of 34 /34
METODOLOGIJA ZA IZRADU I OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIONIH PROJEKATA ZA FIZIČKA LICA - PREDUZETNIKE KOJI VODE PROSTO KNJIGOVODSTVO - NOSIOCE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Poslovni plan preduzeca

  • Upload
    donga

  • View
    282

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Poslovni plan preduzeca

Page 1: Poslovni plan preduzeca

METODOLOGIJAZA

IZRADU I OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTIINVESTICIONIH PROJEKATA ZA FIZIČKA LICA

- PREDUZETNIKE KOJI VODE PROSTO KNJIGOVODSTVO

- NOSIOCE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Metodologija obuhvata osnovne aspekte i elemente poslovnog planiranja koji su neophodni za donošenje odluke o odobravanju kredita/ garancije. Očekuje se da podnosioci zahteva za kredit/garanciju svoje investicione projekte sačine u skladu sa ovom metodologijom.

Page 2: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

S A D R Ž A J

I.REZIME........................................................................................................................3

II. ANALIZA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA ................... 4

1. OSNOVNA INFORMACIJA O INVESTITORU...............................................................42. SADAŠNJE STANJE INVESTITORA...........................................................................43. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.............................................................7

III. INVESTICIO ULAGANJE................................................................................................9

1. OSNOVNI CILJEVI INVESTICIONOG ULAGANJA................................................... 9 2. ANALIZA TRŽIŠTA ........ ...............................................................................................9 3. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKA ANALIZA.........................................................................10 4. ANALIZA LOKACIJE....................................................................................................10 5. ANALIZA ZAŠTITE ČOVEKOVE SREDINE................................................................10 6. TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA PROJEKTA.............................................................11 7. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA......................................................................11 8. FINANSIJSKO TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA............................................................18 8.1 STATIČKA OCENA.......................................................................................................19 8.2. DINAMIČKA OCENA.....................................................................................................20

IV. ZBIRNA OCENA PROJEKTA..........................................................................................24

2

Page 3: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

OPIS I SVRHA INVESTIRANJAU ovom delu treba navesti motiv i osnovne ciljeve investicionog projekta, osnovne podatke o firmi i vlasnicima i saradnicima/konsultantima koji su sačinili investicioni projekat.

I REZIME INVESTICIONOG PROJEKTA Dati kratak prikaz osnovnih elemenata investicionog projekta, tekstualno ili prema datoj tabeli:

1. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

1.1. NAZIV SUBJEKTA

1.2.IME I PREZIME

1.3. ADRESA1.4. MATIČNI BROJ1.5. BROJ POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA1.6. PIB1.7. BROJ LIČNE KARTE 1.6. OSNOVNA DELATNOST1.7. UKUPAN PRIHOD ( u posl. obr. periodu)1.8. BROJ UPOSLENIH 2. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

2.1. NAZIV INVESTICIONOG PROJEKTA

2.2. LOKACIJA PROJEKTA 2.3. CILJ INVESTICIJE2.4. KARAKTER INVESTICIJE2.5. EKONOMSKI VEK PROJEKTA 2.6. TERMINSKI PLAN

POČETAK ULAGANJA ZAVRŠETAK ULAGANJA POČETAK REDOVNE PROIZVODNJE

2.7.UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA

OSNOVNA SREDSTVA OBRTNA SREDSTVA

2.8. UKUPNI IZVORI FINANSIRANJA

SOPSTVENI TUĐI TRAŽENI IZNOS KREDITA

2.9. OČEKIVANI EFKTI PROJEKTA INTERNA STOPA PRINOSA NETO SADAŠNJA VREDNOST RELATIV. NETO SADAŠNJA VREDNOST VREME POVRATA INVESTIC. ULAGANJA

2.10. BROJ ZAPOSLENIH

2.11. PRIMENJENI KURS *

*Primenjen kurs za formiranje investicije i za sve projektovane inpute i outpute. Finansijske projekcije raditi po sistemu stalnih cena, pri čemu za bazne uzeti cene iz tekuće godine.

3

Page 4: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

II. ANALIZA RAZVOJNIH MOGOĆNOSTI I SPOSOBNOSTI INVESTITORA

1.OSNOVNE INFORMACIJE

RED.BR.

O S N O V N E I N F O R M A C I J E

1. TRAŽILAC

2 SEDIŠTE

3 OSNOVNA DELATNOST

4 BROJ REGISTROVANOG GAZDINSTVA

5 BROJ ČLANOVA GAZDINSTVA

6 MATIČNI BROJ

7. PIB

10 ADRESA

11TEL./FAXE-MAIL:

12 OSOBA ZA KONTAKT ( IME I POZICIJA)

13 OSOBA ZADUŽENA ZA FINANSIJSKA/RAČUNOVODSTVENA

PITANJA

2. SADAŠNJE STANJE INVESTITORA

2.1 KRATAK ISTORIJAT I RAZVOJ Opisati ukratko istorijat, lokaciju, organizacionu, i kvalifikacionu strukturu kao i kratak opis organizacije posla.

