34
______________________________________________________________________________________ Nr. 916/07.04.2016 RAPORT DE ACTIVITATE Perioada de raportare: 01.09.2014 31.12.2015 AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

  • Upload
    lyduong

  • View
    291

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

______________________________________________________________________________________

Nr. 916/07.04.2016

RAPORT DE ACTIVITATE

Perioada de raportare: 01.09.2014 – 31.12.2015

AGENŢIA ROMÂNĂ DE

ASIGURARE A CALITĂŢII

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

1

CUPRINS

Pag.

Rezumat 3

I. Evoluția cadrului legislativ de funcționare al Agenției Române de

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 4

I.1.Revizuirea standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar 4

I.2. Metodologia pentru asigurarea și evaluarea externă a calității educației 6

II. Direcții de acțiune ale Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar 8

II.1. Evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar 8

II. 1.1. Evaluarea externă pentru autorizarea de funcționare provizorie 9

II.1.2. Evaluarea externă pentru acreditarea unităților de învățământ

preuniversitar 9

II.1.3. Evaluarea externă a calității – evaluare periodică 11

II.1.4. Concluzii generale și recomandări: 17

II.2. Evaluarea internă a calității 17

II.3. Monitorizarea și controlul calității 18

II.4. Recomandări de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar 19

III. Amplificarea prezenței problematicii calității în conștiința publică 21

III.1. Realizarea de activități, conferințe, mese rotunde cu adresabilitate directă

către publicul-țintă al ARACIP 21

III.2. Realizarea și distribuirea de materiale cu caracter informativ 22

IV. Dezvoltarea capacității instituționale a Agenției Române de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar 26

IV.1. Aparatul propriu al ARACIP 26

IV.2. Colaboratorii externi ai ARACIP 27

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

2

IV.3. Implicarea în proiecte și programe naționale și internaționale 28

V. Raport financiar 31

V.1. Evoluția cheltuielilor ARACIP în perioada 2006 - 31.12.2015 31

V.2. Evoluția veniturilor ARACIP în perioada 2006 - 31.12.2015 31

VI. Opțiuni strategice 32

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

3

Rezumat

În perioada de raportare, 1 septembrie 2014 – 31 decembrie 2015, activitatea instituției s-a

concretizat în următoarele activități de evaluare și îmbunătățire a calității:

Revizuirea și completarea cadrul legislativ: au fost revizuite standardele de calitate și

metodologia de evaluare externă, iar noile standarde au fost pilotate într-un număr de peste

600 de unități de învățământ.

Realizarea activităților de evaluare externă: au fost realizate 2285 de vizite de evaluare

externă – 284 de vizite în vederea autorizării de funcționare provizorie, 187 de vizite în

vederea acreditării, 1785 de vizite de evaluare periodică și 29 de vizite de monitorizare.

Finalizarea implementării a două proiecte strategice POSDRU, înscrise în strategia

ARACIP pentru perioada 2012-2015 - „Recâștigarea încrederii în educație”, respectiv:

Educație de calitate în școlile din mediul rural (ID 133316) și Sprijinirea școlilor pentru

creșterea calității serviciilor educaționale (ID 138879).

Monitorizarea activității de evaluare internă realizată la nivelul unităților de învățământ,

prin utilizarea platformei http://calitate.aracip.eu.

Monitorizarea și controlul calității – prin 29 de vizite de monitorizare.

De asemenea, în anul 2015, s-a intenționat amplificarea în conștiința publică a problematicii

calității, printr-o serie de activități:

Au fost realizate 4 conferințe naționale, 8 ateliere regionale, 2 conferințe de presă naționale și 7 regionale cu adresabilitate directă către publicul-țintă al ARACIP.

Au fost realizate și distribuite materiale cu caracter informativ – un spot publicitar, 4

filme de prezentare pentru evaluarea externă și evaluarea internă, 6 materiale informative

tipărite (rapoarte de stare, rapoarte de cercetare etc.).

În afara acestor activități, ARACIP a pregătit simplificarea și debirocratizarea activității

de evaluare internă și externă a calității educației (prin informatizarea completă a activității de

evaluare internă și de evaluare externă), dar și o nouă abordare în ceea ce privește activitatea de

îmbunătățire a calității educației, în sensul reorientării spre aspecte esențiale - asigurarea

bunăstării copilului / elevului, obținerea rezultatelor așteptate ale învățării, utilizarea datelor /

informațiilor existente în unitățile școlare pentru fundamentarea deciziilor.

Întrucât acest raport este unul aniversar, prezentăm și un bilanț general, pentru toți cei 10

ani de funcționare, în privința numărului de unități evaluate, privind proiectele derulate și

publicațiile puse la dispoziția beneficiarilor.

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

4

I. Evoluția cadrului legislativ de funcționare al Agenției Române de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar

I.1. Revizuirea standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar

În conformitate cu Strategia ARACIP pentru perioada 2012-2015 - „Recâștigarea

încrederii în educație” și pe baza principiilor stipulate în „A doua declarație de principii”,

ARACIP a inițiat procesul de revizuire a standardelor de calitate pentru învățământul

preuniversitar românesc, în cadrul proiectului strategic „Sprijinirea școlilor pentru creșterea

calității serviciilor educaționale" - ID 138879, finanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013, al cărui beneficiar a

fost Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Noile standarde și standarde de referință reprezintă aplicarea celei de-a doua Declarații de

principii a ARACIP și, totodată, rezultatul activității grupurilor de lucru constituite în cadrul

proiectului strategic ID 138879, acestea fiind, de altfel, pilotate pe un număr de 689 de unități de

învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și urban.

În cei 10 ani de existență, ARACIP și-a asumat rolul de a orienta structurarea și

funcționarea sistemului de calitate în România, elaborând instrumentele reglatoare privind

asigurarea, managementul și evaluarea calității, atât la nivel de furnizor de educație, cât și la

nivel de sistem, realizând peste 5.000 de vizite de evaluare, formând peste 17.000 de persoane în

domeniul calității educației, publicând materiale (manuale, „barometre ale calității”, rapoarte și

studii naționale privind calitatea educației și „cultura calității” în România), dezvoltând o

aplicație informatică care să sprijine evaluarea internă la nivelul furnizorilor de educație.

În baza experienței acumulate, au fost identificate elemente care împiedică implementarea

reală a sistemului de calitate și crearea „culturii calității”, împiedică dezvoltarea unor servicii

educaționale de calitate centrate pe progres și performanță, dar, mai ales, determină incapacitatea

furnizorilor de educație de a-și îmbunătăți continuu activitatea și de a obține rezultatele așteptate

de societate, respectiv:

centrarea activității furnizorilor de educație preponderent pe aspectele de funcționare, nu pe

dezvoltare și pe îmbunătățirea rezultatelor;

concentrarea asigurării și evaluării calității serviciilor educaționale (prin standardele și

metodologiile de evaluare internă și externă) pe aspectele birocratice, nu doar peaspectele

generatoare de progres;

inexistența unei abordări nuanțate a conceptului de „calitate a educației”, care să se

concentreze asupra relațiilor profesor-elev, școală – cadru didactic, școală – comunitate, deci

asupra valorii „adăugate”/ „create” prin educație și asupra capacității școlii de a deveni o

„organizație care învață”;

diferențe considerabile între școlile evaluate extern și școlile care nu au fost niciodată

evaluate extern, mai ales în ceea ce privește cultura calității, primele considerând că

recunoașterea publică a zonelor /ariilor în care acestea nu performează va conduce automat la

acțiuni punitive;

întârzieri în publicarea rapoartelor de evaluare externă și necorelarea punctelor de publicare a

acestora și a rapoartelor de evaluare internă realizate de furnizorii de educație.

De aceea, pentru a sprijini implementarea reală a sistemului de calitate, dezvoltarea unor

servicii educaționale de calitate centrate pe progres și performanța, dezvoltarea capacității

furnizorilor de educație de a-și îmbunătăți continuu activitatea și de a obține rezultatele așteptate

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

5

de societate, ARACIP a considerat necesară actualizarea (revizuirea) standardelor naționale de

evaluare, fiind astfel respectate și prevederile art. 24 alin. (3) pct. a) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări

prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, conform cărora „ARACIP elaborează,

actualizează periodic și propune ministrului educației și cercetării standardele, standardele de

referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul

preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Revizuirea standardelor naționale de evaluare se fundamentează pe necesitatea de a

îmbogăți și de a rafina conceptul de calitate a educației, pentru a identifica și surprinde adecvat

progresul și performanța (în învățare, în dezvoltarea individuală și instituțională), precum și

capacitatea școlilor de a obține rezultatele așteptate și de a le îmbunătăți continuu.

Noile standarde, unitare la nivel de sistem preuniversitar vor redefini procesul de

autoevaluare și optimizare derulat de școli, dar și procesul de evaluare externă, concentrându-se

asupra relațiilor profesor-elev, școală–cadru didactic, școală–comunitate, asigurând îmbunătățirea

procesului de asigurare a calității.

Pornind de la rezultatele evaluării externe a calității educației, realizată de ARACIP în

ultimii 10 ani, de la rezultatele evaluărilor naționale și internaționale, precum și de la politicile și

strategiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, prin noile standarde activitatea de

evaluare instituțională va fi reorientată în următoarele direcții:

Concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului / elevului.

Concentrarea activității școlare pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării.

Valorizarea resursei umane în educație.

Promovarea răspunderii sociale și a bunei guvernări.

Fundamentarea pe dovezi a funcționării și dezvoltării instituției școlare.

Consolidarea dialogului și a colaborării între instituția de învățământ, părinți, autoritate locală

și cu întreaga comunitate, în beneficiul (ante)preșcolarilor / elevilor.

