5
 AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITAjH  I N INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR COMUNICAT MINISTERUL E  D U C  A T I  E I CERCETAR1I T1NEREIUUIL Avand i n vedere  consultarea publica  .,Tu taci  lista  scurtaT .  analizand feed  back-ul din  partca unitatilor d e  invatamant  cu privire la documented prevazute de  legislatia in vigoare  (legisla^ia calitatii  educatiei.  legislatia  generala a educatiei  si cea emisa de terti) pe  care  acestea  sunt obligate  s a le  intocmeasca.  ARACIP  saluta  initiativa  MECTS  d e a  reduce  birocratia  in  scoli  si  face urmatoarele precizari: 1 .  Dupa  5 ani de  experienta  i n  evaluarea externa  a  unitatilor  d e  invatamant  preuniversitar (autorizare. acreditare  s i  evaluare periodica  a  peste  2000  d e  unitaji  d e  invatamant),  i n  urma analizei  a  peste 2000  d e  rapoarte  d e  evaluare externa intocmite  de un  corp  d e  experp  d e  peste 700 de  persoane.  ARACIP propune  eficientizarea  activitatii  de evaluare externa  prin  evitarea suprapunerilor cu  alte  instltutii  s i  instante  d e  control/inspectie. C a  urmare. trebuie  m a i  mult  valoriflcate in  cadrul vizitelor  d e  evaluare  externa  rapoartele  d e inspectie.  precum  s i  raportele  § i  notele de  control,  emise  de alte  organisme  si  institu^ii  c u atributii  i n  acest sens  (Curtea  d e  Conturi.  Inspectoratul pentru  Situajii  d e  Urgen^a,  Autoritatea d e  Sanatate  Publica. Garda  d e  Mediu  etc).  De  exemplu.  nu vor  f i  solicitate pentru  analiza toate  documented  prevazute  d e  art.  24. 29, 32 din  OMECTS  554^  /  2011  privind aproburea  Regulamentului  d e  inspecfie  a  unit filorde  inv t mdnt  preuniversitar daca  exista rapoarte  d e  inspectie  care  l e  men^ioneaza  s a u  le  analizeaza. 2 .  Prezentam.  i n  atasament.  lista docuinentelor solicitate de AR ACIP  unitatilor  de invatamant preuniversitar.  precum  s i  cadrul  juridic  d i n  Romania  care  stipuleaza  obli^atia  Jntocmirii acestor  documente  la  nivelul  fiecarei  scoli.  Suhliniein  c a  acesle  documente reprezinta  doar  o mica  parle.  c u  relevan^a  pentru  asigurarea  calitajii.  d n  documented  p e  care  scoala  trebuie sa ie intocmeasca con form  legislatiei  in vigoare (de exemplu. in  vederea  evitarii  suprapunerii. nu vor  f l  solicitate documentele  care  stau la  baza  obtinerii  avizului  PSI, ci  doar  avizul  PS1). Precizam.  d e  asemenea,  ca lista  documentelor  solicitate de ARACIP va fi  revizuita  anual. 3 .  Toate  documentele solicitate. precum si toatc celelalte  aclivitati  de evaluare cxtcrna au ca scop  ultim  protejarea intereselor  beneficiarilor  dc educatie si  tjarantarea  dreptului  l o r  la  o educatie d e  calitate.  C a urmare,  vor fl  solicitate,  c u  precadere.  documente  care  se refera la rezultatele  scolare,  l a progresul  elevilor/pre^colarilor  s i  l a  asigurarea  sanata^ii  si  siguran^ei  l o r I n  cadrul  unita ii  Declare. 4 .  Documentele  reprezinta  principala  sursa  d e  informare  i n  vizitele  d e  evaluare  cxtcrna  i n yederca  obtinerii  autorizatiei de functionare  provizorie  (inainte de  infiintarea califlcarii/specializarii/nivelului/unitatii  d e  invatamant).  i n  timp  ce in  vizitele  d e  evaluare externa  privind  acreditare  s a u  privind  cxaluarea  periodica.  pc langa  documente.  informa(iile sunt  ob|inute  si  din urmatoarele  surse: Sir.  Spiru  H.m't  nr. 12,  e l.  1,  St-clor  1, 1)10176,  Bucurcjti Tel:  -f-40<0)21  3104213 Fax:  441)  0)21  31920 http://aracip.edu.ro

Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

5/13/2018 Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/comunicat-aracip-si-lista-documentelor 1/5

 

A G E N T I A R O M A N A D E

A S I G U R A R E A CALITAjH IN

INVATAMANTUL

PR E UN I V E R S I T A R

C O M U N I C A T

M I N I S T E R U L

E D U C A T I E I

C E R C E T A R 1 I

T1NEREIUUIL-

A v a n d in vedere c o n s u l t a r e a p u b l i c a .,Tu t ac i l i s t a scurtaT". ana l i zand f eed back -u l d in par tca

u n i t a t i l o r d e i n v a t a m a n t cu p r iv i re l a d o c u m e n t e d prevazu te de l eg i s l a t i a i n v igoa re ( l e g i s l a ^ i a

ca l i t a t i i educa t i e i . leg is la t ia gener a l a a educ a t i e i s i cea em isa de te r ti ) pe care acestea sun t ob l iga t e s a

le i n t o c mea s c a . A R A C I P s a l u t a i n i t i a t i v a M E C T S d e a r educe b i roc ra t i a in sco l i si f ac e u rma toa re le

prec i z a r i :

1 . D u p a 5 ani de exper ien ta in evaluarea externa a u n i t a t i l o r de i n v a t a m a n t p r e u n i v e r s i t a r

( au tor izare . ac red i tare s i eva lua re pe r iod i c a a peste 2000 de un i t a j i d e i n v a t a m a n t ) , in u r m a

a n a l i z e i a peste 2000 d e rapoa r t e d e eva lu a re ex te rna in tocm i te de un co r p d e expe rp d e peste

700 de persoane . A R A C I P p ro p u ne e f i c i en t i z a r ea a c t i v i t a t i i de eva lua re ex te rna p r i n evitarea

s u p r a p u n e r i l o r c u a l te i n s t l t u t i i s i i n s t an te d e c o n t r o l / i n s p e c t i e .

C a urm are . trebu ie m a i m u l t va lor i f lca te in cad ru l v i z i t e l o r de eva lua re externa rapoar te le de

i n spec t i e . precum si rapor te le § i note le de c on t r o l , e mi s e de a l te o r g a n i s m e si i n s t i t u ^ i i cu

a t r i b u t i i in aces t sens ( C u r t e a d e C o n t u r i . I n spec t o r a t u l p en t r u S i t u a j i i d e Urgen^ a , Au t o r i t a t e a

d e S an a t a t e Pu b l i c a . G a r d a d e M e d i u etc). De e x e m p l u . n u v o r f i so l i c i t a t e pen t ru a n a l i z a

t oa t e d o c u m e n t e d prevazu te de art. 24. 29, 32 din OMECTS nr. 554^ / 2011 privind

aproburea Regulamentului de inspecfie a unit&filorde inv&t&mdnt preuniversitar, d a c a exista

rapoar te d e i n spec t i e care le m e n ^ i o n e a z a sau le a n a l i z e a z a .

2. P r e z e n t a m . i n a t a s a m e n t . l i s ta d o c u i n e n t e l o r s o l i ci t a te d e A R A C I P u n i t a t i l o r d e i n v a t a m a n t

p r e u n i v e r s i t a r . precum s i c a d r u l j u r i d i c d in R o m a n i a care s t i p u l e a z a o b l i ^ a t i a J n t o c m i r i i

acestor d o c u m e n t e la nive lu l f iecarei sco l i . S u h l i n i e i n c a acesle documen te reprez in t a do a r o

m i c a parle. c u r e l evan^a p e n t r u a s i g u r a r e a ca l i t a j i i . d in d o c u m e n t e d p e care s coa l a t r e b u i e

s a i e i n tocmeasc a c on fo rm l eg i s l a t i e i i n v igoa re ( de exemp lu . i n vederea e v i t a r i i s u p r a p u n e r i i .

nu vo r f l s o l i c i ta t e d o c u m e n t e l e ca re stau la baza o b t i n e r i i a v i z u l u i PSI , c i d o a r a v i z u l PS1) .

