of 64 /64

WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

  • Upload
    vucong

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1....

Page 1: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4
Page 2: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4
Page 3: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu:

1. Znaki drogowe (spis) 2

3. Znaki kierunku i miejscowości - tablicedrogowe 11

4.

5. Konstrukcje wsporcze Lattix® z cechamipasywnego bezpieczeństwa 18

2. Znaki drogowe 8

Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicUchwyty i elementy montażowe 15

6. Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijaneZestawy walizkowe 20

7. Urządzenia sygnalizacyjne 26

8. Akcesoria oznakowania pionowego 31

9. Akcesoria oznakowania poziomegoLampy balonowe 34

10. Tablice Witające i Reklamowe WIMED®Miejskie Systemy Identyfikacji WizualnejTablice Informacji Turystycznej 38

11. Tablice i kasetony podświetlaneAktywne znaki 42

12. Elementy i taśmy odblaskowe 47

13. Folie odblaskoweKonturowe oznakowanie pojazdów 52

14. Usługi 56

15. Ogólne warunki sprzedaży 59

16. Certyfikaty i wyróżnienia 61

Szanowni Państwo !

Katalog wyrobów WIMED-u

jakość,innowacyjność, bezpieczeństwo użytkowania, dostosowanie do potrzebkażdego Klienta przy spełnieniu aktualnych polskich i europejskich normtechnicznych.

Szeroka oferta

Realizacja kompleksowych dostaw

Doświadczenie w wykonywaniu niekonwencjonalnych oznakowań.bezpieczne

konstrukcje wsporcze Lattix®, znaki zwijane nowej generacji,intensywnie fluorescencyjne pachołki U23.Szeroka oferta znaków elektronicznych.

usuwanie starego oznakowania poziomego bez niszczeniawarstwy ścieralnej,machające chorągiewki na pachołkach

nowy standard wyrobów i usług.

najkorzystniejszej ceniegwarantującej trwałość i jakość

WIMED to gwarancja jakości, rzetelności i bezpiecznej drogi w przyszłość.

Składamy na Wasze ręce , służący jakinstrukcja stosowania i doboru oferowanych przez nas wyrobów i usług wzakresie oznakowania oraz wyposażenia dróg. W opisachposzczególnych wyrobów znajdziecie Państwo również ich właściwościoraz podstawowe parametry techniczne i montażowe.

Znaczącą zaletą oferowanych przez WIMED wyrobów jest

na wszystkie wyroby w zakresie oznakowania dróg iwyposażenia w elementy brd.

wraz ze specjalistycznymmontażem.

Oferowanie wyjątkowych na rynku wyrobów takich jak

Oferowanie unikalnych nowości w drogownictwie m. in.:

podnoszącebezpieczeństwa w czasie prowadzenia robót drogowych,balonowe lampy oświetlające dające wysoką skutecznośćoświetlenia robót w godzinach nocnych.

Nowość w poziomym oznakowaniu dróg -oznakowaniechemoutwardzalne.Bezpieczne technologie montażu i demontażu barierenergochłonnych.Dostęp do specjalistycznej wiedzy i badań prowadzonych wramach BRD przez światowe jednostki naukowo-badawcze.

Dzięki zaufaniu jakim już od ponad 16 lat pracy darzą nas Klienci,WIMED może się rozwijać oferujące stale

Dla większości naszych klientów ekonomia i oszczędność nie polega nazakupie najtańszych wyrobów czy usług ale

, która przynosi wymierne korzyści wwieloletniej eksploatacji zakupionych towarów.

Zapraszamy do współpracy

Z poważaniemDyrektor Generalny

- właściciel firmy

Niektóre korzyści ze współpracy z firmą WIMED:*

*

**

**

*

*

*

Zdzisław Dąbczyński

Szanowni Państwo !

Katalog wyrobów WIMED-u

jakość,innowacyjność, bezpieczeństwo użytkowania, dostosowanie do potrzebkażdego Klienta przy spełnieniu aktualnych polskich i europejskich normtechnicznych.

Szeroka oferta

Realizacja kompleksowych dostaw

Doświadczenie w wykonywaniu niekonwencjonalnych oznakowań.bezpieczne

konstrukcje wsporcze Lattix®, znaki zwijane nowej generacji,intensywnie fluorescencyjne pachołki U23.Szeroka oferta znaków elektronicznych.

usuwanie starego oznakowania poziomego bez niszczeniawarstwy ścieralnej,machające chorągiewki na pachołkach

nowy standard wyrobów i usług.

najkorzystniejszej ceniegwarantującej trwałość i jakość

WIMED to gwarancja jakości, rzetelności i bezpiecznej drogi w przyszłość.

Niektóre korzyści ze współpracy z firmą WIMED:

Page 4: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl2

Znaki drogowe pionowe - kategorieA - Znaki drogowe ostrzegawcze

B - Znaki drogowe zakazu

Wielkości znaków (mm)

małemini

750600

średnie duże wielkie

900 1050 1200

A-1 niebezpieczny zakrêt w prawo,A-2 niebezpieczny zakrêt w lewo,A-3 niebezpieczne zakrêty - pierwszy w prawo,A-4 niebezpieczne zakrêty - pierwszy w lewo,A-5 skrzy¿owanie dróg,A-6a skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po obu

stronach,A-6b skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po prawej

stronie,A-6c skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po lewej

stronie,A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony,A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony,A-7 ust¹p pierwszeñstwa,A-8 skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym,A-9 przejazd kolejowy z zaporami,A-10 przejazd kolejowy bez zapór,A-11 nierówna droga,A-11a próg zwalniaj¹cy,A-12a zwê¿enie jezdni - dwustronne,A-12b zwê¿enie jezdni - prawostronne,A-12c zwê¿enie jezdni - lewostronne,A-13 ruchomy most,A-14 roboty na drodze,A-15 œliska jezdnia,A-16 przejœcie dla pieszych,A-17 dzieci,A-18a zwierzêta gospodarskie,A-18b zwierzêta dzikie,A-19 boczny wiatr,A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,A-21 tramwaj,A-22 niebezpieczny zjazd,A-23 stromy podjazd,A-24 rowerzyœci,A-25 spadaj¹ce od³amki skalne,A-26 lotnisko,A-27 nabrze¿e lub brzeg rzeki,A-28 sypki ¿wir,A-29 sygna³y œwietlne,A-30 inne niebezpieczeñstwo,A-31 niebezpieczne pobocze,A-32 oszronienie jezdni,A-33 zator drogowy,A-34 wypadek drogowy

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,B-2 zakaz wjazdu,B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyj¹tkiem motocykli

jednoœladowych,B3a zakaz wjazdu autobusów,B-4 zakaz wjazdu motocykli,B-5 zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych,B-6 zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych,B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczep¹,B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych,B-9 zakaz wjazdu rowerów,B-10 zakaz wjazdu motorowerów,B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych,B-12 zakaz wjazdu wózków rêcznych,B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo

zapalnymi,B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi,B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê,B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokoœci ponad... m,B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokoœci ponad... m,B-17 zakaz wjazdu pojazdów o d³ugoœci ponad... m,B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ca³kowitej ponad... t,B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿... t,B-20 stop,B-21 zakaz skrêcania w lewo,B-22 zakaz skrêcania w prawo,B-23 zakaz zawracania,B-24 koniec zakazu zawracania,B-25 zakaz wyprzedzania,B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe,B-27 koniec zakazu wyprzedzania,B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe,B-29 zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych,B-30 koniec zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych,B-31 pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych z przeciwka,B-32 stój - kontrola celna,

B-34 koniec ograniczenia prêdkoœci,B-35 zakaz postoju,B-36 zakaz zatrzymywania siê,B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,B-38 zakaz postoju w dni parzyste,B-39 strefa ograniczonego postoju,B-40 koniec strefy ograniczonego postoju,B-41 zakaz ruchu pieszych,B-42 koniec zakazówB-43 strefa ograniczonej prêdkoœci,B-44 koniec strefy ograniczonej prêdkoœci

B-32a stój - kontrola graniczna,B-32b stój - rogatka uszkodzona,B-32c stój - sygnalizacja uszkodzona,B-32d stój - wjazd na prom,B-32e stój - kontrola drogowa,B-33 ograniczenie prêdkoœci,

Wielkości znaków (mm)

małemini

600400

średnie duże wielkie

800 900 1000

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6a A-6b

A-6c A-6d A-6e A-7 A-8 A-9 A-10

A-11 A-11a A-12a A-12b A-12c A-13 A-14

A-15 A-16 A-17 A-18a A-18b A-19 A-20

A-21 A-22 A-23 A-24 A-25 A-26 A-27

A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34

Page 5: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 3

Znaki drogowe pionowe - kategorieC - Znaki drogowe nakazu

D - Znaki drogowe informacyjne

Wielkości znaków (mm)

małemini

600400

średnie duże wielkie

800 900 1000

C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem),C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem),C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem),C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem),C-5 nakaz jazdy prosto,C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo,C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo,C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo,C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku,C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku,C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku,C-12 ruch okrê¿ny,C-13 droga dla rowerów,C-13a koniec drogi dla rowerów,C-13/16 droga dla pieszych i rowerów,

C-14 prêdkoœæ minimalna,C-15 koniec minimalnej prêdkoœci,C-16 droga dla pieszych,C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materia³ami

niebezpiecznymi,C-18 nakaz u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych,C-19 koniec nakazu

C-13/16 droga dla pieszych i rowerów,

u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych

Wielkości znaków (mm)

średniemini

600x600400x400

duże wielkie

900x900 1200x1200

D-1 droga z pierwszeñstwem,

D-2 koniec drogi z pierwszeñstwem,

D-3 droga jednokierunkowa,

D-4a droga bez przejazdu,

D-4b wjazd na drogê bez przejazdu,

D-5 pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi,

D-6 przejœcie dla pieszych,

D-6a przejazd dla rowerzystów,

D-6b przejœcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystów,

D-7 droga ekspresowa,

D-8 koniec drogi ekspresowej,

D-9 autostrada,

D-10 koniec autostrady,

D-11 pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów,

D-12 pas ruchu dla autobusów,

D-13 pocz¹tek pasa ruchu powolnego,

D-14 koniec pasa ruchu,

D-15 przystanek autobusowy,

D-16 przystanek trolejbusowy,

D-17 przystanek tramwajowy,

D-18 parking,

D-18a parking - miejsce zastrze¿one,

D-18b parking zadaszony,

D-19 postój taksówek

D-20 koniec postoju taksówek,

D-21 szpital,

D-21a policja,

D-22 punkt opatrunkowy,

D-23 stacja paliwowa,

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napêdu pojazdów,

D-24 telefon,

D-25 poczta,

D-26 stacja obs³ugi technicznej,

D-26a wulkanizacja,

D-26b myjnia,

D-26c toaleta publiczna,

D-26d natrysk,

D-27 bufet lub kawiarnia,

D-28 restauracja,

D-29 hotel (motel),

D-30 obozowisko (kemping),

D-31 obozowisko (kemping) wyposa¿one w pod³¹czenia elektryczne doprzyczep,

D-32 pole biwakowe,

D-33 schronisko m³odzie¿owe,

D-34 punkt informacji turystycznej,

D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym,

D-35 przejœcie podziemne dla pieszych,

D-35a schody ruchome w dó³,

D-36 przejœcie nadziemne dla pieszych,

D-36a schody ruchome w górê,

D-37 tunel,

D-38 koniec tunelu,

D-39 dopuszczalne prêdkoœci,

D-40 strefa zamieszkania,

D-41 koniec strefy zamieszkania,

D-42 obszar zabudowany,

D-43 koniec obszaru zabudowanego,

D-44 strefa parkowania,

D-45 koniec strefy parkowania,

D-46 droga wewnêtrzna,

D-47 koniec drogi wewnêtrznej,

D-48 zmiana pierwszeñstwa,

D-49 pobór op³at

600x750400x600 900x1125 1200x1500

Page 6: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl4

Znaki drogowe pionowe - kategorieE - Znaki drogowe kierunku i miejscowości

F - Znaki drogowe uzupełniająceF-1 przejœcie graniczne,F-2 przekraczanie granicy zabronione,F-3 granica obszaru administracyjnego,F-4 nazwa rzeki,F-5 uprzedzenie o zakazie,F-6 znak uprzedzaj¹cy umieszczany przed skrzy¿owaniem,F-7 sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo,F-8 objazd w zwi¹zku z zamkniêciem drogi,F-9 znak prowadz¹cy na drodze objazdowej,F-10 kierunki na pasach ruchu,F-11 kierunki na pasie ruchu,F-12 znak wskazuj¹cy przejazd tranzytowy umieszczany przed

skrzy¿owaniem,F-13 przejazd tranzytowy,F-14a tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

300m przed pasem wy³¹czania,F-14b tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

200m przed pasem wy³¹czania,F-14c tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

100m przed pasem wy³¹czania,F-15 niesymetryczny podzia³ jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu,F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej,F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej,F-18 przeciwny kierunek dla okreœlonych pojazdów,F-19 pas ruchu dla rowerów,F-20 czêœæ drogi (pas ruchu) dla okreœlonych pojazdów,F-21 ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê,F-22 ograniczenia na pasie ruchu

G-1a G-1c G-1e G-1fG-1d G-3 G-4G-2

G-1a s³upek wskaŸnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej

stronie jezdni,G-1b s³upek wskaŸnikowy z dwiema kreskami umieszczany po

prawej stronie jezdni,G-1c s³upek wskaŸnikowy z jedn¹ kresk¹ umieszczany po prawej

stronie jezdni,G-1d s³upek wskaŸnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej

stronie jezdni,G-1e s³upek wskaŸnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej

stronie jezdni,G-1f s³upek wskaŸnikowy z jedn¹ kresk¹ umieszczany po lewej

stronie jezdni,G-2 sieæ pod napiêciem,G-3 krzy¿ œw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym,G-4 krzy¿ œw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

G - Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

E-1 tablica przeddrogowskazowa,

E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie,

E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradê,

E-2a drogowskaz tablicowy uznieszczany obok jezdni,

E-2b drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹,

E-2c drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie,

E-2d drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹ na autostradzie,

E-2e drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem naautostradê,

E-2f drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹ przed wjazdem naautostradê,

E-3 drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowoœci wskazuj¹cy numerdrogi,

E-4 drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowoœci podaj¹cy do niejodleg³oœæ,

E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta,

E-6 drogowskaz do lotniska,

E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej,

E-6b drogowskaz do dworca autobusowego,

E-6c drogowskaz do przystani promowej,

E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub ¿eglugi,

E-8 drogowskaz do pla¿y lub miejsca k¹pielowego,

E-9 drogowskaz do muzeum,

E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury,

E-11 drogowskaz do zabytku przyrody,

E-12 drogowskaz do punktu widokowego,

E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego,

E-13 tablica kierunkowa,

E-14 tablica szlaku drogowego,

E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie,

E-15a numer drogi krajowej,

E-15b numer drogi wojewódzkiej,

E-15c numer autostrady,

E-15d numer drogi ekspresowej,

E-15e

E-16 numer szlaku miêdzynarodowego,

E-17a miejscowoϾ,

E-18a koniec miejscowoœci,

E-19a obwodnica,

E-20 tablica wêz³a drogowego na autostradzie,

E-21 dzielnica (osiedle),

E-22a samochodowy szlak turystyczny,

E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym,

E-22c koniec samochodowego szlaku turystycznego

numer drogi wojewódzkiej o zwiêkszonym do 10 t dopuszczalnymnacisku osi pojazdu,

G-1b

Page 7: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 5

Znaki drogowe pionowe - kategorieT - Tabliczki do znaków drogowych

AT, BT - Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

T-1 tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego,T-1a tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku informacyjnego od pocz¹tku (koñca) drogi lub

pasa ruchu,T-2 tabliczka wskazuj¹ca d³ugoœæ odcinka drogi, na którym powtarza siê lub wystêpuje

niebezpieczeñstwo,T-3 tabliczka wskazuj¹ca koniec odcinka, na którym powtarza siê lub wystêpuje

niebezpieczeñstwo,T-3a tabliczka wskazuj¹ca koniec miejsca przeznaczonego na postój,T-4 tabliczka wskazuj¹ca liczbê zakrêtów,T-5 tabliczka wskazuj¹ca pocz¹tek drogi krêtej,T-6a tabliczka wskazuj¹ca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeñstwem

przez skrzy¿owanie (umieszczana na drodze z pierwszeñstwem);T-6b tabliczka wskazuj¹ca uk³ad dróg podporz¹dkowanych (umieszczana na drodze z

pierwszeñstwem),T-6c tabliczka wskazuj¹ca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeñstwem

przez skrzy¿owanie (umieszczana na drodze podporz¹dkowanej),T-6d tabliczka wskazuj¹ca prostopad³y przebieg drogi z pierwszeñstwem

przez skrzy¿owanie oraz uk³ad dróg podporz¹dkowanych (umieszczana nadrodze podporz¹dkowanej),

T-7 tabliczka wskazuj¹ca uk³ad torów i drogi na przejeŸdzie,T-8 tabliczka wskazuj¹ca miejsce, w którym ruch pojazdów zosta³ kierowany na tory

tramwajowe,T-9 tabliczka wskazuj¹ca rzeczywist¹ wielkoœæ spadku lub wzniesienia

drogi,T-10 tabliczka wskazuj¹ca bocznicê kolejow¹ lub tor o podobnym charakterze,T-11 tabliczka wskazuj¹ca przeprawê promow¹T-12 tabliczka wskazuj¹ca pod³u¿ny uskok nawierzchni,T-13 tabliczka wskazuj¹ca odcinek drogi, na którym wystêpuj¹ deformacje nawierzchni w

postaci kolein,T-14 tabliczka wskazuj¹ca miejsca czêstych wypadków o charakterze wskazanym na

tabliczce,T-15 tabliczka wskazuj¹ca miejsce czêstych wypadków spowodowanych œlisk¹

nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady deszczu,T-16 tabliczka wskazuj¹ca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na

| tabliczce,T-17 tabliczka wskazuj¹ca granicê pañstwa,T-18 tabliczka wskazuj¹ca nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o przebiegu

wskazanym na tabliczce;T-19 tabliczka informuj¹ca o malowaniu znaków poziomych,T-20 tabliczka wskazuj¹ca d³ugoœæ odcinka jezdni, na którym zakaz obowi¹zuje,T-21 tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz

obowi¹zuje,T-22 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e znak nie dotyczy rowerów jednoœladowych,T-23a tabliczka wskazuj¹ca motocykle,T-23b tabliczka wskazuj¹ca samochody ciê¿arowe, pojazdy specjalne, pojazdy

u¿ywane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitejprzekraczaj¹cej 3,5 t, oraz ci¹gniki samochodowe;

T-23c tabliczka wskazuj¹ca ci¹gniki rolnicze,T-23d tabliczka wskazuj¹ca pojazdy silnikowe z przyczep¹,T-23e tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z przyczep¹ kempingow¹,T-23f tabliczka wskazuj¹ca autobusy,T-23g tabliczka wskazuj¹ca trolejbusy,T-23h tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami niebezpiecznymi,T-23i tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi,T-23j tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê,T-24 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e pozostawiony pojazd zostanie usuniêty na koszt

w³aœciciela,T-25a tabliczka wskazuj¹ca pocz¹tek zakazu postoju lub zatrzymywania,T-25b tabliczka wskazuj¹ca kontynuacjê zakazu postoju lub zatrzymywania,T-25c tabliczka wskazuj¹ca odwo³anie zakazu postoju lub zatrzymywania;T-26 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu;T-27 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e przejœcie dla pieszych jest szczególnie uczêszczane przez

dzieci,T-28 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e za przejazd drog¹ pobierana jest op³ata,T-29 tabliczka informuj¹ca o miejscach dla pojazdów przewo¿¹cych lub

kierowanych przez osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê,T-30 tabliczka wskazuj¹ca sposób ustawienia pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni,T-30a ÷ 30i jw. inne ustawienia

AT-1 sygnalizacja œwietlna,

AT-2 sygnalizacja œwietlna wzbudzana,

AT-3 niebezpieczny zjazd,

AT-4 stromy podjazd,

AT-5 ruch kolizyjny,

BT-1 ograniczenie prêdkoœci,

BT-2 koniec ograniczenia prêdkoœci,

BT-3 blokada zwrotnicy,

BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie

R-1 szlak rowerowy krajowy,

R-1a pocz¹tek (koniec) szlaku rowerowego krajowego,

R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego,

R-2 szlak rowerowy miêdzynarodowy,

R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego miêdzynarodowego,

R-3 tablica szlaku rowerowego

R - Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

T-30e

Page 8: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl6

Znaki drogowe pionowe - kategorieW - Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

U - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W-1 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym,

W-2 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym,

W-3 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym dlapojazdów ko³owych i g¹sienicowych,

