21
PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03 Ed. I Rev. 0 Pag. 1/21 EFECTUAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR PRIVIND DEPLASĂRILE : a) CHELTUIELI CU SALARIILE IN BANI- PRIVIND INDEMNIZATII DE DELEGARE ; b) CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE-PRIVIND DEPLASARILE. 1

Proceduri Cheltuieli

Embed Size (px)

DESCRIPTION

audit intern

Citation preview

Page 1: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.1/14

 

EFECTUAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR

PRIVIND DEPLASĂRILE :

a) CHELTUIELI CU SALARIILE IN BANI- PRIVIND

INDEMNIZATII DE DELEGARE ;

b) CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE-PRIVIND

DEPLASARILE.

1

Page 2: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.2/14

SCOPUL PROCEDURII OPEARATIONALE Procedura urmăreşte modul de organizare şi conducere a contabilităţii pentru a asigura înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, transmiterea, şi păstrarea informaţiilor precum şi respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte cheltuielile de deplasare ; Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei; Stabileşte sarcini privind circuitului documentelor necesare acestei activităţi.

DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE

Procedura se aplică în cadrul Primăriei Risca de către biroul financiar contabilitate. Precizarea activităţii la care se referă procedura operaţională;

Decontarea contravalorii diurnei si a cheltuielilor de deplasare efectuate de personalul angajat al institutei în ţară.

Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: - FC

- ALTE COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE .

b.De această activitate depind în cadrul deplasărilor efectuate în ţară: - Functionarii publici ; - Personalul contractual.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII

Reglementări internaţionale-STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE ;-STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE MANAGEMENT /CONTROL INTERN;

Reglementări nationaleLegea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu completările şi modificările ulterioare;Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;Legea bugetului de stat anuala ;

2

Page 3: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.3/14

Hotarirea Guvernului 1860/2006-privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alat localitate , precum si in cazul deplasarii , in cadrul localitatii , in interesul serviciului ;Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice,Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

ELEMENTE DE INTRARE

Documente utilizateLista şi provenienţa documentelor

- documentele utilizate sunt :

- ordinele de deplasare;- chitanţă cu regim special;- dispoziţie de plată respectiv încasare;-registru de casa ;-carnet de cecuri pentru ridicare de numerar ;-fisa debitorilor ;-balanta analitica .

Conţinutul şi rolul documentelor

A. ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE - Cod 14-5-4)

1. Serveşte ca: - dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea; - document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate; - document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans; - document justificativ de înregistrare în contabilitate. 2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmează a efectua deplasarea, precum şi pentru justificarea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale în numerar. 3. Circulă: - la persoana împuternicită să dispună deplasarea, pentru semnare; - la persoana care efectuează deplasarea; - la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea să confirme sosirea şi plecarea persoanei delegate; - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular la întoarcerea din deplasare sau cu ocazia

3

Page 4: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.4/14

procurării materialelor, stabilind diferenţa de primit sau de restituit, avându-se în vedere eventualele penalizări şi semnând pentru verificare. În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenţa de primit de titularul de avans se întocmeşte Dispoziţie de plată către casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz). În cazul în care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decât avansul primit, diferenţa de restituit de către titularul de avans se depune la casierie pe bază de dispoziţie de încasare (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, după caz); - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză; - la conducătorul unităţii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate. 4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. 5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: - denumirea unităţii; - denumirea şi numărul formularului; - numele, prenumele şi funcţia persoanei delegate; scopul, destinaţia şi durata deplasării; ştampila unităţii; semnătura conducătorului unităţii; data; - data (ziua, luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie; ştampila unităţii; semnătura conducătorului unităţii; - ziua şi ora plecării; ziua şi ora sosirii; data depunerii decontului; penalizări calculate; avans spre decontare; - cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentul, numărul şi data actului, suma; - numărul şi data chitanţei pentru restituirea diferenţei; diferenţa de primit/restituit; - semnături: conducătorul unităţii, controlul financiar preventiv, persoana care verifică decontul, şeful de compartiment, titularul de avans.

