Click here to load reader

Ekologiczne znaki

 • View
  212

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opracowała Agnieszka Terebus. Ekologiczne znaki. Spis treści. Oznakowanie towarów Co to są ekologiczne znaki? Trochę historii… Funkcje ekoetykiet Ubieganie się o znak ekologiczny Ekologiczne oznakowanie towarów Jak możesz chronić przyrodę - idziemy na zakupy Kampania „Zielone znaki” - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekologiczne znaki

 • Ekologiczne znakiOpracowaa Agnieszka Terebus

 • Spis treciOznakowanie towarwCo to s ekologiczne znaki?Troch historiiFunkcje ekoetykietUbieganie si o znak ekologicznyEkologiczne oznakowanie towarwJak moesz chroni przyrod - idziemy na zakupyKampania Zielone znakiZasada 3Rwiczenie 1wiczenie 2wiczenie 3 dla chtnychPodsumowanieBibliografia

 • Oznakowanie towarwTowary, ktre kupujemy, oprcz informacji pisemnej czsto w jzyku obcym zaopatrzone s w znaki graficzne, rne w rnych krajach, nie zawsze zrozumiae dla polskiego konsumenta. S to swego rodzaju informacje o pewnych cechach towaru, dziki ktrym jest on bardziej ni inny przyjazny rodowisku.

 • Co to s ekologiczne znaki?Ekologiczne znaki s to ekoetykiety wiadczce o tym, e produkt nie szkodzi rodowisku i zdrowiu uytkownikw. Znaki te moemy znale na opakowaniach artykuw spoywczych, rodkw czystoci i kosmetykw (kolory znaczkw mog by rne, a napisy w rnych jzykach).

 • Troch historiiIdea wprowadzenia towarowych oznacze ekologicznych (tzw. ecolabelling) na produktach, ktre najmniej szkodz rodowisku, powstaa w latach 70. dwudziestego wieku i szybko zdobya uznanie. Pierwszymi krajami, w ktrych zastosowano ekoetykiety, byy Niemcy (Niebieski Anio, 1978), Kanada (Environmental Choice Label Scheme, 1988), kraje skupione w Radzie Nordyckiej (Biay abd, 1989), Austria (Eko-znak, 1991) oraz Holandia (Eko-znak, 1992). W 1995 rozbudowane systemy ekooznacze funkcjonoway take w Indiach, Japonii, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Poudniowej oraz Stanach Zjednoczonych.

 • Troch historiiW latach 90. XX wieku pojawi si nowy rodzaj ekoetykiet, zwizany z rosnc popularnoci ruchu ekologicznego i ruchu wyzwolenia zwierzt. Firmy kosmetyczne zaczy umieszcza na swoich produktach symbol wskazujcy na okrelon klas produktw, ktre nie byy testowane na zwierztach.Pierwszym krajem, ktry zastosowa ten znak, bya Wielka Brytania, gdzie popularno ruchu ochrony zwierzt jest najwysza na wiecie (obecnie 15% Brytyjczykw to wegetarianie). Ekoetykiety zostay te wprowadzone w Unii Europejskiej. Promocyjny Ekoznak zosta ustanowiony na mocy regulacji Komisji z 1992 i jest przyznawany od 1993.

 • Funkcje ekoetykiet:Funkcja marketingowa (konkurencji) - ekoetykieta ma na celu zwikszenie obrotu towarami o proekologicznym charakterze.Funkcja polityczna - ekoetykietowanie traktowane jest jako jedno z podstawowych narzdzi prewencyjnej polityki ochrony rodowiska. Polityka ochrony rodowiska winna wspiera model konsumpcji, ktry zmniejszaby presj na rodowisko naturalne i angaowa cao spoeczestwa w procesy ochrony rodowiska przez nabywanie produktw przyjaznych rodowisku.Funkcja rodowiskowa (ekologiczna) - ekoetykieta suy poprawie stanu rodowiska naturalnego, poniewa promuje produkty najmniej dla niego uciliwe.Funkcja informacyjna - ekoetykieta informuje konsumentw o przyjaznych dla rodowiska cechach produktu, uatwiajc wybr towarw. Zachca do unikania zakupu produktw niebezpiecznych dla rodowiska i wzgldnie uciliwych dla zdrowia ludzi.Funkcja stymulacyjna - istnienie systemu ekoetykiet winno zachca producentw do podejmowania dziaa proekologicznych: zmniejszenia emisji zanieczyszcze, zuycia energii, eliminowania szkodliwych dla rodowiska skadnikw produktu, a take szkodliwych procesw technologicznych.funkcja edukacyjna - ekoetykieta wzbogaca wiedz konsumentw o proekologicznych towarach i ich cechach, co przyczynia si do poprawy stanu wiadomoci ekologicznej spoeczestw.

