PROCEDURI ARACIP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROCEDURI PENTRU COLEGIU TEHNIC

Citation preview

 • 1COLEGIULTEHNIC NR.1VADU CRISULUIServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 1 din 21Exemplar nr.: 1

  1. Lista responsabililor cu elaborarea , verificarea si aprobarea ediiei sau dupcaz , a reviziei in cadrul ediiei procedurii operaionale

  Elemente privindresponsabilii/operaiunea

  Numele siprenumele

  Funcia DataSemntura

  1 2 3 4 51.1. Elaborat Ecaterina Tinc Contabil sef1.2. Verificat Ecaterina Tinc Contabil sef1.3 Aprobat Lucian RETI Director

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 2 din 21Exemplar nr.: 1

  2. Situaia ediiilor si a reviziilor in cadrul ediiilor procedurii operaionale

  Ediia/ reviziain cadrul ediiei

  Componenta revizuita Modalitateareviziei

  Data de la care seaplica

  prevederileediiei sau

  reviziei ediiei1 2 3 4

  2.1. Editia 1 x x2.2. Revizia 12.3 Revizia 2

  2

 • 3Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 3 din 21Exemplar nr.: 1

  3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadruleditiei procedurii operationale

  Scopuldifuzarii

  Exem-plar nr.

  Compar-timent Functia Nume siprenume

  Dataprimirii

  Semnatura

  1 2 3 4 5 6 73.1. Aplicare 1 Contabi

  litateContabil sef Ecaterina

  TINC

  3.2. Aplicare 2 Administrativ

  Administrator FlorianBODEA

  3.6. Aplicare 3 Secretariat

  Secretar sef

  Secretar

  Maria TINCStela Boer

  3.4. Informare 1 Contabilitate

  Contabil sef EcaterinaTINC

  3.8. Evidenta 1 Contabilitate

  Contabil sef EcaterinaTINC

  3.6. Arhivare 1 Contabilitate

  Contabil sef EcaterinaTINC

  3.7. Altescopuri

  - - - -

 • 4Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 4 din 21Exemplar nr.: 1

  4. SCOPUL

  4.1. Procedura este ntocmit n scopul prezentrii cadrului organizatoric n care seacord viza de control financiar preventiv.

  4.2. Procedura se refera la intreaga activitate financiar-contabila a Colegiul TehnicNr.1 Vadu Crisului, orice act financiar privind platile avand nevoie de vizaprivind Controlul Financiar Preventiv

  4.3. Scopul controlului financiar preventiv este identificarea proiectelor de operaiuni(denumite n continuare operaiuni) care nu respect condiiile de legalitate i regularitatei/sau, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i de angajament iprin a cror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public i/sau fondurile publice.

 • 5Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 5 din 21Exemplar nr.: 1

  5. DOMENIUL DE APLICARE5.1. Procedura se aplic n cadrul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului nu

  face referire la fondurile europene i la mprumuturile externe.5.2. Procedura se aplica de catre Serviciul Contabilitate.5.3. Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate5.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaiunile care vizeaz, n principal: angajamentele legale i angajamentele bugetare; deschiderea i repartizarea de credite bugetare; modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a

  creditelor aprobate, inclusiv prin virri de credite; ordonanarea cheltuielilor; constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i stabilirii titlurilor de

  ncasare; concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd domeniului public al statului

  sau al unitii de nvmnt. vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri aparinnd

  domeniului privat al statului sau al unitii de nvmnt. alte categorii de operaiuni stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.

 • 6Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 6 din 21Exemplar nr.: 1

  6. DOCUMENTE DE REFERI N6.1. Legea nr.: 500/2002 - privind finanele publice;6.2. Legea nr.: 273/2006 - privind finanele publice locale;6.3. Codul Civil - art. 999;6.4. O.G. nr. 119/1999 - privind auditul intern i controlul financiar preventiv;6.5. Legea nr.: 84/2003 pentru modificarea i completarea OG nr.: 119/1999 privind

  auditul intern i controlul financiar preventiv;6.6. OMFP nr.: 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale

  referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;6.7. OMFP nr. 912/2004 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice

  generale referitoare la exercitarea cfp, aprobate prin OMFP nr. 522/20036.8. OM.F.P. nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind

  angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum iorganizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale

  6.9 OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaiei indicatorilor privind finanelepublice

 • 7Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 7 din 21Exemplar nr.: 1

  7. DEFI NI I I I PRESCURTRI

  7.1.1. An bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar esteAnul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;7.1.2. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivitlegii,afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetareaprobate;7.1.3. Angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice actjuridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;7.1.4. Articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinate infunctie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza sicare desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;7.1.5. Balanta de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sauori de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile inconturi, urmarindu-se respectarea dublei inregistrari (Lista tuturor conturilor soldate sinesoldate in Cartea mare, in care sunt prezentate, in functie de forma, informatiiprivind soldurile, rulajele si sumele conturilor);7.1.6. Bilant - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalulpropriu al unei Organizatii la incheierea exercitiului fmanciar, precum si in celelaltesituatii prevazute de lege;7.1.7. Balanta - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin careSe compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe oanumita perioada;7.1.8. Buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile icheltuielile sau, dupa. caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de fman|area institutiilor publice;7.1.9. Clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordineobligatorie si dupa criterii unitare;7.1.10. Cereri de tragere - document pe care debitorul il prezinta bancii creditoare si princare se solicita virarea unor sume din creditul contractat;7.1.11. Conformitate - caracteristica unei operatiuni, a unor acte sau fapte administrativeproduse in cadrul unei entitati publice de a corespunde politicii asumate in mod expresin domeniul respectiv de catre entitatea in cauza sau de catre o autoritatesuperioara acesteia,potrivit legii;7.1.12.Cont - procedeu contabil de urmarire permanenta si sistematica, intr-oforma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si miscareamijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;7.1.13. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verifica. legalitatea siregularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,inainte de aprobarea acestora7.1.14. Control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice,

 • 8Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 8 din 21Exemplar nr.: 1

  inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteiasi reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in modeconomic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice,metodele si procedurile;7.1.15. Controlor delegat - functionarul public al Ministerului Finantelor Publice,care exercita atributii de control financiar preventiv delegat, in mod independent,potrivit prezentei ordonante;7.1.16. Creante - valori avansate temporal" de o organizatie tertilor (persoane fizicesau juridice) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent (o suma de bani sau unserviciu);7.1.17. Credit - partea dreapta a oricarui cont - relatie baneasca aparuta in legaturacu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legaturacu amanarea platii pentru merfurile/serviciile prestate;7.1.18. Credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la carese pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentelecontractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiunimultianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalteactiuni;7.1.19. Credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, intimpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;7.1.20. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata Trezoreriei Statului decatre Ordonantatorul principal de credite in limita careia se pot efectua repartizari decredite bugetare si plati de casa din bugetele locale;7.1.21. Dobanda - suma de bani cu acest titlu, dar si alte prestatii sub orice titlusau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului;7.1.22. Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerearezultatelor estimate ale unei activitati, cu men|inerea calitatii core spunzato are a acestorrezultate;7.1.23. Eficacitate - gradul de mdeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintreactivitati si raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitatii respective;7.1.24. Eficienta - maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate;7.1.25. Entitate publica - autoritate publica, institute publica, companie/societate nationals,regie autonoma, societate comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, careutilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public;7.1.26. Evidenta contabila - inregistrare sistematica a infonnatiilor privind situatiapatrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentrunecesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii,bancile, organele fiscale si altepersoane juridice sau fizice ;7.1.27. Executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare aplatii cheltuielilor aprobate prin buget;7.1.28. Exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, seaproba, se executa si se raporteaza bugetul;7.1.29. Extras de cont - document ce atesta tranzactiile cu disponibilitati;7.1.30. Fise de cont - document contabil unde se inregistreaza in ordine cronologica toate

 • 9Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 9 din 21Exemplar nr.: 1

  operatiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile;7.1.31. Fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetulasigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului,bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice fmantate integral saupartial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de sta t si bugetele fondurilorspeciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finance integral din venituri proprii,bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si a carorrambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, bugetul fondurilorexteme nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritatileadministratiei publice locale, imprumuturi interne contractate de autoritatile administratieipublice locale, precum si din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial dinbugetele locale;7.1.32. Furnizor - datorie a organizatiei echivalenta valorii bunurilor, lucrarilorsi serviciilor primite de la terti;7.1.33. Garantie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligatiilor prinafectarea unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurarii executariiobligatiei asumate;7.1.34. Inspectie - verificarea efectuata la fata locului, in scopul constatarii unor eventuateabated de la legalitate si al luarii de masuri pentru protejarea fondurilor publice si apatrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;7.1.35. Institutie publica - Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele,celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice,institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent demodul de fmantare a acestora;7.1.36. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operatiunile miscarile patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica;7.1.37. Legalitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legalecare ii sunt aplicabile, m vigoare la data efectuarii acesteia;7.1.38. Lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetarveniturile si cheltuielile bugetare, precitm si reglementari specifice exercitiului bugetar;7.1.39. Lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercifiului bugetar legea bugetaraanuala;7.1.40. Lichidarea cheltuielilor - faza in procesu! executiei bugetare in care se veriflcaexistenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verificaconditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care saateste operatiunile respective;7.1.41. Nota contabila - document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica sianalitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza docurnente justificative(stornari, virari, etc.);7.1.42. Obligatie de plata - raport juridic in virtutea caruia debitorul este tinut fata decreditor la a da o anume suma sub sanctiunea constrangerii;7.1.43. Operatiune - orice actiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau apatrimoniului public, indiferent de natura acesteia;7.1.44. Oportunitate - caracteristica unei operatiuni de a servi, in mod adecvat, incircumstante date, realizarii unor obiective ale politicilor asumate;

