of 32 /32
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 09 / 2009. 21.07.2009. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 158. Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom redu i miru («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona«, broj 8/02) i člana 25. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać«, broj 9/08), Općinsko vijeće, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je: ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) (1) Ovom Odlukom uređuje se održavanje javnog reda i mira na području općine Bihać, te propisuju sankcije za postupke i ponašanja građana, odgovornih lica, pravnih lica i imalaca radnji kojima se: 1) remeti normalan način života i rada građana, 2) narušava i ugrožava sigurnost i dostojanstvo građana na javnim mjestima, 3) ometa rad i funkcionisanje državnih organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica i samostalnih poduzetnika, 4) ometa mir i odmor građana ili 5) na drugi način narušava javni red i mir. (2) Ovom Odlukom naročito se propisuje narušavanje javnog reda i mira preglasnom muzikom u ugostiteljskim objektima zatvorenog i otvorenog tipa. Član 2. (Cilj) Cilj ove Odluke je da se građanima općine Bihać omogući normalan rad i život, zaštiti dostojanstvo građana i dignitet državnih organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica, i da im se omogući njihov normalan rad i funkcionisanje, te da se prema onima koji ugorožavaju javni red i mir poduzmu kaznene mjere. Član 3. (Značenje pojmova) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja: 1) Javno mjesto u smislu ove Odluke je mjesto na kome je svakome slobodan pristup bez uslova (ulice, trgovi, putevi,

Odluka Teturanje Opcina Bihac

 • Author
  bihdown

 • View
  60

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odluka Teturanje Opcina Bihac

Text of Odluka Teturanje Opcina Bihac

 • SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA

  Broj 09 / 2009. 21.07.2009. BIHA Izdanje na bosanskom

  jeziku

  158. Na osnovu lana 3. stav 2. Zakona o javnom redu i miru (Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj 8/02) i lana 25. stav 1. taka 2. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, broj 9/08), Opinsko vijee, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

  ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU

  DIO PRVI OPE ODREDBE

  lan 1. (Predmet)

  (1) Ovom Odlukom ureuje se odravanje javnog reda i mira na podruju opine Biha, te propisuju sankcije za postupke i ponaanja graana, odgovornih lica, pravnih lica i imalaca radnji kojima se:

  1) remeti normalan nain ivota i rada graana,

  2) naruava i ugroava sigurnost i dostojanstvo graana na javnim mjestima,

  3) ometa rad i funkcionisanje dravnih organa, privrednih drutava,

  ustanova i drugih pravnih lica i samostalnih poduzetnika,

  4) ometa mir i odmor graana ili 5) na drugi nain naruava javni red i

  mir. (2) Ovom Odlukom naroito se

  propisuje naruavanje javnog reda i mira preglasnom

  muzikom u ugostiteljskim objektima zatvorenog i otvorenog tipa.

  lan 2. (Cilj)

  Cilj ove Odluke je da se graanima opine Biha omogui normalan rad i ivot, zatiti dostojanstvo graana i dignitet dravnih organa, privrednih drutava, ustanova i drugih pravnih lica, i da im se omogui njihov normalan rad i funkcionisanje, te da se prema onima koji ugoroavaju javni red i mir poduzmu kaznene mjere.

  lan 3. (Znaenje pojmova)

  Pojedini pojmovi upotrijebljeni u

  ovoj Odluci imaju slijedea znaenja: 1) Javno mjesto u smislu ove Odluke

  je mjesto na kome je svakome slobodan pristup bez uslova (ulice, trgovi, putevi,

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  450

  parkovi, ekaonice, ugostiteljske, trgovake i zanatske radnje, i slino) ili pod odreenim uslovima (sportski stadioni i igralita, sredstva javnog prevoza, bioskopske sale, pozorine i koncertne sale, izlobene prostorije, vjerski objekti i slino).

  2) Smatrat e se da je prekraj iz ove Odluke izvren na javnom mjestu i kada je radnja izvrena na mjestu koje se u smislu take 1. stava 1. lana 3. ove Odluke ne smatra javnim mjestom, ako je dostupno pogledu sa javnog mjesta (balkon, terasa, drvea, stepenita i slino) ili je posljedica nastupila na javnom mjestu.

  3) Buka, u smislu ove Odluke, je svaki zvuk iji nivo prekorauje najvie dozvoljene nivoe propisane ovom Odlukom, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

  4) Izvorom buke, smatra se svaki ureaj od kojeg se iri zvuk, a koji prelazi doputene nivoe.

  5) Sredinom u kojoj ljudi rade i borave, u smislu ove Odluke, smatraju se svi otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima se ljudi zadravaju radi boravka, rada, edukacije, odmora i rekreacije.

  lan 4. (Izrazi, skraenice i jedinice mjere)

  Izrazi, skraenice i jedinice mjere,

  koji se koriste u ovoj Odluci imaju slijedea znaenja:

  1) dB (Decibel) 1/10 Bel (desetina Bel a) jedinica za mjerenje nivoa zvuka

  2) dB (A) (Decibel A skala) meunarodna mjerna skala nivoa zvuka ili buke koja uzima u obzir promjenjivu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama

  3) Strukturna buka buka koja se iri vrstim tijelima.

  DIO DRUGI PREKRAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

  lan 5. (Prekraji)

  Pekraji protiv javnog reda i mira u

  smislu ove Odluke predstavljaju slijedee radnje, postupci i ponaanja:

  1) unitavanje i oteivanje poslovnih, stambenih i drugih slinih objekata dravne svojine, javnih govornica i potanskih sanduka, oglasnih ploa i panoa, posuda za cvijee i smee postavljenih na javnim mjestima;

  2) ometanje na bilo koji nain izvoenja programa ili uznemiravanje posjetilaca organizovanih javnih skupova i priredbi;

  3) neovlateno unitavanje, oteivanje, prljanje i premjetanje saobraajnih znakova i oznaka na kolovozu, klupa za sjedenje i drugih slinih predmeta namijenjenih javnoj upotrebi;

  4) bacanje na prolaznike, objekte i motorna vozila, leda i grudvi snijega, bacanje kamenja i drugih slinih predmeta, kao i bacanje iz stambenih zgrada ili ograenih prostora predmeta ili prosipanje tekuine na prolaznike;

  5) prskanje prolaznika i motornih vozila prilikom pranja ulica, plonika, dvorita, vozila, zalijevanja vrtova i vonjaka;

  6) uznemiravanje graana strukturnom bukom, upotrebom zvona ili interfona, kucanjem ili udaranjem na vrata stana bez potrebe, radi prodaje robe ili pruanja usluga koje nisu ugovorene ili naruene;

  7) uznemiravanje graana pisanjem SMS poruka putem telefona ili pisanjem SMS poruka prijeteeg sadraja, ili putem elektronske pote;

  8) vraanje, proricanje sudbine, tumaenje snova graana na javnim mjestima, na bilo koji nain i bilo kojim sredstvima;

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  451

  9) dranje ili stavljanje predmeta ili ureaja na poslovnim i stambenim zgradama, ogradama i balkonima, terasama ili javnim mjestima na nain koji moe da ugrozi ivot ili zdravlje prolaznika;

  10) kaenje, penjanje, iskakanje i izlaenje iz sredstava javnog prijevoza u pokretu;

  11) pisanje grafita po zidovima, fasadama, saobraajnim znakovima i ulazima zgrada, poslovnim i stambenim objektima, spomenicima kulture, lomljenje sadnica ili branje cvijea i drugih nasada na javnim mjestima, te vrenje nude na mjestima koja nisu za to predviena;

  12) kupanje na javnim bazenima i kupalitima bez kupaeg kostima i u toplesu;

  13) postupanje sa ivotinjama na nain koji izaziva uznemiravanje i negodovanje graana:

  a) putanje i voenje psa na javnom mjestu bez zatitne korpice na njuci i povodca;

  b) dranje opasnih ivotinja na nain kojim se moe ugroziti ivot i zdravlje graana, ne isticanje upozorenja na opasnost od takvih ivotinja na ulazu i zatvorenom dvoritu ili drugom odreenom prostoru gdje su smjetene;

  c) dranje ivotinja u naseljenom mjestu koje laveom ili na drugi nain remete noni mir graana;

  d) surovo postupanje sa ivotinjama na javnom mjestu, podstrekavanje na borbu i izazivanje ivotinja;

  14) pomjeranje kontejnera za smee sa mjesta koja su predviena odlukom nadlenog organa, paljenje vatre u i oko kontejnera i oteenje kontejnera.

  15) paljenje papirne ambalae, drveta, plastike, automobilskih guma i slino u dvoritima stambenih objekata ili drugim lokalitetima u naseljima;

  16) neovlateno izvoenje radova na elektrinim i telefonskim instalacijama u stambenim zgradama, za ije je izvoenje potrebno odobrenje i saglasnost nadlenog organa;

  17) noenje predmeta pogodnih za nanoenje tjelesnih povreda na javnim skupovima, ugostiteljskim objektima i drugim javnim mjestima;

  18) stvaranje nepotrebne buke prijevozom, utovarom ili istovarom pojedinih vrsta roba ili utovarom smea, sjeenjem drva ili drugih drvenih ili metalnih predmeta, upotrebom sirena motornih vozila ili na drugi slian nain naruava mir graana u vremenu od dnevnog odmora graana od 14,00 do 17,00 sati, te u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

  19) unoenje alkoholnih pia od strane posjetilaca u stacionarne ustanove i sportske objekte za vrijeme odravanja sportskih i kulturnih manifestacija i prodaja alkoholnih pia od strane organizatora;

  20) konzumiranje alkoholnih pia ispred prodavnica i drugim javnim mjestima;

  21) teturanje, padanje na javnim mjestima, oslanjanje na saobraajnim znakovima ili drugim objektima koji ine opremu puta, ometanje uesnika u saobraaju, uznemiravanje prolaznika i graana i slino usljed utjecaja alkohola i drugih opijata;

  22) ulazak preko reda ili guranje prilikom ulaska u historijske, kulturne i sportske objekte i prostore, sredstva javnog prijevoza i druga slina mjesta masovnog okupljanja graana;

  23) ulazak ili izlazak iz prostorija preduzea, javnih i drugih ustanova na mjestima koja nisu odreena kao ulaz ili izlaz;

  24) neovlateno ili neopravdano zalaenje ili zadravanje u prostorijama javnih ustanova, obrazovnih institucija i kolskim dvoritima, prostorijama i ograenim dvoritima u svojini graana, ili nepotrebno zalaenje ili okupljanje u naputenim privatnim ili dravnim objektima ili na ureenim otvorenim prostorima javnih ustanova;

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  452

  25) uznemiravanje graana pjevanjem, vikanjem, plesanjem, sviranjem i na drugi nain u stanovima ili na otvorenom prostoru u naseljima u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

  26) proputanje dunog staranja o maloljetniku koji je uinio prekraj protiv javnog reda i mira propisan ovom Odlukom, ako je izvenje prekraja posljedica proputanja dunog staranja o maloljetniku, a u mogunosti je roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja da takav nadzor vri;

  27) drsko ponaanje, grubo vrijeanje ili drugo nedoputeno ponaanje kojim se ugroava sigurnost ili stvara osjeanje fizike ugroenosti slubenog lica prilikom obavljanja nadzora nad provoenjem ove Odluke. DIO TREI POSEBNE ODREDBE O UGROAVANJU JAVNOG REDA I MIRA PREGLASNOM MUZIKOM U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U ZATVORENOM I NA OTVORENOM PROSTORU POGLAVLJE A. Buka od akustinih ureaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru

  lan 6. (Buka od akustinih ureaja u

  zatvorenom prostoru)

  (1) Koritenje akustinih ureaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod uslovima da nivo buke ne prelazi Leq 80 dB (A).

