of 110 /110

ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master

Embed Size (px)

Text of ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Master akademske studije, I semestar

  Prof dr Stanko Briemail: [email protected]

  Departman za Tehnike nauke

  Dravni Univerzitet u Novom Pazaru

  2015/16

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Tehniki propisi za proraun silosa

  EN 1991-4:2006 - predmet razmatranja

  Evrokod 1 (EN 1991) obezbeuje opte principe i dejstva uproraunima zgrada i drugih graevinskih konstrukcija,ukljuujui i geotehnike aspekte

  Evrokod 1 ne odnosi se na posebne projektne situacije iobjekte, kao to su nuklearne elektrane i sl.

  Evrokod 1, Deo 4, posveen je analizi optereenja, a time inainu prorauna, silosa za rastresite materijale i rezervoara zatenosti

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Tehniki propisi za proraun silosa

  EN 1991-4:2006 - predmet razmatranja

  Odreivanje optereenja, prema EN 1991-4:2006, primenjuje sena konstrukcije za skladitenje rastresitog materijala (kao itenosti), uz sledea geometrijska ogranienja:

  - oblici poprenih preseka su ogranieni na preseke prikazane naslici (d) (dozvoljavaju se i manja odstupanja)

  - geometrijske mere ograniene su uslovima

  hb/dc < 10 hb < 100 [m] dc < 60 [m]

  - prelazna oblast pripada jednoj horizontalnoj ravni (slika (a))- unutranost silosa ne sadri elemente kao to su konus ilipiramida, sa vrhom na gore, ili poprene grede i slino

  - pravougaoni silosi mogu da sadre unutranje veze (recimozatege)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006: popreni preseci

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006: geometrija silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Tehniki propisi za proraun silosa

  EN 1991-4:2006 - predmet razmatranja

  Na slikama (a) i (b) uvedene su oznake:

  1 . . . ekvivalentna povr2 . . . unutranja dimenzija (prenik)3 . . . prelazna oblast4 . . . prol povri materijala u silosu (pun silos)5 . . . centralna linija (osa) silosa

  Na slici (c) prikazane su oznake za pritiske u silosu:

  - pv . . . vertikalan pritisak- ph . . . horizontalan pritisak- pw . . . trenje po zidovima- pn . . . normalni pritisak na zidove levka- pt . . . tangencijalni pritisak na zidove levka

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Tehniki propisi za proraun silosa

  EN 1991-4:2006 - predmet razmatranja

  Usvajaju se sledea ogranienja vezano za uskladiteni rastresitimaterijal u odreivanju optereenja prema EN 1991-4:2006:

  - silosi se projektuju za denisane intervale vrednosti osobinauskladitenog materijala

  - uskladiteni materijal slobodno tee u silosu- najvee zrno uskladitenog materijala nije vee od 0.03 dc

  Usvajaju se sledea ogranienja vezano za punjenje i pranjenjematerijala:

  - prilikom punjenja javljaju se zanemarljivi inercijalni efekti iudarne sile

  - kada se koristi oprema za pranjenje silosa, teenje materijalaje glatko i centralno

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Tehniki propisi za proraun silosa

  EN 1991-4:2006 - predmet razmatranja

  Posmatraju se samo silosi kod kojih je levak za isputanjeuskladitenog materijala

  - konusnog oblika (rotaciono simetrian)- oblika piramide sa etvorougaonom osnovom- klinastog oblika sa vertikalnim zidovima na kraju

  Ostali oblici levka za isticanje nisu obuhvaeni standardnomEC1, deo 4

  Silosi sa sistematino nesimetrinom geometrijom nisuobuhvaeni standardom

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - klasikacija silosa

  Evrokod 1, deo 4, odnosi se na silose i rezervoare

  Klasikacija dejstava na silose prema EC1, Deo 4:

  - optereenja usled uskladitenog materijala u silosu su, naelno,promenljiva (korisna) dejstva

  - simetrina optereenja u silosu su promenljiva stalna dejstva- lokalna dejstva vezana za punjenje i pranjenje silosaposmatraju se kao promenljiva slobodna dejstva

  - ekscentrina optereenja usled ekscentinog punjenja ilipranjenja posmatraju se kao promenljiva stalna dejstva

  - optereenja usled eksplozije praine uskladitenog materijalaposmatraju se kao incidentna optereenja

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - klasikacija silosa na klase

  U zavisnosti od kapaciteta silosa, kao i od nekih geometrijskihdimenzija, silosi se dele na tri klase: "Action Assesment Class"(klase prema proceni dejstava)

  Klase silosa odreuju se prema uslovima pojedinanih elijasilosa, a ne prema svim elijama u bateriji silosa

  Preporueni kriterijumi podele silosa na klase su:

  Klasa 3 (AAC 3) . . . silos sa kapacitetom koji je vei od 10 000tonaKlasa 2 (AAC 2) . . . svi silosi na koje se odnosi standard EC1,deo 4, a koji nisu svrstani u druge klaseKlasa 1 (AAC 1) . . . silosi sa kapacitetom manjim od 100 tona(u nacionalnim dokumentima mogu da se promene kriterijumi)

  Podela silosa na klase AAC vezana je za nesigurnosti procenedejstava sa odgovarajuom preciznou

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - klasikacija silosa na klase

  Silosi koj spadaju u Klasu 3 (AAC 3) imaju i dodatnekriterijume klasikacije:

  - silos sa kapacitetom koji je vei od 10 000 tona- silos sa kapacitetom veim od 1000 tona, ako postoji bilo kojaod projektnih situacija:

  (a) ekscentrino pranjenje sa eo/dc > 0.25(b) zdepasti silos sa ekscentricitetom na vrhu et/dc > 0.25

  Via klasa silosa moe da bude usvojena od strane nacionalnihautoriteta (nacionalnih tela)

  Za silose Klase 1 mogu da se u proraunu koriste odredbeuproenog prorauna date u EC1, deo 4

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006

  Preporuena klasikacija silosa prema oceni dejstava na silose

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - dejstva na silose

  Dejstva na silose i rezervoare odreuju se u skladu saEvrokodom 0

  Projektne situacije optereenja za silose zavise odkarakteristika teenja uskladitenog materijala

  Kombinacije proraunskih optereenja usvajaju se u skladu saodredbama Evrokoda 0

  Sledee incidnentne situacije razmatraju se u proraunu silosa,ukoliko to odgovara:

  - dejstva usled eksplozija uskladitenog materijala- dejstva usled udara vozila u eliju silosa- seizmika dejstva- poarna dejstva

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - dejstva na silose

  Kombinacije optereenja usled punjenja i pranjenja materijalau silosu koriste se u prikazivanju proraunskh optereenja ikombinacija u analizi graninih stanja nosivosti i graninihstanja upotrebljivosti

  U Evrokodu 1, deo 4, kao i u ostalim Evrokodovima zakonstrukcije, postoje principi, oznaeni sa (P), kojipretstavljaju opte iskaze i denicije za koje nema alternative

  Principi takoe sadre i zahteve i analitike modele za kojetakoe nije dozvoljena alternativa, osim ukoliko se eksplicitnone navede alternativa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - dejstva na silose

  Osim principa, u EC1 data su i pravila za primenu, koja suzasnovana na principima i zadovoljavaju zahteve principa

  Dozvoljeno je da se koriste i drugaija pravila od navedenih uEvrokodu, pod uslovom da se dokae da su druga pravila uskladu sa principima u Evrokodu i da imaju barem istupouzdanost kao i pravila u Evrokodu

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - karakteristike materijala

  Relevantne karakteristike uskladitenog materijala su

  - . . . zapreminska teina materijala- . . . koecijent trenja materijala sa zidom silosa- K . . . odnos bonog i vertikalnog pritiska materijala- i . . . ugao unutranjeg trenja materijala

  U svim proraunima pritisaka koristi se gornja karakteristinavrednost zapreminske teine

  Karakteristine vrednosti ostalih podataka o materijalu daju sekao srednja vrednost i faktor a, koji je vei od 1.0

  Srednja vrednost moe da se mnoi ili da se deli sa faktorom,tako da se dobijaju razliite karakteristine vrednosti

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: karakteristike materijala

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: karakteristike materijala

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: karakteristike materijala

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: karakteristike materijala

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - karakteristike materijala

  Osobine uskladitenog materijala, u principu, usvajaju se naosnovu eksperimenata ili prema drugim relevantnim podacima

  U uproenom postupku, karakteristine vrednosti poznatihrastresitih materijala u silosu treba da se usvoje premapodacima datim u Tabeli E.1

  U odreivanju karakteristinih vrednosti parametara , K i ikoriste se srednje vrednosti i faktori konverzije a koji su dati uTabeli E.1

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - karakteristike materijala

  Gornja i donja karakteristina vrednost koecijenta trenja sazidovima

  = a m = m/aGornja i donja karakteristina vrednost odnosa napona K

  K = aK Km K = Km/aK

  Gornja i donja karakteristina vrednost ugla unutranjeg trenjamaterijala i

  i = a im i = im/a

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - kategorije hrapavosti zidova

  U EC1, deo 4, usvojene su kategorije hrapavosti zidova silosa

  To su kategorije

  - Kategorija D1 . . . malo trenje, oznaeno kao "klizavo"- Kategorija D2 . . . umereno trenje, oznaeno kao "glatko"- Kategorija D3 . . . visoko trenje, oznaeno kao "hrapavo"- Kategorija D4 . . . nepravilno trenje