 • 10

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 10 din 21Exemplar nr.: 1

  7.1.45. Ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirmaca livrarile de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si caplata poate fi realizata;7.1.46. Ordonator de credite - persoana imputernicita prin lege sau prin delegare,potrivit legii, sa dispuna si sa aprobe operatiuni;7.1.47. Patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligafiilor statului,unitatilor administrativ-teritoriale sau ale entitatilor publice ale acestora, dobandite sauasumate cu orice titlu. Drepturile si obligatiile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale se refera atat la bunurile din domeniul public, cat si la cele din domeniulprivat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;7.1.48. Persoana desemnata cu exercitarea controlul financiar preventiv propriu persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numita de conducatorul entitatiipublice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana careindeplineste aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii;7.1.49. Plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul finalprin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;7.1.50. Plata - faza din procesul executiei bugetare reprezentand actul final princare institutia publica achita obligatiile sale fata de tertii creditori (este eliberata deobligatiile sale fata de tertii creditori);7.1.51. Proiect de operatiune - orice document prin care se urmareste efectuareaunei operatiuni, in forma pregatita in vederea aprobarii sale de catre autoritateacompetenta, potrivit legii;7.1.52. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueazainregistrarea cronologica a tuturor tranzactiilor, evenimentelor si a operatiilor,prezentand sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informatii legatede acestea;7.1.53. Regularitate - caracteristica unei operatiuni de a respecta sub toate aspecteleansamblul principiilor si regulilor procedural si metodologice care sunt aplicabilecategoriei de operatiuni din care face parte;7.1.54. Scadentar - document de esalonare a cheltuielilor ce se efectueaza in perioadacurenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaza a se repartiza lunar asupracheltuielilor;7.1.55. CFP control financiar preventiv

 • 11

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 11 din 21Exemplar nr.: 1

  8. PROCEDURA

  8.1. Conin u tul controlu lu i f in an ciar preven tiv:8.1.1. Sunt supuse n mod obligatoriu controlului financiar preventiv propriu,

  documentele care conin operaiuni ce urmeaz a se efectua pe seama fondurilor publice i apatrimoniului public.

  8.1.2. Proiectele de operaiuni care fac obiectul CFP precum i obiectivele iconinutul controlului exercitat sunt prevzute n dispoziia privind aprobarea cadruluioperaiunilor de control financiar preventiv propriu din COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADUCRISULUI

  8.1.3. CFP const n verificarea sistematic a operaiunilor care fac obiectul acestuia,din punct de vedere al:

  a) respectrii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, n vigoare la dataefecturii operaiunilor (control de legalitate);

  b) ndeplinirii sub toate aspectele a principiilor i a regulilor procedurale imetodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaiuni din care fac parte operaiunilesupuse controlului (control de regularitate);

  c) ncadrrii n limitele i destinaia creditelor bugetare i/sau de angajament, dupcaz (control bugetar).

  8.1.4. CFP se exercit pe baza actelor i/sau documentelor justificative.8.1.5. Conductorii compartimentelor de specialitate rspund pentru realitatea,

  regularitatea i legalitatea operaiunilor ale cror acte i/sau documente justificative le-aucertificat sau avizat. Obinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaiuni careau la baza acte i/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesculterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaz de rspundere efiicompartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

  8.2. Efectuarea CFP

  8.2.1. Activitatea de control financiar preventiv este compus din inerea evideneiangajamentelor legale, bugetare i a ordonanrilor i din acordarea vizei de cfp.

  8.2.2. Persoanele care au dreptul de a acorda viza cfp sunt numite prin dispoziie.8.2.3. Viza CFP se exercit prin semntura persoanei mputernicite n acest sens sau a

  nlocuitorului desemnat, precum i prin aplicarea sigiliului personal. Sigiliul cuprinde:denumirea entitii publice, meniunea Vizat pentru CFP, numrul sigiliului (marca deidentificare a titularului acestuia) i elementele de identificare a datei acordrii vizei (an, luna,zi).

  8.3. Procedura de control:

 • 12

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 12 din 21Exemplar nr.: 1

  8.3.1. Proiectele de operaiuni vor fi nsoite de actele justificative necesare i deAngajamente bugetare individuale / Propuneri de efectuarea unei cheltuieli / Ordonanri deplat dup caz, iar facturile vor cuprinde n mod obligatoriu:

  - sintagma: Bun de plat;- numele n clar;- data;- semntura conductorului compartimentului de specialitate si anume:

  pentru operatiunile privind cheltuielile de personal secretar sef, pentrucelelalte operatiuni - administrator.

  8.3.2. Documentele prezentate la viz se nscriu n Registrul proiectelor deoperaiuni prevzute s fie prezentate la viza de CFP (anexa 1) numai n condiiile n careacestea necesit ntr-adevr viz.

  8.3.3. Persoana mputernicit cu exercitarea controlului financiar preventiv preiadocumentele i le verific formal cu privire la:

  - cuprinderea n Cadrul general al proiectelor de operaiuni supuse controluluifinanciar preventiv propriu a operaiunii prezentate la viz;

  - completarea documentelor n strict concordan cu rubricile acestora;- existena semnturilor persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate;- existena documentelor justificative.8.3.4. Dac nu sunt respectate aceste cerine, documentele se restituie emitentului, iar

  n coloana a 12-a din Registrul proiectelor de operaiuni se menioneaz Restituit imotivul.

  8.3.5. Persoana mputernicit cu exercitarea controlului financiar preventiv trece laverificarea de fond, care const n efectuarea verificrilor prevzute n instruciunilorspecifice fiecrui tip de operiune.

  8.3.6. Persoana mputernicit cu exercitarea controlului financiar preventiv poatesolicita i alte documente justificative.

  8.3.7. Dac n urma verificrii, documentele prezentate corespund cerinelorcontrolului financiar preventiv, persoana mputernicit acord viza prin aplicarea sigiliuluipersonal i a semnturii.

  8.3.8. Dup parcurgerea procedurii de verificare a documentelor persoanamputernicit va completa n mod corespunztor coloanele din Registrul proiectelor deoperaiuni, iar proiectele de operaiuni i vor continua circuitul.

  8.3.9. Dac n urma verificrii,documentele prezentate la viz nu corespund cerinelorcontrolului financiar preventiv, persoana mputernicit va emite refuzul de viz (anexa 2),care va fi transmis directorului i Biroului de Audit Public Intern din cadrul InspectoratuluiScolar al judetului Bihor

  8.4. Regi mu l ref u zu lu i d e viz:

 • 13

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 13 din 21Exemplar nr.: 1

  8.4.1. Persoana n drept s exercite viza de C.F.P. are dreptul i obligaia de a refuzaviza n toate cazurile n care, apreciaz c proiectul de operaiune nu ndeplinete condi ii ledelegali tate, re gula ritate i ncadra re n l im it a an gaja mentelor bugetar e pentruacordarea vizei.

  8.4.2. Refuzarea vizei se face, n toate cazurile, n scris, utiliznd anexa 2.8.4.3. Persoanele care exercit viza de C.F.P. au obligaia de a pstra ntr-un dosar

  separat toate Refuzurile de viz emise.8.4.4. Directorul poate decide efectuarea operaiunii pentru care s-a refuzat viza de

  C.F.P. numai dac aceasta nu depaete angajamentul bugetar aprobat i numai n baza unuiact de decizie in t ern pr in care dispu ne p e propri a rspunde re e fe ctuare a o peraiunii .

  8.4.5. Persoanele desemnate cu exercitarea CFP vor informa Curtea de Conturi i MFPasupra operaiunilor refuzate la viza i efectuate pe propria rspundere.

  8.4.6. Informarea se va face de ndat ce efectuarea operaiunii a fost dispus, printransmiterea unei copii de pe Decizia de efectuare a operaiunii i de pe motivaia refuzului deviz. Numai astfel sunt exonerate de rspundere persoanele m puternicite s exerciteviza de CFP.

  8.4.7. Documentele referitoare la operaiuni supuse C.F.P. care nu au fost vizate, nupot fi nregist rate n contabili tate. Fac ex cepti e, documentele privi nd oper ai unil erefuz ate laviz a de control financi a r prev enti v prop riu, dar ef ectuate pe rspund er ea ordonatorului decredite.

  8.5. Raportarea a ctivit ii d e CFP

  8.5.1. Trimestrial contabilul ef va ntocmi un Raport privind activitatea de CFP, careva cuprinde situaia statistic a operaiunilor supuse CFP i sinteza motivaiilor pe care s-auntemeiat refuzurile de viz, n perioada raportat (anexa 3).

  8.6. Organi zarea evid en ei

  8.6.1. Evidena angajamentelor bugetare i legale trebuei s asigure, date referitoare la:a. creditele bugetare aprobate n exerciiul bugetar curent, precum i modificrile

  intervenite pe parcursul anului (cu ajutorul contului 8060 "Credite bugetare aprobate")b. angajamentele bugetare (cu ajutorul contului 8066 "Angajamente bugetare")c. compararea datelor din conturile 8060"Credite bugetare aprobate" i 8066

  "Angajamente bugetare" i determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;d. angajamentele legale (cu ajutorul contului 8067"Angajamente legale").

  8.6.2. n contul 8060 Credite bugetare aprobate se nregistreaz a nceputulexerciiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum imodificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar, care majoreaz / diminueaz creditelebugetare aprobate. Soldul contului reprezint totalul creditelor bugetare aprobate la unmoment dat.

  8.6.3 n contul 8066"Angajamente bugetare" se nregistreaz angajamentele bugetare,

 • 14

  precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar, care majoreaz / diminueazangajamentele bugetare iniiale. Soldul contului reprezint totalul angajamentelor bugetare laun moment dat.

 • 15

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 14 din 21Exemplar nr.: 1

  8.6.4 n contul 8067"Angajamente legale" se nregistreaz angajamentele legale,precum i modificrile efectuate n cursul exerciiului bugetar, care majoreaz angajamentelelegale iniiale. Soldul contului la finele lunii reprezint totalul angajamentelor legale, iar lafinele anului, totalul angajamentelor rmase neachitate.

  9. RESPONSABI LI TI

  9.1. Directorul:9.1.1. Rspunde de aprobarea documentelor pentru operaiunile care nu au obinut

  viza CFP.

  9.2. Elaboratorii documentelor:

  9.2.1. Rspund de nesolicitarea vizei CFP pentru documentele emise, care sencadreaz n Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv alinstituiei.

  9.2.2. Rspund pentru realitatea, regularitatea i legalitatea operaiunilor alecror documente justificative le-au vizat / verificat / ntocmit. Obinerea vizei de controlfinanciar preventiv pe documente care cuprind date nereale i/sau care se dovedesc ulteriornelegale, nu i exonereaz de raspundere.

