Lista Documentelor ARACIP

 • Upload
  doina

 • View
  257

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Lista Documentelor ARACIP

  1/5

  A G E N T I A R O M A N A D EA S I G U R A R E ACALITAjH IN

  INVATAMANTULP REUNIV ERSITAR

  C O M U N I C A T

  M I N I S T E R U LEDUCAT IE IC E R C E T A R 1 IT1NEREIUUIL

  A v a n d in vedere co n s u l t a r ea p u b l i c a.,Tu tac i l i s t a scurtaT . ana l i zand f eed back -u l d in par tcau n i t a t i l o r d e i n v a t a m a n t cu p r iv i re l a d o c u m e n t e d p revazu te de l eg i s l a t i a in v igoa re ( l e g i s l a ^ i aca l i t a t i i educa t i e i . leg is la t ia gener a l a aeduc a t i e i s i cea emisa de te r t i ) pecareacesteasu n t ob l iga t e s ale i n t o c mea s c a . A R A C I P s a l u t a i n i t i a t i v a M E C T Sd e a reduce b i roc ra t i a in sco l i si f ac e u rma toa re l eprec i z a r i :

  1 . D u p a 5 ani de exper ien ta in evaluarea externa a u n i t a t i l o r de i n v a t a m a n t p r e u n i v e r s i t a r( au tor izare . ac red i tare s i eva lua re pe r iod i c a a pes te 2000 de un i t a j i d e i n v a t a m a n t ) , in u r m aa n a l i z e i ap es te 2000 d e r apoa r t ed eeva lu a re ex te rna in to cm i te de unco r pd eexpe rp d e pes te700 dep e rs o ane . A R A C I P pr op u ne e f i c i en t i z a r ea a c t i v i t a t i i de eva lua re ex te rna p r i n evitareas u p r a p u n e r i l o r c u a l t e i n s t l t u t i i s i in s t an t ed ec o n t r o l / i n s p e c t i e.C a urm are . t rebu ie m a i m u l t valor i f lcate in cad ru l v i z i t e lo rdeev a l u a r eexterna rapoar te le dei n spec t i e . precum si rapor te le i note le de c on t r o l , e mi s e de a l te o r g a n i s m e si i n s t i t u ^ i i cua t r i b u t i i inaces t sens( C u r t ea d eC o n t u r i. In spec t o r a t u l p en t r u S i t u a j i i d e Urgen^ a , Au t o r i t a t e ad e S a n a t a t e Pu b l i c a . G a r d a d e M e d i u etc). De e x e m p l u . n u v o r f i so l i c i t a t e pen t ru a n a l i z at oa t e d o c u m e n t e d p revazu te de art. 24. 29, 32 din OME CTS nr. 554^ / 2011privindaproburea Regulamentuluid e inspecfie a unit filorde inv t mdntpreuniversitar d a c a existarapoar te d e in spec t i e care le m e n ^ i o n e a z a sau lea n a l i z e a z a .

  2. P r e z e n t a m . in a t a s a m e n t . l i s ta d o c u i n e n t e l o r s o l i ci t a te d e AR A C I P u n i t a t i l o r d e i n v a t a m a n tp r e u n i v e r s i t a r . p re cum s i c a d r u l j u r i d i c d in R o m a n i a care s t i p u l e a z a o b l i ^ a t i a J n t o c m i r i iacestord o c u m e n t e la n ive lu l f iecarei sco l i . S u h l i n i e i n c aacesle documen te reprez in t a do a r om i c a parle. c u r e l evan^a p e n t r u a s i g u r a r e a ca l i t a j i i . d in d o c u m e n te d p e care s coa l a t r e b u i es a i e i n t ocmeasc a c on fo rm l eg i s l a t i e i in v igoa re ( de exemp lu . i n vederea e v i t a r i i s u p r a p u n e r i i.nu vo r f l s o l i c i t a t e d o c u m e n t e l e ca re stau la baza o b t i n e r i i a v i z u l u i PSI , c i d o a r a v i z u l PS1) .P r e c i z a m .d ea s e me n e a , ca l i s tad o c u m e n t e l o r s o li c it a te d e A R A C I P v a f ir e v i z u i t a a n u a l .

  3. To a t e documen te l e so l i c i t a t e . p re cum s i t o a t c c e l e l a l t e a c l i v i t a t i d e e v a l u a r e c x t c r n a a u c as co p u l t i m pro te jarea in te rese lor b e n e f i c i a r i l o r dc educ a t i e s i t j a ranta rea d r e p t u l u i lo r la oeduc a t i e de c a l i t a t e . C a urmare , vor f l so l i c i t a t e , cu precadere . d o c u m e n te care se refera lare zu l t a t e l e scolare , lap rog re su l e l e v i l o r / p r e ^ c o l a r i l o r si laa s igu ra re a s a n a t a ^ i i si s i gu r a n ^e i lo rInc a d r u l u n i t a i i Declare.

 • 8/13/2019 Lista Documentelor ARACIP

  2/5

  i n t e r v i u r i c u r e p r e z e n t a n t u l l e g a l a l f u r n i z o r u l u i d e educate e v a l u a t . cu m e m b r i i a iC E A C , c u r e p r e z e n t a n ^ i i b e n e t k i a r i l o r d e educate ( e i e v i si p a r i n g ) c u r e s p o n s a b i l i ic a t e d r e l o r s i c o m i s i i l o r m e t o d i c e , c u p e r s o n a l u la u x i l i ar si n e d i d a c t i c . c u r e p r e z e n t a n t i ic o m u n i t a t i i loca le :

  a p l i c a r e ad e c h e s t i o n a r e e l c v i l o r , c a d r e l o r d i d a c t i c es i p a r i n ^ i l o r ; v i z i t a r e as p a t i i l o rdei n v a t a m a n t ; o b s e r v a r e a d i r e c t a . p r i n a s i s t e n ^ e l a o r e s i laa l t e a c t i v i t y : v e r i f i c a r e a p r i n s o n d a j a f o n d u l u i d e c a r t e , a m a t e r i a l c l o r d i d a c t i c e 5 a a u x i l i a r e l o r

  c u r r i c u l a r e .M e n r j o n a m f a p t u l ca aceste s u r s e ( a l t e le d e ca t d o c u m e n t e l e ) t r e b u i e s a a i b a o p o n d e r ec r e s c u t a d i n t i m p u l a loca t v i z i t e l o r d e e v a l u a r e e x t e r n a . C a u r m a r e . s o l i c i t a m u n i t a j i l o rscola rc s a i n f o r m e z e c o n d u c e r e a A R A C I P d a c a a p a r s i t u a t i i i n c a r e E c h i p a d e e v a l u a r ea l o c a a n a l i / c i d o c u m c n t d o r o p o n d e r e m a i m a r e d e c a t o t r e i i n c d i n t i m p u l t o t a l a l o c a tv i z i t c i d e e v a l u a r e e x t e r n a ( p e n t r u a c r e d i t a r es a u e v a l u a r e p e r i o d i c a ) .

  P a n a las f a r s i t u l a n u l u i 2 0 1 2 , A R A C I P v a i n f o r m a t i z a , i n m a r e m a s u r a . p r i n t r - u n p r o j ec t c o-f l n a n t a t d i n F S E p r i n P O S - D R U , a c t i v i t a t e a d e e v a l u a r e i n t c r n a i d c e v a l u a r e e x t e r n a .u n i t a t e a s c o l a r a a v a n d p o s i b i l i ta t e a s a t r a n s m i t a d o c u m e n t e l e iarc v a l u a t o r u l e x t e r n s a lec o n s u l t e ) i n f o r m a t e l e c t r o n i c . D e a s e m e n e a , i n p e ri oa d a u r m a t o a r e . A R A C I P v a p r o p u n er e v i z u i r e a l e g i s l a t i e i c a l i t a t i i , a s t a n d a r d e l o r s i a m e t o d o l o g i i l o r . m a i a l e s in d i r e c | i as i m p l i f i c a r i ilor.