 • Jak ubiega si o znak ekologicznyUbieganie si o znak ekologiczny jest w peni dobrowolne. To producent musi zdecydowa czy chce wystpi o znak ekologiczny.

  rdo: http://activ.bydg.pl/?id=64

 • Ekologiczne oznakowanie towarw

 • Dbaj o czysto rodowiskaZadaniem czci znakw jest ksztatowanie postawy dbaoci o czysto swego otoczenia, przy czym ksztaty koszy na mieci i postaci bywaj rne, ale oddaj t sam ide.

 • Dozwolony kontakt z ywnociSymbol ten oznacza, e dany wyrb moe mie kontakt z ywnoci. W ten sposb oznakowane s np. plastikowe kubki na napoje czy kubki, w ktre pakowane s jogurty.

 • Oznaczenie opakowania z aluminiumRecykling opakowa aluminiowych.Pamitaj, wrzucaj do pojemnikw z puszkami, konserwami, kapslami itd. Recykling odzysk odpadw, ktry polega na powtrnym przetwarzaniu substancji lub materiaw zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiau o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym moliwym.

 • Stop! Nie wrzuca do odpadw domowych (substancje szkodliwe)Obecnie przecitny konsument w Polsce ma, niestety, niewielkie moliwoci zwrotu wyrobw z tworzyw sztucznych. Podobnie jest z odpadami chemicznymi, nie wiadomo, co z nimi zrobi, by nie trafiy na skadowisko albo, co gorsze, na cigle jeszcze istniejce w naszej rzeczywistoci dzikie wysypisko. Wanie ten znak przestrzega nas, by nie wyrzuca do odpadw domowych substancji szkodliwych takich jak baterie czy farby.

 • Obowizek ponownego wykorzystania opakowania przez producenta (w Niemczech)Przejawem postpu w systemie zagospodarowania zuytych butelek, tub, puszek, pudeek i innych opakowa jest symbol i napis stosowany na terenie Niemiec DER GRNE PUNKT.Jest on zwizany z obowizujcym w tym kraju rozporzdzeniem rzdu w sprawie zuytych opakowa nie nadajcych si do ponownego napeniania. Za generaln zasad uznano, e producent opakowania ma obowizek jego odbioru i ponownego wykorzystania. Obowizek dostarczenia opakowania do producenta spoczywa na sprzedawcy lub dystrybutorze.Jeli handlowcy chc unikn kosztw transportu opakowa z powrotem do producenta, mog zorganizowa ich utylizacj w sposb zgodny z lokalnie obowizujcymi zasadami. Trzeba przy tym podkreli, e znak ten nie oznacza, i towar jest nieszkodliwy dla rodowiska.

 • Kosmetyki nie testowane na zwierztachNiektre firmy, chcc podkreli ekologiczny charakter swoich kosmetykw, zamieszczaj na wyrobach symbol krlika na tle trjkta, informujc w ten sposb, e ich produkt nie jest testowany na zwierztach.Kosmetyki nie testowane na zwierztach s te oznaczane literami BWC (Beauty Without Cruelty pikno bez okruciestwa), Not Tested on Animals czy Animal Friendly.

 • Opakowanie nadajce si do recyklinguTakie oznaczenie spotyka si na opakowaniach, ktre podlegaj ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza si je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bd aluminium. Symbolowi towarzyszy mog cyfra i napis. Oznaczaj one rodzaj surowca uytego do produkcji opakowania.