  (2) Izuzetno, u diskotekama, nivo buke od koritenja akustinih ureaja ne smije prei Leq 90 dB (A) u trajanju max 4 sata dnevno.

  (3) Koritenje akustinih ureaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod

  uslovima da nivo strukturne buke ne prelazi Leq 50 dB (A).

  lan 7. (Mjerenje buke u zatvorenom prostoru)

  (1) Mjerenje nivoa buke u prostorijama vri se tako da mjerna taka bude udaljena 1 m od zidova ili drugih reflektirajuih povrina, a mikrofon se postavlja na visinu 1,2 m do 1,5 m iznad poda ili na mjestu gdje se tetnost buke osjeti u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

  (2) Kod mjerenja buke u prostorijama sa zatvorenim prozorima i vratima mikrofon se postavlja, po mogunostima, u sredinu prostorije.

  (3) Mjerenje strukturne buke (izvor u zgradi) ili kod vanjske niskofrekvencijske buke, vri se pri zatvorenim prozorima, u sredini prostorije. POGLAVLJE B. Buka od akustinih ureaja u ugostiteljskim objektima na otvorenom prostoru

  lan 8. (Buka od akustinih ureaja na

  otvorenom prostoru)

  (1) Koritenje akustinih ureaja (za emitovanje muzike i govora) na otvorenom prostoru dozvoljeno je ako nivo buke ne prelazi 70 dB danju i 80 dB nou i ako imaju ugraen ograniiva nivoa reprodukcije zvuka.

  (2) Ograniiva nivoa reprodukcije zvuka, ugostiteljski objekti sa otvorenim prostorima, duni su ugraditi na akustine ureaje za proizvodnju zvuka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

  (3) Koritenje ive muzike na otvorenom prostoru dozvoljeno je uz odobrenje Opinskog naelnika, te ako nivo buke ne prelazi 75 dB danju i 85 dB nou.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  453

  lan 9. (Mjerenje buke i vibracije na otvorenom

  prostoru)

  (1) Mjerenje nivoa buke i vibracije na otvorenom prostoru vri se tako da se mikrofon postavi 1,2 m do 2 m iznad tla, ili na mjestu gdje se osjeti tetnost buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

  (2) Kod posebnih mjernih zadaa ili

  posebnih uslova na terenu (npr. zasjenjenje zidom, nagib terena, veliko priguenje na tlu i slino), mikrofon se moe postaviti i na visinu od 4 m iznad tla.

  (3) Kod mjerenja buke i vibracije u blizini stambene zgrade, mikrofon se postavlja na udaljenosti najmanje 3 m, ili na samom zidu. POGLAVLJE C. Ovlatenje za mjerenje i mjere zatite od buke

  lan 10. (Ovlatenje za mjerenje buke)

  (1) Opinski naelnik daje posebno

  ovlatenje za mjerenje buke i vibracije od akustinih ureaja pravnom licu koje ima rjeenje-odobrenje za mjerenje buke i vibracije izdano od Federalnog ministarstva energetike, industrije i rudarstva.

  (2) Pravno lice iz stava 1. ovog lana, vri mjerenje buke od akustinih ureaja po pozivu komunalnog inspektora, a nakon 22,00 sata po pozivu ovlatenog slubenog lica Kantonalnog ministarstva unutranjih poslova USK-a, Prve policijske uprave Policijske stanice Biha I.

  (3) Ako se prilikom mjerenja buke i vibracije od akustinih ureaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru utvrdi da nivo buke prelazi dozvoljeni nivo trokove mjerenja snosi prekrilac.

  (4) Ako se prilikom mjerenja buke i vibracije od akustinih ureaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru utvrdi da nivo buke ne prelazi dozvoljeni nivo trokove mjerenja snosi onaj ko je pozvao pravno lice ovlateno za mjerenje buke i vibracije.

  lan 11. (Mjere zatite od buke)

  (1) Zatita od buke provodi se danonono.

  (2) U smislu ove Odluke dan traje od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

  (3) Zatita od buke ostvaruje se: 1) praenjem i kontrolom nivoa buke, 2) spreavanjem nastajanja buke, 3) otklanjanjem i smanjivanjem buke na doputeni nivo, 4) ograniavanjem rada izvora buke tokom noi. DIO ETVRTI NADZOR

  lan 12. (Nadzor nad primjenom Odluke)

  Nadzor nad provedbom ove Odluke vre Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova USK-a Prva policijska uprava Policijska stanica Biha i Komunalna inspekcija Opine Biha svako u okviru svojih ovlatenja. DIO PETI KAZNENE ODREDBE

  lan 13. (Kaznene odredbe za fizika lica)

  Novanom kaznom od 300,00 do

  500,00 KM kaznit e se fiziko lice, ako

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  454

  uini prekraj iz lana 5. taka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, lana 6. i 8. ove Odluke.

  lan 14. (Kaznene odredbe za roditelje,

  usvojitelje i staratelje)

  Novanom kaznom od 300,00 do 500,00 KM kaznit e se roditelj, usvojitelj, staratelj ako uini prekraj iz lana 5. taka 26. i 27. ove Odluke.

  lan 15. (Kaznene odredbe za pravna lica)

  (1) Novanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit e se pravno lice koje uini prekraj iz lana 5. taka 18, lana 6, 8. i 10. ove Odluke.

  (2) Novaanom kaznom od 500 do 700 KM kaznit e se odgovorno lice u pravno licu koje uini prekraj iz lana 5. taka 18, 27, lana 6, 8. i 10. ove Odluke.

  lan 16. (Kaznene odredbe za samostalne

  privrednike) Za prekraje utvrene u lanu 15. stav 2. ove Odluke kaznit e se fiziko lice koje samostalno obavlja djelatnost linim radom (samostalni privrednik) novanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 KM. DIO ESTI ZAVRNE ODREDBE

  lan 17. (Prestanak vaenja)

  Stupanjem na snagu ove Odluke

  prestaje da vai Odluka o javnom redu i

  miru (Slueni glasnik opine Biha, br.7/01).

  lan 18. (Stupanje na snagu)

  Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha.

  Broj:02-02-9225/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 159. Na osnovu lana 45. stav 1. Zakona o prostornom ureenju (Slubeni glasnik USK-a br.9/02 i 04/04), i lana 25. taka 5. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha br. 9/08), Opinsko vijee opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

  O D L U K U O UTVRIVANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA

  RIBIKA OTOKA

  lan 1.

  Utvruje se Nacrt regulacionog plana Ribika otoka (u daljem tekstu: Plan).

  lan 2.

  Granica regulacionog plana poinje u taki A koja na terenu predstavlja presjecite lokalnog puta k..br. 8558 sa magistralnim putem AVNOJa i ide dalje ka jugu uz magistralni put do k.. br. 8600,

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  455

  gdje se lomi i ide dalje na zapad, prelazi rijeku Unu i ide priblino 100 m u dubinu lijeve obale gdje se ponovo lomi i nastavlja ka sjeveru lokalnim putem kroz Priviliko polje, obilazi k..br. 8521/1 i ide do potoka Dobrenica i nastavlja dalje niz potok do Une, ide lijevom obalom Une nizvodno do k..br. 9497, prelazi rijeku Unu i sjevernom meom k..br. 8447 ide 50 m u dubinu desne obale rijeke Une, gdje se ponovo lomi i na istoj udaljenosti od rijeke Une ide na jugoistok preko parcela k.. br. 8438, 8437, 8436, 8435, 8434, 8433, 8432, i dalje lokalnim putem k..br. 8536 ide do polazne take na putu AVNOJa , sve k.o. Biha.

  Ukupna povrina obuhvata Plana je 35,25 ha.

  lan 3. Elaborat Nacrta Plana sadri:

  A/ TEKSTUALNI DIO: 1. Uvod 2. Izvod iz Urbanistike osnove 2.1 Izvod iz prostorno planske dokumentacije vieg reda 2.2 Prirodni uslovi 2.3 Postojea namjena povrina 2.4 Postojee stanje objekata i fizike strukture 2.5 Postojee stanje infrastrukture 2.6 Postojee stanje drutvene infrastrukture 2.7 Zatieno kulturno i prirodno naslijee 2.8 Postojee stanje zelenih povrina 2.9 ivotna okolina-stanje zraka, tla i vode 2.10 Mjere zatite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja 2.11 Analiza ogranienja u prostoru 2.12 Katastarski i vlasniki podaci o zemljitu 2.13 Analiza i vrednovanje stanja

  2.14 Mogunosti izgradnje, ureenja i koritenja prostorne cjeline 3. Projekcija izgradnje i ureenja prostorne cjeline 3.1 Koncepcija ureenja prostora 3.2 Ureenje zelenih povrina 3.3 Infrastruktura 3.3.1. Saobraaj 3.3.2. Hidrotehnika 3.3.3. Elektroenergetika 3.3.4. Telekomunikacije 3.3.5. Termoenergetika 3.4 Drutvena infrastrukture (javne djelatnosti 3.5 Zatita ivotne okoline 3.6 Mjere zatite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja 3.7 Bilans povrina po namjenama 3.8 Trokovi ureenja gradskog graevinskog zemljita 3.9 Odluka o provoenju regulacionog plana

  B/ GRAFIKI DIO 1. Postojee stanje-geodetska podloga 2. Postojee stanje - Namjena i spratnost objekata - Bonitet objekata - Izvod iz urbanistikog plana grada Bihaa 3. Inenjersko geoloka karta 4. Karta ocjene prirodnih i stvorenih uslova 5. Plan organizacije prostora sa ureenjem zelenih povrina 6. Plan saobraaja i nivelacije 7. Plan hidrotehnike infrastrukture 8. Plan elektroenergetike i telekomunikacija 9. Sintezna karta 10. Plan graevinskih i regulacionih linija 11. Plan parcelacije sa namjenom povrina

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  456

  lan 4.

