of 64/64

WIMED - znaki na czasie - EMBUDWIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe (spis) 2 3. Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe 11 4. 5. Konstrukcje wsporcze

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WIMED - znaki na czasie - EMBUDWIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu: 1. Znaki drogowe...

 • WIMED - znaki na czasie ! Zawartość katalogu:

  1. Znaki drogowe (spis) 2

  3. Znaki kierunku i miejscowości - tablicedrogowe 11

  4.

  5. Konstrukcje wsporcze Lattix® z cechamipasywnego bezpieczeństwa 18

  2. Znaki drogowe 8

  Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicUchwyty i elementy montażowe 15

  6. Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijaneZestawy walizkowe 20

  7. Urządzenia sygnalizacyjne 26

  8. Akcesoria oznakowania pionowego 31

  9. Akcesoria oznakowania poziomegoLampy balonowe 34

  10. Tablice Witające i Reklamowe WIMED®Miejskie Systemy Identyfikacji WizualnejTablice Informacji Turystycznej 38

  11. Tablice i kasetony podświetlaneAktywne znaki 42

  12. Elementy i taśmy odblaskowe 47

  13. Folie odblaskoweKonturowe oznakowanie pojazdów 52

  14. Usługi 56

  15. Ogólne warunki sprzedaży 59

  16. Certyfikaty i wyróżnienia 61

  Szanowni Państwo !

  Katalog wyrobów WIMED-u

  jakość,innowacyjność, bezpieczeństwo użytkowania, dostosowanie do potrzebkażdego Klienta przy spełnieniu aktualnych polskich i europejskich normtechnicznych.

  Szeroka oferta

  Realizacja kompleksowych dostaw

  Doświadczenie w wykonywaniu niekonwencjonalnych oznakowań.bezpieczne

  konstrukcje wsporcze Lattix®, znaki zwijane nowej generacji,intensywnie fluorescencyjne pachołki U23.Szeroka oferta znaków elektronicznych.

  usuwanie starego oznakowania poziomego bez niszczeniawarstwy ścieralnej,machające chorągiewki na pachołkach

  nowy standard wyrobów i usług.

  najkorzystniejszej ceniegwarantującej trwałość i jakość

  WIMED to gwarancja jakości, rzetelności i bezpiecznej drogi w przyszłość.

  Składamy na Wasze ręce , służący jakinstrukcja stosowania i doboru oferowanych przez nas wyrobów i usług wzakresie oznakowania oraz wyposażenia dróg. W opisachposzczególnych wyrobów znajdziecie Państwo również ich właściwościoraz podstawowe parametry techniczne i montażowe.

  Znaczącą zaletą oferowanych przez WIMED wyrobów jest

  na wszystkie wyroby w zakresie oznakowania dróg iwyposażenia w elementy brd.

  wraz ze specjalistycznymmontażem.

  Oferowanie wyjątkowych na rynku wyrobów takich jak

  Oferowanie unikalnych nowości w drogownictwie m. in.:

  podnoszącebezpieczeństwa w czasie prowadzenia robót drogowych,balonowe lampy oświetlające dające wysoką skutecznośćoświetlenia robót w godzinach nocnych.

  Nowość w poziomym oznakowaniu dróg -oznakowaniechemoutwardzalne.Bezpieczne technologie montażu i demontażu barierenergochłonnych.Dostęp do specjalistycznej wiedzy i badań prowadzonych wramach BRD przez światowe jednostki naukowo-badawcze.

  Dzięki zaufaniu jakim już od ponad 16 lat pracy darzą nas Klienci,WIMED może się rozwijać oferujące stale

  Dla większości naszych klientów ekonomia i oszczędność nie polega nazakupie najtańszych wyrobów czy usług ale

  , która przynosi wymierne korzyści wwieloletniej eksploatacji zakupionych towarów.

  Zapraszamy do współpracy

  Z poważaniemDyrektor Generalny

  - właściciel firmy

  Niektóre korzyści ze współpracy z firmą WIMED:*

  *

  **

  **

  *

  *

  *

  Zdzisław Dąbczyński

  Szanowni Państwo !

  Katalog wyrobów WIMED-u

  jakość,innowacyjność, bezpieczeństwo użytkowania, dostosowanie do potrzebkażdego Klienta przy spełnieniu aktualnych polskich i europejskich normtechnicznych.

  Szeroka oferta

  Realizacja kompleksowych dostaw

  Doświadczenie w wykonywaniu niekonwencjonalnych oznakowań.bezpieczne

  konstrukcje wsporcze Lattix®, znaki zwijane nowej generacji,intensywnie fluorescencyjne pachołki U23.Szeroka oferta znaków elektronicznych.

  usuwanie starego oznakowania poziomego bez niszczeniawarstwy ścieralnej,machające chorągiewki na pachołkach

  nowy standard wyrobów i usług.

  najkorzystniejszej ceniegwarantującej trwałość i jakość

  WIMED to gwarancja jakości, rzetelności i bezpiecznej drogi w przyszłość.

  Niektóre korzyści ze współpracy z firmą WIMED:

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl2

  Znaki drogowe pionowe - kategorieA - Znaki drogowe ostrzegawcze

  B - Znaki drogowe zakazu

  Wielkości znaków (mm)

  małemini

  750600

  średnie duże wielkie

  900 1050 1200

  A-1 niebezpieczny zakrêt w prawo,A-2 niebezpieczny zakrêt w lewo,A-3 niebezpieczne zakrêty - pierwszy w prawo,A-4 niebezpieczne zakrêty - pierwszy w lewo,A-5 skrzy¿owanie dróg,A-6a skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po obu

  stronach,A-6b skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po prawej

  stronie,A-6c skrzy¿owanie z drog¹ podporz¹dkowan¹ wystêpuj¹c¹ po lewej

  stronie,A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony,A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony,A-7 ust¹p pierwszeñstwa,A-8 skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym,A-9 przejazd kolejowy z zaporami,A-10 przejazd kolejowy bez zapór,A-11 nierówna droga,A-11a próg zwalniaj¹cy,A-12a zwê¿enie jezdni - dwustronne,A-12b zwê¿enie jezdni - prawostronne,A-12c zwê¿enie jezdni - lewostronne,A-13 ruchomy most,A-14 roboty na drodze,A-15 œliska jezdnia,A-16 przejœcie dla pieszych,A-17 dzieci,A-18a zwierzêta gospodarskie,A-18b zwierzêta dzikie,A-19 boczny wiatr,A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,A-21 tramwaj,A-22 niebezpieczny zjazd,A-23 stromy podjazd,A-24 rowerzyœci,A-25 spadaj¹ce od³amki skalne,A-26 lotnisko,A-27 nabrze¿e lub brzeg rzeki,A-28 sypki ¿wir,A-29 sygna³y œwietlne,A-30 inne niebezpieczeñstwo,A-31 niebezpieczne pobocze,A-32 oszronienie jezdni,A-33 zator drogowy,A-34 wypadek drogowy

  B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,B-2 zakaz wjazdu,B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyj¹tkiem motocykli

  jednoœladowych,B3a zakaz wjazdu autobusów,B-4 zakaz wjazdu motocykli,B-5 zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych,B-6 zakaz wjazdu ci¹gników rolniczych,B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczep¹,B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzêgowych,B-9 zakaz wjazdu rowerów,B-10 zakaz wjazdu motorowerów,B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych,B-12 zakaz wjazdu wózków rêcznych,B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo

  zapalnymi,B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami niebezpiecznymi,B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê,B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokoœci ponad... m,B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokoœci ponad... m,B-17 zakaz wjazdu pojazdów o d³ugoœci ponad... m,B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ca³kowitej ponad... t,B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiêkszym ni¿... t,B-20 stop,B-21 zakaz skrêcania w lewo,B-22 zakaz skrêcania w prawo,B-23 zakaz zawracania,B-24 koniec zakazu zawracania,B-25 zakaz wyprzedzania,B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe,B-27 koniec zakazu wyprzedzania,B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciê¿arowe,B-29 zakaz u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych,B-30 koniec zakazu u¿ywania sygna³ów dŸwiêkowych,B-31 pierwszeñstwo dla nadje¿d¿aj¹cych z przeciwka,B-32 stój - kontrola celna,

  B-34 koniec ograniczenia prêdkoœci,B-35 zakaz postoju,B-36 zakaz zatrzymywania siê,B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,B-38 zakaz postoju w dni parzyste,B-39 strefa ograniczonego postoju,B-40 koniec strefy ograniczonego postoju,B-41 zakaz ruchu pieszych,B-42 koniec zakazówB-43 strefa ograniczonej prêdkoœci,B-44 koniec strefy ograniczonej prêdkoœci

  B-32a stój - kontrola graniczna,B-32b stój - rogatka uszkodzona,B-32c stój - sygnalizacja uszkodzona,B-32d stój - wjazd na prom,B-32e stój - kontrola drogowa,B-33 ograniczenie prêdkoœci,

  Wielkości znaków (mm)

  małemini

  600400

  średnie duże wielkie

  800 900 1000

  A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6a A-6b

  A-6c A-6d A-6e A-7 A-8 A-9 A-10

  A-11 A-11a A-12a A-12b A-12c A-13 A-14

  A-15 A-16 A-17 A-18a A-18b A-19 A-20

  A-21 A-22 A-23 A-24 A-25 A-26 A-27

  A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 3

  Znaki drogowe pionowe - kategorieC - Znaki drogowe nakazu

  D - Znaki drogowe informacyjne

  Wielkości znaków (mm)

  małemini

  600400

  średnie duże wielkie

  800 900 1000

  C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem),C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem),C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem),C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem),C-5 nakaz jazdy prosto,C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo,C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo,C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo,C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku,C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku,C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku,C-12 ruch okrê¿ny,C-13 droga dla rowerów,C-13a koniec drogi dla rowerów,C-13/16 droga dla pieszych i rowerów,

  C-14 prêdkoœæ minimalna,C-15 koniec minimalnej prêdkoœci,C-16 droga dla pieszych,C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materia³ami

  niebezpiecznymi,C-18 nakaz u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych,C-19 koniec nakazu

  C-13/16 droga dla pieszych i rowerów,

  u¿ywania ³añcuchów przeciwpoœlizgowych

  Wielkości znaków (mm)

