of 184 /184
10.6.2010 1 NAZIV PREDMETA: GEODEZIJSKA TEHNIKA MJERENJA GODINA I SEMESTAR: I GODINA II SEMESTAR PREDAVAČ: prof. dr. Munir Jahid PREDAVANJA: 2 VJEŽBE: 2 ECTS: 5 LITERATURA: Slavko Macarol: Praktična geodezija, Tehnička knjiga Zagreb, 1985 Mato Jankovid: Inženjerska geodezija I i II Dušan Benčid: Geodetski instrumenti PROVJERA ZNANJA: KOLOKVIJ pismeni test 5 puta POLAGANJE ISPITA: pismeni i usmeni UVJET ZA POLAGANJE: uredno završene vježbe NAČIN PRADENJA: evidencija prisustva na predavanjima i vježbama

Predavanja - Geodezijska Tehnika Mjerenja Tehnicki Fakultet Bihac

Embed Size (px)

Text of Predavanja - Geodezijska Tehnika Mjerenja Tehnicki Fakultet Bihac

 • 10.6.2010

  1

  NAZIV PREDMETA: GEODEZIJSKA TEHNIKA MJERENJAGODINA I SEMESTAR: I GODINA II SEMESTARPREDAVA: prof. dr. Munir JahidPREDAVANJA: 2VJEBE: 2ECTS: 5LITERATURA: Slavko Macarol: Praktina geodezija,

  Tehnika knjiga Zagreb, 1985Mato Jankovid: Inenjerska geodezija I i IIDuan Benid: Geodetski instrumenti

  PROVJERA ZNANJA: KOLOKVIJ pismeni test 5 putaPOLAGANJE ISPITA: pismeni i usmeniUVJET ZA POLAGANJE: uredno zavrene vjebe

  NAIN PRADENJA: evidencija prisustva na predavanjima i vjebama

 • 10.6.2010

  2

  GEODEZIJA

  GEODEZIJA ILI ZEMLJOMJERSTVO

  Grke rijei = Zemlja = dijeliti

  DEFINICIJE GEODEZIJE:

  - Znanost o izmjeri Zemljine povrine, promjenama te povrine i njezinom prikazivanju u popisima i bazama podataka, na kartama i planovima.

  - Friedrich Robert Helmert, njemaki znanstvenik, 19. stoljede (1880/84): Geodezija je znanost o izmjeri i prikazivanju Zemljine povrine

  - Slavko Macarol: Geodezija je nauka koja se bavi stvaranjem planova i karata Zemlje putem njenog premjeravanja.

  - Definicija novijeg datuma: Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine povrine, promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamikih pojava kao: gibanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrijeme.

 • 10.6.2010

  3

  TOPOGRAFSKA KARTA M 1:25000

 • 10.6.2010

  4

  KATASTARSKI PLANM 1:1000

 • 10.6.2010

  5

  REGULACIONI PLAN

 • 10.6.2010

  6

  PROJEKTIRANA SITUACIJAVANJSKOG UREENJA

 • 10.6.2010

  7

  ZADADA GEODEZIJE

  - U prolosti je iskljuiva zadada geodezije bila izmjera zemljita radi utvrivanja granica i povrina posjeda.

  - Danas geodezija obuhvada:

  * Odreivanje veliine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za odreivanje Zemljinog polja sile tee kao i poloaja, veliine, oblika i povrine bilo kojeg njenog dijela;

  * Utvrivanje poloaja Zemlje u svemiru, utvrivanje njene grae, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama graevinskih objekata;

  * Odreivanje poloaja dravnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih estica zemljita, ukljuujudi uknjibu tih estica kod nadlenih uprava;

  * Istraivanja prirodnog i drutvenog okolia;

  * Upotreba dobivenih podataka u opdinskim, gradskim, kantonalnim, entitetskim i dravnim drutvenim i prostornim planovima razvoja;

 • 10.6.2010

  8

  ZADADA GEODEZIJE

  * Planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasnikih odnosa meu esticama zemljita i graevinama;

  * Utvrivanje vrijednosti pojedinih zemljinih estica i graevina, te upravljanje vlasnikim odnosima nad njima;

  * Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor graevinskih radova;

  * Projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljinim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, uvanje, obraivanje i analiziranje podataka u tim sustavima:

  * Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

 • 10.6.2010

  9

  STRUKOVNA DJELATNOSTGEODEZIJE

  Prema glavnim djelatnostima dijeli se na izmjeru Zemlje, osnovnu i detaljnu dravnu izmjeru te ostale izmjere.

  GEODETSKA IZMJERA je prikupljanje, obrada i prikaz podataka geodetskim metodama.

  GEODETSKE METODE su metode prikupljanja, obrade i prikaza podataka metodama svojstvenim geodeziji odnosno njezinim granama: primijenjenoj geodeziji, pomorskoj, stelitskoj i fizikalnoj geodeziji, fotogrametriji te kartografiji.

  IZMJERA ZEMLJE obuhvada odreivanje globalnih geometrijskih i gravimetrijskih parametara Zemlje, odnosno njezine veliine i oblika, metodama matematike, fizikalne, astronomske i satelitske geodezije.

  DRAVNA IZMJERA obuhvada geodetske radove kojima je cilj sustavna izmjera drave, od cjeline njezina teritorija do povrine pojedine estice i izgraenog objekta na njoj.

 • 10.6.2010

  10

  STRUKOVNA DJELATNOSTGEODEZIJE

  KATASTARSKA IZMJERA je posebna skupina geodetskih radova na izradi, odravanju i obnovi katastra zemljita.

  KATASTAR ZEMLJITA je baza podataka (evidencija, dravna dokumentacija) o svakoj pojedinoj zemljinoj estici, njezinu poloaju, obliku, povrini, nainu iskoritavanja, proizvodnim sposobnostima, katastarskom prihodu i korisniku. Na katastarskoj izmjeri osniva se i zemljina knjiga (gruntovnica). To je baza podataka (evidencija, dravna dokumentacija) o vlasnikim i drugim pravnim odnosima na pojedinoj estici zemljita i izgraenim objektima na njoj.

 • 10.6.2010

  11

  STRUKOVNA DJELATNOSTGEODEZIJE

  TOPOGRAFSKA IZMJERA je detaljna izmjera objekata krajolika ili topografskih objekata, to se mogu pridruiti nekoj objektnoj cjelini (naselja, prometnice, vode, vegetacija, reljef i podruja), prostorno ih geometrijski jednoznano odrediti, atributima kvantitativno i kvalitativno poblie opisati i imenovati ih.Prostorni poloaj topografskih objekata odreuje se na osnovi stalnih poloajnih i visinskih taaka dravne izmjere.Cilj topografske izmjere je izrada topografskih karata i planova.

 • 10.6.2010

  12

  STRUKOVNA DJELATNOSTGEODEZIJE

  HIDROGRAFSKA IZMJERA je detaljna izmjera obale i podvodnog reljefa, te objekata iji su poloaj i funkcija vani za sigurnu plovidbu.Cilj hidrografske izmjere je izrada pomorskih navigacijskih i drugih karata.

  POSEBNE IZMJERE jesu ona geodetska mjerenja to slue projektiranju i neposrednoj gradnji graevina, drugih objekata i strojeva i kasnijem nadzoru njihove stabilnosti (deformacija).

 • 10.6.2010

  13

  PODJELA GEODEZIJE

  S obzirom na tanost i na veliinu podruja izmjere geodezija se dijeli na slijededa podruja:

  - Praktina geodezija

  - Inenjerska geodezija

  - Katastar

  - Fotogrametrija i daljinska istraivanja

  - Geoinformacijski sustavi

  - Kartografija

  - Via geodezija i fizikalna geodezija

  - Satelitska geodezija

  - Pomorska geodezija

  - Geodetska astronomija

 • 10.6.2010

  14

  PRAKTINA GEODEZIJA

  Bavi se praktinim mjerenjima manjih dijelova Zemljine povrine radi izrade karata krupnih mjerila.

  Geodetske metode koje se upotrebljavaju:

  - Triangulacija

  - Poligonometrija

  - Nivelman

  - Trigonometrijsko mjerenje visina

  - Detaljna izmjera

  - Horizontalna i visinska iskolenja

  Geodetski instrumenti:

  - Teodolit

  - Nivelir

  - Tahimetar

  - Elektronike mjerne stanice

 • 10.6.2010

  15

  INENJERSKA GEODEZIJA

  Dio geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inenjerskim projektiranjima i izgradnji objekata.

  Obuhvada geodetske mree kao osnove za projektiranje, iskolenje i izradu geodetskih podloga za projektiranje, geodetske radove pri projektiranju, gradnji i kontroli prometnica: ceste i eljeznice, mostova, tunela, dalekovoda i hidrotehnikih objekata.

 • 10.6.2010

  16

  KATASTAR

  Popis istovrsnih stvari, a obuhvada i skup postupaka to ih treba obaviti da bi se podaci prikipili i obradili na odgovarajudi nain.

  Katastar zemljita slubeni popis koji slui u porezne, tehnike, privredne i statistike svrhe te za izradu zemljinih knjiga.

  Katastar je od posebnog drutvenog interesa i reguliran je Zakonom o premjeru i katastru nekretnina.

  Temelj mnogim informacijskim sistemima koji se bave podacima o prostoru: zemljini informacijski sistemi (ZIS), geografski informacijski sistemi (GIS)

  Katastar uma

  Katastar vodova ili komunalnih ureaja

  Katastar zgrada itd.

 • 10.6.2010

  17

  FOTOGRAMETRIJA I DALJINSKA ISTRAIVANJA

  FOTOGRAMETRIJA umjetnost, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizikim objektima i okoliu procesom zabiljebe, mjerenja i interpretacije fotografskih slika i scena elektromagnetskog zraenja dobivenih senzorskim sustavima.

  FOTOGRAMETRIJSKA IZMJERA je metoda izmjere pri kojoj se u osnovi upotrebljavaju snimci, bilo snimljeni iz zraka bilo sa Zemlje.

  Rezultati fotogrametrijske izmjere:- Koordinate pojedinih taaka- Planovi i drugi grafiki prikazi- Redersirane fotografije- Fotokarte- Fotomozaici- Panoramski snimci

 • 10.6.2010

  18

  DALJINSKA ISTRAIVANJA

  Upotrebu snimaka snimljenih iz daljine (iz zraka ili svemira) raznim tehnikama snimanja i mjerenja bez kontaktiranja snimljenog objekta.

 • 10.6.2010

  19

  GEOINFORMACIJSKI SISTEMI

  Raunalni sistemi za prikupljanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka.

  Osnovni initelji GIS-a:

  - Hardver

  - Softver

  - Podaci

  - Ljudi

  Primjena GIS-a - u povezivanju prostornih geometrijskih podataka s tekstualnim odnosno atributnim podacima i na temelju toga izvoditi potrebne analize.

 • 10.6.2010

  20

  KARTOGRAFIJA

  Disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom i prouavanjem karata.

  KARTA kodirana slika geografske stvarnosti koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva.

  GEODETSKA KARTOGRAFIJA bavi se preslikavanjem dijelova Zemljine plohe za potrebe dravne i detaljne izmjere.

  DIGITALNA KARTOGRAFIJA razvila se primjenom raunalne tehnologije u kartografiji.

 • 10.6.2010

  21

  VIA GEODEZIJAI FIZIKALNA GEODEZIJA

  Bavi se problemima na dravnoj i regionalnoj razini, a razvijala se u dva pravca:

  - MATEMATIKA ILI GEOMETRIJSKA GEODEZIJA prouava pravi oblik i veliinu Zemlje, te geometrijsko tijelo koje je najslinije Zemlji.

