of 72 /72
SLUŽBENI GLASNIK Grada Bihaća Broj 6/2015. 23. juni 2015. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 112. Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13), a u vezi sa odredbom člana 454., 458. i 462. Zakona o obaveznim odnosima ( „Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89), preuzet kao republički zakon i noveliran („Službeni list RBIH“ broj 2/92, 13/93 i 13/94), člana 108. Statuta Općine Bihać-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 02/11) i člana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi O D L U K U o izmjeni Odluke o kupovini nekretnine za potrebe Mjesne zajednice Hatinac Član 1. Daje se saglasnost gradonačelniku Grada Bihaća ili licu kojeg on ovlasti na već poduzete radnje u postupku javnog nadmetanja po objavljenom Oglasu za javnu prodaju nekretnina u krugu tvornice stečajnog dužnika d.d. „Kombiteks“ Bihać - u stečaju, izgrađenog poslovnog objekta ukupne neto površine 261 m² u naselju Hatinac, i pripadajućeg zemljišta i to: - Parcela broj 325/18 Klub u površini od 261 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/20 zvana „KLUB“, kuća i zgrada u površini od 261 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535 i - Parcela broj 325/41 ekonomsko dvorište u površini od 114 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/65 zvana „PREDIONICA“, dvorište u površini od 114 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535, u iznosu od 95.000,00 KM (slovima: devedesetpethiljada i 00/100 KM). Član 2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bihaća da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini nekretnina iz člana 1. ove Odluke, uz uvjete i način isplate utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Izdanje na bosanskom jeziku
112. Na osnovu lana 22. i 23. Zakona o stvarnim
pravima F BiH („Slubene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13), a u vezi sa odredbom lana 454., 458. i 462. Zakona o obaveznim odnosima ( „Slubeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89), preuzet kao republiki zakon i noveliran („Slubeni list RBIH“ broj 2/92, 13/93 i 13/94), lana 108. Statuta Opine Biha-preišeni tekst („Slubeni glasnik Opine Biha“ broj 02/11) i lana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 01/14) Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donosi
O D L U K U
o izmjeni Odluke o kupovini nekretnine za potrebe Mjesne zajednice Hatinac
lan 1.
Daje se saglasnost gradonaelniku Grada Bihaa ili licu kojeg on ovlasti na ve poduzete
radnje u postupku javnog nadmetanja po objavljenom Oglasu za javnu prodaju nekretnina u krugu tvornice steajnog dunika d.d. „Kombiteks“ Biha - u steaju, izgraenog poslovnog objekta ukupne neto površine 261 m² u naselju Hatinac, i pripadajueg zemljišta i to:
- Parcela broj 325/18 Klub u površini od 261 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k..br. 1263/20 zvana „KLUB“, kua i zgrada u površini od 261 m² KO Biha-Grad upisane u pl.br. 2535 i
- Parcela broj 325/41 ekonomsko dvorište u površini od 114 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k..br. 1263/65 zvana „PREDIONICA“, dvorište u površini od 114 m² KO Biha-Grad upisane u pl.br. 2535, u iznosu od 95.000,00 KM (slovima: devedesetpethiljada i 00/100 KM).
lan 2.
Ovlašuje se gradonaelnik Grada Bihaa da zakljui kupoprodajni ugovor o kupovini nekretnina iz lana 1. ove Odluke, uz uvjete i nain isplate utvrene Odlukom Odbora povjerilaca
Broj 6 - Strana 534 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
broj: 01-OP/2015 od 16.04.2015. godine.
lan 3.
Izgraeni poslovni objekat i pripadajue zemljište sluit e u svrhu obezbjeivanja prostora za rad Mjesne zajednice Hatinac.
lan 4.
U skladu sa Odlukom Odbora povjerilaca, nakon isplate kupoprodajne cijene, steajni dunik d.d. „Kombiteks“ Biha-u steaju se obavezuje da e izvršiti brisanje svih tereta sa nekretnine koja je predmet ugovora.
lan 5.
Uknjiba prava vlasništva u korist Grada Bihaa provest e se odmah nakon sklapanja notarski obraenog govora o kupoprodaji.
lan 6.
Posebnim ugovorom izmeu Gradonaelnika Grada Bihaa i Mjesne zajednice Hatinac regulisat e se nain i uvjeti korištenja predmetne nekretnine.
lan 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Gradskog vijea Biha objavljena u ”Slubenom glasniku Grada Bihaa” broj 1/15.
lan 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4126//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
113. Na osnovu lana 2. Zakona o javnim
preduzeima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slubene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) lana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha
(„Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj:1/14), Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklaivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Biha sa zakonom
lan 1.
lan 1. Odluke o usklaivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Biha sa zakonom („Slubeni glasnik Opine Biha“, br. 10/05) mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom Gradsko vijee Biha (u daljem tekstu: Osniva) usklauje Odluku o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Biha, odnosno usklauje oblik organizovanja, firmu, sjedište, osnovni kapital, organe (upravljanje) i poslovanje Javnog preduzea „Veterinarska stanica“ Biha sa Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji BiH („Slubene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakonom o privrednim društvima („Slubene novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), te vrši usklaivanje djelatnosti sa zakonom.“
lan 2.
U lanu 2. rijei: „opine Biha“ zamijenjuju se rijeima: „Grada Bihaa“.
U istom lanu iza brojane oznake:“8/05“ dodaju se brojane oznake: „81/08, 22/09 i 109/12“.
lan 3.
Iza lana 2. dodaju se novi lanovi 2a. i 2b. koji glase:
„lan 2a.
Društvo je duno da informacije o svojoj organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju uini dostupnim javnosti putem internet stranice Društva.
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 535
lan 2b.
(1) Principi na kojima Društvo obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa su:
a) jednaki tretman i sloboda osnivanja i pruanja usluga
b) slobodan pristup informacijama
d) preventivno nadziranje objedinjavanja javnih preduzea radi izbjegavanja narušavanja konkurencije
e) slobodno obavljanje odreenih djelatnosti od javnog društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja konkurencije
f) slobodan pristup informacijama o finansijskim odnosima opina, kantona i Federacije BiH sa javnim preduzeima i
g) uspostava i voenje odgovarajue knjigovodstvene i druge evidencije i obrauna na nain da se obezbijedi jasno razgranienje rashoda i prihoda povezanih sa razliitim djelatnostima koje obavlja javno preduzee.
(2) Društvo ne moe zakljuivati sporazume koji imaju za posljedicu sprjeavanje, ograniavanje ili narušavanje konkurencije na trištu i vršiti zloupotrebu dominantnog poloaja.“
lan 4.
„Sjedište Društva je u Bihau, u ulici Voarska br.1-3“
lan 5.
U lanu 6. stav (1) mijenja se i glasi::
“Društvo obavlja djelatnost u skladu sa djelatnostima upisanim u Registar društava i razvrstanim u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine BiH (“Slubeni glasnik BiH”, broj: 47/10),
U istom lanu stav (3) mijenja se i glasi:;
„Djelatnost Društva je:
01.213 Uzgoj goveda za priplod
01.221 Uzgoj ovaca i koza
01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
01.230 Uzgoj svinja
01.240 Uzgoj peradi
01.252 Uzgoj ostalih ivotinja, d.n.
01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu
01.412 Ureivanje i odravanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
01.413 Ostale poljoprivredne usluge
05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima
05.020 Uzgoj ribe
51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, ivim ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
51.210 Trgovina na veliko zrnastim
Broj 6 - Strana 536 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
proizvodima, sjemenjem i hranom za ivotinje
51.220 Trgovina na veliko cvijeem i rastinjem
51.230 Trgovina na veliko ivim ivotinjama
51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom koom
51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom
51,410 Trgovina na veliko tekstilom
51.421 Trgovina na veliko odjeom
51.422 Trgovina na veliko obuom
51.430 Trgovina na veliko elektrinim aparatima za domainstvo i radio i televizijskim ureajima
51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za išenje
51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetikim proizvodima
51.510 Trgovina na veliko vrstim, tenim i gasovitim gorivima i slinim proizvodima
51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
51.531 Trgovina na veliko drvetom
51.532 Trgovina na veliko graevinskim materijalom i sanitarnom opremom
51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ureajima i opremom za vodovod i grijanje
51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama,ukljuujui i traktore
52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, preteno prehrambenih proizvoda, pia i duhanskih proizvoda
52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
52.210 Trgovina na malo voem i povrem
52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolaima i slatkišima
52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim piima
52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana
52.270 Ostala trgovina na malo hranom, piima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
52.330 Trgovina na malo kozmetikim i toaletnim preparatima
52.420 Trgovina na malo odjeom
52.430 Trgovina na malo obuom i predmetima od koe
52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domainstvo, d.n.
52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i raunarima
52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optikom i slinom opremom
52.483 Trgovina na malo sportskom opremom
52.484 Trgovina na malo igrama i igrakama
52.485 Trgovina na malo cvijeem
52.487 Ostala trgovina na malo u
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 537
specijaliziranim prodavnicama
52.610 Trgovina na malo preko kua koje robu prodaju preko pošte
63.120 Skladišta i stovarišta
74.300 Tehniko ispitivanje i analiza
74.700 išenje objekata
85.122 Zdravstveno-preventivna praksa
85.200 Veterinarske djelatnosti
90.030 Sanitarne i druge djelatnosti“
lan 6.
