of 25 /25
COMUNICAT OFICIAL Suspensió d'activitat docent en tots els nivells educatius (Universitats, Batxillerat, Educació Secundaria i Infantil, Guarderies, Formació Professional i uns altres) a partir del 16 de

COMUNICAT OFICIAL - Montesa

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Page 1: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

COMUNICAT OFICIAL

Suspensió d'activitat docent en tots els nivells educatius (Universitats, Batxillerat, Educació Secundaria i Infantil, Guarderies, Formació Professional i uns altres) a partir del 16 de mar~.

Page 2: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

íi1i Generalitat Valenciana ~ 41 min . G

COMUNICAT OFICIAL

! El tancament a partir de les OOh de hui afecta a

• Espectacies

• Bars i restaurants

• Esdeveniments culturals i d'oci

• Centres esportius

COMUNICAT OFICIAL

T ancament de bars i restaurants, espectacles i centres esportius públics i privats a partir de les OO:OOh d'aquesta nit

000

Page 3: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

NOVES MESURES DAVANl El CORONA VIRUS

ES MANTINDRAN TANCATS • Restaurants, bars i caleteries

• leatres, sales de concerts i cinemes

• Gimnasos, piscines ¡ poliesportiu$

• aiblioteques, arxius I museus

• Espectacles en espais oberts, fires i pares d'atraccions

• Oiscoleques, sales de ball i pubs

• Casinos ¡ bingos

• Centres d'atenció primelenca, centres ocupacionals i centres de dia i Punls de lrobada Familiar

• Suspensió de programes ambulatoris

ES RECO MAN A EXTREMAR LES MESURES O'HIGIENE, NO EIXIR DE CASA, NI VIATJAR SI NO t S ESTRICTAMENT NECESSARI

' Elo _ ..... J..~"",bIH eo __ o. "' ..... 1 do IIIHOI. do" .. "hi". o....tl dfriyoc"", •• , .. dho.",

Page 4: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

MEDIDAS FRENTE AL CORONAVIRUS

La suspensión del funcionamiento de bares, restaurantes o cafeterías no afeda al servicio de comida a domicilio que dichos establecimientos tengan integrados en su actividad habitual.

MESURES DAVANT DEL CORONAVIRUS

La suspensió del funcionament de bars, restaurants o cafeteríes no afecta al servei de menjar a domicili que estos establiments tinguen integrats en la seua activitat habitual.

Page 5: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

MEDIDAS FRENTE AL CORONAVIRUS

La suspensión del funcionamiento de bares, restaurantes o cafeterías no afeda al servicio de comida a domicilio que dichos establecimientos tengan integrados en su actividad habitual.

MESURES DAVANT DEL CORONAVIRUS

La suspensió del funcionament de bars, restaurants o cafeteríes no afecta al servei de menjar a domicili que estos establiments tinguen integrats en la seua activitat habitual.

Page 6: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

1

1 de 2

Valencia

FCCV FEDERACIÓ C OLONOICULTORA DE LA COMUHITAT VALENCIANA

www.colombOculturocv.es

Comunicat: ajornament d'activitats pel COVID-19 Davant la situacio generada per I'afectació del COVID-19 a la Comunitat Valenciana, i seguint les recomanacions de la Dlrecció General de l'Esport de la Generalitat , la Junta Directiva de la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valencia na ha decidit ajornar tata I'activitat esportiva que depenga de la FCCV que s'haja de dur a terme fins a una altra ordre, amb vigencia des del 13 de mar4;, i a I'espera de veure com va evolucionant la situaciÓ, ¡que s6n les recomanacions ¡mesures adoptades per les autor itats competent5.

Aixo afecta a tata I'activitat federada, compet icions, Dei ¡ farmacia ¡oclases en el calendari federatju.

1 amb el comunicat de hui de la Generalitat Valenciana que suspen: - Totes les activitats esportives, de qualsevol ambit i localitzad6 - Procedir al tancament de totes les instal-lacions esportives, públiques i privades Des de la Direcció General de l 'Esport , es prega als Ajuntament5 i a les entitat5 esportives que, atenent les seues competencies, facen compli r aquests acords, agraint els esfor¡;os en aquesta delicada situaci6 d'emergencia sanitaria, i els recordem la necessitat de divulgar totes les mesures preventives per a frenar aquesta pandemia.

Per tant , tots els clubs de colombicultura tenen prohibit exercir qualsevol activit at esportiva. Qualsevol novetat o canvi en la situació, sera anunciat oportunament.

Page 7: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Comllé de Seguridad

RECOMENDACIONES DEl COMITÉ DE SEGURIDAD MIENTRAS

DURE LA SITUACiÓN DE EMERGENCIA POR El CORANOVIRUS:

El comilé de seguridad de la FEDME pide a los deportistas y aficionados a los deportes de montana que limiten, o renuncien, a sus actividades en la montana: alpinismo, senderismo, escalada, v/as ferratas , descenso de barrancos, escalada y cualquier tipo de excursión.