  6 . A R A C I P v a p r o p u n e M E T S s t a b i l i r e a . c l a r a si fa r a e c h i v o c , a r o l u r i l o r si a t r i b u ^ i i l o ri n s t a n ^ e l o r d c c o n t r o l la n i v e l u l s c o l i i . p r e c u m si a o b l i g a t i i l o r a c e s t o r a d e i n f o r m a r er e c i p r o c a . i n v e d e r e a e v i t a r i i s o l i c i t a r i l o r m u l t i p l u a d r e s a t e l aa c e l a s i n i v e l ( sc oal a) . p r e c u m sia e v i t a r i i r a p o r t a r i l o r c a t r e m u l t i p l e i n s t i t u n i p e v e r t i c a l s .

  Presedinte A R A C I P ,C o n s t a n t i n Sefba/IOSIFESCU

 • 8/13/2019 Lista Documentelor ARACIP

  3/5

  DOCUMENTE SOLICITATE DE A RA CIP UNITATILOR DE INVATAM ANT PREUN IVERSITARIN DIFERITE ETAPE ALE EVALUA RII EXTERN E CONFORM LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATI IOUG nr. 75/2005,aprobataprinLegea nr. 87/2006, c u m o d i fic a m e 5 c o m p i e t a m e u i t e n o a r eHG fir 22/2007privindap robareaM etodologieideevaluare institutional in vedereaautonzSni,acreditani ievaluar i i penodiceaorganizatiilor furnizoaredeeducateHG nr 21/2007 privind aprobareastandardelordeacreditaresievaluare periodicaaunitatilordeJnvatamant preuniversilarHG nr 1534/2008 priv ind aprobarea standardelordereferintasiindicatorilordeperformanta pentru evaluarea si asigurareacahtatuin inv3tamantul preuniversitar

  DOCUMENTActulco nstitutiv al furnizorului d e ed ucatieStatutul furnizorului de educatieHotararejudecatoreascadetnfiintareafurnizoruluide educatieCodulde identitate fiscala GIF) alefurnizorului de educatieDocumente de detinere /utilizareaspatiilor scolareDocumente dedetinere /uti l izare a bazei materialeProiectul de dezvoltare institutionala-PDI/ plandeactiune a lscolii-PASPlanurioperationalOferta educationalaLista dotarilordisponibileLista cu fondul de carte propriuStat defunctiiRegulamentul de ordine interioaraLista protocoalelor, acorduri lor decolaborares i aparteneriatelor incheiatede unitateade invaatamant , peultimulciclud eTnvatamant / Protocoalele de colaborare cu diferiteinstitutii, Parteneriate,cuunitatid eTnvataman t sim ilare dintara sid instrainatateContract educationalSituatiile privind rezultatele elevilor laexamenele definalizare astudiilor, performanteleobtinute laconcursuri siolimpiade scolare, respectiv situatiile privind insertia

  BAZA LEGALA DIN ROMANIAfncarese stipuleazaobligatiaunitatii defnvatamant

  OMECTS nr. 5547 2011privind aprobarea Regulamentuluidemspec iea unitatilorde invatamant preuniversitarOMECTS nr. 5547 2011privind aprobare aRegulam entuluideinspectie aunitStilord eInvalam ant preuniversitarOMECTS nr. 5547 2011privind aprobareaRegulamentu lu ideinspecliea unitatilord e i nva tamant preuniversitar

  OMECTS nr. 5547/2011 privindaprobareaRegulamentuluideinspecjie aimitatorde invatamant preuniversitar

  Legeanr.1/2011 LegeaEducatiei Nationale)OMECTS nr. 5547 2011pnvind aproba rea Regulamentuluideinspectiea unitatilor de invatamant preuniversitar