  - FIZIKALNA GEODEZIJA istrauje utjecaj privlanosti Zemlje i pojedinih gorskih masiva na smjer vertikale.

  - Da bi to tanije odredili geometrijske i fizikalne parametre Zemljina tijela geoida, u geodeziji se primjenjuju saznanja srodnih znanosti: astronomije, geofizike, gravimetrije i dr.

 • 10.6.2010

  22

  SATELITSKA GEODEZIJA

  Suvremene metode satelitske geodezije primjenjuju se za uspostavljanje svih redova osnovnih mrea.

  GPS tehnologije izazvale su najvedi skok u razvoju suvremene geodezije.

  GPS metoda odreivanja koordinata taaka u prostoru danas je najekonominija metoda, a istovremeno pouzdana i tana.

 • 10.6.2010

  23

  POMORSKA GEODEZIJA

  Geodetski radovi na moru, snimanje morskog dna radi odreivanja geomorfolokih oblika i sastava morskog dna podruja su kojim se bavi pomorska geodezija. ( u literaturi HIDROGRAFIJA)

 • 10.6.2010

  24

  GEODETSKA ASTRONOMIJA

  Obuhvada odreivanje astronomskih koordinata stajalita i azimut (smjer) prema nekim takama na Zemljinoj povrini.

  Prije su geodetsko-astronomska mjerenja bila potrebna pri prostornom smjetaju trigonometrijskih mrea prvoga reda, danas slue za odreivanje oblika geoida i kontrolu geodetskih mrea koje se formiraju pri gradnji tunela, te u istraivakim radovima primjenjene geofizike.

 • 10.6.2010

  25

  OSNOVNA NAELAGEODEZIJE

  Hijerarhija, kontrola i ekonominost

  HIJERARHIJA podrazumijeva hijerarhijsku organizaciju geodetskih taaka po redovima i to tako da se take nieg reda moraju uklopiti u mreu taaka vieg reda

  Naelo se naziva jo iz velikog u malo

 • 10.6.2010

  26

  OSNOVNANAELA GEODEZIJE

  NAELO KONTROLE svako mjerenje ili obrada izmjerenih vrijednosti moraju biti osigurani neovisnom kontrolom kako bi se geodetskim rezultatima dala potrebna vjerodostojnost.

  Danas je kontrola ulaznih podataka vanija od kontrole samog raunanja zbog primjene raunskih programa.

 • 10.6.2010

  27

  OSNOVNA NAELA GEODEZIJE

  NAELO EKONOMINOSTI tanost i ekonominost izmjere teko je usladiti, a usklaivanje se vri prema svrsi izmjere na nain:

  Mjeriti onoliko tano koliko je mogude, ali ne tanije nego to je potrebno

 • 10.6.2010

  28

  POVIJEST GEODEZIJE

  Pitanje oblika Zemlje postavljeno je jo u starom vijeku

  Geodezija zajedno sa astronomijom i geografijom jedna je od najstarijih znanstvenih disciplina koja se bavi planetom Zemljom.

  Spljoteni rotacijski elipsoid naslijedio je sferu tek u prvoj polovici 18. stoljeda

  Znaenje gravitacijskog polja uoeno je tek u 19. stoljedu, kada je uvedena ploha geoida.

 • 10.6.2010

  29

  POVIJEST GEODEZIJE

  U drugoj polovici 20. stoljeda razvoj satelitske geodezije

  Satelitske tehnike mjerenja omogudavaju realizaciju trodimenzionalne geodezije

  Razvoj instrumenata, a time i povedanje tanosti geodetskih mjerenja omogudava da se uz prostornu ukljui i vremenska komponenta, to je rezulitralo etverodimenzionalnom geodezijom

 • 10.6.2010

  30

  SFERNI MODEL

  U starom vijeku o obliku Zemlje u razliito vrijeme prevladavala su razliita vjerovanja:

  - 800-600. g. p.n.e. prevladavalo vjerovanje da Zemlja ima oblik diska okruenog oceanima

  - 580-500. g. p.n.e. vjerovanje da je Zemlja sfera

  - do Aristotelovog vremena (384-322. g. p.n.e.) Sferni model je bio opdenito prihvaden, pa ak i potvren opaanjima: nestajanje broda na horizontu, okrugla sjena Zemlje za vrijeme pomrine Mjeseca.

 • 10.6.2010

  31

  SFERNI MODEL

  Osnivaem geodezije smatra se Eratosten iz Aleksandrije (276-195. g. p.n.e.) koji je vjerujudi da je Zemlja sfernog oblika iz mjerenja odredio radijus Zemlje

  Princip lunih mjerenja kojeg je primjenio Eratosten aktualan je i danas: uz pomod geodetskih mjerenja odredi se duljina luka, a uz pomod astronomskih mjerenja odredi se sredinji kut koji odgovara luku.

  Takava se mjerenja zovu jo i gradusna. Radijus Zemlje izrauna se po formuli: R=D /

 • 10.6.2010

  32

  ELIPSOIDNI MODEL

  U 17. stoljedu Newton i Haygens postavljajudi temelje fizike teoretski dokazuju da je Zemlja elipsoidnog oblika

  Evaluacija ranijih lunih mjerenja pokazala je da je Zemlja spljotena na polovima.

  Francuska akademija znanosti je organiziranjem dvije ekspedicije geodetskim mjerenjem dokazala da je Zemlja spljotena na polovima.

 • 10.6.2010

  33

  GEOID

  Poetkom 19. stoljeda je jasno da elipsoidni model ne zadovoljava kod mjerenja visoke tanosti, smjer ubrzanja sile tee (smjer viska) odstupa od normale na elipsoid i to odstupanje nije zanemarivo.

  Gauss 1803-1807. prvi put primjenjuje izjednaenje po teoriji najmanjih kvadrata na triangulacijsku mreu Brunswicka.

  Nova definicija oblika Zemlje kada Gauss i Bessel jasno razlikuju fiziku povrinu Zemlje:

  - GEOID matematiki oblik Zemlje

  - ELIPSOID kao referentana ploha

 • 10.6.2010

  34

  GEOID

  Ako se zamisli morska povrina produena ispod svih kopna, dobit de se neprekinuta zatvorena povrina koja se naziva nivo-ploha mora, a tijelo koje ona zatvara naziva se GEOID.

  GEOID fizikalno tijelo ija je povrina NIVO PLOHA MORA definirana time to je u svakoj njenoj taki smjer sile tee (vertikala) okomit na diferencijal plohe, a potencijal sile tee je po nivo-plohi konstantan.

  Geoid se za potrebe premjera i izrade karata i planova aproksimira rotacionim elipsoidom koji nastaje rotacijom elipse meridijana oko krade, polarne osi.

  Veliina elipsoida izabere se tako da njegova ploha to manje odstupa od plohe geoida.

 • 10.6.2010

  35

  GEOID

  20. stoljede razvoj nacionalnih mrea taaka rasporeenih u trokute, koje postaju poloajne kontrolne take za izradu karata i planova.

  1880. uspostavljene visinske kontrolne mree pojedinih drava uz pomod geometrijskog nivelmana.

  Sredanja razina mora na mareografu definirana je kao nulta taka za visine.

 • 10.6.2010

  36

  TRODIMENZIONALNAGEODEZIJA

  Trodimenzionalni koncep geodezije temelji se na naelu da se istim matematikim modelom obuhvati i poloajno (horizontalno) i visinsko (vertikalno) pozicioniranje.

  Razvoj GPS tehnologije je afirmirao trodimenzionalnu geodeziju i omogudio nesluden razvoj geodetskih mjernih postupaka.

 • 10.6.2010

  37

  GEOID

 • 10.6.2010

  38

  GEOID

 • 10.6.2010

  39

  GEODETSKA MJERENJAI INSTRUMENTI

  MJERENJE usporedba dviju istovrsnih veliina, od kojih je jedna uzeta za jedinicu

  U geodeziji su osnovna slijededa mjerenja:

  1. LINEARNA MJERENJA:

  a) mjerenje duljina

  b) mjerenje visinskih razlika

  2. MJERENJA UGLOVA:

  a) mjerenje horizontalnih uglova

  b) mjerenje vertikalnih uglova

  3. VEKTORSKA MJERENJA:

  a) gravimetrijska mjerenja

 • 10.6.2010

  40

  LINEARNA MJERENJA

  DULJINA osnovna veliina u Meunarodnom sistemu jedinica SI

  DUINA udaljenost izmeu taaka

  DULJINA rezultat mjerenja odnosno broj koji pokazuje koliko se puta jedinica mjere nalazi u izmjerenoj veliini

  MJERI SE DUINA = REZULTAT MJERENJA DULJINA

  MJERENJE DULJINA s obzirom na princip i fizikalnu osnovu

  - mehaniko

  - optiko

  - elektroniko

 • 10.6.2010

  41

  JEDINICE ZA DULJINU

  METAR jedinica za duljinu, oznaka m Sva geodetka mjerenja duljina izraavaju se u

  metarskom sistemu odnosno u metrima i dijelovima metra

  MANJE JEDINICE:- Decimetar dm =10-1 m- Centimetar cm =10-2 m- Milimetar mm =10-3 m- Mikrometar m =10-6 mVEDE JEDINICE:- Kilometar km =103m

 • 10.6.2010

  42

  JEDINICE ZA DULJINU

  HVATNI SISTEM vaedi sistem za vrijeme izmjere Austro-Ugarske monarhije

  Jedinica BEKI HVAT koji se dijelio na 6 stopa, a stopa na 12 palaca:

  - 1 hvat = 1.896484 m

  - 1 stopa = 0.316 081 m

  - 1 palac = 2.634 cm

  - 1 crta =2.195 mm

 • 10.6.2010

  43

  JEDINICE ZA POVRINUMETARSKI SISTEM

  Jedinica za povrinu - KVADRATNI METAR

  Oznaka m2

  VEDE JEDINICE:

  - 1 a (ar) =100 m2

  - 1 ha (hektar) =10 000 m2

  - 1 km2 (kvadratni kilometar)=100 ha=1000000m2

 • 10.6.2010

  44

  JEDINICE ZA POVRINUHVATNI SISTEM

  Jedinica za povrinu u hvatnom sistemu ETVORNI HVAT oznaka 1hv.

  1hv (etvorni hvat) = 3.596652 m2

  1j (jutro)=1600 hv =0.5754642 ha

 • 10.6.2010

  45

  MJERILO PLANA I KARTE

  Odnos duine na planu ili karti i njezine stvarne duine (horizontalne projekcije) u prirodi

  gdje je:

  R mjerilo plana ili karte

  d duina na karti ili planu

  D horizontalna projekcija duine u prirodi

  D

  dR

 • 10.6.2010

  46

  MJERILO PLANA I KARTE

  duina na karti : duina u prirodi = 1: faktor umanjenosti

  odnosno

  d : D = 1 : n

  gdje je n - faktor umanjenosti, iz ega slijedi:

  Neka duina u prirodi D imat de u prikazu na planu ili karti mjerila 1:n duljinu d.

  Mjerilo se na planu ili karti najede iskazuje numeriki i grafiki:

  Mjerilo = 1:500 ili u obliku razlomka Mjerilo = 1/500 ili M 1:500

  Mjerila u kojima se izrauju katastarski planovi:

  1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:5000

  Granino mjerilo izmeu plana i karte je 1:5000.

  Karte mjerila 1:10000 do 1:100000 nazivaju se topografske karte, dok se karte sitnijeg mjerila nazivaju geografske karte.

  n

  Dd i ndD

 • 10.6.2010

  47

  MEHANIKO MJERENJE DULJINA

  Koristi se vrpca ili pantljika, ica ili letva odreene duljine.

