Click here to load reader

Znaczenie doradztwa zawodowego w szkolnictwie zawodowym

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Znaczenie doradztwa zawodowego w szkolnictwie zawodowym

 • DziaDziaania podejmowane na Woli w zakresie ania podejmowane na Woli w zakresie doradztwa zawodowego:doradztwa zawodowego:

  I. zorganizowanie cyklu spotka szkoleniowych dla doradcw zawodowychII. zorganizowanie konkursw z zakresu doradztwa

  zawodowegoIII. zorganizowanie turnieju zawodowego Zgadnij jaki to zawd ? (byle nie miosny)IV. targi zawodowe Wolskie Miasteczko Zawodw

 • I. Od 9 marca 2015 r. do 13 marca 2015 r. Od 9 marca 2015 r. do 13 marca 2015 r. zorganizowano spotkania szkoleniowe zorganizowano spotkania szkoleniowe dla doradcdla doradcw zawodowych/pedagogw zawodowych/pedagogww

  Organizator: Urzd Dzielnicy Wola oraz Wydzia Owiaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

 • OdbyOdbyo sio si 9 spotka9 spotka szkoleniowych szkoleniowych na Woli, w tym:na Woli, w tym:

  8 w zespoach szkponadgimnazjalnych

  1 w Centrum Ksztacenia Ustawicznego nr 3 (od 1 wrzenia 2015 r. Centrum

  Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1)

 • Celem spotkaCelem spotka szkoleniowych byszkoleniowych byoozapoznanie z:zapoznanie z:

  trybem ksztacenia w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej

  ofert edukacyjn szk

  warunkami nauki w szkole

 • II. Zorganizowanie w Dzielnicy Wola czterech Zorganizowanie w Dzielnicy Wola czterech konkurskonkursw we wszystkich typach jednostek w we wszystkich typach jednostek z zakresu doradztwa zawodowego.z zakresu doradztwa zawodowego.

  Cel: ksztatowanie u uczniw umiejtnoci samooceny,

  rozpoznawanie mocnych i sabych stron zachcanie uczniw do mylenia o wasnej przyszoci popularyzacja wiedzy z zakresu planowania cieki

  kariery kreowanie postawy absolwenta mobilnego na rynku pracy

 • Uroczyste podsumowanie czterech konkursUroczyste podsumowanie czterech konkursw i w i wrwrczenie atrakcyjnych nagrczenie atrakcyjnych nagrd odbyd odbyo sio si z z udziaudziaem przedstawicieli Urzem przedstawicieli Urzdu m.st du m.st Warszawy, Biura Edukacji, UrzWarszawy, Biura Edukacji, Urzdu Dzielnicy du Dzielnicy Wola oraz dyrektorWola oraz dyrektorw szkw szk i przedszkoli w i przedszkoli w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkdniu 16 kwietnia 2015 r. w Zespole Szk nr 24 nr 24 i Centrum Ksztai Centrum Ksztacenia Ustawicznego nr 3cenia Ustawicznego nr 3 (od 1 wrzenia 2015 r. Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1)

 • Konkurs pt. Konkurs pt. Poznajemy zawodyPoznajemy zawody

  Przedszkolaki przygotoway prace plastyczne i wystpiy w strojach charakterystycznych dla wybranego zawodu.

 • Konkurs pt. Konkurs pt. PomPom Kubie zostaKubie zosta przedsiprzedsibiorcbiorc

  Uczniowie szk podstawowych wykonali prezentacje multimedialne.

 • Konkurs: Konkurs: MMj zawj zawd, moja przyszd, moja przyszoo

  Z tym tematem zmierzyli si uczniowie gimnazjw.

 • Konkurs: Konkurs: Moja wizja karieryMoja wizja karieryLicealici wolskich szk przedstawili prace na powyszy temat.

 • Konkurs pt. Konkurs pt. Moje wybory, pasje, plany, Moje wybory, pasje, plany, karierakariera mmj sukcesj sukces

  Uczniowie szk zawodowych przedstawili prezentacje obejmujce trzy tematy:Jaod terazku przyszoci moja droga do sukcesu Naladuj Ciebie poniewa - moja refleksja w oparciu o autorytet Nie przepracowaem ani jednego dnia w swoim yciu. Wszystko, co robiem, to bya przyjemno

 • III. Zorganizowanie I Wolskiego Turnieju III. Zorganizowanie I Wolskiego Turnieju Zawodowego Zawodowego Zgadnij jaki to zawZgadnij jaki to zawd ? (d ? (byle nie byle nie mimiosnyosny))

  Cel: zachcanie uczniw do mylenia o wasnej przyszoci

  popularyzacja wiedzy z zakresu istoty ksztacenia w danym zawodzie oraz planowania cieki kariery

  kreowanie postawy absolwenta mobilnego na rynku pracy

 • IV. Zorganizowanie 27 kwietnia 2015 r. w IV. Zorganizowanie 27 kwietnia 2015 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 na dziedzigodzinach od 11:00 do 14:00 na dziedzicu cu ZespoZespou Szku Szk nr 36 im. M. Kasprzaka VII targnr 36 im. M. Kasprzaka VII targw w zawodowych: zawodowych:

  Wolskiego Miasteczka ZawodWolskiego Miasteczka Zawodww

  Organizator: Urzd Dzielnicy Wola oraz Dyrektorzy zespow szk ponadgimnazjalnych

  Adresat: uczniowie klas II gimnazjw, rodzice

 • Technik

  in fo rmatyk

  Technik

  in fo rmatyk

 • E.12. Monta i eksploatacja komputerw osobistych oraz urzdze peryferyjnych *przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy *uytkowanie urzdze peryferyjnych komputera osobistego *naprawa komputera osobistego E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami *tworzenie stron internetowych *tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych *tworzenie aplikacji internetowych

  * BHP Bezpieczestwo i higiena pracy * PDG Podejmowanie dziaalnoci gospodarczej * JOZ Jzyk obcy ukierunkowany zawodowo * KPS Kompetencje personalne i spoeczne OMZ Organizacja pracy maych zespow

  TECHNIK INFORMATYK

  * Szacunek dla wartoci moralnych, kulturowych, i tradycji narodowych * Odpowiedzialno za podejmowane decyzje * Wraliwo na potrzeby drugiego czowieka * Empatia

  * Wyksztacenie * Bezpieczestwo yciowe * Rodzina * Zdrowie * Status spoeczny * Kontakty towarzyskie

  *Naukami technicznymi *Elektronik *Matematyk *Fizyk *Technologiami informacyjnymi

  PKZ (E.b) .Ucze: *rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespow systemu komputerowego *dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego *dobiera oprogramowanie uytkowe do realizacji okrelonych zada * stosuje zabezpieczenia sprztu komputerowego i systemu operacyjnego *rozrnia parametry sprztu komputerowego *charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe *okrela funkcje systemu komputerowego *posuguje si terminologi dotyczc lokalnych sieci komputerowych *charakteryzuje urzdzenia sieciowe *charakteryzuje rodzaje oprogramowania uytkowego *korzysta z publikacji elektronicznych *przestrzega zasad zarzdzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy *stosuje programy komputerowe wspomagajce wykonywanie zada

  * Samokontrola i samoocena * Prezentowanie swoich moliwoci * Obowizkowo, uczciwo, otwarto * Poczucie humoru * Kultura osobista * Samodoskonalenie

  Moliwoci potwierdzania wybranych kwalifikacji.

Search related