of 64 /64
HEATER40, HEATER150, HEATER300 Nagrzewnice indukcyjne Instrukcja obsługi

HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Embed Size (px)

Text of HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze,...

Page 1: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

HEATER40, HEATER150, HEATER300Nagrzewnice indukcyjne

Instrukcja obsługi

Page 2: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia
Page 3: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Przedsłowie

Nagrzewnice indukcyjne HEATER40, HEATER150 i HEATER300 pracują w sposób szybki i z zachowaniem czystości. Wysoka sprawność gwarantuje energooszczędne nagrzewanie i pozwala skrócić czas montażu. Zmniejsza to koszty eksploatacji. Równomierne, kontrolowane nagrzewanie zawsze zapewnia dobry rezultat montażu.Ich obsługa jest prosta i komfortowa, przy czym monter może nawet pracować w rękawicach. Klawiatura membranowa panelu sterowania jest olejo- i pyłoodporna oraz wodoszczelna.Dzięki nagrzewaniu indukcyjnemu można całkowicie zrezygnowaćz używania oleju, co jest bardzo korzystne dla środowiska.Zakres stosowania nagrzewnic indukcyjnych jest bardzo szeroki. Można z ich pomocą nagrzewać luźne pierścienie wewnętrzne łożysk walcowych lub igiełkowych jak i uszczelnione i nasmarowane łożyska. W stosunku do poprzednich modeli została poprawiona sprawność i bezpieczeństwo.Aby dobrze działać w trudnych warunkach przemysłowych,urządzenia te są niezwykle wytrzymałe i niezawodne. Równieżw związku z tym ich gwarancję można było bezpłatnie przedłużyćz 3 lat do 5 lat.

Page 4: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

2 BA 31 Schaeffler Technologies

Str.

Spis treści

Uwagi dotycząceinstrukcji obsługi

Symbole.................................................................................... 4

Znaki......................................................................................... 4

Dostępność ............................................................................... 5

Wskazówki prawne .................................................................... 5

Oryginalna instrukcja obsługi .................................................... 5

Ogólne przepisybezpieczeństwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .................................... 6

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem ............................... 6

Wykwalifikowany personel......................................................... 6

Zagrożenia ................................................................................ 7

Wyposażenie bezpieczeństwa.................................................... 7

Wyposażenie ochronne.............................................................. 8

Przepisy bezpieczeństwa ........................................................... 9

Zakres dostawy ................................................................................................. 11

Akcesoria .................................................................................. 13

Uszkodzenia w transporcie ........................................................ 13

Wady......................................................................................... 13

Opis Przegląd.................................................................................... 14

Funkcja ..................................................................................... 16

Tryb pracy.................................................................................. 17

Transport i przechowywanie Transport................................................................................... 20

Przechowywanie........................................................................ 20

Page 5: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 3

Str.Uruchamianie Obszar zagrożenia .................................................................... 21

Miejsce montażu ...................................................................... 22

Konfiguracja ............................................................................. 23

Eksploatacja Odpowiednie łożyska toczne..................................................... 33

Pilot zdalnego sterowania ......................................................... 34

Podtrzymywanie temperatury .................................................... 37

Nagrzewanie łożysk tocznych .................................................... 38

Wymiana zwory uchylnej ........................................................... 44

Ustawianie łożyska tocznego .................................................... 45

Czujnik temperatury.................................................................. 47

Zdejmowanie łożyska tocznego................................................. 49

Awaria Usuwanie awarii ....................................................................... 51

Konserwacja Plan konserwacji....................................................................... 52

Wycofanie z eksploatacji Temperatura ............................................................................. 52

Utylizacja Przepisy.................................................................................... 53

Dane techniczne i akcesoria ................................................................................................ 54

Załącznik Deklaracja zgodności WE .......................................................... 57

Certyfikaty UL ........................................................................... 58

Page 6: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

4 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Uwagi dotycząceinstrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje i stanowi część składową urządzenia.

Symbole Definicja znaków ostrzegawczych, zakazu i nakazu jest zgodnaz normą ANSI Z535.6-2006.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprzestrzeganie prowadzi bezpośrednio do śmierci lub poważnych obrażeń!

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń!

UWAGA Nieprzestrzeganie prowadzi do wystąpienia szkód lub do zaburzenia funkcjonowania wyrobu lub otaczających elementów!

Znaki Definicja znaków ostrzegawczych, zakazu i nakazu jest zgodnaz normą DIN 4884-2 i DIN EN ISO 7010.

Znaki ostrzegawcze,zakazu i nakazu

Znaki i ich objaśnienia

Ostrzeżenie przed polem magnetycznym

Ostrzeżenie przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Zakaz dla osób z rozrusznikiem serca

Zakaz dla osób z implantem metalowym

Zakaz posiadania przy sobie części metalowych lub zegarków

Nosić rękawice ochronne

Nosić obuwie ochronne

Page 7: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 5

Dostępność Niniejsza instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z każdym urządzeniem, przy czym w razie potrzeby można ją zamówić później.

OSTRZEŻENIE Niewłaściwe postępowanie użytkownika wynikające z braku, niekompletności lub nieczytelności instrukcji obsługi.Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo winna zapewnić,by instrukcja obsługi była zawsze dostępna w stanie kompletnymi czytelnym oraz, by była ona dostępna dla osób używających urządzenie.

Wskazówki prawne Informacje zawarte w niniejszej instrukcji opierały się w momencie zamknięcia wydania na najnowszym stanie. Na podstawie zamiesz-czonych w niej ilustracji i opisów w stosunku do dostarczonych już urządzeń nie można dochodzić żadnych roszczeń. Firma Schaeffler Technologies AG & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkodyi awarie w eksploatacji w przypadku przeróbek lub nieprawidłowego zastosowania urządzenia lub akcesoriów.

Oryginalna instrukcja obsługi Oryginalną instrukcję obsługi stanowi jej niemiecka wersja językowa. Instrukcja obsługi w innej wersji językowej stanowi tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi.

Page 8: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

6 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Ogólne przepisybezpieczeństwa

Zawiera ona opis tego, w jaki sposób należy stosować urządzenie, kto może je obsługiwać oraz do czego należy się stosować w czasie jego obsługi.

Zastosowanie zgodnez przeznaczeniem

Zgodne z przeznaczeniem zastosowanie nagrzewnicy indukcyjnejto nagrzewanie w zakresie przemysłowym łożysk tocznych i innych elementów obrotowo-symetrycznych wykonanych z materiału ferromagnetycznego. Za jej pomocą można nagrzewać również uszczelnione i nasmarowane łożyska toczne.

Zastosowanie niezgodnez przeznaczeniem

Nagrzewnicy nie wolno wykorzystywać do nagrzewania elementów niewykonanych z materiału ferromagnetycznego i nie obrotowo-symetrycznych. Nagrzewnicy nie wolno eksploatować w otoczeniu zagrożonym możliwością wybuchu.Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci bądź do uszkodzenia samego urządzenia.

Wykwalifikowany personel Ze względów bezpieczeństwa obsługa nagrzewnicy może odbywać się wyłącznie przez wykwalifikowany personel.Wykwalifikowany personel:■ posiada wszelką niezbędną wiedzę,■ zna wszelkie możliwe zagrożenia i wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa,■ jest upoważniony przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeń-

stwo do używania nagrzewnicy,■ zapoznał się ze zrozumieniem z całą instrukcją obsługi.

Prace w zakresie obwodówelektrycznych i elektronicznych

Prace w zakresie podzespołów elektrycznych i elektronicznychmogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Wyłącznie elektryk jest w stanie na podstawieswojego wykształcenia zawodowego, wiadomości i doświadczenia jak również znajomości właściwych przepisów wykonać w fachowy sposób prace w zakresie obwodów elektrycznych i elektronicznych jak i rozpoznać związane z tym możliwe zagrożenia.

Page 9: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 7

Zagrożenia W trakcie eksploatacji nagrzewnica wytwarza pole elektro-magnetyczne. Pole elektromagnetyczne powoduje nagrzewanie się elementów ferromagnetycznych i może spowodować zakłóceniaw działaniu lub zniszczenie elementów elektronicznych. Przykładtego stanowią klucze, zegarki, telefony komórkowe, karty kredytowe, nośniki danych oraz układy elektroniczne.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zatrzymania pracy serca u osób z rozrusznikiem serca spowodowane silnym polem elektromagnetycznym!Osoby z rozrusznikiem serca winny przebywać z dala od obszaru zagrożenia nagrzewnicy, patrz rozdz. Obszar zagrożenia, str. 21!

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo poparzenia przez silnie rozgrzane wskutek działania pola elektromagnetycznego implanty!Osoby z implantami ferromagnetycznymi winny przebywać z dalaod obszaru zagrożenia nagrzewnicy, patrz rozdz. Obszar zagrożenia, str. 21!

Wyposażenie bezpieczeństwa Dla ochrony użytkownika i samej nagrzewnicy przewidziano następujące zabezpieczenia:■ Temperatury radiatora, uzwojenia i obudowy są stale

kontrolowane. Zabezpieczenie termiczne wyłącza nagrzewnicę przed przegrzaniem się jakiegokolwiek elementu. Jeśli zadziała zabezpieczenie termiczne, nagrzewnicę można ponownie uruchomić dopiero po usunięciu błędu i sprawdzeniu.

