13
AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR HOTĂRÂREA ARACIP  Nr. 6/....03.2014 r!"!#$ %&#'(!()!r*+, -# *r!&+$+ 1.03.2014 21.03.2014, + %&!'!!&r $* *"+)+r* *(*r# -# "*$* r*+ +)(&r! r !!, +%r *$! (r!!, &#!(& r! r! ! 5! *"+ ) r!! *( *r#* *r! &$! %* + )#! (! &r $*  -#"7#( r*)#!"*r'!(+r $* '(+( 5! +r(!%)+r I. Î# 8+ + r*"*$*r! &r Ordo nanţ ei de urge nţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigura rea calit ăţi i ed uc aţi ei, apr oba tă cu compl etă ri şi mod ifi că ri pr in eg ea nr. !7/ 200 " , + $!' & !! !&r H&( r7r!! G)" *r#))! #r. 129:/2009  privind aproba rea #egulament ului de organi$are şi funcţionare a %genţiei #om&ne de %sigurare a 'alităţii (n )nvăţăm&ntul  *reunive rsitar, cu modifică rile ulterioare , r*%) 5! + r*"*$*r!&r  +otăr&rii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea etodol ogiei de evaluare instituţiona lă (n vederea autori$ă rii, ac red it ări i şi ev alu ări i per iod ice a org ani$a ţii lor furni $oa re de ed uc aţie  ,  )7#$ -# %&#'!$*r+r* H&(r7r*+ ;!r&))! **%)(!" + ARACIP r!"!#$ +r&8+r*+ <r+=!%))! $* $*'=5)r+r* + "!!(*&r $* *"+)+r* *(*r#, r*%) 5! %&&#*#+ %&!'!!&r $* **r! $*'* #+( * -# +%*' ( '%& , -# "*$* r*+ =!#+! r! ! r&% *$)r ! &r $* *"+ )+r* -# "*$*r*+ autori$ ării i acre dită rii ș  -# *r!&+$+ 1.03.2014 21.03.2014, '* %&#'(!()!* )r(&+r** %&!'!! $* *"+)+r*> ?)$*) ;+%) @"!#*r!, $* + :.00 + 16.00 1. VOI NEABAINTE A! #+, %&&r$&#+(&r %&!'!*, %&+8& r+(& r *( *r# ARACIP, %&$ R* <! '(r) 011BN&r$ E' (/ ;T, (* . 0 41 /1 :39 4, r*+ ! *+ r+ & r( ) =! #+ 5! ')8r+&r() %&r*')#(&r $&*#!))! A 2. URTUNĂ C&r# *!)B D+#!* , %&+8& r+(&r * (*r# ARACIP, % &$ R*<! '(r) 003 BN&r$ E'(/;T, r*+!*+ ')8r+&+r(** %&r*')#(&+r* $&*#!!&r ; 5! C.  O8'*r"+(&r IS?> PRUTEANU M!&+r+, !#'*%(&r %&+r, (*. 049/64369 ș 1

Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  1/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  HOTRREA ARACIP Nr. 6/....03.2014

  r!"!#$ %'(!()!r*+, -# *r!&+$+ 1.03.2014 21.03.2014, + %&!'!!&r $* *"+)+r* *(*r# -#"*$*r*+ +)(&r!r!!, +%r*$!(r!!, !(&r!r!! 5! *"+)r!! *(*r#* *r!&$!%* + )#!(!&r $*-#"7#( r*)#!"*r'!(+r $* '(+( 5! +r(!%)+r

  I. # 8++ r*"*$*r!&r Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurareacalitii educaiei, aprobat cu completri i modificri prin egea nr. !7/200", +$!'&!!!&r H&(r7r!! G)"*r#))! #r. 129:/2009 privind aprobarea #egulamentului deorgani$are i funcionare a %geniei #om&ne de %sigurare a 'alitii (n )nvm&ntul

  *reuniversitar, cu modificrile ulterioare, r*%) 5! + r*"*$*r!&r +otr&rii Guvernuluinr. 22/2007 privind aprobarea etodologiei de evaluare instituional (n vederea autori$rii,acreditrii i evalurii periodice a organi$aiilor furni$oare de educaie, )7#$ -#%'!$*r+r* H&(r7r*+ ;!r&))! **%)(!" + ARACIP r!"!#$ +r&8+r*+

