of 47 /47
REW EST d.o.o. Cazin [Bihaćka pivovara d.d. Bihać] Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2017., i Izvještaj nezavisnog revizora

Bihacka Pivovara 31.12.2017. KONACAN IZVJESTAJ

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bihacka Pivovara 31.12.2017. KONACAN IZVJESTAJ

Microsoft Word - Bihacka Pivovara 31.12.2017. KONACAN IZVJESTAJ.docxREW EST d.o.o. Cazin
[Bihaka pivovara d.d. Biha] Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2017., i Izvještaj nezavisnog revizora
Sadraj
2
Stranica
Izvještaj nezavisnog revizora 4-9
Izvještaj o promjenama na kapitalu Društva 12
Izvještaj o novanim tokovima Društva 13
Bilješke uz finansijske izvještaje 14-46
Odobrenje finansijskih izvještaja 47
Izvještaj o odogovornosti Uprave
3
Uprava Društva je duna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu izraeni u skladu sa
Zakonom o raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i raunovodstvenim standardima koji se
primjenjuju na teritoriji Federacije i koji obuhvataju: Meunarodne raunovodstvene standarde (IAS) i
Meunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i
naelima koje Meunarodna federacija raunovoa (IFAC) i Odbor za meunarodne standarde revizije i
uvjeravanja (IASB) donose i koje Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine prevede i objavi,
tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.
Nakon provedenog odgovarajueg istraivanja, Uprava opravdano oekuje da e Društvo u dogledno vrijeme
raspolagati odgovarajuim resursima, te stoga i dalje usvaja naelo vremenske neogranienosti poslovanja pri
sastavljanju finansijskih izvještaja.
da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajue raunovodstvene politike;
da su prosudbe i procjene razumne;
da su primijenjeni vaei raunovodstveni standardi, a svako materijalno znaajno odstupanje iskazano i objašnjeno u finansijskim izvještajima; te
da su finansijski izvještaji pripremljeni po naelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da e Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budunosti.
Uprava takoer mora osigurati voenje prikladnih raunovodstvenih evidencija, koje e u bilo koje doba, s
prihvatljivom tanošu odraavati finansijski poloaj Društva. Uprava je takoer odgovorna za uvanje imovine
Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se sprijeile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.
Potpisano u ime Uprave:
Edin IBRAHIMPAŠI
Bihaka Pivovara d.d. Biha Vinika b.b., 77000 Biha, Bosna i Hercegovina
28. februar 2018. godine
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja
Mišljenje
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja društva Bihaka pivovara d.d. (u daljnjem tekstu : “Društvo“) koji
se sastoje od izvještaja o finansijskom poloaju na dan 31. decembra 2017. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj
dobiti, izvještaja o novanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila te
bilješki uz finansijske izvještaje, ukljuujui i saetak znaajnih raunovodstvenih politika.
Prema našem mišljenju, priloeni finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju u svim znaajnim odrednicama
finansijski poloaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine i njegovu finansijsku uspješnost te njegove
novane tokove za godinu koja je tada završila u skladu s Meunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja.
Osnova za mišljenje
Obavili smo našu reviziju u skladu sa Meunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu s tim
standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih
izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne raunovoe Odbora za
meunarodne standarde etike za raunovoe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etike odgovornosti u skladu
s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao
osnova za izraavanje našeg mišljenja.
Ostala pitanja
Finansijske izvještaje društva Bihaka pivovara d.d. za godinu koja je završila 31. decembar 2016. revidirao je
drugi revizor koji je izrazio pozitivno mišljenje.
REW-EST d.o.o Cazin Brae šehida bb
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
REW –EST d.o.o Cazin
Znaajnost za finansijske Izvještaje 262 hiljade KM ( 2016 : 241 hiljada KM) Kako smo je utvrdili 2,5% od ukupnog prihoda Obrazloenje za korištenje odabranog mjerila
Smatramo da je prihod kljuni pokazatelj u industriji Društva i predstavlja naješe korišteno mjerilo uspješnosti poslovanja Društva od strane dioniara.
Kljuna revizijska pitanja
Kljuna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najvee vanosti za
našu reviziju finansijskih izvještaja tekueg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije
finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o
tim pitanjima.
Pogledati taku 3 (Skraene znaajne raunovodstvene politike) u dijelu koji se odnosi na dugotrajnu imovinu i bilješku br. 17 (Dugotrajna materijalna imovina) Kljuna revizijska pitanja Revizijski pristup Usmjerili smo svoju panju na ovo podruje zbog znaajnosti dugotrajne imovine i injenice da ista predstavlja (78%) ukupne aktive. Naša revizija je bila usmjerena na sljedea dva kljuna rizika : (1)Rizik da li su ispunjeni kriteriji potrebni za priznavanje imovine i (2)Rizik da procjene Uprave vezane za amortizacijski vijek sredstva odraavaju fer i istinitu prezentaciju.
Dobili smo detaljne preglede u vezi nekretnina (ZK Izvatke) i uskladili navedeni pregled sa podacima iz glavne knjige. Usklaivanjem nisu uoene znaajne razlike. Pregledom odgovarajuih Ugovora i faktura, testirali smo uzorak novo nabavljenih sredstava, kako bi smo procijenili da li su evidentirani u skladu s raunovodstvenim politikama Društva. Nadalje, procijenili smo razumnost predpostavki (oekivani vijek trajanja) korištenih za mjerenje troškova amortizacije. Utvrdili smo da u dijelu proizvodne opreme koristi se funkcionalni obraun amortizacije, iji trošak se priznaje u Izvještaja o sveoubuhvatnoj dobiti, dok se razlika do linearne amortizacije priznaje kao odloena porezna obaveza. Nismo identifikovali odstupanja. S toga smo utvrdili da je evidentiranje dugotrajne imovine u skladu s raunovodstvenom politikom Društva, te da su procjene Uprave bile razumne.
REW-EST d.o.o Cazin Brae šehida bb
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
REW –EST d.o.o Cazin
Pogledati taku 3 (Skraene znaajne raunovodstvene politike) u dijelu koji se odnosi na Zalihe i bilješku br. 19 (Zalihe) Kljuna revizijska pitanja Revizijski pristup Usmjerili smo svoju panju na podruje Zaliha zbog njihove znaajnosti na ukupne rezultate poslovanje Društva. Naša revizija je bila usmjerena na sljedei rizik : (1)Rizik da li su ispunjeni kriteriji potrebni za priznavanje Zaliha po stvarnoj cijeni koštanja i (2)Rizik da su procjene Uprave vezane za alokaciju troškova zaliha razumne.
Dobili smo detaljan pregled ukupnog obima proizvodnje iskazan po asortimanu proizvoda. Dobili smo preglede po mjestu troška. Našim obraunom stvarne cijene koštanja nismo utvrdili znaajna odstupanja, pa time ni rizike iskazivanja zaliha po stvarnoj cijeni koštanja. Uporedili smo ukupne troškove sa pregledima alokacije po mjestu troška. Nismo utvrdili znaajne razlike i odstupanja. S toga smo utvrdili da su izrauni stvarne cijene koštanja u skladu s raunovodstvenom politikom Društva, te da su procjene Uprave bile razumne.
Pogledati bilješk br. 28 i 29 (Dugorone finansijske obaveze i Kratkorone finansijske obaveze) Kljuna revizijska pitanja Revizijski pristup Usmjerili smo svoju panju na ovo podruje zbog injenice da se (65%) ukupnih obaveza odnosi na obaveze po osnovu kredita. Naša revizija je bila usmjerena na sljedea dva kljuna rizika :(1)Rizik da li su sredstva kredita usmjerena na podruje proširenja materijalne osnove rade i (2)Rizik da li su procjene Uprave, vezane za budua plaanja po Ugovorima o kreditima razumne.