  Za zidove silosa klasikovane kao D4, u Aneksu D data jepreporuka za efektivni koecijent trenja

  eff = (1 aw) tan i + aw w

  gde su aw i w denisani u delu D.2

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: kategorije hrapavosti zidova

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - karakteristike materijala

  U EC1, deo 4, data su uputstva kako treba da seeksperimentalno odreuju karakteristike materijala za dobijanjekarakteristinih vrednosti u proraunu optereenja

  Navodi se prihvatljiva priblina formula za srednju vrednostodnosa horizotalnog i vertikalnog napona:

  Km = 1.1 (1 sin im) (1)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - karakteristike materijala

  Postoji formula u literaturi za odnos horizontalnog ivertikalnog napona:

  = 1 sin

  a u (starim) nemakim propisima DIN 1055, deo 6, usvojeno je

  = 1.2 (1 sin)

  Sa je oznaen ugao unutranjeg trenja materijala, dok je = K odnos napona

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - vrste protoka materijala

  Kao princip, navodi se da razliite vitkosti silosa (odnosihc/dc), geometrije levka i uslovi isticanja dovode do razliitihproraunskih situacija koje moraju da se razmatraju

  Ako trajektorija rastresitog materijala pri punjenju silosa dovodido ekscentrine gomile na nekom nivou, razliite gustinepakovanja mogu da se realizuju u pojedinim delovima silosa

  Ova situacija moe da dovede do nesimetrinih pritisaka pripunjenju silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - vrste protoka materijala

  U projektu silosa moraju da se razmatraju posledice moguihnaina isticanja materijala

  Mogu da se jave sledei osnovni oblici isticanja materijala1 isticanje u masi ("mass ow")2 isticanje kroz kanal ("pipe ow")3 meovito isticanje ("mixed ow")

  Isticanje celom masom je najjednostavnije, a isticanje krozkanal ima vie razliitih oblika

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: osnovni oblici isticanja

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - osnovni oblici isticanja

  Legenda uz prethodnu sliku:1 isticanje celom masom2 isticanje kroz levak3 sav materijal u pokretu4 teenje5 granica kanala teenja6 stacionarno (miruje)7 efektivni prelaz8 efektivni levak

  Tamo gde se odvija teenje kroz levak koje je uvek unutarrastresitog materijala, pritisci prilikom pranjenja mogu da sezanemare

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: oblici isticanja za konusni levak

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Oblici isticanja za piramidalni levak

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - oblici isticanja kroz levak

  Legenda uz prethodne slike:1 ugao izmeu ose silosa i izvodnice levka (u stepenima)2 koecijent trenja izmeu zidova levka i materijala3 zona isticanja celom masom ("mass ow")4 sigurno isticanje kroz lanal ("funnel ow")

  U standardu EC1, deo 4, ne daju se odredbe koje bigarantovale isticanje celom masom

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: oblici isticanja kroz levak

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - oblici isticanja kroz levak

  Legenda uz prethodnu sliku:1 unutranje isticanje kroz levak2 ekscentrino isticanje kroz levak3 teenje4 granica kanala teenja5 levak teenja6 stacionarno (miruje)

  Kod teenja kroz levak, ili kod meovitog isticanja, sadeliminim kontaktom sa zidovima cilindrinog dela silosa,mogu da nastanu uslovi za nesimetrino isticanje

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006: meoviti oblici isticanja

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - meoviti oblici isticanja

  Legenda uz prethodnu sliku:1 granica kanala isticanja2 oblast teenja3 efektivna prelazna zona4 efektivna prelazna zona - promenljiva po obimu5 stacionarno (miruje)6 stacionarno (miruje)7 efektivni levak

  Kada silos ima vie otvora za isticanje materijala, treba da serazmatraju mogunosti da se otvori koriste pojedinano, ali isvi istovremeno

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  EN 1991-4:2006 - uticaj vitkosti silosa na isticanje

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - Uticaj vitkosti silosa na isticanje

  Legenda uz prethodnu sliku:1 oblast teenja materijala2 granica kanala isticanja3 stacionarno (miruje)4 efektivna prelazna zona5 efektivni levak

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Posebni naini punjenja i isticanja

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Proraun silosa prema EN 1991-4:2006

  EN 1991-4:2006 - Posebni naini punjenja i isticanja

  Kada silos ima aerisano dno (slika (b)), donji deo silosa je"uidizovan" stvarajui uslove za isticanje celom masom ak iza zdepaste silose

  U takvom sluaju proraun pritisaka u silosu usvaja se kao zavitke silose, bez obzira na stvarni odnos hc/dc

  Kada je vitkost silosa hc/dc manja od 0.4, ako takav silos imalevak na dnu, onda je to zdepasti silos, a ako je ravno dno,onda je to potporni silos