W-4 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdówko³owych,

W-5 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów

g¹sienicowych,

W-6 szerokoœæ mostu lub œrodka przeprawowego,

W-7 wysokoœæ skrajni pionowej na moœcie lub w tunelu

U-1a s³upek prowadz¹cy,

U-1b ,

U-1c punktowy element odblaskowy prowadz¹cy (umieszczanyna barierze ochronnej),

U-1d,e symbol s³uchawki telefonicznej,

U-1f znak z numerem drogi,

U-2 s³upek krawêdziowy,

U-3a tablica prowadz¹ca pojedyncza,

U-3b tablica prowadz¹ca schodkowa,

U-3c,d tablice prowadz¹ce ci¹g³e,

U-3e tablica prowadz¹ca dwustronna,

U-4a-c tablice rozdzielaj¹ce,

U-5a s³upek przeszkodowy,

U-5b s³upek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9,

U-5c s³upek przeszkodowy aktywny,

U-6a,b tablice kieruj¹ce szerokie,

U-6c,d tablice kieruj¹ce w¹skie,

U-7 znak kilometrowy,

U-8 znak hektometrowy,

U-9a tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi,

U-9b

s³upek prowadz¹cy (umieszczany nad barier¹ ochronn¹)

tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi,

U-9c tablica ograniczaj¹ca skrajnie pionowe drogi,

U-10a urz¹dzenie bramowe bez elementów uchylnych,

U-10b urz¹dzenie bramowe z elementami uchylnymi,

U-11a porêcz dla pieszych,

U-11b barieroporêcze,

U-12a ogrodzenie segmentowe,

U-12b ogrodzenie ³añcuchowe,

U-12c s³upki blokuj¹ce,

U-13a rogatka z urz¹dzeniem dzwonkowym i siatk¹,

U-13b rogatka bez dodatkowych urz¹dzeñ,

U-13c pó³rogatka,

U-14a bariera drogowa stalowa,

U-14b bariera drogowa betonowa,

U-14c bariera drogowa stalowo-betonowa,

U-14e bariera drogowa z tworzywa sztucznego,

U-15a os³ona energoch³onna wielosegmentowa,

U-15b os³ona zabezpieczaj¹ca,

U-16a liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy,

U-16b liniowy próg zwalaniaj¹cy p³ytowy,

U-16c liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy,

U-16d liniowy próg zwalniajacy listwowy,

U-17 próg podrzutowy,

U-18a lustro drogowe okr¹g³e,

U-18b lustro grogowe prostok¹tne,

U-19 os³ona przeciwolœnieniowa,

U-20a,b zapory drogowe pojedyncze,

U-20c zapora drogowa podwójna,

U-20d zapora drogowa potrójna,

U-21a-f tablice do oznaczania ograniczonej skrajni,

U-22 taœmy ostrzegawcze,

U-23 pacho³ki drogowe,

U-24 tablica uchylna z elementami odblaskowymi,

U-25a separator ruchu - ci¹g³y,

U-25b separator ruchu - punktowy,

U-26 tablica ostrzegawcza,

U-26a-d tablice zamykaj¹ce,

U-27 tablica wczeœnie ostrzegaj¹ca,

U-28 k³adka dla pieszych

Page 9: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 7

Znaki drogowe pionowe - wymiaryT - Tabliczki do znaków drogowych

MINI

MAŁE

ŚREDNIE

DUŻE

WIELKIE

600

750

900

1050

1200

600

750

900

1050

1200

400

600

800

900

1000B 39 900 x 1500

B 40,43,44 900 x 900

400

600

800

900

1000B 39 900 x 1500

B 40,43,44 900 x 900

400

600

800

900

1000C 17 900 x 1200

400

600

800

900

1000C 17 900 x 1200

D1 - D6, D18,D21, D21a,D35, - D36a

D1 - D6, D18,D21, D21a,D35, - D36a

400 x 400

600 x 600

600 x 600

900 x 900

1200 x 1200

400 x 400

600 x 600

600 x 600

900 x 900

1200 x 1200

---------

---------

600 x 750

900 x 1125

1200 x 1500

---------

---------

600 x 750

900 x 1125

1200 x 1500

D7 - D17, D18a,D18b, D22 - D34,D37, D38

D7 - D17, D18a,D18b, D22 - D34,D37, D38

---------

--------

600 x 900

900 x 1350

1200 x 1800

---------

--------

600 x 900

900 x 1350

1200 x 1800

D34a

D 1

400 x 400

D 1

400 x 400

ZNAKI NA DROGĘ WEWNĘTRZNA 500 x 700

D 19, D20

600 x 300

D 19, D20

600 x 300

D 19a, D 20a

600 x 400

D 19a, D 20a

600 x 400

D 40, D 41

900 x 600

D 40, D 41

900 x 600

D 42, D 43

1200 x 530

D 42, D 43

1200 x 530

D 44

900 x 1200

D 44

900 x 1200

D 45

900 x 1125

D 45

900 x 1125

D 46, D 47

1000 x 400

D 46, D 47

1000 x 400

D 48

900 x 1200

D 48

900 x 1200

D 49

1200 x 1800

D 49

1200 x 1800

T 1, T 1a

T 2

T 3, T3a

T 4

T 5

T 6a - T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

T 14a - T 14d

T 15

T 16

T 17

T 18, T 18a

T 18b, T 18c

T 19

T 20

T 21

T 22

T 23a

T 23b

T 23c

T 23d

T 23e

T 23f

T 23g

T 23h

T 1, T 1a

T 2

T 3, T3a

T 4

T 5

T 6a - T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

T 14a - T 14d

T 15

T 16

T 17

T 18, T 18a

T 18b, T 18c

T 19

T 20

T 21

T 22

T 23a

T 23b

T 23c

T 23d

T 23e

T 23f

T 23g

T 23h

MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE600 x 250

750 x 250

780 x 250

480 x 250

900 x 500

600 x 600

600 x 1000

480 x 250

600 x 450

850 x 300

600 x 900

600 x 720

600 x 750

600 x 900

600 x 750

900 x 500

400 x 600

400 x 870

1050 x 600

750 x 250

600 x 250

600 x 300

480 x 330

480 x 250

480 x 310

480 x 250

480 x 290

480 x 240

480 x 290

480 x 330

720 x 540

640 x 450

640 x 340

640 x 420

640 x 340

640 x 380

460 x 320

640 x 380

640 x 450

720 x 540

640 x 450

640 x 340

640 x 420

640 x 340

640 x 380

460 x 320

640 x 380

640 x 450

750 x 350

900 x 350

900 x 350

600 x 350

1050 x 600

600 x 350

840 x 630

1050 x 600

850 x 350

750 x 350

720 x 500

720 x 380

720 x 470

720 x 380

720 x 430

720 x 360

720 x 430

720 x 500

750 x 350

900 x 350

900 x 350

600 x 350

1050 x 600

600 x 350

840 x 630

1050 x 600

850 x 350

750 x 350

720 x 500

720 x 380

720 x 470

720 x 380

720 x 430

720 x 360

720 x 430

720 x 500

960 x 720

800 x 560

800 x 430

800 x 520

800 x 430

800 x 480

800 x 400

800 x 480

800 x 560

960 x 720

800 x 560

800 x 430

800 x 520

800 x 430

800 x 480

800 x 400

800 x 480

800 x 560

T 23i

T 23j

T 24

T 25a,b,c

T 26

T 27

T 28

T 29

T 30

T 23i

T 23j

T 24

T 25a,b,c

T 26

T 27

T 28

T 29

T 30

MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE480 x 380

480 x 330

600 x 360

240 x 600

600 x 240

450 x 450

900 x 350

480 x 380

480 x 330

600 x 360

240 x 600

600 x 240

450 x 450

900 x 350

640 x 510

640 x 450

320 x 800

800 x 320

600 x 360

600 x 300

640 x 510

640 x 450

320 x 800

800 x 320

600 x 360

600 x 300

720 x 580

720 x 500

360 x 900

900 x 360

600 x 600

900 x 540

900 x 450

720 x 580

720 x 500

360 x 900

900 x 360

600 x 600

900 x 540

900 x 450

800 x 640

800 x 560

400 x 1000

1000 x 400

----------

1200 x 720

1200 x 600

800 x 640

800 x 560

400 x 1000

1000 x 400

----------

1200 x 720

1200 x 600

F 5

F 6

F 7

F 10

F 11

F 12

F 13

F 14a,b,c

F 5

F 6

F 7

F 10

F 11

F 12

F 13

F 14a,b,c

600-900 x 900

1200 x 900

600 x 600

870 x 720

1000 x 720

600 x 750

850 x 400

750 x 1500

min min

min min

min

600-900 x 900

1200 x 900

600 x 600

870 x 720

1000 x 720

600 x 750

850 x 400

750 x 1500

min min

min min

min

640 x 510 720 x 580 800 x 640

U 3a

U 8a,b

U 6c,d

U 21a,b

U 3a

U 8a,b

U 6c,d

U 21a,b

600 x 600

500 x 1250

150 x 600

250 x 1000

600 x 600

500 x 1250

150 x 600

250 x 1000

G 1a - f 300 x 1000

MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE

DLA ZNAKÓW DROGOWYCH TYPU “E” WYMIARY TABLIC OBLICZANE SĄ WEDŁUG WIELKOŚCI LITERE

Page 10: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Znaki drogowe

W tej grupie naszych wyrobów oferujemy pełny asortyment wymiarów tarcz znaków drogowych (małe, średnie, duże, wielkie),wykonywanych z blach ocynkowanych lub aluminiowych, stosowanych do oznakowania trwałego lub tymczasowego. Lica znaków produkowanesą z folii odblaskowych 3M I, II lub III generacji z symbolami naniesionymi metodą barwnego sitodruku. Znaki i tablice wszystkich generacji,oferowane przez ZPZD WIMED posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B.

Page 11: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

750

600

90010501200

600400

800900

1000

800900

600 x 600400 x 400

900 x 9001200 x 1200

600 x 750600 x 900900 x 11251200 x 1500

167235327418

298389725

1224

820

206

124183243306

220288535941

580

165

8962

119153186

134205393695

390

107

7559

88122159

105128299538

310

69

szt.szt.

szt.szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.szt.szt.

m2

szt.

ZNAKI DROGOWE TYP A

ZNAKI DROGOWE TYP B, C

ZNAKI DROGOWE TYP D /kwadraty/

ZNAKI DROGOWE TYP D /prostokąty/

ZNAKI DROGOWE TYP B-20 /STOP/

TABLICZKI DROGOWE TYP T

TABLICZKI DROGOWE TYP G; U

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 9

9562

135174227

12386

189229292

177294358461

223379495647

146178

199244

299385

419512

9259

226419

12185

319554

183425752

245562997

A---75APDMK21

A---90APDMK21

A---10APDMK21

A---12APDMK21

B---60APDMK21

B---80APDMK21

B---90APDMK21

B---10APDMK21

B20-80APDMK21

B20-90APDMK21

D---60APDMK21

D---90APDMK21

D---12APDMK21

D---75APDMK21

D---90APDMK21

D---11APDMK21

D---15APDMK21

T---XYAPDMK21

G---XYAPDMK21

A---75APHMK21

A---90APHMK21

A---10APHMK21

A---12APHMK21

B---60APHMK21

B---80APHMK21

B---90APHMK21

B---10APHMK21

B20-80APHMK21

B20-90APHMK21

D---60APHMK21

D---90APHMK21

D---12APHMK21

D---75APHMK21

D---90APHMK21

D---11APHMK21

D---15APHMK21

T---XYAPHMK21

G---XYAPHMK21

A---75APMMK27

A---60APMMK27

A---90APMMK27

A---10APMMK27

A---12APMMK27

B---60APMMK27

B---40APMMK27

B---80APMMK27

B---90APMMK27

B---10APMMK27

B20-80APMMK27

B20-90APMMK27

D---60APMMK27

D---40APMMK27

D---90APMMK27

D---12APMMK27

D---75APMMK27

D---90APMMK27

D---11APMMK27

D---15APMMK27

T---XYAPMMK27

G---XYAPMMK27

A---75CFMMK37

A---60CFMMK37

A---90CFMMK37

A---10CFMMK37

A---12CFMMK37

B---60CFMMK37

B---40CFMMK37

B---80CFMMK37

B---90CFPMMK37

B---10CFMMK37

B20-80CFMMK37

B20-90CFMMK37

D---60CFMMK37

D---40CFMMK37

D---90CFMMK37

D---12CFMMK37

D---75CFMMK37

D---90CFMMK37

D---11CFMMK37

D---15CFMMK37

T---XYCFMMK37

G---XYCFMMK37

Znaki drogowe z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie z profilami usztywniająco - montażowymi(profil aluminiowy typu P do znaków z blachy aluminiowej; profil ocynkowany typ F do znaków z blachy ocynkowanej)

Tarcze znaków z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie produkowane są z blachstalowych ocynkowanych ogniowo o grubości 1,25 mm i 1,5 mm lub blach aluminiowych o grubości 1,5mm lub 2 mm. Połączone z tarczą w sposób trwały dwa lub trzy odcinki profilu aluminiowego stanowiądodatkowe usztywnienie dla całej tarczy oraz służą jako elementy montażowe do przykręcania uchwytówuniwersalnych, łączących znak z konstrukcją wsporczą. Tarcze znaków z podwójnie zagiętą krawędziącharakteryzują się najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi spośród produkowanych znaków. Dziękiwyspecjalizowanej technologii produkcji podwójne zaginanie krawędzi tarczy bez nacinania naroży wznakach trójkątnych i prostokątnych zapewnia wyjątkową sztywność i równość płaszczyzny tarczy znaku.

Wymiar Cena Cena Cena CenaSymbol Symbol Symbol Symbol

Podkład ocynk 1,5 mmlico folia I generacji 3M

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia I generacji 3M

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia II generacji 3M

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia III generacji 3M

J.M.

Tarcze znaków usztywnione grubym profilem aluminiowym

Ceny nie zawierają podatku VAT

Znaki drogowe

Page 12: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Ceny nie zawierają podatku VAT

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl10

Znaki drogowe oprawiane w ramę aluminiową z profilamiusztywniająco - montażowymi (profil aluminiowy typu P)

Tarcze znaków oprawione w ramę aluminiową produkowane są z blach aluminiowycho grubości 1,5 mm lub 2 mm. Po naklejeniu folii odblaskowej na płaską tarczę znaku obwód tarczy zostajeopasany i połączony trwale z ramą wykonaną z kształtownika aluminiowego, która spełnia kilka bardzoważnych funkcji: zabezpiecza krawędzie folii odblaskowej przed penetracją wody, kurzu, i innych czynnikówzewnętrznych, co ma szczególne znaczenie przy foliach komórkowych wielowarstwowych II i III generacji.Chroni także przed próbami rozwarstwień folii i oderwania krawędzi lica znaku od tarczyw przypadku aktów wandalizmu. Rama spełnia również rolę elementu usztywniającego tarczę na całymobwodzie oraz umożliwia montaż znaku do konstrukcji wsporczej przy pomocy specjalnych uchwytów. Tarczeznaków oprawionych w ramę aluminiową, podobnie jak znaki o podwójnie zagiętej krawędzi mają bardzowysoką odporność na zginanie, dzięki czemu na powierzchni lica znaku nie powstają niepożądane efekty wpostaci refleksów świetlnych. Połączone z tarczą w sposób trwały dwa lub trzy odcinki ceowego profilualuminiowego stanowią dodatkowe usztywnienie dla całej tarczy oraz służą jako elementy montażowe doprzykręcania uchwytów uniwersalnych łączących znak z konstrukcją wsporczą Znaki oprawiane w ramęaluminiową są bardzo estetyczne i stanowią najwyższy standard znaków drogowych.

750600

90010501200

600

400

800900

1000

800900

600 x 600400 x 400

900 x 9001200 x 1200

600 x 750600 x 900900 x 1125

1200 x 1500

12488

163198215

189248345425

149199262320

szt.szt.

szt.szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.

szt.szt.szt.szt.

m2

ZNAKI DROGOWE TYP A

ZNAKI DROGOWE TYP B, C

ZNAKI DROGOWE TYP D /kwadraty/

ZNAKI DROGOWE TYP D /prostokąty/

TABLICZKI DROGOWE TYP T

Tarcze znaków usztywnione grubym profilem aluminiowym

Wymiar Cena Cena CenaSymbol Symbol SymbolJ.M.

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia I generacji 3M

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia II generacji 3M

Podkład alumin. 2,0 mmlico folia III generacji 3M

159115

265292345

265437526654

193319389485

189238436798

315412789

1 320

239329593985

272309

445534

334398

162118

344594

259579996

199445829

465 845625

A---75APDMJ21

A---90APDMJ21

A---10APDMJ21

A---12APDMJ21

B---60APDMJ21

B---80APDMJ21

B---90APDMJ21

B---10APDMJ21

B20-80APDMJ21

B20-90APDMJ21

D---60APDMJ21

D---90APDMJ21

D---12APDMJ21

D---75APDMJ21

D---90APDMJ21

D---11APDMJ21

D---15APDMJ21

T---XYAPDMJ21

A---75APHMJ21

A---90APHMJ21

A---10APHMJ21

A---12APHMJ21

B---60APHMJ21

B---80APHMJ21

B---90APHMJ21

B---10APHMJ21

B20-80APHMJ21

B20-90APHMJ21

D---60APHMJ21

D---90APHMJ21

D---12APHMJ21

D---75APHMJ21

D---90APHMJ21

D---11APHMJ21

D---15APHMJ21

T---XYAPHMJ21

A---75APMMJ27

A---60APMMJ27

A---90APMMJ27

A---10APMMJ27

A---12APMMJ27

B---60APMMJ27

B---40APMMJ27

B---80APMMJ27

B---90APMMJ27

B---10APMMJ27

B20-80APMMJ27

B20-90APMMJ27

D---60APMMJ27

D---40APMMJ27

D---90APMMJ27

D---12APMMJ27

D---75APMMJ27

D---90APMMJ27

D---11APMMJ27

D---15APMMJ27

T---XYAPMMJ27

Ceny nie zawierają podatku VAT

ZNAKI DROGOWE TYP B-20 /STOP/

Znaki drogowe

Page 13: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Znaki kierunku i miejscowości-tablice drogoweZnaki kierunku i miejscowości produkowane są w szerokiej gamie rozwiązań konstrukcyjnych w zależności od indywidualnych wymagań

klientów z uwzględnieniem technologii zapewniających trwałość i czytelność oznakowania informacyjnego. Materiałem stosowanym w produkcjitarcz tablic są blachy stalowe ocynkowane ogniowo o grubości 1,5 mm lub blachy aluminiowe o grubości 2 mm a w przypadku tablicautostradowych o grubości 2,5-3 mm. Cechą wyróżniającą tablice produkowane w ZPZD WIMED jest zachowanie bardzo dobrej równościpłaszczyzn poprzez dodatkowe zagięcie wszystkich krawędzi tarcz tablic i ewentualne dodatkowe usztywnienie za pomocą poprzecznych profilikonstrukcyjno-montażowych. Treść tablic wykonuje się z folii odblaskowych 3M I, II lub III generacji. Dla folii II i III generacji wykonujemy ztransparentnych kolorowych folii ploterowych ECF (Electro Cut Film-seria 1170).

Page 14: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl12

Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogoweTechnologia i typy tablic drogowych produkowanych w ZPZD WIMED®

Tablice segmentowe zaginane krawędziowo na pełnym obwodzie.

Tarcze tablic segmentowych, produkowane są z blach stalowychocynkowanych ogniowo lub aluminiowych. Krawędzie obwodu tablic zaginanesą podwójnie pasem o szerokości 25 mm. W zagięciach znajdują się otwory naśruby mocujące uchwyty uniwersalne. Tablice o większych gabarytach mogąbyć składane z mniejszych segmentów, łączonych wzajemnie ze sobą w celudodatkowego usztywnienia całej tablicy. Po zamontowaniu całej tablicy nakonstrukcji wsporczej uzyskujemy bardzo dobrą sztywność w kierunkupionowym i poziomym, a także równość płaszczyzny, co jest istotne w przypadkufolii II i III generacji, wymagających idealnie równych tarcz, po to, aby niepowstawały na nich niepożądane efekty rozszczepienia światła odbitego.

Tablice segmentowe, kategoria E, F, U

Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

149210

230

526

299

695

m2

m2

m2

m2

m2

m2

folia nieodblaskowafolia nieodblaskowa

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa Iigen.3M-CI

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa IIIgen.3M-ECF

920m2folia odblaskowa II gen. 3M

z folią ECForaz folią Dew Resistant

1 100m2folia odblaskowa III gen. 3M

z folią ECForaz folią Dew Resistant

Symbol

ocynkowana 1,5 mmaluminiowa 2,0 mm

ocynkowana 1,5 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

E---CNMS3

E---ANMS2

E---CMMS37

E---AWMS21

E---AMMS27

E---AVMS21

E---AWMS21

E---AVMS21

Ceny nie zawierają podatku VAT

Do cen należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.

