Click here to load reader

Tehnicki propisi

  • View
    72

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Propisi od oblasta na tehnikata

Text of Tehnicki propisi

MINISTARSTVO ZATITE OKOLIA, PROSTORNOG UREENJA I GRADITELJSTVA3240 Na temelju lanka 19. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, broj: 76/2007.), ministrica zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva donosi

TEHNIKI PROPISO RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZATITI U ZGRADAMA I. OPE ODREDBElanak 1. (1) Ovim Tehnikim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) propisuju se: tehniki zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zatite koje treba ispuniti prilikom projektiranja i graenja novih zgrada, te tijekom uporabe postojeih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu viu od 12C, tehniki zahtjevi glede racionalne uporabe energije i toplinske zatite koje treba ispuniti prilikom projektiranja rekonstrukcije postojeih zgrada koje se griju na unutarnju temperaturu viu od 12C, ostali tehniki zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zatitu u zgradama, tehnika svojstva i drugi zahtjevi za neke graevne proizvode koji se ugrauju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zatite i ocjenjivanje sukladnosti tih proizvoda s navedenim zahtjevima, sadraj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije za grijanje i hlaenje te toplinsku zatitu, sadraj Iskaznice potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlaenje zgrade, odravanje zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zatitu. (2) Ovim Propisom implementira se Direktiva 2002/91/EC Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002.g. o energetskim svojstvima zgrada u dijelu koji se odnosi na: propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojeih zgrada kod kojih se provode vee rekonstrukcije, potrebu izrade elaborata tehnike, ekoloke i ekonomske primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom za nove zgrade s plotinom korisne povrine veom od 1000 m, kao i poboljanja energetskih svojstava postojeih zgrada koje imaju plotinu korisne povrine veu od 1000 m u sluaju njihovih veih rekonstrukcija. (3) Ovim Propisom implementira se i Direktiva 89/108/EEC Europskog parlamenta od 22. prosinca 1989. g. u dijelu koji se odnosi na graevne proizvode koji se ugrauju u zgrade u svrhu ispunjavanja bitnog zahtjeva za graevinu: uteda eneregije i toplinska zatita.

lanak 2. (1) Zahtjeve iz ovoga Propisa koji se moraju ispuniti projektiranjem i graenjem novih zgrada, odnosno projektiranjem rekonstrukcije i rekonstrukcijom postojeih zgrada, vlasnik zgrade je duan ouvati njezinim odravanjem. (2) Za zgrade za koje nije predvieno grijanje ili koje se griju do temperature 12C moraju se, u skladu s namjenom zgrade, pri projektiranju i graenju novih odnosno projektiranju rekonstrukcije i rekonstrukcije postojeih, ispuniti zahtjevi ovoga Propisa koji se odnose na: toplinsku zatitu zgrade tijekom ljeta, i sprjeavanje nastajanja graevinske tete, koja nastaje npr. zbog kondenzacije vodene pare. lanak 3. Ovaj Propis ne primjenjuje se na: 1. zgrade koje imaju predvieni vijek uporabe ogranien na dvije godine i manje, 2. privremene zgrade izgraene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilita, 3. staklenike koji se koriste u poljoprivredi, 4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju drati otvorenima vie od polovice radnog vremena ako nemaju ugraene zrane zavjese, 5. atore i sline privremene graevine, koje se mogu viekratno postavljati i rastavljati, 6. jednostavne graevine utvrene posebnim propisom. Znaenje pojedinih pojmova u ovom Propisu lanak 4. Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Propisu imaju u smislu ovog propisa sljedee znaenje: 1. Zgrada jest graevina s krovom i zidovima, u kojoj se koristi energija radi ostvarivanja odreenih klimatskih uvjeta, namijenjena boravku ljudi, odnosno smjetaju ivotinja, biljaka i stvari, a sastoji se od tijela zgrade, instalacija, ugraene opreme i prostora zgrade; 2. Nova zgrada jest izgraena zgrada prije nego je putena u pogon, odnosno prije poetka uporabe; 3. Postojea zgrada jest izgraena zgrada na temelju graevinske dozvole ili drugog odgovarajueg akta i svaka zgrada koja je prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji s njom izjednaena a koja je u uporabi i koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing; 4. Stambena zgrada jest zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je vie od 90% bruto podne povrine namijenjeno za stanovanje, odnosno da nema vie od 50 m plotine neto podne povrine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i zgrada s apartmanima u turistikom podruju; 5. Nestambena zgrada jest zgrada koja nije stambena; 6. Nestambena zgrada gospodarske namjene jest zgrada namijenjena za obavljanje gospodarske proizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladita, zgrade namijenjene poljoprivrednom gospodarstvu i sl.); 7. Nestambene zgrade javne namjene jesu poglavito nestambene zgrade koje koriste tijela vlasti i zgrade institucija koje pruaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koje pruaju usluge velikom broju ljudi; 8. Plotina neto podne povrine zgrade jest ukupna plotina zgrade izmeu elemenata koji ga omeuju i rauna se prema toki 5.1.5. HRN EN ISO 9836:2002;