P r e c i z a m . d e a s e me n e a , ca l i s ta d o c u m e n t e l o r s o l ic i ta t e d e A R A C I P v a f i r e v i z u i t a a n u a l .

3. To a t e documen te le so l i c i t a t e . p re cum s i t o a t c c e le l a l t e a c l i v i t a t i d e e v a l u a r e c x t c r n a a u c a

s co p u l t i m pro te jarea in te rese lor b e n e f i c i a r i l o r dc educ a t i e s i t j a r an t a re a d r e p t u l u i lo r la o

educ a t i e de c a l i t a t e . C a urmare , vor f l so l i c i t a t e , cu precadere . d o c u m e n t e care se refera la

re zu l t a t e l e scola re , la prog re su l e l e v i l o r / p r e ^ c o l a r i l o r si la as igu ra re a s a n a t a ^ i i si s i gu r a n ^e i lo r

c a d r u l Declare.

Page 2: Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

5/13/2018 Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/comunicat-aracip-si-lista-documentelor 2/5

 

• i n t e r v i u r i c u r e p r e z e n t a n t u l l e g a l al f u r n i z o r u l u i d e educate e v a l u a t . cu m e m b r i i a i

C E A C , c u r e p r e z e n t a n ^ i i b e n e t k i a r i l o r d e educate ( e i e v i si p a r i n g ) c u r e s p o n s a b i l i i

c a t e d r e l o r s i c o m i s i i l o r m e t o d i c e , c u p e r s o n a l u l a u x i l i a r si n e d i d a c t i c . c u r e p r e z e n t a n t i i

c o m u n i t a t i i loca le :

• a p l i c a r e a d e c h e s t i o n a r e e l c v i l o r , c a d r e l o r d i d a c t i c e s i p a r i n ^ i l o r ;

• v i z i t a r e a s p a t i i l o r de i n v a t a m a n t ;

• o b s e r v a r e a d i r e c t a . p r i n a s i s t e n ^ e l a o r e s i la a l t e a c t i v i t y ! :

• v e r i f i c a r e a p r i n s o n d a j a f o n d u l u i d e c a r t e , a m a t e r i a l c l o r d i d a c t i c e 5! a a u x i l i a r e l o r

c u r r i c u l a r e .

M e n r j o n a m f a p t u l ca aceste s u r se ( a lt e l e d e ca t d o c u m e n t e l e ) t r e b u i e s a a i b a o p o n d e r e

c r e s c u t a d i n t i m p u l a loca t v i z i t e l o r d e e v a l u a r e e x t e r n a . C a u r m a r e . s o l i c i t a m u n i t a j i l o rscola rc s a i n f o r m e z e c o n d u c e r e a A R A C I P d a c a a p a r s i t u a t i i i n c a r e E c h i p a d e e v a l u a r e

a l o c a a n a l i / c i d o c u m c n t d o r o p o n d e r e m a i m a r e d e c a t o t r e i i n c d i n t i m p u l t o t a l a l o c a t

v i z i t c i d e e v a l u a r e e x t e r n a ( p e n t r u a c r e d i t a r e s a u e v a l u a r e p e r i o d i c a ) .

5 . P a n a l a s f a r s i t u l a n u l u i 2 0 1 2 , A R A C I P v a i n f o r m a t i z a , i n m a r e m a s u r a . p r i n t r - u n p r oj ec t c o-

f l n a n t a t d i n F S E p r i n P O S - D R U , a c t i v i t a t e a d e e v a l u a r e i n t c r n a §i d c e v a l u a r e e x t e r n a .

u n i t a t e a s c o l a r a a v a n d p o s i b i l i ta t e a s a t r a n s m i t a d o c u m e n t e l e (iar c v a l u a t o r u l e x t e r n s a l e

c o n s u l t e ) i n f o r m a t e l e c t r o n i c . D e a s e m e n e a , i n p e r io ad a u r m a t o a r e . A R A C I P v a p r o p u n e

r e v i z u i r e a l e g i s l a t i e i c a l i t a t i i , a s t a n d a r d e l o r s i a m e t o d o l o g i i l o r . m a i a l e s in d i r e c | i a

s i m p l i f i c a r i i lor.