Typ Cena

G3

Podkład

Krzyż Św. Andrzeja /segment/

125,00153,00

217,00

J.M.

szt

Rodzaj folii

folia odblaskowa I gen. 3Mblacha ocynkowana

G4176,00

sztfolia odblaskowa I gen. 3Mblacha ocynkowana

blacha aluminiowa

blacha aluminiowa

Tablice segmentowe zaginane krawędziowo - krzyż św. Andrzeja

Symbol

G03-CPMMS37

G04-CPMMS37

G03-APMMS27

G04-APMMS27

(*1)(*1)

(*1)(*1)

(*2)(*2)

(*3)

(*3)

(*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy

(*2) - treść tablic wykonana poprzez naklejenie folii transparentnych z wyciętymi napisami

(*3) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

Page 15: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 13

Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogoweTablice płaskie z profilami usztywniająco - montażowymi (profil aluminiowy typu P)

Tarcze tablic płaskich produkowane są z blach stalowych ocynkowanychogniowo lub aluminiowych. Usztywnienie tarcz wykonuje się za pomocąaluminiowych profili, umożliwiających montaż tablicy do konstrukcji przy użyciuuchwytów uniwersalnych. Profile aluminiowe umożliwiają składanie mniejszych paneliw dużą, wielkogabarytową tablicę, która po zamocowaniu do konstrukcji zostajebardzo dobrze usztywniona w kierunku pionowym i poziomym. Zaletą aluminiowychprofili usztywniająco - montażowych jest możliwość swobodnej regulacji uchwytówwzględem pionowej osi słupka lub konstrukcji montażowej co znacznie ułatwia iprzyspiesza montaż tablic.

Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

m2

m2

m2

m2

m2

folia nieodblaskowa

folia nieodblaskowa

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa III gen. 3M

m2folia odblaskowa II gen. 3M

z folią ECForaz folią Dew Resistant

m2folia odblaskowa III gen. 3M

z folią ECForaz folią Dew Resistant

Symbol

ocynkowana 1,5 mm

aluminiowa 2,0 mm

ocynkowana 1,5 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

E---CPNMP3

E---APNMP2

E---CPMMP37

E---APHMP21

E---APMMP27

E---APVMP21

E---APHMP2R

E---APVMP2R

Tablica płaska z profilami typ "P", kategoria E, F

199258

320

595

399

746

990

1 190

Ceny nie zawierają podatku VAT

Do cen należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.

Tablice w ramie aluminiowej ( profil aluminiowy typu J )

Tarcze tablic produkowane są z blach aluminiowych ogrubości 2 mm, a w przypadku wielkogabarytowych tablicautostradowych z blach o grubości 2,5-3mm. Usztywnienie tarczwykonuje się za pomocą aluminiowych profili, umożliwiającychmontaż tablicy do konstrukcji przy użyciu uchwytówuniwersalnych. Profile aluminiowe umożliwiają składaniemniejszych paneli w dużą, wielkogabarytową tablicę, która pozamocowaniu do konstrukcji zostaje bardzo dobrze usztywnionaw kierunku pionowym i poziomym. Krawędź tablicy jestdodatkowo usztywniona i zabezpieczona przy pomocy ramyaluminiowej, połączonej w sposób trwały z tarczą. Zastosowanieramy dla tablic wykonanych z folii II i III generacji stanowinajlepszy sposób ochrony folii przed wpływem czynnikówatmosferycznych i oddziaływań mechanicznych.

m2folia odblaskowa II gen. 3M

Tablice obustronne oferowane są w dwu podstawowychrozwiązaniach konstrukcyjnych:

tablice segmentowe, montowane tyłami do siebie zapomocą podstaw uchwytów uniwersalnych;tablice płaskie na profilach aluminiowych montowane tyłamido siebie za pomocą podstaw uchwytów uniwersalnych.

(*1)

(*1)

(*1)

(*1)

(*1)(*1)

(*2)

(*2)

(*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy

(*2) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

Page 16: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

m2folia odblaskowa II gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

m2folia odblaskowa III gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

m2

m2

m2

m2

m2

folia nieodblaskowafolia nieodblaskowa

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa II gen. 3Mz folią ECF

folia odblaskowa I gen. 3M

m2folia odblaskowa III gen. 3Mz folią ECF

m2folia odblaskowa II gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

m2folia odblaskowa III gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

Symbol

ocynkowana 1,5 mmaluminiowa 2,0 mm

ocynkowana 1,5 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

E---CPNMP3

E---AONDP2

E---COMDP3

E---AOHDP2E

E---AOMDP27

E---AOVDP2E

E---AOHDP2R

E---AOVDP2R

Tablica obustronna cena bez konstrukcji, kategoria D, E, F

215289

398

1 160

515

1 630

1 540

1 950

Ceny nie zawierają podatku VAT

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl14

Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe

Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

m2

m2

m2

m2

m2

folia nieodblaskowa

folia odblaskowa II gen. 3M

folia odblaskowa II gen. 3Mz folią ECF

folia odblaskowa I gen. 3M

folia odblaskowa III gen. 3M

Symbol

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

aluminiowa 2,0 mm

E---APNMJ2

E---APHMJ27

E---APHMJ2E

E---APMMJ27

E---APVMJ21

E---APVMP2E

E---APHMJ2R

E---APVMP2R

Tablica w ramie alumin. z profilami typ "P", kategoria E, F

Do ceny m tablicy należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.2

375

640

810

450

790

998

1 045

1 260

Tablice obustronne

Tablice obustronne płaskie oprawione w ramę obwiedniową, spełniającą dodatkowo funkcjęusztywnienia tarczy na obwodzie konstrukcją ramową, wykonaną z rurki stalowej ocynkowanejogniowo o średnicy lub .Połączenie ramki z tablicą wykonane jest przy pomocyspecjalnych uchwytów(cybantów).

½’ ¾’

m2folia odblaskowa III gen. 3Mz folią ECF

m2folia odblaskowa III gen. 3M fluorescencyjna aluminiowa 2,0 mm 1 150E---APVMJ21-fluor

Do ceny m tablicy należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.2

CenaSymbol

56,00

Rodzaj

15.04.42Pochwyt z rurki 1/2 cala

Nazwa J.m.

mb (podstawy)62,0015.04.43Pochwyt z rurki 3/4 cala mb (podstawy)

1/2 cala3/4 cala

(*1)

(*1)

(*1)

(*1)

(*2)

(*2)

(*3)

(*3)

(*1)(*1)

(*1)(*1)

(*2)

(*2)

(*3)

(*3)

(*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy(*2) - treść tablic wykonana poprzez naklejenie folii transparentnych z wyciętymi napisami(*3) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

Page 17: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicUchwyty i elementy montażowe

Dla poszczególnych grup elementów oznakowania wykonywane są odpowiednie rodzaje konstrukcji: do znaków konwencjonalnychi tabliczek wykonuje się słupki o różnych średnicach i kształtach, montowane na stałe lub rozłącznie z fundamentami. Dla tablic drogowych

stosowane są różne rodzaje konstrukcji w zależności od powierzchni i sposobu usytuowania w odniesieniu do jezdni:tablice o małych powierzchniach montowane na dwóch słupkach, tablice średnie na słupkach z podporamitablice boczne o powierzchniach pow. 5 m montowane na słupach kratowych lub z profilu zamkniętego,tablice usytuowane nad chodnikiem montowane na wysięgnikach z profilu zamkniętego o skrajni pionowej min. 2,2 mb.,tablice usytuowane nad jezdnią montowane na wysięgnikach stalowych, zapewniających skrajnię pionową min. 5,00 m,tablice usytuowane nad jezdnią z wieloma pasami ruchu montowane na konstrukcjach bramowych o różnych rozpiętościach i skrajni, pionowej5,00 m.

Wszystkie konstrukcje montowane są na wcześniej wykonanych fundamentach wraz z markami montażowymi.

2

Pełny asortyment uchwytów do mocowania znaków i tablic drogowych.Uchwyt uniwersalny typu WIMED był nowatorskim rozwiązaniem w zakresie montażu znaków i tablic drogowych, wdrożonym przez WIMED, którystał się w wielu przypadkach standardem montażowym w Polsce. Jego prostota i uniwersalność stosowania cieszą się cały czas uznaniem wieludrogowców.

Page 18: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl16

Ceny nie zawierają podatku VAT

Konstrukcje wsporcze kratownicowe

Kratownicowe konstrukcje nośne, stosowane jako elementy wsporcze dla tablicwielkogabarytowych, wykonane są z rur stalowych skratowanych kratą typu N. Całość konstrukcjizabezpieczana jest warstwą cynku ogniowego. Kratownice produkowane są w wersji lekkiej,średniej i ciężkiej, stosownie do geometrii konstrukcji i obciążeń zewnętrznych.

CenaSymbol

138,00� 50 15.06.032konstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - lekka

Nazwa J.m.

mb169,00186,00

� 60� 80/60

15.06.03315.06.034

konstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - średniakonstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - ciężka

mbmb

Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicSłupki do znaków i tablic drogowych

Do produkcji słupków do znaków i tablic używane są rury stalowe, ocynkowanehutniczo lub ogniowo o standardowych średnicach 50, 60, 76 mm z możliwością dodatkowejpowłoki lakierniczej, wykonanej przy użyciu poliestrowych fasadowych farb proszkowych.

CenaSymbol

18,80

Średnica

� 50 15.06.004słupki z rury stalowej ocynkowanej hutniczo

Nazwa J.m.

mb25,3029,70

� 60� 76

15.06.00515.06.006

mbmb

26,30� 50 15.06.010słupki z rury stalowej ocynkowanej ogniowo

mb30,8036,20

� 60� 76

15.06.01115.06.012

mbmb

Średnica[mm]

Konstrukcje wysięgnikowe boczne wykonywane są z profili stalowych zamkniętychz oddzielnie montowanym wysięgnikiem. Całość konstrukcji jest zabezpieczana antykorozyjniew kąpieli zanurzeniowej warstwą cynku ogniowego. Konstrukcje wykonywane są wgindywidualnych projektów technicznych.

Konstrukcje wysięgnikowe boczne

CenaSymbol

640,00

Wielkość

262x160 15.07.035wysięgnik do tablic bocznych nad chodnikiem

Nazwa J.m.

mb980,00260x360 --.--.---wysięgnik do tablic bocznych nad jezdnią mb

Konstrukcje wsporcze bramowe

Słupy konstrukcji bramowej są wykonywane z profili stalowych zamkniętych zoddzielnie montowanym ryglem kratowym lub skrzynkowym. Rygiel łączący słupy bramy możebyć wykonany z kształtownika zamkniętego lub w formie lekkiej kratownicy o trapezowymprzekroju poprzecznym. Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie w kąpieli cynkuogniowego. Konstrukcja wykonywana jest wg indywidualnych projektów technicznych.

rygiel kratowy o przekroju trapezowymdo konstrukcji bramowej

CenaSymbol

1 160,00

Wielkość

260 x 360 15.03.45słupy wspierające rygiel kratowyw konstrukcji bramowej

Nazwa J.m.

mb

1 160,00500 x 750 15.03.46mb

CenaSymbol

1 160,00

Wielkość

260 x 360 15.03.42

Nazwa J.m.

mb

1 160,00260 x 360 15.03.43mb

słupy wspierające rygiel o profiluzamkniętym w konstrukcji bramowej

rygiel o profilu zamkniętymdo konstrukcji bramowej

Page 19: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 17

Ceny nie zawierają podatku VAT

Służą do montażu znaków i tablic drogowych. Mocowanie uchwytu odbywa siębezpośrednio do krawędzi tarczy znaku przy użyciu stalowych taśm montażowych. Górną częśćuchwytu stanowi taśma stalowa nierdzewna.

Uchwyty uniwersalne nowej generacji typu WIMED

CenaSymbol

5,8015.01.010

J. m.

szt.

Służą do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych. Mocowanieznaku odbywa się bezpośrednio do profilu montażowego znaku za pomocą zmodyfikowanegogórnego ząbka uchwytuuniwersalnego.

Uchwyt WIMED do profilu typu F („ząbek”)

CenaSymbol

2,2015.01.031

J. m.Średnica

szt.60 - 100

2,40

4,90

5,50

3,90

15.01.032

15.01.007

15.01.008

15.01.001

szt.

kpl.

kpl.

szt.

pow. 100

pow. 160 (kpl. 2 szt)

pow. 200 (kpl. 2 szt)

podstawa

Taśmy montażowe wykonane ze stali nierdzewnych o różnych szerokościachi grubościach służą do montażu m.in. tabliczek i tablic drogowych na słupach, latarniachi innych konstrukcjach nośnych o dowolnych średnicach i kształtach przekrojów poprzecznychkonstrukcji.

Taśmy montażowe , zapinki i urządzenia napinające taśmy

CenaSymbolWielkośćNazwa J.m.

385,00

92,006,35 mm

02.07.026

02.07.001

Przyrząd do napinania taśm uniwersalny C001

taśma stalowa C 202 - 206 201 BAND-IT Band /30,5 mb/

szt.

op.110,70157,30194,70229,90

9,53 mm12,70 mm15,88 mm19,05 mm

02.07.01202.07.00302.07.00502.07.007

op.op.op.op.

0,606,35 mm 02.07.014

zamek C 252 - 256 201 BAND-IT Buckie /100 szt. w opakowaniu/

szt.0,700,901,101,65

9,35 mm12,70 mm15,88 mm19,05 mm

02.07.01702.07.01602.07.01802.07.019

szt.szt.szt.szt.

---

Służą do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych. W podstawowejwersji produkowane uchwyty przeznaczone są na słupki o średnicy 45-65 mm; 65-200mm.Wymiary nietypowe produkowane są na zamówienie. Dodatkowym wyposażeniem uchwytów sąspecjalne podkładki w formiemiseczki, utrudniające demontażznaku przez osoby niepowołane.Do przykręcenia lub odkręcenianakrętek wymagany jest w tymprzypadku specjalny klucz.

Uchwyty uniwersalne typu WIMED

Uchwyty i elementy montażowe

CenaSymbol

3,8015.01.001

J. m.Średnica

szt.� 50/60

3,90

4,40

4,50

15.01.002

15.01.003

15.01.004

szt.

szt.

szt.

� 80

� 100

� 120

4,6015.01.005szt.� 150

4,8015.01.006szt.� 200

Uchwyty i elementy montażowe

Page 20: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Konstrukcje wsporcze Lattix® z cechami pasywnego bezpieczeństwaKonstrukcje wsporcze z cechami pasywnego bezpieczeństwa oferowane przez WIMED opierają się na rozwiązaniach technicznych firmy

JURALCO AS o nazwie LATTIX . Wykonane ze specjalnego stopu aluminium słupy i rygle tworzą przestrzenną konstrukcję kratową o przekrojutrójkątnym lub kwadratowym, powstałą bez spawania, nitowania lub skręcania za pomocą śrub. Poszczególne części konstrukcji można łączyć wdowolną konfigurację, uzyskując pożądany efekt końcowy, którym jest gotowa konstrukcja wsporcza pod urządzenia oznakowania w ruchudrogowym. Główną cechą charakterystyczną tych konstrukcji jest możliwość pochłaniania energii przez konstrukcję w przypadku uderzenia w niąprzez pojazd. Może to w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia tragicznych skutków wypadku dla kierujących i pasażerów pojazdu.Określone typy konstrukcji spełniają założenia normy europejskiej uznawaną w Polsce jako EN - 12767 w zakresie pasywnego bezpieczeństwakonstrukcji. Konstrukcje Lattix zostały przebadane pod względem spełnienia parametrów normy

®

® ®

® EN - 12767 przez Instytut Budowy Dróg i Moostóww Warszawie i posiadają aprobatę techniczną AT/2002-04-1214

Page 21: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 4276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 19

Ceny nie zawierają podatku VAT

Symbol

15.08.011

J.m.

mb15.08.007

15.08.015

15.08.008

15.08.009

mbmb

mbmb

Nazwa

konstrukcja aluminiowa (słup o boku 20 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 25 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 38 cm)

konstrukcja aluminiowa (słup o boku 20 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 25 cm)

15.09.004Kpl.

C3320C3325

15.09.005

15.09.006

15.09.001

15.09.002

Kpl.Kpl.

Kpl.Kpl.

Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)

Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)

Typ

C4420C4425C4438

C3320C3325

Konstrukcje spełniają wymagania normy EN 12767 i posiadają aprobatę techniczną AT/2002-04-1214 wydaną przez IBDiM w Warszawie

C4420C4425C4438

90 4420/4420 15.09.007kpl.90 4425/4420

90 4425/4425

90 4438/4425

90 4438/4438

180 4438/4438

180 4425/4425

15.09.008

15.09.010

15.09.011

15.09.012

15.09.016

15.09.018

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Połaczenie śrubowe 90 stopni (z kompletem śrub)

Połączenia śrubowe 180 stopni (z kompletem śrub)

Cena

573,00905,00

1 470,00

421,00582,00

195,00335,00455,00

157,00290,00

189,00183,00184,00201,00194,00

919,00762,00

15.09.027Kpl.

U profil C3320U profil C3325

15.09.028

15.09.029

15.08.025

15.08.026

Kpl.Kpl.

Kpl.Kpl.

marka wieńcząca (z kompletem śrub)

marka wieńcząca (z kompletem śrub)

C4420C4425C4438

110,0098,00

102,00

8,008,00

180 4420/4420 15.09.020Kpl. 627,00

Konstrukcje wsporcze Lattixz cechami pasywnego bezpieczeństwa

®

15.09.023

15.09.021

Kpl.

Kpl.

15.09.024

15.09.022

15.09.025

Kpl.

Kpl.

Kpl.

marka kotwiąca(z kompletem śrub)

marka kotwiąca(z kompletem śrub)

C4420

C3320

C4425

C3325

C4438

51,00

36,00

68,00

48,00

130,00

4420/4420 15.08.020kpl.4425/4420

4425/4425

4438/4425

4438/4438

15.08.021

15.08.022

15.08.023

15.08.024

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Kpl.

Łącznik katowy (z kompletem śrub)

264,00396,00477,00750,00897,00

Page 22: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

W celu prawidłowego, czytelnego, widocznego w różnych porach dnia i bezpiecznego oznakowania miejsc prowadzonych czasoworobót drogowych oraz wypadków, kolizji lub uszkodzeń pojazdu należy stosować takie elementy oznakowania, które są w stanie sprostaćzałożonym wymaganiom. W grupie tych elementów oferujemy wyroby i produkty o najlepszych parametrach i niespotykanych u innychproduktów walorach użytkowych. Dzięki takim własnością jak elastyczność, szybki montaż i demontaż, zajmowanie niewielkiej objętości wtransporcie oraz parametrom odblaskowym przekraczającym wymaganie dla folii typu 2, znaki te cieszą się ciągłą popularnością na rynkukrajowym i zagranicznym. Kolejne modyfikacje w systemie znaków miękkich zwijanych powodują, że jest on systemem rozwijającym się na skutekżyczeń i oczekiwań klientów.

Page 23: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 21

Ceny nie zawierają podatku VAT

Odblaskowe znaki zwijane.

Konstrukcja z kształtowników stalowych, cynkowanych i lakierowanychproszkowo, o przekroju kwadratowym z zamontowanymi blokadami,uniemożliwiającym samoczynne złożenie. Dzięki małej wadze i możliwości składaniakonstrukcja zajmuje niewiele miejsca po złożeniu. Na nóżkach konstrukcji możnazamontować dodatkowe znaki drogowe typu A, B, C, D, stosując do tego celuspecjalne stelaże wykonane z włókna szklanego. Lico zapory U51 wykonanez mikropryzmatycznej folii odblaskowej Reflexite®.

Zapora drogowa U20a wraz z konstrukcją

CenaDługość Symbol

407,001800 /po złożeniu 130/ 15.02.019

J. m.Wysokość

szt.1200

Konstrukcja z kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym,malowanych proszkowo, z zamontowanymi blokadami, uniemożliwiającymisamoczynne złożenie się. Lekka konstrukcja, zajmująca niewiele miejsca po złożeniu,umożliwia łatwe przenoszenie i przemieszczanie. Lico tablicy U53, wykonanez mikropryzmatycznej folii odblaskowej Reflexite®, można bardzo łatwo i szybkozrolować w celu złożenia go do transportu.

