Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

Embed Size (px)

Text of Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  1/21

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  2/21

  CONŢINUTUL LUCRĂRII

  1. PARTEA TEORETICĂ:a) Cuprins

  b) Argument: prezentarea aspectelor teoretice şi practice inperspecti!a importan"ei şi utiliz#rii $n specialitate

  c) Con"inu%ul propriu & zis:

  Clasi'care( caracteristici tenice( ate e catalog *ceme structurale( mo e +unc"ionare Analiza comparati!# a i+eritelor tipuri Concluzii

  ) ,ibliogra'e

  -. AE/E

  0ocumenta"ii tenice( giul e operare şi $ntre"inere( manuale utilizare

  oi e catalog Alte materiale: C0 cu continutul integral al lucrarii 2 3or.oc) 4i

  ppt

  CERI5E:

  6ucrarea se !a e7tine pe 189- pagini( iar pe copert# se !amen"iona tema( specialitatea( numele caniatului( clasa şi anulabsol!irii;

  *cemele şi esenele !or ' inserate $n te7t şi !or a!ea num#r şienumire

   orme e tenoreactare:

  ormat A cm

  ont: Arial 11 sau Times e? Roman 1-( Reactare cu iacritice( pagini numerotate 6ucrarea !a ' elaborata si reactata ini!iual e caniat si !a

  +olosi terminologia speci'ca specialitatii 6egare cu spira Caniatul !a elabora un plan e sus"inere pentru ma7imum 189

  - minute( sub +orma unei prezent#rii Po?er Point sau pagin#?eb.

  2

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  3/21

  CUPRINS

  CUPRINS.................................................................................................................................3

  ARGUMENT...........................................................................................................................4

  1. TRANSMISII MECANICE..............................................................................................5

  1.1. Generalităţi...............................................................................................................5

  1.2. Transmisii prin roţi dinţate.....................................................................................5

  1.2.1. Caracterizare. Rol funcţional ............................................................................5

  1.2.2. Mecanisme cu roţi dinţate.................................................................................6

  1.2.3. Avantajele i dezavantajele transmisiei prin ro i din ate ș ț ț  ..................................6

  1.2.4. Clasificarea roţilor dinţate................................................................................7

  1.2.5. Materiale pentru roţi dinţate.............................................................................7

  1.2.6. lementele !eometrice ale roţilor dinţate.........................................................8

  2. ASAMBLĂRI I ORGANE DE ASAMBLAREȘ .............................................................9

  2.1. Preentare !enerală.................................................................................................9

  2.2. "sam#lări prin pene lon!it$dinale.......................................................................10

  2.%. "sam#lări prin pene paralele...............................................................................13

  2.&. "sam#lări prin pene dis'......................................................................................14

  3. ASAMBLAREA ROŢII DINŢATE................................................................................15

  %.1. "sam#larea prin pene...........................................................................................15

  %.2. Operaţii pre!ătitoare.............................................................................................15

  %.%. "sam#larea roţilor pe ar#ore...............................................................................16

  SĂNĂTATEA I SECURITATEA MUNCII ŞI PSIȘ ...........................................................19

  BIBLIOGRAIE....................................................................................................................20

  3

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  4/21

  "RGU()NT

  (e'anismele '$ roţi dinţate  sunt cele mai utilizate mecanisme în construcţiamodernă de maşini şi aparate.

  !"#$%!#&! #!'$()!*+ ! #('$*(# ,$)'!-& ) %!,#/* /)(# -(*!)'& -!),!#,$!-& #$) %!#&& !$/#+ &*(!-!#&! *(# ) %(),$'$$ (-$& #&%*!+ /) %()-#(* $/# $ &$%!%&.D$) !%&- (-$ %!*$-!-&! !)#&)!:&*(# %!#!%-$!-+ #$) #&%$$! ,& &&%/'$& !

  &*&&)-&*(# ,!)-/#$$ $ )&-&$&! /#!&'&*(# !%-$& ,&$),& ) !#& +/#+ ,& ($"$*$-+'$*& ,& +/#!#& &$-&)-&. P&%'$()!#&! !%&-(#! ,/%& %()%($-&)- *!"/)+-+'$#&! %()-$)/+ ! %!*$-+'$$ !)#&)!:&*(#.

