of 35 /35
Uloga revizije u upravljanju preduzećem Za rast i uspješno poslovanje preduzeća zainteresirani su: a) Vlasnik i menadžment b) Potencijalni investitori i kreditori c) Dobavljači i kupci d) Zaposleni e) Država f) Javnost g) Berza Za uspjeh potrebno: Uspješno upravljati Upravljanje se realizuje odlučivanjem Za odlučivanje,zbog rizika potrebna je određena informacijska podloga To su računovodstveni podaci a oni se izražavaju kroz financijske izvještaje Izvještaji moraju sadržavati realne i objektivne informacije Takve informacije daje: REVIZIJA Uloga revizije Zaštita interesa vlasnika kapitala Stvaranje realne i objektivne informacijske podloge za upravljanje Pomoć u pribavljanju dodatnog kapitala smanjenjem rizika ulaganja Revizija-podrška poslovnom upravljanju

REVIZIJA KOLOKVIJ

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REVIZIJA KOLOKVIJ

Uloga revizije u upravljanju preduzećem

Za rast i uspješno poslovanje preduzeća zainteresirani su:

a) Vlasnik i menadžment

b) Potencijalni investitori i kreditori

c) Dobavljači i kupci

d) Zaposleni

e) Država

f) Javnost

g) Berza

Za uspjeh potrebno:

• Uspješno upravljati

• Upravljanje se realizuje odlučivanjem

• Za odlučivanje,zbog rizika potrebna je određena informacijska podloga

• To su računovodstveni podaci a oni se izražavaju kroz financijske izvještaje

• Izvještaji moraju sadržavati realne i objektivne informacije

Takve informacije daje: REVIZIJA

Uloga revizije

• Zaštita interesa vlasnika kapitala

• Stvaranje realne i objektivne informacijske podloge za upravljanje

• Pomoć u pribavljanju dodatnog kapitala smanjenjem rizika ulaganja

Revizija-podrška poslovnom upravljanju

• Kvaliteta financijskih izvještaja podrazumijeva najveću korist u procesu poslovnog odlučivanja

• Mišljenje revizora pridonosi vjerodostojnosti financijskih informacija pružajući visoku ali ne i apsolutnu razinu uvjerenja

• Pri tom realan znači stvaran, istinski a objektivan znači nepristrasan, pravedan i sl.

“Revizija je ispitivanje ili istraživanje financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih evidencija od strane neovisnih javnih računovođa izvan promatranog preduzeća”

Page 2: REVIZIJA KOLOKVIJ

“Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja obveznika revizije, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju koji se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.”

Vrste revizija

• Eksterna revizija

• Interna revizija

• Komercijalna revizija

• Državna revizija

• Revizija poslovanja

• Revizija financijskih izvještaja

Razvoj revizije

• Začeci revizije bili su u starom Egiptu i Grčkoj

• Početkom 15 vijeka razvoj eksterne revizije u Italiji (1581g.)

• Profesionalno udruženje revizora u Engleskoj (1853g).

• Prvo američko udruženje revizora (1887g).

• U Njemačkoj osnovan Savez berlinskih revizora 1896g.

Razvoj suvremene interne revizije

• Krajem 19. vijeka u SAD, Velikoj Britaniji i Njemačkoj kod velikih kompanija,interna reviz.

• Uzrok velika ekonomska kriza (1929- 1933)

• Složenost upravljanja u velikim kompanijama

• Osnivanje posebnog odjela interne revizije

• Postaje neovisna i objektivnija u radu

• Prvi institut internih revizora osnovan 1941.g. U državi Njujork (IIA) i danas ima najsnažniji uticaj u razvoju standarda i načela interne revizije.

Page 3: REVIZIJA KOLOKVIJ

Načela revizije

• Načelo profesionane etike

• Načelo neovisnosti

• Načelo stručnosti i kompetentnosti

• Načelo dokumentiranosti

• Načelo korektnog izvještavanja

MRevS 200 – cilj i temeljna načela revizije financijskih izvještaja

• Načelo zakonitosti

• Načelo profesionalne etike

• Načelo neovisnosti

• Načelo stručnosti kompetentnosti

• Načelo odgovornosti

• Načelo dokumentiranosti(pribavljanje dokaza)

• Načelo korektnog izvještavanja

Načelo zakonitosti

• Usaglašenost postojećeg poslovanja i financijskih izvještaja sa važećim propisima.

• Primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

• Uvažavanje internih normativnih pravila i procedura

Načelo profesionalne etike

• Pridržavanje Kodeksa profesionalne etike.

• Obavezna pravila ponašanja za sve revizora.

Načelo neovisnosti

• Najvažnije načelo u savremenim uslovima.

• Revizor mora biti neovisan i potpuno samostalan.

• Neovisnost u planiranju revizije,

• neovisnost u postupku ispitivanja i

• neovisnost u izražavanju mišljenja revizora.

Page 4: REVIZIJA KOLOKVIJ

Načelo stručnosti i kompetentnosti

• Stručno obrazovanje i znanje koje mu omogućava kvalitetno obavljanje revizije.

• VSS- ekonomske struke.

• Određeno adekvatno iskustvo u reviziji i računovodstvu.

• Certifikat ovlaštenog revizora

Načelo odgovornosti

• Utvrđivanje konkretne odgovornosti za učinjene propuste u poslovanju.

• Odgovornost interne revizije razmatra se u kontekstu upravljanja poslovanjem i razvojem preduzeća.