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  2/13

  1. VOINEA AINTE A!#+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  M)#!%!!) ;)%)r* (! @"!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. ;UTNARIU N!%&*(+ B L+"!#!+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r#ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r ISM;> LICHIARDOPOL G+8r!*+, !#'*%(&r %&+r, (*. 044/F2449

  ?)$*) ;)) @"!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. COSTENCU A#+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. TOMESCU S!+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> IONI A!$+, !#'*%(&r %&+r, (*.026/342903

  ?)$*) C'(+# +

  E%!+ 1 @&!, $* + :.00 + 16.00

  1. CONSTANTIN N!%&*(+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. CIUPERCA S!"!+#+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  3/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  E%!+ 2 @ &! ! "!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. ANASTASIU N!%&*(+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. HOMNER G*), %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> RANGOPOL D+#!*, !#'*%(&r %&+r, (*. 093/063934

  ?)$*) H)#*$&+r+ @&!, $* + :.00 + 16.00

  1. AGHICIUC M!%+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. ITIMIE E*#+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> ;UNEA D+#!*+, !#'*%(&r %&+r, (*. 033/FF6:4:

  ?)$*) I+ !

  E%!+ 1 @&! ! "!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. IGLEA LUPA CU R&!+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP ,%&$ R*

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  4/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  O8'*r"+(&r IS?> ;ERARU G*&r2. NI N!%)!#+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> ;ROI ;&

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  5/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  II. # 8++ r*"*$*r!&r Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurareacalitii educaiei, aprobat cu completri i modificri prin egea nr. !7/200", + $!'&!!!&rH&(r7r!! G)"*r#))! #r. 129:/2009 privind aprobarea #egulamentului de organi$are ifuncionare a %geniei #om&ne de %sigurare a 'alitii (n )nvm&ntul *reuniversitar, cumodificrile ulterioare, + r*"*$*r!&r +otr&rii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobareaetodologiei de evaluare instituional (n vederea autori$rii, acreditrii i evalurii periodicea organi$aiilor furni$oare de educaie,r*%) ! + r*"*$*r!&r O. MECTS #r. 691/2012 r!"!#$ +r&8+r*+etodologiei de evaluare e-terna a calit ii educa iei (n (nv m&ntul

  preuniversitar, )7#$ -# %'!$*r+r* H&(r7r*+ ;!r&))! **%)(!" + ARACIP r!"!#$+r&8+r*+

  3. RUPESAC E%+(*r!#+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, 022BS)$ E'(/CT, r*+!*+

  ')8r+&r() $&*#!))! ;4. ;ARA;AJ Cr!'(!#+ M!r*+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, 001BS)$ E'(/CT,r*+!*+ ')8r+&r() $&*#!))! C.

  O8 ( IS? TOADER ( = ! ! ( ( 091/30424

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  6/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  E%!+ 3 @&! 5! "!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. NEICU C&'(* D+#!*, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. DIMA M!+*+ D+#!**, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> PU ANU CUU; M+r!)' D+#!*, !#'*%(&r %&+r, (*. 091/3041F

  E%!+ 4 @&! 5! "!#*r!, $* + :.00 + 16.00

  1. ;RARU D&!#+ C*%!!+, %&&r$+(&r %&!'!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$R*

  2. DRAGOMIR E*#+, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  )

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  7/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  ?)$*) G++ !

  M!(&r!+r* @"!#*r!, $* + &r+ :.00 + &r+ 16.00

  NEICU C&'(* D+#!*, %&+8&r+(&r *(*r# ARACIP, %&$ R*

  O8'*r"+(&r IS?> PU ANU CUU; M+r!)' D+#!*, !#'*%(&r %&+r, (*. 091/3041F

  M!(&r!+r*+ )#!(!! $* -#"7#( r*)#!"*r'!(+r +r(!%)+r %) $*#)!r*+ J%&++P&'(!%*+ KCr!'(!+#+ "!*+ "*r!=!%+r*+ r*'*%(r!! )r(&+r*&r +'*%(* r*")(*-# H.G. #r. 21/10.01.200 r!"!#$ +r&8+r*+ S(+#$+r$*&r $* =)#%!+r* r&"!&r!* +)#!(!&r $* -#"7#( r*)#!"*r'!(+r, r*%) 5! + S(+#$+r$*&r $* +%r*$!(+r* 5!*"+)+r* *r!&$!% + )#!(!&r $* -#"7#( r*)#!"*r'!(+r>

  D&*#!))! A @C++%!(+(* !#'(!()!+ B %r!(*r!) 8 8++ +(*r!+ 5! %r!(*r!) %r*')r'* )+#*.