  Metoda je ovisna o konfiguraciji terena, a problemi se javljaju kod mjerenja zaratenog terena, movarnog podruja, vodotoka i prometnica.

  Najede se koriste rune vrpce izraene od elika ili umjetnih materijala.

  Precizne mjerne vrpce izrauju se od specijalnog elika.

 • 10.6.2010

  48

  OPTIKO MJERENJE DULJINA

  Metoda se temelji na funkciji optikih sistema i primjeni optikih pojava

  Duljina se mjeri optikim daljinomjerima.

  Nedostatak: maleni doseg i veliki utjecaj atmosferskih prilika na tanost mjerenja

 • 10.6.2010

  49

  ELEKTRONIKO MJERENJE DULJINA

  Suvremena metoda mjerenja duljina kod koje se za mjerenje upotrebljavaju elektromagnetski valovi

  Fizikalni princip elektronikog mjerenja duljina osniva se na mjerenju vremena koje je potrebno elektromagnetskom valu za prijelaz mjerene duine u oba smjera

  Na poetnu taku duine postavlja se instrument primopredajnik, a na krajnju taku reflektor (prizma)

  Osnovna jednadba za odreivanje duljine:

  odnosno

  gdje je t vrijeme potrebno mjernom signalu za prelaz duine dva puta- naprijed i natrag

  i predstavlja multiplikacijsku konstantu

  tcD 2

  tKtcD 2

  1

  cK 2

  1

 • 10.6.2010

  50

  ELEKTROOPTIKI DALJINOMJERI

  - Mjere duljinu emisijom vidljive ili nevidljive infracrvene svjetlosti

  - Potrebno je optiko dogledanje instrumenta i take cilja

  - Na ciljnoj taki se postavlja pasivni reflektor PRIZMA

  - Primjenom raunalne tehnike u dananje je vrijeme elektrooptiko mjerenje duina automatizirano.

 • 10.6.2010

  51

  Suvremenielektrooptiki daljinomjer

 • 10.6.2010

  52

  RUNI LASERSKIDALJNINOMJER - DISTO

  - Primjenjuje se svugdje gdje se ranije upotrebljavala geodetska mjerna vrpca

  - Posebno je pogodan za mjerenje prostorija u zgradama i drugim graevinskim objektima

 • 10.6.2010

  53

  KUTNA MJERENJAJedinice za kutove

  Veliina kuta moe se izraziti u seksagezimalnim stupnjevima, centezimalnim gradima ili u lunoj (analitikoj) mjeri

  A) SEKSAGEZIMALNI SISTEM JEDINICA - jedinica je jedan stupanj 1 (stepen) je tristoestdeseti dio punog kruga, a dijeli se na:

  1 (stupanj) = 60 minuta

  1 (minuta) = 60 sekunda

  B) CENTEZIMALNI SISTEM jedinica je 1 g (gon ili grad) koji je etiristoti dio punog kruga, a dijeli se na:

  1g (gon) = 100 centiminuta

  1 centiminuta = 100 centisekunda

  Prijelaz iz sekzagezimalne u centezimalnu mjeru izvrit de se pomodu odnosa:

  1 (stupanj) = 10/9 g (gon)

 • 10.6.2010

  54

  JEDINICE ZA KUTOVE

  Prijelaz iz centezimalne u sekzagezimalnu podjelu izvrit de se pomodu odnosa:

  1 gon = (9/10) (stupnja)= 54

  C) ANALITIKA ILI LUNA MJERA jedinica je jedan radijan (oznaka: rad)

  Radijan je ravninski kut izmeu dva polumjera, koji na kraju kruga isjecaju luk duljine jednake polumjeru:

  1 radijan=1m/1m=1

  Veza za radijan u seksagezimalnoj podjeli:

  =360/2=57,29578

 • 10.6.2010

  55

  MJERENJE KUTOVA

  HORIZONTALNI KUT onaj kut kojem krakovi lee u horizontalnoj ravnini

  VERTIKALNI KUT onaj kut kojem krakovi lee u vertikalnoj ravnini

  Ako je jedan krak vertikanog kuta poloen horizontalno naziva se VISINSKI KUT

  Ako je jedan krak vertikalnog kuta poloen vertikalno naziva se ZENITNI KUT

 • 10.6.2010

  56

  MJERENJE KUTOVA

 • 10.6.2010

  57

  TEODOLIT

  TEODOLITI su geodetski instrumenti za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova.

  Najede primjenjivani instrumenti u geodetskoj praksi jer se osim mjerenja kutova mogu koristiti za rjeavanje mnogih praktinih problema:

  - ispitivanje ili odreivanje poloaja take u odreenom pravcu ili ravnini

  - Uz razliite dodatne ureaje (npr. daljinomjere) namjena im je mnogo ira

 • 10.6.2010

  58

  TEODOLITI

  Osnovni dijelovi teodolita su:- Podnoje- Horizontalni krug- Gornji okretni dio ili ALHIDADA: koji se okrede oko glavne ili

  vertikalne osi teodolita (alhidadna os teodolita)ALHIDADA na njoj se nalazi:

  - durbin za viziranje ili oitanje na mjernoj letvi (koje su ranije koritene),- ureaj za oitanje limba odnosno kuta (kod starih instrumenata)- libele

  DURBIN okrede se oko horizontalne ili nagibne osi.Za mjerenje vertikalnih kutova centriran je na tu os i vertikalni krug s odgovrajudim ureajem za oitanje

 • 10.6.2010

  59

 • 10.6.2010

  60

  TEODOLITI

  Tanost mjerenja teodolitom ocjenjuje se srednjom pogrekom pravca opaanog u dva poloaja durbina.

  PRAVAC- u geodetskim mjerenjima dan je u kutnom iznosu na osnovi oitanja horizontalnog kruga u odreenom poloaju alhidade pri viziranju na geodetsku taku.

  Podjela teodolita prema tanosti: teodoliti visoke tanosti (0.6), vede tanosti (2), srednje (6) i manje tanosti (25).

  Podjela teodolita na osnovu grae njihovih krugova (limbova) i ureaja za oitanje:

  - MEHANIKI TEODOLITI

  - OPTIKI TEODOLITI

  - ELEKTRONIKI ILI DIGITALNI TEODOLITI

 • 10.6.2010

  61

  MEHANIKI TEODOLITI

  To su teodoliti starije konstrukcije

  - Karakterizira ih primjena krugova ili limbova od kovine sa obinom lupom ili jednostavnim mikroskopom za oitanje podjele

  - Danas se vie ne upotrebljavaju

 • 10.6.2010

  62

  OPTIKI TEODOLITI

  To su optiko-mehaniki teodoliti vrlo kvalitetne mehanike grae, te vrlo kvalitetnih optikih sistema

  Mehaniki i optiki teodoliti nazivaju se danas i ANALOGNIM TEODOLITIMA

  Elektroniki teodoliti nazivaju se DIGITALNIM TEODOLITIMA

 • 10.6.2010

  63

  ELEKTRONIKI TEODOLITI

  Imaju posebnu grau krugova za digitalno oitanje primjenom elektronikih sustava.

  U ureajima za itanje i registraciju kutova imaju ugraene elektronike komponente.

  Mjerenjem elektronikim teodolitom dobivamo kutne vrijednosti u obliku pogodnom za registraciju i daljnju automatsku obradu podataka.

  Ubrzan postupak registracije podataka jer nema runog upisivanja u zapisnike mjerenja

  Eliminiraju se pogreke opaaa prilikom optikog itanja i upisa mjerenih podataka

 • 10.6.2010

  64

  Elektroniki teodolit

 • 10.6.2010

  65

  POSTAVLJANJE TEODOLITA

  U cilju mjerenja kutova teodolit se postavi iznad geodetske take ili druge odabrane take odreene projektom opaanja, a te take nazivamo STAJALINIM TAKAMA ILI STAJALITIMA INSTRUMENTA.

  Stajaline take su na terenu oznaene trajnim ili privremenim oznakama, ovisno o znaenju take, a svaka stajalina taka ima odgovarajudu oznaku centra

  Za postavljanje teodolita na taku slui stativ, koji se vrsto povee sa teodolitom CENTRALNIM VIJKOM.

  Stativ mora osigurati stabilnu podlogu i pogodnu visinu za opaanje.

 • 10.6.2010

  66

  POSTAVLJANJE TEODOLITA

 • 10.6.2010

  67

  POSTAVLJANJE TEODOLITA

  STATIV sastoji se od tri noge i glave stativa, na gornjem kraju noge su spojene s metalnom glavom tako da se mogu zakretati, iriti, to omoguduje postavljanje ravne ploe glave na pogodnu visinu za teodolit, odnosno za visinu opaaa.

  - Ploa glave ima u sredini kruni otvor kroz koji prolazi centralni ili sredinji vijak za pritezanje teodolita na glavu stativa.

 • 10.6.2010

  68

  HORIZONTIRANJEI CENTRIRANJE TEODOLITA

  To su dvije meusobno povezane operacije i najede je potrebno prethodno izvrenu operaciju ponovno kontrolirati

  HORIZONTIRANJE TEODOLITA je dovoenje glavne osi teodolita u smjer vertikale pomodu podnonih vijaka.

  - GLAVNA OS TEODOLITA naziva se jo i VERTIKALNA OS

  - Horizontiranje je vrlo vana operacija jer svako odstupanje vertikalne osi od njezina ispravnog poloaja uzrokuje pogreke pri mjerenju kutova.

 • 10.6.2010

  69

  CENTRIRANJE TEODOLITA

  CENTRIRANJE TEODOLITA je postupak kojim se vertikalna os postavlja tako da prolazi oznaenim centrom take stajalita instrumenta.

  Za tu se svrhu upotrebljava visak, a za manje ispravke teodolit se moe pomicati po glavi stativa.

  VISAK moe biti: obian, kruti ili optiki

 • 10.6.2010

  70

  VIZIRANJE

  VIZIRANJE se izvodi na vizurne take objekta ili na take koje su oznaene ili signalizirane.

 • 10.6.2010

  71

  OSI TEODOLITA

 • 10.6.2010

  72

  GLAVNI UVJETI TEODOLITA

  Osnovni uvjeti koje teodolit mora zadovoljiti:

  1. Os libele mora biti okomita na vertikalnu os, odnosno vertikalna os mora biti vertikalna u prostoru:

  LL VV VV u prostoru vert.

  2. Horizontalna os mora biti okomita na vertikalnu os:

  HH VV

 • 10.6.2010

  73

  GLAVNI UVJETI TEODOLITA

  3. Kolimaciona os mora biti okomita na horizontalnu os teodolita:

  KK HH

 • 10.6.2010

  74

  ODREIVANJE VISINAMjerenje visinskih razlika

  VISINSKA RAZLIKA vertikalna udaljenost izmeu dvije take odreena kao razlika horizontalnih ravnina postavljenih na tim takama

  U geodetskim se mjerenjima za odreivanje visinskih razlika primjenjuju postupci:

  * GEOMETRIJSKI NIVELMAN* TRIGONOMETRIJSKI NIVELMAN* HIDROSTATSKI NIVELMAN* BAROMETRIJSKI NIVELMAN

  Oderivanje visinskih razlika odnosno visina taaka izvodi se neposredno primjenom geometrijskog nivelmana

  NIVELIR osnovni instrument za mjerenje visinskih razlika u geometrijskom nivelmanu

  Za odreivanje visinskih razlika u graevinarstvu se jo koriste:- letve (ravnjaa i podravnjaa)- hidrostatski nivelman (gumeno crijevo ispunjeno vodom)- barometrijsko mjerenje visina (aneroid)

 • 10.6.2010

  75

  APSOLUTNEI RELATIVNE VISINE

  APSOLUTNE VISINE TAAKA ili nadmorske visine jesu vertikalne udaljenosti taaka od nivo-plohe mora.