Cualquier incidente o accidente podrla aumentar la carga de trabajo de los hospitales y personal sanitario que ya de por si se encuentran fuertemente saturados por la emergencia corona virus. Un dfa de diversión para ti puede significar quitarle atención médica a otro que la necesitaba más que tú.

Te pedimos que te atengas escrupulosamente a las indicaciones de protección civil, del gobierno de Espana y de tu Comunidad Autónoma renunciando a desplazamientos Innecesarios y actividades deportivas potencialmente peligrosas, incluso cerca de tu vivienda.

Queridos montaneros cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos la tarea de contribuir en estos dfas para mejorar la situación. Mostremos juntos responsabilidad.

¡Gracias por su colaboración y quédate en casa i

Comparte.

Page 8: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

eCQno vl<la

COVID19 COMERC; i CONSUM

¿lEI subministrament d'aliments deis mercats i supermercats de la Comunitat Valenciana esta garantit.

establiments romandran oberts

-_- Demanem tranquil -litat ¡paciencia.

Cal fer un consum responsable i escalonat

~~Evita comprar en excés. No fa falta

solidari amb altres consumidors i amb els i trebal la dores.

Page 9: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

HORARI ESPECIAL

• I

U \.J * Evitarás aglomeracions v

* Farás desplac;:aments més curts

* Guanyarás temps

* Ajudarás a mantindre I'economia local

* Perqué sempre está al teu costat quan ho necessites

Page 10: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

EIXIREM A LES 20:00H • •

ALS BALCONS I FINESTRES A APLAUDIR - --,---' ,

PER A DONAR-LOS LES GRACIES !!!

Page 11: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

- -'-"

,-,

nem ~Jj ffJ j:J2JY~Ji

e s feli~os, d'alegria, d'a ra"iment!

Vos animem a compartir vídeos curtets (uns 15 segons), fotos de manualitats, frases boniques, dibuixos, ima

el que se vos ocu i vos abell .

Podeu enviar-ho al telefon de l'Oficina de Turisme 673419775 o al corre u electronic [email protected]

Farem muntatges bonics per a compartir-los a les xarxes socials! ,

Page 12: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

les persones d1ajuda a domicili

i totes les que integren I'area de

Servicis Socials de l'Ajuntament continuen al costat deis qui

més ho necessiten

-

, •

.. . ara mes que mal,

pel vostre treball pacient i constant

Page 13: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Ve"ines i ve'ins: com heu vist, des de la

Regidoria d'Agricultura

de l'Ajuntament, hem procedit a ruixar els carrers amb productes

contra el Covid 19. Alla on no puguen accedir els tractors,

ho farem de forma manual

entre tates i tats

ha acans ..... , •

Irem¡

en a\lan n esa

Page 14: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

..

Si estas sofrint maltractaments a casa o davant una agressió sexual, acudeix a la farmacia i demana la

mascareta que et salvara la vida

Dem

A la farmacia sabran que han de telefonar al

112.

• G08IEANO I1IN1STEA1O DE ESPAÑA DE LA PMSIDENCIAIW.AOONES CON lAS CORTES

.1GUAlo.O

Ajuntament de Montesa Regidoria d'Iguallat

Page 15: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

8

d'8Sta

al -­Ajuntoment

de Montesa

A partir d I dim e 1 d"abril i fins a nova ordre

Es

r

Page 16: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Veines i veins de Montesa: la Conselleria d'Educació, amb el

Col·legi de Psicolegs, ofereix • . ,. .. " .

assls encla ra UI a a a I les

telefonant al O O 2 O

Una guia orientativa, també,

a la web i al facebook de l'Ajuntament

~ Ajuntament de Montesa

GENERALlTAT VALENCIANA Conselleria d'Educació. Cultura i Esport

CoHegi Oficial de Psicologia Co mun i t a t Va l e ncia n a

Page 17: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Ajuntament de Montesa

LLISTA D'ACTIVITATS ESSENCIALS

RELACI6 DE PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE ALIÉ

A LES QUE NO S'APLlCARÁ EL

Re;al Deerel Lle; 10/2020, de 29 de mare de 2020, pel qual es regula

un permís retribu"it recuperable a les persones treballadores

per compte d'altre que no presten servicis essencials,

amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població

en el context de la lIuita contra el

COVID-19

Page 18: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en el presente Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020 , por el que se re­gula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de re­ducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 , a las siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena:

l. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 Y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19 y de la normati -va aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abaste­cimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permi­tiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino "nal.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

4 . Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades pro­ductivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCI ALES I

Page 19: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este Anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los me­dios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial.Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigi lancia discontinua, y aque­llos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fue rzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que t rabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID- 19, (ii) los ani malarios a ellos asocia-dos, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras acti­vidades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

I l. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución .

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCI ALES 2

Page 20: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

12. Las de empresas de se rvicios fi nancieros, incluidos los bancarios, de segu­ros y de inversión, para la prestación de los se rvicios que sean indispensables, y las act ividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados fi nancieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y aud iovisuales y de servicios in­formát icos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto func ionamiento, espe­cialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, as í como el func ionamiento del t rabajo no presencial de los empleados públicos

14. Las que prestan servi cios relacionados con la protección y atenció n de víctimas de vio le ncia de género.

15. Las que trabajan co mo abogados, procuradores, graduados sociales, tra­ductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, po r e l que se declara e l estado de alarma para la gestión de la situació n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta mane ra, cumplan con los servicios esen­ciales fijados co nsensuadamente por e l Ministerio de justicia, Consejo General del Poder judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Reso luci ó n del Secretario de Estado de justicia de fech a I 4 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos y asesonas legales, gestonas adm i­nistrativas y de grad uados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan se rvicios en las notanas y registros para e l cumplimiento de los se rvicios esenciales fi jados por la Dirección General de Seguridad jundica y Fe Públ ica.

18. Las que presten se rvicios de limpieza, mantenimiento, reparación de ave­nas urgentes y vigi lancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos só lidos urba­nos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales,

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCI ALES 3

Page 21: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

actividades de descontaminación y otros servicio s de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las ent idades perte­necie ntes al Sector Público, de conform idad con lo establecido en e l artícu lo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Secto r Públ ico.

19. Las que t rabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión priva­da subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que o peran en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración , conduc­ción, potabil ización y saneamiento de agua.

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilan­cia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar e l servicio postal universal, con el fi n de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte , clasi ficación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garant izar d icho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquel los sectores o subsectores que partici­pan en la importación y suministro de material sanitario , como las empresas de logística, t ransporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

24. Las que trabajan en la d istribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por intemet. telefónico o correspondencia.

25. Cualesquiera ot ras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

LISTA DE ACTIVIDADES ESENCI ALES 4

Page 22: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

+ -­Ajuntament

de Montesa

Ps¡coemergeoClas-CV

@psKoemergenclaS,Cl/

rl @pSlcoemergen_cv

Telefons d'orientació psicologica

Col'legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenc iana - Covid 19

Col ' legi Ofici.1 de Psicologi. Comunitat Valenciana

WWW. PSICOEMERGENCIASCV . ORG

Page 23: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

\le;oes i ve;os: no hi ha pesta, ni terratremol, ni vi , e puga amb

.. ntament, am l' autoritat sanitaria local, continua vetlant per la salut de totes i tots. Ara, més que mai,

i resistirn el Co"id q in"asor ,

Page 24: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Sobre l'ús de les Inascaretes

-­Ajun la menl de Montesa

¿Debo utilizar mascarilla para protegerme del coronavirus?

./ Si tienes síntomas (tos, fiebre, falta de a ire) o infección por coronavirus.

Si cuidas de una persona con infección o sospech a de infección por coronavirus, a una d istancia menor a 1 metro, el paciente deberá llevar una mascari lla quirúrgica .

. '-

Mantener '-2 metros de distancia

entre personas

Lavado de manos

Evitar tocarse • • oJos, nariz

Cubrir boca y nariz con el codo flexionado al toser

o estornudar

Usar pañuelos desechables

I •

y boca

¡CUIDADO! Un uso incorrecto de las mascarillas puede generar más riesgo, por eso, si en tu caso está indicado usar mascarilla:

./ Lávate las manos antes de ponerla

./ Cubre la boca y la nariz con la mascarilla

./ Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta

./ Desecha la mascaril la cuando esté húmeda y no la reutilices

./ Lávate las manos después

Haz un uso responsable y adecuado de las mascarillas para no contribuir al desabastecimiento y

para que quienes sí las necesita n puedan utilizarlas

ConSUlta fuentn oIk:I7'~, piIf1I inlonnilrle _.tnICbe.gob." ~. . .. -:; .. -• •

-­.. , "PI' OUnid~

Page 25: COMUNICAT OFICIAL - Montesa

Ve"ines i ve"ins de Montesa:

despús .. dema dijous,

9 drabril, de 7 a 10 del matí

+

Ajuntament de Montesa Regidoria d' Agricul tura i Medi Ambien l

tornarem a ruixar els carrers contra el Covid 19

Alla on no puguen accedir els tractors,

ho farem de forma manual

entre totee:; i tote:; ho ac.on<;;e~uiremi

enda Montesa'