of 32 /32
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 09 / 2009. 21.07.2009. BIHAĆ Izdanje na bosanskom jeziku 158. Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom redu i miru («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona«, broj 8/02) i člana 25. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać«, broj 9/08), Općinsko vijeće, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je: ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) (1) Ovom Odlukom uređuje se održavanje javnog reda i mira na području općine Bihać, te propisuju sankcije za postupke i ponašanja građana, odgovornih lica, pravnih lica i imalaca radnji kojima se: 1) remeti normalan način života i rada građana, 2) narušava i ugrožava sigurnost i dostojanstvo građana na javnim mjestima, 3) ometa rad i funkcionisanje državnih organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica i samostalnih poduzetnika, 4) ometa mir i odmor građana ili 5) na drugi način narušava javni red i mir. (2) Ovom Odlukom naročito se propisuje narušavanje javnog reda i mira preglasnom muzikom u ugostiteljskim objektima zatvorenog i otvorenog tipa. Član 2. (Cilj) Cilj ove Odluke je da se građanima općine Bihać omogući normalan rad i život, zaštiti dostojanstvo građana i dignitet državnih organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica, i da im se omogući njihov normalan rad i funkcionisanje, te da se prema onima koji ugorožavaju javni red i mir poduzmu kaznene mjere. Član 3. (Značenje pojmova) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja: 1) Javno mjesto u smislu ove Odluke je mjesto na kome je svakome slobodan pristup bez uslova (ulice, trgovi, putevi,

Odluka Teturanje Opcina Bihac

  • Upload
    bihdown

  • View
    70

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odluka Teturanje Opcina Bihac

Citation preview

Page 1: Odluka Teturanje Opcina Bihac

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ

Broj 09 / 2009. 21.07.2009. BIHAĆ

Izdanje na bosanskom jeziku

158. Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom redu i miru («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona«, broj 8/02) i člana 25. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać«, broj 9/08), Općinsko vijeće, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet)

(1) Ovom Odlukom uređuje se održavanje javnog reda i mira na području općine Bihać, te propisuju sankcije za postupke i ponašanja građana, odgovornih lica, pravnih lica i imalaca radnji kojima se:

1) remeti normalan način života i rada građana,

2) narušava i ugrožava sigurnost i dostojanstvo građana na javnim mjestima,

3) ometa rad i funkcionisanje državnih organa, privrednih društava,

ustanova i drugih pravnih lica i samostalnih poduzetnika,

4) ometa mir i odmor građana ili 5) na drugi način narušava javni red i

mir. (2) Ovom Odlukom naročito se

propisuje narušavanje javnog reda i mira preglasnom

muzikom u ugostiteljskim objektima zatvorenog i otvorenog tipa.

Član 2. (Cilj)

Cilj ove Odluke je da se građanima općine Bihać omogući normalan rad i život, zaštiti dostojanstvo građana i dignitet državnih organa, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica, i da im se omogući njihov normalan rad i funkcionisanje, te da se prema onima koji ugorožavaju javni red i mir poduzmu kaznene mjere.

Član 3. (Značenje pojmova)

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u

ovoj Odluci imaju slijedeća značenja: 1) Javno mjesto u smislu ove Odluke

je mjesto na kome je svakome slobodan pristup bez uslova (ulice, trgovi, putevi,

Page 2: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

450

parkovi, čekaonice, ugostiteljske, trgovačke i zanatske radnje, i slično) ili pod određenim uslovima (sportski stadioni i igrališta, sredstva javnog prevoza, bioskopske sale, pozorišne i koncertne sale, izložbene prostorije, vjerski objekti i slično).

2) Smatrat će se da je prekršaj iz ove Odluke izvršen na javnom mjestu i kada je radnja izvršena na mjestu koje se u smislu tačke 1. stava 1. člana 3. ove Odluke ne smatra javnim mjestom, ako je dostupno pogledu sa javnog mjesta (balkon, terasa, drveća, stepeništa i slično) ili je posljedica nastupila na javnom mjestu.

3) Buka, u smislu ove Odluke, je svaki zvuk čiji nivo prekoračuje najviše dozvoljene nivoe propisane ovom Odlukom, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

4) Izvorom buke, smatra se svaki uređaj od kojeg se širi zvuk, a koji prelazi dopuštene nivoe.

5) Sredinom u kojoj ljudi rade i borave, u smislu ove Odluke, smatraju se svi otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima se ljudi zadržavaju radi boravka, rada, edukacije, odmora i rekreacije.

Član 4. (Izrazi, skraćenice i jedinice mjere)

Izrazi, skraćenice i jedinice mjere,

koji se koriste u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja:

1) dB (Decibel) – 1/10 Bel (desetina Bel – a) – jedinica za mjerenje nivoa zvuka

2) dB (A) (Decibel A – skala) – međunarodna mjerna skala nivoa zvuka ili buke koja uzima u obzir promjenjivu osjetljivost ljudskog uha na raznim frekvencijama

3) Strukturna buka – buka koja se širi čvrstim tijelima.

DIO DRUGI – PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Član 5. (Prekršaji)

Pekršaji protiv javnog reda i mira u

smislu ove Odluke predstavljaju slijedeće radnje, postupci i ponašanja:

1) uništavanje i oštećivanje poslovnih, stambenih i drugih sličnih objekata državne svojine, javnih govornica i poštanskih sanduka, oglasnih ploča i panoa, posuda za cvijeće i smeće postavljenih na javnim mjestima;

2) ometanje na bilo koji način izvođenja programa ili uznemiravanje posjetilaca organizovanih javnih skupova i priredbi;

3) neovlašteno uništavanje, oštećivanje, prljanje i premještanje saobraćajnih znakova i oznaka na kolovozu, klupa za sjedenje i drugih sličnih predmeta namijenjenih javnoj upotrebi;

4) bacanje na prolaznike, objekte i motorna vozila, leda i grudvi snijega, bacanje kamenja i drugih sličnih predmeta, kao i bacanje iz stambenih zgrada ili ograđenih prostora predmeta ili prosipanje tekućine na prolaznike;

5) prskanje prolaznika i motornih vozila prilikom pranja ulica, pločnika, dvorišta, vozila, zalijevanja vrtova i voćnjaka;

6) uznemiravanje građana strukturnom bukom, upotrebom zvona ili interfona, kucanjem ili udaranjem na vrata stana bez potrebe, radi prodaje robe ili pružanja usluga koje nisu ugovorene ili naručene;

7) uznemiravanje građana pisanjem SMS poruka putem telefona ili pisanjem SMS poruka prijetećeg sadržaja, ili putem elektronske pošte;

8) vračanje, proricanje sudbine, tumačenje snova građana na javnim mjestima, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima;

Page 3: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

451

9) držanje ili stavljanje predmeta ili uređaja na poslovnim i stambenim zgradama, ogradama i balkonima, terasama ili javnim mjestima na način koji može da ugrozi život ili zdravlje prolaznika;

10) kačenje, penjanje, iskakanje i izlaženje iz sredstava javnog prijevoza u pokretu;

11) pisanje grafita po zidovima, fasadama, saobraćajnim znakovima i ulazima zgrada, poslovnim i stambenim objektima, spomenicima kulture, lomljenje sadnica ili branje cvijeća i drugih nasada na javnim mjestima, te vršenje nužde na mjestima koja nisu za to predviđena;

12) kupanje na javnim bazenima i kupalištima bez kupaćeg kostima i u toplesu;

13) postupanje sa životinjama na način koji izaziva uznemiravanje i negodovanje građana:

a) puštanje i vođenje psa na javnom mjestu bez zaštitne korpice na njušci i povodca;

b) držanje opasnih životinja na način kojim se može ugroziti život i zdravlje građana, ne isticanje upozorenja na opasnost od takvih životinja na ulazu i zatvorenom dvorištu ili drugom određenom prostoru gdje su smještene;

c) držanje životinja u naseljenom mjestu koje lavežom ili na drugi način remete noćni mir građana;

d) surovo postupanje sa životinjama na javnom mjestu, podstrekavanje na borbu i izazivanje životinja;

14) pomjeranje kontejnera za smeće sa mjesta koja su predviđena odlukom nadležnog organa, paljenje vatre u i oko kontejnera i oštećenje kontejnera.

15) paljenje papirne ambalaže, drveta, plastike, automobilskih guma i slično u dvorištima stambenih objekata ili drugim lokalitetima u naseljima;

16) neovlašteno izvođenje radova na električnim i telefonskim instalacijama u stambenim zgradama, za čije je izvođenje potrebno odobrenje i saglasnost nadležnog organa;

17) nošenje predmeta pogodnih za nanošenje tjelesnih povreda na javnim skupovima, ugostiteljskim objektima i drugim javnim mjestima;

18) stvaranje nepotrebne buke prijevozom, utovarom ili istovarom pojedinih vrsta roba ili utovarom smeća, sječenjem drva ili drugih drvenih ili metalnih predmeta, upotrebom sirena motornih vozila ili na drugi sličan način narušava mir građana u vremenu od dnevnog odmora građana od 14,00 do 17,00 sati, te u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

19) unošenje alkoholnih pića od strane posjetilaca u stacionarne ustanove i sportske objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija i prodaja alkoholnih pića od strane organizatora;

20) konzumiranje alkoholnih pića ispred prodavnica i drugim javnim mjestima;

21) teturanje, padanje na javnim mjestima, oslanjanje na saobraćajnim znakovima ili drugim objektima koji čine opremu puta, ometanje učesnika u saobraćaju, uznemiravanje prolaznika i građana i slično usljed utjecaja alkohola i drugih opijata;

22) ulazak preko reda ili guranje prilikom ulaska u historijske, kulturne i sportske objekte i prostore, sredstva javnog prijevoza i druga slična mjesta masovnog okupljanja građana;

23) ulazak ili izlazak iz prostorija preduzeća, javnih i drugih ustanova na mjestima koja nisu određena kao ulaz ili izlaz;

24) neovlašteno ili neopravdano zalaženje ili zadržavanje u prostorijama javnih ustanova, obrazovnih institucija i školskim dvorištima, prostorijama i ograđenim dvorištima u svojini građana, ili nepotrebno zalaženje ili okupljanje u napuštenim privatnim ili državnim objektima ili na uređenim otvorenim prostorima javnih ustanova;

Page 4: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

452

25) uznemiravanje građana pjevanjem, vikanjem, plesanjem, sviranjem i na drugi način u stanovima ili na otvorenom prostoru u naseljima u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

26) propuštanje dužnog staranja o maloljetniku koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovom Odlukom, ako je izvšenje prekršaja posljedica propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja da takav nadzor vrši;

27) drsko ponašanje, grubo vrijeđanje ili drugo nedopušteno ponašanje kojim se ugrožava sigurnost ili stvara osjećanje fizičke ugroženosti službenog lica prilikom obavljanja nadzora nad provođenjem ove Odluke. DIO TREĆI – POSEBNE ODREDBE O UGROŽAVANJU JAVNOG REDA I MIRA PREGLASNOM MUZIKOM U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U ZATVORENOM I NA OTVORENOM PROSTORU POGLAVLJE A. Buka od akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru

Član 6. (Buka od akustičnih uređaja u

zatvorenom prostoru)

(1) Korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod uslovima da nivo buke ne prelazi Leq 80 dB (A).