  średniemini

  600x600400x400

  duże wielkie

  900x900 1200x1200

  D-1 droga z pierwszeñstwem,

  D-2 koniec drogi z pierwszeñstwem,

  D-3 droga jednokierunkowa,

  D-4a droga bez przejazdu,

  D-4b wjazd na drogê bez przejazdu,

  D-5 pierwszeñstwo na zwê¿onym odcinku drogi,

  D-6 przejœcie dla pieszych,

  D-6a przejazd dla rowerzystów,

  D-6b przejœcie dla pieszych i przejazd dla rowerzystów,

  D-7 droga ekspresowa,

  D-8 koniec drogi ekspresowej,

  D-9 autostrada,

  D-10 koniec autostrady,

  D-11 pocz¹tek pasa ruchu dla autobusów,

  D-12 pas ruchu dla autobusów,

  D-13 pocz¹tek pasa ruchu powolnego,

  D-14 koniec pasa ruchu,

  D-15 przystanek autobusowy,

  D-16 przystanek trolejbusowy,

  D-17 przystanek tramwajowy,

  D-18 parking,

  D-18a parking - miejsce zastrze¿one,

  D-18b parking zadaszony,

  D-19 postój taksówek

  D-20 koniec postoju taksówek,

  D-21 szpital,

  D-21a policja,

  D-22 punkt opatrunkowy,

  D-23 stacja paliwowa,

  D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napêdu pojazdów,

  D-24 telefon,

  D-25 poczta,

  D-26 stacja obs³ugi technicznej,

  D-26a wulkanizacja,

  D-26b myjnia,

  D-26c toaleta publiczna,

  D-26d natrysk,

  D-27 bufet lub kawiarnia,

  D-28 restauracja,

  D-29 hotel (motel),

  D-30 obozowisko (kemping),

  D-31 obozowisko (kemping) wyposa¿one w pod³¹czenia elektryczne doprzyczep,

  D-32 pole biwakowe,

  D-33 schronisko m³odzie¿owe,

  D-34 punkt informacji turystycznej,

  D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym,

  D-35 przejœcie podziemne dla pieszych,

  D-35a schody ruchome w dó³,

  D-36 przejœcie nadziemne dla pieszych,

  D-36a schody ruchome w górê,

  D-37 tunel,

  D-38 koniec tunelu,

  D-39 dopuszczalne prêdkoœci,

  D-40 strefa zamieszkania,

  D-41 koniec strefy zamieszkania,

  D-42 obszar zabudowany,

  D-43 koniec obszaru zabudowanego,

  D-44 strefa parkowania,

  D-45 koniec strefy parkowania,

  D-46 droga wewnêtrzna,

  D-47 koniec drogi wewnêtrznej,

  D-48 zmiana pierwszeñstwa,

  D-49 pobór op³at

  600x750400x600 900x1125 1200x1500

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl4

  Znaki drogowe pionowe - kategorieE - Znaki drogowe kierunku i miejscowości

  F - Znaki drogowe uzupełniająceF-1 przejœcie graniczne,F-2 przekraczanie granicy zabronione,F-3 granica obszaru administracyjnego,F-4 nazwa rzeki,F-5 uprzedzenie o zakazie,F-6 znak uprzedzaj¹cy umieszczany przed skrzy¿owaniem,F-7 sposób jazdy w zwi¹zku z zakazem skrêcania w lewo,F-8 objazd w zwi¹zku z zamkniêciem drogi,F-9 znak prowadz¹cy na drodze objazdowej,F-10 kierunki na pasach ruchu,F-11 kierunki na pasie ruchu,F-12 znak wskazuj¹cy przejazd tranzytowy umieszczany przed

  skrzy¿owaniem,F-13 przejazd tranzytowy,F-14a tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

  300m przed pasem wy³¹czania,F-14b tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

  200m przed pasem wy³¹czania,F-14c tablica wskaŸnikowa na autostradzie umieszczana w odleg³oœci

  100m przed pasem wy³¹czania,F-15 niesymetryczny podzia³ jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu,F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej,F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej,F-18 przeciwny kierunek dla okreœlonych pojazdów,F-19 pas ruchu dla rowerów,F-20 czêœæ drogi (pas ruchu) dla okreœlonych pojazdów,F-21 ruch skierowany na s¹siedni¹ jezdniê,F-22 ograniczenia na pasie ruchu

  G-1a G-1c G-1e G-1fG-1d G-3 G-4G-2

  G-1a s³upek wskaŸnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej

  stronie jezdni,G-1b s³upek wskaŸnikowy z dwiema kreskami umieszczany po

  prawej stronie jezdni,G-1c s³upek wskaŸnikowy z jedn¹ kresk¹ umieszczany po prawej

  stronie jezdni,G-1d s³upek wskaŸnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej

  stronie jezdni,G-1e s³upek wskaŸnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej

  stronie jezdni,G-1f s³upek wskaŸnikowy z jedn¹ kresk¹ umieszczany po lewej

  stronie jezdni,G-2 sieæ pod napiêciem,G-3 krzy¿ œw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym,G-4 krzy¿ œw. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

  G - Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

  E-1 tablica przeddrogowskazowa,

  E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie,

  E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradê,

  E-2a drogowskaz tablicowy uznieszczany obok jezdni,

  E-2b drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹,

  E-2c drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie,

  E-2d drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹ na autostradzie,

  E-2e drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem naautostradê,

  E-2f drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdni¹ przed wjazdem naautostradê,

  E-3 drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowoœci wskazuj¹cy numerdrogi,

  E-4 drogowskaz w kszta³cie strza³y do miejscowoœci podaj¹cy do niejodleg³oœæ,

  E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta,

  E-6 drogowskaz do lotniska,

  E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej,

  E-6b drogowskaz do dworca autobusowego,

  E-6c drogowskaz do przystani promowej,

  E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub ¿eglugi,

  E-8 drogowskaz do pla¿y lub miejsca k¹pielowego,

  E-9 drogowskaz do muzeum,

  E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury,

  E-11 drogowskaz do zabytku przyrody,

  E-12 drogowskaz do punktu widokowego,

  E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego,

  E-13 tablica kierunkowa,

  E-14 tablica szlaku drogowego,

  E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie,

  E-15a numer drogi krajowej,

  E-15b numer drogi wojewódzkiej,

  E-15c numer autostrady,

  E-15d numer drogi ekspresowej,

  E-15e

  E-16 numer szlaku miêdzynarodowego,

  E-17a miejscowoϾ,

  E-18a koniec miejscowoœci,

  E-19a obwodnica,

  E-20 tablica wêz³a drogowego na autostradzie,

  E-21 dzielnica (osiedle),

  E-22a samochodowy szlak turystyczny,

  E-22b obiekt na samochodowym szlaku turystycznym,

  E-22c koniec samochodowego szlaku turystycznego

  numer drogi wojewódzkiej o zwiêkszonym do 10 t dopuszczalnymnacisku osi pojazdu,

  G-1b

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 5

  Znaki drogowe pionowe - kategorieT - Tabliczki do znaków drogowych

  AT, BT - Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

  T-1 tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego,T-1a tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku informacyjnego od pocz¹tku (koñca) drogi lub

  pasa ruchu,T-2 tabliczka wskazuj¹ca d³ugoœæ odcinka drogi, na którym powtarza siê lub wystêpuje

  niebezpieczeñstwo,T-3 tabliczka wskazuj¹ca koniec odcinka, na którym powtarza siê lub wystêpuje

  niebezpieczeñstwo,T-3a tabliczka wskazuj¹ca koniec miejsca przeznaczonego na postój,T-4 tabliczka wskazuj¹ca liczbê zakrêtów,T-5 tabliczka wskazuj¹ca pocz¹tek drogi krêtej,T-6a tabliczka wskazuj¹ca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeñstwem

  przez skrzy¿owanie (umieszczana na drodze z pierwszeñstwem);T-6b tabliczka wskazuj¹ca uk³ad dróg podporz¹dkowanych (umieszczana na drodze z

  pierwszeñstwem),T-6c tabliczka wskazuj¹ca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeñstwem

  przez skrzy¿owanie (umieszczana na drodze podporz¹dkowanej),T-6d tabliczka wskazuj¹ca prostopad³y przebieg drogi z pierwszeñstwem

  przez skrzy¿owanie oraz uk³ad dróg podporz¹dkowanych (umieszczana nadrodze podporz¹dkowanej),

  T-7 tabliczka wskazuj¹ca uk³ad torów i drogi na przejeŸdzie,T-8 tabliczka wskazuj¹ca miejsce, w którym ruch pojazdów zosta³ kierowany na tory

  tramwajowe,T-9 tabliczka wskazuj¹ca rzeczywist¹ wielkoœæ spadku lub wzniesienia

  drogi,T-10 tabliczka wskazuj¹ca bocznicê kolejow¹ lub tor o podobnym charakterze,T-11 tabliczka wskazuj¹ca przeprawê promow¹T-12 tabliczka wskazuj¹ca pod³u¿ny uskok nawierzchni,T-13 tabliczka wskazuj¹ca odcinek drogi, na którym wystêpuj¹ deformacje nawierzchni w

  postaci kolein,T-14 tabliczka wskazuj¹ca miejsca czêstych wypadków o charakterze wskazanym na

  tabliczce,T-15 tabliczka wskazuj¹ca miejsce czêstych wypadków spowodowanych œlisk¹

  nawierzchni¹ jezdni ze wzglêdu na opady deszczu,T-16 tabliczka wskazuj¹ca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na

  | tabliczce,T-17 tabliczka wskazuj¹ca granicê pañstwa,T-18 tabliczka wskazuj¹ca nieoczekiwan¹ zmianê kierunku ruchu o przebiegu

  wskazanym na tabliczce;T-19 tabliczka informuj¹ca o malowaniu znaków poziomych,T-20 tabliczka wskazuj¹ca d³ugoœæ odcinka jezdni, na którym zakaz obowi¹zuje,T-21 tabliczka wskazuj¹ca odleg³oœæ znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz

  obowi¹zuje,T-22 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e znak nie dotyczy rowerów jednoœladowych,T-23a tabliczka wskazuj¹ca motocykle,T-23b tabliczka wskazuj¹ca samochody ciê¿arowe, pojazdy specjalne, pojazdy

  u¿ywane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitejprzekraczaj¹cej 3,5 t, oraz ci¹gniki samochodowe;

  T-23c tabliczka wskazuj¹ca ci¹gniki rolnicze,T-23d tabliczka wskazuj¹ca pojazdy silnikowe z przyczep¹,T-23e tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z przyczep¹ kempingow¹,T-23f tabliczka wskazuj¹ca autobusy,T-23g tabliczka wskazuj¹ca trolejbusy,T-23h tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami niebezpiecznymi,T-23i tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami wybuchowymi lub ³atwo zapalnymi,T-23j tabliczka wskazuj¹ca pojazdy z materia³ami, które mog¹ skaziæ wodê,T-24 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e pozostawiony pojazd zostanie usuniêty na koszt

  w³aœciciela,T-25a tabliczka wskazuj¹ca pocz¹tek zakazu postoju lub zatrzymywania,T-25b tabliczka wskazuj¹ca kontynuacjê zakazu postoju lub zatrzymywania,T-25c tabliczka wskazuj¹ca odwo³anie zakazu postoju lub zatrzymywania;T-26 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu;T-27 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e przejœcie dla pieszych jest szczególnie uczêszczane przez

  dzieci,T-28 tabliczka wskazuj¹ca, ¿e za przejazd drog¹ pobierana jest op³ata,T-29 tabliczka informuj¹ca o miejscach dla pojazdów przewo¿¹cych lub

  kierowanych przez osoby niepe³nosprawne maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê,T-30 tabliczka wskazuj¹ca sposób ustawienia pojazdu wzglêdem krawêdzi jezdni,T-30a ÷ 30i jw. inne ustawienia

  AT-1 sygnalizacja œwietlna,

  AT-2 sygnalizacja œwietlna wzbudzana,

  AT-3 niebezpieczny zjazd,

  AT-4 stromy podjazd,

  AT-5 ruch kolizyjny,

  BT-1 ograniczenie prêdkoœci,

  BT-2 koniec ograniczenia prêdkoœci,

  BT-3 blokada zwrotnicy,

  BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie

  R-1 szlak rowerowy krajowy,

  R-1a pocz¹tek (koniec) szlaku rowerowego krajowego,

  R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego,

  R-2 szlak rowerowy miêdzynarodowy,

  R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego miêdzynarodowego,

  R-3 tablica szlaku rowerowego

  R - Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

  T-30e

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl6

  Znaki drogowe pionowe - kategorieW - Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi

  U - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

  W-1 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym,

  W-2 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym,

  W-3 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu jednokierunkowym dlapojazdów ko³owych i g¹sienicowych,

  W-4 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdówko³owych,

  W-5 klasa obci¹¿enia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów

  g¹sienicowych,

  W-6 szerokoœæ mostu lub œrodka przeprawowego,

  W-7 wysokoœæ skrajni pionowej na moœcie lub w tunelu

  U-1a s³upek prowadz¹cy,

  U-1b ,

  U-1c punktowy element odblaskowy prowadz¹cy (umieszczanyna barierze ochronnej),

  U-1d,e symbol s³uchawki telefonicznej,

  U-1f znak z numerem drogi,

  U-2 s³upek krawêdziowy,

  U-3a tablica prowadz¹ca pojedyncza,

  U-3b tablica prowadz¹ca schodkowa,

  U-3c,d tablice prowadz¹ce ci¹g³e,

  U-3e tablica prowadz¹ca dwustronna,

  U-4a-c tablice rozdzielaj¹ce,

  U-5a s³upek przeszkodowy,

  U-5b s³upek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9,

  U-5c s³upek przeszkodowy aktywny,

  U-6a,b tablice kieruj¹ce szerokie,

  U-6c,d tablice kieruj¹ce w¹skie,

  U-7 znak kilometrowy,

  U-8 znak hektometrowy,

  U-9a tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi,

  U-9b

  s³upek prowadz¹cy (umieszczany nad barier¹ ochronn¹)

  tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi,

  U-9c tablica ograniczaj¹ca skrajnie pionowe drogi,

  U-10a urz¹dzenie bramowe bez elementów uchylnych,

  U-10b urz¹dzenie bramowe z elementami uchylnymi,

  U-11a porêcz dla pieszych,

  U-11b barieroporêcze,

  U-12a ogrodzenie segmentowe,

  U-12b ogrodzenie ³añcuchowe,

  U-12c s³upki blokuj¹ce,

  U-13a rogatka z urz¹dzeniem dzwonkowym i siatk¹,

  U-13b rogatka bez dodatkowych urz¹dzeñ,

  U-13c pó³rogatka,

  U-14a bariera drogowa stalowa,

  U-14b bariera drogowa betonowa,

  U-14c bariera drogowa stalowo-betonowa,

  U-14e bariera drogowa z tworzywa sztucznego,

  U-15a os³ona energoch³onna wielosegmentowa,

  U-15b os³ona zabezpieczaj¹ca,

  U-16a liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy,

  U-16b liniowy próg zwalaniaj¹cy p³ytowy,

  U-16c liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy,

  U-16d liniowy próg zwalniajacy listwowy,

  U-17 próg podrzutowy,

  U-18a lustro drogowe okr¹g³e,

  U-18b lustro grogowe prostok¹tne,

  U-19 os³ona przeciwolœnieniowa,

  U-20a,b zapory drogowe pojedyncze,

  U-20c zapora drogowa podwójna,

  U-20d zapora drogowa potrójna,

  U-21a-f tablice do oznaczania ograniczonej skrajni,

  U-22 taœmy ostrzegawcze,

  U-23 pacho³ki drogowe,

  U-24 tablica uchylna z elementami odblaskowymi,

  U-25a separator ruchu - ci¹g³y,

  U-25b separator ruchu - punktowy,

  U-26 tablica ostrzegawcza,

  U-26a-d tablice zamykaj¹ce,

  U-27 tablica wczeœnie ostrzegaj¹ca,

  U-28 k³adka dla pieszych

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 7

  Znaki drogowe pionowe - wymiaryT - Tabliczki do znaków drogowych

  MINI

  MAŁE

  ŚREDNIE

  DUŻE

  WIELKIE

  600

  750

  900

  1050

  1200

  600

  750

  900

  1050

  1200

  400

  600

  800

  900

  1000B 39 900 x 1500

  B 40,43,44 900 x 900

  400

  600

  800

  900

  1000B 39 900 x 1500

  B 40,43,44 900 x 900

  400

  600

  800

  900

  1000C 17 900 x 1200

  400

  600

  800

  900

  1000C 17 900 x 1200

  D1 - D6, D18,D21, D21a,D35, - D36a

  D1 - D6, D18,D21, D21a,D35, - D36a

  400 x 400

  600 x 600

  600 x 600

  900 x 900

  1200 x 1200

  400 x 400

  600 x 600

  600 x 600

  900 x 900

  1200 x 1200

  ---------

  ---------

  600 x 750

  900 x 1125

  1200 x 1500

  ---------

  ---------

  600 x 750

  900 x 1125

  1200 x 1500

  D7 - D17, D18a,D18b, D22 - D34,D37, D38

  D7 - D17, D18a,D18b, D22 - D34,D37, D38

  ---------

  --------

  600 x 900

  900 x 1350

  1200 x 1800

  ---------

  --------

  600 x 900

  900 x 1350

  1200 x 1800

  D34a

  D 1

  400 x 400

  D 1

  400 x 400

  ZNAKI NA DROGĘ WEWNĘTRZNA 500 x 700

  D 19, D20

  600 x 300

  D 19, D20

  600 x 300

  D 19a, D 20a

  600 x 400

  D 19a, D 20a

  600 x 400

  D 40, D 41

  900 x 600

  D 40, D 41

  900 x 600

  D 42, D 43

  1200 x 530

  D 42, D 43

  1200 x 530

  D 44

  900 x 1200

  D 44

  900 x 1200

  D 45

  900 x 1125

  D 45

  900 x 1125

  D 46, D 47

  1000 x 400

  D 46, D 47

  1000 x 400

  D 48

  900 x 1200

  D 48

  900 x 1200

  D 49

  1200 x 1800

  D 49

  1200 x 1800

  T 1, T 1a

  T 2

  T 3, T3a

  T 4

  T 5

  T 6a - T 7

  T 8

  T 9

  T 10

  T 11

  T 12

  T 13

  T 14a - T 14d

  T 15

  T 16

  T 17

  T 18, T 18a

  T 18b, T 18c

  T 19

  T 20

  T 21

  T 22

  T 23a

  T 23b

  T 23c

  T 23d

  T 23e

  T 23f

  T 23g

  T 23h

  T 1, T 1a

  T 2

  T 3, T3a

  T 4

  T 5

  T 6a - T 7

  T 8

  T 9

  T 10

  T 11

  T 12

  T 13

  T 14a - T 14d

  T 15

  T 16

  T 17

  T 18, T 18a

  T 18b, T 18c

  T 19

  T 20

  T 21

  T 22

  T 23a

  T 23b

  T 23c

  T 23d

  T 23e

  T 23f

  T 23g

  T 23h

  MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE600 x 250

  750 x 250

  780 x 250

  480 x 250

  900 x 500

  600 x 600

  600 x 1000

  480 x 250

  600 x 450

  850 x 300

  600 x 900

  600 x 720

  600 x 750

  600 x 900

  600 x 750

  900 x 500

  400 x 600

  400 x 870

  1050 x 600

  750 x 250

  600 x 250

  600 x 300

  480 x 330

  480 x 250

  480 x 310

  480 x 250

  480 x 290

  480 x 240

  480 x 290

  480 x 330

  720 x 540

  640 x 450

  640 x 340

  640 x 420

  640 x 340

  640 x 380

  460 x 320

  640 x 380

  640 x 450

  720 x 540

  640 x 450

  640 x 340

  640 x 420

  640 x 340

  640 x 380

  460 x 320

  640 x 380

  640 x 450

  750 x 350

  900 x 350

  900 x 350

  600 x 350

  1050 x 600

  600 x 350

  840 x 630

  1050 x 600

  850 x 350

  750 x 350

  720 x 500

  720 x 380

  720 x 470

  720 x 380

  720 x 430

  720 x 360

  720 x 430

  720 x 500

  750 x 350

  900 x 350

  900 x 350

  600 x 350

  1050 x 600

  600 x 350

  840 x 630

  1050 x 600

  850 x 350

  750 x 350

  720 x 500

  720 x 380

  720 x 470

  720 x 380

  720 x 430

  720 x 360

  720 x 430

  720 x 500

  960 x 720

  800 x 560

  800 x 430

  800 x 520

  800 x 430

  800 x 480

  800 x 400

  800 x 480

  800 x 560

  960 x 720

  800 x 560

  800 x 430

  800 x 520

  800 x 430

  800 x 480

  800 x 400

  800 x 480

  800 x 560

  T 23i

  T 23j

  T 24

  T 25a,b,c

  T 26

  T 27

  T 28

  T 29

  T 30

  T 23i

  T 23j

  T 24

  T 25a,b,c

  T 26

  T 27

  T 28

  T 29

  T 30

  MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE480 x 380

  480 x 330

  600 x 360

  240 x 600

  600 x 240

  450 x 450

  900 x 350

  480 x 380

  480 x 330

  600 x 360

  240 x 600

  600 x 240

  450 x 450

  900 x 350

  640 x 510

  640 x 450

  320 x 800

  800 x 320

  600 x 360

  600 x 300

  640 x 510

  640 x 450

  320 x 800

  800 x 320

  600 x 360

  600 x 300

  720 x 580

  720 x 500

  360 x 900

  900 x 360

  600 x 600

  900 x 540

  900 x 450

  720 x 580

  720 x 500

  360 x 900

  900 x 360

  600 x 600

  900 x 540

  900 x 450

  800 x 640

  800 x 560

  400 x 1000

  1000 x 400

  ----------

  1200 x 720

  1200 x 600

  800 x 640

  800 x 560

  400 x 1000

  1000 x 400

  ----------

  1200 x 720

  1200 x 600

  F 5

  F 6

  F 7

  F 10

  F 11

  F 12

  F 13

  F 14a,b,c

  F 5

  F 6

  F 7

  F 10

  F 11

  F 12

  F 13

  F 14a,b,c

  600-900 x 900

  1200 x 900

  600 x 600

  870 x 720

  1000 x 720

  600 x 750

  850 x 400

  750 x 1500

  min min

  min min

  min

  600-900 x 900

  1200 x 900

  600 x 600

  870 x 720

  1000 x 720

  600 x 750

  850 x 400

  750 x 1500

  min min

  min min

  min

  640 x 510 720 x 580 800 x 640

  U 3a

  U 8a,b

  U 6c,d

  U 21a,b

  U 3a

  U 8a,b

  U 6c,d

  U 21a,b

  600 x 600

  500 x 1250

  150 x 600

  250 x 1000

  600 x 600

  500 x 1250

  150 x 600

  250 x 1000

  G 1a - f 300 x 1000

  MAŁE ŚREDNIE DUŻE WIELKIE

  DLA ZNAKÓW DROGOWYCH TYPU “E” WYMIARY TABLIC OBLICZANE SĄ WEDŁUG WIELKOŚCI LITERE

 • Znaki drogowe

  W tej grupie naszych wyrobów oferujemy pełny asortyment wymiarów tarcz znaków drogowych (małe, średnie, duże, wielkie),wykonywanych z blach ocynkowanych lub aluminiowych, stosowanych do oznakowania trwałego lub tymczasowego. Lica znaków produkowanesą z folii odblaskowych 3M I, II lub III generacji z symbolami naniesionymi metodą barwnego sitodruku. Znaki i tablice wszystkich generacji,oferowane przez ZPZD WIMED posiadają certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B.