  9.3. Contabilul ef9.3.1. Rspunde de organizarea activitii de CFP.9.3.2. Rspunde de verificarea respectrii procedurii de ctre cei care acord viz CFP.9.3.3. Rspunde de efectuarea nregistrrilor contabile aferente operaiunilor care nu

  au obinut viza CFP

  9.4. Persoan ele care acord viza C. F. P.:9.4.1. Rspund de respectarea prezentei proceduri.9.4.2. Rspund de verificarea operaiunilor pentru care au acordat viza de CFP.

  Procedura va fi difuzata personalului care executa sau participa la atribuireacontrolului intern privind activitatea de control financiar preventiv, insotita de anexa 1.

  Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice saualte reglemantari cu caracter general sau intern pe baza carora se fac obiectul acesteiproceduri

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 15 din 21Exemplar nr.: 1

  10. ANEXE

  Nr.anexa

  Denumireaanexei

  Elabora-tor

  Aprobat Nr.deexemplare

  Difuzare Arhivare Alteloc perioa-

  da0 1 2 3 4 5 6 7 81 Registru CFP Ecaterina

  TINC3 Contabilitate

  AdministrativSecretariat

  2 Refuz de viza EcaterinaTINC

  3 ContabilitateAdministrativ

  Secretariat3 Raport CFP Ecaterina

  TINC3 Contabilitate

  AdministrativSecretariat

  15

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 16 din 21Exemplar nr.: 1

  11. Cuprins

  Numarulcomponentei

  in cadrulprocedurii

  operationale

  Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina

  Coperta1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

  editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei proceduriioperationale

  1

  2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor proceduriiOperationale

  2

  3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

  3

  4. Scopul procedurii operationale 45. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 56. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 67. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura

  Operationala7-10

  8. Descrierea procedurii operationale 119. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 1410. Anexe, inregistrari, arhivari 1511. Cuprins 16

  16

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 17 din 21Exemplar nr.: 1

  ANEXA 1

  Unitatea

  Nr. nregistrare: Data:

  D-L/D-NA DIRECTOR

  OBIECT: Refuz de viz

  In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999,cu modificrile i completrile ulterioare, v aduc la cunotin refuzul de viz de controlfinanciar preventiv intern pentru ...................................................., (tipul documentului,numrul i data emiterii, suma, compartimentul emitent) din urmtoarele motive:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(se vor preciza actele normative i condiiile prevzute de acestea care se consider a finerespectate dac s-ar efectua operaiunea nscris n documente).

  In situaia n care dispunei efectuarea operaiunii pe rspunderea dumneavoastr, ncondiiile art. 25 alin. (1) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999, cu modificrile icompletrile ulterioare, aceasta se poate face numai cu ncadrarea n creditele bugetareaprobate.

  Actul prin care dispunei efectuarea operaiunii ..................................................(se nominalizeaz operaiunea), va nsoi documentele justificative pe baza crora operaiunease nregistreaz i n contul de ordine i eviden 8044 "Documente respinse la viza de controlfinanciar preventiv" i se ntocmesc informrile prevzute de lege.

  ..............................................(numele i prenumele persoanei care exercit controlul financiar preventiv propriu)

  .........................................(semntura)

  17

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 18 din 21Exemplar nr.: 1

  ANEXA Nr. 2

  Unitatea Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului

  REGISTRULprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

  Nrcrt

  Denumirea documentuluinr/data emiterii

  Continutul operatiunilorinscrise in documente

  Compartimentulemitent

  Dataprezentariila viza a

  documentului

  Valoareaaperatiunilorpentru cares-a acordat

  viza

  Valoareaaperatiunilor pentrucare s-a refuzat viza

  Data restituiriiactelor

  justificative/

  semnatura

  observatii

  1 -2

  3

  456789101112

  13

  18

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 19 din 21Exemplar nr.: 1

  141516

  17

  19

 • Nr.

  crt.

  Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a

  patrimoniului public

  Corespondenta operatiunilor din col.1cudocumente supuse controlului financiar

  inscrise in col.1 din Anexa1 - Cadrulgeneral

  Total operatiuni supuse vizeide control financiar -preventiv

  Din care refuzate la viza Din acestea, neefectuate caurmare a refuzului de viza

  Numaroperatiuni

  Valoare( mii lei )

  Numaroperatiuni

  Valoare( mii lei )

  Numaroperatiuni

  Valoare( mii lei )

  0 1 2 3 4 5 6 7 8

  TOTAL

  1 Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale

  creditelor bugetare - total, din care:

  1.1. Deschideri de credite

  1.2. Repartizari de credite/ alimentari de conturi

  1.3. Virari de credite bugetare

  1.4. Alte operatiuni

  2 Angajamente bugetare - total, din care:

  2.1. Acte administrative din care rezulta obligatii d eplata

  2.2. Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri, ec.lucrari

  2.3. Contracte/acorduri de finantare sau cofinantare

  2.4. Contracte/acorduri de imprumut, prospecte de emisiune

  2.5. Contracte/acorduri de garantare

  2.6. Contracte de inchiriere, concesionare, participare, etc

  2.7. Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata

  3 Ordonatori de avansuri

  4 Ordonatori de plati - total, din care:

  4.1. Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente

  4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea

  4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate

  Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 20 din 21Exemplar nr.: 1

  ANEXA 3Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisului

  RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

  Cap.1 Operatiuni supuse vizei de control financiar preventivPE TRIMESTRUL

  20

 • Colegiul Tehnic Nr.1Vadu CrisuluiServiciulContabilitate

  PROCEDURA OPERATIONALACONTROL INTERN PRIVINDACTIVITATEA DE CONTROL

  FINANCIAR PREVENTIV

  Ediia: 1Nr.de ex.: 3Revizia: -Nr.de ex. :-

  Cod: P.O.PS-AI-01

  Pagina 21 din 21Exemplar nr.: 1

  4.4. Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente

  4.5. Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin

  4.6. Finantari/Cofinantari

  4.7. Alte obligatiuni

  5 Operatiuni financiare/ de plasament

  6 Operatiuni privind activele ( vanzari, inchirieri, concesionari)

  7 Alte operatiuni

  21

 • MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUICOLEGIUL TEHNIC VADU CRIULUIVADU CRIULUI, NR. 25, 417615, BIHORTel./ Fax 0259/443100

  PROCEDURPENTRU

  SELECIA MEMBRILORCOMISIEI C.E.A.C.

  DENUMIREA PROCEDURII

  PROCEDUR PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECII

  SemnturaElaborat, Prof. Adriana Jolte

  Verificat, Director adj,Prof. Zoltan MAIER

  Avizat CEAC,

  Revizuit,

  Aprobat, Semntura, Data intrrii n vigoareDirector Prof. Lucian RETI Sept 2014

  Cod: P.O. PG-AB-01Nr. exemplare:

  Ediia: a I -a

  Nr. pagini:

 • PROCEDUR PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECIISCOP:

  Organizaia colar are drept scop principal comunicarea i cum feedback-ul reprezintprincipiul fundamental al comunicrii, instituia i va diminua efectele nedorite, i va construiaciunile i i va consolida imaginea dac dezvolt comportamente tolerabile i i proiecteaz unsistem de control permanent al feedback-ului att n interiorul ct i n exteriorul acesteia.

  Organizaia colar are drept scop principal comunicarea cu instituiile care se afl n relaii desubordonare Inspectoratul colar Judeean , Primria, Consiliul Local.

  Implementarea acestei proceduri va permite facilitarea accesului la informaiile de interespentru toi membrii colectivului, sistematizarea acestor informaii pe domenii/subdomenii, dar vaconstitui i un instrument eficient de analiz a activitii din cadrul colegiului n vederearapoartelor CEAC i a planului de mbuntire.

  DEFINIII/PRECIZRI:Biblioteca este institutia, compartimentul sau structura specializata al carei scop principal este de aconstitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de carti, publicatii periodice, altedocumente specifice si baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de catre persoane fizice(utilizatori) in scop de informare, cercetare, educatie sau recreere: in cadrul societatii informationale biblioteca are importanta strategica. Sunt incluse bibliotecile proprietate publicasi privata. Se inregistreaza in seriile de date numai unitatile de baza, care au functionat in anul dereferinta. Tipurile de biblioteci sunt: nationale, universitare, publice (judetene, municipale,orasenesti si comunale), scolare, specializate (ale institutiilor academice si de cercetare, institutiilorpublice centrale si locale, institutiilor de cultura si culte, ale operatorilor economici, sindicatelor,ale altor organizatii asociative).Biblioteca scolara este organizata in cadrul unei institutii de invatamant preuniversitar, care seafla cu precadere in serviciul elevilor si al cadrelor didactice din institutia respectiva si care, inlimitele prevazute de lege si regulamentul de organizare, poate functiona si ca biblioteca publica.Biblioteca scolara reprezinta o institutie integrata in structura de organizare a unitatii deinvatamant care ofera un anumit volum de resurse pedagogice informationale (carte, presa, discuri,casete audio, videocasete, dischete, C.D.rom-uri etc.) necesare elevilor si cadrelor didactice infunctie de programele de instruire si de perfectionare metodica.Activitatea bibliotecii scolare este realizata de unul sau mai multi specialisti, de regula, cu opregatire superioara, care au in vedere urmatoarele obiective: fixarea resurselor pedagogiceexistente prin mijloace clasice sau/si informatizate; elaborarea tematicilor bibliografice, in functiede proiectele stabilite si de cererile profesorilor si ale elevilor; stimularea frecventei cititorilor lasectia de imprumut si la sala de lectura; organizarea activitatilor specifice, gen: lansare, dezbaterede carte: auditii muzicale, intalniri cu diferite personalitati, conferinte, cursuri de perfectionareintensiva etc

  ARIA DE CUPRINDERE:Procedura se aplic tuturor categoriilor de personal(cadre didactice, personal didactic

  auxiliar, personal nedidactic) i elevi - cititori din cadrul Colegiului Tehnic Nr.1 Vadu Crisului

  RESPONSABILITI:

  Bibliotecar Coordoneaz aplicarea procedurii la nivelul unitii colare;

  Cititori

 • Vor respecta procedura de mprumut i restituire a crilor;

  ETAPELE PROCEDURII:

  A.MPRUMUTUL LA DOMICILIU I RESTITUIREA PUBLICAIILOR

  a. mprumutul publicaiilor de la biblioteca colar

  Pas 1.Bibliotecarul invit elevii s se nscrie la biblioteca colar i s vizeze fiele de nscriere pentruanul colar n curs ;

  Pas 2.nregistrarea fielor de cititori n registrul de eviden a utilizatorilor ;

  Pas 3.Solicitarea crilor sau publicaiilor dorite prin menionarea autorului i/sau titlului crii sautitlului referatului sau lucrrii ce urmeaz a o pregti i/sau bibliografia indicat a fi parcurs;

  Pas 4.nscrierea documentelor solicitate n fia de mprumut ;

  Pas 5.Completarea termenului de restituire pe fia cu termenele de restituire a crii ;

  Pas 6.nregistrarea mprumutului n registrul de eviden zilnic a activitii bibliotecii colare .

  b . Restituirea publicaiilor la biblioteca colar la termenPas 7.

