of 25 /25
Latentne rezerve Latentne rezerve Nastaju bilo potcenjivanjem aktive, bilo precenjivanjem pasive.Nije reč o tome da se kroz bilans ukaže astaju bilo potcenjivanjem aktive, bilo precenjivanjem pasive.Nije reč o tome da se kroz bilans ukaže da nešto ne postoji; svaka pozicija je u bilansu dokazana, ali osnovica po kojoj je vršena procena nije da nešto ne postoji; svaka pozicija je u bilansu dokazana, ali osnovica po kojoj je vršena procena nije bila najpreciznija, tako da u preduzeću mogu da postoje bilo latentne rezerve, bilo skriveni bila najpreciznija, tako da u preduzeću mogu da postoje bilo latentne rezerve, bilo skriveni gubici.Latentne rezerve i skriveni gubici javljaju se kao razlika između stvarnog i inventarnog gubici.Latentne rezerve i skriveni gubici javljaju se kao razlika između stvarnog i inventarnog bilansa. bilansa. Problem latentnih rezervi je usko povezan sa pitanjem procenjivanja. Problem latentnih rezervi je usko povezan sa pitanjem procenjivanja. VRSTE LATENTNIH R VRSTE LATENTNIH R EZERVI EZERVI 1) 1) prinudne latentne reterve, prinudne latentne reterve, 2) 2) procenjene latentne rezerve prema pravu izbora, i procenjene latentne rezerve prema pravu izbora, i 3) 3) latentne rezerve po slobodnoj volji latentne rezerve po slobodnoj volji Prinudne latentne rezerve Prinudne latentne rezerve nastaju automatski, primenom nastaju automatski, primenom ( porast cena kada su dnevne cene veće od porast cena kada su dnevne cene veće od nabavnih, a za preduzeće su troškovi nabavke gornja granica procenjivanja) nabavnih, a za preduzeće su troškovi nabavke gornja granica procenjivanja) Procenjene latentne rezerve Procenjene latentne rezerve pojavljuju se usled postojanja prava izbora između različitih zakonski pojavljuju se usled postojanja prava izbora između različitih zakonski dopuštenih vrednosti ili usled stvarne procene (šacovanja), u slučajevima kada to prilike zahtevaju. dopuštenih vrednosti ili usled stvarne procene (šacovanja), u slučajevima kada to prilike zahtevaju. Latentne rezer Latentne rezer ve po slobodnoj volji ve po slobodnoj volji pojavljuju se u svim onim slučajevima kada se vrednost koja pojavljuju se u svim onim slučajevima kada se vrednost koja odgovara propisima o procenjivanju ili načelima urednog knjigovodstva samovoljno potcenjuje. odgovara propisima o procenjivanju ili načelima urednog knjigovodstva samovoljno potcenjuje. Skriveni gubici Skriveni gubici nastaju precenjivanjem aktive, ili potcenjivanjem pasive nastaju precenjivanjem aktive, ili potcenjivanjem pasive Gubitak Gubitak se nalazi u aktivi i ako on treba da postane skriven, onda je potrebno da ostale pozicije aktive se nalazi u aktivi i ako on treba da postane skriven, onda je potrebno da ostale pozicije aktive apsorbuju jedan njegov deo. Usled toga, svako precenjivanje aktive ima kao posledicu skrivanje apsorbuju jedan njegov deo. Usled toga, svako precenjivanje aktive ima kao posledicu skrivanje gubitaka. gubitaka. Uzroci latentnih rezervi i SG Uzroci latentnih rezervi i SG - berzanske špekulacije i razne poslovne malverzacije - berzanske špekulacije i razne poslovne malverzacije - - problem podele troškova između obračunskih perioda problem podele troškova između obračunskih perioda koji su uslovljeni kako faktorima koji utiču na koji su uslovljeni kako faktorima koji utiču na njihovo trošenje tako i primenom različitih metoda obračuna amortizacije. njihovo trošenje tako i primenom različitih metoda obračuna amortizacije. - - primena principa opreznosti primena principa opreznosti . Nastaju po osnovu zakonskih propisa (prinudnim putem) o obavezi ili . Nastaju po osnovu zakonskih propisa (prinudnim putem) o obavezi ili zabrani bilansiranju zabrani bilansiranju - - razne poslovno-političke težnje razne poslovno-političke težnje . Naime, preduzeće koje u tekućoj godini stvara latentnu rezervu u . Naime, preduzeće koje u tekućoj godini stvara latentnu rezervu u stvari odlaže podelu jednog dela dobitka za kasnije. stvari odlaže podelu jednog dela dobitka za kasnije. 1

Analiza poslovanja preduzeca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

analiza poslovanja preduzeca ukratko

Text of Analiza poslovanja preduzeca

 • Latentne rezerve Latentne rezerve

  NNastaju bilo potcenjivanjem aktive, bilo precenjivanjem pasive.Nije re o tome da se kroz bilans ukaeastaju bilo potcenjivanjem aktive, bilo precenjivanjem pasive.Nije re o tome da se kroz bilans ukae da neto ne postoji; svaka pozicija je u bilansu dokazana, ali osnovica po kojoj je vrena procena nijeda neto ne postoji; svaka pozicija je u bilansu dokazana, ali osnovica po kojoj je vrena procena nije bila najpreciznija, tako da u preduzeu mogu da postoje bilo latentne rezerve, bilo skrivenibila najpreciznija, tako da u preduzeu mogu da postoje bilo latentne rezerve, bilo skriveni gubici.Latentne rezerve i skriveni gubici javljaju se kao razlika izmeu stvarnog i inventarnoggubici.Latentne rezerve i skriveni gubici javljaju se kao razlika izmeu stvarnog i inventarnog bilansa.bilansa.Problem latentnih rezervi je usko povezan sa pitanjem procenjivanja. Problem latentnih rezervi je usko povezan sa pitanjem procenjivanja.

  VRSTE LATENTNIH RVRSTE LATENTNIH REZERVIEZERVI

  1)1)prinudne latentne reterve,prinudne latentne reterve,2)2)procenjene latentne rezerve prema pravu izbora, iprocenjene latentne rezerve prema pravu izbora, i3)3)latentne rezerve po slobodnoj voljilatentne rezerve po slobodnoj voljiPrinudne latentne rezervePrinudne latentne rezerve nastaju automatski, primenom nastaju automatski, primenom ((porast cena kada su dnevne cene vee odporast cena kada su dnevne cene vee od nabavnih, a za preduzee su trokovi nabavke gornja granica procenjivanja)nabavnih, a za preduzee su trokovi nabavke gornja granica procenjivanja)Procenjene latentne rezerveProcenjene latentne rezerve pojavljuju se usled postojanja prava izbora izmeu razliitih zakonski pojavljuju se usled postojanja prava izbora izmeu razliitih zakonski doputenih vrednosti ili usled stvarne procene (acovanja), u sluajevima kada to prilike zahtevaju.doputenih vrednosti ili usled stvarne procene (acovanja), u sluajevima kada to prilike zahtevaju.Latentne rezerLatentne rezerve po slobodnoj voljive po slobodnoj volji pojavljuju se u svim onim sluajevima kada se vrednost koja pojavljuju se u svim onim sluajevima kada se vrednost koja odgovara propisima o procenjivanju ili naelima urednog knjigovodstva samovoljno potcenjuje.odgovara propisima o procenjivanju ili naelima urednog knjigovodstva samovoljno potcenjuje.

  Skriveni gubiciSkriveni gubici

  nastaju precenjivanjem aktive, ili potcenjivanjem pasivenastaju precenjivanjem aktive, ili potcenjivanjem pasiveGubitakGubitak se nalazi u aktivi i ako on treba da postane skriven, onda je potrebno da ostale pozicije aktive se nalazi u aktivi i ako on treba da postane skriven, onda je potrebno da ostale pozicije aktive apsorbuju jedan njegov deo. Usled toga, svako precenjivanje aktive ima kao posledicu skrivanjeapsorbuju jedan njegov deo. Usled toga, svako precenjivanje aktive ima kao posledicu skrivanje gubitaka. gubitaka.

  Uzroci latentnih rezervi i SGUzroci latentnih rezervi i SG- berzanske pekulacije i razne poslovne malverzacije- berzanske pekulacije i razne poslovne malverzacije- - problem podele trokova izmeu obraunskih periodaproblem podele trokova izmeu obraunskih perioda koji su uslovljeni kako faktorima koji utiu na koji su uslovljeni kako faktorima koji utiu na njihovo troenje tako i primenom razliitih metoda obrauna amortizacije.njihovo troenje tako i primenom razliitih metoda obrauna amortizacije.- - primena principa opreznostiprimena principa opreznosti. Nastaju po osnovu zakonskih propisa (prinudnim putem) o obavezi ili. Nastaju po osnovu zakonskih propisa (prinudnim putem) o obavezi ili zabrani bilansiranjuzabrani bilansiranju- - razne poslovno-politike tenjerazne poslovno-politike tenje. Naime, preduzee koje u tekuoj godini stvara latentnu rezervu u. Naime, preduzee koje u tekuoj godini stvara latentnu rezervu u stvari odlae podelu jednog dela dobitka za kasnije.stvari odlae podelu jednog dela dobitka za kasnije.

  1

 • Stvarni znaaj skrivanja dobitka i gubitkaStvarni znaaj skrivanja dobitka i gubitka

  Preduzee koje je izvrilo potcenjivanje robe na taj nain to je zalihe obraunalo po 20 din., umesto 30Preduzee koje je izvrilo potcenjivanje robe na taj nain to je zalihe obraunalo po 20 din., umesto 30 din/kg. i tako smanjilo dobitak od 200.000 din. na 100.000 din. prilikom prodaje mora realizovatidin/kg. i tako smanjilo dobitak od 200.000 din. na 100.000 din. prilikom prodaje mora realizovati latentnu rezervu u iznosu od 100.000 din. Zbog nie procene zaliha robe ono ipak nee tu robu prodatilatentnu rezervu u iznosu od 100.000 din. Zbog nie procene zaliha robe ono ipak nee tu robu prodati po nioj ceni, ve po onoj koju moe da ostvari na tritu. Preduzee moe da odlae prodaju te robe,po nioj ceni, ve po onoj koju moe da ostvari na tritu. Preduzee moe da odlae prodaju te robe, ali jednom ali jednom mora doi do objektiviranja latentne rezervemora doi do objektiviranja latentne rezerve..Slian je sluaj i sa skrivenim gubitkom. Ako je preduzee potcenilo svoju obavezu u stranom novcu iSlian je sluaj i sa skrivenim gubitkom. Ako je preduzee potcenilo svoju obavezu u stranom novcu i na taj nain imalo skriveni gubitak u iznosu od 300.000 din., njegova se situacija stvarno noje nitana taj nain imalo skriveni gubitak u iznosu od 300.000 din., njegova se situacija stvarno noje nita izmenila. Ono e morati jednog dana da izvri isplatu svoje obaveze u stranoj valuti, morae da nabaviizmenila. Ono e morati jednog dana da izvri isplatu svoje obaveze u stranoj valuti, morae da nabavi devize i tom prilikom platie stvarni kurs. Tada bezuslovno devize i tom prilikom platie stvarni kurs. Tada bezuslovno mora da doe do objektiviranja skrivenogmora da doe do objektiviranja skrivenog gubitkagubitka.Ako latentne rezerve i skriveni gubici stvarno ne menjaju finansijsku situaciju preduzea, to ne.Ako latentne rezerve i skriveni gubici stvarno ne menjaju finansijsku situaciju preduzea, to ne znai da one ne mogu da uticati na poslovanje preduzea i da time izazovu izmenu u finansijskojznai da one ne mogu da uticati na poslovanje preduzea i da time izazovu izmenu u finansijskoj situaciji.Latentne rezerve odnosno skriveni gubici moraju najkasnije prilikom likvidacije doi dosituaciji.Latentne rezerve odnosno skriveni gubici moraju najkasnije prilikom likvidacije doi do izraaja - ukazuje na njihov tranzitorni efekat.U razvijenim zemljama zapada preduzea vode politikuizraaja - ukazuje na njihov tranzitorni efekat.U razvijenim zemljama zapada preduzea vode politiku latentnih rezervi iz vie razloga: latentnih rezervi iz vie razloga: pitanje porezapitanje poreza i b i berzanske spekulacije, malverzacijeerzanske spekulacije, malverzacijeSlini su Slini su motivimotivi i kad je u pitanju i kad je u pitanju skrivanje gubitka: pitanje poreza, berzanske spekulacije i interesi skrivanje gubitka: pitanje poreza, berzanske spekulacije i interesi raznih direktoraraznih direktora

  Osnovni zahtevi realnosti i ispravnosti bilansaOsnovni zahtevi realnosti i ispravnosti bilansa

  Osnovni bilansni zahteOsnovni bilansni zahtevi realnosti i ispravnosti, obuhvataju u principu vi realnosti i ispravnosti, obuhvataju u principu problematiku procenjivanjaproblematiku procenjivanja bilansnih pozicijabilansnih pozicija i ispravnosti bialnsa.Procenjivanje bilansnih pozicija sastoji se u primeni odreenih i ispravnosti bialnsa.Procenjivanje bilansnih pozicija sastoji se u primeni odreenih cena na odgovarajue materijalne i ostale poslovno-ekonomske veliine preduzea.cena na odgovarajue materijalne i ostale poslovno-ekonomske veliine preduzea.Pri procenjivanju sePri procenjivanju se potuju opti principi i metodi procenjivanja pojedinih pozicija bilansa, zakonodavstvo i interna aktapotuju opti principi i metodi procenjivanja pojedinih pozicija bilansa, zakonodavstvo i interna akta preduzea o procenjivanju.Osim pojedinih bilansnih pozicija predmet procenjivanja moe biti ipreduzea o procenjivanju.Osim pojedinih bilansnih pozicija predmet procenjivanja moe biti i preduzee u celini.preduzee u celini.