• Preduzeće zbog oslanjanja na mišljenje revizora imalo gubitke.

• Mogućnost nadoknade štete, velike kazne i zabrana bavljenja revizijom.

Načelo dokumentiranosti

• Načelo urednog knjigovodstva.

• Mišljenje revizora se mora temeljiti na dokazima koji su dokumentirani u radnoj dokumentaciji revizora.

• Podloga za naknadnu ocjenu korektnosti provedene revizije.

• Radna dokumentacija je vlasništvo revizora. (revizorske kuće)

Načelo korektnog izvještavanja

• Pozitivno ili bezuslovno mišljenje.

• Mišljenje s rezervom ili uslovno mišljenje.

• Nepovoljno ili negativno mišljenje.

• Suzdržano mišljenje.

Značaj eksterne revizije

• Naknadno se ispituje poslovanje preduzeća

• Traži se usklađenost financijskih izvještaja s unaprijed postavljenim kriterijima čime se osigurava objektivnost i realnost financ.izvješ.

• Mišljenje revizora se temelji na objektivnim dokazima i dostavlja se zainteresiranim korisnicima i reviziju obavljaju neovisne stručne institucije

Page 5: REVIZIJA KOLOKVIJ

ZAŠTO JE POTREBNA EKSTERNA REVIZIJA?

• INTERNI RAZLOG – Ispitati šta nije u redu s poslovanjem klijenta i njegovim računovodstvenim sustavom

• EKSTERNI RAZLOG – Revizor mora eliminirati postojeće nedostatke te spriječiti pogreške (namjerne ili ne namjerne)

• REVIZOR JE ISTOVREMENO I SAVJETNIK KLIJENTA

ZAŠTO JE POTREBNA EKSTERNA REVIZIJA SVAKE GODINE?

• Računovodstvene, tj financijske informacije brzo zastarijevaju i potrebno ih je često ažurirati

• Revizija je pretpostavka dobrog funkcioniranja tržišta, vrijednosnih papira

• Na berzama se zahtijevaju revidirani financijski izvještaji

• Revizija je pomoć u pribavljanju dodatnog kapitala

• Revizija stvara povjerenje

Zašto uvesti internu reviziju?

• Pretpostavka uspješnog poslovanja

• Stvaranje objektivne slike stanja poslovanja unutar organizacije

• Katalizator za bolji rad

• Stvaranje uslova za kontinuirano praćenje poslovnih postupaka, kao i njihovog nadzora

Koristi od interne revizije

• Fokusirana je na unutrašnje kontrole što rezultira boljim učinkom i smanjenjem rizika;

• Osiguranje adekvatnosti i efektivnosti općeg nivoa unutrašnje kontrole;

• Pravovremeno otkrivanje potencijalnih problematičnih područja;

• Pomaže u otklanjanju prevara i vođenju istraga, gdje su integritet, nezavisnost i nepristrasnost ključne osobine;

Koristi od državne revizije

• Povećanje odgovornosti u trošenju javnih sredstava

• Poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti financijskih procesa

Page 6: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Pružanje informacija zakonodavnim i izvršnim vlastima s ciljem pravilnog trošenja javnog novca

• Jačanje povjerenja šire javnosti u sustav

REVIZORI

• Kontinuirani profesionalni razvoj....

• Iskustvo u računovodstvu i reviziji..

• Upravljanje....etički kodeks..

• Kompetentnost...

• Stalna edukacija....

• Neovisnost...

Eksterni revizor i interni revizor

Interni revizor Eksterni revizor

Zaposlen je or �ganizaciji. Neovisan je i angažovan ugovorom, ili zakonom

Služi potrebama menadžmenta. Služi vlasnicima i trećim licima kojima su potrebne pouzdane finansijske informacije.(Vlada,Parlament)

Fokusiran je na buduće događaje na osnovu procjenjivanja kontrole stvorene da obezbjedi dostizanje ciljeva kompanije

Fokusiran je na tačnost i razumljivost istorijskih događaja koji su prikazani u finansijskim izveštajima.

Direktno brine o prevenciji prevare u bilo kom obliku ili stepenu pregledane aktivnosti.

Nije tako direktno zabrinut za prevenciju prevare uopšteno, ali je direktno zabrinut kada su finansijski izveštaji materijalno pogođeni.

Neovisan je od provjerene aktivnosti, ali je spreman da odgovori svim potrebama i željama svih elemenata upravljanja.

Neovisan je od menadžmenta i upravnog odbora,Vlade,Parlamenta kako u činjenicama tako i u odnosu sa njima.

Kontinuirano pregleda aktivnosti. Kontroliše podatke iz finansijskih izveštaja periodično – obično jednom godišnje.

Tipični revizor je kasnih srednjih godina, mršav i naborana lica Inteligentan Hladan, pasivan, nikad se ne obavezuje, ima oči poput ribe Uljudan prilikom kontakta u isto vrijeme nedojmljiv, miran i građen čvrsto poput betonskog stuba ili poput odljeva od bijelog gipsa:

Page 7: REVIZIJA KOLOKVIJ

Čovjek stijena sa srcem od kamena i bez ikakvog šarma

OBJEKT I PREDMET REVIZIJE

• REVIZIJA JE METODA ČIJA JE SVRHA OSIGURANJE VJERODOSTOJNIH INFORMACIJA ZA RAZLIČITE KORISNIKE

• Revizija ima znanstveni ili teorijski značaj

• Objekt revizije je poslovanje preduzeća ali je uvijek naglasak na financijskim izvještajima

• Ili ispitivanje sredstava budžeta i sredstava fondova za financiranje djelatnosti od javnog interesa-državna revizija

• Predmet revizije kao stupanj usklađenosti poslovanja preduzeća i njegovih financijskih izvještaja s unaprijed postavljenim kriterijima

• Kriteriji su: računovodstvena načela i standardi, zakonski propisi,usvojene računovodstvene politike, standardi kvalitete, interni standardi itd...