  Identificarea i scoaterea fiei de cititor ;Pas 8.

  Verificarea documentelor restituite i scderea lor din fia de mprumut ;Pas 9.

  nregistrarea vizitei utilizatorului la biblioteca colar n registrul de eviden zilnic a activitiibibliotecii colare .

  Pas 10.Repartizarea documentelor la raft n coleciile aparintoare

  Pas 11.Nerestituirea la termen a publicaiilor mprumutate se sancioneaz cu plata unei sume aplicatgradual , pn la 50 % din valoarea medie de achiziie a documentelor de bibliotec din anulprecedent .

  Pas 12.Pierderea, distrugerea, deteriorarea publicaiilor mprumutate sau nerestituirea acestora dup adoua ntiinare de restituire se sancioneaz cu imputarea valorii documentelor stabilit conformOrdinului 4626 din 21 iulie 2005 al MEdC .

  B. NDRUMAREA ELEVILOR N ACTIVITILE DE STUDIU, CERCETAREA,DOCUMENTAREA I ELABORAREA LUCRRILOR N SALA DE LECTUR

  Pas 1.Prezentarea utilizatorului la biblioteca colar;

  Pas 2.Solicitarea publicaiilor prin menionarea bibliografiei sau/i a titlului referatului sau lucrrii ce

  urmeaz s o pregteasc;

 • Pas 3.

  Utilizatorului i sunt puse la dispoziie mai multe lucrri care trateaz tema solicitat , n scopulinformrii i consultrii;

  Pas 4.Utilizatorul este ndrumat s descopere i s utilizeze informaiile din domeniul solicitat n

  sistemul informatizat (on-line);Pas 5.

  nregistrarea utilizatorului i a lucrrilor puse la dispoziia acestuia (sau a domeniului inumrului de volume) n registrul de eviden a activitii zilnice n sala de lectur;

  Pas 6.Consultarea lucrrilor i ndrumarea utilizatorului n selectarea i fiarea materialului n vederea

  realizrii lucrrii;Pas 7.

  Iniierea utilizatorului n ntocmirea bibliografiei la lucrarea elaborat;Pas 8.

  Iniierea utilizatorului n elaborarea lucrrii solicitate;Pas 9.

  Iniierea utilizatorului n salvarea i trimiterea pe e-mail a lucrrii elaborate (calculatoarele suntrestricionate n vederea utilizrii mijloacelor de stocare a informaiilor pe CD-uri sau

  Memory Stick-uri) sau/i listarea acesteia la multifuncionala din dotare;Pas 10.

  Preluarea publicaiilor de la utilizator i repartizarea la raft, n coleciile aparintoare .

  MATERIALE/DOCUMENTE

  Documente n format electronic pe site-ul colii: www.colegiuvad.ro Avizierul colii Carte Publicaii, reviste

 • ANEXA 1

 • ANEXA 2

 • ANEXA 3

  Termen de restituire :______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • ANEXA 4

  CTRE

  V facem cunoscut c la clasa avei restanieri la biblioteca colar eleviimenionai n prezenta ntiinare de restituire i v rugm s ne sprijinii n recuperareapublicaiilor de bibliotec de la acetia ; n caz de nerestituire , elevii vor fi sancionai conformOrdinului Nr. 4626 / 2005 al MEdC .

  Director , Bibliotecar ,Prof. Lucian RETI Florina TECSI

 • ANEXA 5

  CTRE

  V facem cunoscut c avei de restituit la biblioteca colar un numr de volume conform listei prezentate mai jos . n cazul n care pn la data de nu vei restituicrile mprumutate va trebui s achitai suma de , reprezentnd taxa nerespectriitermenului de restituire , n baza Ordinului Nr. 4626 / 2005 al MEdC .

  Director , Bibliotecar ,Prof. Lucian RETI Florina TECSI

 • ANEXA 6

 • COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRISULUI

  PROCEDURA OPERAIONAL Data elaborrii:Procedura privind elaborarea si stabilirea ofertei CDS lanivelul scolii

  Elaborat Profesor: Jolte Adriana Semntura:Verificat Dir. adj: Maier Zoltan Semntura:Aprobat Director: Reti Lucian Semntura:

  PROCEDURA.STANDARD.

  Exemplar numrul : 1Data intrrii n vigoare:

  Revizuire Data Persoana responsabil Semntura1234

 • 2STRUCTURA PROCEDURIIReferine:

  Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmntpreuniversitar 2005.

  Regulamentul de ordine interioar. Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie.

  1. SCOPUL PROCEDURII

  Realizarea unor ore de curriculum la decizia scolii in concordanta cu actele

  normative in vigoare si cu o eficienta sporita.

  2. OBIECTUL

  Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice de la COLEGIUL TEHNIC NR.1

  VADU CRISULUI

  3.CONTINUTUL PROCEDURII

  3.1.Analiza nevoilor si intereselor de formare ale elevilor

  3.31.1. Elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate elevilor

  Descriere: Comisia pentru curriculum elaboreaza un chestionar in scopul identificarii

  nevoilor si intereselor de formare ale elevilor.

  Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum

  Perioada de desfasurare: ianuarie

  Rezultate asteptate: chestionar elaborat

  3.1.2. Aplicarea chestionarelor

  Descriere: Chestionarele multiplicate, se aplica la clasa,de catre diriginti in timpul

  orei Orientare si consiliere

 • 3Responsabil: dirigintii claselor

  Perioada de desfasurare: ianuarie

  Rezultate asteptate: chestionar aplicat

  3.1.3. Prelucrarea datelor, identificarea nevoilor si intereselor de formare ale elevilor

  Descriere: Chestionarele vor fi prelucrate de catre membrii comisiei de curriculum.

  Rezultatele analizei vor fi consemnate intr-un raport intern si aduse la cunostinta

  intregului corp profesoral in cadrul unei sedinte de Consiliu

  Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum

  Perioada de desfasurare: februarie

  Rezultate asteptate: nevoi si interese identificate, consemnate in raportul intern

  3.2.Stabilirea ofertei CDS la nivelul fiecarei catedre

  3.2.1. Consultari la nivelul catedrelor

  Descriere: membrii fiecarei catedre intruniti in sedinta de catedra fac propuneri pentru

  curriculum-ul CDS corelat cu nevoile si interesele de formare ale elevilor identificate

  prin analiza de nevoi.

  Responsabil: seful de catedra al fiecarei catedre

  Perioada de desfasurare: februarie

  Rezultate asteptate: propuneri pentru CDS consemnate in procese verbale de sedinta

  ale catedrelor.

  3.2.2. Elaborarea ofertei CDS

  Descriere: Fiecare propunere de CDS avansata in cadrul catedrei, se argumenteaza (in

  scris), precizandu-se care sunt competentele generale vizate prin studiul respectivei

  discipline, continuturile vizate (fara a fi detaliate)

  Responsabil: seful de catedra al fiecarei catedre

 • 4Perioada de desfasurare: martie

  Rezultate asteptate: Propuneri CDS-titlul, argumentul, competente generale vizate ,

  prezentarea sumara a continuturilor

  3.2.3. Analizarea, verificarea, aprobarea ofertei CDS in cadrul catedrelor

  Descriere: Oferta CDS este analizata, verificata si apoi aprobata in cadrul fiecarei

  catedre.

  Responsabil: seful de catedra al fiecarei catedre

  Perioada de desfasurare: martie

  Rezultate asteptate: lista ce contine oferta CDS pentru o catedra data, dosarul ce

  contine toate ofertele elaborate la nivelul catedrei

  3.3.Elaborarea pachetelelor de optionale

  Descriere: Comisia pentru curriculum preia de la fiecare sef de catedra lista de

  propuneri si elaboreaza pentru fiecare clasa un pachet de discipline optionale.

  Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum

  Perioada de desfasurare: martie

  Rezultate asteptate: pachetul de discipline optionale pentru fiecare clasa

  3.4.Prezentarea ofertei CDS si exprimarea optiunilor

  3.4.1. Prezentarea ofertei CDS elevilor

  Descriere: Profesorii ce au propus oferta CDS o vor prezenta elevilor. Prezentarea se

  va face pentru fiecare clasa in parte

  Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum

  Perioada de desfasurare: ianuarie

  Rezultate asteptate: informarea elevilor asupra ofertei CDS (consemnata in procese

  verbale)

 • 53.4.2. Exprimarea optiunii elevilor asupra ofertei CDS

  Descriere: Dirigintii claselor vor aplica la clasa un chestionar elaborat de Comisia

  pentru curriculum- ce cuprinde pachetul de optionale, elevii avand astfel posibilitatea

  sa-si exprime in scris optiunile. Toate chestionarele vor fi apoi inmanate comisiei

  pentru curriculum

  Responsabil: dirigintii

  Perioada de desfasurare:ianuarie

  Rezultate asteptate: chestionare aplicate, optiuni exprimate in scris

  3.4.3.Centralizarea optiunilor elevilor

  Descriere: Comisia pentru curriculum analizeaza chestionarele si centralizeaza

  rezultatele, declarand, in baza criteriul majoritatii optiunilor pentru o disciplina

  optional dat, disciplinele la care elevii doresc sa sustina cursuri optionale in urmatorul

  an scolar. Rezultatele sunt prezentate Consiliului Profesoral.

  Responsabil: responsabilul Comisiei pentru curriculum

  Perioada de desfasurare:ianuarie

  Rezultate asteptate: lista disciplinelor optionale pentru fiecare clasa. Informarea

  Consiliului Profesoral.

  3.5.Proiectarea curriculum-ului optional

  Descriere: Profesorii ale caror oferte au fost declarate castigatoare, proiecteaza

  curriculum-ul disciplinei optionale

  Responsabil: profesorii care vor sustine cursuri optionale in urmatorul an scolar

  Perioada de desfasurare: februarie, martie

  Rezultate asteptate: Curriculum proiectat pentru fiecare curs optional ce se va

  desfasura in urmatorul an scolar

 • 63.6. Avizarea cursului optional de catre inspectorul de specialitate Descriere:

  Fiecare curs optional va purta viza inspectorului de specialitate. Obligativitatea de a

  prezenta inspectorului cursul optional in vederea semnarii fisei de avizare revine

  profesorilor.

  Responsabil: seful de catedra al fiecarei catedre

  Perioada de desfasurare: septembrie

  Rezultate asteptate: fise de avizare semnate de inspectorii scolari de specialitate

  3.7. Elaborarea planificarii calendaristice

  Descriere: profesorii ce sustin cursurile optionale vor intocmi planificari

  calendaristice intocmai ca si pentru disciplinele de specialitate.

  Responsabil: profesorii ce vor sustine cursurile optionale

  Perioada de desfasurare: septembrie

  Rezultate asteptate: planificari calendaristice pentru fiecare curs optional.

 • COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIULUICOMISIA DE EVALUARE I ASIGURAREA CALITIIPROCEDURA GENERALAPG-CI-01

  CONTROLUL INREGISTRARILOR

  Data elaborrii:

  Elaborat Profesor: Jolte Adriana Semntura:Verificat Dir. Adj.: Maier Zoltan Semntura:Aprobat Director: Reti Lucian Semntura:

  PROCEDURCONTROLUL INREGISTRARILOR

  Exemplarul numrul 1Data intrrii n vigoare:

  Revizuire Data Persoana responsabil Semntura1234

  CUPRINS1. SCOPUL PROCEDURII2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII3. DEFINITII SI PRESCURTARI

 • PROCEDURACONTROLUL NREGISTRRILOR

  Cod PS.02 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 2 / 4

  4. DOCUMENTE DE REFERINTA5. DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE6. INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDURA7. ANEXE

  ExemplarNr. Destinatar document Data difuzrii

  Semnturade primire

  1. -director.adjunct - Maier Zoltan2. secretar sef.- Tinc Maria3. contabil sef. Tinc Ecaterina4. -bibliotecar. Tecsi Florina5. -psiholog scolar Pop Rodica

  1.SCOPUL PROCEDURIIAceasta procedura documenteaza modul in care Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crisuluirealizeaza managementul procesului de control al inregistrarilor astfel incat sa seasigure ca: inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale

  conformitatii cu cerintele sistemului de management al calitatii; sunt definite modul si responsabilitatile pentru identificarea, depozitarea,

  protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor.Nota 1: Inregistrarile trebuie sa fie lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta.

  2.DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURIIProcedura se aplica:2.1 in toate activitatile in care sunt generate inregistrari ce furnizeaza dovada

  functionarii eficace a SMC2.2 tuturor inregistrarilor, indiferent de suportul pe care acestea se prezinta -

  hartie sau suport informatic, care sunt solicitate de standardele de referinta,de reglementarile in vigoare, de cerintele si clauzele contractuale.

  2.3 personalului din toate compartimentele care completeaza inregistrari.

  3.DEFINITII SI PRESCURTARI3.1 Definitii Pentru scopul acestei proceduri se aplica definitiile din SR EN ISO 9000:2006

  Sisteme de Management al Calitatii Principii fundamentale si vocabular.3.2 PrescurtariRC = Responsabilul CEACCEAC=Comisia de evaluare si asigurare a calitatiiSMC = Sistemt de management al calitatiiCT= Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu CrisuluiSR = Standard RomanEN = Norma EuropeanaISO = Organizatia Internationala de StandardizareMC = Manualul calitatii

  4.DOCUMENTE DE REFERINTA SR EN ISO 9001:2001, Sisteme de Management al Calitatii Cerinte SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de Management al CalitatiiPrincipii

  fundamentale si vocabular SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentatia sistemului de

  management al calitatii

  5.DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE5.1 Generarea inregistrarilor

 • PROCEDURACONTROLUL NREGISTRRILOR

  Cod PS.02 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 3 / 4

  5.1.1 Inregistrarile furnizeaza dovezi obiective ca procesele de realizare siprodusul furnizat satisfac cerintele explicite (cerute prin specificatii deprodus, contracte), cerintele implicite sau cele obligatorii (legale saureglementate) aplicabile, cerintele din standardele de referinta ale SMC.

  5.1.2 Toate compartimentele din organizatie vor identifica inregistrarile cerutede proceduri, instructiuni, documentatia tehnica sau cele utile a fiintocmite in zona lor de activitate. Se stabilesc in scris, plecand de ladocumentul care impune inregistrarea, urmatoarele:

  modelul de formular, cap tabel, forma de intocmire, etc.; responsabilitatile pentru completarea inregistrarii si, eventual, verificarea

  acesteia; denumirea si codificarea inregistrarii; sursele de informatii; numarul de exemplare; modul de completare si numarul de exemplare; cine si cum utilizeaza informatiile din inregistrare; accesul la inregistrare; pastrarea, arhivarea (loc, perioada); distrugerea (eliminarea).Nota 2: Pentru inregistrarile impuse de legislatie (formulare cu regim special),reglementari se pastreaza formularele si codificarea emitentului.5.1.3 Sefii compartimentelor stabilesc Lista inregistrarilor curente pe care o

  predau RC si pentru informare personalului responsabil cu completarea.5.1.4 RC colecteaza aceste liste si intocmeste Centralizatorul inregistrarilor

  SMC, pe care il actualizeaza ori de cate ori apare o noua inregistrare.5.1.5 RC si sefii compartimentelor implicate stabilesc modul de realizare a

  trasabilitatii produselor prin inregistrarile intocmite, cand este o cerintaspecificata a clientului.

  5.1.6 Procedurile stabilesc, pentru procesele pe care le descriu, inregistrarilenecesare prevazute de standardele de referinta. In functie de situatie, sepot intocmi inregistrari suplimentare fata de cele prevazute in proceduri.

  5.2 Identificarea inregistrarilor5.2.1 Identificarea inregistrarilor se realizeaza prin denumirea inregistrarii ceruta

  de procedura sau instructiune si codificarea formularului ce va fi folosit5.2.2 RC va intocmi Lista formularelor in vigoare, pe care o actualizeaza cand

  este nevoie.5.2.3 Compartimentele vor identifica dosarele sau registrele care contin

  inregistrarile in felul urmator :a) se va completa coperta dosarului/registrului, cu denumirea

  compartimentului, denumirea dosarului / registrului (inregistrarii),b) se vor pastra distinct documentele arhivate (dosare sau registre pline) de

  cele in curs de completare5.2.4 Se vor numerota filele tuturor registrelor destinate inregistrarilor iar in

  cazul dosarelor se va intocmi un opis cu toate documentele continute deacel dosar.

  5.3 Completarea si verificarea inregistrarilor5.3.1 Inregistrarile se vor completa si verifica de personal numit de directori, sefi

  de compartimente si se vor pastra la locurile indicate.5.3.2 Inregistrarile trebuie sa fie: lizibile, concise, usor de inteles; identificabile in raport cu produsul sau procesul la care se refera; completate conform instructiunilor;

 • PROCEDURACONTROLUL NREGISTRRILOR

  Cod PS.02 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 Pagina 4 / 4

  semnate de persoanele care le-au completat, verificat (daca este cazul) si saprecizeze data completarii, verificarii.

  5.3.3 In mod normal, nu se admit modificari pe inregistrari. Daca acestea suntnecesare, se vor pune in evidenta in mod clar numele persoanei care amodificat si o viza a unei persoane imputernicite sa verifice inregistrariledin zona de activitate unde s-a efectuat inregistrarea.

  5.4 Pastrarea inregistrarilor5.4.1 Inregistrarile sunt pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu

  usurinta si protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere.Inregistrarile generate/primite sunt indosariate, indexate, identificate siorganizate pe sectiuni specifice activitatilor/produselor/lucrarilor inlegatura cu care acestea au fost initiate.

  5.4.2 Pentru a putea fi lizibile in timp, fax-urile se xeroxeaza.5.4.3 Inregistrarile privind calitatea se pastreaza o perioada de 3 ani (cu

  exceptia cazului in care exista reglementat o alta perioada de pastrare aacestora), pentru a demonstra conformitatea cu cerintele si faptul ca SMCimplementat este operational.

  5.5 Accesul la inregistrari5.5.1 Au acces la inregistrari: reprezentantii autorizati ai clientului sau imputerniciti ai acestuia, de obicei

  atunci cand s-a convenit prin contract, insotiti de un reprezentant autorizat alorganizatiei;

  organisme de reglementare/autorizare organismele de certificare insotite de RC;5.5.2 Personalul interesat (altul decat cel de la pct. 5.5.1) din cadrul organizatiei

  are acces la inregistrarile altui compartiment, daca este autorizat sau cuasentimentul sefului compartimentului din zona in care este efectuatainregistrarea.

  5.5.3 Alte persoane din exteriorul organizatiei au acces la inregistrarileorganizatiei numai cu acordul Directorului.

  5.5.4 Inregistrarile nu pot fi scoase in afara organizatiei fara acordul unuidirector, cu exceptia cazului cand exista anumite conventii, reglementari.

  5.5.5 Inregistrarile difuzate la clienti nu vor putea fi multiplicate si difuzate decatre acestia altor organizatii fara aprobarea organizatiei .

  5.6Distrugerea inregistrarilor5.6.1 Eliminarea inregistrarilor are loc dupa trecerea perioadei de timp

  prevazuta pentru pastrarea/arhivarea acestora. Eliminarea se aproba decatre directorul compartimentului in care au fost intocmite inregistrarilerespective.