  O nacrtu Projekta obavie se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg e se obaviti Javna rasprava uz uee svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava e se odrati prema Programu ukljuivanja javnosti u proces izrade Plana koji e donijeti Opinski naelnik kao nosilac pripreme Plana. Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasie se putem medija.

  lan 5.

  Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana e utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Opinskom vijeu na usvajanje.

  lan 6.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha.

  Broj:02-02-9226/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 160. Na osnovu lana 45. stav 1. Zakona o prostornom ureenju (Slubeni glasnik USK-a br.9/02), i lana 25. taka 5. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha br. 09/08), Opinsko vijee opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

  O D L U K U O UTVRIVANJU NACRTA

  IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

  KAMENICA

  lan 1.

  Utvruje se Nacrt izmjena i dopuna regulacionog plana Kamenica (u daljem tekstu: Plan).

  lan 2.

  Izrada Plana vri se na slijedeim lokalitetima: - Lokalitet A povrine 7,40 ha, iji je poetak granice na tromei katastarskih estica k.. br. 2273, 2271, 2272 k.o. Kralje, pa dalje granicom k.. br. 2275 pa okomito granicom k.. br. 2277 ukljuujui istu u dalje presjecajui k.. br. 2279, 2280, 2282 granicom k.. br.2284/10, 2284/9 presjecajui k.. br. 2285, 2286, 2290/2 se sputa prema ulici preko k.. br. 2286 izlazi izlazi na ulicu k.. br. 2458 pa dalje nazad prema selu Klokot na polaznu taku. - Lokalitet B povrine 4,90ha, ija granica ide ulicom k.. br. 2458 sa spoja sa granicom A, pa do raskrsnice sa ulicom Zagrebakom, odakle dalje ide prema smjeru Bihaa ulicom k.. br. 2457 k.o. Kralje, odakle se lomi preko granice k.. br. 2231/2 pa idu njenom granicom presjeca k.. br. 2334/1 pa presjecajui k.. br. 2310/4, 2312/3, 2317/1, 2314 izlazi na polaznu taku na ulici. - Lokalitet C povrine 1,80ha ija granica obuhvata slijedee katastarske estice i to: k.. br. 2289/1, 2289/2, 2289/10, 2289/3, 2289/8, 2289/4, 2289/5, 2289/11, 2157/1, 2157/6, 2157/4 k.o. Kralje. odnosno u ukupnoj povrini od 14,10ha, u svemu prema grafikim prilozima Plana.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  457

  lan 3. Elaborat Nacrta Plana sadri: A) TEKSTUALNI DIO

  1. Uvod 2. Urbanistika osnova 3. Projekcija izgradnje i ureenja prostorne cjeline 4. Odluka o provoenju regulacionog plana 5. Valorizacija graevinskog fonda

  B) GRAFIKI DIO

  1. POSTOJEE STANJE geodetska podloga R=1:1000 2. POSTOJEE STANJE bonitet objekata R=1:1000 3. POSTOJEE STANJE namjena objekata R=1:1000 4. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA BIHAA 2002-2012 R=1:2500 5. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA BIHAA 2007-2027 - nacrt R=1:2500 6. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA KAMENICA 1 R=1:1000 7. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA BARANI R=1:1000 8. INENJERSKO-GEOLOKA KARTA R=1:1000 9. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE I UREENJA ZEL. POVRINA R=1:1000 10. PLAN SAOBRAAJA I NIVELACIJE R=1:1000 11. PLAN ELEKTROENERGETSKE I TT INFRASTRUKTURE R=1:1000 12. PLAN GRAEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA R=1:1000 13. PLAN PARCELACIJE R=1:1000

  lan 4.

  O nacrtu Plana obavie se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg e

  se obaviti Javna rasprava uz uee svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava e se odrati prema programu ukljuivanja javnosti u proces izrade plana koji e donijeti Opinski naelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa lanom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (Slubene novine F BiH br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasie se putem medija.

  lan 5.

  Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana e utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Opinskom vijeu na usvajanje.

  lan 6.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha. Broj:02-02-9227/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 161. Na osnovu lana 45. stav 1. Zakona o prostornom ureenju (Slubeni glasnik USK-a br.9/02), i lana 25. taka 5. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha br. 09/08), Opinsko vijee opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  458

  O D L U K U O UTVRIVANJU NACRTA

  IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

  BARANI

  lan 1.

  Utvruje se Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana Barani (u daljem tekstu: Plan).

  lan 2.

  Izradom Plana obuhvaen je prostor povrine 34,11 ha i omeen slijedeom granicom: Granica obuhvata Regulacionog plana naselja "Barani" sa najsjevernije strane poinje od k..br. 2717 i ide dalje zapadno starim putem prema magistralnom putu Zagreb - Biha u duini od 55 m, pa odatle juno k..br. 2715 k.o. Kralje gdje se na tromei parcele 2160, 2715 i 2157/ 1 preklapa sa Regulacionim planom "Kamenica". Odatle ista ide prema jugu granicom k..br. 2160 i k..br. 2158 k.o. Kralje, koja na Katastarskom planu predstavlja ivu ogradu - ivicu, da bi ista izvrila lom od 90o prema sjeverozapadu kreui se granicom k..br. 2158, te prelazi duinom cca 10 m granicom k..br. 2661/1 i ista pravcem jugoistoka kree granicom k..br.2157/4 k.o. Kralje, iskljuujui istu iz Regulacionog plana, gdje ista presjeca magistralni put Biha-Zagreb. Dalje granica ide lokalnim putem koja nosi oznaku k..br. 2288, a na licu mjesta je slijepi put i to gledajui sa Ulice Pljeevika njegovom desnom stranom sve do kraja, odnosno 10 m prema UI. Pljeevikoj, a od granice k..br. 2192/1 i 2192/2 k.o. Kralje. Odatle ista presjeca lokalni navedeni put i izlazi na k..br. 2290/7, koja k.. ulazi u Regulacioni plan "Barani". Odatle granica ide jugoistono granicom iste k.. novoprojektovanim

  prijelaznim putem, a prema objektu "Berlina", pa do granice k..br. 2290/4 i 2290/1 gdje u luku radijusa 20 m, a u pravcu juga prelazi k..br. 2290/ 1 odakle se pravcem jugoistoka, a preko k..br. 2290/4 u duini od 40 m spaja sa novoplaniranom saobraajnicom koja je ujedno i predstavljala granicu obuhvat Regulacionog plana "Barani". Odatle granica ide sa ranije definisanom granicom Regulacionog plana "Barani", a ranije projektovanom saobraajnicom u pravcu istoka prelazei k..br. 2290/2, 2286, 2285, 2284/1, 2282, 2280, 2279, te izbija na tromeu k..br. 2272, 2276 i 2242 k.o. Kralje. Ista ide dalje sjeverno inei lom sa navedene tromee na tromeu k..br. 2242, 2243, 2241, gdje prema sjeveru presjeda k..br. 2241, 2205/1, 2201, 2206, 2207, te izbija na lokalni slijepi put koji nosi oznaku k..br. 2173 ukljuujui u Regulacioni plan "Barani" dio k..br.2175 k.o. Kralje da bi ista lokalnim putem presjecala UI. Pljeeviku, tj. magistralni put Zagreb-Biha, te preko istog nastavila sa starom kamenikom cestom prema Vrkaiu, a koja nosi oznaku k..br. 2172 ukljuujui tu cestu u Regulacioni plan "Barani" sve do poetne take. Regulacioni plan obuhvata i k.. br. 2724, 2721, 2720, 2722, 2723/1, 2719/1, 2718, 2716, 2151, 2150, 2149, 2148, 2147, 2146/1, 2146/2 koje se nalaze juno od poetne take, a u svemu prema grafikim prilozima Plana.

  lan 3. Elaborat Nacrta plana sadri: A) TEKSTUALNI DIO

  1. Uvod 2. Urbanistika osnova 3. Projekcija izgradnje i ureenja prostorne cjeline 4. Odluka o provoenju regulacionog plana 5. Valorizacija graevinskog fonda

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  459

  B) GRAFIKI DIO 1. POSTOJEE STANJE geodetska podloga R=1:1000 2. POSTOJEE STANJE bonitet objekata R=1:1000 3. POSTOJEE STANJE namjena objekata R=1:1000 4. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA BIHAA 2002-2012 R=1:2500 5. IZVOD IZ URBANISTIKOG PLANA BIHAA 2007-2027 - nacrt R=1:2500 6. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA KAMENICA 1 R=1:1000 7. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA BARANI R=1:1000 8. INENJERSKO-GEOLOKA KARTA R=1:1000 9. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE I UREENJA ZEL. POVRINA R=1:1000 10. PLAN SAOBRAAJA I NIVELACIJE R=1:1000 11. PLAN ELEKTROENERGETSKE I TT INFRASTRUKTURE R=1:1000 12. PLAN GRAEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA R=1:1000 13. PLAN PARCELACIJE R=1:1000

  lan 4.

  O Nacrtu plana obavie se Javni uvid, u trajanju od 15 dana , nakon kojeg e se obaviti Javna rasprava uz uee svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava e se odrati prema programu ukljuivanja javnosti u proces izrade plana koji e donijeti Opinski naelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa lanom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (Slubene novine F BiH br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasie se putem medija.

  lan 5.

  Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana e utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Opinskom vijeu na usvajanje.

  lan 6.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha.

  Broj:02-02-9228/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 162. Na osnovu lana 45. stav 1. Zakona o prostornom ureenju (Slubeni glasnik USK-a br.9/02), i lana 25. taka 5. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha br. 09/08), Opinsko vijee opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

  O D L U K U O UTVRIVANJU NACRTA

  IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

  CERAVCI I

  lan 1.

  Utvruje se nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana Ceravci I (u daljem tekstu: Plan).

  lan 2.