Kriteriji za ocjenu i postupak ocjene realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja

Eksterna revizija

Kriteriji za ocjenu:

-računovodstvena načela

-računovodstveni standardi

-računovodstvene politike

-zakon o računovodstvu

Eksterna revizija

Postupak ocjene:

-revizijski standardi

-kodeks profesionalne etike

-zakon o reviziji

Financijski izvještaji - Eksterna revizija - Korisnici financijskih izvještaja

Objekt i predmet interne revizije

• Sigurnost i uspješnost cjelokupnog poslovanja preduzeća

• Značaj nadzora nad računovodstvenim sustavom

Page 8: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Usklađeno sa ciljevima i politikama preduzeća, zakonskim propisima

• Stvaranje dodane vrijednosti

Kriterij za ocjenu i postupak ocjene poslovanja preduzeća

Kriterij za ocjenu:

-ciljevi preduzeća

-politike preduzeća

-propisi

-ostala pravila preduzeća

Interna revizija

Postupak ocjene:

-standardi interne revizije

-Kodeks etike internih revizora

-pravila odbora za reviziju

Poslovanje preduzeća - Interna revizija - Korisnici informacija o poslovanju preduzeća

Kodeks računovodstvenih načela

• Računovodstveni standardi

• MRevS

• Standardi kontrole kvaliteta

Metode i tehnike interne revizije

• Regresijska analiza

• Teorija vjerojatnosti

• Metode simuliranja

• Linearno programiranje

• Tehnike upravljanja zalihama

• Tehnike mrežnog planiranja

• Analiza osjetljivosti

• Cost benefit analiza ....itd..

Page 9: REVIZIJA KOLOKVIJ

1.bilješke

• Dokumentiranje određenih činjenica koje se odnose na funkcioniranje sustava, a trebaju odgovoriti na sljedeća pitanja:

• Koje su funkcije provedene i tko ih je proveo?

• Koji se dokumenti koriste?

• Odakle dokumenti potiču i kome su namijenjeni?

• Kojim su redosljedom pohranjeni dokumenti?

• Koje se evidencije i gdje vode?

2.Dijagrami toka

• Grafički prikazuju aktivnosti koje se odvijaju prilikom izvršenja nekog posla ili..

• Sredstvo koje osigurava jednostavan i sažet pregled sustava i njegovih ključnih elemenata

• Sredstvo pomoću kojeg interni revizor analizira sustav i utvrđuje njegove jake i slabe strane

• Tehnika za oblikovanje djelotvornijeg sustava

• Vodič za revizora u fazi planiranja i obavljanja interne revizije

Dijagrami toka dokumenata-češće se koriste,zato što ih je lakše pripremiti,prikazuju sve postupke i kontrole ugrađene u sustav

Dijagrami toka informacija-prate protok važnih informacija i ključnih kontrola, ignorišući sve nevažne dokumente

Prednosti dijagrama

• Mogu se brzo pripremiti

• Lako ih je pratiti i mjenjati

• Osiguravaju da je sustav prikazan cjelovito

• Nema potrebe za opsežnim opisima

• Lako se vide nedostaci sustava

Nedostaci dijagrama

• Prikladni samo za standardne sustave

• Teško se unosi veća izmjena bez ponovnog crtanja dijagrama

Page 10: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Može se izgubiti vrijeme na obilježavanje područja koja nisu od revizijskog značaja

Interna provjera-podjela dužnosti

• Faza iniciranja

• Faza izvršenja

• Faza nadzora

• Faza evidentiranja

3.Upitnici o internoj kontroli

• Upitnici za opisivanje sustava interne kontrole

• Upitnici za procjenu sustava interne kontrole

Prednosti upitnika o internoj kontroli

• Brzo se pripremaju

• Lako se koriste i kontroliraju

Prednosti upitnika za procjenu sustava internih kontrola

• Lako se primjenjuju na različite sustave

• Omogućuju revizoru da identificira ključne kontrole koje će ispitivati

• Mogu istaknuti područja koja imaju nedostatke,za koja su potrebana detaljnija testiranja

4.intervju

• Prikupljanje informacija u kontaktu sa ispitanikom

• Potrebna je prethodna priprema

• Nailazi sa na teškoće i kooperativnost

• Poslije intervjua treba napisati bilješku

• Iziskuje vrijeme i troškove

• Interni revizor mora biti osposobljen za provođenje intervjua

Prednosti intervjua

• Istraživanje čini fleksibilnijim

• Postoji mogućnost prilagođavanja individualnim zahtjevima

Page 11: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Osigurava se dobivanje povratnih informacija, na osnovu koji se mogu modificirati pitanja i njihov redosljed

Pravila za revizora

• Budite precizni i pomozite klijentu da se osjeća ugodno

• Pitanja moraju imati logičan slijed

• Tražite pojašnjenje nejasnih odgovora

• Dozvolite dovoljno vremena za odgovor i izbjegavajte davanje svog mišljenja

• Obratite pažnju na njegov “govor tijela”

