of 11 /11
Educatie $i formare profesionala EAfc A Education. Audiwiuil S Cuiiur Exconfive Agffic Programul Inva'tare pe toata durata vietii AGENDA ROMANA DEAS1GURAKE A CALJTATJt /V IwAfMNTVL miMVERSKAR IES/RE ANUNJ DE SELECJIE A UNUI EVALUATOR EXTERN in cadrul proiectului ,,Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality- Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) Agenda Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in calitate de beneficiar, anunta organizarea selectiei, prin achizitie publica, a unui evaluator extern, persoana fizica autorizata sau persoana juridica (firma sau organizatie nonguvernamentala) care sa realizeze evaluarea externa a proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) Obiectivul activitatii: Elaborarea unui raport de evaluare externa a proiectului mentionat, cu precadere a rezultatelor obtinute, pe baza indicatorilor de realizare stabiliti in cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii", stabilit impreuna cu partenerii din project, prezentat in Anexa 1 a prezentului anunt Context: Scopul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) este: Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul National de Referinta al EQAVET (GNAC: "Grupul National pentru Asigurarea Calitatii"), in vederea implementarii Recomandarii Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui Cadru European de Referinta pentru Asigurarea Calitatii Tn Educatie si Formare Profesionala (EQAVET), precum si a politicilor si a instrumentelor elaborate in cadrul Retelei Europene EQAVET . Obiectivele asociate ale proiectului sunt: 1.Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare - in cadrul GNAC, cu partenerii si cu celelalte institutii si parti interesate relevante. 2. Constientizarea, la nivelul tuturor partilor interesate, a importantei implementarii initiativelor europene in domeniul asigurarii calitatii si privind educatia si formarea profesionala. \i c EQAVET Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a GNAC: Promovam calitatea! GNAC European Quality Assurat*c* Ontful tt*ttWHll pffltrv Astyurarum Cflitmf/r Panel H*tior*l d* K*tmrintt *' ECU VET

Educatie EAfcA - A.R.A.C.I.Pbeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Programe si... · Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) Obiectivul

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Educatie EAfcA - A.R.A.C.I.Pbeta.aracip.eu/descarca/0/Despre ARACIP/Despre ARACIP/Programe si... ·...

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAfcAEducation. Audiwiuil S Cuiiur

  Ex con five Agffic

  Programul Inva'tare pe toatadurata vietii

  AGENDA ROMANA DEAS1GURAKEA CALJTATJt /V IwAfMNTVL miMVERSKAR

  IES/RE

  ANUNJ DE SELECJIE A UNUIEVALUATOR EXTERN

  in cadrul proiectului ,,Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality-Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET:

  Promovarea calitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET),cofinantat din Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da

  Vinci)

  Agenda Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in calitate de beneficiar,anunta organizarea selectiei, prin achizitie publica, a unui evaluator extern, persoana fizicaautorizata sau persoana juridica (firma sau organizatie nonguvernamentala) care sa realizezeevaluarea externa a proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality -Dezvoltarea capacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovareacalitatii - [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat dinProgramul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci)

  Obiectivul activitatii:

  Elaborarea unui raport de evaluare externa a proiectului mentionat, cu precadere a rezultatelorobtinute, pe baza indicatorilor de realizare stabiliti in cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii",stabilit impreuna cu partenerii din project, prezentat in Anexa 1 a prezentului anunt

  Context:

  Scopul proiectului ..Capacity Building for the Romanian NRP: Promoting Quality - Dezvoltareacapacitatii institutionale a Punctului National de Referinta al EQAVET: Promovarea calitatii [email protected]" (191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET), cofinantat din Programul deInvatare pe Tot Parcursul Vietii (programul Leonardo da Vinci) este:

  Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul National de Referinta alEQAVET (GNAC: "Grupul National pentru Asigurarea Calitatii"), in vederea implementariiRecomandarii Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui CadruEuropean de Referinta pentru Asigurarea Calitatii Tn Educatie si Formare Profesionala (EQAVET),precum si a politicilor si a instrumentelor elaborate in cadrul Retelei Europene EQAVET .

  Obiectivele asociate ale proiectului sunt:

  1.Elaborarea si pilotarea unei strategii de comunicare - in cadrul GNAC, cu partenerii si cu celelalteinstitutii si parti interesate relevante.2. Constientizarea, la nivelul tuturor partilor interesate, a importantei implementarii initiativeloreuropene in domeniul asigurarii calitatii si privind educatia si formarea profesionala.