(2) Izuzetno, u diskotekama, nivo buke od korištenja akustičnih uređaja ne smije preći Leq 90 dB (A) u trajanju max 4 sata dnevno.

(3) Korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod

uslovima da nivo strukturne buke ne prelazi Leq 50 dB (A).

Član 7. (Mjerenje buke u zatvorenom prostoru)

(1) Mjerenje nivoa buke u prostorijama vrši se tako da mjerna tačka bude udaljena 1 m od zidova ili drugih reflektirajućih površina, a mikrofon se postavlja na visinu 1,2 m do 1,5 m iznad poda ili na mjestu gdje se štetnost buke osjeti u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Kod mjerenja buke u prostorijama sa zatvorenim prozorima i vratima mikrofon se postavlja, po mogućnostima, u sredinu prostorije.

(3) Mjerenje strukturne buke (izvor u zgradi) ili kod vanjske niskofrekvencijske buke, vrši se pri zatvorenim prozorima, u sredini prostorije. POGLAVLJE B. Buka od akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima na otvorenom prostoru

Član 8. (Buka od akustičnih uređaja na

otvorenom prostoru)

(1) Korištenje akustičnih uređaja (za emitovanje muzike i govora) na otvorenom prostoru dozvoljeno je ako nivo buke ne prelazi 70 dB danju i 80 dB noću i ako imaju ugrađen ograničivač nivoa reprodukcije zvuka.

(2) Ograničivač nivoa reprodukcije zvuka, ugostiteljski objekti sa otvorenim prostorima, dužni su ugraditi na akustične uređaje za proizvodnju zvuka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(3) Korištenje žive muzike na otvorenom prostoru dozvoljeno je uz odobrenje Općinskog načelnika, te ako nivo buke ne prelazi 75 dB danju i 85 dB noću.

Page 5: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

453

Član 9. (Mjerenje buke i vibracije na otvorenom

prostoru)

(1) Mjerenje nivoa buke i vibracije na otvorenom prostoru vrši se tako da se mikrofon postavi 1,2 m do 2 m iznad tla, ili na mjestu gdje se osjeti štetnost buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Kod posebnih mjernih zadaća ili

posebnih uslova na terenu (npr. zasjenjenje zidom, nagib terena, veliko prigušenje na tlu i slično), mikrofon se može postaviti i na visinu od 4 m iznad tla.

(3) Kod mjerenja buke i vibracije u blizini stambene zgrade, mikrofon se postavlja na udaljenosti najmanje 3 m, ili na samom zidu. POGLAVLJE C. Ovlaštenje za mjerenje i mjere zaštite od buke

Član 10. (Ovlaštenje za mjerenje buke)

(1) Općinski načelnik daje posebno

ovlaštenje za mjerenje buke i vibracije od akustičnih uređaja pravnom licu koje ima rješenje-odobrenje za mjerenje buke i vibracije izdano od Federalnog ministarstva energetike, industrije i rudarstva.

(2) Pravno lice iz stava 1. ovog člana, vrši mjerenje buke od akustičnih uređaja po pozivu komunalnog inspektora, a nakon 22,00 sata po pozivu ovlaštenog službenog lica Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, Prve policijske uprave Policijske stanice Bihać I.

(3) Ako se prilikom mjerenja buke i vibracije od akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru utvrdi da nivo buke prelazi dozvoljeni nivo troškove mjerenja snosi prekršilac.

(4) Ako se prilikom mjerenja buke i vibracije od akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima u zatvorenom i na otvorenom prostoru utvrdi da nivo buke ne prelazi dozvoljeni nivo troškove mjerenja snosi onaj ko je pozvao pravno lice ovlašteno za mjerenje buke i vibracije.

Član 11. (Mjere zaštite od buke)

(1) Zaštita od buke provodi se danonoćno.

(2) U smislu ove Odluke dan traje od 22,00 sata do 06,00 sati ujutro (zimski period) i u vremenu od 23,00 do 05,00 (ljetni period);

(3) Zaštita od buke ostvaruje se: 1) praćenjem i kontrolom nivoa buke, 2) sprečavanjem nastajanja buke, 3) otklanjanjem i smanjivanjem buke na dopušteni nivo, 4) ograničavanjem rada izvora buke tokom noći. DIO ČETVRTI – NADZOR

Član 12. (Nadzor nad primjenom Odluke)

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrše Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova USK-a Prva policijska uprava Policijska stanica Bihać i Komunalna inspekcija Općine Bihać svako u okviru svojih ovlaštenja. DIO PETI – KAZNENE ODREDBE

Član 13. (Kaznene odredbe za fizička lica)

Novčanom kaznom od 300,00 do

500,00 KM kaznit će se fizičko lice, ako

Page 6: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

454

učini prekršaj iz člana 5. tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, člana 6. i 8. ove Odluke.

Član 14. (Kaznene odredbe za roditelje,

usvojitelje i staratelje)

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 KM kaznit će se roditelj, usvojitelj, staratelj ako učini prekršaj iz člana 5. tačka 26. i 27. ove Odluke.

Član 15. (Kaznene odredbe za pravna lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kaznit će se pravno lice koje učini prekršaj iz člana 5. tačka 18, člana 6, 8. i 10. ove Odluke.

(2) Novačanom kaznom od 500 do 700 KM kaznit će se odgovorno lice u pravno licu koje učini prekršaj iz člana 5. tačka 18, 27, člana 6, 8. i 10. ove Odluke.

Član 16. (Kaznene odredbe za samostalne

privrednike) Za prekršaje utvrđene u članu 15. stav 2. ove Odluke kaznit će se fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ličnim radom (samostalni privrednik) novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 2.000,00 KM. DIO ŠESTI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17. (Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove Odluke

prestaje da važi Odluka o javnom redu i

miru («Služeni glasnik općine Bihać«, br.7/01).

Član 18. (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Bihać.

Broj:02-02-9225/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 159. Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o prostornom uređenju («Službeni glasnik USK-a» br.9/02 i 04/04), i člana 25. tačka 5. Statuta općine Bihać («Službeni glasnik općine Bihać» br. 9/08), Općinsko vijeće općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

O D L U K U O UTVRĐIVANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA

„RIBIĆKA OTOKA“

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt regulacionog plana „Ribićka otoka“ (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Granica regulacionog plana počinje u tački A koja na terenu predstavlja presjecište lokalnog puta k.č.br. 8558 sa magistralnim putem AVNOJa i ide dalje ka jugu uz magistralni put do k.č. br. 8600,

Page 7: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

455

gdje se lomi i ide dalje na zapad, prelazi rijeku Unu i ide približno 100 m u dubinu lijeve obale gdje se ponovo lomi i nastavlja ka sjeveru lokalnim putem kroz Priviličko polje, obilazi k.č.br. 8521/1 i ide do potoka Dobrenica i nastavlja dalje niz potok do Une, ide lijevom obalom Une nizvodno do k.č.br. 9497, prelazi rijeku Unu i sjevernom međom k.č.br. 8447 ide 50 m u dubinu desne obale rijeke Une, gdje se ponovo lomi i na istoj udaljenosti od rijeke Une ide na jugoistok preko parcela k.č. br. 8438, 8437, 8436, 8435, 8434, 8433, 8432, i dalje lokalnim putem k.č.br. 8536 ide do polazne tačke na putu AVNOJa , sve k.o. Bihać.

Ukupna površina obuhvata Plana je 35,25 ha.

Član 3. Elaborat Nacrta Plana sadrži:

A/ TEKSTUALNI DIO: 1. Uvod 2. Izvod iz Urbanističke osnove 2.1 Izvod iz prostorno planske dokumentacije višeg reda 2.2 Prirodni uslovi 2.3 Postojeća namjena površina 2.4 Postojeće stanje objekata i fizičke strukture 2.5 Postojeće stanje infrastrukture 2.6 Postojeće stanje društvene infrastrukture 2.7 Zaštićeno kulturno i prirodno naslijeđe 2.8 Postojeće stanje zelenih površina 2.9 Životna okolina-stanje zraka, tla i vode 2.10 Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja 2.11 Analiza ograničenja u prostoru 2.12 Katastarski i vlasnički podaci o zemljištu 2.13 Analiza i vrednovanje stanja

2.14 Mogućnosti izgradnje, uređenja i korištenja prostorne cjeline 3. Projekcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline 3.1 Koncepcija uređenja prostora 3.2 Uređenje zelenih površina 3.3 Infrastruktura 3.3.1. Saobraćaj 3.3.2. Hidrotehnika 3.3.3. Elektroenergetika 3.3.4. Telekomunikacije 3.3.5. Termoenergetika 3.4 Društvena infrastrukture (javne djelatnosti 3.5 Zaštita životne okoline 3.6 Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja 3.7 Bilans površina po namjenama 3.8 Troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta 3.9 Odluka o provođenju regulacionog plana

B/ GRAFIČKI DIO 1. Postojeće stanje-geodetska podloga 2. Postojeće stanje - Namjena i spratnost objekata - Bonitet objekata - Izvod iz urbanističkog plana grada Bihaća 3. Inženjersko –geološka karta 4. Karta ocjene prirodnih i stvorenih uslova 5. Plan organizacije prostora sa uređenjem zelenih površina 6. Plan saobraćaja i nivelacije 7. Plan hidrotehničke infrastrukture 8. Plan elektroenergetike i telekomunikacija 9. Sintezna karta 10. Plan građevinskih i regulacionih linija 11. Plan parcelacije sa namjenom površina

Page 8: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

456

Član 4.

