Click here to load reader

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA · PDF fileDORADZTWA ZAWODOWEGO opracowany na potrzeby Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 ... jak i szanse dla młodych osób, wchodzących na rynek

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA · PDF fileDORADZTWA ZAWODOWEGO opracowany na potrzeby...

Autor i Redaktor:

Grzegorz Grabski

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM

DORADZTWA ZAWODOWEGO opracowany na potrzeby

Branowej Szkoy I stopnia nr 2

w Zespole Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie

na lata 2018 2021

tj. na cykl ksztacenia w BS I

Twoje ycie staje si lepsze, tylko, gdy Ty stajesz si lepszym

Brian Tracy

Na szczycie zawsze znajdzie si miejsce. Trzeba tylko chcie tam wej,

robic kolejne kroki.

2

WSTP

Zesp Szkl im. Konstytucji 3 Maja w Iawie jest szko ponadgimnazjan, w ktrej od roku szkolnego 2017/2018 funkcjonuj klasy Branowej Szkoy I stopnia oraz Technikum.

Branowa Szkoa I stopnia zawiera klasy: 1. wielobranowe uczniowie s pracownikami modocianymi pobierajcymi

nauk w Zespole Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie oraz uczcy si zawodu u Pracodawcy;

2. ksztacce w zawodzie lusarz z praktyk zawodow realizowan w szkole. Uczniowie Branowej Szkoy I stopnia (dalej BS I), pomimo wybranej w gimnazjum

drogi rozwoju zawodowego, staj przed kolejnymi wyborami. Nader czsto zdarza si, i po rozpoczciu nauki w szkole, ucze z rnych powodw jest nieusatysfakcjonowany z dokonanego wyboru edukacyjnego i zawodowego. Wymagaj one szerokiego dostpu do informacji zawodowej oraz profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego. Podejmowane s decyzje o zmianie miejsca odbywania praktyki i podpisywana jest owa umowa z kolejnym Pracodawc. Nierzadko zdarza si, e u ucznia stwierdza si przyczyny zdrowotne uniemoliwiajce dalsze ksztacenie si w danym zawodzie lub/i u Pracodawcy. W takiej sytuacji ucze otrzymuje wsparcie ze strony Szkoy w zmianie miejsca odbywania zaj praktycznych oraz Pracodawcy, w ostatecznoci zmiany zawodu.

W klasach Branowej Szkoy I stopnia uczniowie miewaj trudnoci edukacyjne, nie uzyskuj satysfakcjonujcych wynikw w nauce oraz stwierdzaj, e wybrany zawd z jakich powodw im nie odpowiada (dzieje si tak take w trakcie odbywania praktyki zawodowej, w klasie drugiej czy trzeciej). Zdarzaj si take przypadki przejcia do innego typu szkoy (np. do technikum), bd do innej szkoy/placwki. Dua cz uczniw to osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. S to powody do wtrnego dokonania wyboru zawodowego i to w duo trudniejszej sytuacji ponownego startu zawodowego. Taki wtrny start moe by bardzo utrudniony z wielu rnych powodw (m.in. pierwotny wybr zawodowy i podjte ju dziaania, w tym podpisanie umowy z przedstawicielem praktyk Pracodawc; czas podejmowania ponownej decyzji, ograniczenia w iloci miejsc odbywania praktyk, opinia o uczniu pracowniku, niewielki rynek pracodawcw i miejsc odbywania praktyk itp.). Utrudnieniami mog by take: stale zmieniajcy si rynek pracy i jego bardzo turbulentnie zmieniajce si warunki zatrudnienia oraz zmiany w samej formule zatrudniania nowych osb. Mamy bowiem do czynienia w Polsce z bezrobociem, koniecznoci wielokrotnej zmiany zawodu i miejsca pracy oraz uzupeniania posiadanych kwalifikacji. Rwnoczenie wskazuje si, i w niektrych miejscach czy zawodach jest to take rynek pracownika wystpuje niedobr pracownikw w danym zawodzie i/lub na danym terenie. Wymusza to moe mobilno zawodow, o ile przygotujemy uczniw do takiej ewentualnoci. Jednoczenie rynek pracy stawia coraz wysze wymagania w zakresie kompetencji personalnych i spoecznych (co znajduje take swoje odzwierciedlenie w zmianach przepisw prawa), a zmieniajce si kierunki dziaalnoci gospodarczej powoduj powstawania nowych, dotychczas nieistniejcych, zawodw. S to zarwno