Din punctul de vedere al conținutului, noile standarde se vor concentra pe 10 aspecte

esențiale, evaluând modul în care instituția de învățământ asigură și îmbunătățește:

Comunicarea cu beneficiarii de educație, cu personalul instituției de învățământ, cu instituții

și persoane din comunitate și din afara acesteia.

Rezultatele învățării obținute de (ante)preșcolari și elevi.

Bunăstarea la nivelul (ante)preșcolarilor și al elevilor, dar și al personalului instituției de

învățământ.

Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor aparținând categoriilor

defavorizate pe criterii economice, educaționale, culturale, etnice sau de orice altă natură.

Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor cu dizabilități / cu cerințe

educaționale speciale.

Rezultatele învățării și bunăstarea (ante)preșcolarilor și elevilor talentați și / sau capabili de

performanțe înalte.

Capacitatea managerială și instituțională.

Capacitatea profesională a corpului profesoral.

Combaterea discriminării, asigurarea drepturilor minorităților și interculturalitatea vieții

școlare.

Dimensiunea europeană a educației oferite.

Din punctul de vedere tehnic, noile standarde și standarde de referință vor asigura o

evaluare mai nuanțată a unităților școlare, prin:

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

6

Scăderea numărului de descriptori– scăderea drastică a numărului standardelor de

acreditare (care, reamintim, reprezintă nivelul minim acceptabil de calitate), de la 611 la 133,

la care se adaugă o scădere ușoară a numărului standardelor de referință de la 450 la 403 –

deci, o diminuare cu 536 de descriptori (standarde).

Creșterea puternică a ponderii standardelor generale – pentru a putea compara mai ușor

performanțele diferitelor niveluri de învățământ și tipuri de școli – de la 28% la 94%, în cazul

standardelor, și de la 24% la 98% în cazul standardelor de referință.

Creșterea exigenței în evaluare și în certificarea nivelului de calitate – prin creșterea

numărului cerințelor pe care o instituție de învățământ va trebui să le îndeplinească, la fiecare

din cei 43 de indicatori de performanță, pentru a primi calificative de „Foarte bine” și

„Excelent”, în paralel cu scăderea numărului de condiții necesare pentru a putea primi

calificativul „Bine”.

Noul format propus pentru standarde și standarde de referință va asigura folosirea lormai

ușoară – atât la evaluarea internă, cât și la cea externă – prin aducerea la un loc, pentru fiecare

indicator de performanță, a standardelor și a standardelor de referință, a standardelor comune și a

celor specifice. În acest scop, formatul propus este următorul:

Enumerarea celor 43 de indicatori, în ordinea domeniilor și a criteriilor stabilită de lege.

La fiecare indicator, sunt menționate standardele comune și standardele specifice (dacă este

cazul, pentru diferite niveluri de învățământ și tipuri de școli).

La fiecare indicator și la fiecare categorie de standarde (comune, respectiv specifice), sunt

prezentate, în format tabelar standardele și standardele de referință.

În cadrul procesului de evaluare externă, calificativul (NS-nesatisfăcător / S – satisfăcător/ B

– bine/ FB – foarte bine / E - excelent) se acordă pentru fiecare dintre cei 43 de indicatori.

Noile standarde vor fi înaintate, spre aprobare, în anul 2016 și se vor aplica începând cu

anul școlar 2018-2019.

I.2. Metodologia pentru asigurarea și evaluarea externă a calității educației

Pentru a sprijini implementarea reală a sistemului de calitate, ARACIP a considerat

necesară actualizarea (revizuirea) metodologiei de evaluare externă, fiind astfel respectate și

prevederile art. 24 alin. (3) pct. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind

asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu

modificările ulterioare, conform cărora ,,ARACIP elaborează și propune ministrului educației și

cercetării metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a

Guvernului”.

Astfel, ARACIP a inițiat procesul de revizuire a metodologiilor pentru asigurarea și

evaluarea externă a calității educației, pentru învățământul preuniversitar românesc, în cadrul

proiectului strategic ,,Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale" - ID

138879, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane, 2007-2013, al cărui beneficiar a fost Agenția Română de Asigurare a Calității

în Învățământul Preuniversitar.

Rezultatul este o metodologie unică pentru asigurarea și evaluarea externă a calității

educației, în concordanță cu prevederile legale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.

87/2006, cu completările ulterioare, respectiv cu cele ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu

completările și modificările ulterioare etc.), care reglementează următoarele aspecte principale:

scopul și principiile evaluării externe periodice a calității educației;

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

7

procedurile de evaluare a organizațiilor furnizoare de educație, în vederea autorizării de

funcționare provizorie, a acreditării, respectiv a evaluării periodice;

reglementări privind organizațiile furnizoare de educație care organizează și

desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem

educațional din altă țară.

Precizăm că aceste proceduri se vor aplica, fără discriminare, atât unităților de învățământ

public, cât și celor particulare.

Având în vedere aplicarea metodologiei de evaluare instituțională, aprobată prin HG nr.

22/2007 timp de circa 9 ani, ARACIP a constatat că unele proceduri necesită îmbunătățire, pentru

a asigura o reală protecție beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale, fapt reflectat

în noua metodologie realizată de instituția noastră, respectiv:

- încărcarea documentelor pentru evaluarea internă și externă a unităților de învățământ

preuniversitar de stat și particular în aplicația informatică https://calitate.aracip.eu;

- prevederea de sancțiuni mai drastice (ridicarea autorizării de funcționare provizorie,

respectiv a acreditării și încetarea definitivă a școlarizării, începând cu anul școlar

următor) pentru acele unități de învățământ pentru care se constată, după obținerea

autorizării de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, cu ocazia vizitelor de

monitorizare și control, că acestea nu respectă legislația în vigoare;

- stipularea, pentru furnizorii de educație care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul

României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă

ţară, a dreptului de a desfăşura procesul instructiv - educativ şi de a organiza, după

caz, examene de admitere la studii doar în cazul în care aceștia sunt înscriși în

Registrul special ținut de ARACIP;

- enunțarea procedurilor de monitorizare și control în cazul schimbării sediului unei

unități de învățământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, respectiv

acreditate.

Totodată, ARACIP a introdus prevederi privind dreptul de a desfășura activități de

învățământ preuniversitar și de a utiliza denumirile de grădiniță, școală, liceu, grup școlar, colegiu

sau altele similare numai pentru unitățile de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze

provizoriu ori acreditate.

Din punctul de vedere tehnic, noua metodologie realizează:

simplificarea activității de evaluare internă și externă a calității educației;

informatizarea activității de evaluare internă (prin aplicația informatică

https://calitate.aracip.eu) și de evaluare externă (printr-o nouă aplicație informatică, atașată

platformei existente).

În anul 2015, noua metodologie de evaluare externă a fost finalizată de ARACIP. În anul

2016, ARACIP va demara procedura de aprobare a acesteia, prin hotărâre a Guvernului.

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

8

II. Direcții de acțiune ale Agenției Române de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar

II.1. Evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar

În cadrul activității de evaluare externă, în perioada analizată, au fost evaluate un număr

de 2256 de unități de învățământ preuniversitar (2054 de stat și 198 private),rezultatele

evaluărilor fiind discutate în 15 ședințe ordinare și extraordinare ale Consiliului ARACIP. Pentru

aceasta, au fost constituite2.258 de echipe de colaboratori externi, în baza a 200 de hotărâri de

evaluare externă (56 pentru activitatea curentă și 144 în cele 2 proiecte strategice finanțate prin

Fondul Social European, POSDRU 2007-2013 („Educație de calitate pentru școlile din mediul

rural” - ID 133316 și „Sprijin pentru unitățile școlare în vederea creșterii nivelului de calitate a

serviciilor educaționale” - ID 138879).

Analizând aceste date și comparându-le cu cele ale anilor anteriori, se constată faptul că,

exceptând anul școlar 2011-2012, când a avut loc prima evaluare externă periodică din România

(la un număr de 1023 de unități de stat și particulare, adică la un număr mare de școli, incluse în

proiectul ARACIP cu finanțare FSE), numărul unităților de învățământ evaluate este în creștere

datorită solicitărilor de acreditare și a celor de evaluare periodică înregistrate.

Pri

mu

l a

n

def

un

cțio

na

re

Al

do

ilea

an

def

un

cțio

na

re

Al

treil

ea a

n

def

un

cțio

na

re

Al

pa

tru

lea

an

def

un

cțio

na

re

Al

cin

cile

a a

n

def

un

cțio

na

re

Al

șase

lea

an

def

un

cțio

na

re

Al

șap

tele

a a

n

def

un

cțio

na

re

Al

op

tule

a a

n

def

un

cțio

na

re

Al

no

lea

an

def

un

cțio

na

re

Al

zece

lea

an

def

un

cțio

na

re

TO

TA

L

Număr dehotărâri

de evaluare

externă

14 27 29 44 44 27 78 35 43 200 541

Număr de echipe 32 184 221 300 364 368 1470 448 584 2258 6229

Număr deunități

evaluate extern 80 971 311 498 479 469 1488 465 608 2256 7625

Număr de ședințe

ordinare ale

Consiliului

ARACIP

2 19 22 14 10 15 17 14 14 15 142

Număr de ordine

deministru emise/

Atestateeliberate

35 192 157 303 435 448 443/

1007

253/

30

153/

132

342/

1252 2761/

2421

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

9

II. 1.1. Evaluarea externă pentru autorizarea de funcționare provizorie

Pentru prima dată, activitatea de evaluare externă desfășurată în perioada raportată nu s-a

mai axat pe direcția autorizării de funcționare provizorie, ci pe evaluare periodică. În ceea ce

privește solicitările de autorizare, preponderente au continuat să fie solicitările din învățământul

de stat – 65,08%.