■ Nagrzewanie się łożyska tocznego jest stale kontrolowane.Jeśli w określonym czasie nie zostanie osiągnięty ustalony wzrost temperatury, oprogramowanie wyłącza nagrzewnicę.

Page 10: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

8 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Obsługa Aby użytkownik mógł oddalić się z obszaru zagrożenia przed wytworzeniem pola elektromagnetycznego, istnieją następujące możliwości obsługi:■ Nagrzewnicę można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego

sterowania. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest włączony, użytkownik włącza nagrzewanie przez naciśnięcie przycisku START/STOP umieszczonego na nagrzewnicy, następnie winien opuścić obszar zagrożenia, a potem nacisnąć przycisk start umieszczony na pilocie zdalnego sterowania. W ten sposóbmoże opuścić obszar zagrożenia, zanim wytworzy się pole elektromagnetyczne.

■ Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest dostępne, użytkownik może ustawić na nagrzewnicy, by pole elektromagnetyczne zostało wytworzone dopiero w kilka sekund po naciśnięciu przycisku START/STOP. Użytkownik może wtedy opuścić obszar zagrożenia w czasie odliczania.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo poniesienia szkód na zdrowiu poprzez przebywanie w silnym polu elektromagnetycznym z uwagi na to,że urządzenie uruchamia niespodziewanie proces nagrzewania!Ustawianie czasu odliczania = unikanie 0 sekundy!

Wskazanie działania Dioda LED ACTIVE świeci się podczas nagrzewania.W ten sposób użytkownik może rozpoznać wytworzenie się pola elektromagnetycznego.

Wyposażenie ochronne Osobiste wyposażenie ochronne ma chronić personel obsługiprzed szkodami zdrowotnymi. Obejmuje ono obuwie ochronne oraz rękawice żaroodporne i należy je stosować w interesie własnego bezpieczeństwa.

Page 11: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 9

Przepisy bezpieczeństwa Przy pracy z nagrzewnicą należy stosować się do poniższych przepisów bezpieczeństwa. Dalsze wskazówki odnoszące się do możliwych zagrożeń oraz konkretne wskazówki dotyczące zachowania można znaleźć na przykład w rozdz. Eksploatacja.

Transport Bezpośrednio po nagrzaniu nie wolno przenosić gorącej nagrzewnicy.

Przechowywanie Nagrzewnicę należy zawsze przechowywać w następujących warunkach otoczenia:■ maksymalna wilgotność 90%, bez kondensacji,■ chronić przed światłem słonecznym i promieniowaniem UV,■ otoczenie niezagrożone eksplozją,■ otoczenie nieagresywne pod względem chemicznym,■ temperatura od –15 °C do +40 °C.Skutkiem przechowywania nagrzewnicy w nieodpowiednich warunkach otoczenia może być uszkodzenie układu elektronicznego, korozja szlifowanych powierzchni stykowychlub odkształcenia obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego.

Uruchamianie Nagrzewnicy nie wolno poddawać modyfikacjom.Nagrzewnicę można uruchomić dopiero po spełnieniu odpowiednich warunków w miejscu jej stosowania.Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria oraz części zamienne.Nagrzewnicy wolno używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Przewodu zasilania sieciowego nie wolno prowadzić przez rdzeńw kształcie litery U.

Page 12: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

10 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Eksploatacja Nagrzewnicy wolno używać wyłącznie w podanych warunkach otoczenia:■ zamknięte pomieszczenie,■ równe i wytrzymałe podłoże,■ minimalna wilgotność 5%, maksymalna 90%, bez kondensacji,■ otoczenie niezagrożone eksplozją,■ otoczenie nieagresywne pod względem chemicznym,■ temperatura od 0 °C do +40 °C.Skutkiem przechowywania nagrzewnicy w nieodpowiednich warunkach otoczenia może być uszkodzenie układu elektronicznego, korozja szlifowanych powierzchni stykowychlub odkształcenia obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego.Nagrzewnicę można eksploatować wyłącznie z odpowiednim napięciem zasilania.Łożysk tocznych nie wolno nagrzewać pod pokrowcem.Łożyska tocznego nie wolno nagrzewać, jeśli zwisa ono na metalowym przewodzie.W czasie nagrzewania użytkownik winien zachować odstęp od nagrzewnicy wynoszący co najmniej 2 m.Przedmioty wykonane z materiału ferromagnetycznego muszą znajdować się w odstępie od nagrzewnicy wynoszącym co najmniej 1 m.Aby uniknąć silnych drgań, należy zawsze zwracać uwagę na właściwe osadzenie zwory do nakładania/zwory uchylnej na rdzeniu w kształcie litery U.Nagrzewnicę wolno włączyć tylko po umieszczeniu zwory do nakładania/zwory uchylnej w odpowiednim położeniu.Zwory do nakładania/zwory uchylnej nie wolno nigdy zdejmowaćw trakcie nagrzewania.Nie wolno wdychać dymu i oparów powstających w trakcie nagrzewania.Jeśli nagrzewnica nie jest używana, należy ją wyłączyć za pomocą głównego wyłącznika.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo obrażeń kręgosłupa wskutek niewłaściwego posługiwania się ciężkimi łożyskami tocznymi! W przypadku ciężkich łożysk tocznych należy stosować odpowiednie dźwignice!

Konserwacja Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyłączyć nagrzewnicę.

Utylizacja Należy stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów.

Przebudowa Nagrzewnicy nie wolno poddawać przebudowie.

Page 13: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 11

Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje nagrzewnicę, wyposażenie standardowe oraz instrukcję obsługi, patrz tab. i ilustr. 1, tab., str. 12 i ilustr. 2, str. 12 oraz tab., str. 13 jak również ilustr. 3, str. 13.

Zakres dostawynagrzewnicy HEATER40

1) Minimalna średnica wewnętrzna łożyska tocznego.

Część Oznaczenie d1)

mm

Nagrzewnica HEATER40 –

Zwora do nakładania HEATER40.LEDGE-20 20

Zwora uchylna HEATER40.LEDGE-45 45

HEATER40.LEDGE-70 70

Czujnik temperatury HEATER.SENSOR-1000MM –

Pilot zdalnego sterowania HEATER.REMOTE-CONTROL –

Smar, Arcanol MULTI3, 250 g ARCANOL-MULTI3-250G –

Rękawice termoizolacyjne,żaroodporne do +200 °C

GLOVE-PRO-TEMP –

Pokrowiec HEATER40.COVER –

Instrukcja obsługi – –

� Nagrzewnica� Zwora uchyln 70

� Czujnik temperatury, magnetyczny� Zwora uchylna 45

� Zwora do nakładania 20� Pilot zdalnego sterowania

� Smar Rękawice

Pokrowiec�� Instrukcja obsługi

Ilustr. 1Zakres dostawy

nagrzewnicy HEATER40 0008

5BE5

0008

5BE5

Page 14: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

12 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Zakres dostawynagrzewnicy HEATER150

1) Minimalna średnica wewnętrzna łożyska tocznego.

Część Oznaczenie d1)

mm

Nagrzewnica HEATER150 –

Zwora uchylna HEATER150.LEDGE-45 45

HEATER150.LEDGE-70 70

HEATER150.LEDGE-100 100

Czujnik temperatury HEATER.SENSOR-1000MM –

Pilot zdalnego sterowania HEATER.REMOTE-CONTROL –

Smar, Arcanol MULTI3, 250 g ARCANOL-MULTI3-250G –

Rękawice termoizolacyjne,żaroodporne do +200 °C

GLOVE-PRO-TEMP –

Pokrowiec HEATER150.COVER –

Instrukcja obsługi – –

� Nagrzewnica� Zwora uchylna 100

� Czujnik temperatury, magnetyczny� Zwora uchylna 70� Zwora uchylna 45

� Pilot zdalnego sterowania� Smar

Rękawice Pokrowiec

�� Instrukcja obsługi

Ilustr. 2Zakres dostawy

nagrzewnicy HEATER150 0008

5BD

900

085B

D9

Page 15: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 13

Zakres dostawynagrzewnicy HEATER300

1) Minimalna średnica wewnętrzna łożyska tocznego.

Akcesoria Nagrzewnica jest dostarczana ze standardowym wyposażeniem.Dostępne jest również wyposażenie specjalne takie jak zwory uchylne innych wymiarów, patrz rozdz. Dane techniczne i akcesoria, str. 54.

Uszkodzenia w transporcie Uszkodzenia w transporcie należy natychmiast reklamowaću dostawcy.

Wady Braki należy reklamować natychmiast w Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

Część Oznaczenie d1)

mm

Nagrzewnica HEATER300 –

Zwora uchylna HEATER300.LEDGE-60 60

HEATER300.LEDGE-85 85

HEATER300.LEDGE-115 115

Czujnik temperatury HEATER.SENSOR-1000MM –

Pilot zdalnego sterowania HEATER.REMOTE-CONTROL –

Smar, Arcanol MULTI3, 250 g ARCANOL-MULTI3-250G –

Rękawice termoizolacyjne,żaroodporne do +200 °C

GLOVE-PRO-TEMP –

Pokrowiec HEATER300.COVER –

Instrukcja obsługi – –

� Nagrzewnica� Zwora uchylna 115

� Czujnik temperatury, magnetyczny� Zwora uchylna 85� Zwora uchylna 60

� Pilot zdalnego sterowania� Smar

Rękawice Pokrowiec

�� Instrukcja obsługi

Ilustr. 3Zakres dostawy

nagrzewnicy HEATER300 0008

5BCB

0008

5BCB

Page 16: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

14 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Opis Nagrzewnica jest solidna i obsługuje się ją za pomocą panelu sterowania oraz pilota zdalnego sterowania.