  Stabilizirane visinske take REPERI zemaljske nivelmanske mree imaju apsolutne kote (visine).

  Kod nas se apsolutne visine raunaju od nulte nivo-plohe mora, koja lei 3.3520 m ispod normalnog repera na molu Sartorio u Trstu.

  MAREOGRAF ureaj za opaanje razine mora, te se na osnovu dueg opaanja odreuje apsolutna visina normalne take NORMALNOG REPERA.

  RELATIVNE VISINE TAAKA jesu one koje se odnose na stanoviti proizvoljno odabrani nivo ili neki uvjetni horizont. Relativne visine ne omogudavaju da se rezultati radova raznih grupa i na razliitim mjestima meusobno spoje.

 • 10.6.2010

  76

  APSOLUTNEI RELATIVNE VISINE

  NIVO-PLOHA MORA poetna ploha od koje se uzimaju vertikalne udaljenosti, odnosno od koje se odreuju visine taaka.

  To je zamiljena ploha koja bi se dobila kad bi se srednji vodostaj mora (bez obzira na plimu, oseku i valove) protegnuo ispod svih kontinenata.

 • 10.6.2010

  77

  APSOLUTNEI RELATIVNE VISINE

  U projektima se daju kote karakteristinih horizonata u odnosu na stanoviti nulti horizont. U odnosu na taj nulti horizont kote se oznauju sa plus iznad njega, a sa minus ispod njega. Kako se te projektirane kote prenose na graevinu metodom geometrijskog nivelmana na osnovu nivelmanskih repera, potrebno je te uvjetne kote graevine preraunati u apsolutne.

 • 10.6.2010

  78

  GEOMETRIJSKI NIVELMAN

  GEOMETRIJSKI NIVELMAN METODA POMODU KOJE SE VISINSKE RAZLIKE DVIJU TAAKA ODREUJU HORIZONTALNOM VIZUROM

  NIVELIR osnovni instrument za mjerenje visinskih razlika u geometrijskom nivelmanu

  Osnovni sastavni dijelovi:

  - DONJI DIO sastoji se od tronoca s podnonim vijcima;- podnona ploa preko nje pritee se nivelir centralnim vijkom na glavu stativa- podnoni vijci slue za horizontiranje nivelira, a lee na podnonoj ploi

  - GORNJI DIO okrede se oko vertikalne osovine, a sastoji se od kudita, durbina, dozne libele i vijka za fini pomak u horizontalnom smislu.

  DURBIN se zajedno sa ureajima za horizontiranje geodetske vizurne linije, odnosno geodetske vizurne osi, moe okretati oko glavne ili vertikalne osi nivelira

  - UREAJ ZA HORIZONTIRANJE ili KOMPENZATOR ima funkciju automatskog postavljanja geodetske vizurne osi u horizontalnu ravninu.

 • 10.6.2010

  79

  NIVELIR

  Visinske razlike odreujemo oitavanjem mjernih letava koje se postavljaju vertikalno pomodu dozne libele na take kojima mjerimo visinsku razliku

  Nivelir se postavlja na stative, obino u sredinu izmeu taaka ija se visinska razlika odreuje tzv. NIVELIRANJE IZ SREDINE ili rjee na jednu od taaka tzv. NIVELIRANJE S KRAJA.

 • 10.6.2010

  80

  NIVELIR

 • 10.6.2010

  81

  h = lT lRHT = HR + lR lT

 • 10.6.2010

  82

  NIVELIRANJE IZ SREDINE

  NIVELIRANJE IZ SREDINE nivelir je u sredini izmeu mjernih letava

  Visinske razlike raunamo prema formulama:

  h = lT lR

  HT = HR + lR lT

 • 10.6.2010

  83

  NIVELIRI

  Nivelire dijelimo prema tanosti na temelju srednje pogreke visinske razlike po 1 km dvostrukog niveliranja:

  - niveliri najvie tanosti 0,5 mm/km

  - Visoke tanosti 1 mm/km

  - Vie tanosti 3 mm/km

  - Srednje tanosti 8mm/km

  - obini ili jednostavni >8mm/km

 • 10.6.2010

  84

  NIVELIRI

  Podjela nivelira prema namjeni:- PRECIZNI NIVELIRI- INENJERSKI NIVELIRI- GRAEVINSKI NIVELIRI Tanost nivelira ovisi o osjetljivosti libela i

  kompenzatora, povedanju durbina i njihovoj konstrukciji.

  Prema izvedbi ureaja za horizontiranje vizurne linije nivelire dijelimo na:

  - Niveliri s libelama- Niveliri s kompenzatorima

 • 10.6.2010

  85

  NIVELIRI

  MJERNE LETVE osnovni pribor nivelira

 • 10.6.2010

  86

  GLAVNE OSI NIVELIRA

  - LL os cijevne libele

  - VV vertikalna os

  - KK vizurna os (kolimaciona os)

  - L L os dozne libele

 • 10.6.2010

  87

  UVJETI NIVELIRA

  1. LL KK GLAVNI UVJET

  2. LL VV VV u prostoru vertikalna

  3. L L VV

 • 10.6.2010

  88

  HIDROSTATSKI NIVELMAN

  Funkcija instrumenata za hidrostatsko mjerenje visinskih razlika temelji se na zakonu spojenih posuda u kojima mirna povrina tekudine formira razinsku plohu, a koja se za manje razmake taaka moe aproksimirati horizontalnom ravninom.

  HIDROSTATKE VAGE instrumenti izraeni na principu hidrostatike

 • 10.6.2010

  89

  TRIGONOMETRIJSKI NIVELMAN

  TRIGONOMETRIJSKO MJERENJE VISINSKIH RAZLIKA - odreivanje visinskih razlika na osnovu mjerenja vertikalnih kutova ili zenitnih daljina i raunanja primjenom trigonometrijskih formula

  Instrument koji koristimo za mjerenje visinskih razlika kod trigonometrijskog nivelmana je TEODOLIT

 • 10.6.2010

  90

  TRIGONOMETRIJSKI NIVELMAN

 • 10.6.2010

  91

  TRIGONOMETRIJSKI NIVELMAN

  - izmereno:

  vertikalni kut

  horizontalna duljina d ili kosa duljina d

  h= d tg = d ctg z

  h= d sin = d cos z

  H = h + i si visina instrumenta

  l visina signala

 • 10.6.2010

  92

  TRIGONOMETRIJSKI NIVELMAN

  Primjenjuje se:- pri odreivanju visinskih razlika i nadmorskih visina u brdovitim

  predjelima, posebno kod tee pristupanih taaka. U tu svrhu se razvijaju visinske mree trigonometrijskog nivelmana koje obuhvadaju trigonometrijske take poznate po koordinatama;

  - za odreivanje visinskih razlika poligonskih taaka;- pri prijelazu vodenih tokova i povrina;- pri razliitim mjerenjima u inenjerskoj geodeziji;- pri odreivanju slijeganja objekata i terena, gdje je nepraktina ili

  neprimjenjiva metoda geometrijskog nivelmana;- za odreivanje visine objekta;- u tahimetriji za odreivanje visina detaljnih taaka.

 • 10.6.2010

  93

  BAROMETRIJSKI NIVELMAN

  BAROMETRIJSKO MJERENJE VISINSKIH RAZLIKA zasnovano je na mjerenju tlaka zraka u pojedinim takama uz uvoenje razliitih korekcija

  BAROMETRI instrumenti za mjerenje visinskih razlika

  - Manje tano od geometrijskog i trigonometrijskog mjerenja, ali ne trai dogledanje taaka.

 • 10.6.2010

  94

  TAHIMETRI

  TAHIMETRI instrumenti kojima se neposredno mjere horizontalni, vertikalni kutovi i duine u svrhu odreivanja novih detaljnih taaka u poloajnom (poloaj u ravnini projekcije) i visinskom smislu (nadmorska visina).

  Razlikujemo dvije osnovne vrste tahimetara:

  - OPTIKI TAHIMETRI

  - ELEKTRONIKI TAHIMETRI

 • 10.6.2010

  95

  KOORDINATNI SISTEMIKOORDINATE

  KOORDINATE (od latinske rijei co-zajedno i ordinatus-ureeni, definirani) su brojevi ijim se zadavanjem definira poloaj take na pravcu, u ravnini, na plohi ili u prostoru.

  Prve koje su ule u sistemsku upotrebu bile su ASTRONOMSKE I GEOGRAFSKE KOORDINATE irina i duljina, koje odreuju poloaj take na nebeskoj sferi ili na plohi Zemljine kugle.

 • 10.6.2010

  96

  KOORDINATNI SISTEMI U RAVNINI

  PRAVOKUTNE KOORDINATE pravokutni sistem u ravnini je pravolinijski sistem kooradinata.

  Meusobno okomiti pravci koji prolaze ishoditem nazivaju se koordinatnim osima koordinatnog sistema.

  Prva os naziva se apscisnom osi (ili osi x), a druga ordinatnom osi (ili osi y)

  Proizvoljna taka M odreena je koordinatama x i y, odnosno udaljenostima od koordinatnih osi. Broj x naziva se apscisom, broj y ordinatom take M, a pie se M(x,y)

 • 10.6.2010

  97

  PRAVOKUTNI KOORDINATNI SISTEM

 • 10.6.2010

  98

  POLARNE KOORDINATE

  Poloaj take moe se opisati i s pomodu polarnih koordinata i : Koordinata - je kut izmeu pozitivnog smjera osi x i radijus

  vektora do proizvoljne take M. Koordinata - je udaljenost proizvoljne take M od ishodita

  koordinatnog sistema O. Polarne koordinate povezane su sa pravokutnim koordinatama x i y

  formulama:x= cos , y = sin

  gdje je 0 < , 0 < 2

  POLARNI POLUMJER udaljenost take M od polaPOLARNI KUT kut izmeu pozitivnog smjera osi x i radijus vektora

 • 10.6.2010

  99

  POLARNIKOORDINATNI SISTEM

 • 10.6.2010

  100

  KOORDINATNI SISTEMINA KUGLI

  esto se za model Zemljine plohe uzima sfera ili kugla. Jednadba sfere sa sreditem u ishoditu pravokutnoga Kartezijevog sistema Oxyz i polumjerom R glasi:

  x2 + y2 + z2 = R2

  Takva sfera se zove ZEMLJINA SFERA. SJEVERNI POL taka koja ima koordinate (0,0,R) JUNI POL taka koja ima kooradinate (0,0,-R) EKVATOR krunica na sferi koja je jednako udaljena od

  polova i dijeli sferu na dvije polusfere-polutke. OS ZEMLJINE SFERE pravac koji prolazi polovima EKVATORSKA RAVNINA ravnina u kojoj se nalazi ekvator

 • 10.6.2010

  101

  GEOGRAFSKA IRINA kut koji zatvara normala (ujedno i radijus-vektor) neke take M na Zemljinoj sferi s ekvatorskom ravninom

  PARALELA krunica koju ine sve take na Zemljinoj sferi koje imaju istu geografsku irinu

  MERIDIJANI polukrunice na Zemljinoj sferi koje spajaju sjeverni i juni pol

  POETNI ILI NULTI MERIDIJAN (Greenwich) to je meridijan koji lei u ravnini y=0

  GEOGRAFSKA DULJINA je kut izmeu meridijana koji prolazi takom M i poetnog meridijana

  Sve take koje lee na istom meridijanu imaju istu geografsku duljinu

  KOORDINATNI SISTEMINA KUGLI

 • 10.6.2010

  102

 • 10.6.2010

  103

  KOORDINATNI SISTEMINA ELIPSOIDU

  ROTACIJSKI ELIPSOID veoma est model Zemljine ploheJednadba rotacijskog elipsoida:

  x2/a2 + y2/a2 + z2/b2 = 1EKVATOR krunica na elipsoidu koja je jednako udaljena od polovaOS ROTACIJSKOG ELIPSOIDA pravac koji prolazi polovimaEKVATORSKA RAVNINA ravnina u kojoj se nalazi ekvatorGEOGRAFSKA IRINA kut koji zatvara normala (ali ne i radijus-vektor) proizvoljne

  take M na elipsoidu s ekvatorskom ravninomSve take na rotacijskom elipsoidu koje imaju istu geografsku irinu lee na krunici

  koja se naziva PARALELA.MERIDIJANI poluelipse na elipsoidu koje spajaju sjeverni i juni polPOETNI ILI NULTI MERIDIJAN (Greenwich) to je meridijan koji lei u ravnini y=0GEOGRAFSKA DULJINA to je kut koji lei izmeu meridijana koji prolazi takom M i

  poetnog meridijana.Sve take koje lee na istom meridijanu imaju istu geografsku duljinu.

 • 10.6.2010

  104

 • 10.6.2010

  105

  ZEMLJINI ELIPSOIDI

  Pri rjeavanju razliitih zadataka u geodeziji, navigaciji i kartografiji smatramo da je oblik Zemlje ROTACIJSKI ELIPSOID

  ZEMLJIN ELIPSOID nastaje rotacijom elipse oko svoje krade osi za koju pretpostavljamo da se podudara sa s osi Zemlje.

  Pri razmatranju osobina rotacijskog elipsoida dovoljno je poznavati elemente meridijanske elipse ijom rotacijom nastaje Zemljin elipsoid.

  VELIKA POLUOS - meridijanske elipse oznaavamo sa aMALA POLUOS meridijanske elipse oznaavamo sa b

  Dimenzije elipsoida esto se zadaju pomodu velike poluosi a i spljotenosti f koja se definira kao:

  f=(a-b)/a

 • 10.6.2010

  106

  ZEMLJINI ELIPSOIDIBESSELOV ELIPSOID

  BESSELOV ELIPSOID

  Friedrich Wilhelm Bessel (1748-1846) njemaki astronom, matematiar i geodet. Njegove dimenzije Zemljina elipsoida iz 1841. godine prihvadene su u mnogim zemljama i kod nas za slubena geodetska i kartografska raunanja.

  a = 6 377 397,15500 m

  b = 6 356 078,96325 m

 • 10.6.2010

  107

  ZEMLJINI ELIPSOIDIOPDI ZEMLJIN ELIPSOID

  OPDI ZEMLJIN ELIPSOID matematiki model Zemlje, i elipsoid kojim se najbolje prikazuje Zemlja kao planet.

  Takav je elipsoid u prostoru APSOLUTNO ORIJENTIRAN:- njegova ravnina ekvatora se podudara s ravninom ekvatora Zemlje,- mala os se podudara sa srednjim poloajem rotacijske osi Zemlje,- REFERENTNI ELIPSOID elipsoid na koji se svode geodetska

  mjerenja- Bududi da elipsoid daje idealizirani prikaz Zemljine plohe za

  prostorno definiranje taaka u odnosu na elipsoid esto se koriste geodetske koordinate:

  GEODETSKA IRINA , GEODETSKA DULJINA i VISINA h iznad ili ispod plohe elipsoida

 • 10.6.2010

  108

  ZEMLJINI ELIPSOIDISVJETSKI GEODETSKI SISTEM WGS84

  World Geodetic System 1984 (WGS84) koristi se kao referentni koordinatni sistem, a razvijen je u SAD kao zamjena za WGS72.

  - Ishodite ovog koordinatnog sistema je u sreditu mase Zemlje,

  - z os - usmjerena je prema srednjem poloaju sjevernog pola; Conventional Terrestrial Pole (CTP) za gibanje pola,

  - x os lei u ravnini ekvatora i prolazi srednjim Grinikim meridijanom,

  - y os- okomita je na osi x i z i usmjerena je na istok tj. upotpunjuje na desno orijentirani ortogonalni sistem vrsto vezan sa Zemljom,

 • 10.6.2010

  109

 • 10.6.2010

  110

  GEODETSKE PROJEKCIJE

  Jednoznana odreenost poloaja, oblika i veliine pojedinog prostornog objekta u ravnini i uzajamnih odnosa svih objekata osigurava se nainom preslikavanja ili KARTOGRAFSKOM PROJEKCIJOM.

  Zakrivljenu povrinu zemlje (aproksimiranu elipsoidom ili kuglom) nije mogude preslikati u ravninu bez deformacija pa je karta na poznati odreeni nain deformiran prikaz.

  GEODETSKE PROJEKCIJE projekcija za potrebe dravne izmjere koja de posluiti za preraunavanje koordinata trigonometrijskih taaka u ravninu.

  U toj de projekciji biti odreene definitivne pravokutne koordinate trigonometrijskih taaka u ravnini.

  Geodetska projekcija de posluiti kao matematika osnova za sva raunanja u ravnini i za izradu karata i planova krupnijih mjerila.

 • 10.6.2010

  111

  GAUSS-KRGEROVAPROJEKCIJA

  Koristi se u mnogim zemljama za potrebe dravne izmjere.Gauss-Krgerova projekcija je konformna, poprena,

  cilindrina projekcija elipsoida u ravninu.Gauss-Krgerova projekcija odreena je slijededim uvjetima:1. Projekcija je konformna2. Srednji meridijan preslikava se u pravoj veliini ili je

  mjerilo uzdu njega konstantno3. Os x pravokutnog koordinatnog sistema poklapa se sa

  slikom srednjeg meridijana podruja koje se preslikava. Ishodite se moe postaviti u bilo kojoj taki, a obino se uzima u presjecitu slike srednjeg meridijana i ekvatora.

 • 10.6.2010

  112

  SISTEM GAUSS-KRGEROVE PROJEKCIJE

  - Primjenom reduciranih koordinata irina podruja preslikavanja iznosi 127 km istono i zapadno od srednjeg meridijana, to u stupanjskoj mjeri iznosi 1.5 ili itava irina jednog sistema 3 .

  - Kako projekcija ekvatora predstavlja os y, to se apscise x raunaju od ekvatora

  - Da bismo izbjegli negativne ordinate svim se ordinatama dodaje 500 000 metara, odnosno os y ima koordinatu y=500 000 metara.

  - Broj koordinatnog sistema u kojem se dotina taka nalazi stavlja se ispred iznosa ordinate.

  Tako npr. taka sa koordinatama

  y = 5 550 635.17

  x= 5 050 127.18

  nalazi se u 5. koordinatnom sistemu i to 50 635.17 istono od srednjeg meridijana.

 • 10.6.2010

  113

 • 10.6.2010

  114

  UTM PROJEKCIJA

  Univerzalna transverzalna Merkatorova projekcija (UTM) vrlo je slina Gauss-Krgerovoj projekciji.

  - UTM sistem je na prostoru Europe oslonjen na Hayfordov meunarodni elipsoid,

  - meridijanske zone su iroke 6 ,

  - Umjesto sredinjeg meridijana bez pogreke se preslikavaju dva paralelna presjeka udaljena 180 km od sredinjeg meridijana

  - UTM sistem ima univerzalnu primjenu irom svijeta: standardno ga primjenjuje NATO, a upotrebom GPS-prijamnika s mogudnodu transformacije koordinata svakom je korisniku mogud lagan prijelaz na ravninske koordinate

 • 10.6.2010

  115

  GEODETSKE MREE

  OSNOVNE GEODETSKE MREE - su temelj za izvoenje svih ostalih geodetskih radova, bilo za praktine ili znanstvene namjene.

  OSNOVNIM GEODETSKIM RADOVIMA prikupljaju se temeljni podaci o poloaju i visini taaka geodetskih mrea kako bi bilo dovoljno taaka oznaenih stabilnim i trajnim oznakama s kojih de se obavljati detaljno snimanje terena.

  MREA STALNIH GEODETSKIH TAAKA koju ine osnovne i dopunske mree je skup taaka postavljenih na povrini Zemlje meusobno povezanih odreenim pravilima.

 • 10.6.2010

  116

  GEODETSKE MREE

  PODJELA GEODETSKIH MREA S OBZIROM NA NJIHOVU NAMJENU:

  - POLOAJNE MREE

  - VISINSKE MREE

  - GRAVIMETRIJSKE MREE

  PODJELA GEODETSKIH MREA S OBZIROM NA OBLIK:

  - TRIGONOMETRIJSKE MREE

  - POLIGONSKE MREE

  - LINIJSKE MREE

  - NIVELMANSKE MREE

 • 10.6.2010

  117

  DRAVNA MREAGEODETSKIH TAAKA

  DRAVNA GEODETSKA MREA je mrea geodetskih taaka iste vrste u jedinstvenom koordinatnom sistemu koje su ravnomjerno rasporeene po teritoriju itave drave.

  Na planovima i kartama prikazuje se horizontalni i visinski prikaz terena (objekti i reljef), tako da se dravna mrea stalnih geodetskih taaka dijeli na:

  - POLOAJNU TEMELJNU GEODETSKU MREU (y,x,H)

  - VISINSKU TEMELJNU GEODETSKU MREU (H)

 • 10.6.2010

  118

  DRAVNA MREAGEODETSKIH TAAKA

  Mree stalnih geodetskih taaka za horizontalni prikaz terena:

  OSNOVNE:- astronomsko-geodetska i trigonometrijska mrea I reda- trigonometrijska mrea II, III, i IV reda- mree vlakova precizne poligonometrije odreene

  istom tanodu kao i pojedini redovi trigonometrijskih mrea

  DOPUNSKE:- mrea orijentacijskih taaka- mrea poligonskih taaka

 • 10.6.2010

  119

  DRAVNA MREAGEODETSKIH TAAKA

  Osnovne mree stalnih geodetskih taaka za visinski prikaz terena:

  - Mrea nivelmana visoke tanosti

  - Mrea preciznog nivelmana

  - Mrea tehnikog nivelmana povedane tanosti

  - Mrea tehnikog nivelmana

  - Mrea gradskog nivelmana

  Za visinski prikaz terena slue takoer podaci mree trigonometrijskog nivelmana.

 • 10.6.2010

  120

  POLOAJNA TEMELJNAGEODETSKA MREA

  Poloajnu temeljnu geodetsku mreu nazivamo jo i TRIGONOMETRIJSKOM MREOM, a ona je skup meusobno umreenih i stabiliziranih taaka na Zemljinoj povrini s odreenim horizontalnim i visinskim poloajem u jedinstvenom koordinatnom sistemu.

  Slui kao oslonac za izmjeru zemljita i izradu topografsko-katastarskih planova i karata razliitih mjerila, te kao koordinatni sistem za inenjerske radove na terenu kao i za razliite znanstvene potrebe.

  Trigonometrijske se mree uspostavljaju terestrikim i satelitskim metodama odnosno pomodu klasine i satelitske triangulacije, trilateracije i poligonometrije.

  Danas je globalni sistem za odreivanje poloaja GPS postao dominantan jer i na kratkim udaljenostima daje tanost jednaku tanosti sadanjih klasinih terestrikih metoda.

 • 10.6.2010

  121

  POLOAJNA TEMELJNAGEODETSKA MREA

  TRIGONOMETRIJSKU MREU dijelimo prema udaljenosti izmeu taaka:

  - Trigonometrijska mrea I. reda, vie od 20 km

  - Osnovna trigonometrijska mrea II. reda, 15-25 km

  - Popunjavajuda trigonometzrijska mrea II. reda, 9-18 km

  - Osnovna trigonometrijska mrea III. reda, 5-13 km

  - Popunjavajuda trigonometrijska mrea III. reda, 3-7 km

  - Trigonometrijska mrea IV. reda, 1-4 km

  - Poligonska mrea, 100-200 m

 • 10.6.2010

  122

 • 10.6.2010

  123

  VISINSKA TEMELJNAGEODETSKA MREA

  Oreivanje visinske temeljne geodetske mree zasniva se na NIVELMANU.

  NIVELMAN je postupak kojim se odreuju visine taaka na Zemlji s obzirom na plohu mora (nulta ploha, referentna ploha, nivo-ploha mora)

  - Pomodu nivelmana izrauje se visinska osnova za podruje drave. Na tu se osnovu vezuju sve ostale visinske izmjere i prikazuju visinski odnosi na kartama razliitih mjerila.

  - Nivelman je podloga za projektiranje i gradnju naselja i svih graevina, pomodu njega se odreuju slijeganja zemljita i graevina, a slui i pri znanstvenim istraivanjima.

 • 10.6.2010

  124

  VISINSKA TEMELJNAGEODETSKA MREA

 • 10.6.2010

  125

  VISINSKA TEMELJNAGEODETSKA MREA

  NIVO-PLOHA MORA zamiljena je ploha srednje razine mora produene ispod kontinenata, a u geodeziji je jo nazivamo nivo-ploha geoida.

  SREDNJA RAZINA MORA je nivo ploha koja se odreuje na temelju viegodinjih mjerenja razine mora. To je nulta razina od koje se odreuju apsolutne visine.

  APSOLUTNA VISINA H neke take na Zemljinoj povrini vertikalna je udaljenost te take od srednje razine mora.

  RELATIVNA VISINA h neke take vertikalna je udaljenost njezina horizonta od horizonta polazne take. To je visinska razlika izmeu dvije take na Zemljinoj povrini.

 • 10.6.2010

  126

  PODJELA NIVELMANSKIH MREA

  Prema svrsi nivelman moe biti:- GENERALNI- DETALJNIPrema metodama mjerenja:- Geometrijski- trigonometrijski- barometrijski- hidrostatiki nivelmanPrema tanosti koju treba postidi, generalni nivelman moe biti:- Nivelman visoke tanosti- Prcizni nivelman I. Reda- Precizni nivelman II. Reda- Tehniki nivelman povedane tanosti- Tehniki nivelman

 • 10.6.2010

  127

  PODJELA NIVELMANSKIH MREA

  Detaljnim nivelmanom odreuju se visine karakteristinih taaka na Zemljinoj povrini i odreeni profili, pa se razlikuju:

  - POVRINSKI NIVELMAN

  - NIVELMAN PROFILA

  Detaljni nivelman prikljuuje se na take generalnog nivelmana

 • 10.6.2010

  128

  GEODETSKA IZMJERA ZEMLJITA

  GEODETSKA IZMJERA ZEMLJITA podrazumijevamo postupke snimanja, obrade i sistematiziranja mjernih i opisnih podataka odreenog sadraja o zemljitu i objektima na njemu radi izrade planova i karata.

  Tako izraeni planovi i karte slue za potrebe prostornog ureenja i koritenja zemljita, voenje evidencija o zemljitu u katastru i zemljinoj knjizi, za osnivanje i voenje drugih evidencija o prostoru, za projektiranje hidrotehnikih objekata, prometnica i drugih komunalnih objekata, za geoloke, geofizike i druge znanstvenoistraivake radove, te za druge agrarne i tehnike potrebe.

  Geodetska izmjera zemljita je radi ouvanja jedinstvenosti i kontinuiteta podataka izmjere definirana zakonskim propisima i pravilnicima.

 • 10.6.2010

  129

  METODE GEODETSKE IZMJERE

  Mjerni podaci za prikaz terena pri izmjeri zemljita i objekata na njemu odreuju se metodama:

  - ORTOGONALNA METODA- POLARNA METODA- FOTOGRAMETRIJSKA METODA Izbor metode detaljnog snimanja terena i odreivanje

  mjerila plana ili karte ovisi o gustodi detalja i tanosti kojom se ele prikazati detalji na planu ili karti, odnosno o namjeni.

  Detaljem ili kartografskim elementima plana opdenito se nazivaju svi objekti, vodotoci, komunikacije, mee vlasnitva i kultura, ukratko sve ono to se na terenu snima i to na planu treba da bude kartirano.

 • 10.6.2010

  130

  ORTOGONALNA METODASNIMANJA DETALJA

  Mjere se izravno koordinate pojedinih detaljnih taaka bilo u kojem relativnom pravokutnom koordinatnom sistemu, u kojem je poetna taka mjerenja A ishodite koordinatnog sistema, a pravac AB os y.

  Koristi se u izgraenim horizontalnim terenima (gradovi i naselja u ravnici)

  Danas se malo koristi jer su je potisnuli elektroniki tahimetri pa i GPS-tehnologija.

 • 10.6.2010

  131

  ORTOGONALNA METODA SNIMANJA DETALJA

 • 10.6.2010

  132

  POLARNA METODASNIMANJA DETALJA

  Ovom se metodom odreuju relativne polarne koordinate pojedinih detaljnih taaka.

 • 10.6.2010

  133

  POLARNA METODASNIMANJA DETALJA

  n - kut mjeren od smjera na poznatu taku B do smjera na detaljnu taku N

  dn - horizontalna udaljenost do detaljne take N

  hn visinska razlika izmeu poznate take i detaljne take N

  Polarna metoda se najede koristi za snimanje manjih naseljenih mjesta, za snimanje breuljkastih, brdovitih, planinskih terena te za dopunski premjer.

  Metode polarnog snimanja detalja su:

  tahimetrija, precizna tahimetrija i nivelotahimetrija

 • 10.6.2010

  134

  POLARNA METODASNIMANJA DETALJA

  POSTUPAK MJERENJA:Instrument se postavi iznad poznate geodetske take (npr.

  Poligonske); izmjeri se visina instrumenta; instrument se orijentira na dvije poznate geodetske take (najmanje na jednu), oitaju se horizontalni i vertikalni kutovi, te duljine; zatim se redom oitaju svi elementi na detaljnim takama (horizontalni i vertikalni kutovi, visinske razlike i duljine)

  Suvremenim elektronikim tahimetrima i priborom svi se podaci automatski registriraju, ime je olakana daljnja automatska obrada podataka i izrada karata i planova.

 • 10.6.2010

  135

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  FOTOGRAMETRIJA je metoda mjerenja pomodu koje se iz fotografskih snimaka izvodi oblik, veliina i poloaj snimljenog predmeta.

  FOTOGRAMETRIJSKA IZMJERA je metoda izmjere u kojoj se u osnovi upotrebljavaju snimci, bilo snimljeni iz zraka, bilo sa Zemlje, a snimak je slika stvorena djelovanjem svijetla na fotoosjetljivi sloj.

  S obzirom na nain izmjere snimka fotogrametrija se dijeli na:

  - ANALOGNU FOTOGRAMETRIJU- ANALITIKU FOTOGRAMETRIJU- DIGITALNU FOTOGRAMETRIJU

 • 10.6.2010

  136

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  ANALOGNA FOTOGRAMETRIJA - koristi se informacijama sadranim na fotografijama, a izmjera se provodi optiko-mehanikim ureajima

  ANALITIKA FOTOGRAMETRIJA koristi se informacijama sadranim na fotografijama, a cijelokupna izmjera je podrana raunalom.

  DIGITALNA FOTOGRAMETRIJA koristi se informacijama sadranim na digitalnoj slici uz izmjeru podranu raunalom.

 • 10.6.2010

  137

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  IZMJERA POJEDINANIH SNIMAKA jednim se snimkom moe rekonstruirati snimljeni objekat ako je on ravan ili priblino ravan (npr. priblino horizontalno zemljite), redresiranjem snimka pomodu redresera

  - REDRESIRANJE SNIMKA prevoenje snimka u perspektivu strogo vertikalnog snimka

  - REDRESER instrument koji slui za redresiranje snimka,

  - FOTOPLAN - plan u fotografskom obliku koji se dobije na redreseru

 • 10.6.2010

  138

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  IZMJERA PAROVA SNIMAKA - pri rekonstrukciji prostornog trodimenzionalnog predmeta, npr. brdovitog zemljita otpada okolnost da se sve take rekonstruiranog predmeta nalaze u jednoj ravnini. Da bi umjesto presjene ravnine doli do drugog geometrijskog mjesta taaka na kojem se nalazi neka mjerna taka, mora se takav teren ili objekt snimiti sa dva snimalita. Takvo se snimanje naziva STEREOSKOPSKIM SNIMANJEM.

  STEREOFOTOGRAMETRIJA prostorno fotogrametrijsko odreivanje snimljenog podruja

  STEREOPAR par snimaka eksponiranih iz razliitih poloaja na kojim je na vedem ili manjem dijelu obuhvadeno isto podruje

  BAZA SNIMANJA b razmak snimalitaSTEREOPOLJE zajedniki pojas za jedan i drugi snimak

 • 10.6.2010

  139

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  S obzirom na to da li se teren ili objekt snima sa zemlje ili iz zraka razlikujemo: TERESTRIU FOTOGRAMETRIJU I AEROFOTOGRAMETRIJU

  TERESTRIKA FOTOGRAMETRIJA primjenjuje se za manja podruja izmjere, kao to su kanjoni rijeka, strme padine, kamenolomi, klizita, nasipi...

  Instrument kojim se izvode terestrika fotogrametrijska snimanja naziva se FOTO-TEODOLIT, a sastoji se od fotografske kamere i teodolita.

  Ako su dvije mjeren kamere u svrhu meusobne orijentacije vrsto povezane, takvu kombinaciju zovemo STEREOKAMEROM.

  Snimanja se izvode u parovima s poznatom bazom koja se odreuje geodetskim mjerenjima neposredno nakon snimanja.

  Obrada snimaka, odnosno mjerenja slikovnih koordinata izvodi se instrumentima koje nazivamo STEREOKOMPARATORI ILI UNIVERZALNI STEREOINSTRUMENTI

 • 10.6.2010

  140

  FOTOGRAMETRIJSKA METODA

  AEROFOTOGRAMETRIJA primjenjuje se za veda podruja izmjere

  AEROFOTOGRAMETRIJSKA METODA IZMJERE sastoji se od:

  - Izrada plana leta aviona- Fotosignaliziranje- Snimanje iz zraka- Odreivanje orijentacijskih taaka- Deifriranje- Kartiranje (restitucija)- Izrada izdavakih originala (za umnoavanje)

 • 10.6.2010

  141

  GEODETSKI RADOVI U FAZI PROJEKTIRANJA I GRAENJA

  Geodetski radovi koji se izvode u toku izrade projektne dokumentacije, gradnje te koritenja objekata mogu se podijeliti na:

  - geodetske radove za izradu ili dopunu ved postojedih podloga pri izradi idejnog ili glavnog projekta;

  - postavljanje ili dopunu postojede geodetske mree na podruju bududeg gradilita, potrebne za realizaciju projekta;

  - odreivanje potrebne tanosti za prenoenje objekta na teren i izradu projekta obiljeavanja (iskolenja) objekta;

  - obiljeavanje (iskolenje) svih taaka projektiranog objekta na terenu prije poetka gradnje i u toku gradnje;

  - opaanje pomaka i deformacija nastalih u toku gradnje i kasnije u toku koritenja objekta.