  \icEQAVET

  Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a GNAC:Promovam calitatea!

  GNACEuropean Quality Assurat*c*

  •Ontful tt*ttWHll pffltrv Astyurarum Cflitmf/r

  Panel H*tior*l d* K*tmrintt *' ECU VET

 • Educatie§i formareprofesionala

  EAG:EAEducation, Audiovisual & Clinic

  Executive Agency

  DGEducfltic si culturS

  Programui Invatare pe toatSdurata vietii

  S.Diseminarea politicilor sj a instrumentelor elaborate in cadrul Retelei EQAVET §i de catrepartenerii din project.

  Produsele proiectului (care vorfi evaluate) sunt:

  • Strategie de comunicare• Website-ul si baza de date ale proiectului• Opt Seminare Regionale• Doua pliante• Patru numere ale unui Newsletter• Doua conferinte• Trei Brosuri cu exemple de bune practici, realizate de partenerii Tn proiect.

  Partenerii implicati Tn proiect sunt:• Agentia Romana de Asigurare a Calitatii Tn InvatamantuI Preuniversitar (Romania) coordonator• Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori / Institutul National de Dezvoltare a

  Pregatirii Profesionale a Muncitorilor (Italia)• CINOP / Centrul pentru Inovatie Tn Educatie s.i Formare (Olanda)• Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (Romania)• OeAD (Osterreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschrankter Haftung / Agenda

  Austriaca pentru Cooperare Internationale Tn Educatie si Cercetare (OeAD-GmbH) -Austria

  Pentru mai multe informal referitoare la proiect si la contextul acestuia, consultatihttp://www.qnac.ro

  Descrierea activitatii desfasurate:

  • Analiza produselor realizate Tn cadrul proiectului, mentionate mai sus, pe baza indicatorilor derealizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii", prezentat Tn Anexa 1 a prezentuluianunt

  • Trimtterea chestionarului prezentat Tn Anexa 2 catre partenerii proiectului si analiza raspunsurilorTn raport cu indicatorii de realizare stabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii".

  • Prelucrarea chestionarelor de satisfactie (v. Anexa 3) aplicate participantilor la evenimentelederulate Tn cadrul proiectului (circa 600 de chestionare) Tn raport cu indicatorii de realizarestabiliti Tn cadrul ,,Sistemului de asigurare a calitatii".

  • Derularea altor activity - aplicarea de chestionare, realizarea de interviuri, prezentarea unorstudii de caz etc. - considerate necesare pentru atingerea obiectivului.

  • Elaborarea raportului de evaluare, Tn limba engleza, si Tnaintarea lui catre managerul de proiect.

  Durata activitatii:

  25 octombrie - 10 decembrie 2012. 10 decembrie 2012 este data limita de predare a raportului deevaluare externa.

  Pretul maxim al contractului:

  3000 RON (fara TVA)

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitafii Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  GNACOruput NttjHHtft pfntru Asiyurwrm* CmhtafnPanel Hitiamil d* Rrffrintt ml SOAVCT

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:EAEducation. Audi rivis ml SCuifuic

  Exmrfivr Agency

  OG Educate si cuUuri

  Programul Tnvatare pe toatSdurata vietii

  Criterii de selec|ie:

  Punctajul candidatilor va fi stabilit Tn functie de urmatoarele criterii:1. Experienta Tn evaluare de proiecte - 40% din punctajul final.2. Calitatea planului de evaluare prezentat - 40% din punctajul final.3. Pretul serviciului - 20% din punctajul final.

  Procedura de selectie:

  Selectia evaluatorului extern va fi realizata urmand urmatoarea procedura:

  a. Trimiterea, exclusiv Tn format electronic, a planului de evaluare, a documentelor care dovedescexperienta in evaluare de proiecte si a ofertei financiare Tn perioada 8 - 16 octombrie 2012, peadresa de email, [email protected]

  b. Analiza ofertelor, de catre o comisie numita prin decizie a Pres.edintelui ARACIP, pe data de 17octombrie 2012.

  c. Publicarea listei candidatilor, cu punctajul obtinut de fiecare (inclusiv desemnarea candidatuluiselectat) pe website-ul ARACIP http://aracip.edu.ro pe data de 17 octombrie 2012, orele 16. Incazul balotajului, departajarea se va realiza pe baza punctajului mai mare obtinut la criteriul 2(Calitatea planului de evaluare prezentat).

