Click here to load reader

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - · PDF fileZnaki drogowe Znaki do ustawienia to „duże”. Znaki należy umocować na słupkach na wysokości min. 2,20 m od istniejącego poziomu terenu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - · PDF fileZnaki drogowe Znaki do ustawienia to...

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z rozbudow skrzyowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drog gminn ( ul. Wyszyskiego) w Pyskowicach

1

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS ROBT INWESTYCJA: BUDOWA SYGNALIZACJI WIETLNEJ WRAZ Z ROZBUDOW

SKRZYOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2905S ( UL. GLIWICKA/ UL. WYZWOLENIA) Z DROG GMINN ( UL. WYSZYSKIEGO) W PYSKOWICACH ZAMKNICIE SKRZYOWANIA WRAZ Z WYZNACZENIEM OBJAZDU

INWESTOR: ZARZD DRG POWIATOWYCH W GLIWICACH

UL. ZYGMUNTA STAREGO 17 44-100 GLIWICE

WYKONAWCA ROBT: HUCZ SPKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI SP. K.

UL. CZSTOCHOWSKA 14 42-283 BORONW

BRANA: DROGOWA INYNIERIA RUCHU PROJEKT WYKONA: ADAM SADEK

ZAWARTO OPRACOWANIA

1. Opis techniczny 2. Cz rysunkowa:

Plan orientacyjny w skali 1:25000 rys. 1.1

Plan orientacyjny objazdu w skali 1:10000 rys. 1.2

Plany sytuacyjne oznakowania istniejcego oraz projektowanego rys. nr 2.1 2.11 w skali 1:1000

Wygld tablic F-8 rys. nr 3.1 3.5

Click

to b

uy N

OW!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

omCl

ick to

buy

NOW

!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z rozbudow skrzyowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drog gminn ( ul. Wyszyskiego) w Pyskowicach

2

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewntrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie znakw i sygnaw drogowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1313)

Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzdzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

W niniejszym projekcie wykorzystano materiay wstpne projektu organizacji ruchu opracowanego przez p. Dariusza Wieteska z Zarzdu Drg Powiatowych w Gliwicach

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sygnalizacji wietlnej wraz z rozbudow skrzyowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drog gminn ( ul. Wyszyskiego) w Pyskowicach.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU STAN ISTNIEJCY

Droga powiatowa 2905S w miejscowoci Pyskowice ul. Gliwicka i ul. Wyzwolenia w obrbie robt:

teren zabudowany dopuszczalna prdko ograniczona do 50 km/h

jezdnia ul. Gliwickiej szerokoci ok 10,5 m oraz ul. Wyzwolenia ok 5,0-5,5 m

chodnik zlokalizowany na ul. Wyzwolenia po lewej stronie jezdni oraz na ul. Gliwickiej w obrbie skrzyowania

pobocze zlokalizowane jest na pozostaych odcinkach

ruch pojazdw odbywa si dwukierunkowo z ograniczeniem tonaowym dla samochodw ciarowych do 12 ton, natomiast ruch pieszych odbywa si po istniejcych chodnikach / poboczach

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne Droga gminna w miejscowoci Pyskowice ul. Wyszyskiego w obrbie robt:

teren zabudowany dopuszczalna prdko ograniczona do 50 km/h

jezdnia szerokoci ok 8,0-8,5

Click

to b

uy N

OW!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

omCl

ick to

buy

NOW

!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z rozbudow skrzyowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drog gminn ( ul. Wyszyskiego) w Pyskowicach

3

chodnik zlokalizowany po obu stronach od skrzyowania w kierunku Centrum oraz po prawej w przeciwnej stronie

pobocze zlokalizowane jest na pozostaych odcinkach

ruch pojazdw odbywa si dwukierunkowo z ograniczeniem tonaowym do 2,5 ton, natomiast ruch pieszych odbywa si po istniejcych chodnikach / poboczach

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne Droga krajowa nr 94 w miejscowoci Pyskowice w obrbie robt:

teren niezabudowany dopuszczalna prdko ograniczona do 70 km/h

ruch pojazdw odbywa si dwukierunkowo bez ogranicze

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

wedug pomiarw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze krajowej nr 94 na odcinku TOSZEK /DW 907/-PYSKOWICE /DK 40/ wynosi 6324 poj./dob, PYSKOWICE /DK 40/-PYSKOWICE /DW 901/ wynosi 11356 poj./dob.

Droga krajowa nr 40 w miejscowoci Pyskowice w obrbie robt:

teren zabudowany dopuszczalna prdko ograniczona do 50 km/h

ruch pojazdw odbywa si dwukierunkowo bez ogranicze

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

wedug pomiarw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze krajowej nr 40 na odcinku NIEWIESZE-PYSKOWICE wynosi 3829 poj./dob.