Dobili smo detaljne preglede kreditnih zaduenja sa Ugovorima i otplatnim planovima i sukladili navedeni pregled sa podacima iz prethodne godine i podacima iz glavne knjige tekue godine. Usklaivanjem nisu uoene znaajne razlike. Pregledom odgovarajuih kreditnih ugovora i faktura, testirali smo uzorak utroška kredita, kako bi smo procijenili da li su krediti korišteni u skladu s namjenom. Nadalje procijenili smo razumnost pretpostavki (oekivane odlive po osnovu otplate), korištenih za mjerenja buduih plaanja. Utvrdili smo procjenu oekivanih prihoda, te razmotrili konzistentnost, pretpostavke budue stope rasta, s poslovnim planovima Uprave. Takoer smo usporedili diskontnu stopu s trišnim podacima. Nismo identificirali odstupanja. S toga smo utvrdili da su kreditna sredstva namjenski trošena i procjene Uprave u vezi otplate istih bile razumne.
REW-EST d.o.o Cazin Brae šehida bb
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadre informacije ukljuene u godišnji izvještaj,
ali ne ukljuuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.
Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvata ostale informacije, i mi ne izraavamo bilo koji oblik
zakljuka s izraavanjem uvjerenja o njima.
U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost proitati ostale informacije i, u
provoenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije znaajno protivrjene finansijskim izvještajima ili našim
saznanjima steenim u reviziji ili se drugaije ini da su znaajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla
koji smo obavili, zakljuimo da postoji znaajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtjeva da
objavimo tu injenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za objaviti.
Odgovornost Uprave i onih koji su zadueni za upravljanje za finansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s Meunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu i
sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadre materijalno znaajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevare ili
pogreške.
vremenski neogranienim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski
neogranienim poslovanjem i korištenjem raunovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neogranienosti
poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Dutšvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative
da to uini.
Oni koji su zadueni za upravljanje su odgovorna za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je
ustanovilo Društvo.
Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja
Naši ciljevi su stei razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez znaajnog pogrešnog
prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji ukljuuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje
je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da e revizija u skladu sa Meunarodnim standardima revizije uvijek
otkriti znaajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili
pogreške i smatraju se znaajni ako se razumno moe oekivati da, pojedinano ili u zbiru, utiu na
ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.
REW-EST d.o.o Cazin Brae šehida bb
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
REW –EST d.o.o Cazin
Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i odravamo profesionalni
skepticizam tokom revizije. Mi takoer :
- prepoznajemo i procjenjujemo rizike znaajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog
prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo
revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja
znaajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare je vei od rizika nastalog uslijed pogreške, jer
prevara moe ukljuivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili
zaobilaenje internih kontrola.
- stiemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke
koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izraavanja mišljenja o djelotvornosti internih
kontrola.
povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zakljuujemo o primjerenosti korištene raunovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj
neogranienosti poslovanja koju koristi uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima,
zakljuujemo o tome postoji li znaajna neizvjesnost u vezi s dogaajima ili okolnostima koji mogu
stvarati znaajnu sumnju u sposobnosti Društva da nastavi sa vremenski neogranienim poslovanjem.
Ako zakljuimo da postoji znaajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo panju u našem
revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu
odgovarajue, da modificiramo naše mišljenje. Naši zakljuci se zasnivaju na revizorskim dokazima
pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Meutim, budui dogaaji ili uslovi mogu
uzrokovati da Društvo prekine sa vremenski neogranienim poslovanjem.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadraj finansijskih izvještaja, ukljuujui i objave, kao i
odraavaju li finansijski izvještaji transkacije i dogaaje na kojima su zasnovani na nain kojim se postie
fer prezentacija.
77.220 Cazin
T +387 37 513 959 F +387 37 512 994
E [email protected] W www.revizor.ba
REW –EST d.o.o Cazin
Mi komuniciramo sa onima koji su zadueni za upravljanje u vezi s, izmeu ostalih pitanja, planiranim
obimom i vremenskim rasporedom revizije i vanim revizorskim nalazima, ukljuujui i u vezi s znaajnim
nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom revizije.
Mi takoer dajemo izjavu onima koji su zadueni za upravljanje da smo postupili u skladu sa relevantnim
etikim zahtjevima u vezi sa neovisnošu i da emo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima
za koje se moe razumno smatrati da utiu na neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.
Izmeu pitanja o kojima se kounicira sa onima zaduenim za upravljanje, mi odreujemo ona pitanja koja su
od najvee vanosti u reviziji finansijskih izvještaja tekueg perioda i stoga su kljuna revizijska pitanja. Mi
opisujemo ta pitanja u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprjeava javno
objavljivanje ili kada odluimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba priopiti u našem izvještaju
jer se razumno moe oekivati da bi negativne posljedice priopavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od
takvog priopavanja.
Angairani partner u reviziji odgovoran za ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Esmira Kapi.
Rew-Est d.o.o. Cazin Esmira Kapi,dipl.ecc
Cazin Bosna i Hercegovina Ovlašteni revizor
06.mart 2018. Broj licence : 3010029100
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
10
9.483.657
17.879
(4.057.840)
(2.379.954)
(651.625)
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Izvještaj o finansijskom poloaju
za godinu koja je zavrila 31.decembra 2017.
(Svi iznosi su iskazani u KM)
11
Ostala dugorona imovina - -
Ostala potraivanja 21 14.839 51.017
Kratkorona finansijska imovina 22 - 73.000
Novac i novani ekvivalenti 23 7.977 79.739
9.002.670 9.699.006
UKUPNO AKTIVA 42.965.084 44.329.496
Zakonske i druge rezerve 26 7.796.501 8.026.293
Akumulirana dobit 26 504.928 1.177.471
Rezultat tekueg perioda 26 353.997 327.458
34.109.126 34.984.922
Dugorone finansijske obaveze 28 2.856.646 3.329.676
4.223.988 4.599.550
Kratkorone obaveze
Dobavljai 30 797.160 864.417
4.352.924 4.346.477
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE 42.965.084 44.329.496
Bilješke u nastavku ine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Izvještaj o promjenama na kapitalu i rezervama
za godinu koja je završila 31.decembra 2017.
(Svi iznosi su iskazani u KM)
12
Dioniki
kapital
8.364.326
138.868
(338.033)
8.026.293
327.458
(229.792)
7.796.501
353.997
Bilješke u nastavku ine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Izvještaj o novanim tokovima za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
13
2017.