2.2.1. VLASNIŠTVO I STRUKTURA POSEDA

1. VlasništvoPovršina poljoprivrednog

zemljišta Objekti Mehanizacija i oprema

2. ZakupPovršina poljoprivrednog

zemljišta Objekti Mehanizacija i oprema

4

Page 5: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

3. Ustupljeno na korišćenjePovršina poljoprivrednog

zemljišta Objekti Mehanizacija i oprema

2.2.2. KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH I PROSEČNE ZARADE

ZAPOSLENIMESEČNA ZARADA

PO JEDNOM RADNIKU

GODIŠNJA ZARADA

KVALIFIKACIJA BROJ RADNIKA MESEČNO

1 2 3 4

UKUPNO

2.3. PROIZVOD/ PROIZVODNI PROCES I KAPACITETI GAZDINSTVA

2.3.1. VREDNOST OSNOVNIH I OBRTNIH SREDSTAVA U UPOTREBI na dan ________________ Red

. broj

Naziv Jedinica mere Količina Cena po

jedinici mere Vrednost

OSNOVNA SREDSTVA

1. Zemljište ha

2. Objekti m2

3. Oprema Kom.

4. Osnovno stado Kom.

5. Višegodišnji zasadi Kom.

OBRTNA SREDSTVA

6. Nedovršena proizvodnja u ratarstvu

Ha

7. Nedovršena proizvodnja u stočarstvu

Kom.

8. Zalihe kg8. Gotovina

U K U P N A S R E D S T V A

5

Page 6: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

2.4. VREDSNOST PROIZVODNJE U POSLEDNJE TRI GODINE

Red. Br. NAZIV

PROIZVODA

Ostvareno u –3 godini Ostvareno u –2 godini Ostvareno u –1 godiniKolič. vrednost u

000 din % Količ. vrednost u

000 din % Količ. vrednost

u 000 din % 1.2.3.4.5...

U k u p n o - - -

2.5. TRŽIŠTE NABAVKE

Navesti način snabdevanja osnovnim sirovinama, najznačajnije dobavljaće i uslove pod kojima se vrši nabavka od pojedinih dobavljača.

2.5.1. PREGLED NAJVAŽNIJIH DOBAVLJAČA

Red. broj Dobavljač Sirovina Vrednost %

učešća

Ukupno:

2.6. TRŽIŠTE PRODAJEOpisati način prodaje i distribucije.

2.6.1 PREGLED REALIZACIJE NAJVAŽNIJIH PROIZVODA U PRETHODNE TRI GODINE

Red.

brojProizvod Jedinica

mereCena po

jedin.mere Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost

Ukupno

2.6.2. NAJVAŽNIJI KUPCI U POSLEDNJE TRI GODINE

Red.br. NAZIV NAJZNAČAJNIJIH

KUPACAPROIZVOD VREDNOST

% UČEŠĆA U PRODAJI

1.2.3.4.5.

6

Page 7: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

...Ukupno

3. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

3.1 FINSNIJSKI POKAZATELJI PREDUZETNIKA

Prikazivanje ostvarenih prihoda i rashoda, imovine i obaveza vršiće se u zavisnosti od toga da li investitor vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ili ih ne vodi.Investitori koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva ostvarenje svojih prihoda i rashoda za protekle tri godine prikazaće u skladu sa Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijkih rezultata po sistemu prostog knjigovodstva .

Bilans stanja se može sačiniti na bazi inventarne liste koju vode, obaveza koje su preuzeli u toku svog poslovanja, kao i potraživanja od kupaca.

3.1.1. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01-31.12 »BU« ( iznos u dinarima)

Red.br. POZICIJE

GODINE-3 -2 -1

I PRIHODI OD POSLOVANJA

1. PRIHODI OD DELATNOSTI

II RASHODI

2. - Nabavna vrednost robe,reprod.materijala i rezervnih delova

3 - Nabavna vrednost zaliha robe,reprod.materijala i rezervnih delova

4 - Nabavna vrednost prodate robe,utrošenog reprod.materijala i ugrađ. rezervnih delova ( 2-3 )

5 - Zarade, naknade i ostali lični rashodi

6

- Troškovi proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalni troškovi

7. RASHODI FINANSIIRANJA I OSTALI RASHODII

8. RASHODI POSLOVANJA ( 4 DO 7 )

III FINANSIJKI REZULTAT POSLOVANJA

IV NETO PRIHOD – DOBIT ( 1- 8 )

V NETO GUBITAK (8 – 1 )

7

Page 8: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

3.1.2 FINANSIJSKO STANJE GAZDINSTVA

Gazdinstva koja ne vode poslovne knjige prikazaće podatke za godinu koja prethodi investiciji.