  Problem prProblem procenjivanja bilansnih pozicijaocenjivanja bilansnih pozicija

  Principi procenjivanja bilansnih pozicija znae, primeniti odreene cene na odgovarajue materijalne iPrincipi procenjivanja bilansnih pozicija znae, primeniti odreene cene na odgovarajue materijalne i ostale vrednosti, poslovno-ekonomske veliine. Ima vie metoda procenjivanja, vie cena, koje seostale vrednosti, poslovno-ekonomske veliine. Ima vie metoda procenjivanja, vie cena, koje se primenjuju pri procenjivanjuprimenjuju pri procenjivanju.Procenjivanje u bilansu ima karakter procene pojedinih pozicija bilansa po.Procenjivanje u bilansu ima karakter procene pojedinih pozicija bilansa po odgovarajuim cenama.odgovarajuim cenama.Prema autorima: dr P. Gerstner, L. Mayer, H. Knoll, H. reinheimer i U. FrancPrema autorima: dr P. Gerstner, L. Mayer, H. Knoll, H. reinheimer i U. Franc pri pri procenjivanju bilansnih pozicijaprocenjivanju bilansnih pozicija primenjuju se primenjuju se nabavna, odnosno cena kotanja, dnevna i nianabavna, odnosno cena kotanja, dnevna i nia

  2

 • cenacena.Procenjivanje po nabavnoj ceni, odnosno ceni kotanja, zasptupljeno je kod autora: R. Boland i C..Procenjivanje po nabavnoj ceni, odnosno ceni kotanja, zasptupljeno je kod autora: R. Boland i C. BlindBlind..Po K. Vasiljeviu procenjivanje bilansnih pozicija ini se, po principu nabavne cene, korekturePo K. Vasiljeviu procenjivanje bilansnih pozicija ini se, po principu nabavne cene, korekture principa nabavne cene, dnevne cene, funkcionalne i likvidacione cene.principa nabavne cene, dnevne cene, funkcionalne i likvidacione cene.Metoda procenjivanja bilansnihMetoda procenjivanja bilansnih pozicija teoretski i praktino svodi se na procenjivanje po nabavnoj i dnevnoj ceni, i njihovimpozicija teoretski i praktino svodi se na procenjivanje po nabavnoj i dnevnoj ceni, i njihovim varijantamavarijantama

  Procenjivanje po nabavnoj ceniProcenjivanje po nabavnoj ceni

  Proceniti osnovna, vanposlovna i obrtna sredstva po nabavnoj ceni znai proceniti po kojoj suProceniti osnovna, vanposlovna i obrtna sredstva po nabavnoj ceni znai proceniti po kojoj su nabavljene, odnosno po toj ceni se i evidentiraju u preduzeunabavljene, odnosno po toj ceni se i evidentiraju u preduzeu.ta predstavlja nabavna cena - Prema.ta predstavlja nabavna cena - Prema jednom stavu, pod nabavnom cenom se podrazumeva fakturna cena dobavljaa, a prema drugomjednom stavu, pod nabavnom cenom se podrazumeva fakturna cena dobavljaa, a prema drugom fakturna cena uveana za trokove nabavke (trokove dopreme, utovara, pretovara, carine) i lagerovanjafakturna cena uveana za trokove nabavke (trokove dopreme, utovara, pretovara, carine) i lagerovanja (uskladitenja, nabavne slube).(uskladitenja, nabavne slube).Nabavna cena, kao najstariji nain procenjivanja, ima svojih pozitivnih iNabavna cena, kao najstariji nain procenjivanja, ima svojih pozitivnih i negativnih crta.najlaka je za odreivanje i najlake se moe kontrolisati, s obzirom da se sredstvanegativnih crta.najlaka je za odreivanje i najlake se moe kontrolisati, s obzirom da se sredstva preduzea vode po ovoj ceni, na osnovu fakturnog iznosa, uveanog za nastale zavisnepreduzea vode po ovoj ceni, na osnovu fakturnog iznosa, uveanog za nastale zavisne trokove.trokove.Nestabilnost cena, dovodi do nepovoljnih posledica u pogledu procenjivanjaNestabilnost cena, dovodi do nepovoljnih posledica u pogledu procenjivanja, to izaziva, to izaziva sumnju u tanost procenjivanja po nabavnoj ceni, jer se nabavne cene stalno menjaju. U takvoj situacijisumnju u tanost procenjivanja po nabavnoj ceni, jer se nabavne cene stalno menjaju. U takvoj situaciji pribegava se iznalaenju povoljnijih reenja, u smislu umanjenja fluktacije cena. Ppribegava se iznalaenju povoljnijih reenja, u smislu umanjenja fluktacije cena. Pribegava seribegava se procenjivanju po metodama, koje se zasnivaju na principu nabavne cene,procenjivanju po metodama, koje se zasnivaju na principu nabavne cene, te zato imaju karakter varijanti te zato imaju karakter varijanti nabavne cene.nabavne cene.Varijante nabavne cene: prva ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni (FIFO),Varijante nabavne cene: prva ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni (FIFO), poslednja ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni (LIFO), najvina ulazna jednaka prvoj izlaznojposlednja ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni (LIFO), najvina ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni (HIFO), po metodi prosene nabavne cene i koeficijenta za revalorizaciju.nabavnoj ceni (HIFO), po metodi prosene nabavne cene i koeficijenta za revalorizaciju.

  Prva ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceniPrva ulazna jednaka prvoj izlaznoj nabavnoj ceni FIFO FIFO

  Materijal nabavljen po jednoj ceni odlazi u proizvodnju po ceni po kojoj je nabavljen sve dok se time neMaterijal nabavljen po jednoj ceni odlazi u proizvodnju po ceni po kojoj je nabavljen sve dok se time ne iscrpu sve zalihe; tek posle toga dolazi do rasodovanja po ceni druge nabavke itdiscrpu sve zalihe; tek posle toga dolazi do rasodovanja po ceni druge nabavke itd..Ako cene u svom daljem kretanju pokazuju tendenciju porasta ili pada to se odraava na procenjivanjeAko cene u svom daljem kretanju pokazuju tendenciju porasta ili pada to se odraava na procenjivanje zaliha i trokova materijalaKada cene rastu, zalihe materijala procenjuju se po docnijim nabavnimzaliha i trokova materijalaKada cene rastu, zalihe materijala procenjuju se po docnijim nabavnim cenama, koje su najblie dnevnoj, ali s obzirom na to da cenama, koje su najblie dnevnoj, ali s obzirom na to da nabavne cene i dalje rastu, dolazi do pojavenabavne cene i dalje rastu, dolazi do pojave potcenjivanja vrednosti zaliha, tj. pojave skrivenog dobitka.potcenjivanja vrednosti zaliha, tj. pojave skrivenog dobitka.Obrnuto, kada cene opadaju dolazi doObrnuto, kada cene opadaju dolazi do precenjivanja vrednosti zaliha, tj. pojave skrivenih gubitaka. Kada cene rastu trokovi materijalaprecenjivanja vrednosti zaliha, tj. pojave skrivenih gubitaka. Kada cene rastu trokovi materijala obraunavaju se po ranijim nabavnim cenama, te je njihov iznos manji, tj. podcenjeni su, to znaiobraunavaju se po ranijim nabavnim cenama, te je njihov iznos manji, tj. podcenjeni su, to znai pojavu skrivenih gubitaka.Obrnuto kada cene opadaju, trokovi su vii, tj. precenjeni su, a to znaipojavu skrivenih gubitaka.Obrnuto kada cene opadaju, trokovi su vii, tj. precenjeni su, a to znai pojavu skrivenog dobitka.pojavu skrivenog dobitka.

  LIFO metodaLIFO metodaprocenjivanje trokova materijaprocenjivanje trokova materijala vri po poslednjim a zaliha po ranijim nabavnim cenama.la vri po poslednjim a zaliha po ranijim nabavnim cenama.

  3

 • poslednja cena po kojoj materijal ulazi u magacin je prva cena po kojoj izlazi iz magacina uposlednja cena po kojoj materijal ulazi u magacin je prva cena po kojoj izlazi iz magacina u proizvodnju.proizvodnju.Ova metoda u prvi plan stavlja raun uspeha.Ova metoda u prvi plan stavlja raun uspeha.

  HIFOHIFO metodametodasastoji u tome to se obraun trosastoji u tome to se obraun trokova materijala vri po najvioj ulaznoj nabavnoj ceni.kova materijala vri po najvioj ulaznoj nabavnoj ceni.Znai da je najvia cena materijala istovremeno i prva cena po kojoj se vri procena utrokaZnai da je najvia cena materijala istovremeno i prva cena po kojoj se vri procena utroka materijala.Tek nakon iscrpljene koliine po toj ceni, sledi obraun po prvoj nioj.materijala.Tek nakon iscrpljene koliine po toj ceni, sledi obraun po prvoj nioj.Primena ovog principa dolazi do izraaja kada se cene na tristu esto menjaju, padaju i rastu.NaPrimena ovog principa dolazi do izraaja kada se cene na tristu esto menjaju, padaju i rastu.Na osnovu ovakvog principa, ukoliko osnovu ovakvog principa, ukoliko cenecene pokazuju tendenciju pokazuju tendenciju porasta,porasta, povoljnije je procenjivanje sa povoljnije je procenjivanje sa stanovita obrauna trokova materijala, jer se zalihe materijala procenjuju po najniima nabavnimstanovita obrauna trokova materijala, jer se zalihe materijala procenjuju po najniima nabavnim cenama, a obraun trokova materijala po najviim nabavnim cenama, koje se vie pribliavajucenama, a obraun trokova materijala po najviim nabavnim cenama, koje se vie pribliavaju dnevnim.dnevnim.

  Metoda prosene nabavne ceneMetoda prosene nabavne ceneSastoji se u primeni prosenih nabavnih cena (aritmetika odnosno ponderisana sredina ) na sirovine,Sastoji se u primeni prosenih nabavnih cena (aritmetika odnosno ponderisana sredina ) na sirovine, materijal, sitan inventar, ambalau i sl. kao i robu, ukoliko se vodi po nabavnim cenama.materijal, sitan inventar, ambalau i sl. kao i robu, ukoliko se vodi po nabavnim cenama.Iznalaenje prosene nabavne cene posle svake nabavke, znai da se sa svakom nabavkom, ukoliko seIznalaenje prosene nabavne cene posle svake nabavke, znai da se sa svakom nabavkom, ukoliko se nabavne cene menjaju, menja i prosena nabavna cena, po kojojnabavne cene menjaju, menja i prosena nabavna cena, po kojoj se vri procenjivanje zaliha i trokovase vri procenjivanje zaliha i trokova materijalamaterijalaProsena nabavna cena na kraju meseca, odgovara vrednosti ukupne nabavke u toku meseca, u odnosuProsena nabavna cena na kraju meseca, odgovara vrednosti ukupne nabavke u toku meseca, u odnosu na ukupno nabavljene koliine:na ukupno nabavljene koliine:530.000 : 500 = 1.060 (prosena nabavna cena na kraju meseca)530.000 : 500 = 1.060 (prosena nabavna cena na kraju meseca)UTROENO:UTROENO:300 kom300 kom = 310.000 (po prva ulazna jednako prvoj izlaznoj)= 310.000 (po prva ulazna jednako prvoj izlaznoj)300 kom * 1.060300 kom * 1.060 = 318.000 (prosena nabavna cena na kraju meseca)= 318.000 (prosena nabavna cena na kraju meseca)+ 8.000 (korektura trokova)+ 8.000 (korektura trokova)

  Metoda koeficijenata za revalorizacijuMetoda koeficijenata za revalorizaciju

  Sastoji se u usaglaavanju nabavne i dnevne cene, primenom odreenih koeficijeSastoji se u usaglaavanju nabavne i dnevne cene, primenom odreenih koeficijenata na nabavnunata na nabavnu cenu.To se postie na taj nain to se nabavne cene pojedinih sredstava mnoe sa jedinstvenim ilicenu.To se postie na taj nain to se nabavne cene pojedinih sredstava mnoe sa jedinstvenim ili razliitim koeficijentima koji treba da izraze stepen rasta cena koje prati statistika.Cena koja se dobijarazliitim koeficijentima koji treba da izraze stepen rasta cena koje prati statistika.Cena koja se dobija primenom koeficijenata naziva se revalorizaciona.primenom koeficijenata naziva se revalorizaciona.Revalorizaciona cena se najvie primenjuje kod osnovnih sredstavaRevalorizaciona cena se najvie primenjuje kod osnovnih sredstava

  Procenjivanje po dnevnoj ceniProcenjivanje po dnevnoj ceni

  Nastala kao posledica negativnih strana primene nabavnih cena u domenu procenjivanja.Nastala kao posledica negativnih strana primene nabavnih cena u domenu procenjivanja.