Tablice kierujące U3c wraz z konstrukcją

CenaDługość Symbol

571,001800 /po złożeniu 130/ 15.02.020

J. m.Wysokość

szt.1200

Znaki te służą do łatwego, czytelnego i widocznego w różnych porach dnia oznakowaniamiejsc prowadzonych czasowo robót drogowych oraz wypadków, kolizji czy uszkodzeń pojazdu.Zalety znaków:

wykonane z folii odblaskowych, mikropryzmatycznych Reflexite® o współczynniku odbicia światłajak dla folii II generacjibardzo dobrze widoczne w dzień, jak i w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznychlekkie i zajmujące mało miejsca po złożeniułatwo i szybko rozkładane na drodze

Odblaskowe, zwijane znaki drogowe typ A, B, C, D wraz ze stelażem

CenaTyp Symbol

173,00

znaki A - trójkąty

15.02.002

J. m.Wielkość

szt.900

224,0015.02.010szt.1050

317,0015.02.011szt.1200

320,00

znaki B,C - koła

15.02.012szt.800

395,00

448,00

15.02.0114

15.02.115

szt.

szt.

900

1000

294,00znaki D - kwadraty

15.02.016szt.600 /podkł. 800/

396,0015.02.017szt.900 /podkł. 1000/

Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

Worki z piaskiem do bezpiecznego obciążania elementów przenośnych. Stosowane doobciążania między innymi rozkładanych stojaków w zestawach zabezpieczenia zdarzeń drogowychtablica prowadząca, zapora, zestawów walizkowych. Wykonane ze specjalnych, wytrzymałych tkanin,zgrzewanych na krawędziach. W sprzedaży również worki zapinane na rzep, umożliwiającenapełnianie ich w terenie. Waga worka wypełnionego piaskiem około 5 kg.

Worki z piaskiem

Cena

Worek zgrzewany z piaskiem

Worek bez piasku

J. m. Symbol

8,20

6,80

szt

szt

15.02.034

15.02.033

Page 24: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl22

Ceny nie zawierają podatku VAT

Konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych oprzekroju kwadratowym, malowanych proszkowo. Zaletąkonstrukcji jest mała waga i niewielka ilość zajmowanego miejscapo złożeniu. W celu uzyskania możliwości większych wygrodzeńmożna ze sobą łączyć kilka konstrukcji. Nóżki podstawykonstrukcji obciąża się dodatkowo 5 - kilogramowymi workami zpiaskiem lub przymocowuje przy pomocy specjalnych szpilek dopodłoża miękkiego. Stelaże do znaków typu A,B,C,Dprodukowane są z wyjątkowo elastycznego i odpornego nałamanie płaskownika z włókna szklanego.

Stelaże i statywy do znaków zwijanych

CenaSymbol

Stelaże i statywy do znaków zwijanych

49,00

Wielkość

900 15.02.0211. stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu A

Nazwa J.m.

szt.68,0086,70

10501200

15.02.02315.02.024

szt.szt.

73,90800 15.02.0252. stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu B,C

szt.87,3098,00

9001000

15.02.02615.02.027

szt.szt.

73,90600 /podkł. 800/ 15.02.028stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu D

szt.109,20900 /podkł. 1000/ 15.02.029szt.

109,00wysokość 1200 15.03.0033. statyw z kształtownika stalowego szt.118,00237,00

wysokość 1500wysokość 1800

15.03.00515.03.001

szt.szt.

Elementy oznakowania tymaczasowego Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

Zestaw przeznaczony dla służb upoważnionych do kontroli ruchudrogowego oraz prowadzenia działań pościgowo-blokujących.

W skład zestawu wchodzi:......

zapora drogowa U - 51znak B - 30znak A - 30 z tabliczkątaśma ostrzegawcza 1000 mstatyw do tasmy 10 szt.kolczatka drogowa L - 6

Zestaw do blokady

Zestaw wykonany z odblaskowych znaków zwijanych.Lica znaków wykonane z mikropryzmatycznej folii odblaskowej.Łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Zestaw przeznaczony dlasłużb zabezpieczających miejsca wypadków.

W skład zestawu wchodzi:....

tablica kierująca U - 53znak A - 34znak B - 33worki z piaskiem 4 szt.

Tablica kierująca U53 ze znakami zwijanymi

elementy w zestawie w zależności od potrzeb zamawiającego

elementy w zestawie w zależności od potrzeb zamawiającego

Page 25: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 23

Ceny nie zawierają podatku VAT

Fluorescencyjne pachołki z zamontowaną na ich wierzchołku lampą błyskową, zasilanesą bateriami umieszczonymi wewnątrz ich stożkowej części. Wykonane z PCV. Mają białe pasy,malowane specjalnymi farbami do PCV lub odblaskowe pasy naklejane na pachołki z foliiII generacji.

Fluorescencyjny pachołki drogowe z lampą błyskową

CenaTyp Symbol

210,00ksenon

15.12.019

J. m.Wysokość

szt.50 cm

270,0015.12.021szt.75 cm

140,00diodowa 15.12.020szt.50 cm

Znaki drogowe lub napisy wykonane są na podkładzie z folii magnetycznej, umożliwia toszybkie i łatwe umieszczanie ich na powierzchniach przedmiotów stalowych, np. karoseria lubburta samochodu. Znaki tego typu są szczególnie przydatne w przypadku koniecznościoznakowania pojazdów w czasie prowadzenia tymczasowych robót drogowych. Folia z rolki oszerokości 62 cm.

Znaki na podkładzie magnetycznym z folii odblaskowej 3M I-generacji

CenaSymbol

226,8015.05.012

J. m.

m2

Taśma ostrzegawcza z PCV, dwukolorowa, biało-czerwona, z nadrukiem lub bezsłużąca do odgrodzenia miejsc niebezpiecznych.

Taśma ostrzegawcza

CenaSymbol

49,0009.09.001

J. m.Nazwa

op.biało czerwona (bez napisów)

76,0009.09.004op.biało czerwona z napisem POLICJA

Wielkość

500 mb

500 mb

Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

Akcesoria oznakowania tymczasowego

Fluorescencyjne pachołki drogowe - dostępne w trzech różnych wysokościach: 30 cm, 45cm, 75cm. Produkowane są z PCV, zapewniającego im wysoką elastyczność i odpornośćmechaniczną. Mają białe pasy malowane specjalnymi farbami do PCV lub odblaskowe pasynaklejane na pachołki z folii II generacji lub specjalne, nakładane płaszcze w całości odblaskowe.Uwaga: Na specjalne życzenie istnieje możliwość nadruku logo firmy, które pozwala na identyfikację pachołkóww przypadku kradzieży.Pachołki są zgodne z normą NFP98-455 i posiadają aprobatę wydaną przez IBDiM.

Fluorescencyjne pachołki drogowe

Cenapasy malowaneSymbol

18,7015.12.016

J. m.Wysokość Waga

szt.30 cm 0,66 kg

20,90

46,70

15.12.017

15.12.018

szt.

szt.

50 cm 1,40 kg

75 cm 3,28 kg

Page 26: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl24

Ceny nie zawierają podatku VAT

Podstawy do słupków duże i małe, produkowane z gumy i z tworzyw sztucznych, uzyskiwanych zrecyclingu służą do utrzymania słupków wraz ze znakami drogowymi na czas chwilowej zmianyorganizacji ruchu przy wykonywaniu robót drogowych.

Podstawy do słupków (duże i małe)

CenaSymbol

42,0009.06.004

J. m.otwory

szt.45, 50, 40� � �

49,0009.06.005szt.50, 40, 60� � �

WielkośćWaga

mała 390 x 500mała 20 kg

duża 390 x 780duża 30 kg

Słupki U21 przeznaczone są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego lubzaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasabezpieczeństwa. Słupki U21 wykonywane są z PCV w formie „beczki” oklejone dwustronnie lubjednostronnie odblaskową folią 3M. Montowane na podstawach, mają możliwość montażu lamppojedynczych lub zestawów fali świetlnej.

Tablica do oznaczania ograniczonej skrajni (słupki U21 a, b)

szt.250 x 1000

J. m.Wielkość

szt.250 x 1000

195,0009.02.010II gen

CenaSymbol

95,0009.02.009

Folia.

I gen

Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

Zestaw cyfr i przymiarów kryminalistycznych

Zestaw cyfr białych i czarnych w ilości 20 sztuk orazprzymiarów kryminalistycznych, przeznaczony dooznakowania śladów na miejscu wypadku lub innegozdarzenia.

Skład zestawu:

cyfry czarne i białe na podkładzie z folii magnetycznej, w dwóchwymiarach: 6x10 i 3x4cm oraz na podkładzie z blachyaluminiowej w kształcie daszku o boku 6x10 cm. (do oznakowania20 śladów)tabliczka, podłoże - blacha aluminiowa w kształcie daszku o boku15x21cm, z napisami S.P.O. i S.L.Oprzymiary na podłożu magnetycznym o długości 10,6; 20,6; 30,6

Całość umieszczona jest w podręcznej skórzanej saszetce o wymiarach310x220x100 mm

CenaSymbol

Telefon15.04.008

J. m.

komplet

Zestawy dla policji i wojska

Page 27: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 25

Ceny nie zawierają podatku VAT

Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc kontroli Straży Granicznej

Lizaki policyjne do kierowania ruchem drogowym

Zestaw przeznaczony jest dla służb granicznych,których zadaniem jest oznaczenie miejsca kontroligranicznej w pasie drogowym. Elementy zestawu mieszcząsię w walizce o małych gabarytach, którą możnaprzewozić w bagażnikach samochodów osobowych(Polonez, WW, Opel itp.)

Skład zestawu:

B-32a - średnica 60 mm - 2 sztB-33 - ograniczenie prędkości 30 km/h - 2 sztB-33 - ograniczenie prędkości 60 km/h - 2 sztstojak do znaków walizkowych - 6 sztlampa ostrzegawcza - 4 sztlatarka PolyStinger - 2 sztuchwyt ładowarki - 1 sztprzewód zasilający do napięcia 220V - 1 sztprzewód zasilający do zapalniczki samochodowej - 1 sztnakładka sygnalizacyjna żółta - 2 sztnakładka sygnalizacyjna czerwona - 2 sztworki z piaskiem do obciążenia stojaków - 12 sztszpilki do mocowania stojaków w gruncie - 12 sztwalizka - 1 sztpokrowiec na stojaki - 2 sztpokrowiec na worki z piaskiem - 4 szt

stój kontrola graniczna�

CenaSymbol

15.04.005

J. m.

kompletZestaw dla Straży Granicznej

Zestawy walizkowe

Lizaki policyjne

Zestaw przeznaczony jest dla służb, którychzadaniem jest oznaczenie miejsca wypadku drogowego,kolizji lub awarii w pasie drogowym. Wykonywany wwariantach zawierających specjalne znaki dla policji,straży, żandarmerii wojskowej, pogotowia, ratownictwadrogowego itp. Elementy zestawu mieszczą się w walizce omałych gabarytach, którą można przewozić wbagażnikach samochodów osobowych (Polonez, WW,Opel itp.).

Skład zestawu:

znak A30, aluminiowy z napisem o boku 400 mm, foliaodblaskowa 3M - 2 sztukiznak B33 ,aluminiowy z napisem „30”, o średnicy 400 mm, foliaodblaskowa 3M - 2 sztukiznak uniwersalny o symbolu C9 lub C10, aluminiowy o średnicy400mm, folia odblaskowa 3M - 2 sztukiznak B32e, aluminiowy z napisem , o średnicy400mm, folia odblaskowa 3M - 2 sztukitaśma z napisem POLICJA /100 mb/ - 2 sztukiuniwersalne stojaki do znaków i taśmy odgradzającej - 12 sztukzasobnik na taśmę - 1 sztukalampa ostrzegawcza, błyskowa obustronnie, z baterią i uchwytem -4 sztukipachołek drogowy biało-czerwony, angielski, z twardą podstawą,o wysokości 500 mm - 4 sztuki (poza walizką)płaszcz odblaskowy na ww. pachołek - 4 sztukiraca ostrzegawcza 15 - minutowa - 12 sztuk

wypadek,

kontrola policyjna

CenaSymbolJ. m.

Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

CenaSymbol

09.10.010

09.10.009

J. m.

szt

szt

zwykły

podświetlany

Zestaw przeznaczony jest dla służb granicznych,

Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc wypadków dla policji, straży pożarnej, strazy granicznej i GiTD

Zestaw dla Policji i Straży PożarnejZestaw dla GiTD

15.04.004

15.04.002

komplet

komplet

38,00

160,00

2 500,00

1 300,00

1 400,00

Page 28: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Urządzenia sygnalizacyjne oferowane w różnych rozwiązaniach technicznych służą do odpowiednio wczesnego ostrzeganiai sygnalizowania użytkowników dróg o zaistniałych na drodze zmianach. Wyroby te znajdują szczególne zastosowanie przy zabezpieczaniu robótdrogowych, oznaczaniu miejsc zmiany organizacji ruchu i w innych nietypowych sytuacjach eksploatacji dróg. Przyjęte rozwiązania sąpowszechnie stosowane w całej Europie.

Urządzenia sygnalizacyjne

Page 29: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 27

Ceny nie zawierają podatku VAT

Urządzenia sygnalizacyjne

Źródłem światła błyskowego są diody o wysokiej wydajności świetlnej i niskim poborze prądu, sterowaneukładem elektronicznym, zasilanym napięciem baterii 6V. Częstotliwość pulsacji wynosi 65±25 błysków/min.Lampa wyposażona jest we wskaźnik naładowania baterii, sygnalizuje to świecąca zielona dioda w dolnejczęści reflektora. Lampa ma wyłącznikz m i e r z c h o w y a u t o m a t y c z n i e

Lampa ostrzegawcza (diodowa)

CenaSymbol

49,5011.07.039

J. m.Typ

szt.jednostronna

49,5011.07.038szt.dwustronna

Źródłem światła błyskowego jest lampka ksenonowa, z układem elektronicznym przekształcającym napięcie zasilaniabaterii 6V na napięcie błysku lampy ksenonowej wyzwalanej z częstotliwością 65±25 błysków/min. Lampa wyposażonajest we wskaźnik naładowania baterii, sygnalizuje to świecąca zielona dioda w dolnej części reflektora lampy. Układ możebyć wyposażony w dodatkową funkcję - regulacji energii błysku w zależności od warunków zewnętrznych, efektem jestoszczędność energii np. w porze nocnej lub automatyczne wyłączenie lampy w okresie dobrej widoczności.

Lampa ostrzegawcza (ksenonowa)

Lampy ostrzegawcze

CenaSymbol

126,5011.07.015

J. m.Typ

szt.jednostronna

126,5011.07.012szt.dwustronna

Do ceny należy doliczyć cenę baterii.

Do ceny należy doliczyć cenę baterii.

Baterie blokowe 6 V do zasilania lamp ostrzegawczych

Baterie blokowe 6 V do zasilania lamp ostrzegawczych. Żywotność baterii ok. 280 godz.ciągłej pracy w warunkach normalnych. W warunkach zimowch żywotność spada o ok. 30%

CenaJ. m. Symbol

8,50szt 11.03.004

Źródłem światła błyskowego jest lampka Xenonowa, z układem elektronicznym, przekształcającym napięcie zasilania 12V nanapięcie błysku lampki, powodując efekt wyładowczy źródła światła. Lampy zapalane są w kolejności usytuowania w szeregu, tworząc„biegnące światło”. Połączone są przewodem wielożyłowym, umożliwiającym zasilanie układu, jak również sterowanie kolejnością świecenial a m p . W z e s t a w i e s t a n d a r d o w y m z 5 l a m p , u k ł a d s t e r u j ą c y z n a j d u j e s i ęw 1 lampie, do której doprowadzone jest zasilanie z zewnętrznego źródła napięcia przewodem dwużyłowym. W zestawach o większej ilościlamp (max 15) układ sterujący znajduje się w dodatkowej obudowie w środku zestawu, do której również doprowadzony jest przewód zasilający.

Zestaw lamp z efektem fali świetlnej ( 5 - elementowy z efektem wyładowczym)

CenaPołączenie Symbol

1 210,00kablowe stałe 11.07.108

1 298,00kablowe rozłączne 11.07.109

J. m.Typ

kpl.xenon

xenon kpl.

1 078,00kablowe stałe 11.07.104xenon bez osłon kpl.

Lampy w zestawie mogą mieć dodatkowe funkcje: * podświetlenie lampy w porze nocnej; * automatyczna regulacja energii błysku w zależnościod warunków zewnętrznych. Efektem jest oszczędnośćenergii, gdyż w porze nocnej energia błysku jestzmniejszona do połowy * wyłącznik zmierzchowy,wyłączający lampy w porze dobrej widoczności.

Źródłem światła są żarówki halogenowe, które są sterowane układem elektronicznym, zasilanymnapięciem 12V. Impuls zapalający kolejne żarówki wysyłany jest przez układ sterujący pracązestawu. Lampy zapalane są w kolejności usytuowania w szeregu, tworząc „biegnące światło”.Lampy połączone są przewodem wielożyłowym, umożliwiającym zasilanie układu, jak równieżsterowanie kolejnością świecenia lamp. Układ sterujący lampami znajduje sięw dodatkowej obudowie w środku zestawu, do której doprowadzone jest zasilanie z zewnętrznegoźródła napięcia przewodem dwużyłowym. Zestaw może posiadać dodatkowo wyłącznikzmierzchowy, wyłączający lampy w porze dobrej widoczności oraz regulację energii błysku(dzień/noc).

Zestaw lamp z efektem fali świetlnej ( 5 - elementowy z żarówką halogenową)

CenaSymbol

748,0011.07.112

J. m.

kpl.

Page 30: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl28

Ceny nie zawierają podatku VAT

Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji wahadłowej służy do sterowania ruchem wahadłowymna zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w dwóchkierunkach. Komplet zawiera dwa zestawy 3 komorowe świateł ( czerwone, żółte ,zielone) o średnicy200 lub 300 mm wraz z konstrukcją mocującą i układem sterowania. Wyposażenie obejmuje dwawózki ze składanym masztem, zamykaną komorę na akumulator (akumulator 120A 12V należydodatkowo zakupić ) i pulpit sterujący. Zestaw umożliwia pracę w trzech trybach:

praca odległościowa program automatycznie dobiera czas świateł na długości zwężonegoodcinka drogi dla prędkości pojazdów ok. 15-18 km/hpraca zwykła program, który nie jest uzależniony od czasu rzeczywistego i nie wymaga ustawianiazegara. Programując należy wpisać wartości poszczególnych okresówpraca dobowa w tym trybie możliwe jest dowolne zaprogramowanie 10 przedziałów czasowych.

Odległość między dwoma sygnalizatorami jest dowolna (w trakcie synchronizacji należy ustawićsygnalizatory w odległości 2 - 3 m).

Zestaw sygnalizacji wahadłowej - wersja bezprzewodowa trójkomorowa

Zestaw stosowany jest na zwężonych odcinkach drogi, gdzie ruch odbywa się wahadłowo, np. mosty, trasy z wyłączonym jednymkierunkiem ruchu. Zastosowanie zestawu zwiększa przepustowość i płynność ruchu, przyczynia się do bezpiecznego ruchu pojazdóworaz zmniejsza straty czasu potrzebnego na przejechanie zwężonego odcinka drogi.

Zestaw sygnalizacji wahadłowej

CenaSymbol

5 883,0011.07.097

J. m.Śr. klosza

kpl.200

6 300,0011.07.098kpl.300

Urządzenia sygnalizacyjne

Zestaw ten wyposażony jest w :

2 sygnalizatory połączone przewodem 100m (możliwość dodatkowego wydłużenia przewodu domax 250m przy zastowsowoniu zasilania osobno do każdego sygnalizatora)i przystosowane dozamocowania na wysięgnikach o przekroju okręgu i średnicySterownikipilot do ręcznego kontrolowania stanu sygnalizatorów

Do zestawu należy dodatkowo zakupić akumulator 170A 12V (przy zasilaniu sieciowych należyzakupić zasilacz 12V str. 35 symbol 11.03.124), obudowę na akumulator oraz słupek stalowy

� 50

� 50 .

Zestaw zalecany jest w miejscach, gdzie istnieje możliwość stałego zamocowania sygnalizatorów.

Zestaw sygnalizacji wahadłowej - wersja przewodowa trójkomorowa

CenaSymbol

4 800,0011.07.126

J. m.Śr. klosza

kpl.200

5 400,0011.07.127kpl.300

Zestaw ten wyposażony jest w :

2 sygnalizatory zamocowane na przenośnych wózkach2 sterownikipilot do uruchamiania trybu pracy

Do zestawu należy zakupić akumulator 170A 12V. Odległość między dwoma sygnalizatorami jestdowolna (w trakcie synchronizacji należy ustawić sygnalizatory w odległości 2 - 3 m).

Zestaw sygnalizacji wahadłowej wersja bezprzewodowa dwukomorowa

CenaSymbol

5 565,00

5 850,00

11.07.099

11.07.102

J. m.Śr. klosza

kpl.

kpl.

200

300

Obudowa metalowa akumulatora

CenaSymbol

114,4011.21.019

J. m.Typ

szt.

