Click here to load reader

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO - · PDF file- potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy, - rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO - · PDF file- potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego...

PROGRAM

DORADZTWA ZAWODOWEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAAMI

INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W MIDZYRZECU PODLASKIM

Wybierz zawd , ktry lubisz a nigdy nie bdziesz musia pracowa

- KONFICJUSZ

Jeli nie wiesz dokd idziesz , pewnie tam nie dojdziesz

- WINSTON GROOM

Nie ma pracy , ktra nie zawieraaby w sobie radoci , tajemnic i zachty

- WADIMIR LINDEBERG -

OPRACOWA ZESP :

Justyna Wyszyska Karoska

Dorota Oponowicz

Zofia Ostapowicz

Monika Torbicz

PODSTAWY PRAWNE :

- Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( Dz. U. nr 95 poz.

425 z pniejszymi zmianami ) ,

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. 1982 nr 3

poz. 19 z pniejszymi zmianami ) ,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Owiatowe ( Dz. U. z 2017 , poz.

59 ),

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w

publicznych przedszkolach , szkoach i placwkach ( Dz. U. 2017 , poz. 1643 ) ,

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w

sprawie ramowych planw nauczania dla publicznych szk (Dz.U. 2017 poz.

703 ) ,

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w

sprawie szczegowej organizacji publicznych szk i publicznych przedszkoli (

Dz. U. z 2017 , poz. 649 ) ,

- Rozporzdzenie Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia

oglnego dla szkoy podstawowej ( Dz. U. z 2017 , poz. 356 ) ,

- Strategia Rozwoju Ksztacenia Ustawicznego do roku 2010 przyjta przez

Rad Ministrw 8 lipca 2003 roku jako jeden z priorytetw uznaje tworzenie

zasobw informacyjnych w zakresie ksztacenia ustawicznego i rozwoju zasobw

doradczych.

- Memorandum dotyczce ksztacenia ustawicznego , uchwalone przez Komisj

Europejsk w 2000 roku jako jedno z 6 gwnych zaoe wymienia zalecenie

dotyczce profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniw w zakresie planowania

kariery zawodowej.

- Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 maja 2004 roku 9286/04 to

najwaniejszy do tej pory dokument wydany przez Uni Europejsk dotyczcy

poradnictwa zawodowego Wszyscy obywatele Europy powinni mie dostp

do usug zwizanych z poradnictwem , informacj zawodow i planowaniem

kariery na kadym etapie swojego ycia . Raport pokazuje , e edukacja

ustawiczna powinna siga daleko poza dotychczasow praktyk , wystpujc

w krajach europejskich. Ksztacenie ustawiczne suy uzupenianiu ,

aktualizowaniu wiedzy , przekwalifikowaniu oraz uatwieniu awansu

zawodowego dorosym.

WSTP :

Program Doradztwa Zawodowego obejmuje og dziaa

podejmowanych przez szko w celu przygotowania uczniw do wyboru zawodu

, poziomu i kierunku ksztacenia. Jest skierowany do uczniw , ich rodzicw i

nauczycieli . Uczniowie , ktrzy kocz szko podstawow i gimnazjum staj

przed trudnym wyborem szkoy oraz kierunku dalszego ksztacenia w szkole

ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej . Podjcie decyzji o wyborze zawodu

jest trudnym etapem w ich yciu. Wane wic jest wyposaenie modziey w

umiejtnoci przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczcych wyboru zawodu ,

ktra rzutowa bdzie na cay przebieg kariery zawodowej modego czowieka.

W zwizku z tym ucze powinien pozna siebie , swoje zainteresowania i

predyspozycje zawodowe , wiat zawodw i rynek pracy , moliwoci

uzyskiwania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami

zawodowymi , zaplanowa swoj ciek edukacyjno zawodow oraz pozna

zagadnienie uczenia si przez cae ycie , aby mg dokona prawidowego i w

peni wiadomego wyboru. Opierajc si na zainteresowaniach oraz mocnych

stronach kadego ucznia naley ukierunkowa go na wybr dalszego ksztacenia

i przygotowa do podjcia trafnej i wiadomej decyzji o wyborze zawodu.