  4

 • Proceniti odreene vrste sredstava po dnevnoj ceni znai proceniti ih po trinoj ceni na odreeniProceniti odreene vrste sredstava po dnevnoj ceni znai proceniti ih po trinoj ceni na odreeni dan.Prednost dnevne cene to se moe lako kontrolisati i utvrditi. Meutim, to nije uvek sluaj. Itekakodan.Prednost dnevne cene to se moe lako kontrolisati i utvrditi. Meutim, to nije uvek sluaj. Itekako se moe vetaki delovati na porast cena krajem godine. Kao posledica takve situacije i tenje zase moe vetaki delovati na porast cena krajem godine. Kao posledica takve situacije i tenje za povoljnije reenje procenjivanja po dnevnoj ceni, pristupilo se primeni povoljnije reenje procenjivanja po dnevnoj ceni, pristupilo se primeni prosene dnevne ceneprosene dnevne cene

  Procenjivanje po nioj ceniProcenjivanje po nioj ceni

  Princip nie cene poiva na komparaciji nabavnih i dnevnih cena.Po ovom principu pri procenjivanjuPrincip nie cene poiva na komparaciji nabavnih i dnevnih cena.Po ovom principu pri procenjivanju bilansnih pozicija treba se opredeliti za onu cenu koja je nia bez obzira kakav karakter ima.Uslov zabilansnih pozicija treba se opredeliti za onu cenu koja je nia bez obzira kakav karakter ima.Uslov za primenu ove metode procenjivanja je postojanje obe cene, jer bez toga nema mogunosti za izbor nieprimenu ove metode procenjivanja je postojanje obe cene, jer bez toga nema mogunosti za izbor nie cene.cene.

  Analiza bilansa uspehaAnaliza bilansa uspeha

  Pojam i forma prikazivanja bilansa uspehaPojam i forma prikazivanja bilansa uspehaZnaaj BU naglo poinje da raste u Znaaj BU naglo poinje da raste u drugoj deceniji dvadesetog vekadrugoj deceniji dvadesetog veka sa razvojem novih preduzea, sa razvojem novih preduzea, konkurencije, i porastom znaaja poslovnog rezultata za budunost firme.Bilans uspeha predstavljakonkurencije, i porastom znaaja poslovnog rezultata za budunost firme.Bilans uspeha predstavlja finansijski izvetaj u kome su prikazani finansijski izvetaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obraunski periodprihodi i rashodi za dati obraunski period iz ijeg sueljavanja iz ijeg sueljavanja se utvruje rezultat koji moe biti pozitivan i negativan.Bilans uspeha moe biti prikazan u formise utvruje rezultat koji moe biti pozitivan i negativan.Bilans uspeha moe biti prikazan u formi jednostranog pregledajednostranog pregleda (forma liste ili tafelna forma) i u (forma liste ili tafelna forma) i u formi dvostranog pregledaformi dvostranog pregleda (forma konta).Za (forma konta).Za bilans uspeha u bilans uspeha u formi kontaformi konta obino se kae da je pregledniji, jasniji iskaz komponenti periodinog obino se kae da je pregledniji, jasniji iskaz komponenti periodinog rezultata, kao i da je u neposrednoj vezi sa knjigovodstvomrezultata, kao i da je u neposrednoj vezi sa knjigovodstvom

  Metode prikazivanja prihoda i rashodaMetode prikazivanja prihoda i rashoda

  Rashodi i prihodi mogu da se prikazuju u bilansu uspeha u nesaldiranim i saldiranim iznoRashodi i prihodi mogu da se prikazuju u bilansu uspeha u nesaldiranim i saldiranim iznosima.sima.U prvom sluaju (nesaldiranim iznosima) bilans uspeha se sastavlja po bruto, a u drugim sluajevimaU prvom sluaju (nesaldiranim iznosima) bilans uspeha se sastavlja po bruto, a u drugim sluajevima (saldiranim iznosima) po neto principu.U bilansu uspeha sainjenom po (saldiranim iznosima) po neto principu.U bilansu uspeha sainjenom po bruto principubruto principu ne kompenziraju ne kompenziraju se pojedine vrste prihoda i rashoda ve se svaka vrsta prihoda i rashoda iskazuje posebno.se pojedine vrste prihoda i rashoda ve se svaka vrsta prihoda i rashoda iskazuje posebno.Bilans uspeha sastavljen po Bilans uspeha sastavljen po neto principuneto principu moe da bude sastavljen na razliite naine. moe da bude sastavljen na razliite naine.Sadraj bilansa uspeha na osnovu naih propisaSadraj bilansa uspeha na osnovu naih propisaBilans uspeha sadri:Poslovne prihode, rashode i rezultat,Finansijske prihode, rashode i rezultat,Ostali prihode, rashode i rezultat iUkupni rezultat pravnog lica.Prihodi i rashodi, dakle, po svom karakteru mogu biti poslovni, finansijski i ostali.

  5

 • Poslovni i finansijski prihodi i rashodi imaju atribut redovnih.Poslovni su rezultat osnovne delatnosti preduzea i stalnog su karaktera.Finansijski nastaju kao rezultat finansijskih transakcija preduzea sa okruenjem.Vanredni prihodi i rashodi nastaju kao rezultat vanrednih aktivnosti preduzea.

  Poslovni rashodiPoslovni rashodiPoslovne rashode (Poslovne rashode ( trokove perioda)trokove perioda) ine: nabavna vrednost prodate robe, trokovi materijala, trokovi ine: nabavna vrednost prodate robe, trokovi materijala, trokovi zarada, naknada zarada i ostali lini rashodi, trokovi proizvodnih usluga, trokovi amortizacije izarada, naknada zarada i ostali lini rashodi, trokovi proizvodnih usluga, trokovi amortizacije i rezervisanja nezavisno od momenta plaanja. Korekturom smanjenja odnosno poveanja vrednostirezervisanja nezavisno od momenta plaanja. Korekturom smanjenja odnosno poveanja vrednosti zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda, pri utvrivanju trokova perioda, uz poveanje zazaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda, pri utvrivanju trokova perioda, uz poveanje za iznos nabavne vrednosti prodate robe i materijala, upotpunjava se celina poslovnih rashoda.iznos nabavne vrednosti prodate robe i materijala, upotpunjava se celina poslovnih rashoda. Rashodi finansiranja Rashodi finansiranjaRashodi finansiranjaRashodi finansiranja obuhvataju rashode iz odnosa sa povezanim preduzeima, kamate, negativne obuhvataju rashode iz odnosa sa povezanim preduzeima, kamate, negativne kursne razlike, rahode po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi od uea u gubitku zavisnihkursne razlike, rahode po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi od uea u gubitku zavisnih pravnih lica i zajednikih ulaganja koji se obraunavaju korienjem metoda udela i ostali finansijskipravnih lica i zajednikih ulaganja koji se obraunavaju korienjem metoda udela i ostali finansijski rashodi.rashodi. Neposlovni ili vanredni rashodiNeposlovni ili vanredni rashodiVanredne (neposlovne ili ostale) rashodeVanredne (neposlovne ili ostale) rashode ine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalmih ine gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalmih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, gubici po osnovu prodaje uea u kapitalu i hartija odulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, gubici po osnovu prodaje uea u kapitalu i hartija od vrednosti, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zatite odvrednosti, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zatite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskau u okviru revalorizacionih rezervi, rashodi po osnovurizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskau u okviru revalorizacionih rezervi, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraivanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe, ostalidirektnih otpisa potraivanja, rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe, ostali nepomenuti rashodi.nepomenuti rashodi.

  Poslovni prihodiPoslovni prihodi

  Poslovni prihodi sadrePoslovni prihodi sadre: prihode od prodaje robe, prihode od prodaje proizvoda i usluga, prihode od: prihode od prodaje robe, prihode od prodaje proizvoda i usluga, prihode od aktiviranja uinaka, promenu vrednosti zaliha, prihode od premija, subvencija, dotacija, donacija i ostaliaktiviranja uinaka, promenu vrednosti zaliha, prihode od premija, subvencija, dotacija, donacija i ostali poslovni prihodi koji su obraunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.poslovni prihodi koji su obraunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.Finansijski prihodiFinansijski prihodiFiFi nansijski prihodinansijski prihodi obuhvataju: prihode od kamata, pozitivne kursne razlike, prihode po osnovu efekata obuhvataju: prihode od kamata, pozitivne kursne razlike, prihode po osnovu efekata valutne klauzule, prihode od uea u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednikih ulaganja, kao i ostalevalutne klauzule, prihode od uea u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednikih ulaganja, kao i ostale finansijske prihode.finansijske prihode.Neposlovni i vanredni prihodNeposlovni i vanredni prihodiiOstale prihode ineOstale prihode ine: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, dobici: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, dobici od prodaje uea i dugoronih hartija od vrednosti, dobici od prodaje materijala, vikovi, naplaenaod prodaje uea i dugoronih hartija od vrednosti, dobici od prodaje materijala, vikovi, naplaena otpisana potraivanja, prihodi po osnovu efekata ugovorene zatite od rizika, prihodi od smanjenjaotpisana potraivanja, prihodi po osnovu efekata ugovorene zatite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoronih rezervisanja i ostali prihodi.obaveza, prihodi od ukidanja dugoronih rezervisanja i ostali prihodi.

  6

 • Analiza rashoda bilansa uspehaAnaliza rashoda bilansa uspeha

  Pojam rashoda obuhvata sve izdatke koji prate poslovanje preduzea. Rashodi preduzea se dele naPojam rashoda obuhvata sve izdatke koji prate poslovanje preduzea. Rashodi preduzea se dele na poslovne, finansijske i ostale. Svi oni su uslovljeni osnovnom delatnou preduzea. Razgranienjeposlovne, finansijske i ostale. Svi oni su uslovljeni osnovnom delatnou preduzea. Razgranienje izmeu pojma rashoda i trokova se zasniva na stavu da oizmeu pojma rashoda i trokova se zasniva na stavu da onaj deo rashoda koji je vezan za proizvodnjunaj deo rashoda koji je vezan za proizvodnju proizvoda, koji moe biti ukalkulisan u cenu kotanja ini kategoriju trokovaproizvoda, koji moe biti ukalkulisan u cenu kotanja ini kategoriju trokova..Elementi rashodneElementi rashodne strane bilansa uspeha - baziraju se na preuzimanju vrednosti iz bilansa stanja po onim vrednostima postrane bilansa uspeha - baziraju se na preuzimanju vrednosti iz bilansa stanja po onim vrednostima po kojima se one tamo bilansiraju (npr. po planskim cenama)Proces preuzimanja vrednosti iz bilansa stanjakojima se one tamo bilansiraju (npr. po planskim cenama)Proces preuzimanja vrednosti iz bilansa stanja odvija se na dva mogua naina:odvija se na dva mogua naina: Prvi:Prvi: smanjenje vrednosti neke realne imovine smanjenje vrednosti neke realne imovine Drugi: Drugi: formiranje neke obaveze formiranje neke obavezeBilans uspeha na rashodnoj strani prima elemente bilansa stanja kojima se smanjuje njihova vrednost,Bilans uspeha na rashodnoj strani prima elemente bilansa stanja kojima se smanjuje njihova vrednost, ili pak vri njegovo tereenje putem poveanja obaveza.Bilans uspeha prima elemente bilansa stanjaili pak vri njegovo tereenje putem poveanja obaveza.Bilans uspeha prima elemente bilansa stanja onakve kakvi su bez obzira na to da li oni stvarno treba takvi da buduonakve kakvi su bez obzira na to da li oni stvarno treba takvi da buduTrokovi se iskazuju u bilansu uspeha nezavisno od toga da li su uopte uslovljeni odvijanjem biloTrokovi se iskazuju u bilansu uspeha nezavisno od toga da li su uopte uslovljeni odvijanjem bilo kakvih procesa u preduzeu. Dovoljno je samo da su oni nastali.kakvih procesa u preduzeu. Dovoljno je samo da su oni nastali.