• Postavljajte otvorena i zatvorena pitanja

• Zaključite razgovor u dogovoreno vrijeme, te zahvalite ispitaniku

Prepreke između klijenta i revizora

• Različita percepcija

• Obrambeni stav

• Sukob karaktera

• Nedostatak povjerenja

• Nepažljivo slušanje

• Zaključivanje na brzinu

• Nedostatak povratnih informacija

Partnerski odnos revizora i klijenta

• Oba identificiraju zajedničke organizacijske ciljeve

• Revizor se savjetuje sa klijentom

• Otvoreni razgovori sa klijentom o ciljevima revizije

• Klijenta informirati o nalazima revizije

• Klijent pregleda nacrt izvještaja i daje svoje sugestije

Prikupljanje radne dokumentacije

• Prikupiti, analizirati, interpretirati i dokumentirati informacije kao podlogu revizijskim rezultatima

• Ili faza prikupljanja dovoljne količine odgovarajućih revizijskih dokaza

Page 12: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Kompletiranje radne dokumentacije

Prikupljene informacije moraju biti:

• Dovoljne

• Kompetentne

• Važne

• Korisne

• Da podržavaju revizijske nalaze i preporuke

Testiranje

• Definiranje ciljeva testiranja

• Provođenje testova

• Interpretacija dobijenih rezultata

• Utvrđivanje uticaja rezultata na revizijske ciljeve

• Potreba za korekcijom plana revizije

Procjena i analiza revizijskih nalaza

• Izvršenje u prethodnom razdoblju (poslovanje se poboljšava ili pogoršava)

• Benchmarking-usporedba sa uspješnijim ili najuspješnijim

• Tehnički standardi u sličnoj grupaciji

• Rasprave i sporazumi revizora i menadžmenta

Revizijski testovi

• Testovi upoznavanja ili snimanja sustava

• Testovi podudarnosti ili saglasnosti

• Dokazni testovi

• Dvonamjenski testovi

1.Testovi upoznavanja

• Provode se u preliminarnoj fazi upoznavanja poslovanja poduzeća

• Provode se tehnikom intervjua

• Upoznavanje revizora sa temeljnim elementima sustava

Page 13: REVIZIJA KOLOKVIJ

2.Testovi podudarnosti

• Da li se ugrađeni kontrolni mehanizmi primjenjuju u području koje se ispituje

• Govori se o slabosti sustava internih kontrola

3.Dokazni testovi

• Utvrđuje se ostvaruju li se ciljevi interne kontrole

4.Dvonamjenski testovi

• Kombinacija svih temeljnih vrsta testova koji se međusobno nadopunjuju i nadovezuju

Uticaj više faktora:

• Stepen rizika u pojedinim područjima

• Zahtjevi menadžmenta i podrška menadžmenta odjelu interne revizije

• Rezultati prethodne revizije

• Revizorovo iskustvo

• Razina značajnosti

• Procjena internih kontrola

Radna dokumentacija

• Radni spisi moraju biti jasni

• Pregledni i sažeti

• Ispravno oblikovani i označeni

• Poredani po nekom redu, zbog lakšeg korištenja

Pravila ili standardi za dokumentaciju

• Iz spisa mora biti vidljiv izvor informacija

• Svaki spis mora biti označen brojem

• Spisi boraju biti indeksirani

• Radni spis intervjua mora imati sve podatke

• Bilješke o angažiranju vanjskih stručnjaka

• Potvrđeni nedostaci,propusti moraju biti naznačeni u spisu

• Sve informacije o revizijskom cilju

Page 14: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Svaki radni spis treba da bude završen,(nema otvorenih stavki ili neodgovorenih pitanja)

Složena dokumentacija

• Potiče kreativnost revizora u pronalaženju novih racionalnih rješenja

• Promovira profesiju revizora

• Sredstvo komunikacije revizora, revizijskih timova i rukovodioca odjela interne revizije

• Lakše djelovanje revizora u narednom periodu

• Rezultat su stalni i tekući registri ili dosijei,fizički odvojeni ali sadržajno povezani

Šta je planiranje?

Izrađivanje generalne strategije i detaljnog pristupa za očekivanu prirodu, vremenski raspored i opseg revizije.

Zašto moramo planirati reviziju?

INTOSAI standardi u stavu 3.0.3 (a) navode: “Revizor bi trebao planirati reviziju na način koji osigurava provođenje revizije visokog kvaliteta na ekonomičan, efikasan i efektivan, te blagovremen način.”

Koji faktori će utjecati na omjer planiranja?