  6.INREGISTRARI IMPUSE DE PROCEDURA- Centralizatorul inregistrarilor SMC- Lista formularelor in vigoare8. ANEXEAnexa 1: Model formular Centralizatorul inregistrarilor SMC,Anexa 2: Model formular Lista formularelor in vigoare

 • PROCEDURACONTROLUL NREGISTRRILOR

  Cod PS.02 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 ANEXA 1

  MODEL FORMULAR Centralizatorul inregistrarilor sistemului demanagement al calitatii, cod F.CT.03

  Nr.crt. Inregistrare

  Perioadade pastrare (ani)

 • PROCEDURACONTROLUL NREGISTRRILOR

  Cod PS.02 Ediia 1 /2010 Revizia 0 1 2 3 ANEXA 2

  MODEL FORMULAR Lista formularelor in vigoare, cod F.CT.04

  Nr.crt. Denumirea formularului

  Codformular Revizia

  NOTE:1. Aceste formulare sunt prezentate in procedurile specifice.2. La departamente sunt difuzate numai formularele pe careacestea le initiaza.3. Formularele tipizate nu sunt supuse revizuirii si nu suntcuprinse in lista de mai sus.

 • Comisia pentru asigurarea calitii n procesul educaional

  1

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUICOLEGIUL TEHNIC VADU CRIULUIVADU CRIULUI, NR. 25, 417615, BIHORTel./ Fax 0259/443100

  Procedur General: PG-DAC-01

  PROCEDURADEZBATERI LA NIVEL DE ARIE CURRICULAR

  SCOPUL PROCEDURII:O bun colaborare ntre membrii ariei curriculare pentru desfurarea activitilor

  instructiv-educative.

  OBIECTUL PROCEDURII:Profesorii din unitatea colar.

  RESPONSABILITI: profesori responsabilul ariei curriculare

  DESCRIEREA PROCEDURII:Pasul 1: stabilirea programului.Pasul 2: alegerea temelor.Pasul 3: anunarea programului i temelor.Pasul 4: stabilirea i mprirea sarcinilor de lucru.Pasul 5: dezbaterea propriu-zis.

  Procedura de fa va fi monitorizat n vederea stabilirii politicilor viitoare. Persoanele carefac obiectul acestei proceduri trebuie s fie la curent cu existena acesteia.

  Director,Prof. Lucian RETI

  Comisia calitii, responsabilProf. Jole Adriana

 • Nr. exemplare: 14COLEGIUL TEHNIC NR.1 Ediia: a 1 -a

  VADU CRISULUI Nr. pagini: 17

  PROCEDUR GENERALPRIVIND

  EVALUAREA SISTEMATIC A SATISFACIEIPERSONALULUI

  Data intrrii n vigoare:

  NUMELE I PRENUMELE FUNCIA DATA SEMNTURAELABORAT PROF. JOLTE ADRIANA Coordonator CEACVERIFICAT PROF. TINC IOAN Director adjAPROBAT PROF. RETI LUCIAN Director

  Revizuire Data Persoana responsabil Semntura

  123

  4

 • LISTA DE DIFUZARE

  DESTINATARPROCEDUR

  COD PROCEDURA SCOPULDIFUZARII

  EXEMPLAR NUME IPRENUME

  DATA SEMNTURA

  DIRECTOR PG-ESP-1 Aprobare 1 RETI LUCIANGENERAL Eviden ProfesorDIRECTOR ADJUNCT PG-ESP-1 Eviden 2 TINC IOANDIRECTOR ADJUNCT Aplicare MAIER ZOLTAN

  ProfesorRESPONSABIL CEAC PG-ESP-1 Eviden 3 JOLTE

  Aplicare ADRIANA ProfesorArhivare

  SECRETAR SEF Arhivare TINC MARIAADMINISTRATOR PG-ESP-1 Aplicare 6 BODEA FLORIANRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 7 PROF. BRADEACOMISIE METODIC OTILIALIMBA SI LITERATURAROMNRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 8 PROF. GECZICOMISIE METODIC RAMONALIMBA ENGLEZ/LIMBA FRANCEZRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 9 PROF.COMISIE METODIC MUDURAMATEMATIC SORINRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 10 PROF. TIGANESCUCOMISIE METODIC SORINSTIINTERESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 11 PROF. MALAICOMISIE METODIC FLORINOM SI SOCIETATERESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 12 PROF.COMISIE METODIC JOLTE ADRIANATEHNOLOGIIRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 13 PROF.COMISIE TINC IOANCURRICULUMRESPONSABIL PG-ESP-1 Aplicare 14 PROF. PALICOMISIA MARGARETADIRIGINTILOR

 • CUPRINS

  1 Scop

  2 Domeniu de aplicare

  3 Documente de referin

  4 Definiii i precizari

  5 Descrierea procedurii

  6 Responsabiliti

  7 nregistrri

  8 Anexe

  1. SCOPUL PROCEDURIIScopul acestei proceduri este de stabilire a unui set unitar de reguli i responsabiliti privind

  desfsurarea activittii de evaluare a satisfaciei personalului angajat la Colegiul Tehnic Nr.1Vadu Crisului

  2. DOMENIUL DE APLICAREPrezenta procedur se aplic tuturor angajailor din unitatea colar.

  3. DOCUMENTE DE REFERIN Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie; Standardele de calitate Legea educaiei naionale Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar Regulamentul de ordine interioar

  4. DEFINITII SI PRECIZARI

  Evaluri ale angajailor se vor realiza cu referire la urmtorii factori:A. Sarcina: modul de definire a sarcinilor i obiectivelor, att la nivelul ntregii organizaii ct ipentru fiecare angajat n parte (obiective i sarcini clare).B. Relaiile: calitatea relaiilor dintre angajai cu referire la comunicare i colaborare pe linieprofesional i la meninerea unui climat non-conflictual (relaii interpersonale pozitive).C. Motivaia: sistemul motivaional existent n unitatea colar, asigurat prin: retribuie,apreciere, anse de promovare, formare de competen, dezvoltare etc. (motivaie stimulativ).D. Suportul: resursele i condiiile de munc pe care le asigur organizaia n vederea realizriunei activitii performante (sprijin pentru performan).E. Conducerea: stilul de conducere, eficient, sprijinind performana individual i colectiv,asigurnd condiii pentru eficien (conducere eficient).

 • F. Evaluarea: evaluarea activitii angajailor, n funcie de obiective i criterii clare, oferindfeed- back i soluii de mbuntire a muncii (evaluare obiectiv).G. Justiia - corectitudinea deciziilor organizaionale cu referire att la distribuirea sarcinilor iresurselor ctre angajai ct la modul n care angajaii sunt tratai sau recompensai pentru muncalor (echitate organizaional).H. Ataamentul: gradul de identificare cu unitatea colar, msura n care angajaii mprtescscopurile i valorile unitaii /instituiei, se identific cu viitorul acesteia, sunt loiali i interesai debunul mers al organizaiei (identificare cu unitatea colar).I. Deciziile: autonomia angajailor n a decide cum s i realizeze munca sau msura n care suntconsultai atunci cnd se iau decizii importante (calitatea deciziilor)J. nvarea: condiiile i climatul care permit achiziionarea de noi informaii, experimentarealor i punerea n practic a ideilor valoroase (nvare organizaional).K. Satisfacia: gradul de mulumire fa de natura i importana muncii, libertatea de aciune,recunoaterea sau suportul primit (activitate stimulativ)L. Sigurana: sentimentul de securitate sau certitudine cu privire la salarizare, organizareamuncii, la relaiile cu ceilali, ncredere n viitorul profesional (securitatea personal).M.Comunicarea: calitatea procedurilor de comunicare formal, implicarea n luarea deciziilorsau n definirea sarcinilor; normele i climatul comunicrii informale; factor compozit obinut cuitemi plasai n ceilali factori (comunicare eficient).N. Suprancrcarea: munca realizat n exces sau sentimentul c natura, volumul saudiversitatea sarcinilor depesc capacitatea de a le face fa (suprancrcarea n munc).

  Factorii secundari (nivelul de stres i impactul subiectiv) sunt obinui pe baza evalurilorrealizate de ctre angajai pentru fiecare din cei 14 factori principali i permit obinerea att aunor coeficieni globali ct i a unor estimri a impactului fiecrui din cei 14 factori principaliasupra nivelului de stres sau asupra randamentului organizaional. Cei doi factori secundari suntdescrii mai jos.1. Impact subiectiv: impactul negativ pe care l au diferite probleme legate de modul de definire,organizare i coordonare a activitii n unitatea colar (impact subiectiv).2. Nivelul de stres: gradientul de stres provocat de diferitele deficiene n modul de definire,organizare i management al personalului (stres organizaional)

 • 5. DESCRIEREA PROCEDURII

  5.1. Etape premergtoare evalurii

  a) Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii stabilete, nainte de nceperea anului scolar,programarea activitilor de monitorizare i evaluare a satisfaciei personalui, i propunecomisiile care vor desfura aceste aciuni.

  b) Programarea aciunilor, structura eantionului, precum i comisiile de evaluare suntcomunicate i supuse spre aprobare Consiliului de administratie

  c) Fiecare comisia de evaluare va fi compus din 3 membrii: 1 membru din partea conduceriii 2 membri din partea Comisiei de Evaluare i Asigurare a Calitii de la nivelulcompartimentelor/ comisiilor metodice.

  5.2. Aplicabilitatea procedurii

  a) Procedura este supus unei continui revizii i optimizri, astfel nct ea s permitevaluarea celor mai relevani factori ai climatului organizaional i furnizarea de date care spermit definirea strategiilor de mbuntire a randamentului organizaional.

  b) O consecin important care apare n urma aplicrii repetate a unui astfel de sistem deevaluare a climatului organizaional este creterea ncrederii angajailor i implicarea lor noptimizarea activitii organizaional Ctigarea ncrederii angajailor este unul dinobiectivele importante ale managementului unei instituii mai ales n situaiile de criz, nsituaiile de conflict latent conducere angajai sau n cel de schimbare a conducerii firmei/instituiei.

  c) Aplicarea unei proceduri standardizate de evaluare a satisfaciei personalului - o procedurdefinit n acord cu factorii identificai - permite obinerea unor informaii cheie pentrumanagementul resurselor umane din cadrul unei instituii.

  d) Analiza climatului socio-profesional permite anticiparea posibilelor probleme saudificulti i gsirea unor variante strategice de aciune n eventualitatea c astfel de problemeapar cu adevrat

  e) Un climat organizaional pozitiv, n care majoritatea factorilor care condiioneazsatisfacia i implicarea angajailor sunt plasai n zona climatului performant, poate facilitao real performana individual i colectiv.