  Izrada Plana vri se na slijedeim lokalitetima:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  460

  - Lokalitet A povrine 6,20 ha, ija granica ide parcelama i to: k.. br. 2011/11, 2025/9, 2031/1, 2029, 2039, 2036, 2043, 2045/3, 2047, 2049, 4202/1, 2039/5, 4201, 4197, 4197, 4195, 4194, 4192, 4193/1, 4220, 4203/2, 4204/1, 4205/1, 4206/2, 4206/3, 4207/4, 4212/8, 4209/3, 4208/3, 2022/4, 2021/13 i k.. br. 2011/3 k.o. Biha-grad, sa lokalitetom A-1 povrine 0,47ha; - Lokalitet B povrine 3,0 ha, ija granica ide parcelama i to: k.. br. 4246/1, 4245/1, 4263/1, 4264/1, 4265/2, 9599/1, 4239, 4240, 4241/4, 4242, 4520, 4519, 9599/1, 4248/1, 4249/1, 4250/1, 4498/1, 4500/4 vraa se prema sjeveru preko k.. br. 4500/4 k.. br. 4498/1, 4250/1, 4249/1, 4248/1 k.o. Biha-grad. - Lokalitet C povrine 6,2 ha, ija granica ide parcelama i to: k.. br. 4549/2, 4549/1, k.. br. 4512, 4528, 4527, 4525, 4524, 4522, 4521, 4214/3, 4240, 4241/1, 4241/2, 9598, 4233/2, 4232, 4231, 4095/1, 4097/1, 4098/2, putem 9557, k.. br. 4223/1, 4122/1, zatim se lomi prema jugo-zapadu preko k.. br. 4117, 4116, 4109, 4102/1, 4097/1, 4100, 4097/1, 4095/1, 4094, 4674, 4672, 4670, 4669, 4665, 4663/1, 4661, 4659, 4656, 4654, 4653/1, 4651 ide menom linijom k.. br. 4649/1, 4649/2, 4648/2 i 4648/1, te se lomi i ide juno po putu k.. br. 9596 k.o. Biha-grad, sa lokalitetom C-1 povrine 0,35ha; odnosno u ukupnoj povrini od 16,22ha, u svemu prema grafikim prilozima Plana.

  lan 3. Elaborat Nacrta plana sadri:

  A) TEKSTUALNI DIO 1. Uvodni dio 2. Stanje organizacije, ureenja i korienja prostora 3. Potrebe, mogunosti, ciljevi organizacije, ureenja i korienja prostora 4. Plan organizacije, ureenja i korienja prostora

  5. Odredbe i smjernice za provoenje plana (kao sastavni dio Odluke o provoenju Plana) 6. Valorizacija graevinskog fonda 7. Orjentacioni trokovi ureenja graevinskog zemljita B) GRAFIKI DIO 1. Postojee stanje geodetska podloga r= 1:1000 2. Postojee stanje -spratnost i namjena objekata r= 1:1000 3. Postojee stanje -bonitet objekata r= 1:1000 4. Izvod iz urbanistikog plana grada Bihaa 5. Izvod iz vaeeg rp 6. Ininjersko-geoloka karta r= 1:1000 7. Ocjena prirodnih i stvorenih uslova r= 1:1000 8. Plan organizacije prostora sa planom ureenja zelenih povrina r= 1:1000 9. Plan saobraaja, saobraajnica i nivelacije r= 1:1000 10. Plan infrastrukture- hidrotehnika r= 1:1000 11. Plan infrastrukture - elektroenergetika i telekomunikacije r= 1:1000 12. Plan infrastrukture- sintezna karta r= 1:1000 13. Plan uklanjanja objekata r= 1:1000 14. Plan regulacionih i graevinskih linija r= 1:1000 15. Plan parcelacije povrine i frontovi parcela r= 1:1000 16. Plan parcelacije lomne take parcela r= 1:1000

  lan 4.

  O Nacrtu plana obavie se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg e se obaviti Javna rasprava uz uee svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava e se odrati prema programu ukljuivanja javnosti u proces izrade plana koji e donijeti Opinski

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  461

  naelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa lanom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (Slubene novine F BiH br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasie se putem medija.

  lan 5.

  Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana e utvrditi Prijedlog plana i podnijeti ga Opinskom vijeu na usvajanje.

  lan 6.

  Ova Odluka stupa na snagu 8

  (osam) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha.

  Broj:02-02-9229/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 163.

  Na osnovu lana 49. stav 3. i 4. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (Slubene novine Federacije BiH, br. 35/05) i lana 25. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, br.9/08), Opinsko vijee opine Biha, na 15.sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

  O D L U K U O OSNIVANJU OPINSKOG

  ZAVODA ZA INTERNU KONTROLU I REVIZIJU

  BUDETSKIH KORISNIKA DIO PRVI - OPTE ODREDBE

  lan 1. Ovom Odlukom utvruje se naziv, sjedite i status, nadlenost, osnovni

  principi interne kontrole, osnovni principi interne revizije, rukovoenje, planiranje i izvjetavanje, ostvarivanje saradnje, prava i obaveze zaposlenika i sredstva za rad Opinskog zavoda za internu kontrolu i reviziju budetskih korisnika. POGLAVLJE I - NAZIV, STATUS, SJEDITE I PEAT

  lan 2.

  (1) Opinski zavod za internu kontrolu i reviziju budetskih korisnika je samostalna i funkcionalno nezavisna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica i nastupa u pravnom prometu pod nazivom; Opinski zavod za internu kontrolu i reviziju budetskih korisnika (u daljem tekstu: Zavod).

  (2) Sjedite Zavoda je u Bihau.

  lan 3.

  Zavod ima peat okruglog oblika promjera 50 mm i mali peat promjera 20 mm sa tekstom ispisanim latinicom i irilicom u koncentrinim krugovima i glasi: Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Unsko-sanski kanton-Opina Biha- Opinski zavod za internu kontrolu i reviziju budetskih korisnika, sa grbom Unsko-sanskog kantona u sredini. POGLAVLJE II - NADLENOST

  lan 4.

  (1) Zavod vri sistematian pregled i procjenu upravljanja rizikom, procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola budetskih korisnika u smislu:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  462

  1) nadgledanja zakonitosti i provoenja pisanih internih kontrolnih postupaka i procedura,

  2) identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom,

  3) ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa,

  4) ekonomine, efikasne, racionalne i djelotvorne upotrebe resursa,

  5) usklaenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

  6) uvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

  7) integriteta i vjerodostojnosti informacija, rauna i podataka, ukljuujui procese internog i eksternog izvjetavanja.

  (2) Budetski korisnici su: 1) Opinski organ uprave, 2) Opinsko vijee, 3) Javne ustanove iji je osniva

  Opina Biha, 4) Javna preduzea iji je osniva

  Opina, 5) Mjesne zajednice, 6) Udruenja graana i 7) Ostali korisnici budetskih

  sredstava. (3) Za budetske korisnike iz

  prethodnog stava take 3), 4), 5), 6) i 7), interna kontrola i revizija se vri u dijelu doznaenih sredstva iz budeta Opine Biha. DIO DRUGI - OSNOVNI PRINCIPI INTERNE KONTROLE I REVIZIJE POGLAVLJE I PRINCIPI INTERNE KONTROLE

  lan 5.

  (1) Osnovni princip interne kontrole je razgranienje dunosti, kako bi se sprijeilo da pojedinac bude u poziciji iniciranja, izvravanja, nadziranja i evidentiranja istog dogaaja.

  (2) Interna kontrola je proces pod uticajem rukovodioca i zaposlenika budetskih korisnika kreiran da obezbjedi razumnu osnovu za ostvarenje postavljenih ciljeva. Znaaj sistema internih kontrola je u tome to se one odvijaju istovremeno sa tekuim procesom rada i u nadlenosti su zaposlenika prema djelokrugu rada.

  (3) Pretpostavke kvalitetno uspostavljene interne kontrole su:

  1) postojanje pravilnika, procedura standarda ponaanja i etikih standarda,

  2) poznavanje internih propisa od strane zaposlenika,

  3) jasno definisana organizaciona struktura i precizno delegirana ovlatenja i odgovornosti,

  4) postojanje procedura za financijsko- raunovodstvene poslove.

  (4) Opinski naelnik moe i Zavodu naloiti da izvri ad hoc kontrolu, a koja se odnosi na nadgledanje internih kontrolnih postupaka i predlaganje mjera za otklanjanje utvrenih nedostataka. POGLAVLJE II PRINCIPI INTERNE REVIZIJE

  lan 6.

  (1) Funkcija interne revizije zasniva se na principima:

  1) nezavisnosti i objektivnosti, 2) kompetentnosti i dune

  profesionalne panje i 3) integriteta i povjerljivosti.

  (2) Funkcija interne revizije vri se u skladu sa zakonom, propisanim metodologijama, uputstvima, meunarodnim standardima i kodeksom profesionalne etike.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  463

  DIO TREI - RUKOVOENJE, PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIKA I SREDSTVA ZA RAD POGLAVLJE I RUKOVOENJE ZAVODOM

  lan 7.

  (1) Radom Zavoda rukovodi direktor. (2) Direktor Zavoda je rukovodei

  dravni slubenik sa ovlatenjima i odgovornostima utvrenim zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

  (3) Direktor predstavlja Zavod i ima obavezu da:

  1) priprema Pravilnik o internoj reviziji i operativna uputstva,

  2) priprema Strateki plan interne revizije za period od tri godine,

  3) priprema godinji plan interne revizije, te nakon njegovog odobravanja od Opinskog naelnika, osigurava njegovu adekvatnu implementaciju i nadzor nad njegovim izvravanjem,

  4) informira Opinskog naelnika o postojanju sukoba interesa,

  5) informira Opinskog naelnika ukoliko se pojavi sumnja na nepravilnosti i / ili prevare koje mogu rezulltirati kriminalnim aktivnostima ili krenjem propisa radi daljnjeg postupanja,

  6) dostavlja izvjetaj interne revizije Opinskom naelniku, a Opinski naelnika Opinskom vijeu uz godinji izvjetaj o izvrenju budeta,

  7) priprema godinji izvjetaj o aktivnostima Zavoda,

  8) osigurava obuku internih revizora,

  9) surauje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH u razmjeni izvjetaja, dokumentacije i miljenja,

  10) osigurava efikasno koritenje resursa dodjeljenih za vrenje funkcije Zavoda,

  11) usmjerava panju Centralne harmonizacijske jedinice (CHJ) na sve razlike u miljenjima izmeu internih revizora i Opinskog naelnika.

  lan 8.

  (1) Direktora Zavoda postavlja Opinski naelnik u skladu sa Zakonom o dravnoj slubi Federacije BiH.

  (2) Opis poslova radnog mjesta, uslovi za obavljanje poslova, vrsta poslova, grupa i sloenost poslova, status izvrioca i pozicija radnog mjesta utvruju se Pravilnikom o unutranjoj organizaciji.

  lan 9.

  Direktor Zavoda za svoj rad i rad

  Zavoda kojim rukovodi odgovara Opinskom naelniku.

  lan 10.

  Poslove direktora Zavoda do izbora direktora po postupku propisanom Zakonom o dravnoj slubi F BiH, obavljat e dravni slubenik kojeg ovlasti Opinski naelnik. POGLAVLJE II - PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIKA

  lan 11.