Przegląd Elementy są wykonane z materiału najbardziej odpowiedniegodla danej funkcji, ilustr. 4.

Obudowa nagrzewnicy Jest wykonana z poliuretanu i obejmuje układ elektroniczny,części rdzenia w kształcie litery U oraz uzwojenie pierwotne.

Rdzeń w kształcie litery U Jest wykonany ze stali i częściowo wystaje z obudowy. W obudowie uzwojenie pierwotne jest umieszczone w kierunku osiowym symetrycznie wokół rdzenia w kształcie litery U, ilustr. 5, str. 16.

Zwora do nakładania/zwora uchylna

Jest ona wykonana z takiego samego materiału jak rdzeń w kształcie litery U. Zworę do nakładania nakłada się na rdzeń w kształcielitery U, zwora uchylna jest nałożona na czop do mocowania i jest obracana na rdzeniu w kształcie litery U.

� Obudowa nagrzewnicy� Rdzeń w kształcie litery U

� Zwora uchylna� Szyna podporowa

� LED ACTIVE� Główny przełącznik

� Tabliczka znamionowa Panel sterowania

Przycisk UP�� Przycisk START/STOP

� Przycisk DOWN�� Przycisk TEMP

�� LED TEMP�� Przycisk TIME

�� LED TIME�� Pilot zdalnego sterowania

�� Czujnik temperatury�� Obudowa zdalnego sterowania

�� Przycisk start�� Przycisk stop

Ilustr. 4Przegląd

nagrzewnicy i pilot zdalnegosterowania 00

085B

F100

085B

F1

Page 17: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 15

Szyna podporowa Są wykonane z żaroodpornego tworzywa sztucznego i zapobiegają dotknięciu obudowy przez nagrzewane łożysko toczne.

LED ACTIVE Ta dioda LED zapala się po wytworzeniu pola elektromagnetycznego. Na tej podstawie użytkownik może stwierdzić, że urządzenie jest włączony i zachować bezpieczny odstęp.

Wyłącznik główny Służy do włączania i wyłączania nagrzewnicy.

Panel sterowania Nagrzewnicę ustawia się, uruchamia i zatrzymuje za pomocą pola panelu sterowania znajdującego się w obudowie. Panel sterowania posiada pięć przycisków. Dwie diody LED wskazują tryb pracy.Jeśli świecą się obie diody LED, ustawiony jest tryb pracy Regulacja mocy. Nad przyciskami jest umieszczony wyświetlacz oraz odbiornik sygnału z pilota zdalnego sterowania.

Czujnik temperatury Jest to wymienny czujnik magnetyczny przenoszący wartość zmierzoną do jednostki pomiaru temperatury umieszczonej przy nagrzewnicy.

Pilot zdalnego sterowania Na obudowie jest umieszczona płytka, nadajnik oraz bateria.Jeśli bateria jest rozładowana lub pilot zdalnego sterowania jest uszkodzony, nagrzewnicę można obsługiwać również bez pilota.

Page 18: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

16 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Funkcja Nagrzewnica indukcyjna wytwarza silne pole elektromagnetyczne nagrzewające element ferromagnetyczny. Wskutek nagrzania element ten ulega rozszerzeniu, co ułatwia montaż. Typowy przypadek zastosowania stanowi nagrzewanie łożyska tocznego. Dlatego niniejsza instrukcja zawiera opis nagrzewania łożyska tocznego.

Zasada działania Uzwojenie pierwotne wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne. To pole elektromagnetyczne jest przenoszone przez żelazny rdzeńna uzwojenie wtórne, przykładowo łożysko toczne. W uzwojeniu wtórnym przy niskim napięciu jest indukowany duży prąd indukcyjny.Prąd indukcyjny szybko nagrzewa łożysko toczne. Elementy,które nie są ferromagnetyczne i sama nagrzewnica pozostają zimne.Przy włączonej nagrzewnicy wytwarza się pole elektromagnetyczne. Bezpośrednio przy nagrzewnicy pole elektromagnetyczne jest bardzo silne. Im dalej od nagrzewnicy, tym jest ono słabsze, ilustr. 5.

� Uzwojenie pierwotne� Uzwojenie wtórne,

w tym wypadku łożysko toczne� Żelazny rdzeń w kształcie litery U

� Zwora uchylna� Pole elektromagnetyczne

Ilustr. 5Funkcja 00

018A

0900

018A

09

Page 19: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 17

Tryb pracy Użytkownik ustawia, w którym z trzech trybów pracy działa nagrzewnica.

Regulacja temperatury Podczas regulacji temperatury ustawiana jest temperatura nagrzewania, ilustr. 6.Nagrzewnica sygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury.Jeśli nagrzewnica nie zostaje zatrzymana za pomocą pilota zdalnego sterowania, łożysko toczne zostaje do pięciu razy doprowadzonedo wstępnie wybranej temperatury nagrzewania.Po osiągnięciu temperatury nagrzewania nagrzewnica automatycznie rozpoczyna rozmagnesowanie łożyska tocznego.Po piątym nagrzewaniu następuje ostatnie rozmagnesowanie,a na wyświetlaczu pojawia się napis dONE.

Czas nagrzewania Czas do osiągnięcia temperatury nagrzewania to czas nagrzewania. Czas nagrzewania zależy od wielkości łożyska tocznego i przekroju zwory do nakładania/zwory uchylnej.

� Temperatura początkowa� Temperatura nagrzewania

� Temperatura pierścienia wewnętrznego� Temperatura pierścienia zewnętrznego

� Czas nagrzewania

Ilustr. 6Regulacja temperatury 00

085D

3500

085D

35

Page 20: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

18 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Regulacja czasu Przy regulacji czasu ustawiany jest czas nagrzewania, ilustr. 7.W celu stwierdzenia czasu nagrzewania łożyska tocznego, zostaje ono za pomocą regulacji temperatury nagrzane do wymaganej temperatury. Niezbędny czas notowany jest jako czas nagrzewania.Zaletą regulacji czasu w stosunku do regulacji temperatury jest to,że nie jest konieczny czujnik temperatury. Regulacja czasu nadaje się zatem szczególnie dla seryjnego montażu identycznych łożysk tocznych. Należy przy tym uważać na to, aby temperaturę wyjściową podczas ustalania czasu nagrzewania zachować także w czasie montażu seryjnego.Po osiągnięciu temperatury nagrzewania nagrzewnica automatycznie rozpoczyna rozmagnesowanie łożyska tocznego.Po rozmagnesowaniu na wyświetlaczu pojawia się napis DONE.

� Temperatura początkowa� Temperatura nagrzewania

� Temperatura pierścienia wewnętrznego� Temperatura pierścienia zewnętrznego

� Czas nagrzewania

Ilustr. 7Regulacja czasu 00

085D

3E00

085D

3E

Page 21: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 19

Regulacji mocy Przy regulacji mocy ustawia się temperaturę i czas podgrzewania, ilustr. 8.Regulacja mocy nadaje się przede wszystkim dla łożysk tocznycho zmniejszonym luzie łożyskowym i przedmiotów o bardzo grubych ściankach.Zaletą w stosunku do regulacji temperatury jest możliwość wolniejszego nagrzewania łożyska tocznego. Układ sterowania sprawdza stale temperaturę i następnie reguluje moc. Różnica temperatur pomiędzy pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznymjest niewielka, zapobiega się napięciom i uszkodzeniom bieżni wskutek odciskania elementów tocznych.Nagrzewnica sygnalizuje osiągnięcie zadanej temperatury.Jeśli nagrzewnica nie zostaje zatrzymana za pomocą pilota zdalnego sterowania, łożysko toczne zostaje do pięciu razy doprowadzonedo wstępnie wybranej temperatury nagrzewania.Po osiągnięciu temperatury nagrzewania nagrzewnica automatycznie rozpoczyna rozmagnesowanie łożyska tocznego.Po piątym nagrzewaniu następuje ostatnie rozmagnesowanie,a na wyświetlaczu pojawia się napis DONE.

� Temperatura początkowa� Temperatura nagrzewania

� Temperatura pierścienia wewnętrznego� Temperatura pierścienia zewnętrznego

� Czas nagrzewania

Ilustr. 8Regulacji mocy 00

085D

4700

085D

47

Page 22: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

20 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Transport i przechowywanieTransport Nagrzewnicy nie może przenosić jedna osoba.

OSTRZEŻENIE Przy przenoszeniu należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo potknięcia się o zwisający, zamontowany na stałe przewód zasilania sieciowego!Przewód zasilania sieciowego w trakcie transportu nie może zwisać!

Przechowywanie Nagrzewnicę należy przechowywać w sposób zabezpieczonyprzed pyłem i promieniowaniem ultrafioletowym za pomocą dostarczonego pokrowca.

UWAGA Uszkodzenie lub zniszczenie pokrowca przez gorącą nagrzewnicę!Nagrzewnicę należy przykryć pokrowcem, gdy jej temperatura spadnie poniżej +50 °C!