 • 5.3. Desfurarea aciunilor de evaluare

  a) Aciunile de evaluare i monitorizare se vor desfura, prin vizite ale comisiei de evaluarein compartimentele/ comisiile convocate.

  b) Comisia de evaluare nmneaz angajatilor chestionarul de evaluare (Anexa 1) ce urmeaza fi completat de ctre angajai. Chestionarele de evaluare sunt distribuite de ctre membriicomisiei fiecrui angajat i se va explica acestora rolul i modul de completare.

  c) Chestionarul se completeaz de ctre angajat prin ncercuirea punctajului acordat sau prinmarcarea variantei alese pentru fiecare criteriu de evaluare. n cazul n care angajatul doretes corecteze unele rspunsuri va bara prin haurare rspunsul iniial. Chestionarele suntcompletate de ctre angajaii diferitelor compartimente/colective n condiii de anonimat,angajaii avnd doar obligaia de a marca datele sociodemografice generale (vrsta, sex),statusul profesional (cu funcii de conducere sau nu) i apartenena la un anumit colectiv/compartiment. Pentru a ctiga ncrederea angajailor, pe lng asigurrile cu privire laconfidenialitatea datelor individuale, se ofer posibilitatea introducerii chestionarelor ntr-ocutie special construit (similar urnei de vot) pentru a nltura suspiciunile legate deurmrirea sau marcarea chestionarelor

  d) Timpul alocat pentru explicaii i completarea chestionarului este de cca. 30 minute.

  e) Dup completare chestionarele sunt predate comisiei de evaluare pentru ca datele s fiecentralizate. Aceste date sunt centralizate n Centralizatorul chestionarelor de evaluare(Anexa 2).

  f) Consiliul de administratie poate decide, ca modalitatea de evaluare a satisfaciei angajailor,utilizarea interviurilor individuale, cu respectarea confidenialitii acestora (Anexa 3 Fi deinterviu).

  g) La finalul evalurii comisia completeaz Fia de evaluare a satisfaciei angajatilor(Anexa 4).

  h) Chestionarele de evaluare, Fi de interviu se vor aplica semestrial sau dup caz lacompartimentele/ colectivele cu climat constatat deficitar/ disfuncional dup aplicareamsurilor remediale

  5.4. Concluzii

  a) Fiele de evaluare a satisfaciei angajailor sunt analizate n cadrul Comisiei de Evaluare iAsigurare a Calitii pentru a identifica soluii de mbuntire.

 • b) Reprezentarea i analiza rezultatelorSe realizeaz analiza fiecrui din cei 14 factori ai climatului organizaional, prin raportare la

  consecina lor asupra randamentului individual i colectiv. Pentru a uura analiza i semnificarearezultatelor, sunt luate n calcul patru zone ale eficienei organizaionale: zona climatuluiperformant, zona climatului funcional, zona climatului deficitar i zona climatuluidisfuncional. CLIMAT PERFORMANT. Acest zon descrie o situaie ideal n care trebuie s se gseasc o

  firm, situaia n care factorii analizai sunt evaluai de ctre angajai ca fiind extrem-pozitivi.Plasarea evalurilor colective n acest zon garanteaz un climat favorabil performaneiindividuale i colective, facilitnd un randament bun n activitate. Firmele sau instituiile care aumajoritatea factorilor plasai n acest zon, sunt excepii.

  CLIMAT FUNCIONAL. Acest zon descrie situaia n care factorii analizai sunt evaluai dectre angajai ca fiind predominat pozitivi, dei situaia nu este pe deplin mulumitoare. Acestaeste considerat zona funcional, n care se gsesc plasai majoritatea factorilor din firmele/instituiile care funcioneaz bine. Plasarea n acest zon este specific unui climatorganizaional bun, acceptabil, favorabil unei activiti normale. Funcional nu nsemn neaprati performant, fiind necesar trecerea n urmtorul cadran pentru a asigura condiii pentru unrandament competitiv sau performan.

  CLIMAT DEFICITAR . Acest zon descrie aria n care se plaseaz factorii crora firma nu le-aacordat prea mult atenie i care sunt vzui de angajai ca fiind deficitari, crend probleme,influennd negativ randamentul individual i colectiv sau nivelul de satisfacie al angajailor.Plasarea n acest zon este un semnal de alarm, existnd n mod cert consecine negative asupraactivitii i eficienei individuale i colective. O firm aflat n acest situaie trebuie s ia msuricare s faciliteze trecerea factorilor deficitari n zona funcional.

  CLIMAT DISFUNCIONAL. Acesta zon descrie o situaie n care nu trebuie s se gseasc ofirm. Plasarea evalurilor n acest zona reprezint situaia cea mai grav n care se poate gsi unfactor al climatului organizaional i anume n situaia de a fi total disfuncional, afectnd n modcategoric i grav activitatea profesional i randamentul individual sau colectiv. n acest cazmsurile de redresare trebuie s fie consistente i rapide.Prin raportare la aceste zone ale eficienei organizaionale, putem s avem o estimare destul de

  clar a consecinelor (pozitive sau negative) a fiecrui factor, estimare care va fi completat deanaliza n interiorul fiecrui factor (pentru a vedea care anume aspecte subsumate acelui factor suntcele care genereaz cele mai multe nemulumiri) i de analiza datelor probleme cauze soluiipentru a vedea care sunt aspectele disfuncionale concrete, cum descriu angajaii cauzele acestora ice soluii de remediere propun.

  Prin raportare la cele patru zone ale climatului organizaional (disfuncional, deficitar,funcional i performant), putem s realizm reprezentarea grafic i analiza datelor colectate prinurmrirea unor aspecte variate: reprezentarea profilului general al instituiei n urma evalurilor realizate n luna curent sau prin

  raportare la evalurile realizate n lunile anterioare; identificarea factorilor pozitivi /negativi ai climatului organizaional care plaseaz instituia n una

  din zonele de rentabilitate (disfuncional, deficitar, funcional sau performant); o analiza n interiorul unui factor, pentru a surprinde care anume faet a acelui factor (surprins de

  o ntrebare specific) este cel mai deficitar /cel mai pozitiv.

 • compararea profilului general al instituiei cu un profil etalon extern (obinut prin evaluare azeci de instituii diferite);

  compararea profilului general al instituiei cu un profil etalon intern pentru sesizareamodificrilor date de implementarea anumitor schimbri (etalon intern care poate fi obinut nurma a minimtrei evaluri succesive);

  comparaii ntre colective (departamente, puncte de lucru) pentru identificareaaspectelor funcionale sau disfuncionale n cadrul fiecrui colectiv;

  comparaii n funcie de variabile socio-demografice (vrst, sex, vechime n firm, nivel deexpertiz, poziie n ierarhie);

  c) Implementarea acestui sistem n instituie i realizarea periodic de evaluri alesatisfactiei personalului permite monitorizarea strategiilor de optimizare a climatuluiorganizaional, att sub aspectul identificrii factorilor asupra crora trebuie intervenit i aanalizei soluiilor oferite de angajai ct i sub cel al msurrii i urmririi impactului finalobinut n urma schimbrilor realizate n instituie. n mod similar este posibil identificarea igestiunea factorilor specifici care condiioneaz performana n instituie, prin comparareaevoluiilor factorilor i raportarea la performana real obinut n instituie (analiza factorilorcare sufer schimbri pozitive n lunile cu randament organizaional foarte bun), prin comparaiintre colective similare dar cu performane diferite (identificarea factorilor care le difereniaz),analiza sugestiilor angajailor etc

  d) Aceste propuneri de mbuntire vor fi comunicate conducerii unitii, spreaprobare i implementate de ctre responsabilii n domeniul respectiv.

  6. RESPONSABILITI

  a) Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii rspunde pentru planificarea irealizarea aciunilor aciunilor de evaluare conform prezentei proceduri;

  b) Comisia de evaluare rspunde pentru completarea chestionarului de ctre angajai, curespectarea cerinelor din prezenta procedur, pentru ntocmirea centralizatorului i aFiei de evaluare a satisfaciei angajailor;

  c) Responsabilii n domeniu rspund pentru implementarea propunerilor dembuntire stabilite (Anexa 5- COD APO 55.05.- Plan de mbunatire climatorganizaional)

  7. NREGISTRRI

  nregistrarea, i pstrarea fielor de evaluare a satisfaciei angajailor se va faceconform procedurii de sistem PG -03 inerea sub control a documentelor i datelordin cadrul LTMF.

