72
SLUŽBENI GLASNIK Grada Bihaća Broj 6/2015. 23. juni 2015. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 112. Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13), a u vezi sa odredbom člana 454., 458. i 462. Zakona o obaveznim odnosima ( „Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89), preuzet kao republički zakon i noveliran („Službeni list RBIH“ broj 2/92, 13/93 i 13/94), člana 108. Statuta Općine Bihać-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 02/11) i člana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi O D L U K U o izmjeni Odluke o kupovini nekretnine za potrebe Mjesne zajednice Hatinac Član 1. Daje se saglasnost gradonačelniku Grada Bihaća ili licu kojeg on ovlasti na već poduzete radnje u postupku javnog nadmetanja po objavljenom Oglasu za javnu prodaju nekretnina u krugu tvornice stečajnog dužnika d.d. „Kombiteks“ Bihać - u stečaju, izgrađenog poslovnog objekta ukupne neto površine 261 m² u naselju Hatinac, i pripadajućeg zemljišta i to: - Parcela broj 325/18 Klub u površini od 261 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/20 zvana „KLUB“, kuća i zgrada u površini od 261 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535 i - Parcela broj 325/41 ekonomsko dvorište u površini od 114 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/65 zvana „PREDIONICA“, dvorište u površini od 114 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535, u iznosu od 95.000,00 KM (slovima: devedesetpethiljada i 00/100 KM). Član 2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bihaća da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini nekretnina iz člana 1. ove Odluke, uz uvjete i način isplate utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

SLUŽBENI GLASNIKGrada Bihaća

Broj 6/2015. 23. juni 2015.BIHAĆ

Izdanje na bosanskom jeziku

112.Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o stvarnim

pravima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 100/13), a u vezi sa odredbom člana 454., 458. i 462. Zakona o obaveznim odnosima ( „Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89), preuzet kao republički zakon i noveliran („Službeni list RBIH“ broj 2/92, 13/93 i 13/94), člana 108. Statuta Općine Bihać-prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 02/11) i člana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni Odluke o kupovini nekretnine za potrebe Mjesne zajednice Hatinac

Član 1.

Daje se saglasnost gradonačelniku Grada Bihaća ili licu kojeg on ovlasti na već poduzete

radnje u postupku javnog nadmetanja po objavljenom Oglasu za javnu prodaju nekretnina u krugu tvornice stečajnog dužnika d.d. „Kombiteks“ Bihać - u stečaju, izgrađenog poslovnog objekta ukupne neto površine 261 m² u naselju Hatinac, i pripadajućeg zemljišta i to:

- Parcela broj 325/18 Klub u površini od 261 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/20 zvana „KLUB“, kuća i zgrada u površini od 261 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535 i

- Parcela broj 325/41 ekonomsko dvorište u površini od 114 m², kojoj parceli po novom premjeru odgovara k.č.br. 1263/65 zvana „PREDIONICA“, dvorište u površini od 114 m² KO Bihać-Grad upisane u pl.br. 2535, u iznosu od 95.000,00 KM (slovima: devedesetpethiljada i 00/100 KM).

Član 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bihaća da zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini nekretnina iz člana 1. ove Odluke, uz uvjete i način isplate utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

Page 2: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 534 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

broj: 01-OP/2015 od 16.04.2015. godine.

Član 3.

Izgrađeni poslovni objekat i pripadajuće zemljište služit će u svrhu obezbjeđivanja prostora za rad Mjesne zajednice Hatinac.

Član 4.

U skladu sa Odlukom Odbora povjerilaca, nakon isplate kupoprodajne cijene, stečajni dužnik d.d. „Kombiteks“ Bihać-u stečaju se obavezuje da će izvršiti brisanje svih tereta sa nekretnine koja je predmet ugovora.

Član 5.

Uknjižba prava vlasništva u korist Grada Bihaća provest će se odmah nakon sklapanja notarski obrađenog űgovora o kupoprodaji.

Član 6.

Posebnim ugovorom između Gradonačelnika Grada Bihaća i Mjesne zajednice Hatinac regulisat će se način i uvjeti korištenja predmetne nekretnine.

Član 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Gradskog vijeća Bihać objavljena u ”Službenom glasniku Grada Bihaća” broj 1/15.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4126//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

113.Na osnovu člana 2. Zakona o javnim

preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) člana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać

(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj:1/14), Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać sa zakonom

Član 1.

Član 1. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać sa zakonom („Službeni glasnik Općine Bihać“, br. 10/05) mijenja se i glasi:

„Ovom Odlukom Gradsko vijeće Bihać (u daljem tekstu: Osnivač) usklađuje Odluku o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać, odnosno usklađuje oblik organizovanja, firmu, sjedište, osnovni kapital, organe (upravljanje) i poslovanje Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ Bihać sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), te vrši usklađivanje djelatnosti sa zakonom.“

Član 2.

U članu 2. riječi: „općine Bihać“ zamijenjuju se riječima: „Grada Bihaća“.

U istom članu iza brojčane oznake:“8/05“ dodaju se brojčane oznake: „81/08, 22/09 i 109/12“.

Član 3.

Iza člana 2. dodaju se novi članovi 2a. i 2b. koji glase:

„Član 2a.

Društvo je dužno da informacije o svojoj organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju učini dostupnim javnosti putem internet stranice Društva.

Page 3: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 535

Član 2b.

(1) Principi na kojima Društvo obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa su:

a) jednaki tretman i sloboda osnivanja i pružanja usluga

b) slobodan pristup informacijama

c) nadziranje državne pomoći dodjeljene javnim preduzećima radi izbjegavanja narušavanja konkurencije

d) preventivno nadziranje objedinjavanja javnih preduzeća radi izbjegavanja narušavanja konkurencije

e) slobodno obavljanje određenih djelatnosti od javnog društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja konkurencije

f) slobodan pristup informacijama o finansijskim odnosima općina, kantona i Federacije BiH sa javnim preduzećima i

g) uspostava i vođenje odgovarajuće knjigovodstvene i druge evidencije i obračuna na način da se obezbijedi jasno razgraničenje rashoda i prihoda povezanih sa različitim djelatnostima koje obavlja javno preduzeće.

(2) Društvo ne može zaključivati sporazume koji imaju za posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu i vršiti zloupotrebu dominantnog položaja.“

Član 4.

U članu 4. stav (3) mijenja se glasi:

„Sjedište Društva je u Bihaću, u ulici Voćarska br.1-3“

Član 5.

U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi::

“Društvo obavlja djelatnost u skladu sa djelatnostima upisanim u Registar društava i razvrstanim u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10),

U istom članu stav (3) mijenja se i glasi:;

„Djelatnost Društva je:

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa

01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka

01.213 Uzgoj goveda za priplod

01.221 Uzgoj ovaca i koza

01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

01.230 Uzgoj svinja

01.240 Uzgoj peradi

01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska

01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n.

01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu

01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina

01.413 Ostale poljoprivredne usluge

01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga

05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima

05.020 Uzgoj ribe

15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira

15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa

15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

51.210 Trgovina na veliko zrnastim

Page 4: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 536 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje

51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem

51.230 Trgovina na veliko živim životinjama

51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom

51,410 Trgovina na veliko tekstilom

51.421 Trgovina na veliko odjećom

51.422 Trgovina na veliko obućom

51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima

51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje

51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

51.531 Trgovina na veliko drvetom

51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje

51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama,uključujući i traktore

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem

52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa

52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima

52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima

52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana

52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima

52.420 Trgovina na malo odjećom

52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože

52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.

52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom

52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima

52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom

52.483 Trgovina na malo sportskom opremom

52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama

52.485 Trgovina na malo cvijećem

52.487 Ostala trgovina na malo u

Page 5: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 537

specijaliziranim prodavnicama

52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte

63.120 Skladišta i stovarišta

72.300 Obrada podataka

72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka

74.300 Tehničko ispitivanje i analiza

74.700 Čišćenje objekata

85.122 Zdravstveno-preventivna praksa

85.200 Veterinarske djelatnosti

90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda

90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada

90.030 Sanitarne i druge djelatnosti“

Član 6.

Iza dijela „III DJELATNOST DRUŠTVA“ dodaje se novi dio:

„IIIa SREDSTVA, IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU“ i novi članovi 6a, 6b i 6c, koji glase:

„Član 6a.

(1) Sredstva Društva čine stvari, prava i novac.

(2) Imovinu Društva čine vlastita sredstva Društva, odnosno skup imovinskih prava koje

Društvo ima.

Član 6b.

Sredstva Društva mogu biti u pravnom prometu ako zakonom ili drugim propisom nije određeno da su neka od tih sredstava u ograničenom pravnom prometu, ili su stvari izvan prometa.

Član 6c.

(1) Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Osnivač za obaveze Društva odgovara do

visine osnovnog kapitala Društva.“

Član 7.

Član 7.mijenja se i glasi:

„(1) Osnovni kapital Društva je 702.000,00 KM i to:

a) 700.000,00 KM na osnovu Izvještaja ovlaštenog revizora od 22.06.2005. god. koji je sastavni dio Plana reorganizacije, na koje je Osnivač dao saglasnost Zaključkom o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije-promjene oblika organizovanja J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać u društvo sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik Općine Bihać“broj 8/05) i Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava preduzeća broj: 30/05 od 01.07.2005. godine

b) 2.000,00 KM u novcu.

(2) Osnovni kapital obezbjeđuje Osnivač, a isti istovremeno predstavlja i udio osnivača.

(3) Osnovni kapital ulazi u imovinu Društva.

(4) Osnovni kapital Društva se može povećavati ili smanjivati.“

Član 8.

U članu 8. alineji 4) brišu se riječi: „kao poseban organ“.

Član 9.

Član 10. mijenja se i glasi:

„Skupština društva ima slijedeće nadležnosti:

- donosi Etički kodeks Društva, poslovnike i druge opće akte po prijedlogu Nadzornog odbora,

- odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju uz saglasnost Osnivača.

- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i načinu pokrića gubitka uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog

Page 6: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 538 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

kapitala, uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o ograničenju ili isključenju prava prenosa udjela uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o prijedlogu za podnošenje zahtjeva za naknadu štete prouzrokovane povredama zakona, ugovora ili Statuta prema članovima Uprave i Nadzornog odbora, uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o donošenju trogodišnjeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima, godišnjeg plana poslovanja, te trajnoj poslovnoj saradnji uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o promjeni firme, znaka, sjedišta i promjeni, odnosno proširenju djelatnosti, uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o statusnim promjenama Društva (spajanje sa drugim društvima,pripajanje drugom društvu, podjela Društva na dva ili više društava) uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o promjeni oblika Društva, uz saglasnost Osnivača,

- ako Društvo prestaje provođenjem postupka likvidacije, odobrava početni likvidacioni bilans i završni račun po okončanju likvidacionog postupka uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o izboru i razrješavanju članova Odbora za reviziju,

- odlučuje o naknadama članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

- odlučuje o izuzimanju stalnih sredstava uz saglasnost Osnivača,

- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.“

Član 10.

U članu 12. riječi „Općinskom vijeću“ zamjenjuju se riječima „Gradskom vijeću“.

Član 11.

U članu 13. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Na izbor i imenovanje predsjednika

i članova Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 34/03, 65/13) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02,14/03,12/04,63/08,18/12).“

Član 12.

Član 14. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima slijedeće nadležnosti:

- priprema poslovnike i pravilnike i predlaže ih Skupštini,

- priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga Skupštini,

- vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini,

- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usaglašenosti sa važećim propisima i nadzire njegovu provedbu,

- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

- predlaže Skupštini način pokrića gubitka,

- daje ovlaštenja za aktivnosti Društva koje su ograničene Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH,

- daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima,

- organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja u skladu sa važećim međunarodnim računovodstvenim standardima iz kojih je vidljiv finansijski položaj Društva radi davanja na uvid svim licima koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva,

- usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,

- podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu i poslovanju Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj

Page 7: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 539

vanjskog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

- podnosi Skupštini prijedlog trogodišnjeg plana poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima i prijedlog godišnjeg plana poslovanja,

- podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skupštine ili neposredno saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u radu bez prava odlučivanja,

- vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Društva, te vrši pregled poslovnih knjiga i dokumentacije,

- daje instrukcije organima Društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

- nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od strane Odbora za reviziju i vanjskog revizora,

- vrši neposredni nadzor nad provođenjem pojedinih odredaba iz člana 19. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH (interna kontrola),

- redovno izvještava Skupštinu Društva o svom radu,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom.“

Član 13.

