Click here to load reader

ORGANIZACIJA IN MENEDŽMENT PODJETJA - mizs.gov.si · PDF fileosnovnimi pojmi, kot so organizacija, organiziranje, organiziranost, organizacija kot subjekt, organizacija kot struktura

 • View
  287

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of ORGANIZACIJA IN MENEDŽMENT PODJETJA - mizs.gov.si · PDF fileosnovnimi pojmi, kot so...

 • ORGANIZACIJA IN MENEDMENT

  PODJETJA

  BARBARA GRINTAL

 • Vijeolski strokovni program: Ekonomist

  Ubenik: Organizacija in menedment podjetja

  Gradivo za 1. letnik

  Avtorica: Barbara Grintal, univ. dipl. org.

  B&B izobraevanje in usposabljanje d. o. o.

  OE Vija strokovna ola v Kranju

  Strokovni recenzent:

  mag. Peter Seljak, univ. dipl. org.

  Lektorica:

  Andreja Tasi, prof. slov.

  CIP Kataloni zapis o publikaciji

  (za vas ga pridobi projekt Impletum)

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2011

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije.

  Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega

  izobraevanja v obdobju 200811.

  Projekt oziroma operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port.

  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih

  virov in vseivljenjskega uenja ter prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • I

  KAZALO VSEBINE

  1 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV O ORGANIZACIJI ................................................................ 5

  1.1 OPREDELITEV ORGANIZACIJE .......................................................................................................... 5 1.2 OBLIKE IN VRSTE ORGANIZACIJE.................................................................................................... 7 1.3 ORGANIZACIJA IN CILJI ...................................................................................................................... 7 1.4 NAELA ORGANIZACIJE ..................................................................................................................... 8 1.5 NOTRANJI IN ZUNANJI DEJAVNIKI ORGANIZACIJE ..................................................................... 9

  2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ........................................................................................................ 12

  2.1 POJEM ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ........................................................................................ 13 2.2 ORGANIZACIJSKA SHEMA ............................................................................................................... 14 2.3 MEHANSKA IN ORGANSKA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA .................................................. 15 2.4 FORMALNE IN NEFORMALNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE .............................................. 16 2.5 OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE .......................................................................... 16 2.6 IZBIRA USTREZNE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ................................................................... 18 2.7 VRSTE ORGANIZACIJSKIH STRUKTUR ......................................................................................... 18

  2.7.1 Linijska organizacijska struktura ................................................................................................... 19 2.7.2 Funkcionalna organizacijska struktura .......................................................................................... 20 2.7.3 tabno-linijska organizacijska struktura ........................................................................................ 20 2.7.4 Funkcijska organizacijska struktura............................................................................................... 21 2.7.5 Produktna organizacijska struktura ................................................................................................ 22 2.7.6 Matrina organizacijska struktura .................................................................................................. 22 2.7.7 Trapezoidna organizacijska struktura ............................................................................................ 23 2.7.8 Dinamina mrea in virtualna organizacijska struktura ................................................................. 24 2.7.9 Procesna organizacijska struktura .................................................................................................. 26

  3 TIMSKO DELO .......................................................................................................................................... 29

  3.1 OPREDELITEV TIMA IN NJEGOVEGA DELOVANJA .................................................................... 29 3.2 VRSTE TIMOV ...................................................................................................................................... 31 3.3 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI TIMSKEGA DELA ................................................................ 31 3.4 VELIKOST TIMA .................................................................................................................................. 32 3.5 RAZLIKOVANJE SKUPINE IN TIMA ................................................................................................ 32 3.6 USPENOST TIMA ............................................................................................................................... 33 3.7 IVLJENJSKE STOPNJE DELOVANJA TIMA .................................................................................. 34 3.8 VODENJE TIMA IN VLOGA VODJE TIMA ....................................................................................... 35 3.9 VLOGE V TIMU .................................................................................................................................... 37

  4 PROJEKTNO DELO ................................................................................................................................. 40

  4.1 DEFINICIJE PROJEKTA ....................................................................................................................... 40 4.1 ZNAILNOSTI PROJEKTA ................................................................................................................. 41 4.2 FAZE PROJEKTA .................................................................................................................................. 42 4.3 VRSTE PROJEKTOV ............................................................................................................................ 44 4.4 CILJI PROJEKTA .................................................................................................................................. 45 4.5 AKTIVNOSTI PROJEKTA .................................................................................................................... 47 4.6 VODENJE PROJEKTOV ....................................................................................................................... 48 4.7 UDELEENCI PRI PROJEKTU ............................................................................................................ 49

  4.7.1 Naronik projekta .......................................................................................................................... 49 4.7.2 Vodja projekta (meneder projekta) .............................................................................................. 50 4.7.3 Projektni tim .................................................................................................................................. 50 4.7.4 Izvajalci in podizvajalci ................................................................................................................. 50

  4.8 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ....................................................................................................... 51

  5 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ORGANIZACIJSKA KLIMA ................................................... 54

  5.1 POJMA ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ORGANIZACIJSKA KLIMA ...................................... 54 5.2 ZNAILNOSTI ORGANIZACIJSKE KULTURE ................................................................................ 56 5.3 KAKO SE FORMIRA, IRI IN SPREMINJA ORGANIZACIJSKA KULTURA ................................ 56 5.4 PROJEKT SIOK (SLOVENSKA ORGANIZACIJSKA KLIMA) ......................................................... 57

  6 SODOBNI VIDIKI MENEDMENTSKIH FUNKCIJ ........................................................................... 60

  6.1 POJEM MENEDMENT IN DEJAVNOSTI MENEDMENTA ......................................................... 60

 • II

  6.2 MENEDMENT KOT DINAMIEN PROCES .................................................................................... 61 6.2.1 Uspeen meneder ......................................................................................................................... 61 6.2.2 Menederji prihodnosti .................................................................................................................. 62

  6.3 MERILA ZA PRESOJANJE MENEDERJEV Z VIDIKA KAKOVOSTI ........................................... 62 6.4 FUNKCIJE MENEDMENTA .............................................................................................................. 63 6.5 NARTOVANJE IN SNOVANJE ......................................................................................................... 64 6.6 UREJANJE IN POVEZOVANJE ........................................................................................................... 65 6.7 POSLOVODENJE IN VODENJE .......................................................................................................... 65 6.8 MERJENJE IN PRESOJANJE .......................................