Iza dijela „III DJELATNOST DRUŠTVA“ dodaje se novi dio:
„IIIa SREDSTVA, IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU“ i novi lanovi 6a, 6b i 6c, koji glase:
„lan 6a.
(2) Imovinu Društva ine vlastita sredstva Društva, odnosno skup imovinskih prava koje
Društvo ima.
lan 6b.
Sredstva Društva mogu biti u pravnom prometu ako zakonom ili drugim propisom nije odreeno da su neka od tih sredstava u ogranienom pravnom prometu, ili su stvari izvan prometa.
lan 6c.
(2) Osniva za obaveze Društva odgovara do
visine osnovnog kapitala Društva.“
„(1) Osnovni kapital Društva je 702.000,00 KM i to:
a) 700.000,00 KM na osnovu Izvještaja ovlaštenog revizora od 22.06.2005. god. koji je sastavni dio Plana reorganizacije, na koje je Osniva dao saglasnost Zakljukom o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije- promjene oblika organizovanja J.P. „Veterinarska stanica“ Biha u društvo sa ogranienom odgovornošu („Slubeni glasnik Opine Biha“broj 8/05) i Odluke o poveanju osnovnog kapitala iz sredstava preduzea broj: 30/05 od 01.07.2005. godine
b) 2.000,00 KM u novcu.
(2) Osnovni kapital obezbjeuje Osniva, a isti istovremeno predstavlja i udio osnivaa.
(3) Osnovni kapital ulazi u imovinu Društva.
(4) Osnovni kapital Društva se moe poveavati ili smanjivati.“
lan 8.
U lanu 8. alineji 4) brišu se rijei: „kao poseban organ“.
lan 9.
„Skupština društva ima slijedee nadlenosti:
- donosi Etiki kodeks Društva, poslovnike i druge ope akte po prijedlogu Nadzornog odbora,
- odluuje o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju Društva koji ukljuuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju uz saglasnost Osnivaa.
- odluuje o raspodjeli godišnje dobiti i nainu pokria gubitka uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o poveanju i smanjenju osnovnog
Broj 6 - Strana 538 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
kapitala, uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o ogranienju ili iskljuenju prava prenosa udjela uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o prijedlogu za podnošenje zahtjeva za naknadu štete prouzrokovane povredama zakona, ugovora ili Statuta prema lanovima Uprave i Nadzornog odbora, uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o donošenju trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa lanom 23. Zakona o javnim preduzeima, godišnjeg plana poslovanja, te trajnoj poslovnoj saradnji uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o promjeni firme, znaka, sjedišta i promjeni, odnosno proširenju djelatnosti, uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o statusnim promjenama Društva (spajanje sa drugim društvima,pripajanje drugom društvu, podjela Društva na dva ili više društava) uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o promjeni oblika Društva, uz saglasnost Osnivaa,
- ako Društvo prestaje provoenjem postupka likvidacije, odobrava poetni likvidacioni bilans i završni raun po okonanju likvidacionog postupka uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o izboru i razrješavanju lanova Odbora za reviziju,
- odluuje o naknadama lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- odluuje o izuzimanju stalnih sredstava uz saglasnost Osnivaa,
- odluuje o drugim pitanjima utvrenim zakonom i Statutom.“
lan 10.
U lanu 12. rijei „Opinskom vijeu“ zamjenjuju se rijeima „Gradskom vijeu“.
lan 11.
„(2) Na izbor i imenovanje predsjednika
i lanova Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slubene novine FBiH“ broj 34/03, 65/13) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slubeni glasnik BiH“ broj 16/02, 14/03,12/04,63/08,18/12).“
lan 12.
„Nadzorni odbor ima slijedee nadlenosti:
- priprema poslovnike i pravilnike i predlae ih Skupštini,
- priprema Etiki kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlae ga Skupštini,
- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,
- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usaglašenosti sa vaeim propisima i nadzire njegovu provedbu,
- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,
- predlae Skupštini nain pokria gubitka,
- daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograniene Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji BiH,
- daje upute direktoru za provoenje preporuka u vezi sa uoenim nepravilnostima,
- organizira izradu vjerodostojnih raunovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja u skladu sa vaeim meunarodnim raunovodstvenim standardima iz kojih je vidljiv finansijski poloaj Društva radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva,
- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,
- podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i poslovanju Društva koji ukljuuje finansijski izvještaj i izvještaj
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 539
vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa lanom 23. Zakona o javnim preduzeima i prijedlog godišnjeg plana poslovanja,
- podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u sluajevima utvrenim ovim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i uestvuje u radu bez prava odluivanja,
- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošu poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,
- daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,
- nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora,
- vrši neposredni nadzor nad provoenjem pojedinih odredaba iz lana 19. Zakona o javnim preduzeima u Federaciji BiH (interna kontrola),
- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,
- obavlja i druge poslove predviene zakonom.“
lan 13.
U lanu 16. stav (2) mijenja se i glasi:
„(2) Upravu Društva ine direktor i izvršni direktori, iji se broj utvruje Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.“
Iza stav (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:
„(3)Upravu bira, imenuje i razrješava Nadzorni odbor na nain i po postupku utvrenom Statutom.
(4) Za direktora i izvršnog direktora ne moe biti imenovano lice na funkciji u politikoj stranci.“
lan 14.
Uprava ima slijedee nadlenosti:
- predstavlja i zastupa Društvo prema treim licima i odgovara za zakonitost rada i poslovanja Društva,
- organizuje i vodi poslove Društva,
- izvještava Nadzorni odbor po njegovom zahtjevu,
- vrši provedbu Etikog kodeksa i Statuta,
- izrauje i nadzire realizaciju planova poslovanja,
- izrauje i donosi provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik) za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te provodi odredbe propisa o nabavkama i po zakljuenju ugovora o nabavci podnosi izvještaj Odboru za reviziju i Nadzornom odboru,
- priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,
- osigurava odgovarajui prostor za rad Odjela za internu reviziju, te potpun i cjelovit uvid u svu evidenciju Društva potrebnu za obavljanje poslova,
- nadzire zaposlenike u implementaciji vaeih propisa i provedbenih propisa o nabavkama,
- obezbjeuje distribuciju i implementaciju Etikog kodeksa i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Etikim kodeksom Društva, tako što protiv lica koja krše Kodeks provodi disciplinski postupak,
- vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno poslovnicima i vaeim zakonima, i u vezi s tim ima dunosti i odgovornosti propisane lanom 45. Zakona o javnim preduzeima,
- zakljuuje ugovore u ime Društva,
- obavlja i druge poslove, utvrene zakonom i Statutom, od znaaja za nesmetano odvijanje organizacije rada i voenja poslovanja Društva.
Broj 6 - Strana 540 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
lan 15.
lan 19. mijenja se i glasi:
Izbor, mandat, djelokrug rada, nain rada i odluivanja, naknada i odgovornost Odbora za reviziju detaljno e se urediti Statutom J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Biha u skladu sa Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji BiH („Slubene novine FBiH“broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slubene novine FBiH“ broj 34/03, 65/13).
lan 16.
lan 17.
U lanu 30. stav (1) mijenja se i glasi:
„(1) Ukoliko Društvo na kraju finansijske godine iskae gubitak u poslovanju, isti se moe pokriti iz obveznih rezervi Društva, iz sredstava Osnivaa, iz kreditnih sredstava, iz dobiti u narednoj godini, smanjenjem osnovnog kapitala i na drugi nain utvren zakonom, a u skladu s odlukom Skupštine Društva.“
Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
„(2) Skupštini Društva nije dopušten gubitak u poslovanju pokriti smanjenjem osnovnog kapitala bez prethodno pribavljene saglasnosti Osnivaa.“
lan 18.
U lanu 36. u stavu (1) u taki 1) iza rijei: „kredite“ dodaju se rijei: “osim u procesu prestruktuiranja kada društvo moe izvršiti ulaganje, ili dati pozajmicu drugom privrednom društvu iskljuivo na osnovu odluke Skupštine Društva.“
lan 19.
U lanu 37. alineji e) rije: „dugovanja“ zamjenjuje se rjeju: „potraivanja“ .
U istom lanu iza alineje e) dodaje se nova
alineja f) koja glasi:
„f) zakljuenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu pod povoljnijim uslovima koje utvruje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.“
lan 20.
Iza lana 41. dodaje se novi lan 41a. koji glasi:
„lan 41a.
Spajanje, pripajanje, podjela, promjena oblika i prestanak društva detaljno e se urediti Statutom J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Biha, u skladu sa Zakonom o javnim preduzeima u Federaciji BiH („Slubene novine FBiH“broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12).“
lan 21.
lan 22.
Ovlašuje se Statutarna komisija da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdi preišeni tekst Odluke o usklaivanju Odluke o organizovanju JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Biha sa zakonom.
lan 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4144//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
114. Na osnovu lana 8. Statutarne odluke o
organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj:1/14), lana 317. stav (2) Zakona o privrednim društvima („Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 541
68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i lana 126. stav (2) Statuta Javnog preduzea „Veterinaska stanica“ d.o.o. Biha („Slubeni glasnik Opine Biha“ br: 15/11 i 4/14), Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donosi:
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzea „Veterinarska stanica“ d.o.o. Biha
lan 1.