3

zagroenia, jak i szanse dla modych osb, wchodzcych na rynek pracy. Z tego midzy innymi powodu tak wane staje si wyposaenie uczniw w umiejtnoci podejmowania decyzji dotyczcych kariery zawodowej, ktre decyduj o caej drodze yciowej jednostki. Jednoczenie, jak wczeniej wspomniano, pomimo wyboru drogi zawodowej, niejednokrotnie okazuje si, e dokonany wybr jest niewaciwy i powinien (a niekiedy wrcz musi) by zmieniony. Dodatkowo obecnie zauwaalny (i opisywany medialnie) jest fakt braku motywacji wewntrznej uczniw jako pokolenie Z, zgodnie z wypowiedziami wielu specjalistw, jest to pokolenie ktre nie zna wiata bez technologii, korzysta z internetu, smartfonw i innych atrybutw XXI od praktycznie momentu urodzenia, komunikujc si gwnie przez portale spoecznociowe i komunikatory. Nieomal wszystkie potrzeby, zwaszcza dla osb bogatych, mona zaspokoi w sieci komunikacja interpersonalna jest sprowadzana do niezbdnego minimum. Modzie pomimo uznawania jej za bardzo kreatywn, lubic zamiany i majcy niski poziom nudy (potrzebujcy duej iloci zacht do dugotrwaego skupienia uwagi) ceni swobod, moliwo realizacji wasnych planw, projektw czy wdraania nowych rozwiza. Jednoczenie, w wikszoci przypadkw nie lubi stagnacji, powtarzajcych si, rutynowych czynnoci wykonywanych w tych samych warunkach. Zdaniem czci Autorw zmieni oni sam zawd wielokrotnie, za prac nawet 17 razy. Ju na poziomie DS I trend ten jest take zauwaalny bardzo wielu uczniw zmienia miejsce ksztacenia praktycznego (pracodawc), niektrzy wrcz kilkukrotnie w cigu cykl ksztacenia. Te kwestie wyranie rzutuj na specyfik ksztacenia zawodowego i, tym samym, na doradztwo zawodowe, realizowane w branowej szkole.

Wanym jest wic stworzenia takiego systemu wspierania uczniw i doradztwa zawodowego, ktry zapewni uczniom rozwijanie wiadomoci wasnych talentw, predyspozycji i uzdolnie, posiadanych kompetencji i zainteresowa w aspekcie wasnych pragnie i ich realizacji w rzeczywistym yciu. Zwaszcza, i w klasach III Branowej Szkoy I stopnia nie ma (w roku szkolnym 2018/2019) przewidzianych do realizacji godzin doradztwa zawodowego wynikajcych z Rozporzdzenia w sprawie ramowych planach nauczania (Dz. U. 2017, poz. 703). Zajcia wynikajce z tego rozporzdzenia w roku szkolnym 2017/2018 byy realizowane w klasach pierwszych BS I, w wymiarze czterech godzin zrealizowanych w I semestrze. W roku szkolnym 2018/2019 przewidziano realizacj kolejnych trzech godzin zaj, za w roku szkolnym 2019/2020 cztery godziny. Uczniom klas dotychczasowej Zasadniczej Szkoy Zawodowej umoliwiano moliwoci korzystania z WSDZ w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz dotychczasowego dziaania Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, realizowanego w Zespole Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie, a zawartych w Statucie Szkoy oraz Programie Profilaktyczno Wychowawczym. Podobny ukad godzin w cyklu ksztacenia (tj. 4 + 3 + 4) Dyrektor Zespou Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie po diagnozie uczniw, rodzicw i nauczycieli oraz instytucji, firm i pracodawcw wsppracujcych ze szko, jak rwnie po konsultacjach z doradc zawodowym proponuje w obecnym WSDZ, w kolejnych latach nauki. Systematyczne wdraanie systemu dziaania we wsppracy z realizatorami Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, w oparciu o wspdziaanie

4

z Rodzicami oraz Pracodawcami i instytucjami wspierajcymi dadz ostatecznie oczekiwane rezultaty, wspierajce rozwj zawodowy i osobisty naszych Wychowankw.

System doradztwa ma rwnie zadanie nauczenia umiejtnoci aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uwiadomienie konsekwencji dokonywanych wyborw. Ponadto system doradztwa ma wyksztaci u uczniw umiejtno radzenia sobie ze zmianami poprzez szybk adaptacyjnych oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym, do uczenia si ustawicznego i cigego podnoszenia kompetencji, umiejtnoci i kwalifikacji. S to kompetencje, ktre warunkuj utrzymanie dobrej pracy i szybszy awans zawodowy oraz rozwijanie si przyszych pracownikw.

5

Podstawy prawne Wewntrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

dla Branowej Szkoy I stopnia funkcjonujcej w Zespole Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie

na rok szkolny 2018/2021 Zestawienie wybranych aktw prawnych dotyczcych doradztwa edukacyjno zawodowego dla Branowej Szkoy I stopnia (stan prawny na dzie publikacji WSDZ):

1. Ustawa Prawo Owiatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), w szczeglnoci: Art. 1. System owiaty zapewnia w szczeglnoci:

19) przygotowywanie uczniw do wyboru zawodu i kierunku ksztacenia; Art. 109. l Podstawowymi formami dziaalnoci dydaktyczno-wychowawczej szkoy s: 7) zajcia z zakresu doradztwa zawodowego; Art. 109. 6. Zajcia z zakresu doradztwa zawodowego s organizowane dla uczniw (...)

branowej szkoy l stopnia,(...) Art. 109. 7. Zajcia z zakresu doradztwa zawodowego s realizowane niezalenie od

pomocy w wyborze kierunku ksztacenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zaj prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2. Ustawa wprowadzajca Ustaw Prawo Owiatowe (Dz. U. 2018, poz. 966 ze zm.) 3. Ustawa o systemie owiaty (Dz. U. 2018, poz. 1547 ze zm.) 4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2016,

poz. 64 ze zm.)

5. Rozporzdzanie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018, poz. 1675)

6. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej ksztacenia w zawodach (Dz. U. 2012, poz. 184 ze zm.)

7. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 ze zm.)

8. Rozporzdzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planw nauczania dla publicznych szk (Dz. U. 2017, poz. 703)

9. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach (Dz. U. 2013, poz. 532 ze zm.)

10. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie bada lekarskich kandydatw do szk ponadgimnazjalnych lub wyszych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniw tych szk, studentw,