  Elementi prihodne strane bilansa uspehaElementi prihodne strane bilansa uspeha

  Kod prihodne strane bilansa uspeha znaajno je da se vrednosni iskazi objektiviziraju i iskau poKod prihodne strane bilansa uspeha znaajno je da se vrednosni iskazi objektiviziraju i iskau po segmentima i nosiocima trokova, odnosno prihodasegmentima i nosiocima trokova, odnosno prihoda.Uslovi prodaje se ugrauju u prihodnu stranu.Uslovi prodaje se ugrauju u prihodnu stranu bilansa uspeha ako se radi o prodaji na popust ili o bilo kakvim bonifikacijama problemi u praksi:bilansa uspeha ako se radi o prodaji na popust ili o bilo kakvim bonifikacijama problemi u praksi:-prodaja koja se realizuje pod specifinim okolnostima-prodaja koja se realizuje pod specifinim okolnostima (npr. multilevel marketing)(npr. multilevel marketing)-realizacija pod povlaenim komercijalnim uslovima-realizacija pod povlaenim komercijalnim uslovima- prihodi se naplauju avansno- prihodi se naplauju avansnoU svim ovakvim sluajevima javlja se nepotpuna slika za analitiko zakljuivanje, pa se ovakvi bilansiU svim ovakvim sluajevima javlja se nepotpuna slika za analitiko zakljuivanje, pa se ovakvi bilansi

  moraju preureivati kada se formira valjan analitiki zakljuak i ocena poslovnepolitikemoraju preureivati kada se formira valjan analitiki zakljuak i ocena poslovnepolitikeAnaliza rezultata poslovanjaAnaliza rezultata poslovanja

  Prema klasinom shvatanju primarni cilj poslovanja preduzea je da maksimizira profit u koristPrema klasinom shvatanju primarni cilj poslovanja preduzea je da maksimizira profit u korist vlasnika kapitalavlasnika kapitala;;je maksimiranje rentabilnosti poslovnih ulaganjaje maksimiranje rentabilnosti poslovnih ulaganja..Sa aspekta vremenaSa aspekta vremena u teoriji se razlikuju u teoriji se razlikuju totalni i periodini rezultat preduzeatotalni i periodini rezultat preduzeaSa prostornog aspektaSa prostornog aspekta rezultat se moe odnositi na rezultat se moe odnositi na preduzee u celini ili na njegove organizacionepreduzee u celini ili na njegove organizacione delovedelovePrema porekluPrema poreklu rezultat moe biti rezultat moe biti poslovni, finasijski i vanredniposlovni, finasijski i vanredniPo Po svomsvom karakteru karakteru rezultat moe biti rezultat moe biti uporediv i neuporediv, realizovan i nerealizovan, naplaen iuporediv i neuporediv, realizovan i nerealizovan, naplaen i nenaplaen, pozitivan i negativannenaplaen, pozitivan i negativanI konano, rezultat preduzea moe biti I konano, rezultat preduzea moe biti pozitivan i negativan.pozitivan i negativan.

  7

 • Analizom dobitkaAnalizom dobitka se izvode konstatacije o realnosti njegovog obrauna i karakteru, o njegovom obimu se izvode konstatacije o realnosti njegovog obrauna i karakteru, o njegovom obimu u tekuoj godini, kao i trendu njegove dinamike u odnosu na prethodnu godinu.u tekuoj godini, kao i trendu njegove dinamike u odnosu na prethodnu godinu. Raspodela finansijskog rezultata Raspodela finansijskog rezultata

  Preduzeu ostaje onaj deo profita koji dobije u raspodeli sa dravom-Preduzeu ostaje onaj deo profita koji dobije u raspodeli sa dravom- neto dobitneto dobit..Neto dobit se rasporeuje na:Neto dobit se rasporeuje na:Deo na ime dividende (zarada investitora)Deo na ime dividende (zarada investitora)Deo na ime participacije zaposlenih;Deo na ime participacije zaposlenih;Deo na ime jaanja fondova preduzea;Deo na ime jaanja fondova preduzea;Deo na ime ostalih namena;Deo na ime ostalih namena;Deo koji ostaje privremeno nerasporeen.Deo koji ostaje privremeno nerasporeen.

  Posledice neregularnosti finansijskog rezultataPosledice neregularnosti finansijskog rezultata

  Ako se Ako se u bilansu uspeha umanje rashodiu bilansu uspeha umanje rashodi finansijski rezultat biti vei finansijski rezultat biti vei nego to bi realno trebalo danego to bi realno trebalo da bude.Posledica - oni trokovi koje je trebalo ukljuiti u bilans uspeha zadravaju se na zalihamabude.Posledica - oni trokovi koje je trebalo ukljuiti u bilans uspeha zadravaju se na zalihama materijalnih vrednosti, ili pak na nekoj neiskazanoj obavezi u bilansnoj pasivi (zalihe repromaterijala ilimaterijalnih vrednosti, ili pak na nekoj neiskazanoj obavezi u bilansnoj pasivi (zalihe repromaterijala ili drugih materijalnih vrednosti su skuplje i sa veom vrednou se unose u bilans stanja). Narednidrugih materijalnih vrednosti su skuplje i sa veom vrednou se unose u bilans stanja). Naredni obraunski period e biti tereen veim trokovima pa e finansijski rezultat perioda biti manji nego toobraunski period e biti tereen veim trokovima pa e finansijski rezultat perioda biti manji nego to bi trebalo da bude.Ako se bi trebalo da bude.Ako se prihodi iskazuju nerealno vie,prihodi iskazuju nerealno vie, to znai da e to znai da e potraivanje od kupca popotraivanje od kupca po osnovu prodaje biti fiktivno uveanoosnovu prodaje biti fiktivno uveano

  Metode obraunavanja rezultata (metode sainjavanja bilansa uspeha)

  Obraunavanje periodinog rezultata u bilansu uspeha pretpostavlja suprostavljanje meusobno uporedivih veliina (prihoda i rashoda).Uporedivost se ne postavlja kao pitanje samo kada su proizvedene i prodate koliine u obraunskom periodu jednake.Poto se, po pravilu, proizvedene i prodate koliine ne podudaraju, one se moraju raunski dovesti u sklad da bi periodini rezultat mogao da bude obraunat.To se moe postii primenom dve glavne metode bilansiranja rezultata, i to:1) Metoda ukupnih trokova, i2) Metoda prodatih trokova

  Metoda ukupnih trokova (raun uinaka)

  MUT se zasniva na stavu da kriterijum za povezivanje sa prihodima predstavljaju ukupni trokovi perioda (ne trokovi prodatih proizvoda).Poslovni rezultat se utvruje suprostavljanjem svih rashoda obraunskog perioda i svih uinaka istog perioda.U bilansu uspeha sainjenom po MUT na strani

  8

 • rashoda iskazuju se ukupni rashodi a na strani prihoda se iskazuju ukupni prihodi ostvareni u toku perioda.Problem s primenom MUT nastaje kada se prodaja koliinski ne podudara sa proizvodnjom u istom periodu, odnosno kada postoje promenjive zalihe uinaka.Raunska uporedivost (u pogledu njihove koliinske komponente) rashoda i prihoda ostvaruje se na taj nain to se prihodima od prodaje dodaje poveanje zaliha uinaka (ako je u toku perioda dolo do poveanja), a oduzima smanjenje stanja zaliha (ako su zalihe uinaka u toku perioda smanjene).Ukljuivanje promene stanja zaliha u prihode moe biti shvaeno i kao indirektna korektura ukupnih rashoda perioda, ime se oni svode na rashode prodatih uinaka.Sadrina bilansa uspeha, dakle, zavisi od metoda po kojima je sainjen i naina ukljuivanja poreza i doprinosa na finansijski rezultat u bilansu uspeha.Ako se bilans uspeha sainjava po metodi ukupnih trokova mogua je primena ili bruto ili neto principa.Neto princip metode ukupnih trokova Po neto principu iz bilansiranja se iskljuuju poetne i krajnje zalihe materijala i trgovake robe i nabavka materijala i trgovake robe u toku obraunskog perioda.Bilans uspeha po neto principu metode ukupnih trokova moe da se saini na tri naina:1) sa korekcijom na strani prihoda,2) sa korekcijom na strani rashoda i3) sa korekcijom na obe strane.

  Metoda prodatih trokova (uinaka) - Raun prodajeMetoda prodatih trokova (uinaka) - Raun prodaje

  Prema ovoj metodi uspeh obraunskog perioda utvruje se suprostavljanjem prihoda od prodaje proizvoda sa rashodima prodatih proizvoda (ne svih rashoda perioda, nego pored onih razgranienih po vremenskom kriterijumu jo samo rashoda koji su nastali po osnovu prodaje proizvoda, usluga, robe).Trokovi prodatih proizvoda zovu se jo i puna cena kotanja prodatih proizvoda. Nju ine proizvodna cena kotanja (trokovi proizvodnje) prodatih proizvoda i poslovni trokovi perioda koji se u datoj fazi prodaje vezuju za prodate proizvode.Po ovoj metodi sadrinu bilansa uspeha ine prihodi od prodaje proizvoda i trokovi prodatih proizvoda, a ne ukupni uinci perioda i ukupni trokovi preduzea, pa u bilansu uspeha nisu potrebne nikakve korekcije na strani prihoda za promenu zaliha uinaka u toku perioda; to ostaje u krugu rauna stanja.Rezultat obraunat po MPT se smatra nepotpunim periodinim rezultatom, jer nedostaju prihodi i rashodi koji se odnose na neprodate zalihe.Da bi raun uspeha postao potpun te da bi se iz njega mogao sagledati uticaj promene stanja zaliha poluproizvoda i gotovih proizvoda na visinu ostvarenog rezultata, a da se pri tome ne izae iz okvira ove metode ine se razne adaptacije rashodne strane rauna uspeha.Tako se npr. ukupnim rashodima proizvodnje odnosnog perioda, korigovanim za promene stanja zaliha nedovrene proizvodnje, dodaju trokovi upravljanja i prodaje i vrednost zaliha gotovih proizvoda na poetku perioda.

  9

 • Doterivanje rauna uspeha po metodi prodatih trokova je uobiajena praksa uanglosaksonskim zemljama, naroito u SAD.Bilansi uspeha se prikazuju obavezno u formi liste, to odgovara metodi, ali uz isticanje poetnih zaliha gotovih proizvoda, trokova ostvarene prozvodnje, i zaliha gotovih gotovih proizvoda na kraju godine, tako da prvi deo rauna uspeha izgleda:

  Ralanjavanje u raunu uspeha

  Sutina ralanjavanja u raunu uspeha je u segmentiranju ukupnog (bruto) rezultata prema unapred izabranim kriterijumima.Zahtev kontrole ostvarenog uspeha namee potrebu ralanjavanja ukupnog uspeha prema podrujima njegovog nastanka (izvora uspeha).Nezavisno od metode po kojoj je sainjen bilans uspeha, prihodi mogu da budu bilansirani po sistemu fakturisane ili naplaene realizacije.Raun uspeha po metodi ukupnih trokovaIzgradnja rauna uspeha po ovoj metodi pretpostavlja na samom poetku: 1) izbor forme prikazivanja i 2) izbor varijante metode ukupnih trokova.U upotrebi su obe forme i to forma konta i forma liste.Metoda ukupnih trokova ima dve osnovne varijante. Prva bi se mogla nazvati metodom punih ukupnih trokova, druga metodom nepotpunih ukupnih trokova.Sutina prve je u tome to se na strani rashoda ne pojavljuje skontirana potronja materijala, nego se iskazuje poetno stanje zaliha, ukupna nabavka perioda i korekcija zaliha na kraju perioda. Na taj nain, na strani rashoda se ne prikazuje bruto kretanje nabavke, to je zgodna informacija za kontrolu ulaganja u poslovni proces. Na strani prihoda pojavljuje se korektura zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda.Druga varijanta ove metode se razlikuje od prve po tome to se na strani rashoda ne prikazuje bruto nabavka materijala sa korekturom zaliha, nego samo skontirana potronja materijala.

  Meusobna uslovljenost bilansa stanja i uspehaBilans stanja i uspeha predstavljaju dva meusobno povezana, ali po funkcijama razliita finansijska izvetaja.Bilans uspeha se zatvara na taj nain to se kao njegov krajni rezultat javlja dobitak ili gubitak, odnosno ni jedno ni drugo ako je rezultat nula.Bilans uspeha se zatvara na taj nain to se kao njegov krajni rezultat javlja dobitak ili gubitak, odnosno ni jedno ni drugo ako je rezultat nula.U sluaju pozitivnog finansijskog rezultata dobitak se evidentira na strani pasive bilansa stanja i na rashodnoj strani bilansa uspeha.Obrnuto, u sluaju negativnog finansijskog rezultata gubitak se evidentira u aktivi bilansa stanja i na prihodnoj strani bilansa uspeha.