O nacrtu Projekta obaviće se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg će se obaviti Javna rasprava uz učešće svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava će se održati prema Programu uključivanja javnosti u proces izrade Plana koji će donijeti Općinski načelnik kao nosilac pripreme Plana. Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasiće se putem medija.

Član 5.

Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana će utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine Bihać».

Broj:02-02-9226/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 160. Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o prostornom uređenju («Službeni glasnik USK-a» br.9/02), i člana 25. tačka 5. Statuta općine Bihać («Službeni glasnik općine Bihać» br. 09/08), Općinsko vijeće općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

O D L U K U O UTVRĐIVANJU NACRTA

IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

«KAMENICA»

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt izmjena i dopuna regulacionog plana «Kamenica» (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Izrada Plana vrši se na slijedećim lokalitetima: - Lokalitet A površine 7,40 ha, čiji je početak granice na tromeđi katastarskih čestica k.č. br. 2273, 2271, 2272 k.o. Kralje, pa dalje granicom k.č. br. 2275 pa okomito granicom k.č. br. 2277 uključujući istu u dalje presjecajući k.č. br. 2279, 2280, 2282 granicom k.č. br.2284/10, 2284/9 presjecajući k.č. br. 2285, 2286, 2290/2 se spušta prema ulici preko k.č. br. 2286 izlazi izlazi na ulicu k.č. br. 2458 pa dalje nazad prema selu Klokot na polaznu tačku. - Lokalitet B površine 4,90ha, čija granica ide ulicom k.č. br. 2458 sa spoja sa granicom A, pa do raskrsnice sa ulicom Zagrebačkom, odakle dalje ide prema smjeru Bihaća ulicom k.č. br. 2457 k.o. Kralje, odakle se lomi preko granice k.č. br. 2231/2 pa idu njenom granicom presjeca k.č. br. 2334/1 pa presjecajući k.č. br. 2310/4, 2312/3, 2317/1, 2314 izlazi na polaznu tačku na ulici. - Lokalitet C površine 1,80ha čija granica obuhvata slijedeće katastarske čestice i to: k.č. br. 2289/1, 2289/2, 2289/10, 2289/3, 2289/8, 2289/4, 2289/5, 2289/11, 2157/1, 2157/6, 2157/4 k.o. Kralje. odnosno u ukupnoj površini od 14,10ha, u svemu prema grafičkim prilozima Plana.

Page 9: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

457

Član 3. Elaborat Nacrta Plana sadrži: A) TEKSTUALNI DIO

1. Uvod 2. Urbanistička osnova 3. Projekcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline 4. Odluka o provođenju regulacionog plana 5. Valorizacija građevinskog fonda

B) GRAFIČKI DIO

1. POSTOJEĆE STANJE – geodetska podloga R=1:1000 2. POSTOJEĆE STANJE – bonitet objekata R=1:1000 3. POSTOJEĆE STANJE – namjena objekata R=1:1000 4. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA BIHAĆA 2002-2012 R=1:2500 5. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA BIHAĆA 2007-2027 - nacrt R=1:2500 6. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „KAMENICA 1“ R=1:1000 7. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „BARANI“ R=1:1000 8. INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA R=1:1000 9. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE I UREĐENJA ZEL. POVRŠINA R=1:1000 10. PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE R=1:1000 11. PLAN ELEKTROENERGETSKE I TT INFRASTRUKTURE R=1:1000 12. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA R=1:1000 13. PLAN PARCELACIJE R=1:1000

Član 4.

O nacrtu Plana obaviće se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg će

se obaviti Javna rasprava uz učešće svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava će se održati prema programu uključivanja javnosti u proces izrade plana koji će donijeti Općinski načelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa članom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (“Službene novine F BiH” br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasiće se putem medija.

Član 5.

Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana će utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Bihać. Broj:02-02-9227/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 161. Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o prostornom uređenju («Službeni glasnik USK-a» br.9/02), i člana 25. tačka 5. Statuta općine Bihać («Službeni glasnik općine Bihać» br. 09/08), Općinsko vijeće općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

Page 10: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

458

O D L U K U O UTVRĐIVANJU NACRTA

IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

«BARANI»

Član 1.

Utvrđuje se Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana «Barani» (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Izradom Plana obuhvaćen je prostor površine 34,11 ha i omeđen slijedećom granicom: Granica obuhvata Regulacionog plana naselja "Barani" sa najsjevernije strane počinje od k.č.br. 2717 i ide dalje zapadno starim putem prema magistralnom putu Zagreb - Bihać u dužini od 55 m, pa odatle južno k.č.br. 2715 k.o. Kralje gdje se na tromeđi parcele 2160, 2715 i 2157/ 1 preklapa sa Regulacionim planom "Kamenica". Odatle ista ide prema jugu granicom k.č.br. 2160 i k.č.br. 2158 k.o. Kralje, koja na Katastarskom planu predstavlja živu ogradu - živicu, da bi ista izvršila lom od 90o prema sjeverozapadu krećući se granicom k.č.br. 2158, te prelazi dužinom cca 10 m granicom k.č.br. 2661/1 i ista pravcem jugoistoka kreće granicom k.č.br.2157/4 k.o. Kralje, isključujući istu iz Regulacionog plana, gdje ista presjeca magistralni put Bihać-Zagreb. Dalje granica ide lokalnim putem koja nosi oznaku k.č.br. 2288, a na licu mjesta je slijepi put i to gledajući sa Ulice Plješevička njegovom desnom stranom sve do kraja, odnosno 10 m prema UI. Plješevičkoj, a od granice k.č.br. 2192/1 i 2192/2 k.o. Kralje. Odatle ista presjeca lokalni navedeni put i izlazi na k.č.br. 2290/7, koja k.č. ulazi u Regulacioni plan "Barani". Odatle granica ide jugoistočno granicom iste k.č. novoprojektovanim

prijelaznim putem, a prema objektu "Berlina", pa do granice k.č.br. 2290/4 i 2290/1 gdje u luku radijusa 20 m, a u pravcu juga prelazi k.č.br. 2290/ 1 odakle se pravcem jugoistoka, a preko k.č.br. 2290/4 u dužini od 40 m spaja sa novoplaniranom saobraćajnicom koja je ujedno i predstavljala granicu obuhvat Regulacionog plana "Barani". Odatle granica ide sa ranije definisanom granicom Regulacionog plana "Barani", a ranije projektovanom saobraćajnicom u pravcu istoka prelazeći k.č.br. 2290/2, 2286, 2285, 2284/1, 2282, 2280, 2279, te izbija na tromeđu k.č.br. 2272, 2276 i 2242 k.o. Kralje. Ista ide dalje sjeverno čineći lom sa navedene tromeđe na tromeđu k.č.br. 2242, 2243, 2241, gdje prema sjeveru presjeda k.č.br. 2241, 2205/1, 2201, 2206, 2207, te izbija na lokalni slijepi put koji nosi oznaku k.č.br. 2173 uključujući u Regulacioni plan "Barani" dio k.č.br.2175 k.o. Kralje da bi ista lokalnim putem presjecala UI. Plješevičku, tj. magistralni put Zagreb-Bihać, te preko istog nastavila sa starom kameničkom cestom prema Vrkašiću, a koja nosi oznaku k.č.br. 2172 uključujući tu cestu u Regulacioni plan "Barani" sve do početne tačke. Regulacioni plan obuhvata i k.č. br. 2724, 2721, 2720, 2722, 2723/1, 2719/1, 2718, 2716, 2151, 2150, 2149, 2148, 2147, 2146/1, 2146/2 koje se nalaze južno od početne tačke, a u svemu prema grafičkim prilozima Plana.

Član 3. Elaborat Nacrta plana sadrži: A) TEKSTUALNI DIO

1. Uvod 2. Urbanistička osnova 3. Projekcija izgradnje i uređenja prostorne cjeline 4. Odluka o provođenju regulacionog plana 5. Valorizacija građevinskog fonda

Page 11: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

459

B) GRAFIČKI DIO 1. POSTOJEĆE STANJE – geodetska podloga R=1:1000 2. POSTOJEĆE STANJE – bonitet objekata R=1:1000 3. POSTOJEĆE STANJE – namjena objekata R=1:1000 4. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA BIHAĆA 2002-2012 R=1:2500 5. IZVOD IZ URBANISTIČKOG PLANA BIHAĆA 2007-2027 - nacrt R=1:2500 6. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „KAMENICA 1“ R=1:1000 7. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA „BARANI“ R=1:1000 8. INŽENJERSKO-GEOLOŠKA KARTA R=1:1000 9. PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE I UREĐENJA ZEL. POVRŠINA R=1:1000 10. PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE R=1:1000 11. PLAN ELEKTROENERGETSKE I TT INFRASTRUKTURE R=1:1000 12. PLAN GRAĐEVINSKIH I REGULACIONIH LINIJA R=1:1000 13. PLAN PARCELACIJE R=1:1000

Član 4.

O Nacrtu plana obaviće se Javni uvid, u trajanju od 15 dana , nakon kojeg će se obaviti Javna rasprava uz učešće svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava će se održati prema programu uključivanja javnosti u proces izrade plana koji će donijeti Općinski načelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa članom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (“Službene novine F BiH” br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasiće se putem medija.

Član 5.

Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana će utvrditi prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Bihać.