 • 750

  600

  90010501200

  600400

  800900

  1000

  800900

  600 x 600400 x 400

  900 x 9001200 x 1200

  600 x 750600 x 900900 x 11251200 x 1500

  167235327418

  298389725

  1224

  820

  206

  124183243306

  220288535941

  580

  165

  8962

  119153186

  134205393695

  390

  107

  7559

  88122159

  105128299538

  310

  69

  szt.szt.

  szt.szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.szt.szt.

  m2

  szt.

  ZNAKI DROGOWE TYP A

  ZNAKI DROGOWE TYP B, C

  ZNAKI DROGOWE TYP D /kwadraty/

  ZNAKI DROGOWE TYP D /prostokąty/

  ZNAKI DROGOWE TYP B-20 /STOP/

  TABLICZKI DROGOWE TYP T

  TABLICZKI DROGOWE TYP G; U

  Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 9

  9562

  135174227

  12386

  189229292

  177294358461

  223379495647

  146178

  199244

  299385

  419512

  9259

  226419

  12185

  319554

  183425752

  245562997

  A---75APDMK21

  A---90APDMK21

  A---10APDMK21

  A---12APDMK21

  B---60APDMK21

  B---80APDMK21

  B---90APDMK21

  B---10APDMK21

  B20-80APDMK21

  B20-90APDMK21

  D---60APDMK21

  D---90APDMK21

  D---12APDMK21

  D---75APDMK21

  D---90APDMK21

  D---11APDMK21

  D---15APDMK21

  T---XYAPDMK21

  G---XYAPDMK21

  A---75APHMK21

  A---90APHMK21

  A---10APHMK21

  A---12APHMK21

  B---60APHMK21

  B---80APHMK21

  B---90APHMK21

  B---10APHMK21

  B20-80APHMK21

  B20-90APHMK21

  D---60APHMK21

  D---90APHMK21

  D---12APHMK21

  D---75APHMK21

  D---90APHMK21

  D---11APHMK21

  D---15APHMK21

  T---XYAPHMK21

  G---XYAPHMK21

  A---75APMMK27

  A---60APMMK27

  A---90APMMK27

  A---10APMMK27

  A---12APMMK27

  B---60APMMK27

  B---40APMMK27

  B---80APMMK27

  B---90APMMK27

  B---10APMMK27

  B20-80APMMK27

  B20-90APMMK27

  D---60APMMK27

  D---40APMMK27

  D---90APMMK27

  D---12APMMK27

  D---75APMMK27

  D---90APMMK27

  D---11APMMK27

  D---15APMMK27

  T---XYAPMMK27

  G---XYAPMMK27

  A---75CFMMK37

  A---60CFMMK37

  A---90CFMMK37

  A---10CFMMK37

  A---12CFMMK37

  B---60CFMMK37

  B---40CFMMK37

  B---80CFMMK37

  B---90CFPMMK37

  B---10CFMMK37

  B20-80CFMMK37

  B20-90CFMMK37

  D---60CFMMK37

  D---40CFMMK37

  D---90CFMMK37

  D---12CFMMK37

  D---75CFMMK37

  D---90CFMMK37

  D---11CFMMK37

  D---15CFMMK37

  T---XYCFMMK37

  G---XYCFMMK37

  Znaki drogowe z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie z profilami usztywniająco - montażowymi(profil aluminiowy typu P do znaków z blachy aluminiowej; profil ocynkowany typ F do znaków z blachy ocynkowanej)

  Tarcze znaków z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie produkowane są z blachstalowych ocynkowanych ogniowo o grubości 1,25 mm i 1,5 mm lub blach aluminiowych o grubości 1,5mm lub 2 mm. Połączone z tarczą w sposób trwały dwa lub trzy odcinki profilu aluminiowego stanowiądodatkowe usztywnienie dla całej tarczy oraz służą jako elementy montażowe do przykręcania uchwytówuniwersalnych, łączących znak z konstrukcją wsporczą. Tarcze znaków z podwójnie zagiętą krawędziącharakteryzują się najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi spośród produkowanych znaków. Dziękiwyspecjalizowanej technologii produkcji podwójne zaginanie krawędzi tarczy bez nacinania naroży wznakach trójkątnych i prostokątnych zapewnia wyjątkową sztywność i równość płaszczyzny tarczy znaku.

  Wymiar Cena Cena Cena CenaSymbol Symbol Symbol Symbol

  Podkład ocynk 1,5 mmlico folia I generacji 3M

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia I generacji 3M

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia II generacji 3M

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia III generacji 3M

  J.M.

  Tarcze znaków usztywnione grubym profilem aluminiowym

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Znaki drogowe

 • Ceny nie zawierają podatku VAT

  Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl

  Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl10

  Znaki drogowe oprawiane w ramę aluminiową z profilamiusztywniająco - montażowymi (profil aluminiowy typu P)

  Tarcze znaków oprawione w ramę aluminiową produkowane są z blach aluminiowycho grubości 1,5 mm lub 2 mm. Po naklejeniu folii odblaskowej na płaską tarczę znaku obwód tarczy zostajeopasany i połączony trwale z ramą wykonaną z kształtownika aluminiowego, która spełnia kilka bardzoważnych funkcji: zabezpiecza krawędzie folii odblaskowej przed penetracją wody, kurzu, i innych czynnikówzewnętrznych, co ma szczególne znaczenie przy foliach komórkowych wielowarstwowych II i III generacji.Chroni także przed próbami rozwarstwień folii i oderwania krawędzi lica znaku od tarczyw przypadku aktów wandalizmu. Rama spełnia również rolę elementu usztywniającego tarczę na całymobwodzie oraz umożliwia montaż znaku do konstrukcji wsporczej przy pomocy specjalnych uchwytów. Tarczeznaków oprawionych w ramę aluminiową, podobnie jak znaki o podwójnie zagiętej krawędzi mają bardzowysoką odporność na zginanie, dzięki czemu na powierzchni lica znaku nie powstają niepożądane efekty wpostaci refleksów świetlnych. Połączone z tarczą w sposób trwały dwa lub trzy odcinki ceowego profilualuminiowego stanowią dodatkowe usztywnienie dla całej tarczy oraz służą jako elementy montażowe doprzykręcania uchwytów uniwersalnych łączących znak z konstrukcją wsporczą Znaki oprawiane w ramęaluminiową są bardzo estetyczne i stanowią najwyższy standard znaków drogowych.

  750600

  90010501200

  600

  400

  800900

  1000

  800900

  600 x 600400 x 400

  900 x 9001200 x 1200

  600 x 750600 x 900900 x 1125

  1200 x 1500

  12488

  163198215

  189248345425

  149199262320

  szt.szt.

  szt.szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.

  szt.szt.szt.szt.

  m2

  ZNAKI DROGOWE TYP A

  ZNAKI DROGOWE TYP B, C

  ZNAKI DROGOWE TYP D /kwadraty/

  ZNAKI DROGOWE TYP D /prostokąty/

  TABLICZKI DROGOWE TYP T

  Tarcze znaków usztywnione grubym profilem aluminiowym

  Wymiar Cena Cena CenaSymbol Symbol SymbolJ.M.

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia I generacji 3M

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia II generacji 3M

  Podkład alumin. 2,0 mmlico folia III generacji 3M

  159115

  265292345

  265437526654

  193319389485

  189238436798

  315412789

  1 320

  239329593985

  272309

  445534

  334398

  162118

  344594

  259579996

  199445829

  465 845625

  A---75APDMJ21

  A---90APDMJ21

  A---10APDMJ21

  A---12APDMJ21

  B---60APDMJ21

  B---80APDMJ21

  B---90APDMJ21

  B---10APDMJ21

  B20-80APDMJ21

  B20-90APDMJ21

  D---60APDMJ21

  D---90APDMJ21

  D---12APDMJ21

  D---75APDMJ21

  D---90APDMJ21

  D---11APDMJ21

  D---15APDMJ21

  T---XYAPDMJ21

  A---75APHMJ21

  A---90APHMJ21

  A---10APHMJ21

  A---12APHMJ21

  B---60APHMJ21

  B---80APHMJ21

  B---90APHMJ21

  B---10APHMJ21

  B20-80APHMJ21

  B20-90APHMJ21

  D---60APHMJ21

  D---90APHMJ21

  D---12APHMJ21

  D---75APHMJ21

  D---90APHMJ21

  D---11APHMJ21

  D---15APHMJ21

  T---XYAPHMJ21

  A---75APMMJ27

  A---60APMMJ27

  A---90APMMJ27

  A---10APMMJ27

  A---12APMMJ27

  B---60APMMJ27

  B---40APMMJ27

  B---80APMMJ27

  B---90APMMJ27

  B---10APMMJ27

  B20-80APMMJ27

  B20-90APMMJ27

  D---60APMMJ27

  D---40APMMJ27

  D---90APMMJ27

  D---12APMMJ27

  D---75APMMJ27

  D---90APMMJ27

  D---11APMMJ27

  D---15APMMJ27

  T---XYAPMMJ27

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  ZNAKI DROGOWE TYP B-20 /STOP/

  Znaki drogowe

 • Znaki kierunku i miejscowości-tablice drogoweZnaki kierunku i miejscowości produkowane są w szerokiej gamie rozwiązań konstrukcyjnych w zależności od indywidualnych wymagań

  klientów z uwzględnieniem technologii zapewniających trwałość i czytelność oznakowania informacyjnego. Materiałem stosowanym w produkcjitarcz tablic są blachy stalowe ocynkowane ogniowo o grubości 1,5 mm lub blachy aluminiowe o grubości 2 mm a w przypadku tablicautostradowych o grubości 2,5-3 mm. Cechą wyróżniającą tablice produkowane w ZPZD WIMED jest zachowanie bardzo dobrej równościpłaszczyzn poprzez dodatkowe zagięcie wszystkich krawędzi tarcz tablic i ewentualne dodatkowe usztywnienie za pomocą poprzecznych profilikonstrukcyjno-montażowych. Treść tablic wykonuje się z folii odblaskowych 3M I, II lub III generacji. Dla folii II i III generacji wykonujemy ztransparentnych kolorowych folii ploterowych ECF (Electro Cut Film-seria 1170).

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl12

  Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogoweTechnologia i typy tablic drogowych produkowanych w ZPZD WIMED®

  Tablice segmentowe zaginane krawędziowo na pełnym obwodzie.

  Tarcze tablic segmentowych, produkowane są z blach stalowychocynkowanych ogniowo lub aluminiowych. Krawędzie obwodu tablic zaginanesą podwójnie pasem o szerokości 25 mm. W zagięciach znajdują się otwory naśruby mocujące uchwyty uniwersalne. Tablice o większych gabarytach mogąbyć składane z mniejszych segmentów, łączonych wzajemnie ze sobą w celudodatkowego usztywnienia całej tablicy. Po zamontowaniu całej tablicy nakonstrukcji wsporczej uzyskujemy bardzo dobrą sztywność w kierunkupionowym i poziomym, a także równość płaszczyzny, co jest istotne w przypadkufolii II i III generacji, wymagających idealnie równych tarcz, po to, aby niepowstawały na nich niepożądane efekty rozszczepienia światła odbitego.