U lanu 2. stavu (1), lanu 25. stavu (2) i lanu 126. stavu (2) Statuta Javnog preduzea „Veterinarske stanice“ d.o.o. Biha („Slubeni glasnik Opine Biha“, br: 15/11, 4/14), rijei: “Opinsko vijee Opine Biha“ zamjenjuju se rijeima: „Gradsko vijee Biha“ u odgovarajuem padeu.
lan 2.
Iza lana 2. dodaju se novi lanovi 2a. i 2b. koji glase:
„lan 2a.
Društvo je duno da informacije o svojoj organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju uini dostupnim javnosti putem internet stranice Društva.
lan 2b.
Principi na kojima Društvo obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa utvreni su u lanu 2b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklaivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Biha sa zakonom broj GV-02-4144/15 od 19.06.2015godine.
lan 4.
„Sjedište Društva je u Bihau, u ulici Voarska br. 1-3.“
lan 5.
U lanu 9. stav (2) rije: „Odlukom“ zamjenjuje se rijei: „Zakonom“, a brojana oznaka: „84/06“ zamjenjuje se brojanom oznakom: “47/10“.
lan 6.
„(1) Osnovni kapital Društva je 702.000,00 KM i to:
a) 700.000,00 KM na osnovu Izvještaja ovlaštenog revizora od 22.06.2005. god. koji je sastavni dio Plana reorganizacije na koje je Osniva dao saglasnost Zakljukom o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije- promjene oblika organizovanja J.P. „Veterinarska stanica“ Biha u društvo sa ogranienom odgovornošu („Slubeni glasnik Opine Biha“broj 8/05) i Odluke o poveanju osnovnog kapitala iz sredstava preduzea broj: 30/05 od 01.07.2005. godine
b) 2.000,00 KM u novcu.
(2) Osnovni kapital obezbjeuje Osniva, a isti istovremeno predstavlja i udio Osnivaa.
(3) Osnovni kapital ulazi u imovinu Društva.
(4) Osnovni kapital Društva se moe poveavati ili smanjivati.“
lan 7.
„(1) lanstvo u Skupštini prestaje istekom i prije isteka mandata.
(2) lanstvo u Skupštini prije isteka mandata prestaje:
- opozivom ovlaštenja od strane Osnivaa
- na lini zahtjev (podnošenjem ostavke)
(3) Prijedlog za opoziv ovlaštenja lanstva u Skupštini moe dati Osniva, Skupština Društva i gradonaelnik.
(4) Rješenje o prestanku lanstva u Skupštini Društva donosi Osniva.“
Broj 6 - Strana 542 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
lan 8.
U lanu 33. u stavu (2) iza brojane oznake: „34/03“ dodaje se slovo: „i“ i brojana oznaka „65/13“, a brojana oznaka „13/02“ zamjenjuje se brojanom oznakom „18/12“.
lan 9.
U lanu 34. stav (1), lanu 39. stav (1) i (4), lanu 40., lanu 42. stav (1), lanu 58. stav (1) i lanu 64. stav (1) rijei: „opinski naelnik“ zamjenjuju se rjeju: “gradonaelnik“ u odgovarajuem padeu.
lan 10.
U lanu 35. stav (2) i lanu 56. stav (3) brojana oznaka: “32/01“ zamjenjuje se brojanim oznakama: „49/06, 76/11 i 89/11.“
lan 11.
U lanu 41.stav (2), lanu 129. stav (1) i lanu 134. rijei: „Opine Biha“ zamjenjuju se rijeima: “Grada Bihaa“.
lan 12.
U lanu 43. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
„(3) Predsjedniku i lanovima Nadzornog odbora mandat moe prestati istekom i prije isteka mandata.
Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).
U istom lanu iza stava (4) dodaju se novi stavovi (5) i (6) koji glase:
„(5) Predsjednik i lan Nadzornog odbora kojem je istekao mandat ili je razriješen prije isteka mandata, duan je izvršiti primopredaju dunosti u roku od 30 dana.
(6) Rješenje o prestanku lanstva u Nadzornom odboru donosi Osniva.“
lan 13.
U lanu 46. brojane oznake: „49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06,24/06 i 70/06“ zamjenjuju se brojanom oznakom: „39/14“.
lan 14.
lan 53.mijenja se i glasi:
„(1) Uprava se bira, imenuje i razrješava u skladu sa postupkom utvrenim u daljim odredbama ovog Statuta.
(2) Uprava se bira i imenuje na osnovu javnog konkursa, iz reda kandidata koji po menaderskim sposobnostima i znanjima najbolje odgovaraju za izvršavanje strunih, operativnih i drugih poslova Društva.“
lan 15.
„(2) Direktoru i izvršnom direktoru mandat moe prestati:
a) istekom mandata
d) prijevremenim razriješenjem
e) nastupanjem zakonskih smetnji za obavljanje funkcije.“
U istom lanu, iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:
„(3) U sluajevima iz stava (2) take 2) i 3), direktor i izvršni direktor su duni nastaviti sa obavljanjem poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor, a koji ne moe biti krai od 30 dana.
(4) lan Uprave moe biti razriješen funkcije i prije isteka utvrenog mandata u sluaju propisanom Zakonom i drugim propisima,a posebno zbog utvrene odgovornosti za:
a) neostvarivanje programa razvoja i planova rada i poslovanja
b) nezakonitog rada i poslovanja
c) zloupotrebe ovlaštenja.“
Iza lana 65. dodaje se novi lan 65a. koji glasi:
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 543
„lan 65a.
(1) Direktor i izvršni direktor mogu biti razriješeni dunosti i prije isteka vremena na koji su imenovani, o emu odluku donosi Nadzorni odbor uz saglasnost gradonaelnika.
(2) Postupak razriješenja direktora pokree Nadzorni odbor, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog Skupštine i isti mora biti obrazloen.
(3) Postupak razriješenja izvršnog direktora pokree se na prijedlog direktora i isti mora biti obrazloen.
(4) Razriješenje dunosti prije isteka mandata direktora i izvršnog direktora vrši Nadzorni odbor na osnovu prethodne saglasnosti Gradonaelnika.
(5) Mandat novog lana Uprave tee do isteka mandata lanova Uprave
(6) Direktor i izvršni direktor koji su razriješeni dunosti prije isteka vremena na koje su “imenovani duni su izvršiti primopredaju dunosti u roku od 30 dana.“
lan 17.
Ovlašuje se Statutarna komisija da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdi preišeni tekst Statuta J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Biha.
lan 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4145//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
115. Na osnovu lana 88. Zakona o graevinskom
zemljištu F BiH („Slubene novine F BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05) i lana 8 ta. 2 Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha (‘’ Slubeni glasnik Grada Biha’’ br. 1/14) Gradsko vijee Biha, na
10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o odbijanju zahtjeva Stupar Marka za reviziju – povrat korištenja na gradskom
graevinskom zemljištu
Odbija se zahtjev Stupar Marka iz Banjaluke zastupanog po punomoniku Jeleni Todi, advokatu iz Banjaluke, za reviziju – povrat prava korištenja na gradskom graevinskom zemljištu oznaenom kao k.. br. 2637/71 površine 469 m2, k.o. Biha po starom katastarskom operatu, odnosno k.. br. 2081/71 površine 469m2 k.o. Biha – grad po novom katastarskom operatu.
Obrazloenje
Presudom Kantonalnog suda u Bihau br. 010U00617911U od 25.06.2014. godine, uvaena je tuba Stupar Marka iz Banjaluke zastupanog po advokatu Todi Jeleni iz Banjaluke , poništeno rješenje Opinskog vijea Opine Biha br. 02-31- 4-5684 od 18.08.2011. godine i predmet vraen prvostepenom organu na ponovno rješavanje
Kao razlog poništenja prvostepenog rješenja sud je naveo nepravilno i nepotpuno utvreno injenino stanje i pogrešno primijenjeno materijalno pravo, ali u presudi nisu precizirane upute u pogledu upotpunjavanja injeninog stanja i primjene materijalnog prava u ponovljenom postupku.
Navedenim rješenjem Opinskog vijea Opine Biha odbijen je u ponovnom postupku zahtjev Stupar Marka za reviziju – povrat prava korištenja na gradskom graevinskom zemljištu, poblie oznaenom u dispozitivu Rješenja.
Obzirom da je Kantonalni sud u Bihau poništio prvostepeno rješenje i naloio prvostepenom organu da provede ponovni postupak i donese novo rješenje, ovaj je Organ izvršio ponovni uvid u priloenu i pribavljenu dokumentaciju u predmetni spis, te analizirajui navode iz presude utvrdio slijedee:
Pravosnanim rješenjem opinskog naelnika
Broj 6 - Strana 544 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
Opine Biha, br. 03/3-31-2243 od 27.02.2003. godine utvren je gubitak prava korištenja Stupar Marku na gradskom graevinskom zemljištu navedenom u dispozitivu Rješenja a primjenom l. 53 tada vaeeg Zakona o graevinskom zemljištu, jer u propisnom roku, nakon izdavanja rješenja o odobrenju graenja, nije izveo pretean dio radova na graevini.