Broj:02-02-9228/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 162. Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o prostornom uređenju («Službeni glasnik USK-a» br.9/02), i člana 25. tačka 5. Statuta općine Bihać («Službeni glasnik općine Bihać» br. 09/08), Općinsko vijeće općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009.godine, donosi:

O D L U K U O UTVRĐIVANJU NACRTA

IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA

«CERAVCI I»

Član 1.

Utvrđuje se nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana «Ceravci I» (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Izrada Plana vrši se na slijedećim lokalitetima:

Page 12: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

460

- Lokalitet A površine 6,20 ha, čija granica ide parcelama i to: k.č. br. 2011/11, 2025/9, 2031/1, 2029, 2039, 2036, 2043, 2045/3, 2047, 2049, 4202/1, 2039/5, 4201, 4197, 4197, 4195, 4194, 4192, 4193/1, 4220, 4203/2, 4204/1, 4205/1, 4206/2, 4206/3, 4207/4, 4212/8, 4209/3, 4208/3, 2022/4, 2021/13 i k.č. br. 2011/3 k.o. Bihać-grad, sa lokalitetom A-1 površine 0,47ha; - Lokalitet B površine 3,0 ha, čija granica ide parcelama i to: k.č. br. 4246/1, 4245/1, 4263/1, 4264/1, 4265/2, 9599/1, 4239, 4240, 4241/4, 4242, 4520, 4519, 9599/1, 4248/1, 4249/1, 4250/1, 4498/1, 4500/4 vraća se prema sjeveru preko k.č. br. 4500/4 k.č. br. 4498/1, 4250/1, 4249/1, 4248/1 k.o. Bihać-grad. - Lokalitet C površine 6,2 ha, čija granica ide parcelama i to: k.č. br. 4549/2, 4549/1, k.č. br. 4512, 4528, 4527, 4525, 4524, 4522, 4521, 4214/3, 4240, 4241/1, 4241/2, 9598, 4233/2, 4232, 4231, 4095/1, 4097/1, 4098/2, putem 9557, k.č. br. 4223/1, 4122/1, zatim se lomi prema jugo-zapadu preko k.č. br. 4117, 4116, 4109, 4102/1, 4097/1, 4100, 4097/1, 4095/1, 4094, 4674, 4672, 4670, 4669, 4665, 4663/1, 4661, 4659, 4656, 4654, 4653/1, 4651 ide međnom linijom k.č. br. 4649/1, 4649/2, 4648/2 i 4648/1, te se lomi i ide južno po putu k.č. br. 9596 k.o. Bihać-grad, sa lokalitetom C-1 površine 0,35ha; odnosno u ukupnoj površini od 16,22ha, u svemu prema grafičkim prilozima Plana.

Član 3. Elaborat Nacrta plana sadrži:

A) TEKSTUALNI DIO 1. Uvodni dio 2. Stanje organizacije, uređenja i korišćenja prostora 3. Potrebe, mogućnosti, ciljevi organizacije, uređenja i korišćenja prostora 4. Plan organizacije, uređenja i korišćenja prostora

5. Odredbe i smjernice za provođenje plana (kao sastavni dio Odluke o provođenju Plana) 6. Valorizacija građevinskog fonda 7. Orjentacioni troškovi uređenja građevinskog zemljišta B) GRAFIČKI DIO 1. Postojeće stanje – geodetska podloga r= 1:1000 2. Postojeće stanje -spratnost i namjena objekata r= 1:1000 3. Postojeće stanje -bonitet objekata r= 1:1000 4. Izvod iz urbanističkog plana grada Bihaća 5. Izvod iz važećeg rp 6. Inžinjersko-geološka karta r= 1:1000 7. Ocjena prirodnih i stvorenih uslova r= 1:1000 8. Plan organizacije prostora sa planom uređenja zelenih površina r= 1:1000 9. Plan saobraćaja, saobraćajnica i nivelacije r= 1:1000 10. Plan infrastrukture- hidrotehnika r= 1:1000 11. Plan infrastrukture - elektroenergetika i telekomunikacije r= 1:1000 12. Plan infrastrukture- sintezna karta r= 1:1000 13. Plan uklanjanja objekata r= 1:1000 14. Plan regulacionih i građevinskih linija r= 1:1000 15. Plan parcelacije – površine i frontovi parcela r= 1:1000 16. Plan parcelacije – lomne tačke parcela r= 1:1000

Član 4.

O Nacrtu plana obaviće se Javni uvid, u trajanju od 15 dana, nakon kojeg će se obaviti Javna rasprava uz učešće svih zainteresiranih korisnika prostora. Javna rasprava će se održati prema programu uključivanja javnosti u proces izrade plana koji će donijeti Općinski

Page 13: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

461

načelnik kao nosilac pripreme plana u skladu sa članom 7. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uredjenja (“Službene novine F BiH” br. 63/04). Poziv za Javni uvid i Javnu raspravu oglasiće se putem medija.

Član 5.

Nakon Javne rasprave nosilac pripreme Plana će utvrditi Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8

(osam) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Bihać.

Broj:02-02-9229/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 163.

Na osnovu člana 49. stav 3. i 4. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05) i člana 25. Statuta općine Bihać („Službeni glasnik Općine Bihać“, br.9/08), Općinsko vijeće općine Bihać, na 15.sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

O D L U K U O OSNIVANJU OPĆINSKOG

ZAVODA ZA INTERNU KONTROLU I REVIZIJU

BUDŽETSKIH KORISNIKA DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se naziv, sjedište i status, nadležnost, osnovni

principi interne kontrole, osnovni principi interne revizije, rukovođenje, planiranje i izvještavanje, ostvarivanje saradnje, prava i obaveze zaposlenika i sredstva za rad Općinskog zavoda za internu kontrolu i reviziju budžetskih korisnika. POGLAVLJE I - NAZIV, STATUS, SJEDIŠTE I PEČAT

Član 2.

(1) Općinski zavod za internu kontrolu i reviziju budžetskih korisnika je samostalna i funkcionalno nezavisna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica i nastupa u pravnom prometu pod nazivom; Općinski zavod za internu kontrolu i reviziju budžetskih korisnika (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Sjedište Zavoda je u Bihaću.

Član 3.

Zavod ima pečat okruglog oblika promjera 50 mm i mali pečat promjera 20 mm sa tekstom ispisanim latinicom i ćirilicom u koncentričnim krugovima i glasi: „Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine-Unsko-sanski kanton-Općina Bihać- Općinski zavod za internu kontrolu i reviziju budžetskih korisnika, sa grbom Unsko-sanskog kantona u sredini“. POGLAVLJE II - NADLEŽNOST

Član 4.

(1) Zavod vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom, procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola budžetskih korisnika u smislu:

Page 14: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

462

1) nadgledanja zakonitosti i provođenja pisanih internih kontrolnih postupaka i procedura,

2) identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom,

3) ispunjavanja zadataka i postizanja definiranih ciljeva i programa,

4) ekonomične, efikasne, racionalne i djelotvorne upotrebe resursa,

5) usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama,

6) čuvanja sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti,

7) integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja.

(2) Budžetski korisnici su: 1) Općinski organ uprave, 2) Općinsko vijeće, 3) Javne ustanove čiji je osnivač

Općina Bihać, 4) Javna preduzeća čiji je osnivač

Općina, 5) Mjesne zajednice, 6) Udruženja građana i 7) Ostali korisnici budžetskih

sredstava. (3) Za budžetske korisnike iz

prethodnog stava tačke 3), 4), 5), 6) i 7), interna kontrola i revizija se vrši u dijelu doznačenih sredstva iz budžeta Općine Bihać. DIO DRUGI - OSNOVNI PRINCIPI INTERNE KONTROLE I REVIZIJE POGLAVLJE I – PRINCIPI INTERNE KONTROLE

Član 5.

(1) Osnovni princip interne kontrole je razgraničenje dužnosti, kako bi se spriječilo da pojedinac bude u poziciji iniciranja, izvršavanja, nadziranja i evidentiranja istog događaja.

(2) Interna kontrola je proces pod uticajem rukovodioca i zaposlenika budžetskih korisnika kreiran da obezbjedi razumnu osnovu za ostvarenje postavljenih ciljeva. Značaj sistema internih kontrola je u tome što se one odvijaju istovremeno sa tekućim procesom rada i u nadležnosti su zaposlenika prema djelokrugu rada.

(3) Pretpostavke kvalitetno uspostavljene interne kontrole su:

1) postojanje pravilnika, procedura standarda ponašanja i etičkih standarda,

2) poznavanje internih propisa od strane zaposlenika,

3) jasno definisana organizaciona struktura i precizno delegirana ovlaštenja i odgovornosti,

4) postojanje procedura za financijsko- računovodstvene poslove.

(4) Općinski načelnik može i Zavodu naložiti da izvrši ad hoc kontrolu, a koja se odnosi na nadgledanje internih kontrolnih postupaka i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka. POGLAVLJE II – PRINCIPI INTERNE REVIZIJE

Član 6.

(1) Funkcija interne revizije zasniva se na principima:

1) nezavisnosti i objektivnosti, 2) kompetentnosti i dužne

profesionalne pažnje i 3) integriteta i povjerljivosti.

(2) Funkcija interne revizije vrši se u skladu sa zakonom, propisanim metodologijama, uputstvima, međunarodnim standardima i kodeksom profesionalne etike.

Page 15: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

463

DIO TREĆI - RUKOVOĐENJE, PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIKA I SREDSTVA ZA RAD POGLAVLJE I – RUKOVOĐENJE ZAVODOM

Član 7.