 • 10.6.2010

  142

  PRINCIP ISKOLENJA U GRAEVINARSTVU

  ISKOLENJE PRIJENOS PROJEKTIRANIH GRAEVINA NA TEREN

  Iskolenje se izvodi u horizontalnom i vertikalnom smislu te zbog toga postoje dvije vrste geodetskih radova pri prijenosu projekta na teren:

  - HORIZONTALNO ISKOLENJE

  - VERTIKALNO ISKOLENJE

  Da bi se pristupilo iskolenju objekta odnosno njegovom obiljeavanju na terenu, potrebno je odrediti ELEMENTE ISKOLENJA pomodu kojih de se obaviti obiljeavanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini tog objekta.

 • 10.6.2010

  143

  ELEMENTI ISKOLENJA odreuju se na tri naina:

  - GRAFIKI iz podataka s plana na kojem je projektiran objekt

  - GRAFIKO-ANALITIKI sastoji se od oitavanja stanovitih polaznih elemenata na planu, na osnovu kojih se ostali potrebni elementi iskolenja analitiki raunaju na temelju podataka koje daje projekt.

  - ANALITIKI proraunavaju se elementi iskolenja na osnovu numerikih podataka geodetske osnove, te numerikih podataka datih na projektu

  PRINCIP ISKOLENJAU GRAEVINARSTVU

 • 10.6.2010

  144

  PRINCIP ISKOLENJA U GRAEVINARSTVU

  Da bi projekt iskolenja objekta bio tehniki potpun treba sadravati:

  - nain iskolenja svake pojedine take

  - raspored faza mjerenja i odreivanja osnovnih i dopunskih elemenata u toku gradnje

  - podatke u vezi s geodetskom osnovom s koje de se obaviti iskolenje objekta

  - podatke o samoj geodetskoj osnovi

 • 10.6.2010

  145

  PRINCIP ISKOLENJA U GRAEVINARSTVU

  Ovisno o zadanim elementima iskolenja kao i poloaju postojede geodetske osnove prema projektiranom objektu postoje metode iskolenja:

  - KOORDINATNA METODA:

  ORTOGONALNA I POLARNA

  - METODA PRESJEKA:

  PRESJEK NAPRIJED, PRESJEK NATRAG, LUNI PRESJEK, DIREKTNIM PRESJEKOM ISKOLENIH PRAVACA I KOMBINACIJOM METODA

 • 10.6.2010

  146

  PRINCIP ISKOLENJA U GRAEVINARSTVU

  Projektirana graevina na teren se prenosi u dvije etape:- Najprije se iskolavaju glavne osi graevine i to najede

  polazedi od taaka postojede geodetske osnove. Preporuljivo je da to bude ista osnova koja je posluila za izmjeru terena pri izradi geodetske podloge za projektiranje objekta.

  - U drugoj etapi detaljnim iskolenjem obiljeavaju se sve karakteristine take koje odreuju projektiranu graevinu. Detaljne take se redovito iskolavaju od ved obiljeenih glavnih osi graevine.Za drugu etapu iskolenja trai se veda tanost jer je umjesto apsolutnog smjetaja vanije sauvati oblik i dimenzije projektirane graevine.

 • 10.6.2010

  147

  OSNOVNIELEMENTI ISKOLENJA

  Metode iskolenja take svode se na prijenos osnovnih elemenata:

  - HORIZONTALNOG UGLA

  - DUINE

  - VISINE

 • 10.6.2010

  148

  ISKOLENJE HORIZONTALNOG UGLA

  Razlikuje se od mjerenja horizontalnog ugla jer se od dvije poznate take A i B prema zadanom uglu treba obiljeiti smjer drugog kraka (taka C)

 • 10.6.2010

  149

  ISKOLENJE DUINE

  Postupak iskolenja duine se razlikuje od postupka mjerenja duine jer je potrebno odmjeriti zadanu horizontalnu udaljenost u oznaenom smjeru, od jedne obiljeene take da bi se obiljeio drugi kraj duine.

  Iskolenje se moe izvriti: VRPCOM ILI TOTALNOM MJERNOM STANICOM

 • 10.6.2010

  150

  VERTIKALNO ISKOLENJEPRIJENOS VISINE

  Vertikalno iskolenje projektirane graevine izvodi se nakon horizontalnog iskolenja.

  Visina take zadane projektom moe se prenositi: geometrijskim, trigonometrijskim ili hidrostatskim nivelmanom.

  Pri prijenosu visine poznate su: kota HR repera s kojeg se prenosi visina i kota HP na koju treba postaviti projektiranu taku.

  Dakle treba prenijeti visinsku razliku: h= HP HR Niveliranjem izmeu repera i privremeno stabilizirane

  take izmjerit de se visinska razlika h te prema tome razlika h=h-h pokazuje u kojem smjeru i za koliko je potrebno pomaknuti po vertikali privremeno stabiliziranu taku.

 • 10.6.2010

  151

  VERTIKALNO ISKOLENJEPRIJENOS VISINE

 • 10.6.2010

  152

  VERTIKALNO ISKOLENJEPRIJENOS VISINE

  Visinski poloaj projektirane take moe se iskoliti i pomodu horizonta instrumenta:

  kota vizurne ravnine instrumenta:Hv = HR + aDa bi se odredila projektirana kota HP oitanje na

  letvi postavljenoj na projektiranu taku treba biti: l = HV HP

  letva se podie ili sputa dok se ne postigne traeno oitanje. Dno letve odgovara projektiranoj visini HP

 • 10.6.2010

  153

  POSTUPCI ISKOLENJAU GRAEVINARSTVU

  Poloaj take na terenu prikazuje se kooradinatama y, x (poloaj) i H (visina)

  Te se informacije odreuju za svaku taku projekta u izgradnji, a posao geodetskog strunjaka je da odredi poloaj svake take na terenu kako bi se moglo zapoeti sa izgradnjom.

  Geodetske oznake za obiljeavanje iskolenja u graevinarstvu:

  - betonski i plastini stupidi ili drveni kolidi;

  - nanosne skele za iskolenje uglova ili visinu objekta;

  - kolidi i stupidi za osiguranje;

  - osnovne osi koje se postavljaju uz objekt radi iskolenja i kontrole gradnje;

 • 10.6.2010

  154

  POSTUPCI ISKOLENJAU GRAEVINARSTVU

  - nagibne ablone za oznaavanje ruba i nagiba iskopa, odnosno nasipa;

  - kontrolne take visinske i poloajne (reperi) na podovima katova viekatnih objekata;

  - osnovne linije za kontrolu gradnje prometnica

 • 10.6.2010

  155

  NANOSNA SKELAZA ISKOLENJE

  Iskolenje i kontrola gradnje jednostavnih konstrukcija moe se izvesti postavljanjem nanosnih skela na uglovima objekta, uzdu kanala ili iznad prokopa za postavljanje cijevi u ovisnosti od vrste posla.

  Nanosne skele su vrsti okviri izmeu kojih se moe razvudi zidarska vrpca za poravnanje s temeljima, zidanje ciglom i postavljanje cijevi.

  Glavna im je svrha omoguditi radnicima mjerenje od neke osnove bez potrebe za stalnim geodetskim mjerenjima.

 • 10.6.2010

  156

  NANOSNA SKELAZA ISKOLENJE

 • 10.6.2010

  157

  GEODETSKI RADOVIU POJEDINIM GRANAMA GRAEVINARSTVA

  PROMETNI OBJEKTI ceste, eljeznike pruge, mostovi, tuneli, dalekovodi, kao i HIDROTEHNIKI OBJEKTI kanali, hidrocentrale, vodovodi i kanalizacije grade se na zemlji i znaajno mijenjaju izgled reljefa odnosno terena.Stoga su nuni geodetski radovi, pa pri projektiranju i izgradnji tih objekata vanu ulogu ima geodetska struka.Bududi da se u tim radovima graevinski strunjaka ponekad pojavljuje kao izvoa, projektant, investitor ili nadzorni organ, potrebno je znati koja se vrsta geodetskih radova, u kojoj fazi i u kojem opsegu treba izvesti kako bi se to bolje i ekonominije realizirao odgovarajudi graevinski projekt.

  Graevinarstvo je samo jedna od tehnikih disciplina, podijeljena je na vie grana pa se u svakoj od njih pojavljuje odgovarajuda vrsta potrebnih geodetskih radova.

 • 10.6.2010

  158

  GEODETSKI RADOVIU POJEDINIM GRANAMA GRAEVINARSTVA

  Geodetski radovi u graevinarstvu mogli bi se podijeliti na:- geodetski radovi pri projektiranju i gradnji saobradajnica;- geodetski radovi pri projektiranju i gradnji tunela;- geodetski radovi pri projektiranju i gradnji mostova;- geodetski radovi u hidrotehnici: pri projektiranju i gradnji brana na hidrocentralama, pri regulaciji rijeka, pri melioraciji zemljita, kod vodovoda i kanalizacija;- geodetski radovi pri projektiranju i gradnji dalekovoda;- geodetski radovi pri projektiranju i gradnji zgrada.

 • 10.6.2010

  159

  SAOBRADAJNICE

  PROJEKTIRANJE SAOBRADAJNICA odvija se u tri etape, a to su:

  - IDEJNI PROJEKT- GLAVNI PROJEKT- IZVEDBENI PROJEKT (izvedbeni nacrti) U tom smislu odvijaju se u tri etape i istrani radovi koji se

  odnose na geodetsko-topografske radove:a) Prethodna istraivanja, ispitivanja i studije (ZA IDEJNI

  PROJEKT);b) Detaljna istraivanja i premjeravanja (ZA GLAVNI

  POROJEKT);c) Iskolenja i dopunska mjerenja.

 • 10.6.2010

  160

  SAOBRADAJNICE

  Geodetski radovi potrebni od ideje do eksploatacije nekog saobradajnog objekta tipa ceste, eljeznice i slino, su slijededi:

  1. priprema, prikupljanje i dopuna topografskih podloga sitnijeg mjerila i raznih drugih mjerenja potrebnih u fazi istraivakih radova;

  2. prikupljanje svih potrebnih podataka o terenu i topografskih podloga za izradu idejnog projekta u mjerilima od 1:20 000 do 1:5000;

  3. geodetski radovi iskolenja trase, snimanje uzdunih i poprenih profila, izrada situacionog plana u krupnijem mjerilu (obino 1:1000), kao i posebnih situacija na mjestima gdje trasu presijecaju razni vodeni tokovi, kanali i drugi objekti. Osim tih radova u ovoj fazi se izvodi i terensko prikupljanje ostalih potrebnih podataka u vezi s projektom;

  4. Geodetski radovi na iskolenju graevinskih profila u procesu grubih zemljanih radova i precizno iskolenje elemenata trase u poloajnom smislu i nivelete u vertikalnom smislu;

  5. Izmjera (snimanje) novonastalog stanja (objekt i okoli) TEHNIKI PRIJEM OBJEKTA

 • 10.6.2010

  161

  SAOBRADAJNICE

 • 10.6.2010

  162

  GEODETSKI RADOVIPRI PROJEKTIRANJU I TRASIRANJU

  SAOBRADAJNICA

  PROJEKTIRANA OS SAOBRADAJNICE (ceste, eljeznike pruge) je linija koja spaja sredinje take kolovoza.

  TRASA projektriana os saobradajnice nanesena na planu ili iskolena na terenu.

  TRASA SAOBRADAJNICE je odreena u prostoru, te poloajno i visinski definirana svojim elementima.