Nakon toga stupanjem na snagu novog Zakona o graevinskom zemljištu ( 16 maj 2003. godine) Stupar Marko po punomoniku Safeti Alijagi, advokatu iz Bihaa podnosi novi zahtjev za povrat prava korištenja na predmetnom zemljištu preciziran kao revizija iz l. 87 – 89 Zakona o graevinskom zemljištu F BiH ( ‘’ Slubene novine Federacije BiH’’ br. 25/03; 16/04 i 67/05) dakle sasvim novi pravni institut i novi postupak nevezan za postupak gubitka prava korištenja koji je prethodno pravosnano okonan.
Predmetni zahtjev imenovani je podnio nadlenom organu Opine Biha 09.08.2003. godine, što znai u zakonom odreenom roku.
Uvidom u slubene evidencije Opinskog vijea i Opinskog organa uprave utvreno je da predmetno gradsko graevinsko zemljište, iji povrat kroz postupak revizije trai Stupar Marko, nikad nije bilo predmet dodjele drugom licu u vremenskom intervalu pravno relevantnom za reviziju, a to je od 6. aprila 1992. godine do 16. maja 2006. godine kao dana stupanja na snagu Zakona o graevinskom zemljištu.
Predmetno zemljište nije bilo predmet ni nekog drugog imovinsko-pravnog postupka u organu uprave iji bi krajnji rezultat bio prenos prava korištenja sa Stupar Marka na neko drugo lice, ve je i dalje uknjieno kao posjed i vlasništvo Grada Bihaa.
Imajui u vidu gore utvrene injenice za koje ovaj Organ smatra da su odlune za voenje postupka revizije, ocjena je da se zahtjevu imenovanog za reviziju – povrat prava korištenja na predmetnom zemljištu ne moe udovoljiti iz slijedeih razloga:
lanom 87. stav 1. Zakona o graevinskom zemljištu Federacije BIH propisano je da e se pravna valjanost izvršenih dodjela graevinskog zemljišta izmeu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog Zakona (16. maj 2003 godine), na kojem su fizika lica imala pravo korištenja prije 6. aprila 1992. godine za stambene poljoprivredne ili poslovne svrhe ( u daljem tekstu: revizija), biti utvrena iskljuivo u skladu sa ovim Zakonom.
Stavom 3. ovog lana propisano je da fizika lica ili njihovi zakonski nasljednici koja su imala pravo korištenja na graevinskom zemljištu i koja su to pravo koristili na dan ili prije 6. aprila 1992. godine za stambene , poljoprivredne ili u poslovne svrhe, a ije je pravo korištenja prestalo bez njihove saglasnosti izmeu 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog Zakona, mogu kod Opinskog organa uprave nadlenog za imovinsko-pravne poslove podnijeti zahtjev za reviziju u roku od 2 (dvije) godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Ovaj Organ je, cijenei injenino stanje i gore navedene zakonske odredbe, ocijenio da se u konkretnom sluaju ne radi o reviziji, jer nisu ispunjeni uslovi za voenje takvog postupka. Naime, prvi uslov za reviziju je da je zemljište koje je koristilo fiziko lice do 6. aprila 1992. godine dodijeljeno nekom drugom licu u vremenu od 6. aprila do 16. mja 2003. godine. Dodjela graevinskog zemljišta u dravnom vlasništvu je takva pravna radnja koju po Zakonu iskljuivo vrši Opinsko, odnosno Gradsko vijee, a ne neki drugi pravni subjekat ili drugo pravno lice. Provjerom zvaninih evidencija Opinskog vijea Opine Biha o izvršenim dodjelama u gore navedenom periodu utvreno je da predmetno zemljište nije nikom dodijeljeno.
Ukoliko je R.O. „BIRA“ Biha i donosila akt o dodjeli graevinskog zemljišta svom radniku, što u tubi navodi imenovani, takav akt je pravno ništavan i organ uprave nema veze sa istim.
Drugi uslov za provoenje postupka revizije je da je fizikom licu, koje je imalo pravo
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 545
korištenja na zemljištu na dan 6. april 1992. godine, to pravo prestalo bez njegove saglasnosti izmeu 6. aprila 1992. godine i 16. maja 2003. godine. Imenovanom je prestalo pravo korštenja radi graenja u skladu sa lanom 53. tada vaeeg Zakona o graevinskom zemljištu u postupku gubitka prava korištenja zbog negraenja nakon dobijanja graevinske dozvole. U ovom postupku imenovani je uestovao kao stranka, imao advokata kao punomonika, postupak je pravosnano okonan, a po Zakonu, za ovakav gubitak ne treba saglasnost stranke.
Kod postupka revizije nedostatak saglasnosti ranijeg vlasnika ije je zemljište dodijeljeno nekom drugom licu u vremenu od 6. aprila 1992 do 16. maja 2003. godine ima sasvim drugo pravno znaenje. Naime, odredba lana 87. stav 3. Zakona o graevinskom zemljištu podrazumijeva pravnu situaciju u kojoj su neke opine u Bosni i Hercegovini preuzimale zemljišta od ranijih vlasnika a da to ovi nisu znali, tj. bez njihove saglasnosti, jer su im u tim postupcima postavljeni privremeni zastupnici, dakle, radilo se o neizgraenom graevinskom zemljištu iji su raniji vlasnici poslije 6. aprila 1992. godine bili prinueni da kao izbjeglice odu u druga mjesta, a njihova zemlja se dodjeljivala drugim licima. Revizija kao pravni institut podrazumijeva utvrivanje pravne valjanosti ovakvih dodjela.
Obzirom da je u ponovljenom postupku utvreno da predmetno zemljište nije oduzimano od imenovanog pa u vremenu od 6. aprila 1992. godine do 16. maja 2003. godine drugom dodijeljeno, organ je ocijenio da nisu ispunjeni uslovi za reviziju, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor tubom kod Kantonalnog suda u Bihau u roku od 30 dana od dana prijema istog.
Gradsko vijee Broj: GV-31-3-4125/15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
116. Na osnovu lana 21. stav (1) alineja ) Zakona
o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Slubeni glasnik USK“, broj: 8/11) i lana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“, broj: 1/14) Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donosi
Izmjene i dopune Plana lokacija za korištenje javnih površina na podruju grada
Bihaa
I
U Grafikom dijelu, kao sastavnom dijelu Plana lokacija za korištenje javnih površina na podruju grada Bihaa („Slubeni glasnik Grada Bihaa“, br.4/15) brišu se, mijenjaju i dopunjuju lokacije za:
I POSTAVLJANJE MONTANOG OBJEK- TA TIPA KIOSK
1. LOKALITET „CENTAR“ Ul. Bosanska
Lokacija broj 11 Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 6,50 (m) briše se
Lokacija broj 12 Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 6,50 (m) briše se
II POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA OTVORENOM PROSTORU
1. LOKALITET „LJB“ Ulica Aleja Alije Izetbegovia prvog
predsjednika Predsjedništva R BiH
Lokacija broj 1 Tlocrtne dimenzije 7,50 x 4,50 (m) briše se
Broj 6 - Strana 546 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
Lokacija broj 2 Tlocrtne dimenzije 7,50 x 4,50 (m) briše se Lokacija broj 3 Tlocrtne dimenzije 7,00 x 10,00 (m) briše se Ulica Plandište Lokacija broj 1 Tlocrtne dimenzije 10,00 x 5,00 (m) briše se
JUMBO PLAKAT
2. LOKALITET „JP“ Trg zlatnih ljiljana
Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi:
dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
Ul. Bedem Lokacija broj 4 Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi:
dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
Lokacija broj 5 Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi: dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
Dopunjuje se:
LOKALITET „JP“ Ul. Ešrefa Kovaevia Lokacija br. 1 Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena
II
Izmjene i dopune Plana lokacija za korištenje javnih površina na podruju grada Bihaa stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
Slubenom glasniku Grada Bihaa.
117. Na osnovu lana 8. stav (1) taka 25.
Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Bihau (”Slubeni glasnik Grada Bihaa”, broj: 1/14) i lana 127. Poslovnika Opinskog vijea Opine Biha („Slubeni glasnik Opine Biha“, br. 3/09 i 14/11) Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i
ZAKLJUAK
o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Biha za
2014. godinu
I
Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Biha za 2014. godinu, usvojen Odlukom Skupštine Preduzea broj: 01-1111-1/15 od 04.05.2015. godine.
II
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4129//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
118. Na osnovu lana 8. stav (1) toka 24.
Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaa a u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14) i lana 127. Poslovnika Opinskog vijea Opine Biha („Slubeni glasnik Opine Biha“ broj 03/09 i
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 547
14/11), Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je
Z A K L J U A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju J.U. Gradska galerija Biha za 2014.godinu
I
Usvaja se Izvještaj o poslovanju JU „ Gradska galerija Biha“ za 2014. godinu.
II
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Slubenom glasniku Grada Biha.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4130//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
119. Na osnovu lana 8. Statutarne odluke o
organizaciji Grada Bihaa a u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14) Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je
Z A K L J U A K
o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2015. godinu J.U. Gradska
galerija Biha
I
Daje se saglasnost na Program rada za 2015. godinu J.U. Gradska galerija Biha utvren Odlukom Upravnog odbora broj: 117-01/15 od 12.05.2015. godine, te Finansijski plan J.U. Gradska galerija Biha za 2015. godinu utvren Odlukom Upravnog odbora broj: 116-01/15 od 12.05.2015. godine.