U članu 16. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Upravu Društva čine direktor i izvršni direktori, čiji se broj utvrđuje Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.“

Iza stav (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

„(3)Upravu bira, imenuje i razrješava Nadzorni odbor na način i po postupku utvrđenom Statutom.

(4) Za direktora i izvršnog direktora ne može biti imenovano lice na funkciji u političkoj stranci.“

Član 14.

Član 17. mijenja se i glasi:

Uprava ima slijedeće nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost rada i poslovanja Društva,

- organizuje i vodi poslove Društva,

- izvještava Nadzorni odbor po njegovom zahtjevu,

- vrši provedbu Etičkog kodeksa i Statuta,

- izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja,

- izrađuje i donosi provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik) za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te provodi odredbe propisa o nabavkama i po zaključenju ugovora o nabavci podnosi izvještaj Odboru za reviziju i Nadzornom odboru,

- priprema prijedlog za raspodjelu dobiti,

- osigurava odgovarajući prostor za rad Odjela za internu reviziju, te potpun i cjelovit uvid u svu evidenciju Društva potrebnu za obavljanje poslova,

- nadzire zaposlenike u implementaciji važećih propisa i provedbenih propisa o nabavkama,

- obezbjeđuje distribuciju i implementaciju Etičkog kodeksa i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom Društva, tako što protiv lica koja krše Kodeks provodi disciplinski postupak,

- vrši zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno poslovnicima i važećim zakonima, i u vezi s tim ima dužnosti i odgovornosti propisane članom 45. Zakona o javnim preduzećima,

- zaključuje ugovore u ime Društva,

- obavlja i druge poslove, utvrđene zakonom i Statutom, od značaja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vođenja poslovanja Društva.

Page 8: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 540 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Član 15.

Član 19. mijenja se i glasi:

Izbor, mandat, djelokrug rada, način rada i odlučivanja, naknada i odgovornost Odbora za reviziju detaljno će se urediti Statutom J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 34/03, 65/13).

Član 16.

Brišu se članovi 20.i 21.

Član 17.

U članu 30. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ukoliko Društvo na kraju finansijske godine iskaže gubitak u poslovanju, isti se može pokriti iz obveznih rezervi Društva, iz sredstava Osnivača, iz kreditnih sredstava, iz dobiti u narednoj godini, smanjenjem osnovnog kapitala i na drugi način utvrđen zakonom, a u skladu s odlukom Skupštine Društva.“

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Skupštini Društva nije dopušten gubitak u poslovanju pokriti smanjenjem osnovnog kapitala bez prethodno pribavljene saglasnosti Osnivača.“

Član 18.

U članu 36. u stavu (1) u tački 1) iza riječi: „kredite“ dodaju se riječi: “osim u procesu prestruktuiranja kada društvo može izvršiti ulaganje, ili dati pozajmicu drugom privrednom društvu isključivo na osnovu odluke Skupštine Društva.“

Član 19.

U članu 37. alineji e) riječ: „dugovanja“ zamjenjuje se rječju: „potraživanja“ .

U istom članu iza alineje e) dodaje se nova

alineja f) koja glasi:

„f) zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema Društvu pod povoljnijim uslovima koje utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.“

Član 20.

Iza člana 41. dodaje se novi član 41a. koji glasi:

„Član 41a.

Spajanje, pripajanje, podjela, promjena oblika i prestanak društva detaljno će se urediti Statutom J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12).“

Član 21.

Član 45. se briše.

Član 22.

Ovlašćuje se Statutarna komisija da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdi prečišćeni tekst Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju JP „Veterinarska stanica “ d.o.o. Bihać sa zakonom.

Član 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4144//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

114.Na osnovu člana 8. Statutarne odluke o

organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj:1/14), člana 317. stav (2) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,

Page 9: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 541

68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i člana 126. stav (2) Statuta Javnog preduzeća „Veterinaska stanica“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ br: 15/11 i 4/14), Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

Član 1.

U članu 2. stavu (1), članu 25. stavu (2) i članu 126. stavu (2) Statuta Javnog preduzeća „Veterinarske stanice“ d.o.o. Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, br: 15/11, 4/14), riječi: “Općinsko vijeće Općine Bihać“ zamjenjuju se riječima: „Gradsko vijeće Bihać“ u odgovarajućem padežu.

Član 2.

Iza člana 2. dodaju se novi članovi 2a. i 2b. koji glase:

„Član 2a.

Društvo je dužno da informacije o svojoj organizacionoj strukturi i finansijskom poslovanju učini dostupnim javnosti putem internet stranice Društva.

Član 2b.

Principi na kojima Društvo obavlja djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđeni su u članu 2b. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać sa zakonom broj GV-02-4144/15 od 19.06.2015godine.

Član 4.

Član 5. mijenja se i glasi:

„Sjedište Društva je u Bihaću, u ulici Voćarska br. 1-3.“

Član 5.

U članu 9. stav (2) riječ: „Odlukom“ zamjenjuje se riječi: „Zakonom“, a brojčana oznaka: „84/06“ zamjenjuje se brojčanom oznakom: “47/10“.

Član 6.

„(1) Osnovni kapital Društva je 702.000,00 KM i to:

a) 700.000,00 KM na osnovu Izvještaja ovlaštenog revizora od 22.06.2005. god. koji je sastavni dio Plana reorganizacije na koje je Osnivač dao saglasnost Zaključkom o davanju saglasnosti na Plan reorganizacije-promjene oblika organizovanja J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać u društvo sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik Općine Bihać“broj 8/05) i Odluke o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava preduzeća broj: 30/05 od 01.07.2005. godine

b) 2.000,00 KM u novcu.

(2) Osnovni kapital obezbjeđuje Osnivač, a isti istovremeno predstavlja i udio Osnivača.

(3) Osnovni kapital ulazi u imovinu Društva.

(4) Osnovni kapital Društva se može povećavati ili smanjivati.“

Član 7.

Član 24. mijenja se i glasi:

„(1) Članstvo u Skupštini prestaje istekom i prije isteka mandata.

(2) Članstvo u Skupštini prije isteka mandata prestaje:

- opozivom ovlaštenja od strane Osnivača

- na lični zahtjev (podnošenjem ostavke)

(3) Prijedlog za opoziv ovlaštenja članstva u Skupštini može dati Osnivač, Skupština Društva i gradonačelnik.

(4) Rješenje o prestanku članstva u Skupštini Društva donosi Osnivač.“

Page 10: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 542 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Član 8.

U članu 33. u stavu (2) iza brojčane oznake: „34/03“ dodaje se slovo: „i“ i brojčana oznaka „65/13“, a brojčana oznaka „13/02“ zamjenjuje se brojčanom oznakom „18/12“.

Član 9.

U članu 34. stav (1), članu 39. stav (1) i (4), članu 40., članu 42. stav (1), članu 58. stav (1) i članu 64. stav (1) riječi: „općinski načelnik“ zamjenjuju se rječju: “gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

Član 10.

U članu 35. stav (2) i članu 56. stav (3) brojčana oznaka: “32/01“ zamjenjuje se brojčanim oznakama: „49/06, 76/11 i 89/11.“

Član 11.

U članu 41.stav (2), članu 129. stav (1) i članu 134. riječi: „Općine Bihać“ zamjenjuju se riječima: “Grada Bihaća“.

Član 12.

U članu 43. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

„(3) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora mandat može prestati istekom i prije isteka mandata.

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

U istom članu iza stava (4) dodaju se novi stavovi (5) i (6) koji glase:

„(5) Predsjednik i član Nadzornog odbora kojem je istekao mandat ili je razriješen prije isteka mandata, dužan je izvršiti primopredaju dužnosti u roku od 30 dana.

(6) Rješenje o prestanku članstva u Nadzornom odboru donosi Osnivač.“

Član 13.

U članu 46. brojčane oznake: „49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06,24/06 i 70/06“ zamjenjuju se brojčanom oznakom: „39/14“.

Član 14.

Član 53.mijenja se i glasi:

„(1) Uprava se bira, imenuje i razrješava u skladu sa postupkom utvrđenim u daljim odredbama ovog Statuta.

(2) Uprava se bira i imenuje na osnovu javnog konkursa, iz reda kandidata koji po menadžerskim sposobnostima i znanjima najbolje odgovaraju za izvršavanje stručnih, operativnih i drugih poslova Društva.“

Član 15.

U članu 65. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Direktoru i izvršnom direktoru mandat može prestati:

a) istekom mandata

b) sporazumno

c) na lični zahtjev (podnošenjem ostavke)

d) prijevremenim razriješenjem

e) nastupanjem zakonskih smetnji za obavljanje funkcije.“

U istom članu, iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

„(3) U slučajevima iz stava (2) tačke 2) i 3), direktor i izvršni direktor su dužni nastaviti sa obavljanjem poslova u otkaznom roku koji utvrdi Nadzorni odbor, a koji ne može biti kraći od 30 dana.

(4) Član Uprave može biti razriješen funkcije i prije isteka utvrđenog mandata u slučaju propisanom Zakonom i drugim propisima,a posebno zbog utvrđene odgovornosti za:

a) neostvarivanje programa razvoja i planova rada i poslovanja

b) nezakonitog rada i poslovanja

c) zloupotrebe ovlaštenja.“

Član 16.

Iza člana 65. dodaje se novi član 65a. koji glasi:

Page 11: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 543

„Član 65a.

(1) Direktor i izvršni direktor mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koji su imenovani, o čemu odluku donosi Nadzorni odbor uz saglasnost gradonačelnika.

(2) Postupak razriješenja direktora pokreće Nadzorni odbor, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog Skupštine i isti mora biti obrazložen.

(3) Postupak razriješenja izvršnog direktora pokreće se na prijedlog direktora i isti mora biti obrazložen.

(4) Razriješenje dužnosti prije isteka mandata direktora i izvršnog direktora vrši Nadzorni odbor na osnovu prethodne saglasnosti Gradonačelnika.

(5) Mandat novog člana Uprave teče do isteka mandata članova Uprave

(6) Direktor i izvršni direktor koji su razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su “imenovani dužni su izvršiti primopredaju dužnosti u roku od 30 dana.“

Član 17.

Ovlašćuje se Statutarna komisija da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrdi prečišćeni tekst Statuta J.P. „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4145//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

115.Na osnovu člana 88. Zakona o građevinskom

zemljištu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05) i člana 8 tač. 2 Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać (‘’ Službeni glasnik Grada Bihać’’ br. 1/14) Gradsko vijeće Bihać, na

10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o odbijanju zahtjeva Stupar Marka za reviziju – povrat korištenja na gradskom

građevinskom zemljištu

Odbija se zahtjev Stupar Marka iz Banjaluke zastupanog po punomoćniku Jeleni Todić, advokatu iz Banjaluke, za reviziju – povrat prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu označenom kao k.č. br. 2637/71 površine 469 m2, k.o. Bihać po starom katastarskom operatu, odnosno k.č. br. 2081/71 površine 469m2 k.o. Bihać – grad po novom katastarskom operatu.

Obrazloženje

Presudom Kantonalnog suda u Bihaću br. 010U00617911U od 25.06.2014. godine, uvažena je tužba Stupar Marka iz Banjaluke zastupanog po advokatu Todić Jeleni iz Banjaluke , poništeno rješenje Općinskog vijeća Općine Bihać br. 02-31-4-5684 od 18.08.2011. godine i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovno rješavanje

Kao razlog poništenja prvostepenog rješenja sud je naveo nepravilno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i pogrešno primijenjeno materijalno pravo, ali u presudi nisu precizirane upute u pogledu upotpunjavanja činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava u ponovljenom postupku.

Navedenim rješenjem Općinskog vijeća Općine Bihać odbijen je u ponovnom postupku zahtjev Stupar Marka za reviziju – povrat prava korištenja na gradskom građevinskom zemljištu, pobliže označenom u dispozitivu Rješenja.

