Click here to load reader

PRODAJNO POSLOVANJE - Naslovna | Visoka poslovna · PDF fileDefinisanje prodaje Značaj i uloga prodaje Ciljevi i zadaci prodaje Organizacija prodajne službe Unutrašnja organizacija

 • View
  287

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PRODAJNO POSLOVANJE - Naslovna | Visoka poslovna · PDF fileDefinisanje prodaje Značaj i...

 • PRODAJNO POSLOVANJE

 • Definisanje prodaje

  Znaaj i uloga prodaje

  Ciljevi i zadaci prodaje

  Organizacija prodajne slube

  Unutranja organizacija prodaje

  Saradnja prodaje sa drugim slubama

  Politika prodaje

  Trite prodaje

  Politika proizvoda

  Politika asortimana

  Politika prodajnih cena

  Metode formiranja prodajnih cena

  Politika distribucije

  Kadrovi u prodaji

  Planiranje prodaje

  Evidencija prodaje

  Analiza prodaje

  2

 • DEFINISANJE PRODAJE

  Prodaja predstavlja skup meusobno povezanih aktivnosti koje kompanija preduzima u cilju plasmana svojih ili tuih proizvoda/usluga

  Redovne i povremene prodajne aktivnosti

  Tehniki aspekt prodaju posmatra kao niz aktivnosti (IT, obrada kupaca, voenje komercijalnih razgovora, planiranje prodaje) koje je neophodno provesti da bi dolo do akta prodaje (metamorfoze robe u novac)

  Ekonomski aspekt prodaju podrazumeva kao zavrnu robnu fazu reprodukcije (kod trgovine zavrnu fazu procesa razmene)

  3

 • ZNAAJ I ULOGA PRODAJE

  Trite je barometar uspenosti preduzea

  Aktivnosti preduzea poinju i zavravaju se na tritu

  Ako preduzee svojim aktivnostima pristupa po filozofiji

  marketinga proces reprodukcije ima optimalan kontinuitet;

  proizvodi se i prodaje samo ono za ega postoji interes

  kupaca

  Ako preduzee pogreno proceni zahteve i potrebe kupaca

  disproporcija ponude preduzea i potreba kupaca

  poveanje zaliha gotovih proizvoda vee i due

  angaovanje (blokiranje) kapitala

  4

 • CILJEVI I ZADACI PRODAJE

  U poslovnoj politici preduzea definiu se osnovni i derivatni ciljevi

  Ciljevi moraju biti koncipirani tako da budu ostvarivi u predvienim

  rokovima, ali i da obezbede preduzeu konkurentnu poziciju na

  tritu

  Prodaja, kao jedna od kljunih funkcija u preduzeu, mora takoe

  imati definisane ciljeve koji su u direktnoj zavisnosti od trinih

  kretanja

  Polazei od ciljeva preduzea, osnovni cilj prodaje je da realizuje

  gotove proizvode i usluge (transformacija robnih tokova u novane)

  Realizacija koju prodaja ostvari treba da bude po ceni koja e

  omoguiti pokrie svih trokova i obezbedi dobit

  5

 • CILJEVI I ZADACI PRODAJE

  Zadaci prodaje se uglavnom svode na:

  IT u cilju sagledavanja potreba potroaa i planiranja proizvodnih kapaciteta

  Formiranje i predlog prodajne politike

  Komuniciranje sa potroaima, voenje komercijalnih razgovora, slanje upita, ponuda i ugovora o prodaji

  Realizacija sklopljenih ugovora, pakovanje, otprema, transport i isporuka robe

  Prijem i razmatranje reklamacija na isporuenu robu

  Unapreenje prodaje, organizacija prodajnih kanala i metoda

  Usavravanje kadrova u prodaji

  Programiranje prodaje novih proizvoda

  Evidencija i analiza izvrene prodaje

  6

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  U direktnoj zavisnosti od organizacije preduzea

  Spoljanji aspekt organizacije prodaje organizaciona forma usklaena sa ostalim slubama; mora se znati stepen zavisnosti i stepen samostalnosti pri nastupu unutar preduzea, kao i sa okruenjem

  Unutranji aspekt organizacije prodaje kako je sama sluba prodaje organizovana, kako funkcioniu njena odeljenja i referade

  7

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  Faktori koji utiu na organizaciju prodajne slube:

  INTERNI FAKTORI

  Vrsta proizvoda

  Namena proizvoda

  Obim prodaje

  Asortiman proizvoda

  Kanali i putevi prodaje

  Kadrovi u prodaji

  EKSTERNI FAKTORI

  Trina kretanja

  Veliina trita

  Poloaj preduzea u okviru grane

  Zakonska regulativa

  8

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  Osnovni tipovi organizacije prodajne slube:

  1. Centralizovan

  2. Decentralizovan

  3. Kombinovan

  9

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  Prednosti centralizovane organizacije prodajne slube:

  Jedinstvena prodajna politika i zajednika strategija prodaje na nivou preduzea

  Ostavlja jai utisak na kupca

  Vei stepen iskorienja prodajnog osoblja (smanjuju se trokovi)

  Vei stepen angaovanja slubi za IT, istraivanje javnog mnenja, unapreenje prodaje, ekonomsku propagandu

  Ravnomerna i jeftinija obuka prodajnog osoblja

  Lake se sprovodi definisana prodajna politika i kontrola prodaje

  Analiza prodaje je jednostavnija i prouzrokuje nie trokove

  10

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  Nedostaci centralizovane organizacije prodajne slube:

  Moe biti uzrok neefikasnosti, pogotovo u preduzeu iji su delovi dislocirani

  Nije pogodan model u sluaju irenja asortimana proizvoda kada se mora voditi rauna o specifinim metodama i kanalima prodaje