II
O izvršenju Programa rada i Finansijskog plana za 2015. godinu JU Gradska galerija Biha starat e se Upravni odbor i direktor J.U. Gradska
galerija Biha.
III
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Slubenom glasniku Grada Biha.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4131//15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
120. PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE
„GRADSKA GALERIJA“ BIHA ZA 2015 GODINU
UVODNI DIO
Program rada za 2015. godinu J.U. Gradska galerija Biha (u daljem tekstu Galerija u odgovarajuem padeu) je izraen u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, finansijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju, te u skladu sa Uputstvom o obveznicima, rokovima i nainu podnošenja programa rada, finansijskog rada, plana poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju („Sl. glasnik Opine Biha“ br. 16/09).
Dokument ima zadatak da konkretno i pregledno opiše sve djelatnosti koje e Galerija realizirati u 2015. godini, a koje su osmišljene na osnovu propisanih obaveza ove ustanove, te na osnovu trenutne atmosfere kulturnog ivota i potreba stanovništva za konzumiranjem likovne umjetnosti. Ovakav Program rada je izveden iz iskustava u dosadašnjem radu te na osnovu aktuelne slike ove oblasti, a ima cilj da kroz realizaciju istog da znaajan doprinos kulturnom ivotu ovog podneblja. U svom kontekstu Program rada obrauje planirani sadraj, ciljeve djelovanja, aktuelnu problematiku i smjernice za budue djelovanje.
Podaci o ustanovi
Galerija je osnovana Odlukom Opinskog vjea Opine Biha («Sl. glasnik Opine Biha», broj 5/98) na sjednici Opinskog vjea odranoj
Broj 6 - Strana 548 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
27.10.1998. godine. Osniva Galerije je Opinsko vjee Opine Biha (u daljem tekstu Osniva u odgovarajuem padeu). Odlukom Osnivaa br. 02-02-8365/05 iz 14.10.2005. godine Galeriji je, kao njen sastavni dio, pridruena i memorijalna zbirka nastala iz legata Envera Krupia (bivša JU umjetnika galerija «Enver Krupi») koja je postavljena u stalnoj postavci u fiziki odvojenom izlobenom prostoru na adresi 502. Viteške bb. Osniva je preuzeo obavezu finansiranja rada Galerije, a u skladu sa tim Galerija je duna Osnivau dostaviti Program rada sa Finansijskim planom na saglasnost.
S tim u vezi ovaj Program rada obuhvata sve planirane aktivnosti koje Galerija treba da izvrši u vremenskom periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, a programski poslovi i zadaci sistematizirani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.
Galerija je ustanova u oblasti kulture koja obavlja muzejsku djelatnost, a koja je od posebnog društvenog interesa. Sjedište joj je u Bihau, Ul. Bosanska 15. Od svog osnivanja do danas J. U. Gradska galerija Biha se realizacijom dosadašnjih programa etablirala kao vodea likovna institucija u Bihau i USK koja je, direktno ili indirektno, ukljuena u sve sfere ovdašnjeg likovnog ivota i kulture openito.
U okviru svoje djelatnosti Galerija obavlja slijedee poslove:
- Sistematski istrauje, prikuplja, uva, obrauje, restaurira, konzervira, kolekcionira i javno izlae umjetnika djela iz oblasti likovnih umjetnosti, a naroito umjetnika ija djela svojim sadrajem doprinose prezentaciji kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.
- Struno i nauno izuava i obrauje likovno stvaralaštvo umjetnika, a posebno onih sa podruja bihake regije.
- Objavljuje rezultate svog strunog i naunog rada i ini ih dostupnim javnosti.
- Omoguava odravanje postavki umjetnikih djela iz svojih studijskih zbirki u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.
- Aktivno i angairano doprinosi unapreenju likovnih umjetnosti, širenju likovne kulture i razvijanju smisla i ljubavi prema likovnoj umjetnosti uope.
- Sarauje sa drugim galerijama i njima srodnim ustanovama u BiH, Federaciji BiH i inozemstvu.
- Obavlja izdavaku djelatnost u okviru predmeta svoga poslovanja.
- Vrši prodaju razglednica, kataloga, likovnih monografija, suvenira, i slino.
- Vrši i druge poslove predviene Pravilima Galerije u skladu sa Zakonom.
Zakonska regulativa djelovanja Galerije:
1. Zakon o ustanovama („Sl. glasnik RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94)
2. Zakon o kulturi („Sl. glasnik USK“ br. 2/09)
3. Osnivaki akt („Sl. glasnik Opine Biha“ br.5/98)
4. Pravila Javne ustanove Gradska galerija Biha („Sl. glasnik Opine Biha br. 2/99“)
Struktura zaposlenih
Odjeljenje strunih poslova muzejske djelatnosti sa slijedeim referatima: kustos- historiar umjetnosti 2 izvršioca, konzervator- preparator 1 izvršilac i bibliotekar 1 izvršilac.
Odjeljenje administrativno-tehnikih i pomonih poslova sa slijedeim referatima: referent za administrativno-tehnike poslove 1 izvršilac i domar-kotlovniar 1 izvršilac.
Nakon pridruivanja galerije Enver Krupi Galeriji 2006. godine, koja je specifinog muzejskog tipa, javila se potreba za izradom nove sistematizacije.
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 549
Tabelarni prikaz strukture zaposlenih
Odjeljenja Referati Struna sprema
1. Kustos-historiar umjetnosti
2. Konzervator- preparator
2. Domar- kotlovniar
POSTOJEE STANJE
Galerija se u proteklom periodu realizacijom programskih aktivnosti profilirala i etablirala kao vodea ustanova ovog tipa na podruju Unsko-sanskog kantona i kao bitan segment u bosanskohercegovakom likovnom ivotu. Uz JU Kulturni centar Biha je nosilac i organizator svih kulturnih dogaaja na prostoru Grada Bihaa. Galerija posjeduje dva fiziki odvojena izlobena prostora površine po 220 m² (Gradska galerija) i 200 m²(Galerija Enver Krupi), te infrastrukturalno i kadrovski, iako funcioniše sa minimalnim brojem uposlenika, osposobljena je realizirati vrlo zahtjevne izlobene i druge kulturne sadraje, te pratiti savremene trendove. Meutim, rad Galerije je uslovljen odnosom Osnivaa u smislu planiranja sredstava namijenjenih Galeriji budetom Grada Bihaa. Dodatno oteavajua okolnost nesmetanom radu Galerije je nain finansiranja u buetu Grada Bihaa kroz tekui grant za kulturu koji se naroito, u periodu finansijske krize, pokazao kao nepovoljan za ovu ustanovu. Program rada za 2015. godine je u znatnoj mjeri reduciran u odnosu na dosadašnje u kojima je bilo planirano po dvanaest izlobi
godišnje.
1. IZLOBENI PROGRAM J.U. GRADSKA GALERIJA BIHA ZA 2015. GODINU
Program je koncipiran na osnovu slijedeih kriterija:
-promovisanje i prezentacija dostignua likovnog ivota svih oblasti kako u regionalnim okvirima tako i na lokalnom nivou
- prezentiranje etabliranih i uspješnih umjetnika iz BiH i inozemstva,
-stimuliranje i promocija mladih, talentovanih i neafirmisanih stvaraoca,
- njegovanje kulturne baštine,
- uvršivanje saradnje sa drugim i slinim ustanovama u BiH i inozemstvu,
-organizacija srodnih likovnih dogaaja.
Takoer, posebna panja je posveena jednakom obuhvatanju svih oblasti likovne umjetnosti kao i svih medija, kako klasinim i tradicionalnim izrazima, tako i modernim i savremenim.
Broj 6 - Strana 550 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
1.1. Retrospektivna izloba „Derviš Dedo Hoši“ u povodu Dana grada Bihaa
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: februar 2015. godine
Opis izlobe: Tradicionalno Galerija u povodu Dana grada Bihaa uprilii izlobu koja se tematski i konceptom vee za likovnu baštinu sa podruja grada Bihaa. Ove godine Dan grada e se obiljeiti izlobom nedavno preminulog Derviša Dede Hošia. Naime, Hošiev opus i društveni pedagoški doprinos ine jako bitan segment razvoja likovnosti ovog podneblja. Dodatan motiv za uprilienje njegove retrospektivne izlobe je i injenica da Hoši nije dosad izlagao u Galeriji.
Derviš Dedo Hoši je roen 1946. godine u Bihau. Školovanje je završio 1969. godine na Pedagoškoj akademiji u Splitu. Dugo godina se bavio pedagoškim radom u nastavi Likovne kulture. Imao je oko dvadeset samostalnih i na desetine kolektivnih izlobi u zemlji i inozemstvu. Umro je 2014. godine.
1.2. Samostalna izloba Dinko Hoši
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: mart-april 2015. godine
Opis izlobe: Dinko Hoši je predstavnik mlae generacije, sada ve nadaleko poznate bihake porodice Hoši koja je ostavila dubok i neizbrisiv trag u likovnom ivotu Bihaa. Roen je 1976. godine u Bihau, Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Banja Luci gdje trenutno pohaa master studij. Ovo mu je prvo predstavljanje bihakoj likovnoj publici. Izlobu ine radovi interdisciplinarnog karaktera u mediju fotografije. Hošiev pristup je savremen i osvjeenje na bihakoj likovnoj sceni.