  Analiza rauna

  Knjigovodstveni sistem raspolae knjigovodstvenim raunima (kontima ili samo raunima) koji u znaajnoj meri pojednostavljuju nain voenja knjigovodstvene evidencije.Osobenost

  10

 • knjigovodstvenog rauna u tradicionalnom obliku je njegova dvostranost. Kao to bilans ima levu i desnu stranu obeleenu po konvenciji aktiva i pasiva isto tako i rauni imaju levu i desnu stranu koje se po konvenciji obeleavaju sa duguje i potrauje.Razlikuju se rauni bilansa stanja i rauni bilansa uspeha.Rauni bilansa stanja prikazuju pojedine oblike imovine i kapitala preduzea. U zavisnosti od karaktera imovine, odnosno kapitala koji prikazuju, rauni se dele na aktivne, pasivne i aktivnopasivne.

  Analiza aktivnih rauna

  Klasa 0: Neuplaeni upisani kapital i stalna imovina00 Neuplaeni upisani kapital01 Nematerijalna ulaganja02 - Nekretnine, postrojenja, oprema i bioloka sredstva03 Dugoroni finansijski plasmani

  Klasa 1: Zalihe10 Zalihe materijala11 Nedovrena proizvodnja12 Gotovi proizvodi13 - Roba14 Nekretnine pribavljene radi prodaje15 Dati avansiKlasa 2: Kratkorona potraivanja, plasmani i gotivina20 Potraivanja po osnovu prodaje21 Potraivanja iz specifinih poslova22 - Druga potraivanja23 Kratkoroni finansijski plasmani24 Gotovinski ekvivalenti i gotovina27 Porez na dodatu vrednost28 Aktivna vremenska razgranienja29 Gubitak iznad visine kapitalaRauni rashoda koji, takoe, imaju aktivan karakter su sledei:Klasa 5: Rashodi50 Nabavna vrednost prodate robe51 Trokovi materijala52 Trokovi zarada, naknada zarada i ostali lini rashodi53 Trokovi proizvodnih usluga54 Trokovi amortizacije i rezervisanja

  11

 • 55 Nematerijalni trokovi56 Finansijski rashodi57 Ostali rashodi58 Rashodi po osnovu obezvreenja imovine59 Vanredni rashodi i prenos rashodaKlasa 8: Vanbilansna evidencija88 Vanbilansna aktiva

  Analiza pasivnih rauna

  Klasa 3: Kapital30 Osnovni i ostali kapital31 Neuplaeni upisani kapital32 - Rezerve33 Revalorizacione rezerve34 Nerasporeena dobit35 - GubitakKlasa 4: Dugorona rezervisanja i obaveze40 Dugorona rezervisanja41 Dugorone obaveze42 Kratkorone finansijske obaveze43 Obaveze iz poslovanja44 Obaveze iz specifinih poslova45 Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada46 Druge obaveze47 Obaveze za porez na dodatu vrednost48 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dabine49 Pasivna vremenska razgranienja

  Dodatni finansijski izvetajiDodatni finansijski izvetaji

  DDva tipa ili dve metode analize likvidnosti zasnovane na veliini novanog tokava tipa ili dve metode analize likvidnosti zasnovane na veliini novanog toka::-- Prva se zasniva na veliini novanog toka (cash-flow) a Prva se zasniva na veliini novanog toka (cash-flow) a-- druga na svim finansijskim tokovima (funds flow). druga na svim finansijskim tokovima (funds flow).

  Izvetaj o novanim tokovima (cash flow)Izvetaj o novanim tokovima (cash flow)

  Koncept cash flow analize je novijeg daKoncept cash flow analize je novijeg datumatuma ((pedesetih godin nastaje)pedesetih godin nastaje)

  12

 • Danas se koristi u velikom broju zemalja kao sredstvo za procenu prinosne snage i za procenuDanas se koristi u velikom broju zemalja kao sredstvo za procenu prinosne snage i za procenu finansijske snage preduzeaCash flow je viak prihoda koji je po odbitku poreza na dobitak, slobodanfinansijske snage preduzeaCash flow je viak prihoda koji je po odbitku poreza na dobitak, slobodan za isplatu dividendi, uea u dobitku, investiranje u osnovna sredstva i dospelih dugoronih zajmova.za isplatu dividendi, uea u dobitku, investiranje u osnovna sredstva i dospelih dugoronih zajmova.Ukoliko postoji neupotrebljeni cash flow on poveava obrtna sredstva i koristi se za isplatuUkoliko postoji neupotrebljeni cash flow on poveava obrtna sredstva i koristi se za isplatu kratkoronih obaveza, za ulaganje u zalihe, za profitabilno plasiranje ili poveanje rezervikratkoronih obaveza, za ulaganje u zalihe, za profitabilno plasiranje ili poveanje rezervi gotovine.injenica da postoji nesklad izmeu gotovine i rezultata je uticala da se ustanovi potreba zagotovine.injenica da postoji nesklad izmeu gotovine i rezultata je uticala da se ustanovi potreba za njihovim posebnim utvrivanjem i prezentiranjem.njihovim posebnim utvrivanjem i prezentiranjem.

  Namene i sadraj aktivnosti izvetaja o novanim tokovimaNamene i sadraj aktivnosti izvetaja o novanim tokovimaCash flow izvetava o svim novanim aktivnostima (primanjima i isplatama) preduzea tokomCash flow izvetava o svim novanim aktivnostima (primanjima i isplatama) preduzea tokom odreenog perioda.On objanjava uzroke koji su doveli do novanih promena istovremeno pruajuiodreenog perioda.On objanjava uzroke koji su doveli do novanih promena istovremeno pruajui informacije o poslovnim, finansijskim i investicionim aktivnostimaNa visinu gotovine u preduzeuinformacije o poslovnim, finansijskim i investicionim aktivnostimaNa visinu gotovine u preduzeu utiu odluke koje proistiu iz poslovnog upravljanja i iz finansijskog upravljanja.utiu odluke koje proistiu iz poslovnog upravljanja i iz finansijskog upravljanja.Osnovne aktivnosti :Osnovne aktivnosti :Poslovne aktivnostiPoslovne aktivnosti su glavne aktivnosti preduzea koje donose prihod i druge aktivnosti, osim onihsu glavne aktivnosti preduzea koje donose prihod i druge aktivnosti, osim onih koje su aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Re je, dakle, o aktivnostima ili transakcijamakoje su aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Re je, dakle, o aktivnostima ili transakcijama koje utiu na bilans uspeha.koje utiu na bilans uspeha.Investicione aktivnostiInvesticione aktivnosti su sticanje i otuivanje dugoronih sredstava i drugih ulaganja koaj nisusu sticanje i otuivanje dugoronih sredstava i drugih ulaganja koaj nisu ukljuena u gotovinske ekvivalente.ukljuena u gotovinske ekvivalente.Finansijske aktivnostiFinansijske aktivnosti su aktivnosti koje dovode do promena u visini i sastavu sopstvenog kapitala isu aktivnosti koje dovode do promena u visini i sastavu sopstvenog kapitala i obaveza preduzea po osnovu uzetih zajmova.obaveza preduzea po osnovu uzetih zajmova.

  Gotovinski priliviGotovinski prilivi Gotovinski odliviGotovinski odliviPoslovne aktivnostiPoslovne aktivnosti Naplata od kupcaNaplata od kupca Got.isplate dobavlj.Got.isplate dobavlj.

  Naplacene kam.i dividendeNaplacene kam.i dividende Got.isplate zaposlenimaGot.isplate zaposlenimaOstala poslovna primanjaOstala poslovna primanja Plaena kam.i poreziPlaena kam.i porezi

  Ost.poslovne got.isplateOst.poslovne got.isplateInvesticione aktivnostiInvesticione aktivnosti Prodaja imovine,postrojenja iProdaja imovine,postrojenja i

  opremeopremeKupovina imovine postrojenja iKupovina imovine postrojenja i

  opremeopremeProdaja hov koje nisuProdaja hov koje nisu

  got.ekvivalentigot.ekvivalentiKupovina hov koje nisuKupovina hov koje nisu

  got.ekvivalentigot.ekvivalentiPrimanje od otplata zajmaPrimanje od otplata zajma zaduivanjezaduivanje

  Finansijske aktivnostiFinansijske aktivnosti Gotov.pozajmice od poverilacaGotov.pozajmice od poverilaca Otplata pozajmljenih iznosaOtplata pozajmljenih iznosaEmitovanje hovEmitovanje hov Otkup deoniarskih akcijaOtkup deoniarskih akcijaDeoniarskog kapitalaDeoniarskog kapitala Isplata dividendiIsplata dividendi

  Izrada izvetaja o novanim tokovima je jednostavna i praktino obuhvata dve faze:

  13

 • 1)prvo,navedu se aktivnosti koje poveavaju gotovinu(tj prilivi gotovog novca) i oni koji smanjuju gotovinu (tj odlive gotovog novca)2)drugo,izvri se klasifikacija svakog priliva i odliva gotovog novca u jednu od tri kategorije prema vrsti aktivnosti koja je to prouzrokovala:poslovne aktivnosti,investicione ili finansijske aktivnosti.

  Metode izvetavanja o novanim tokovima Metode izvetavanja o novanim tokovima

  1. metoda indirektnog utvrivanja tokova gotovine i gotovinskih ekv1. metoda indirektnog utvrivanja tokova gotovine i gotovinskih ekvivalenata (indirektna metoda)-ivalenata (indirektna metoda)-osnovno obeleje indirektnog metoda ogleda se u tome to se tokovi gotovine i ekvivalenti gotovine izosnovno obeleje indirektnog metoda ogleda se u tome to se tokovi gotovine i ekvivalenti gotovine iz poslovanja utvruju polazei od neto dobitkaposlovanja utvruju polazei od neto dobitka2. metoda direktnog utvrivanja tokova gotovine i gotovinskih ekvivalenata (direktna metoda)-2. metoda direktnog utvrivanja tokova gotovine i gotovinskih ekvivalenata (direktna metoda)-identifikacija gotovine i got.ekviv.iz poslovanja se vri na bazi bruto tokovaidentifikacija gotovine i got.ekviv.iz poslovanja se vri na bazi bruto tokovaUtvrivanje cash flow i u jednom i u drugom sluaju se vri raunski na osnovu podataka iz bilansaUtvrivanje cash flow i u jednom i u drugom sluaju se vri raunski na osnovu podataka iz bilansa stanja i bilansa uspehastanja i bilansa uspeha

  ITG po metodi direktnog utvrivanja tokova gotovine iz poslovanjaITG po metodi direktnog utvrivanja tokova gotovine iz poslovanja

  Prema direktnoj metodi, informacije o glavnim stavkama bruto priliva gotovine i bruto odliva gotovinePrema direktnoj metodi, informacije o glavnim stavkama bruto priliva gotovine i bruto odliva gotovine mogu da se utvrde na jedan od sledeih naina:mogu da se utvrde na jedan od sledeih naina:-iz raunovodstvene evidencije preduzea; ili-iz raunovodstvene evidencije preduzea; ili-usklaivanjem prodaje, trokova prodatih proizvoda (prihodi od kamate i slini prihodi i rashodi-usklaivanjem prodaje, trokova prodatih proizvoda (prihodi od kamate i slini prihodi i rashodi kamata i sline naknade za finansijske institucije) i drugih stavki bilansa uspeha za:kamata i sline naknade za finansijske institucije) i drugih stavki bilansa uspeha za:promene u stanju zaliha i poslovnih potraivanja i obaveza u toku perioda;druge negotovinske stavke; i-ostale stavke, gde uinci gotovine predstavljaju tokove gotovine iz aktivnosti investiranja ili-ostale stavke, gde uinci gotovine predstavljaju tokove gotovine iz aktivnosti investiranja ili finansiranja.finansiranja.