BILANS USPEHA - u 000 din

Red.broj POZICIJE IZNOS

I POSLOVNI PRIHODIII. POSLOVNI RASHODI1. Osnovni materijal2. Pomoćni materijal3. Spoljne proizvodne usluge4. Troškovi energije5. Opšti materijalni tzroškovi6. Troškovi amortizacije7. Troškovi zarada8. Nematerijalni troškoviIII POSLOVNI DOBITAK I-IIIV POSLOVNI GUBITAK II-IV POREZVI NETO DOBIT

3.2.BILANS STANJA

Red.broj

SREDSTVA ( poslovna imovina) IZNOS

IZVORI(Poreklo poslovne imovine)

IZNOS

1. Osnovna sredstva Kapital vlasnika gazdinstva

2. Obrtna imovina Neto dobitUKUPNO: UKUPNO:

3.3. NETO OBRTNI FOND

Red. broj

OPIS IZNOS

1. DUGOROČNI IZVORI SREDSTAVA 1.1. Sopstveni kapital 1.2. Dugoročno zaduženje 1.3. Neto dobit-neraspoređena dobit 2. STALNA IMOVINA 3. NETO OBRTNI FOND (1-2)4. Zalihe

5. Pokriće zaliha sopstvenim kapitalom (3:4) X 100%

6. VIŠAK ILI MANJAK SOPSTVENOG KAPITALA (3-4)

8

Page 9: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

III. INVESTICIONO ULAGANJE

Investiciono ulaganje po svom karakteru može biti nova investicija ili rekonstrukcija, proširenje i modernizacija pri čemu se razlikuje pristup u izradi finansijsko tržišne ocene.Kao učinak investicija u rekonstrukciji treba sve poslovne prikaze uraditi dvaput kao što su.

Prognoza poslovanja „s projektom“ Prognoza poslovanja „bez projekta“ / pretpostavka da se ne investira/

Međutim, ukoliko se proširenje može tehnički, komercijalno i ekonomski odvojiti od već postojećih kapaciteta primenjuje se postupak kao i kod nove investicije.

1. OSNOVNI CILJ I RAZLOZI INVESTICIONOG ULAGANJA

S obzirom, da se investianjem ostvaruju osnovni razvojni ciljevi privrednog subjekta najveći deo odgovornosti za njihov razvoj zavisi od investicione politike, izbora valjanih investicija i efikasne realizacije istih.Stoga u ovome delu bi trebalo opisati dugoročnu investicionu politiku, investicionu aktivnost i strategiju izbora investiranja kao osnovnog cilja razvoja preduzeća.

2. ANALIZA TRŽIŠTA

Analiza tržišta u procesu planiranja investicionog projekta ima dva osnovna segmenta:- analiza tržišta prodaje- analiza tržišta nabavkeU oba segmenta analizira se stanje potražnje i ponude, te njihov odnos, da bi se ocenio plasman i nabavka materijalnih dobara ili usluga u okviru projekta.

2.1. PREGLED NAJVAŽNIJIH KUPACA U BUDUĆNOSTI

Opišite efekte investicionog ulaganja na povećanje postojećeg obima proizvodnje.U 000 din

RED. BR.

KUPCI PROIZVOD KOLIČINA IZNOS %UČEŠĆA

1 2 3 4 5 61....n

2.2. ANALIZA NABAVNOG TRŽIŠTA

U analizi nabavnog tržišta treba dati osnovne informacije o mogućnostima nabavke osnovnih inputa po tržištima, vrstama, količinama, cenama, i ostalim kvalitativnim aspektima buduće nabavke.

9

Page 10: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

2.2..1. PREGLED NAJVAŽNIJIH DOBAVLJAČA U BUDUĆNOSTI U 000 din.

RED. BR.

DOBAVLJAČI SIROVINA KOLIČINA IZNOS %učešća

1.2....n

3. TEHHNOLOŠKO-TEHNIČKE ANALIZE

Ukoliko se radi o rekonstrukciji opis izbora tehnologije i tehničkih rešenja treba da sadrži informacije o stanju postojećeg građevinskog objekta, instalacija i opreme i to naročito onih delova koji se odnose na nova tehnološka rešenja.

U ovom segmentu potrebno je definisati i kvanitativno obraditi sledeće aspekte :

1. Proizvodni program2. Specifikacija potrebne proizvodne opreme 3. Plan potrebnih radnika4. Organizacija proizvodnje5. Ekonomski vek projekta

Planirani obim i kapacitet proizvodnog programa rezultat je optimalizacije između mogućnosti plasmana koji rezultira iz analize prodajnog tržišta i odabranog tehnološko-tehničkog rešenja. Stoga se u ovom delu utvrđuje i vek projekta budući da za to postoje potrebni tržišni i tehnološko-tehnički parametri.

Pri određivanju ekonomskog veka projekta treba uvažiti specifičnosti proizvodnje, trajanje potražnje za proizvodima, tehničku i ekonomsku zastarelost tehnologije, raspoloživost sirovina i slično.

Svi gore navedeni tehno-ekonomski parametri koji proizilaze iz tehnološko-tehničkih rešenja su baza za dalje tabelarno prikazivanje u naturalnim i vrednosnim iskazima koji čine bazne parametre za finansijsku i ekonomsku analizu projekta.

4.ANALIZA LOKACIJE

Pod pojmom lokacije pri planiranju investicionog projekta, podrazumeva se prostor na kojem će se odvijati planirana aktivnost buduće investicije. Potrebno je definisati podobnosti lokacije sa mikro i makro aspekta.