6 . A R A C I P v a p r o p u n e MECTS s t a b i l i r e a . c l a r a si fa r a e c h i v o c , a r o l u r i l o r si a t r i b u ^ i i l o r

i n s t a n ^ e l o r d c c o n t r o l l a n i v e l u l s c o l i i . p r e c u m si a o b l i g a t i i l o r a c e s t o r a d e i n f o r m a r e

r e c i p r o c a . i n v e d e r e a e v i t a r i i s o l i c i t a r i l o r m u l t i p l u a d r e s a t e l a a c e l a s i n i v e l ( sc oal a) . p r e c u m si

a e v i t a r i i r a p o r t a r i l o r c a t r e m u l t i p l e i n s t i t u n ' i p e v e r t i c a l s .

Presedinte A R A C I P ,

C o n s t a n t i n Sefba/IOSIFESCU

Page 3: Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

5/13/2018 Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/comunicat-aracip-si-lista-documentelor 3/5

 

DOCUMENTE SOLICITATE DE A RA CIP UNITATILOR DE INVATAM ANT PREUN IVERSITAR

IN DIFERITE ETAPE ALE E VALUA RII EXTERN E, CONFORM LEGISLATIEI SPECIFICE A CALITATI I

OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, c u m o d i f i c a m e 5 1 c o m p i e t a m e u i t e n o a r e .

HG fir. 22/2007privind aprobarea Metodologiei deevaluare institutional^ in vederea autonzSni, acreditani §i evaluar i i penodice a organizatiilor furnizoare deeducate

HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor deacreditare si evaluare periodica a unitatilor deJnvatamant preuniversilar

HG nr. 1534/2008 priv ind aprobarea standardelor de referinta si indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea cahtatu in inv3tamantul preuniversi tar

DOCUMENT

Actul constitutiv al furnizorului de educatie

Statutul furnizorului de educatie

Hotarare judecatoreasca de tnfiintare a furnizorului de educatie

Codul de identitate fiscala (GIF) ale furnizorului de educatie

Documente de detinere /utilizare a spatiilor scolare

Documente de detinere /uti l izare a bazei materiale

Proiectul de dezvoltare institutionala -PDI / plan de actiune al scolii -PAS

Planuri operational

Oferta educationala

Lista dotarilor disponibile

Lista cu fondul de carte propriuStat de functii

Regulamentul de ordine interioara

Lista protocoalelor, acorduri lor de colaborare si a parteneriatelor incheiate de unitateade invaatamant , pe ultimul ciclu de Tnvatamant / Protocoalele de colabo rare cu diferiteinstitutii, Parteneriate, cu unitati de Tnvataman t similare din tara si din strainatate

Contract educational

Situatiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performantele

obtinute la concursuri si olimpiade scolare, respectiv situatiile privind insertia

BAZA LEGALA DIN ROMANIAfn care se stipuleaza obligatia unitatii de

fnvatamant

OMECTS nr. 5547/2011privind aprobarea Regulamentului de

mspec(ie a unitatilor de invatamant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011privind aprobare a Regulamentului de

inspectie a unitStilor de Invalam ant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentu lu i de

inspecliea unitatilor de i nva tamant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului deinspecjie a imitator de invatamant preuniversitar

Legea nr. 1/2011 (Legea Educatiei Nationale)

OMECTS nr. 5547/2011 pnvind aproba rea Regulamentului de

inspectie a unitatilor de invatamant preuniversitar

 

Page 4: Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

5/13/2018 Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/comunicat-aracip-si-lista-documentelor 4/5

absolventilor pe piata fortei de munca, dupa ca z

Oferta curriculara

Lista obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in proprietatea unitatii deTnvatamant

Lista planurilor de Tnvatamant si a programelor scolare

Lista cadrelor didactice

Declaratia - angajament a fiecarui cadru didactic care urmeaza sa desfasoare activitati

de Tnvatamant in unitatea scolara respectiveActe privind inspectiile si controalele efectuate in unitatea de Tnvatamant pe ultimulciclu de Tnvatamant, conform registrului de procese - verbale de inspectii

Au torizat ia sanitara de functionare, vizata pe anul Tn curs

Aviz PSI, daca este cazul, conform legislatiei T n vigoare

Autorizatia de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii Tn muncaRegulamentul CEAC