  Osoblje u centralizovanoj prodaji ne deli sudbinu sa delom preduzea koje proizvodi proizvod, to dovodi do opadanja njihovog stepena zainteresovanosti i motiva za angaovanje

  11

 • ORGANIZACIJA PRODAJNE SLUBE

  Decentralizovana prodaja generalno omoguava vei stepen saradnje sa proizvodnjom, razvojem, nabavkom i rukovodstvom kompanije

  Problemi (nedostaci) centralizovane prodaje reavaju se modeliranjem decentralizovane organizacije prodaje

  Meutim, i decentralizovana prodaja ima nedostatke (neke od prednosti centralizovane prodaje mogu postati nedostaci decentralizovane)

  Kombinovana organizacija prodaje moe da se modelira tako da se iskoriste prednosti i izbegnu nedostaci i centralizovanog i decentralizovanog modela organizacije prodaje

  Kod kombinovane organizacije, prodaja povremenim i malim kupcima obavlja se iz svakog dela preduzea decentralizovano, a stalnim i velikim kupcima centralizovano

  12

 • UNUTRANJA ORGANIZACIJA PRODAJE

  Mogui modeli unutranje organizacije prodaje:

  1. Predmetni

  2. Funkcionalni

  3. Teritorijalni

  4. Logistiki

  13

 • UNUTRANJA ORGANIZACIJA PRODAJE

  Predmetni model svaki referent (sluba) obavlja

  prodaju odreenog proizvoda (grupe proizvoda po

  srodnosti), sve funkcije se obrauju u okviru jednog

  proizvoda ili grupe proizvoda

  Funkcionalni model svaki referent prodaje obavlja

  zadatke iz svoje funkcije (IT prodaje, prodajna operativa,

  evidencija, planiranje i razvoj prodaje, analiza i

  izvetavanje)

  14

 • UNUTRANJA ORGANIZACIJA PRODAJE

  Teritorijalni model zavisno od veliine i strukture trita organizuje

  se manji ili vei broj jedinica po trinim segmentima

  Pogodan za preduzee koje prodaje na tritima razliitog govornog

  podruja; za preduzee koje prodaje na svetskom tritu

  (neophodno poznavanje jezika i drugih osobenosti konkretnog

  trita)

  Logistiki model organizacija prodaje prema specifinostima

  kanala i oblika prodaje, npr.:

  - Odeljenje za prodaju repromaterijala

  - Odeljenje za maloprodaju

  - Odeljenje za veleprodaju

  - Odeljenje za izvoz

  15

 • SARADNJA PRODAJE SA DRUGIM

  SLUBAMA

  Prodaja deo preduzea koji najvie komunicira sa tritem

  Od nastupa prodaje na tritu u velikoj meri zavisi poloaj preduzea u odnosu na konkurenciju

  Neophodno usklaivanje prodajne politike sa drugim delovima preduzea i to naroito:

  1. saradnja prodaje sa proizvodnjom

  2. saradnja prodaje sa finansijskom slubom

  16

 • SARADNJA PRODAJE SA DRUGIM SLUBAMA

  1. Saradnja prodaje sa proizvodnjom

  Informie proizvodnju o kvalitetu proizvoda koje nudi konkurencija sa ciljem da proizvodi koje prodaje budu konkurentniji na tritu

  Plan proizvodnje i plan prodaje se prave na osnovu istraivanja: koju koliinu proizvoda trite trai (marketinki orijentisano preduzee planove proizvodnje ne pravi na bazi raspoloivih kapaciteta nego na osnovu apsorpcione moi trita)

  Ako je plan prodaje manji od raspoloivih proizvodnih kapaciteta, proizvodnja i razvoj treba da ree problem vika kapaciteta

  17

 • SARADNJA PRODAJE SA DRUGIM SLUBAMA

  1. Saradnja prodaje sa proizvodnjom

  Saradnja postoji i kod sledeih aktivnosti:

  Izbor asortimana proizvoda (usluga) prodaja eli da ima irok asortiman proizvoda da bi bila konkurentnija, a proizvodnja tei standardizaciji i unifikaciji na malom broju razliitih proizvoda u velikim serijama

  Uvoenje novih proizvoda prodaja zna ta kupci oekuju od novog proizvoda, daje sugestije proizvodnji

  Sastavljanje specifikacija (specifikacije, robne oznake, standardi zajednika briga proizvodnje i prodaje)

  Zakljuivanje ugovora o prodaji (saradnja se odnosi na problem kvaliteta proizvoda, obeleavanja, rokova isporuke, vrste i kvaliteta materijala)

  Reavanje reklamacija (proizvodnja duna da otkloni uoene nedostatke na proizvodu; bitno je i da se kupcu u toku garantnog roka obezbede rezervni delovi i servis)

  18

 • SARADNJA PRODAJE SA DRUGIM SLUBAMA

  2. Saradnja prodaje sa finansijskom slubom

  Prodaja esto nije u mogunosti da utvrdi bonitet kupca pa u saradnji sa finansijskom slubom utvruje solventnost i stepen likvidnosti kupaca

  Od finansijske slube dobija nedostajue podatke o trokovima za kalkulaciju prodajnih cena

  Zajedniki utvruju obim i dinamiku obrtnih sredstava za pokrie optimalnih zaliha

  Finansijska sluba sainjava specifikaciju potraivanja od kupaca i zajedno sa prodajom realizuje naplatu potraivanja

  Saradnja prilikom analize rada trgovakih putnika i dilera

  Blagovremena ispostava faktura zajedniki pos