 • 8. ANEXE

  Anexa 1: Chestionar de evaluare

  Anexa 2: Centralizator al chestionarelor

  Anexa 3 Fi de interviu

  Anexa 4: Fia de evaluare a satisfaciei angajailor

  Anexa 5- Plan de mbunatire climat organizaional

 • Anexa 1: Chestionar de evaluare

  CHESTIONAR DE EVALUARE

  Factori evaluai1. Sarcina (obiective i sarcini clare)2. Relaiile (relaii interpersonale pozitive)3. Motivaia (motivaie stimulativ)4. Suportul (sprijin pentru performan)5. Conducerea (conducere eficient)6. Evaluarea (evaluare obiectiv a activitii)7. Corectitudinea (justiie organizaional)8. Ataamentul (identificare cu firma)9. Deciziile (consultare sau autonomia deciziilor)10. Competenta (ncrederea in sine)11. Munca (satisfacia n activitate)12. Sigurana (sentimentul de securitate)13. Schimbarea (management bun al schimbrii)14. Suprancrcarea -Epuizarea (suprancrcarea n munc)

  14. Factorul Suprancrcarea modul de prezentarea a itemilor spre evaluare. (model)Suprancrcarea munc realizat n exces sau sentimentul c natura, volumul sau

  diversitatea sarcinilor depesc capacitatea de a le face fa (suprancrcarea n munc).Incercuii una din cele ase valori n care apreciai c v situai (1- minim, 6- maxim)1. Comparativ cu angajaii de pe posturi similare din alte firme /instituii, credc muncesc mult mai mult. 1 2 3 4 5 62. Zi de zi, muncesc intens, fr pauze sau momente de relaxare. 1 2 3 4 5 63. Dup o zi de munc simt c nu mai am suficient energie pentru a m 1 2 3 4 5 6implica n rezolvarea altor probleme sau sarcini personale.4. Stau frecvent peste program pentru a finaliza sarcinile de serviciu. 1 2 3 4 5 65. Solicitrile din aceast firm /instituie sunt pe msura resurselor i ritmuluimeu de lucru. 1 2 3 4 5 66. Uneori m simt depit de ritmul i volumul muncii solicitate n aceastfirm /instituie . 1 2 3 4 5 67. Familia mea a avut de suferit din cauza suprasolicitrilor de la actualul locde munc 1 2 3 4 5 68. Natura, multitudinea i diversitatea sarcinilor, mi afecteaz, n modnegativ, felul n care mi realizez activitatea. 1 2 3 4 5 69. Natura, multitudinea i diversitatea sarcinilor, reprezint un factorimportant de stres pentru mine. 1 2 3 4 5 6

  Analizati problemele concrete, cauzele identificate ca fiind sursa acestor probleme i, n specialsoluiile/ sugestiile de rezolvare a acestor probleme.(definii minim trei probleme)

 • CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACIEI N MUNC(MODEL)

  V rugm s ncercuii pentru fiecare ntrebare numrul carereflect cel mai bine prerea dumneavoastr

  Dez

  acor

  dpu

  tern

  ic

  Dez

  acor

  d m

  oder

  at

  Uo

  rdez

  acor

  d

  Uo

  raco

  rd

  Aco

  rdm

  oder

  at

  Aco

  rd p

  uter

  nic

  1 Consider c sunt pltit corect pentru munca pe care o fac. 1 2 3 4 5 62 Sunt ntr-adevr prea puine anse de promovare pentru postul meu de munc. 1 2 3 4 5 63 Superiorul meu este competent n munca pe care o depune. 1 2 3 4 5 64 Nu sunt satisfcut cu beneficiile pe care le obin. 1 2 3 4 5 65 Cnd m descurc bine ntr-o sarcin de munc sunt apreciat aa cum trebuie. 1 2 3 4 5 66 Multe dintre regulile i procedurile pe care trebuie s le respectm ne

  ngreuneaz munca.1 2 3 4 5 6

  7 mi plac oamenii cu care lucrez. 1 2 3 4 5 68 Uneori simt c munca mea este inutil. 1 2 3 4 5 69 Comunicarea din cadrul organizaiei mi se pare bun. 1 2 3 4 5 610 Mririle de salariu sunt prea puine i prea rare. 1 2 3 4 5 611 Cei care i fac bine treaba au o ans mare de promovare. 1 2 3 4 5 612 Superiorul meu este nedrept cu mine. 1 2 3 4 5 613 Beneficiile pe care le obinem sunt la fel de bune ca i n alte organizaii. 1 2 3 4 5 614 Nu consider c munca pe care o fac este apreciat. 1 2 3 4 5 615 Eforturile mele de a-mi face bine munca sunt rareori blocate. 1 2 3 4 5 616 Consider c trebuie s muncesc mai mult din cauza incompetenei celor cu care

  lucrez.1 2 3 4 5 6

  17 mi plac lucrurile pe care le fac la locul de munc. 1 2 3 4 5 618 Scopurile organizaiei nu mi sunt clare. 1 2 3 4 5 619 Nu m simt apreciat de organizaie atunci cnd m gndesc la salariul pe care l

  primesc.1 2 3 4 5 6

  20 Oamenii sunt promovai la fel de repede ca i n alte organizaii. 1 2 3 4 5 621 Superiorul meu se intereseaz prea puin de angajaii lui. 1 2 3 4 5 622 Pachetul de beneficii este destul de echitabil. 1 2 3 4 5 623 Exist prea puine recompense pentru cei care lucreaz aici. 1 2 3 4 5 624 Am prea multe de fcut la locul de munc. 1 2 3 4 5 625 M simt bine cu colegii de munc. 1 2 3 4 5 626 Deseori simt c nu tiu ce se ntmpl n cadrul organizaiei. 1 2 3 4 5 627 Sunt mndru de munca pe care o fac. 1 2 3 4 5 628 M simt satisfcut n ceea ce privete ansele de mrire de salariu. 1 2 3 4 5 629 Exist beneficii pe care nu le avem dei ar trebui. 1 2 3 4 5 630 l plac pe superiorul meu. 1 2 3 4 5 631 Lucrez prea mult cu documente. 1 2 3 4 5 632 Simt c nu primesc suficiente recompense pentru eforturile pe care le fac. 1 2 3 4 5 633 Sunt satisfcut de ansele mele de promovare. 1 2 3 4 5 634 Exist prea multe certuri i conflicte la locul de munc. 1 2 3 4 5 635 Munca mea este plcut. 1 2 3 4 5 636 Sarcinile de munc nu sunt suficient de bine explicate. 1 2 3 4 5 6

 • Anexa 2: Centralizator al chestionarelor

  CENTRALIZATOR AL CHESTIONARELOR

  FACTORUL NIVEL APRECIERE1 2 3 4 5

  1234567891011121314TOTAL

 • Anexa 3 Fi de interviu

  FI DE INTERVIU

  1. Prin ce se deosebete colectivul n care lucrai (echipa de lucru /departamentul/ secia) de altecolective similare, din punctul de vedere al RELAIILOR DINTRE EFI I SUBALTERNI.(din ceea ce tii, bnuii sau credei c se ntmpl n alte colective, din unitatea n care lucraisau din afara ei)n colectivul meu A B1. dreptul la opinie indiferent de funcie 1. ce spune eful ,,e btut n cuie, nu ai dreptul

  la opinie2. circulaia rapid a informaiei 2. blocarea informaiei la un anumit nivel. datorita

  ierarhiei3. stabilirea obiectivelor mpreun 3. obiectivul e stabilit doar de ef4. alocarea unei perioade de timp pentru 4. exist doar relaii formalemanevre, relaii non formale

  Numele si prenumele:Funcie:Vrsta Genul M F tel, email:

  Fis de centralizare a datelor obinute n cadrul interviurilor individuale

  ASPECTE POZITIVE NUMR ASPECTE NEGATIVE NUMRA- 1 B- 1A- 2 B- 2A- 3 B- 3A- 4 B- 4TOTAL TOTAL

 • Anexa 4: Fia de evaluare a satisfaciei angajailor

  FIA DE EVALUARE A SATISFACIEI ANGAJAILOR

  Probleme - cauze soluiiSe realizeaz analiza problemelor concrete descrise de angajai, a cauzelor identificate de ei cafiind sursa acestor probleme i, n special a soluiilor/ sugestiilor de rezolvare a acestor probleme.Pentru fiecare factor n parte, cu referire la activitatea n colectivul n care lucreaz sau ca oevaluare global, la finalul chestionarului, se solicit definirea a 3 probleme (chiar dac ele aparfoarte rar sau accidental) i completarea liber a unui tabel, numind problema, sugerndposibile cauze i descriind soluii de rezolvare (aa cum le vd angajaii). Analiza acestordescrieri, sistematizat fie pe categorii (categorii de probleme, categorii de cauze, categorii desoluii), fie ca un lan logic de tipul problema - cauza problemei soluiile sugerate de angajai,cu referire la ntreaga firm /instituie sau la fiecare colectiv n parte, permite identificarea rapida unor msuri concrete, imediate care pot fi luate de managementul firmei sau schiarea unorstrategii pe termen mediu i lung (n special pentru acele msuri care solicit resurse financiaresau de timp mai consistente).

  FACTORULANALIZAT

  PROBLEMA CAUZE POSIBILE SOLUII/ SUGESTII ANGAJAI

 • Anexa 5- Plan de mbunatire climat organizaional

  PLAN DE MBUNATIRE CLIMAT ORGANIZAIONAL

  NRCRT.

  MASURAIMPLEMENTAT

  FACTORVIZAT

  REZULTATEATEPTATE/INDICATORI

  COMPARTIMENTUL/COLECTIVUL N CARE

  SE APLIC

  DATAAPLICRII

  PERSOANARESPONSABIL

  RESURSENECESARE

 • Comisia pentru asigurarea calitii n procesul educaional

  1

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUICOLEGIUL TEHNIC VADU CRIULUIVADU CRIULUI, NR. 25, 417615, BIHORTel./ Fax 0259/443100

  Procedur General: PG-FL-01

  PROCEDURADE NTOCMIRE I APLICARE A FIELOR DE LUCRU

  SCOPUL PROCEDURII:Implicarea activ-participativ a elevilor n prezentarea materialului faptic nou.

  OBIECTUL PROCEDURII:Elevii unitii colare.

  RESPONSABILITI: Profesorii unitii colare.

  DESCRIEREA PROCEDURII:Pasul 1: alegerea temei n funcie de program i materialele didactice disponibile.Pasul 2: stabilirea obiectivelor.Pasul 3: alegerea modalitii de abordare a temei (individual/ n grup).Pasul 4: elaborarea strategiei de lucru.Pasul 5: elaborarea etapelor realizrii temei.Pasul 6: stabilirea timpului de lucru.Pasul 7: redactarea, n funcie de grupe de nivel.Pasul 8: efectuarea lucrrii (individual/ pe grup).Pasul 9: analiza rezultatelor i interpretarea datelor.Pasul 10: concluzii.

  Procedura de fa va fi monitorizat n vederea stabilirii politicilor viitoare. Persoanele carefac obiectul acestei proceduri trebuie s fie la curent cu existena acesteia.

  Director,Prof. Lucian RETI

  Comisia calitii, responsabilProf. Jole Adriana

 • Comisia pentru asigurarea calitii n procesul educaional

  1

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUICOLEGIUL TEHNIC VADU CRIULUIVADU CRIULUI, NR. 25, 417615, BIHORTel./ Fax 0259/443100

  Procedur General: PG 5. 43

  PROCEDURANTLNIRII CU PRINII

  SCOPUL PROCEDURII:Stabilirea unei colaborri/ comunicri bune cu prinii cop