2016.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti - 12.607.141
Prilivi od kupaca i primljeni avansi - 12.278.553 Prilivi od premija, subvencija, dotacija - 7.596 Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti - 320.992 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1.172.971) (11.121.893)
Odlivi iz osnova isplate dobavljaima i dati avansi - (5.776.752) Odlivi iz osnova plaa, naknada i drugih primanja zaposlenih (1.122.650) (2.266.294) Odliv iz osnova plaenih kamata - (155.931) Odlivi iz osnova poreza i drugih dadbina - (2.670.472) Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti (50.321) (252.444)
Neto novani tokovi iz poslovnih aktivnosti (1.172.971) 1.485.248
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz ulagakih aktivnosti - 654.881
Prilivi iz osnova kratkoronih finansijskih plasmana - 611.000 Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava - 1.119 Prilivi iz osnova ostalih dugoronih finansijskih plasmana - 42.762 Odlivi gotovine iz ulagakih aktivnosti - (3.876.358)
Odlivi iz osnova kratkoronih finansijskih plasmana - (600.000) Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava - (3.276.358)
Neto novani tokovi iz ulagakih aktivnosti - (3.221.477)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti 1.101.209 12.980.856
Prilivi iz osnova dugoronih kredita - 3.422.699 Prilivi iz osnova kratkoronih kredita - 9.558.157 Prilivi iz osnova ostalih dugoronih i kratkoronih obaveza 1.101.209 - Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti - (11.214.208)
Odlivi iz osnova dugoronih obaveza - (572.647) Odlivi iz osnova kratkoronih obaveza - (9.094.275) Odlivi iz osnova finansijskog lizinga - - Odlivi iz osnova isplaenih dividendi - (1.547.286)
Neto novani tokovi iz finansijskih aktivnosti 1.101.209
1.766.648
Gotovina na poetku izvještajnog perioda 79.739 49.320 Gotovina na kraju izvještajnog perioda 7.977 79.739
NETO GOTOVINSKI TOK (71.762) 30.419
Bilješke u nastavku ine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
14
1. OPI PODACI
«Bihaka pivovara» d.d. Biha (Društvo) je dioniko društvo u mješovitoj svojini registrovano na osnovu
rješenja Osnovnog suda udruenog rada u Bihau broj U/I 676/91 od 30.07.1991. godine. Rješenjem
Kantonalnog suda u Bihau broj U/I 2157/2000 od 03.10.2000. godine izvršeno je usklaivanje sa Zakonom o
privrednim društvima i Društvo je registrovano kao dioniko društvo u skladu sa odredbama ovog Zakona.
Osnovni kapital Društva, prema rješenju o upisu u sudski registar, iznosio je KM 21.136.400.
Društvo je u 2004. godini izvršilo poveanje osnovnog kapitala, emisijom besplatnih dionica iz dobiti društva, u
visini od KM 3.650.950. Ukupna vrijednost temeljnog kapitala nakon ove emisije iznosila je KM 25.844.170.
Dana 28.09. 2011. godine, donesena je odluka o smanjenju osnovnog kapitala povlaenjem steenih 39.047
vlastitih dionica Društva. Nakon izvršenja ove korporativne radnje, osnovni kapital Društva na dan 31.12. 2011.
godine iznosi KM 25.453.700
- obine dionice serije II klase B 123.067 dionica
Nominalna vrijednost dionice je KM 10.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 03-19-746/04 od 30.11.2004. godine izvršen je upis emitenta
kod Registra vrijednosnih papira, pod registarskim brojem 01-19-1891 i Rješenjem Kantonalnog suda u Bihau
broj: U/I-2161/04 od 15.12.2004.godine izvršen je upis u sudski registar poveanja osnovnog kapitala.
Društvo na 31.12.2016. godine, ima registrovane 3 podrunice i to:
1. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Sarajevo, osnovana Odlukom o izmjenama i
dopunama odluke o otvaranju podrunice od 27.07.2004. godine. Prema Odluci Nadzornog odbora
broj NO-26/17 od datuma 12.07.2017.god. razrješava se dunosti ranije imenovano ovlašteno lice za
zastupanje Ajdin Karaman i imenuje se Anes Ali, kao novi rukovodilac podrunice.Rukovodilac
podrunice raspolae sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku
mjeseca, ukljuujui i prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
2. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Zenica, osnovana Odlukom o izmjenama i dopunama
odluke o otvaranju podrunice od 27.12.2004. godine. Lice ovlašteno za zastupanje je Edin Varupa,
rukovodilac podrunice. Prema Odluci Nadzornog odbora broj NO-20/2016, od datuma 28.10.2016
godine, razrješava se dunosti ranije imenovano ovlašteno lice za zastupanje Aleksandra Oreb i
imenuje se Denis Sinanovi, kao novi rukovodilac podrunice. Rukovodilac podrunice raspolae
sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku mjeseca, ukljuujui i
prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
3. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Tuzla, osnovana Odlukom o osnivanju podrunice od
29.08.2013. godine. Lice ovlašteno za zastupanje je Alen Aši, rukovodilac podrunice. Rukovodilac
podrunice raspolae sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku
mjeseca, ukljuujui i prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
15
Sjedište društva je u Bihau, Vinika bb, Bosna i Hercegovina.
Glavne djelatnosti
Osnovna djelatnost Društva je: proizvodnja i promet piva i bezalkoholnih napitaka, mineralne i izvorske vode.
Uporedni pregled zaposlenih u Društvu na dan 31. decembra je:
31 decembar 2017.
31 decembar 2016.
Proizvodnja 35 48
Distribucija 26 34
Administracija 47 24
Upravljanje Društvom Organi upravljanja Društva su:
1. Skupština 2. Nadzorni odbor 3. Uprava 4. Odbor za reviziju
1. Skupština Skupštinu Društva ine dioniari.
31. decembar 2017.
Dioniari Br. Iznos %
Dionica* KM ‘000
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 274.008 2.740.080 10,76%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 258.391 2.583.910 10,15%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 195.869 1.958.690 7,70%
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 78.300 783.000 3,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 58.730 587.300 2,31%
Edin Ibrahimpaši 54.355 543.550 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 499.330 1,96%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 45.700 457.000 1,80%
Bihaka trgovina d.o.o. Biha 26.730 267.300 1,05%
Ostali 260.681 2.606.810 10,24%
Ukupno 2.545.370 25.453.700 100,00%
* Dionice s pravom glasa
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
16
Adem Ibrahimpaši
3. Uprava
Vedad Ališi Izvršni direktor prodaje od 1.1. 2017. godine
Rifet Mujanovi Izvršni direktor za proizvodnju od 1.1.2017. godine
Mirela Husanovi Izvršni direktor za finansije i raunovodstvo od 1.1.2017-
30.6.2017.godine.
od 30.6.2017. godine
Musli Irma
Jasminka Gagovi
lan od 1.1.2017. godine
lan od 1.1.2017. godine
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
17
3. STANDARDI, TUMAENJA I DODACI KOJI SU IZDANI OD IASB I U PRIMJENI SU U EUROPSKOJ UNIJI
2.1. Standardi i tumaenja na snazi u tekuem periodu
Društvo je za godinu završenu 31. decembra 2017. godine usvojilo dole navedene izmjene Meunarodnih
standarda finansijskog izvještavanja te je prema zahtjevima prikazalo uporedne podatke. Usvajanje izmijenjenih
standarda nije imalo utjecaja na glavnicu na dan 1. januara 2017. godine:
MSFI 10 – Konsolidirani finansijski izvještaji (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2017. godine ili kasnije);
MSFI 11 – Zajedniki poduhvati (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara
2017. godine ili kasnije);
MSFI 12 – Objava ulaganja u ostala društva (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2017. godine ili kasnije);
MRS 27 i MRS 28 – izmjene zbog izdavanja gore navedenih standarda za konsolidaciju (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. godine ili kasnije);
Izmjene MRS-a 32 – Finansijski instrumenti: prezentiranje – dopune upute o prijeboju finansijske
imovine i finansijskih obveza (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. godine ili
kasnije);
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – obnavljanje finansijskih
izvedenica i nastavljanje primjene raunovodstva zaštite (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2017. ili kasnije);
IFRIC 21 „Dadbine“(primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. godine ili kasnije).