  U POLOAJNOM SMISLU trasa je definirana linijom koja se sastoji od pravaca i krivina.

  - Pravci su tangente na krivinama, a njihova produljenja se sijeku u takama koje nazivamo SJECITIMA TANGENATA.

  -Izmeu pravaca, odnosno tangenti postavljaju se zaobljenja u obliku KRUNIH LUKOVA i PRIJELAZNIH KRIVINA.

  Osnovni dio zaobljenja jest KRUNI LUK odreenog RADIJUSA.Da bi vonja bila sigurnija, pri prijelazu iz pravolinijskog kretanja (R=) u

  kruno, sa radijusom kruga R, umedu se prijelazne krivine u obliku KLOTOIDE, KUBNE PARABOLE i LEMNISKATE.

 • 10.6.2010

  163

  TRASA SAOBRADAJNICE

 • 10.6.2010

  164

  GEODETSKI RADOVIPRI PROJEKTIRANJU I TRASIRANJU

  SAOBRADAJNICA

  U VISINSKOM SMISLU osovina trase odreena je u UZDUNOM PROFILU tzv. NIVELETOM.

  NIVELETA se sastoji od linija razliitog nagiba, koje se sijeku u LOMOVIMA NIVELETE.Radi sigurnosti vonje umedu se na prijelazima iz jednog nagiba u drugi vertikalne krivulje u obliku krunog luka ili parabole.

  Lomne take nivelete moraju se postaviti tako da omoguduju postavljanje vertikalnih krivina.

 • 10.6.2010

  165

  GEODETSKI RADOVIPRI PROJEKTIRANJU I TRASIRANJU

  SAOBRADAJNICA

  Elementi trase u poloajnom smislu, kao i u uzdunom profilu trase moraju udovoljiti potrebama sigurnosti vonje i ekonominosti izgradnje.U tom smislu su propisani tehniki uvjeti kojih se pri projektiranju treba pridravati, a to su: minimalni radijusi zakrivljenosti i maksimalni nagibi, s obzirom na kategoriju saobradajnice.Uglavnom se preporuuje da su radijusi zakrivljenosti gdje je to mogude to vedi.

  Minimalni radijusi zakrivljenosti za razne kategorije cesta:Cesta-reda I II III IV VNajmanji radijus (m) 600 400 250 125 60

 • 10.6.2010

  166

  GEODETSKI RADOVIPRI PROJEKTIRANJU I TRASIRANJU

  SAOBRADAJNICA

 • 10.6.2010

  167

  Pri projektiranju trase saobradajnice treba nastojati da se linija trase provede najkradim putem izmeu zadanih taaka.Pri tome se vodi rauna da se ne preu maksimalno doputeni nagibi.

  TRASIRANJE je polaganje trase na karti ili neposredno na terenu, uzimajudi u obzir sve tehnike uvjete kojima pri tom treba udovoljiti.

  Najpovoljniji je onaj poloaj trase gdje imamo najmanje trokove graenja, odravanja i eksploatacije.

  TRASIRANJE SAOBRADAJNICA

 • 10.6.2010

  168

  TRASIRANJE SAOBRADAJNICA

  Trasa se nanosi na plan ili kartu (s visinskom predstavom terena) odreenog mjerila tako da se pronae NULTA LINIJA TRASE.

  NULTA LINIJA TRASE je linija koja bi najbolje zadovoljila doputeni nagib id za odreenu kategoriju saobradajnice.Ona se ucrtava na planu ili karti tako da se za zadani nagib nivelete izrauna KORAK NULTE LINIJE .

 • 10.6.2010

  169

  TRASIRANJE SAOBRADAJNICA

  KORAK NULTE LINIJE rauna se na osnovu izraza:

  %

  100

  di

  hd

  linije nultekorak d

  trasenagib doputeni i

  slojnice cijaekvidistan

  d

  h

 • 10.6.2010

  170

  TRASIRANJE SAOBRADAJNICA

  S otvorom estara prema izraunatom koraku na slojnom planu ucrtava se izlomljena linija od poetne do zavrne take.Tako konstruirana linija predstavlja trasu na mjestima gdje bi zemljani radovi bili minimalni.Meutim, takva bi trasa bila, posebno u brdovitom terenu, prilino izlomljena, pa se zato zamijenjuje duom trasom, koja de imati izjednaene koliine iskopa i nasipa.

 • 10.6.2010

  171

 • 10.6.2010

  172

  ELEMENTI KRUNE KRIVINE

  KRUNI LUK odreen je svojim radijusom i dvijema tangentama, odnosno radijusom i jednim od uglova, vrnim ili centralnim.Ostale veliine mogu se izraunati iz geometrijskih odnosa za krunu krivinu.

  KARAKTERISTINE TAKE KRUNOG LUKA:- poetak krunog luka PK- kraj krunog luka KK- sredina krunog luka SK (sredina krivine)- centar krunice O- tjeme B = SK

 • 10.6.2010

  173

  ELEMENTI KRUNE KRIVINE

  OSTALE VELIINE:

  A-ST duina tangente TaC-ST duina tangente TbB duina BISEKTRISE

  BISEKTRISA udaljenost sjecita tangenata od tjemena luka

  AE = apscisa x

  EB= ordinata y

  FB = visina luka v

 • 10.6.2010

  174

 • 10.6.2010

  175

  ELEMENTI KRUNE KRIVINE

  Ako se u taki B postavi tangenta na krunicu, ona de sjedi postojede tangente u takama G i H, a iz prethodne slike je vidljivo da postoji odnos:AG = GB = BH = HC; FB = BE = y= v

  Radijus krune krivine redovno je odreen projektom. Ukoliko se sjecite tangenata iskolava na terenu prema projektu na planu, vrni ugao moe se izraunati, a inae se on nakon iskolenja tangencijalnog poligona mjeri.

  Potrebno je napomenuti pravilo iz planimetrije koje glasi: OBODNI UGAO je polovina sredinjeg ugla koji pripada istom luku; ugao koji zatvara tetiva i tangenta istog luka polovina je sredinjeg ugla dotinog luka.

 • 10.6.2010

  176

  ELEMENTI KRUNE KRIVINE

  je centralni, a vrni ugao Tangenta je okomita na radijus u dodirnoj taki i za to vrijedi odnos:

  + = 180

  Duina tangente:

  Duina polovine tetive: ovo je istodobno i apscisa tjemena luka B, tj.

  Duina bisektrise:

  Karakteristine veliine na tangentama:

  Duina krunog luka:

  2tan

  RTT ba

  2sin

  Rt tAEx

  )12

  (sec

  Rb

  180

  RL

  )2

  cos1(

  4tan

  Rvy

  RGBAG

 • 10.6.2010

  177

  METODE ISKOLENJAKRUNE KRIVINE

  Pri iskolenju krune krivine, razlikujemo:- ISKOLENJE GLAVNIH TAAKA KRUNOG LUKA- ISKOLENJE DETALJNIH TAAKA KRUNOG LUKAMetode za iskolenje glavnih taaka krunog luka ovise o pristupanosti

  sjecita tangenata.Iskolenje detaljnih taaka krune krivine ovisi o terenskim uvjetima,

  zahtijevanoj tanosti i veliini krivine i moe se obaviti na vie naina.Najede se u praksi koriste ove metode:

  - ORTOGONALNA- POLARNA- POLIGONSKA METODAPribline metode iskolenja detaljnih taaka krunog luka:- METODA UZASTOPNO JEDNAKIH TETIVA- METODA ETVRTINA- METODA UMETANJA TAAKA

 • 10.6.2010

  178

  METODE ISKOLENJAKRUNE KRIVINE

  ORTOGONALNA METODA ISKOLENJA KRUNE KRIVINE primjenjivala se ranije za iskolenja krune krivine na ravnom i preglednom terenu i u gradovima. Danas se rijetko koristi.

  Prema terenskim prilikama odabrat de se linija iskolenja tangenta ili tetiva.

  Elementi iskolenja su: apscisa x i ordinata y.

  Apscise se odabiraju, tj. uzimaju se okrugle vrijednosti od 5 do 10 m.

  Ordinate se mogu izraunati po formuli:

  Odnosno po priblinoj formuli koja se najede koristi:R

  xy

  2

  2

  22 xRRy

 • 10.6.2010

  179

  METODE ISKOLENJAKRUNE KRIVINE

  POLARNA METODA ISKOLENJA danas se esto koristi u praksi zbog razvoja geodetskih instrumenata (totalne stanice).Koristedi zakon da jednaki lukovi imaju jednake tetive, na osnovu odabranih duina tetiva mogu se raunati odgovarajudi sredinji uglovi po formuli:

  R

  tRt

  2sin odnosno sin2

 • 10.6.2010

  180

  METODE ISKOLENJAKRUNE KRIVINE

  Uzimajudi za t=10m, ili neku drugu veliinu, rauna se ugao .

  POSTUPAK ISKOLENJA POLARNOM METODOM JE SLIJEDEDI:

  Instrument se postavi u taku A=PK, za zadani radijus R i duinu tetive npr. 10m izrauna se veliina ugla .

  Poetno itanje u instrumentu orijentira se u pravcu sjecita tangenti. Dotinom itanju doda se ugao . U tom pravcu na udaljenosti od t=10m, bit de prva taka na luku.Dodavajudi ugao i odmjeravajudi od svake nove iskolene take duinu tetive t=10m, iskolit de se sukcesivno sve take po obodu krunog luka.

 • 10.6.2010

  181

  METODE ISKOLENJAKRUNE KRIVINE

  POLIGONSKA METODA koristimo je kad se pri iskolenju zahtijeva veda tanost ili kad je rije o dugakim krunim lukovima i tekim terenskim uvjetima za mjerenje. Ova metoda se takoer koristi za iskolenje krivina koje prelaze preko prepreka, na mostovima i tunelima.

 • 10.6.2010

  182

  ELEMENTI PRIJELAZNEKRIVINE

  Zbog sve vedih brzina cestovnih i eljeznikih vozila, a radi vede sigurnosti vonje, izmeu pravaca i krunog luka umedu se PRIJELAZNE KRIVINE.

  PRIJELAZNA KRIVINA je takva krivulja kod koje se radijus zakrivljenosti od take koja dira pravac smanjuje sve do take u kojoj preuzima radijus krune krivine.

  Za prijelazne krivine koriste se krivulje: KLOTOIDA, KUBNA PARABOLA I LEMNISKATA.

  Po duljini prijelaznice kontinuirano se mijenja i nagib poprenog profila, a kad je polumjer mali, kolovoz se ceste proiruje.Saobradajnice, posebno one sa duljim prijelaznicama, djeluju usklaenije, to ima estetski i psiholoki efekt.

 • 10.6.2010

  183

  ELEMENTI PRIJELAZNEKRIVINE

 • 10.6.2010

  184

  ELEMENTI PRIJELAZNEKRIVINE

  KLOTOIDA krivulja koja najbolje udovoljava uvjetima i zahtijevima siguranosti vonje, te prua velike mogudnosti njenog koritenja za racionalno voenje trase i izvedbu saobradajnice.

  Za umetanje prijelazne krivine izmeu pravca i krunog luka, moramo kruni luk odmaknuti od tangente za pomak R.

  ELEMENTI KLOTOIDE:

  Tangenta:

  Bisektrisa:

  Apscisa tjemena krunog luka:

  Ordinata tjemena krunog luka:

  Ukupna duljina krivine:

  RRRS )12

  )(sec(

  2tan)(

  RRdT

  2sin

  _____ RdAE

  RRED )2

  cos1(_____

  LR

  D180

  )2

  (

  21