Stworzony w szkole WSDZ ma pomc uczniom w tych zakresach oraz w

przygotowaniu do wejcia na zmieniajcy si rynek pracy oraz w zagodzeniu

startu zawodowego . Ucze ma moliwo dostpu do usug doradczych , w celu

wsplnego rozwizania problemw edukacyjno-zawodowych , poniewa to

wanie rodowisko szkolne odgrywa szczegln rol w ksztatowaniu decyzji

zawodowej uczniw w szkole podstawowej , gimnazjum a potem szkole

ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.

Proponowane w programie dziaania pozwol uczniowi na lepsze

przyjrzenie si swojej osobie , analiz swoich mocnych stron , zainteresowa a

take cech osobowociowych wanych przy podejmowaniu decyzji

zawodoznawczych . Zajcia maj dostarczy modziey oraz ich rodzicom wiedzy

pozwalajcej na wiadomy wybr dalszego ksztacenia oraz podjcia decyzji

dotyczcych wyboru zawodu.

PODSTAWOWE POJCIA Z ZAKRESU DORADZTWA i PORADNICTWA

ZAWODOWEGO :

Poradnictwo zawodowe :

Dugofalowe i wieloetapowe dziaania wychowawcze , towarzyszce jednostce

w trakcie jej rozwoju zawodowego . Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i

dorosym w planowaniu , tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej , przynoszcej

jednostce satysfakcj i zawodowy sukces.

Orientacja zawodowa :

Dziaania wychowawcze szkoy , rodzicw i innych osb , grup i instytucji

majce na celu przygotowanie modziey do planowania kariery zawodowej ,

ktrych wanym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru

zawodu i szkoy.

Doradztwo zawodowe :

wiadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub

praca w formie indywidualnej porady zawodowej , poprzez analiz pola

problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych , podawanie

wskazwek , sugestii oraz instrukcji.

Doradca zawodowy :

Osoba udzielajca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad

zawodowych , modziey i osobom dorosym w wyborze zawodu , kierunku

ksztacenia i szkolenia , uwzgldniajc ich moliwoci psychofizyczne i sytuacj

yciow a take potrzeby rynku pracy oraz moliwoci systemu edukacyjnego ,

wsppracujc z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej

uczniw oraz wykorzystujc w tym celu wiedz o zawodach , znajomo

psychologicznych i pedagogicznych technik , diagnoz rynku pracy oraz

techniczne rodki przekazywania informacji zawodowej.

Informacja zawodowa :

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji

zawodowych oraz zwizanych z zatrudnieniem . Zakres treci , metod i kanau

przekazywanych informacji s dostosowane do etapu rozwoju zawodowego

jednostki oraz rodzajw podejmowanych decyzji.

Celem doradztwa zawodowego w klasie VII szkoy podstawowej bdzie

przygotowanie uczniw do odpowiedniego planowania cieki swojej kariery i

trafnego podejmowania decyzji dotyczcych wyboru kierunku dalszej nauki.

CELE OGLNE :

1. Organizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej i gimnazjum.

2. Przygotowanie uczniw do podjcia trafnej decyzji o dalszej nauce w

szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej , wyboru typu szkoy ,

kierunku dalszej edukacji ,

3. Poznanie samego siebie - wasnych zdolnoci , zainteresowa , mocnych

stron , umiejtnoci , predyspozycji zawodowych , kompetencji

spoecznych ,

4. Przekazywanie wiedzy o zawodach , moliwych ciekach edukacji oraz

ofercie edukacyjnej szk ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ,

5. Analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy ,ksztatowanie

gotowoci do wejcia na rynek pracy ,

6. Wspieranie uczniw w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i

zawodowych ,

7. Rozwijanie umiejtnoci i ksztatowanie potrzeby uczenia si przez cae

ycie,

8. Wspieranie nauczycieli w wypenianiu zada z zakresu doradztwa

zawodowego ,

9. Przygotowanie rodzicw do efektywnego wspierania dzieci w

podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych ,

10. Stworzenie rodowiska , sieci wsppracy na rzecz rozwoju zawodowego

uczniw.

PRZEWIDYWANE REZULTATY :

A . Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele :

- potrafi wprowadzi treci doradztwa za