Bez źródła zasilania

Bez źródła zasilania

Page 31: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 29

Urządzenia sygnalizacyjne

Zestaw ten wyposażony jest w :

2 sygnalizatory połączone przewodem o długośći 100m (m)i

przystosowane do zamocowania na wysięgnikach o przekroju okręgu i średnicysterownikipilot do ręcznego kontrolowania stanu sygnalizatorów.

ożliwość dodatkowego wydłużeniaprzewodu do max 250m przy zastowsowoniu zasilania osobno do każdego sygnalizatora

Do zestawu należy dodatkowo zakupić akumulator 170A 12V (przy zasilaniu sieciowych należy zakupićzasilacz 12V str. 35 symbol 11.03.124), obudowę na akumulator oraz słupek stalowy � 50 .

Zestaw zalecany jest w miejscach, gdzie istnieje możliwość stałego zamocowania sygnalizatorów.

� 50

Zestaw sygnalizacji wahadłowej wersja przewodowa dwukomorowa

CenaSymbol

3 127,0011.07.128

J. m.Śr. klosza

kpl.200

3 700,0011.07.129kpl.300

Ceny nie zawierają podatku VAT

Lampa wczesnego ostrzegania (o średnicy 300 mm). Lampy tego typu przeznaczone są doostrzegania o miejscach szczególnie niebezpiecznych na drogach o dużym natężeniu ruchu.Wykorzystane mogą być również jako dodatkowe wyposażenie pojazdów i maszyn roboczych.

Lampa wczesnego ostrzegania (o średnicy 300 mm)

CenaSymbol

715.0011.07.056

J. m.Typ

szt.halogen

753.5011.07.057szt.xenon

Zasilacz 12 V - stosowany do:zasilania zestawów fali świetlnejsygnalizacji świetlnej.�

Zasilacz 12 V

CenaSymbol

121,9011.19.009

J. m.

szt.

Strzała jednokierunkowa z tłem

Zestaw zawiera tablicę z tłem umieszczoną na metalowej konstrukcji z uchwytami, którepozwalają w prosty sposób przymocować tablicę. Na tablicy znajduje się 9 lamp halogenowych,tworzących strzałę kierunkową, oraz sterownik, dzięki któremu możliwy jest wybór trybu pracy strzały:praca ciągła, pulsacyjna,. Zestaw posiada automatyczną regulację mocy świecenia lamp.

Zestaw może pracować, sygnalizując kierunek prawy lub lewy (obrót tablicy).

CenaSymbol

1 058,9011.07.113

J. m.Typ

kpl.z tłem

837,4011.07.113kpl.bez tła

Zestaw składa się z ramy wyposażonej w 16 lamp halogenowych , tworzących dwiesymetryczne strzały ( lewą i prawą ) oraz sterownika posiadającego opcje wyboru trybu pracy strzały :

kierunek lewy , kierunek prawyautomatyczna regulacja mocyefekt strzały pulsującej, ciągłejWymiar 100 x 100 cm

Strzała dwukierunkowa bez tła

Lampy wczesnego ostrzegania przeznaczone są do sygnalizowania miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach o dużymnatężeniu ruchu. W zestawach typu strzała mogą być również wykorzystywane jako dodatkowe wyposażenie pojazdów i maszynroboczych.

Tablice strzał kierunkowych

CenaSymbol

1 621,8011.07.115

J. m.Typ

kpl.z tłem

1 367,4011.07.116kpl.bez tła

Page 32: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl30

Urządzenia sygnalizacyjne

Ceny nie zawierają podatku VAT

CenaSymbol

15.14.013

J. m.Typ

kpl.przewoźne urządzenie sygnalizacyjne z podstawowym wyposażeniem 500 kg

15.14.013

15.14.013

15.14.010

15.14.004

15.14.023

15.14.019

15.14.018

15.14.022

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

przewoźne urządzenie sygnalizacyjne z podstawowym wyposażeniem 750 kg

przewoźne urządzenie sygnalizacyjne z podstawowym wyposażeniem 1500 kg

przewoźne urządzenie sygnalizacyjne z podstawowym wyposażeniem 2000 kg

przewoźne urządzenie sygnalizacyjne wysoki standard 2000 kg

Urządzenie sygnalizacyjne z tablicą U-26a

Pilot sterujący; regulowany dyszel przyczepy

Skrzynia techniczna urządzenia sygnaliza-cyjnego 2000 kg wysoki standard

Urządzenie sygnalizacyjne 900 kg z tablicąU-26c

tablica zamykająca U-26c

tablica zamykająca U-26a

tablica zamykająca U-26 ze znakiem A-14

tablica wcześnie ostrzegająca U-27 z podwoziem na kółkach

Produkowane przez ZPZD WIMED nowoczesne przewoźne urządzenia sygnalizacyjneo różnym stopniu zautomatyzowania, począwszy od półautomatycznego do w pełni automatycznegosterowania, są jednymi z najlepszych wyrobów tego typu, oferowanych na rynku drogowym w krajui zagranicą. Nowatorskie rozwiązania oraz wysoki stopień zaawansowania elektroniki w zdalnym

sterowaniu przyczepami daje szerokie możliwości wykorzystania tych urządzeń oraz komfort ichobsługi. Konstrukcja urządzenia sygnalizacyjnego oparta jest na bazie typowej, ciężarowej przyczepysamochodowej.

W skład urządzenia wchodzą:tablica do oznaczania ograniczonej skrajni w postaci ukośnych pasów biało-czerwonych,wykonana z folii odblaskowej III generacji firmy „3M”; składana część górna do pozycji poziomejna czas transportu, sterowana za pomocą przewodowego pilota z kabiny kierowcy. Tablica wwarunkach dziennych widoczna jest z odległości 1000 m.

halogenowe lampy ostrzegawcze, pulsujące, koloru żółtego, umieszczone w górnej częścitablicy. Lampy te pracują niezależnie od pozostałych elementów wyposażenia przyczepy

tablica świetlna złożona z 22 halogenowych lamp pulsujących koloru żółtego, tworzącychstrzałę w prawo lub w lewo (kierunek objazdu)

obrotowy znak informacyjny C-9/C-10, wskazujący kierunek objazdu. Przyczepa dodatkowomoże służyć również do przewozu innego rodzaju sprzętu w ramach swojej dopuszczalnejładowności.

Przewoźne urządzenie sygnalizacyjne (przyczepy) do zabezpieczania robót drogowych

Cena już od złotych6 799 .00Cena już od złotych6 799 .00

Page 33: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Akcesoria oznakowania pionowego

Akcesoria oznakowania pionowego stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkachatmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogipodlegającej ewidencji dróg. Dodatkowo elementy te ułatwiają dojazd służbom szybkiego reagowania na miejsce powstałych zdarzeńdrogowych.

Page 34: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl32

Ceny nie zawierają podatku VAT

U1a - Słupek wykonany jest z PCV z wtopionymi elementami odblaskowymi po obu stronach.Typy słupka : monolitSymbol obejmuje znak kilometrowy i hektometrowyU1b - słupek prowadzący mocowany do drogowych barier energochłonnych.

Słupek prowadzący uchylny U1a, U1b

CenaSymbol

17,9009.02.003

J. m.Wielkość

szt.U1a monolit

29,9009.02.005szt.U1a monolit wtapiane symbole

21,0009.02.012szt.U1b

Tabliczki hektometrowe na słupki prowadzące jedno i dwustronne produkowane są z blachyocynkowanej lub aluminiowej z zastosowaniem folii 3M I generacji. W komplecie jest uchwyt montażowy wzależności od potrzeb o przekroju trapezowym lub kwadratowym.

Wymiary : 300x150mm

Tabliczki hektometrowe na słupki

CenaSymbol

15,3015.16.004

J. m.Typ

szt.jednostronna

19,9015.16.009szt.dwustronna

Znaki kilometrowe U5 i hektometrowe U6 wycinane ploterowo z folii czarnej nieodblaskowej.Wymiary : 42mm; 102mm

Znaki kilometrowe U5 i hektometrowe U6

CenaSymbol

1,5015.16.002

J. m.Typ

szt.kilometrowe

1,5015.16.003szt.hektometrowe

Wykonany ze spienionego PCV lub laminatu poliestrowego koloru żółtego, oklejonego foliąodblaskową I generacji.

Słupek krawędziowy U2

CenaJ. m. Symbol

71,00szt 09.02.017

Akcesoria oznakowania pionowego

Wykonany z modyfikowanego polietylenu w kolorze białym i czerwonym z możliwościąwypełnienia piaskiem lub wodą.Wymiary: długość: 128 cm, szerokość - 40 cm, wysokość - 80 cm;Waga: 10 kgSeparatory znajdują powszechne zastosowanie w pracach drogowych, mostowych, przy czasowychi stałych wyłączeniach dróg, ograniczeniach ruchu, zawodach sportowych, wyścigach samo-chodowych, rowerowych. Stosowane są również jako przegrody na parkingach, lotniskach itp.

Separator ruchu drogowego wys. 80 i 50 cm

CenaSymbol

175,0009.06.002

J. m.Wielkość

szt.115 x 80 x 40 cm

125,0009.06.003szt.100 x 50 x 40 cm

Page 35: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 33

Ceny nie zawierają podatku VAT

Akcesoria oznakowania pionowegoElementy odblaskowe do barier sprężystych U1c

CenaTyp SymbolJ. m.Folia 3M

9,50

dwustronny

15.10.014szt.I generacja

12,30

14,40

7,20

15.10.015

15.10.016

09.02.018

szt.

szt.

szt.

II generacja

III generacja

III generacjaElement do barier UIC

Lustra panoramiczne umieszczane są w miejscach o ograniczonej widoczności.Produkowane są z plexiglasu, dzięki czemu są wielokrotnie bardziej odporne na rozbicie niż lustraszklane. Obudowa wykonana jest z białego polistyrenu. Lustra są dostarczane wraz z elementemmocującym, dostosowanym do zamontowania na słupku o średnicy 60-80 mm. Występują w dwóchtypach : okrągłe o średnicach 600, 700, 800 i 900 mm i prostokątne o wymiarach 400x600,600x800, 1000x800mm. Lustra spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, zostały równieżprzebadane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Lustra drogowe

CenaSymbolWielkośćNazwa J.m.

lustro drogowe prostokątne z ramką LDP 600,00550,00

600 X 800400 X 600

09.04.00109.04.001

szt.szt.

lustro drogowe okrągłe LDO320,00ø700 09.04.004szt.470,00ø800 09.04.005szt.540,00ø900 09.04.006szt.

650,001000 X 800 09.04.002szt.

CenaSymbol

1,00

Średnica

� 50 10.01.012kapturki zabezpieczające na słupki

Nazwa J.m.

szt.1,201,50

� 60� 75

10.01.01310.01.011

kapturki zabezpieczające na słupkikapturki zabezpieczające na słupki

szt.szt.

Wykonany ze spienionego PCV, laminatu poliestrowego lub polipropylenu oklejonego foliąI lub II generacji, montowany na słupku lub kotwach w zależności od rodzaju słupka. W górnej

części słupka U7 znajduje się otwór umożliwiający nasadzenie go na słupek stalowy w celu montażunad nim znaku typu C.

Słupek przeszkodowy U5

Kapturki zabezpieczające na słupki

CenaSymbolJ. m.Folia

160,00

180,00

15.12.014

15.12.015

szt.

szt.

I-generacja

II-generacja

Element odblaskowy, montowany na bariery sprężyste, wykonany jest z blachy stalowej lubaluminiowej, oklejony folią odblaskową z folii I, II lub III generacji firmy 3M, jednostronnie lubdwustronnie. Przykręcany do barier za pomocą śrub. Występuje w kolorach białym ,czerwonym orazbiało-czerwonym.

Page 36: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Akcesoria oznakowania poziomego

Znakowanie poziome dróg ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu i innych osób znajdujących się na drodze orazusprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z drogi. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą miećznaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. Elementy te umożliwiają przekazywanie informacjinawet tam, gdzie zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest niewystarczające lub niemożliwe.

Page 37: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 35

Ceny nie zawierają podatku VAT

Punktowe elementy odblaskowe przeznaczone są do nanoszenia na nawierzchnieasfaltowe lub betonowe. Wytrzymałe na uderzenia oraz ścieranie. Mają wbudowane elementyodblaskowe (odbłyśniki), zapewniające doskonałą widoczność w nocy, zarówno w warunkachsuchych, jak i podczas opadów atmosferycznych. Obustronne wgłębienia w korpusie elementuułatwiają aplikację na jezdni. Donaklejania elementów serii 290 możnastosować ogólnie dostępne klejebitumiczne lub epoksydowe.

Punktowe elementy odblaskowe ( kocie oko )

CenaTyp Symbol

12,80

12,80

Jednostronny biały

Dwustronny bialy

09.03.001

09.03.004

13,90

13,90

Jednostronny czerwony

Dwustronny białoczerwony

09.03.002

09.03.005

Próg zwalniający służy do redukcji w sposób fizyczny prędkości pojazdów, szczególnie w tychmiejscach, gdzie bezwzględnie należy poruszać się z małymi prędkościami (okolice szkół, drogiosiedlowe itp.). Produkowany jest z gumy (recycling) lub tworzywa sztucznego (recycling)z wyklejonymi pasami odblaskową taśmą 3M Scotch Lane. Zestaw zawiera kołki montażowe (4szt.na element, 3 szt. na zakończenie).

· próg zwalniający mały „5” - wymiar: 600x500x50, waga: 14 kg· zakończenie progu zwalniającego małego 5” - wymiar: 600x458x50, waga: 7 kg

· próg zwalniający duży „7” - wymiar: 900x500x70, waga: 27 kg· zakończenie progu zwalniającego dużego - wymiar:900x480x70, waga: 18 kg

„· próg zwalniający duży “5” - wymiar: 900x500x50, waga 19 kg· zakończenie progu zwalniającego dużego „5” - wymiar: 900x450x50, waga: 8 kg

„7”

Próg zwalniający

Kleje do naklejania na nawierzchnię drogi punktowych elementów odblaskowychwystępują w postaci granulatu lub masy bitumicznej. Przyklejanie elementu następuje po uprzednimpodgrzaniu kleju w specjalnym kotle lub palnikiem gazowym. Dla zapewnienia trwałości połączeniaklejowego należy przestrzegać ściśle instrukcji klejenia. Wydajność kleju 10 dag na jeden element.

Klej do kocich oczek

CenaSymbolJ. m.Typ

6,6007.07.001kgbitumiczny

.

.próg podrzutowy - wymiar: 355x260x55, waga: 4,0 kgpróg podrzutowy zakończenie - wymiar:355x260x55, waga: 3,0 kg

Progi podrzutowe pozwalają w efektywny sposób ograniczyć prędkość pojazdówtam, gdzie jest to podyktowane koniecznością ze względu na zwiększenie bezpieczeństwapieszych użytkowników dróg. Produkowane są z gumy lub tworzywa sztucznego (recycling)w kolorze czarnym i żółtym. Mogą być wyposażone w "kocie oczka" poprawiające widocznośćprogu nocą. Zestaw zawiera kołki montażowe (4szt. na element, 3 szt. na zakończenie).

Próg podrzutowy

CenaSymbol

46,00

Kolor

czarny 09.05.001próg podrzutowy

Nazwa J.m.

szt.46,00żółty 09.05.003szt.

46,00czarny 09.05.005zakończenie progu podrzutowego szt.46,00żółty 09.05.006szt.

CenaSymbol

127,00

Wielkość

5 cm 09.05.012próg zwalniający mały 600 x 500 x 50

Nazwa J.m.

szt.170,00180,00

5 cm7 cm

09.05.01609.05.020

próg zwalniający duży 900 x 500 x 50próg zwalniający duży 900 x 500 x 70

szt.szt.

75,005 cm 09.05.014zakończenie progu zwalniającego małego 600 x 320 x 50 szt.84,0088,00

2,20

5 cm7 cm

09.05.01809.05.02204.14.060

zakończenie progu zwalniającego dużego 900 x 420 x 70zakończenie progu zwalniającego dużego 900 x 450 x 70Kołek montażowy

szt.szt.szt.

Akcesoria oznakowania poziomego

Ceny Progów i zakończeń bez kołków montażowych

Ceny Progów i zakończeń bez kołków montażowych

2,2004.14.060Kołek montażowy szt.

Ilość kleju w opakowaniu 25 kg

Page 38: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl36

Ceny nie zawierają podatku VAT

Separator drogowy (szyna kierunkowa)

w kolorze żółtym, białym i czerwonym.Wymiary: 1000 x 250 x 90; waga: 18,0 kg

do szybkiego i skutecznego odgrodzeniamiejsca prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany geometrii drogi w sposób,który pozwala na bezpieczne pokonywanie między innymi przewiązek. Idealna dokanalizowania ruchu pojazdów w miejscach prowadzenia robót drogowych. Systemwzajemnie zazębiających się elementów tworzy barierę ukierunkowującą strumień ruchupojazdów. Dostępne

Separator ruchu

CenaJ. m. Symbol

60,00szt 10.05.39

Akcesoria oznakowania poziomego

Azyle są skutecznym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowane wmiejscach przejść dla pieszych, tworzą wyspy, na których pieszy może się bezpieczniezatrzymać przed przejściem kolejnego pasa ruchu.Zaletą tego rozwiązania jest wymuszenie zmniejszenia prędkości przez kierowców woznakowanym miejscu,a przez to zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się na przejściu dla pieszych.Poprzez zastosowanie azylów (wysepek) zostaje stworzone zawężenie pasa jezdni, któreuniemożliwia manewr wyprzedzania pojazdu przez pojazd, co skutecznie dyscyplinujekierowców przed łamaniem przepisów niedozwolonego wyprzedzania oraz wymuszazmniejszenie prędkości. Pieszy w trakcie przechodzenia przez przejście ma możliwośćzatrzymania się na obszarze azylu i obserwacji ruchu pojazdów, co jest szczególnie ważne wprzypadku dzieci i osób starszych. Azyl (wysepka) wykonany jest z elementów(gumopochodnych) lub tworzyw sztucznych, mocowanych do jezdni za pomocą kołkówrozporowych. Elementy zewnętrzne obklejone są taśmami odblaskowymi, co pozwala dojrzećnawet z daleka występującą na jezdni wysepkę.

Azyle

Symbol

09.07.001

J. m.Nazwa

szt.element narożny

09.07.002

09.07.003

04.14.022

szt.

szt.

szt.

element skrajny

element wewnętrzny

kołek instalacyjny

Cena

65,00

65,00

65,00

5,20

Do każdego separatora kołki metalowe w cenie 2,20 za sztukę

Klej P-50 jest specjalnym klejem służącym do przyklejania taśm odblaskowych seriiStamark i Scotch Lane na istniejące nawierzchnie asfaltowe lub betonowe. Nakładany jest napowierzchnię drogi wałkiem lub specjalnym ręcznym wózkiem. Średnie zużycie kleju P-50 na 1 mwynosi 0.5 litra.

2

Klej do taśmy Stamark i Scotch

CenaSymbol

30,6007.07.003

J. m.

litr

Holophany służą do oznakowania punktowego małych rond, rozbudowanychskrzyżowań i azyli dla pieszych. Składa się z trzech głównych części: powierzchni padania, lustro inóżka. Powierzchnia padania wystaje ponad krawężnik, odbierając wiązki światła odprzejeżdżających pojazdów. Światło jest odbijane przez lustro i wraca w kierunku pojazdu,zapewniając kierowcy precyzyjny i efektywny znak świetlny również podczas deszczu. Zaletąholophanów jest samooczyszczanie powierzchni podczas deszczu.

Szklane najezdniowe elementy odblaskowe - Holophany

CenaSymbol

09.03.008

J. m.

szt. 52,00

Page 39: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 37

Ceny nie zawierają podatku VAT

seria 5790 przeznaczona głównie na oznakowanie przejść dla pieszych i strzałek. Zawieramikrokulki szklane i elementy antypoślizgoweseria 651 usuwalna taśma do oznakowań tymczasowych, wzmocniona siatką poliestrową,po usunięciu nie pozostawia śladów na jezdni, zawiera elementy antypoślizgoweseria 380 - taśma do oznakowania trwałego, przeznaczona do nanoszenia linii długich,

strzałek, legend i symboli na jezdniach o dużym natężeniu ruchu. Bardzo dobrzewidoczna w nocy i w warunkach zwiększonej wilgotności, zawiera elementy

antypoślizgoweseria 340 produkowana podobnie jak taśma serii 380 zzastosowaniem mikrokulek ceramicznych, przeznaczona na jezdnie omałym i średnim natężeniu ruchu.