5.ANALIZA ZAŠTITE ČOVEKOVE SREDINE U analizi zaštite životne sredine potrebno je sagledati mogući uticaj rada objekta na zagađivanje sredine / zemljišta, vode, vazduha, vegetacije i životinjskog sveta/

10

Page 11: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

6.TERMINSKI PLAN IZVOĐENJA PROJEKTA

Terminski plan sagledava na koji način, po kojim organizacionim pretpostavkama i u kom vremenskom razdoblju će se realizovati pojedine aktivnosti i projekat u celini.

6.1. PLAN IZVOĐAČKIH AKTIVNOSTI ("" – PERIOD INVESTIRANJA)

Aktivnosti Termini izvođačkih aktivnosti - "" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.investicioni projekt2. odobravanje i puštanje kredita u tečaj3. realizacija investicionog projekta4. prijem radnika, obuka radnika5. redovna proizvodnja

7. EKONOMSKO – FINANSIJASKA ANALAIZA

Polazna osnova za ekonomsko - finansijsku analizu su rezultati analize tržišta, analize tehno-ekonomskih karekteristika, analize lokacije, analize potrebnih radnika i ostalih relevantnih parametara koji omogućavaju sveobuhvatno sagledavanje opravdanosti ulaganja.Ta polazna osnova sastoji se od naturalnih i vrednosnih veličina koje je u ovoj analizi potrebno sve iskazati u vrednosnom obliku. 7.1. INVESTICIONA ULAGANJA I IZVORI FINANSIRANJA

Jedan od najznačajnijih delova investicionog projekta je deo koji obrađuje problematiku ukupnih investicionih ulaganja to jest ulaganje u osnovna i ulaganja u trajna obrtna sredstva.Nakon sagledavanja investicionih ulaganja neophodno je definisati ukupne izvore sredstava za zatvaranje konstrukcije finansiranja.

7.1.1. INVESTICIJA U OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA Tržišne cene

REDNI BROJ STRUKTURA ULAGANJA UKUPNA VREDNOST

Dinari Eur-i %

I OSNOVNA SREDSTVA /1-4/

1. PRIPREMA ZEMLJŠTA2. GRAĐEVINSKI RADOVI3. OPREMA4. OSTALA ULAGANJAII TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

IIIPREDRAČUNSKA VREDNOST ULAGANJA (I+II)

11

Page 12: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

7.1.1.1. INVESTICIONA ULAGANJA U NOVU OPREMU - projekat

NAZIV OPREME KOMADA CENA PO KOMADU

CARINA MONTAŽA TRANSPORT

UKUPNO

1 2 3 4 5 6 7 (3+4+5+6)

7.1.2. IZVORI FINANSIRANJA

r. br OPIS IZNOS

Uneta sred. Nova ulaganja

Ukupna ulaganja

%

I. SOPSTVENI IZVORI1. OSNOVNA SREDSTVA2. OBRTNA SREDSTVAII. TUĐI IZVORI1. KREDITNA SREDSTVA2. ZAJEDNIČKA ULAGANJA

UKUPNO: /I+II/:

7.2. FORMIRANJE UKUPNOG PRIHODA

Na osnovu utvrđenog plasmana na domaćem i stranom tržištu i utvrđenih cena u analizi prodajnog tržišta, potrebno je sačiniti pregled fizičkog i vrednosnog obima prodaje za ekonomski vek projekta, što ujedno daje i podatke za formiranje ukupnog prihoda.U slučaju rekonstrukcije ili modernizacije i kod formiranja prihoda i kod obračuna troškova treba prikazati analognu tabelu za poslovanje „ bez projekta“, s tim da je početna godina jedna godina pre investiranja, odnosno prikazati jednu tipičnu godinu „bez projekta“ kao „konstantnu prognozu bez projekta

7.2.1 PLANIRANI PLASMAN PROJEKTA u 000 din

OPIS PROIZVODA /USLUGA

JED.MERE

GODINE PROJEKTA1 ... n

godiš

nje

kolić

čina

cene

po

jedini

ci m

ere

ukup

an

priho

d

godiš

nje

količ

ina

cene

po

jedini

ci m

ere

ukup

an

priho

d

godiš

nje

količ

ina

cene

po

jedini

ci m

ere

ukup

an

priho

d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11PROIZVOD 1.

PROIZVOD 2....n

12

Page 13: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

UKUPNO

7.3.OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE

Osnov za obračun troškova proizvodnje je predviđeni tehnološki kapacitet prilagođen prodajnim mogućnostima.U obračunu materijalnih troškova potrebno je posebnu pažnju posvetiti ulaznim podacima koji su prikupljeni u okviru tehnološko-tehničke analize, analize tržišta, analize lokacije, analize zaštite čovekove okoline kao i organizacionih i ostalih uslova proizvodnje i poslovanja.

7.3.1. DIREKTAN MATERIJAL PO PROIZVODU u 000 din.

REDNI BROJ

NAZIV MATERIJALA

JED.MERE

KOLIČINA PO PROIZVODU

CENA POJED.MERE

GODINE PROJEKTA

1 ... n1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.…n

UKUPNO

7.3.1.1. UKUPAN DIREKTANI MATERIJAL - u 000 din.

REDNI BROJ NAZIV MATERIJALA GODINE PROJEKTA

1 … n1 2 3 4 51.2....n.