Situație comparativă – evaluare externă în vederea autorizării

Învățământ

de stat

Învățământ

particular

Număr de unități de învățământ evaluate 192 103

Număr de unități de învățământ autorizate 191 99

Număr de unități de învățământ neautorizate 1 4

Rămân, și în acest an de funcționare, aceleași motive principale de neacordare a

autorizației de funcționare provizorie:

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

10

Neidentificarea unor resurse umane calificate pentru nivelul/ specializarea/calificarea

profesională solicitat(ă);

Neadecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor școlare, al sălilor de

demonstrație la nivelul/specializarea/calificarea profesională solicitat(ă);

Inexistența dotărilor corespunzătoare nivelului/ specializării/calificării profesionale

solicitat(e) în spațiile în care se dorea inițierea activităților instructiv-educative.

În anul școlar 2014 - 2015, ARACIP a continuat să propună retragerea autorizația de

funcționare provizorie pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular care, fie

s-au desființat, fie, din diferite motive, nu au școlarizat / nu mai școlarizează elevi/preșcolari.

Procedura de ridicare a autorizației de funcționare provizorie s-a derulat în conformitate cu

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare

instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de

educație și s-a finalizat prin emiterea ordinului de ministru de ridicare a autorizației / desființare

pentru un număr de 12 unități.

Trebuie precizat faptul că documentația de evaluare este depusă și pe platforma deținută

de ARACIP (disponibilă la adresa https://calitate.aracip.eu), de unde este analizată de către

echipele de evaluatori externi. Astfel, se continuă demersurile de debirocratizare începute de

ARACIP în urmă cu 4 ani.

II.1.2. Evaluarea externă pentru acreditarea unităților de învățământ preuniversitar

Activitatea de evaluare externă în vederea acreditării desfășurată în perioada de raportare

a avut în continuare, ca preponderente, solicitările din învățământul de stat, 60,96%, fapt datorat

numărului mare de autorizări în acest sub-segment în perioada 2007-2008. De asemenea,

comparativ cu anul școlar precedent, numărul solicitărilor de acreditare a crescut cu 12,87 %

(114 de solicitări, fată de 101) pentru învățământul de stat și cu 46 % (73 de solicitări, față de 50)

pentru învățământul particular.

Situație comparativă-evaluare externă în vederea acreditării

Învățământ de

stat

Învățământ

particular

Număr de unități evaluate 114 73

Număr de unități acreditate 113 71

Număr de unități neacreditate 1 2

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

11

Și în acest an de funcționare rămân aceleași motive de neacordare a acreditării, respectiv:

Nerespectarea prevederilor legale privind acoperirea cu personal didactic calificat (minim

85%), mai ales în învățământul preșcolar și postliceal sanitar;

Nerespectarea prevederilor legale privind acoperirea cu personal didactic titular în unitate

(minim 50 %);

Neadecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor școlare, al sălilor de

demonstrație etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învățământ.

Trebuie precizat și aici faptul că documentația de evaluare este depusă și pe platforma

deținută de ARACIP (disponibilă la adresa https://calitate.aracip.eu ), de unde este analizată de

către echipele de evaluatori externi, ceea ce a permis alocarea unui buget de timp sporit pentru:

observarea proceselor care se derulează în școală, identificarea gradului de satisfacție a

beneficiarilor față de serviciile educaționale oferite și de implicare în procesul decizional

(aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri), stabilirea gradului de obținere a rezultatelor

așteptate, identificarea progresului înregistrat.

Astfel, se continuă demersurile de debirocratizare începute de ARACIP în urmă cu 4 ani.

II.1.3. Evaluarea externă a calității – evaluare periodică

Evaluarea externă periodică (o dată la 3-5 ani) obligatorie pentru fiecare unitate de

învățământ acreditată:

a demarat în anul școlar 2011-2012 (în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea culturii

calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din

România” – ID 55330, proiect cofinanțat din FSE prin POSDRU), când au fost evaluate

1.023 de școli;

a continuat în anul școlar 2012-2013, pentru un număr de 20 de unități (17 de stat și 3

private);

s-a amplificat în anul școlar 2013-2014, când au fost evaluate, la cerere, 136 de unități (105

de stat și 31 private);

a cunoscut un vârf în perioada septembrie 2014 – decembrie 2015, când au fost evaluate

1.785 de unități de învățământ, preponderent de stat (633 de școli din mediul rural, evaluate

prin proiectul „Educație de calitate pentru școlile din mediul rural” - ID 133316; 690 de școli

din mediul urban și rural, evaluate prin proiectul „Sprijin pentru unitățile școlare în vederea

creșterii nivelului de calitate a serviciilor educaționale” - ID 138879; 462 de școli evaluate la

cerere).

Rezultatele evaluării (prin proiectul POSDRU „Educație de calitate pentru școlile din

mediul rural” - ID 133316) celor 633 de școli cu personalitate juridică din mediul rural, se

regăsesc la nivelul Raportului național privind starea calității în unitățile de învățământ

preuniversitar public din mediul rural, disponibil și la adresa

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1134/. Rezultatele evaluării (prin proiectul POSDRU

„Sprijin pentru unitățile școlare în vederea creșterii nivelului de calitate a serviciilor

educaționale” - ID 138879) celor 690 de școli cu personalitate juridică, din mediul rural și urban,

se regăsesc în Studiul privind nivelul calității serviciilor educaționale înregistrat prin

standardele în vigoare și cel înregistrat prin noile standarde, precum și privind

mecanismele, standardele și procedurile de evaluare internă și evaluare externă în România

și în alte țări din Uniunea Europeană, disponibil și la adresa

http://www.edu.ro/index.php/articles/23519

În continuare,prezentăm situația celor 462 de școli evaluate la cerere, în perioada

septembrie 2014 - decembrie 2015. Dintre acestea, 254 de școli au fost cuprinse în evaluare ca

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

12

urmare a demersurilor ISJ Brăila (prin implementarea unui proiect strategic, cofinanțat din

Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, la nivelul județelor Brăila, Ialomița, Călărași,

Prahova, Tulcea, Buzău, Vrancea și Constanța), alte 171 de școli au fost cuprinse în evaluare

ca urmare a demersurilor ISJ Teleorman (prin implementarea unui proiect strategic, co-

finanțat din Fondul Social European, POSDRU 2007-2013, la nivelul județelor Teleorman, Dolj

și Gorj) și 37 au fost evaluate în baza propriilor solicitări.

Din totalul solicitărilor de evaluare, 190 (adică 41,12 % ) au fost adresate de unități de

învățământ din mediul rural, iar 272 (adică 58,88 %) au fost adresate de unități de învățământ din

mediul urban. Se constată faptul că, la nivelul celor 462 de unități evaluate, nu se respectă

proporția rural-urban existentă la nivel național. Având în vedere că evaluarea externă

periodică se realizează la cererea furnizorului de educație, această situație este o dovadă indirectă

a faptului că problemele privind neîndeplinirea standardelor minime de calitate sunt mai evidente

în mediul rural, școlile respective solicitând realizarea evaluării externe periodice în proporție

mult mai mică decât cele din mediul urban.

Activitatea de evaluare s-a raportat la toți cei 43 de indicatori de performanță prevăzuți în

H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță

pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, având în vedere rezultatele

obținute în ultimii 3 ani școlari, respectiv perioadele 2011-2014 și 2012-2015.

Lista celor 43 de indicatori de performanță este prezentată în tabelul de mai jos. În prima

coloană prezentăm indicatorii urmăriți, iar în următoarele coloane prezentăm punctajul mediu

obținut – total și pe medii de rezidență (urban și rural), la nivel de domeniu și indicator:

DOMENIUL

Punctaj

mediu

Total

Punctaj

mediu

Urban

Punctaj

mediu

Rural

DOMENIUL:A.CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 2.56 2,70 2,33

Structurile instituționale, administrative și manageriale

I01 Existența, structura și conținutul documentelor proiective

(proiectul de dezvoltare și planul de implementare) 2.45 2.54 2.30

I02 Organizarea internă a unității de învățământ 2.71 2.79 2.55

I03 Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă

și externă 2.69 2.79 2.48

I04 Funcționarea curentă a unității de învățământ 2.76 2.83 2.62

I05

Existența și funcționarea sistemului de gestionare a

informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și

informațiilor.