• Veličina institucije ili dijela institucije koji se revidira

• Složenost revizije

• Iskustvo revizora sa poznavanjem institucije koja se revidira

• Znanje revizora o operacijama

Proces planiranja revizije obuhvata aktivnosti:

• Utvrđivanje ciljeva i djelokruga rada revizije

• Prikupljanje informacija o aktivnostima koje se ispituju

• Utvrđivanje potrebnih resursa za obavljanje revizije

• Razvijanje programa revizije

• Utvrđivanje kako, kada i kome priopćiti rezultate revizijskog ispitivanja

Prednosti planskog pristupa

• Promovira se profesionalni status i imidž revizije

Page 15: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Motivira revizijsko osoblje davanjem smjernica i uputa za obavljanje revizijskih poslova

• Usmjerava reviziju na problemska područja u organizaciji

• Usmjeravanje revizije na buduće događaje

• Omogućava permanentnu kontrolu provođenja svih faza

• Identificira značajna područja ili područja visokog rizika

• Osigurava se koordinacija pojedinih dijelova sustava i funkcija revizije

• Procjenjivanje uticaja očekivanih promjena na poslovanje i pronalaženjem načina za pravodobno otklanjanje problema

Planovi vrhovnih institucija za reviziju

• Dugoročni plan državne revizije-(3-5 godina), obično period 3 godine

• Kratkoročni plan državne revizije-period jedna godina,poslovna godina

• Operativni plan državne revizije-obuhvata period od 1, 3 ili 6 mjeseci

Dugoročni plan

• Ovisi od veličine preduzeća i stope rasta narednih 5 ili 10 godina

• Vrste privredne djelatnosti preduzeća

• Koje su najbitnije funkcije preduzeća

• Trenutni financijski položaj preduzeća

• Stepen razvoja IT sistema

• Rizici poslovanja...(okruženje,konkurencija,kvalitet,kapital, politika,zakoni,informacija..)

Godišnji plan državne revizije

• Utvrditi prirodu projekta revizije

• Odrediti potrebno osoblje za ispravnu provedbu revizije

• Predvidjeti troškove za godinu

• Predvidjeti vrijeme potrebno za provedbu projekta,uključujući naknadne preglede i pisanje izvještaja

Program državne revizije

• Koje će aktivnosti biti revidirane

Page 16: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Kada će se ispitivanje obaviti

• Procijenjeni vremenski okvir

Prioritet programa

• Podaci i rezultati prošle revizije

• Financijske podatke

• Potencijalni gubitak i rizik

• Zahtjevi menadžmenta

• Glavne promjene operacija,programa,sustava i kontrola

• Promjene i sposobnosti revizijskog osoblja

Zašto je bitno upoznavanje sa operacijama?

Pomaže prilikom identifikacije :

– događaja

– transakcija

– praksi

koje imaju materijalni efekat na finansijske izvještaje

Pitanja koja treba imati u vidu prilikom izrade ukupnog plana revizije

• Znanje o operacijama

• Razumijevanje sistema računovodstva i sistema interne kontrole

• Rizik i materijalnost

• Priroda, vremenski raspored i opseg procedura

• Koordinacija, smjer, nadgledanje i pregled

• Ostala pitanja

Poznavanje operacija

• Generalni ekonomski faktori

• Karakteristike organizacije koja se revidira

• Poslovni i finansijski efekat

• Zahtjevi u smislu izvještavanja

Page 17: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Sposobnost menadžmenta

Razumijevanje sistema interne kontrole

• Računovodstvene politike

• Efekti novih računovodstvenih ili revizijskih izjašnjavanja

• Znanje revizora o sistemima računovodstva i interne kontrole

• Očekuje se stavljanje naglaska na testiranje kontrolnih procedura

Rizik i materijalnost

• Procjena inherentnih i kontrolnih rizika

• Identifikacija značajnih revizijskih oblasti

• Određivanje nivoa materijalnosti

• Mogućnost materijalnog nepravilnog iskazivanja

• Identifikacija složenih računovodstvenih oblasti

Priroda, vremenski raspored i opseg procedura

• Moguća izmjena naglaska na konkretne oblasti revizije

• Efekti informacionih tehnologija

Ostala pitanja

• Pretpostavka

• Povezana lica

• Uslovi angažmana i obavezne odgovornosti

• Priroda i vremenski raspored izvještaja

Šta je program revizije?

Dokument u kojem se navode priroda, vremenski raspored i opseg planiranih revizijskih procedura koje su potrebne radi ispunjavanja ukupnog plana revizije.

Koju ulogu ima program revizije?

• Služi kao set instrukcija mlađim revizorima

Page 18: REVIZIJA KOLOKVIJ

• Načini kontrolisanja i evidentiranja ispravnog obavljanja posla

• Sadržava ciljeve revizije

• Budžet vremena

Šta treba uzeti u razmatranje prilikom pripremanja programa revizije ?

• Procjenu inherentnih i kontrolnih rizika

• Potrebni nivo sigurnosti

• Vremenski raspored testiranja kontrola i procedura

• Koordinaciju bilo koje pomoći koja se očekuje od menadžmenta

• Dostupnost mlađih revizora

• Uključenost viših revizora

Možemo li korigovati plan i program revizije?

Plan revizije i program revizije TREBAJU biti korigovani po potrebi tokom trajanja revizije

Planiranje je kontinuirana aktivnost!!!