  O #&%$$& !"(*/-+ ) !"#$%!'$& )/ & (!-& !-#$"/$ ,&%;- /)&$ )-;*+#$ ,& !%&&!%/ %;- & -$),& !$ /*- *! #&!*$!#&! !$ #&%$+ ! /)&$ %(-& %/ !-;- !$ !#$ ,&$)%(-/#$*& ,& !"#$%!'$&. A-&* ( !"#$%!'$& #!'$()!*+ -#&"/$& + $& %!#!%-$!-+ #$) /-$*$!#&!/)(# )(#& $ -(*!)'& %/ !:/-(#/* %+#(#! & !$/#+ #&%$$! ,(#$-+ %#&;),/

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  5/21

  1. TR"NS(ISII ()C"NIC)

  1.1. Generalităţi

  T#!)$$$*& &%!)$%& /)- %!#!%-$!-& #$) #!(#-/* ,& -#!)$-& ! $%+#$$ $ #$) #!),!&)-/* &)&-$%?

   

  /)- -/#!'$$*& *! $)-#!#&! ) -#!)$$& #&&%-$ $&$#& $!# /)- /-$*& *!

  $)-#!#& $ $&$#&. S& %()$)& )(-!'$! %/ $),$%&*& 1 &)-#/ $)-#!#&! $ %/ $),$%&*& 2 &)-#/$&$#&! ,$) -#!)$$&.

  S%=&! /)&$ -#!)$$$ &%!)$%& &-& $),$%!-+ ) $.12.1

   T.M. (- $? #('$ %/ #$%'$/)& #('$ %/ &*&&)-& &*!-$%& !/ !#-$%/*!-& @%/#&*& *!)' %!"*/ !)#&)!:&

  < %$*$),#$%& @%/ ,$)'$ ,#&'$ ,$)'$ )%*$)!'$< %()$%&< &*%!-&< !/ %("$)!'$$ !*& !%&-(#!.

  1.2. Transmisii prin roţi dinţate

  1.2.1. Cara'teriare. Rol *$n'ţional

  A)#&)!:&*& /)- %&*& !$ $*& &%!)$& %/ #('$ ,$)'!-& %!#& -#!)$- $%!#&!,& #(-!'$& )-#& ,($ !#"(#$ $ /)- #&%&)- /-$*$!-& ) %()-#/%'$! #&,/%-(!#&*(# ,& / &)!*) -#!)$$$*& !/-(("$*&*(# $ -#!%-(!#&*(# *! !$)$ /)&*-& /-$*!:& -&=)(*($%& !$)$!#$%(*& $ ,$) $),/-#$! !*$&)-!#+ &-%.

  A)#&)!:/* & &%!)$/* %/ #('$ ,$)'!-& %!#& &-& *! -#!)$-&! ,$#&%-+ $(#'!-+ ! $%+#$$ ,& #(-!'$& ,& *! /) !#"(#& %(),/%+-(# @1 *! /) !#"(#& %(),/ @2.

   Roţile dinţate sunt organe de maşini %!#& !/ *! $$! *(# ,$)'$ ,$/$ ) (,#&/*!- & /#!&'&*& -&(#&-$%& )/$-& /#!&'& ,& #(-((*$#&.

  5

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  6/21

  R(!-! ,$)'!-+ ()-!-+ & !#"(#&*& %(),/%+-(# & )/&-& pinion $ & #(-&-& %/

  -/#!'$! !/ $-&! /)=$/*!#+ $!# #(!-! ,$)'!-+ %(),/+ ()-!-+ & !#"(#&*& %(),/ &

  #(-&-& %/ -/#!'$! @$-&! /)=$/*!#+ .

  P#(%&/* %()-$)// ,& %()-!%- )-#& ,$)'$$ #('$*(# %():/!-& !*& /)/$ !)#&)!: )&,&! !$/#+#$$ $%+#$$ )&)-#/-& ! %&*(# ,(/+ #('$ ,$)'!-& & )/&-& an!renare.

  D$) /)%- ,& &,& /)%'$()!* !)#&)!:&*& (- $ +#'$-& ) -#&$ %!-&(#$$? angrenaje de viteză - ,&-$)!-& %/-$$*(# ,& $-&+ #&,/%-(!#&*(# ,& $-&+

  -/#"(#(/*(!#&*(# ,& !$() &-% &*& $$), %!#!%-$!-& ,&? (,/*& $%$ $$:*(%$$ /)%'$()!#& *$)+ #!(#- ,& -#!)$-& %()-!)- $-&& $$%&!#$ $ (!#-& !#$

  angrenaje de divizare < &)-#/ !!#!-& ,& +/#+ $ ) &)!* &)-#/ !!#!-& ,& #&%$$& !)#&)!:& %!#!%-$!-& ,&?

  (,/*& $%$ $ $:*(%$$ (*$%$-+#$ #&,/& #&%$$& %$)&!-$%+ #$,$%!-+

  angrenaje de forţă  &)-#/ !$)$ ,& #$,$%!- *!$)(!#& &-% !)#&)!:& %!#!%-$!-& ,&?