2.65 2.75 2.46

I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 2.33 2.57 1.94

I07 Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea

școlară, în timpul desfășurării programului 2.64 2.77 2.42

I08 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru

educabili 2.38 2.60 2.03

Baza materială

I09 Existența și caracteristicile spațiilor școlare 2.47 2.64 2.22

I10 Dotarea spațiilor școlare 2.50 2.62 2.28

I11 Accesibilitatea spațiilor școlare 2.64 2.72 2.47

I12 Utilizarea spațiilor școlare 2.55 2.70 2.29

I13 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor

administrative 2.67 2.80 2.43

I14 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor

auxiliare 2.42 2.62 2.13

I15 Accesibilitatea spațiilor auxiliare 2.54 2.68 2.31

I16 Utilizarea spațiilor auxiliare 2.47 2.67 2.17

I17 Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare

curriculare 2.46 2.64 2.17

I18 Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/ 2.34 2.51 2.07

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

13

centrului de documentare și informare

I19 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare 2.52 2.74 2.16

I20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor

de învățământ și auxiliarelor curriculare 2.58 2.71 2.35

I21 Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de

studii 2.82 2.88 2.68

Resurse umane

I22 Managementul personalului didactic și de conducere 2.80 2.88 2.63

I23 Managementul personalului didactic auxiliar și

personalului nedidactic 2.72 2.83 2.52

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 2.63 2,73 1,68

Conținutul programelor de studiu

I24 Definirea și promovarea ofertei educaționale 2.69 2.81 2.47

I25 Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității 2.83 2.92 2.64

I26 Proiectarea curriculumului 2.62 2.71 2.43

I27 Realizarea curriculumului 2.57 2.67 2.38

Rezultatele învățării

I28 Evaluarea rezultatelor școlare 2.52 2.61 2.36

I29 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare

(extra-clasă și extra-școlare) 2.68 2.76 2.50

Activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz

I30 Activitatea științifică 2.34 2.53 2.03

I31 Activitatea metodică a cadrelor didactice 2.70 2.80 2.51

Activitatea financiară a organizației

I32 Constituirea bugetului școlii 2.68 2.76 2.50

I33 Execuția bugetară 2.67 2.74 2.52

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 2.55 2,65 2,38

Strategii și proceduri pentru asigurarea calității

I34 Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare

instituțională 2.47 2.55 2.34

I35 Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a

calității 2.53 2.61 2.40

I36 Dezvoltarea profesională a personalului 2.64 2.72 2.50

Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea

periodică a programelor și activităților desfășurate

I37 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de

dezvoltare 2.44 2.56 2.25

Proceduri obiective și transparente de evaluare a

rezultatelor învățării

I38 Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării

învățării 2.42 2.52 2.23

Proceduri de evaluare periodică a calității corpului

profesoral

I39 Evaluarea calității activității corpului profesoral 2.65 2.71 2.51

Accesibilitatea resurselor adecvate învățării

I40 Optimizarea accesului la resursele educaționale 2.55 2.71 2.28

Baza de date actualizată sistematic, referitoare la

asigurarea internă a calității

I41 Constituirea bazei de date a unității de învățământ 2.64 2.73 2.45

Transparența informațiilor de interes public cu privire la

programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele

și calificările oferite

I42 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii 2.67 2.79 2.45

Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității

educației, conform legii

I43 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu

evaluarea internă a calității 2.57 2.64 2.44

Punctaj mediu total 2.58 2.70 2.36

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

14

În demersul de evaluare globală au fost vizate atât aspecte cantitative, referitoare la

contextul de funcționare și resursele unității, pe de o parte, precum și la rezultatele obținute cu

elevii, pe de altă parte, cât și aspecte calitative, referitoare la nivelul de realizare de către școli a

celor 43 de indicatori sus-menționați, evidențiat pe o scară de apreciere de cinci trepte:

„nesatisfăcător”, „satisfăcător”, „bine”, „foarte bine” și „excelent”, cu punctaj corespunzător, de

la 0 la 4 puncte. Ca urmare, punctajele medii obținute (între 2 și 3) arată situarea performanței,

pentru cei 43 de indicatori, între „bine” și „foarte bine”.

Din punctul de vedere al nivelului serviciilor educaționale oferite de cele 462 de unități de

învățământ evaluate, s-a constatat faptul că 429 îndeplinesc standardele naționale, cel puțin la

nivel minimal (la nivelul standardelor de acreditare), pentru ele urmând a fi eliberate Atestate

privind nivelul calității educației oferite, în care se menționează atât punctajul total obținut la

cei 43 de indicatori (între minim 43 de puncte și maxim 172 de puncte), cât și punctajul final, ca

urmare a „ponderării” punctajului total prin intermediul „indicelui de eficiență” (care realizează

raportarea rezultatelor obținute la resursele educaționale și condițiile de funcționare a unității, pe

baza Hărții Naționale a Riscului Educațional).

Analizând rezultatele obținute pentru cei 43 de indicatori, se constată următoarele:

Indicatorii la care au fost obținute cele mai mari punctaje, atât în general, cât și pe cele două

medii (urban și rural) sunt:

o La nivelul „Capacității instituționale”: „Managementul personalului didactic și de

conducere”, „Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic”

și „Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii” (primiidoi

situându-se și anul anterior printre indicatorii cu cel mai mare punctaj pe domeniu, iar

primul și ultimul indicator înregistrând cele mai mari valori medii, 2.88, în mediul

urban);

o În privința „Eficacității educaționale”: „Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai

comunității” și „Activitatea metodică a cadrelor didactice”(ambii indicatori situându-

se și anul anterior printre indicatorii cu cel mai mare punctaj pe domeniu);

o În privința „Managementului calității”: „Evaluarea calității activității corpului

profesoral”, „Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii” și „Constituirea

bazei de date a unității de învățământ” (primiidoi situându-se și anul anterior printre

indicatorii cu cel mai mare punctaj pe domeniu);

Indicatorii la care au fost obținute cele mai mici punctaje, atât în general, cât și pe cele două

medii (urban și rural) sunt:

o La nivelul capacității instituționale: „Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi” și

„Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/ centrului de documentare și

informare” (primul situându-se și în anul anterior printre indicatorii cu cel mai mic

punctaj pe domeniu, iar în acest an fiind indicatorul cu cea mai mică valoare medie,

1.94, în mediul rural);

o În privința „Eficacității educaționale”: „Evaluarea rezultatelor școlare” și „Activitatea

științifică” (ambii situându-se și în anul anterior printre indicatorii cu cel mai mic

punctaj pe domeniu);

o În privința „Managementului calității”: „Revizuirea ofertei educaționale și a

proiectului de dezvoltare” și „Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a

evaluării învățării” (cel de al doilea situându-se și în anul anterior printre indicatorii

cu cel mai mic punctaj pe domeniu);

Pentru toți indicatorii, școlile din mediul urban performează mai bine decât cele din

mediul rural, cele mai mari diferențe între cele 2 medii înregistrându-se la „Asigurarea

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

15

serviciilor medicale pentru elevi” (indicatorul I06), „Asigurarea serviciilor de orientare și

consiliere pentru educabili” (indicatorul I08), „Dotarea cu tehnologie informatică și de

comunicare” (indicatorul I19), „Activitatea științifică” (indicatorul I30) și „Utilizarea

spațiilor auxiliare” (indicatorul I16).

La 33 de unități de învățământ, 9 din mediul urban și 24 din mediul rural, s-a constatat

neîndeplinirea standardelor naționale cel puțin la nivel minimal (respectiv la nivelul standardelor

de acreditare), acestea având cel puțin un indicator (din cei 43) performat la nivel

„nesatisfăcător”. Situația detaliată este următoarea (s-au inserat doar indicatorii pentru care cel

puțin o unitate școlară a fost cotată cu nivelul „nesatisfăcător”):

DOMENIUL

Număr de

unități cu

indicator

performat

la nivel

„nesatis-

făcător”

din care, în

mediul

urban

din care, în

mediul

rural

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ

Structurile instituționale, administrative și

manageriale

I01

Existența, structura și conținutul documentelor

proiective (proiectul de dezvoltare și planul de

implementare)

5 1 4

I04 Funcționarea curentă a unității de învățământ 2 0 2

I06 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi 6 2 4

I07 Asigurarea securității tuturor celor implicați în

activitatea școlară, în timpul desfășurării programului 11 2 9

I08 Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru

educabili 8 1 7

Baza materială

I09 Existența și caracteristicile spațiilor școlare 13 5 8

I10 Dotarea spațiilor școlare 1 0 1

I11 Accesibilitatea spațiilor școlare 2 0 2

I12 Utilizarea spațiilor școlare 2 0 2

I13 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor

administrative 1 0 1

I14 Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor

auxiliare 18 5 13

I15 Accesibilitatea spațiilor auxiliare 6 2 4

I16 Utilizarea spațiilor auxiliare 10 3 7

I17 Dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare

curriculare 2 0 2

I18 Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/

centrului de documentare și informare 5 1 4

I19 Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare 4 0 4

I20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor

de învățământ și auxiliarelor curriculare 4 0 4

I21 Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor

de studii 4 1 3

Resurse umane

I22 Managementul personalului didactic și de conducere 2 0 2

I23 Managementul personalului didactic auxiliar și

personalului nedidactic 2 1 1

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ

Conținutul programelor de studiu

I25 Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității 1 0 1

I26 Proiectarea curriculumului 1 0 1

I27 Realizarea curriculumului 1 0 1

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

16

Rezultatele învățării

I28 Evaluarea rezultatelor școlare 1 0 1

I29 Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare

(extra-clasă și extra-școlare) 1 0 1

Activitatea de cercetare științifică sau metodică, după

caz

I30 Activitatea științifică 3 0 3

I31 Activitatea metodică a cadrelor didactice 1 0 1

Activitatea financiară a organizației

I32 Constituirea bugetului școlii 1 0 1

I33 Execuția bugetară 1 0 1

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Strategii și proceduri pentru asigurarea calității

I34 Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare

instituțională 5 0 5

I35 Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a

calității 3 0 3

I36 Dezvoltarea profesională a personalului 5 0 5

Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea

periodică a programelor și activităților desfășurate

I37 Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de

dezvoltare 4 1 3

Proceduri obiective și transparente de evaluare a

rezultatelor învățării

I38 Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a

evaluării învățării 2 0 2

Proceduri de evaluare periodică a calității corpului

profesoral

I39 Evaluarea calității activității corpului profesoral 1 0 1

Accesibilitatea resurselor adecvate învățării

I40 Optimizarea accesului la resursele educaționale 4 0 4

Baza de date actualizată sistematic, referitoare la

asigurarea internă a calității

I41 Constituirea bazei de date a unității de învățământ 1 0 1

Transparența informațiilor de interes public cu privire

la programele de studii și, după caz, certificatele,

diplomele și calificările oferite

I42 Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii 1 0 1

Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității

educației, conform legii

I43 Constituirea si funcționarea structurilor responsabile cu

evaluarea internă a calității 2 1 1

Cele mai frecvente motive ale neîndeplinirii standardelor naționale, cel puțin la nivel

minimal (la nivelul standardelor de acreditare), au fost:

Inexistența cabinetelor medicale și cabinetelor de orientare și consiliere pentru elevi,

nefuncționarea serviciilor medicale și a celor de consiliere și orientare, nerespectarea, în

spațiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și

instruirea copiilor și tinerilor (norme specifice), conform legislației în vigoare (indicatorul

I14, 18 unități de învățământ);

Neadecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor școlare, al sălilor de

demonstrație etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învățământ și nerespectarea,

în spațiile școlare deținute, a Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea

și instruirea copiilor și tinerilor, conform legislației în vigoare (indicatorul I09, 13 unități de

învățământ);

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

17

Nerespectarea sistemelor și a procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI

prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile desfășurate în tipul respectiv de

organizație (indicatorul I07, 11 unități de învățământ).