UKUPNO:

7.3. 2. ENERGIJA I GORIVO - u 000 din

RED. BROJ NAZIV

JED.MERA

GODIŠNJA

KOLIČINA

CENA POJEDINICI MERE

GODINE PROJEKTA1 ... n

0 1 2 3 4 5(3X4) 6(3X4) 7(3X4)1. ELEKTRIČNA

ENERGIJA2. GORIVO...

UKUPNO

13

Page 14: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

7.3.3. TROŠKOVI ZARADA - u 000 din

REDNI BROJ

O P I S(STEPEN STRUČNE SPREME X BROJ

RADNIKAX NETO ZARADA)

GODINE PROJEKTA

1 ... n1 2 3 4 51.2.....

UKUPNO NETO ZARADEPOREZI I DOPRINOSI

BRUTO ZARADE

7.3.4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I OSTATAK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA - u 000 din

R. BR. STRUKTURA

OSNOVNIH SREDSTAVA

NAB. VRED.

STOPA AMORT

GODINE PROJEKTA UKUP. VRED. NA

KRAJU VEKA

1 ... n

1 2 3 4 5 6 7 81...n

A AMORTIZACIJA ZA NOVA ULAGANJA

BAMORTIZACIJA ZAPOSTOJEĆA OSNOVNA SREDSTVA.

C UKUPNO /A+B/

Kada se radi o rekonstrukciji potrebno je voditi računa da se u račun uzme i visina amortizacije za ona sredstva koja su u funkciji i koja se i dalje nameravaju koristiti u novom investicionom projektu.

7.3.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI u 000 din

REDBR. VRSTA TROŠKOVA

GODINE PROJEKTA

1 … n1 2 3 4 5

14

Page 15: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

1. TROŠKOVI MARKETINGA2. TROŠKOVI NAKNADE ZA SLUŽ.

PUTOV. KORIŠĆENJE SL.AUTOMOBILA I DR.

3. TROŠKOVI PTT USLUGA, ADVOKATSKIH USLUGA, ZDRAVSTVENIH USLUGA I DR.

4. EKSTERNE USLUGE DRUGIH FIRMI (STRUČNO OSPOSOB.RADNIKA I SL)

5. PREMIJE OSIGURANJA6. REPREZENTACIJA7. TROŠKOVI PRODAJE8. TROŠKOVI ADMINISTRACIJE9. TROŠKOVI INVESTICIONOG

ODRŽAVANJA10. TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA11. OSTALI TROŠKOVI

UKUPNO:

7.4.USLOVI FINANSIRANJA

Prikazati izvore, visinu i uslove kredita, posebno sačiniti amortizacioni plan za svaki kredit pojedinačno.Obratiti pažnju na obračun i plaćanje interkalarne kamate u vreme perioda mirovanja obaveza, da li se u tom periodu plaća ili se pripisuje glavnom dugu.Ukoliko investicija ima karakter proširenja i rekonstrukcije ili modernizacije prikazati i postojeće otplate kredita i dati ukupan pregled postojećih i novih obaveza.

7.4.1. AMORTIZACIONI PLAN OTPLATE KREDITA

- u 000 din.RED BRO

JGODINA OSTATAK

DUGAKAMATA OTPLATA

GLAVNICEANUITET

0 1 2 3 4 5(3+4)1.2....n

UKUPNO

7.5. PROJEKTOVANI BILANS USPEHA

Za novu investiciju bilans uspeha se radi bez godine pre investiranja, odnosno kolona pre investiranja se ne popunjava.U slučaju rekonstrukcije ili modernizacije po pravilu potrebno je izraditi dva bilansa uspeha I to jedan prikaz s uključivanjem poslovnih rezultata postojeće proizvodnje

15

Page 16: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

zajedno sa novom investicijom / prikaz “s projektom”/ I jedan prikaz “bez projekta” samo za postojeću proizvodnju. Da bi podaci za godinu pre investicije bili uporedivi s podacima za prognozu, treba bilans po završnom računu transformisati I prilagoditi po sadržaju.U skladu sa navedenim moguće je izraditi bilans uspeha samo za jednu tipičnu godinu “bez projekta” I u prognozi ”bez projekta” uvažavati je kao konstantnu u čitavom ekonomskom veku projekta.Zatim, potrebno je uraditi bilans uspeha samo za “projekat” koji proističe iz razlike poslovanja “s projektom” i poslovanja “bez projekta”Prikazani bilansi su polazna informacija za ocenu finansijsko-tržišne uspešnosti investicionih projekata.

7.5.1. PROJEKTOVANI BILANS USPEHA „ PROJEKTA” R.BR.

ELEMENTI

Bilans uspeha bez projekta

EKONOMSKI VEK PROJEKTA

1. 2. ... n.I UKUPNI PRIHOD

IIUKUPNI RASHODI ( 1+4)

1. POSLOVNI RASHODI (2+3)

2. Materijalni troškovi

3. Nematerijalni troškovi ( bez kamata)

III POSLOVNI RASHODI bez amortizacije

4.. Finansijski rashodi

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

V. POREZ NA DOBITAK

G. NETO DOBITAK

u 000 dinara

7.5.2. PROJEKTOVANI POSLOVNI REZULTAT „ S PROJEKTOM“

R.BR.