 • Opakowanie wyprodukowane z papieru makulaturowego o okrelonej zawartoci surowcw pochodzcych z recyklingu

 • Recykling szkaOpakowanie z takim rysunkiem oznacza, e powiniene wrzuci ten odpad do pojemnika z napisem szko.

 • Nie niszczy warstwy ozonowejTen znak informuje, e oznaczony nim produkt nie zawiera gazw typu Chloro-Fluoro-Carbon, powszechnie zwanych freonami, niszczcych powok ozonow.Do tego znaku naley jednak odnosi si z pewn rezerw, jeli poza wspomnian wyej informacj brak danych jaki skadnik zosta w zamian zastosowany. Mamy przecie prawo wiedzie , czy nasze zdrowie i rodowisko nie s zagroone.

 • Przyjazny ozonProdukty opatrzone takimi symbolami nie zawieraj gazw typu chloro-fluoro-carbon, powszechnie zwanych freonami, ktre niszcz powok ozonow.

 • Oznaczenie opakowania ze staliOpakowanie z takim rysunkiem oznacza, e powiniene wrzuci ten odpad do pojemnika z napisem metal.

 • Jak moesz chroni przyrod - idziemy na zakupyrdo grafiki: Borowicz D., Krupski J., Spallek W., Atlas Przyroda dla szkoy podstawowej, Wyd. Europa, Wrocaw 2004, s. 78

 • Kampania Zielone Znaki rdo grafiki: http://www.zieloneznaki.pl/index.php?pageid=7

 • Zasada 3R - Reduce, Reuse, Recycle Zasada 3R - promuje zdrowy dla rodowiska styl ycia, konsumpcji dbr i traktowania odpadw.Pierwszy czasownik (ogranicz) przypomina o moliwoci zmniejszenia iloci generowanych odpadw poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktw.Drugi (uyj ponownie) przypomina o moliwoci powtrnego wykorzystania produktw powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skal zanieczyszcze rodowiska, powstaych w skutek efektw ubocznych zarwno produkcji jak i akumulacji mieci.Ostatni czasownik (oddaj do odzysku) mwi, co naley zrobi w sytuacji, gdy nie mona zrezygnowa z produktu, a powstaego z niego odpadu nie da si wykorzysta ponownie: naley go wrzuci do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.Kolejno czasownikw nie jest w tym zwrocie przypadkowa. Najwiksze korzyci dla rodowiska niesie ograniczanie nadmiernej konsumpcji oraz wielokrotne uycie - czyli jak najpniejsze uznanie produktu za odpad. Wreszcie ich racjonalne przetwarzanie pomaga ograniczy obcienia rodowiska zwizane z pozyskaniem produktu z surowcw pierwotnych i z akumulacj mieci.

 • wiczenie 1Otwrz dokument o nazwie karta pracy_ekoznaki.doc. Uzupenij tabel, wpisujc znaczenie omawianych na lekcji znakw graficznych, zamieszczanych na towarach.

 • wiczenie 2Korzystajc z edytora grafiki Paint, zaprojektuj wasny znak ekologiczny i podaj jego wyjanienie. Rysunek zapisz pod nazw znak.bmp

  wiczenie 3 dla chtnychZapoznaj si ze stron internetow: http://www.ekonsument.pl/. Podziel si nowymi informacjami ze swoimi kolegami i koleankami.

 • PodsumowanieZnaki ekologiczne, stanowic uzupenienie innych systemw znakowania, sygnalizuj, e wyrb, z okrelonej grupy produktw, stanowi mniejsze obcienie dla rodowiska. Ekoznakowanie jest skierowane przede wszystkim do uczestnikw rynku i oddziauje na zmian preferencji konsumenckich, marketing ekologiczny oraz dziaania przedsibiorstw zwizane z ochron rodowiska. Zadaniem systemu znakowania ekologicznego jest, z jednej strony, zachcanie producentw do wytwarzania wyrobw przyjaznych rodowisku, a z drugiej dostarczanie konsumentom rzetelnej informacji o cechach produktw znajdujcych si na rynku i ich oddziaywaniu na rodowisko. rdo: http:/