1.3. Izloba „Akt u bosanskohercegovakom crteu“
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: april-maj 2015. godine
Opis izlobe: Ova izloba je rezultat
dugogodišnje saradnje Galerije i galerije GM iz Tuzle iz ije produkcije dolazi izloba. Naime, radi se o privatnoj galeriji najznaajnijeg BiH kolekcionara akademika Envera Mandia, te se sa dijelom radova iz zbirke galerije GM eli napraviti presjek razliitih pristupa ovom motivu u bosanskohercegovakoj likovnoj umjetnosti. Tema je elaborirana kroz etrdesetak radova znaajnijih likovnih stvaralaca u BiH meu kojima treba istai: Devad Hozo, Radoslav Tadi, Pero Popovi, Ljubo Lah, Mevludin Ekmei...
1.4. Samostalna izloba Tarik Berber
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: maj-juni 2015. godine
Opis izlobe: Ova izloba je najvaniji projekt Galerije u 2015. godini. Tarik Berber je jedan od najtalentovanijih i najuspješnijih mlaih bosanskohercegovakih slikara. Sin je Omera Berbera, arhitekta i slikara, brata uvenog Mersada Berbera i u pravom smislu rijei je nasljednik raskošne porodine likovne tradicije. Roen je 1980. godine u Banjaluci, a od 1992. ivi u Bolcanu u Italiji. Završio je Accademia di Belle Arti u Firenci i još kao student je zapaen od strane kritike i javnosti kao perspektivan umjetnik, te ve od tada izlae u renomiranim svjetskim galerijama. Trenutno ivi u Londonu gdje se uspješno probija na britanskoj i amerikoj likovnoj sceni. Nakon izlobe u Galeriji planirano je da izloba gostuje u Umjetnikoj galeriji BiH u Sarajevu i galeriji GM u Tuzli. Treba istai da je ovo Tarikov prvi samostalni nastup u BiH koji e biti realiziran u produkciji Galerije.
1.5. Izloba J.U. Umjetnika škola Biha
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: juni-juli 2015. godine
Opis izlobe: Tradicionalno, Galerija uprilii izlobu radova uenika Srednje škole primijenjenih umjetnosti Biha. Na izlobi se svi uenici predstave sa po dva rada iz oblasti crtea i slikanja, dok maturanti izlau i radove iz predmeta zidne slikarske tehnike, tako da u prostoru Galerije mogu i odbraniti svoje maturske
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 551
radove. Na ovaj nain Galerija eli pomoi proces nastave ove škole, ali i stimulirati mlade stvaraoce u njihovom likovnom razvoju.
1.6. Samostalna izloba Muhamed Bajramovi
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: juli 2015. godine
Opis izlobe: Muhamed Bajramovi je roen 1946. godine u Zenici. Umjetniku školu i Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Sarajevu. lan je ULUBIH-a i jedan od osnivaa ULUZDK-a. Vrlo uspješno se bavi likovnim stvaralaštvom i pedagoškim radom kao profesor na Pedagoškoj akademiji u Zenici. Jedno vrijeme je uspješno obavljao funkciju direktora Muzeja grada Zenice. Za likovni rad je višestruko nagraivan a izlagao je samostalno i kolektivno u BiH i inozemstvu. Ovo mu je drugi put da izlae u Galeriji, a nedavno mu je i objavljena monografija, te e, uz otvorenje izlobe novih radova, biti upriliena i promocija monografije.
1.7. Izloba „Poiteljska pria“
godine
Opis izlobe: Galerija ve dugi niz godina uspješno sarauje na više nivoa sa ULUBIH- om. Ta saradnja se najveim dijelom odnosi na razmjenu kvalitenih likovnih izlobi i saradnju pri organizaciji kolonija i simpozija. Tako da e i ove godine jedna od izlobi u programu rada Galerije biti iz produkcije ULUBIH-a. Naime, ULUBIH ve skoro šezdeset godina zaredom organizira Likovnu koloniju Poitelj u istoimenom mjestu. Jedna je od najznaajnijih kolonija ne sam u BiH, nego i u široj regiji. Kroz bogatu historiju poiteljske kolonije su uestvovali mnogi najznaajniji stvaraoci iz BiH i inozemstva. Svake godine ULUBIH u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u galeriji Roman Petrovi u Sarajevu priredi izlobu radova nastalih na ovoj koloniji, nakon ega ista izloba gostuje u nekoliko drugih galerija, tako da je za jesenji
period izloba uvrštena u program rada Galerije.
1.8. Izloba radova sa XIV Likovne kolonije „Za djecu centra Duga“
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: novembar 2015. godine
Opis izlobe: Tradicionalno Galerija e biti suorganizator ovog, trinaestog po redu, humanitarnog likovnog dogaaja. S vremenom ova kolonija je postala najbrojnija i jedna od najpoznatijih u BiH. Kolonija je poprimila internacionalni karakter i tei ka što veem omasovljenju. Nakon kolonije u Galeriji e biti upriliena izloba nastalih radova koja se kasnije prezentira u Sarajevu. Nakon izlobenih aktivnosti se organizira aukcija radova i cijeli prihod od prodaje ide Centru Duga.
1.9. Izloba radova sa XIV Likovne kolonije „Za djecu centra Duga“ Minhen
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: decembar 2015. godine
Opis izlobe: Posljednje tri godine Galerija u saradnji sa Centrom za nezbrinutu djecu Duga iz Kulen Vakufa organizira izlobe prodajnog karaktera u Njemakoj. Jedna je bila u Berlinu, a dvije su odrane u Minhenu. Zbog velikog uspjeha koje izlobe polue i ove godine je planirano da se u decembru odri jedna ovakva izloba, takoer u Minhenu.
Napomena: Troškove organizacije finansira suorganizator Centar za nezbrinutu djecu Duga
1.10. Novogodišnji bazar - sajam knjiga i um- jetnina
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: decembar 2015. godine
Opis izlobe: Tradicionalno, Galerija e, u drugoj polovini decembra, pred novogodišnje praznike organizirati bazar sa sajmom knjige na kojem e biti predstavljeni brojni izdavai iz BiH i regiona kao i likovni umjetnici uglavnom sa podruja Bihaa i Unsko-sanskog kantona.
Broj 6 - Strana 552 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
Napomena: Ovakav Program rada je fleksibilan za eventualnu izmjenu redoslijeda izlobi, ovisno o potrebi i organizacijskim tokovima.
2.ORGANIZACIJA LIKOVNIH KOLONIJA I SIMPOZIJA
Pored primarne-izlagake djelatnosti Galerija se bavi i organizacijom likovnih kolonija i susreta u smislu obogaivanja likovnog ivota i podizanja ope kulturne svijesti. Dogaaji ovog tipa ostavljaju trajne rezultate u smislu promovisanja kulturnih vrijednosti koje su od posebnog znaaja za naše društvo.
2.1 LIKOVNA KOLONIJA «ZA DJECU CENTRA DUGA»
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: kolonija maj 2015.
godine, priprema, organizacija izlobi i aukcija tokom 2015. godine
Opis aktivnosti: etrnaesti put zaredom Galerija je, zajedno sa Centrom za nezbrinutu djecu Duga Kulen Vakuf, suorganizator Likovne kolonije «Za djecu centra Duga» koja se tradicionalno odrava posljednjeg vikenda u mjesecu maju. X kolonija e biti odrana od 29.- 31. maja 2015. godine. Za to vrijeme umjetnici izrade jedno ili više djela koja postaju vlasništvo kolonije. Nakon toga, uprilii se nekoliko izlobi prikupljenih radova od kojih je prva u Galeriji, da bi se poslije aukcijskim putem radovi prodavali. Cijeli prihod od projekta ide Centru za nezbrinutu djecu Duga. Uspjeh u dosadašnjoj realizaciji projekta je vidljiv i sa humanitarnog, kao i sa umjetnikog aspekta.
Napomena: Troškove organizacije finansira suorganizator Centar za nezbrinutu djecu Duga
3. IZDAVAKA DJELATNOST
Opis aktivnosti: Praksa Galerije je
da svaku realiziranu izlobu prati i kvalitetna publikacija-katalog. Kroz bavljenje strunim i naunim izuavanjem i obradom likovnog stvaralaštva evidentna je vanost publiciranja kataloga izlobe ili drugog likovnog dogaaja. Katalog izlobe popraen tekstom predgovora i generalijama o izloenim eksponatima ostaje kao jedini fiziki trag i materijal za buduu naunu obradu nakon završetka izlobe, i kao takvom mu se pridaje velika vanost. Uobiajeno je da se štampaju katalozi tiraa izmeu 300 i 500 primjeraka, a ovisno o karakteru izlobe mijenja se i forma kataloga. U 2015. godini je planirano deset izlobi, od kojih e osam biti popraene kataloškim materijalom.