B.CHITANŢĂ CU REGIM SPECIAL ( Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare. ; Tipărit în carnete cu câte 100 de file)

1. Serveşte ca: - document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii; - document justificativ de înregistrare în registrul de casă (cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă) şi în contabilitate. 2. Se întocmeşte în două exemplare, pentru fiecare sumă încasată, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. 3. Circulă la depunător (exemplarul 1, cu ştampila unităţii). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casă. 4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2). 5. Conţine:

- denumirea unităţii , cod fiscal ; - denumirea, numărul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; - persoana de la care s – a încasat suma şi adresa acestuia;- suma încasată ( în cifre şi litere ); scopul încasării ;- casier :data si semnătura.

C . DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE

4

Page 5: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.5/14

(Cod 14-4-4)

1. Serveşte ca: - dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.; - dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale; - document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ. 2. Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar contabil: - în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.); - în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.; - în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.). Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil. 3. Circulă: - la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege; - la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective; - la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma; - la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. 4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă. 5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: - denumirea unităţii; - denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; - numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma; - suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii; - semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-contabil; - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura; - casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

D. REGISTRU DE CASĂ (Cod 14-4-7A)

1. Serveşte ca: - document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii pe baza actelor justificative;

5

Page 6: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.6/14

- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă; - document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă. 2. Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează. Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. 3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2). Exemplarul 1 rămâne la casier. 4. Se arhivează: - la casierie (exemplarul 1); - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). 5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: - denumirea unităţii; - denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; - numărul curent; numărul actului de casă; numărul anexelor; explicaţii; încasări; plăţi; - report/sold ziua precedentă; - semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

E.Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar, este un document cu regim secial. Este compus din 2 parti ; o parte ramine la cotor iar partea detasabila ramine la trezorerie.

F. Fisa debitorului .Pentru fiecare persoana care ridica numerar se creaza o fisa in contabilitate pentru urmarirea incasarii si justificarii sumelor ridicate .

G.Balanta analitica a debitorilor , prin care se urmaresc soldurile persoanelor care au ridicat numerar sa corespunda cu balanta contabila . Resurse necesareResurse materiale- documente specificeResurse umane- conform statului de funcţii Resurse financiare- conform bugetului anual aprobat

Modul de lucru

Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii- Secretara completează ordinul de deplasare

6

Page 7: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.7/14

- Secretara înregistrează ordinul de deplasare- Şeful compartimentului semnează deplasarea pentru personalul subordonat- Primarul aproba deplasarea, dacă este cazul: cu maşina proprietate personala sau cu vagonul de dormit

I. Angajatul solicita un avans de deplasare de la compartimentul financiar contabil; - Aprobarea referatului pentru ridicarea de avans de catre ordonatorul de credite .- referentul de specialitate din cadrul biroului financiar-contabilitate întocmeşte “Dispoziţia de plata”;- Se aprobă şi se vizează “Dispoziţia de plata” de controlul financiar preventiv şi de ordonatorul de credite; - Angajatul ridica numerarul si semnează “Dispoziţia de plata”; - Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea, are obligaţia de a trece ora si data la care a ajuns in unitate (pe fata “Ordinului de deplasare”) - Pe verso “Ordinului de deplasare”) angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate.- Angajatul întocmeşte decontul privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării şi plăteşte/încasează suma de bani înscrisă pe document;

II. Angajatul nu solicita un avans de deplasare de la compartimentul financiar contabil- Semnarea “Ordinului de deplasare” la unitatea de destinaţie- Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea, are obligaţia de a trece ora si data la care a ajuns in unitate (pe fata “Ordinului de deplasare”) - Pe verso “Ordinului de deplasare”) angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate.- Angajatul întocmeşte decontul privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării ;- Se vizează de titularul C.F.P. şi se aprobă ordonatorul de credite decontul întocmit de angajatul care a efectuat deplasarea; - Angajatul încasează de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document;III. Încasarea- Angajatul completează ordinul de deplasare respectiv întocmeşte decontul pentru cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării;- Angajatul înregistrează ordinul de deplasare;- Şeful compartimentului semnează documentele decontului ;- Ordonatorul de credite aprobă decontul ; - Vizarea si aprobarea “Dispoziţiei de plata” de titularul vizei de control financiar preventiv şi respectiv de ordonatorul de credite ; - Angajatul încasează de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document.