  (,/*& $:*(%$$ $ !#$ #&$-&)'+ !#& *! !#%$)$ ,$)!$%& %()-!%- "/) ) !)#&)!#& &*/)$&! $ )+*'$& ,$)'$*(#.

  A)#&)!:/* (!-& -#!)$-& $%!#&! ) !"&*& &)/#$.

  1.2.2. (e'anisme '$ roţi dinţate

  >) /)%'$& ,& #!,/* ,& %(*&$-!-& & ,&(&"&% -#&$ -$/#$ #$)%$!*& ,&&%!)$& !/ -#!)$$$ %/ #('$ ,$)'!-&? 1 &*&&)-!#& 2 $*& $ 3 %(*&&.

  Un me'anism elementar  '$ roţi dinţate ,&)/$- $*/ $ an!renaj  &-& (#!-

  ,$) două roţi ) !)#&)!#& $ un element suport-axe H  %!#& !-$!*$&!+ !&*& #('$*(# $&)'$)& %()-!)-+ ,$-!)'! ,$)-#& !%&-&!.

  1.2.%. "+anta,ele i dea+anta,ele transmisiei prin ro i din ateș ț ț

   Avantajele" #!(#- ,& -#!)$-& %()-!)- ,/#!"$*$-!-& $ $/#!)'+ ) /)%'$()!#& $ &*(!-!#& %!!%$-!-& (#-!)-+ #$,$%!-+ ,&%$ ,$&)$/)$ $ !"!#$- #&,/& -#!)$-&! /-$$ )-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  7/21

  < /)%'$()!#&! %/ ((- *! $-&& #$,$%!-&< #!(!#-& ,& -#!)$-& ,$%#&-& @)/+#/* ,$)'$*(# &-& /) )/+# )!-/#!*.< -&=)(*($& #&-&)'$(!+ $ %(- #$,$%!-.

  1.2.&. Clasi*i'area roţilor dinţate

  ! D/+ (#! /#!&'&$ ,!)-/#!-&? #('$ ,$)'!-& %$*$),#$%& #('$ ,$)'!-& %()$%& #('$ ,$)'!-& &*%!-&.

   " D/+ (#$&)-!#&! ,$)'$*(#? #('$ ,$)'!-& %/ ,$)'$ ,#&'$ #('$ ,$)'!-& %/ ,$)'$ )%*$)!'$ #('$ ,$)'!-& %/ ,$)'$ I) !/ #('$ ,$)'!-& %/ ,$)'$ %/#"$.

  % D/+ ($'$! /#!&'&$ ,!)-/#!-&? #('$ ,$)'!-& %/ ,!)-/#+ &-$(!#+ #('$ ,$)'!-& %/ ,!)-/#+ $)-$(!#+.

  , D/+ (#! %/#"&$ *!)%/#$*(#? #('$ ,$)'!-& %/ #($* &(*&)-$% #('$ ,$)'!-& %/ #($* )&&(*&)-$% @%$%*($,!* ) !#% ,& %%.

   $. 2 R('$ ,$)'!-& %$*$),#$%& $. 3 R('$ ,$)'!-& %()$%&

  1.2.-. (ateriale pentr$ roţi dinţate

  R('$*& ,$)'!-& & (- %()-#/$ ,$)-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  8/21

  < R(!-! %(),/%+-(!#& /)%'$()&!+ ) %(),$'$$ !$ #&*& ,&%;- #(!-! %(),/+ ,&%$-#&"/$& + $& &&%/-!-+ ,$)-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  9/21

    pt  J !/* #()-!*  p# J !/* ,& "!+  st  J !#%/* ,& ,$$!#& #()-!* !* ,$)-&*/$  et J !#%/* ,& ,$$!#& #()-!* !* (*/*/$

  2. "S"(4LĂRI I ORG"N) 5) "S"(4L"R)Ș

  2.1. Preentare !enerală

  A!"*!#&! &-& (! $! ,& #&/)$/)& )-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  10/21

  A!"*+#$*& )&,&()-!"$*& & %!#!%-$&!+ #$) !-/* %+ )/ & (- ,&()-! +#+,&-$(#!#&! %&* / $) ! /)/$! ,$)-#& &*&&)-&*& !!"*+#$$. L! !!"*+#$*& #$) #&!#& (# !ț ț,& #&%!#& %& !!#& )-#& %&*& ,(/+ /#!& & %#&&!+ ( #&$/)& ,& %()-!%-. C;),ț,&(#! $$*& /#!& &*(# ) %()-!%- /)- &*!-$%& !!"*!#&! &-& ,&()-!"$*+. D!%+ !!# $ț ț ș,&(#! $$ *!-$%& !!"*!#&! ! $)-#! ) %!-&(#$! !!"*+#$*(# )&,&()-!"$*&.ț

  2.2. "sam#lări prin pene lon!it$dinale

   !enele longitudinale J (#!)& ,& !!"*!#& ,&()-!"$*& %!#& -#!)$- (&)-& ,&-(#$/)& J & (*(&% *! $!#&! & !#"(#$ ! #('$*(# ,$)'!-& #('$*(# ,& %/#&! !/ ,& *!)'&$%/*!:&*(# (*!)'$*(# &-%.