  d. Contestatiile la rezultatele selectiei se vor transmite, pe cale electronica, la adresa de emailmentionata mai sus, [email protected] Tn termen de 2 (doua) zile lucratoare de la afis,arearezultatelor selectiei (pana pe 19 octombrie 2012, orele 24.00). Contestatiile se solutioneaza decatre o comisie constituita prin decizia presedintelui ARACIP, pe data de 22 octombrie 2012.Hotararea comisiei de contestatii este definitive.

  d. Publicarea rezultatelor solutionarii contestatiilor depuse si a listei definitive a candidatilor sj aevaluatorului electat, pe website-ul aracip http://aracip.edu.ro pe data de 22 octombrie 2012.

  e. Incheierea contractului de servicii: 25 octombrie 2012, la sediul ARACIP.

  Manager de prpeictP re§edipteJWAC IP

  Constantin tosifescu

  EQAVET

  Dezvoltarea Capoc/tof/7 Institufionale a GNAC:Promovam calitatea! ^ag-- ••*»

  European Qt-aliiy A«urance

 • Educatie51 formareprofesionala

  EA%AEiifufiw Agtmy

  Programul InvStaie pe toatSdutata viet i i

  ANEXA 1

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality"

  AGREEMENT NUMBER - 2010 - 4918 / 001 - 001PROJECT NUMBER - 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Quality Assurance [email protected]

  I. Purpose:The quality assurance system ensures that:• what is intended (i.e. the project aims) is realized;• what is realized is meaningful for all partners and stakeholders.

  II. Concept:The systems is based on the "Deming Cycle" (PDCA - "Plan - Do - Check - Act"). THE PDCACycle is the basis of EQAVET, as well:

  Planning

  \, feed-back andchange

  Implementation

  \n /Assessment

  Stages and descriptorsNote: The stages and indicators are adapted from EQAVET, as the relevant document agreedat European level

  Stage 1: Planning. Planning reflects the project strategic vision shared by all partners andincludes explicit goals/objectives, actions and indicators

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institu^ionale a GNAC:Promovam calitatea!

  GNACEuropean Qt̂ liiy Assurance

  iampul N*pon*t futttru

  Fund Ntflantt Jf Rftfr

  rtr** Cmfttufn

  •' faA VET

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:AEducaiJon, Audiovisual i Ci.!tijte

  Ejifuf ivr Agency

  DG rcuca i i e ii aiU,;rj

  Programul InvSlare pe toatadurata vietii

  Descriptors;• Specific objectives are established for all activities and are devised from the project aims and

  objectives• The activity objectives are relevant for the general LLP goals and for the specific EQAVET

  Call.• The partners and other relevant stakeholders participate in setting activity objectives.• The established objectives are monitored and evaluated through specific indicators.• Clear responsibilities and deadlines have been explicitly allocated among partners and

  persons involved.

  Stage 2: Implementation. Implementation plans are devised in consultation with all partnersand relevant stakeholders.Descriptors:• Implementation plans are established in cooperation with relevant partners and stakeholders

  and are agreed by all partners.• Implementation plans include consideration of the resources required, clear responsibilities

  and deadlines allocated among partners and persons involved.• Resources are appropriately assigned with a view to achieving the targets set in the

  implementation plans.• Relevant partnerships are explicitly stated, if needed, in order to implement the actions

  planned.

  Stage 3: Evaluation. Evaluation of outcomes and processes is regularly carried out andsupported by measurementDescriptors:• Self-evaluation is periodically carried out for each project activity.• Partners' involvement in the monitoring and evaluation process is agreed and clearly

  described• Performance indicators are applied during monitoring and evaluation processes.• Each activity is subject of reporting. The reports refer both at content and administrative

  matters.• Evaluation includes the involvement of relevant stakeholders.

  Stage 4: ReviewDescriptors:• Processes are regularly reviewed and action plans for change devised, if necessary• Information on the projects activities, results and outcomes is widely and publicly available.• Review includes adequate and effective mechanisms to involve internal and external

  stakeholders.• Results/outcomes of the evaluation process are discussed with relevant stakeholders and

  appropriate action plans are put in place.