(1) Radom Zavoda rukovodi direktor. (2) Direktor Zavoda je rukovodeći

državni službenik sa ovlaštenjima i odgovornostima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

(3) Direktor predstavlja Zavod i ima obavezu da:

1) priprema Pravilnik o internoj reviziji i operativna uputstva,

2) priprema Strateški plan interne revizije za period od tri godine,

3) priprema godišnji plan interne revizije, te nakon njegovog odobravanja od Općinskog načelnika, osigurava njegovu adekvatnu implementaciju i nadzor nad njegovim izvršavanjem,

4) informira Općinskog načelnika o postojanju sukoba interesa,

5) informira Općinskog načelnika ukoliko se pojavi sumnja na nepravilnosti i / ili prevare koje mogu rezulltirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa radi daljnjeg postupanja,

6) dostavlja izvještaj interne revizije Općinskom načelniku, a Općinski načelnika Općinskom vijeću uz godišnji izvještaj o izvršenju budžeta,

7) priprema godišnji izvještaj o aktivnostima Zavoda,

8) osigurava obuku internih revizora,

9) surađuje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja,

10) osigurava efikasno korištenje resursa dodjeljenih za vršenje funkcije Zavoda,

11) usmjerava pažnju Centralne harmonizacijske jedinice (CHJ) na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i Općinskog načelnika.

Član 8.

(1) Direktora Zavoda postavlja Općinski načelnik u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH.

(2) Opis poslova radnog mjesta, uslovi za obavljanje poslova, vrsta poslova, grupa i složenost poslova, status izvršioca i pozicija radnog mjesta utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 9.

Direktor Zavoda za svoj rad i rad

Zavoda kojim rukovodi odgovara Općinskom načelniku.

Član 10.

Poslove direktora Zavoda do izbora direktora po postupku propisanom Zakonom o državnoj službi F BiH, obavljat će državni službenik kojeg ovlasti Općinski načelnik. POGLAVLJE II - PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIKA

Član 11.

Prava i obaveze iz radnog odnosa i po osnovu rada, plaće i druge naknade zaposlenika u Zavodu ostvaruju se u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH, Zakonom o namještenicima Federacije BiH, opštim propisima o radu i drugim podzakonskim aktima, te Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnikom o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika koje donosi Općinski načelnik.

Page 16: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

464

POGLAVLJE III - SREDSTVA ZA RAD

Član 12.

Sredstva za rad Zavoda obezbjeđuju se u budžetu Općine Bihać, a na osnovu poslova i zadataka koji proizilaze iz programa rada Zavoda.

Član 13.

Za potrebe Zavoda financijsko-računovodstvene, informatičke, poslove prevoza za službene potrebe, te pomoćne poslove održavanja higijene i fotokopiranja materijala, obavljat će nadležne službe Općinskog organa uprave općine Bihać.

Član 14.

Do uvrštavanja Zavoda u budžet

Općine Bihać, Općinski načelnik će na prijedlog Službe finansija i računovodstva izvršiti preraspodjelu sredstava u cilju obezbjeđenja minimalnih sredstava za početak rada. DIO ČETVRTI - PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE POGLAVLJE I – PLANIRANJE

Član 15.

Osnovne aktivnosti Zavoda provodit će se kroz :

1) strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,

2) testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija,

3) izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i

4) praćenje realizacije preporuka interne revizije. POGLAVLJE II – IZVJEŠTAVANJE

Član 16.

(1) Godišnji izvještaj interne revizije koji obavezno sadrži izdate revizorske izvještaje i informacije o ostalim aktivnostima koje su završene ili su u toku na dan 31. decembra predhodne godine, izrađuje se najkasnije u roku od 60 dana po završetku godine.

(2) Kopija izvještaja dostavlja se Općinskom načelniku i CHJ. DIO PETI - OSTVARIVANJE SARADNJE

Član 17.

U izvršavanju stručnih i drugih poslova Zavod sarađuje sa Općinskim organom uprave općine Bihać, organima uprave i upravnim organizacijama u Kantonu i Federaciji BiH, te Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH kojem je obavezan pružati sve informacije koje se tiču sadržaja okončanih internih revizija. DIO ŠESTI – PRELAZNE ODREDBE

Član 18.

(1) Općinski načelnik će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika i pokrenuti proceduru izbora direktora Zavoda.

(2) Općinski načelnik će u roku od 12 mjeseci od dana postavljenja direktora Zavoda donijeti Pravilnik o internoj reviziji i operativna uputstva te Strateški plan interne revizije za period od tri godine.

Page 17: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

465

DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Bihać“.

Broj:02-02-9230/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 164. Na osnovu člana 7. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i («Službeni glasnik Općine Bihać», broj 6/03 i 6/07) i člana 25. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać», broj 09/08), Općinsko vijeće Općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom

vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici V

korpusa.

Član 1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i to: - k.č.br. 3/248 u površini od 270 m² upisana u zk.ul.br. 1320 k.o. Bihać, po starom katastarskom operatu, odnosno - k.č.br. 7198 u površini 270 m² upisana u Pl.br. 4200/20 k.o. Bihać-grad, po novom katastarskom operatu.

Član 2. Zemljište se dodjeljuje u svrhu izgradnje stambeno-poslovne zgrade spratnosti suteren +P+3, a prema urbanističko-tehničkim uslovima broj 03/1-23-1-Sl./08 od 19.06.2008. godine.

Član 3.

Pravo prvenstva za dodjelu zemljišta utvrdiće se primjenom kriterija na način i u postupku utvrđenom Odlukom o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu (“Službeni glasnik Općine Bihać” br. 6/03).

Član 4.

Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu iz člana 1. ove Odluke, objavit će se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Općine Bihać.

Član 5.

Postupak po Javnom konkursu provest će komisija imenovana rješenjem Općinskog vijeća na način i po postupku utvrđenom Odlukom iz člana 3. ove Odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Bihać”.

Broj:02-02-9233/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r.

Page 18: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

466

165.

Na osnovu člana 7. stav 1.Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik Općine Bihać», broj: 6/03 i 6/07) i člana 25. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać», broj: 09/08) Općinsko vijeće Općine Bihać na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom

vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u

Gazi-Husref-begovoj ulici, lokacija 1

Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i to: - k.č. broj 1/215, k.č.br. 1/216, k.č.br. 1/432 i k.č.br. 1/224 ukupne površine 374 m² upisana k.o. Bihać po starom katastarskom operatu odnosno - k.č. broj 5133/1 površine 374 m² upisana u pl. br. 4200 k.o. Bihać – grad, po novom katastarskom operatu.

Član 2.

Zemljište se dodjeljuje u svrhu izgradnje poslovne zgrade spratnosti Po + P + 1 + M (mansarda), a prema urbanističko tehničkim uslovima broj: 03/1-23-1-SL od 06.07.2009. godine.

Član 3.

Pravo prvenstva za dodjelu zemljišta utvrdiće se primjenom kriterija na načina i u postupku utvrđenom Odlukom o uslovima i načinu dodjele

neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik Općine Bihać» broj: 6/03 i 6/07).

Član 4.

Javni konkurs za dodjelu

neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu iz člana 1. ove Odluke, obajavit će se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Općine Bihać.

Član 5.

Postupak po Javnom konkursu

provest će komisija imenovana rješenjem Općinskog vijeća na način i po postupku utvrđenom Odlukom iz člana 3. ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana

od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Bihać“. Broj:02-02-9234/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 166.

Na osnovu člana 7. stav 1.Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik Općine Bihać», broj 6/03 i 6/07) i člana 25. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać», broj: 09/08) Općinsko vijeće Općine Bihać na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine donosi:

Page 19: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

467

O D L U K U o raspisivanju Javnog konkursa za

dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom

vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u

Gazi-Husref-begovoj ulici, lokacija 2

Član 1. Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i to: - k.č. broj 1/692 površine 103 m² upisana u zk. izvadak broj:3189 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu odnosno - k.č. broj 5116/5 površine 103 m² upisana u pl. br. 4200 k.o. Bihać – grad, po novom katastarskom operatu.

Član 2. Zemljište se dodjeljuje u svrhu izgradnje poslovne zgrade spratnosti P + 1 + M (mansarda), a prema urbanističko tehničkim uslovima broj: 03/1-23-1-Sl/09 od 06.07.2009. godine.

Član 3.

Pravo prvenstva za dodjelu zemljišta utvrdiće se primjenom kriterija na načina i u postupku utvrđenom Odlukom o uslovima i načinu dodjele neizgrađenom gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik Općine Bihać» broj: 6/03 i 6/07).

Član 4.

Javni konkurs za dodjelu

neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu iz člana 1. ove Odluke, obajavit će se u jednom dnevnom listu i WEB stranici Općine Bihać.

Član 5.

Postupak po Javnom konkursu provest će Komisija imenovana rješenjem Općinskog vijeća na način i po postupku utvrđenom Odlukom iz člana 3. ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Bihać».

Broj:02-02-9235/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 167.

Na osnovu člana 127. Poslovnika Općinskog vijeća općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać", broj: 3/09), Općinsko vijeće općine Bihać na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009.godine, donijelo je:

ZAKLJUČAK

o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru

(„Službeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donošenju Zakona o zaštiti od buke

I

Pokreće se inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donošenje Zakona o zaštiti od buke.

II

Inicijativa za izmjene i dopune, te donošenje Zakona iz tačke I ovog Zaključka, dostavit će se Predsjedavajućem Skupštine Unsko sanskog kantona, kako bi Vlada, odnosno Skupština Unsko-sanskog

Page 20: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

468

kantona, u što kraćem roku pristupila donošenju navedenih Zakona, kojima će se urediti pitanja koja su od izuzetnog značaja za općinu Bihać, te se direktno reflektuju na stanje javnog reda i mira na području Općine..

III

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Bihać".

Obrazloženje

U toku rasprave o Prijedlogu Odluke o javnom redu i miru, vijećnik Pečenković Hajrudin podnio je dva amandmana na Prijedlog Odluke:

1. „Roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj starijeg maloljetnika (od 16 do 18 godina starosti) koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja, kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 do 400,00 KM."

2. „Roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj maloljetnika mlađeg od 16 godina starosti koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojioca, odnosno staraoca, kaznit će se novčanom kaznom do 500,00 KM." Po ocjeni predlagača, navedene radnje nečinjenja predstavljaju kršenje javnog reda i mira, te se iste utvrđuju Zakonom o javnom redu i miru. Imajući u vidu podnešene amandmane, kao i stav Općinskog načelnika kao predlagača Odluke ojavnom redu i miru, zaključak Općinskog vijeća je da Vlada, odnosno Skupština Unsko-sanskog kantona, u što kraćem roku pristupi donošenju Zakona o izmjena i dopunama Zakona o javnom redu i miru kojim bi se regulisala, izmedu ostalog i pitanja koja su predmet

podnešenih amandmana vijećnika Pečenković Hajrudina. Vijećnik Ramo Halilagić, također je podnio amandmane na Prijedlog Odluke:

1. „Izvorom buke smatra se svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvorima buke smatrju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za sport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i slično".