  Meuzavisnost IOGT i bilansa stanjaMeuzavisnost IOGT i bilansa stanjaRavnotea u bilansu stanja se moe predstaviti sledeom jednainom:Ravnotea u bilansu stanja se moe predstaviti sledeom jednainom:Aktiva (A) = Obaveze (L) + Akcionarski udeo (SE)Aktiva (A) = Obaveze (L) + Akcionarski udeo (SE)Gotovina + Bezgotovinska sredstva = Obaveze + Akcionarski udeo[2]Gotovina + Bezgotovinska sredstva = Obaveze + Akcionarski udeo[2]Gotovina = Obaveze + Akcionarski udeo Bezgotovinska sredstvaGotovina = Obaveze + Akcionarski udeo Bezgotovinska sredstvaBilo koja promena () u gotovini mora biti praena promenom jedne ili vie stavki na desnoj strani daBilo koja promena () u gotovini mora biti praena promenom jedne ili vie stavki na desnoj strani da bi jednaina ostala u ravnotei:bi jednaina ostala u ravnotei:

  Gotovina = Obaveza (L)+ Akcionarskog udela (SE) Bezgotovinskih sredstava(NCA) Gotovina = Obaveza (L)+ Akcionarskog udela (SE) Bezgotovinskih sredstava(NCA) Iz navedenog proizilazi da je:Iz navedenog proizilazi da je:

  Promena u gotovini = Promena u svim bezgotovinskim stanjimaPromena u gotovini = Promena u svim bezgotovinskim stanjima

  14

 • U knigovodstvu je mogue napraviti pregled svih posloU knigovodstvu je mogue napraviti pregled svih poslovnih transakcija tokom poslovne godine. Pregledvnih transakcija tokom poslovne godine. Pregled onih transakcija koje ukljuuju gotovinu su oznaene sa zvezdicom (*):onih transakcija koje ukljuuju gotovinu su oznaene sa zvezdicom (*):*2. Naplate potraivanja*2. Naplate potraivanja*5. Plaanja dugovanja dobavljaima*5. Plaanja dugovanja dobavljaima*7. Isplata plata*7. Isplata plata*8. Priznavanje nastale kamate i isplata*8. Priznavanje nastale kamate i isplata*9. Priznavanje i isplata poreza na dohodak*9. Priznavanje i isplata poreza na dohodak*11. Nabavka osnovnih sredstava za gotovinu*11. Nabavka osnovnih sredstava za gotovinu*12. Prodaja osnovnih sredstava po knjienoj vrednosti*12. Prodaja osnovnih sredstava po knjienoj vrednosti*13. Izdavanje dugoronog duga*13. Izdavanje dugoronog duga*14. Emitovanje obinih akcija*14. Emitovanje obinih akcija*15. Objava i isplata dividendi*15. Objava i isplata dividendi

  Izraunavanje gotovinskih tokova iz investicionih i finansijskih aktivnostiIzraunavanje gotovinskih tokova iz investicionih i finansijskih aktivnosti

  Uobiajena pravila koja se koriste prilikom provere stUobiajena pravila koja se koriste prilikom provere stanja gotovine a na bazi analize promena uanja gotovine a na bazi analize promena u stavkama bilansa stanja su sledea:stavkama bilansa stanja su sledea:1. Poveanja u gotovini (gotovinski prilivi) proistiu iz:1. Poveanja u gotovini (gotovinski prilivi) proistiu iz:-Poveanja u obavezama ili akcionarskog udela-Poveanja u obavezama ili akcionarskog udela- Smanjenja u bezgotovinskoj aktivi- Smanjenja u bezgotovinskoj aktivi2. Smanjenja u gotovini (gotovinski odlivi) proistiu iz:2. Smanjenja u gotovini (gotovinski odlivi) proistiu iz:- Smanjenja u obavezama ili deoniarskom kapitalu- Smanjenja u obavezama ili deoniarskom kapitalu- Poveanja u bezgotovinskoj aktivi- Poveanja u bezgotovinskoj aktivi moe se uoiti da su na gotovinske tokove iz investicionih aktivnosti ( odliv) i finansijskih aktivnosti moe se uoiti da su na gotovinske tokove iz investicionih aktivnosti ( odliv) i finansijskih aktivnosti

  ( priliv) kompanije uticale promene na sledeim pozicijama: (a) osnovna sredstva, (b) dugorone( priliv) kompanije uticale promene na sledeim pozicijama: (a) osnovna sredstva, (b) dugorone obaveze i (c) deoniarski kapital.obaveze i (c) deoniarski kapital.

  a. a. Neto osnovna sredstva povealaNeto osnovna sredstva poveala su se za priliv u 20x2. Tri stavke obino objanjavaju promene: (1) su se za priliv u 20x2. Tri stavke obino objanjavaju promene: (1) steena aktiva, (2) steena aktiva, (2) prodajaprodaja aktive (asset disposition), i (3) troak amortizacije za taj period. Stoga je: aktive (asset disposition), i (3) troak amortizacije za taj period. Stoga je:Poveanje u neto aktivi imovine (postrojenja) = (Acqusisitions) nabavke prodaje (disposals) rashodPoveanje u neto aktivi imovine (postrojenja) = (Acqusisitions) nabavke prodaje (disposals) rashod amortizacijeamortizacijeElementi u ovoj jednaini objanjavaju investicione aktivnosti kompanije. Praenje gotovinskih tokovaElementi u ovoj jednaini objanjavaju investicione aktivnosti kompanije. Praenje gotovinskih tokova iz investicionih aktivnosti zahteva osnovno poznavanje aktivnosti iz te godine. Ponekad imate samoiz investicionih aktivnosti zahteva osnovno poznavanje aktivnosti iz te godine. Ponekad imate samo nepotpune informacije a sami morate da doete do nepoznatih vrednosti. Na primer, moda znatenepotpune informacije a sami morate da doete do nepoznatih vrednosti. Na primer, moda znate poveanje u neto aktivi postrojenja, nabavke novih osnovnih sredstava, i rashod amortizacije a da nepoveanje u neto aktivi postrojenja, nabavke novih osnovnih sredstava, i rashod amortizacije a da ne znate o prodaji aktive kompanije. kompanija je poveala knjigovodstvenu vrednost za iznos prodateznate o prodaji aktive kompanije. kompanija je poveala knjigovodstvenu vrednost za iznos prodate aktive to znai da se knjigovodstvena vrednost imovine slae sa prodatom vrednosu. No, u praksi suaktive to znai da se knjigovodstvena vrednost imovine slae sa prodatom vrednosu. No, u praksi su veoma esta odstupanja knjigovodstvenih od prodatih vrednosti kao posledica prodaja koje mogu bitiveoma esta odstupanja knjigovodstvenih od prodatih vrednosti kao posledica prodaja koje mogu biti vee ili manje od knjigovodstvene vrednosti.vee ili manje od knjigovodstvene vrednosti.b. b. Dugorona obaveza (dug) Dugorona obaveza (dug) je poveana. Ovo poveanje je nastalo zbog novog dugoronog duga kojije poveana. Ovo poveanje je nastalo zbog novog dugoronog duga koji je izdat finansijska aktivnost koja je poveala gotovinu.je izdat finansijska aktivnost koja je poveala gotovinu.

  15

 • c. Poveanje c. Poveanje u u deoniarskom kapitaludeoniarskom kapitalu moe da se objasni pomou tri faktora: (1) emitovanjem moe da se objasni pomou tri faktora: (1) emitovanjem deoniarskih akcija, (2) neto dobitkom (ili gubitkom), (3) dividendama. Stoga je:deoniarskih akcija, (2) neto dobitkom (ili gubitkom), (3) dividendama. Stoga je:Poveanje u akcionarskom udelu = Novo emitovanje + Neto dobitak DividendePoveanje u akcionarskom udelu = Novo emitovanje + Neto dobitak DividendeDakle, finansijske aktivnosti koje utiu na gotovinu su emitovanje novih deonica i isplata dividendi uDakle, finansijske aktivnosti koje utiu na gotovinu su emitovanje novih deonica i isplata dividendi u gotovini.gotovini.Bezgotovinske investicione i finansijske aktivnostiBezgotovinske investicione i finansijske aktivnosti kompanija nije imala nikakve bezgotovinske investicione ili finansijske aktivnosti. Da bismo ilustrovalikompanija nije imala nikakve bezgotovinske investicione ili finansijske aktivnosti. Da bismo ilustrovali injenicu da bezgotovinske investicione i finansijske aktivnosti ne utiu na izvetaj o novaniminjenicu da bezgotovinske investicione i finansijske aktivnosti ne utiu na izvetaj o novanim tokovima pretpostavimo da je kompanija imala sledee aktivnosti:tokovima pretpostavimo da je kompanija imala sledee aktivnosti:Nabavila je osnovna sredstva emitovanjem obinih akcija.Nabavila je malu zgradu potpisavi hipotekuNabavila je osnovna sredstva emitovanjem obinih akcija.Nabavila je malu zgradu potpisavi hipoteku na odreeni iznosKonvertovala je dugoroni dug u obine akcije.na odreeni iznosKonvertovala je dugoroni dug u obine akcije.

  IONT po metodi indirektnog utvrivanja tokova gotovine iz poslovanja IONT po metodi indirektnog utvrivanja tokova gotovine iz poslovanja

  Indirektna metoda polazi od toga da se neto novani tok od poslovnih aktivnosti utvruje usklaivanjemIndirektna metoda polazi od toga da se neto novani tok od poslovnih aktivnosti utvruje usklaivanjem neto dobitka ili gubitka za uinke:neto dobitka ili gubitka za uinke:- - zaliha i slinih elemenata,zaliha i slinih elemenata,- - nenovanih stavki (amortizacija, provizija, odreeni porezi) i drugo, inenovanih stavki (amortizacija, provizija, odreeni porezi) i drugo, i- - svih drugih stavki za koje se novani uinci ulau ili finansiraju novani tokovi.svih drugih stavki za koje se novani uinci ulau ili finansiraju novani tokovi.Izrada izvetaja o novanim tokovima po indirektnoj metodi se zasniva na prethodno sainjenomIzrada izvetaja o novanim tokovima po indirektnoj metodi se zasniva na prethodno sainjenom bilansu stanja i bilansu uspeha.Sastavljanje izvetaja po ovoj metodi poinje preuzimanjem bilansu stanja i bilansu uspeha.Sastavljanje izvetaja po ovoj metodi poinje preuzimanjem neto dobitkaneto dobitka iz bilansa uspeha, kao glavnog priliva gotovine iz poslovanja.Zatim se prave dodaci ili odbici zaiz bilansa uspeha, kao glavnog priliva gotovine iz poslovanja.Zatim se prave dodaci ili odbici za promene u odgovarajuim stanjima aktive ili obaveza, to jest za stavke koje razliito utiu na netopromene u odgovarajuim stanjima aktive ili obaveza, to jest za stavke koje razliito utiu na neto dobitak i neto gotovinski tok.dobitak i neto gotovinski tok.

  Dobici i gubiciDobici i gubici - koji se pojavljuju u bilansu uspeha takoe ne utiu na tokove gotovine iz poslovnih - koji se pojavljuju u bilansu uspeha takoe ne utiu na tokove gotovine iz poslovnih aktivnosti i treba ih iskljuiti iz ovog odeljka izvetaja o tokovima gotovine.aktivnosti i treba ih iskljuiti iz ovog odeljka izvetaja o tokovima gotovine.Gotovinske naplate nastale iz otuenja imovine koji su rezultirali dobicima ili gubicima prikazani su uGotovinske naplate nastale iz otuenja imovine koji su rezultirali dobicima ili gubicima prikazani su u investicionom odeljku izvetaja o gotovinskim tokovima.Na primer, uinvesticionom odeljku izvetaja o gotovinskim tokovima.Na primer, u bilansu uspeha je prikazala bilansu uspeha je prikazala dobitak u prodaji investicija, i ovo je oduzeto od neto prihoda s ciljem da prizna neto prihod kao netodobitak u prodaji investicija, i ovo je oduzeto od neto prihoda s ciljem da prizna neto prihod kao neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti.Isto tako, je pokazan gubitak na prodaji imovine, i to je dodatotok gotovine iz poslovnih aktivnosti.Isto tako, je pokazan gubitak na prodaji imovine, i to je dodato na neto prihod u cilju priznavanja neto prihoda kao neto tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti.na neto prihod u cilju priznavanja neto prihoda kao neto tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti.

  Promene u tekuoj imoviniPromene u tekuoj imovini - Umanjenja kod tekue imovine, sem u gotovini, imaju pozitivne efekte na - Umanjenja kod tekue imovine, sem u gotovini, imaju pozitivne efekte na tokove gotovine, a poveanja u tekuoj imovini imaju negativne efekte na tokove gotovine.Na primer,tokove gotovine, a poveanja u tekuoj imovini imaju negativne efekte na tokove gotovine.Na primer, osvrnimo se na bilans stanja i bilans uspeha za Ryan Corporationosvrnimo se na bilans stanja i bilans uspeha za Ryan Corporation u primeru 1. i 2. Neto prodaja je uu primeru 1. i 2. Neto prodaja je u 200X1 bila USD 698.000 i smanjenje potraivanja od kupaca je iznosilo USD 8.000.Dakle gotovinska200X1 bila USD 698.000 i smanjenje potraivanja od kupaca je iznosilo USD 8.000.Dakle gotovinska naplata od prodaje je bila USD 706.000 a kalkulisana je na sledei nain:USD 706.000 = USD 698.000naplata od prodaje je bila USD 706.000 a kalkulisana je na sledei nain:USD 706.000 = USD 698.000 + USD 8.000+ USD 8.000Naplate su bile USD 8.000 vie negNaplate su bile USD 8.000 vie nego prodaje zabeleene te godine.o prodaje zabeleene te godine.