Obzirom da je Kantonalni sud u Bihaću poništio prvostepeno rješenje i naložio prvostepenom organu da provede ponovni postupak i donese novo rješenje, ovaj je Organ izvršio ponovni uvid u priloženu i pribavljenu dokumentaciju u predmetni spis, te analizirajući navode iz presude utvrdio slijedeće:

Pravosnažnim rješenjem općinskog načelnika

Page 12: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 544 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Općine Bihać, br. 03/3-31-2243 od 27.02.2003. godine utvrđen je gubitak prava korištenja Stupar Marku na gradskom građevinskom zemljištu navedenom u dispozitivu Rješenja a primjenom čl. 53 tada važećeg Zakona o građevinskom zemljištu, jer u propisnom roku, nakon izdavanja rješenja o odobrenju građenja, nije izveo pretežan dio radova na građevini.

Nakon toga stupanjem na snagu novog Zakona o građevinskom zemljištu ( 16 maj 2003. godine) Stupar Marko po punomoćniku Safeti Alijagić, advokatu iz Bihaća podnosi novi zahtjev za povrat prava korištenja na predmetnom zemljištu preciziran kao revizija iz čl. 87 – 89 Zakona o građevinskom zemljištu F BiH ( ‘’ Službene novine Federacije BiH’’ br. 25/03; 16/04 i 67/05) dakle sasvim novi pravni institut i novi postupak nevezan za postupak gubitka prava korištenja koji je prethodno pravosnažno okončan.

Predmetni zahtjev imenovani je podnio nadležnom organu Općine Bihać 09.08.2003. godine, što znači u zakonom određenom roku.

Uvidom u službene evidencije Općinskog vijeća i Općinskog organa uprave utvrđeno je da predmetno gradsko građevinsko zemljište, čiji povrat kroz postupak revizije traži Stupar Marko, nikad nije bilo predmet dodjele drugom licu u vremenskom intervalu pravno relevantnom za reviziju, a to je od 6. aprila 1992. godine do 16. maja 2006. godine kao dana stupanja na snagu Zakona o građevinskom zemljištu.

Predmetno zemljište nije bilo predmet ni nekog drugog imovinsko-pravnog postupka u organu uprave čiji bi krajnji rezultat bio prenos prava korištenja sa Stupar Marka na neko drugo lice, već je i dalje uknjiženo kao posjed i vlasništvo Grada Bihaća.

Imajući u vidu gore utvrđene činjenice za koje ovaj Organ smatra da su odlučne za vođenje postupka revizije, ocjena je da se zahtjevu imenovanog za reviziju – povrat prava korištenja na predmetnom zemljištu ne može udovoljiti iz slijedećih razloga:

Članom 87. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BIH propisano je da će se pravna valjanost izvršenih dodjela građevinskog zemljišta između 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog Zakona (16. maj 2003 godine), na kojem su fizička lica imala pravo korištenja prije 6. aprila 1992. godine za stambene poljoprivredne ili poslovne svrhe ( u daljem tekstu: revizija), biti utvrđena isključivo u skladu sa ovim Zakonom.

Stavom 3. ovog člana propisano je da fizička lica ili njihovi zakonski nasljednici koja su imala pravo korištenja na građevinskom zemljištu i koja su to pravo koristili na dan ili prije 6. aprila 1992. godine za stambene , poljoprivredne ili u poslovne svrhe, a čije je pravo korištenja prestalo bez njihove saglasnosti između 6. aprila 1992. godine i dana stupanja na snagu ovog Zakona, mogu kod Općinskog organa uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove podnijeti zahtjev za reviziju u roku od 2 (dvije) godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Ovaj Organ je, cijeneći činjenično stanje i gore navedene zakonske odredbe, ocijenio da se u konkretnom slučaju ne radi o reviziji, jer nisu ispunjeni uslovi za vođenje takvog postupka. Naime, prvi uslov za reviziju je da je zemljište koje je koristilo fizičko lice do 6. aprila 1992. godine dodijeljeno nekom drugom licu u vremenu od 6. aprila do 16. mja 2003. godine. Dodjela građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu je takva pravna radnja koju po Zakonu isključivo vrši Općinsko, odnosno Gradsko vijeće, a ne neki drugi pravni subjekat ili drugo pravno lice. Provjerom zvaničnih evidencija Općinskog vijeća Općine Bihać o izvršenim dodjelama u gore navedenom periodu utvrđeno je da predmetno zemljište nije nikom dodijeljeno.

Ukoliko je R.O. „BIRA“ Bihać i donosila akt o dodjeli građevinskog zemljišta svom radniku, što u tužbi navodi imenovani, takav akt je pravno ništavan i organ uprave nema veze sa istim.

Drugi uslov za provođenje postupka revizije je da je fizičkom licu, koje je imalo pravo

Page 13: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 545

korištenja na zemljištu na dan 6. april 1992. godine, to pravo prestalo bez njegove saglasnosti između 6. aprila 1992. godine i 16. maja 2003. godine. Imenovanom je prestalo pravo korštenja radi građenja u skladu sa članom 53. tada važećeg Zakona o građevinskom zemljištu u postupku gubitka prava korištenja zbog negrađenja nakon dobijanja građevinske dozvole. U ovom postupku imenovani je učestovao kao stranka, imao advokata kao punomoćnika, postupak je pravosnažno okončan, a po Zakonu, za ovakav gubitak ne treba saglasnost stranke.

Kod postupka revizije nedostatak saglasnosti ranijeg vlasnika čije je zemljište dodijeljeno nekom drugom licu u vremenu od 6. aprila 1992 do 16. maja 2003. godine ima sasvim drugo pravno značenje. Naime, odredba člana 87. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu podrazumijeva pravnu situaciju u kojoj su neke općine u Bosni i Hercegovini preuzimale zemljišta od ranijih vlasnika a da to ovi nisu znali, tj. bez njihove saglasnosti, jer su im u tim postupcima postavljeni privremeni zastupnici, dakle, radilo se o neizgrađenom građevinskom zemljištu čiji su raniji vlasnici poslije 6. aprila 1992. godine bili prinuđeni da kao izbjeglice odu u druga mjesta, a njihova zemlja se dodjeljivala drugim licima. Revizija kao pravni institut podrazumijeva utvrđivanje pravne valjanosti ovakvih dodjela.

Obzirom da je u ponovljenom postupku utvrđeno da predmetno zemljište nije oduzimano od imenovanog pa u vremenu od 6. aprila 1992. godine do 16. maja 2003. godine drugom dodijeljeno, organ je ocijenio da nisu ispunjeni uslovi za reviziju, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Bihaću u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Gradsko vijeće Broj: GV-31-3-4125/15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

116.Na osnovu člana 21. stav (1) alineja đ) Zakona

o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 8/11) i člana 8. Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 1/14) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donosi

Izmjene i dopune Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada

Bihaća

I

U Grafičkom dijelu, kao sastavnom dijelu Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, br.4/15) brišu se, mijenjaju i dopunjuju lokacije za:

I POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEK-TA TIPA KIOSK

1. LOKALITET „CENTAR“Ul. Bosanska

Lokacija broj 11Privremeni objekat dimenzija 4,50 x 6,50 (m)briše se

Lokacija broj 12Privremeni objekat dimenzija 3,00 x 6,50 (m) briše se

II POSTAVLJANJE LJETNE BAŠTE NA OTVORENOM PROSTORU

1. LOKALITET „LJB“ Ulica Aleja Alije Izetbegovića prvog

predsjednika Predsjedništva R BiH

Lokacija broj 1Tlocrtne dimenzije 7,50 x 4,50 (m) briše se

Page 14: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 546 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Lokacija broj 2Tlocrtne dimenzije 7,50 x 4,50 (m) briše se Lokacija broj 3Tlocrtne dimenzije 7,00 x 10,00 (m) briše se Ulica PlandišteLokacija broj 1Tlocrtne dimenzije 10,00 x 5,00 (m) briše se

JUMBO PLAKAT

2. LOKALITET „JP“Trg zlatnih ljiljana

Lokacija broj 1 Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi:

dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

Ul. BedemLokacija broj 4Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi:

dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

Lokacija broj 5Jumbo plakat dimenzija 3,00 x 4,00 (m) mijenja se i glasi:dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

Dopunjuje se:

LOKALITET „JP“Ul. Ešrefa KovačevićaLokacija br. 1Jumbo plakat dimenzija 5,00 x 2,40 (m) prema situaciji terena

II

Izmjene i dopune Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4128//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

117.Na osnovu člana 8. stav (1) tačka 25.

Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihaću (”Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj: 1/14) i člana 127. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, br. 3/09 i 14/11) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za

2014. godinu

I

Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za 2014. godinu, usvojen Odlukom Skupštine Preduzeća broj: 01-1111-1/15 od 04.05.2015. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4129//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

118.Na osnovu člana 8. stav (1) točka 24.

Statutarne odluke o organizaciji Grada Bihaća a u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14) i člana 127. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“ broj 03/09 i

Page 15: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 547

14/11), Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvještaja o poslovanju J.U. Gradska galerija Bihać za 2014.godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju JU „ Gradska galerija Bihać“ za 2014. godinu.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Bihać.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4130//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

119.Na osnovu člana 8. Statutarne odluke o

organizaciji Grada Bihaća a u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14) Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2015. godinu J.U. Gradska

galerija Bihać

I

Daje se saglasnost na Program rada za 2015. godinu J.U. Gradska galerija Bihać utvrđen Odlukom Upravnog odbora broj: 117-01/15 od 12.05.2015. godine, te Finansijski plan J.U. Gradska galerija Bihać za 2015. godinu utvrđen Odlukom Upravnog odbora broj: 116-01/15 od 12.05.2015. godine.

II

O izvršenju Programa rada i Finansijskog plana za 2015. godinu JU Gradska galerija Bihać starat će se Upravni odbor i direktor J.U. Gradska

galerija Bihać.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Grada Bihać.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4131//15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

120.PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE

„GRADSKA GALERIJA“ BIHAĆ ZA 2015 GODINU

UVODNI DIO

Program rada za 2015. godinu J.U. Gradska galerija Bihać (u daljem tekstu Galerija u odgovarajućem padežu) je izrađen u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, finansijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju, te u skladu sa Uputstvom o obveznicima, rokovima i načinu podnošenja programa rada, finansijskog rada, plana poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju („Sl. glasnik Općine Bihać“ br. 16/09).

Dokument ima zadatak da konkretno i pregledno opiše sve djelatnosti koje će Galerija realizirati u 2015. godini, a koje su osmišljene na osnovu propisanih obaveza ove ustanove, te na osnovu trenutne atmosfere kulturnog života i potreba stanovništva za konzumiranjem likovne umjetnosti. Ovakav Program rada je izveden iz iskustava u dosadašnjem radu te na osnovu aktuelne slike ove oblasti, a ima cilj da kroz realizaciju istog da značajan doprinos kulturnom životu ovog podneblja. U svom kontekstu Program rada obrađuje planirani sadržaj, ciljeve djelovanja, aktuelnu problematiku i smjernice za buduće djelovanje.

Podaci o ustanovi

Galerija je osnovana Odlukom Općinskog vjeća Općine Bihać («Sl. glasnik Općine Bihać», broj 5/98) na sjednici Općinskog vjeća održanoj

Page 16: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 548 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

27.10.1998. godine. Osnivač Galerije je Općinsko vjeće Općine Bihać (u daljem tekstu Osnivač u odgovarajućem padežu). Odlukom Osnivača br. 02-02-8365/05 iz 14.10.2005. godine Galeriji je, kao njen sastavni dio, pridružena i memorijalna zbirka nastala iz legata Envera Krupića (bivša JU umjetnička galerija «Enver Krupić») koja je postavljena u stalnoj postavci u fizički odvojenom izložbenom prostoru na adresi 502. Viteške bb. Osnivač je preuzeo obavezu finansiranja rada Galerije, a u skladu sa tim Galerija je dužna Osnivaču dostaviti Program rada sa Finansijskim planom na saglasnost.

S tim u vezi ovaj Program rada obuhvata sve planirane aktivnosti koje Galerija treba da izvrši u vremenskom periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine, a programski poslovi i zadaci sistematizirani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima izvršenja.

Galerija je ustanova u oblasti kulture koja obavlja muzejsku djelatnost, a koja je od posebnog društvenog interesa. Sjedište joj je u Bihaću, Ul. Bosanska 15. Od svog osnivanja do danas J. U. Gradska galerija Bihać se realizacijom dosadašnjih programa etablirala kao vodeća likovna institucija u Bihaću i USK koja je, direktno ili indirektno, uključena u sve sfere ovdašnjeg likovnog života i kulture općenito.

