of 30 /30
  Preduzeće Pojam preduzeća Osnovne (bitne) karakteristike preduzeća Preduzeće kao sistem

Pojam ikarakteristike preduzeca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preduzeće, definicije, pojam, nastanak, razvoj

Text of Pojam ikarakteristike preduzeca

 • PreduzeePojam preduzeaOsnovne (bitne) karakteristike preduzeaPreduzee kao sistem

 • Pojam preduzeaPreduzee je osnovni subjekt trine privredePostoje razliite definicije preduzeaPreduzee je samostalna organizacija ekonomskih resursa u kojoj se uloeni resursi transformiu u rezultate i stvara vrednost sa ciljem da se ostvari profit

 • Bitne karakteristike preduzeaPreduzee je samostalan ekonomski subjektPreduzee je organizovana celinaPreduzee stvara vrednost transformacijom uloenih resursa u rezultate sa ciljem da ostvari profit

 • Preduzee - samostalan ekonomski subjektSamostalnost preduzea znai da vlasnik/menader samostalno donosi odluke:Koje proizvode proizvoditi (ta)Kako proizvoditi (Kako)Kako rasporeivati ostvarene rezultate (Za koga)Samostalnost preduzea nije neogranienaOgranienja iz okruenja pravna (zakoni i propisi) i ekonomska (trini zakoni)

 • Preduzee - organizovana celinaUspostavljaju se brojni odnosi izmeu ekonomskih resursaOdnosi koji se uspostavljaju izmeu ekonomskih resursa preduzea tokom njegovog funkcionisanja su:Odnosi izmeu ljudskih resursa meusobnoOdnosi izmeu ljudskih i materijalnih resursaOdnosi izmeu samih materijalnih resursaOdnosi izmeu ekonomskih resursa se moraju organizovati da bi preduzee efikasno funkcionisalo

 • Transformacija ulaganja u rezultateTransformacijom uloenih resursa u rezultate preduzee stvara vrednost Proces stvaranja vrednosti se deli u tri faze:I faza: Ulaganje resursaII faza: Transformacija ulaganja u rezultate (proizvodnja, pruanje usluga)III faza: Stvaranje rezultata

 • Proces stvaranja vrednostiUlaganje nabavka resursa iz okruenjaTransformacija ulaganja u rezultate dodavanje vrednostiRezultati odlaze u okruenje

 • Proces stvaranja vrednosti

 • Ulaganje resursa u preduzeePojavni oblici ulaganja su:Sirovine (materijal, poluproizvodi)Oprema (maine, ureaji, postojenja)Ljudski resursiKapital (novac)Informacije i znanjeSposobnost da se iz okruenja nabave potrebni resursi

 • Transformacioni proces - dodavanje vrednostiProces transformacije, tj. pretvaranja ulaganja u rezultate je proces tokom koga se na vrednost uloenih resursa dodaje vrednostProces transformacije zavisi od:Delatnosti preduzeaTehnike opremljenostiOrganizacije procesaProcesom transformacije ulaganja u rezultate se na vrednost uloenih resursa dodaje vrednostStvorena vrednost zavisi od efikasnosti transformacije ulaganja u rezultate

 • RezultatiRezultati transformacije ulaganja u rezultate su: Proizvodi UslugeProdajom proizvoda i usluga preduzee stvara prihodIz dela prihoda se vri obnavljanje utoene vrednosti resursaPreostali deo prihoda je profitProfit se raspodeljuje vlasnicima ili se koristi za nove investicije

 • Primer procesa stvaranja vrednosti preduzea za pruanje usluga poslovnog savetovanja

 • Preduzee kao sistemPreduzee je celina koja se sastoji od meusobno povezanih elemenata (delova)Elementni preduzea su podsistemi

 • Sistem i podsistemi preduzea

 • Karakteristike preduzea kao sistemaOrganizacioni sistemOtvoren sistemSloen sistem

 • Preduzee: Organizacioni sistemPreduzee osnivaju ljudi da bi njegovim funkcionisanjem ostvarili ciljeve (ekonomske)

 • Preduzee: Otvoren sistemPreduzee je u stalnoj interakciji sa okruenjemPribavlja resurse iz okruenja i isporuuje rezultate svog funkcionisana okruenjuDa bi opstalo preduzee stalno mora da se menja i prilagoava okruenju