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
18
2.2. Standardi i tumaenja koji još nisu stupili na snagu
Standardi koji su objavljeni ali još nisu usvojeni su dati u nastavku. Ovo je lista izdatih tumaenja i standarda, za
koje društvo oekuje da e biti primjenjivi u budunosti. Društvo namjerava da usvoje ove standarde kada isti
stupe na snagu. Društvo je u postupku procjene uticaja ovih amandmana na finansijski poloaj ili performanse
Društva.
MSFI 9 - Finansijski instrumenti (primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2018. godine ili
kasnije);
Izmjene MSFI-a 10, MSFI-a 11 (primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili
kasnije);
Izmjene MSFI-a 14 (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);
Izmjene MSFI-a 15 (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. ili kasnije);
MRS 16 i MRS 38 – izmjene zbog pojašnjenja prihvatljivih metoda amortizacije (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);
MRS 16 i MRS 41 – izmjene zbog pojašnjenja evidencije poljoprivrednih usjeva (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);
Izmjene MRS-a 19 – Uposleni – pojašnjenje tretmana usluga uposlenih i treh lica (primjenjive za
razdoblja koja poinju na dan 1. juli 2014. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 28 – Ulaganja u pridruene subjekte – pojašnjenje kod gubitka kontrole (primjenjive
za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – Izmjene u nainu raunovodstva
hedge instrumenata (primjenjive za uz usvajanje MSFI 9);
Godišnja unapreenja MSFI-eva 2010.-2012. (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i
MRS 38) – prema IASB-u primjenjiva za razdoblja koja poinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije,
nisu još usvojena od strane EU;
Godišnja unapreenja MSFI-eva 2011.-2013. (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) – prema IASB-u
primjenjiva za razdoblja koja poinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije, nisu još usvojena od
strane EU.
Uprava predvia da e sva gore navedena tumaenja i standardi biti primijenjeni u finansijskim izvještajima
Društva za razdoblja od kada budu na snazi, te da njihovo usvajanje nee imati znaajan utjecaj na finansijske
izvještaje u razdoblju prve primjene.
Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te se
stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
19
Izvještaj o usklaenosti
koje je objavio Odbor za meunarodne raunovodstvene standarde.
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumjeva da e
Društvo nastaviti da posluje u neogranienom periodu u predvidivoj budunosti. Finansijski izvještaji su
sastavljeni po principu dosljednosti prema kojem se odabrana pravila vrednovanja dosljedno primjenjuju u
duem vremenskom intervalu. U sluaju njihove izmjene, Društvo procjenjuje efekte promjene izbora
raunovodstvenih pravila vrednovanja uz detaljno obrazloenje razloga koji su uslovili promjenom izbora pravila
i politika vrednovanja.
Društvo vodi raunovodstvene evidencije u bosanskoj valuti (konvertibilna marka KM) i u skladu sa Zakonom o
raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i raunovodstvenim standardima koji se primjenjuju na
teritoriji Federacije i obuhvataju: Meunarodne raunovodstvene standarde (IAS) i Meunarodne standarde
finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i naeilima koje
Meunarodna federacija raunovoa (IFAC) i Odbora za meunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IASB)
donose i koje Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i Hecegovine prevede i objavi.
Valuta izvještavanja
Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u KM, jer je to efektivna valuta Društva. Vaei kurs KM na dan 31.
decembar 2017. godine bio je 1,95583 KM za 1 EUR.
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina ukljuuje ulaganja u prava, te je iskazana po istorijskom trošku nabave umanjenom za
ispravaku vrijednosti. Društvo primjenjuje linearnu metodu amortizacije kroz procijenjeni vijek trajanja od 5
godina.
Bruto knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine umanjena za oekivani ostatak vrijednosti
amortizira se kroz procijenjeni vijek upotrebe pojedinog sredstva primjenom linearne i funkcionalne metode
obrauna amortizacije.
Period amortizacije, po stopama od 1,3 do 33,33 % godišnje, primjenjuju se kako slijedi:
Zgrade 20 do 40 godina
Uredska oprema i namještaj 5 do 7 godina
Transportna sredstva 7 godina
Ureaji i instalacije 8 do 14 godina
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
20
Troškovi zamjene veih dijelova dugotrajne materijalne imovine Društva, koji poveavaju njen kapacitet ili
znaajno produuju korisni vijek upotrebe, kapitaliziraju se. Troškovi odravanja, popravke ili djelomine
zamjene terete izravno raun troška.
Dugotrajna finansijska imovina predstavlja ulaganja u sticanje udjela u drugim pravnim licima i iskazuje se po
istorijskom trošku.
Potraivanja i plaeni troškovi budueg perioda
Potraivanja i plaeni troškovi budueg perioda su iskazani po trošku. Uprava Društva odluuje o potrebi
rezervisanja za sumnjiva i sporna potraivanjima za svako potraivanje pojedinano.
Zalihe
Zalihe se sastoje preteno od sirovina i materijala, ambalae i zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda iskazane po trošku nabave, odnosno po stvarnoj cijeni koštanja.
Strane valute
Poslovni dogaaji i transakcije u stranoj valuti preraunavaju se u KM po vaeem kursu na dan poslovnog
dogaaja. Novana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preraunavaju se u KM po kursu vaeem
na dan bilansa. Svi dobici ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog dogaaja
terete raun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.
Novac i novani ekvivalenti
Novac i novani ekvivalenti sastoje se od gotovine na raunima u bankama i blagajnama društva.
Priznavanje prihoda
Prihodi se priznaju kada je vjerovatno da e ekonomske koristi pritjecati u društvo i kada je iznos prihoda
mogue pouzdano izmjeriti. Prihodi od prodaje priznaju se u bruto iznosu.
Dogaaji nakon datuma bilansa
Dogaaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o poloaju društva na dan bilansa odraavaju se u
finansijskim izvještajima (usklaivanje dogaaja na datum bilansa). Dogaaji nakon datuma bilansa koji ne
utjeu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno znaajni.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
21
Kod primjene raunovodstvenih politika Društva, opisanih u bilješkama 3, Uprava je obavezna da pravi procjene i
prosudbe i pretpostavke o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza koje nisu oigledne iz upotrebom drugih
izvora. Procjene i pratee pretpostavke se provode na osnovu historijskog iskustva i drugih faktora za koje se
smatra da mogu biti relevatni. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od ovih procjena.
Procjene I pratee pretpostavke se revidiraju po principu neogranienosti poslovanja. Revizije raunovodstvenih
procjena se priznaju u period u kojem su procjene revidirane ako revizija ima uticaj samo na taj period ili u period
revizije procjena kao i na budue procjena ako te revizije utiu i na tekue i na budue periode.
4.1. Kljuni izvori nesigurnosti iz procjena
U nastavku su kljune pretpostavke koje se tiu budunosti, kao I ostali kljuni izvori nesigurnosti iz procjena na
dan balance stanja, a koji mogu imati znaajan rizik uzrokovanja materijalnih odstupanja u knjigovodstvenim
vrijednostima imovine i obaveza unutar sljedee finansijske godine.
Korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme
Kao što je opisano u bilješci 3, Društvo revidira procjenjeni korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na
kraju svakog godišnjeg perioda izvješavanja.
2017. 2016.
Oprema 5 – 14 5 – 14
Transportna sredstva 7 6
U toku godine koja je završila na dan 31. decembar 2017. godine nije bilo promjena u procjenjenom korisnom
vijeku npr. Amortizacijiskim stopama nekretnina, postrojenja i opreme.