  Prava i obaveze iz radnog odnosa i po osnovu rada, plae i druge naknade zaposlenika u Zavodu ostvaruju se u skladu sa Zakonom o dravnoj slubi Federacije BiH, Zakonom o namjetenicima Federacije BiH, optim propisima o radu i drugim podzakonskim aktima, te Pravilnikom o unutranjoj organizaciji i Pravilnikom o radnim odnosima, plaama i drugim naknadama dravnih slubenika i namjetenika koje donosi Opinski naelnik.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  464

  POGLAVLJE III - SREDSTVA ZA RAD

  lan 12.

  Sredstva za rad Zavoda obezbjeuju se u budetu Opine Biha, a na osnovu poslova i zadataka koji proizilaze iz programa rada Zavoda.

  lan 13.

  Za potrebe Zavoda financijsko-raunovodstvene, informatike, poslove prevoza za slubene potrebe, te pomone poslove odravanja higijene i fotokopiranja materijala, obavljat e nadlene slube Opinskog organa uprave opine Biha.

  lan 14.

  Do uvrtavanja Zavoda u budet

  Opine Biha, Opinski naelnik e na prijedlog Slube finansija i raunovodstva izvriti preraspodjelu sredstava u cilju obezbjeenja minimalnih sredstava za poetak rada. DIO ETVRTI - PLANIRANJE I IZVJETAVANJE POGLAVLJE I PLANIRANJE

  lan 15.

  Osnovne aktivnosti Zavoda provodit e se kroz :

  1) strateko (trogodinje) i godinje planiranje revizije,

  2) testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,

  3) izvjetavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljanja poslovanja i

  4) praenje realizacije preporuka interne revizije. POGLAVLJE II IZVJETAVANJE

  lan 16.

  (1) Godinji izvjetaj interne revizije koji obavezno sadri izdate revizorske izvjetaje i informacije o ostalim aktivnostima koje su zavrene ili su u toku na dan 31. decembra predhodne godine, izrauje se najkasnije u roku od 60 dana po zavretku godine.

  (2) Kopija izvjetaja dostavlja se Opinskom naelniku i CHJ. DIO PETI - OSTVARIVANJE SARADNJE

  lan 17.

  U izvravanju strunih i drugih poslova Zavod sarauje sa Opinskim organom uprave opine Biha, organima uprave i upravnim organizacijama u Kantonu i Federaciji BiH, te Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH kojem je obavezan pruati sve informacije koje se tiu sadraja okonanih internih revizija. DIO ESTI PRELAZNE ODREDBE

  lan 18.

  (1) Opinski naelnik e u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutranjoj organizaciji, Pravilnik o radnim odnosima, plaama i drugim naknadama dravnih slubenika i namjetenika i pokrenuti proceduru izbora direktora Zavoda.

  (2) Opinski naelnik e u roku od 12 mjeseci od dana postavljenja direktora Zavoda donijeti Pravilnik o internoj reviziji i operativna uputstva te Strateki plan interne revizije za period od tri godine.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  465

  DIO SEDMI - ZAVRNE ODREDBE

  lan 19.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha.

  Broj:02-02-9230/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 164. Na osnovu lana 7. stav 1. Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu i (Slubeni glasnik Opine Biha, broj 6/03 i 6/07) i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, broj 09/08), Opinsko vijee Opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

  O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

  dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom

  vlasnitvu na koritenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici V

  korpusa.

  lan 1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgraenog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu i to: - k..br. 3/248 u povrini od 270 m upisana u zk.ul.br. 1320 k.o. Biha, po starom katastarskom operatu, odnosno - k..br. 7198 u povrini 270 m upisana u Pl.br. 4200/20 k.o. Biha-grad, po novom katastarskom operatu.

  lan 2. Zemljite se dodjeljuje u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade spratnosti suteren +P+3, a prema urbanistiko-tehnikim uslovima broj 03/1-23-1-Sl./08 od 19.06.2008. godine.

  lan 3.

  Pravo prvenstva za dodjelu zemljita utvrdie se primjenom kriterija na nain i u postupku utvrenom Odlukom o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha br. 6/03).

  lan 4.

  Javni konkurs za dodjelu neizgraenog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu iz lana 1. ove Odluke, objavit e se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Opine Biha.

  lan 5.

  Postupak po Javnom konkursu provest e komisija imenovana rjeenjem Opinskog vijea na nain i po postupku utvrenom Odlukom iz lana 3. ove Odluke.

  lan 6.

  Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Opine Biha.

  Broj:02-02-9233/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  466

  165.

  Na osnovu lana 7. stav 1.Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 6/03 i 6/07) i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 09/08) Opinsko vijee Opine Biha na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

  O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

  dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom

  vlasnitvu na koritenje radi izgradnje poslovnog objekta u

  Gazi-Husref-begovoj ulici, lokacija 1

  lan 1.

  Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu i to: - k.. broj 1/215, k..br. 1/216, k..br. 1/432 i k..br. 1/224 ukupne povrine 374 m upisana k.o. Biha po starom katastarskom operatu odnosno - k.. broj 5133/1 povrine 374 m upisana u pl. br. 4200 k.o. Biha grad, po novom katastarskom operatu.

  lan 2.

  Zemljite se dodjeljuje u svrhu izgradnje poslovne zgrade spratnosti Po + P + 1 + M (mansarda), a prema urbanistiko tehnikim uslovima broj: 03/1-23-1-SL od 06.07.2009. godine.

  lan 3.

  Pravo prvenstva za dodjelu zemljita utvrdie se primjenom kriterija na naina i u postupku utvrenom Odlukom o uslovima i nainu dodjele

  neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha broj: 6/03 i 6/07).

  lan 4.

  Javni konkurs za dodjelu

  neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu iz lana 1. ove Odluke, obajavit e se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Opine Biha.

  lan 5.

  Postupak po Javnom konkursu

  provest e komisija imenovana rjeenjem Opinskog vijea na nain i po postupku utvrenom Odlukom iz lana 3. ove Odluke.

  lan 6.

  Ova odluka stupa na snagu 8 dana

  od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Opine Biha. Broj:02-02-9234/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 166.

  Na osnovu lana 7. stav 1.Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha, broj 6/03 i 6/07) i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 09/08) Opinsko vijee Opine Biha na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine donosi:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  467

  O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

  dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom

  vlasnitvu na koritenje radi izgradnje poslovnog objekta u

  Gazi-Husref-begovoj ulici, lokacija 2

  lan 1. Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu i to: - k.. broj 1/692 povrine 103 m upisana u zk. izvadak broj:3189 k.o. Biha po starom katastarskom operatu odnosno - k.. broj 5116/5 povrine 103 m upisana u pl. br. 4200 k.o. Biha grad, po novom katastarskom operatu.

  lan 2. Zemljite se dodjeljuje u svrhu izgradnje poslovne zgrade spratnosti P + 1 + M (mansarda), a prema urbanistiko tehnikim uslovima broj: 03/1-23-1-Sl/09 od 06.07.2009. godine.

  lan 3.

  Pravo prvenstva za dodjelu zemljita utvrdie se primjenom kriterija na naina i u postupku utvrenom Odlukom o uslovima i nainu dodjele neizgraenom gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha broj: 6/03 i 6/07).

  lan 4.

  Javni konkurs za dodjelu

  neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu iz lana 1. ove Odluke, obajavit e se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Opine Biha.

  lan 5.

  Postupak po Javnom konkursu provest e Komisija imenovana rjeenjem Opinskog vijea na nain i po postupku utvrenom Odlukom iz lana 3. ove Odluke.

  lan 6.

  Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Opine Biha.

  Broj:02-02-9235/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 167.

  Na osnovu lana 127. Poslovnika Opinskog vijea opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha", broj: 3/09), Opinsko vijee opine Biha na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009.godine, donijelo je:

  ZAKLJUAK

  o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru

  (Slubeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donoenju Zakona o zatiti od buke

  I

  Pokree se inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru (Slubeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donoenje Zakona o zatiti od buke.

  II

  Inicijativa za izmjene i dopune, te donoenje Zakona iz take I ovog Zakljuka, dostavit e se Predsjedavajuem Skuptine Unsko sanskog kantona, kako bi Vlada, odnosno Skuptina Unsko-sanskog

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  468

  kantona, u to kraem roku pristupila donoenju navedenih Zakona, kojima e se urediti pitanja koja su od izuzetnog znaaja za opinu Biha, te se direktno reflektuju na stanje javnog reda i mira na podruju Opine..

  III

  Zakljuak stupa na snagu danom objavljivanja u Slubenom glasniku opine Biha".

  Obrazloenje

  U toku rasprave o Prijedlogu Odluke o javnom redu i miru, vijenik Peenkovi Hajrudin podnio je dva amandmana na Prijedlog Odluke:

  1. Roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj starijeg maloljetnika (od 16 do 18 godina starosti) koji je od strane policijskog slubenika zateen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja, kaznit e se novanom kaznom od 200,00 do 400,00 KM."

  2. Roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj maloljetnika mlaeg od 16 godina starosti koji je od strane policijskog slubenika zateen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojioca, odnosno staraoca, kaznit e se novanom kaznom do 500,00 KM." Po ocjeni predlagaa, navedene radnje neinjenja predstavljaju krenje javnog reda i mira, te se iste utvruju Zakonom o javnom redu i miru. Imajui u vidu podneene amandmane, kao i stav Opinskog naelnika kao predlagaa Odluke ojavnom redu i miru, zakljuak Opinskog vijea je da Vlada, odnosno Skuptina Unsko-sanskog kantona, u to kraem roku pristupi donoenju Zakona o izmjena i dopunama Zakona o javnom redu i miru kojim bi se regulisala, izmedu ostalog i pitanja koja su predmet

  podneenih amandmana vijenika Peenkovi Hajrudina. Vijenik Ramo Halilagi, takoer je podnio amandmane na Prijedlog Odluke:

  1. Izvorom buke smatra se svaki stroj, ureaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnoloki postupak, elektroakustiki ureaj za glasno emitiranje glazbe i govora, buna aktivnost ljudi i ivotinja i druge radnje od kojih se iri zvuk. Izvorima buke smatrju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za sport, igru, ples, predstave, koncerte, sluanje glazbe i slino".