  16

 • Zalihe robeZalihe robe mogu biti analizirane na isti nain. Na primer zalihe su poveane za USD 34.000 od 20X0 mogu biti analizirane na isti nain. Na primer zalihe su poveane za USD 34.000 od 20X0 do 20X1. Ovo znai da je Ryan Corporationdo 20X1. Ovo znai da je Ryan Corporation potroila USD 34.000 vie u gotovini za kupovine negopotroila USD 34.000 vie u gotovini za kupovine nego to je bilo ukljueno u cenu prodate robe u bilansu uspeha. Kao rezultat ovog troenja, neto prihod jeto je bilo ukljueno u cenu prodate robe u bilansu uspeha. Kao rezultat ovog troenja, neto prihod je vei od neto tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti, tako da se USD 34.000 moraju oduzeti iz netovei od neto tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti, tako da se USD 34.000 moraju oduzeti iz neto prihoda.Primenjujui istu logiku, umanjenje od USD 4.000 kod prihoda.Primenjujui istu logiku, umanjenje od USD 4.000 kod aktivnih vremenskih razgranienjaaktivnih vremenskih razgranienja (avansno plaenih trokova) dodato je neto prihodu u cilju prilagodjavanja neto prihoda neto tokovima(avansno plaenih trokova) dodato je neto prihodu u cilju prilagodjavanja neto prihoda neto tokovima gotovine iz poslovanja.gotovine iz poslovanja.

  Promene u tekuim obavezamaPromene u tekuim obavezama - imaju suprotan efekat na tokove gotovine od onih u promenama - imaju suprotan efekat na tokove gotovine od onih u promenama tekue imovine. Poveanja u tekuim obavezama dodata su neto prihodu a smanjenja u tekuimtekue imovine. Poveanja u tekuim obavezama dodata su neto prihodu a smanjenja u tekuim obavezama su oduzeta od neto prihoda da bi uskladila neto prihod sa neto tokovima gotovine izobavezama su oduzeta od neto prihoda da bi uskladila neto prihod sa neto tokovima gotovine iz poslovnih aktivnosti.Koristei se istom logikom, poveanje od USD 3.000 u poslovnih aktivnosti.Koristei se istom logikom, poveanje od USD 3.000 u akumuliranimakumuliranim obavezamaobavezama dodaje se na neto prihod i umanjene od USD 2.000 u dospelim obavezama iz poreza na dodaje se na neto prihod i umanjene od USD 2.000 u dospelim obavezama iz poreza na prihod se oduzima od neto prihoda da bi se uskladio neto prihod sa neto tokovima gotovine iz poslovnihprihod se oduzima od neto prihoda da bi se uskladio neto prihod sa neto tokovima gotovine iz poslovnih aktivnosti.aktivnosti.

  Raspored gotovine iz poslovnih aktivnosti - Raspored gotovine iz poslovnih aktivnosti - U rezimeu primera 3. se pokazuje da je korienjemU rezimeu primera 3. se pokazuje da je korienjem indirektne metodeindirektne metode neto prihod od USD 16.000 uvean priznavanjem stavki iji je ukupan zbir od USD neto prihod od USD 16.000 uvean priznavanjem stavki iji je ukupan zbir od USD 14.000 i na taj nain se dobijaju neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti od USD 30.000. Ovo14.000 i na taj nain se dobijaju neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti od USD 30.000. Ovo znai, da iako je neto prihod bio USD 16.000, Ryan Corporation je zapravo imala neto tokove gotovineznai, da iako je neto prihod bio USD 16.000, Ryan Corporation je zapravo imala neto tokove gotovine raspoloive iz poslovnih aktivnosti aktivnosti od USD 30.000 za korienje u cilju kupovine imovine,raspoloive iz poslovnih aktivnosti aktivnosti od USD 30.000 za korienje u cilju kupovine imovine, smanjenju dugova ili plaanju dividendi.smanjenju dugova ili plaanju dividendi.Sumiranje usklaivanjaSumiranje usklaivanja - Efekti stavki bilansa uspeha koji ne - Efekti stavki bilansa uspeha koji ne utiu na tokove gotovine mogu biti sumirani, na sledei nain:utiu na tokove gotovine mogu biti sumirani, na sledei nain:

  Odreivanje tokova gotoviOdreivanje tokova gotovine iz investicionih aktivnostine iz investicionih aktivnostiBilans stanja iz primera 1. pokazuje da Ryan Corporation ima dugorono investiranu imovinu iBilans stanja iz primera 1. pokazuje da Ryan Corporation ima dugorono investiranu imovinu i postrojenjsku imovinu, ali ne kratkorone investicije. Bilans uspeha u primeru 2. pokazuje da Ryanpostrojenjsku imovinu, ali ne kratkorone investicije. Bilans uspeha u primeru 2. pokazuje da Ryan Corporatin, takoe, ima stavke koje se odose na investicije u formi dobitka u obliku prihoda na prodajuCorporatin, takoe, ima stavke koje se odose na investicije u formi dobitka u obliku prihoda na prodaju investicija, i gubitak na prodaji poslovne imovine. Stavke na dnu primera 2. koje su vezane zainvesticija, i gubitak na prodaji poslovne imovine. Stavke na dnu primera 2. koje su vezane za investicione aktivnosti u 20X1su:kupljene investicije u iznosu od $78.000investicione aktivnosti u 20X1su:kupljene investicije u iznosu od $78.000prodate investicije za $102. 000 koje kotaju $90.000,kupljena poslovna imovina u iznosu od $120prodate investicije za $102. 000 koje kotaju $90.000,kupljena poslovna imovina u iznosu od $120 000,prodata poslovna imovina koja kota $10.000 sa akumuliranim umanjenjem vrednosti od $ 2.000 za000,prodata poslovna imovina koja kota $10.000 sa akumuliranim umanjenjem vrednosti od $ 2.000 za $5.000.izdatih $100.000 obveznica po nominalnoj vrednosti u bezgotovinsku zamenu za poslovnu$5.000.izdatih $100.000 obveznica po nominalnoj vrednosti u bezgotovinsku zamenu za poslovnu imovinuimovinu

  Investicije Investicije da bi se objasnilo umanjenje investicija korporacije za potrebno je izvriti analizuda bi se objasnilo umanjenje investicija korporacije za potrebno je izvriti analizu poveanja i umanjenja investicionog rauna u cilju odreivanja efekata na raun gotovine. Kupovinepoveanja i umanjenja investicionog rauna u cilju odreivanja efekata na raun gotovine. Kupovine poveavaju investicije, a prodaje ih smanjuju poveavaju investicije, a prodaje ih smanjuju

  17

 • Poslovna imovina - Poslovna imovina - U sluaju poslovne imovine, neophodno je objasniti promene kod oba rauna:U sluaju poslovne imovine, neophodno je objasniti promene kod oba rauna: raunu imovine i odnosnom raunu akumuliranog umanjenja vrednosti.raunu imovine i odnosnom raunu akumuliranog umanjenja vrednosti.Kupovine uveavaju poslovnu imovinu, a prodaje umanjuju poslovnu imovinu.Kupovine uveavaju poslovnu imovinu, a prodaje umanjuju poslovnu imovinu.Akumulirana amortizacija je poveana za iznos trokova amortizacije a umanjena iskljuenjemAkumulirana amortizacija je poveana za iznos trokova amortizacije a umanjena iskljuenjem amortizacije povezane sa poslovnom imovinom koja je prodata.amortizacije povezane sa poslovnom imovinom koja je prodata.

  Odreivanje tokova gotovine iz finansijskih aktivnosti Odreivanje tokova gotovine iz finansijskih aktivnosti Stavke iz primera 2 koje se odnose se na finansijske aktivnosti Ryan Corporation u 20X1 su:Stavke iz primera 2 koje se odnose se na finansijske aktivnosti Ryan Corporation u 20X1 su:5. izdatih $100.000 obveznica u nominalnoj vrednosti za bezgotovinsku razmenu za poslovnu imovinu;5. izdatih $100.000 obveznica u nominalnoj vrednosti za bezgotovinsku razmenu za poslovnu imovinu;6. otplata $50.000 obveznica po nominalnoj vrednosti po dospeu;6. otplata $50.000 obveznica po nominalnoj vrednosti po dospeu;-izdato 15.200 akcija od $5.00 nominalne vrednosti u vrednosti obinih akcija za $150.000-izdato 15.200 akcija od $5.00 nominalne vrednosti u vrednosti obinih akcija za $150.000-plaene dividende u gotovini u iznosu od $8.000-plaene dividende u gotovini u iznosu od $8.000Obine akcije - Obine akcije - Kao i poslovna imovina odnosni rauni akcija akcionara treba da budu analiziraniKao i poslovna imovina odnosni rauni akcija akcionara treba da budu analizirani zajedno. Na primer uplaeni kapital iznad nominalne vrednosti, zajedniki treba da bude ispitivan sazajedno. Na primer uplaeni kapital iznad nominalne vrednosti, zajedniki treba da bude ispitivan sa obinim akcijama. Godine 20X1 raun obinih akcija Ryan Corporation je povean za $76.000 iobinim akcijama. Godine 20X1 raun obinih akcija Ryan Corporation je povean za $76.000 i uplaeni kapital iznad nominalne vrednosti, zajedniki povean za $74.000.Ova poveanja suuplaeni kapital iznad nominalne vrednosti, zajedniki povean za $74.000.Ova poveanja su objanjena stavkom 7, koja navodi da je Ryan Corporation izdala USD15.200 deonica stoka zaobjanjena stavkom 7, koja navodi da je Ryan Corporation izdala USD15.200 deonica stoka za USD150.000. Promena koja belei priliv gotovine je sledea:USD150.000. Promena koja belei priliv gotovine je sledea:

  Nerasporeena dobitNerasporeena dobit neke stavke koje su uticale na nerasporeenu dobit su ve analizirane. Na neke stavke koje su uticale na nerasporeenu dobit su ve analizirane. Na primer, u sluaju Ryan Corporation, neto prihod je korien kao deo analize tokova gotovine izprimer, u sluaju Ryan Corporation, neto prihod je korien kao deo analize tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti.Jedina stavka koja nije objanjena a koja je od uticaja na nerasporeenu dobit Ryanposlovnih aktivnosti.Jedina stavka koja nije objanjena a koja je od uticaja na nerasporeenu dobit Ryan Corporation je plaanje od $8000 u dividendiama u gotovu - (stavka 8.) to se reflektuje u sledeojCorporation je plaanje od $8000 u dividendiama u gotovu - (stavka 8.) to se reflektuje u sledeoj transakciji.transakciji.

  Racio analiza likvidnostiNajoptija definicija likvidnosti privrednog subjekta svodi se na njegovu sposobnost da izmiri svoje obaveze.Likvidnost preduzea se ne sme nikako izjednaavati sa likvidnou imovine.Likvidnost imovinskih delova (sredstava, ulaganja) tie se njihovog stanja i oekivane raspoloivosti u novanom obliku.U zavisnosti od toga da li se imovinski delovi u uslovima normalnog odvijanja poslovno-finansijskih procesa, obrnu odnosno pretvore u gotovinu, vri se podela ukupne imovine preduzea na obrtnu (tekuu) imovinu i stalnu (fiksnu) imovinuNa osnovu likvidnosti imovine ne moemo ocenjivati likvidnost preduzea dok ne uzmemo u obzir visinu i rokove dospea obaveza preduzea.Likvidnost preduzea nije statiki ve dinamiki fenomen. Dinamiki gledano, likvidnost preduzea se obezbeuje stalnom usklaenou novanih priliva u preduzee i novanih odliva po osnovu isplata dospelih obaveza preduzea.

  Racjia likvidnosti preduzea

  18

 • Uvid u likvidnost poslovanja dobija se, u principu, kroz sagledavanje odnosa odreenih sredstava i obaveza.U zavisnosti od toga ta se uzima za sredstva kao likvidna masa, a ta za obaveze i na koji nain, razlikuju se i oblici likvidnosti.Merenje kratkorone likvidnosti preduzea se sprovodi uporeivanjem vrednosti obrtne imovine sa kratkoronim obavezama. Na osnovu navedenih principa i vrsta likvidnosti, kao minimum za praenje platene sposobnosti poslovanja, u analizi godinjih rauna uobiajeno se koriste sledei statiki testovi likvidnosti. To su:1.Racio tekue likvidnosti, odnosno test likvidnosti na bazi tekue (obrtne) imovine preduzea, 2. Racio redukovane likvidnosti, test likvidnosti na bazi tekue (obrtne) imovine umanjene za zalihe.3. Racio likvidnosti na bazi novanog toka iz poslovanja, test likvidnosti na bazi tekue (obrtne) imovine umanjene za zalihe i potraivanja.4. Racio prinosa neto obrtnih sredstava, test likvidnosti na bazi tekue (obrtne) imovine umanjene za tekue obaveze i prihoda od prodaje.

