

  e

  + = + =

  =

  2 2

  ( )

  2

  22 2 2 2 2 2 2

  22 2 2 2 2 2 2

  2 2 2 2

  dira parabolu: 2 2 4 22

  12 2 2 Jednadzba parabole: 2 2 2 42

  1Uvjet da pravac dira elipsu: 22

  4 4 6 6 rijesimo sistem:

  10 2 5

  xp kl x y y

  p y px x x

  a k b l a b

  a b e a b a b

  b a e b

  = + = +

  = = = = =

  + = + =

  + = = = =

  = = = + =

  2 2 2 2

  2 2

  6 2 8

  Trazena elipsa ima jednadzbu: 1 18 2

  x y x ya b

  + =

  + = + =

  ( )

  ( )2 2

  Diralista tangente i parabole: 4, 2 4 4,4

  1 8 2Diralista tangente i elipse: 2, 1 2,12 2 2

  Krivulje imaju dvije tangente i tocke dodira su simetricne obzirom na os.Traz

  p

  e

  lD l Dk

  ka bD Dl l

  x

  = =

  = = = =

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( )

  1 2 3 4ene tocke cetverokuta su: 4,4 ; 4, 4 ; 2,1 ; 2, 14 1 1Druga tangenta ima jednadzbu: 1 2 2

  4 2 2Odredimo duzinu stranica trapeza, lika ciji opseg i povrsinu trazimo:

  D D D D

  y x y x

  ++ = + =

  +

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 42

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( )

  2 2 2 21 2 1 2

  2 2 23 4 3 4

  2 2 2 23 1 3 1

  23 1

  baza: 4 4 4 4 8

  kraca stranica: 2 2 1 1 2

  bocna: 2 4 1 4 45

  Opseg trapeza: 2 8 2 2 45 10 2 9 5 10 6 5

  Visina trapeza: 2

  D D D D

  D D D D

  D D D D

  D D

  b x x y y

  p x x y y

  k x x y y

  O b p k

  v x x

  = + = + + =

  = + = + + +

  = + = + =

  = + + = + + = + = +

  = = ( )

  2 =

  24 6

  8 2Povrsina trapeza: 6 302 2

  b pP v

  =

  + + = = =

  2

  2

  32. U fokusu parabole 16 , je srediste kruznice koja dira ravnalicu. Izracunaj pod kojim se kutem sijeku krivulje.

  2 16 2 16 88Ravnalica je na 4. Fokus ima koordinatu: 4

  2 2 2Trazena kru

  y x

  y px x p pp p

  =

  = = = =

  = = =

  ( )( )

  ( )

  2 2 2

  22 2 2 2 2

  21,2 1 2 1,2

  znica ima jednadzbu: 4 8 ; Kruznica i parabola se sijeku u:

  16 4 8 8 16 16 64 0 8 48 0

  8 16 12; 4 16 4 64 82

  Tangenta u tocki 4,8 ima jednadzbu:

  Za kruznicu:

  x y

  y x x y x x x x x

  x x x y y

  A

  x

  + =

  = + = + + = + =

  = = = = = =

  ( )( ) ( )( ) 64A Ap x p y q y q + =

  ( )( ) ( )( )( ) ( )

  4 4 4 8 0 0 64 8 64 8

  Za parabolu: 8 8 4 8 8 32 4

  Tangenta na parabolu ima tan 1 45Tangenta na kruznicu je horizontalna, pa se nase krivulje sijeku pod kutem od 45 .

  A A

  x y y y x

  y y p x x y x y x y x

  k

  + = = =

  = + = + = + = +

  = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 43

  2 2 2 2 2 2 2 233. Hiperbola i elipsa 3 4 84, imaju fokuse u istoj tocki a pravac

  3 je asimptota hiperbole. Povuci tangente u presjecnim tockama krivulja tako, 2

  da u tockama I i IV kvadranta

  b x a y a b x y

  y x

  = + =

  =

  2 22 2 2 2 2 2 2

  budu tangente hiperbole a II i III kvadranta tangente elipse. Izracunaj povrsinu tako nastalog cetverokuta.

  3 4 84 1 28; 21; 728 21

  3Asimptota hiperbole ima jednadzbu:2

  Hip

  x yx y a b e a b

  by x xa

  + = + = = = = =

  = =

  2 2

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  2 2

  2 2

  2 2 21,2

  erbola ima osi: 3 3 2 4 i jednadzbu:3 4 12

  Presjecista dobijemo kada rijesimo sistem:3 4 123 4 84

  6 96 16 4 4 36 3

  Povucimo tangente iz sada poznatih

  b b a ab x a y a b x y

  x yx y

  x x x y y

  = = = =

  = =

  =

  + =

  = = = = =

  ( )( )

  ( )( )

  2 21 1 1

  4

  2 22 1 1

  2 23 1 1

  tocaka:t na hiperbolu u 4,3 : 3 4 4 3 12 1

  t na hiperbolu u 4, 3 : 3 4 4 3 12 1

  t na elipsu u 4,3 : 3 4 4 3 84 7

  t na elipsu u C 4, 3 : 3 4 4 3 8

  A b x x a y y x y y x

  D x y y x

  B b x x a y y x y y x

  b x x a y y x y

  = = =

  + = = +

  + = + = = +

  + = =

  ( )( )

  1 4 1

  1 3 2

  4 7

  Odredimo vrhove cetverokuta rjesenjem gornjeg sistema jednadzbi:t : 1 1 2 2 1, 0 1,0

  t : 1 7 2 6 3, 4 3, 4

  y x

  t x x x x y V

  t x x x x y V

  =

  = + = = =

  = = = =

  ( )( )

  2 3 3

  2 4 4

  t : 7 7 2 14 7, 0 7,0

  t : 7 1 2 6 3, 4 3,4

  t x x x x y V

  t x x x x y V

  + = = = =

  + = + = = =

 • Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

  Analiticka Geometrija Razni zadaci 44

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2 1 2 1

  Povrsinu cetverokuta, u ovom slucaju kvadrata, dobijemo iz:

  7 1 0 0 64 322 2 2 2

  x x y ydP + +

  = = = = =

  1. ANALITICKA GEOMETRIJA1.1 Pravac1.2 Kruznica1.3 Parabola1.4 Elipsa1.5 Hiperbola1.6 Razni zadaci