ELEMENTIEKONOMSKI VEK PROJEKTA

1. 2. ... n.I UKUPNI PRIHOD

IIUKUPNI RASHODI ( 1+4)

1. POSLOVNI RASHODI (2+3)

2. Materijalni troškovi

3. Nematerijalni troškovi ( bez kamata)

III POSLOVNI RASHODI bez amortizacije

4.. Finansijski rashodi

16

Page 17: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

V. POREZ NA DOBITAK

G. NETO DOBITAK

7.5.3. PROJEKTOVANI POSLOVNI REZULTAT „PROJEKTA“ U EKONOMSKOM VEKU PROJEKTA

Opis 1 2 3 ... n.1. Neto dobit sa projektom

2. Neto dobit bez projekta

Razlika 1-2

7.6. OBRAČUN POTREBNIH OBRTNIH SREDSTAVA

Trajna obrtna sredstva su deo ukupnih investicionih ulaganja, koja su nužna za nesmetano funkcionisanje investicionog projekta u razdoblju njegove redovne proizvodnje. 7.6.1. OBRAČUN POTREBNIH OBRTNIH SREDSTAVA ZA NOVU INVESTICIJU

u 000 din

REDNI BROJ

VRSTA OBRTNIH SREDSTAVA

GODIŠNJE POTREBE

BROJ DANA VEZIVANJA

KOEFICIJENT OBRT.

POTREBNA SREDSTVA

1 2 3 4 5 6

1.ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA

2.ZALIHE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE

3.ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

4. POTRAŽIVANJA

5.SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU

(A) POTREBNA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (1 DO 5)

6. DOBAVLJAČI

7. AMORTIZACIJA

8. ZARADE

9. OBAVEZE IZ DOBITI

(B) IZVORI IZ TEKUĆEG POSLOVANJA

17

Page 18: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

(C) INVESTICIJE U OBRTNA SREDESTVA (A-B)

7.6.2. OBRAČUN POTREBNIH OBRTNIH SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU I MODERNIZACIJU

U slučaju da investicija ima karakter rekonstrukcije ili modernizacije kada je potrebno utvrditi trajna obrtna sredstva samo za povećanu proizvodnju tada se primenjuje obračun prema sledećoj tabeli.

- u 000 din

R.br.

VRSTA OBRTNIH SREDSTAVA

STANJE OBR.SRED.PRE ULAG.

GODIŠNJE POTREBEULAGANJA

BROJ DANA VEZIVANJA

KOEFIC. OBRTAJA

POTREBNA OBRTNA SREDSTVA

RAZLIKA

+ -

1 2 3 4 5 6 7 8 (7-+3 )1. ZALIHE SIROVINA

I MATERIJALA 2. ZALIHE

NEDOVRŠENE PROIZVODNJE

3. ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA

4. POTRAŽIVANJA

5. SREDSTVA NA ŽIRORAČUNU

APOTREBNA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA (1-5)

6. DOBAVLJAČI

7. AMORTIZACIJA

8. BLD

9. OBAVEZE IZ DOBITI

B IZVORI IZ TEKUĆEG POSLOV. (6 - 9)

C INVESTICIJE U OBRTNA SREDESTVA (A-B)

+ ako su obrtna sredstva veća od stanja obrtnih sredstava- ako je stanje obrtnih sredstva veće od potrebnih obtnih sredstava

8. FINANSIJSKO TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA

18

Page 19: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

Na osnovu ekonomsko - finansijske analize izrađuje se kompleksna finansijsko-tržišna ocena projekta koja je može biti statička i dinamička.Statička ocena ne uzima u obzir celokupno vreme u procesu ulaganja i eksploatacije investicije, već samo jedan vremenski presek, dok dinamička ocena obuhvata celokupan period ulaganja i period eksploataije investicionog projekta.

Za ocenu efikasnosti projekta za investicije u rekonstrukciji ili modernizaciji treba polaziti od informacija za poslovanje investitora „s projektom“ i prognoza poslovanja „bez projekta“.

8.1.STATIČKA OCENA

U statičkoj oceni polazi se od određenih podataka iz bilansa uspeha, finansijskog toka i bilansa stanja za optimalnu godinu u ekonomskom veku projekta.Statički pokazatelji upoređuju se sa relevantnom grupacijom kojoj investitor pripada i sopstvenim rezultatima iz prethodnog perioda da bi se dobio objektivniji uvid u opremljenost i efikasnost planiranog projekta.

8.1.1. POKAZATELJI OPREMLJENOSTI I EFIKASNOSTI INVESTICIONOG PROJEKTA -u 000 din

Red. Broj POKAZATELJ

ANALITIČKI POSTUPAK

VREDNOST POKAZATELJA

PROJEKAT

/Razlika

«s - »bez«/

»S PROJEKTOM«

1.AKUMULATIVNOST dobit./ invest.ulaganja

2. PROFITNA MARŽA neto dobit/ukupan prihod

3. STOPA PRINOSA NA INVEST. ULAG.

neto dobit/ukupna invest.ulaganja

4. KOEFICIJENT EFIKASNOSTI

ukupan prihod/ukupan rashod

5. UČEŠČE TROŠK. MATERIJALA

direk.matererijal/ukupan prihod

6. ROK VRAĆANJA INVESTICIJE

Ukupno ulaganje/neto primitke

8.1.2 METODA PRAGA RENTABILNOSTI

Analiza praga rentabilnosti predstavlja statički pristup u oceni investicionih projekata u uslovima neizvesnosti, jer se koriste podaci iz samo jedne reprezentativne godine.