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  EN 1991-4:2006 - Opte napomene

  Optereenja na vertikalne zidove silosa odreuju se uzavisnosti od vitkosti silosa hc/dcU zavisnosti od odnosa visine cilindrinog dela silosa hc iunutranjeg prenika dc, silosi se dele na 4 grupe:

  1 vitki silosi ("slender silos")

  hc/dc 2.0

  2 umereno vitki silosi ("intermediate slenderness silos")

  1.0 < hc/dc < 2.0

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  EN 1991-4:2006 - Opte napomene

  Podela silosa na grupe u zavisnosti od odnosa hc/dc(nastavak):

  3 zdepasti silosi ("squat silos")

  0.4 < hc/dc 1.0

  4 potporni silosi ("retaining silos")

  hc/dc 0.4

  Silosi sa sistemom za aeraciju tretiraju se kao vitki silosi bezobzira na odnos hc/dc

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006: geometrija silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  EN 1991-4:2006 - Opte napomene (principi)

  Optereenje na vertikalne zidove silosa sastoji se izistovremenog delovanja

  - simetrinog optereenja . . . stalno promenljivo optereenje- lokalnog optereenja ("patch load") . . . slobodno promenljivooptereenje

  Detaljna pravila za odreivanje optereenja pri punjenju i pripranjenju daju se u zavisnosti od vitkosti silosa

  Dodatni sluajevi optereenja deniu se za posebne situacije:

  - kada postoji sistem za aeraciju, pa se uidizuje materijal- kada moe da se razvije temperaturna razlika izmeu zidovasilosa i materijala

  - kada je osnova cilindrinog dela silosa pravougaona

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  EN 1991-4:2006 - Opte napomene (principi)

  Kada postoje vei ekscentriciteti pri punjenju i/ili pranjenju,deniu se posebni razliiti sluajevi optereenja

  Ovi sluajevi optereenja ne deluju simultano sa simetrinim ilokalnim optereenjem, ve pretstavljaju odvojene i razliitesluajeve promenljivog optereenja

  Kada moe da se garantuje unutranji protok kroz levak,proraun moe da se zasniva samo na optereenjima pripunjenju, ukljuujui i lokalna optereenja pri punjenju (gdeodgovara)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Simetrini pritisci pri punjenju silosa dati su izrazima

  - horizontalni pritisak na zidove phf :

  phf (z) = ph0 Yj(z) (2)

  - trenje po zidovima silosa pwf :

  pwf (z) = ph0 Yj(z) (3)

  - vertikalni pritisak u silosu pvf :

  pvf (z) =ph0K Yj(z) (4)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  U izrazima (2) do (4) uvedene su oznake:

  - najvei horizontalni pritisak

  ph0 = K z0 (5)

  - Jansenova dubina

  z0 =1

  K AU

  (6)

  - funkcija raspodele po dubini

  Yj(z) = 1 ezz0 (7)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  U izrazima (2) do (7) uvedene su oznake:

  - . . . karakteristina vrednost (gornja) zapreminske teinematerijala

  - . . . karakteristina vrednost koecijenta trenja izmeumaterijala i zidova silosa

  - K . . . karakteristina vrednost odnosa horizontalnog ivertikalnog napona u materijalu

  - z . . . dubina u cilindrinom delu silosa mereno od ekvivalentnegornje povrine materijala

  - A . . . povrina unutranjeg poprenog preseka silosa- U . . . obim unutranjeg poprenog preseka silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Simetrini pritisci pri punjenju

  1 - ekvivalentna povrina materijala 2 - pritisci na vertikalni zidStanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Rezultujua karakteristina vrednost vertikalne sile pritiska uzidu silosa na nekoj dubini punjenja z, po jedinici obima zidasilosa, dobija se kao

  nzSk(z) =

  z0pwf (z) dz = ph0[z z0 Yj(z)] (8)

  Svi ovi izrazi su isti kao i u standardu SRPS ISO 11697, samosu donekle drugaije oznake

  Drugaije su i karakteristike materijala i koecijenti trenjaizmeu zidova i uskladitenog materijla

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Lokano optereenje ("patch load") pri punjenju koristi se daprikae sluajne nesimetrije u optereenju usled ekscentricitetai imperfekcija prilikom punjenja

  Za silose u Klasi 1 ocene optereenja ("Action AssessmentClass 1") mogu da se ignoriu lokalna optereenja pri punjenju

  Za silose koji su namenjeni za uvanje prakastih materijala, saaeracijom prilikom punjenja, lokalna optereenja pri punjenjumogu da se zanemare

  Lokalno optereenje pri punjenju prikazano je na sledeoj slici

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Lokalno optereenje ("patch load") pri punjenju

  (a) tankozidni (elini) kruni silos (b) ostali (AB) kruni silosiStanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Objanjenje o poloaju lokalnog optereenja:

  1 za zavarene silose u klasi AAC 2: manja vrednost od z0 i hc/21 za ostale tankozidne silose u klasama AAC 2 i AAC 3: bilo gde2 bilo gde

  Intenzitet lokalnog optereenja usmerenog od silosa ppf usvajase u zavisnosti od

  - ef . . . ekscentriciteta na vrhu silosa pri punjenju- phf . . . intenziteta horizontalnog pritiska pri punjenju na mestuusvajanja lokalnog optereenja

  - C0p . . . referentnog faktora lokalnog optereenja datogmaterijala (dato je u Tabeli E.1)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Intenzitet lokalnog optereenja usmerenog od silosa ppf dat jeu obliku

  ppf = Cpf phf (9)

  gde je

  Cpf = 0.21C0p (1 + 2E2) {1 e[1.5(hc/dc1)]}

  E = 2 ef/dc(10)

  pri emu je

  - ef . . . ekscentricitet punjenja na vrhu silosa- C0p . . . referentni faktor lokalnog optereenja datog materijala(dato je u Tabeli E.1)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Visina sloja na koji se nanosi lokalno optereenje jednaka je

  s = dc16 0.2 dc (11)

  Lokalno optereenje se prikazuje samo kao normalnohorizontalno optereenje pn

  Ne uzima se u obzir nikakva promena u smiuim silama upravcu zida zbog nanetih normalnih lokalnih sila

  Oblik lokalnog optereenja pri punjenju zavisi od oblika ikonstrukcije silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Za AB silose kruno-cilindrinog oblika intenzitet lokalnogpritiska ppf , prema (9), usvaja se na dve radijalno rasporeenelokacije visine i irine po s, prema prethodnoj slici (b)

  Kao dodatak na lokalno optereenje koje je usmereno odsilosa, na ostatku obima silosa usvaja se normalno optereenjesa smerom ka silosu i intenziteta

  ppfi =ppf7

  gde je ppf lokalno optereenje dato sa (9)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Za tankozidne (eline) silose kruno-cilindrinog oblika, uklasama AAC 2 i 3, kod kojih je dc/t > 200 lokalni pritisak jerasporeen u sloju debljine s prema slici (a)

  Najvei intenziteti lokalnog pritiska su ppf , prema izrazu (9),a po obimu silosa intenzitet lokalnog optereenja menja se pozakonu

  ppfs = ppf cos

  gde je

  - ppf . . . pritisak dat sa (9)- . . . ugaona koordinata

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Lokalno optereenje ("patch load") pri punjenju

  (a) tankozidni (elini) kruni silos (b) ostali (AB) kruni silosiStanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Lokalno optereenje za betonske silose je uravnoteeno, dok jerezultanta lokalnog optereenja za eline silose jednaka

  Fpf =

  2s dc ppf

  Za zavarene eline silose u klasi AAC 2, lokalno optereenjemoe da se usvoji na dubini zp:

  zp = min

  {z0 Jansenova dubinahc2 polovina visine cilindra

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri punjenju

  Lokalno optereenje pri punjenju za silose koji nisu krunogpreseka, u klasama AAC 2 i AAC 3, uzima se kao poveanjesimetrinog pritiska

  Na irini sloja s, datim sa (11), usvojeno na bilo kojoj visinisilosa, usvaja se simetrian pritisak intenziteta

  ppf,nc = 0.36 ppf

  gde je ppf lokalni pritisak pri punjenju dat sa (9), a dc jeodgovarajua ekvivalentna dimenzija silosa koji nema krunipresek

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Lokalno optereenje ("patch load") pri punjenju

  Lokalni pritisci ("patch load") pri punjenju (a) i pri pranjenju (b)Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006: popreni preseci

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Optereenje pri pranjenju silosa prikazuje se kao

  - simetrino optereenje pri pranjenju- lokalno optereenje pri pranjenju

  Simetrino optereenje pri pranjenju, za sve klase AAC,prikazuju se u obliku

  phe = Ch phf pwe = Cw pwf (12)

  gde su

  - Ch . . . faktor pranjenja za horizontalna optereenja- Cw . . . faktor pranjenja za trenje sa zidovima

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Za silose u svim AAC klasama koji se prazne sa vrha (nemateenja u uskladitenom materijalu), usvaja se da su faktoripranjenja jednaki jedinici:

  Ch = Cw = 1.0

  Za sve vitke silose u klasama AAC 2 i AAC 3, faktoripranjenja usvajaju se kao

  Ch = C0 = 1.15 Cw = 1.10

  gde je C0 faktor pranjenja koji je jednak C0 = 1.15 za svematerijale

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Kod vitkih silosa klase AAC 1, gde se koriste srednje vrednostiK i , faktori rastereenja usvajaju se u obliku:

  Ch = 1.15 + 1.5 (1 + 0.4 e/dc)C0p

  Cw = 1.4 (1 + 0.4 e/dc)

  e = max(ef , eo)

  (13)

  gde je

  - ef . . . najvei ekscentricitet pri punjenju- eo . . . ekscentricitet pri pranjenju- C0p . . . referentni faktor lokalnog optereenja za dati materijal(dato u Tabeli E.1)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Lokalna optereenja pri isticanju ("discharge patch loads")slue da se prikau sluajne nesimetrije tokom rastereenja,kao i ekscentriciteti punjenja i pranjenja

  Za silose u klasi AAC 1, lokalna optereenja pri pranjenju nemoraju da se posmatraju

  Referentna vrednost spoljanjeg lokalnog pritiska pri pranjenjuppe data je sa

  ppe = Cpe phe (14)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Koecijent pritiska Cpe u izrazu (14) dat je u obliku:

  - za odnos hc/dc > 1.2

  Cpe = 0.42C0p (1 + 2E2) {1 e[1.5(hc/dc1)]} (15)

  - za odnos hc/dc 1.2 usvaja se vea od vrednosti datih sa (15)i (16)

  Cpe = 0.272C0p (hc/dc 1 + E)Cpe = 0

  (16)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  U izrazima (15) i (16) uvedene su oznake

  E = 2 edc

  e = max(ef , eo)

  gde su:

  - ef . . . ekscentricitet pri punjenju- eo . . . ekscentricitet pri pranjenju- phe . . . vrednost simetrinog horizontalnog pritiska pri isticanjuna sredini sloja lokalnog optereenja

  - C0p . . . referentni faktor lokalnog optereenja za dati materijal,dat u Tabeli E.1

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Oblik (zakon raspodele) lokalnog pritiska pri isticanju zavisi odvrste (od konstrukcije) silosa

  Za krune silose sa debelim zidovima (za AB silose) lokalninormalni horizontalni pritisak ppe, dat sa (14), usvaja se dadeluje naspramno radijalno rasporeeno, sa smerom naspoljanju stranu, na kvadratnim povrinama stranice s, datimsa (11)

  Kao dodatak na taj lokalni pritisak na spoljanju stranu, nacelom preostalom obimu silosa na irini s usvaja se normalnihorizontalni pritisak sa smerom ka centru silosa intenziteta

  ppei =ppe7

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Lokalno optereenje ("patch load") pri pranjenju

  (a) tankozidni (elini) kruni silos (b) ostali (AB) kruni silosiStanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Za tankozidne (eline) silose kruno-cilindrinog oblika, uklasama AAC 2 i 3, kod kojih je dc/t > 200 lokalni pritisak jerasporeen u sloju debljine s prema slici (a)

  Najvei intenziteti lokalnog pritiska su ppe, prema izrazu(14), a po obimu silosa intenzitet lokalnog optereenja menjase po zakonu

  ppes = ppe cos

  gde je

  - ppe . . . pritisak dat sa (14)- . . . ugaona koordinata

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Lokalno optereenje za betonske silose je uravnoteeno, dok jerezultanta lokalnog optereenja za eline silose jednaka

  Fpe =

  2s dc ppe

  Za zavarene eline silose u klasi AAC 2, lokalno optereenjemoe da se usvoji na dubini zp:

  zp = min

  {z0 Jansenova dubinahc2 polovina visine cilindra

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - optereenja pri pranjenju

  Lokalno optereenje pri pranjenju za silose koji nisu krunogpreseka, u klasama AAC 2 i AAC 3, uzima se kao poveanjesimetrinog pritiska

  Na irini sloja s, datim sa (11), usvojeno na bilo kojoj visinisilosa, usvaja se simetrian pritisak intenziteta

  ppe,nc = 0.36 ppe

  gde je ppe lokalni pritisak pri pranjenju dat sa (14), a dc jeodgovarajua ekvivalentna dimenzija silosa koji nema krunipresek

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Opte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  Lokalno optereenje ("patch load") pri pranjenju

  Lokalni pritisci ("patch load") pri punjenju (a) i pri pranjenju (b)Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Evrokod 1 EN 1991-4:2006

  Preporuena klasikacija silosa prema oceni dejstava na silose

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Zamenjujue ravnomerno poveanje pritisaka

  Za silose u klasi AAC 2 nesimetrina optereenja prilikompunjenja i pranjenja silosa mogu da se uzmu u obzirzamenjujuim ravnomernim poveanjem simetrinogoptereenja

  Za silose koji nisu kruno-cilindrinog preseka, zamenjujueravnomerno poveanje simetrinih pritisaka ve je prikazano:{

  ppf,nc = 0.36 ppf za punjenje

  ppe,nc = 0.36 ppe za pranjenje

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Zamenjujue ravnomerno poveanje pritisaka