RISCURI ASOCIATENr. crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

Riscuri asociate Observatii

0 1 21 Angajatul care pleaca in delegatie - Angajatul care pleaca in delegatie nu

7

Page 8: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.8/14

intocmeste referat pe baza notei de fundamentare a

deplasarii(invitatii,comunicari,alte documente)

intocmeste referat pe baza notei de fundamentare a deplasarii(invitatii,comunicari,alte documente) -

2 Şeful compartimentului aproba referatul pt. deplasare si verifică documente justificative care stau la baza deplasarii.

- Seful de compartiment nu aproba deplasarea ;- Seful de compartiment nu verifica documentele justificative care stau la baza deplasarii.

3 Aprobarea referatului pentru ridicarea de avans de catre ordonatorul de credite.

- Ordonatorul de credite nu aprobă referatul pentru plecare in delegatie .

4 Secretara completează ordinul de deplasare .

- Secretara nu completează formularul conform procedurii .

5 Secretara înregistrează ordinul de deplasare .

- Secretara nu înregistrează în evidenţa unităţii ordinul de deplasare .

6 Ordonatorul de credite aproba deplasarea cu maşina proprietate personala sau cu vagonul de dormit.

- Ordonatorul de credite nu aprobă deplasarea cu maşina proprietate personală;- Ordonatorul de credite aprobă doar verbal deplasarea cu maşina proprietate personală;- Ordonatorul de credite nu aprobă deplasarea cu vagonul de dormit;- Ordonatorul de credite aprobă doar verbal deplasarea cu vagonul de dormit.

7 Angajatul din cadrul biroului FC întocmeşte “Dispoziţia de plata”.

- Angajatul din cadrul biroului FC nu întocmeşte formularul “Dispoziţia de plata”;- Angajatul din cadrul biroului FC întocmeşte formularul “Dispoziţia de plata” fără să respecte modul de completare a acestuia .

8 Se aprobă şi se vizează “Dispoziţia de plata” de controlul financiar preventiv şi de ordonatorul de credite.

- Ordonatorul de credite nu semnează „Dispoziţia de plată ” pentru ridicarea avansului ;- Titularul vizei C.F.P. nu semnează „ Dispoziţia de plată ” pentru ridicarea avansului în numerar .

9 Angajatul ridica numerarul şi semnează “Dispoziţia de plata” pe verso .

- Angajatul nu semnează „Dispoziţia de plată ” care atestă faptul că a fost ridicat din casierie avansul în numerar pentru efectuarea deplasării interne.

10 Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea, are obligaţia de a trece ora si data la care a ajuns in unitate (pe fata “Ordinului de deplasare”)

- Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea nu semnează „ Ordinul de deplasare”;- Nu se trece data şi ora sosirii şi plecării la

8

Page 9: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.9/14

destinaţie pe „Ordinul de deplasare” în locul special destinat pe formular.

11 Pe verso “Ordinului de deplasare” angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate.

- Nu se trece data şi ora sosirii şi plecării din localitatea de domiciliu pe verso „Ordinul de deplasare” în locul special destinat pe formular.

12 Angajatul întocmeşte decontul privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării

- Nu se întocmeşte decontul pe formularul „Ordinul de deplasare”.

13 Justificarea cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care au ridicat avans

- Nu sunt justificate cheltuielile trecute în decont pentru angajaţii care au ridicat avansuri în numerar.

14 Angajatul completează pe verso “Ordinului de deplasare” conform indicatorilor formularului.

- Nu este completat pe verso „ Ordinul de deplasare”.

15 Pe verso “Ordinului de deplasare” angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate.

- Pe verso “Ordinului de deplasare” angajatul nu completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate de domiciliu al acestuia sau după caz în localitatea unde este unitatea.

16 Conducătorul compartimentului semnează decontul pentru decontarea cheltuielilor.

Conducătorul compartimentului nu semnează documentele pentru decontarea cheltuielilor.