Fer vrijednost finansijske imovine i ostalih finansijskih instrumenata
Kao što je to opisano u bilješci 34, Uprava koristi svoju prosudbu kod izraunavanja umanjenja potraivanja od
kupaca i ostalih potraivanja. Tehnike vrednovanja koje se uobiajeno koriste od strane strune prakse je
primjenjena, a bazirana je analizi diskontiranog novanog toka na osnovu prethodnog iskustva Društva u
procesu naplate potraivanja od kupaca. Detalji pretpostavki koje se koriste i rezultati analize osjetljivosti koja
se tie ovih pretpostavki je prikazana u bilješci 34.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
22
2017.
2016.
10.008.797
9.483.657
Prihodi od zakupa 13.491 17.879
Prihodi od odobrenja za prodaju u inostranstvu 388 -
20.815
17.879
2017.
2016.
4.776.677
4.057.840
2017.
2016.
Nadzorni odbor i Odbor za reviziju 38.824 40.052
2.310.727
2.379.954
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
23
Društvo je na dan 31.12.2017. godine imalo ukupno 108 redovno uposlenih (2016: 106 uposlenih).
POSLOVNI RASHODI (NASTAVAK)
Troškovi izrade i dorade uinaka 60.102 53.262 Troškovi transportnih usluga 190.346 116.740 Usluge odravanja 239.009 167.907 Troškovi zakupnine /Bilješka 29/ 46.878 36.746 Troškovi sajmova 5.776 7.342 Troškovi reklame 318.400 254.718 Troškovi istraivanja 1.350 3.237 Ostali proizvodni troškovi 10.180 11.674
872.041
651.625
956.293
973.657
/i/ Društvo je priznalo ukupan trošak amortizacije u iznosu od KM 956.293, primjenjujui obraun po
funkcionalnoj metodi za postrojenja i opremu u proizvodnji i linearnu amortizaciju za ostalu dugotrajnu imovinu.
Ukupna amortizacija po linearnoj metodi za cjelokupnu dugotrajnu imovinu iznosi KM 2.082.771. Ukupna razlika
amortizacije obraunate po linearnoj metodi u odnosu na amortizaciju koju je Društvo priznalo po funkcionalnoj
metodi iznosi KM 1.126.478. Od navedene razlike u visini od 10% (stopa poreza na dobit) Društvo je
evidentiralo na odloenoj poreskoj obavezi. /Bilješka 14/
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
24
Troškovi reprezentacije 39.208 83.897
Troškovi osiguranja 37.637 36.696
Bankarske usluge 14.339 28.536
Poštanske usluge 42.814 43.010
Doprinosi lanarina i druga davanja 18.587 13.293
Ostali nematerijalni troškovi 6.993 12.451
359.068
390.924
2017.
Ostali finansijski prihodi 306.739 32.189
306.743
32.191
Ostali finansijski rashodi 12 -
(123.740)
956
10.709
39.498
145.157 120.998
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
25
Manjkovi - 3.632
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraivanja 836 1.508
Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 75.427 23.132
Ostali troškovi /i/ 381.155 783.352
Ispravke grešaka - rashod iz ranijih godina 2.105
2.136
14. POREZ NA DOBIT
U skladu sa vaeim zakonskim propisima koji se primjenjuju na teritoriji Fedracije Bosne i Hercegovine
Društvo, stopa poreza na dobit iznosi 10%.
Usklaenje tekueg poreza na dobit i dobiti iz Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti je prikazano u narednoj tabeli:
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Efekat porezno priznatih prihoda i nepriznatih troškova 27.446 67.642
Razlika troška amortizacije izmeu pune porezno dozvoljene i stvarne (nie) amortizacije (974.700) (1.259.757)
Porezni gubitak (495.787) (738.681)
Porezni gubici za prijenos (97.470)
(125.976)
Odloena poreska obaveza u tekuem periodu u iznosu 1.367.342 KM je formirana po osnovu korištenja
linearne amortizacije u poreske svrhe u odnosu na stvarno obraunatu amortizaciju prema funkcionalnoj
metodi .
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
26
godine
Amortizacija u 2016. godini (1.143.898)
- (125.976) (1.269.874)
2 (97.470) (1.367.342)
*Podatak o iznosu odloene porezne obaveze bit e poznat po sastavljanju poreznog bilansa.
14. POREZ NA DOBIT (nastavak)
Odloene poreske obaveze su prezentirane u Izvještaju o finansijskom poloaju Društva, kako slijedi:
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
1.367.342 1.269.874
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
27
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
KM po dionici
KM po dionici
Osnovna i razvodnjena zarada po dionici od neprekinutog poslovanja 0,14 0,13
Ukupna osnovna i razvodnjena zarada po dionici 0,14
0,13
Dobit i ponderisani prosjeni broj obinih dionica korišteni za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po
dionici je kako slijedi:
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Dobit za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici 353.997 327.458
Dobit za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici od neprekinutog poslovanja 353.997 327.458
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Ponderisani prosjeni broj dionica za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici 2.545.370 2.545.370
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
28
9.066
26.375
17.047
269.069
14.090
26.375
17.047
274.092
8.153
13.513
Stanje na 31. decembar 2017. 208.368
9.521
17.188
4.569
9.188
17.047
39.017
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
29
16.655.642
45.358.599
1.758.568
275.988
3.545
65.782.166
Na 31. decembar 2017. 1.819.003
16.748.205
45.453.713
1.702.854
77.633
3.545
65.804.944
Smanjenja ili otpis - - (330.273) (28.184) - - (1.157.658)
Na 31. decembar 2017. -
Na 31. decembar 2016. 1.729.825 9.627.512 22.076.779 321.368 275.988 3.545 34.035.017
Na 31. decembar 2017. 1.819.003 9.317.874 22.042.374 208.654 77.633 634 33.466.171
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
30
glavnice na 31.12.2017.g.
31.12.2021 500.000 400.004 602.170
Raiffeisen Bank br. 05093/2016 10.7.2014 1.000.000 822.916 -
Raiffeisen Bank br. 00410/2016 21.12.2020 672.941 449.470 600.840
Sparkasse Bank br. 075254/2016 31.5.2023 1.942.777 1.623.129 1.861.797
Raiffeisen Bank br. 07371/17 20.09.2018. 350.000 320.833 -
Ukupno 4.675.718 3.651.353 3.064.807
Na dan 31. decembra 2017. godine, Društvo ima upisana optereenja kao zalono pravo na sljedee
nekretnine, postrojenja i mašine:
Ugovori o dugoronom kreditiranju
Kolateral po kreditu br. PO-014-3-13134-VII/14
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2014. godine na ukupan iznos
KM 500.000 /Bilješka 29/:
Finansijska izloenost 400.004 491.667
NETO VRIJEDNOST KOLATERALA 202.166 118.499
Kolateral po kreditu br. 05093/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016 godine na ukupan iznos
KM 1.000.000 /Bilješka 29/:
* Postupak provedbe upisa knjigovodstvene vrijednosti kolaterala je u toku.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
31
Ugovori o dugoronom kreditiranju (nastavak)
Kolateral po kreditu br. 00410/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016 godine, na ukupan iznos
KM 675.000 /Bilješka 29/:
Finansijska izloenost 449.470 598.170
NETO VRIJEDNOST KOLATERALA 151.370 50.738
Kolateral po kreditu br. 075254/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016. godine, na ukupan
iznos KM 1.942.777 /Bilješka 29/:
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Finansijska izloenost 1.623.129 1.880.563
Knjigovodstvena vrijednost imovine koja je amortizovana u potpunosti, a nalazi se u upotrebi iznosi KM
13.915.350.