Metoda praga rentabilnosti je vrlo korisna za ocenu neizvesnosti, jer daje direktne informacije o minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje i prodajne cene.Prelomnu tacku rentabilnosti moguće je uraditi i za svaku godinu u ekonomskom veku.

- u 000 dinGODINE VEKA PROJEKTA

19

Page 20: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

Red. broj

ELEMENTI 1 ... n

1 2 3 4 51 UKUPAN PRIHOD OD PRODATIH

PROIZVODA/USLUGA 2 VARIJABILNI TROŠKOVI

3 FIKSNI TROŠKOVI

4 MARGINALNI REZULTAT /1-2/

5 PRELOMNA TAČKA RENTAB. 3/4X100

8.2. DINAMIČKA OCENA

Za razliku od statičke ocene, dinamička ocean uzima na adekvatan način u obzir vreme u postupku analize I ocene investicionih projekata, obuhvatajući celokupan period ulaganja I eksploatacije jednog investicionog projekta.

Pomoću tehnike diskontovanja izračunavaju se dinamički kriterijumi koji znatno realnije pružaju mogućnost za analiziranje ocene opravdanosti realizacije projekta.

U dinamičkoj oceni utvrđuje se likvidnost I rentabilnost projekta.

8.2.1. FINANSIJSKI TOK

Likvidnost investicionog projekta se definiše kao njegova sposobnost da u svakom vremenu podmiri svoje dospele finansijske obaveze a podatke crpi iz finansijskog toka.Finansijski tok daje pregled svih finansijskih transakcija, pa time I uvid u finansijski potencijal projekta, odnosno investitora I osnov je za ocenu likvidnosti.

U slučaju rekonstrukcije ili modernizacije u projekciji finansijskog toka “s projektom” potrebno je uvažiti novu I postojeću proizvodnju, zatim ukupne efekte u formiranju I raspodeli ukupnog prihoda, nova I postojeća osnovna sredstva I ukupne obaveze prema izvorima finansiranja.Za projekciju “bez projekta”važi opšta napomena da se može u projekciji “bez” polaziti od projekcije samo jedne tipične godine I u prognozi “bez projekta” uvažiti je kao konstantu. Naravno za konstantne rezultate potrebni su ubedljivi argumenti.

8.2.1.1. FINANSIJSKI TOK SA PROJEKTOM - u 000 din.

R. br.

E LE M E N T I GODINE EKONOMSKO GVEKA PROJEKTA0. 1. 2. ... n.

1 2 3 4 5 6 7I UKUPNI PRIMICI

1. UKUPAN PRIHOD

2. IZVORI FINANSIRANJA

20

Page 21: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

SOPSTVENI

TUDJI

3. OSTATAK VRED. PROJEKTAOSNOVNA SREDSTVAOBRTNA SREDSTVA

II UKUPNI IZDACI

1. INVESTICIJE

U OSNOVNA SREDSTVAU OBRTNA SREDSTVA

2. POSLOVNI RASHODI (bez kamate)

3. POREZ NA DOBIT

4. OBAVEZE PREMA IZVOR. FINANS.

III NETO PRIMICI

8.2.1.2 FINANSIJSKI TOK „BEZ PROJKTA“

R. br.

E LE M E N T I GODINE EKONOMSKO GVEKA PROJEKTA0. 1. 2. ... n.

1 2 3 4 5 6 7I UKUPNI PRIMICI

1. UKUPAN PRIHOD

2. IZVORI FINANSIRANJASOPSTVENI

TUDJI

3. OSTATAK VRED. PROJEKTAOSNOVNA SREDSTVAOBRTNA SREDSTVA

II UKUPNI IZDACI

1. INVESTICIJE

U OSNOVNA SREDSTVAU OBRTNA SREDSTVA

2. POSLOVNI RASHODI (bez kamate)

3. POREZ NA DOBIT

21

Page 22: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

4. OBAVEZE PREMA IZVOR. FINANS.

III NETO PRIMICI

8.2.3. FINANSIJSKI TOK (PROJEKTA)

O p i s 1. 2. 3. ... n1. Neto primici sa

ulaganjem

Neto primici bez ulaganjaRazlika 1-2

8.2.2. EKONOMSKI TOK

Rentabilnosti investicionog projekta sagledava se iz ekonomskog toka koji sadrži informacije o ekonomskom potencijalu projekta.U slučaju rekonstrukcije ili modernizacije ekonomski tok projekta izračunava se kao razliku između toka „s projektom“ i toka „bez projekta“.

Razlika između efekata poslovanja „s“ i efekata poslovanja „bez“ jeste osnov za ocenu efikasnosti projekta.