  Tablice segmentowe, kategoria E, F, U

  Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

  149210

  230

  526

  299

  695

  m2

  m2

  m2

  m2

  m2

  m2

  folia nieodblaskowafolia nieodblaskowa

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa Iigen.3M-CI

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa IIIgen.3M-ECF

  920m2folia odblaskowa II gen. 3M

  z folią ECForaz folią Dew Resistant

  1 100m2folia odblaskowa III gen. 3M

  z folią ECForaz folią Dew Resistant

  Symbol

  ocynkowana 1,5 mmaluminiowa 2,0 mm

  ocynkowana 1,5 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  E---CNMS3

  E---ANMS2

  E---CMMS37

  E---AWMS21

  E---AMMS27

  E---AVMS21

  E---AWMS21

  E---AVMS21

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Do cen należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.

  Typ Cena

  G3

  Podkład

  Krzyż Św. Andrzeja /segment/

  125,00153,00

  217,00

  J.M.

  szt

  Rodzaj folii

  folia odblaskowa I gen. 3Mblacha ocynkowana

  G4176,00

  sztfolia odblaskowa I gen. 3Mblacha ocynkowana

  blacha aluminiowa

  blacha aluminiowa

  Tablice segmentowe zaginane krawędziowo - krzyż św. Andrzeja

  Symbol

  G03-CPMMS37

  G04-CPMMS37

  G03-APMMS27

  G04-APMMS27

  (*1)(*1)

  (*1)(*1)

  (*2)(*2)

  (*3)

  (*3)

  (*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy(*2) - treść tablic wykonana poprzez naklejenie folii transparentnych z wyciętymi napisami(*3) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 13

  Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogoweTablice płaskie z profilami usztywniająco - montażowymi (profil aluminiowy typu P)

  Tarcze tablic płaskich produkowane są z blach stalowych ocynkowanychogniowo lub aluminiowych. Usztywnienie tarcz wykonuje się za pomocąaluminiowych profili, umożliwiających montaż tablicy do konstrukcji przy użyciuuchwytów uniwersalnych. Profile aluminiowe umożliwiają składanie mniejszych paneliw dużą, wielkogabarytową tablicę, która po zamocowaniu do konstrukcji zostajebardzo dobrze usztywniona w kierunku pionowym i poziomym. Zaletą aluminiowychprofili usztywniająco - montażowych jest możliwość swobodnej regulacji uchwytówwzględem pionowej osi słupka lub konstrukcji montażowej co znacznie ułatwia iprzyspiesza montaż tablic.

  Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

  m2

  m2

  m2

  m2

  m2

  folia nieodblaskowa

  folia nieodblaskowa

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa III gen. 3M

  m2folia odblaskowa II gen. 3M

  z folią ECForaz folią Dew Resistant

  m2folia odblaskowa III gen. 3M

  z folią ECForaz folią Dew Resistant

  Symbol

  ocynkowana 1,5 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  ocynkowana 1,5 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  E---CPNMP3

  E---APNMP2

  E---CPMMP37

  E---APHMP21

  E---APMMP27

  E---APVMP21

  E---APHMP2R

  E---APVMP2R

  Tablica płaska z profilami typ "P", kategoria E, F

  199258

  320

  595

  399

  746

  990

  1 190

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Do cen należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.

  Tablice w ramie aluminiowej ( profil aluminiowy typu J )

  Tarcze tablic produkowane są z blach aluminiowych ogrubości 2 mm, a w przypadku wielkogabarytowych tablicautostradowych z blach o grubości 2,5-3mm. Usztywnienie tarczwykonuje się za pomocą aluminiowych profili, umożliwiającychmontaż tablicy do konstrukcji przy użyciu uchwytówuniwersalnych. Profile aluminiowe umożliwiają składaniemniejszych paneli w dużą, wielkogabarytową tablicę, która pozamocowaniu do konstrukcji zostaje bardzo dobrze usztywnionaw kierunku pionowym i poziomym. Krawędź tablicy jestdodatkowo usztywniona i zabezpieczona przy pomocy ramyaluminiowej, połączonej w sposób trwały z tarczą. Zastosowanieramy dla tablic wykonanych z folii II i III generacji stanowinajlepszy sposób ochrony folii przed wpływem czynnikówatmosferycznych i oddziaływań mechanicznych.

  m2folia odblaskowa II gen. 3M

  Tablice obustronne oferowane są w dwu podstawowychrozwiązaniach konstrukcyjnych:

  tablice segmentowe, montowane tyłami do siebie zapomocą podstaw uchwytów uniwersalnych;tablice płaskie na profilach aluminiowych montowane tyłamido siebie za pomocą podstaw uchwytów uniwersalnych.

  (*1)

  (*1)

  (*1)

  (*1)

  (*1)(*1)

  (*2)

  (*2)

  (*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy(*2) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

 • m2folia odblaskowa II gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

  m2folia odblaskowa III gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

  m2

  m2

  m2

  m2

  m2

  folia nieodblaskowafolia nieodblaskowa

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa II gen. 3Mz folią ECF

  folia odblaskowa I gen. 3M

  m2folia odblaskowa III gen. 3Mz folią ECF

  m2folia odblaskowa II gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

  m2folia odblaskowa III gen. 3M z folią ECForaz folią Dew Resistant

  Symbol

  ocynkowana 1,5 mmaluminiowa 2,0 mm

  ocynkowana 1,5 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  E---CPNMP3

  E---AONDP2

  E---COMDP3

  E---AOHDP2E

  E---AOMDP27

  E---AOVDP2E

  E---AOHDP2R

  E---AOVDP2R

  Tablica obustronna cena bez konstrukcji, kategoria D, E, F

  215289

  398

  1 160

  515

  1 630

  1 540

  1 950

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl14

  Znaki kierunku i miejscowości - tablice drogowe

  Rodzaj folii CenaJ.M. Rodzaj blachy

  m2

  m2

  m2

  m2

  m2

  folia nieodblaskowa

  folia odblaskowa II gen. 3M

  folia odblaskowa II gen. 3Mz folią ECF

  folia odblaskowa I gen. 3M

  folia odblaskowa III gen. 3M

  Symbol

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  aluminiowa 2,0 mm

  E---APNMJ2

  E---APHMJ27

  E---APHMJ2E

  E---APMMJ27

  E---APVMJ21

  E---APVMP2E

  E---APHMJ2R

  E---APVMP2R

  Tablica w ramie alumin. z profilami typ "P", kategoria E, F

  Do ceny m tablicy należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.2

  375

  640

  810

  450

  790

  998

  1 045

  1 260

  Tablice obustronne

  Tablice obustronne płaskie oprawione w ramę obwiedniową, spełniającą dodatkowo funkcjęusztywnienia tarczy na obwodzie konstrukcją ramową, wykonaną z rurki stalowej ocynkowanejogniowo o średnicy lub .Połączenie ramki z tablicą wykonane jest przy pomocyspecjalnych uchwytów(cybantów).

  ½’ ¾’

  m2folia odblaskowa III gen. 3Mz folią ECF

  m2folia odblaskowa III gen. 3M fluorescencyjna aluminiowa 2,0 mm 1 150E---APVMJ21-fluor

  Do ceny m tablicy należy doliczyć odpowiednią ilość uchwytów uniwersalnych zależnych od konstrukcji wsporczych.2

  CenaSymbol

  56,00

  Rodzaj

  15.04.42Pochwyt z rurki 1/2 cala

  Nazwa J.m.

  mb (podstawy)62,0015.04.43Pochwyt z rurki 3/4 cala mb (podstawy)

  1/2 cala3/4 cala

  (*1)

  (*1)

  (*1)

  (*1)

  (*2)

  (*2)

  (*3)

  (*3)

  (*1)(*1)

  (*1)(*1)

  (*2)

  (*2)

  (*3)

  (*3)

  (*1) - treść tablic wykonana przy pomocy liter i symboli z folii o takich samych parametrach jak podkład lica tablicy(*2) - treść tablic wykonana poprzez naklejenie folii transparentnych z wyciętymi napisami(*3) - treść tablic jak (*2) i dodatkowo zabezpieczone lico folią antyroszeniową Dew Resistant

 • Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicUchwyty i elementy montażowe

  Dla poszczególnych grup elementów oznakowania wykonywane są odpowiednie rodzaje konstrukcji: do znaków konwencjonalnychi tabliczek wykonuje się słupki o różnych średnicach i kształtach, montowane na stałe lub rozłącznie z fundamentami. Dla tablic drogowych

  stosowane są różne rodzaje konstrukcji w zależności od powierzchni i sposobu usytuowania w odniesieniu do jezdni:tablice o małych powierzchniach montowane na dwóch słupkach, tablice średnie na słupkach z podporamitablice boczne o powierzchniach pow. 5 m montowane na słupach kratowych lub z profilu zamkniętego,tablice usytuowane nad chodnikiem montowane na wysięgnikach z profilu zamkniętego o skrajni pionowej min. 2,2 mb.,tablice usytuowane nad jezdnią montowane na wysięgnikach stalowych, zapewniających skrajnię pionową min. 5,00 m,tablice usytuowane nad jezdnią z wieloma pasami ruchu montowane na konstrukcjach bramowych o różnych rozpiętościach i skrajni, pionowej5,00 m.

  Wszystkie konstrukcje montowane są na wcześniej wykonanych fundamentach wraz z markami montażowymi.

  2

  Pełny asortyment uchwytów do mocowania znaków i tablic drogowych.Uchwyt uniwersalny typu WIMED był nowatorskim rozwiązaniem w zakresie montażu znaków i tablic drogowych, wdrożonym przez WIMED, którystał się w wielu przypadkach standardem montażowym w Polsce. Jego prostota i uniwersalność stosowania cieszą się cały czas uznaniem wieludrogowców.

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl16

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Konstrukcje wsporcze kratownicowe

  Kratownicowe konstrukcje nośne, stosowane jako elementy wsporcze dla tablicwielkogabarytowych, wykonane są z rur stalowych skratowanych kratą typu N. Całość konstrukcjizabezpieczana jest warstwą cynku ogniowego. Kratownice produkowane są w wersji lekkiej,średniej i ciężkiej, stosownie do geometrii konstrukcji i obciążeń zewnętrznych.

  CenaSymbol

  138,00� 50 15.06.032konstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - lekka

  Nazwa J.m.

  mb169,00186,00

  � 60� 80/60

  15.06.03315.06.034

  konstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - średniakonstrukcja kratowa z rur stalowych ocynkowana ogniowo - ciężka

  mbmb

  Wsporcze konstrukcje do znaków i tablicSłupki do znaków i tablic drogowych

  Do produkcji słupków do znaków i tablic używane są rury stalowe, ocynkowanehutniczo lub ogniowo o standardowych średnicach 50, 60, 76 mm z możliwością dodatkowejpowłoki lakierniczej, wykonanej przy użyciu poliestrowych fasadowych farb proszkowych.

  CenaSymbol

  18,80

  Średnica

  � 50 15.06.004słupki z rury stalowej ocynkowanej hutniczo

  Nazwa J.m.

  mb25,3029,70

  � 60� 76

  15.06.00515.06.006

  mbmb

  26,30� 50 15.06.010słupki z rury stalowej ocynkowanej ogniowo

  mb30,8036,20

  � 60� 76

  15.06.01115.06.012

  mbmb

  Średnica[mm]

  Konstrukcje wysięgnikowe boczne wykonywane są z profili stalowych zamkniętychz oddzielnie montowanym wysięgnikiem. Całość konstrukcji jest zabezpieczana antykorozyjniew kąpieli zanurzeniowej warstwą cynku ogniowego. Konstrukcje wykonywane są wgindywidualnych projektów technicznych.