U okviru svoje djelatnosti Galerija obavlja slijedeće poslove:

- Sistematski istražuje, prikuplja, čuva, obrađuje, restaurira, konzervira, kolekcionira i javno izlaže umjetnička djela iz oblasti likovnih umjetnosti, a naročito umjetnika čija djela svojim sadržajem doprinose prezentaciji kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.

- Stručno i naučno izučava i obrađuje likovno stvaralaštvo umjetnika, a posebno onih sa područja bihaćke regije.

- Objavljuje rezultate svog stručnog i naučnog rada i čini ih dostupnim javnosti.

- Omogućava održavanje postavki umjetničkih djela iz svojih studijskih zbirki u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

- Aktivno i angažirano doprinosi unapređenju likovnih umjetnosti, širenju likovne kulture i razvijanju smisla i ljubavi prema likovnoj umjetnosti uopće.

- Sarađuje sa drugim galerijama i njima srodnim ustanovama u BiH, Federaciji BiH i inozemstvu.

- Obavlja izdavačku djelatnost u okviru predmeta svoga poslovanja.

- Vrši prodaju razglednica, kataloga, likovnih monografija, suvenira, i slično.

- Vrši i druge poslove predviđene Pravilima Galerije u skladu sa Zakonom.

Zakonska regulativa djelovanja Galerije:

1. Zakon o ustanovama („Sl. glasnik RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94)

2. Zakon o kulturi („Sl. glasnik USK“ br. 2/09)

3. Osnivački akt („Sl. glasnik Općine Bihać“ br.5/98)

4. Pravila Javne ustanove Gradska galerija Bihać („Sl. glasnik Općine Bihać br. 2/99“)

Struktura zaposlenih

Struktura uposlenika Galerije je regulisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Prema sistematizaciji radnih mjesta regulisanom Pravilima Galerija bi trebala brojati 7 uposlenika: direktor i 6 uposlenika podijeljenih u 2 odjeljenja

Odjeljenje stručnih poslova muzejske djelatnosti sa slijedećim referatima: kustos-historičar umjetnosti 2 izvršioca, konzervator-preparator 1 izvršilac i bibliotekar 1 izvršilac.

Odjeljenje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova sa slijedećim referatima: referent za administrativno-tehničke poslove 1 izvršilac i domar-kotlovničar 1 izvršilac.

Nakon pridruživanja galerije Enver Krupić Galeriji 2006. godine, koja je specifičnog muzejskog tipa, javila se potreba za izradom nove sistematizacije.

Page 17: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 549

Tabelarni prikaz strukture zaposlenih

Odjeljenja Referati Stručna sprema

Potrebni broj izvršilaca

Trenutni broj izvršilaca

direktor VSS 1 1 Odjeljenje stručnih poslova muzejske djeltanosti

1. Kustos-historičar umjetnosti

2. Konzervator-preparator

3. Bibliotekar

VSS

SSS VSS

2

1 1

1

1 0 Pripravnik

1 Odjeljenje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova

1. Referent za administrativno –tehničke poslove

2. Domar- kotlovničar

VŠS

VKV

1

1

1

1

RAZRADA

POSTOJEĆE STANJE

Galerija se u proteklom periodu realizacijom programskih aktivnosti profilirala i etablirala kao vodeća ustanova ovog tipa na području Unsko-sanskog kantona i kao bitan segment u bosanskohercegovačkom likovnom životu. Uz JU Kulturni centar Bihać je nosilac i organizator svih kulturnih događaja na prostoru Grada Bihaća. Galerija posjeduje dva fizički odvojena izložbena prostora površine po 220 m² (Gradska galerija) i 200 m²(Galerija Enver Krupić), te infrastrukturalno i kadrovski, iako funcioniše sa minimalnim brojem uposlenika, osposobljena je realizirati vrlo zahtjevne izložbene i druge kulturne sadržaje, te pratiti savremene trendove. Međutim, rad Galerije je uslovljen odnosom Osnivača u smislu planiranja sredstava namijenjenih Galeriji budžetom Grada Bihaća. Dodatno otežavajuća okolnost nesmetanom radu Galerije je način finansiranja u bužetu Grada Bihaća kroz tekući grant za kulturu koji se naročito, u periodu finansijske krize, pokazao kao nepovoljan za ovu ustanovu. Program rada za 2015. godine je u znatnoj mjeri reduciran u odnosu na dosadašnje u kojima je bilo planirano po dvanaest izložbi

godišnje.

TEMATSKI DIO

1. IZLOŽBENI PROGRAM J.U. GRADSKA GALERIJA BIHAĆ ZA 2015. GODINU

Program je koncipiran na osnovu slijedećih kriterija:

-promovisanje i prezentacija dostignuća likovnog života svih oblasti kako u regionalnim okvirima tako i na lokalnom nivou

- prezentiranje etabliranih i uspješnih umjetnika iz BiH i inozemstva,

-stimuliranje i promocija mladih, talentovanih i neafirmisanih stvaraoca,

- njegovanje kulturne baštine,

- učvršćivanje saradnje sa drugim i sličnim ustanovama u BiH i inozemstvu,

-organizacija srodnih likovnih događaja.

Također, posebna pažnja je posvećena jednakom obuhvatanju svih oblasti likovne umjetnosti kao i svih medija, kako klasičnim i tradicionalnim izrazima, tako i modernim i savremenim.

Page 18: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 550 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

1.1. Retrospektivna izložba „Derviš Dedo Hošić“ u povodu Dana grada Bihaća

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: februar 2015. godine

Opis izložbe: Tradicionalno Galerija u povodu Dana grada Bihaća upriliči izložbu koja se tematski i konceptom veže za likovnu baštinu sa područja grada Bihaća. Ove godine Dan grada će se obilježiti izložbom nedavno preminulog Derviša Dede Hošića. Naime, Hošićev opus i društveni pedagoški doprinos čine jako bitan segment razvoja likovnosti ovog podneblja. Dodatan motiv za upriličenje njegove retrospektivne izložbe je i činjenica da Hošić nije dosad izlagao u Galeriji.

Derviš Dedo Hošić je rođen 1946. godine u Bihaću. Školovanje je završio 1969. godine na Pedagoškoj akademiji u Splitu. Dugo godina se bavio pedagoškim radom u nastavi Likovne kulture. Imao je oko dvadeset samostalnih i na desetine kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Umro je 2014. godine.

1.2. Samostalna izložba Dinko Hošić

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: mart-april 2015. godine

Opis izložbe: Dinko Hošić je predstavnik mlađe generacije, sada već nadaleko poznate bihaćke porodice Hošić koja je ostavila dubok i neizbrisiv trag u likovnom životu Bihaća. Rođen je 1976. godine u Bihaću, Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Banja Luci gdje trenutno pohađa master studij. Ovo mu je prvo predstavljanje bihaćkoj likovnoj publici. Izložbu čine radovi interdisciplinarnog karaktera u mediju fotografije. Hošićev pristup je savremen i osvježenje na bihaćkoj likovnoj sceni.

1.3. Izložba „Akt u bosanskohercegovačkom crtežu“

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: april-maj 2015. godine

Opis izložbe: Ova izložba je rezultat

dugogodišnje saradnje Galerije i galerije GM iz Tuzle iz čije produkcije dolazi izložba. Naime, radi se o privatnoj galeriji najznačajnijeg BiH kolekcionara akademika Envera Mandžića, te se sa dijelom radova iz zbirke galerije GM želi napraviti presjek različitih pristupa ovom motivu u bosanskohercegovačkoj likovnoj umjetnosti. Tema je elaborirana kroz četrdesetak radova značajnijih likovnih stvaralaca u BiH među kojima treba istaći: Dževad Hozo, Radoslav Tadić, Pero Popović, Ljubo Lah, Mevludin Ekmečić...

1.4. Samostalna izložba Tarik Berber

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: maj-juni 2015. godine

Opis izložbe: Ova izložba je najvažniji projekt Galerije u 2015. godini. Tarik Berber je jedan od najtalentovanijih i najuspješnijih mlađih bosanskohercegovačkih slikara. Sin je Omera Berbera, arhitekta i slikara, brata čuvenog Mersada Berbera i u pravom smislu riječi je nasljednik raskošne porodične likovne tradicije. Rođen je 1980. godine u Banjaluci, a od 1992. živi u Bolcanu u Italiji. Završio je Accademia di Belle Arti u Firenci i još kao student je zapažen od strane kritike i javnosti kao perspektivan umjetnik, te već od tada izlaže u renomiranim svjetskim galerijama. Trenutno živi u Londonu gdje se uspješno probija na britanskoj i američkoj likovnoj sceni. Nakon izložbe u Galeriji planirano je da izložba gostuje u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu i galeriji GM u Tuzli. Treba istaći da je ovo Tarikov prvi samostalni nastup u BiH koji će biti realiziran u produkciji Galerije.

1.5. Izložba J.U. Umjetnička škola Bihać

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: juni-juli 2015. godine

Opis izložbe: Tradicionalno, Galerija upriliči izložbu radova učenika Srednje škole primijenjenih umjetnosti Bihać. Na izložbi se svi učenici predstave sa po dva rada iz oblasti crteža i slikanja, dok maturanti izlažu i radove iz predmeta zidne slikarske tehnike, tako da u prostoru Galerije mogu i odbraniti svoje maturske

Page 19: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 551

radove. Na ovaj način Galerija želi pomoći proces nastave ove škole, ali i stimulirati mlade stvaraoce u njihovom likovnom razvoju.

1.6. Samostalna izložba Muhamed Bajramović

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: juli 2015. godine

Opis izložbe: Muhamed Bajramović je rođen 1946. godine u Zenici. Umjetničku školu i Akademiju likovnih umjetnosti je završio u Sarajevu. Član je ULUBIH-a i jedan od osnivača ULUZDK-a. Vrlo uspješno se bavi likovnim stvaralaštvom i pedagoškim radom kao profesor na Pedagoškoj akademiji u Zenici. Jedno vrijeme je uspješno obavljao funkciju direktora Muzeja grada Zenice. Za likovni rad je višestruko nagrađivan a izlagao je samostalno i kolektivno u BiH i inozemstvu. Ovo mu je drugi put da izlaže u Galeriji, a nedavno mu je i objavljena monografija, te će, uz otvorenje izložbe novih radova, biti upriličena i promocija monografije.

1.7. Izložba „Počiteljska priča“

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: septembar-oktobar 2015.

godine

Opis izložbe: Galerija već dugi niz godina uspješno sarađuje na više nivoa sa ULUBIH-om. Ta saradnja se najvećim dijelom odnosi na razmjenu kvalitenih likovnih izložbi i saradnju pri organizaciji kolonija i simpozija. Tako da će i ove godine jedna od izložbi u programu rada Galerije biti iz produkcije ULUBIH-a. Naime, ULUBIH već skoro šezdeset godina zaredom organizira Likovnu koloniju Počitelj u istoimenom mjestu. Jedna je od najznačajnijih kolonija ne sam u BiH, nego i u široj regiji. Kroz bogatu historiju počiteljske kolonije su učestvovali mnogi najznačajniji stvaraoci iz BiH i inozemstva. Svake godine ULUBIH u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u galeriji Roman Petrović u Sarajevu priredi izložbu radova nastalih na ovoj koloniji, nakon čega ista izložba gostuje u nekoliko drugih galerija, tako da je za jesenji

period izložba uvrštena u program rada Galerije.

1.8. Izložba radova sa XIV Likovne kolonije „Za djecu centra Duga“

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: novembar 2015. godine

Opis izložbe: Tradicionalno Galerija će biti suorganizator ovog, trinaestog po redu, humanitarnog likovnog događaja. S vremenom ova kolonija je postala najbrojnija i jedna od najpoznatijih u BiH. Kolonija je poprimila internacionalni karakter i teži ka što većem omasovljenju. Nakon kolonije u Galeriji će biti upriličena izložba nastalih radova koja se kasnije prezentira u Sarajevu. Nakon izložbenih aktivnosti se organizira aukcija radova i cijeli prihod od prodaje ide Centru Duga.

1.9. Izložba radova sa XIV Likovne kolonije „Za djecu centra Duga“ Minhen

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: decembar 2015. godine

Opis izložbe: Posljednje tri godine Galerija u saradnji sa Centrom za nezbrinutu djecu Duga iz Kulen Vakufa organizira izložbe prodajnog karaktera u Njemačkoj. Jedna je bila u Berlinu, a dvije su održane u Minhenu. Zbog velikog uspjeha koje izložbe poluče i ove godine je planirano da se u decembru održi jedna ovakva izložba, također u Minhenu.