  IV. Performance indicators• The existence of planning documents for all activities involving third part (beneficiaries and

  stakeholders).• The external stakeholders (institutions, social partners etc.) involved in all stages of quality cycle

  are clearly defined.• All planned activities are realized.

  «rZm cEQAVET

  Dezvoltarea Capacitatf! Institufionale a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality Assurance1

  Omfol Hffaa*/ fiilra Uliftirmrw* Cflitmfal

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:Educatn-n, Audiovisual 4 C^me

  CMV ulivr flgcnry

  DG Educate 51 cultura

  Programullnva'tare pe toatSdurata vietii

  All deadlines are met.The used resources are within the allocated budget.All expected results are obtained.All results meet the terms of reference set by the contract.All partners and at least 75% of beneficiaries and stakeholders questioned are very satisfied andmostly satisfied by the results achieved.Self assessment reports are carried out for each activity. All reports refer both at content andadministrative matters.All reports for the contracting authorities are submitted at deadlines in established form.The agreed information is disseminated to the relevant stakeholders in the agreed ways.The review plans comprising changes in the action plans (objectives, deadlines, resources,results) are discussed and agreed among partners.

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  European Duality Assurance l Hmttonal pmtrv A*ty*r*r** Cmhtrftltcl Hlt-OKll O*

 • Educatie$i formareprofesionaia

  BAG:AEducation. Audiovisual S Culture

  Exei-uliw Agency

  Programul InvStare pe toatSdurata vietii

  ANEXA2

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality"

  AGREEMENT NUMBER - 2010 - 4918 / 001 - 001PROJECT NUMBER- 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Questionnaire for partners

  Dear Project Partners,

  The Project you were involved in hopefully gets to its end. It was hard work, but also you had theopportunity to meet people with similar interests who came in with their expertise and wisdom.

  My role is to evaluate the ways this project accomplished its aims - if the objectives are reached andif the expected results come out as they were planned.

  In order to do my work in the best way, I kindly ask you to answer with confidence and openly toquestions bellow:

  Part I. Project results

  1. Do you consider that, during the implementation of the Project, any critical factors for thesuccessful implementation of a communication strategy with the main stakeholders were identified?n YES a NO

  If yes, please name 2 most relevant for you and the organization / institution you work for:

  2. Did the project identify such critical factors relevant at transnational level?a YES D NO

  If yes, please name 2 factors relevant at transnational level:

  3. Please give one example of difficulty or issue faced by the institution / organization you work for,in the field of communication with stakeholders:

  4. What solution did your institution found for this issue ?

  N -^PEQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  GNACEuropean Quality Assurafxe

 • Educatie$i formateprofesionaia

  EAChEducation. Audiovi

  Aal & Cukuiclivt Agtncy

  DG Educate ^i tultura

  Programu! InvS^are pe toatadurata vietii

  5. From what you know about, give a mark to the Project' products (from 5 to 1 - 5 meaning "verygood").

  Communication strategyProject website:LeafletsNewslettersBrochuresConferences

  - very goodn very goodz: very goodz: very goodD very goodc very good

  n gooda gooda goodz; goodn goodz; good

  a inadequaten inadequaten inadequaten inadequaten inadequaten inadequate

  6. What is the most and urgent thing you intend to do by yourself as a result of the Project?

  7. What is the most important lesson you learned from this project ?

  8. Feel free to give any other comments regarding the products of the project:

  Part II. Project management

  9. Which is the most relevant activity you were involved in during the Project implementation ?

  10. In what measure was this activity relevant for your expertise (personal and institutional) ?

  - very relevant n mostly relevant a mostly irrelevant a totally irrelevant

  11. Please indicate the level of agreement regarding the following statements on the project overallmanagement by ticking the appropriate box, for each statement:

  Statement

  All partners participated in setting objectives forthe activities they were involved inPlanning documents for all activities involvingthird part (beneficiaries and stakeholders) werepreparedClear responsibilities and deadlines have beenexplicitly allocated among partners and personsinvolvedAll planned activities were realizedAll deadlines were met