4. SARADNJA SA MEDIJIMA I DRUŠTVENA PROMOCIJA RADA I AKTIVNOSTI GALERIJE
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: tokom godine
Opis aktivnosti : U cilju promovisanja rada Galerije, koja uspješno prezentuje bihaku kulturnu atmosferu, intezivno e se raditi na saradnji sa svim vrstama medija. Kao i dosad, redovno e se aurirati web-site Galerije na kojem je hronološki prezentovana cjelokupna dosadašnja aktivnost. Za svaki dogaaj koji Galerija realizira se pripremi medijsko obavještenje, kao i rezime po završetku dogaaja koji se objavi u javnost putem pisanih i elektronskih medija (TV, radio i web portali).
5. EDUKATIVNI RAD GALERIJE
Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: tokom 2015. godine
Opis aktivnosti: Djelatnost vezana za educiranje, ne samo mlae populacije ve i openito, se smatra jako bitnom obavezom u svakodnevnoj djelatnosti Galerije. Naalost, kroz dosadašnje iskustvo u radu zapaen je nizak nivo u smislu ope kulturne osviještenosti velikog broja stanovništva tako da kroz sve programske sadraje se mora voditi rauna i o njihovom educiranju. Organizirane posjete Galeriji budu popraene
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 553
strunim izlaganjem o aktuelnoj izlobi koja je prilagoena uzrastu posjetilaca. U dosadašnjem radu Galerija biljei velik broj grupa posjetilaca svih školskih uzrasta, kao i turistikih grupa.
6. STRUNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE UPOSLENIKA
Nosilac aktivnosti: direktor Rok: tokom 2015. godine
Opis aktivnosti: Struno obrazovanje i usavršavanje uposlenika e se u 2015. godini realizirati kroz ueše na strunim seminarima i simpozijima iz oblasti referata koji uposlenik obavlja. Naroit akcenat e biti na stranim jezicima, informatikoj oblasti i na obuavanju uposlenika za izradu aplikacione projektne dokumentacije prema meunarodnim grantovima za kulturu kroz seminare i radionice
7. IZVJEŠTAJ O RADU SA IZVJEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANJU GALERIJE ZA 2014. GODINU
Nosilac izrade: direktor, Referent za administrativno –tehnike poslove Upravni odbor, Nadzorni odbor
Rok: 31. mart 2015. godine
Opis aktivnosti: Izvještaj se podnosi za period od 01.01. do 31.12.2014. godine sa analizom izvršenog Programa rada Galerije za 2014. godinu.
8. PRIPREMA MATERIJALA I ORGANI- ZACIJA SJEDNICA ORGANA UPRAV- LJANJA I KONTROLE POSLOVANJA GALERIJE
Nosilac izrade: direktor, Referent za administrativno –tehnike poslove
Rok: tokom 2015. godine
Opis aktivnosti: Upravni odbor i Nadzorni odbor e permanentno tokom godine odravati sjednice na kojima e se razmatrati pitanja iz oblasti djelovanja ovih organa. Galerija e pravovremeno obezbjeivati uslove za rad i pripremati materijale potrebne za organizaciju sjednica.
9. OSTALE AKTIVNOSTI GALERIJE
Tradicionalno, Galerija e dati svoj doprinos u sklopu manifestacija Dan grada Bihaa, Bihako ljeto i Ulicom Biša. Kroz svoj rad teiti e ka stvaranju što bolje i bogatije saradnje sa srodnim ustanovama i organizacijama iz kulture u BiH i inozemstvu. Kao i prethodnih godina, Galerija e svoj izlobeni prostor ustupati za organizaciju srodnih kulturnih dogaanja (promocije knjiga i asopisa, knjievne veeri, koncerti klasine muzike i sl.), a sve u cilju jaanja kulturnog ivota ovog podneblja.
OEKIVANI EFEKTI IZRAENI KVALI- TATIVNO I KVANTITATIVNO
Dosadašnji realizirani sadraji u Galeriji su referenca po kojoj se moe oekivati uspješna realizacija Programa rada za 2015. godinu. U proteklom periodu Galerija je svake godine realizirala i više sadraja nego što je bilo obuhvaeno programima kako u u primarnoj- izlobenoj djelatnosti, tako i u organizaciji ostalih kulturnih sadraja. Da bi se takvo stanje odralo i unaprijedilo bie potrebna maksimalna podrška Osnivaa. Na taj nain Galerija bi definitvno bila sposobna uestvovati u izgradnji imida Bihaa kao kulturnog središta.
ZAKLJUAK
Program rada Galerije za 2015. godinu koncepciran je na osnovu planiranih sredstava Osnivaa za ovu godinu koji je u skladu sa programskim zadacima koje Galerija treba da obavlja u okviru svoje djelatnosti a koji su definisani Pravilima Galerije. Ovako koncipiran Program rada omoguit e ovoj Ustanovi da zadri status vodee likovne ustanove ne samo u Bihau, nego i na podruju USK-a.
Planiranih deset izlobi i ostale navedene aktivnosti imaju zadatak obogatiti kulturni ivot stanovništva i zadovoljiti kulturološke potrebe lokalnog stanovništva.
Treba naglasiti da planirane aktivnosti e se ostvarivati ukoliko Osniva bude doznaavao
Broj 6 - Strana 554 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
sredstva mjesenim tranšama predvienim u budetu.
Realizacija prošlogodišnjeg programa ostvarena je u izuzetno teškim uslovima zbog neredovnog doznaenja sredstava. Naime, u prošlogodišnjem budetu planirano je 154.756,00 KM a doznaeno 116.670,82 KM, što ini razliku od 38.082,18 KM.
Ono što predstavlja najvei problem je dug Galerije prema dobavljaima zbog ega nam je otkazano išenje, obezbjeenje, te ostale usluge kao što je štampanje materijala, odravanje web stranice, te sve ostale usluge koje koristimo. Stoga molimo Gradsko vijee da ove injenice vrlo ozbiljno razmotri i zauzme stav.
Broj; 117 – 01 /15 DIREKTOR Datum; 12.05.2015. Nermin Deli, mag.hist.art, s.r.
B i h a
121. FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE „GRADSKA GALERIJA“ BIHA ZA 2015.
GODINU
U V O D
Izrada Finansijskog plana JU Gradska galerija Biha kao obaveza Ustanove prema Osnivau utvrena je odredbama lana 44. Pravila JU Gradska galerija Biha ( “ Sl.glasnik opine Biha broj 2/99 “ ).
Dokument je uraen u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, finansijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju, te u skladu sa Uputstvom o obveznicama, rokovima, i nainu podnošenja programa rada, finansijskog rada, plana poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju (“ Sl.glasnik Opine Biha” broj 16/09) Javna ustanova Gradska galerija Biha se finansira iz sljedeih izvora
1. Osniva - Grad Biha
2. Vlastiti prihod ( prodaja knjiga i provizija od prodatih umjetnikih djela )
3. Sredstava dobivenih putem javnih poziva i konkursa za projekte
PLAN PRIHODA I RASHODA
Za realizaciju aktivnosti predvienih Programom rada J.U. Gradska galerija za 2015 godinu pedloen je Finansijski plan J.U. Gradska galerija Biha za 2015 godinu sa prihodima u iznosu od 189.297,95 KM
Prema Finansijskom planu rashodi iznose 189.297,95 KM. Treba napomenuti da realizacija Programa rada zavisi najveim dijelom / 95,25 % / o visini iznosa sredstava koje Osniva predvidi u budetu za 2015 godinu.
Tabelarni plan prihoda za 2015. godinu:
Redni broj
1. Prihod upredvien u Budetu Grada Bihaa za 2015. godinu
158.000,00 83,97
2. Sredstva po osnovu izmirenja viška rashoda nad prihodima iz 2014. godine – prihod iz Budeta Grada Bihaa
22.297,95 11,78
3. Vlastiti prihod 2.000,00 1,05 4. Sredstva dobivena putem javnih poziva i konkursa za
projekte 7.000,00 3,70
5. PRIHODI (1+2+3+4) 189.297,95 6. RASHODI 189.297,95 7. REZULTAT 0,00
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 555
3. FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU SA PROCJENAMA ISTOG ZA 2016. I 2017. GODINU -u KM –
E ko
no m
00
Broj 6 - Strana 556 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
61 21
00
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 557
61 39
Pr ip
ra vn
ik a
1 1
1 1
Broj 6 - Strana 558 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
OBRAZLOENJE FINANSIJSKOG PLANA JU GRADSKA GALERIA BIHA ZA 2015. GODINU
611100-Bruto plae i naknade 118.800,00 KM
Predloeni iznos izdataka za bruto plae i naknade za 2015. godinu iznose 118.800,00 KM, raen je na bazi šest zaposlenih i korišteni su koeficijenti i osnovica na osnovu usvojenih koeficijenata Osnivaa,
611200-Naknade troškova zaposlenih 16.000,00 KM
Planirani izdaci za naknade troškova zaposlenih iznose 16.000,00 KM, i isti obuhvataju naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor i pomo za sluaj smrti i tee invalidnosti.
612100-Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 12.650,00KM
Predvieni iznos moe finansirati rashode po ovom osnovu za 6 zaposlenika i obuhvaen je kodom 611100 bruto plae i naknade.