Taśmy odblaskowe 3M Stamark służą do trwałego lub tymczasowego poziomegooznakowania dróg. Produkowane są w następujących typach serii:

Taśma odblaskowa Stamark

CenaSymbol

Taśmy odblaskowe

162,58

Seria

5790 06.07.001taśma odblaskowa Stamark do oznakowania tymczasowego - biała

Nazwa J.m.

m2

105,50651 06.07.006taśma odblaskowa Stamark do oznakowania tymczasowego - żółta m2

258,60380 06.07.002taśma odblaskowa Stamark do oznakowania trwałego - biała

m2

131,70340 06.07.004m2

Akcesoria oznakowania poziomego

Balonowe lampy oświetlające

Balonowe lampy oświetlające

Lampy przeznaczone są do oświetlania placów budowy, terenów robót drogowych.Mogą być również wykorzystywane do oświetlania miejsc wypadków oraz transportów ponadnormatywnych.

* łatwa i prosta instalacja,* doskonałe oświetlenie terenu prac w zakresie kąta 360 ,* barwa światła zbliżona do dziennego,* wysoka skuteczność świetlna,* możliwość montażu na przenośnych stojakach, pojazdach, oraz innych urządzeniach,* odporność na warunki atmosferyczne,* estetyka wykonania,* system automatycznego napełnienia balonów powietrzem

o

zasilanie: - 230VAC/50Hzpobór mocy: - 1000 W ( 1200, 2000 W)temperatura barwowa: - 4000 Kśredni czas pracy lampy: - 8 000 hpowierzchnia oświetlana: - 2 200 mstopień ochrony: - IP 44

2

Ceny i warunki zakupu uzgadniane indywidualnie, możliwość wypożyczenia

Page 40: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Tablice Witające i Reklamowe WimedMiejskie Systemy Identyfikacji WizualnejTablice Informacji Turystycznej

®

Tablice reklamowe znajdują coraz to szersze zastosowanie w nowoczesnych systemach przekazywania informacji. Estetykawykonania, możliwość nanoszenia wielkogabarytowych aplikacji oraz ich podświetlenie sprawiają, iż stanowią one doskonałą formęwyeksponowania reklamowanego produktu lub usług.

Page 41: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 39

“MIEJSKIE SYSTEMY INFORMACJI WIZUALNEJ” winny zapewniać ujednolicenie systemu przekazu informacji w mieście. Swoimzakresem obejmują zwykle nazwy: ulic, dzielnic, terenów turystycznych, ważnych obiektów i instytucji, szlaków i ciekawych obiektówturystycznych, sakralnych i zabytkowych, a także adresy i numery budynków. Forma architektoniczna poszczególnych nośników

informacji stanowi spójny system w oparciu o indywidualne, charakterystyczne dla danego miasta i regionu cechy. Nośniki informacjistanowią również element małej architektury współtworzący wystrój miasta. Są także niezbędnym czynnikiem budowania turystycznegoi organizacyjnego wizerunku miasta. Czytelność i prostota nośników informacji ułatwiają sprawne poruszanie się po mieście turystom,mieszkańcom, służbom specjalnym (policja, straż, pogotowie ratunkowe itp.), zarówno w dzień jak i w nocy.

“Miejskie Systemy Informacji Wizualnej”

Tablice witające i informacyjne

Tablice witające, tzw. „witacze”, umieszczane są na wlotach głównych ciągów drogowych miasta.Nawiązują w swojej architekturze do indywidualnego charakteru miasta, tworząc klimat gościnności dlaodwiedzających. Wykonywane są według indywidualnych projektów, w dowolnych formach architektonicznychz zastosowaniem materiałów odblaskowych, dzięki którym są widoczne także nocą.

Ceny nie zawierają podatku VAT

Tablice Witające i Reklamowe Wimed®

Cena według indywidualnych projektów.

Tablice rozprowadzające do dzielnic, terenów przemysłowych i turystycznych

Tablice rozprowadzające do dzielnic, terenów przemysłowych i turystycznych w jednolity sposóbprzekazują informację o kierunkach dojazdu przez umieszczenie ich w ciągach ważnych dróg i ulic orazskrzyżowań. Poprzez wprowadzenie charakterystycznych form i nazw ułatwiają komunikację oraz poprawiająstan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Produkowane są na podkładzie blach aluminiowychwg indywidualnych projektów z zastosowaniem folii odblaskowych najwyższych generacji.

CenaJ. m. Symbol

szacunkowa - 2 200,00m2 MSJ-XYAPVMZ

Tablice naścienne adresowe i numerowe

Tablice naścienne adresowe i numerowe ułatwiają identyfikację obiektów mieszkalnych orazużyteczności publicznej. Tworzą jednolity klimat architektoniczny w połączeniu z tablicami z nazwami ulicumieszczonymi przy skrzyżowaniach poprzez nadanie indywidualnego charakteru np. poszczególnymdzielnicom a szczególnie “staremu miastu". Wykonywane są z tłoczonych blach stalowych ocynkowanych lubaluminiowych z zastosowaniem folii odblaskowych.

CenaSymbol

Tablice naścienne adresowe i numerowe

59,80

Wielkość

350x350 15.15.063tablica adresowa wypukła na budynek /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/

Typ J.m.

szt.

74,60350x350 15.15.106tablica adresowa wypukła na budynek /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/ szt.

42,60350x350 15.15.009tablica adresowa płaska na budynek /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/ szt.

54,60350x350 15.15.107tablica adresowa płaska na budynek /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/ szt.

Powierzchnia ekspozycji tablicy informacyjno - reklamowej uzależniona jest od zamieszczonej na niejinformacji. Całość konstrukcji nośnej cynkowana jest ogniowo. Powierzchnia czołowa tablicy wykonanaw technologii z blachy aluminiowej gr. 2,0 mm, usztywnionej obwiedniowo profilem aluminiowym. Tarczaznaku wyposażona jest w poziome profile usztywniająco - montażowe, wykonanez kształtownika aluminiowego zgodnie z normą PN-84/H-93669. Tył tablicy zabezpieczony jest fasadowąfarbą poliestrową w dowolnym kolorze z palety RAL. Powłoka lakieru ma grubość min. 60 mikronów. Przednaniesieniem powłoki lakierniczej podkłady tablic są dodatkowo zabezpieczane powłoką fosforanową,spełniającą rolę powłoki antykorozyjnej i zwiększającą przyczepność /adhezję/ lakieru do podkładu.Lico tablicy jest wyklejone folią odblaskową 3M I generacji. Treść naniesiona na folię technologią SCOTCH -PRINT.

Page 42: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl40

Tablice z nazwami ulic umieszczone na skrzyżowaniach

Tablice umieszczone na skrzyżowaniach ulic w zdecydowany sposóbpoprawiają komunikację oraz podnoszą stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.Eliminują z ruchu drogowego nagłe zatrzymywanie się przed skrzyżowaniami w celusprawdzenia nazwy poszukiwanej ulicy. Ich dobra czytelność z większej odległościułatwia poruszanie się osobom nieznającym miasta oraz karetkom pogotowiaratunkowego, policji, straży pożarnej i innym służbom komunalnym.

CenaSymbol

Tablice z nazwami ulic umieszczone na skrzyżowaniach

62,80

Wielkość

600x200 15.15.025tablica ulicowa wypukła na budynek /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/

tablica ulicowa wypukła na budynek /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/

70,1086.10

69,2078,3094,70

750x2001000x200

600x200750x200

1000x200

15.15.02415.15.023

15.15.02815.15.02715.15.026

Typ J.m.

szt.szt.szt.

szt.szt.szt.

Ceny nie zawierają podatku VAT

Miejskie Systemy Informacji Wizualnej

tablica ulicowa wypukła na kolumnę /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/76,9083,5096,10

600x200750x200

1000x200

15.15.01615.15.01515.15.014

szt.szt.szt.

ramka z rurki do tabliczki ulicowej jednostronnej na kolumnę /ramki wykonanesą wg indywidualnych projektów - cena podana została dla standardowego modelu/

36,2039,6043,50

600x200750x200

1000x200

15.15.06415.15.06515.15.066

szt.szt.szt.

tablica ulicowa płaska na budynek /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/48,3056,2062,90

600x200750x200

1000x200

15.15.04415.15.04315.15.042

szt.szt.szt.

tablica ulicowa płaska na budynek /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/54,2067,8090,80

600x200750x200

1000x200

15.15.04715.15.04615.15.045

szt.szt.szt.

tablica ulicowa jednostr. płaska na kolumnę /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/50,6059,8071,90

600x200750x200

1000x200

15.15.03115.15.03015.15.029

szt.szt.szt.

tablica ulicowa jednostr. płaska na kolumnę /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/56,1065,1078,70

600x200750x200

1000x200

15.15.03415.15.03315.15.032

szt.szt.szt.

tablica ulicowa dwustr. płaska na kolumnę /blacha ocynkowana, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/64,6072,7082,80

600x200750x200

1000x200

15.15.03815.15.03715.15.036

szt.szt.szt.

tablica ulicowa dwustr. płaska na kolumnę /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/72,5081,6093,00

600x200750x200

1000x200

15.15.04115.15.04015.15.039

szt.szt.szt.

tablica ulicowa dwustr. w profilu aluminiowym /blacha aluminiowa, lakierowana, napisy folia 3M I-gen/145,80182,30453,80

600x200750x200

1000x200

--.--.-----.--.-----.--.---

szt.szt.szt.

Page 43: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

J.m. Symbol

Szt R---XYCFMMZ37

Szt R---XYAPMMZ27

Cena

22,90

28,90

Folia

3m I generacji ocynk 20x20 cm

Podkład

3m I generacji ocynk 20x40 cm

Szt

Szt

R---XYCFNMZ3

R---XYCFNMZ3

21,90

23,90

nieodblaskowa

nieodblaskowa

ocynk 20x20 cm

ocynk 20x40 cm

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 41

Ceny nie zawierają podatku VAT

Kompleksowy system oznakowania szlaków rowerowych

Wybraliśmy ten system oznakowania spośród kilku możliwych kombinacjiuważając, że jest on optymalnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia użytkownikówtras, jak i inwestora (biorąc pod uwagę koszty zakupu). Zastosowanie w produkcji foliiodblaskowej zamiast nieodblaskowej powoduje, że treść tabliczek w porze wieczornej jestznacznie lepiej widoczna dla kierującego rowerem, nawet oświetlona tylko niewielkimreflektorem.Rozwiązanie technologiczne: tarcze znaków wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej,grubości 1,5mm lub aluminiowej 1,5mm - 2mm. Krawędzie tarcz wykonane są jako płaskielub pojedynczo zaginane na pełnym obwodzie poprzez ich wywinięcie na głębokość niemniejszą niż 14mm. Tarcza znaku ma dwa poziome profile montażowo-usztywniające.Poziome profile usztywniające wykonane są z profili ceowych aluminiowych, któreumożliwiają montaż uchwytów lub taśm stalowych w przypadku montażu znaków na słupach.Tyły tarcz znaków zabezpieczone są fasadową farbą poliestrową w kolorze odpowiadającymkolorowi z palety RAL, nie powodującą refleksów świetlnych. Powłoka farby ma grubość min.60 mikronów.

Proponowane rozwiązania wykonywane są zgodnie z wytycznymi "Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych".

Tablice informacyjne o ważnych obiektach zabytkowych, sakralnych i turystycznych.

Tablice informacyjne tego typu ułatwiają dojazd i identyfikację szczególnie ważnych obiektówsakralnych czy turystycznych. Ich zaletę stanowi jednolita forma graficzna i uwypuklenie indywidualnegocharakteru danego obiektu. Grafika na tablicach wykonywana jest metodą wielobarwnego sitodrukuna foliach nieodblaskowych lub odblaskowych naklejanych na podkłady z blach aluminiowych lubocynkowanych.

Tablice Informacji TurystycznejKasetony podświetlane.

Kasetony podświetlane (dowolnej wielkości) wykonywane są z profili aluminiowychzewnętrznych, malowanych lakierem proszkowym. Wewnętrzna konstrukcja wykonana jest z elementówmetalowych, ocynkowanych ogniowo. Lico kasetonu stanowi matowa płyta poliwęglanowa, oklejonafolią translucentną lub - na specjalne zamówienie - folią transparentną III generacji. Wewnątrz kasetonuumieszczone są wysoko sprawne świetlówki zapewniające bardzo dobrą czytelność treści umieszczonej nalicu kasetonu. Dzięki zastosowaniu specjalnej folii rozpraszającej wyeliminowany został efektciemniejszych i jaśniejszych miejsc na powierzchni lica. Kasetony wymagają doprowadzenia zasilania230VAC i podłączenia go do puszki przyłączeniowej, znajdującej się na jego tylnej ściance. Kasetonypodświetlane produkowane są w wersji jedno lub dwustronnej.

CenaNazwa Symbol

Na tel.tablica kasetonowa podświetlana 700 x 300 mm w ramie alumin. 15.11.049

tablica kasetonowa podświetlana 1000 x 300 mm w ramie alumin.

tablica kasetonowa podświetlana 1000 x 700 mm w ramie alumin.

15.11.050

15.11.051

Na tel.

Na tel.

Cena według indywidualnych projektów.

Page 44: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Znaki i tablice o zmiennej treści wykonane z zastosowaniem diod LED, wiązek światłowodowych lub obrotowych pryzm, znajdują coraz toszersze zastosowanie w nowoczesnych systemach sterowania ruchem i przekazem informacji w ruchu drogowym. Stanowią one elementaktywnego oznakowania, które coraz częściej występuje na naszych drogach.

Zadaniem tablic i kasetonów podświetlanych jest przekazywanie informacji użytkownikom dróg; w warunkach ograniczonej widocznościzapewniają doskonałą czytelność i widoczność.

Tablice i kasetony podświetlaneAktywne znaki

Page 45: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 43

Ceny nie zawierają podatku VAT

Alfanumeryczne wyświetlacze tekstów produkowane są z zastosowaniem elektro-luminescencyjnych diod LED monochromatycznych (kolor bursztynowy-amber). Znajdują oneszerokie zastosowanie w nowoczesnych systemach sterowania ruchem drogowymi przekazywaniu zmiennej informacji na drodze. Charakteryzują się dużą intensywnościąświecenia oraz doskonałą widocznością, niezależnie od zewnętrznego oświetlenia i warunkówatmosferycznych panujących na drogach.

Znaki i tablice drogowe - alfanumeryczne wyświetlacze tekstów WIM-LED/ZM

CenaJ. m.

na zamówienieszt

Znaki i tablice drogowe, pełnokolorowe wyświetlacze tekstów i symboli WIM-LED/K

W grupie znaków o zmiennej treści znaki diodowe pełnokolorowe znajdują się na najwyższympoziomie technologicznym, dając jednocześnie największe możliwości przekazu informacji. Treść znakuwyświetlana jest za pomocą wielokolorowych diod świecących. Znak lub tablica zbudowana w tymsystemie daje możliwość uzyskania dowolnego obrazu lub typu informacji w jednym dowolnie wybranymkolorze lub w całej gamie kolorów. Czytelność tych znaków jest bardzo dobra w każdych warunkachatmosferycznych. Znaki i tablice wykonane w tej technologii są szczególnie przydatne w miejscach, gdziezachodzi konieczność przekazywania wielu różnychinformacji w dowolnych odstępach czasu.

Znaki światłowodowe znajdują powszechne zastosowanie w nowoczesnych systemachsterowania ruchem i przekazu informacji w ruchu drogowym. W przypadku tych znaków ilość i treśćinformacji musi być z góry zaplanowana. Główną zaletą znaków światłowodowych jest ich bardzo dobrawidoczność z dużej odległości bez względu na warunki atmosferyczne panujące na drodze a także dużaintensywność świecenia, dostosowana do zewnętrznego natężenia oświetlenia (światło słoneczne lub lampyuliczne). Znaki te cechują się bardzo długą żywotnością oraz stabilnością wyświetlanych kolorów.W zależności od gabarytów, na jednym znaku można umieścić nawet do kilkunastu różnych informacjiw specjalnie wykonanych matrycach, w których umieszczone zostają poszczególne ramiona wiązekświatłowodów zakończonych odpowiednimisoczewkami.

Znaki drogowe o zmiennej treści światłowodowe. WIM-OPTIC/Z

CenaJ. m.

na zamówienieszt

CenaJ. m.

na zamówienieszt

CenaNazwa Symbol

2 620,00

3 140,00

jednostronny 200�

jednostronny 300�

15.11.001

15.11.001

3 298,00

3 960,00

dwustronny 200�

dwustronny 300�

15.11.002

15.11.002

J. m.wielkość

szt.

szt.

900x900x140

900x900x140

900x900x140

900x900x140

szt.

szt.

Znak informacyjny D6 wewnętrznie podświetlany z lampą 200 i� 300�

Znaki informacyjne D-6 służą do tzw. aktywnego oznakowania przejść dla pieszych wmiejscach szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem tych znaków jest przekazywanie informacjikierującym pojazdami o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych z odpowiednio dużej odległości tak, abykierowca mógł zachować właściwą ostrożność. Znaki tego typu łączą w sobie kilka niezależnych funkcjido których należą:

podświetlenie treści znaku D-6 umieszczonego nad danym pasem jezdni lub środkiem drogi nawysokości 6m,

oświetlenie miejsca przejścia dla pieszych oraz części pobocza,

ostrzeganie zbliżających się kierowców o niebezpiecznym miejscu za pomocą lamp pulsujących.

·

··

Tablice i kasetony podświetlaneZ ktywnenaki a

Page 46: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl44

Znak informacyjny D6 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH - w formie aktywnej, wykonany w technologiidiod LED charakteryzuje się animacją symbolu przechodnia. Na licu znaku, wykonanego z foliiodblaskowej I generacji, umieszczone są diody na obrysie symbolu znaku, znajdującego się na przejściuoraz przed i za przejściem. Kolejne załączanie poszczególnych sekcji diod powoduje stworzenie animacjiruchu na znaku. Na górnej części znaku znajduje sić pulsująca lampa wczesnego ostrzegania o średnicy

150 mm i mocy 10W/20W.Znak zbudowany jest z profili aluminiowych w formie kasetonu o wymiarach 640x640x120 mm,przeznaczonego do montażu na słupku lub wysięgniku.Znak zasilany jest napięciem 230VAC.

Ø

CenaSymbol

3 650,0015.11.003

J. m.wielkość

szt.640x640x120

Znak informacyjny D6 - diodowy

Podświetlany znak parkingowy z napisami światłowodowymi

Podświetlany znak parkingowy o zmiennej treści z napisami światłowodowymi przeznaczony jestdo dynamicznego wyświetlania informacji o dostępności wolnych miejsc na parkingu. Umożliwia onwyświetlanie informacji w postaci zmiennych tekstów, takich jak „WOLNY” i „ZAJĘTY”. Tekst „WOLNY”wyświetlany jest w kolorze zielonym, natomiast „ZAJĘTY” w kolorze czerwonym. Zakres barw jest zgodnyz normą EN 12966 klasa D1. Matryca tekstowa wykonana w technologii światłowodowej, gwarantującejbardzo dobrą czytelność przy zmiennych warunkach otoczenia. Moc świetlna znaku światłowodowego jestzgodna z EN 12966.Znak D18 PARKING wykonany jest jako znak podświetlany wewnętrznie w obudowie kasetonowej, przyzastosowaniu kolorowej folii translucentnej ( na życzenie klienta lico znaku może być wykonane z foliiodblaskowo-translucentnej III gen., co daje wzmocniony efekt widoczności znaku nawet w przypadkubraku zasilania energią elektryczną).

podświetlanie znaku PARKING - 3 świetlówki 18W

źródła światła dla tablicy tekstowej - 2 lampy halogenowe 12VAC/50W, transformatory toroidalnez wewnętrznymi zabezpieczeniami przeciążeniowymi i zwarciowymi

skrzynka podłączeniowa - złączki do podłączenia dla przewodu sterowniczego 5 x 4 mmbezpiecznik S 301 B1 do zabezpieczeniaobwodu podświetlania tablicy

Wyposażenie techniczne znaku:

2

.

.

.

CenaJ. m. Symbol

4 490,00szt 15.11.052

Ceny nie zawierają podatku VAT

Znak przeznaczony jest do oznakowania niebezpiecznych zakrętów, łuków oraz zmianyprzebiegu pasa ruchu. Każdy ze znaków podłączony jest do mikroprocesorowego sterownika którygeneruje efekt fali świetlnej. Parametry czasów świecenia znaku oraz szybkości przemieszczania światła,mogą być indywidualnie dobrane do miejsca gdzie układ został zainstalowany. Układ posiadaautomatyczną regulację mocy świecenia znaków w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

T004-2002 - Aktywny znak U 3a - (diodowy)

CenaSymbol

1 480,0015.11.010

J. m.Rozmiar / Typ

szt.600 x 600 mm, folia III generacja TYP-ZA-U3AL-663

T008-2002 - Pachołek machający elektryczny - (zasilanie z zapalniczki samochodu)

Machający pachołek elektryczny służy do zamykania ciągu komunikacyjnego pieszego lub ciągukomunikacyjnego samochodowego czasowo wyłączonego z ruchu. Standardowe rozwiązania sąwykonane w postaci pachołka bez dodatkowych ruchomych elementów ostrzegających stosowane sątylko migające lampy ostrzegające. Niniejsze rozwiązanie wyposażone jest w machającą chorągiewkęmającą na celu zwiększenie widoczności pachołka na drodze.