  I stronglyagree

  I mostlyagree

  1 mostlydisagree

  1 stronglydisagree

  ^ *""*

  cEQAVET

  Dezvoltarea Capacitatf! Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  GNACEuropean Ot-aliiy Assurance Grupul Hmt'ontJ pvnliu A*tyur*t*t Cltlttftr

  faact MifhMMS O* Smlmriiai tl fOA VET

 • Educatie

  $i formare

  profesionalSEAG:AEducation. Ajdiuvisuii & Culiun

  furcultw AgencyProgramul Tnva'tare pe toatS

  durata vietii

  The used resources are within the allocatedbudgetPartners' involvement in the monitoring andevaluation process is agreed and clearlydescribedSelf-evaluation was is periodically carried out foreach project activity the partners were involved inAll expected results were obtainedProcesses were regularly reviewed and actionplans for change devised, if necessaryInformation on the projects activities, results andoutcomes is widely and publicly availableThe review plans comprising changes in theaction plans (objectives, deadlines, resources,results) are discussed and agreed amongpartnersResults/outcomes of the evaluation process werediscussed with relevant stakeholders andappropriate action plans are put in place

  12. Feel free to give any other comments regarding the management of the project:

  Thank you for using your precious time answering very open to my questions.

  I'll use your answers in my written report as an external evaluator, and I assure you of totalconfidentiality regarding your answers.

  X_-^iSf CEQAVET

  Dezvoltarea Capacitatfi Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea!

  CNACEuropean Quality Assurance G'upul Hmf

 • Educatie$i formareprofesionaia

  EA&Education,

  e Agcniy

  DG Educate 5! tulturj

  Programui InvStare pe toatadurata vietii

  ANEXA3

  "Capacity Building for the NRPs of the European Quality Assurance in Vocational Educationand Training Network: Promoting Quality - [email protected]"

  Contract de finantare - 2010 - 4918 / 001 - 001Numarul proiectului - 191183-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-EQAVET

  Chestionar de evaluare pentru beneficiari si participant!

  Pentru a evalua calitatea si eficienta proiectului nostru, va rugam sa completati acest chestionarde evaluare, raspunzand sincer la Tntrebarile de mai jos. Va reamintim ca raspunsurile suntconfidentiale.

  Care din temele prezentate au, in opinia dumneavoastra, aplicabilitate directa §i imediataTn domeniul asigurarii calitatii educatiei ?i formarii profesionale?123.

  Care credeti ca vor fi obstacolele majore Tn privinta aplicarii celor discutate in practica ?1.2.3.

  Va rugam sa acordati o nota produselor acestui proiect, care au fost distribute sau careau fost prezentate Tn cadrul acestui eveniment. (Notele vor fi de la 5 la 1, nota 5 fiind notamaxima)

  Produs

  Strategia de comunicare

  Website-ul proiectului

  Pliantul de prezentare a proiectului

  Newsletter Nr. 1

  Newsletter Nr. 2

  Nota acordata Nu cunosc acestprodus / nu afost prezentat

  EQAVET

  Dezvoltarea Capac/fof// Institufionale a GNAC:Promovam calitatea!

  European Quality Assurance•

 • Educatie$i formareprofesionala

  EAG:Arv Ajdinvisuat i Culture

  (jtmtive Agcnry

  DG Educate 51 tullurS

  Programul Invatare pe toatadurata vietii

  IV. In ce masura au fost satisfacute asteptarile dumneavoastra in legatura cu aspectele de maijos? (va rugam bifaji o singura data pentru fiecare aspect):

  Informatia diseminata in cadrul evenimentului

  Posibilitatea de a Tmparta§i colegilor opiniile,experienta §i rezultatele personaleAtractivitatea modului de prezentare

  Accesibilitatea limbajului folosit

  Sala, echipamentele §i materialele puse ladispozitieConditiile de cazare §i masa

  (x) (•uO\^x (x) ('UNV^X

  V. Care sunt primele trei lucruri pe care le veti face la intoarcerea acasa - in privinta informariisi comunicarii cu partile interesate, in domeniul educatiei si formarii profesionale ?123...

  VI. Ce a§teptati (in plus / Tn minus / mai mult / mai putin etc.) de la viitoarele evenimente deacest fel ?

  VII. Alte sugestii si comentarii:

  ECHIPA PROIECTULUI [email protected] VA MULJUME^TE PENTRU PARTICIPARE§l PENTRU CONTRIBUTE LA SUCCESUL ACESTUI EVENIMENT !

  EQAVET

  Dezvoltarea Capacitafii Institutfonale a GNAC:Promovam calitatea I

  European Otidlily Assurance•

  Qrupul Nmltaa*! pvntru Astyurxru* Cflllfnutcl H*t-o**> O* H*t*rintm ml fOA VET