Decizie privind desemnarea membrilor CEAC

Strategia CEACRaportul anual de evaluare interna a calitatii -RAEI

Proceduri operational care sa sutina Sistemul de control intern/managerialProceduri de autoevaluare institutional̂

Proceduri de evaluare sistematica a asteptarilor educabililor,

parintilor si altor beneficiari relevant!Proceduri de de evaluare sistematica a satisfactiei personalului

Proceduri de comunicare interna, decizie sj raportare

Proceduri de comunicare externa cu beneficiarii educatiei,cu institutii si angajatori

Proceduri de identificare si de prevenire a perturbarilor majoreProceduri de control al documentelor sj al Tnregistrarilor

Proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire sj Tmbunatatirea calitatiiProcedura de informare regu lata a elevilor si parintilor privind

progresul realizat si rezultatele sco lare

Proceduri de colectare regulata a feed-back ului din partea elevilor

OMECTS fir.5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de

inspec(ie a unitalilor de invatamant preuntversitar

O.MSnf.1995/1995 pentru aprobarea Norm elorde igiena pnvindunitatjle pentru ocrotirea, eciucarea si inslruirea copiilor si tinerilor

H.G.R. fir.1739/2006 pentru aprobarea categori i lorde construct!! si

amenajan care se supun aviz§ri i /autonzani privind securitatea la incendiu

Legea n r . 319/2006 a s a n a t a t u s i s e c u n t a t u m m u n c a

OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cupnnzand

standardele de management/control intern la entitlepublice si pentru dezvoltareasistemelor de control intern/managerial, cu m odificarile si completSnle ultenoare

 

Page 5: Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor

5/13/2018 Comunicat ARACIP Si Lista Documentelor - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/comunicat-aracip-si-lista-documentelor 5/5

§i a altor factor! interesati interni si extern!

Instrumente de m onitorizare si evaluare interna sp ecifics unitati i de Tnvatamant (ghiduri

de interviu, chestionare, instrumente de analiza cantitativa si calitativa)Documente privind progresul in dotarea cu echipamente, materiale, manuale,

auxil iarele curriculare, biblioteca/centrul de documentare si informare (GDI)

Evidenta a ctivitati i de perfectionare si formare continue) a personalului /participareacadrelor dida ctice la programe si activitati de de zvoltare profesionala

Portofoli i de progres ale elevilor (fise / documente de evaluare, indicator! deperformanta, lucrari /teste /produse ale activitati i) |Portofoli i le cad relor didactice (planificari calendaristice, proiectele activitcitilor de

invatare, lista manualelor si a auxil iarelor curriculare utilizate, instrumente de evaluarepentru elevi, seturi de bareme de notare ale testelor / lucrarilor elevilor) |

Procedure privind accesul la informatiile de interes public

Formulare tip - Cerere, solicitare informatii de interes public; Reclam atie adm inistrativa;raspuns la cerere; raspuns la reclamatie administrativaRegistru pentru mregistrarea cererilor si raspunsurilor privind accesul la informatii le deinteres public

Contracte de muncaDecizii de numire pe post

Fise de postFise anuale de evaluare a activita ti iDecizii de Tncetare a raporturilor contractuale

REVISAL (partea care poate fi imprimata)

Scheme orare pe nivel de studiu

Orarul unitatii de tnvatamant

Planul de scolarizareRegistrul de procese-verbale

Documente scolareActe de studii

Graficul activitatilor extracurriculareOrganigrama

OMECTSnr.5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de

inspec(ie a unitatilor de invaiamant preuniversitar

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu t o a t e modifies* ? >

copletanle ullerioare

OMECTS nr. 5547/2011privind aprobarea Regulamentului de

inspects a unitaiilor de invaiamant preuniversitar

OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind

regimul actelor de studii §i al documentelor §colare gestionate de unit^iile deinvalSmant preuniversitar

OMECTS nr. 5547/20112011 privind aprobarea Regulamentului

de inspectie a unitaiilor de invajamant preuniversitar

| Docum entele m arcate sunt solicitate cadrelor didact ice observate la lectii sau laalte activitati. Toate celelalte docu men te

sunt solicitate conducerii unitatii scolare.