  Pr*5*$!#(* ARACIP,

  C'(+#(!# J*r8+# IOSIESCU

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  8/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  ?)$*) ;+%)

  Nr.Cr(.

  D*#)!r* )#!(+(* $*-#"7#(

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+N!"* $*

  -#"7#(D&*#!)/

  Pr&=!)D&*#!)

  r*

  D*#)!r**r'&+# )r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+

  N!"* $*-#"7#(/

  N!"* $*

  %+!=!%+r*

  D&*#!)/Pr&=!)

  D&*#!)r*

  (*.> 021/3304001,=+> 021/330030,

  %&*

  A$r*'+/ (**=/=+

  N!"* $*-#"7#(/

  N!"* $*%+!=!%+r*

  D&*#!)/Pr&=!)

  D&*#!)r*

  M)#!%!!) ;)),S(r. D. !!*'%) #r.

  6T*/=+> 023:/232

  P&'(!%*+/N!"* 3+"+#'+(

  M*%+#!%T*#!%!+# (*#&& 0241/:209F3

  L!%*+/N!"* 3

  T*#!%E*%(r!%

  T*#!%!+#**%(r&(*#!'( A%r*$!(+r*

  M*%+#!%

  T*#!%!+# r&!*%(+#(CAD

  ?)$* ) G++!

  10

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  11/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  Nr.Cr(.

  D*#)!r* )#!(+(* $*-#"7#(

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+N!"* $*

  -#"7#(D&*#!)/

  Pr&=!)D&*#!)

  r* 0236/460::2,+>0236/4604:0

  Pr!+rE"+)+r* *(*r#

  *r!&$!%E%!+ 2

  G!#+!+

  L!%*+

  3J%&++ P&'(!%*+

  Cr!'(!+#+

  M)#!%!!) G++!,S(r. J(!!#*! #r. 11F

  T*./=+> 0236/32400FP&'(!%*+

  E"+)+r* *(*r#*r!&$!%E%!+ 3

  M!(&r!+r*,'%!8+r* '*$!)

  E%!+ 3

  4 C&*

  M)#!%!!) T*%)%!,;B$) V!%(&r!*! #r. 12T*./=+> 0236/:116F9

  G!#+!+ E"+)+r* *(*r#*r!&$!%E%!+ 4L!%*+

  ?)$*) H)#*$&+r+

  Nr.Cr(.

  D*#)!r* )#!(+(* $*-#"7#(

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+

  N!"* $*-#"7#(/

  N!"* $*%+!=!%+r*

  D&*#!)/Pr&=!)

  D&*#!)r*

  M)#!%!!) D*"+,

  S(r. T!() M+!&r*'%) #r.24,T*.> 0294/2212:0

  P&'(!%*+/N!"* 3+"+#'+(

  E%&!% )#% !+r 8+#%+r

  A)(&r!+r*

  T)r!' !

  +!*#(+ !*

  A

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  12/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  ?)$*) I+5!

  Nr.Cr(.

  D*#)!r* )#!(+(* $*-#"7#(

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+

  N!"* $*-#"7#(/

  N!"* $*

  %+!=!%+r*

  D&*#!)/Pr&=!)

  D&*#!)r*

  T)r!' 5!+!*#(+!*

  C&=*(+rB+(!'*r

  A%r*$!(+r*E%!+ 1

  I#$)'(r!* (*(! 5!!*r!*

  C=*%!*r r&$)'*(*(!*

  +8r!%+r*+r&$)'*&r $!#

  *#T7+r )#!"*r'+

  M*%+#!%T!#!%!

  12

 • 7/13/2019 Hot. ARACIP Nr. 6_ Varianta Finala (2)

  13/13

  AGENIA ROMN DE ASIGURAREA CALITII N NVMNTUL

  PREUNIVERSITAR

  Nr.Cr(.

  D*#)!r* )#!(+(* $*-#"7#(

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+N!"* $*

  -#"7#(D&*#!)/

  Pr&=!)D&*#!)

  r*

  D*#)!r* *r'&+#)r!$!%

  A$r*'+/ (**=/=+

  N!"* $*-#"7#(/

  N!"* $*%+!=!%+r*

  D&*#!)/Pr&=!)D&*#!)

  r* 0232/21364

  P&'(!%*+/N!"* 3+"+#'+(

  E'(*(!%+ 5! !

  A)(&r!+r*S(!!'(

  T*#!%!+# +'*)r

  13