  Za kruno-cilindrine silose zamenjujue poveanje pritisakaumesto lokalnih pritisaka pri punjenju i pranjenju moe da seprimeni samo ako su vrh i kraj cilindrinog dela silosa dovoljnoukrueni (ako imaju prsten za ukruenje)

  Za silose sa debelim zidovima (AB silosi) rezultujue ukupnohorizontalno simetrino optereenje pri punjenju (indeks f) ipri pranjenju (indeks e) odreuje se kao:

  phf,u = phf (1 + Cpf )

  phe,u = phe (1 + Cpe)(17)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Zamenjujue ravnomerno poveanje pritisaka

  U izrazima (17) uvedene su oznake

  - . . . koecijent dat sa

  = max

  {0.5 + 0.01 dct1.0

  - dok su Cpf i Cpe faktori lokalnog optereenja pri punjenju ipranjenju, dati sa (10) i (15):

  Cpf = 0.21C0p (1 + 2E2) {1 e[1.5(hc/dc1)]}

  Cpe = 0.42C0p (1 + 2E2) {1 e[1.5(hc/dc1)]}

  E = 2 ef/dc ili E = 2 ee/dc

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Zamenjujue ravnomerno poveanje pritisaka

  Takoe, sa phf i phe oznaeni su horizontalni pritisci pripunjenju i pranjenju, dati sa (2) i (12):

  phf (z) = ph0 Yj(z) = ph0 (1 e z

  z0 )

  phe(z) = Ch phf (z)

  Za tankozidne (eline) silose rezultujui ukupni simetrinihorizontalni pritisci za punjenje phf,u i za pranjenje phe,u, kaoi rezultujue ukupne smiue sile po zidovima pri punjenjupwf,u i pri pranjenju pwe,u, dati su u obliku:

  phf,u = phf (1 + 0.5Cpf ) pwf,u = pwf (1 + Cpf )

  phe,u = phe (1 + 0.5Cpf ) pwe,u = pwe(1 + Cpe)(18)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Zamenjujue ravnomerno poveanje pritisaka

  U izrazima (18) uvedene su oznake:

  - pwf . . . simetrine sile smicanja po zidu u sluaju punjenja,date sa (3)

  - pwe . . . simetrine sile smicanja po zidu u sluaju pranjenja,date sa (12)

  dok su ostale oznake date na prethodnim slajdovima ukontekstu ekvivalentnog simetrinog optereenja

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Optereenja pri isticanju sa velikim ekscentricitetom

  Deniu se posebne procedure za odreivanje pritisaka priisticanju u sluajevima velikog ekscentriciteta, za vitke silosekruno-cilindrinog oblika

  Ove procedure primenjuju se u sluajevima kada je1 ekscentricitet isticanja vei od kritinog: eo > eo,cr = 0.25dc i

  kada je silos klase AAC 2 ili AAC 32 ekscentricitet punjenja vei od kritinog: ef > ef,cr = 0.25dc,

  kade je vitkost silosa vea od 4.0: hc/dc 4.0 i kada je silosklase AAC 2 ili AAC 3

  U tim sluajevima u odreivanju pritisaka koristi se

  - donja karakteristika koecijenta trenja - gornja karakteristika ugla unutranjeg trenja i

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Optereenja pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2

  Proraun pritisaka vri se samo za jednu veliinu kontaktalevka teenja sa zidom silosa, koja se odreuje ze centralniugao c = 35

  Pritisci pri ekscentrinom isticanju usvajaju se na sledei nain:

  - horizontalni pritisci na delu zida u zoni kanala isticanja

  phce = 0

  - horizontalni pritisci na delu zida izvan kanala (gde materijalmiruje), videti sliku 5.5c

  phse = phf phae = 2 phf

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Optereenja pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2

  Takoe se usvajaju i sile smicanja po zidu na delu izvan kanalaisticanja (gde materijal miruje)

  pwse = pwf pwae = 2 pwf

  gde je

  - phf . . . horizontalni pritisak pri punjenju, dato sa (2)- pwf . . . sile smicanja pri punjenju, dato sa (3)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Ekscentrian kanal isticanja i pritisci na zidove

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Ekscentrian kanal isticanja i pritisci na zidove

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Sadraj

  1 Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  2 Optereenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - optereenja pri punjenjuVitki silosi - optereenje pri pranjenju

  3 Vitki silosi - nastavakZamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Geometrija kanala isticanja i njegova lokacija treba daodgovaraju geometriji silosa, nainu isticanja i osobinamauskladitenog materijala

  Ukoliko je sistem za pranjenje silosa takav da je jasnodenisana geometrija i lokacija kanala isticanja, treba da seodrede odgovarajui parametri za takav kanal isticanja

  Mali problem: ne kaze se KAKO!