Se poate constata faptul că în marea lor majoritate aceste deficiențe nu sunt de natură

managerială, nu pot fi remediate de către școli, responsabilitățile fiind partajate cu autoritățile

locale și județene: Consilii Locale, Direcții de sănătate publică, Inspectorate pentru situații de

urgență.

De asemenea, se constată faptul că rezultatele evaluării celor 462 de unități de învățământ

concordă cu rezultatele evaluării celor 633 de unități incluse în proiectul ID 133316 și a celor 689

de unități incluse în proiectul ID 138879.

II.1.4. Concluzii și recomandări

Se menține diferența de calitate a educației între mediul rural și urban fiind necesară, prin

urmare, concentrarea eforturilor și a resurselor pe creșterea calității educației oferite în

mediul rural și, în general, în mediile dezavantajate.

În mod evident, școlile evaluate s-au pregătit pentru activitatea de evaluare externă

remediind, cu această ocazie, problemele identificate prin activitatea de evaluare internă.

Acest lucru denotă utilitatea activității de evaluare internă a calității educației, fiind

necesară, în consecință, întărirea capacității unităților școlare de a o realiza.

Școlile evaluate stau mai bine mai ales la indicatorii care se referă la administrarea unității de

învățământ și mai puțin bine la cei referitori la management – mai ales la managementul

rezultatelor. Se impune, așadar, pregătirea managerială temeinică a directorilor de unități

școlare, pe fondul îmbunătățirii stabilității pe post a managerilor bine pregătiți și

performanți.

Majoritatea unităților școlare evaluate au obținut calificative de „bine” și „foarte bine” la toți

indicatori evaluați. Acest lucru impune și o revizuire a standardelor de calitate, prin

reorientarea lor, într-o măsură mai mare decât până acum, pe rezultatele învățării și pe

bunăstarea copilului și, totodată, prin creșterea exigenței, manifestată prin ridicarea

baremelor de acordare a calificativelor de „foarte bine” și „excelent”.

Este necesară implicarea concretă și activă a experților CJRAE și, în general, a

autorităților educaționale și ale administrației publice locale în asigurarea condițiilor

pentru realizarea consilierii și orientării elevilor.

Este necesară intensificarea eforturilor autorităților locale și județene pentru

soluționarea deficiențelor semnalate cu privire la spațiile școlare și auxiliare în unitățile

care nu au îndeplinit standardele de acreditare, minime de calitate.

II. 2. Evaluarea internă a calității

Evaluarea internă a devenit mai obiectivă, unitățile de învățământ acordându-și nu doar

calificative din palierul superior („excelent” și „foarte bine”), iar incidența calificativelor de

„excelent” fiind din ce în ce mai redusă. Situația sintetică a rezultatelor evaluării interne realizate

de cele 462 de unități de învățământ (evaluate la cerere, în perioada septembrie 2014 - decembrie

2015), la cei 43 de indicatori (aceeași ca și pentru evaluarea externă) este următoarea:

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

18

Se constată următoarele două aspecte:

Școlile își evaluează propria performanța preponderent la nivel de „bine” și „foarte bine”,

în concordanță cu rezultatele evaluării externe (cu punctaje medii între 2 și 3), fiind

prima dată când cele două perspective (internă și externă) coincid.

Direcțiile sensibile (unde performanțele sunt la limita standardelor naționale, minime de

calitate) sau deficitare (unde performanțele sunt sub limita standardelor naționale, minime

de calitate) identificate de școli și evaluate de ele prin calificative de „satisfăcător” și

„nesatisfăcător” sunt, în special: „Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi” (I06),

„Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare” (I14), „Existența și

dezvoltarea fondului bibliotecii școlare/ centrului de documentare și informare” (I18),

„Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare” (I19) și „Activitatea științifică”

(I30); cele două perspective – internă și externă coincid, exact aceleași direcții/

indicatori fiind identificați și prin evaluare externă ca având cel mai mic nivel de

realizare sau având cel mai mare grad de incidență în nerealizarea la nivel minimal

a standardelor de calitate.

II. 3. Monitorizarea și controlul calității

În perioada 1 septembrie 2014 – 31 decembrie 2015, s-au desfășurat vizite de

monitorizare și control la 29 de unități de învățământ preuniversitar (de stat și particulare).

Vizitele au urmărit:

modul în care unitățile de învățământ și-au remediat aspectele constatate ca neconforme la

prima vizită de evaluare pentru autorizare/ acreditare;

verificarea respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare

provizorie, respectiv acreditării.

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

19

II.4. Recomandări de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar

În urma derulării activităților de evaluare externă, de monitorizare a evaluării interne și de

control, formulăm următoarele constatări și recomandări (”lecții învățate”) în privința

programelor și activităților de îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar (atât la

nivelul instituțiilor de învățământ, cât și la nivelul ARACIP):

A. Constatări:

Majoritatea unităților de învățământ îndeplinesc cerințele existente în standardele de

evaluare, dar, în unele cazuri, este evidentă tendința de a le îndeplini doar formal. De

exemplu, toate unitățile de învățământ evaluate au instrumente de proiectare (PDI / PAS și

planuri operaționale), dar ele sunt întocmite doar pentru că există o cerință în acest sens și nu

pentru că activitatea de proiectare / planificare este considerată ca importantă. La fel, toate

unitățile evaluate au rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, dar

eforturile nu au fost continuate pentru a se asigura, de exemplu, toalete accesibile.

Încă există o birocratizare excesivă a unităților de învățământ. Există multe domenii generale

de legislație, inclusiv legislația proprie a învățământului, care trebuie cunoscute și aplicate la

nivelul unității de învățământ, începând cu legislația financiară, privind sănătatea și

securitatea muncii și terminând cu legislația de mediu și cea privind drepturile copilului. De

multe ori, respectarea acestei legislații este dovedită numai cu documentele aferente

obligatorii, fără să existe alte dovezi ale cunoașterii și aplicării respectivelor acte normative.

Pe de altă parte, din cauza lipsei de personal, multe sarcini administrativesunt alocate

cadrelor didactice.

Personalul unităților de învățământ implicat în activitatea comisiei pentru evaluarea și

asigurarea calității (CEAC) derulează activități sporadice și cu caracter formal, fără a se

urmări cu precădere valoarea adăugată adusă elevilor. Și aici se insistă pe documentația

considerată necesară, adesea neexistând o preocupare explicită pentru îmbunătățirea calității

reflectată prin evoluția indicatorilor fundamentali privind participarea școlară și rezultatele

învățării. Ca urmare, există mentalitatea că documentele realizate se substituie calității

furnizate.

B. Recomandări:

a. Pentru unitățile de învățământ

Orientarea activității Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) și, în general,

a activității unității școlare, spre îmbunătățirea calității, reflectată prin evoluția indicatorilor

fundamentali de participare și rezultate. Astfel, va fi eliminat caracterului formal al evaluării

interne și externe.

Utilizarea aplicației de sprijin a ARACIP (https://calitate.aracip.eu) în activitatea curentă a

CEAC și pentru proiectarea integrată a dezvoltării instituționale și a îmbunătățirii calității.

Proiectarea activității având în vedere modul în care aceasta este evaluată și care sunt

dovezile necesare / posibile. Ca urmare, va scădea ponderea documentelor ca dovezi unice

pentru luarea deciziilor.

Utilizarea sistemului de management al calității pentru a îmbunătăți rezultatele învățării la

elevi și pentru creșterea bunăstării acestora. De exemplu, dezvoltarea unei/unor proceduri

proprii de evaluare a progresului înregistrat de elevi în obținerea rezultatelor învățării.

Participarea personalului din școală, în special a personalului de conducere la programe de

formare în domeniul legislației învățământului și conexe. Domeniile de legislație pe care pe

care le recomandăm în acest sens sunt: asigurarea sănătății și siguranței elevilor în școală;

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

20

respectarea drepturilor copilului; înlăturarea oricăror forme de segregare și discriminare pe

criterii etnice, de dizabilități etc.; definirea, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării etc.

b. Pentru ARACIP

Continuarea procesului de informare/formare a membrilor CEAC, atât prin

intermediulaplicației de sprijin a ARACIP (https://calitate.aracip.eu), cât și prin programe de

formare livrate unităților de învățământ care au nevoie de sprijin.

Sprijinirea unităților școlare în vederea eliminării caracterului formal al activităților de

asigurare și de îmbunătățire a calității.

Sprijinirea directorilor de unități școlare pentru proiectarea strategică și planificarea cu scop

de îmbunătățire a calității. Domeniile de sprijin recomandate sunt: colectarea și raportarea

corectă a datelor, construirea unor scopuri, obiective și indicatori „SMART”.

Îmbunătățirea colectării și prelucrării datelor obținute în vizitele de evaluare externă. În acest

sens, este urgentă dezvoltarea capacității de analiză și prelucrare statistică a datelor deținute.

Orientarea mai puternică a cerințelor din standardele de evaluare spre îmbunătățirea

rezultatelor elevilor și a bunăstării acestora.

Consolidarea dimensiunilor „acces”, „echitate” și „incluziune” în standardele de calitate.

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

21

III. Amplificarea prezenței în conștiința publică a problematicii calității

educației

III.1. Realizarea de activități, conferințe, mese rotunde cu adresabilitate directă către

publicul-țintă al ARACIP

În perioada 1 septembrie 2014 - 31 decembrie 2015, ARACIP a organizat și desfășurat, în

cadrul celor două proiecte strategice „Educație de calitate în școlile din mediul rural”, ID 133316

și „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale”, ID 138879 - 4

conferințe naționale, 8 ateliere regionale, 2 conferințe de presă naționale și 7 regionale.