Page 23: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 21

Uruchamianie Nagrzewnica uruchamiana jest w miejscu montażu.

Obszar zagrożenia W obszarze zagrożenia nagrzewnicy może istnieć zagrożenie dla życia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zatrzymania pracy serca u osób z rozrusznikiem serca spowodowane silnym polem elektromagnetycznym!Należy zapewnić, by w obszarze zagrożenia nagrzewnicy nie przebywały osoby z rozrusznikiem serca! W razie potrzeby należy ustawić wyraźnie widoczne tablice lub odgrodzić ten obszar, ilustr. 9!

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo poparzenia przez silnie rozgrzane wskutek działania pola elektromagnetycznego implanty!Należy zapewnić, by w obszarze zagrożenia nagrzewnicy nie przebywały osoby z implantami ferromagnetycznymi! W razie potrzeby należy ustawić wyraźnie widoczne tablice lub odgrodzićten obszar, ilustr. 9!

� Obszar zagrożenia, 2 m� Ogrodzenie

� Równa, wytrzymała powierzchnia

Ilustr. 9Obszar zagrożenia

0008

5BFA

0008

5BFA

Page 24: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

22 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Miejsce montażu Odpowiednie miejsce montażu ma następujące cechy:■ jest płaskie i poziome,■ odstęp od elementów ferromagnetycznych wynosi co najmniej

1 m,■ może unieść łączny ciężar nagrzewnicy i łożyska tocznego,■ ergonomiczna wysokość robocza dla montera.

Uruchamianie Uruchamianie: Zdjąć opakowanie. Sprawdzić zakres dostawy nagrzewnicy. Ustawić nagrzewnicę w odpowiednim miejscu montażu. Sprawdzić nagrzewnicę i kabel zasilania sieciowego pod kątem

widocznych uszkodzeń.

OSTRZEŻENIENiebezpieczeństwo porażenia prądem przez leżące luzem przewody wystające ze stopionej izolacji!Przewód zasilania sieciowego należy poprowadzić z dala od rdzenia w kształcie litery U! Podłączyć nagrzewnicę do zasilania napięciem, ilustr. 10.

Dane zasilania napięciem, patrz tabliczka znamionowa, ilustr. 4, str. 14, oraz rozdz. Dane techniczne i akcesoria, str. 54.

W razie potrzeby podłączyć czujnik temperatury, patrz str. 47. W razie potrzeby rozpocząć konfigurację, aby zmienić wartości

nagrzewania, patrz rozdz. Konfiguracja, str. 23.Parametry dla procesu nagrzewania są ustawione i nagrzewnica jest gotowa do eksploatacji.

� Gniazdko, 230 V� Wtyczka ze stykiem ochronnym, 230 V

� Gniazdko, 400 V� Wtyczka prądu trójfazowego, 400 V

Ilustr. 10Zasilanie 00

0189

A700

0189

A7

Page 25: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 23

Konfiguracja Nagrzewnica jest dostarczana w konfiguracji podstawowej i jest natychmiast gotowa do eksploatacji. Użytkownik może następniew dowolnej chwili skonfigurować nagrzewnicę, patrz tab. W trakcie konfiguracji nagrzewnica jest w trybie użytkownika.

Przegląd parametrów

1) Parametr ten jest wyświetlany, jednak nie należy go zmieniać.

Przywracaniedo ustawień fabrycznych

W każdej chwili można przywrócić ustawienia fabryczne nagrzewnicy. Ustawienia fabryczne nie odpowiadają ustawieniomw chwili dostawy.

U00 Ustawienie fabryczne:■ powoduje przywrócenie wszystkich parametrów do ustawień

fabrycznych.Przywracanie wszystkich wartości parametrów na ustawienia fabryczne: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się NO. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia YES. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Wszystkie parametry oprócz U05 i U08 mają takie ustawienie jak przy dostawie.

Parametr Objaśnienie

U00 Przywracanie do ustawień fabrycznych

U01 Zmiana ustawienia fabrycznego temperatury nagrzewania

U02 Zmiana różnicy temperatur

U03 Włączanie i wyłączanie brzęczyka

U04 Zmiana jednostki temperatury

U05 Zmiana czasu odliczania

U06 Regulacji mocy

U07 1)

U08 Pilot zdalnego sterowania

U09 Kalibracja nagrzewnicy

U10 Zakończenie trybu użytkownika

Page 26: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

24 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Ustawienie fabryczneZmiana temperatury nagrzewania

Temperatura nagrzewania to temperatura, do której jest nagrzewane łożysko toczne. Jeśli nagrzewnica jest w trybie pracy regulacji temperatury, po włączeniu na wyświetlaczu ukazuje się temperatura nagrzewania.

U01 Temperatura nagrzewania:

Zmiana ustawienia fabrycznego temperatury nagrzewania: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U01. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U01. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość zostaje zapisana i na wyświetlaczu pojawia się

U01. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Temperatura nagrzewania jest zmieniona.

■ +40 °C, 104 °F minimalna wartość,■ +110 °C, 230 °F ustawienie fabryczne,■ +240 °C, 464 °F maksymalna wartość,■ 1 skok.

Page 27: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 25

Przykład Przy dostawie nagrzewnica ustawiona jest na temperaturę nagrzewania +110 °C. Jeżeli do nagrzewania jest potrzebna zasadniczo inna temperatura, można zmienić jej ustawienie fabryczne, ilustr. 11.

� Nagrzewnica w trybie stand-by� Wyłączanie nagrzewnicy� Włączanie nagrzewnicy,

tryb użytkownika� Ustawienie fabryczne

temperatury nagrzewania� Aktywacja ustawienia

� Zmiana temperatury nagrzewaniana +100 °C

� +100 °C zapisać Wyjście z trybu użytkownika

Przełączenie nagrzewnicyna tryb stand-by

Ilustr. 11Ustawienie fabryczne

zmiana temperatury nagrzewania 0001

87D

E00

0187

DE

Page 28: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

26 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Zmiana różnicy temperatur Różnica temperatury (spadku) od temperatury nagrzewania,po osiągnięciu której nagrzewnica ponownie rozpoczyna nagrzewanie.

U02 Różnica temperatury:

Zmiana różnicy temperatur: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U02. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U02. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U02. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Różnica temperatur jest zmieniona.

■ 0 °C, 32 °F minimalna wartość,■ +5 °C, 41 °F ustawienie fabryczne,■ +50 °C, 122 °F maksymalna wartość,■ 1 skok.

Page 29: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 27

Włączanie i wyłączanie brzęczyka Przy włączonym brzęczyku po osiągnięciu temperatury nagrzewania rozlega się jego dźwięk. Po rozmagnesowaniu rozlega się długi dźwięk brzęczyka.

U03 Brzęczyk:

Włączanie i wyłączanie brzęczyka: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U03. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U03. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U03. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Brzęczyk jest włączony lub wyłączony.

■ 0 wyłączony,■ 1 włączony, ustawienie fabryczne.

Page 30: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

28 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Zmiana jednostki temperatury Zmierzona temperatura jest wyświetlana w wybranej jednostcena wyświetlaczu nagrzewnicy.

U04 Jednostka temperatury:

Zmiana jednostki temperatury: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U04. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U04. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U04. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Jednostka temperatury jest zmieniona.

■ 0 wyświetlanie w °C, ustawienie fabryczne,■ 1 wyświetlanie w °F.

Page 31: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 29

Zmiana czasu odliczania W odpowiednim ustawieniu nagrzewnica nie uruchamia procesu nagrzewania od razu po naciśnięciu przycisku START/STOP. Aby uruchomić nagrzewnicę, przy włączonym pilocie w czasie odliczania należy nacisnąć przycisk start. Przy wyłączonym pilocie czas odliczania to czas od chwili naciśnięcia przycisku START/STOP do chwili włączenia nagrzewnicy.

U05 Czas odliczania:

Zmiana czasu odliczania: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U05. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U05. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U05. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Czas odliczania jest zmieniony.

■ 0 s minimalna wartość,■ 5 s ustawienie fabryczne,■ 30 s w stanie dostawy,■ 99 s maksymalna wartość,■ 1 skok.

Page 32: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

30 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Włączanie i wyłączanieregulacji mocy

Przy włączonej regulacji mocy łożysko toczne zostaje nagrzanew równomierny sposób. Regulację temperatury oraz regulację czasu można włączyć jedynie, jeśli parametr ten jest ustawiony na 0.

U06 Regulacja mocy:

Włączanie i wyłączanie regulacji mocy: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U06. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U06. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U06. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Regulacja mocy jest włączona lub wyłączona.

■ 0 wyłączony, ustawienie fabryczne,■ 1 włączony.

Page 33: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 31

Parametr nieaktywny W przypadku tych nagrzewnic jeden z parametrów jest nieaktywny. Przy przechodzeniu przez parametry przed zakończeniem trybu ustawiania parametr ten jest wyświetlany, jednak nie można go zmieniać.

U07 Kąt mocy:■ parametr ten jest w tego typu nagrzewnicach nieaktywny.

Włączanie i wyłączaniezdalnego sterowania

Przy wyłączonym zdalnym sterowaniu urządzenie można obsługiwać wyłącznie za pomocą przycisków na panelu sterowania.

U08 Pilot zdalnego sterowania:

Włączanie i wyłączanie zdalnego sterowania: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U08. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się wartość parametru U08. Zmienić wartość za pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U08. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Pilot zdalnego sterowania jest włączony lub wyłączony.

■ 0 wyłączony,■ 1 włączony, ustawienie fabryczne.

Page 34: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

32 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Kalibracja nagrzewnicy Nagrzewnicę można w każdej chwili skalibrować. Po zmianie czujnika temperatury nagrzewnicę należy skalibrować. Nagrzewnicę należy kalibrować co rok.

U09 Kalibracja nagrzewnicy:■ ustawianie jednostki temperatury, nagrzewnica pokazuje wtedy

dokładną temperaturę.Kalibracja nagrzewnicy: Nagrzać łożysko toczne za pomocą regulacji temperatury do

+120 °C . Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski UP oraz DOWN, przytrzymać je

i włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nagrzewnica jest w trybie użytkownika, na wyświetlaczu pojawia

się U00. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U09. Nacisnąć przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawia się temperatura zmierzona przez czujnik

temperatury. Za pomocą skalibrowanego miernika temperatury zmierzyć

temperaturę łożyska tocznego bezpośrednio przy czujniku temperatury.

Nacisnąć przycisk UP lub DOWN, aż temperatura wyświetlana przez skalibrowany miernik temperatury pojawi się takżena wyświetlaczu nagrzewnicy.

Nacisnąć przycisk START/STOP. Nowa wartość jest zapisywana i na wyświetlaczu pojawia się U09. Naciskać przycisk UP do chwili wyświetlenia U10. Nacisnąć przycisk START/STOP.Nagrzewnica jest skalibrowana.

Zakończenie trybu użytkownika Na koniec konfiguracji tryb użytkownika zostaje zakończonyza pomocą tego punktu menu.

U10 Zakończenie trybu użytkownika:■ nagrzewnica jest przełączana w tryb stand-by.

Page 35: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 33

Eksploatacja Zaleca się nagrzewać zawsze tylko jedno łożysko toczne.

Odpowiednie łożyska toczne Nie każde łożysko toczne jest odpowiednie do tego typu nagrzewnic. Masa i wymiary muszą zachować określony zakres wartości,patrz tabele.

Łożysko toczne w pozycji wiszącej

1) 15 mm w przypadku zastosowania zwory do nakładania jako wyposażenia.2) 20 mm w przypadku zastosowania zwory do nakładania jako wyposażenia.3) 30 mm w przypadku zastosowania zwory do nakładania jako wyposażenia.

Łożysko toczne w pozycji leżącej

Opis HEATER40 HEATER150 HEATER300

Masa, minimalna 0,1 kg 10 kg 15 kg

Masa, maksymalna;zwora uchylna otwarta

8 kg 12 kg 20 kg

Masa, maksymalna;zwora uchylna zamknięta

40 kg 150 kg 300 kg

Wewnętrzna średnica, minimalna 20 mm1) 45 mm2) 60 mm3)

Zewnętrzna średnica, maksymalna 410 mm 515 mm 740 mm

Opis HEATER40 HEATER150 HEATER300

Masa, minimalna 0,1 kg 10 kg 15 kg

Masa, maksymalna 40 kg 150 kg 300 kg

Wewnętrzna średnica, minimalna 80 kg 110 mm 125 mm

Zewnętrzna średnica, maksymalna 410 mm 515 mm 740 mm

Page 36: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

34 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Pilot zdalnego sterowania Za pomocą pilota zdalnego sterowania można uruchomić nagrzewnicę z bezpiecznej odległości. Pilot zdalnego sterowania można włączyć lub wyłączyć, rozdz. Konfiguracja, str. 23.Przy dostawie pilot zdalnego sterowania jest włączony a czas odliczania ustawiony na 30 s. Zalecamy pozostawienie włączonego zdalnego sterowania i czasu odliczania ustawionego na 30 s.

Pilot zdalnego sterowania włączony Po naciśnięciu przycisku START/STOP (panel sterowania) zaczynasię czas odliczania. Przy włączonym zdalnym sterowaniu nagrzewnica zostaje włączona w czasie odliczania bezpośredniopo naciśnięciu przycisku start (pilot zdalnego sterowania), ilustr. 12. Po nagrzaniu podtrzymywanie temperatury można w każdej chwili zakończyć naciskając przycisk stop (pilot zdalnego sterowania).

Stand-by Jeśli przy włączonym zdalnym sterowaniu w czasie odliczania nie zostanie naciśnięty przycisk start (pilot zdalnego sterowania), nagrzewnica przełącza się w tryb Stand-by, a na wyświetlaczu panelu sterowania ukazują się cztery kreski, ilustr. 13. Po ponownym naciś-nięciu przycisku START/STOP (panel sterowania) ponownie zaczyna się czas odliczania.

� Wyświetlanie temperatury nagrzewania� Przycisk START/STOP (panel sterowania)

� Wyświetlanie czasu odliczania� Przycisk start

(pilot zdalnego sterowania)� Wskazanie aktualnej temperatury

Ilustr. 12Pilot zdalnego sterowania włączony 00

085D

5900

085D

59

� Wskazanie:przycisk start nie został naciśnięty

� Wyświetlacz� Panel sterowania

Ilustr. 13Upłynął czas odliczania 00

085C

1600

085C

16

Page 37: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 35

Pilot zdalnego sterowaniawyłączony

Przy wyłączonym zdalnym sterowaniu nagrzewnica zostaje uruchomiona z panelu sterowania:■ Przy czasie odliczania = 0 s

nagrzewnica zostaje uruchomiona bezpośrednio po naciśnięciu przycisku START/STOP, ilustr. 14. Przy tym ustawieniu użytkownik jest w obszarze zagrożenia, gdy wytwarza się pole elektromagnetyczne. Należy unikać tego ustawienia.

■ Przy czasie odliczania � 0 snagrzewnica zostaje uruchomiona, gdy po naciśnięciu przycisku START/STOP upłynął czas odliczania, ilustr. 15.

� Wyświetlanie temperatury nagrzewania� Przycisk START/STOP

� Wskazanie aktualnej temperatury

Ilustr. 14Czas odliczania = 0 s 00

085D

6200

085D

62

� Wyświetlanie temperatury nagrzewania� Przycisk START/STOP

� Wyświetlanie czasu odliczania� Wskazanie aktualnej temperatury

Ilustr. 15Czas odliczania � 0 s 00

085D

6B00

085D

6B

Page 38: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

36 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Programowaniezdalnego sterowania

Po wymianie baterii (CR 2035) nagrzewnica często może nie reagować natychmiast na sygnał pilota zdalnego sterowania. Należy wtedy zaprogramować pilot zdalnego sterowania, ilustr. 16. Uruchomić nagrzewnicę. Nacisnąć przycisk START/STOP. Skierować pilot zdalnego sterowania na panel sterowania. W czasie odliczania naciskać przycisk start do chwili zapalenia się

na nagrzewnicy diody LED ACTIVE. Pilot zdalnego sterowania zostało zaprogramowany.

� Nagrzewnica� Panel sterowania

� Przycisk START/STOP� LED ACTIVE

� Pilot zdalnego sterowania� Przycisk start

Ilustr. 16Programowanie

zdalnego sterowania 0008

5C0D

0008

5C0D

Page 39: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 37

Podtrzymywanie temperatury Ta funkcja nagrzewnicy jest aktywna wyłącznie w następujących trybach regulacji:■ regulacja temperatury,■ regulacja mocy.Po osiągnięciu temperatury nagrzewania nagrzewnica rozmagneso-wuje łożysko toczne. Jeśli temperatura łożyska tocznego spada poniżej temperatury granicznej, nagrzewnica ponownie nagrzewa je aż do temperatury nagrzewania. Przy tym na wyświetlaczu miga wskazywana wartość temperatury łożyska tocznego.Po piątym nagrzewaniu zostaje zakończone podtrzymywanie temperatury, na wyświetlaczu pojawia się napis DONE i łożysko toczne zostaje ponownie schłodzone, ilustr. 17.Podtrzymywanie temperatury można w każdej chwili zakończyć naciskając przycisk STOP.

� Temperatura nagrzewania� Temperatura graniczna

Ilustr. 17Podtrzymywanie temperatury 00

085D

5000

085D

50

Page 40: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

38 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Nagrzewanie łożysk tocznych Nagrzewanie można regulować za pomocą:■ regulacji temperatury,■ regulacji czasu,■ regulacji mocy.

Regulacja temperatury Dla regulacji temperatury obowiązują następujące warunki:■ Temperatura nagrzewania dla standardowych łożysk tocznych

wynosi maksymalnie +120 °C.Nagrzewanie dzieli się na cztery podpunkty: przygotowanie, ustawienie, nagrzewanie i zdejmowanie.

Przygotowanie Należy sprawdzić, czy dane łożysko toczne może być nagrzewane, patrz rozdz. Odpowiednie łożyska toczne, str. 33.

NIEBEZPIECZEŃSTWOSilne pole elektromagnetyczne! Niebezpieczeństwo zatrzymania pracy serca u osób z rozrusznikiem serca!Nie wchodzić w obszar zagrożenia, patrz rozdz. Obszar zagrożenia, str. 21! Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Umieścić łożysko toczne na nagrzewnicy w ten sposób,

aby nie dotykało jej obudowy, patrz rozdz. Umieszczanie łożyska tocznego, str. 45.