 • 8/13/2019 Lista Documentelor ARACIP

  4/5

  absolventilorpe piatafortei de munca, dupa ca zOfertacurricularaLista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii deTnvatamantListaplanurilor de T nvatamant si a programelor scolareLista cadrelor didacticeDeclaratia-angajamentafiecaruicadrudidacticcareurmeazasadesfasoareactivitatide Tnvatamant in unitatea scolara respectiveActeprivind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de Tnvatamant pe ultimu lciclu de T nvatamant, conform registrului de procese - verbale de inspectiiAu torizat ia sanitarade functionare, vizata peanulT n cursAviz PSI,daca este cazul, conform legislatieiT nvigoareAutorizatia de functionare din punct de vedere alsanatatii si se curitatiiTn muncaRegulamentul CEACDecizie privind desemnarea membrilor CEACStrategia CEACRaportul anualde evaluare interna a calitatii-RAEIProcedurioperationalcares a sutina Sistemul de control intern/managerialProceduri deautoevaluareinstitutionalProcedurideevaluaresistematica aasteptarilor educabililorparintilor sialtor beneficiari relevantProceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personaluluiProceduri de comunicare interna,deciziesj raportareProceduri de comunicare externa cu beneficiarii educatiei,cu institutiisi angajatoriProceduri de identificaresi deprevenireaperturbarilor majoreProceduri de control al documentelor sj al T nregistrarilorProceduri de monitorizare,evaluare, revizuire sj T mbunatatirea calitatiiProcedura de informare regulata a elevilor si parintilor privindprogresul realizat si rezultatele scolareProceduride colectare regulata a feed-back uluidin partea elevilor

  OMECTSfir 5547/2011 privind aprobarea Regulamentuluideinspec(iea unitalilor de invatamant preuntversitarO MSnf 1995/1995 pentru aprobarea Norm elorde igiena pnvindunitatjle pentruocrotirea, eciucarea si inslruireacopiilor si tinerilor

  H G R fir 1739/2006 pentru aprobarea categori i lordeconstruct siamenajan cares e supunavizri i /autonzani privindsecuritatea laincendiu

  Legea n r 319/2006 a s a n a t a tu s i s e c u n t t um m u n ca

  OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cupnnzandstandardeledemanagement/control internl entitlepublicesipentrudezvoltareasistemelor de control intern/managerial, cu m odificarile sicompletSnle ultenoare

 • 8/13/2019 Lista Documentelor ARACIP

  5/5

  i a altorfactor interesati interni siexternInstrumente de monitorizare si evaluare interna specifics unitatii de T nvatamant (ghiduride interviu, chestionare, instrumente de analizacan titativa sicalitativa)Documente privind progresulindotarea cuechipamente,materiale,manuale,auxil iarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (GDI)Evidenta ac tivitatii de perfectionare si form are continue)apersonalului/participareacadrelor didactice la programe si activitati de d ezvoltare profesionalaPortofolii de progres ale elev ilor (fise / docum ente d e evaluare, indicator deperformanta,lucrari/teste produseale activitatii)|Portofoli i le cad relor didactice(planificaricalendaristice,proiectele activitcitilordeinvatare, lista manualelor si a auxiliarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluarepentru elevi, seturide baremede notareale testelor lucrarilorelevilor)|Procedureprivind accesulla informatiile de interes publicFormularetip - Cerere, solicitare informatiideinteres public; Reclam atie adm inistrativa;raspuns la cerere; raspuns lareclamatie adm inistrativaRegistru pentrum registrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatiile deinteres publicContracte demuncaDecizii de numire pe postFisede postFise anuale de evaluare a activitati iDeciziide Tncetare a raporturilor contractualeREVISAL (parteacarepoatefi imprimata)Schemeorare penivelde studiuOrarulunitatiidetnvatamantPlanulde scolarizareRegistrul deprocese-verbaleDocumentescolareActe destudiiGraficul activitatilor extracurriculareOrganigrama

  OMECTSnr 5547 2011 privindaprobarea Regulamentuluideinspec(ie a unitatilor de invaiamant preuniversitar

  Legea nr. 544 2001 privind liberulaccesla informatiiledeinterespublic

  Legea nr. 53/2003,Codulmuncii, cu t o t emodifies* ?copletanle ullerioare

  OMECTS nr. 5547 2011privind aprobarea Regulamentuluideinspectsaunitaiilord einvaiamantpreuniversitar

  OMECTS nr. 5565 2011 pentruaprobarea Regulamentuluiprivindregimul actelor de studii i al documentelor colare gestionatedeunit^iiledeinvalSmantpreuniversitarOMECTS nr. 5547 20112011 privind aprobareaR egulamentuluide inspectiea unitaiilorde invajamant preuniversitar

  | Docum entele marcate sunt solicitate cadrelor didact iceobservatel lectiis u l alte activitati Toate celelalte d ocum entesuntsolicitate cond ucerii unitatii sc olare