2. „ Zaštita od buke ostvaruje se:

- sprečavanjem nastajanja buke odabirom i upotrebom malobučnih strojeva, uređaja, sredstava za rad i transport;

- smanjenjem broja izvora buke promišljenim i uzajamnim lociranjem izvora zvuka ili objekata sa izvorima buke (emitenata) i područja ili objekata sa sadržajima koje treba štititi od buke (imitenata);

- praćenjem i kontrolom nivoa buke;

- otklanjanjem i smanjivanjem buke na dopušteni nivo izvedbom odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke radni ili boravišni prostori, odnosno primjenom akustičkih zaštitnih mjera na temelju mjerenja i proračuna buke na mjestima emisije, na putevima širenja i na mjestima imisije buke". Po ocjeni predlagača, navedeni amandmani se ne odnose na materiju koja se reguliše Odlukom o javnom redu i miru. Imajući u vidu podnešene amandmane, kao i stav Općinskog načelnika kao predlagača Odluke o javnom redu i miru, zaključak Općinskog vijećaje da Vlada, odnosno Skupština Unsko sanskog kantona, u što kraćem roku pristupi donošenju Zakona o zaštiti od buke, kojim bi se regulisala, izmedu ostalog i pitanja koja su predmet podnešenih amandmana vijećnika Halilagić Rame.

Page 21: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

469

Na osnovu naprijed navedenog, Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donošenje Zakona o zaštiti od buke, dostavit će se predsjedavajućem Skupštine Unsko sanskog kantona, kako bi se u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine Unsko sanskog kantona, u što kraćem roku pristupilo donošenju navedenih Zakona. Broj:02-02-9439/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 20. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 168.

Na osnovu člana 8. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 28/05), i člana 10. Odluke o redoslijedu prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» br. 9/08) i člana 25. Statuta Općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać» br. 9/08) Općinsko vijeće Općine Bihać na 15. sjednici održanoj dana,13.07.2009. godine, donijelo je:

P R A V I L N I K o utvrđivanju mjerila i podkriterija za

dodjelu stanova privatiziranih preduzeća, kao i preduzeća

koji su prestali sa radom i brisani iz Registra

Član 1.

1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se

postupak dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima («Službene novine F BiH», broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99 i 56/01) privatiziranih

preduzeća, kriteriji, imenovanje komisije za provođenje ovog Pravilnika i prikupljanje zahtjeva za rješavanje stambenih potreba radnika privatiziranih preduzeća kao i preduzeća koji su prestali sa radom i brisani iz Registra (u daljem tekstu davaoci stanova), te kupovina stana.

Član 2.

Stanovi iz člana 1. ovog Pravilnika kojima raspolaže Općina Bihać na čijoj se teritoriji nalaze takvi stanovi, mogu se dodjeljivati na korištenje, prema redosljedu priorioriteta i to: - radnicima ili članovima njihovih porodica davaoca stana na koristenje koji su privatizirani ili su prestali sa radom i brisani iz Registra i - socijalno ugroženim licima. Dodjela stanova socijalno ugroženim licima izvršiće se iz preostalih stanova poslije dodjele stanova radnicima privatiziranih davaoca stanova na korištenje. Radnicima davaoca stana na korištenje u smislu odredaba Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova smataraju se radnici zaposleni u preduzeću do privatizacije preduzeća.

Član 3. Radnicima davaoca stana na korištenje koji su privatizirani ili prestali sa radom i brisani iz registra, stanovi se dodjeljuju po slijedećim prioritetima: - Porodicama radnika (davaoca stana na korištenje) poginulih u odbrambenomoslobodilačkom ratu, - porodicama umrlih radnika koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi način riješili stambeno pitanje. - svojim radnicima – RVI i invalidima rada, - svojim radnicima demobilisanim borcima

Page 22: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

470

- penzionisanim radnicima koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi način riješili stambeno pitanje,

Stan se neće dodijeliti na korištenje licima iz prethodnog stava: - ako su oni ili članovi porodičnog domaćinstva bili vlasnici ili nosioci stanarskog prava na stanu ili kući do stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova pa ih se odrekli ili otuđili uz naknadu ili bez naknade, - ako su oni ili članovi porodičnog domaćinstva bili korisnici sredstava za rješavanje stambenih pitanja po propisima iz boračko-invalidske zaštite Unsko-sanskog kantona, - ako su oni ili članovi porodičnog domaćinstva na teritoriji Bosne i Hercegovine, otkupili stan u procesu privatizacije stanova ili ako imaju status zaštićenog zakupca u smislu odredaba Zakona o zakupu stanova, - ako su oni ili članovi porodičnog domaćinstva na teritoriji Bosne i Hercegovine nasljedili stan ili kuću u smislu odredaba zakona o nasljeđivanu, - ako su bili korisnici sredstava donacije za rješavanje stambenog pitanja. MJERILA I PODKRITERIJI ZA DODJELU STANA

Član 4.

Licima iz člana 3. ovog Pravilnika mogu se dodijeliti na korištenje stanovi slijedećih struktura i veličina:

1. samcu – garsonjera površine 28 m² 2. porodičnom domaćinstvu od 2 i 3 člana-jednosoban ili jednoiposoban stan površine do 50 m² 3. porodičnom domaćinstvu od 4 člana - dvosoban ili dvoiposoban stan površine do 60 m², 4. porodičnom domaćinstvu od 5 i više članova – trosoban ili veći stan površine do 90 m².

Član 5.

Radniku se može dodijeliti i manji stan u odnosu na kriterije iz člana 4. ovog Pravilnika, ako dostavi pismenu izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da prihvata takav stan.

Član 6. Dodjela stanova vrši se na osnovu slijedećih kriterija: 1. Osnovni kriteriji: a). Stvarni uslovi stanovanja (postojeća stambena situacija), b). Ukupan radni staž, c). Socijalni status 2. Korektivni kriterijij: a) Broj članova domaćinstva 3. Posebni kriteriji: a). Član porodice poginulog radnika u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, b). Ratni vojni invalidi c). Invalidnost po osnovu rada, d). Demobilizirani borci iz oružanih snaga BiH u skladu sa članom 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. e). Penzionisani radnici koji do dana stupanja na snagu zakona nisu na drugi način riješili stambeno pitanje, f). Član porodice umrlog radnika g). Civilne žrtve rata

Član 7.

Po osnovu osnovnih kriterija licima iz člana 3. ovog pravilnika pripada određeni broj bodova. a) STAMBENA SITUACIJA

Page 23: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

471

Član 8.

Stambena situacija boduje se prema slijedećim kriterijima: a) podstanar .............................. 25 bodova b) lice koje privremeno koristi stan kao alternativni smještaj...............23 boda c) lice koje sa užom porodicom živi u stambenom objektu ili stanu svojih roditelja ili roditelja bračnog druga čija površina po članu domaćinstva ne prelazi 10 m² ...................................... 15 bodova, b) RADNI STAŽ

Član 9.

Po osnovu radnog staža radnik se boduje za svaku godinu radnog staža sa 1 bodom. Pod godinom radnog staža uračunava se i radno vrijeme preko 6 mjeseci radnog staža. Radnicima na čekanju posla, vrijeme čekanja uračunava se kao radni staž. c) SOCIJALNI STATUS

Član 10. 1. Ukoliko ukupni prihodi porodičnog domaćinstva za prethodni tromjesečni period ne prelaze jednu prosječnu plaću u Federaciji Bosne i Hercegovine, za taj period ostvaruje se 10 bodova. 2. Ukoliko ukupni prihodi porodičnog domaćinstva za prethodni tromjesečni period ne prelaze ½ (jednu polovinu) prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, za taj period ostvaruje se 15 bodova. 3. Ukoliko podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju prihoda ostvaruje se 25 bodova. 4. Ukoliko je podnosilac zahtjeva korisnik jednog oblika socijalne zaštite ostvaruje se 20 bodova.

Po osnovu korektivnih kriterija licima iz člana 3. ovog Pravilnika pripada određeni broj bodova. d) BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA

Član 11.

Po osnovu članova porodičnog domaćinstva radniku pripada za svakog člana 5 bodova. U pogledu članova porodičnog domaćinstva primjenjuju se odredbe člana 6. stav 2. Zakona o stambenim odnosima koji je preuzet kao Federalni Zakon («Službene novine F BiH», broj 11/98).

Po osnovu posebnih kriterija licima iz člana 3. ovog Pravilnika pripada određeni broj bodova. a) PORODICE POGINULIH BORACA

Član 12.

Porodici poginulog radnika po ovom kriteriju pripada 25 bodova. b) INVALIDNOST RADNIKA

Član 13. Po osnovu stepena invalidnosti radniku (RVI) pripadaju slijedeći bodovi: I grupa (RVI 100 %) 25 bodova II grupa (RVI 100%) 23 boda III grupa (RVI 90%) 20 bodova IV grupa (RVI 80%) 18 bodova V grupa (RVI 70%) 16 bodova VI grupa (RVI 60%) 14 bodova VII grupa (RVI 50%) 12 bodova VIII grupa (RVI 40%) 8 bodova IX grupa (RVI 30%) 6 bodova X grupa (RVI 20%) 4 bodova c) Po osnovu invalidnosti radniku pripadaju slijedeći bodovi: I kategorija invalidnosti . .......... 15 bodova II kategorija invalidnosti ........... 10 bodova

Page 24: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

472

Ukoliko podnosilac zahtjeva ima člana porodičnog domaćinstva težeg invalida sa tjelesnim oštećenjem 60% i više bodovaće se sa dodatnih 7 bodova za svakog člana invalida. d) Učešće u oružanim snagama

Član 14.