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Kada nije mogue da se geometrija i lokacija kanala isticanjadovoljno pouzdano odredi na bazi naina i opreme zapranjenje, treba da se izvre prorauni sa ne manje od trirazliita radijusa kanala isticanja rc

  Na taj nain uzimaju se u obzir sluajne varijacije u veliinikanala isticanja

  Ove tri veliine radijusa kanala isticanja usvajaju se u obliku

  rc = k1 r rc = k2 r rc = k3 r (19)

  gde je r = dc/2 unutranji radijus cilindra silosa

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Vrednosti koecijenata ki (i=1,2,3) mogu da se usvoje uNacionalnim aneksima za primenu Evrokodova

  Preporuene vrednosti su

  k1 = 0.25 k2 = 0.40 k3 = 0.60

  Ekscentricitet kanala isticanja ec (videti sliku 5.5b) treba da seodredi prema izrazu:

  ec = r [ (1G) + (1 )

  1G] (20)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  U izrazu (20) uvedene su oznake:

  G =rcr

  (odn. G = ki) =

  tan i(21)

  gde je

  - . . . donja karakteristina vrednost koecijenta trenja- i . . . gornja karakteristina vrednost ugla unutranjeg trenja- rc . . . radijus kanala isticanja materijala (rc = ki r)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Treba da se ima u vidu da je ugao trenja w ( = tan w)uvek manji od ugla unutranjeg trenja i:

  w i

  U suprotnom, dolo bi do obruavanja materijala uz zidovesilosa (ako bi klizanje na kontaktu sa zidom zahtevalo veismiui napon nego to unutranje trenje moe da izdri)

  Imajui ovo u vidu, uvek je zadovoljena relacija

  1.0

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Centralni ugao kojim se denie duina luka obima silosa kojaje u kontaktu sa kanalom isticanja je = c, gde je

  cos c =r2 + 2c r2c

  2rc(22)

  Luna duina zone kontakta zida i kanala isticanja data sa

  Uwc = 2 c r (23)

  dok je luna duina kontakta kanala isticanja i materijala kojimiruje jednaka (videti sliku 5.5b)

  Usc = 2 rc ( ) (24)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Ekscentrian kanal isticanja i pritisci na zidove

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  U izrazu (24) ugao odreen je relacijom

  sin =r

  rc sin c (25)

  gde su uglovi i i izraeni u radijanima

  Povrina poprenog preseka kanala isticanja data je sa

  Ac = ( ) r2c + c r2 r rc sin( c) (26)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Pritisci na zidove usled ekscentrinog pranjenja zavise odrastojanja z od nivoa ekvivalentne povri:

  - horizontalni radijalni pritisci:

  phce = phc0 (1 ez/z0c) (27)

  - vertikalni pritisci usled trenja sa zidovima:

  pwce = phce = phc0 (1 ez/z0c) (28)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  U relacijama (27) i (28) uvedene su oznake:

  phc0 = K z0c (29)

  z0c =1

  K AcUwc + Usc tan i

  (30)

  pri emu su

  - . . . donja karakteristina vrednost koecijenta trenja savertikalnim zidom

  - K . . . koecijent bonog pritiska

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Pritisak na na vertikalan zid na dubini z od ekvivalentnepovri, izvan zone kanala isticanja, gde se materijal ponaastatino (odn. gde materijal miruje), treba da se uzme kaopritisak pri punjenju:

  phse = phf (31)

  Trenje uz zidove dato je sa

  pwse = pwf (32)

  gde su phf i pwf odgovarajui pritisci pri simetrinom punjenjumaterijala, dati sa (2) i (3)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Optereenja na vertikalne zidove vitkih silosa

  Pritisci pri isticanju sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Najzad, na mestima zona uz kanale isticanja, gde se javljajukoncentracije pritisaka, vrednosti tih poveanih pritisaka, naduinama luka sa centralnim uglom c, iznose:

  - horizontalni radijalni pritisci:

  phae = 2 phf phce (33)

  - vertikalni pritisci usled trenja sa zidovima:

  pwae = phae (34)

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Proraun silosa prema EN 1991-4:2006Optereenja na vertikalne zidove silosa

  Vitki silosi - nastavak

  Zamenjujui pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3

  Ekscentrian kanal isticanja i pritisci na zidove

  Stanko Bri Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

  Proracun silosa prema EN 1991-4:2006Osnovne pretpostavke i klasifikacije prema EC1, deo 4Karakteristike materijala u silosuVrste protoka materijala u silosu

  Opterecenja na vertikalne zidove silosaOpte napomeneVitki silosi - opterecenja pri punjenjuVitki silosi - opterecenje pri pranjenju

  Vitki silosi - nastavakZamenjujuci pritisciIsticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 2Isticanje sa velikim ekscentricitetom: klasa AAC 3