Napomena: Troškove organizacije finansira suorganizator Centar za nezbrinutu djecu Duga

1.10. Novogodišnji bazar - sajam knjiga i um-jetnina

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: decembar 2015. godine

Opis izložbe: Tradicionalno, Galerija će, u drugoj polovini decembra, pred novogodišnje praznike organizirati bazar sa sajmom knjige na kojem će biti predstavljeni brojni izdavači iz BiH i regiona kao i likovni umjetnici uglavnom sa područja Bihaća i Unsko-sanskog kantona.

Page 20: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 552 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Napomena: Ovakav Program rada je fleksibilan za eventualnu izmjenu redoslijeda izložbi, ovisno o potrebi i organizacijskim tokovima.

2.ORGANIZACIJA LIKOVNIH KOLONIJA I SIMPOZIJA

Pored primarne-izlagačke djelatnosti Galerija se bavi i organizacijom likovnih kolonija i susreta u smislu obogaćivanja likovnog života i podizanja opće kulturne svijesti. Događaji ovog tipa ostavljaju trajne rezultate u smislu promovisanja kulturnih vrijednosti koje su od posebnog značaja za naše društvo.

2.1 LIKOVNA KOLONIJA «ZA DJECU CENTRA DUGA»

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: kolonija maj 2015.

godine, priprema, organizacija izložbi i aukcija tokom 2015. godine

Opis aktivnosti: Četrnaesti put zaredom Galerija je, zajedno sa Centrom za nezbrinutu djecu Duga Kulen Vakuf, suorganizator Likovne kolonije «Za djecu centra Duga» koja se tradicionalno održava posljednjeg vikenda u mjesecu maju. X kolonija će biti održana od 29.-31. maja 2015. godine. Za to vrijeme umjetnici izrade jedno ili više djela koja postaju vlasništvo kolonije. Nakon toga, upriliči se nekoliko izložbi prikupljenih radova od kojih je prva u Galeriji, da bi se poslije aukcijskim putem radovi prodavali. Cijeli prihod od projekta ide Centru za nezbrinutu djecu Duga. Uspjeh u dosadašnjoj realizaciji projekta je vidljiv i sa humanitarnog, kao i sa umjetničkog aspekta.

Napomena: Troškove organizacije finansira suorganizator Centar za nezbrinutu djecu Duga

3. IZDAVAČKA DJELATNOST

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: tokom 2015. godine

Opis aktivnosti: Praksa Galerije je

da svaku realiziranu izložbu prati i kvalitetna publikacija-katalog. Kroz bavljenje stručnim i naučnim izučavanjem i obradom likovnog stvaralaštva evidentna je važnost publiciranja kataloga izložbe ili drugog likovnog događaja. Katalog izložbe popraćen tekstom predgovora i generalijama o izloženim eksponatima ostaje kao jedini fizički trag i materijal za buduću naučnu obradu nakon završetka izložbe, i kao takvom mu se pridaje velika važnost. Uobičajeno je da se štampaju katalozi tiraža između 300 i 500 primjeraka, a ovisno o karakteru izložbe mijenja se i forma kataloga. U 2015. godini je planirano deset izložbi, od kojih će osam biti popraćene kataloškim materijalom.

4. SARADNJA SA MEDIJIMA I DRUŠTVENA PROMOCIJA RADA I AKTIVNOSTI GALERIJE

Nosilac aktivnosti: direktor, kustosRok: tokom godine

Opis aktivnosti : U cilju promovisanja rada Galerije, koja uspješno prezentuje bihaćku kulturnu atmosferu, intezivno će se raditi na saradnji sa svim vrstama medija. Kao i dosad, redovno će se ažurirati web-site Galerije na kojem je hronološki prezentovana cjelokupna dosadašnja aktivnost. Za svaki događaj koji Galerija realizira se pripremi medijsko obavještenje, kao i rezime po završetku događaja koji se objavi u javnost putem pisanih i elektronskih medija (TV, radio i web portali).

5. EDUKATIVNI RAD GALERIJE

Nosilac aktivnosti: direktor, kustos Rok: tokom 2015. godine

Opis aktivnosti: Djelatnost vezana za educiranje, ne samo mlađe populacije već i općenito, se smatra jako bitnom obavezom u svakodnevnoj djelatnosti Galerije. Nažalost, kroz dosadašnje iskustvo u radu zapažen je nizak nivo u smislu opće kulturne osviještenosti velikog broja stanovništva tako da kroz sve programske sadržaje se mora voditi računa i o njihovom educiranju. Organizirane posjete Galeriji budu popraćene

Page 21: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 553

stručnim izlaganjem o aktuelnoj izložbi koja je prilagođena uzrastu posjetilaca. U dosadašnjem radu Galerija bilježi velik broj grupa posjetilaca svih školskih uzrasta, kao i turističkih grupa.

6. STRUČNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE UPOSLENIKA

Nosilac aktivnosti: direktor Rok: tokom 2015. godine

Opis aktivnosti: Stručno obrazovanje i usavršavanje uposlenika će se u 2015. godini realizirati kroz učešće na stručnim seminarima i simpozijima iz oblasti referata koji uposlenik obavlja. Naročit akcenat će biti na stranim jezicima, informatičkoj oblasti i na obučavanju uposlenika za izradu aplikacione projektne dokumentacije prema međunarodnim grantovima za kulturu kroz seminare i radionice

7. IZVJEŠTAJ O RADU SA IZVJEŠTAJEM O FINANSIJSKOM POSLOVANJU GALERIJE ZA 2014. GODINU

Nosilac izrade: direktor, Referent za administrativno –tehničke poslove Upravni odbor, Nadzorni odbor

Rok: 31. mart 2015. godine

Opis aktivnosti: Izvještaj se podnosi za period od 01.01. do 31.12.2014. godine sa analizom izvršenog Programa rada Galerije za 2014. godinu.

8. PRIPREMA MATERIJALA I ORGANI-ZACIJA SJEDNICA ORGANA UPRAV-LJANJA I KONTROLE POSLOVANJA GALERIJE

Nosilac izrade: direktor, Referent za administrativno –tehničke poslove

Rok: tokom 2015. godine

Opis aktivnosti: Upravni odbor i Nadzorni odbor će permanentno tokom godine održavati sjednice na kojima će se razmatrati pitanja iz oblasti djelovanja ovih organa. Galerija će pravovremeno obezbjeđivati uslove za rad i pripremati materijale potrebne za organizaciju sjednica.

9. OSTALE AKTIVNOSTI GALERIJE

Tradicionalno, Galerija će dati svoj doprinos u sklopu manifestacija Dan grada Bihaća, Bihaćko ljeto i Ulicom Bišća. Kroz svoj rad težiti će ka stvaranju što bolje i bogatije saradnje sa srodnim ustanovama i organizacijama iz kulture u BiH i inozemstvu. Kao i prethodnih godina, Galerija će svoj izložbeni prostor ustupati za organizaciju srodnih kulturnih događanja (promocije knjiga i časopisa, književne večeri, koncerti klasične muzike i sl.), a sve u cilju jačanja kulturnog života ovog podneblja.

OČEKIVANI EFEKTI IZRAŽENI KVALI-TATIVNO I KVANTITATIVNO

Dosadašnji realizirani sadržaji u Galeriji su referenca po kojoj se može očekivati uspješna realizacija Programa rada za 2015. godinu. U proteklom periodu Galerija je svake godine realizirala i više sadržaja nego što je bilo obuhvaćeno programima kako u u primarnoj-izložbenoj djelatnosti, tako i u organizaciji ostalih kulturnih sadržaja. Da bi se takvo stanje održalo i unaprijedilo biće potrebna maksimalna podrška Osnivača. Na taj način Galerija bi definitvno bila sposobna učestvovati u izgradnji imidža Bihaća kao kulturnog središta.

ZAKLJUČAK

Program rada Galerije za 2015. godinu koncepciran je na osnovu planiranih sredstava Osnivača za ovu godinu koji je u skladu sa programskim zadacima koje Galerija treba da obavlja u okviru svoje djelatnosti a koji su definisani Pravilima Galerije. Ovako koncipiran Program rada omogućit će ovoj Ustanovi da zadrži status vodeće likovne ustanove ne samo u Bihaću, nego i na području USK-a.

Planiranih deset izložbi i ostale navedene aktivnosti imaju zadatak obogatiti kulturni život stanovništva i zadovoljiti kulturološke potrebe lokalnog stanovništva.

Treba naglasiti da planirane aktivnosti će se ostvarivati ukoliko Osnivač bude doznačavao

Page 22: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 554 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

sredstva mjesečnim tranšama predviđenim u budžetu.

Realizacija prošlogodišnjeg programa ostvarena je u izuzetno teškim uslovima zbog neredovnog doznačenja sredstava. Naime, u prošlogodišnjem budžetu planirano je 154.756,00 KM a doznačeno 116.670,82 KM, što čini razliku od 38.082,18 KM.

Ono što predstavlja najveći problem je dug Galerije prema dobavljačima zbog čega nam je otkazano čišćenje, obezbjeđenje, te ostale usluge kao što je štampanje materijala, održavanje web stranice, te sve ostale usluge koje koristimo. Stoga molimo Gradsko vijeće da ove činjenice vrlo ozbiljno razmotri i zauzme stav.

Broj; 117 – 01 /15 DIREKTORDatum; 12.05.2015. Nermin Delić, mag.hist.art, s.r.

B i h a ć

121.FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE „GRADSKA GALERIJA“ BIHAĆ ZA 2015.

GODINU

U V O D

Izrada Finansijskog plana JU Gradska galerija Bihać kao obaveza Ustanove prema Osnivaču utvrđena je odredbama člana 44. Pravila JU Gradska galerija Bihać ( “ Sl.glasnik općine Bihać broj 2/99 “ ).

Dokument je urađen u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, finansijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju, te u skladu sa Uputstvom o obveznicama, rokovima, i načinu podnošenja programa rada, finansijskog rada, plana poslovanja, izvještaja o radu i poslovanju (“ Sl.glasnik Općine Bihać” broj 16/09) Javna ustanova Gradska galerija Bihać se finansira iz sljedećih izvora

1. Osnivač - Grad Bihać

2. Vlastiti prihod ( prodaja knjiga i provizija od prodatih umjetničkih djela )

3. Sredstava dobivenih putem javnih poziva i konkursa za projekte

PLAN PRIHODA I RASHODA

Za realizaciju aktivnosti predviđenih Programom rada J.U. Gradska galerija za 2015 godinu pedložen je Finansijski plan J.U. Gradska galerija Bihać za 2015 godinu sa prihodima u iznosu od 189.297,95 KM

Prema Finansijskom planu rashodi iznose 189.297,95 KM. Treba napomenuti da realizacija Programa rada zavisi najvećim dijelom / 95,25 % / o visini iznosa sredstava koje Osnivač predvidi u budžetu za 2015 godinu.

Tabelarni plan prihoda za 2015. godinu:

Redni broj

Plan prihoda prema izvorim finansiranja

Iznos % učešće u ukupnim prihodima

1. Prihod upredviđen u Budžetu Grada Bihaća za 2015. godinu

158.000,00 83,97

2. Sredstva po osnovu izmirenja viška rashoda nad prihodima iz 2014. godine – prihod iz Budžeta Grada Bihaća

22.297,95 11,78

3. Vlastiti prihod 2.000,00 1,054. Sredstva dobivena putem javnih poziva i konkursa za

projekte 7.000,00 3,70

5. PRIHODI (1+2+3+4) 189.297,95 6. RASHODI 189.297,95 7. REZULTAT 0,00

Page 23: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 555

3. FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU SA PROCJENAMA ISTOG ZA 2016. I 2017. GODINU -u KM –

Eko

nom

-sk

i kod

O

P I

S Fi

nans

ijski

pl

an z

a 20

14go

dinu

Fina

nsijs

ki

plan

za

2015

.god

inu

Inde

x

(4x1

00/3

) Pr

ocje

na z

a 20

16 .g

odin

u Pr

ocje

na z

a 20

17. g

odin

u

1 2

3 4

5 6

7

6100

00

TE

KUĆ

I IZD

AC

I 17

5.92

9,44

189.

297,

9510

7,59

210.

350,

0021

0.35

0,00

6110

00

Plać

e i n

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

h 11

4.72

1,50

134.