PROCES INTERNE REVIZIJE

Kritičko ispitivanje i ocjena poslovanja

Spoznaja o pojavama i situacijama Kompleksno i nestabilno okruženje Sustavni pristup razmatranja pojava Izgradnja sustava

Potreba i mogućnost proširenja revizijskih usluga

Informacija o zadovoljstvu klijentovih kupaca Informacija o kvaliteti proizvoda Političko, pravno i socijalno okruženje Savjet o alternativnim mogućnostima razvoja poduzeća Razvoj i unapređenje metodologije rada revizora Proširenje revizijskih usluga i zahtjeva koje postavljaju korisnici

Definicija sustava

Sustav-svrhovita cjelina sastavljena od međusobno povezanih dijelova koja djeluje samostalno sa određenim ciljem

Ostvarenje cilja sustava

Page 19: REVIZIJA KOLOKVIJ

Razne varijante realizacije

Osnovne komponente sustava

Ulaz Proces Izlaz Povratna veza

Kontrolna uloga

Uloga regulatora djelovanja sustava-povratna veza Korigovanje ulaznih veličina u sustav Uklapanje sustava u okolinu Transformacija ulaznih veličina u izlazne veličine

Interni revizor budućnosti

Treba razlikovati-materijalno beznačajne stavke i transakcije... “od pristupa” koji zahtijeva razmatranje poduzeća kao “sustava” usmjeravajući se na njegove ključne elemente...pritom ne ispuštajući “cjelinu

Načela sustavnog mišljenja

Sustavno mišljenje pomaže internom revizoru pri oblikovanju samog procesa interne revizije

Objekt ispitivanja internog revizora-skup međusobno povezanih podsustava u poduzeću koje se tretira kao cjelovit sustav

Obavljanje interne revizije

Transakcijski pristup-identifikacija pogrešnih transakcija Sustavni pristup-funkcioniranje i učinkovitost internih kontrola ugrađenih u pojedine

dijelove sustava

Transakcijski pristup

Uzorkom kontrola ispravnosti transakcija Količina i važnost utvrđenih pogrešaka u poslovanju poduzeća Usklađenost sa unaprijed definiranim kriterijima Započinje i završava na dnu poduzeća

Sustavni pristup

Utvrđivanje i provjere kontrola ugrađenih u proces pripreme računa i plaćanja Oblikovanje i implementacija cjelovitog i učinkovitog sustava internih kontrola

Page 20: REVIZIJA KOLOKVIJ

U sustav ugrađeni odgovarajući kontrolni postupci, aktivnosti i mjere na svim razinama

Pristup počinje od vrha(kontrole ugrađene od menadžmenta), i proteže se po cijeloj dubini organizacije

Obavljanje revizije-sustavni pristup

Temeljna karakteristika modernog internog revizora-preventivno djelovanje

Kakav je formalni, propisani sustav? Funkcionira li sustav ispravno, shodno propisanom? Je li sustav prikladan za provođenje zadovoljavajuće interne kontrole

Prednosti sustavnog pristupa

Osigurava analizu mogućnosti i snage kontrolnog sustava poduzeća u budućnosti Promovira profesionalizam internog revizora Rezultira konsultativnim prijedlozima za poboljšanje sustava internih kontrola Osigurava prevenciju pogrešaka u budućnosti Zadovoljava se širok spektar potreba menadžmenta Ispituje ne samo posljedice nego i uzroke problema

Revizija učinka

Bavi se revizijom sustava-bilo jednog dijela ili komletnog sustava Pomaže u otkrivanju uskih grla u sustavu Predlaže rješenje problema Predlaže poboljšanja za 3 E Zamjenjuje tržište gdje ne postoji!

Zaključak

Proces interne revizije se pokazuje:

kao trajan, kontinuirani tok akcija koje se provode radi ostvarenja temeljnog cilja povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja poduzeća

REVIZIJA JAVNOG SEKTORA I INTOSAI REVIZIJSKI STANDARDI

Reviziju javnog sektora u našoj državi vrše vrhovne revizijske institucije.

Page 21: REVIZIJA KOLOKVIJ

Cjelokupni djelokrug državne revizije uključuje:

- reviziju finansijskih izvještaja,

- reviziju finansijske pravilnosti i

- reviziju uspjeha/učinka

Revizijski standardi trebaju biti u skladu sa načelima revizije.

Pružaju minimalne smjernice revizoru što pomaže u određivanju obuhvatnosti revizijskih mjera i postupaka, koje treba primijeniti u reviziji. Revizijske standarde čine kriteriji ili mjerila prema kojima se procjenjuje kvaliteta revizijskih rezultata

Posebna pravila revizije za javni sektor, osnovni principi revizije, te procedure su dati kroz INTOSAI revizijske standarde.

Deklaracija u Limi i Tokiju, tvrdnje i izvještaji koje je usvojio INTOSAI na raznim kongresima, te izvještaji ekspertne grupe Ujedinjenih naroda sa sjednica o javnom računovodstvu i reviziji zemalja u razvoju.

Zakon o reviziji institucija u FbiH

Ured za reviziju mora primjenjivati INTOSAI standarde revizije i osigurati da uposlenici Ureda za reviziju i druge osobe koje vrše bilo koje funkcije revizije prema ovom Zakonu rade sukladno ovim standardima.

Revizorski standardi Međunarodne federacije računovođa (IFAC) koristit će se prilikom revizije javnih poduzeća kao što je definirano u članku 11. ovog Zakona, ukoliko su primjenjivi.

Okvir MSVRI-ISSAI-standardi

Okvir se sastoji od dokumenata koje je usvojio Kongres Međunarodne organizacije VRI INCOSAI

Naziv MSVRI-ISSAI se koristi kao zajednički naziv za skup dokumenata u vezi s odgovornostima VRI.

Svakom dokumentu dodijeljen je ISSAI broj Naziv INTOSAI smjernice za dobro upravljanje(INTOSAI GOV) se koristi za

dokumente koje je usvojila MOVRI (INTOSAI), a tiču se smjernica namijenjenih javnom sektoru.