   "sam#lările prin pene longitudinale  /)- !!"*+#$ ,&()-!"$*& ,& -$ !#"(#& J  "/-/% ,&-$)!-& -#!)$-$$ /)&$ $%+#$ ,& #(-!'$& $ ! /)/$ (&)- ,& -(#$/)& $ /)&(#$=$,+#$$ ,&*!+#$$ !$!*& ! "/-/%/*/$ !'+ ,& !#"(#&. O#!)/* ,& !!"*!#& &-& !)!()-!-+ )-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  11/21

  $. 5Pene lon!it$dinale '$ str6n!ere 7de *i8are9 & %*!$$%+ )?

  înalte& denumite şi înclinate @$. 6!  *!-& @$. 6" %()%!& @$. 6%  &)&*& -!)&)'$!*& & ()-&!+ &%=$? !)+ $ %()-#!!)+ @$. 6,.

  $. 6

  P(- $ %/ !/ +#+ %+*%;$ @)! %+*%;$/* //#;), ()-!#&! $ ,&()-!#&! /)--!),!#,$!-&. L! &)&*& )!*-& %/ %!&-&*& #(-/):$-& @$/#! 7! %!)!*/* ,$) !#"(#& !#& (#!$ ,$&)$/)$*& &)&$ ()-!#&! ("'$);),/

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  12/21

  L!  penele paralele (&)-/* ,& -(#$/)& & -#!)$-& #$) &'&*& *!-!*& !*&!%&-(#! :(%/* #!,$!* $$), #&+/- )-#& !'! /$(!#+ ! &)&$ $ /),/* %!)!*/*/$ ,$)

   "/-/%. S& &&%/-+ %/ %!&-&*& ,#&-& !/ #(-/):$-& @$/#$*& 11 $ 12.ș

   $.11 $. 12

  >) /)%'$& ,& #(*/* *(# /)%'$()!* &)&*& !#!*&*& & !#- )? ("$)/$-& ,& =$,!#& $ ("$*&.

   !enele paralele o#işnuite  & )-#&"/$)'&!+ &)-#/ -#!)$-&! (&)-/*/$ ,&-(#$/)& %;), "/-/%$$ /)- $!'$ ) ,$#&%'$& !$!*+. >) %!/* $&&*(# ("$*& J ) ,$#&%'$&!$!*+ J & (*(&%  penele de g'idare %!#& & $&!+ & !#"(#& #$) $)-&,$/* /)(# /#/"/#$ @$/#! 13.

  $. 13L/)$&! &)&*(# ,& =$,!#& & !*&& ) /)%'$& ,& ,&*!!#&! )&%&!#+ ! "/-/%/*/$.

  (*($#&! /#/"/#$*(# -#&"/$& *$$-!-+ *! %!/#$*& -#$%- )&%&!#& &$-&)'! +/#$*(# $%(#;),/*- #&$-&)'! *! ("(&!*+ ! !#"(#$*(#.

   !enele paralele & (*(&% & %!#+ *!#+ ) %()-#/%'$! ,& !$)$ !;), !!)-!:/*)&(!*$+#$$ "/-/%/*/$ %(!#!-$ %/ &)&*& *()$-/,$)!*& ()-!-& %/ -#;)&.

   "sam#lările prin pene montate fără str%ngere @$. 2.2 -#!)$- !#%$)! #$) %()-!%-

  ,$#&%- )-#& !#"(#& $ !)+ $ ) %()-$)/!#& *! "/-/%. A%&-& !!"*+#$ (- (*($  pene paralele cu capete rotunde @$. 2.2 ! !/ cu capete drepte ( $. 2.2 " $!-& ) %!)!*/* ,$)!#"(#& +#+ /#/"/#$ @$. 2.2 ! !/ %/ /#/"/#$ @$. 2.2 ". A%&!-+ /*-$+ !#$!)-+ @$.2.2 " /-$*$&!+ ,(/+ /#/"/#$ &)-#/ ! &$-! /*&! &)&$ ,$) *(%! !/#! $*&-!-+ ,& *!$:*(%/* &)&$ (*($), &)-#/ &-#!&! &$ ,$) *(%!/* ,$) !#"(#& #$) )/#/"!#&! /)/$-$- $*&-!-.