800,

0011

7,50

134.

800,

0013

4.80

0,00

6111

00

Bru

to p

laće

i na

knad

e 99

.946

,50

118.

800,

0011

8,86

118.

800,

0011

8.80

0,00

6111

10

Plać

e i n

akna

de p

laća

po

uman

jenj

u do

prin

osa

69.0

69,0

081

.600

,00

118,

1481

.600

,00

81.6

00,0

061

1130

D

opri

nos

na te

ret z

apos

leni

h 30

.877

,50

37.2

00,0

012

0,47

37.2

00,0

037

.200

,00

6111

31

Dop

rino

s na

pen

zion

o i i

nval

idsk

o os

igur

anje

16

.905

,00

20.5

00,0

012

1,26

20.5

00,0

020

.500

,00

6111

32

Dop

rino

s za

zdr

avst

veno

osi

gura

nje

12.4

77,5

014

.850

,00

119,

0114

.850

,00

14.8

50,0

0

6111

33

Dop

rino

s za

zap

ošlja

vanj

e 1.

495,

001.

850,

0012

3,74

1.85

0,00

1.85

0,00

6112

00

Nak

nade

troš

kova

14

.775

,00

16.0

00,0

010

8,29

16.0

00,0

016

.000

,00

6112

11

Nak

nada

za

prev

oz n

a po

sao

i sa

posl

a 0,

000,

000,

000,

000,

00

6112

21

Nak

nade

za

topl

i obr

ok to

kom

rada

9.

775,

0011

.000

,00

112,

5311

.000

,00

11.0

00,0

0

6112

24

Reg

res

za g

odiš

nji o

dmor

2.

500,

002.

500,

0010

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

6112

26

Jubi

larn

e na

grad

e za

sta

biln

ost u

radu

, 0,

000,

000,

000,

000,

00

6112

27

Pom

oć u

sluča

ju s

mrt

i i te

že in

valid

nost

i 2.

500,

002.

500,

0010

0,00

2.50

0,00

2.50

0,00

6121

00

Dop

rino

s pos

loda

vca

i ost

ali d

opri

nosi

10.4

53,5

012

.650

,00

121,

0112

.650

,00

12.6

50,0

0

6121

11

Dop

rino

s za

pen

zion

o in

valid

sko

osig

uran

je

5.95

7,00

7.20

0,00

120,

867.

200,

007.

200,

00

6121

12

Dop

rino

s za

zdr

avst

veno

osi

gura

nje

3.97

9,00

4.80

0,00

120,

634.

800,

004.

800,

00

Page 24: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 556 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

6121

13

Dop

rino

s za

zap

ošlja

vanj

e 51

7,50

650,

0012

5,60

650,

0065

0,00

6130

00

Izda

ci z

a m

ater

ijal i

usl

uge

50.7

54,4

441

.847

,95

82,4

557

.900

,00

57.9

00,0

0

6131

00

Putn

i tro

škov

i 2.

000,

002.

000,

0010

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

6131

10

Putn

i tro

škov

i u z

emlji

1.

000,

001.

000,

0010

0,00

1.00

0,00

1.00

0,00

6131

20

Putn

i tro

škov

i u in

ostr

anst

vo

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

002.

000,

002.

000,

00

6132

00

Izda

ci z

a en

ergi

ju

4.50

0,00

4.50

0,00

100,

004.

500,

004.

500,

00

6132

11

Izda

ci z

a el

ektr

ičnu

ene

rgiju

3.

500,

003.

500,

0010

0,00

3.50

0,00

3.50

0,00

6132

12

Izda

ci z

a ce

ntra

lno

grija

nje

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

001.

000,

001.

000,

00

6133

00

Izda

ci z

a ko

mun

alne

usl

uge

10.4

00,0

010

.400

,00

100,

0011

.900

,00

11.9

00,0

0

6133

21

Izda

ci z

a vo

du ,

kana

lizac

iju i

odvo

z sm

eća

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

001.

000,

001.

000,

00

6133

22

Izda

ci z

a te

lefo

nske

i po

štan

ske

uslu

ge P

TT

3.

500,

004.

000,

0011

4,28

4.50

0,00

4.50

0,00

6133

24

Izda

ci z

a us

luge

odr

žava

nja či

stoć

e 2.

400,

002.

400,

0010

0,00

2.40

0,00

2.40

0,00

6133

25

Izda

ci z

a us

luge

obe

zbjeđe

nja

1.50

0,00

1.50

0,00

100,

002.

000,

002.

000,

00

6133

29

Ost

ale

kom

unal

ne u

slug

e 2.

000,

001.

500,

0075

,00

2.00

0,00

2.00

0,00

6134

00

Adm

inis

trat

ivni

mat

erija

l i s

itan

inve

ntar

2.

500,

002.

500,

0010

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

6135

00

Prev

ozne

usl

uge

1.50

0,00

1.50

0,00

100,

002.

000,

002.

000,

00

6138

00

Izda

ci o

sigu

ranj

a, b

anka

rske

usl

uge

i usl

uge

plat

nog

prom

eta

1.50

0,00

1.50

0,00

100,

002.

000,

002.

000,

0061

3900

U

govo

rne

i dru

ge p

oseb

ne u

slug

e 28

.354

,44

19.4

47,9

568

,58

31.5

00,0

031

.500

,00

6139

12

Usl

uge

štam

panj

a 7.

000,

006.

000,

0085

,71

10.0

00,0

010

.000

,00

6139

14

Usl

uge

repr

ezen

taci

je

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

001.

000,

001.

000,

00

Page 25: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 557

6139

19

Ost

ali i

zdac

i za

info

rmis

anje

3.

500,

002.

000,

0057

,14

3.50

0,00

3.50

0,00

6139

20

Usl

uge

za s

truč

no o

braz

ovan

je, s

emin

ari i

ed

ukac

ije

1.00

0,00

1.00

0,00

100,

001.

000,

001.

000,

00

6139

30

Stručn

e us

luge

, izd

aci r

ačun

ovod

stve

nih

i re

vizo

rski

h us

luga

3.

000,

003.

000,

0010

0,00

3.00

0,00

3.00

0,00

6139

70

Izda

ci p

o os

novu

dru

gih

sam

osta

lnih

dj

elat

nost

i i p

ovre

men

og s

amos

taln

og r

ada

7.00

0,00

4.00

0,00

57,1

47.

000,

007.

000,

00

6139

80

Izda

ci z

a po

reze

i d

opri

nose

na

doho

dak

od

drug

e sa

mos

taln

e dj

elat

nost

i i p

ovre

men

og

sam

osta

lnog

rad

a i d

rugi

dop

rino

si i

nakn

ade

2.00

0,00

1.50

0,00

75,0

02.

000,

002.

000,

00

6139

83

Pose

bna

nakn

ada

na d

ohod

ak z

a za

štitu

od

prir

odni

h i d

rugi

h ne

sreć

a 20

0,00

150,

0075

,00

200,

0020

0,00

6139

86

Dop

rino

s za

zdr

avst

veno

osi

gura

nje

iz

prim

anja

od

drug

e sa

mos

taln

e dj

elat

nost

i i

povr

emen

og s

amos

taln

og r

ada

600,

0050

0,00

83,3

360

0,00

600,

00

6139

87

Dop

rino

s za

PIO

na

prim

anja

od

drug

e sa

mos

taln

e dj

elat

nost

i i p

ovre

men

og

sam

osta

lnog

rad

a 85

0,00

650,

0076

,47

850,

0085

0,00

6139

88

Pore

z na

doh

odak

od

drug

e sa

mos

taln

e dj

elat

nost

i i p

ovre

men

og s

amos

taln

og r

ada

350,

0020

0,00

57,1

435

0,00

350,

0061

3990

O

stal

e ne

spom

enut

e us

luge

i da

džbi

ne

3.85

4,44

947,

9524

,59

4.00

0,00

4.00

0,00

8210

00

Kap

italn

i izd

aci

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

5.00

0,00

6000

00

SVE

UK

UPN

O: R

AZ

DIO

17

5.92

9,44

189.

297,

9521

0.35

0,00

210.

350,

00

Uku

pan

broj

zap

osle

nih

66

66

Upo

slen

i rad

nici

5

55

5

Prip

ravn

ika

11

11

Page 26: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 558 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA JU GRADSKA GALERIA BIHAĆ ZA 2015. GODINU

611100-Bruto plaće i naknade 118.800,00 KM

Predloženi iznos izdataka za bruto plaće i naknade za 2015. godinu iznose 118.800,00 KM, rađen je na bazi šest zaposlenih i korišteni su koeficijenti i osnovica na osnovu usvojenih koeficijenata Osnivača,

611200-Naknade troškova zaposlenih 16.000,00 KM

Planirani izdaci za naknade troškova zaposlenih iznose 16.000,00 KM, i isti obuhvataju naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor i pomoć za slučaj smrti i teže invalidnosti.

612100-Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 12.650,00KM

Predviđeni iznos može finansirati rashode po ovom osnovu za 6 zaposlenika i obuhvaćen je kodom 611100 bruto plaće i naknade.

613100-Putni troškovi 2.000,00 KM

Planirani izdaci za ove namjene usklađeni su sa Programom rada za 2015 godinu, a odnose se na putne troškove u zemlji i inozemstvu

613200-Izdaci za energiju 4.500,00 KM

Izdaci su planirani na bazi potrošnje električne energije ( uključuje grijanje Galerije Enver Krupić) i troškove centralnog grijanja

613300-Izdaci za komunalne usluge 10.400,00 KM

Planirani iznos odnosi na izdatke za vodu i kanalizaciju, odvoz smeća, izdatke za telefonske i poštanske usluge (PTT), izdatke za usluge održavanja čistoće, izdatke za usluge obezbjeđenja i ostale komunalne usluge.

613400- administrativni materijal i sitan in- ventar 2.500,00 KM

Nabavka materijala obuhvata nabavke administrativnog, izdatak za obrasce i papir,

izdatke za kompjutorski materijal, ostali administrativni materijal, sitni inventar za potrebe postavljanja i realizacije izložbe.

613500-Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 KM

Predviđeni iznos se odnosi na aktivnosti transporta pri organizaciji izložbi. Napominjemo da Galerija ne posjeduje službeno vozilo. te se za transport umjetnina koriste transportne usluge.

613800-Izdaci za osiguranja, bankarske usluge i usluge pla.pro. 1.500,00KM

Planirani iznos se odnosi na osiguranje umjetnina pri transportu, kao i izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa u skladu sa važećim propisimama.

613900-Ugovorene i druge posebne usluge 19.447,95 KM

Predviđeni iznos se odnosi na izdatke za :

1. Informisanje

- informisanje javnosti ( web stranica, baneri, zakupljeni medijski prostor, pozivnice)

- usluge štampanja (izdavanje kataloških publikacija za svaku izložbu)

- usluge reprezentacije( podrazumijeva i smještaj umjetnika, ketering kokteli za otvorenja izložbi)

- ostali izdaci za informisanje, konzervacija i restauracija slika, elaborati i stručna vještačenja, opremanje slika, carinske i špediterske usluge

2. Usluge stručnog obrazovanja, seminara i edukacija

3. Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga

4. Izdaci po osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada - izdaci za Upravni i Nadzorni odbor

5. Izdaci po ugovoru o djelu ( autorski honorari – recenzije, tekstovi, fotografiranje, prevodi, dizajnerske usluge )

Page 27: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 559

6. Izdaci za doprinose i poreze na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada i drugi doprinosi i naknade

7. Ostale nepomenute usluge i dadžbine

ZAKLJUČAK

Finansijski plan JU „Gradska galerija“ Bihać za 2015 godinu urađen je na osnovu planiranih sredstava u Budžetu Grada Bihaća, a koja su znatno manja u odnosu na sredstva koja smo očekivali. Stoga će i aktivnosti planirane Programom rada biti reducirane.

Broj; 116 – 01 /15 DIREKTORDatum ; 12.05.2015. Nermin Delić, mag.hist,art, s.r. B i h a ć

122.Na osnovu člana 8. stav (1) tačka 25.

Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihaću (“Službeni glasnik Grada Bihaća” broj: 1/14), i člana 127. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać (“Službeni glasnik Općine Bihać” broj: 3/09 i 14/11), Gradsko vijeće Bihać, na 10. sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Veterinarska stanica” d.o.o.