Na dan 31.12.2017. godine, Društvo ima sljedee investicije u toku:
KM 56.412 Izgradnja parkirališta za potrebe Društva; KM 21.221 Investicije u ogradu Vinika.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
32
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Ulaganja u Društva za upravljanje investicijskim fondovima /i/ 49.002 49.002
Ispravka vrijednosti ulaganja (48.770) (48.770)
Udjeli u kapitalu drugih pravnih lica /ii/ 20.000 20.000
46.331 46.331
- -
/i/ Ulaganja u Društva za upravljanje investicijskim fondovima (KM 75.101) odnosi se na kupovinu udjela u
Otvorenom investicijskom fondu Hypo BH Equity d.o.o. Mostar KM 49.002. i dionice Kapital invest dd u iznosu
26.100.
/ii/ Udjeli u iznosu od KM 20.000 odnose se na osnivaki ulog privrednog društva Ekopak d.o.o. Sarajevo za
upravljanje ambalaom i ambalanim otpadom po Odluci o dokapitalizaciji ulaganja u privredno društvo Ekopak
d.o.o Sarajevo dana 28.09.2011. godine.
19. ZALIHE
Rezervni dijelovi 432.198 344.645
Ambalaa u upotrebi 238.686 238.686
Ispravka vrijednosti zaliha (7.263.042) (7.011.400)
2.198.986 2.263.705
949.881 1.264.412
Ukalkulisana akciza i porez PDV (77.073) (71.315)
Odstupanje od cijene proizvoda 361.299 (200.425)
748.914 496.387
3.897.781
4.024.504
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
33
Na dan 01.01.2016. (6.800.801) Dodatna ispravka u toku godine (210.599)
Na dan 31.12.2016. (7.011.400)
Na dan 01.01.2017. (7.011.400) Dodatna ispravka u toku godine (251.642)
Na dan 31.12.2017. (7.263.042) 20. POTRAIVANJA OD KUPACA
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Sumnjiva i sporna potraivanja od kupaca 6.388.948 6.516.185
Ispravka vrijednosti potraivanja od kupaca (3.085.062) (2.855.271)
5.082.074
5.470.746
Prosjeno razdoblje naplate potraivanja od prodaje i ostalih potraivanja je 192 dana (2016: 210 dana).
Kamata se ne obraunava na potraivanja od kupaca do dana dospijea fakture. Društvo ne obraunava
zateznu kamatu niti na preostali saldo. Zakonska zatezna kamata iznosi 12%.
Za najznaajnija potraivanja društvo obezbjeuje hipoteke od kupaca i druge instrumente obezbjeenja
potraivanja.
Neto knjigovodstvena vrijednost potraivanja od kupaca i ostalih potraivanja je prihvatljiva aproksimacija
njihove fer vrijednosti te su za sva navedena potraivanja provjereni indikatori umanjenja vrijednosti te su
provedeni potrebni ispravci vrijednosti.
Ronost potraivanja od kupaca:
2016.
Dospijee do dva mjeseca 478.490 1.079.618 Od dva do šest mjeseci 885.657 332.897 Od šest mjeseci do jedne godine 177.131 184.110
Preko jedne godine 3.540.796 3.874.120
5.082.074 5.470.746
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
34
21. POTRAIVANJA OD KUPACA (nastavak)
Društvo nije imalo izvršenih rezervacija na trošak tekueg perioda. Društvo vrši umanjenje potraivanja na
osnovu :
- Kroz posebna rezerviranja na osnovu individualnih tubi;
U razmatranju Fer vrijednosti potraivanja od kupaca, Uprava vjeruje da su uraene ispravke vrijednosti u
prethodnim godinama u skladu sa procjenjenim diskontiranim novanim tokom priblino odredile potraivanja
na Fer sadašnju vrijednost.
Kretanja u ispravci vrijednosti sumnjivih i spornih kratkoronih potraivanja od kupaca:
31. decembar
Otpis potraivanja (285.927) (57.830)
Prenos sa kratkorone ispravke vrijednosti ostalih potraivanja 56.136 (139.254)
Stanje na 31. decembar (3.085.062) (2.855.271)
22. OSTALA POTRAIVANJA
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Potraivanja od zaposlenih 1.926 2.622 Potraivanja od drave 8.967 9.722 Potraivanja za porez na dobit - - Potraivanja za PDV 3.946 38.673
14.839
51.017
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
35
-
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
iro raun 7.928 79.622 Devizni raun 35 32 Blagajna 13 85 Ostala novana sredstva - -
7.977
79.739
25. KRATKORONA RAZGRANIENJA
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
410.896
506.029
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
36
25.453.700
25.453.700
25.453.700
(b) Dionice za zaposlene. Emitirano ukupno 123.067 dionica za zaposlene nominalne vrijednosti 10 KM
Vlasnika struktura na 31.12.2017:
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 258.391 10,15%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 195.869 7,70%
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 78.300 3,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 58.730 2,31%
Edin Ibrahimpaši 54.355 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 1,96%
Bihaka trgovina d.o.o. Biha 26.730 1,05%
Ostali 260.681 10,24%
Ukupno 2.545.370 100,00%
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
37
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 258.391 10,15%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 195.869 7,70%
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 78.300 3,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 58.730 2,31%
Edin Ibrahimpaši 54.355 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 1,96%
Bihaka trgovina d.o.o. Biha 26.730 1,05%
Ostali 260.681 10,24%
Ukupno 2.545.370 100,00%
Od ukupnog broju emitiranih dionica, povezana lica posjeduju 1.346.961 dionica ili 52,92% ueša u dionikom
kapitalu emitenta.
Ostale rezerve - fond za rizike u poslovanju 1.429.364 1.659.157 7.796.500 8.026.293
Akumulirana dobit /ii/ 504.929 1.177.471
Dobit tekueg razdoblja /iii/ 353.997 327.458 858.926 1.504.929
8.655.426 9.531.221
/i/ Na redovnoj Skupštini Društva odranoj dana 17.12.2012. godine donesena je Odluka o formiranju fonda za
rizike u poslovanju. U Fond je iz akumulirane dobiti izdvojeno KM 5.000.000. Tokom godina iz Fonda za rizike u
poslovanju, sredstva su se koristila za šta su i bila namjenjena. Tokom 2016. godinu izvršeno je umanjenje
rezervi Fond je smanjen, za iznos KM 338.033, na ime ispravke vrijednosti potraivanja u iznosu od KM 45.424
i na ime ispravke vrijednosti ulaganja, datih avansa i potraivanja iz ranijih godina u iznosu od KM 292.609.
/ii/ Na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva odranoj dana 16.06.2017. godine donesena je Odluka o rasporedu
ostvarene dobiti za poslovnu 2016. godinu. Odobrena je isplata KM 1.000.000 na ime dividende vlasnicima
kapitala, isplaena dijelom iz akumulirane dobiti i dobiti 2016. godine /veza Bilješka 31/.
/iii/ Društvo je u tekuoj godini ostvarilo neto dobit od KM 353.997. Za tekuu poslovnu godinu do perioda
završetka naše revizije, Društvo nije donijelo odluku o rasporedu navedene dobiti.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
38
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
1.367.342 1.269.874
/i/ Ostala razgranienja (KM 1.367.342) odnose se na odloene porezne obaveze proistekle iz razlike porezno
dopustivog metoda linearnog obrauna amortizacije i primijenjenog obrauna funkcionalnog metoda
amortizacije /Bilješke 7 i 14/. Obaveza plaanja poreza na dobit e nastati onda kada Društvo nadoknadi
ukupnu knjigovodstvenu vrijednost navedene dugorone imovine.
31. decembar 2016.