  A*-& -$/#$ ,& &)& /-$*$!-& *! !%&-& !!"*+#$ /)- &)&*& ,$% @$. 2.2 % $ &)&*&%$*$),#$%&. A!"*+#$*& #$) &)& *()$-/,$)!*& ()-!-& +#+ -#;)& /)- %&*& !$ )-;*)$-&) %()-#/%'$! ,& !$)$ $$), $/#& ) /)%'$()!#& !;), ( ()-!#& $ ,&()-!#& $*& $!$/#;), %(!$!*$-!-&! $&&*(# !!"*!-&.

  12

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  13/21

    ! " %$. 2.2 A!"*+#$ #$) &)& ()-!-& +#+ -#;)&

  D$) !%&!-+ %!-&(#$& !% !#-& !!"*+#$*& #$) &)& !#!*&*& &)& ,$% $ &)&%$*$),#$%& @$/#! 10?

  $/#! 10#9 5e !idare 7*ără prestr6n!ere9 @$/#! 2. Pene paralele: 

  < O"$ )/$-& @$. 2ș< D#&-& @$. 3

    $.2 $.3P&)&*& !#!*&*& !/ & &*& (/& !#!*&*&. E(#-/* & -#!)$-& )/!$ & & &*& *!-!*&ț ț

  +#+ &&%- ,& +)!#&.U)&(#$ & $&!+ & !#"(#& %/ !:/-(#/* /#/"/#$*(#. S& %!*%/*&!+ *! &* %! &)&*&ș

  )%*$)!-& %;), -#!)$- &(#-/* )/!$ & & &*& *!-!*&.țC;), &-& )&%&!#+ ( !$ !#& %!!%$-!-& ,& -#!)$-& & (*(&% ,(/+ !/ -#&$

   &)& ()-!-& & !#"(#& ) !%&*! $ *!) $ ,&%!*!-& %/ 120 #!,&.ș șL/)$&! !#($!-$+ ! &)&$ &-& ,& @11H.13 ,.

  2.%. "sam#lări prin pene paralele

  A!"*+#$*& #$) &)& !#!*&*& & /-$*$&!+ & %!#+ *!#+ ) %()-#/%'$! ,& !$)$ &)-#/ ! -#!)$-& (&)-& ,& -(#$/)& $%$

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  14/21

   (#! A (#! B (#! C

  $. 2.3 A!"*+#$ #$) &)& !#!*&*&

  P&)&*& !#!*&*& & &&%/-+ ,$) OL 6O @#&%(!),!- #$) -!),!#, !/ ,$) !*-& ('&*/#$.A!"*+#$*& #$) &)& !#!*&*& & %*!$$%+ ,/+ #(*/* /)%'$()!* ) asam#lări fixe $

  asam#lări mo#ile.L! !!"*+#$*& $& @+#+ ,&*!+#$ #&*!-$& )-#& "/-/% $ !#"(#& & /-$*$&!+ &)&

   !#!*&*& $!-& +#+ /#/"/#$.L! !!"*+#$*& ("$*& @%/ ,&*!+#$ !$!*& !*& "/-/%/*/$ !'+ ,& !#"(#& & (*(&%

   &)& !#!*&*& $!-& %/ /#/"/#$ @. $. 2.2 ".

  2.&. "sam#lări prin pene dis'

  D&)/$#&! &)&*(# (*($-& *! !%&-& !!"*+#$ $)& ,& *! (#! ,& &&)- ,& ,$% !!%&-(#!. P!#-&! $)$(!#+ ! &)&$ & $)-#(,/%& )-#

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  15/21

  • C/ &%'$/)& ,#&-/)=$/*!#+

  $.5 !enele disc )&%&$-+ &&%/-!#&! /)/$ %!)!* !,;)% ) !#"(#$ ,$) !%&- (-$

  (*($),/) !!#+ ,& !%&!-! &)&*& *()$-/,$)!*& ()-!-& %/ -#;)& -#!)$- (&)-& ,& -(#$/)& #&*!-$ $%$.D&!!)-!:/* &)!* !* &)&*(# %/ -#;)& %()-+ ) *+"$#&! J %/ -#&%&! -$/*/$ J !-#;)$$ $)$'$!*& %! /#!#& ! !%'$/)$$ !#%$)$*(# !#$!"$*&.

   *a penele longitudinale montate fără str%ngere  )/ & )-;*)&% ,&!!)-!:&*&&)'$()!-& &$-;), -(-/$ *+"$#&! #&$-&)'&$ *! ("(&!*+ ! !!"*+#$$ $ $$), )&%&!#+ ($!#& /*$&)-!#+ !$!*+ ! $&&*(# !!"*!-&.