Droga wojewdzka nr 901 w miejscowoci Pyskowice w obrbie robt:

teren niezabudowany dopuszczalna prdko ograniczona do 50 km/h

ruch pojazdw odbywa si dwukierunkowo bez ogranicze

oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

wedug pomiarw ruchu z 2015 r. SDRR na drodze wojewdzkiej nr 901 na odcinku PYSKOWICE /DK 94/-GR. M. GLIWIC wynosi 15847 poj./dob.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIZA

Poniewa realizacja przedmiotowego zadania wie si z zajciem pasa drogowego zachodzi konieczno wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Projektowany wariant oznakowania przewiduje zamknicie dla ruchu pojazdw odcinka drogi skrzyowania ul. Gliwickiej, ul. Wyzwolenia i ul. Wyszyskiego przewidzianego do przebudowy oraz wprowadzenie niezbdnego objazdu. Objazd w kierunku Centrum wyznaczono DK 94 ul. Powstacw l. Objazd w kierunku Tworogu wyznaczono DK 94 / DW 901 ul. Powstacw l. Rynek oraz DK 40 / DK 94 ul. Mickiewicza ul. Armii Krajowej Rynek oraz dalej ul. Nowa ul. Strzelcw Bytomskich ul. Chopina ul. Wojska Polskiego ul. Wyzwolenia oraz dalej kierunek Tworg. Objazd w kierunku Gliwic wyznaczono ul. Wojska Polskiego ul. Chopina ul. Strzelcw Bytomskich ul. Szpitaln ul. Armii Krajowej ul. Mickiewicza DK 94 oraz dalej kierunek Gliwice. Miejsce robt oraz skrzyowania zlokalizowane na trasie objazdu wraz z oznakowaniem projektowanym, zostay przedstawione na rysunkach nr:

1) 2.1 (miejsce prowadzenia robt) 2) 2.2 2.11 (trasa objazdu oraz skrzyowania na trasie objazdu)

Wygld oraz wymiary tablic F-5, F-6, F-8, F-9 przedstawiono w zestawieniu znakw oraz dodatkowo wygld tablic F-8 wg. rysunkw nr 3.1 3.5.

Click

to b

uy N

OW!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

omCl

ick to

buy

NOW

!PD

F-XCh

ange Viewer

ww

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/http://www.pdfxviewer.com/

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z rozbudow skrzyowania drogi powiatowej Nr 2905S ( ul. Gliwicka/ ul. Wyzwolenia) z drog gminn ( ul. Wyszyskiego) w Pyskowicach

4

Istniejce tablice drogowskazowe na trasie objazdu zostan zasonite w czci w sposb nie niszczcy tablicy drogowskazowej. Na czas objazdu konieczne jest czciowe zasonicie istniejcych znakw B-18 oraz monta znakw B-5 12t na odcinkach drg, na ktrych prowadzony bdzie objazd. Na trasie objazdu zostanie czciowo zmieniona organizacja ruchu w zakresie pierwszestwa przejazdu na skrzyowaniach poprzez monta nowych znakw D-1 oraz B-20 z odpowiednimi tabliczkami T-6. Dodatkowo na tych skrzyowaniach zostan zamontowane znaki D-48 oraz zostanie wymalowane oznakowanie poziome tymczasowe koloru tego. Sposb zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robt a take organizacja ruchu wynika z technologii robt oraz warunkw drogowych. Przyjte rozwizania maj na celu zapewnienie bezpieczestwa ruchu jego uczestnikom oraz osobom wykonujcym roboty drogowe. Technologia wykonywania robt zostaa przyjta w taki sposb aby w minimalnym zakresie utrudnia ruch pojazdw. Znaki i urzdzenia bezpieczestwa ruchu umieszczone w zwizku z robotami bd usuwane przesuwane w miar postpu robt oraz zostan usunite po zakoczeniu dnia roboczego pas drogowy po zakoczeniu robt zostanie przywrcony do stanu pierwotnego.

5. ZAGROENIA I UTRUDNIENIA PO WPROWADZENIU CZASOWEJ ORGANIZACJI

RUCHU: 1) Wystpujce zagroenia:

ruch pojazdw budowy w obszarze inwestycji

obecno w pasie drogowym osb prowadzcych roboty budowlane

niestosowanie si kierujcych do projektowanych tymczasowych znakw drogowych

2) Wystpujce utrudnienia:

lokalne zamknicie drogi

zakcenia w pynnoci ruchu ze wzgldu na wprowadzenie zamknicia drogi

dojazd i dojcie do posesji przylegych

6. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBT WYKONYWANYCH W PASIE DROGOWYM 6.1. Zasady oglne

Uywane do oznakowania i zabezpieczenia robt znaki i urzdzenia bezpieczestwa ruchu powinny by dobrze widoczne. Miejsce robt niezalenie od rodzaju drogi musi by odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi moliwie blisko terenu, tak aby o