  Racio tekue likvidnosti (RTL)Meri se odnosom ukupne obrtne (tekue) imovine i svih kratkoronih obaveza na bilansni dan. Tekua (obrtna) imovinaRTL = ------------------------------------- Kratkorone obavezeU vrednost brojioca (tekue aktive) moramo ukljuiti stanja svih zaliha (materijala, nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda ili trgovake robe ako je preduzee ima), sve date avanse za budue kupovine materijala, usluga ili robe i sva kratkorona aktivna vremenska razgranienjato se tie kratkoronih obaveza dolaze u obzir sve obaveze koje imaju taj karakter, obaveze iz poslovnih odnosa, kratkorone finansijske obaveze i ostale tekue obaveze.Standard za veinu preduzea je da vrednost racia likvidnosti bude vea od 1,00.Da bi se mogao doneti sud o likvidnosti preduzea mora se razjasniti pitanje likvidnosti sredstava koja ine imovinu. Uproeno reeno, sva imovina koja u nekom preduzeu postoji kad-tad e se unoviti, dakle prodati posredno ili neposredno. Zato se sva sredstva koja se javljaju u bilansnoj aktivi mogu razvrstati po kriterijumu unovivosti priblino na sledei nain:-novani oblik;-promptno unoviva aktiva;-aktiva unoviva u roku od 30 dana;-aktiva unoviva u roku od 30-60 dana;-aktiva unoviva u roku od 60-90 dana itd.Raspored likvidnosti sredstava u normalnim okolnostima je sledeci:Novac>hov>roba i gotovi proizvodi>poluproizvodi>repromaterijal>os Racio redukovane (rigorozne) likvidnosti Kratkorona potra. i plasmani + Got. i gotov. ekvival.RRL = -------------------------------------------------------------------------------, ili

  Kratkorone obavezeKratkorone obaveze

  19

 • Obrtna sredstva - ZaliheObrtna sredstva - Zalihe

  RRL = -----------------------------------------RRL = ----------------------------------------- Kratkorone obavezeKratkorone obavezeBez stalnog prisustva makar gvozdenih zaliha (nivo ispod kojeg zalihe ne smeju da padnu) nema kontinuiteta poslovanja preduzea. Zbog toga rigorozniji test likvidnosti zahteva iskljuivanje zaliha iz brojioca za raunanje racia likvidnosti.Ako vai generalno pravilo za ovaj odnos od 1:1, to bankari rado koriste kao orijentacionu vrednost u odluivanju o kratkoronom kreditiranju preduzea, onda vrednost ovog koeficijenta ispod 1 ukazuje da je preduzee ulo u zonu u kojoj poinje da raste opreznost poverilaca.U praksi se mogu sresti i preduzea koja imaju konstantan racio tekue, ali opadajui racio redukovane likvidnosti. Ovo bi trebalo da bude upozoravajui signal, jer predstavlja konstantan rast zaliha na utrb potraivanja.

  Racio likvidnosti na bazi novanog toka iz poslovanja Novani tok iz poslovanjaRLNT = -------------------------------------------------- Prosene kratkorone obavezeNovani (gotovinski) tok iz poslovanja predstavlja priliv gotovine iz poslovnih operacija preduzea nakon zadovoljenja potreba finansiranja tekue (obrtne) imovine i podmirenja poslovnih obaveza.Ovaj racio nam pokazuje sa koliko je dinara novanog toka iz poslovanja preduzea pokriven svaki dinar prosenih obaveza u toku godine.Zasnovan na tokovima gotovine i prosenom stanju kratkoronih obaveza, on je, oigledno, manje statian od prethodna dva racia likvidnosti.

  Racio prinosa neto obrtnih sredstavaProistie iz odnosa tekue (obrtne) imovine umanjene za tekue obaveze i prihoda od prodaje.Naime, neto obrtna sredstva predstavljaju razliku izmeu obrtne imovine i kratkoronih obaveza preduzea (sa pozicije aktive), odnosno viak dugoronog kapitala (sopstvenog i tueg) sa kojim preduzee raspolae. Neto obrtna sredstvaRPNOS=---------------------------x100 Prihodi od prodajeDok RTL i RRL koriste iskluivo vrednosti iz bilansa stanja, kod racija prinosa neto obrtnih sredstava se ukljuuje i jedna vrednost iz bilansa uspeha.Racio prinosa neto obrtnih sredstava je u mogunosti da prikae trend koji su RTL i RRL propustili. Mogue je imati ak i stabilna oba prethodna racija, a da racio prinosa neto obrtnih sredstava bude opadajui. Ovo se deava kada prodaja ima visoku stopu rasta, a nivo neto obrtnih sredstava ostaje nepromenjen. Tada se moe govoriti o moguoj pojavi overtrading-a.Izraz overtrading se upotrebljava za opisivanje situacije kada nema dovoljno sredstava u bilansu stanja da podri postojei nivo poslovne razvijenosti preduzea.Javlja se u preduzeima koja su rasla prebrzo ili koja imaju nedovoljno kapitala.Simptomi koji se javljaju su stalni nedostatak gotovog novca koji dolazi do izraaja u svakodnevnom poslovanju

  20

 • Poslovni leverid

  Poslovni leverid je jo jedna od analitikih tehnika koja se zasniva na ispitivanju trokova preduzea. Poslovni leverid predstavla odnos izmeu fiksnih trokova i ukupnih trokova preduzea. Poslovni leverid je u uskoj vezi sa poslovnim rizikom, tj. rizikom uslovljenim postojanjem fiksnih trokova (koji su konstantni sa porastom ili padom obima prodaje).

  Faktor poslovnog leveridaFaktor poslovnog leverida moe se izraunati iz odnosa mare pokrie i poslovnog rezultata (dobitka).

  Procenat promene poslovnog dobitkaFaktor poslovnog leverida = ----------------------------------------------- Procenat promene mare pokriaFinansijski leveridFinansijski leverid akcenat stavlja na finansijsku strukturu odnosno na prirodnu tenju svakog poslovnog subjekta da "iskoristi" pogodnosti koje mu prua legislativa jedne drave u pogledu vrednovanja kamata na pozajmljena sredstva.

  Efekat finansijskog leverida

  Kombinovani (sloeni) leverid se meri pomou faktora kombinovanog leverida koji pokazuje dejstvo ukupnog rizika (poslovnog i finansijskog), tako da svako poveanje obima prodaje direktno utie na poveanje neto-dobitka i stope prinosa na sopstvena poslovna sredstva. Pri tome, vai i obrnuto.faktor kombinovanog ili sloenog leverida, a koji je jednak proizvodu poslovnog leverida i finansijskog leverida, to se izraava sledeom formulom :Faktor kombinovanog leverida = Faktor poslovnog leverida x Faktor finansijskog leverida

  Racio duga prema kapitalu

  Racio duga prema kapitalu je jedan od fundamentalnih mera u korporativnim finansijama. On predstavlja veliki test za finansijsku snagu preduzea i pokazuje u kojoj meri kompanija koristi dug kao izvor finansiranja. Iako je njegova primena veoma iroka pojavljuje se pod razliitim imenima i izraunava se razliitim metodama.Iako sama ideja o izvoenju i sutini ovog racija deluje veoma jednostavno potekoe se javljaju u dve sporne oblasti i to u:oblasti definisanja duga,oblasti odreivanja formule za izraunavanje racia duga prema kapitalu.Povodom prvog pitanja nailazimo na razliita znaenja pojma duga:Dugoroni zajmovi (obaveze)Dugoroni i kratkoroni zajmovi (sve obaveze sa kamatom)

  21

 • Dugoroni zajmovi plus sve kratkorone obaveze (ukupan dug)

  Metode izraunavanja racia dug/kapital

  Metod 1 Racio dug/kapital (D/E - Debt to Equity)Ovo je klasian pristup i ima najiru primenu. Racio dug/kapital se izraunava poreenjem svih obaveza koje sadre i kamatu sa osnovnim kapitalom preduzea. Kada se navede racio duga prema kapitalu, bez navedenog metoda, smatra se da se koristio ovaj metod.Racio dug/kapital = Ukupan dug / Osnovni kapital

  Metod 2 Kapital naspram ukupne imovineRe je o metodu koji nije u estoj upotrebi. Naime, racio dug/kapital se dobija poreenjem osnovnog kapitala sa ukupnim sredstvima. Rezultat koji se dobija predstavlja skoro recipronu vrednost rezultata iz metoda 3.Racio dug/kapital = Osnovni kapital / Ukupna sredstva

  Metod 3 - Ukupan dug / ukupan kapitalRe je o metodu koji daje jasnu sliku pasive u bilansu stanja. Potrebni podaci za njegovo izraunavanje se relativno lako izvlae i iz najsloenijih knjigovodstvenih rauna.Racio dug/kapital = Ukupna sredstva/ Osnovni kapital

  Znaaj racia dug/kapitalRaciju dug/kapital pridaje se mnogo znaaja jer ukoliko neto krene u neeljenom smeru preduzee eRaciju dug/kapital pridaje se mnogo znaaja jer ukoliko neto krene u neeljenom smeru preduzee e imati dugoroan problem koji moe postati i krajnji.Opte je pravilo da to je vei dug vei je iimati dugoroan problem koji moe postati i krajnji.Opte je pravilo da to je vei dug vei je i rizik.Kada preduzee podigne zajam, preuzima obavezu otplate (odliv gotovine) na neki unapredrizik.Kada preduzee podigne zajam, preuzima obavezu otplate (odliv gotovine) na neki unapred definisani vremenski period. Situacija koja utie na pojavu i poveanje finansijskog rizika je kadadefinisani vremenski period. Situacija koja utie na pojavu i poveanje finansijskog rizika je kada preduzee nema zagarantovan priliv gotovine u nekom periodu a ima konstantan odlivpreduzee nema zagarantovan priliv gotovine u nekom periodu a ima konstantan odliv gotovine.Postavlja se pitanje koji su razlozi za ulazak preduzea u ovakve aranmane?Uticaj razliitihgotovine.Postavlja se pitanje koji su razlozi za ulazak preduzea u ovakve aranmane?Uticaj razliitih vrednosti racija duga prema kapitalu na stopu prinosa na akcijski kapitalvrednosti racija duga prema kapitalu na stopu prinosa na akcijski kapital.Ako kao primer uzmemo preduzee koje raspolae sa sopstvenim i pozajmljenim kapitalom u ukupnom iznosu od USD 100.000, prodajom od USD 120.000 i operativnim profitom od USD 15.000 (porez je zanemaren, a kamatna stopa je fiksirana na 10%), efekat koji stvaraju razliiti nivoi leverida prema deoniarima je sledei:Prvo emo analizirati samo jedan nivo leverida iz razloga demonstracije funkcionisanja. Ukoliko imamo ukupnu imovinu u gore spomenutom iznosu, bez pozajmljenog kapitala, stopa prinosa na uloeni kapital je 15%. Ukoliko preduzee pak raspolae sa istim iznosom od ega je 80% sopstvenog kapitala i 20% pozajmljenih sredstava i ostvari isti obim prodaje stopa prinosa na uloeni kapital je sledea: USD 15.000 - USD 2.000 (kamata) = USD 13.000; to nas dalje dovodi da je SPUK 16,25%.Izuzetne stope prinosa na uloeni kapital se mogu ostvariti i kod veoma zaduenih preduzea. Cena ovako visokih stopa prinosa se plaa dodatnim poveanjem rizika poslovanja.

  22

 • Racio solventnosti preduzeaPod solventnou preduzea podrazumevamo njegovu sposobnost da o roku podmiruje trokove kamata i otplate dugoronih obaveza prema ugovorenoj dinamici.Brojni su i sloeni inioci dugorone finansijske sigurnosti preduzea. To su: sredstva, odnosno vrednost i struktura imovine kojom preduzee raspolae, struktura izvora finansiranja, ili ukupnog kapitala preduzea (vlasnikog i poverilakog), rentabilnost preduzea, odnosno njegova zaraivaka mo.Najvaniji indikatori za analizu solventnosti su: racia pokria imovine i racia izvora finansiranja.

  Racia pokria imovineU testiranju solventnosti preduzea preko njegove imovinske pozicije posluiemo se: raciom pokria stalne imovine kapitalom (sopstvenim), raciom pokria stalne imovine i zaliha kapitalom i dugoronim obavezama, raciom pokria zaliha neto obrtnim kapitalom i raciom pokria obrtne imovine neto obrtnim kapitalom.

  Racio pokria stalne imovine kapitalom (sopstvenim) Kapital-neuplaceni upisani kapital-gubitakRacio pokria stalne imovine=------------------------------------------------------ Stalna imovinaStalna imovina ukljuuje dugorona ulaganja(osnivaka ulaganja,odloeni trokovi istraivanja i razvoja,odloene trokove probne proizvodnje,koncesije,patente,licence i sl.prava,gudvil)osnovna sredstva(zemljite,graevine,oprema itd)i dugorone finansijske plasmane.U osnovi ovog racija se nalazi zahtev da stalna imovina bude finansirana prevashodno iz sopstvenog kapitala.V