CenaSymbol

265,0015.12.025

J. m.Zasilanie / Typ

szt.zasilanie 12VDC z zapalniczki samochodu, TYP-PE12Z

Tablice i kasetony podświetlaneZ ktywnenaki a

Page 47: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 45

Ceny nie zawierają podatku VAT

Aktywny znak C9 światłowodowy, wykonany jest z profili i blach aluminiowych,malowanych lakierem proszkowym zapewniającym odporność konstrukcji na czynnikiatmosferyczne. Lico znaku pokryte jest folią odblaskową I,II lub III generacji, zapewniającą dobrąjego czytelność przy niewielkim oświetleniu zewnętrznym. Obrys strzały dodatkowo został otoczonysoczewkami przewodów światłowodowych dla podniesienia widoczności znaku przyniesprzyjających warunkach.

T003-2002 - Aktywny znak drogowy C9-FO - (światłowodowy)

CenaSymbol

1490,00

J. m.Rozmiar / Typ

szt.� 600 mm- folia I generacja TYP-ZA-C9F-61

1580,00

1670,00

szt.

szt.

600 mm- folia II generacja TYP-ZA-C9F-62�

� 600 mm- folia III generacja TYP-ZA-C9F-63

Do ceny znaku należy doliczyć sterownik TYP-ES010C9F cena netto 420 zł

Aktywny znak C9 - diodowy, wykonany jest z profili i blach aluminiowych, malowanychlakierem proszkowym zapewniającym odporność konstrukcji na czynniki atmosferyczne. Licoznaku pokryte jest folią odblaskową I, II lub III generacji, zapewniającą dobrą jego czytelność przyniewielkim oświetleniu zewnętrznym. Obrys strzały dodatkowo został otoczony diodami świecącymidla podniesienia widoczności znaku przy niesprzyjających warunkach.

T005-2002 - Aktywny znak drogowy C-9 LED -(diodowy)

Do ceny znaku należy doliczyć sterownik TYP-ES010C9L cena netto 420 zł. Po sprzedaniu partii 25 szt. znakówC9 znajdujących się na stanie magazynowym, kolejne będą wyposażone w sterownik wewnętrzny cena nieulegnie zmianie.

CenaSymbol

845,0015.11.046

J. m.Rozmiar / Typ

szt.� 600 mm- folia I generacja TYP-ZA-C9L-61

1050,00

1090,00

szt.

szt.

600 mm- folia II generacja TYP-ZA-C9L-62�

� 600 mm- folia III generacja TYP-ZA-C9L-63

Aktywny znak A-17 - diodowy, wykonany jest z profili i blach aluminiowych, malowanychlakierem proszkowym zapewniającym odporność konstrukcji na czynniki atmosferyczne. Licoznaku pokryte jest folią odblaskową I lub II generacji, zapewniającą dobrą jego czytelność przyniewielkim oświetleniu zewnętrznym. Efekt świecenia znaku został dodatkowo wzmocnionydiodami świecącymi dla podniesienia widoczności znaku przy niesprzyjających warunkach. Znakprzeznaczony jest do montażu w pobliżu szkół, przejść dla pieszych oraz miejsc gdzie przechodządzieci.Nad znakiem mocowana jest szafka zasilająca w której znajduje się akumulator, regulator napięciaoraz zegar. Nad szafką mocowana jest bateria słoneczna zasilająca znak.

T024-2003 - Aktywny znak A-17-(diodowy z zasilaniem z baterii słonecznej)

CenaSymbol

6 450,0015.11.009

J. m.Typ

szt.TYP-ZA-A17-ZSL

Radar przenośny przeznaczony jest do rejestrowania danych o prędkościprzejeżdżających pojazdów. Konstrukcja urządzenia pozwala na zamocowanie go na słupku lubużywania jako przenośne. Zasilanie może być doprowadzone z akumulatora lub zapalniczkisamochodu. Znak posiada wyprowadzone łącze RS-232 do podłączenia komputera w celuodczytu zgromadzonych danych. W opcji znak posiada łącze umożliwiające podłączeniewyświetlacza prędkości.

T023-2002 - Radar przenośny

CenaSymbol

13 900,0015.11.045

J. m.Typ / Zasilanie

szt.TYP-RPP, zasilanie 12VDC

Tablice i kasetony podświetlaneZ ktywnenaki a

15.11.031

15.11.030

15.11.029

15.11.012

15.11.011

Page 48: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl46

Ceny nie zawierają podatku VAT

Znak światłowodowy z wbudowanym radarem, przeznaczony jest do wyświetlania znakugraficznego ograniczenia prędkości oraz tekstu „Zwolnij”, w przypadku przekroczenia dopuszczalnejprędkości przez pojazdy przejeżdżające na danym odcinku drogi. Radar dokonuje ciągłego pomiaruprędkości przejeżdżających pojazdów i w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości podajesygnał załączenia do znaku. Na znaku zostaje zapalony w sposób ciągły lub pulsujący znak ograniczeniaprędkości obowiązujący na danym odcinku drogi B-33 „60 km/h” oraz tekst informacyjny „Zwolnij”.Tekst wyświetlany jest w kolorze białym. Parametry świetlne znaku takie jak moc świecenia i zakres barwzgodne są z prEN12966.

T012-2002 - Radar + VMS światłowodowy-(radar + znak zmiennej treści światłowodowy B-33 "xx")

CenaSymbol

25 100,0015.11.013

J. m.Zasilanie

szt.Zasilanie z sieci 230VAC

Typ

Radar + VMS światłowodowy TYP-RSR-ZSSz rejestracją danych o prędkości przejeżdżających pojazdów

17 590,00szt.Zasilanie z sieci 230VACRadar + VMS światłowodowy TYP-RSB-ZSSbez rejestracji danych

Znak radarowy, przeznaczony jest do wyświetlania prędkości pojazdów oraz komunikatówtekstowych. Po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przez pojazd na danym odcinku drogi,wyświetlana zostaje jego prędkość w sposób pulsujący. Równocześnie z wyświetleniem prędkościzapalony zostaje tekst „Jedziesz” w kolorze żółtym oraz „Zwolnij” w kolorze czerwonym. W znakuwbudowany jest mikroprocesorowy rejestrator który umożliwia zapisywanie prędkości przejeżdżającychpojazdów. Dane te umożliwiają tworzenie wykresów statystycznych ruchu pojazdów.

T013-2002 - Aktywny znak fluorescencyjny

CenaSymbol

43 900,00--.--.---

--.--.---

J. m.Zasilanie

szt.z baterii słonecznych

Typ

Radar z wyświetlaczem prędkości i rejestracją danychoraz zestawem zasilania słonecznego TYP-RWR-ZSL

33 150,00szt.zasilany z sieci 230VAC- cena bez kosztówdoprowadzenia zasilania

Radar z wyświetlaczem prędkości i rejestracją danychTYP-RWR-ZSS

Aktywny znak fluorescencyjny, wykonany jest z profili i blach aluminiowych, malowanychlakierem proszkowym zapewniającym odporność konstrukcji na czynniki atmosferyczne. Lico znakupokryte jest fluorescencyjną folią odblaskową III generacji, zapewniającą dobrą jego widoczność iczytelność przy niewielkim oświetleniu zewnętrznym a także niekorzystnych warunkach pogodowych. Nadznakiem znajduje się lampa diodowa zasilana z baterii słonecznej która dodatkowo informuje o zbliżaniusię do miejsca niebezpiecznego.

T011-2002 - Aktywny znak fluorescencyjny

CenaSymbol

9 950,0015.11.047

J. m.Typ

szt.TYP-AF-ZSL

Znak zmiennej treści światłowodowy, przeznaczony jest dowyświetlania określonych znaków graficznych w zależności od warunkówpogodowych. Stacja pomiarowa dokonuje odczytu wartości temperaturyna wysokości jezdni oraz bada stan opadu atmosferycznego deszczu iśniegu. Na podstawie danych otrzymanych z sensorów algorytm dokonujeanalizy i określa który znak należy wyświetlić (ograniczenie prędkości, śliskanawierzchnia, opad atmosferyczny). Sterownik szafy pomiarowej, przesyłainformacje do sterownika znaku VMS który zapala odpowiednie znaki.

T021-2002 - Stacja pomiarowa + VMS-(stacja pomiarowa warunków pogodowych {opad, temperatura}+ znak zmiennej treści)

CenaSymbol

39 980,0015.11.015

J. m.Typ

szt.Stacja pomiarowa + VMS światłowodowy TYP-VMS-SP-ZSS

Tablice i kasetony podświetlaneZ ktywnenaki a

--.--.---

Page 49: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Elementy i taśmy odblaskowe

Elementy i taśmy odblaskowe wykonane są z folii mikropryzmatycznej amerykańskiej firmy Reflexite . Produkty te przeznaczone sązarówno dla dzieci, młodzieży, cyklistów, jak również osób pracujących na drodze. Produkty wykonane z ww. folii charakteryzują się tym, iż osobynoszące wyroby z tej folii są bardzo dobrze widoczne w każdych warunkach pogodowych, niezależnie, czy jest to dzień, czy noc.

®

Page 50: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl48

Elementy i taśmy odblaskowe

Ceny nie zawierają podatku VAT

Znaczki odblaskowe

X1D X2D

CenaSymbol

2,6015.13.002

J. m.Wielkość

szt.70 x 50

CenaSymbol

2,6015.13.003

J. m.Wielkość

szt.70 x 50

X4D X5D

CenaSymbol

2,3015.13.004

J. m.Wielkość

szt.50 x 55

CenaSymbol

2,3015.13.005

J. m.Wielkość

szt.50 x 50

X7D X8D

CenaSymbol

2,3015.13.007

J. m.Wielkość

szt.50 x 55

CenaSymbol

2,3015.13.008

J. m.Wielkość

szt.� 50

X0D X12D

CenaSymbol

2,0015.13.001

J. m.Wielkość

szt.� 40

CenaSymbol

2,0015.13.011

J. m.Wielkość

szt.40 x 40

X11D X6D

CenaSymbol

2,1015.13.010

J. m.Wielkość

szt.40 x 50

CenaSymbol

2,3015.13.006

J. m.Wielkość

szt.60 x 45

X13D X3D

CenaSymbol

2,1515.13.012

J. m.Wielkość

szt.� 40

CenaSymbol

2,2015.13.015

J. m.Wielkość

szt.40 x 70

Page 51: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 49

Ceny nie zawierają podatku VAT

Opaska odblaskowa na rękę dostępna w szerokiej gamie kolorów, zapinana na rzep lub stalkę,przeznaczona dla dzieci, młodzieży, rowerzystów, cyklistów, itp.

Opaska odblaskowa OP-25, OP-SZ

Opaski odblaskowe

Opaski odblaskowe na rękę zapinane są na rzep z możliwością regulacji długości i siły zapięcia. Na życzenie zamawiającegopowierzchnia odblaskowa może być zadrukowana transparentnymi farbami do folii odblaskowych w dowolnej formie, np.wielokolorowe lub jednobarwne logo danej firmy. Łatwość ich zapinania na rękę sprawia, że w kilku sekundach piesi, a szczególnie

dzieci, stają się zdecydowanie lepiej widoczni w każdych warunkach pogodowych i pory dnia już z odległości 150 metrów

CenaSymbol

4,2015.13.055

J. m.Wielkość

szt.OP-25 (dł. 380mm, szer. 25mm)

5,2015.13.056szt.OP-SZ (dł. 320mm, szer. 50mm)

Taśmy odblaskowe

Taśmy odblaskowe najnowszej generacji, wykonane z mikropryzmatycznej folii firmy Reflexite®, mają w swojej strukturze maleńkiepryzmaty, zatopione wewnątrz folii. Dzięki temu siła odbicia światła jest znacznie większa niż w przypadku innych folii odblaskowych.

Nie ulega zniszczeniu w czasie użytkowania oraz podczas prania w temp. do 60 C.o

Uwaga: Taśma GP 340 ma Certyfikat zgodności z normą EN 471 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności”.

Odblaskowe taśmy mikropryzmatyczne produkowane są w kilku kolorach i szerokościach.Przeznaczone są do obszywania kamizelek ostrzegawczych i ochronnych ubrań roboczych dla służbpracujących na drodze. Na taśmach można wykonywać wielobarwne nadruki sitodrukowe identyfikującedaną firmę. Aby zapobiec ścieraniu nadruków, stosuje się również technologię nadruku pod foliąmikropryzmatyczną, co daje efekt trójwymiarowego obrazu.

niebieski, czerwony,pomarańczowy, żółty, różowy, zielony, biały.Dostępne kolory taśm:

Taśma odblaskowa

CenaSymbol

4,5015.13.036

J. m.Szerokość

mb25

5,70

7,20

15.13.038

15.13.042

mb

mb

35

50

Elementy i taśmy odblaskowe

Odblaskowa taśma GP340 w kolorze srebrnym z certyfikatem bezpieczeństwa„B”, zgodne z normą EN 471 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności”.

Taśma GP340 srebrna

CenaSymbol

7,2060.09.009

J. m.Szerokość

mb50

Odblaskowa taśma GP340 w kolorze seledynowym z certyfikatem bezpieczeństwa„B” z normą EN 471 „Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności”., zgodne

Taśma GP340 seledynowa

CenaSymbol

8,2060.09.008

J. m.Szerokość

mb50

Opaska odbl. Samozapinająca

Stosując w procesie produkcji kolorowe podkłady do taśm, można uzyskać ciekawe efektypoprzez zgrzanie z takim podkładem białej lub kolorowej taśmy odblaskowej. Elektroda zgrzewającawyciska kolorowe pasy podkładu w strukturze taśmy. Przygotowując na przykład odpowiednie elektrodyz napisami lub logo firmy można odciskać nataśmach trwałe oznaczenia firm.

Taśmy odblaskowe na kolorowych podkładach

CenaSymbol

4,2015.13.032

J. m.Szerokość

mb25

5,50

6,50

9,80

15.13.033

15.13.034

15.13.098

mb

mb

mb

35

50

35Taśma z nadrukiem “Krzyż św. Andrzeja”

Page 52: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl50

Ceny nie zawierają podatku VAT

Ubiory ostrzegawcze - kamizelki odblaskowe

Ubiory ostrzegawcze wraz z elementami odblaskowymi oferowane przez WIMED mają wszelkie walory i atrybuty widoczności.Wykonane są z materiału w kolorze fluoroscencyjnym pomarańczowym lub kanarkowym. Cechują się wygodą i trwałością.Wyposażone są w wysokiej jakości elementy odblaskowe w kontrastujących, fluoroscencyjnych kolorach, zapewniają dobrą

widoczność w dzień oraz w nocy przy oświetleniu światłami reflektorów samochodowych.

Uwaga: Kamizelki odblaskowe oferowane przez WIMED mają wymagany prawem certyfikat CIOP na znak B nr 154/2001 zgodny z PN-EN-471.

Kamizelka odblaskowa podstawowa w kolorze żółtym (kanarkowym) obszyta dwoma pasami taśmymikropryzmatycznej o szerokości 50 mm każdy.

Kamizelka odblaskowa w kolorze kanarkowym (żółtym) z nadrukiem odblaskowym na plecachi dodatkowym nadrukiem z przodu.

Kamizelka odblaskowa, kanarkowa, z nadrukiem lub bez nadruku

Elementy i taśmy odblaskowe

CenaSymbol

49,9015.13.063

J. m.Typ

szt.podstawowa

15.13.069szt.z nadrukiem

--.--.--szt.z nadrukiem “POLICJA” 64,90

Kamizelka odblaskowa podstawowa w kolorze pomarańczowym

Kamizelka odblaskowa w kolorze pomarańczowym z nadrukiem.Naramienniki

obszyta dwoma pasami taśmymikropryzmatycznej o szerokości 50 mm każdy.

Kamizelka odblaskowa pomarańczowa z nadrukiem lub bez, naramienniki

CenaSymbol

46,0015.13.070

J. m.Typ

szt.Podstawowa

15.13.097szt.Z nadrukiem

Kamizelki odblaskowe dla dzieci, zasuwane z przodu lub wkładane przez głowę.

Kamizelki odblaskowe dla dzieci

CenaSymbol

17,9015.13.068

J. m.

szt.

Naszywki wykonane są z mikropryzmatycznej folii odblaskowej firmy Reflexite .Nadruk wykonuje się metodą sitodruku.

Nadruki standardowe:

Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania indywidualnego nadruku na życzenie klienta.

®

RATOWNIK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA

Naszywki odblaskowe z nadrukiem

CenaSymbol

3,7015.13.052

J. m.Kolor

szt.z nadrukiem 85�2,8015.13.052szt.bez nadruku 85�2,6015.13.051szt.bez nadruku 70�

�1 Naramienniki jako element dodatkowy do kamizelek

Kamizelka odblaskowa pomarańczowa z nadrukiem lub bez, naramienniki

CenaSymbolJ. m.Typ

15.13.076kompletNaramienniki 39,00

Page 53: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Płaszcz ostrzegawczy dla osób uprawnionych do wstrzymania ruchu pojazdów w celu umożliwieniabezpiecznego przekroczenia jezdni dzieciom i osobom niepełnosprawnym.Płaszcz wykonany jest z materiału w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym i posiada naramiennikiodblaskowe poprawiające widoczność osoby stojącej bokiem do nadjeżdżającego pojazdu.W tylnej części płaszcza umieszczony jest znak „STOP” oraz znak „DZIECI” w przedniej części, oba wykonane zmikropryzmatycznej folii odblaskowej. Dół płaszcza obszyty jest mikropryzmatyczną taśmą odblaskową kolorużółtego o szerokości 5 cm.

Produkt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z dn. 29.05.1999 nr 481; Dz.U. 2000 nr 97 pozycja. 1061; Raport Ministra Spraw Wew. i Adm. z dn. 4.05.1999 w sprawie kierowaniaruchem drogowym).

CenaTyp Symbol

150,00Radiance

06.09.002

J. m.kolor

m2kolorowe

142,0006.09.002m2srebrna

168,00Performance

06.09.003m2kolorowe

168,0006.09.003m2srebrna

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 51

Ceny nie zawierają podatku VAT

CenaSymbol

2,3015.13.062

J. m.Wielkość

szt.100 x 70

Zestaw naklejek z folii Reflexite na podkładzie folii z klejem. Istnieje możliwość wykonanianadruku na indywidualne życzenie klienta. Doskonale nadaje się do przyklejania na rower, motor, kask,hulajnogę, tornister itp.

®

Naklejki odblaskowe.

Folie odblaskowe o mocnych, intensywnych i zdecydowanych kolorach, dające poprzez wycinaniei zgrzewanie do tkanin możliwość tworzenia i eksponowania dowolnych kompozycji odblaskowych. Dziękiszerokiej gamie kolorów folii można tworzyć nieskończoną ilość symboli, logo firm, napisów, które będą miećwyjątkowe właściwości odblaskowe.

Kolory : czerwony, czerwono złoty, srebrny, pomarańcz sjeneński, złoty, jaskrawo zielony, błękit morski,ognisto pomarańczowy.

Folia do zgrzewania

Elementy i taśmy odblaskowe

Płaszcz STOP dla osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię

CenaSymbol

420,0015.13.059

J. m.

sztPłaszcz

132,0015.13.060sztTarcza znaku

Typ

CenaSymbol

8,2015.13.084

J. m.Wielkość

szt.310 x 100 /z nadrukiem standardowym/

14,90

3,20

15.13.085

15.13.082

szt.

szt.

320 x 175 /z nadrukiem standardowym/

125 x 50 /z nadrukiem standardowym/

Naszywki wykonane są z mikropryzmatycznej folii odblaskowej firmy Reflexite . Folia ta dziękiswojej budowie ( maleńkie pryzmaty zatopione wewnątrz folii ) nie ulega zniszczeniu i zabrudzeniuw czasie użytkowania i prania. Nadruk wykonuje się metodą sitodruku. Nadruki standardowe:

Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania dowolnych kształtów i wielkości naszywek orazindywidualnego nadruku na życzenie klienta.

®

wymiar 310X100 mm; 125x50 mm -wymiar 320x175 mm; 450x90 mm -

POLICJA, STRAŻ; OCHRONA; RATOWNIK,SŁUŻBA DROGOWA, POGOTOWIE RATUNKOWE, POMOC DROGOWA,

STRAŻ MIEJSKA, URZĄD CELNY, SŁUŻBA CELNA.