Umieścić czujnik temperatury w pobliżu średnicy wewnętrznej,w przypadku łożysk tocznych przy powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego bez smaru czy oleju, patrz str. 47.

Ustawianie Włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nacisnąć przycisk TEMP. Świeci się dioda LED TEMP i na wyświetlaczu pojawia się

ustawiona uprzednio temperatura nagrzewania. Ustawić wymaganą temperaturę nagrzewania za pomocą

przycisku UP lub DOWN.

Page 41: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 39

Nagrzewanie Nacisnąć przycisk START/STOP. Trwa czas odliczania. Opuścić obszar zagrożenia nagrzewnicy i zachować bezpieczny

odstęp w czasie nagrzewania łożyska tocznego. Przy włączonym zdalnym sterowaniu, nacisnąć w czasie

odliczania przycisk start. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, odczekać na koniec czasu odliczania.

Dioda LED ACTIVE świeci się na czerwono, wytwarza się pole elektromagnetyczne, rozpoczyna się nagrzewanie.

Odczekać do długiego dźwięku brzęczyka i wyświetlenia temperatury łożyska tocznego.

Jeśli pilot zdalnego sterowania jest włączony, aby zakończyć podtrzymywanie temperatury, nacisnąć przycisk stop. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, odczekać do chwili automatycznego zakończenia podtrzymywania temperatury.

Zdejmowanie Z bezpiecznej odległości sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisku stop na wyświetlaczu ukazała się temperatura nagrzewania.Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, z bezpiecznej odległości sprawdzić, czy na wyświetlaczu pokazał się napis DONE.

Odłączyć czujnik temperatury, patrz str. 48.

OSTRZEŻENIEGorące łożysko toczne! Ryzyko ciężkich poparzeń!Należy nosić rękawice termoizolacyjne! Zdejmowanie łożyska tocznego z nagrzewnicy, patrz rozdz. Zdej-

mowanie łożyska tocznego, str. 49. Ułożyć łożysko toczne na powierzchni roboczej.Nagrzane łożysko toczne można montować.

Page 42: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

40 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Regulacja czasu Dla regulacji czasu obowiązują następujące warunki:■ Najdłuższy czas nagrzewania wynosi 99 min, 59 s.Nagrzewanie dzieli się na cztery podpunkty: przygotowanie, ustawienie, nagrzewanie i zdejmowanie.

Przygotowanie Należy sprawdzić, czy dane łożysko toczne może być nagrzewane, patrz rozdz. Odpowiednie łożyska toczne, str. 33.

NIEBEZPIECZEŃSTWOSilne pole elektromagnetyczne! Niebezpieczeństwo zatrzymania pracy serca u osób z rozrusznikiem serca!Nie wchodzić w obszar zagrożenia, patrz rozdz. Obszar zagrożenia, str. 21! Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Umieścić łożysko toczne na nagrzewnicy w ten sposób,

aby nie dotykało jej obudowy, patrz rozdz. Umieszczanie łożyska tocznego, str. 45.

Ustawianie Włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Nacisnąć przycisk TIME. Zapala się dioda LED TIME i na wyświetlaczu pojawia się 00:00. Ustawić wymaganą temperaturę nagrzewania (w minutach) za

pomocą przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk TIME. Ustawić wymaganą temperaturę nagrzewania (w sekundach) za

pomocą przycisku UP lub DOWN.

Nagrzewanie Nacisnąć przycisk START/STOP. Trwa czas odliczania. Opuścić obszar zagrożenia nagrzewnicy i zachować bezpieczny

odstęp w czasie nagrzewania łożyska tocznego. Przy włączonym zdalnym sterowaniu, nacisnąć w czasie

odliczania przycisk start. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, odczekać na koniec czasu odliczania.

Dioda LED ACTIVE świeci się na czerwono, wytwarza się pole elektromagnetyczne, rozpoczyna się nagrzewanie.

Page 43: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 41

Zdejmowanie Z bezpiecznej odległości sprawdzić, czy na wyświetlaczu jest napis DONE.

OSTRZEŻENIEGorące łożysko toczne! Ryzyko ciężkich poparzeń!Należy nosić rękawice termoizolacyjne! Zdejmowanie łożyska tocznego z nagrzewnicy,

patrz rozdz. Zdejmowanie łożyska tocznego, str. 49. Ułożyć łożysko toczne na powierzchni roboczej.Nagrzane łożysko toczne można montować.

Page 44: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

42 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Regulacji mocy Dla regulacji mocy obowiązują następujące warunki:■ Najkrótszy czas nagrzewania wynosi 5 min.■ Najmniejsza waga przedmiotu wynosi 2 kg.Nagrzewanie dzieli się na cztery podpunkty: przygotowanie, ustawienie, nagrzewanie i zdejmowanie.

Przygotowanie Nagrzewanie łożysk tocznych: Należy sprawdzić, czy dane łożysko toczne może być nagrzewane,

patrz rozdz. Odpowiednie łożyska toczne, str. 33.

NIEBEZPIECZEŃSTWOSilne pole elektromagnetyczne! Niebezpieczeństwo zatrzymania pracy serca u osób z rozrusznikiem serca!Nie wchodzić w obszar zagrożenia, patrz rozdz. Obszar zagrożenia, str. 21! Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Umieścić łożysko toczne na nagrzewnicy w ten sposób,

aby nie dotykało jej obudowy, patrz rozdz. Umieszczanie łożyska tocznego, str. 45.

Umieścić czujnik temperatury w pobliżu średnicy wewnętrznej,w przypadku łożysk tocznych przy powierzchni czołowej pierścienia wewnętrznego bez smaru czy oleju, patrz str. 47.

Ustawianie Włączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Równocześnie nacisnąć przyciski TEMP oraz TIME. Zapalają się diody LED TEMP i LED TIME. Nacisnąć przycisk TEMP. Ustawić wymaganą temperaturę nagrzewania za pomocą

przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk TIME. Ustawić wymagany czas nagrzewania (w minutach) za pomocą

przycisku UP lub DOWN. Nacisnąć przycisk TIME. Ustawić wymaganą temperaturę nagrzewania (w sekundach) za

pomocą przycisku UP lub DOWN.

Page 45: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 43

Nagrzewanie Nacisnąć przycisk START/STOP. Trwa czas odliczania. Opuścić obszar zagrożenia nagrzewnicy i zachować bezpieczny

odstęp w czasie nagrzewania łożyska tocznego. Przy włączonym zdalnym sterowaniu, nacisnąć w czasie

odliczania przycisk start. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, odczekać na koniec czasu odliczania.

Dioda LED ACTIVE świeci się na czerwono, wytwarza się pole elektromagnetyczne, rozpoczyna się nagrzewanie.

Odczekać do długiego dźwięku brzęczyka i wyświetlenia temperatury łożyska tocznego.

Jeśli pilot zdalnego sterowania jest włączony, aby zakończyć podtrzymywanie temperatury, nacisnąć przycisk stop. Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, odczekać do chwili automatycznego zakończenia podtrzymywania temperatury.

Zdejmowanie Z bezpiecznej odległości sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisku stop na wyświetlaczu ukazała się temperatura nagrzewania.Jeśli pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, z bezpiecznej odległości sprawdzić, czy na wyświetlaczu pokazał się napis DONE.

Odłączyć czujnik temperatury, patrz str. 48.

OSTRZEŻENIEGorące łożysko toczne! Ryzyko ciężkich poparzeń!Należy nosić rękawice termoizolacyjne! Zdejmowanie łożyska tocznego z nagrzewnicy,

patrz rozdz. Zdejmowanie łożyska tocznego, str. 49. Ułożyć łożysko toczne na powierzchni roboczej.Nagrzane łożysko toczne można montować.

Page 46: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

44 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Wymiana zwory uchylnej Po nagrzaniu zostaje wybrana zwora uchylna z możliwie największym przekrojem. W przypadku zastosowania zwory do nakładania zostaje zdjęta zwora uchylna, lecz nie zostaje nałożona nowa zwora uchylna.

Podnoszenie zwory uchylnej Podnoszenie zwory uchylnej, ilustr. 18: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Unieść zworę uchylną w górę nad czopem do mocowania. Ułożyć zworę uchylną na powierzchni roboczej przy nagrzewnicy.

Nakładanie zwory uchylnej Nakładanie zwory uchylnej, ilustr. 19: Nałożyć nową zworę uchylną od góry na czop do mocowania. Ustawić zworę uchylną na rdzeniu w kształcie litery U.Zwora uchylna została wymieniona.

� Zwora uchylna� Czop do mocowania

Ilustr. 18Podnoszenie zwory uchylnej 00

0189

6000

0189

60

� Zwora uchylna� Rdzeń w kształcie litery U

Ilustr. 19Nakładanie zwory uchylnej 00

0189

6100

0189

61

Page 47: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 45

Umieszczaniełożyska tocznego

Łożysko toczne można umieścić w pozycji wiszącej lub leżącej.

Ustawić łożysko toczne wiszącona listwie uchylnej

Umieszczanie łożyska tocznego, ilustr. 20:

OSTRZEŻENIENiebezpieczeństwo doznania obrażeń poprzez wywrócenie się nagrzewnicy i upadek łożyska tocznego!W przypadku ciężkich łożysk tocznych należy stosować odpowiednie zawiesia pasowe i odpowiednią dźwignicę i wsunąć łożysko toczne do końca zwory uchylnej!