Po osnovu učešća u oružanim snagama (AR BiH, HVO i MUP) radnik se boduje sa 0,5 bodova za svaki mjesec učešća, a u periodu od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine. Vrijeme provedeno u oružanim snagama preko 15 dana računa se kao puni mjesec. Ukoliko je radnik odlikovan ratnim priznanjem «Zlatni ljiljan», «Zlatna policijska značka» i red hrvatskog trolista, boduje se sa dodatnih 10 bodova., Ako je podnosilac zahtjeva član porodice poginulog borca bodovaće se učešće u oružanim snagama poginulog borca po osnovu kojeg su podnosiocu zahtjeva priznata prava i to za period od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, bez obzira na vrijeme pogibije. RVI koji je demobilisan rješenjem nadležnog vojnog organa zbog ranjavanja, odnosno povrede po osnovu koji je ostvario status RVI, bodovaće se po osnovu učešća u oružanim snagama i to za period od 18.09.1991. godine do 23.12.1996. godine, bez obzira kada je demobilisan. e) Penzionisani radnici

Član 15.

Radniku penzioneru koji do dana stupanja na snagu Zakona nisu na drugi način riješili stambeno pitanje pripada 20 bodova. f) Član porodice umrlog radnika

Član 16.

Ostalim radnicima i porodicama umrlih radnika koji na drugi način nisu riješili stambeno pitanje do stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli, prodaji stanova, a već su u posjedu i koriste stan davaoca stana na korištenje kao alternativni smještaj ili na osnovu rješenja o dodjeli stana davaoca stana na korištenje, pripada 50 - bodova. g) Civilne žrtve rata

Član 17.

- za tjelesno oštećenje od 100% ivaliditeta ...................................20 bodova - za tjelesno oštećenje od 90% invaliditeta .................................18 bodova - za tjelesno oštećenje od 80% invaliditeta .................................16 bodova - za tjelesno oštećenje od 70% invaliditeta .................................14 bodova - za tjelesno oštećenje od 60% invaliditeta .................................12 bodova ORGANI ZA RJEŠAVANJE PRAVA NA STAN

Član 18.

Poslovi utvrđivanja rang liste obavlja Komisija za stambena pitanja Općine Bihać. Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje Općinski načelnik, rješenjem vodeći računa o kvalifikacionoj, organizacionoj, strukovnoj i nacionalnoj zastupljenosti. Komsija broji 5 (pet) članova. Stručno administrativne poslove za Komisiju obavlja Služba imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina.

Član 19.

Komisija iz člana 18. ovog Pravilnika raspisuje javni oglas za prikupljanje zahtjeva za rješavanje

Page 25: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

473

stambenih pitanja radnika davaoca stanova na korištenje. Oglas se raspisuje posebno za stanove svakog davaoca, a objavljuje se u jednom od dnevnih listova velikog tiraža. Zahtjev za dodjelu stanova radnici podnose u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa. Radnik je u svom zahtjevu dužan navesti svoje stambene prilike, broj članova porodičnog domaćinstva i druge podatke i dokumentaciju koji mogu biti od uticaja na njegovo mjesto na rang listi. Komisija je dužna da provjeri sve navedene činjenice i dokumentaciju iz zahtjeva radnika. Ako je radnik naveo netačne podatke ili je u svom zahtjevu priložio neispravne dokumente komisija će isti odbaciti kao nedopušten. U slučaju nepotpunosti podataka iz dokumenata, Komisija poziva podnosioca zahtjeva da ih dopuni, odnosno da otkloni u roku od 5 dana. Ako podnosilac zahtjeva ne dopuni, odnosno ne otkloni nedostatke iz prethodnog stava, smatraće se da zahtjev nije ni podnešen.

Član 20.

Sadržaj zahtjeva i potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev utvrdiće Komisija za stambena pitanja.

Član 21.

Podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda o predaji zahtjeva za dodjelu stana.

Član 22. Ako Komisija utvrdi da je podnosilac zahtjeva dao netačne podatke radi dobijanja većeg broja bodova takav zahtjev se odbija.

Član 23.

Komisija nakon objavljenog oglasa, a najkasnije u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva će sačiniti prijedlog rang liste prvenstva za davanje stanova na korištenje. Prijedlog rang liste će biti objavljen na oglasnoj tabli Općine i davaoca stana na korištenje.

Član 24.

Rang lista sadrži: - ime i prezime podnosioca zahtjeva koji ispunjava uvjete da bude uvršten na listu. - kriterij na osnovu kojeg je utvrđen red prvenstva sa brojem bodova, odnosno strukturu stana koji radniku pripada. Ako dva ili više lica imaju isti broj bodova na rang listi pravo prioriteta za dodjelu stana ima ono lice koje ima veći broj bodova po kriteriju stambene situacije.

Član 25.

Na utvrđeni prijedlog rang liste prijavljeni kandidati mogu uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rang liste na oglasnoj tabli Općine Bihać. Na prigovor odlučuje Komsija za žalbe uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za stambena pitanja.

Član 26.

Nakon isteka roka za prigovore i konačnih postupaka po prigovorima podnosioca zahtjeva Komisija za stambena pitanja donosi Zaključak o dodjeli stana sa konačne rang liste.

Član 27.

Rješenje o dodjeli stana na korištenje donosi Općinski načelnik po prijedlogu Komisije za stambena pitanja.

Page 26: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

474

Protiv rješenja o dodjeli stana iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Kantonalnom ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline u roku 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 28.

Lice kojem je dodijeljen stan u skladu sa članom 3. ovog Pravilnika ima pravo na kupovinu stana.

Član 29.

Zahtjev za kupovinu stana podnosi

se općini (u daljnjem tekstu: prodavac) u roku od tri mjeseca od dana dodjele stana na korištenje. Lice kojem je dodijeljen stan, a koje u ostavljenom roku ne podnese zahtjev za kupovinu stana, sa Općinom zaključuje ugovor o zakupu u skladu sa kantonalnim propisom.

Član 30. Plaćanje cijene stana vrši se novcem. Plaćanje cijene stana može se ugovoriti odjednom ili otplatom od 10 jednakih godišnjih rata sa 1% godišnje kamate.

Član 31.

Izuzetno, ukoliko je stan dodijeljen licu ili porodici poginulog ili umrlog radnika koje je prije aprila 1992. godine bilo radnik daovaoca stana na korištenje, plaćanje cijene stana može se izvršiti certifikatima iz osnova potraživanja građana utvrđenih posebnim propisom.

Član 32. Sredstva ostvarena prodajom stanova raspoređuju se: - 30% prodavcu, - 70% općini na čijoj se teritoriji stan nalazi,

Sredstva iz stava 1. alineja 2. ovoga člana uplaćuje se u Kantonalni fond za izgradnju stanova.

Član 33.

Na ostala pojedinačna i međusobna prava koja nisu regulisana ovim Pravilnikom primjenjuju se Odredbe Odluke o redosljedu prioriteta za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 9/08) i Zakona o dodjeli, prodaji i kupovini stana , («Službene novine FBiH», broj 28/05. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Bihać».

Broj:02-02-9236/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 169.

Na osnovu člana 44. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj:25/03 i 16/04), člana 6. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 6/03 i 6/07), i člana 25. Statuta Općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“, broj:9/08) Općinsko vijeće Općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

Page 27: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

475

R J E Š E NJ E o dodjeli neizgrađenog gradskog

građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu DD BH Telekom

Sarajevo, Direkcija Bihać na korištenje radi izgradnje

telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u

naselju Teočak

1. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Teočak na parceli označenoj kao: - k.č.br. 661/29 u površini od 154 m2 upisane u Pl.br. 151 k.o. Teočak

2. Za dodijeljeno zemljište iz tačke 1. ovog rješenja korisnik je dužan uplatiti naknadu u ponuđenom iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjište od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko građevinkso zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja. Naknada za uređenje gradskog građevisnkog zemljišta određuje se shodno Zakonu i biće utvrđena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

3. Imenovani je dužan u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za građenje izvesti pretežan dio radova na građevini, jer u protivnom gubi pravo korištenja zamljišta radi građenja.

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, nakon pravosnažnosti rješenja i uplate naknade iz tačke 2. ovog Rješenja izvršit će se uknjižba prava korištenja zemljišta radi građenja u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina u korist DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać. Broj:02-31-3-9237/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 170.

Na osnovu člana 44. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04), člana 6. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 6/03 i 6/07), i člana 25. Statuta Općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“, broj: 9/08) Općinsko vijeće Općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E o dodjeli neizgrađenog gradskog

građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu DD BH Telekom

Sarajevo, Direkcija Bihać na korištenje radi izgradnje

telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u

naselju Veliki Cvijetnić

1. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Veliki Cvijetnić na parceli označenoj kao: - k.č.br. 19/42-2 u površini od 154 m2 upisane u Pl.br. 201 k.o. Veliki Cvjetnić

Page 28: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

476

2. Za dodjeljeno zemljište iz tačke 1. ovog rješenja korisnik je dužan uplatiti naknadu u ponuđenom iznosu od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjište od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko građevinkso zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja. Naknada za uređenje gradskog građevisnkog zemljišta određuje se shodno Zakonu i biće utvrđena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

3. Imenovani je dužan u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za građenje izvesti pretežan dio radova na građevini, jer u protivnom gubi pravo korištenja zamljišta radi građenja.

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, nakon pravosnažnosti rješenja i uplate naknade iz tačke 2. ovog Rješenja izvršit će se uknjižba prava korištenja zemljišta radi građenja u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina u korist DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać. Broj:02-31-3-9238/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 171.