Naszywki odblaskowe z nadrukiem

Page 54: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Folie odblaskoweFolie odblaskowe firmy 3M, stosowane do produkcji znaków i tablic drogowych przez ZPZD WIMED, charakteryzują się ważnymi

parametrami technicznymi, do których należy zaliczyć współczynnik odblasku, przyczepność do tarczy znaku, trwałość kolorów, odporność na UVoraz inne warunki atmosferyczne a także długi okres gwarancji na zachowanie parametrów fotometrycznych.Stosując odpowiednio dobrane materiały odblaskowe w stosunku do funkcji, którą ma pełnić oznakowanie pionowe na danym odcinku drogi,można uzyskać wymierne efekty, przynoszące poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wpływać na płynność tego ruchu. Oferowanefolie do produkcji znaków i tablic drogowych posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym w Polsce wydaneprzez IBDiM.

Page 55: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 53

Typy folii odblaskowych stosowanych na lica znaków i tablic

Folia odblaskowa I generacji (Engineer Grade seria 3200) -Typ 1

Folia zawiera w swojej strukturze warstwę odblaskowychmikrokulek szklanych. Według europejskich standardów preferowana jest dooznakowywania dróg słabo oświetlonych. Gwarantowana trwałość użytkowa tej foliiwynosi 7 lat przy zachowaniu 50% początkowej odblaskowości po siedmiu latachwłaściwej eksploatacji.Dostępne kolory folii: biała, zielona, żółta, niebieska, czerwona.

Engingeer Grade

Folie odblaskowe 3M®

Folia odblaskowa II generacji (High Intensity Grade seria 3800) Typ 2

Folia jest idealnym rozwiązaniem dla strefpozamiejskich, wiejskich i słabo oświetlonych przedmieść czy miast. Folie te zawierają wswojej strukturze warstwę pojedynczych mikrokulek szklanych, silnie odbijającychwiązkę światła zarówno na małe, jak i średnie odległości. Mikrokulki osadzone są wwarstwie żywicy syntetycznej oraz pokryte giętką przezroczystą folią. Folie II generacjiumożliwiają wykonanie różnorodnego oznakowania a dzięki ich trwałości przyczyniająsię do efektywnego zmniejszania nakładów na oznakowanie. Gwarantowana trwałośćużytkowa wynosi min. 10 lat przy zachowaniu 80% początkowej odblaskowości podziesięciu latach właściwej eksploatacji.Dostępne kolory folii: biała, zielona, żółta, niebieska, czerwona.

High Intensity Grade

Folia odblaskowa III generacji (Diamond Grade LDP seria 3970) - Typ 3a

Folia posiada w swej strukturze zamiast mikrokulekszklanych - mikropryzmaty zatopione w bezbarwnej, syntetycznej żywicy. Folia mawarstwę kleju aktywowanego przez docisk i zabezpieczonego plastikowympodkładem. Folia Diamond Grade LDP (Long Distance Performance) przeznaczonajest do oznakowania autostrad i dróg szybkiego ruchu, na których doskonaławidoczność i czytelność znaku z dużych odległości i przy dużych prędkościach ma dużeznaczenie ze względu na bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Folie Diamond Gradesą al ternatywą dla znaków wewnętrznie podświet lanychi przyczyniają się znacznie do redukcji kosztów utrzymania oznakowania(np.: zastosowanie folii na tablicach bramowych nie wymaga ich dodatkowegooświetlania).

Diamond Grade LDP

Folia odblaskowa III generacji (Diamond Grade VIP seria 3990) Typ 3b

Folia posiada w swej strukturze zamiast mikrokulekszklanych - mikropryzmaty zatopione w bezbarwnej, syntetycznej żywicy. Folia posiadawarstwę kleju aktywowanego przez docisk i zabezpieczonego plastikowympodkładem. Mikropryzmaty zapewniają wyjątkowo szerokokątną optykę - cechęszczególnie pożądaną w oznakowaniu miast. Folia Diamond Grade VIP (VisualImpact Performance) dzięki swej szerokokątnej optyce przeznaczona jest do produkcjitrwałych znaków drogowych do oznakowywania jasno oświetlonych centrówwielkomiejskich.

Diamond Grade VIP

Folie odblaskowe

Folia odblaskowa III generacji (Diamond Grade Fluorescent LDP seria 3960 oraz VIP- seria 3980)

Folia to nowość w grupie folii odblaskowych.Folie te odznaczają się niespotykanymi, fluorescencyjnymi kolorami, doskonalewyróżniającymi się z tła zarówno w nocy jak i podczas dnia. Dla obserwatora objawiasię to podbiciem intensywności barwy nawet o 50%. Stosowana jest w produkcjigłównie niekonwencjonalnych znaków drogowych z przeznaczeniem na miejscaszczególnie niebezpieczne, jak np. przejazdy kolejowe, niebezpieczne łuki, przejściadla pieszych, obszary w okolicach wzmożonego ruchu pieszych itd.

Diamond Grade Fluorescent

Page 56: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl54

Folie odblaskoweFolia transparentna ECF (Electro Cut Film) - seria 1170

Kolorowe folie transparentne stosowane są do wykonywania literi grafiki na foliach odblaskowych. Dużą zaletą tych folii jest znacznie większatrwałość i odporność na zanieczyszczenia i uszkodzenia mechanicznew porównaniu z powłokami sitodrukowymi czy wycinanymi elementami z folii II lubIII generacji. Dzięki ich zastosowaniu, zwłaszcza w produkcji znaków kierunkui miejscowości, łatwiejsza staje się ich konserwacja a także możliwość usuwania zeznaków graffiti czy innych zabrudzeń przy pomocy odpowiednich rozpuszczalników.

ECF

CenaSymbol

Folie - wszystkie rodzaje

Ceny nie zawierają podatku VAT

J.M.Kolor/Typ

folia nieodblaskowa Neschen /biała; żółta; czerwona; szara; niebieska; zielona czarna/

folia odblaskowa I generacji 3M EG /30"; 36"; 48";/

folia odblaskowa II generacji 3M HI /30"; 36"; 48";/

14,0023,00

65,0073,0065,0073,0073,00

177,00195,00195,00177,00195,00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

121136

Biała/3290Zielona/3297Żółta/3271

Niebieska/3275Czerwona/3272

Zielona/3877Niebieska/3875

Żółta/3871Biała/3870

Czerwona/3872

--.--.-----.--.---

06.02.00106.02.00506.02.00606.02.00406.02.003

06.03.00106.03.00806.03.00606.03.00206.03.007

Typ

Folia Dew Resistant - antyroszeniowa

Folię nakłada się na folię odblaskową Diamond Gradeoraz High Intensity Grade. Jest to transparentna folia o niskim napięciupowierzchniowym przeznaczona do bezpośredniego nanoszenia na lico znaku.W momencie kondensacji mgły na powierzchni lica znaku dzięki niskiej wartościnapięcia powierzchniowego następuje idealne zraszanie powierzchni folii w postacijednorodnej warstewki wody (a nie pojedynczych kropel). Dzięki temu do minimumzostaje zredukowane zjawisko rozpraszania światła przez kropelki wody napowierzchni lica znaku.

Dew ResistantTM

54,00m2Biała/710-10 06.06.001

folia odblaskowa I generacji 3M / tymczasowa 48"/seria 71054,0054,0054,0054,00

m2

m2

m2

m2

Czerwona/710-12Niebieska/710-15Zielona/710-17Żółta/710-11

06.06.00406.06.00506.06.00306.06.002

folia odblaskowa III generacji 3M /36"; 48";/ fluorescencyjna

folia transparentna do wycinania ploterem 3M ECF /36"; 48"/

249,00249,00249,00

80,00

m2

m2

m2

m2

zielono-żółta/VIP-3983żółta fluor/VIP-3981

pomarańcz fluor/LDP-3924

Zielona/1177C

06.05.00706.05.00206.05.008

06.11.00180,0080,0080,00

m2

m2

m2

Czerwona/1172CBrązowa/1179CNiebieska/1175C

06.11.00306.11.00506.11.004

folia odblaskowa III generacji 3M VIP /30"; 36"; 48";/

220,00242,00242,00242,00242,00

m2

m2

m2

m2

m2

Biała/LDP-3970Żółta/LDP-3971

Czerwona/LDP-3972Zielona/LDP-3977

Niebieska/LDP-3975

06.04.00106.04.00506.04.00606.04.00206.04.004

folia Dew Resistan - antyroszeniowa 110,00m2bezbarwna 06.01.026

Page 57: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 55

Folie odblaskowe

bardzo wysoki stopień odblaskowości, zarówno horyzontalnie jaki wertykalniesamoprzylepna, trwała, odporna na działanie warunkówatmosferycznychbardzo giętka i elastycznadostępna w kolorach: białym, żółtym i czerwonym.

Cechy folii odblaskowej:

Oznakowanie konturowe foliami odblaskowymi III generacji proponowane przez WIMED, ma na celu uwidocznienie konturówpojazdu za pomocą wysokoodblaskowej taśmy mikropryzmatycznej, która w warunkach ograniczonej widoczności, dzięki efektomodbicia światła, ukazuje rzeczywiste rozmiary samochodu.

Dzięki temu pojazd jest widoczny już z odległości około 1 km, zdecydowanie poprawia się widoczność samochodu podczas włączania się doruchu, skręcania i innych manewrów oraz zwiększa się ilość czasu potrzebnego na reakcję innych użytkowników ruchu drogowego.

Odblaskowe kontury bezpieczeństwapojazdów długich, ciężkich i specjalnych.

samochód jest wyraźnie widoczny nawet z odległości 1 kilometrabardzo łatwa do aplikowania na każdym podłożumożliwość nanoszenia zarówno na plandeki, jak i na powierzchniepłaskiemocne, wyraziste linie tworzą zarys pojazdu, dzięki czemu inniuczestnicy ruchu dostrzegają w porę jego rzeczywiste rozmiary.

Korzyści z jej stosowania:

Badania prowadzone na zlecenie ministerstwa transportu w Niemczech wykazały, że stosowanie oznakowania konturowegoprzyczyniło się do zmniejszenia ilości kolizji z samochodami ciężarowymi w porze nocnej średnio o 30%.

W związku z powyższym wspólnie z firmą 3M oferujemy rozwiązanie, które w zdecydowany sposób poprawi widoczność zarównooznakowanych samochodów ciężarowych, jak i Waszych pojazdów na drodze, tym samym radykalnie zmniejszając koszty ewentualnychremontów i napraw powypadkowych.

taśmę odblaskową (surowiec),aplikowanie folii na pojazdach przez naszych pracowników.

Oferta w zakresie oznakowania konturowego obejmuje :

WIMED

Cena w zależności od rodzaju zastosowanej aplikacji.

Page 58: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Posiadając wyspecjalizowane ekipy montażowe wyposażone w specjalistyczne maszyny i samochody oferujemy wykonanie prac w terenie:- montażu znaków i tablic- kompleksowe realizacje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- oznakowanie poziome- montaż barier.

Dodatkowe usługi w zakresie: malowania proszkowego, wycinanie ploterowe folii, projektowanie tablic, organizacji szkoleń.

Usługi

Page 59: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 57

Ceny nie zawierają podatku VAT

Usługi

Prowadzimy kompleksowy i fachowy montażuelementów pionowego oznakowania dróg. Ekipymontażowe wyposażone są w specjalistyczne samochody isprzęt , umożliwiając prowadzenie robót montażowych nadrogach bez większych utrudnień w ruchu drogowym.

Montaż elementów pionowego oznakowania dróg

Cena

do uzgodnienia

Oferowany przez naszą firmę montaż barier drogowych ochronnych zprofilowanej taśmy stalowej wykonuje się na drogach i obiektach mostowych celemzabezpieczenia przed wypadnięciem pojazdu z nasypu drogowego lub czołowymzderzeniem.

Montaż i demontaż barier energochłonnych

Cena

do uzgodnienia

Montaż przy użyciu najnowocześniejszych maszyn do wbijania iwyciąganiu słupkówWykorzystanie maszyny do odwiertów w betonie i asfalcieSzybkie tempo prowadzenia prac ze względu na wydajność użytegosprzętuDoświadczone ekipy montujące barieryWłaściwe zabezpieczenie prac poprzez oznakowanie tymczasowymioraz ochronne ubrania robocze pracowników.Możliwość wykonawstwa prac kompleksowych na jednym odcinkudróg: oznakowanie pionowe, poziome, montaż barier, montażekranów akustycznych.

Malowanie linii i znaków na jezdniach, usuwanie

Oznakowanie cienkowarstwowe:- Krótki czas wykonania oznakowania.- Konieczność powtarzania oznakowania – szybka utrata początkowych własnościużytkowych.

Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne:- Zwiększona odporność na ścieranie podczas użytkowania – długi czaseksploatacji, nawet do 5 lat.- Lepsza widoczność w różnych warunkach (dzień, noc, deszcz).- Zwiększone bezpieczeństwo na drodze (oznakowanie czarnych punktów,niekonwencjonalne oznakowanie przejść dla pieszych).- Uzyskanie efektów dźwiękowych przy najechaniu na pasy zwalniające przyczarnych punktach, linie osiowe, krawędziowe i segregacyjne w miejscachniebezpiecznych.

Usuwanie oznakowania poziomego jest zagadnieniem bardzo ważnym w sytuacjigdy zachodzi konieczność np. zmiany dotychczasowej organizacji ruchu. Obecnetechnologie usuwania oznakowania posiadają wiele mankamentów.Zastosowanie metody frezowania przy usuwaniu oznakowania poziomegopowoduje niszczenie warstwy ścieralnej poprzez jej rozszczelnienie i pozostawienierowków w nawierzchni o znacznej głębokości.

Cena

do uzgodnienia

Page 60: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl58

Usługi

Wykonujemy usługi lakierowania proszkowego farbamipoliestrowymi fasadowymi, epoksydowymi w dowolnym kolorze palety RAL.Na zamówienie wykonujemy również malowanie farbami strukturalnymi.Mamy możliwość malowania elementów i o długości do 6 m, wysokości1,6m.

Lakierowanie proszkowe

Wycinamy blachy stalowe i aluminiowe do grubości 10 mm.

Wycinanie plazmowe

Oferujemy usługi sitodrukowe jednobarwne i wielobarwne;wykonujemy naklejki, szyldy na foliach zwykłych i odblaskowych.

Sitodruk

Prowadzimy szkolenia merytoryczne w zakresie budowy i stosowaniaelementów pionowego oznakowania dróg, nowoczesnych technologii w tymzakresie.

Seminaria i szkolenia

Cena

od 34,00 zł w zależności od koloru

Cena

wg indywidualnych wycenw zależności od ilości i grubości materiału

Cena

Cena

wg indywidualnych projektów(zależności od wielkości zamówienia)

wg indywidualnych projektów(zależności od wielkości zamówienia)

Wykonujemy indywidualne projekty tablic drogowych, zgodniez instrukcją, przy zastosowaniu specjalnego programu komputerowego.

Świadczymy usługi w zakresie reklamy, wycinania ploterowego foliido szerokości rolki 120 cm.

Projektowanie grafiki tablic / wycinanie ploterowe

Page 61: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 59

Ogólne warunki sprzedażyOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„WIMED”ZAKŁADU PRODUKCJI ZNAKÓW DROGOWYCH Z. Dąbczyński

I. Postanowienia ogólne.

1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMEDZ. Dąbczyński.

2. Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również o.w.s., stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Zakład ProdukcjiZnaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński.

3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Zakład Produkcji Znaków DrogowychWIMED Z. Dąbczyński. Zamówienie powinno określać co najmniej asortyment i ilość zamawianego towaru, ew. miejsce dostawy. Potwierdzenieprzyjęcia zamówienia określa termin jego realizacji, cenę, sposób i warunki zapłaty oraz inne warunki niezbędne do realizacji zamówienia. Wszelkiezmiany w asortymencie lub ilości zamawianego towaru mogą spowodować ustalenie nowego terminu realizacji i nowej ceny.

4. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do prawnej reprezentacji Kupującego, że znane mu są i żeakceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako integralną część zawieranej umowy.

5. Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje wstałych stosunkach handlowych z Zakładem Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński, przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedażyprzy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

6. Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia o akceptacji niniejszych o.w.s. jako stanowiących warunki mającej być zawartej umowy,skuteczność potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest uzależniona od wyrażenia zgody na piśmie przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMEDZ. Dąbczyński na odstąpienie od stosowania o.w.s..

7. Zamawiający powinien na druku zamówienia zamieścić swój numer NIP, REGON oraz numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczejlub rejestru sądowego. W każdym przypadku jest wymagane dołączenie kopii aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencja działalnościgospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy). W przypadku spółek kapitałowych wymagana jest informacja, czy transakcja pozostaje w zakresiekompetencji osób zarządzających, a to zgodnie z art. 230 k.s.h. w przypadku spółek z o.o. oraz art.394 § 1 k.s.h. w przypadku spółek akcyjnych.

II. Katalogi, ulotki, wzorce, próbki, reklamy, ogłoszenia.

III. Warunki płatności.

IV. Warunki dostawy.

1. Katalogi, ulotki, wzorce, reklamy, ogłoszenia o towarach oferowanych przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMEDZ. Dąbczyński, mają charakter wyłącznie informacyjny nie stanowią oferty sprzedaży, lecz zaproszenie do rokowań.

2. Wzorce i próbki wystawiane przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński mają wyłącznie charakter materiałów poglądowychoraz wystawowych i nie stanowią podstawy do oceny zamówionych i dostarczonych towarów.

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według pisemnie uzgodnionych warunkówpłatności. W potwierdzeniu Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdymprzypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty zatowar, w terminach określonych przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonymterminie, wówczas Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński. ma prawo odebrać swój towar od Kupującego. Zakład ProdukcjiZnaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony w szczególności, gdywartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.

2. Datą zapłaty przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński.3. W przypadku nieterminowej zapłaty Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do

żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 5% ponad odsetki ustawowe obowiązujące w dacie płatności faktury. Odsetki za opóźnienie liczone sąod dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4. Kupującemu nie służy wobec Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia opotrąceniu.

5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać w szczególności dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego

towaru, termin i miejsce dostawy oraz uzgodnioną z Zakładem Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński formęi termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do prawnej reprezentacji Kupującego.

3. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia ZakładProdukcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość orazpotwierdza termin dostawy towaru.

4. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie.

5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński nastąpiła wskutek siły wyższej,Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. ZakładProdukcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowałyniemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. niezawinione przez Zakład Produkcji ZnakówDrogowych WIMED Z. Dąbczyński zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową,strajkami itp.

6. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitów kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostajewstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

7. Sprzedaż będzie realizowana w zależności od wcześniejszych pisemnych ustaleń:- poprzez odbiór z magazynu Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński.- bezpośrednio do klienta

Page 62: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4

Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl60

V. Wysyłka.

1. Kupujący odbiera towar na swój koszt z magazynu Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński2. Z chwilą dowozu towaru do miejsca rozładunku wskazanego wcześniej przez klienta, wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz

niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego, w przypadku, gdy przewóz towarów następuje środkamitransportu należącymi do Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński. W przypadku, gdy przewóz następuje przez przewoźnikawszelkie korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego z chwilą odbioru towaruprzez przewoźnika.

3. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia.W przypadku gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Dotyczy to sytuacji dostawyśrodkami transportu WIMED-u lub za pomocą przewoźnika działającego na koszt WIMED.

4. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez Zakład.5. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru

powstałe w trakcie transportu i opisać je na dokumencie WZ lub w sporządzonym protokole w obecności kierowcy, ewentualnie osoby upoważnionejw przypadku, gdy transport odbywa się koleją. W przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem Zakładu Produkcji ZnakówDrogowych WIMED Z. Dąbczyński lub przewoźnika.

6. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński zobowiązuje się starannie zapakować towar; nie ponosi ona jednak odpowiedzialnościza ewentualne szkody wynikłe z właściwości opakowania lub zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.

VI. Reklamacja.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński niezwłocznie i na piśmie.2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:

- dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru.- dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu najpóźniej w dniu rozładunku towaru.

W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o wielkości brakóww zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawęzrealizował.

3. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mutowaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem m in. zamówienia Kupującego, oferty Zakładu, obowiązującychnorm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaruwystawionego przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nietraktuje się jako wady towaru.

4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński może według swego uznanianiezwłocznie wadę usunąć albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżejopisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

5. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiającyjego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

6. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt reklamowany towar do siedziby Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMEDZ. Dąbczyński.

7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński jest sporządzenie

protokołu zawierającego dokładny opis wad.9. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługujeKupującemu w sytuacjach gdy:- Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi,- Kupujący lub osoba trzecia dokonali zmian w towarze.

11. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeńz tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych z tytułu sprzedaży towaru.Akceptując niniejsze ogólne warunki sprzedaży Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoichroszczeń.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.2. Zakład Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w

związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym dorozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED Z. Dąbczyński. W przypadkunieważności niektórych postanowień o.w.s. wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojejważności.

3. Sprawy nie uregulowane o.w.s. oraz wszelkie zmiany w niniejszych warunkach, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ogólne warunki sprzedaży

Page 63: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4
Page 64: WIMED - znaki na czasie - embud.szczecin.pl · WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4