  2. Zatita od buke ostvaruje se:

  - spreavanjem nastajanja buke odabirom i upotrebom malobunih strojeva, ureaja, sredstava za rad i transport;

  - smanjenjem broja izvora buke promiljenim i uzajamnim lociranjem izvora zvuka ili objekata sa izvorima buke (emitenata) i podruja ili objekata sa sadrajima koje treba tititi od buke (imitenata);

  - praenjem i kontrolom nivoa buke;

  - otklanjanjem i smanjivanjem buke na doputeni nivo izvedbom odgovarajue zvune izolacije graevina u kojima su izvori buke radni ili boravini prostori, odnosno primjenom akustikih zatitnih mjera na temelju mjerenja i prorauna buke na mjestima emisije, na putevima irenja i na mjestima imisije buke". Po ocjeni predlagaa, navedeni amandmani se ne odnose na materiju koja se regulie Odlukom o javnom redu i miru. Imajui u vidu podneene amandmane, kao i stav Opinskog naelnika kao predlagaa Odluke o javnom redu i miru, zakljuak Opinskog vijeaje da Vlada, odnosno Skuptina Unsko sanskog kantona, u to kraem roku pristupi donoenju Zakona o zatiti od buke, kojim bi se regulisala, izmedu ostalog i pitanja koja su predmet podneenih amandmana vijenika Halilagi Rame.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  469

  Na osnovu naprijed navedenog, Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru (Slubeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donoenje Zakona o zatiti od buke, dostavit e se predsjedavajuem Skuptine Unsko sanskog kantona, kako bi se u skladu sa odredbama Poslovnika Skuptine Unsko sanskog kantona, u to kraem roku pristupilo donoenju navedenih Zakona. Broj:02-02-9439/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 20. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 168.

  Na osnovu lana 8. Zakona o vraanju, dodjeli i prodaji stanova (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 28/05), i lana 10. Odluke o redoslijedu prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzea (Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona br. 9/08) i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha br. 9/08) Opinsko vijee Opine Biha na 15. sjednici odranoj dana,13.07.2009. godine, donijelo je:

  P R A V I L N I K o utvrivanju mjerila i podkriterija za

  dodjelu stanova privatiziranih preduzea, kao i preduzea

  koji su prestali sa radom i brisani iz Registra

  lan 1.

  1. Ovim Pravilnikom utvruje se

  postupak dodjele stanova iz lana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o naputenim stanovima (Slubene novine F BiH, broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99 i 56/01) privatiziranih

  preduzea, kriteriji, imenovanje komisije za provoenje ovog Pravilnika i prikupljanje zahtjeva za rjeavanje stambenih potreba radnika privatiziranih preduzea kao i preduzea koji su prestali sa radom i brisani iz Registra (u daljem tekstu davaoci stanova), te kupovina stana.

  lan 2.

  Stanovi iz lana 1. ovog Pravilnika kojima raspolae Opina Biha na ijoj se teritoriji nalaze takvi stanovi, mogu se dodjeljivati na koritenje, prema redosljedu priorioriteta i to: - radnicima ili lanovima njihovih porodica davaoca stana na koristenje koji su privatizirani ili su prestali sa radom i brisani iz Registra i - socijalno ugroenim licima. Dodjela stanova socijalno ugroenim licima izvrie se iz preostalih stanova poslije dodjele stanova radnicima privatiziranih davaoca stanova na koritenje. Radnicima davaoca stana na koritenje u smislu odredaba Zakona o vraanju, dodjeli i prodaji stanova smataraju se radnici zaposleni u preduzeu do privatizacije preduzea.

  lan 3. Radnicima davaoca stana na koritenje koji su privatizirani ili prestali sa radom i brisani iz registra, stanovi se dodjeljuju po slijedeim prioritetima: - Porodicama radnika (davaoca stana na koritenje) poginulih u odbrambenomoslobodilakom ratu, - porodicama umrlih radnika koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi nain rijeili stambeno pitanje. - svojim radnicima RVI i invalidima rada, - svojim radnicima demobilisanim borcima

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  470

  - penzionisanim radnicima koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi nain rijeili stambeno pitanje,

  Stan se nee dodijeliti na koritenje licima iz prethodnog stava: - ako su oni ili lanovi porodinog domainstva bili vlasnici ili nosioci stanarskog prava na stanu ili kui do stupanja na snagu Zakona o vraanju, dodjeli i prodaji stanova pa ih se odrekli ili otuili uz naknadu ili bez naknade, - ako su oni ili lanovi porodinog domainstva bili korisnici sredstava za rjeavanje stambenih pitanja po propisima iz borako-invalidske zatite Unsko-sanskog kantona, - ako su oni ili lanovi porodinog domainstva na teritoriji Bosne i Hercegovine, otkupili stan u procesu privatizacije stanova ili ako imaju status zatienog zakupca u smislu odredaba Zakona o zakupu stanova, - ako su oni ili lanovi porodinog domainstva na teritoriji Bosne i Hercegovine nasljedili stan ili kuu u smislu odredaba zakona o nasljeivanu, - ako su bili korisnici sredstava donacije za rjeavanje stambenog pitanja. MJERILA I PODKRITERIJI ZA DODJELU STANA

  lan 4.

  Licima iz lana 3. ovog Pravilnika mogu se dodijeliti na koritenje stanovi slijedeih struktura i veliina:

  1. samcu garsonjera povrine 28 m 2. porodinom domainstvu od 2 i 3 lana-jednosoban ili jednoiposoban stan povrine do 50 m 3. porodinom domainstvu od 4 lana - dvosoban ili dvoiposoban stan povrine do 60 m, 4. porodinom domainstvu od 5 i vie lanova trosoban ili vei stan povrine do 90 m.

  lan 5.

  Radniku se moe dodijeliti i manji stan u odnosu na kriterije iz lana 4. ovog Pravilnika, ako dostavi pismenu izjavu ovjerenu kod nadlenog organa da prihvata takav stan.

  lan 6. Dodjela stanova vri se na osnovu slijedeih kriterija: 1. Osnovni kriteriji: a). Stvarni uslovi stanovanja (postojea stambena situacija), b). Ukupan radni sta, c). Socijalni status 2. Korektivni kriterijij: a) Broj lanova domainstva 3. Posebni kriteriji: a). lan porodice poginulog radnika u odbrambeno-oslobodilakom ratu, b). Ratni vojni invalidi c). Invalidnost po osnovu rada, d). Demobilizirani borci iz oruanih snaga BiH u skladu sa lanom 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i lanova njihovih porodica. e). Penzionisani radnici koji do dana stupanja na snagu zakona nisu na drugi nain rijeili stambeno pitanje, f). lan porodice umrlog radnika g). Civilne rtve rata

  lan 7.

  Po osnovu osnovnih kriterija licima iz lana 3. ovog pravilnika pripada odreeni broj bodova. a) STAMBENA SITUACIJA

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  471

  lan 8.

  Stambena situacija boduje se prema slijedeim kriterijima: a) podstanar .............................. 25 bodova b) lice koje privremeno koristi stan kao alternativni smjetaj...............23 boda c) lice koje sa uom porodicom ivi u stambenom objektu ili stanu svojih roditelja ili roditelja branog druga ija povrina po lanu domainstva ne prelazi 10 m ...................................... 15 bodova, b) RADNI STA

  lan 9.

  Po osnovu radnog staa radnik se boduje za svaku godinu radnog staa sa 1 bodom. Pod godinom radnog staa uraunava se i radno vrijeme preko 6 mjeseci radnog staa. Radnicima na ekanju posla, vrijeme ekanja uraunava se kao radni sta. c) SOCIJALNI STATUS

  lan 10. 1. Ukoliko ukupni prihodi porodinog domainstva za prethodni tromjeseni period ne prelaze jednu prosjenu plau u Federaciji Bosne i Hercegovine, za taj period ostvaruje se 10 bodova. 2. Ukoliko ukupni prihodi porodinog domainstva za prethodni tromjeseni period ne prelaze (jednu polovinu) prosjene plae u Federaciji Bosne i Hercegovine, za taj period ostvaruje se 15 bodova. 3. Ukoliko podnosilac zahtjeva i lanovi njegovog porodinog domainstva nemaju prihoda ostvaruje se 25 bodova. 4. Ukoliko je podnosilac zahtjeva korisnik jednog oblika socijalne zatite ostvaruje se 20 bodova.

  Po osnovu korektivnih kriterija licima iz lana 3. ovog Pravilnika pripada odreeni broj bodova. d) BROJ LANOVA DOMAINSTVA

  lan 11.

  Po osnovu lanova porodinog domainstva radniku pripada za svakog lana 5 bodova. U pogledu lanova porodinog domainstva primjenjuju se odredbe lana 6. stav 2. Zakona o stambenim odnosima koji je preuzet kao Federalni Zakon (Slubene novine F BiH, broj 11/98).

  Po osnovu posebnih kriterija licima iz lana 3. ovog Pravilnika pripada odreeni broj bodova. a) PORODICE POGINULIH BORACA

  lan 12.

  Porodici poginulog radnika po ovom kriteriju pripada 25 bodova. b) INVALIDNOST RADNIKA

  lan 13. Po osnovu stepena invalidnosti radniku (RVI) pripadaju slijedei bodovi: I grupa (RVI 100 %) 25 bodova II grupa (RVI 100%) 23 boda III grupa (RVI 90%) 20 bodova IV grupa (RVI 80%) 18 bodova V grupa (RVI 70%) 16 bodova VI grupa (RVI 60%) 14 bodova VII grupa (RVI 50%) 12 bodova VIII grupa (RVI 40%) 8 bodova IX grupa (RVI 30%) 6 bodova X grupa (RVI 20%) 4 bodova c) Po osnovu invalidnosti radniku pripadaju slijedei bodovi: I kategorija invalidnosti . .......... 15 bodova II kategorija invalidnosti ........... 10 bodova

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  472

  Ukoliko podnosilac zahtjeva ima lana porodinog domainstva teeg invalida sa tjelesnim oteenjem 60% i vie bodovae se sa dodatnih 7 bodova za svakog lana invalida. d) Uee u oruanim snagama

  lan 14.

  Po osnovu uea u oruanim snagama (AR BiH, HVO i MUP) radnik se boduje sa 0,5 bodova za svaki mjesec uea, a u periodu od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine. Vrijeme provedeno u oruanim snagama preko 15 dana rauna se kao puni mjesec. Ukoliko je radnik odlikovan ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, Zlatna policijska znaka i red hrvatskog trolista, boduje se sa dodatnih 10 bodova., Ako je podnosilac zahtjeva lan porodice poginulog borca bodovae se uee u oruanim snagama poginulog borca po osnovu kojeg su podnosiocu zahtjeva priznata prava i to za period od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, bez obzira na vrijeme pogibije. RVI koji je demobilisan rjeenjem nadlenog vojnog organa zbog ranjavanja, odnosno povrede po osnovu koji je ostvario status RVI, bodovae se po osnovu uea u oruanim snagama i to za period od 18.09.1991. godine do 23.12.1996. godine, bez obzira kada je demobilisan. e) Penzionisani radnici

  lan 15.

  Radniku penzioneru koji do dana stupanja na snagu Zakona nisu na drugi nain rijeili stambeno pitanje pripada 20 bodova. f) lan porodice umrlog radnika

  lan 16.