Svakom dokumentu dodijeljen je 4-znamenkasti INTOSAI GOV- broj

ISSAI okvir u BIH

ISSAI 1 Limska deklaracija o smjernicama za pravila revizije ISSAI 10 Meksička deklaracija o neovisnosti VRI ISSAI 100 Osnovna načela revizije javnog sektora ISSAI-200 Opći standardi revizije javnog sektora ISSAI 300 Standardi obavljanja revizije javnog sektora

Page 22: REVIZIJA KOLOKVIJ

ISSAI 400 Standardi izvještavanja u reviziji javnog sektora ISSAI 30 INTOSAI etički kodeks za revizore u javnom sektoru

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti INTOSAI revizijski standardi, koji su zamijenjeni sa ISSAI 100-400.

INTOSAI Revizijski standardi

Osnovna načela Opšti standardi Standardi područja rada Standardi izvještavanja.

Osnovna načela predstavljaju:

saglasnost sa standardima, nepristrasna procjena, javna odgovornost, odgovornost menadžmenta, objavljivanje standarda, dosljednost standarda, interne kontrole, pristup podacima, područja revizije, unapređenje revizijskih tehnika, sukob interesa.

Procjenjivanje sistema internih kontrola

Pouzdanost interne kontrole

Rizik neotkrivanja

U članu 143 INTOSAI revizijskih standarda je navedeno da se: “Proučavanje i procjenjivanje interne kontrole treba obaviti u skladu s vrstom preduzete revizije. U slučaju revizije finansijske izvještaja, proučavanje i procjenjivanje se provodi uglavnom u vezi kontrola koje pomažu zaštiti imovine i resursa, kao i da se osigura tačnost i cjelovitost računovodstvenih informacija i evidencija.

Revizija pravilnosti

U slučaju revizije pravilnosti i proučavanje i procjenjivanje se provodi uglavnom u vezi kontrola koje pomažu menadžmentu u primjenjivanju zakona i propisa

Interne kontrole

Page 23: REVIZIJA KOLOKVIJ

U slučaju izvršenja revizije učinka, proučavanje i procjena provode se na kontrolama što pomažu izvodjenju poslovanja jedinice kod koje se obavlja revizija na ekonomičan, uspješan i djelotvoran način, osiguravajući usaglašenost s politikama menadžmenta i izrađujući u vremenski datom okviru pouzdane finansijske i upravljačke informacije.”

Opšti standardi

nezavisnost nadležnost dužna pažnja ostali opšti standardi.

Neovisnost

Kvalitet osoblja; Uspostavljeni odnosi; Finansijski položaj; Istraživačka kreativnost; Nepodložnost pritisku, naročito u izvještajnoj fazi; Organizacioni status.

Standardi područja rada

planiranje; nadzor i pregled; usklađenost sa zakonima i propisima; interna kontrola; revizijski dokazi; analiza izvještaja.

Interna kontrola

COSO (Committe of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission)

COSO model se sastoji od:

Kontrolnog okruženja; Procjene rizika; Kontrolnih aktivnosti; Informacija i komunikacija; Monitoringa (praćenja).

PLANIRANJE REVIZIJE

Član 132 INTOSAI revizijskih standarda

Page 24: REVIZIJA KOLOKVIJ

„Revizor treba planirati reviziju na način da osigura ekonomično, djelotvorno, efikasno i pravovremeno izvođenje revizije visokog kvaliteta“.

Ciljevi revizijskog planiranja su:

Utvrditi na koji način izvršiti zakonske obaveze i revizijske prioritete, Utvrditi obim, ciljeve i očekivane rezultate revizije, Odrediti strategiju prikupljanja i procjene dokaza, Odrediti plan revizije sa aspekta: kadrovskih i finansijskih resursa u okviru

dinamičkog plana, Osigurati nadzor i kontrolu izvođenja faza revizije sa obezbjeđenjem odgovarajućeg

kvaliteta.

1) Faza predplaniranja

2) Faza izrade plana

Vodič za reviziju institucija u BiH.

Faza planiranja se praktično provodi u 3 faze:

a) Analiza operacija

b) Strateški memorandum

c) Plana revizije

Značajnost – materijalnost

Prag značajnosti (materiality treshold) .

Definisan je INTOSAI standardima 10 i 11 po kojima se :

«Materijalnost često prosuđuje u smislu vrijednosti, ali svojstvo vrste ili obilježja pozicije ili karakteristike pozicija takođe mogu dati predmetu materijalni značaj - naprimjer, ako zakon ili propis zahtijeva da se to treba objaviti odvojeno, nezavisno od sadržanog iznosa.“

Revizijski rizik

Predstavlja rizik da revizor neće modificirati ili kvalificirati svoje mišljenje u slučajevima kad su finansijski izvještaji nepravilno iskazani.

Komponente revizijskog rizika.