UWAGAUszkodzenie nagrzewnicy wskutek przeciążenia otwartej zwory uchylnej!Należy uwzględnić maksymalną masę dla otwartej zwory uchylnej, patrz rozdz. Odpowiednie łożyska toczne, str. 33! Przekręcić zworę uchylną na rdzeniu w kształcie litery U. Nasunąć łożysko toczne na zworę uchylną. Obrócić zworę uchylną z łożyskiem tocznym, aż zwora będzie

w całości przylegać do rdzenia w kształcie litery U. Opuścić łożysko toczne. Zdjąć zawiesie pasowe.Łożysko toczne jest umieszczone w pozycji wiszącej.

� Łożysko toczne� Zwora uchylna

Ilustr. 20Łożysko toczne w pozycji wiszącej,

zwora uchylna 0001

8962

0001

8962

Page 48: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

46 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Ustawić łożysko toczne wiszącona listwie do nakładania.

Ustawić łożysko toczne na HEATER40, ilustr. 21:

UWAGAUszkodzenie nagrzewnicy wskutek przeciążenia zwory do nakładania!Należy uwzględnić maksymalną masę 10 kg! Zdjąć zworę uchylną. Nasunąć łożysko toczne na zworę do nakładania. Położyć zworę do nakładania z łożyskiem tocznym na rdzeń

w kształcie litery U.Łożysko toczne jest umieszczone w pozycji wiszącej.

Umieszczanie łożyska tocznegow pozycji leżącej

Umieszczanie łożyska tocznego, ilustr. 22: Przekręcić zworę uchylną na rdzeniu w kształcie litery U. Ułożyć łożysko toczne na szynach podporowych. Obrócić zworę uchylną, by przylegała ona w całości do rdzenia

w kształcie litery U.Łożysko toczne jest umieszczone w pozycji leżącej.

� Łożysko toczne� Zwora do nakładania

Ilustr. 21Łożysko toczne w pozycji wiszącej,

zwora do nakładania

0001

8A27

0001

8A27

� Zwora uchylna� Rdzeń w kształcie litery U

� Łożysko toczne� Szyny podporowe

Ilustr. 22Łożysko toczne w pozycji leżącej

0001

8963

0001

8963

Page 49: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 47

Czujnik temperatury Jeśli nagrzewnica jest w trybie regulacji temperatury lub regulacji mocy, przed nagrzewaniem należy zamontować czujnik temperatury. Jeśli nagrzewnica nie rozpozna czujnika temperatury, sygnalizuje błąd.

Podłączanie i zakładanieczujnika temperatury

Podłączanie i montaż czujnika temperatury, ilustr. 23:

UWAGAZniszczenie czujnika temperatury poprzez podgrzanie kablai stopienie jego izolacji!Przewód czujnika temperatury należy poprowadzić z dala rdzeniaw kształcie litery U! Wetknąć wtyczkę czujnika temperatury w żółte gniazdo

czerwonym oznaczeniem skierowanym w górę. Założyć magnetyczny czujnik temperatury na powierzchnię

czołową pierścienia wewnętrznego wolną od smaru i oleju.Czujnik temperatury został założony i podłączony, można rejestrować temperaturę.

� Wewnętrzny pierścień łożyska tocznego� Czujnik temperatury

� Przewód czujnika temperatury� Gniazdko czujnika temperatury� Wtyczka czujnika temperatury

Ilustr. 23Podłączanie i zakładanie

czujnika temperatury

0001

8966

0001

8966

Page 50: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

48 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Usuwanie czujnika temperatury Zdejmowanie czujnika temperatury, ilustr. 24: Chwycić czujnik temperatury za czarną izolację. Ściągnąć czujnik temperatury z powierzchni czołowej pierścienia

wewnętrznego. Wyciągnąć w razie potrzeby wtyczkę czujnika temperatury

z żółtego gniazdka.

� Wewnętrzny pierścień łożyska tocznego� Czujnik temperatury

� Przewód czujnika temperatury� Gniazdko czujnika temperatury� Wtyczka czujnika temperatury

Ilustr. 24Usuwanie czujnika temperatury 00

0189

6A00

0189

6A

Page 51: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 49

Zdejmowanie łożyskatocznego

Po zdjęciu czujnika temperatury można zdejmowanie łożyska tocznego.

Zdejmowanie z zwory uchylnejwiszącego łożyska tocznego

Zdejmowanie łożyska tocznego, ilustr. 25: Ciężkie łożyska toczne należy podnosić za pomocą odpowiednich

zawiesi pasowych i dźwignic. Przekręcić łożysko toczne i zworę uchylną na rdzeniu w kształcie

litery U. Ściągnąć łożysko toczne z zwory uchylnej.Można zamontować łożysko toczne.

� Łożysko toczne� Zwora uchylna

� Rdzeń w kształcie litery U

Ilustr. 25Zdejmowanie wiszącego łożyska

tocznego z zwory uchylnej 0001

8964

0001

8964

Page 52: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

50 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Zdejmowanie wiszącego łożyskatocznego z zwory do nakładania

Zdejmowanie łożyska tocznego, ilustr. 26: Unieść łożysko toczne razem z listwą z rdzenia w kształcie litery U. Wyciągnąć zworę do nakładania z łożyska tocznego i oddzielnie

ułożyć oba te elementy.Można zamontować łożysko toczne.

Zdejmowanie leżącegołożyska tocznego

Zdejmowanie łożyska tocznego, ilustr. 27: Przekręcić zworę uchylną na rdzeniu w kształcie litery U. Zdejmowanie łożyska tocznego.Można zamontować łożysko toczne.

� Łożysko toczne� Zwora do nakładania

� Rdzeń w kształcie litery U

Ilustr. 26Zdejmowanie wiszącego łożyskatocznego z zwory do nakładania

0001

8A26

0001

8A26

� Łożysko toczne� Zwora uchylna

� Rdzeń w kształcie litery U

Ilustr. 27Zdejmowanie leżącego

łożyska tocznego

0008

66EC

0008

66EC

Page 53: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 51

Awaria Zakłócenie jest sygnalizowane długim dźwiękiem brzęczykai wyświetleniem numeru błędu. Po usunięciu awarii nagrzewnica jest ponownie gotowa do działania.

Usuwanie awarii W przypadku wystąpieniu awarii nagrzewnica wyłącza się.Przed ponownym włączeniem nagrzewnicy należy znaleźć i usunąć przyczynę awarii.Usuwanie awarii odbywa się w następujący sposób: Odczytać na wyświetlaczu numer błędu. Ustalić przyczynę zakłócenia, patrz tab. W przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, usunąć

przyczynę zakłócenia. Aby skasować komunikat błędu, nacisnąć przycisk START/STOP.Można ponownie uruchomić nagrzewnicę.

Komunikat błędu

Jeśli nie można usunąć błędu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

Wska-zanie

Błąd Możliwa przyczyna Pomoc

E01 Nagrzewnicanie rozpoznaje czujnika temperatury.

Czujnik temperatury nie jest podłączony.

Podłączyć czujniktemperatury.

Czujnik temperaturyjest niewłaściwie podłączony.

Podłączyć czujnik temperatury w poprawny sposób,czerwony punkt (wtyczka)musi być skierowany w górę.

Uszkodzony przewód czujnika temperatury.

Zastosować nowy czujnik temperatury.

E02 W podanym czasienie została osiągnięta ustawiona temperatura.

Czujnik temperaturyjest niewłaściwie umieszczony.

Czujnik temperaturynależy umieścić w całościna równej powierzchni pierścienia wewnętrznego.

Łożysko toczne jest zbyt ciężkie.

Należy skontaktować sięz działem obsługi klienta.

Należy zastosowaćnagrzewnicę większej mocy.

E04 Temperatura uzwojenia lub obudowy jestzbyt wysoka.

Zadziałało zabezpie-czenie temperatury, nagrzewnica została wyłączona

Pozostawić nagrzewnicę do ostygnięcia przez 30 min.

Należy zastosowaćnagrzewnicę większej mocy.

E06 Brak zera Wadliwe połączenie wtyczki z płytkąlub sama płytka jest uszkodzona.

Zlecić elektrykowi wymianę układu elektronicznego.

Page 54: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

52 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Konserwacja Przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić wzrokowo kontrolę oraz sprawdzić działanie. W razie potrzeby należy przeprowadzić konserwację urządzenia.

Plan konserwacji Punkty konserwacji są podane w planie konserwacji, patrz tabele.

Przed zastosowaniem

W razie potrzeby

Wycofanie z eksploatacji Jeśli nagrzewnica nie jest już regularnie używana, należy ją wycofać z eksploatacji.

Temperatura Przy wycofywaniu z eksploatacji należy sprawdzić temperaturę nagrzewnicy.

UWAGA Uszkodzenie lub zniszczenie pokrywy przez gorącą nagrzewnicę!Nagrzewnicę należy przykryć pokrowcem, gdy jej temperatura spadnie poniżej +50 °C!

Wycofanie z eksploatacji: Wyłączyć nagrzewnicę za pomocą głównego wyłącznika. Wyłączyć zasilanie nagrzewnicy. Nagrzewnicę przykryć pokrowcem.