Na osnovu člana 44. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04), člana 7. stav 1. Odluke o uslovima i načinu dodjele gradskog građevinskog

zemljišta u državnom vlasništvu („Službeni glasnik Općine Bihać“, broj: 6/03 i 6/07, 06/09), člana 25. Statuta Općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“, broj: 9/08) Općinsko vijeće Općine Bihać, na 15. sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E o dodjeli neizgrađenog gradskog

građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu Srpska

pravoslavna Crkvena opština Bihać na korištenje radi građenja Parohijskog

doma u Bihaću

1. Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj opštini Bihać, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu gradnje Parohijskog doma u Bihaću na parceli označenoj kao: - k.č.br. 4/148 gradilište u površini od 110 m2 upisane u zk.ul.br. 4013 k.o. Bihać i k.č.br. 4/147 dvorište u površini od 258 m2 upisane u zk.ul.br.7999 po starom katastarskom operatu, odnosno k.č.br. 6913 zvana „Kućište“ kuća i zgrada površine 89 m2, dvorište površine 149 m2 i njiva 3 klase u površini od 130 m2 k.o.Bihać – grad po novom katastarskom operatu, što predstavlja ukupnu površinu od 368 m2.

2. Za dodijeljeno zemljište iz tačke 1. ovog rješenja korisnik je dužan uplatiti naknadu u ponuđenom iznosu od 56.000,00 KM (slovima: pedesetšesthiljada i 00/100 konvertibilnih maraka), a odnosi se na naknadu za preuzeto zemjište od ranijeg vlasnika i naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture-rente. Naknada za dodjeljeno gradsko građevinkso zemljište uplaćuje se u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ovog rješenja. Naknada za uređenje gradskog građevisnkog zemljišta određuje se shodno

Page 29: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

477

Zakonu i biće utvrđena rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

3. Imenovani je dužan u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ovog rješenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno u roku od jedne godine od izdavanja odbrenja za građenje izvesti pretežan dio radova na građevini, jer u protivnom gubi pravo korištenja zamljišta radi građenja.

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog rješenja, nakon pravosnažnosti rješenja i uplate naknade iz tačke 2. ovog Rješenja izvršit će se uknjižba prava korištenja zemljišta radi građenja u zemljišnim knjigama i katastru nekretnina u korist Srpske pravoslavne Crkvene opštine Bihać. Broj:02-31-3-9239/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 172.

Na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj:25/03 i 16/04) i člana 25. Statuta općine Bihać, („Službeni glasnik općine Bihać“, broj: 09/08) i Općinsko vijeće Općine Bihać na 15.sjednici održanoj dana 13.07.2009. godine, donosi:

R J E Š E NJ E

Daje se saglasnost Burzić Šerifi iz

Bihaća za otuđenje nedovršenog stambenog objekta, zajedno sa zemljištem pod zgradom i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade na gradskom građevinskom zemljištu označenom kao: - k.č.br. 9657/30 gradilište površine 448 m² upisana u Pl. br. 5210 k.o. Bihać – grad, po novom katastarskom operatu, na ime Burzić Ibrage sa dijelom 1/1, odnosno

- k.č.br. 2625/30 kućište površine 448 m² upisana u zk.ul. br. 2889 k.o. Bihać, po starom katastarskom operatu, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom korištenja u korist Burzić Ibrage sa dijelom 1/1. Broj:02-31-4-9240/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 13. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r. 173.

Na osnovu člana 15. stav 1. alineja 7. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br.49/06) i člana 38. Statuta općine Bihać («Službeni glasnik Općine Bihać», br.9/08), Općinski načelnik općine Bihać, donosi:

PRAVILNIK

o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, djelokrugu rada i

sistematizaciji radnih mjesta Općinskog organa uprave Općine Bihać

Član 1.

U članu 37. tačka 4. Pravilnika o

organizaciji, djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog organa uprave Općine Bihać («Sl.glasnik općine Bihać», br. 13/08, 1/09, 2/09, 3/09 i 6/09), u podnaslovu Broj izvršilaca broj i riječ «1 (jedan)» mijenja se u broj i riječ «2(dva)». U istom članu iza tačke 5. dodaje se tačka 5a. i glasi: «5a. Naziv radnog mjesta: Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja Opis poslova:

Page 30: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

478

- vrši uviđaj na lieu mjesta i utvrduje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima (odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr.) utvrđenim za taj prostor, - vrši izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova, i procjena u oblasti prostornog uređenja kao i projektnih zadataka za istu oblast, - izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu podaka iz oblasti prostornog uređenja, - daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja koji se rješavaju u provostepenom upravnom postupku po zahtjevima za izdavanje urbanističkih saglasnosti, - utvrduje urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambenih, poslovnih, proizvodnih, komunalne infrastrukuture, unutrašnjih gasnih instalacija i si.), - pribavlja stručna mišljenja nadležnih komunalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata, - obavlja tehničke poslove pripreme zahtjeva za izdavanje urbanističkih saglasnosti za Komisiju za prostorno uređenje, - izrađuje izvode iz prostorno-planske dokumentacije, - priprema tehničke informacije u formi pisane obavijesti, - inicira rješavanje problema na području općine u oblasti prostornog uređenja i analizira lokacije za izgradnju i raspisivanje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta, - vrši provjeru i pregled investiciono-tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje, odnosno da li je izgradnja prema urbanističkqj saglasnosti,

zakonu i propisima za odgovarajuću izgradnju, - vrši pregled prqjektne dokumentacije u predmetima rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje i njenu usklađenost sa zakonskim normama i izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, te u skladu sa posebnim ovlaštenjem Općinskog načelnika ovjerava projektnu dokumentaciju, - prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti svog radnog mjesta i - vrši i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca. Uslovi za vršenje poslova: - VII stepen, VSS, arhitektonski fakultet - položen stručni ispit - tri godine radnog staža u struci - poznavanje rada na računaru Vrsta poslova: osnovna djelatnost Grupa poslova: studijsko-analitički i stručno-operativni Složenost poslova: najsloženiji Status izvršioca: državni službenik Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik Broj izvršilaca: 2 (dva).»

U istom članu u tački 7. u podnaslovu Broj izvršilaca broj i riječ «4 (četiri)» mijenja se u broj i riječ «2 (dva)».

Član 2.

U članu 39. iza tačke 37. dodaje se tačka 37a. i glasi:

«37a. Naziv radnog mjesta: Stručni savjetnik za budžet Opis poslova: - vrši stručnu obradu podataka za pripremu odluka o budžetu Općine,

Page 31: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

479

- u saradnji sa šefom Odsjeka vrši poslove pripreme materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika iz oblasti budžeta i finansija, - izrađuje nacrte i prijedloge budžeta Općine, - učestvuje u izradi odluke o izvršenju budžeta Općine i privremenom financiranju, - učestvuje u izradi programa i izvještaja o radu, - izrađuje i priprema informacije i analize o izvršenju budžeta /periodično-kvartalno i godišnje/, - prati plan i realizaciju budžeta Općine i predlaže odgovarajuće mjere, - prati primjenu propisa iz oblasti javnih finansija, - izrađuje informacije o prikupljanju i naplati javnih prihoda iz nadležnosti općinskog budžeta, - učestvuje u pripremi i izrađuje normativna i druga akta u vezi sa isplatama, prenosom i preraspodjelom budžetskih sredstava budžetskih korisnika, - priprema prijedloge akata o rasporedu i korištenju neraspoređenog dijela prihoda, - sarađuje sa nadležnom poreznom ispostavom i - vrši i druge poslove po nalogu neposrednih rukovodioca. Uslovi za obavljanje poslova:

- VII stepen, VSS, ekonomski fakultet - položen stručni ispit - tri godine radnog staža u struci - poznavanje rada na računaru

Vrsta poslova: osnovna djelatnost Grupa poslova: stručno-operativni i studijsko-analitički Složenost poslova: najsloženiji Status izvršioca: državni službenik Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik Broj izvršilaca: 1 (jedan)».

Član 3.

U članu 44. tačka 115. u Uslovima za vršenje poslova u alineji prvoj ispred broja i riječi «IV stepen» dodaje se broj i riječ «III ili ».

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Bihać».

Broj:01/1-02-9171/09 PREDSJEDAVAJUĆI OV-em Bihać, 03. 07. 2009.godine Ivan Prša, s.r.

Page 32: Odluka Teturanje Opcina Bihac

21.07.2009. SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BIHAĆ Broj 9– Strana

480

SADRŽAJ

158. ODLUKA O JAVNOM REDU I MIRU

449

159. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA REGULACIONOG PLANA „RIBIĆKA OTOKA“

454 160. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA «KAMENICA»

456 161. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA «BARANI»

457 162. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA «CERAVCI I»

459

163. ODLUKA O OSNIVANJU OPĆINSKOG ZAVODA ZA INTERNU KONTROLU I REVIZIJU BUDŽETSKIH KORISNIKA

461 164. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici V Korpusa.

465 165. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u Gazi Husrev begovoj ulici, lokacija 1

466

166. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta u Gazi Husrevbegovoj ulici, lokacija 2

466 167. ZAKLJUČAK o pokretanju inicijative za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik USK-a" broj: 8/02) i donošenju Zakona o zaštiti od buke

467 168. PRAVILNIK o utvrđivanju mjerila i podkriterija za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća, kao i preduzeća koji su prestali sa radom i brisani iz Registra

469 169. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać na korištenje radi izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Teočak

474 170. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Bihać na korištenje radi izgradnje telekomunkacijskog objekta tipa bazne stanice u naselju Veliki Cvijetnić

475 171. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu Srpska pravoslavna Crkvena opština Bihać na korištenje radi građenja Parohijskog doma u Bihaću

476 172. RJEŠENJE o davanju saglasnosti Burzić Šerifi iz Bihaća za otuđenje nedovršenog stambenog objekta

477 173. PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, djelokrugu rada i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog organa uprave Općine Bihać

477

____________________________________________________________________________________________________ Izdavač: Općina Bihać, Služba za stručne i zajedničke poslove, Ulica bosanska br. 4, telefon 224-222, 229-600, fax 222-220, Rješenjem broj 01/1-05-1736 glavni urednik i lektor Dika Bejdić, prof, račun BUDŽETA OPĆINE BIHAĆ broj 1403010005116489 kod Volksbank BiH d.d., Filijala Bihać, pod vrstom prihoda 723-139, Općina 003 Štampa: COLORPRINT Bihać – Za štampariju Asmir Selmanović – Reklamacije za neprimljene brojeve primamo 20 dana od dana izlaska.