Bihać za 2014. godinu

I

Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać za 2014. godinu, usvojen Odlukom Skupštine Preduzeća broj: 443-05/15 od 15.05.2015. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4127/15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

123.Na osnovu člana 8. tačka 5. Statutarne Odluke

o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 1/14) Gradsko vijeće Bihaća, na 10. sjednici održanoj dana 19.06. 2015. godine, donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023.

za 2014. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2014. godinu

Član 2.

Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2014. godinu neophodan je za dalju uspješnu realizaciju projekata i planiranih aktivnosti Tima za implementaciju Strategije razvoja, Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem i svih resornih službi u gradskoj upravi kao nosilaca implementacije programa i projekata iz svoje nadležnosti.

Član 3.

Izvještaj iz člana 2. ove Odluke stavit će se na javni uvid javnosti putem web stranice Grada Bihaća.

Član 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4132/15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

Page 28: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 560 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

124.Na osnovu člana 8. Statutarne odluke o

organizaciji Grada Bihaća a u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj1/14) ) Gradsko vijeće Bihać, na 10 sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih

povratnika u grad Bihać

Član 1.

Usvaja se Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja readmisiranih povratnika u grad Bihać nastao kao rezultat pilot faze projekta „Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ kojeg implementira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Član 2.

Sastavni dio Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika u grad Bihać je tabelarni prikaz aktivnosti za period 2015.-2018.godina neophodnih za realizaciju strateškog cilja Unapređenje životnog standarda readmisiranih osoba kroz socio-ekonomsku integraciju i zbrinjavanje.

Član 3.

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja readmisiranih povratnika u grad Bihać je osnov za programiranje i rad svih nosilaca realizacije, planiranih aktivnosti i projekata.

Član 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Bihać.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4133/15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

125.Na osnovu člana 8. stav 1. tačka. 2. Statutarne

Odluke o organizacjii Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („ Službeni glasnik Grada Bihaća“broj: 1/14 ) i člana 127. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“broj:3/09 i 14/11) Gradsko vijeće Bihać, na tematskoj sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine,donosi

Z A K LJ U Č A K

o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za

privredni razvoj i zapošljavanje.

I

Prihvata se Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće Broj: GV-02-4134/15 Predsjedavajući 19.06.2015. godine Gradskog vijeća B i h a ć Roman dr. Jurić, s.r.

126.Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne

Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“

Page 29: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 561

broj 1/15) Gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Hodžić Nazif.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002505837003, partija 45334520000 koji se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-2932/15 Gradonačelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti

nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) Gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Mujkanović Suada.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002170195954, partija 40176997001 koji se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za kupovinu i uzgoj koka nosilica.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-2933/15 Gradonačelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz

Page 30: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 562 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

„Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Ramulić Rifet.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 16130000, partija 4255031004451067 koja se vodi kod Raiffeisen Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća

Broj: 05/1-14-2934/15 Gradonačelnik 04.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka) „Udruženje logoraša“ grada Bihaća.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1994570002045670, a koji se vodi kod Sparkasse Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za obilježavanje godišnjice dana logoraša 9.maj.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

Page 31: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 563

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3006/15 Gradonačelnik 06.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Čaušević Hajrudin.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002503957919, partija 2550039579 koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3007/15 Gradonačelnik 06.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Mujadžić Ismet.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 5688619900000152, partija 5688625000131627 koja se vodi kod Banka SRPSKE Filijala Una Bihać.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

Page 32: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 564 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3057/15 Gradonačelnik 07.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.950,00 KM (slovima: hiljadedevetstotinapedesetkonvertibilnihmaraka) JU OŠ.“Harmani II“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002200452291 ŽR Sindikata JU OŠ „Harmani II“ Bihać sa naznakom „donacija za ekskurziju IX razreda“ koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za donaciju ekskurziji učenika IX razreda – Mađarska.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3124/15 Gradonačelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 700,00 KM (slovima: sedamstotinakonvertibilnihmaraka) Univerzitetu u Bihaću, Tehnički fakultet Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350004190054 koji se vodi kod Raiffeisen

Page 33: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 565

Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za pripremu i odlazak na tradicionalne susrete studenata Tehničkog fakulteta GRAĐEVINIJADA 2015.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3114/15 Gradonačelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Kurjaković Jahija.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3060612777137827 koji se vodi kod Hypo alpe Adria Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3116/15 Gradonačelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“

Page 34: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 566 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Pašić Hasan.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1990450061159713, partija 2161643611597 koja se vodi kod Sparkasse Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3113/15 Gradonačelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Mujarić rođ.Kurić Sanela.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1608973115016 partija 506104561411 koji se vodi kod Vakufska Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za samohranu majku.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3115/15 Gradonačelnik 08.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Page 35: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 567

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Zahirović Almir.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1313000020620509, partija 2911964110034 koja se vodi kod Raiffeisen Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za postavljanje ljuljačke za djecu u MZ Luke.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3158/15 Gradonačelnik 11.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka) Udruženje Muzička omladina Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1990450002826532 koji se vodi kod Sparkasse Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za rad Udruženja.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3157/15 Gradonačelnik 11.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 36: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 568 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Đurđić Boris.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002570045280, partija 40499237000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3205/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka) JU „Medicinska škola“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 5688621340000266, a koji se vodi kod BS „Filijala Una“ Bihać.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za rad Ekološke sekcije za natječaj pod nazivom „Život s rijekom i na rijeci“.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

Page 37: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 569

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3204/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Selmanović Amina.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1994576058339222 koji se vodi kod SPARKASSE Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3203/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Dupanović Hana.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002668311130, partija 40446773000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom

Page 38: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 570 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3202/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Mahmutović Suad.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj:3389002569193032, partija 4046823000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za štampanje knjige Bihaćki vakufi od 1878 – 2014.godine.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3257/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Kozlica Džana.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1994556059042570, partija 21827781590425 koja se vodi kod Sparkasse Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje.

Page 39: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 571

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3258/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Fazlić Jasmina.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1414011002503695 koji se vodi kod Bosna Bank International dd.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za sadnju krastavaca

(kornišona).

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3259/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Keškić Zarif.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002570279923, partija 40448037000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se

Page 40: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 572 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

na finansijsku pomoć za liječenje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3254/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Demirović Almira.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1613000059888049, partija 0411996115038 koja se vodi kod Raiffeisen Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3253/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 3.000,00 KM (slovima: trihiljaekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Abdić Sead.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350000000042, partija 09350366410 koja se vodi kod Raiffeisen Bank.

Page 41: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 573

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za otvaranje obrta.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3255/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Karat Rusmir.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002100415027, partija 45033275000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3256/15 Gradonačelnik 13.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Gverić Šero.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1403015000038951 koji se vodi kod SBERBANK.

Page 42: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 574 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3313/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Hodžić Aida.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1994556054394718, partija 21790260543947

koja se vodi kod Sparkasse Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje djeteta.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3286/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 250,00 KM (slovima: dvijestotinepedesetkonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Balić Jasmina.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj:

Page 43: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 575

3385002576909485, partija 40489877000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3287/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Sulić Hasib.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1980026000726945 koji se vodi kod Komercionalno-investiciona Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3311/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Nadarević Amir.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1605608500001397, partija 50611456230 kojase

Page 44: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 576 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

vodi kod Vakufska Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3312/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.500,00 KM (slovima: dvijehiljadepetstotinakonvertibilnihmaraka) JU „Gimnazija“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002200576354 koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za proslavu Dana škole.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3288/15 Gradonačelnik 14.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000

Page 45: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 577

„Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Linić Dijana.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002167282947, partija 40413295000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3343/15 Gradonačelnik 15.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Alivuk Alija.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1990000000000023, partija 5062110000420495 koja se vodi kod Sparkase Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za kupovinu lijekova.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3344/15 Gradonačelnik 15.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 46: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 578 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Ćirić Hase.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1613000004841422 koji se vodi kod Raiffeisen Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za naknadu štete.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3345/15 Gradonačelnik 15.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Begović Edin.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002578021396, partija 40530669000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3379/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 47: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 579

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnihmaraka) „Udruga dragovoljaca domovinskog rata HVO H-B“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002201028568, a koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za obilježavanje 23. obljetnice utemeljenja HVO-a Bihać.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3361/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 250,00 KM (slovima: dvijestotinepedeset konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Nuspahić Senad.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002170490155, partija 40514373000 koja se vodi kod Unicredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se

Page 48: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 580 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3366/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Esma Avdagić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002565241452, partija 40342100000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3365/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Rasim Mušeta.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002508666008, partija 45420241000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu

Page 49: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 581

situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3364/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Muhamed Alagić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 141-475-1310255364 koji se vodi kod BBI d.d. Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za opremanje poslovnog prostora u kojem bi radilo nekoliko osoba.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3363/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnihmaraka) HVIDRA – BIHAĆ.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002206032895, a koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za obilježavanje 23. Obljetnice osnivanja HVO-a Regije Bihać.

Page 50: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 582 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3362/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnihmaraka) JU OŠ „Kulen Vakuf, Orašac“.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002200562968, a koji se vodi kod Unicredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za djecu socijalne kategorije, a za uplatu odlaska na jednodnevni izlet i ekskurzije.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3360/15 Gradonačelnik 18.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Page 51: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 583

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotine konvertibilnihmaraka i 00/100) Emina Handukić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002977848897, partija 40525253000 koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za učešće na izboru Miss Federacije za MISS BIH 2015.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3421/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotine konvertibilnihmaraka i 00/100) Rodić Irman za Rodić Lejlu.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002514074437, partija 45127799000 koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za „MISS FEDERACIJE 2015“.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se

Page 52: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 584 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3420/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotine konvertibilnihmaraka i 00/100) Lejla Zulić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002577308931, partija 40504216000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za „MISS FEDERACIJE 2015“.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3419/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotine

Page 53: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 585

konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Ivica Čagljević.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3061153820556712, partija 21960292, a koja se vodi kod Hypo Alpe-Adria Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3418/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih

lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Čaušević Belkisa.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1403015000019745 koji se vodi kod SBERBANK.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3417/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Edhem Duraković.

Page 54: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 586 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002506206185, partija 40110267001 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3416/15 Gradonačelnik 19.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Aganović

Smail.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1613000055723742 koji se vodi kod Raiffeisan Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje teške bolesti.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3477/15 Gradonačelnik 21.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima - ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotine

Page 55: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 587

konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Ibro Aličić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002566058483, partija 40370403000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za priključak vode.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3476/15 Gradonačelnik 21.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnihmaraka i 00/100)

Udruženje matematičara Unsko-sanskog kantona.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350044910072 koji se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za sponzorstvo 20. federalnog takmičenja.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3475/15 Gradonačelnik 21.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Page 56: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 588 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 600,00 KM (slovima: šeststotina konvertibilnihmaraka i 00/100) Udruženju „Vazduhoplovna grupa“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 194-103-27289001-25 koji se vodi kod ProCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za obilježavanje Dana ratne jedinice.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3474/15 Gradonačelnik 21.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Kasić Osman.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1613000022669149 koji se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje djece.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3489/15 Gradonačelnik 22.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 57: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 589

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Bulić Nedžad.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1613000062629657 koji se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za uzgoj malina.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3517/15 Gradonačelnik 25.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) Delić Jasmin.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002576478514, partija 40472037000 koja se vodi kod UniCredit.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za odlazak na međunarodni turnir u šahu BOSNA OPEN Sarajevo.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se

Page 58: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 590 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3546/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 250,00 KM (slovima: dvijestotinepedesetkonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Hamzić Smail.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1605608500001397, partija 1602027200008740 koja se vodi kod Vakufska Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3539/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Srebrić Amir.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 16103500000000, partija 0935138388 koja se vodi kod Raiffeisen Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu

Page 59: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 591

situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3542/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Šahbazović Nisveta.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj:1605608500001397, partija 1602027010015616 koja se vodi kod Vakufska Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za liječenje djeteta.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3541/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Bajrić Sabaheta.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350000000042, partija 09350228959 koja se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za priključak električne energije.