9. Plotina bruto podne povrine zgrade jest zbroj plotina poda za sve razine zgrade i rauna se prema toki 5.1.3. HRN EN ISO 9836:2002; 10. Plotina ukupne korisne povrine zgrade jest ukupna neto podna plotina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade i rauna se prema toki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2002; 11. Grijana prostorija jest prostorija s unutarnjom projektnom temperaturom viom od 12 C, koja se grije neposredno ogrjevnim tijelima ili posredno zbog prostorne povezanosti s neposredno grijanim prostorijama. Sve grijane prostorije ine grijani dio zgrade; 12. Graevni dio zgrade jest glavni dio tijela zgrade (npr. zid, pod, krov i dr.); 13. Oploje grijanog dijela zgrade, A (m), jest ukupna plotina graevnih dijelova koji razdvajaju grijani dio zgrade od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova zgrade (omota grijanog dijela zgrade), ureena prema HRN EN ISO 13789:20XX, dodatak B, za sluaj vanjskih dimenzija; 14. Obujam grijanog dijela zgrade, Ve (m), jest bruto obujam, obujam grijanog dijela zgrade kojemu je oploje A; 15. Obujam grijanog zraka, V (m), jest neto obujam, obujam grijanog dijela zgrade u kojem se nalazi zrak. Taj se obujam odreuje koristei unutarnje dimenzije ili prema priblinom izrazu V = 0,76Ve za zgrade do tri etae, odnosno V = 0,8Ve u ostalim sluajevima; 16. Faktor oblika zgrade, f0 = A/Ve (m-1), jest kolinik oploja, A (m), i obujma, Ve (m), grijanog dijela zgrade; 17. Toplinski most jest manje podruje u omotau grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povean radi promjene materijala, debljine ili geometrije graevnog dijela; 18. Plotina korisne povrine zgrade, AK (m), jest ukupna plotina neto podne povrine grijanog dijela zgrade. Kod stambenih zgrada se moe odrediti prema priblinom izrazu AK = 0,32Ve; 19. Udio plotine prozora u ukupnoj plotini proelja, f (-), jest kolinik plotine prozora, balkonskih vrata i prozirnih elemenata proelja (graevinski otvor) i ukupne plotine proelja (zid + prozor,). Kod grijanih potkrovlja plotini prozora dodaje se plotina krovnih prozora, a ukupnoj plotini proelja dodaje se pripadna plotina kosog krova s krovnim prozorima; 20. Faktor umanjenja naprave za zatitu od suneva zraenja, FC (-), jest kolinik izmeu prosjene suneve energije koja dospije u zgradu kroz prozor s napravom za zatitu od suneva zraenja i suneve energije koja bi dospjela u zgradu kroz prozor bez te naprave; 21. Vanjska temperatura, e (C), jest temperatura vanjskog zraka prema podacima iz Priloga E za najbliu meteoroloku postaju; 22. Unutarnja projektna temperatura grijanja, int,set,H (C), jest projektom predviena temperatura unutarnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade; 23. Godinja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke, QH,nd (kWh/a), jest raunski odreena koliina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za odravanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade; 26. Godinja potrebna toplinska energija za hlaenje za stvarne klimatske podatke, QC,nd (kWh/a), jest raunski odreena koliina topline koju sustavom hlaenja treba tijekom jedne godine odvesti iz zgrade za odravanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja hlaenja zgrade; 27. Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka, Htr,adj (W/K), jest kolinik izmeu toplinskog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike izmeu unutarnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature; 28. Koeficijent toplinskog gubitka provjetravanjem, HVe,adj (W/K), jest kolinik izmeu toplinskog toka koji se prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru izmjenom zraka u prostoriji s vanjskim zrakom i razlike izmeu unutarnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;

29. Broj izmjena zraka, n (h-1), jest broj izmjena grijanog zraka zgrade s vanjskim zrakom u jednom satu; 30. Regulacijski element temperature jest element termotehnikog sustava pomou kojega se regulira temperatura u prostoriji, kao npr. termostatski ventil; 31. Obnovljivi izvori energije jesu suneva energija, toplina iz okolia, toplina zemlje i biomasa koja ne ukljuuje ogrjevno drvo. Prilozi Propisu lanak 5. Ovaj Propis sadri sljedee priloge: 1. Prilog A u kojemu su popisane hrvatske norme i druge tehnike specifikacije za proraune i ispitivanja graevnih dijelova zgrade i zgrade kao cjeline glede zahtjeva za racionalnu uporabu.energije i zahtjeva za toplinsku zatitu koje treba ispuniti prilikom projektiranja novih i rekonstrukcije postojeih zgrada na primjenu kojih upuuje ovaj Propis; 2. Prilog B u kojemu su popisane hrvatske norme i druge tehnike specifikacije koje sadre zahtjeve koje, u svezi s toplinskom zatitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski graevni proizvodi za zgrade

Search related