  Konstrukcje wysięgnikowe boczne

  CenaSymbol

  640,00

  Wielkość

  262x160 15.07.035wysięgnik do tablic bocznych nad chodnikiem

  Nazwa J.m.

  mb980,00260x360 --.--.---wysięgnik do tablic bocznych nad jezdnią mb

  Konstrukcje wsporcze bramowe

  Słupy konstrukcji bramowej są wykonywane z profili stalowych zamkniętych zoddzielnie montowanym ryglem kratowym lub skrzynkowym. Rygiel łączący słupy bramy możebyć wykonany z kształtownika zamkniętego lub w formie lekkiej kratownicy o trapezowymprzekroju poprzecznym. Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie w kąpieli cynkuogniowego. Konstrukcja wykonywana jest wg indywidualnych projektów technicznych.

  rygiel kratowy o przekroju trapezowymdo konstrukcji bramowej

  CenaSymbol

  1 160,00

  Wielkość

  260 x 360 15.03.45słupy wspierające rygiel kratowyw konstrukcji bramowej

  Nazwa J.m.

  mb

  1 160,00500 x 750 15.03.46mb

  CenaSymbol

  1 160,00

  Wielkość

  260 x 360 15.03.42

  Nazwa J.m.

  mb

  1 160,00260 x 360 15.03.43mb

  słupy wspierające rygiel o profiluzamkniętym w konstrukcji bramowej

  rygiel o profilu zamkniętymdo konstrukcji bramowej

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 17

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Służą do montażu znaków i tablic drogowych. Mocowanie uchwytu odbywa siębezpośrednio do krawędzi tarczy znaku przy użyciu stalowych taśm montażowych. Górną częśćuchwytu stanowi taśma stalowa nierdzewna.

  Uchwyty uniwersalne nowej generacji typu WIMED

  CenaSymbol

  5,8015.01.010

  J. m.

  szt.

  Służą do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych. Mocowanieznaku odbywa się bezpośrednio do profilu montażowego znaku za pomocą zmodyfikowanegogórnego ząbka uchwytuuniwersalnego.

  Uchwyt WIMED do profilu typu F („ząbek”)

  CenaSymbol

  2,2015.01.031

  J. m.Średnica

  szt.60 - 100

  2,40

  4,90

  5,50

  3,90

  15.01.032

  15.01.007

  15.01.008

  15.01.001

  szt.

  kpl.

  kpl.

  szt.

  pow. 100

  pow. 160 (kpl. 2 szt)

  pow. 200 (kpl. 2 szt)

  podstawa

  Taśmy montażowe wykonane ze stali nierdzewnych o różnych szerokościachi grubościach służą do montażu m.in. tabliczek i tablic drogowych na słupach, latarniachi innych konstrukcjach nośnych o dowolnych średnicach i kształtach przekrojów poprzecznychkonstrukcji.

  Taśmy montażowe , zapinki i urządzenia napinające taśmy

  CenaSymbolWielkośćNazwa J.m.

  385,00

  92,006,35 mm

  02.07.026

  02.07.001

  Przyrząd do napinania taśm uniwersalny C001

  taśma stalowa C 202 - 206 201 BAND-IT Band /30,5 mb/

  szt.

  op.110,70157,30194,70229,90

  9,53 mm12,70 mm15,88 mm19,05 mm

  02.07.01202.07.00302.07.00502.07.007

  op.op.op.op.

  0,606,35 mm 02.07.014

  zamek C 252 - 256 201 BAND-IT Buckie /100 szt. w opakowaniu/

  szt.0,700,901,101,65

  9,35 mm12,70 mm15,88 mm19,05 mm

  02.07.01702.07.01602.07.01802.07.019

  szt.szt.szt.szt.

  ---

  Służą do montażu znaków i tablic drogowych na konstrukcjach nośnych. W podstawowejwersji produkowane uchwyty przeznaczone są na słupki o średnicy 45-65 mm; 65-200mm.Wymiary nietypowe produkowane są na zamówienie. Dodatkowym wyposażeniem uchwytów sąspecjalne podkładki w formiemiseczki, utrudniające demontażznaku przez osoby niepowołane.Do przykręcenia lub odkręcenianakrętek wymagany jest w tymprzypadku specjalny klucz.

  Uchwyty uniwersalne typu WIMED

  Uchwyty i elementy montażowe

  CenaSymbol

  3,8015.01.001

  J. m.Średnica

  szt.� 50/60

  3,90

  4,40

  4,50

  15.01.002

  15.01.003

  15.01.004

  szt.

  szt.

  szt.

  � 80

  � 100

  � 120

  4,6015.01.005szt.� 150

  4,8015.01.006szt.� 200

  Uchwyty i elementy montażowe

 • Konstrukcje wsporcze Lattix® z cechami pasywnego bezpieczeństwaKonstrukcje wsporcze z cechami pasywnego bezpieczeństwa oferowane przez WIMED opierają się na rozwiązaniach technicznych firmy

  JURALCO AS o nazwie LATTIX . Wykonane ze specjalnego stopu aluminium słupy i rygle tworzą przestrzenną konstrukcję kratową o przekrojutrójkątnym lub kwadratowym, powstałą bez spawania, nitowania lub skręcania za pomocą śrub. Poszczególne części konstrukcji można łączyć wdowolną konfigurację, uzyskując pożądany efekt końcowy, którym jest gotowa konstrukcja wsporcza pod urządzenia oznakowania w ruchudrogowym. Główną cechą charakterystyczną tych konstrukcji jest możliwość pochłaniania energii przez konstrukcję w przypadku uderzenia w niąprzez pojazd. Może to w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia tragicznych skutków wypadku dla kierujących i pasażerów pojazdu.Określone typy konstrukcji spełniają założenia normy europejskiej uznawaną w Polsce jako EN - 12767 w zakresie pasywnego bezpieczeństwakonstrukcji. Konstrukcje Lattix zostały przebadane pod względem spełnienia parametrów normy

  ®

  ® ®

  ® EN - 12767 przez Instytut Budowy Dróg i Moostóww Warszawie i posiadają aprobatę techniczną AT/2002-04-1214

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 4276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 19

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Symbol

  15.08.011

  J.m.

  mb15.08.007

  15.08.015

  15.08.008

  15.08.009

  mbmb

  mbmb

  Nazwa

  konstrukcja aluminiowa (słup o boku 20 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 25 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 38 cm)

  konstrukcja aluminiowa (słup o boku 20 cm)konstrukcja aluminiowa (słup o boku 25 cm)

  15.09.004Kpl.

  C3320C3325

  15.09.005

  15.09.006

  15.09.001

  15.09.002

  Kpl.Kpl.

  Kpl.Kpl.

  Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)

  Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)Płyta fundamentowa (z kompletem śrub)

  Typ

  C4420C4425C4438

  C3320C3325

  Konstrukcje spełniają wymagania normy EN 12767 i posiadają aprobatę techniczną AT/2002-04-1214 wydaną przez IBDiM w Warszawie

  C4420C4425C4438

  90 4420/4420 15.09.007kpl.90 4425/4420

  90 4425/4425

  90 4438/4425

  90 4438/4438

  180 4438/4438

  180 4425/4425

  15.09.008

  15.09.010

  15.09.011

  15.09.012

  15.09.016

  15.09.018

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Połaczenie śrubowe 90 stopni (z kompletem śrub)

  Połączenia śrubowe 180 stopni (z kompletem śrub)

  Cena

  573,00905,00

  1 470,00

  421,00582,00

  195,00335,00455,00

  157,00290,00

  189,00183,00184,00201,00194,00

  919,00762,00

  15.09.027Kpl.

  U profil C3320U profil C3325

  15.09.028

  15.09.029

  15.08.025

  15.08.026

  Kpl.Kpl.

  Kpl.Kpl.

  marka wieńcząca (z kompletem śrub)

  marka wieńcząca (z kompletem śrub)

  C4420C4425C4438

  110,0098,00

  102,00

  8,008,00

  180 4420/4420 15.09.020Kpl. 627,00

  Konstrukcje wsporcze Lattixz cechami pasywnego bezpieczeństwa

  ®

  15.09.023

  15.09.021

  Kpl.

  Kpl.

  15.09.024

  15.09.022

  15.09.025

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  marka kotwiąca(z kompletem śrub)

  marka kotwiąca(z kompletem śrub)

  C4420

  C3320

  C4425

  C3325

  C4438

  51,00

  36,00

  68,00

  48,00

  130,00

  4420/4420 15.08.020kpl.4425/4420

  4425/4425

  4438/4425

  4438/4438

  15.08.021

  15.08.022

  15.08.023

  15.08.024

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Kpl.

  Łącznik katowy (z kompletem śrub)

  264,00396,00477,00750,00897,00

 • Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  W celu prawidłowego, czytelnego, widocznego w różnych porach dnia i bezpiecznego oznakowania miejsc prowadzonych czasoworobót drogowych oraz wypadków, kolizji lub uszkodzeń pojazdu należy stosować takie elementy oznakowania, które są w stanie sprostaćzałożonym wymaganiom. W grupie tych elementów oferujemy wyroby i produkty o najlepszych parametrach i niespotykanych u innychproduktów walorach użytkowych. Dzięki takim własnością jak elastyczność, szybki montaż i demontaż, zajmowanie niewielkiej objętości wtransporcie oraz parametrom odblaskowym przekraczającym wymaganie dla folii typu 2, znaki te cieszą się ciągłą popularnością na rynkukrajowym i zagranicznym. Kolejne modyfikacje w systemie znaków miękkich zwijanych powodują, że jest on systemem rozwijającym się na skutekżyczeń i oczekiwań klientów.

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 21

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Odblaskowe znaki zwijane.

  Konstrukcja z kształtowników stalowych, cynkowanych i lakierowanychproszkowo, o przekroju kwadratowym z zamontowanymi blokadami,uniemożliwiającym samoczynne złożenie. Dzięki małej wadze i możliwości składaniakonstrukcja zajmuje niewiele miejsca po złożeniu. Na nóżkach konstrukcji możnazamontować dodatkowe znaki drogowe typu A, B, C, D, stosując do tego celuspecjalne stelaże wykonane z włókna szklanego. Lico zapory U51 wykonanez mikropryzmatycznej folii odblaskowej Reflexite®.

  Zapora drogowa U20a wraz z konstrukcją

  CenaDługość Symbol

  407,001800 /po złożeniu 130/ 15.02.019

  J. m.Wysokość

  szt.1200

  Konstrukcja z kształtowników stalowych o przekroju kwadratowym,malowanych proszkowo, z zamontowanymi blokadami, uniemożliwiającymisamoczynne złożenie się. Lekka konstrukcja, zajmująca niewiele miejsca po złożeniu,umożliwia łatwe przenoszenie i przemieszczanie. Lico tablicy U53, wykonanez mikropryzmatycznej folii odblaskowej Reflexite®, można bardzo łatwo i szybkozrolować w celu złożenia go do transportu.