17 Referentul de specialitate din cadrul biroului FC verifica documentele prezentate spre decontare si semneaza decontul

Referentul de specialitate din cadrul biroului FC nu verifica documentele prezentate spre decontare si semneaza decontul

18 Se vizează de C.F.P. şi se aprobă ordonatorul de credite decontul întocmit de angajatul care a efectuat deplasarea.

- Nu se vizează de titularul C.F.P. şi nu se aprobă ordonatorul de credite decontul întocmit de angajatul care a efectuat deplasarea.

19 Vizarea si aprobarea “Dispoziţiei de plata” de titularul vizei de control financiar preventiv şi respectiv de ordonatorul de credite.

Nu se face vizarea si aprobarea “Dispoziţiei de plata” de titularul vizei de control financiar preventiv şi respectiv de ordonatorul de credite .

20 Angajatul plăteşte/încasează de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document.

Angajatul nu plăteşte/nu încasează de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document.

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Nr. crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

Activităţile desfăşurate

Observaţii

0 1 2 31 Angajatul care pleaca in delegatie

intocmeste referat pe baza notei Conform listei de

verificare-check-list

9

Page 10: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.10/14

de fundamentare a deplasarii(invitatii,comunicari,alte

documente)2 Şeful compartimentului verifică

documente justificative care stau la baza deplasarii şi vizează

referatul

Avizarea deplasării

3 Ordonatorul de credite aprobă referatul pentru ridicarea de avans dacă este cazul.

Aprobarea acordării avansului

4 Secretara completează ordinul de deplasare

Completarea formularului

5 Secretara înregistrează ordinul de deplasare

Înregistrarea formularului în registrul deschis la secretariat

6 Conducătorul unităţii aproba deplasarea cu maşina proprietate personala sau cu vagonul de dormit, după caz.

Aprobarea deplasarii

7 Referentul de specialitate din cadrul biroului FC întocmeşte “Dispoziţia de plata”

Completarea formularului

8 Se aprobă şi se vizează “Dispoziţia de plata” de controlul financiar preventiv şi de ordonatorul de credite.

Vizare CFP şi aprobare plata avansului

9 Angajatul ridica numerarul şi semnează “Dispoziţia de plata” pe verso ;

Ridicare de numerar

10 Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea, are obligaţia de a trece ora si data la care a ajuns in unitate (pe fata “Ordinului de deplasare”)

Completarea formularului

11 Pe verso “Ordinului de deplasare” angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate şi enumeră pe scurt rezultatele deplasării

Completarea formularului

12 Angajatul înregistrează ordinul de deplasare la inapoiere din delegatie.

Înregistrare

13 Angajatul întocmeşte decontul privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării .

Completarea formularului

10

Page 11: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.11/14

14 Justificarea cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care au ridicat avans

Indicarea documentelor justificative

15 Conducătorul compartimentului semnează decontul pentru decontarea cheltuielilor.

Avizarea decontului

16 Referentul de specialitate din cadrul biroului FC verifica documentele prezentate spre decontare si semneaza decontul

Verificarea documentelor justificative si avizarea decontului de cheltuieli

17 Se vizează de titularul C.F.P. şi se aprobă ordonatorul de credite decontul întocmit de angajatul care a efectuat deplasarea.

Vizare CFP şi aprobarea de către ordonatorul de credite

18 Vizarea si aprobarea “Dispoziţiei de plata/de încasare” de titularul vizei de control financiar preventiv şi respectiv de ordonatorul de credite.

Aprobare plata/încasare

19 Angajatul plăteşte/încasează de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document

Plată/încasare de numerar

Valorificarea rezultatelor activităţii

îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei privind decontarea deplasărilor interne;

Cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind decontarea cheltuielilor pentru deplasări interne;

REALIZAREA PROCESULUI

Mod de lucru

Cheltuieli cu diurna si cheltuieli de deplasareContabilitatea sintetică a cheltuielilor cu diurna si cheltuieli de deplasare se ţine

pe conturi iar contabilitatea analitică pe persoane.Evidentierea cheltuielilor cu diurna si cheltuieli de deplasare se face prin

program informatic . Evidentierea cheltuielilor cu diurna de deplasare se face prin contul :

- 641(articol bugetar 10.01.13.) ,,Indemniz. de delegare”Cheltuielile de deplasare se evidentieaza în contul :

11

Page 12: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.12/14

- 614 (articol bugetar 20.06)” Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări”Pentru evidentierea persoanelor fizice contabilitatea sintetică se ţine cu ajutorul

contului 542 ,,Avansuri de trezorerie ”.Contabilitatea analitică se ţine pe persoane fizice cu ajutorul fisei debitorului sau

creditorului.

Circuitul documentului de intrare:- secretariat ordin de deplasare biroul financiar contabil

dispozitie de plata / incasare control fin. preventiv ordonator de credite caserie semnatura persoanei care ridica banii si a casierului operare in registrul de casa .

In acelasi timp se intocmeste si documentatia pentru ALOP conform Dispoziţiei nr. 780 / 2007.

RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII

Primarul In calitatea sa de ordonator de cedite aproba deplasarile si semneaza pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasarii personalului institutiei .Şeful de compartimentOperatiunile de deplasare trebuie sa corespunda interesului institutiei.Biroul financiar –contabilitate Dupa verificarea documentelor prezentate de persoana care a fost plecata in deplasare le prezinta la viza de CFP ,apoi ordonatorului de credite pentru aprobare .Documentele se inregisreaza in contabilitate indicind NC si semnatura .

Matricea responsabilităţilorNr. Crt.

Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea)

Ordonator credite

C.F.P. S FC Ang. Comp.Funct.

Unitatea unde se

face deleg.

0 1 2 3 4 5 6 7 81 Intocmirea referat pt.

deplasare şi avans, după caz

E

2 Aprobarea referatului pentru depl de sef comp

A

3 Aprobarea referatului pentru ridicarea de avans de catre ordonatorul de credite.

A

4 Secretara completează E

12

Page 13: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.13/14

ordinul de deplasare .5 Secretara înregistrează

ordinul de deplasare .Ap

6 Conducătorul unităţii aproba deplasarea cu maşina proprietate personala sau cu vagonul de dormit

A

7 Referentul de specialitate din cadrul biroului FC întocmeşte “Dispoziţia de plata”;

E

8 Se vizează CFP “Dispoziţia de plata” şi se aprobă de ordonatorul de credite;

A Ap

9 Angajatul ridica numerarul şi semnează “Dispoziţia de plata” pe verso .

Ap

10 Conducerea unităţii, unde a fost efectuata deplasarea, are obligaţia de a trece ora si data la care a ajuns in unitate (pe fata “Ordinului de deplasare”)

Ap

11 Pe verso “Ordinului de deplasare” angajatul completează ora si data plecării respectiv a sosirii în / si din localitate.

Ap

12 Angajatul înregistrează ordinul de deplasare la inapoiere din delegatie.

Ap

13 Angajatul întocmeşte decontul privind cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării

E

14 Justificarea cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care au ridicat avans

V V

15 Conducătorul compartimentului semnează decontul pentru decontarea cheltuielilor.

Ap

13

Page 14: Proceduri Cheltuieli

PRIMARIA RISCA BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE COD PO :FC 03

Ed. IRev. 0

Pag.14/14

16 Referentul de specialitate din cadrul biroului FC verifica documentele prezentate spre decontare si semneaza decontul

V+

Ap

17 Se vizează de titularul C.F.P. şi se aprobă ordonatorul de credite decontul întocmit de angajatul care a efectuat deplasarea.

A Ap

18 Vizarea si aprobarea “Dispoziţiei de plata” de titularul vizei de control financiar preventiv şi respectiv de ordonatorul de credite

A Ap

19 Angajatul plăteşte / încasează la / de la casieria unităţii suma de bani înscrisa pe document

Ap

COMPARTIMENTE FURNIZOARE DE DATE ŞI/SAU BENEFICIARE DE REZULTATE

Toate compartimentele din cadrul Primăriei Risca sunt furnizoare de date pentru persoanele care pleaca in delegatie si in acelasi timp sunt si beneficiare de rezultate Biroul financiar contabilitate impreuna cu compartimentele funcţionale din cadrul instituţiei intocmesc documente privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor, după caz .

14