Inherentni rizik Kontrolni rizik Detektirajući rizik

Revizijski rizik

Page 25: REVIZIJA KOLOKVIJ

Inherentni rizik – IR (koji se pojavljuje na njihovim izvorištima, proizilazi iz specifičnosti djelatnosti

revidiranog subjekta) Kontrolni rizik – KR (koji se pojavljuje i u slučaju kad kod subjekta djeluju sistemi internih kontrola) Detektirajući rizik – (DR) (mogućnost da revizor neće otkriti neku značajnu pogrešku). Matematski model Revizijskog rizika (RR ) bi se mogao prikazati na slijedeći način: RR = IR x KR x DR

Transakcije

Sistemske (rutinske, uobičajene procesirane kroz već postojeće programe), Transakcije procjene (obično su veće vrijednosti i o njima odlučuje mali broj osoba) Transakcije kalkulacije (kod kojih se primjenjuje suštinsko ispitivanje

FAZA IZVOĐENJA IMPLEMENTACIJA REVIZIJE

Revizijski dokazi, revizijski pristup i postupci revizora

INTOSAI standardi 152 i 153 navode da „revizor treba pribaviti kompetentne, relevantne i razumne revizijske dokaze da potkrijepe svoje prosudbe i zaključke o organizaciji, programu, aktivnosti ili postupku koji revidira.“

„Revizijski nalazi, zaključci i preporuke moraju se temeljiti na dokazu. Bitno je da su skupljeni podaci i tehnike revizije na bazi uzorka pažljivo izabrani.”

Pribavljanje dokaza

Pregledom dokumenata; Prisustvu popisu ili provjeri zaštite imovine; Posmatranjem aktivnosti ili postupaka; Intervjuima i upitnicima; Potvrđivanjem (konfirmacijom) stanja određenih računa; Računskim putem; Analitičkim procedurama

Revizijski pristup

Pristup koji je zasnovan na ispitivanju sistema (Systems Based Approach – SBA) Pristup direktnog dokaznog ispitivanja podataka (Direct Substantive Testing – DST

Pristup koji je zasnovan na ispitivanju sistema (Systems based Approach – SBA) je pristup koji se oslanja na sistem internih kontrola revizijskog subjekta i sastoji se od slijedećih faza rada:

Ispitivanje da li te kontrole djeluju efikasno u posmatranom razdoblju;

Page 26: REVIZIJA KOLOKVIJ

Koliki je stepen pouzdanosti rezultata ispitivanja kontrola;

Pristup direktnog dokaznog ispitivanja podataka (Direct Substantive Testing - DST) je pristup kada se ne mogu pouzdano koristiti rezultati internih kontrola (jer se ne ispituju niti vrednuje njihovo djelovanje), pa je potrebna veća količina direktnog dokaznog ispitivanja podataka nego pri korištenju SBA pristupu. Ovdje je bitna revizorova prosudba zbog većeg obima potrebnih revizijskih dokaza kako bi izbor dokaza bio najekonomičniji.

Standardi izvještavanja

INTOSAI standardi 152 i 153

Oblik Sadržaj

Mišljenje revizora

Pozitivno mišljenje Pozitivno mišljenje sa isticanjem predmeta Mišljenje sa rezervom -Uslovno mišljenje Negativno mišljenje Suzdržano mišljenje

Vrste mišljenja

Pozitivno mišljenje se daje kada je revizor zadovoljan u svim materijalnim pogledima kao što su:

◦ Finansijski izvještaji sastavljeni su koristeći prihvatljive računovodstvena osnove i politike i iste su dosljedno primjenjivane,

◦ Izvještaji su u skladu sa zakonskim zahtjevima i relevantnim propisima,◦ Stajalište prezentirano u finansijskim izvještajima je u skladu sa revizorovim

poznavanjem jedinice gdje se obavlja revizija,◦ Odgovarajuće su potvrđene sva značajna pitanja o važnosti u finansijskim

izvještajima. Pozitivno mišljenje sa isticanjem predmeta se daje u okolnostoma kada revizor

smatra da pažnju treba usmjeriti na neuobičajena ili važna pitanja. Mišljenje sa rezervom ili Uslovno mišljenje se daje kada se revizor ne slaže ili kada

postoji sumnja o jednoj ili više pozicija u finansijskim izvještajima koji su značajni, ali nisu bitni za razumijevanje finansijskih izvještaja.

Negativno mišljenje se daje kada revizor nije u mogućnosti oblikovati mišljenje u pogledu finansijskih izvještaja uzimajući ih u cjelini zbog neslaganja koje je tako bitno da ono ugrožava prezentirano stanje. Ovo mišljenje jasno ukazuje da finansijski izvještaji nisu fer iskazani, gdje se navode jasno i sažeto sva pitanja neslaganja.

Suzdržano mišljenje se daje kada revizor nije mogao izraziti mišljenje u pogledu finansijskih izvještaja uzimajući ih u cjelini zbog nejasnoća ili ograničenja u djelokrugu revizije.

Page 27: REVIZIJA KOLOKVIJ

1. Pojam i definicija revizije!

2. Koji su ciljevi i zadaci revizije?

3. Ko su korisnici revizorova mišljenja o realnosti i objektivnosti financijskih izvjestaja. Nabroj i navedi primjere!4. Šta se podrazumijeva pod analitičkim postupcima u reviziji?

5. Šta sadrži revizijski izvještaj i koja mišljenja iznosi revizor?

6. Ako revizor u prvoj godini angažiranja revizije nije uspio provjeriti početna stanja tada će izraziti kakvo misljenje:

Pitalice tipa:

7. U hijerarhijskoj pouzdanosti vrsta revizorskog dokaza, u veliku razinu pouzdanosti,

Page 28: REVIZIJA KOLOKVIJ

uključuje se dokazi dobiveni:

a. na temelju dokumentacije (isprava) klijentab. na temelju dokumentacije (isprava) trećih (konfirmacija)c. analitičkim uvidomd. upitnika

8. Interna kontrola je oblik:

a. prethodnog nadzorab. naknadnog nadzorac. nepovezan s nadzoromd. ispitivanja javnog mišljenja