  Ostalim radnicima i porodicama umrlih radnika koji na drugi nain nisu rijeili stambeno pitanje do stupanja na snagu Zakona o vraanju, dodjeli, prodaji stanova, a ve su u posjedu i koriste stan davaoca stana na koritenje kao alternativni smjetaj ili na osnovu rjeenja o dodjeli stana davaoca stana na koritenje, pripada 50 - bodova. g) Civilne rtve rata

  lan 17.

  - za tjelesno oteenje od 100% ivaliditeta ...................................20 bodova - za tjelesno oteenje od 90% invaliditeta .................................18 bodova - za tjelesno oteenje od 80% invaliditeta .................................16 bodova - za tjelesno oteenje od 70% invaliditeta .................................14 bodova - za tjelesno oteenje od 60% invaliditeta .................................12 bodova ORGANI ZA RJEAVANJE PRAVA NA STAN

  lan 18.

  Poslovi utvrivanja rang liste obavlja Komisija za stambena pitanja Opine Biha. Komisiju iz stava 1. ovog lana imenuje Opinski naelnik, rjeenjem vodei rauna o kvalifikacionoj, organizacionoj, strukovnoj i nacionalnoj zastupljenosti. Komsija broji 5 (pet) lanova. Struno administrativne poslove za Komisiju obavlja Sluba imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina.

  lan 19.

  Komisija iz lana 18. ovog Pravilnika raspisuje javni oglas za prikupljanje zahtjeva za rjeavanje

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  473

  stambenih pitanja radnika davaoca stanova na koritenje. Oglas se raspisuje posebno za stanove svakog davaoca, a objavljuje se u jednom od dnevnih listova velikog tiraa. Zahtjev za dodjelu stanova radnici podnose u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa. Radnik je u svom zahtjevu duan navesti svoje stambene prilike, broj lanova porodinog domainstva i druge podatke i dokumentaciju koji mogu biti od uticaja na njegovo mjesto na rang listi. Komisija je duna da provjeri sve navedene injenice i dokumentaciju iz zahtjeva radnika. Ako je radnik naveo netane podatke ili je u svom zahtjevu priloio neispravne dokumente komisija e isti odbaciti kao nedoputen. U sluaju nepotpunosti podataka iz dokumenata, Komisija poziva podnosioca zahtjeva da ih dopuni, odnosno da otkloni u roku od 5 dana. Ako podnosilac zahtjeva ne dopuni, odnosno ne otkloni nedostatke iz prethodnog stava, smatrae se da zahtjev nije ni podneen.

  lan 20.

  Sadraj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju koja se prilae uz zahtjev utvrdie Komisija za stambena pitanja.

  lan 21.

  Podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda o predaji zahtjeva za dodjelu stana.

  lan 22. Ako Komisija utvrdi da je podnosilac zahtjeva dao netane podatke radi dobijanja veeg broja bodova takav zahtjev se odbija.

  lan 23.

  Komisija nakon objavljenog oglasa, a najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnoenje zahtjeva e sainiti prijedlog rang liste prvenstva za davanje stanova na koritenje. Prijedlog rang liste e biti objavljen na oglasnoj tabli Opine i davaoca stana na koritenje.

  lan 24.

  Rang lista sadri: - ime i prezime podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete da bude uvrten na listu. - kriterij na osnovu kojeg je utvren red prvenstva sa brojem bodova, odnosno strukturu stana koji radniku pripada. Ako dva ili vie lica imaju isti broj bodova na rang listi pravo prioriteta za dodjelu stana ima ono lice koje ima vei broj bodova po kriteriju stambene situacije.

  lan 25.

  Na utvreni prijedlog rang liste prijavljeni kandidati mogu uloiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rang liste na oglasnoj tabli Opine Biha. Na prigovor odluuje Komsija za albe uz prethodno pribavljeno miljenje Komisije za stambena pitanja.

  lan 26.

  Nakon isteka roka za prigovore i konanih postupaka po prigovorima podnosioca zahtjeva Komisija za stambena pitanja donosi Zakljuak o dodjeli stana sa konane rang liste.

  lan 27.

  Rjeenje o dodjeli stana na koritenje donosi Opinski naelnik po prijedlogu Komisije za stambena pitanja.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  474

  Protiv rjeenja o dodjeli stana iz stava 1. ovog lana moe se izjaviti alba Kantonalnom ministarstvu za graenje, prostorno ureenje i zatitu okoline u roku 15 dana od dana dostavljanja rjeenja.

  lan 28.

  Lice kojem je dodijeljen stan u skladu sa lanom 3. ovog Pravilnika ima pravo na kupovinu stana.

  lan 29.

  Zahtjev za kupovinu stana podnosi

  se opini (u daljnjem tekstu: prodavac) u roku od tri mjeseca od dana dodjele stana na koritenje. Lice kojem je dodijeljen stan, a koje u ostavljenom roku ne podnese zahtjev za kupovinu stana, sa Opinom zakljuuje ugovor o zakupu u skladu sa kantonalnim propisom.

  lan 30. Plaanje cijene stana vri se novcem. Plaanje cijene stana moe se ugovoriti odjednom ili otplatom od 10 jednakih godinjih rata sa 1% godinje kamate.

  lan 31.

  Izuzetno, ukoliko je stan dodijeljen licu ili porodici poginulog ili umrlog radnika koje je prije aprila 1992. godine bilo radnik daovaoca stana na koritenje, plaanje cijene stana moe se izvriti certifikatima iz osnova potraivanja graana utvrenih posebnim propisom.

  lan 32. Sredstva ostvarena prodajom stanova rasporeuju se: - 30% prodavcu, - 70% opini na ijoj se teritoriji stan nalazi,

  Sredstva iz stava 1. alineja 2. ovoga lana uplauje se u Kantonalni fond za izgradnju stanova.

  lan 33.

  Na ostala pojedinana i meusobna prava koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjuju se Odredbe Odluke o redosljedu prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzea (Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 9/08) i Zakona o dodjeli, prodaji i kupovini stana , (Slubene novine FBiH, broj 28/05. ZAVRNE ODREDBE

  lan 34.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Opine Biha.

  Broj:02-02-9236/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 169.

  Na osnovu lana 44. Zakona o graevinskom zemljitu (Slubene novine Federacije BiH, broj:25/03 i 16/04), lana 6. Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 6/03 i 6/07), i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha, broj:9/08) Opinsko vijee Opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  475

  R J E E NJ E o dodjeli neizgraenog gradskog

  graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu DD BH Telekom

  Sarajevo, Direkcija Biha na koritenje radi izgradnje

  telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u

  naselju Teoak

  1. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha, dodjeljuje se na koritenje neizgraeno gradsko graevinsko zemljita u dravnom vlasnitvu u svrhu izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Teoak na parceli oznaenoj kao: - k..br. 661/29 u povrini od 154 m2 upisane u Pl.br. 151 k.o. Teoak

  2. Za dodijeljeno zemljite iz take 1. ovog rjeenja korisnik je duan uplatiti naknadu u ponuenom iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjite od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog graevinskog zemljita i pogodnosti ve izgraene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko graevinkso zemljite uplauje se u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog rjeenja. Naknada za ureenje gradskog graevisnkog zemljita odreuje se shodno Zakonu i bie utvrena rjeenjem o urbanistikoj saglasnosti.

  3. Imenovani je duan u roku od jedne godine od dana pravosnanosti ovog rjeenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za graenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za graenje izvesti pretean dio radova na graevini, jer u protivnom gubi pravo koritenja zamljita radi graenja.

  4. Na zemljitu iz take 1. ovog rjeenja, nakon pravosnanosti rjeenja i uplate naknade iz take 2. ovog Rjeenja izvrit e se uknjiba prava koritenja zemljita radi graenja u zemljinim knjigama i katastru nekretnina u korist DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha. Broj:02-31-3-9237/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 170.

  Na osnovu lana 44. Zakona o graevinskom zemljitu (Slubene novine Federacije BiH, broj: 25/03 i 16/04), lana 6. Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 6/03 i 6/07), i lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha, broj: 9/08) Opinsko vijee Opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

  R J E E NJ E o dodjeli neizgraenog gradskog

  graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu DD BH Telekom

  Sarajevo, Direkcija Biha na koritenje radi izgradnje

  telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u

  naselju Veliki Cvijetni

  1. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha, dodjeljuje se na koritenje neizgraeno gradsko graevinsko zemljita u dravnom vlasnitvu u svrhu izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Veliki Cvijetni na parceli oznaenoj kao: - k..br. 19/42-2 u povrini od 154 m2 upisane u Pl.br. 201 k.o. Veliki Cvjetni

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  476

  2. Za dodjeljeno zemljite iz take 1. ovog rjeenja korisnik je duan uplatiti naknadu u ponuenom iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjite od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog graevinskog zemljita i pogodnosti ve izgraene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko graevinkso zemljite uplauje se u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog rjeenja. Naknada za ureenje gradskog graevisnkog zemljita odreuje se shodno Zakonu i bie utvrena rjeenjem o urbanistikoj saglasnosti.

  3. Imenovani je duan u roku od jedne godine od dana pravosnanosti ovog rjeenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za graenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za graenje izvesti pretean dio radova na graevini, jer u protivnom gubi pravo koritenja zamljita radi graenja.

  4. Na zemljitu iz take 1. ovog rjeenja, nakon pravosnanosti rjeenja i uplate naknade iz take 2. ovog Rjeenja izvrit e se uknjiba prava koritenja zemljita radi graenja u zemljinim knjigama i katastru nekretnina u korist DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha. Broj:02-31-3-9238/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 171.

  Na osnovu lana 44. Zakona o graevinskom zemljitu (Slubene novine Federacije BiH, broj: 25/03 i 16/04), lana 7. stav 1. Odluke o uslovima i nainu dodjele gradskog graevinskog

  zemljita u dravnom vlasnitvu (Slubeni glasnik Opine Biha, broj: 6/03 i 6/07, 06/09), lana 25. Statuta Opine Biha (Slubeni glasnik opine Biha, broj: 9/08) Opinsko vijee Opine Biha, na 15. sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

  R J E E NJ E o dodjeli neizgraenog gradskog

  graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu Srpska

  pravoslavna Crkvena optina Biha na koritenje radi graenja Parohijskog

  doma u Bihau

  1. Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj optini Biha, dodjeljuje se na koritenje neizgraeno gradsko graevinsko zemljita u dravnom vlasnitvu u svrhu gradnje Parohijskog doma u Bihau na parceli oznaenoj kao: - k..br. 4/148 gradilite u povrini od 110 m2 upisane u zk.ul.br. 4013 k.o. Biha i k..br. 4/147 dvorite u povrini od 258 m2 upisane u zk.ul.br.7999 po starom katastarskom operatu, odnosno k..br. 6913 zvana Kuite kua i zgrada povrine 89 m2, dvorite povrine 149 m2 i njiva 3 klase u povrini od 130 m2 k.o.Biha grad po novom katastarskom operatu, to predstavlja ukupnu povrinu od 368 m2.