 • Preduzee: Sloen sistemSloenost preduzea posledica je:Raznolikosti elemenata njegove struktureSloenih veza i odnosa koji se uspostavljaju izmeu elemenata (ljudi, sredstava, ljudi i sredstava)

 • Podsistemi preduzeaPodsistemi odravanja veza sa okruenjemPodsistem proizvodnje (operacija)Podsistem odravanjaPodsistem prilagoavanjaUpravljaki podsistem

 • Podsistemi odravanja veza sa okruenjemNeposredno uspostavljaju vezu preduzea sa njegovim okruenjemPribavljanje potrebnih resursa (na stani ulaganja)Prodaja ostvarenih rezultata (na strani rezultata)

 • Podsistem proizvodnje (operacija)Podsistem proizvodnje (operacija) je podsistem u kome se obavlja proces transformacije ulaganja u rezultate

 • Podsistem odravanjaPodsistem odravanja obezbeuje nesmetano obavljanje procesa u preduzeu odravanje sredstava, briga o ljudskim resursima

 • Podsistem prilagoavanjaPodsistem prilagoavanja prati promene u okruenju i pomae da se preduzee prilagodi promenamaIdentifikuje opasnosti (pretnje) koje preduzee treba da izbegne i mogunosti (anse) koje preduzee treba da iskoristiPrilagoavanju preduzea promenama u okruenju pomau aktivnosti:Istraivanje trita Razvoj proizvoda i tehnologijeRazvoj organizacije preduzea

 • Upravljaki podsistemUpravljaki podsistem upravlja preduzeem kao celinom, vodi i usklauje (koordinira) aktivnosti ostalih podsistemaDefinie ciljeve, strategije, politike preduzea kao celine, odreuje strukturu preduzea i konkretne aktivnosti podsistema

 • Razlozi postojanja preduzeaPrednosti zajednikog rada ljudi u preduzeu:Podela rada i specijalizacijaKorienje tehnike i tehnologijeUpravljanje spoljnim okruenjemSmanjenje transakcionih trokovaPodsticaji i kontrola

 • Razlozi postojanja preduzea: Podela rada i specijalizacijaRad u kolektivu omoguava podelu rada izmeu lanova kolektiva i njihovu specijalizaciju za pojedine poslovePodela rada omoguava razvoj radnih sposobnosti zaposlenih i dovodi do vee efikasnosti rada

 • Razlozi postojanja preduzea: Korienje tehnike i tehnologijeIntenzivnija primena savremene tehnike i tehnologije doprinosi poveanju obima proizvodnje (ekonomija obima) i irenju asortimana proizvoda (ekonomija irine)Ekonomije obima smanjenje prosenih trokova, zbog poveanja obimaEkonomija irine smanjenje trokova, zbog irenja asortimana proizvoda (vea efikasnost zbog mogunosti upotrebe nedovoljno iskorienih resursa)

 • Razlozi postojanja preduzea: Upravljanje spoljnim okruenjemOkruenje preduzea je izvor neizvesnostiOkruenje je izvor resursa, vano je za poslovanje preduzea, preduzea nastoje da utiu na okruenjePreduzee ima vee mogunosti upravljanja okruenjem od pojedinaca - potrebne resurse za praenje promena u okruenju, primena organizacionih mera i mera poslovne politike, kojima utie na okruenje

 • Razlozi postojanja preduzea: Smanjenje transakcionih trokovaTransakcioni trokovi su trokovi korienja trinog mehanizma (obavljanja razmene preko trita)Internalizovanjem transakcija iji su transakcioni trokovi visoki preduzee smanjuje transakcione trokove

 • Razlozi postojanja preduzea: Podsticaji i kontrolaZbog mogunosti primene organizacionih i ekonomskih mera rad zaposlenih u preduzeu je efikasniji od samostalnog rada pojedinacaSistemom autoriteta (nareenosti i podreenosti) i kontrole preduzee utie da zaposleni usklade svoje aktivnosti sa poslom koji obavljaju i da se prilagode zahtevima procesa rada ime se poveava efikasnostPrimena stimulativnog (podsticajnog) sistema nagraivanja