  P&)&*(# -!)&)'$!*& )/ *& /)- #(#$$ !%&-& ,&!!)-!:& ,$) %!#& %!/+ &#&%(!),+ (*($#&! !%&-(#! *! !#"(#$$ %/ ,$!&-#& !#$ %!#& /)%'$()&!+ ) %(),$'$$ #&*&

   &)&*& -!)&)'$!*& *+"&% )+ J *! &* %! $ %&*&*!*-& &)& %/ -#;)& J #&$-&)'! *!("(&!*+ ! !!"*+#$$ #$) %!)!*&*& ,& !)+.

  15

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  16/21

  C!*%/*/* /)&$ !!"*+#$ #$) &)& *()$-/,$)!*& & (!-& ,&+/#! ,/+ /#+-(!#&!%=&+?

  ) /)%'$& ,& ,$!&-#/* !#"(#&*/$ & !*& ,$) -!),!#,&*& ,$&)$/)$*&-#!)!*& ! &)&$ " J *+ $&! &)&$ $ = J )+* $&! &)&$ț ț

  *! &)&*& %/ -#;)& & (!-& ,&-$)! (&)-/* ,& -(#$/)& & %!#&

  -#&"/$& +

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  17/21

  %.%. "sam#larea roţilor pe ar#ore

  S& #&!*$&!+?  & /#!&'& %$*$),#$%&

   & /#!&'& %()$%&.

  A!"*!#&! #( $*(# ,$) !-& & !#"(#$ & #&!*$&!+ %/ !:/-(#/* /#+-(!#&*(# (#!)& ,&ț ț! $)+?ș

  cu pană şi piuliţa @!$/#!#&! (-#$! ,&*!+#$$ !$!*& & !%& %/ !$"+ $ $/*$'+

   prin caneluri şi piuliţă @!$/#!#&! (-#$! ,&*!+#$$ !$!*& & !%& %/!$"+ $ $/*$'+

  cu pană pe con şi asigurată cu piuliţă @%&)-#!#&! & !%& & %() prin str%ngere cu şuru#uri de gulerul ar#orelui @%&)-#!#&! & #&!*$&!+ &

  !*&!: %$*$),#$% prin ajustaj aderent sau #locat şi fixat axial cu un şuru# sau cu un ştift 

  @%&)-#!#&! & !%& & %!+-/* %$*$),#$% !* !#"(#&*/$.E-!&*& ,& !!"*!#& ! #('$$ & !#"(#& /)-? & ()-&!+ !)! ) %!)!*/* !#"(#&*/$ @*! !!"*!#&! %/ !)+ & $)-#(,/%& #(!-! ,$)'!-+ & /#!!'! %$*$),#$%+ ,& %&)-#!#& ! !#"(#&*/$ & $&!+ #(!-! & !#"(#&?

  M()-!#&! #('$$ ,$)'!-& & !#"(#& %/ !:/-(#/* /)&$ "/%&

  D$($-$ &)-#/ #&!#&! #('$*(# ,$)'!-& & !#"(#&L! &)&*& *()$-/,$)!*& ()-!-& %/ -#;)& /#!&'&*& !%-$& /)- !'! /$(!#+

   J )%*$)!-+ %/ 1?100 J $ !'! $)$(!#+ )-#& &'&*& *!-!*& !*& &)&$ $ %!)!*/* ,& !)+&$-;), :(%/#$ !% &%&'$& &)&*& -!)&)'$!*&. C! /#!#& ! ()-+#$$ #$) "!-& & ("'$)& (

  !!"*!#& %!!"$*+ + #&$! (#'&*& !$!*&. S& (*(&% )/!$ *! -/#!'$$ $%$ $ &,$$ %;), )/

  17

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  18/21

  & $/) %(),$'$$ && ,& %(!$!*$-!-& ,&(!#&%& J #$) "!-& &)&$ J & #(,/%& (,&!!#& ! $&&*(# !!"*!-&.

  C!)!*/* ,& !)+ ,$) !#"(#& &-& &&%/-!- #$) #&!#& %/ #&+ ,$% $!# %!)!*/* ,$) "/-/% & &&%/-+ #$) (#-&!#& !/ *! #(,/%'$$ ,& $& !#& #$) "#(!#&.

  S%=&& ,& !!"*!#& ! #('$*(# ,$)'!-& & !#"(#$?

  ! < #$) !)+ " < #$) "(*'/#$% < #$) /#/"/#$ !/ -$-/#$, < #$) !#"(#& %!)&*!- $ $/*$'+.