  Tablice kierujące U3c wraz z konstrukcją

  CenaDługość Symbol

  571,001800 /po złożeniu 130/ 15.02.020

  J. m.Wysokość

  szt.1200

  Znaki te służą do łatwego, czytelnego i widocznego w różnych porach dnia oznakowaniamiejsc prowadzonych czasowo robót drogowych oraz wypadków, kolizji czy uszkodzeń pojazdu.Zalety znaków:

  wykonane z folii odblaskowych, mikropryzmatycznych Reflexite® o współczynniku odbicia światłajak dla folii II generacjibardzo dobrze widoczne w dzień, jak i w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznychlekkie i zajmujące mało miejsca po złożeniułatwo i szybko rozkładane na drodze

  Odblaskowe, zwijane znaki drogowe typ A, B, C, D wraz ze stelażem

  CenaTyp Symbol

  173,00

  znaki A - trójkąty

  15.02.002

  J. m.Wielkość

  szt.900

  224,0015.02.010szt.1050

  317,0015.02.011szt.1200

  320,00

  znaki B,C - koła

  15.02.012szt.800

  395,00

  448,00

  15.02.0114

  15.02.115

  szt.

  szt.

  900

  1000

  294,00znaki D - kwadraty

  15.02.016szt.600 /podkł. 800/

  396,0015.02.017szt.900 /podkł. 1000/

  Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  Worki z piaskiem do bezpiecznego obciążania elementów przenośnych. Stosowane doobciążania między innymi rozkładanych stojaków w zestawach zabezpieczenia zdarzeń drogowychtablica prowadząca, zapora, zestawów walizkowych. Wykonane ze specjalnych, wytrzymałych tkanin,zgrzewanych na krawędziach. W sprzedaży również worki zapinane na rzep, umożliwiającenapełnianie ich w terenie. Waga worka wypełnionego piaskiem około 5 kg.

  Worki z piaskiem

  Cena

  Worek zgrzewany z piaskiem

  Worek bez piasku

  J. m. Symbol

  8,20

  6,80

  szt

  szt

  15.02.034

  15.02.033

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl22

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych oprzekroju kwadratowym, malowanych proszkowo. Zaletąkonstrukcji jest mała waga i niewielka ilość zajmowanego miejscapo złożeniu. W celu uzyskania możliwości większych wygrodzeńmożna ze sobą łączyć kilka konstrukcji. Nóżki podstawykonstrukcji obciąża się dodatkowo 5 - kilogramowymi workami zpiaskiem lub przymocowuje przy pomocy specjalnych szpilek dopodłoża miękkiego. Stelaże do znaków typu A,B,C,Dprodukowane są z wyjątkowo elastycznego i odpornego nałamanie płaskownika z włókna szklanego.

  Stelaże i statywy do znaków zwijanych

  CenaSymbol

  Stelaże i statywy do znaków zwijanych

  49,00

  Wielkość

  900 15.02.0211. stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu A

  Nazwa J.m.

  szt.68,0086,70

  10501200

  15.02.02315.02.024

  szt.szt.

  73,90800 15.02.0252. stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu B,C

  szt.87,3098,00

  9001000

  15.02.02615.02.027

  szt.szt.

  73,90600 /podkł. 800/ 15.02.028stelaż z włókna szklanego do znaku zwijanego typu D

  szt.109,20900 /podkł. 1000/ 15.02.029szt.

  109,00wysokość 1200 15.03.0033. statyw z kształtownika stalowego szt.118,00237,00

  wysokość 1500wysokość 1800

  15.03.00515.03.001

  szt.szt.

  Elementy oznakowania tymaczasowego Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  Zestaw przeznaczony dla służb upoważnionych do kontroli ruchudrogowego oraz prowadzenia działań pościgowo-blokujących.

  W skład zestawu wchodzi:......

  zapora drogowa U - 51znak B - 30znak A - 30 z tabliczkątaśma ostrzegawcza 1000 mstatyw do tasmy 10 szt.kolczatka drogowa L - 6

  Zestaw do blokady

  Zestaw wykonany z odblaskowych znaków zwijanych.Lica znaków wykonane z mikropryzmatycznej folii odblaskowej.Łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Zestaw przeznaczony dlasłużb zabezpieczających miejsca wypadków.

  W skład zestawu wchodzi:....

  tablica kierująca U - 53znak A - 34znak B - 33worki z piaskiem 4 szt.

  Tablica kierująca U53 ze znakami zwijanymi

  elementy w zestawie w zależności od potrzeb zamawiającego

  elementy w zestawie w zależności od potrzeb zamawiającego

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 23

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Fluorescencyjne pachołki z zamontowaną na ich wierzchołku lampą błyskową, zasilanesą bateriami umieszczonymi wewnątrz ich stożkowej części. Wykonane z PCV. Mają białe pasy,malowane specjalnymi farbami do PCV lub odblaskowe pasy naklejane na pachołki z foliiII generacji.

  Fluorescencyjny pachołki drogowe z lampą błyskową

  CenaTyp Symbol

  210,00ksenon

  15.12.019

  J. m.Wysokość

  szt.50 cm

  270,0015.12.021szt.75 cm

  140,00diodowa 15.12.020szt.50 cm

  Znaki drogowe lub napisy wykonane są na podkładzie z folii magnetycznej, umożliwia toszybkie i łatwe umieszczanie ich na powierzchniach przedmiotów stalowych, np. karoseria lubburta samochodu. Znaki tego typu są szczególnie przydatne w przypadku koniecznościoznakowania pojazdów w czasie prowadzenia tymczasowych robót drogowych. Folia z rolki oszerokości 62 cm.

  Znaki na podkładzie magnetycznym z folii odblaskowej 3M I-generacji

  CenaSymbol

  226,8015.05.012

  J. m.

  m2

  Taśma ostrzegawcza z PCV, dwukolorowa, biało-czerwona, z nadrukiem lub bezsłużąca do odgrodzenia miejsc niebezpiecznych.

  Taśma ostrzegawcza

  CenaSymbol

  49,0009.09.001

  J. m.Nazwa

  op.biało czerwona (bez napisów)

  76,0009.09.004op.biało czerwona z napisem POLICJA

  Wielkość

  500 mb

  500 mb

  Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  Akcesoria oznakowania tymczasowego

  Fluorescencyjne pachołki drogowe - dostępne w trzech różnych wysokościach: 30 cm, 45cm, 75cm. Produkowane są z PCV, zapewniającego im wysoką elastyczność i odpornośćmechaniczną. Mają białe pasy malowane specjalnymi farbami do PCV lub odblaskowe pasynaklejane na pachołki z folii II generacji lub specjalne, nakładane płaszcze w całości odblaskowe.Uwaga: Na specjalne życzenie istnieje możliwość nadruku logo firmy, które pozwala na identyfikację pachołkóww przypadku kradzieży.Pachołki są zgodne z normą NFP98-455 i posiadają aprobatę wydaną przez IBDiM.

  Fluorescencyjne pachołki drogowe

  Cenapasy malowaneSymbol

  18,7015.12.016

  J. m.Wysokość Waga

  szt.30 cm 0,66 kg

  20,90

  46,70

  15.12.017

  15.12.018

  szt.

  szt.

  50 cm 1,40 kg

  75 cm 3,28 kg

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl24

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Podstawy do słupków duże i małe, produkowane z gumy i z tworzyw sztucznych, uzyskiwanych zrecyclingu służą do utrzymania słupków wraz ze znakami drogowymi na czas chwilowej zmianyorganizacji ruchu przy wykonywaniu robót drogowych.

  Podstawy do słupków (duże i małe)

  CenaSymbol

  42,0009.06.004

  J. m.otwory

  szt.45, 50, 40� � �

  49,0009.06.005szt.50, 40, 60� � �

  WielkośćWaga

  mała 390 x 500mała 20 kg

  duża 390 x 780duża 30 kg

  Słupki U21 przeznaczone są do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego lubzaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasabezpieczeństwa. Słupki U21 wykonywane są z PCV w formie „beczki” oklejone dwustronnie lubjednostronnie odblaskową folią 3M. Montowane na podstawach, mają możliwość montażu lamppojedynczych lub zestawów fali świetlnej.

  Tablica do oznaczania ograniczonej skrajni (słupki U21 a, b)

  szt.250 x 1000

  J. m.Wielkość

  szt.250 x 1000

  195,0009.02.010II gen

  CenaSymbol

  95,0009.02.009

  Folia.

  I gen

  Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  Zestaw cyfr i przymiarów kryminalistycznych

  Zestaw cyfr białych i czarnych w ilości 20 sztuk orazprzymiarów kryminalistycznych, przeznaczony dooznakowania śladów na miejscu wypadku lub innegozdarzenia.

  Skład zestawu:

  cyfry czarne i białe na podkładzie z folii magnetycznej, w dwóchwymiarach: 6x10 i 3x4cm oraz na podkładzie z blachyaluminiowej w kształcie daszku o boku 6x10 cm. (do oznakowania20 śladów)tabliczka, podłoże - blacha aluminiowa w kształcie daszku o boku15x21cm, z napisami S.P.O. i S.L.Oprzymiary na podłożu magnetycznym o długości 10,6; 20,6; 30,6

  Całość umieszczona jest w podręcznej skórzanej saszetce o wymiarach310x220x100 mm

  CenaSymbol

  Telefon15.04.008

  J. m.

  komplet

  Zestawy dla policji i wojska

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 25

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc kontroli Straży Granicznej

  Lizaki policyjne do kierowania ruchem drogowym

  Zestaw przeznaczony jest dla służb granicznych,których zadaniem jest oznaczenie miejsca kontroligranicznej w pasie drogowym. Elementy zestawu mieszcząsię w walizce o małych gabarytach, którą możnaprzewozić w bagażnikach samochodów osobowych(Polonez, WW, Opel itp.)

  Skład zestawu:

  B-32a - średnica 60 mm - 2 sztB-33 - ograniczenie prędkości 30 km/h - 2 sztB-33 - ograniczenie prędkości 60 km/h - 2 sztstojak do znaków walizkowych - 6 sztlampa ostrzegawcza - 4 sztlatarka PolyStinger - 2 sztuchwyt ładowarki - 1 sztprzewód zasilający do napięcia 220V - 1 sztprzewód zasilający do zapalniczki samochodowej - 1 sztnakładka sygnalizacyjna żółta - 2 sztnakładka sygnalizacyjna czerwona - 2 sztworki z piaskiem do obciążenia stojaków - 12 sztszpilki do mocowania stojaków w gruncie - 12 sztwalizka - 1 sztpokrowiec na stojaki - 2 sztpokrowiec na worki z piaskiem - 4 szt

  stój kontrola graniczna��

  CenaSymbol

  15.04.005

  J. m.

  kompletZestaw dla Straży Granicznej

  Zestawy walizkowe

  Lizaki policyjne

  Zestaw przeznaczony jest dla służb, którychzadaniem jest oznaczenie miejsca wypadku drogowego,kolizji lub awarii w pasie drogowym. Wykonywany wwariantach zawierających specjalne znaki dla policji,straży, żandarmerii wojskowej, pogotowia, ratownictwadrogowego itp. Elementy zestawu mieszczą się w walizce omałych gabarytach, którą można przewozić wbagażnikach samochodów osobowych (Polonez, WW,Opel itp.).

  Skład zestawu:

  znak A30, aluminiowy z napisem o boku 400 mm, foliaodblaskowa 3M - 2 sztukiznak B33 ,aluminiowy z napisem „30”, o średnicy 400 mm, foliaodblaskowa 3M - 2 sztukiznak uniwersalny o symbolu C9 lub C10, aluminiowy o średnicy400mm, folia odblaskowa 3M - 2 sztukiznak B32e, aluminiowy z napisem , o średnicy400mm, folia odblaskowa 3M - 2 sztukitaśma z napisem POLICJA /100 mb/ - 2 sztukiuniwersalne stojaki do znaków i taśmy odgradzającej - 12 sztukzasobnik na taśmę - 1 sztukalampa ostrzegawcza, błyskowa obustronnie, z baterią i uchwytem -4 sztukipachołek drogowy biało-czerwony, angielski, z twardą podstawą,o wysokości 500 mm - 4 sztuki (poza walizką)płaszcz odblaskowy na ww. pachołek - 4 sztukiraca ostrzegawcza 15 - minutowa - 12 sztuk

  wypadek,

  kontrola policyjna

  CenaSymbolJ. m.