Ostala razgranienja - - -
1.269.874
2
97.470 1.367.342
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
39
Osigurani kolateralom
Krediti od banaka 2.856.646 3.329.677
Dugoroni krediti
Obaveze po kreditima od banaka, Društvo servisira redovno po ugovorenim uslovima iz svog operativnog
novanog toka.
/i/ Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 15.02.2015. Ugovor je zakljuen na period od 36 mjeseci
anuiteta. Visina anuiteta se obraunava i usklauje prema EURIBOR 6M uz 4,59% mare. Instrumenti
obezbjeenja plaanja: 5 mjenica korisnika kredita.
/ii/ Dugoroni krediti (KM 2.856.646) odnose se na:
KM 1.355.470; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 30.05.2016. Ugovor je
zakljuen na period od 84 mjeseca. Odobren u iznosu od KM 1.942.777. Kamatna stopa je šestomjeseni
EURIBOR+ 4,25%. Instrumenti obezbjeenja su : 6 mjenice Društva i zalog na nekretninama.
KM 300.008; odnosi se na obavezu po dugoronom kreditu iz 2014. godine. Odobreni iznos kredita: KM
500.000, namjenska sredstva za nabavku opreme. Kamatna stopa je EKS 1,75%, rokom otplate do 84
mjeseca uz grace period od 24 mjeseca. Instrumenti obezbjeenja su mjenice Društva i zalog na
nekretninama.
KM 299.085; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 18.12.2015. Ugovor je zakljuen
na period od 54 mjeseci anuiteta, uz grace period od 6 mjeseci. Odobren u iznosu od KM 672.940,82,
Kamatna stopa je EURIBOR 6M uz 4,28% mare. Instrumenti obezbjeenja su : 10 mjenice Društva i
zalog na pokretnu imovinu (opremu).
KM 697.917; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 14.06.2016. Ugovor je zakljuen
na period od 54 mjeseci anuiteta, uz grace period od 6 mjeseci. Odobren u iznosu od KM 1.000.000,
Kamatna stopa je EURIBOR uvean za maru od 4% na godišnjem nivou. Postupak provedbe upisa
knjigovodstvene vrijednosti kolaterala je u toku.
KM 204.167; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 20.09.2017.Ugovor je zakljuen
na period od 36 mjeseci anuiteta. Odobren u iznosu od KM 350.000, Kamatna stopa je EURIBOR uvean
za maru od 3,5% na godišnjem nivou. Postupak provedbe upisa knjigovodstvene vrijednosti kolaterala je
u toku.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
40
2016.
Dospijeva do jedne godine 2.866.104 2.917.212 Dospijee u drugoj godini 770.464 677.198 Od tree do pete godine 1.724.567 1.848.702
Više od pet godina 361.616 803.777
5.722.751
6.246.889
Umanjeno za: iznos do 12 mjeseci (prikazano u kratkoronim obavezama) (2.866.104) (2.917.212)
Iznos koji dospijeva nakon 12 mjeseci 2.856.646
3.329.677 30. KRATKORONE FINANSIJSKE OBAVEZE
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Kratkoroni dio dugoronih kredita 916.403 832.860
UKUPNO 2.988.643 3.056.433
2,90% do 4,20%, uz instrumente obezbjeenja: mjenice Društva.
/ii/ Ukupno evidentirana obaveze po kratkoronim kreditima (KM 916.403) odnose se na pripadajui kratkoroni
dio obaveze (glavnica i kamata) po dugoronim kreditima /Bilješka 29/.
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
Tekui dio dugoronih obaveza prema bankama 916.403 832.860
Ukupno dugoroni krediti 3.773.049 4.162.537
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
41
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
797.160
864.417
Obaveze prema zaposlenima 30.883 30.254
Obaveze za poreze i ostale obaveze 60.995 62.528
Obaveze prema uesnicima u dobiti 203.570 185.886
Bruto obaveze prema lanovima Nadzornog i odbora za reviziju 3.196 3.286
Ostale kratkorone obaveze /ii/ 144.265 140.524
Obaveze za PDV 123.724 2.735
567.120 425.628
1.364.280 1.290.044
/i/ Obaveze prema dobavljaima na dan 31. decembar 2017. godine odnose se na obaveze po osnovu
izvršenih isporuka materijala, roba i usluga.
/ii/ Ostale kratkorone obaveze (KM 144.265), najveim dijelom odnose se na obaveze za akcize na pivo i BAP
bezalkoholna pia KM 131.073.
31. decembar 2017.
31. decembar 2016.
398.547 33. NAKNADE MENADMENTU
Bruto naknade isplaene Upravi, Nadzornom i Odboru za reviziju Društva u 2017. godini iznosile su KM
258.917. (2016: 278.152).
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
42
Kompanija upravlja kapitalom kako bi osigurala da e Društvo nastaviti poslovanje u skladu sa principom o
neogranienosti poslovanja, dok istovremeno maksimizira povrat udjeliarima Društva putem optimiziranja odnosa
duga i kapitala.
Struktura kapitala Društva se sastoji od duga, koji ukljuuje pozajmice objavljene u bilješci 23 , novac i novane
ekvivalente i vlasniki kapital koji se direktno moe pripisati vlasnicima Društva, a sastoji se od upisanog kapitala,
zakonskih i drugih rezervi i zadrane dobiti.
34.1.1 Odnos finansijske poluge
Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesenoj osnovi. Kao dio ovog praenja, Uprava uzima u obzir trošak
finansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora finansiranja. Koeficijent zaduenosti na kraju godine moe
se prikazati kako slijedi:
Novac i novani ekvivalenti (7.977) (79.739)
Neto dug
17,11%
18,03%
Detalji znaajnih raunovodstvenih politika i metoda koje su usvojene, ukljuujui i kriterije za priznavanje, osnovu
za vrednovanje i osnovu na kojoj su prihodi i rashodi priznati u odnosu na svaku klasu finansijske imovine,
finansijskih obaveza i instrumenta vlasnikog kapitala su objavljeni u bilješci 3 uz finansijske izvještaje.
34.3 Kategorije finansijskih instrumenata
Potraivanja od kupaca 5.082.074 5.470.746
Dati krediti i ostala potraivanja 14.839 124.017
5.104.890
5.674.502
Obaveze prema dobavljaima i ostale obaveze 1.364.281 1.290.044
Amortizovani trošak
7.209.570
7.676.153
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
43
Fer vrijednost finansijske imovine i obaveza
Fer vrijednost fiancijske imovine i obaveza je priblino jednaka njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti.
Društvo je primjenilo sljedee metode i pretpostavke tokom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata:
Potraivanja i depoziti kod banaka
Za imovinu koja dospijeva unutar 3 mjeseca, knjigovdstvena vrijednost je vrlo slina fer vrijednosti zbog kratkog
roka dopijea ovih instrumenata. Za dugoroniju imovinu, ugovorena kamatna stopa ne odstupa znaajno od
tekuih trišnih kamatnih stopa i zbog te injenice njihova fer vrijednost je priblino jednaka njihovoj neto
knjigovodstvenoj vrijednosti.
insturmenata.
Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrijednosti su potraivanja od kupaca, ostala potraivanja,
obaveze prema dobavljaima i ostale kratkorone obaveze. Historijska knjigovodstvena vrijednost imovine i
obaveza ukljuujui rezervisanja, koja nisu u skladu sa uobiajenim poslovnim uvjetima, je priblina fer vrijednosti.
34.4 Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom
Funkcija Riznice obezbijeuje usluge podrške poslovanju Društva, koordinira pristup domaim i stranim finansijskim
trištima, nadzire i upravlja finansijskim rizicima koji se odnose na operacije Društva putem internih izvještaja o
riziku koji analiziraju izloenost riziku po stepenu i proširenosti rizika. Ovi rizici ukljuuju trišni rizik (ukljuujui rizik
valute, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novanog toka od kamatne stope.