  D&&%-& !+#/-& *! !!"*!#&! #('$$ ,$)'!-&?! < !*&!: $)%(#&%- &&%/-!-

   " < ,&(#!#&! #('$$ ,$) %!/! (#'&$ ,& -#;)&% < !!"*!#& -#;"+, < %()-!%- )&&-!).

  O!'$$*& #$)%$!*& %!#& & #&!*$&!+ *! !!"*!#&! #('$$ /)-?  #&+-$#&! #('$$ ! !#"(#&*/$ $ ! %!#%!&$ ) %!#& & ()-&!+ !!"*!#&! #('$$ & !#"(#& $$%!#&! !!"*+#$$.

  P#&+-$#&! #('$$ ! !#"(#&*/$ $ ! %!#%!&$ $$%!#&! #($*/*/$ #('$$ $$%!#&! #/($-+'$$ /#!&'&*(# ,$)'!-& $$%!#&! #&%-$*$)$!#$-+'$$ !#"(#&*/$ $$%!#&! -+#$$ $ !&%-/*/$ %!)!*/*/$ ,& !)+ %/#+'!#&! "!/#$*(# ,& & !#$)$*& ,$)'$*(# $ !*& %!)!*/*/$ ,& !)+ $$%!#&! &)&$ $ ! %!)!*&*(# ,& /)& +*!#&! $ /%!#&! #('$$ ,$)'!-& $$%!#&! #&%$$&$ ,$&)$()!*& $$%!#&! ,$-!)'&$ ,$)-#& !& $$%!#&! !#!*&*$/*/$ ,$)-#& !&

  18

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  19/21

  $$%!#&! !!"*+#$$ $$%!#&! ()-+#$$ $$%!#&! !)#&)+#$$

  a9 ;eri*i'area montării roţilor dinţate

  1 < !#"(#& 2 < #$& 3 < !+ ,& %()-#(* 4 < %(!#!-(# 5 < #(!-+ ,$)'!-+ 6 < %!*$"#/ 7 < !*!-(# 8 J %(!#!-(# 

  #. ;eri*i'area an!renării$$%!#& %/ !:/-(#/* &-&*(# ,& %()-!%-?! < !-! ,& %()-!%- %&)-#!*+

   " $ % < ()-!: )&%(#&/)+-(# 

  Q(%/#$*& *!-!*& $ %&*& #!,$!*& -#&"/$& + !$"+ !*(#$ (-$&. E*& !/ %! &&%- #&!#&!*/"#$$!)-/*/$ $ #$!#&! #('$*(# ) -$/* /)%'$()+#$$ $!# ) $)!* //#! ,$)'$*(# ,&&%-!#&!*!+#&*(# $ ),($#&! !#"(#$*(#.

  Q(%/* ,$)-#& *!)%/#$*& #('$*(# ,$)'!-& ) !)#&)!#& & (!-& $$%! #&*;), #('$*&%():/!-& *! ,$-!)'! -&(#&-$%+ ,$)-#& !& $ ,&-$);), :(%/* -(-!* #$)-#) #!%-$%+ %!*$-!-&! !)#&)+#$$ & !#&%$!+ $ ,/+ ((-/* #(,/? ((- #&! !#& < (#$ ,& &&%/'$& !/ ,& ()-!#& ! #('$*(# ,$)'!-& ((- /)$(# < ()-!#& $ /)%'$()!#& %(#&%-+ ((- /*!- < #('$ &%&)-#$%& ;:;$- /-)$% $ (%/#$ < ! !#& $ #($* )&/)$(# %;#';$- < !$-+'$ & #($*/* ,$)'$*(#.

  SĂNĂT"T)" I S)CURIT"T)" (UNCII

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  20/21

  % + )/ #(%&,&& *! %(!-&! ,$) /)%'$/)& *! (,$$%!#&! %=$"!#&! !/)*+-/#!#&! !#"$-#!#+ ! ,$($-$&*(# ,& &%/#$-!-& #(#$$ ) &%$!* !*& !$)$*(# !!#!-/#$$/)&*-&*(# $)-!*!'$$*(# -&=)$%& $ %*+,$#$*(# $ + /-$*$&& %(#&%- !%&-& ,$($-$&

  , + %(/)$%& $&,$!- !)!:!-(#/*/$ $!/ */%#+-(#$*(# ,&&)!'$ (#$%& $-/!'$& ,&/)%+ ,&#& %!#& !/ (-$& )-&&$!-& + ( %()$,& /) $%(* &)-#/ &%/#$-!-&! $

  +)+-!-&! */%#+-(#$*(# #&%/ $ (#$%& ,&$%$&)'+ ! $-&&*(# ,& #(-&%'$&& + $ )/&!%+ $ + #&&%-& #&&,$*& *&$*!'$&$ ,$) ,(&)$/* &%/#$-+'$$ $

  +)+-+'$$ ) /)%+ $ +/#$*& ,& !*$%!#& ! !%&-(#! + ,&! #&*!'$$*& (*$%$-!-& ,& %+-#& $)&%-(#$$ ,& /)%+ $ $)&%-(#$$ !)$-!#$.

