10
Bibatka Karlu u Gradac iAlb rehtu , vojvodi Bavarskomu, I i.v.l'I1fii,.. nadvojvode Karla. Turd sa istom predadose, je 61.. tava vo,Uikapod grad dosla, 30. kolovoza stile ~ vojska do na pogled tvrdje Izacica, gdje su vojnici ~ moogo od tedje i glad i. Po sl je dnje ga ko lo vo za utabom se krscani kod Top li ekog Turnj a (na potoku TopUci ft&o daleko od Mut nika), itu se pred nji mi pojaviAe pm pat Turci rpa od 500 konjanika. Andrija Auers pe rg, ka.an;ija general Karlovacki (sa To mom Er de do m i Vukom Eggeq- bergom), pobjeditelj pod Siskom od g. 1593., natisU1L 8 IJ za Turci, koji pobjegose bez obzira, a Kevenhiiller dopre 1. rujna pred tada tvrdi i napuceni grad Cazin. --r.. doceka nase Ferhad-pasa sa bosanskimi Turd, ali., ~ Kev en billle r vojs ku u bojne re do ve svrsti , uzmak oA eTurci. ~stoko je bio navalio Kristof Ungnad, koji je vQdici prednje cete, Sam je smaknuo dva Turcina, jednog 1Jo,. dezem, drugog sabljom. Jedan Hrvat, za koga se nUslilo t da je slabe vjere, u io je vlastitoga svog surjaka Tureina. iod sj ekao mu gl avu, i done sa vsi gla vu pred gen eral a po. svjedocio vjernost viteza. Od nasih je u boju poginwo samo osam Hrvata. Carin predadose Turci sa hranolQ istrjeljivom. Dne 3. rujna krenu vojska pod Ost:ro!ao. Turci su bili u neki turanj podmetnuli mnogo pralia j goriva, nadajuci se, da ce Hr vati , kad u njega stupe. u zrak odletjeti. Ele o je zacuo jos za doba kapetan Jtlm; Kri!anic, silan krajiski ju nak iosn ovatelj dan aSn jeg a Kri- fanic-turnja kod Karlovc , te je zapriecio nesreeu . Od Ostrozca posla je vojska 4. rujna g. 1578. u B~- tim, pocinuvsi tu nekoliko dana. Ung ad pozove Turko, da se predadu, ali oni toga ne ui::inise.Krscansku vojsku prit is nu glad ibolest, osobito ljuta griza, Buduci da je medjutim Ferhat-beg bosanski veliku silu Turaka priku· pia, po talo je to za nasu nevoljnu vojsku opasno, na ftO. vojvode zakljueis , da ee odustati od dalnje ojne, zapre-- miti osvojene gradove vojskom, a o talu vojsku nat:rae maknuti. KevenhiilIer nijebio na povratku ni do ~

Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

  • Upload
    jijha

  • View
    243

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 1/10

Page 2: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 2/10

Page 3: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 3/10

Page 4: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 4/10

Page 5: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 5/10

Page 6: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 6/10

Page 7: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 7/10

Page 8: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 8/10

Page 9: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 9/10

Page 10: Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

8/6/2019 Radoslav Lopasic - Bihac i Bihacka Krajina3

http://slidepdf.com/reader/full/radoslav-lopasic-bihac-i-bihacka-krajina3 10/10