Conferințele de lansare ale celor două proiecte strategice s-au desfășurat la București,

în data de 24 octombrie 2014, cu un total de 155 de participanți: directori și cadre didactice din

unitățile de învățământ preuniversitar din România, reprezentanți ai Ministerului Educației

Naționale, experți pe termen lung, angajați ai ARACIP. În cadrul acestor conferințe au fost

prezentate rezultatele așteptate ale proiectelor: revizuirea instrumentelor actuale de evaluare,

revizuirea standardelor și a metodologiilor pentru asigurarea și evaluarea externă a calității

educației la nivel național (în sensul reorientării activității de îmbunătățire a calității spre

aspectele esențiale), informatizarea activității de evaluare externă (printr-o aplicație care va fi

dezvoltată și atașată platformei existente https://calitate.aracip.eu ).

Conferințele de închidere ale celor două proiecte strategice s-au constituit într-un

eveniment aniversar al ARACIP, intitulat „ARACIP-10”, organizat la încheierea primului

deceniu de activitate al ARACIP, desfășurat la București, în data de 18 septembrie 2015 în Sala

de conferințe a Campusului Universitar „Artifex”. La acest eveniment au participat în total 150

de persoane, reprezentanți din partea Președinției României, Ministerului Educației și Cercetării

Științifice, sindicatelor, colaboratori externi ai ARACIP - experți în evaluare și acreditare,

directori ai unităților de învățământ. În cadrul acestor două conferințe au fost prezentate

rezultatele celor două proiecte, dar s-a realizat și o trecere în revistă a activității ARACIP în cei

10 ani de activitate neîntreruptă.

Tot în data de 18 septembrie 2015, la sediul ARACIP, a avut loc, în intervalul orar

12.00-13.00, o conferință de presă comună pentru cele două proiecte strategice (la care au fost

prezenți 10 jurnaliști), prin care s-au anunțat rezultatele obținute și încheierea lor.

Ca urmare a evenimentelor mai sus menționate, au apărut articole în ECONOMISTUL,

ADEVĂRUL.RO, REALITATEA.NET și au fost incluse știri scurte în emisiunile de știri de

radio și televiziune la PROTV, ANTENA 1, REALITATEA TV, TVR 1. Abordarea în articolele

de presă a fost neutră, de informare, fără conotații negative la adresa activităților desfășurate de

ARACIP.

În cadrul proiectului Educație de calitate în școlile din mediul rural ID 133316 s-au

desfășurat, de asemenea, 7 conferințe de presă regionale cu ocazia realizării a 7 ateliere

regionale având drept scop diseminarea noilor instrumente pentru asigurarea și evaluarea

calității la nivel național, în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est, la Constanța în data de

10 octombrie 2014, Regiunea Nord-Est la Iași, în data de 17 octombrie 2014, Regiunea Vest la

Timișoara în data de 7 noiembrie 2014, Regiunea Centru, la Brașov în data de 7 noiembrie 2014,

Regiunea Nord-Vest, la Cluj-Napoca în data de 7 noiembrie 2014, Regiunea Sud Muntenia în

data de 21 noiembrie 2014 la Sinaia și în Regiunea Sud-Vest, în data de 14 noiembrie 2014, la

Craiova. La conferințele de presă organizate au participat 24 de jurnaliști și au apărut 15 articole

în ziarele locale/regionale.

III.2. Realizarea și distribuirea de materiale cu caracter informativ

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

22

Pentru informarea publicului larg în legătură cu cele două noi proiecte strategice pe care

le desfășoară ARACIP, au fost realizate stick-uri USB, agende și mape personalizate, rollup-uri,

afișe și pliante, care au fost folosite la evenimentele publice menționate. Au fost, de asemenea,

realizate un spot publicitar cu scopul de a promova rezultatele proiectului și două filme de

prezentare au fost puse la dispoziția publicului larg prin canalele media disponibile. Prin crearea

și producția spotului audio-video cu scopul de a promova filosofia și rezultatele proiectului,

cu o durată de aproximativ 30 de secunde, s-a urmărit prezentarea prin imagini alerte și de

impact, printr-un text succint, cu sintagme/cuvinte-cheie ideea de implicare a întregii societăți în

adecvarea sistemului de învățământ preuniversitar la cerințele actuale de instruire si educare a

tinerei generații, ca răspuns la demersurile autorității publice ARACIP de evaluare externă a

școlilor. Mesajul central este de solidaritate pentru a face o școală mai bună, ca o condiție pentru

o societate mai prosperă.

Spotul publicitar (cu durata de 39 secunde) a fost difuzat pe postul național de televiziune

– TVR, 1 difuzare/ zi, timp de 10 zile consecutiv, începând cu data de 28 septembrie 2015

inclusiv, in intervalul orar 19.00 – 21.00 (ore de maximă audiență).

De asemenea, spotul a fost postat pe pagina de Facebook a ARACIP și încărcat pe canalul

YouTube (https://www.YouTube.com/user/ARACIP2013).

Cele două filme de prezentare au descris cele două proceduri – de evaluare internă și de

evaluare externă – pentru a fi clar explicate, atât publicului larg, cât și celor direct implicați în

aceste procese: directori de școli, cadre didactice, părinți, elevi, comunitatea locală. Din cele

două filme s-au constituit „variantele scurte” – o sinteză a celor două proceduri, filme cu durata

de până la 5 minute fiecare, pentru a putea fi urmărite mai ușor pe Internet.

Filmele publicitare, atât variantele lungi, cât și cele scurte au fost postate pe canalul

YouTube(https://www.YouTube.com/user/ARACIP2013) și s-au făcut link-uri către aceste filme

pe pagina de Facebook.

Pentru că este cel de-al zecelea raport de activitate, prezentăm, mai jos, lista publicațiilor

ARACIP realizate în cei 10 ani de funcționare:

Nr.

Crt.

Titlul publicației URL

1. Studiu național privind stadiul dezvoltării culturii

calității la nivelul sistemului de învățământ

preuniversitar

http://www.edu.ro/index.php/articles/20080

2. Raport național privind starea calității în unitățile de

învățământ preuniversitar public din mediul rural

http://www.edu.ro/index.php/articles/23519

3. Studiu privind nivelul calității serviciilor educaționale

înregistrat prin standardele în vigoare și cel înregistrat

prin noile standarde, precum și privind mecanismele,

standardele și procedurile de evaluare internă și externă

în România și în alte țări din uniunea europeană

http://www.edu.ro/index.php/articles/23825

4. Rapoarte de cercetare ARACIP - Volumul II 2015.

Concluzii rezultate din analiza datelor colectate în anul

școlar 2013-2014

http://www.edu.ro/index.php/articles/23792

5. Rapoarte de cercetare ARACIP - Volumul I 2015 -

Influența evaluării externe asupra calității educației

http://www.edu.ro/index.php/articles/23640

6. Manualul de evaluare externă a calității http://www.edu.ro/index.php/articles/20443

7. Manualul de evaluare internă a calității http://www.edu.ro/index.php/articles/20442

8. Culegere de bune practici în utilizarea manualului de

evaluare internă a calității

http://www.edu.ro/index.php/articles/20446

9. Ghid de utilizare a aplicației informatice aferente

manualului de evaluare internă a calității educației

http://www.edu.ro/index.php/articles/20445

10. Manualul de evaluare internă a calității: manualul

formatorului

http://www.edu.ro/index.php/articles/20444

11. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România http://www.edu.ro/index.php/articles/23321

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

23

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 10 - iunie 2015

12. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 9 - decembrie 2014

http://www.edu.ro/index.php/articles/22348

13. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 8 - 2014

http://www.edu.ro/index.php/articles/21677

14. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 7 - 2013

http://www.edu.ro/index.php/articles/21139

15. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 6 - 2013

http://www.edu.ro/index.php/articles/20441

16. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 5 - 2013

http://www.edu.ro/index.php/articles/20440

17. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 4 - mai 2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17497

18. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 3 - noiembrie 2011

http://www.edu.ro/index.php/articles/17074

19. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 2 iunie 2011

http://www.edu.ro/index.php/articles/17073

20. Note pentru calitate - Jurnal al educației din România

realizat de Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar - Nr. 1 - decembrie 2010

http://www.edu.ro/index.php/articles/17072

21. Prezentarea Proiectului Strategic al ARACIP ID 55330 -

pliant

http://www.edu.ro/index.php/articles/14521

22. Barometrul calității educației din România – nr. 1 (anul

școlar 2007-2008);

http://www.edu.ro/index.php/articles/17052

23. Barometrul calității educației din România – nr. 2 (anul

școlar 2008-2009);

http://www.edu.ro/index.php/articles/17054

24. Barometrul calității educației din România – nr. 3 (anul

școlar 2009-2010);

http://www.edu.ro/index.php/articles/17057

25. Barometrul calității educației din România – nr. 4 (anul

școlar 2010-2011)

http://www.edu.ro/index.php/articles/18532

26. Conferința Națională ARACIP „Calitatea educației din

perspectiva beneficiarilor” București, 2-3 aprilie 2009 –

sinteza intervențiilor;

http://www.edu.ro/index.php/articles/17058

27. Conferința Națională ARACIP „Calitatea educației în

contextul descentralizării” Galați, 28-29 mai 2010 –

sinteza intervențiilor

http://www.edu.ro/index.php/articles/17059

28. Conferința „Rolul cadrului didactic în asigurarea unei

educații de calitate”, Sinaia, 17-19 martie 2011 – sinteza

intervențiilor

http://www.edu.ro/index.php/articles/17060

29. Ghidul general - Calitate în școala din România prin

standarde și standarde de referință - Anexa 1 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17499

30. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de unitățile de învățământ preșcolar - Anexa 2 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17500

31. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul primar/primar integrat - Anexa 3 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17501

32. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul gimnazial/gimnazial integrat - Anexa 4

la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17502

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

24

33. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul liceal teoretic/liceal integrat - Anexa 5

la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17503

34. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul liceal și postliceal, filieră vocațională -

Anexa 6 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17504

35. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul liceal și postliceal, filieră tehnologică -

inclusiv învățământ special integrat - Anexa 7 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17505

36. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de învățământul special - Anexa 8 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17506

37. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

de cluburile sportive școlare - Anexa 9 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17507

38. Cerințele minimale pentru serviciul educațional furnizat

palate/cluburi ale copiilor - Anexa 10 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17508

39. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ preșcolar - Anexa 11 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17526

40. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ primar/primar integrat - Anexa 12 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17527

41. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ gimnazial/gimnazial integrat - Anexa 13 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17528

42. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ liceal teoretic/liceal integrat - Anexa 14 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17529

43. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ liceal, filieră vocațională (profilul artistic,

respectiv profilul pedagogic) - Anexa 15 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17530

44. Standardele specifice de calitate pentru nivelul de

învățământ liceal, filiera vocațională (profilul militar și

de ordine publică, respectiv profilul teologic) - Anexa 16

la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17531

45. Standardele specifice de calitate pentru nivelurile de

învățământ liceal și postliceal filieră tehnologică -

inclusiv învățământ special integrat - Anexa 17 la

OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17532

46. Standardele specifice de calitate pentru învățământul

special - Anexa 18 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17533

47. Standardele specifice de calitate pentru cluburile

sportive școlare - Anexa 19 la OMECTS nr.

4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17534

48. Standardele specifice de calitate pentru palate/cluburi

ale copiilor - Anexa 20 la OMECTS nr. 4688/29.06.2012

http://www.edu.ro/index.php/articles/17535

49. Ghidul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calității

în unitățile de învățământ preuniversitar

http://www.edu.ro/index.php/articles/8103

50. Pliant-Agenția Română de Asigurare a Calității în

Învățământul Preuniversitar

http://www.edu.ro/index.php/articles/5536

51. Pliant-GLOSAR –Termeni uzuali și relațiile dintre ei http://www.edu.ro/index.php/articles/5538

52. Pliant – Asigurarea calității educației – întrebări

frecvente și răspunsuri

http://www.edu.ro/index.php/articles/5536

53. Pliant – Standardele Naționale de Evaluare http://www.edu.ro/index.php/articles/5543

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

25

54. Pliant – Autoevaluarea în cadrul spiralei calității http://www.edu.ro/index.php/articles/5541

55. Pliant – Sistemul de asigurare a calității http://www.edu.ro/index.php/articles/5536

56. Pliant – Proiectul de dezvoltare instituțională http://www.edu.ro/index.php/articles/5542

57. Pliant – Unde învață copilul meu? – Mini-ghid pentru

părinți

http://www.edu.ro/index.php/articles/5579

58. Raport privind starea calității în sistemul de învățământ

preuniversitar din România

http://www.edu.ro/index.php/articles/17878

59. Propuneri privind strategia națională de îmbunătățire a

calității în sistemul de învățământ preuniversitar

01.04.2013

http://www.edu.ro/index.php/articles/21132

60. Newsletter „Promovăm calitatea !” Nr.1 http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=7

61. Newsletter „Promovăm calitatea !” Nr.2 http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=8

62. Newsletter „Promovăm calitatea !” Nr.3 http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=160

63. Newsletter „Promovăm calitatea !” Nr.4 http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=161

64. Exemple de bune practici în comunicarea cu factorii

interesați: Austria, (proiectul QUALVET@RO):

Strategia de comunicare a ARQA-VET. Obiective,

metode, experiențe și rezultate

http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=100

65. Exemple de bune practici în comunicarea cu factorii

interesați: Italia (proiectul QUALVET@RO): Strategia

de comunicare a Punctului Național de Referință pentru

Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

din Italia. Cooperarea cu furnizorii de formare

profesională

http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=101

66. Exemple de bune practici în comunicarea cu factorii

interesați: Olanda (proiectul QUALVET@RO):

EQAVET în Olanda. O abordare „pas-cu-pas”

http://www.gnac.ro/wp-

content/plugins/download-

monitor/download.php?id=102

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

26

IV. Capacitatea instituțională a ARACIP

IV.1. Aparatul propriu al ARACIP

De la data înființării, noiembrie 2005, până în prezent, situația sintetică a numărului de

posturi din aparatul propriu al ARACIP a suferit constant reduceri, astfel:

Noiembrie 2005 - octombrie 2009 structura organizatorică a ARACIP cuprindea un număr de

50 de posturi, conform reglementărilor HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului

de organizare și funcționare al ARACIP;

Începând luna noiembrie 2009 structura organizatorică a ARACIP a fost redusă cu 10 posturi,

conform reglementărilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții

publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea

acordurilor – cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional; de la această

dată structura organizatorică a cuprins un număr de 40 de posturi;

Începând luna septembrie 2010 structura organizatorică a ARACIP a fost redusă cu încă 20

posturi, conform reglementărilor HG nr. 830/2010 pentru modificarea unor acte normative

de înființare, organizare și funcționare a unor entități din subordinea sau în coordonarea

MECTS; de la această dată structura organizatorică a cuprins un număr de 20 de posturi.

În decembrie 2015 situația s-a modificat ușor, ARACIP funcționând din această lună cu

un număr de 13 angajați, ca urmare a concursului organizat.

Cu toate acestea, departamentele și compartimentele din cadrul ARACIP funcționează de

5 ani consecutiv cu un număr foarte mic de angajați, ceea ce face ca personalul să acumuleze

sarcini suplimentare, iar activitatea instituțională să fie îngreunată.

Organigrama ARACIP, la data de 31 decembrie 2015, este cea de mai jos:

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

27

Organigrama ARACIP, la data de 31.12.2015 conform H.G. nr. 1258/2005

20 posturi aprobate

IV.2. Colaboratorii externi ai ARACIP

Procedurile consecutive de recrutare, selecție și formare derulate în perioada 2006-2011

au asigurat un număr suficient de cadre didactice înscrise în Registrul ARACIP (experți în

domeniul propriu de activitate, din toate județele țării), astfel încât să poată fi acoperit necesarul

de expertiză pe niveluri/ domenii; prin urmare, din anul 2011 ARACIP nu a mai recrutat și

selectat alte persoane pentru a fi formate.

La 31.12.2015, în Registrul ARACIP figurează un număr de 757 de persoane, dintre

care 8 angajați ai ARACIP, ca urmare a ieșirilor prin retragere, excludere sau deces a unui număr

de 12 persoane.

Biroul executiv al ARACIP

Constantin - Şerban IOSIFESCU– preşedinte, Constanţa-Valentina MIHĂILĂ - vicepreşedinte,

Gabriela-Alina PARASCHIVA - Departamentul deAcreditare,Mariana DOGARU - Departamentul de

evaluare externă a calităţii,

Consiliul ARACIP Constantin - Şerban IOSIFESCU – preşedinte, Constanţa-Valentina MIHĂILĂ

- vicepreşedinte,

Alina-Aura RÂPĂconsilier juridic, experţi: Florica CRIVINEANU, Violeta

DARIA, Mariana DOGARU, Cătălin Bogdan FUIOR, Gabriela-Margareta

KACSO-BODO, Virginia MARCUS, Gabriela-Alina PARASCHIVA, Mioara

ŞERBAN

Departamen-

tul de

acreditare

Experţi:

Florica

CRIVINEANU Cătălin Bogdan

FUIOR

Gabriela-Margareta

KACSO-BODO

Gabriela-Alina PARASCHIVA

1 post expert IA

Departamen-

tul de

evaluare

externă a

calității

Experți:

Mariana

DOGARU

Virginia MARCUS

Mioara

ŞERBAN

1 post expert I

Serviciuleco

nomic

şiadministr

a-tiv

Experţi:

1 post expert I A

1 post expert

I

Revizor-

contabil:

Petruța FLUIERAȘ (1/2 post)

1 post

revizor –

contabil I

Comparti-

mentul

juridic

Consilier

juridic:

Alina-Aura RÂPĂ

Comparti-

mentul

audit

intern

Auditor

intern:

1 post

auditor

intern IA

Comparti-

mentul intern

specializat în

atribuirea

contractelor de

achiziţie

publică

Consilier

juridic:

Cristiana

LEPĂDATU

1 post expert I

Comparti-

mentul

comuni-

care

şirelaţii

publice

Expert:

Violeta

DARIA

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

28

Distribuția pe regiuni de dezvoltare a celor 749 de persoane, experți în evaluare și

acreditare (exceptându-i, pe cei 8 angajați ai ARACIP), este următoarea:

IV.3. Implicarea în proiecte și programe naționale și internaționale

În cei 10 ani de activitate, ARACIP a fost implicate în 19 proiecte cu finanțare internațională,

după cum urmează:

Nr.

Crt. Anul Programul Promotor Denumire proiect

Bugetul proiectului

(euro)

1. 2006 LLP-LdV SC Fiatest

România

Development of GoodPractices in

Quality Assurance of VET

providersagainst CQAF, durata 24

de luni

4 140

2. 2006 LLP-LdV ARACIP Eforturi comune pentru asigurarea

calităţii în educaţie: durata 12 luni

11 850

3. 2008 LLP-LdV ARACIP Eforturi comune pentru

dezvoltarea profesională –

asigurarea calităţii în educaţie,

durata 12 luni

14 200

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

29

Nr.