34.5 Trišni rizik
Aktivnosti Društva primarno utiu na izlaganje Društva finansijskom riziku promjena u kamatnim stopama (vidjeti
ispod). Izloenost trišnom riziku je dopunjena analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u stepenu izloenosti
Društva trišnom riziku ili u nainu na koji Društvo upravlja i mjeri takav rizik.
34.6 Upravljanje devizinom rizikom
Društvo sprovodi odreene transakcije denominirane u stranoj valuti i to iskljuivo u EUR valuti. Meutim, kako je
konvertibilna marka vezana za euro fiksnim kursem (1 EUR = 1,95583 KM), ne postoji izloenost deviznom riziku I
fluktuacijama valute.
Izloenost Društva riziku kamatne stope proizilazi iz obaveza po finansijskom leasingu, obaveza po kreditima od
banaka i od povezanog lica . Izloenost Društva kreditnom riziku na finansijsku imovinu je detaljno objašnjeno u
bilješci 34.9, upravljanje rizikom likvidnosti.
34.7.1 Analiza osjetljivosti kamatne stope
Analiza osjetljivosti je odreena na osnovu izloenosti kamatnim stopama za finansijske instrumente na dan bilance.
Za obaveze sa promjenjivom stopom, analiza je pripremljena pod pretpostavkom da je iznos obaveze na dan
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
44
bilance isti iznos tokom cijele posmatrane godine. Poveanje ili smanjenje od 100 baznih poena je korišteno kod
internog izvještavanja rizika kamatne stope prema kljunom osoblju menadmenta i predstavlja procjenu
menadmenta o razumno moguoj promjeni kamatnih stopa.
Ako bi kamatna stopa bila vea za 100 baznih poena ili manja, dok su sve ostale varijable ostale konstantne:
Dobitak za godinu koja završava na dan 31.12.2017. bi se poveao/smanjio za KM 57.236, (2016: 62.469)
na osnovu izloenosti riziku kamatne stope. Ovo se iskljuivo pripisuje izloenosti Društva riziku kamatne
stope na pozajmice sa varijabilnom stopom;
Osjetljivost Društva na kamatne stope se povealo/smanjilo tokom tekueg perioda najviše zbog poveanja
u varijabilnoj stopi instrumenata duga.
34.8 Upravljanje kreditnim rizikom
Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana nee uspjeti izmiriti svoje ugovorne obaveze što rezultira u
finansijskom gubitku Društva. Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa samo kreditno sposobnim strankama kao i
obezbijeenja dovoljnog iznosa kolaterala, gdje je potrebno, u cilju ublaavanja rizika finansijskog gubitka od
neplaanja. Izloenost Društva i kreditni rejtinzi drugih strana sa kojima posluje se kontinuirano nadziru i prate.
Kreditna izloenost je kontrolirana putem kreditnih limita prema klijentima koji se revidiraju i odobravaju od strane
komiteta za upravljanje rizicima na godišnjem nivou.
Potraivanja od kupaca, neto, se sastoje od velikog broja kupaca iz razliitih geografskih podruja.
Društvo nema znaajne izloenosti kreditnog rizika niti prema jednoj pojedinanoj strani ili grupi klijenata koji imaju
sline karakteristike. Društvo definira stranke kao stranke koje imaju sline karakteristike ako su povezana lica.
Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, neto od gubitaka od
umanjenja, predstavlja maksimalnu izloenost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti dobijenog
kolaterala.
Društvo je na dan 31.12.2017. imalo ukupnu vrijednost finansijske imovine (potraivanja od kupaca) KM
5.082.074. Dio finansijske imovine je osiguran kolateralom.
34.9 Upravljanje rizikom likvidnosti Menadement ima glavnu odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti, i izgradio je odgovarajui okvir za
upravljanje rizicima likvidnosti za kratkorone, srednjorone i dugorone potrebe upravljanjem izvorima sredstava i
likvidnošu Društva. Društvo upravlja rizikom likvidnosti odravajui adekvatne rezerve, bankovna sredstva i ostale
izvore finansiranja, na nain da kontinuirano prati predvianja i stvarni novani tok i da usklauje rone strukture
finansijske imovine i obaveza.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
45
Sljedea tabela daje detalje o oekivanom dopijeu za nederivativnu finansijsku imovinu Društva. Tabela je
sastavljena na osnovu nediskontiranih novanih tokova finansijske imovine na osnovi najranijeg datuma na koji
Društvo moe zatraiti da se izvrši naplata.
Ronost nederivativne finansijske imovine
Sljedea tabela daje detalje o preostalom ugovorenom dospijeu za nederivativne finansijske obaveze Društva.
Tabela je sastavljena na osnovu nediskontiranih novanih tokova finansijskih obaveza na osnovi najranijeg datuma
na koji se od Društva moe zatraiti da se izvrši plaanje.
Ronost nederivativnih finansijskih obaveza
4,48%
935.119
1.441.065
2.812.877
1.947.591
72.917
7.209.569
Menadment Društva preduzima akcije da prati dospijele obaveze i oekuje da e Društvo uspjeti da podmiri svoje
obaveze iz operativnog novanog toka.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
46
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza se odreuje na sljedei nain:
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim rokovima i uvjetima sa kojom se aktivno
trguje na likvidnim trištima je odreena na osnovi objavljene tekue trišne cijene.
Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza je odreena u skladu sa ope prihvaenim cjenovnim
modelima na bazi analize diskontiranog novanog toka koristei se cijenama iz trenutnih trišnih transakcija.
35. POTENCIJALNE OBAVEZE
Rezervisanja za potencijalne obaveze se priznaju u bilanci onda kada Društvo ima sadašnju obavezu koja je rezultat
prošlih dogaaja i kada je vjerovatno da e Društvo izmiriti tu obavezu. Uprava procjenjuje rezervacije na osnovu
najbolje mogue procjene oekivanog troška kroz odliv gotovine kako bi Društvo izmirilo obavezu prema
povjeriocima. Društvo na dan 31.12.2017., prema procjeni Uprave, nije imalo potencijalnih obaveza.
Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Meutim, još uvijek postoje razliita
tumaenja poreskih propisa. U razliitim okolnostima, poreski organi mogu imati razliite pristupe odreenim
pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima.
U Bosni i Hercegovini poreski period ostaje otvoren tokom pet godina. Zastarijevanje prava na razrez na naplatu
poreza, kamata, troškovi prisilne naplate i novanih kazni prekida se svakom slubenom radnjom poreznog organa
koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza. Poslije svakog prekida zastarijevanje poinje tei iznova, a vrijeme
koje je proteklo prije prekida ne rauna se u zakonom odreeni rok za zastarjelost. Uprava Društva smatra da su
poreske obaveze ukljuene u ove finansijske izvještaje pravilno iskazane.
36. DOGAAJI NAKON DATUMA BILANCE
Nije bilo dogaaja nakon datuma sastavljanja bilansa na 31.12.2017. godine, koji bi mogli imati uticaj na finansijske
izvještaje Društva.
Finansijski izvještaji Društva pripremljeni su pod pretpostavkom da e Društvo biti sposobno podmirivati dospjele
obaveze i neogranieno poslovati te realizirati potraivanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2017. (Svi iznosi su iskazani u KM)
47
38. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Ovi finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave Društva dana 28. februara 2018. godine
Potpisano u ime Uprave Bihaka Pivovara d.d. Biha:
________________________________ Direktor