613100-Putni troškovi 2.000,00 KM
Planirani izdaci za ove namjene usklaeni su sa Programom rada za 2015 godinu, a odnose se na putne troškove u zemlji i inozemstvu
613200-Izdaci za energiju 4.500,00 KM
Izdaci su planirani na bazi potrošnje elektrine energije ( ukljuuje grijanje Galerije Enver Krupi) i troškove centralnog grijanja
613300-Izdaci za komunalne usluge 10.400,00 KM
Planirani iznos odnosi na izdatke za vodu i kanalizaciju, odvoz smea, izdatke za telefonske i poštanske usluge (PTT), izdatke za usluge odravanja istoe, izdatke za usluge obezbjeenja i ostale komunalne usluge.
613400- administrativni materijal i sitan in- ventar 2.500,00 KM
Nabavka materijala obuhvata nabavke administrativnog, izdatak za obrasce i papir,
izdatke za kompjutorski materijal, ostali administrativni materijal, sitni inventar za potrebe postavljanja i realizacije izlobe.
613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 KM
Predvieni iznos se odnosi na aktivnosti transporta pri organizaciji izlobi. Napominjemo da Galerija ne posjeduje slubeno vozilo. te se za transport umjetnina koriste transportne usluge.
613800-Izdaci za osiguranja, bankarske usluge i usluge pla.pro. 1.500,00KM
Planirani iznos se odnosi na osiguranje umjetnina pri transportu, kao i izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa u skladu sa vaeim propisimama.
613900-Ugovorene i druge posebne usluge 19.447,95 KM
Predvieni iznos se odnosi na izdatke za :
1. Informisanje
- usluge reprezentacije( podrazumijeva i smještaj umjetnika, ketering kokteli za otvorenja izlobi)
- ostali izdaci za informisanje, konzervacija i restauracija slika, elaborati i struna vještaenja, opremanje slika, carinske i špediterske usluge
2. Usluge strunog obrazovanja, seminara i edukacija
3. Izdaci raunovodstvenih i revizijskih usluga
4. Izdaci po osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - izdaci za Upravni i Nadzorni odbor
5. Izdaci po ugovoru o djelu ( autorski honorari – recenzije, tekstovi, fotografiranje, prevodi, dizajnerske usluge )
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 559
6. Izdaci za doprinose i poreze na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada i drugi doprinosi i naknade
7. Ostale nepomenute usluge i dadbine
ZAKLJUAK
Finansijski plan JU „Gradska galerija“ Biha za 2015 godinu uraen je na osnovu planiranih sredstava u Budetu Grada Bihaa, a koja su znatno manja u odnosu na sredstva koja smo oekivali. Stoga e i aktivnosti planirane Programom rada biti reducirane.
Broj; 116 – 01 /15 DIREKTOR Datum ; 12.05.2015. Nermin Deli, mag.hist,art, s.r. B i h a
122. Na osnovu lana 8. stav (1) taka 25.
Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Bihau (“Slubeni glasnik Grada Bihaa” broj: 1/14), i lana 127. Poslovnika Opinskog vijea Opine Biha (“Slubeni glasnik Opine Biha” broj: 3/09 i 14/11), Gradsko vijee Biha, na 10. sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i:
Z A K LJ U A K
o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Veterinarska stanica” d.o.o.
Biha za 2014. godinu
I
Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Veterinarska stanica” d.o.o. Biha za 2014. godinu, usvojen Odlukom Skupštine Preduzea broj: 443-05/15 od 15.05.2015. godine.
II
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4127/15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
123. Na osnovu lana 8. taka 5. Statutarne Odluke
o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“, broj 1/14) Gradsko vijee Bihaa, na 10. sjednici odranoj dana 19.06. 2015. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja opine Biha 2014. -2023.
za 2014. godinu
Usvaja se Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja opine Biha 2014. -2023. za 2014. godinu
lan 2.
Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja opine Biha 2014. -2023. za 2014. godinu neophodan je za dalju uspješnu realizaciju projekata i planiranih aktivnosti Tima za implementaciju Strategije razvoja, Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem i svih resornih slubi u gradskoj upravi kao nosilaca implementacije programa i projekata iz svoje nadlenosti.
lan 3.
Izvještaj iz lana 2. ove Odluke stavit e se na javni uvid javnosti putem web stranice Grada Bihaa.
lan 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4132/15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
Broj 6 - Strana 560 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
124. Na osnovu lana 8. Statutarne odluke o
organizaciji Grada Bihaa a u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj1/14) ) Gradsko vijee Biha, na 10 sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je
ODLUKU
povratnika u grad Biha
lan 1.
Usvaja se Lokalni akcioni plan za unapreenje poloaja readmisiranih povratnika u grad Biha nastao kao rezultat pilot faze projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ kojeg implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
lan 2.
lan 3.
Lokalni akcioni plan za unapreenje poloaja readmisiranih povratnika u grad Biha je osnov za programiranje i rad svih nosilaca realizacije, planiranih aktivnosti i projekata.
lan 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Grada Biha.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4133/15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
125. Na osnovu lana 8. stav 1. taka. 2. Statutarne
Odluke o organizacjii Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („ Slubeni glasnik Grada Bihaa“broj: 1/14 ) i lana 127. Poslovnika Opinskog vijea Opine Biha („Slubeni glasnik Opine Biha“broj:3/09 i 14/11) Gradsko vijee Biha, na tematskoj sjednici odranoj dana 19.06.2015. godine,donosi
Z A K LJ U A K
o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na podruju grada Bihaa s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za
privredni razvoj i zapošljavanje.
I
Prihvata se Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na podruju grada Bihaa s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.
II
Zakljuak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Slubenom glasniku Grada Bihaa.
Gradsko vijee Broj: GV-02-4134/15 Predsjedavajui 19.06.2015. godine Gradskog vijea B i h a Roman dr. Juri, s.r.
126. Na osnovu lana 10 stav 1. taka 6. Statutarne
Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grad Biha“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekui grantovi pojedincima – ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu(„Slubeni glasnik Grada Bihaa“
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 561
broj 1/15) Gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 3385002505837003, partija 45334520000 koji se vodi kod UniCredit Banka.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku pomo za tešku materijalnu situaciju.
III
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
IV
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-2932/15 Gradonaelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10 stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grad Biha“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekui grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti
nezaposlenih lica“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu(„Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) Gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 3385002170195954, partija 40176997001 koji se vodi kod UniCredit Banka.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku pomo za kupovinu i uzgoj koka nosilica.
III
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
IV
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-2933/15 Gradonaelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10 stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grad Biha“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz
Broj 6 - Strana 562 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
„Tekui grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu(„Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 16130000, partija 4255031004451067 koja se vodi kod Raiffeisen Banka.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku pomo za tešku materijalnu situaciju.
III
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
IV
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa
Broj: 05/1-14-2934/15 Gradonaelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10. stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekue rezerve“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu, („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Iz sredstava planiranih Budetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonaelnika“, stavka 614311 – „Tekua rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka) „Udruenje logoraša“ grada Bihaa.
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 1994570002045670, a koji se vodi kod Sparkasse Bank.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku podršku za obiljeavanje godišnjice dana logoraša 9.maj.
III
U skladu sa lanom 11. stav 1. Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekue rezerve“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu duni ste Slubi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
IV
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
23. juni 2015. SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA Broj 6 - Strana 563
V
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-3006/15 Gradonaelnik 06.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10. stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekue rezerve“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Iz sredstava planiranih Budetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonaelnika“, stavka 614239 „Tekua rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime auševi Hajrudin.
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 3385002503957919, partija 2550039579 koji se vodi kod UniCredit Bank.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku pomo za tešku materijalnu situaciju.
III
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije Grada Biha.
IV
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-3007/15 Gradonaelnik 06.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10 stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Biha“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grad Biha“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekui grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu(„Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 5688619900000152, partija 5688625000131627 koja se vodi kod Banka SRPSKE Filijala Una Biha.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku pomo za tešku materijalnu situaciju.
Broj 6 - Strana 564 SLUBENI GLASNIK GRADA BIHAA 23. juni 2015.
III
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
IV
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-3057/15 Gradonaelnik 07.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10. stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaa u skladu sa Zakonom o Gradu Biha („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 3/14), Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekue rezerve“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu, („Slubeni glasnik Grada Bihaa“ broj 1/15) gradonaelnik Grada d o n o s i :
Z A K LJ U A K
o isplati sredstava
Iz sredstava planiranih Budetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonaelnika“, stavka 614311 – „Tekua rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.950,00 KM (slovima: hiljadedevetstotinapedesetkonvertibilnihmaraka) JU OŠ.“Harmani II“ Biha.
Uplatu sredstava izvršiti na iro raun broj: 3385002200452291 R Sindikata JU OŠ „Harmani II“ Biha sa naznakom „donacija za ekskurziju IX razreda“ koji se vodi kod UniCredit Bank.
II
Sredstva iz take I ovog Zakljuka odnose se na finansijsku podršku za donaciju ekskurziji uenika IX razreda – Maarska.
III
U skladu sa lanom 11. stav 1. Pravilnika o utvrivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekue rezerve“ Budeta Grada Bihaa za 2015. godinu, duni ste Slubi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.
IV
O izvršenju ovog Zakljuka starat e se Sluba za finansije.
V
Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donošenja i objavit e se u Slubenom glasniku Grada Bihaa i na internet stranici Grada Bihaa.
Broj: 05/1-14-3124/15 Gradonaelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdad Galijaševi, s.r.
B i h a
****
Na osnovu lana 10. stav 1. taka 6. Statutarne Odluke o orga