Podzespół Czynność

Nagrzewnica Kontrola wzrokowa:■ Sprawdzić obudowę pod kątem możliwych uszkodzeń.■ Sprawdzić wtyczkę i przewód pod kątem możliwego

uszkodzenia izolacji.■ Sprawdzić założenie i możliwe uszkodzenia zwory

uchylnej/zwory do nakładania.

■ Sprawdzić działanie wyświetlacza.

Podzespół Czynność

Nagrzewnica ■ Wyczyścić miękką, suchą szmatką.

Powierzchnie stykowe na rdzeniu w kształcie litery U

■ Czyszczenie powierzchni stykowych.■ Dla optymalnego styku i w celu zapobiegania korozji

systematycznie smarować bezkwasowym smarem, patrz naklejka „Smarowanie powierzchni stykowych”.

Page 55: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 53

Utylizacja Urządzenie można następnie przesłać do firmy Schaeffler w celu jego utylizacji.Nagrzewnicę można zdemontować, by jej podzespoły mogły zostać oddzielnie poddane utylizacji.Demontaż nagrzewnicy może przeprowadzać wyłącznie elektryk.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem wskutek nagłego rozładowania się kondensatorów!Przed demontażem nagrzewnicy po wyłączeniu zasilania odczekać co najmniej 24 h!

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo skaleczenia dłoni o ostre elementy wewnątrz nagrzewnicy!Przy demontażu nagrzewnicy należy używać odpowiednich rękawic ochronnych!

Przepisy Przy utylizacji należy stosować się do przepisów lokalnych.

Page 56: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

54 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Dane techniczne i akcesoria Dane techniczne, wyposażenie standardowe i specjalne,patrz tabele.

Dane techniczneHEATER40

i HEATER40-115V-UL

Wyposażenie standardoweHEATER40

i HEATER40-115V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Wyposażenie specjalneHEATER40

i HEATER40-115V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Opis HEATER40 HEATER40-115V-UL

Wymiary 340�204�295 mm

Masa 26 kg

Zasilanie AC 230 V AC 115 V

Częstotliwość 50 Hz 60 Hz

Pobór mocy 3,6 kVA 1,7 kVA

Prąd znamionowy 16 A 15 A

Magnetyzm szczątkowy, maksymalnie

2 A/cm

Stopień ochrony IP 54

Kabel zasilania sieciowego 3-biegunowy, długość 1,5 m, na stałe połączony z urządzeniem nagrzewającym

Wtyczka sieciowa Wtyczka z zestykiem ochronnym zgodnaz CEE-7

Trójbiegunowa wtyczka NEMA, typ B

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora do nakładania

HEATER40.LEDGE-20 14�14�280 20 0,4

Zwora uchylna HEATER40.LEDGE-45 30�30�280 45 2

HEATER40.LEDGE-70 50�50�280 70 5,3

Czujnik temperatury

HEATER.SENSOR-1000MM – – 0,05

Pilot zdalnego sterowania

HEATER.REMOTE-CONTROL – – 0,15

Smar plastyczny ARCANOL-MULTI3-250G – – 0,25

Rękawice GLOVE-PRO-TEMP – – 0,15

Pokrowiec HEATER40.COVER – – –

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora do nakładania

HEATER40.LEDGE-15 10�10�280 15 0,25

Zwora uchylna HEATER40.LEDGE-35 25�25�280 35 1,4

HEATER40.LEDGE-60 40�40�280 60 3,4

Page 57: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 55

Dane techniczneHEATER150

i HEATER150-460V-UL

Wyposażenie standardoweHEATER150

i HEATER150-460V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Wyposażenie specjalneHEATER150

i HEATER150-460V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Opis HEATER150 HEATER150-460V-UL

Wymiary 500�290�480 mm

Masa 70 kg

Zasilanie AC 400 V AC 460 V

Częstotliwość 50 Hz 60 Hz

Pobór mocy 8 kVA 9,2 kVA

Prąd znamionowy 20 A 20 A

Magnetyzm szczątkowy, maksymalnie

2 A/cm

Stopień ochrony IP 54

Kabel zasilania sieciowego 3-biegunowy, długość 1,5 m, na stałe połączony z urządzeniem nagrzewającym

Wtyczka sieciowa Wtyczka prądu trójfazowego zgodnaz CEE-3P+N+E-32A

Trójbiegunowa wtyczka NEMA, typ B

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora uchylna HEATER150.LEDGE-45 30�30�350 45 3,2

HEATER150.LEDGE-70 50�50�350 70 7,5

HEATER150.LEDGE-100 70�70�350 100 13

Czujnik temperatury

HEATER.SENSOR-1000MM – – 0,05

Pilot zdalnego sterowania

HEATER.REMOTE-CONTROL – – 0,15

Smar plastyczny ARCANOL-MULTI3-250G – – 0,25

Rękawice GLOVE-PRO-TEMP – – 0,15

Pokrowiec HEATER150.COVER – – –

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora do nakładania

HEATER150.LEDGE-20 14�14�350 20 1,1

Zwora uchylna HEATER150.LEDGE-30 20�20�350 30 1,2

HEATER150.LEDGE-60 40�40�350 60 4,2

HEATER150.LEDGE-85 60�60�350 85 9,5

Page 58: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

56 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Dane techniczneHEATER300

i HEATER300-460V-UL

Wyposażenie standardoweHEATER300

i HEATER300-460V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Wyposażenie specjalneHEATER300

i HEATER300-460V-UL

1) Przeznaczone zgodnie z danymi do łożysk tocznych o minimalnej średnicy wewnętrznej.

Wyposażenie oryginalne Należy używać wyłącznie oryginalne akcesoria FAG.

Opis HEATER300 HEATER300-460V-UL

Wymiary 1045�310�570 mm

Masa 154 kg

Zasilanie AC 400 V AC 460 V

Częstotliwość 50 Hz 60 Hz

Pobór mocy 12 kVA 14,7 kVA

Prąd znamionowy 32 A 32 A

Magnetyzm szczątkowy, maksymalnie

2 A/cm

Stopień ochrony IP 54

Kabel zasilania sieciowego 3-biegunowy, długość 1,5 m, na stałe połączony z urządzeniem nagrzewającym

Wtyczka sieciowa Wtyczka prądu trójfazowego zgodniez CEE-3P+N+E-32A

Trójbiegunowa wtyczka NEMA, typ B

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora uchylna HEATER300.LEDGE-60 40�40�490 60 7

HEATER300.LEDGE-85 60�60�490 85 14

HEATER300.LEDGE-115 80�80�490 115 32

Czujnik temperatury

HEATER.SENSOR-1000MM – – 0,05

Pilot zdalnego sterowania

HEATER.REMOTE-CONTROL – – 0,15

Smar plastyczny ARCANOL-MULTI3-250G – – 0,25

Rękawice GLOVE-PRO-TEMP – – 0,15

Pokrowiec HEATER300.COVER – – –

Część Oznaczenie Rozmiar d1) Masamm mm kg

Zwora uchylna HEATER300.LEDGE-30 20�20�490 30 2,7

HEATER300.LEDGE-45 30�30�490 45 4,5

HEATER300.LEDGE-70 50�50�490 70 10

HEATER300.LEDGE-100 70�70�490 100 19

Wózek transportowy

HEATER300.TROLLEY – – 60

Page 59: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 57

Załącznik Niniejszy załącznik zawiera oświadczenie zgodności nagrzewnic HEATER40, HEATER150 i HEATER300 oraz informacja na temat certyfikatów UL nagrzewnic HEATER40 us (takiej samej konstrukcji jak HEATER40-115V-UL), HEATER150-460V-ULi HEATER300-460V-UL.

Deklaracja zgodności WE Deklaracja zgodności nagrzewnic HEATER40, HEATER150i HEATER300, ilustr. 28.

Ilustr. 28Deklaracja zgodności 00

01A6

F700

01A6

F7

Page 60: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

58 BA 31 Schaeffler Technologies

HEATER40, HEATER150, HEATER300

Certyfikaty UL Dla każdego urządzenia jest dostępny certyfikat UL, patrz tab.

Przyporządkowanie Urządzenie Certyfikat Norma

heater 40 us US 72110394 01 UL 499:2005 R11.09

FAG HEATER 150-460V-UL US 72101830 03 UL 499:2005 R11.09

FAG HEATER 300-460V-UL CU 72131329 01 UL 499:2005 R11.09CAN/CSA C22.2.14-10

Page 61: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies BA 31 59

Page 62: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

60 BA 31 Schaeffler Technologies

Page 63: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia
Page 64: HEATER40, HEATER150, HEATER300 - schaeffler.com · Symbole..... 4 Znaki ... Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu Znaki i ich objaśnienia

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Postfach 126097419 SchweinfurtNiemcy

Georg-Schäfer-Straße 3097421 SchweinfurtNiemcy

Telefon +49 2407 9149-99Faks +49 2407 9149-59E-mail [email protected] www.schaeffler.com/services

Wszystkie dane zostały starannie

przejrzane i sprawdzone. Firma nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za ewentualne

błędy lub nieścisłości. Zastrzegamy sobie

zmiany techniczne.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Wydanie: 2015, październik

Kopiowanie w całości lub w części może

nastąpić wyłącznie po naszym uprzednim

zezwoleniu.

BA31 PL-DMAT

NR

0863

7596

2-00

00 /

BA

31 /

01

/ PL

-D /

201

510.

5 /

Prin

ted

in G

erm

any

by h

ofm

ann