Page 60: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 592 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3540/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Alagić Jasmina.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002572974389, partija 40346013000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3538/15 Gradonačelnik 26.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) Univerzitet u Bihaću za Žerić Alma.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3389102525461547, partija 40206217000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

Page 61: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 593

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za podršku održavanja Festivala engleskog jezika u organizaciji Odsjeka za engleski jezik Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću za Žerić Almu.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3578/15 Gradonačelnik 27.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za

2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Alagić Husein.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002514405498, partija 45226732000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za podmirenje troškova dženaze supruge.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3635/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva

Page 62: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 594 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

pojedincima“ isplatiti 3.000,00 KM (slovima: trihiljadekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Badnjević Derviš.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350000000042, partija 09001310870 koja se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za adaptaciju-dogradnju porodičnog objekta.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3618/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime

Kraković Nefka.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3385002568936861, partija 40465987000 koja se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za školovanje dva studenta.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3624/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i

Page 63: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 595

00/100) Balić Hasan a u korist Paintball club „Zlatni ljiljani“ Izačić.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3389002549817864, partija 40145593000 koja se vodi kod UniCredit.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za obilježavanje značajnih datuma.

III

U Skladu sa članom 7. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu dužni ste Službi finansija dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3622/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10 stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grad Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grantovi pojedincima – Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu(„Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614229 „Tekući grantovi pojedincima- ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica“ isplatiti 400,00 KM (slovima: četiristotinekonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Selimi Alama.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3389002568461749, partija 40085302000 koja se vodi kod UniCredit Banka.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3621/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Page 64: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 596 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614311 – „Tekuća rezerva neprofitnim organizacijama“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka) Samostalna četa izviđača „Zeleno srce“ Bihać.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350030090024, a koji se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku podršku za logorovanje na lokaciji MZ IZačić.

III

U skladu sa članom 11. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, dužni ste Službi za finansije u roku od 30 dana od dana isplate, odnosno utroška sredstava, dostaviti Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

IV

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3620/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji rada Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekući grant neprofitnim organizacijama za finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu, („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada Bihaća d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614312 „Tekući grant neprofitnim organizacijama – TG za kulturne i sportske manifestacije“ isplatiti 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka i 00/100) Tevšić Samira,a u korist Tevšić Alme.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3060610000137340, partija 1537834533 koja se vodi kod Hypo Alpe Adria Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za otvoreno prvenstvo Konjica u karateu „9. Konjic open 2015“

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3623/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 65: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 597

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Seferović Osman.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 3389102525416151 koji se vodi kod UniCredit Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za snimanje muzičkog spota koji se radi na području grada Bihaća i Nacionalnog parka Una.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3619/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime Delić Adnan.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350000000042, partija 09350304888 koja se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3625/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 66: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 598 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihać“ broj 3/14), Pravilnika o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/15) gradonačelnik Grada d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

o isplati sredstava

I

Iz sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu na razdjelu 2001000 „Kabinet gradonačelnika“, stavka 614239 „Tekuća rezerva pojedincima“ isplatiti 1.000,00 KM (slovima: hiljadukonvertibilnihmaraka i 00/100) na ime MZ Kulen Vakuf, a u korist Gutlić Ibrahim.

Uplatu sredstava izvršiti na žiro račun broj: 1610350000000042, partija 09350176981 koja se vodi kod Raiffeisen Bank.

II

Sredstva iz tačke I ovog Zaključka odnose se na finansijsku pomoć za tešku materijalnu situaciju.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije Grada Bihać.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3626/15 Gradonačelnik 29.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14) i člana 8. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 3/14) gradonačelnik Grada, donosi:

Z A K L J U Č A K

o rasporedu neplaniranih donacija

I

Donaciju uplaćenu na račun Budžeta Grada Bihaća u 2015. godini, od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a u iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka) rasporediti na budžetskog korisnika „Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove“ za alternativni smještaj raseljenih lica.

II

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na prihodovnoj strani na način da će se otvoriti nova stavka , i to:

1. ekonomski kod 732114 – Primljeni tekući transferi od kantona – „Grant od Vlade USK-a – alternativni i nužni smještaj“.

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na rashodovnoj strani na način da će se otvoriti nove stavke u okviru budžetskog korisnika „Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove“, i to:

1. ekonomski kod 614233 - „Izdaci za raseljena lica – alternativni i nužni smještaj – doznake iz Vlade USK-a“.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove

Page 67: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 599

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3269/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14) i člana 8. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) gradonačelnik Bihaća donosi:

Z A K L J U Č A K

o rasporedu neplaniranih donacija

I

Donaciju uplaćenu na račun Budžeta Grada Bihaća u 2015. godini od strane građana Mjesne zajednice Ripač u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) rasporediti na budžetskog korisnika JU „Zavod za prostorno uređenje“ za finansiranje izgradnje vodovoda u Mjesnoj zajednici Ripač.

II

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na prihodovnoj strani na način da će se otvoriti nova stavka , i to:

1. ekonomski kod 742213 – Primljeni kapitalni transferi od pojedinaca – MZ Ripač – izgradnja vodovoda.

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na rashodovnoj strani na način da će se povećati stavka u okviru budžetskog korisnika JU „Zavod za prostorno uređenje“, i to:

1. ekonomski kod 821610 – „Finansiranje Programa uređenja građevinskog zemljišta“.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i JU „Zavod za prostorno uređenje“.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3270/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 1/14) i člana 8. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) gradonačelnik Bihaća donosi:

Z A K L J U Č A K

o rasporedu neplaniranih donacija

I

Donaciju uplaćenu na račun Budžeta Grada Bihaća u 2015. godini od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jednuhiljadu konvertibilnih maraka) rasporediti na budžetskog korisnika „Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša i inspekcijske poslove“ za finansiranje projekta „Let’s do it – Očistimo zemlju za 1 dan“, a na osnovu Ugovora broj 01-23-4-3032/15 od 07.05.2015. godine.

II

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na prihodovnoj strani na način da će se povećati stavka , i to:

1. ekonomski kod 732114 – Primljeni tekući transferi od kantona – Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a –

Page 68: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 600 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Projekat „Let’s do it – Očistimo zemlju za 1 dan“.

Za iznos donacije iz člana I ovog Zaključka izvršit će se povećanje na rashodovnoj strani na način da će se povećati stavka u okviru budžetskog korisnika „Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša i inspekcijske poslove“, i to:

1. ekonomski kod 614300 – „Projekat „Let’s do it – Očistimo zemlju za 1 dan“ – sredstva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a“.

III

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3617/15 Gradonačelnik 28.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između

budžetskih stavki kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 611100 -„Bruto plaće i naknade“ za iznos od 629,00 KM

2. Uvećati ekonomski kod 611100 – „Bruto plaće i naknade – obaveze iz 2010. godine“ za iznos od 439,00 KM

3. Uvećati ekonomski kod 611221 – „Naknade za topli obrok – obaveze iz 2010. godine“ za iznos od 144,00 KM

4. Uvećati ekonomski kod 612000 – „Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi – obaveze iz 2010. godine“ za iznos od 46,00 KM.

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3039/15 Gradonačelnik 05.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti“

Page 69: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 601

izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 611100 -„Bruto plaće i naknade“ za iznos od 22.000,00 KM

2. Otvoriti novi ekonomski kod 821619 - „MZ Veliki lug – izgradnja spomen obilježja“, te ga uvećati za iznos od 22.000,00 KM

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3049/15 Gradonačelnik 05.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki, kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 611100 -„Bruto plaće i naknade“ za iznos od 2.553,00 KM

2. Otvoriti novi ekonomski kod 821313 -

„Nabavka opreme za prenos glasa“, te ga uvećati za iznos od 2.553,00 KM

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za opću upravu, privredne i društvene djelatnosti.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3159/15 Gradonačelnik 07.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Gradsko vijeće“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki, kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 614323 -„Tekući transfer za parlamentarne političke partije“ za iznos od 2.000,00 KM

2. Uvećati ekonomski kod 613100 - „Putni troškovi“ za iznos od 2.000,00 KM.

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije.

Page 70: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 602 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3271/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba civilne zaštite“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 611100 -„ Bruto plaće i naknade“ za iznos od 5.066,00 KM

2. Otvoriti novi ekonomski kod 611100 - „Bruto plaće i naknade - obaveze iz 2010. godine“, te ga uvećati za iznos od 4.571,00 KM

3. Otvoriti novi ekonomski kod 612000 – „Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - obaveze iz 2010.godine“, te ga uvećati za iznos od 480,00 KM

4. Otvoriti novi ekonomski kod 613980 – „Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada - obaveze iz 2010. godine“, te ga uvećati za iznos od 15,00 KM.

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba civilne zaštite.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3272/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 611100 - „ Bruto plaće i naknade“ za iznos od 1.000,00 KM

2. Uvećati ekonomski kod 613700 - „Izdaci za tekuće održavanje“ za iznos od 1.000,00 KM

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove.

Page 71: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

23. juni 2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA Broj 6 - Strana 603

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3273/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

****

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14 i 13/14), člana 16. i 36 Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bihaća za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 03/14) i člana 10. stav 1. tačka 6. Statutarne Odluke o organizaciji Grada Bihaća u skladu sa Zakonom o Gradu Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 01/14) gradonačelnik d o n o s i:

Z A K L J U Č A K

o prestrukturiranju rashoda

I

U okviru budžetskog korisnika „Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove“ izvršiti prestrukturiranje rashoda između budžetskih stavki kako slijedi:

1. Umanjiti ekonomski kod 613990 -„ Ostale nespomenute usluge i dadžbine - PDV prijava“ za iznos od 2.100,00 KM

2. Umanjiti ekonomski kod 821100 – „Nabavka zemljišta i pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište“ za iznos od 527,00 KM

3. Umanjiti ekonomski kod 821100 – „Sredstva eksproprijacije - Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda grada Bihaća - KFW“ za iznos od 5.000,00 KM

4. Umanjiti ekonomski kod 821521 – „Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja - Izrada prostorno-planske dokumentacije“ za iznos od 4.750,00 KM

5. Umanjiti ekonomski kod 821629 – „Ostalo investiciono održavanje (priznata ulaganja

zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bihaća)“ za iznos od 700,00 KM

6. Uvećati ekonomski kod 613100 – „Putni troškovi“ za iznos od 500,00 KM

7. Uvećati ekonomski kod 613920 - „Izdaci stručnog obrazovanja“ za iznos od 577,00 KM

8. Uvećati ekonomski kod 821211 – „Ulaganje u boračku zgradu na Ozimicama 1“ za iznos od 12.000,00 KM.

II

O izvršenju ovog Zaključka starat će se Služba za finansije i Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Bihaća i na internet stranici Grada Bihaća.

Broj: 05/1-14-3274/15 Gradonačelnik 12.05.2015. godine mr.sci. Emdžad Galijašević, s.r.

B i h a ć

Page 72: SLUŽBENI GLASNIK - Bihac

Broj 6 - Strana 604 SLUŽBENI GLASNIK GRADA BIHAĆA 23. juni 2015.

Izdavač: Grad Bihać, Služba za stručne poslove Gradskog vijeća, glavni i odgovorni urednik sekretar Gradskog vijeća Zlata Ibrahimpašić, dipl. pravnik, Ulica Bosanska broj 4, telefon 224-222, 229-600, fax 222-220, Rješenjem broj 01-05-7259/12 lektor dr.sci. Izolda Osmanagić, račun BUDŽETA Grada Bihaća, broj 3385002200163231 kod “Unicredit bank” d. d., pod vrstom prihoda 722631, Grad 003. Štampa Bigraf Bihać - Za štampariju Sabiha Šaćirbegović. Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od dana objavljivanja.

112. Odluka o izmjeni Odluke o kupovini nekretnine za potrebe Mjesne zajednice Hatinac

114. Odluka o izmjenama i dopunama˝Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju J.P. „Veterinarska stanica“ Bihać sa zakonom

114. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

115. Rješenje o odbijanju zahtjeva Stupar Marka za reviziju – povrat korištenja na gradskom građevinskom zemljištu

116. Izmjene i dopune Plana lokacija za korištenje javnih površina na području grada Bihaća

117. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać za 2014. godinu

118. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju J.U. Gradska galerija Bihać za 2014.godinu

S A D R Ž A J

540

119. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2015. godinu J.U. Gradska galerija Bihać

120. Program rada Javne ustanove „Gradska galerija“ Bihać za 2015 godinu

121. Finansijski plan Javne ustanove „Gradska galerija“ Bihać za 2015. Godinu

122. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Veterinarska stanica” d.o.o. Bihać za 2014. godinu

123. Odluka o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2014. godinu

124. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika u grad Bihać

125. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području grada Bihaća s prijedlogom mjera za stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje.

126. Zaključci

545

546

546

560

534

547

547

559

559

560

560

533

543

554