U analizi rentabilnosti koriste se sledeći kriterijumi

vreme povrata investicionih ulaganja neto sadašnja vrednost projekta interna stopa rentabilnosti projekta

- u 000 din.

R. br.

E LE M E N T I GODINE EKONOMSKOG VEKA PROJEKTA0. 1. 2. ... n.

1 2 3 4 5 6 7

UKUPNI PRIMICI1. UKUPAN PRIHOD

2. IZVORI FINANSIRANJASOPSTVENI

TUDJI

3. OSTATAK VRED. PROJEKTAOSNOVNA SREDSTVA

OBRTNA SREDSTVA

II UKUPNI IZDACI

22

Page 23: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

1. INVESTICIJE

U OSNOVNA SRED.

U OBRTNA SREDSTVA

2. POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE)

3. POREZ NA DOBIT

III NETO PRIMICI (I-II)

8.2.2.1. ILUSTRACIJA UČINKA REKONSTRUKCIJE – OSNOV ZA OCENU PROJEKTA

R. br.

POSLOVNI REZULTATI GODINE EKONOMSKOG VEKA PROJEKTA

1. 2. 3. ... n.1. »S PROJEKTOM«

2. »BEZ PROJEKTA«

3. »PROJEKAT« /RAZLIKA 1-2/

8.2.2.2. METODA VREMENA POVRATA INVESTICIONIH ULAGANJA u 000 din.

GODINAPROJEKTA

INVESTICIJA DISKONTOVANI NETO PRIMICI IZ EKONOM. TOKA NEPOKRIVENI

DEO INVESTICIJE

GODIŠNJI IZNOS

KUMULATIV GODIŠNJI IZNOS

KUMULATIV

1 2 3 4 5 6(5-3)1

2

...

n

UKUPNO

Vreme povrata investicionih ulaganja je vreme potrebno da prihodi od projekta pokriju sve investicione troškove, ukoliko je to vreme u ekonomskom veku projekta, kriterijum je zadovoljavajući.

8.2.2.3. METODA NETO SADAŠNJA VREDNOST INVESTICIONOG PROJEKTA - u 000 din

0 GODINE

23

Page 24: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

R. br

ELEMENTI

god.KUMULATIV

1 2 ... n

0 1 2 3 4 5 6 71. NETO PRIMICI IZ

EKONOMSKOG TOKA2. DISKONTNA STOPA

3. DISKONTNI FAKTOR

4. SADAŠNJA VRED. NETO PRIMITKA

5. NETO SADAŠ.. VRED.PROJEKTA

6. RELATIVNA NETO SADAŠ. VREDNOST:

Metoda neto sadašnje vrednosti projekta utvrđuje ukupne efekte projekta u čitavom njegovom ekonomskom veku, pri čemu diskontovanjem svodi sve buduće vrednosti na sadašnju vrednost projekta. Svođenje budućih iznosa efekata investicije na sadašnju vrednost vrši se pomoću diskontne stope koja se određuje kao ponderisana aritimetička sredina realnih kamatnih stopa na izvore finansiranja.Opravdanim za realizaciju smatra se onaj projekat čija je neto sadašnja vrednost pozitivna /jednaka ili veća od nule/.

8.2.2.4. METODA INTERNA STOPA RENTABILNOSTI

u 000 din.GODINA NETO PRIMICI

U 000 DINSTOPA % STOPA %

DISKONTNI FAKTOR

SADAŠNJA VREDNOST

DISKONTNI FAKTOR

SADAŠ. VREDNOST

1 2 3 4 5 61.

n

Interna stopa rentabilnosti definiše se kao ona diskontna stopa koja sadašnje vrednosti projekta svodi na nulu.Interna stopa rentabilnosti shodno metodologiji treba da bude veća od kamatne stope na izvore kredita, a investitoru daje podatak koja se maksimalna kamatna stopa na kredite može prihvatiti za otplatu u finansiranju projekta.

Matematički izraz Interna stope rentabilnosti glasi:

Pr = Interna stopa rentabilnostiPp = Diskontna stopa uz koju je sadašnja vrednost poslednji put pozitivna

24

Page 25: Poslovni plan preduzeca

Garancijski fond AP Vojvodine

P n = Diskontna stopa uz koju je sadašnja vrednost projekta prvi put negativnaSo

P = Sadašnja vrednost projekta uz diskontnu stopu p S0

n = Sadašnja vrednost projekta uz diksontu stopu

IV. ZBIRNA OCENA PROJEKTA

Zbirna oceana investicionog projekta sastoji se od konačne analize apsolutnih, relativnih, kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja, finansijsko tržišne ocene i ocene efikasnosti investicionog projekta.Pri tome potrebno je utvrditi eliminacione, funkcionalne i deskriptivne kriterijume.

1. Eliminacioni kriterijumi

- Interna stopa rentabilnosti- Neto sadašnja vrednost- Vreme povrata investicionih ulaganja

2. Funkcionalni kriterijumi

- Likvidnost projekta

3. Deskriptivni kriterijumi

- statički pokazatelji

ODGOVORNO LICE PODNOSIOCA

25