Crt. Anul Programul Promotor Denumire proiect

Bugetul proiectului

(euro)

4. 2008 Transversal

programme

ANPCDEFP Identification of

criticalsuccessfactors for

implementing NLLS,

throughcollaborationandexchange

of expertise, durata 24 de luni

19 483

5. 2008-

2011

FSE-

POSDRU

ARACIP Dezvoltarea sistemului național de

management și asigurarea calității

în învățământul preuniversitar

ID_2984; promotor: ARACIP,

durata 36 de luni

5 000 000

6. 2010-

2013

FSE-

POSDRU

FSLI Împreună pentru calitate în

educație!” Dezvoltarea resurselor

umane din învățământul

preuniversitar prin parteneriat

educațional, durata 36 de luni

2 500 000

7. 2010-

2013

FSE-

POSDRU

ARACIP Dezvoltarea culturii calității și

furnizarea unei educații de calitate

în sistemul de învățământ

preuniversitar din România prin

implementarea standardelor de

referință, ID 55330, durata 36 de

luni

5 000 000

8. 2010-

2013

FSE-

POSDRU

ARACIP Sprijin pentru unitățile școlare în

implementarea manualului de

evaluare internă a calității

educației, ID 55668, durata 36 de

luni

5 000 000

9. 2010-

2013

FSE-

POSDRU

ISJ Prahova Calitate în managementul unității

școlare” – ID 63160, durata 36 de

luni

4 000 000

10. 2010 LLP-LdV ARACIP Evaluarea și inspecția școlară:

contribuții comune la dezvoltarea

profesională a experților în

evaluarea externă EVIN, durata

12 luni

10 864

11. 2010-

2013

FSE

POSDRU

ISJ

CĂLĂRAȘI

MaSTNetworking, calitate în

dezvoltarea competențelor cheie

de matematică, științe și

tehnologii, cu ID 58914, durata 36

luni

4 500 000

12. 2010-

2013

FSE

POSDRU

CNDIPT Îmbunătățirea calității educației și

formării profesionale prin rețele

parteneriale ID 57551, durata 36

de luni

3 000 000

13. 2010-

2011

FSE

POSDRU

Editura Sigma Creșterea calității învățământului

matematic și științific

preuniversitar prin informatizarea

concursurilor de masă – ICOM ID

37412, durata 12 luni

450 000

14. 2010-

2013

FSE

POSDRU

CNCEIP Cadru de referință al

curriculumului național pentru

învățământul preuniversitar: un

imperativ al reformei curriculare

ID 25088, durata 36 de luni

4 500 000

15. 2011-

2012

LLP-LdV ARACIP Capacity Building for the

Romanian National Reference

Point: Promoting Quality –

QUALVET@RO, durata 24 de

220 725

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

30

Nr.

Crt. Anul Programul Promotor Denumire proiect

Bugetul proiectului

(euro)

luni

16. 2012-

2013

LLP-LdV ARACIP Rolul cadrului didactic în

„triunghiul" calității: elev-

profesor- evaluarea externă a

calității educației, durata 12 luni

15 120

17. 2013-

2014

LLP-LdV CFECBM SCLAQUAL – „De la salle de

classe à la qualité de l'école",

durata 12 luni

-

18. 2014-

2015

FSE

POSDRU

ARACIP Educație de calitate în școlile din

mediul rural, ID 133316, durata

18 luni

3 000 000

19. 2014-

2015

FSE

POSDRU

ARACIP Sprijinirea școlilor pentru

creșterea calității serviciilor

educaționale, ID 138879, durata

18 luni

3 000 000

În perioada 8 aprilie 2014 – 7 octombrie 2015, ARACIP a implementat alte 2 proiecte

strategice, care s-au înscris în strategia pentru perioada 2012-2015 - „Recâștigarea încrederii

în educație”. Ele au continuat demersurile de sprijinire a școlilor în vederea creșterii nivelului

calității serviciilor educaționale oferite, realizând, în egală măsură: revizuirea instrumentelor

actuale de evaluare, revizuirea standardelor și a metodologiilor pentru asigurarea și evaluarea

externă a calității educației la nivel național (în sensul reorientării activității de îmbunătățire a

calității spre aspectele esențiale), informatizarea activității de evaluare externă (printr-o

aplicație care a fost dezvoltată și atașată platformei existente https://calitate.aracip.eu).

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

31

V. Raport financiar

V. 1. Evoluția cheltuielilor ARACIP în perioada 01.01.2006 - 31.12.2015

Cheltuieli

(mii lei)

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

31.12.

2011

31.12.

2012

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

Cheltuieli

totale, din

care:

830 1765 2768 4922 4714 10354 10584 12844 4950 14501

Cheltuieli de

personal 598 875 1136 1161 920 438 458 411 378 434

Cheltuieli

materiale 213 836 1566 1270 848 3429 1487 1525 1672 3118

Cheltuieli

aferente FSE,

din care:

0 0 0 2409 2766 6360 8373 10566 2521 10606

Cheltuieli

aferente

FEDR

0 0 0 446 0 526 1428 78 149 0

Cheltuieli de

capital 19 54 66 82 180 127 266 342 379 343

V. 2. Evoluția veniturilor ARACIP în perioada 01.01.2006 - 31.12.2015

Venituri /

Prefinanțări

(mii lei)

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

31.12.

2011

31.12.

2012

31.12.

2013

31.12.

2014

31.12.

2015

1.Venituri

totale, din

care:

1404 3153 6557 2665 3146 22988 17132 20594 6158 17496

1.1 Venituri

din tarife și

prestări

servicii

1402 3134 6532 1739 2614 1893 2203 3289 3022 6011

1.2 Venituri

din dobânzi,

dif. curs

valutar

2 3 19 27 0 6 8 1 0 0

1.3 Venituri

de la org.

internaț.

0 16 6 129 532 19 0 53 6 1

1.4 Venituri

din prod.risc.

asig., altele

0 0 0 11 0 3 0 5 0 0

1.5 Venituri

din subvenții 0 0 0 0 0 5875 6317 3200 1950 780

1.6 Venituri

din fonduri

ext.neramb.

0 0 0 759 0 15192 8604 14046 1180 10704

2. Prefinan-

tari din

fonduri

externe

nerambur-

sabile

0 0 0 2310 6439 1741 0 0 1303 652

Page 33: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

32

VI. Opțiuni strategice

Noua strategie a ARACIP, pentru perioada 2016-2020, situată sub semnul îmbunătățirii

continue a calității educației, propune trei ținte strategice majore:

1. Tranziția către noul sistem de calitate configurat de noile standarde și de metodologia

revizuită

Această țintă se va realiza prin încheierea, în 2018 sau în prima parte a anului 2019, a primului

ciclu de evaluare a calității la nivelul întregului sistem de învățământ pe baza standardelor încă

în vigoare și inițierea, tot în 2018, a unui nou ciclu de evaluare a calității pe baza noilor

standarde de calitate.

Pentru a facilita tranziția la noul sistem de calitate, care prezintă noutăți, vom propune o

perioadă de tranziție, prin proiectul de hotărâre de guvern. Astfel, vom propune ca noile

standarde să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018, iar unitățile de învățământ care solicită

evaluarea externă anterior acestei date, să fie evaluate pe baza standardelor în vigoare

(inclusiv cele peste 3000 de unități planificate pentru evaluarea externă periodică). Desigur,

unitățile care vor depune cerere de evaluare externă după această dată vor fi evaluate pe baza

noilor standarde.

Ca urmare, în timpul anului 2018 și, probabil, în prima jumătate a lui 2019, vor funcționa, în

paralel, două seturi de standarde de calitate.

Totodată, vom folosi anul 2017 pentru pregătirea sistemului (instrumente și proceduri, ghiduri

și manuale, persoane formate etc.) pentru implementarea noului sistem de calitate.

În vederea facilității acestei tranziții, vom realiza în 2016 și integrarea bazei de date aferente

aplicației de evaluare internă și externă a calității educației (https://calitate.aracip.eu) cu baza

de date oficială a Ministerului Educației (SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al

Învățământului din România).

2. Sprijinirea instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru planificarea, realizarea,

evaluarea și revizuirea programelor și activităților de îmbunătățire a calității.

Acum, când sistemul de calitate este dezvoltat, implementat, evaluat și în fază de revizuire,

atenția noastră se va îndrepta, cu precădere către instituțiile de învățământ, mai ales în vederea

sprijinirii acestora în eforturile de îmbunătățire a calității.

Acest lucru se va realiza prin rafinarea, în continuare, a instrumentelor de evaluare (inclusiv a

aplicației de sprijin), realizarea noului site al ARACIP și integrarea acestuia în portalul

http://aracip.eu, publicarea de ghiduri și alte materiale de informare și, în general, prin

intensificarea activității de comunicare publică și participarea la proiecte și parteneriate (cu

organisme internaționale, autorități locale și alte instituții publice, organizații

neguvernamentale, companii) pentru sprijinirea concretă a unităților de învățământ în

eforturile depuse pentru îmbunătățirea calității educației.

De asemenea, vom publica, în continuare, rapoarte privind starea calității și rapoarte de

cercetare, pentru sprijinirea politicilor publice și a deciziilor bazate pe dovezi.

3. Dezvoltarea capacității instituționale a ARACIP

În 2015 s-au încheiat cu succes, ultimele proiecte derulate cu finanțare europeană, iar anul

2016 va fi primul an de la înființarea Agenției, în care nu avem niciun proiect în derulare.

Eforturile noastre de dezvoltare a capacității instituționale vor avea ca țină principală resursa

umană. Ca urmare, în perioada imediat următoare, vom urmări completarea schemei de

personal, obținerea unei suplimentări a acesteia și dezvoltarea profesională atât a experților din

Page 34: RAPORT DE ACTIVITATE - beta.aracip.eubeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Rapoarte si... · RAPORT DE ACTIVITATE ... activitatea instituției s-a concretizat în

33

aparatul propriu, cât și a evaluatorilor externi (mai ales în privința utilizării noilor standarde și

a platformei informatice).

De asemenea, vom asigura mentenanța și îmbunătățirea aplicației informatice de sprijin

(activitate externalizată).