  Elementy oznakowania tymczasowegoOdblaskowe znaki zwijane, Zestawy walizkowe

  CenaSymbol

  09.10.010

  09.10.009

  J. m.

  szt

  szt

  zwykły

  podświetlany

  Zestaw przeznaczony jest dla służb granicznych,

  Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc wypadków dla policji, straży pożarnej, strazy granicznej i GiTD

  Zestaw dla Policji i Straży PożarnejZestaw dla GiTD

  15.04.004

  15.04.002

  komplet

  komplet

  38,00

  160,00

  2 500,00

  1 300,00

  1 400,00

 • Urządzenia sygnalizacyjne oferowane w różnych rozwiązaniach technicznych służą do odpowiednio wczesnego ostrzeganiai sygnalizowania użytkowników dróg o zaistniałych na drodze zmianach. Wyroby te znajdują szczególne zastosowanie przy zabezpieczaniu robótdrogowych, oznaczaniu miejsc zmiany organizacji ruchu i w innych nietypowych sytuacjach eksploatacji dróg. Przyjęte rozwiązania sąpowszechnie stosowane w całej Europie.

  Urządzenia sygnalizacyjne

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 27

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Urządzenia sygnalizacyjne

  Źródłem światła błyskowego są diody o wysokiej wydajności świetlnej i niskim poborze prądu, sterowaneukładem elektronicznym, zasilanym napięciem baterii 6V. Częstotliwość pulsacji wynosi 65±25 błysków/min.Lampa wyposażona jest we wskaźnik naładowania baterii, sygnalizuje to świecąca zielona dioda w dolnejczęści reflektora. Lampa ma wyłącznikz m i e r z c h o w y a u t o m a t y c z n i e

  Lampa ostrzegawcza (diodowa)

  CenaSymbol

  49,5011.07.039

  J. m.Typ

  szt.jednostronna

  49,5011.07.038szt.dwustronna

  Źródłem światła błyskowego jest lampka ksenonowa, z układem elektronicznym przekształcającym napięcie zasilaniabaterii 6V na napięcie błysku lampy ksenonowej wyzwalanej z częstotliwością 65±25 błysków/min. Lampa wyposażonajest we wskaźnik naładowania baterii, sygnalizuje to świecąca zielona dioda w dolnej części reflektora lampy. Układ możebyć wyposażony w dodatkową funkcję - regulacji energii błysku w zależności od warunków zewnętrznych, efektem jestoszczędność energii np. w porze nocnej lub automatyczne wyłączenie lampy w okresie dobrej widoczności.

  Lampa ostrzegawcza (ksenonowa)

  Lampy ostrzegawcze

  CenaSymbol

  126,5011.07.015

  J. m.Typ

  szt.jednostronna

  126,5011.07.012szt.dwustronna

  Do ceny należy doliczyć cenę baterii.

  Do ceny należy doliczyć cenę baterii.

  Baterie blokowe 6 V do zasilania lamp ostrzegawczych

  Baterie blokowe 6 V do zasilania lamp ostrzegawczych. Żywotność baterii ok. 280 godz.ciągłej pracy w warunkach normalnych. W warunkach zimowch żywotność spada o ok. 30%

  CenaJ. m. Symbol

  8,50szt 11.03.004

  Źródłem światła błyskowego jest lampka Xenonowa, z układem elektronicznym, przekształcającym napięcie zasilania 12V nanapięcie błysku lampki, powodując efekt wyładowczy źródła światła. Lampy zapalane są w kolejności usytuowania w szeregu, tworząc„biegnące światło”. Połączone są przewodem wielożyłowym, umożliwiającym zasilanie układu, jak również sterowanie kolejnością świecenial a m p . W z e s t a w i e s t a n d a r d o w y m z 5 l a m p , u k ł a d s t e r u j ą c y z n a j d u j e s i ęw 1 lampie, do której doprowadzone jest zasilanie z zewnętrznego źródła napięcia przewodem dwużyłowym. W zestawach o większej ilościlamp (max 15) układ sterujący znajduje się w dodatkowej obudowie w środku zestawu, do której również doprowadzony jest przewód zasilający.

  Zestaw lamp z efektem fali świetlnej ( 5 - elementowy z efektem wyładowczym)

  CenaPołączenie Symbol

  1 210,00kablowe stałe 11.07.108

  1 298,00kablowe rozłączne 11.07.109

  J. m.Typ

  kpl.xenon

  xenon kpl.

  1 078,00kablowe stałe 11.07.104xenon bez osłon kpl.

  Lampy w zestawie mogą mieć dodatkowe funkcje: * podświetlenie lampy w porze nocnej; * automatyczna regulacja energii błysku w zależnościod warunków zewnętrznych. Efektem jest oszczędnośćenergii, gdyż w porze nocnej energia błysku jestzmniejszona do połowy * wyłącznik zmierzchowy,wyłączający lampy w porze dobrej widoczności.

  Źródłem światła są żarówki halogenowe, które są sterowane układem elektronicznym, zasilanymnapięciem 12V. Impuls zapalający kolejne żarówki wysyłany jest przez układ sterujący pracązestawu. Lampy zapalane są w kolejności usytuowania w szeregu, tworząc „biegnące światło”.Lampy połączone są przewodem wielożyłowym, umożliwiającym zasilanie układu, jak równieżsterowanie kolejnością świecenia lamp. Układ sterujący lampami znajduje sięw dodatkowej obudowie w środku zestawu, do której doprowadzone jest zasilanie z zewnętrznegoźródła napięcia przewodem dwużyłowym. Zestaw może posiadać dodatkowo wyłącznikzmierzchowy, wyłączający lampy w porze dobrej widoczności oraz regulację energii błysku(dzień/noc).

  Zestaw lamp z efektem fali świetlnej ( 5 - elementowy z żarówką halogenową)

  CenaSymbol

  748,0011.07.112

  J. m.

  kpl.

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 25 276; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl28

  Ceny nie zawierają podatku VAT

  Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji wahadłowej służy do sterowania ruchem wahadłowymna zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w dwóchkierunkach. Komplet zawiera dwa zestawy 3 komorowe świateł ( czerwone, żółte ,zielone) o średnicy200 lub 300 mm wraz z konstrukcją mocującą i układem sterowania. Wyposażenie obejmuje dwawózki ze składanym masztem, zamykaną komorę na akumulator (akumulator 120A 12V należydodatkowo zakupić ) i pulpit sterujący. Zestaw umożliwia pracę w trzech trybach:

  praca odległościowa program automatycznie dobiera czas świateł na długości zwężonegoodcinka drogi dla prędkości pojazdów ok. 15-18 km/hpraca zwykła program, który nie jest uzależniony od czasu rzeczywistego i nie wymaga ustawianiazegara. Programując należy wpisać wartości poszczególnych okresówpraca dobowa w tym trybie możliwe jest dowolne zaprogramowanie 10 przedziałów czasowych.

  Odległość między dwoma sygnalizatorami jest dowolna (w trakcie synchronizacji należy ustawićsygnalizatory w odległości 2 - 3 m).

  Zestaw sygnalizacji wahadłowej - wersja bezprzewodowa trójkomorowa

  Zestaw stosowany jest na zwężonych odcinkach drogi, gdzie ruch odbywa się wahadłowo, np. mosty, trasy z wyłączonym jednymkierunkiem ruchu. Zastosowanie zestawu zwiększa przepustowość i płynność ruchu, przyczynia się do bezpiecznego ruchu pojazdóworaz zmniejsza straty czasu potrzebnego na przejechanie zwężonego odcinka drogi.

  Zestaw sygnalizacji wahadłowej

  CenaSymbol

  5 883,0011.07.097

  J. m.Śr. klosza

  kpl.200

  6 300,0011.07.098kpl.300

  Urządzenia sygnalizacyjne

  Zestaw ten wyposażony jest w :

  2 sygnalizatory połączone przewodem 100m (możliwość dodatkowego wydłużenia przewodu domax 250m przy zastowsowoniu zasilania osobno do każdego sygnalizatora)i przystosowane dozamocowania na wysięgnikach o przekroju okręgu i średnicySterownikipilot do ręcznego kontrolowania stanu sygnalizatorów

  Do zestawu należy dodatkowo zakupić akumulator 170A 12V (przy zasilaniu sieciowych należyzakupić zasilacz 12V str. 35 symbol 11.03.124), obudowę na akumulator oraz słupek stalowy

  � 50

  � 50 .

  Zestaw zalecany jest w miejscach, gdzie istnieje możliwość stałego zamocowania sygnalizatorów.

  Zestaw sygnalizacji wahadłowej - wersja przewodowa trójkomorowa

  CenaSymbol

  4 800,0011.07.126

  J. m.Śr. klosza

  kpl.200

  5 400,0011.07.127kpl.300

  Zestaw ten wyposażony jest w :

  2 sygnalizatory zamocowane na przenośnych wózkach2 sterownikipilot do uruchamiania trybu pracy

  Do zestawu należy zakupić akumulator 170A 12V. Odległość między dwoma sygnalizatorami jestdowolna (w trakcie synchronizacji należy ustawić sygnalizatory w odległości 2 - 3 m).

  Zestaw sygnalizacji wahadłowej wersja bezprzewodowa dwukomorowa

  CenaSymbol

  5 565,00

  5 850,00

  11.07.099

  11.07.102

  J. m.Śr. klosza

  kpl.

  kpl.

  200

  300

  Obudowa metalowa akumulatora

  CenaSymbol

  114,4011.21.019

  J. m.Typ

  szt.

  Bez źródła zasilania

  Bez źródła zasilania

 • Zakład Produkcji Znaków Drogowych “WIMED” Zdzisław Dąbczyński; 33-170 Tuchów; ul. Tarnowska 48; woj. małopolskietel. 014- 65 25 247; fax. 014- 65 23 426; e-mail: [email protected]; www.wimed.pl 29

  Urządzenia sygnalizacyjne

  Zestaw ten wyposażony jest w :

  2 sygnalizatory połączone przewodem o długośći 100m (m)i

  przystosowane do zamocowania na wysięgnikach o przekroju okręgu i średnicysterownikipilot do ręcznego kontrolowania stanu sygnalizatorów.

  ożliwość dodatkowego wydłużeniaprzewodu do max 250m przy zastowsowoniu zasilania osobno do każdego sygnalizatora

  Do zestawu należy dodatkowo zakupić akumulator 170A 12V (przy zasilaniu sieciowych należy zakupićzasilacz 12V str. 35 symbol 11.03.124), obudowę na akumulator oraz słupek stalowy � 50 .

  Zestaw zalecany jest w miejscach, gdzie istnieje możliwość stałego zamocowania sygnalizatorów.

  � 50

  Zestaw sygnalizacji wahadłowej wersja przewodowa dwukomorowa

  CenaSymbol

  3 127,0011.07.128

  J. m.Śr. klosza

  kpl.200

  3 700,0011.07.129kpl.300