  S& (# #&&%-! )(#&*& ,& -&=)$%! &%/#$-+'$$ /)%$$ $ )(#&*& ,& #&&)$#& $-$)& ! $)%&),$$*(# &%$$%& */%#+#$*(# ,&? #&*/%#!#&! &-!*&*(# %/ !:/-(#/* !$)$*(# /)&*-& *+%+-/$&$ /,!#&! $ -+$&! %/ !& $ !#% &*&%-#$% #&%/ $ /#+-(!#&*& +/#$&%$$%& #&!#!'$$*(#?

  < *! ,&()-!#&! $ ()-!#&! /-$*!:&*(# &%=$! ! */%#! /" %(),/%&! /)/$ !$-#/!/ & ,& &%=$+

  < /)&*-&*& $ ,$($-$&*& ,& #$,$%!- @$)%$/#$ !%!#!*& (,/#$ #/*!)-& &-% /-$*$!-&

  ,& &%=$! ,& #&!#!'$$ -#&"/$& + $& ) -!#& "/)+< ,/+ -$)!#&! #&!#!'$$*(# !$)! )/ ! $ /+ ) /)%'$/)& )!$)-& ,& ()-!#&!

  -/-/#(# ,$($-$&*(# ,& #(-&%'$&< ) )%+$*& ) %!#& & !*+ $ & ,&#&&!+ !&*& %/ *$%=$,& $)*!!"$*& &-&

  $)-$ /!-/* !/ !%%&/* %/ (% ,&%=$.  >) %(/* &*$$)+#$$ $%(*/*/$ ,& !%%$,&)-!#& *! *(%/* ,& /)%+ &-& )&%&!# + &#&&%-& /#+-(!#&*& +/#$ $ #&/*$ #$)%$!*&?

   < >"#!%!$)-&! ,& */%#/ -#&"/$& + $& "$)& -#;)+ & %(# !)&-&*& ,& !&&)&! "$)& -#;)& $!# =!$)&*& )%=&$!-&

  < U)&*-&*& ,& ;)+ !%'$()!-& &*&%-#$% !/ )&/!-$% (# $ #&+/-& %/ ,$($-$&$/#& &)-#/ $!#&! %/*&$ #&%/ $ %/ ,$($-$& %!#& + $&,$%& /)%'$()!#&! *(# )&%(!),!-+

  < P&)-#/ #(-&%'$! (-#$! &*&%-#(%/-+#$$ #$) -&)$/)$ !%%$,&)-!*& ,& !-$)& -(!-&!$)$*&

  20

 • 8/18/2019 Proiect_Asamblarea RD Prin Pene

  21/21

  6. G=&(#=$/ N. .!. ransmisii pin angrenaje. ,lemente de proiectare E,$-/#!O#$()-/#$ /)$$-!#& T$$(!#! 1997.

  7. N$%(!#+ I. .!.  /azele proiectării transmisiilor mecanice E,$-/#! ,& &-T$$(!#! 1996

  8. R+,/*&%/ G=. .!. < >),#/!# ,& #($&%-!#& ) %()-#/%'$! ,& !$)$ (* II

  E,$-.T&=)$%+ B/%/#&-$ 19869. P!$$ G=. S-& N. L!!# D. O#!)& ,& !$)$ $ &%!)$& M!)/!* &)-#/ %*!!

  ! I ! E,$-/#! D$,!%-$%+ $ P&,!($%+ 1985ș10. P!&*&%/ D. .!. < O#!)& ,& !$)$. E,$-. D$,!%-$%+ $ P&,!($%+ B/%/#&-$ 1985

  /"$)$)$ E,$-/#! D$,!%-$%+ $ P&,!($%+ B/%/#&-$ 1980.11. S!/ L. J A)#&)!:& (* I $ II E,$-.T&=)$%+ B/%/#&-$ 1970  Organe de maşini& vol..d& "ngrenaje. Reductoare (colecţie de +"+0 E,. T&=)$%+

  B/%/#&-$ 1999.  O#!)& ,& !$)$ J S-!),!#,& $ %(&)-!#$$ E,$-/#! T&=)$%+ B/%/#&-$ 1972.  .$$&,$!.(# .#&$&*$&.#( .,$,!%-$%.#(

  21

  http://www.wikipedia.org/http://www.regielive.ro/http://www.didactic.ro/http://www.wikipedia.org/http://www.regielive.ro/http://www.didactic.ro/