  2. Za dodijeljeno zemljite iz take 1. ovog rjeenja korisnik je duan uplatiti naknadu u ponuenom iznosu od 56.000,00 KM (slovima: pedesetesthiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjite od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog graevinskog zemljita i pogodnosti ve izgraene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko graevinkso zemljite uplauje se u roku od 15 dana od dana pravosnanosti ovog rjeenja. Naknada za ureenje gradskog graevisnkog zemljita odreuje se shodno

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  477

  Zakonu i bie utvrena rjeenjem o urbanistikoj saglasnosti.

  3. Imenovani je duan u roku od jedne godine od dana pravosnanosti ovog rjeenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za graenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za graenje izvesti pretean dio radova na graevini, jer u protivnom gubi pravo koritenja zamljita radi graenja.

  4. Na zemljitu iz take 1. ovog rjeenja, nakon pravosnanosti rjeenja i uplate naknade iz take 2. ovog Rjeenja izvrit e se uknjiba prava koritenja zemljita radi graenja u zemljinim knjigama i katastru nekretnina u korist Srpske pravoslavne Crkvene optine Biha. Broj:02-31-3-9239/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 172.

  Na osnovu lana 54. stav 3. Zakona o graevinskom zemljitu (Slubene novine Federacije BiH broj:25/03 i 16/04) i lana 25. Statuta opine Biha, (Slubeni glasnik opine Biha, broj: 09/08) i Opinsko vijee Opine Biha na 15.sjednici odranoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

  R J E E NJ E

  Daje se saglasnost Burzi erifi iz

  Bihaa za otuenje nedovrenog stambenog objekta, zajedno sa zemljitem pod zgradom i zemljita koje slui za redovnu upotrebu zgrade na gradskom graevinskom zemljitu oznaenom kao: - k..br. 9657/30 gradilite povrine 448 m upisana u Pl. br. 5210 k.o. Biha grad, po novom katastarskom operatu, na ime Burzi Ibrage sa dijelom 1/1, odnosno

  - k..br. 2625/30 kuite povrine 448 m upisana u zk.ul. br. 2889 k.o. Biha, po starom katastarskom operatu, dravno vlasnitvo sa uknjienim pravom koritenja u korist Burzi Ibrage sa dijelom 1/1. Broj:02-31-4-9240/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 13. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r. 173.

  Na osnovu lana 15. stav 1. alineja 7. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br.49/06) i lana 38. Statuta opine Biha (Slubeni glasnik Opine Biha, br.9/08), Opinski naelnik opine Biha, donosi:

  PRAVILNIK

  o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, djelokrugu rada i

  sistematizaciji radnih mjesta Opinskog organa uprave Opine Biha

  lan 1.

  U lanu 37. taka 4. Pravilnika o

  organizaciji, djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta Opinskog organa uprave Opine Biha (Sl.glasnik opine Biha, br. 13/08, 1/09, 2/09, 3/09 i 6/09), u podnaslovu Broj izvrilaca broj i rije 1 (jedan) mijenja se u broj i rije 2(dva). U istom lanu iza take 5. dodaje se taka 5a. i glasi: 5a. Naziv radnog mjesta: Struni savjetnik za poslove prostornog ureenja Opis poslova:

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  478

  - vri uviaj na lieu mjesta i utvrduje da li je traena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima (odstojanje od susjeda, poloaj u odnosu na saobraajnicu i dr.) utvrenim za taj prostor, - vri izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova, i procjena u oblasti prostornog ureenja kao i projektnih zadataka za istu oblast, - izrauje analize, izvjetaje, informacije i druge strune i analitike materijale na osnovu podaka iz oblasti prostornog ureenja, - daje struni nalaz, upute i miljenja po predmetima iz oblasti prostornog ureenja koji se rjeavaju u provostepenom upravnom postupku po zahtjevima za izdavanje urbanistikih saglasnosti, - utvrduje urbanistiko-tehnike uslove na osnovu kojih se izrauje tehnika dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambenih, poslovnih, proizvodnih, komunalne infrastrukuture, unutranjih gasnih instalacija i si.), - pribavlja struna miljenja nadlenih komunalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrivanje mogunosti izgradnje i odreivanje urbanistiko-tehnikih uslova za izgradnju objekata, - obavlja tehnike poslove pripreme zahtjeva za izdavanje urbanistikih saglasnosti za Komisiju za prostorno ureenje, - izrauje izvode iz prostorno-planske dokumentacije, - priprema tehnike informacije u formi pisane obavijesti, - inicira rjeavanje problema na podruju opine u oblasti prostornog ureenja i analizira lokacije za izgradnju i raspisivanje konkursa za dodjelu graevinskog zemljita, - vri provjeru i pregled investiciono-tehnike dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za graenje, odnosno da li je izgradnja prema urbanistikqj saglasnosti,

  zakonu i propisima za odgovarajuu izgradnju, - vri pregled prqjektne dokumentacije u predmetima rjeavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za graenje i njenu usklaenost sa zakonskim normama i izdatim urbanistiko-tehnikim uslovima, te u skladu sa posebnim ovlatenjem Opinskog naelnika ovjerava projektnu dokumentaciju, - prima stranke i daje im struna objanjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadlenosti svog radnog mjesta i - vri i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca. Uslovi za vrenje poslova: - VII stepen, VSS, arhitektonski fakultet - poloen struni ispit - tri godine radnog staa u struci - poznavanje rada na raunaru Vrsta poslova: osnovna djelatnost Grupa poslova: studijsko-analitiki i struno-operativni Sloenost poslova: najsloeniji Status izvrioca: dravni slubenik Pozicija radnog mjesta: struni savjetnik Broj izvrilaca: 2 (dva).

  U istom lanu u taki 7. u podnaslovu Broj izvrilaca broj i rije 4 (etiri) mijenja se u broj i rije 2 (dva).

  lan 2.

  U lanu 39. iza take 37. dodaje se taka 37a. i glasi:

  37a. Naziv radnog mjesta: Struni savjetnik za budet Opis poslova: - vri strunu obradu podataka za pripremu odluka o budetu Opine,

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  479

  - u saradnji sa efom Odsjeka vri poslove pripreme materijala za Opinsko vijee i Opinskog naelnika iz oblasti budeta i finansija, - izrauje nacrte i prijedloge budeta Opine, - uestvuje u izradi odluke o izvrenju budeta Opine i privremenom financiranju, - uestvuje u izradi programa i izvjetaja o radu, - izrauje i priprema informacije i analize o izvrenju budeta /periodino-kvartalno i godinje/, - prati plan i realizaciju budeta Opine i predlae odgovarajue mjere, - prati primjenu propisa iz oblasti javnih finansija, - izrauje informacije o prikupljanju i naplati javnih prihoda iz nadlenosti opinskog budeta, - uestvuje u pripremi i izrauje normativna i druga akta u vezi sa isplatama, prenosom i preraspodjelom budetskih sredstava budetskih korisnika, - priprema prijedloge akata o rasporedu i koritenju nerasporeenog dijela prihoda, - sarauje sa nadlenom poreznom ispostavom i - vri i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca. Uslovi za obavljanje poslova:

  - VII stepen, VSS, ekonomski fakultet - poloen struni ispit - tri godine radnog staa u struci - poznavanje rada na raunaru

  Vrsta poslova: osnovna djelatnost Grupa poslova: struno-operativni i studijsko-analitiki Sloenost poslova: najsloeniji Status izvrioca: dravni slubenik Pozicija radnog mjesta: struni savjetnik Broj izvrilaca: 1 (jedan).

  lan 3.

  U lanu 44. taka 115. u Uslovima za vrenje poslova u alineji prvoj ispred broja i rijei IV stepen dodaje se broj i rije III ili .

  lan 4.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Opine Biha.

  Broj:01/1-02-9171/09 PREDSJEDAVAJUI OV-em Biha, 03. 07. 2009.godine Ivan Pra, s.r.

 • 21.07.2009. SLUBENI GLASNIK OPINE BIHA Broj 9 Strana

  480

  SADRAJ

  158. ODLUKA O JAVNOM REDU I MIRU

  449

  159. ODLUKA O UTVRIVANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA RIBIKA OTOKA

  454 160. ODLUKA O UTVRIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA KAMENICA

  456 161. ODLUKA O UTVRIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA BARANI

  457 162. ODLUKA O UTVRIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA CERAVCI I

  459

  163. ODLUKA O OSNIVANJU OPINSKOG ZAVODA ZA INTERNU KONTROLU I REVIZIJU BUDETSKIH KORISNIKA

  461 164. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu na koritenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici V Korpusa.

  465 165. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu na koritenje radi izgradnje poslovnog objekta u Gazi Husrev begovoj ulici, lokacija 1

  466

  166. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu na koritenje radi izgradnje poslovnog objekta u Gazi Husrevbegovoj ulici, lokacija 2

  466 167. ZAKLJUAK o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru (Slubeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donoenju Zakona o zatiti od buke

  467 168. PRAVILNIK o utvrivanju mjerila i podkriterija za dodjelu stanova privatiziranih preduzea, kao i preduzea koji su prestali sa radom i brisani iz Registra

  469 169. RJEENJE o dodjeli neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha na koritenje radi izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Teoak

  474 170. RJEENJE o dodjeli neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Biha na koritenje radi izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Veliki Cvijetni

  475 171. RJEENJE o dodjeli neizgraenog gradskog graevinskog zemljita u dravnom vlasnitvu Srpska pravoslavna Crkvena optina Biha na koritenje radi graenja Parohijskog doma u Bihau

  476 172. RJEENJE o davanju saglasnosti Burzi erifi iz Bihaa za otuenje nedovrenog stambenog objekta

  477 173. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta Opinskog organa uprave Opine Biha

  477

  ____________________________________________________________________________________________________ Izdava: Opina Biha, Sluba za strune i zajednike poslove, Ulica bosanska br. 4, telefon 224-222, 229-600, fax 222-220, Rjeenjem broj 01/1-05-1736 glavni urednik i lektor Dika Bejdi, prof, raun BUDETA OPINE BIHA broj 1403010005116489 kod Volksbank BiH d.d., Filijala Biha, pod vrstom prihoda 723-139, Opina 003 tampa: COLORPRINT Biha Za tampariju Asmir Selmanovi Reklamacije za neprimljene brojeve primamo 20 dana od dana izlaska.