38
CADRUL LEGAL PRIVIND CADRUL LEGAL PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

Legislatie aracip

Embed Size (px)

Citation preview

CADRUL LEGAL PRIVIND CADRUL LEGAL PRIVIND

ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEIASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu

completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu

modificările ulterioare

HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare al ARACIP

HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de

autorizare şi a Standardelor de acreditare / evaluare

periodică.

HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologia de

evaluare instituţională în vederea autorizării,

acreditării şi evaluării periodice

HG nr. 320/2007 privind aprobarea tarifelor de

evaluare în vederea autorizării, acreditării şi

evaluării periodice a unităţilor de învăţământ

preuniversitar;

Ordin nr. 5337/2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare ai ARACIP

Ordin nr. 5338/2006 privind aprobarea Metodologiei

privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul ARACIP.

Ordin nr. 4889/2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calitatii in IPT.

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea

standardelor de referinţă (de calitate) şi a

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

Educaţie Organizaţie furnizoare de

educaţie Programe de studii Beneficiari direcţi Beneficiari indirecţi Cadrul naţional al

calificărilor/calificarea

Calitatea educaţiei Asigurarea calităţii

educaţiei Evaluarea calităţii educaţiei Controlul calităţii educaţiei Îmbunătăţirea calităţii

educaţiei Acreditarea

EducaţieEducaţie - se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă

OrganizaţiOrganizaţie e furnizoare de educaţiefurnizoare de educaţie : : o instituţie de învăţământ alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară

activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate, de formare iniţială şi continuă

Programe de studiiPrograme de studii - - concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;

BENEFICIARIBENEFICIARI

DIRECŢI INDIRECŢIDIRECŢI INDIRECŢI

• preşcolarii, elevii şi preşcolarii, elevii şi studenţiistudenţii

• persoanele adulte persoanele adulte cuprinse cuprinse

într-o formă de educaţieîntr-o formă de educaţie

• angajatoriiangajatorii• angajaţiiangajaţii

• familiile beneficiarilor familiile beneficiarilor direcţidirecţi

• întreaga societateîntreaga societate

Cadrul naţional al calificărilor Cadrul naţional al calificărilor cuprinde: gradele, diplomele sau

certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare.

este corelat cu cel european corespunzător

ansamblul de caracteristici ale unui ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndepliniteacestuia, prin care sunt îndeplinite::

aşteptările beneficiariloraşteptările beneficiarilor sstandardele de calitate.tandardele de calitate.

Se realizează prin procesele de: Planificare şi realizare efectivă a rezultatelor

învăţării; Monitorizare a rezultatelor; Evaluare internă a rezultatelor; Evaluare externă a rezultatelor

Asigurare internă (autoevaluarea): CEAC

Evaluare externă: ARACIP

Examinarea multicriterială a măsurii în care programul de studiu şi furnizorul îndeplinesc standardele.

Activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate de o autoritate autoritate de inspecţie,de inspecţie, pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite

Autoevaluare (evaluare internă) Analiză Acţiune corectivă continuă

Parte a asigurării calităţii; Se certifică respectarea standardelor

de funcţionare.

Actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în producerea şi generarea educaţiei de calitate;

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - cu rol în asigurarea calităţii şi în evaluarea internă a calităţii educaţiei;

Inspectoratul şcolar - cu rol în controlul calităţii; Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în

Învăţământul Preuniversitar - cu rolul de evaluare externă a calităţii educaţiei;

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - instituţie responsabilă de calitatea educaţiei la nivel naţional.

ARACIP

Instituţie publică de interes naţional în subordinea Ministerului Educaţiei,

Cercetării şi Tineretului cu personalitate juridică

cu buget propriu de venituri şi cheltuieli

ARACIP realizează:

evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;

autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

M.EdCT

ARACIP I.Ş.J. 42 Unităţi

•experţi şi personal administrativ (aparatul propriu);

• experţi în evaluare şi acreditare, colaboratori externi, din ţară şi din străinătate, angajaţi pe bază de contract.

Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare si acreditare:

-orice cadru didactic care îndeplineste criteriile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei , cercetării şi tineretului- care nu este angajat în administratia centrala a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, respectiv a inspectoratelor scolare judetene/ al municipiului Bucureşti.

să fie cadru didactic;să aibă experienţă şi expertiză în evaluarea instituţională, de programe sau proiecte;să dovedească competenţă profesională şi recunoaştere din partea comunităţii educaţionale; să fi participat, în ultimii 3 ani, la programe de formare profesională continuă în domeniul educaţional (minim 40 de ore);să aibă disponibilitate de deplasare pe distanţe mari, în afara judeţului de reşedinţă.

Constituie un avantaj experienţa managerială în învăţământul preuniversitar.

Colaboratorii externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrisi în registrul propriu al experţilor în evaluare si acreditare, au urmatoarele atribuţii:

a)realizează activităţile de evaluare a organizaţiilor interesate în furnizarea de educatie;

b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calitatii, întocmite cu ocazia desfăşurării vizitelor în teren;

c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activităţile de evaluare şi acreditare, în vederea eficientizării activităţii ARACIP.

Principiile fundamentale Principiile fundamentale

Normele de conduită profesională şi moralăNormele de conduită profesională şi morală

Supremaţia legii şi a interesului comunitar generalSupremaţia legii şi a interesului comunitar general în faţa interesului personalîn faţa interesului personal

Competenţa profesionalăCompetenţa profesională

IntegritateaIntegritatea

ObiectivitateaObiectivitatea

ConfidenţialitateaConfidenţialitatea

NeutralitateaNeutralitatea

IndependenţaIndependenţa

Metodologia de evaluare instituţională Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor evaluării periodice a organizaţiilor

furnizoare de educaţiefurnizoare de educaţie

Orice persoană juridică, publică sau Orice persoană juridică, publică sau

privată, interesată în furnizarea de privată, interesată în furnizarea de educaţie, se supune procesului de evaluare educaţie, se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legiişi acreditare, în condiţiile legii

autorizarea de funcţionare provizorie acreditarea

Trebuie solicitată înainte ca unitatea de învăţământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv – educativ

Se acordă începând cu anul şcolar următor

reprezintă actul de înfiinţare a nivelului de învăţământ, specializării sau calificării profesionale respective, după caz

acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ

acordă dreptul de a organiza admiterea la studii;

Parte a asigurării calităţii; Se certifică respectarea standardelor pentru

funcţionare Trebuie solicitată după încheierea unui ciclu de

şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorieprovizorie

acordă dreptul de a emite diplome şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

acordă dreptul de a organiza examene de absolvire

Conform legii, unităţile de învăţământ acreditate se supun evaluării externe periodice, cel puţin o dată la 3 ani, în scopul verificării dacă unitatea respectivă se menţine la nivelul standardelor care au stat la baza acordării acreditării.

1. Organizaţiile furnizoare de educaţie depun la ARACIP un raport de evaluare internă, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării

2. Experţii ARACIP expertizează raportul de evaluare internă3. I. Raport complet declanşarea procedurilor de

evaluare II. Raport incomplet se solicită completările de

rigoare, sub sancţiunea respingerii cererii ca inadmisibilă4. Biroul executiv al ARACIP aprobă graficul de desfăşurare a

vizitelor de evaluare şi componenţa comisiilor de experţi

5. Comisiile de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare şi conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de evaluare internă.

6. Raportul de evaluare externă întocmit de membrii comisiei de experţi cu ocazia vizitei de evaluare este verificat de experţii ARACIP pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare

7. În urma verificării, experţii ARACIP validează raportul de evaluare externă8. În urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP analizează şi

avizează rapoartele de evaluare externă9. În urma avizării, Consiliul ARACIP analizează şi aprobă rapoartele de

evaluare 10. În urma aprobării rapoartelor, Consiliul ARACIP propune

acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării

11. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului emite ordinul de acordare/ neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie/ a acreditării

Organizaţia furnizoare de educaţie depune raportul de evaluare internă

Biroul executiv al ARACIP analizează şi avizează rapoartele de evaluare externă

Consiliul ARACIP analizează şi aprobă rapoartele de evaluare externă

Experţii ARACIP validează raportul de evaluare externă

Experţii ARACIP verifică raportul de evaluare externă întocmit de membrii comisiilor de experţi

Comisiile de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare de către organizaţia respectivă

ARACIP declanşează procedurile de evaluare externă

Experţii ARACIP expertizează raportul de evaluare internă

Consiliul ARACIP propune acordarea / neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului emite ordinul de acordare/ neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării