of 43 /43
[Bihaćka pivovara d.d. Bihać] Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2016., i Izvještaj nezavisnog revizora

Bihaćka pivovara d.d. Bihać

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Biljeske uz finansijske izvjestaje[Bihaka pivovara d.d. Biha]
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2016., i Izvještaj nezavisnog revizora
Sadraj
2
Stranica
Izvještaj nezavisnog revizora 4-5
Izvještaj o promjenama na kapitalu Društva 8
Izvještaj o novanim tokovima Društva 9
Bilješke uz finansijske izvještaje 10-42
Odobrenje finansijskih izvještaja 43
Izvještaj o odogovornosti Uprave
3
Uprava Društva je duna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu izraeni u skladu sa
Zakonom o raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i raunovodstvenim standardima koji se
primjenjuju na teritoriji Federacije i koji obuhvataju: Meunarodne raunovodstvene standarde (IAS) i
Meunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i
naelima koje Meunarodna federacija raunovoa (IFAC) i Odbor za meunarodne standarde revizije i
uvjeravanja (IASB) donose i koje Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine prevede i objavi,
tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.
Nakon provedenog odgovarajueg istraivanja, Uprava opravdano oekuje da e Društvo u dogledno vrijeme
raspolagati odgovarajuim resursima, te stoga i dalje usvaja naelo vremenske neogranienosti poslovanja pri
sastavljanju finansijskih izvještaja.
da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajue raunovodstvene politike;
da su prosudbe i procjene razumne;
da su primijenjeni vaei raunovodstveni standardi, a svako materijalno znaajno odstupanje iskazano i objašnjeno u finansijskim izvještajima; te
da su finansijski izvještaji pripremljeni po naelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da e Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budunosti.
Uprava takoer mora osigurati voenje prikladnih raunovodstvenih evidencija, koje e u bilo koje doba, s
prihvatljivom tanošu odraavati finansijski poloaj Društva. Uprava je takoer odgovorna za uvanje imovine
Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se sprijeile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.
Potpisano u ime Uprave:
Revsar d.o.o. Dolina 2/II 71000, Sarajevo
T +387 33 251 700 F +387 33 251 701 E [email protected] W www.revsar.info
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju priloenih finansijskih izvještaja društva Bihaka Pivovara d.d. Biha (Društvo) koji
obuhvataju Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom poloaju na dan 31. decembar 2016. godine, Bilans uspjeha
– Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, izvještaj o
promjenama na kapitalu i Novani tok – Izvještaj o tokovima gotovine za tada završeni period godine,
skraene raunovodstvenih politika i bilješke uz finansijske izvještaje koje su sastavni dio finansijskih izvještaja.
Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s Meunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za
omoguavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez znaajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare
ili pogreške, što je i navedeno na stranici 3 našeg izvještaja.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim finansijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo
obavili u skladu sa Meunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s
etikim zahtjevima i planiramo, te obavimo reviziju kako bi smo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li
finansijski izvještaji bez znaajnog pogrešnog prikazivanja.
Revizija ukljuuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim
izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi kao i o procijeni rizika znaajnog pogrešnog
prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procijena rizika, revizor
razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja kako bi
se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izraavanja mišljenja o
efikasnosti internih kontrola poslovnog subjekta.
Revizija takoe ukljuuje ocjenjivanje primjerenosti primjenjenih rainovodstvenih politika i razumnosti
raunovodstvenih procijena koje je stvorila Uprava, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije finansijskih
izvještaja.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i primjereni za osiguranje osnove za naše
revizijsko mišljenje.
Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju fer, u svim znaajnim aspektima finansijski poloaj
društva Bihaa Pivovara d.d. Biha na dan 31. decembar 2016. godine, rezultate njegova poslovanja,
Novani tok i promjene kapitala za godinu tada završenu u skladu sa Meunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja.
Ovlašteni revizor: Huse Šepi
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha
Izvještaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.decembra 2016. (Svi iznosi su iskazani u KM)
6
9.677.263
48.014
9.501.536
9.725.277
(4.207.218)
(2.316.964)
(639.598)
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha
Izvještaj o finansijskom poloaju
(Svi iznosi su iskazani u KM)
7
5.447.657
265.929
49.320
9.699.006
9.680.465
62.859
8.364.326
138.868
34.984.922
36.545.496
1.143.898
798.019
4.599.550
1.941.917
2.163.832
53.112
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha
(Svi iznosi su iskazani u KM)
8
Dioniki
kapital
8.364.326
19.337
-
-
-
-
-
-
8.364.326
138.868
(338.033)
8.026.293
327.458
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha
Izvještaj o novanim tokovima
(Svi iznosi su iskazani u KM)
9
2016.
2015.
12.345.142
12.317.193
20.637
7.312
(10.994.210)
(6.735.671)
Odlivi iz osnova plaa, naknada i drugih primanja zaposlenih (2.266.294)
(2.210.630)
(176.822)
(1.773.274)
(97.813)
1.350.932
305.439
285.900
19.539
-
(1.449.821)
(241.550)
(1.208.271)
(1.144.382)
6.468.569
403.019
6.065.550
(6.916.866)
(955.523)
(5.241.061)
(15.420)
(704.862)
(448.297)
(241.747)
291.067
49.320
Bilješke u nastavku ine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (Svi iznosi su iskazani u KM)
10
1. OPI PODACI
«Bihaka pivovara» d.d. Biha (Društvo) je dioniko društvo u mješovitoj svojini registrovano na osnovu
rješenja Osnovnog suda udruenog rada u Bihau broj U/I 676/91 od 30.07.1991. godine. Rješenjem
Kantonalnog suda u Bihau broj U/I 2157/2000 od 03.10.2000. godine izvršeno je usklaivanje sa Zakonom o
privrednim društvima i Društvo je registrovano kao dioniko društvo u skladu sa odredbama ovog Zakona.
Osnovni kapital Društva, prema rješenju o upisu u sudski registar, iznosio je KM 21.136.400.
Društvo je u 2004. godini izvršilo poveanje osnovnog kapitala, emisijom besplatnih dionica iz dobiti društva, u
visini od KM 3.650.950. Ukupna vrijednost temeljnog kapitala nakon ove emisije iznosila je KM 25.844.170.
Dana 28.09. 2011. godine, donesena je odluka o smanjenju osnovnog kapitala povlaenjem steenih 39.047
vlastitih dionica Društva. Nakon izvršenja ove korporativne radnje, osnovni kapital Društva na dan 31.12. 2011.
godine iznosi KM 25.453.700
- obine dionice serije II klase B 123.067 dionica
Nominalna vrijednost dionice je KM 10.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 03-19-746/04 od 30.11.2004. godine izvršen je upis emitenta
kod Registra vrijednosnih papira, pod registarskim brojem 01-19-1891 i Rješenjem Kantonalnog suda u Bihau
broj: U/I-2161/04 od 15.12.2004.godine izvršen je upis u sudski registar poveanja osnovnog kapitala.
Društvo na 31.12.2016. godine, ima registrovane 3 podrunice i to:
1. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Sarajevo, osnovana Odlukom o izmjenama i
dopunama odluke o otvaranju podrunice od 27.07.2004. godine. Lice ovlašteno za zastupanje je
Enes Kanli, rukovodilac podrunice. Prema Odluci Nadzornog odbora broj NO-27/15, od datuma
06.11.2015. godine, razrješava se dunosti ranije imenovano ovlašteno lice za zastupanje Enes Kanli
i imenuje se Melina Bajraktarevi, kao novi rukovodilac podrunice. Rukovodilac podrunice raspolae
sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku mjeseca, ukljuujui i
prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
2. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Zenica, osnovana Odlukom o izmjenama i dopunama
odluke o otvaranju podrunice od 27.12.2004. godine. Lice ovlašteno za zastupanje je Edin Varupa,
rukovodilac podrunice. Prema Odluci Nadzornog odbora broj NO-20/2016, od datuma 28.10.2016
godine, razrješava se dunosti ranije imenovano ovlašteno lice za zastupanje Aleksandra Oreb i
imenuje se Denis Sinanovi, kao novi rukovodilac podrunice. Rukovodilac podrunice raspolae
sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku mjeseca, ukljuujui i
prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
3. «Bihaka pivovara» d.d. Biha - Podrunica Tuzla, osnovana Odlukom o osnivanju podrunice od
29.08.2013. godine. Lice ovlašteno za zastupanje je Alen Aši, rukovodilac podrunice. Rukovodilac
podrunice raspolae sredstvima do visine vrijednosti zaduene robe i reklamnog materijala u toku
mjeseca, ukljuujui i prenesene zalihe iz prethodnog mjeseca.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (Svi iznosi su iskazani u KM)
11
Sjedište društva je u Bihau, Vinika bb, Bosna i Hercegovina.
Glavne djelatnosti
Osnovna djelatnost Društva je: proizvodnja i promet piva i bezalkoholnih napitaka, mineralne i izvorske vode.
Uporedni pregled zaposlenih u Društvu na dan 31. decembra je:
31 decembar
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 274.008 2.740.080 10,76%
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 258.391 2.583.910 10,15%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 195.869 1.958.690 7,70%
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 78.300 783.000 3,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 58.730 587.300 2,31%
Edin Ibrahimpaši 54.355 543.550 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 499.330 1,96%
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 45.700 457.000 1,80%
Bihaka trgovina d.o.o. Biha 26.730 267.300 1,05%
Ostali 260.681 2.606.810 10,24%
Ukupno 2.545.370 25.453.700 100,00%
* Dionice s pravom glasa
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (Svi iznosi su iskazani u KM)
12
3. Uprava
Vedad Ališi Izvršni direktor prodaje od 1.1. 2013. godine
Rifet Mujanovi Izvršni direktor za proizvodnju od 1.1.2013. godine
Mirela Husanovi Izvršni direktor za finansije i raunovodstvo od 1.1.2013.
Alma Sitni Sekretar Društva od 1.1.2013. godine
4. Odbor za reviziju
Mirzeta Delo lan od 1.1.2013. godine
Musli Irma lan od 6.6.2013. godine
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
13
2. STANDARDI, TUMAENJA I DODACI KOJI SU IZDANI OD IASB I U PRIMJENI SU U EUROPSKOJ UNIJI
2.1. Standardi i tumaenja na snazi u tekuem periodu
Društvo je za godinu završenu 31. decembra 2016. godine usvojilo dole navedene izmjene Meunarodnih
standarda finansijskog izvještavanja te je prema zahtjevima prikazalo uporedne podatke. Usvajanje izmijenjenih
standarda nije imalo utjecaja na glavnicu na dan 1. januara 2016. godine:
MSFI 10 – Konsolidirani finansijski izvještaji (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2016. godine ili kasnije);
MSFI 11 – Zajedniki poduhvati (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara
2016. godine ili kasnije);
MSFI 12 – Objava ulaganja u ostala društva (novi standard primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2016. godine ili kasnije);
MRS 27 i MRS 28 – izmjene zbog izdavanja gore navedenih standarda za konsolidaciju (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);
Izmjene MRS-a 32 – Finansijski instrumenti: prezentiranje – dopune upute o prijeboju finansijske
imovine i finansijskih obveza (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili
kasnije);
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – obnavljanje finansijskih
izvedenica i nastavljanje primjene raunovodstva zaštite (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan
1. januara 2016. ili kasnije);
IFRIC 21 „Dadbine“(primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije).
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
14
2.2. Standardi i tumaenja koji još nisu stupili na snagu
Standardi koji su objavljeni ali još nisu usvojeni su dati u nastavku. Ovo je lista izdatih tumaenja i standarda, za
koje društvo oekuje da e biti primjenjivi u budunosti. Društvo namjerava da usvoje ove standarde kada isti
stupe na snagu. Društvo je u postupku procjene uticaja ovih amandmana na finansijski poloaj ili performanse
Društva.
MSFI 9 - Finansijski instrumenti (primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2018. godine ili
kasnije);
Izmjene MSFI-a 10, MSFI-a 11 (primjenjiv za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili
kasnije);
Izmjene MSFI-a 14 (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);
Izmjene MSFI-a 15 (primjenjive za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2017. ili kasnije);
MRS 16 i MRS 38 – izmjene zbog pojašnjenja prihvatljivih metoda amortizacije (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);
MRS 16 i MRS 41 – izmjene zbog pojašnjenja evidencije poljoprivrednih usjeva (primjenjiv za
razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);
Izmjene MRS-a 19 – Uposleni – pojašnjenje tretmana usluga uposlenih i treh lica (primjenjive za
razdoblja koja poinju na dan 1. juli 2014. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 28 – Ulaganja u pridruene subjekte – pojašnjenje kod gubitka kontrole (primjenjive
za razdoblja koja poinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);
Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – Izmjene u nainu raunovodstva
hedge instrumenata (primjenjive za uz usvajanje MSFI 9);
Godišnja unapreenja MSFI-eva 2010.-2012. (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i
MRS 38) – prema IASB-u primjenjiva za razdoblja koja poinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije,
nisu još usvojena od strane EU;
Godišnja unapreenja MSFI-eva 2011.-2013. (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) – prema IASB-u
primjenjiva za razdoblja koja poinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije, nisu još usvojena od
strane EU.
Uprava predvia da e sva gore navedena tumaenja i standardi biti primijenjeni u finansijskim izvještajima
Društva za razdoblja od kada budu na snazi, te da njihovo usvajanje nee imati znaajan utjecaj na finansijske
izvještaje u razdoblju prve primjene.
Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te se
stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
15
Izvještaj o usklaenosti
koje je objavio Odbor za meunarodne raunovodstvene standarde.
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumjeva da e
Društvo nastaviti da posluje u neogranienom periodu u predvidivoj budunosti. Finansijski izvještaji su
sastavljeni po principu dosljednosti prema kojem se odabrana pravila vrednovanja dosljedno primjenjuju u
duem vremenskom intervalu. U sluaju njihove izmjene, Društvo procjenjuje efekte promjene izbora
raunovodstvenih pravila vrednovanja uz detaljno obrazloenje razloga koji su uslovili promjenom izbora pravila
i politika vrednovanja.
Društvo vodi raunovodstvene evidencije u bosanskoj valuti (konvertibilna marka KM) i u skladu sa Zakonom o
raunovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i raunovodstvenim standardima koji se primjenjuju na
teritoriji Federacije i obuhvataju: Meunarodne raunovodstvene standarde (IAS) i Meunarodne standarde
finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i naeilima koje
Meunarodna federacija raunovoa (IFAC) i Odbora za meunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IASB)
donose i koje Komisija za raunovodstvo i reviziju Bosne i Hecegovine prevede i objavi.
Valuta izvještavanja
Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u KM, jer je to efektivna valuta Društva. Vaei kurs KM na dan 31.
decembar 2016. godine bio je 1,95583 KM za 1 EUR.
Dugotrajna imovina
Nematerijalna imovina ukljuuje ulaganja u prava, te je iskazana po istorijskom trošku nabave umanjenom za
ispravaku vrijednosti. Društvo primjenjuje linearnu metodu amortizacije kroz procijenjeni vijek trajanja od 5
godina.
Bruto knjigovodstvena vrijednost dugotrajne materijalne imovine umanjena za oekivani ostatak vrijednosti
amortizira se kroz procijenjeni vijek upotrebe pojedinog sredstva primjenom linearne i funkcionalne metode
obrauna amortizacije.
Period amortizacije, po stopama od 1,3 do 33,33 % godišnje, primjenjuju se kako slijedi:
Zgrade 20 do 40 godina
Uredska oprema i namještaj 5 do 7 godina
Transportna sredstva 7 godina
Ureaji i instalacije 8 do 14 godina
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
16
Troškovi zamjene veih dijelova dugotrajne materijalne imovine Društva, koji poveavaju njen kapacitet ili
znaajno produuju korisni vijek upotrebe, kapitaliziraju se. Troškovi odravanja, popravke ili djelomine
zamjene terete izravno raun troška.
Dugotrajna finansijska imovina predstavlja ulaganja u sticanje udjela u drugim pravnim licima i iskazuje se po
istorijskom trošku.
Potraivanja i plaeni troškovi budueg perioda
Potraivanja i plaeni troškovi budueg perioda su iskazani po trošku. Uprava Društva odluuje o potrebi
rezervisanja za sumnjiva i sporna potraivanjima za svako potraivanje pojedinano.
Zalihe
Zalihe se sastoje preteno od sirovina i materijala, ambalae i zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda iskazane po trošku nabave, odnosno po stvarnoj cijeni koštanja.
Strane valute
Poslovni dogaaji i transakcije u stranoj valuti preraunavaju se u KM po vaeem kursu na dan poslovnog
dogaaja. Novana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preraunavaju se u KM po kursu vaeem
na dan bilansa. Svi dobici ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog dogaaja
terete raun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.
Novac i novani ekvivalenti
Novac i novani ekvivalenti sastoje se od gotovine na raunima u bankama i blagajnama društva.
Priznavanje prihoda
Prihodi se priznaju kada je vjerovatno da e ekonomske koristi pritjecati u društvo i kada je iznos prihoda
mogue pouzdano izmjeriti. Prihodi od prodaje priznaju se u bruto iznosu.
Dogaaji nakon datuma bilansa
Dogaaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o poloaju društva na dan bilansa odraavaju se u
finansijskim izvještajima (usklaivanje dogaaja na datum bilansa). Dogaaji nakon datuma bilansa koji ne
utjeu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno znaajni.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
17
Kod primjene raunovodstvenih politika Društva, opisanih u bilješkama 3, Uprava je obavezna da pravi procjene i
prosudbe i pretpostavke o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza koje nisu oigledne iz upotrebom drugih
izvora. Procjene i pratee pretpostavke se provode na osnovu historijskog iskustva i drugih faktora za koje se
smatra da mogu biti relevatni. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od ovih procjena.
Procjene I pratee pretpostavke se revidiraju po principu neogranienosti poslovanja. Revizije raunovodstvenih
procjena se priznaju u period u kojem su procjene revidirane ako revizija ima uticaj samo na taj period ili u period
revizije procjena kao i na budue procjena ako te revizije utiu i na tekue i na budue periode.
4.1. Kljuni izvori nesigurnosti iz procjena
U nastavku su kljune pretpostavke koje se tiu budunosti, kao I ostali kljuni izvori nesigurnosti iz procjena na
dan balance stanja, a koji mogu imati znaajan rizik uzrokovanja materijalnih odstupanja u knjigovodstvenim
vrijednostima imovine i obaveza unutar sljedee finansijske godine.
Korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme
Kao što je opisano u bilješci 3, Društvo revidira procjenjeni korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na
kraju svakog godišnjeg perioda izvješavanja.
2016. 2015.
Oprema 5 – 14 5 – 14
Transportna sredstva 7 6
U toku godine koja je završila na dan 31. decembar 2016. godine nije bilo promjena u procjenjenom korisnom
vijeku npr. Amortizacijiskim stopama nekretnina, postrojenja i opreme.
Fer vrijednost finansijske imovine i ostalih finansijskih instrumenata
Kao što je to opisano u bilješci 34, Uprava koristi svoju prosudbu kod izraunavanja umanjenja potraivanja od
kupaca i ostalih potraivanja. Tehnike vrednovanja koje se uobiajeno koriste od strane strune prakse je
primjenjena, a bazirana je analizi diskontiranog novanog toka na osnovu prethodnog iskustva Društva u
procesu naplate potraivanja od kupaca. Detalji pretpostavki koje se koriste i rezultati analize osjetljivosti koja
se tie ovih pretpostavki je prikazana u bilješci 34.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
18
2016.
2015.
1.891.674
7.312.836
472.754
9.483.657
9.677.263
37.814
17.879
48.014
2016.
2015.
2016.
2015.
19.808
40.002
2.379.954
2.316.964
Društvo je na dan 31.12.2016. godine imalo ukupno 106 redovno uposlenih (2015: 105 uposlenih).
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
19
33.220
29.874
1.133.865
973.657
1.133.865
/i/ Društvo je priznalo ukupan trošak amortizacije u iznosu od KM 973.657, primjenjujui obraun po
funkcionalnoj metodi za postrojenja i opremu u proizvodnji i linearnu amortizaciju za ostalu dugotrajnu imovinu.
Ukupna amortizacija po linearnoj metodi za cjelokupnu dugotrajnu imovinu iznosi KM 2.233.416. Ukupna razlika
amortizacije obraunate po linearnoj metodi u odnosu na amortizaciju koju je Društvo priznalo po funkcionalnoj
metodi iznosi KM 1.259.757 Od navedene razlike u visini od 10% (stopa poreza na dobit) Društvo je evidentiralo
na odloenoj poreskoj obavezi. /Bilješka 14/
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
20
68.335
13.221
2016.
2015.
6
(176.751)
16.388
33.011
29.078
264
120.998
92.302
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
21
24.777
443
5.339
813.761
738.288
/i/ Ostali troškovi (KM 783.352) odnosi se na odobrene rabate kupcima u iznosu od KM 775.352, i odobrene
donacije u iznosu od KM 8.000.
14. POREZ NA DOBIT
U skladu sa vaeim zakonskim propisima koji se primjenjuju na teritoriji Fedracije Bosne i Hercegovine
Društvo, stopa poreza na dobit iznosi 10%.
Usklaenje tekueg poreza na dobit i dobiti iz Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti je prikazano u narednoj tabeli:
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
35.671
Razlika troška amortizacije izmeu pune porezno dozvoljene i stvarne (nie) amortizacije (1.259.757)
(1.441.947)
10,00%
(144.195)
Odloena poreska obaveza u tekuem periodu u iznosu KM 125.976 je formirana po osnovu korištenja linearne
amortizacije u poreske svrhe u odnosu na stvarno obraunatu amortizaciju prema funkcionalnoj metodi .
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
22
godine
Amortizacija u 2016. godini (1.143.898)
- (125.976) (1.269.874)
Odloene poreske obaveze su prezentirane u Izvještaju o finansijskom poloaju Društva, kako slijedi:
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
1.143.898
1.269.874
1.143.898
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
23
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
KM po dionici
KM po dionici
Osnovna i razvodnjena zarada po dionici od neprekinutog poslovanja 0,13
0,05
0,05
Dobit i ponderisani prosjeni broj obinih dionica korišteni za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po
dionici je kako slijedi:
Dobit za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici 327.458
138.868
Dobit za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici od neprekinutog poslovanja 327.458
138.868
Ponderisani prosjeni broj dionica za izraunavanje osnovne i razvodnjene zarade po dionici 2.545.370
2.545.370
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
24
u KM NABAVNA VRIJEDNOST Stanje na 1. januar 2016. 216.581
9.066
11.030
26.375
17.047
280.099
Poveanje -
9.066
6.377
8.153
12.863
17.047
43.113
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
25
16.573.925
41.175.018
1.729.084
94.067
220.970
61.522.889
Poveanja -
81.717
2.964.006
48.714
3.276.358
554.734
6.925.529
16.655.642
44.098.839
1.758.568
275.988
3.545
64.522.407
6.627.759
21.610.222
1.330.043
Na 01. januar 2016. 1.729.825 9.946.166 19.564.795 399.041 94.067 220.970 31.954.865
Na 31. decembar 2016. 1.729.825 9.627.512 22.076.779 321.368 275.988 3.545 34.035.017
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
26
glavnice na 31.12.2016.g.
31.12.2021 500.000 491.667 610.166
Raiffeisen Bank br. 05093/2016 10.7.2014 1.000.000 947.917 -
Raiffeisen Bank br. 00410/2016 21.12.2020 672.941 598.170 648.907
Sparkasse Bank br. 075254/2016 31.5.2023 1.942.777 1.880.563 2.005.013
Ukupno 4.325.718 4.023.316 3.264.086
Na dan 31. decembra 2016. godine, Društvo ima upisana optereenja kao zalono pravo na sljedee
nekretnine, postrojenja i mašine:
Ugovori o dugoronom kreditiranju
Kolateral po kreditu br. PO-014-3-13134-VII/14
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2014. godine na ukupan iznos
KM 500.000 /Bilješka 29/:
Kolateral po kreditu br. 05093/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016 godine na ukupan iznos
KM 1.000.000 /Bilješka 29/:
* Postupak provedbe upisa knjigovodstvene vrijednosti kolaterala je u toku.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
27
Ugovori o dugoronom kreditiranju (nastavak)
Kolateral po kreditu br. 00410/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016 godine, na ukupan iznos
KM 675.000 /Bilješka 29/:
Kolateral po kreditu br. 075254/2016
Zalono pravo predmetne kupovine prema Ugovoru o dugoronom kreditu iz 2016. godine, na ukupan
iznos KM 1.942.777 /Bilješka 29/:
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
Knjigovodstvena vrijednost imovine koja je amortizovana u potpunosti, a nalazi se u upotrebi iznosi KM
12.338.928
Na dan 31.12.2016. godine, Društvo ima sljedee investicije u toku:
KM 89.178 Investicija u zemljište; KM 56.412 Izgradnja parkirališta za potrebe Društva; KM 21.221 Investicije u
ogradu Vinika i KM 109.178 Investicije u opremu.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
28
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
41.213
117.863
20.000
46.330
127.575
76.663
/i/ Ulaganja u Društva za upravljanje investicijskim fondovima (KM 75.101) odnosi se na kupovinu udjela u
Otvorenom investicijskom fondu Hypo BH Equity d.o.o. Mostar KM 49.001.
/ii/ Udjeli u iznosu od KM 20.000 odnose se na osnivaki ulog privrednog društva Ekopak d.o.o. Sarajevo za
upravljanje ambalaom i ambalanim otpadom po Odluci o dokapitalizaciji ulaganja u privredno društvo Ekopak
d.o.o Sarajevo dana 28.09.2011. godine.
19. ZALIHE
779.751
535.065
(45.300)
(138.547)
496.387
351.218
4.024.504
3.699.032
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
29
Na dan 01.01.2015. (6.620.188)
Na dan 31.12.2015. (6.800.802)
Na dan 01.01.2016. (6.800.801)
Na dan 31.12.2016. (7.011.400)
20. POTRAIVANJA OD KUPACA
3.568.864
(2.389.864)
5.470.746
5.447.657
Prosjeno razdoblje naplate potraivanja od prodaje i ostalih potraivanja je 210 dana (2015: 204 dana).
Kamata se ne obraunava na potraivanja od kupaca do dana dospijea fakture. Društvo ne obraunava
zateznu kamatu niti na preostali saldo. Zakonska zatezna kamata iznosi 12%.
Za najznaajnija potraivanja društvo obezbjeuje hipoteke od kupaca i druge instrumente obezbjeenja
potraivanja.
Neto knjigovodstvena vrijednost potraivanja od kupaca i ostalih potraivanja je prihvatljiva aproksimacija
njihove fer vrijednosti te su za sva navedena potraivanja provjereni indikatori umanjenja vrijednosti te su
provedeni potrebni ispravci vrijednosti.
Ronost potraivanja od kupaca:
1.331.331
474.481
259.015
3.382.829
5.470.747
5.447.657
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
30
21. POTRAIVANJA OD KUPACA (nastavak)
Društvo nije imalo izvršenih rezervacija na trošak tekueg perioda. Društvo vrši umanjenje potraivanja na
osnovu :
- Kroz posebna rezerviranja na osnovu individualnih tubi;
U razmatranju Fer vrijednosti potraivanja od kupaca, Uprava vjeruje da su uraene ispravke vrijednosti u
prethodnim godinama u skladu sa procjenjenim diskontiranim novanim tokom priblino odredile potraivanja
na Fer sadašnju vrijednost.
Kretanja u ispravci vrijednosti sumnjivih i spornih kratkoronih potraivanja od kupaca:
31. decembar
(2.389.864)
-
-
(2.389.864)
50.183
51.017
218.526
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
31
264.332
1.597
73.000
265.929
/i/ Pozajmica data kupcu PANASHE d.o.o. u iznosu od KM 72.000, Društvo ima upisanu hipoteku kao sredstvo
obezbijeenja.
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
iro raun 79.622
25. KRATKORONA RAZGRANIENJA
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
44.967
506.029
62.859
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
32
25.453.700
25.453.700
25.453.700
(b) Dionice za zaposlene. Emitirano ukupno 123.067 dionica za zaposlene nominalne vrijednosti 10 KM
Vlasnika struktura na 31.12.2016:
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 258.391 10,15%
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 195.869 7,70%
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 78.300 3,08%
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 58.730 2,31%
Edin Ibrahimpaši 54.355 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 1,96%
Bihaka trgovina d.o.o. Biha 26.730 1,05%
Ostali 260.681 10,24%
Ukupno 2.545.370 100,00%
Dioniari preko 5% ueša i povezana lica: Broj dionica % ueša
Adem Ibrahimpaši 1.241.774 48,79%
Edin Ibrahimpaši 54.354 2,14%
Emin Ibrahimpaši 49.933 1,96%
ZIF Bonus d.d. 195.869 7,70%
ZIF MI-Group d.d. 189.085 7,43%
Ostali dioniari 555.965 21,84%
Od ukupnog broju emitiranih dionica, povezana lica posjeduju 1.346.961 dionica ili 52,92% ueša u dionikom
kapitalu emitenta.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
33
1.997.190
8.026.293
8.364.326
138.868
1.504.929
2.727.470
9.531.221
11.091.796
/i/ Na redovnoj Skupštini Društva odranoj dana 17.12.2012. godine donesena je Odluka o formiranju fonda za
rizike u poslovanju. U Fond je iz akumulirane dobiti izdvojeno KM 5.000.000. Tokom godina iz Fonda za rizike u
poslovanju, sredstva su se koristila za šta su i bila namjenjena. Tokom 2016. godinu izvršeno je umanjenje
rezervi Fond je smanjen, za iznos KM 338.033, na ime ispravke vrijednosti potraivanja u iznosu od KM 45.424
i na ime ispravke vrijednosti ulaganja, datih avansa i potraivanja iz ranijih godina u iznosu od KM 292.609.
/ii/ Na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva odranoj dana 23.05.2016. godine donesena je Odluka o rasporedu
ostvarene dobiti za poslovnu 2015. godinu. Odobrena je isplata KM 1.550.000 na ime dividende vlasnicima
kapitala, isplaena dijelom iz akumulirane dobiti i dobiti 2015. godine /veza Bilješka 31/.
/iii/ Društvo je u tekuoj godini ostvarilo neto dobit od KM 327.458. Za tekuu poslovnu godinu do perioda
završetka naše revizije, Društvo nije donijelo odluku o rasporedu navedene dobiti.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
34
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
1.143.898
1.269.874
1.143.898
/i/ Ostala razgranienja (KM 1.269.874) odnose se na odloene porezne obaveze proistekle iz razlike porezno
dopustivog metoda linearnog obrauna amortizacije i primijenjenog obrauna funkcionalnog metoda
amortizacije /Bilješke 7 i 14/. Obaveza plaanja poreza na dobit e nastati onda kada Društvo nadoknadi
ukupnu knjigovodstvenu vrijednost navedene dugorone imovine.
31. decembar 2015.
125.976
1.269.874
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
35
105.000
693.019
Dugoroni krediti
Obaveze po kreditima od banaka, Društvo servisira redovno po ugovorenim uslovima iz svog operativnog
novanog toka.
/i/ Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 15.02.2015. Ugovor je zakljuen na period od 36 mjeseci
anuiteta. Visina anuiteta se obraunava i usklauje prema EURIBOR 6M uz 4,59% mare. Instrumenti
obezbjeenja plaanja: 5 mjenica korisnika kredita.
/ii/ Dugoroni krediti (KM 3.294.677) odnose se na:
KM 1.623.129; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 30.05.2016. Ugovor je
zakljuen na period od 84 mjeseca. Odobren u iznosu od KM 1.942.777. Kamatna stopa je šestomjeseni
EURIBOR+ 4,25%. Instrumenti obezbjeenja su : 6 mjenice Društva i zalog na nekretninama.
KM 400.004; odnosi se na obavezu po dugoronom kreditu iz 2014. godine. Odobreni iznos kredita: KM
500.000., namjenska sredstva za nabavku opreme. Kamatna stopa je EKS 1,75%, rokom otplate do 84
mjeseca uz grace period od 24 mjeseca. Instrumenti obezbjeenja su mjenice Društva i zalog na
nekretninama.
KM 448.627; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 18.12.2015. Ugovor je zakljuen
na period od 54 mjeseci anuiteta, uz grace period od 6 mjeseci. Odobren u iznosu od KM 675.000,
Kamatna stopa je EURIBOR 6M uz 4,28% mare. Instrumenti obezbjeenja su : 10 mjenice Društva i
zalog na pokretnu imovinu (opremu).
KM 822.917; odnosi se na Ugovor o dugoronom kreditu za investicije od 14.06.2016. Ugovor je zakljuen
na period od 54 mjeseci anuiteta, uz grace period od 6 mjeseci. Odobren u iznosu od KM 1.000.000,
Kamatna stopa je EURIBOR uvean za maru od 4% na godišnjem nivou. Postupak provedbe upisa
knjigovodstvene vrijednosti kolaterala je u toku.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
36
2.141.849
363.015
435.004
-
Umanjeno za: iznos do 12 mjeseci (prikazano u kratkoronim obavezama) (2.917.212)
(2.141.849)
798.019
382.158
21.983
404.141
3,95% do 4,60%, uz instrumente obezbjeenja: mjenice Društva.
/ii/ Ukupno evidentirana obaveze po kratkoronim kreditima (KM 832.860) odnose se na pripadajui kratkoroni
dio obaveze (glavnica i kamata) po dugoronim kreditima /Bilješka 29/.
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
798.019
404.141
1.202.160
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
37
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
366.050
370.242
864.417
736.292
721
58.259
182.976
Bruto obaveze prema lanovima Nadzornog i odbora za reviziju 3.286
3.196
134.423
100.981
425.628
525.449
1.290.044
1.261.741
/i/ Obaveze prema dobavljaima na dan 31. decembar 2016. godine odnose se na obaveze po osnovu
izvršenih isporuka materijala, roba i usluga.
/ii/ Ostale kratkorone obaveze (KM 140.524), najveim dijelom odnose se na obaveze za akcize na pivo i BAP
bezalkoholna pia KM 130.336.
31. decembar 2016.
31. decembar 2015.
Ukalkulisani troškovi 398.547
33. NAKNADE MENADMENTU
Bruto naknade isplaene Upravi, Nadzornom i Odboru za reviziju Društva u 2016. godini iznosile su KM
278.152. (2015: 278.152).
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
38
Kompanija upravlja kapitalom kako bi osigurala da e Društvo nastaviti poslovanje u skladu sa principom o
neogranienosti poslovanja, dok istovremeno maksimizira povrat udjeliarima Društva putem optimiziranja odnosa
duga i kapitala.
Struktura kapitala Društva se sastoji od duga, koji ukljuuje pozajmice objavljene u bilješci 23 , novac i novane
ekvivalente i vlasniki kapital koji se direktno moe pripisati vlasnicima Društva, a sastoji se od upisanog kapitala,
zakonskih i drugih rezervi i zadrane dobiti.
34.1.1 Odnos finansijske poluge
Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesenoj osnovi. Kao dio ovog praenja, Uprava uzima u obzir trošak
finansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora finansiranja. Koeficijent zaduenosti na kraju godine moe
se prikazati kako slijedi:
6.386.109
2.961.851
18,03%
7,97%
Detalji znaajnih raunovodstvenih politika i metoda koje su usvojene, ukljuujui i kriterije za priznavanje, osnovu
za vrednovanje i osnovu na kojoj su prihodi i rashodi priznati u odnosu na svaku klasu finansijske imovine,
finansijskih obaveza i instrumenta vlasnikog kapitala su objavljeni u bilješci 3 uz finansijske izvještaje.
34.3 Kategorije finansijskih instrumenata
124.017
484.456
5.674.502
5.981.433
1.290.044
1.261.741
7.676.153
4.223.592
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
39
Fer vrijednost finansijske imovine i obaveza
Fer vrijednost fiancijske imovine i obaveza je priblino jednaka njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti.
Društvo je primjenilo sljedee metode i pretpostavke tokom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata:
Potraivanja i depoziti kod banaka
Za imovinu koja dospijeva unutar 3 mjeseca, knjigovdstvena vrijednost je vrlo slina fer vrijednosti zbog kratkog
roka dopijea ovih instrumenata. Za dugoroniju imovinu, ugovorena kamatna stopa ne odstupa znaajno od
tekuih trišnih kamatnih stopa i zbog te injenice njihova fer vrijednost je priblino jednaka njihovoj neto
knjigovodstvenoj vrijednosti.
insturmenata.
Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrijednosti su potraivanja od kupaca, ostala potraivanja,
obaveze prema dobavljaima i ostale kratkorone obaveze. Historijska knjigovodstvena vrijednost imovine i
obaveza ukljuujui rezervisanja, koja nisu u skladu sa uobiajenim poslovnim uvjetima, je priblina fer vrijednosti.
34.4 Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom
Funkcija Riznice obezbijeuje usluge podrške poslovanju Društva, koordinira pristup domaim i stranim finansijskim
trištima, nadzire i upravlja finansijskim rizicima koji se odnose na operacije Društva putem internih izvještaja o
riziku koji analiziraju izloenost riziku po stepenu i proširenosti rizika. Ovi rizici ukljuuju trišni rizik (ukljuujui rizik
valute, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novanog toka od kamatne stope.
34.5 Trišni rizik
Aktivnosti Društva primarno utiu na izlaganje Društva finansijskom riziku promjena u kamatnim stopama (vidjeti
ispod). Izloenost trišnom riziku je dopunjena analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u stepenu izloenosti
Društva trišnom riziku ili u nainu na koji Društvo upravlja i mjeri takav rizik.
34.6 Upravljanje devizinom rizikom
Društvo sprovodi odreene transakcije denominirane u stranoj valuti i to iskljuivo u EUR valuti. Meutim, kako je
konvertibilna marka vezana za euro fiksnim kursem (1 EUR = 1,95583 KM), ne postoji izloenost deviznom riziku I
fluktuacijama valute.
Izloenost Društva riziku kamatne stope proizilazi iz obaveza po finansijskom leasingu, obaveza po kreditima od
banaka i od povezanog lica . Izloenost Društva kreditnom riziku na finansijsku imovinu je detaljno objašnjeno u
bilješci 34.9, upravljanje rizikom likvidnosti.
34.7.1 Analiza osjetljivosti kamatne stope
Analiza osjetljivosti je odreena na osnovu izloenosti kamatnim stopama za finansijske instrumente na dan bilance.
Za obaveze sa promjenjivom stopom, analiza je pripremljena pod pretpostavkom da je iznos obaveze na dan
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
40
bilance isti iznos tokom cijele posmatrane godine. Poveanje ili smanjenje od 100 baznih poena je korišteno kod
internog izvještavanja rizika kamatne stope prema kljunom osoblju menadmenta i predstavlja procjenu
menadmenta o razumno moguoj promjeni kamatnih stopa.
Ako bi kamatna stopa bila vea za 100 baznih poena ili manja, dok su sve ostale varijable ostale konstantne:
Dobitak za godinu koja završava na dan 31.12.2016. bi se poveao/smanjio za KM 62.469, (2015: 29.399)
na osnovu izloenosti riziku kamatne stope. Ovo se iskljuivo pripisuje izloenosti Društva riziku kamatne
stope na pozajmice sa varijabilnom stopom;
Osjetljivost Društva na kamatne stope se povealo/smanjilo tokom tekueg perioda najviše zbog poveanja
u varijabilnoj stopi instrumenata duga.
34.8 Upravljanje kreditnim rizikom
Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana nee uspjeti izmiriti svoje ugovorne obaveze što rezultira u
finansijskom gubitku Društva. Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa samo kreditno sposobnim strankama kao i
obezbijeenja dovoljnog iznosa kolaterala, gdje je potrebno, u cilju ublaavanja rizika finansijskog gubitka od
neplaanja. Izloenost Društva i kreditni rejtinzi drugih strana sa kojima posluje se kontinuirano nadziru i prate.
Kreditna izloenost je kontrolirana putem kreditnih limita prema klijentima koji se revidiraju i odobravaju od strane
komiteta za upravljanje rizicima na godišnjem nivou.
Potraivanja od kupaca, neto, se sastoje od velikog broja kupaca iz razliitih geografskih podruja.
Društvo nema znaajne izloenosti kreditnog rizika niti prema jednoj pojedinanoj strani ili grupi klijenata koji imaju
sline karakteristike. Društvo definira stranke kao stranke koje imaju sline karakteristike ako su povezana lica.
Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, neto od gubitaka od
umanjenja, predstavlja maksimalnu izloenost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti dobijenog
kolaterala.
Društvo je na dan 31.12.2016. imalo ukupnu vrijednost finansijske imovine (potraivanja od kupaca) KM
5.470.746. Dio finansijske imovine je osiguran kolateralom.
34.9 Upravljanje rizikom likvidnosti Menadement ima glavnu odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti, i izgradio je odgovarajui okvir za
upravljanje rizicima likvidnosti za kratkorone, srednjorone i dugorone potrebe upravljanjem izvorima sredstava i
likvidnošu Društva. Društvo upravlja rizikom likvidnosti odravajui adekvatne rezerve, bankovna sredstva i ostale
izvore finansiranja, na nain da kontinuirano prati predvianja i stvarni novani tok i da usklauje rone strukture
finansijske imovine i obaveza.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
41
Sljedea tabela daje detalje o oekivanom dopijeu za nederivativnu finansijsku imovinu Društva. Tabela je
sastavljena na osnovu nediskontiranih novanih tokova finansijske imovine na osnovi najranijeg datuma na koji
Društvo moe zatraiti da se izvrši naplata.
Ronost nederivativne finansijske imovine
Sljedea tabela daje detalje o preostalom ugovorenom dospijeu za nederivativne finansijske obaveze Društva.
Tabela je sastavljena na osnovu nediskontiranih novanih tokova finansijskih obaveza na osnovi najranijeg datuma
na koji se od Društva moe zatraiti da se izvrši plaanje.
Ronost nederivativnih finansijskih obaveza
4,36%
244.200
672.136
2.009.208
2.656.786
803.778
6.386.110
697.764
1.144.021
2.373.805
2.656.786
803.778
7.676.154
Menadment Društva preduzima akcije da prati dospijele obaveze i oekuje da e Društvo uspjeti da podmiri svoje
obaveze iz operativnog novanog toka.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (nastavak) (Svi iznosi su iskazani u KM)
42
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza se odreuje na sljedei nain:
Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim rokovima i uvjetima sa kojom se aktivno
trguje na likvidnim trištima je odreena na osnovi objavljene tekue trišne cijene.
Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza je odreena u skladu sa ope prihvaenim cjenovnim
modelima na bazi analize diskontiranog novanog toka koristei se cijenama iz trenutnih trišnih transakcija.
35. POTENCIJALNE OBAVEZE
Rezervisanja za potencijalne obaveze se priznaju u bilanci onda kada Društvo ima sadašnju obavezu koja je rezultat
prošlih dogaaja i kada je vjerovatno da e Društvo izmiriti tu obavezu. Uprava procjenjuje rezervacije na osnovu
najbolje mogue procjene oekivanog troška kroz odliv gotovine kako bi Društvo izmirilo obavezu prema
povjeriocima. Društvo na dan 31.12.2016., prema procjeni Uprave, nije imalo potencijalnih obaveza.
Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Meutim, još uvijek postoje razliita
tumaenja poreskih propisa. U razliitim okolnostima, poreski organi mogu imati razliite pristupe odreenim
pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima.
U Bosni i Hercegovini poreski period ostaje otvoren tokom pet godina. Zastarijevanje prava na razrez na naplatu
poreza, kamata, troškovi prisilne naplate i novanih kazni prekida se svakom slubenom radnjom poreznog organa
koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza. Poslije svakog prekida zastarijevanje poinje tei iznova, a vrijeme
koje je proteklo prije prekida ne rauna se u zakonom odreeni rok za zastarjelost. Uprava Društva smatra da su
poreske obaveze ukljuene u ove finansijske izvještaje pravilno iskazane.
36. DOGAAJI NAKON DATUMA BILANCE
Nije bilo dogaaja nakon datuma sastavljanja bilansa na 31.12.2016. godine, koji bi mogli imati uticaj na finansijske
izvještaje Društva.
Finansijski izvještaji Društva pripremljeni su pod pretpostavkom da e Društvo biti sposobno podmirivati dospjele
obaveze i neogranieno poslovati te realizirati potraivanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja.
BIHAKA PIVOVARA, d.d. Biha Odobrenje finansijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. decembra 2016. (Svi iznosi su iskazani u KM)
43
38. ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Ovi finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave Društva dana 28. februara 2017. godine
Potpisano u ime Uprave Bihaka Pivovara d.d. Biha:
________________________________ Direktor