of 115 /115
ODABRANA POGLAVLJA ODABRANA POGLAVLJA ANALITIČKE KEMIJE ANALITIČKE KEMIJE Milan Sak-Bosnar Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

Odabrana Poglavlja Analiticke Kemije

 • Author
  adi-sa

 • View
  55

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ak

Text of Odabrana Poglavlja Analiticke Kemije

 • ODABRANA POGLAVLJA ANALITIKE KEMIJEMilan Sak-BosnarOdjel za kemiju, Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera

 • Naziv kolegijaOdabrana poglavlja analitike kemije Status kolegijaIzborniStudijDodiplomski studij kemijeOkvirni sadraj kolegijaPrincipi i primjena razliitih suvremenih analitikih tehnika (kombinirane tehnike, kemijski senzori i biosenzori, automatizirani postupci) u geokemiji, medicini, kriminalistici, arheologiji, proizvodnji i kontroli hrane, zatiti okolia, i drugim podrujima ljudskog djelovanja.Opa i posebna znanja koja se stjeu na kolegiju (cilj)Upoznavanje s najnovijim napretcima u analitikoj kemiji.Nastava PredavanjaSeminariVjebe(sati/tjedan)210(ukupno)30150Oblici provoenja nastave i nain provjere znanjaPredavanja, pisanje i izlaganje seminarskih radova, kolokviji, domae zadaeLiteratura potrebna za studij i pripremanje ispitaD.A. Skoog, F.J. Holler, A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition, Saunders College Publishing, New York, 1998.Ostala raspoloiva literatura, ukljuivi i izvore s InternetaDopunska literaturaJournal of Chemical EducationOstali znanstveni asopisi iz analitike kemijeBodovi (ECTS) sa obrazloenjem3 boda od kojih se 2 dodjeljuju za potpuno izvravanje obveza (redovito pohaanje nastave, izrada seminara) i 1 za uspjeno poloen zavrni ispit.Nain polaganja ispitaPismeni i usmeni ispit, koji se polae nakon odsluanih predavanja. Konanu ocjenu ine: redovito pohaanje i aktivno sudjelovanje u nastavi 10%, seminarski radovi tijekom semestra 20%, kolokviji - 15+15%, uspjeh na zavrnom ispitu 40%.Uvjeti za upis kolegijaOsnovni kemijski kolegiji

 • ANALIZA POVRINSKI AKTIVNIH TVARI (Surfactant Analysis)

 • SADRAJ1. UvodPovrinski aktivne tvari (tenzidi) - definicijaOsobine tenzidaKlasifikacija tenzidaPrimjena tenzida

  2. Analiza anionskih tenzidaTitracijske metodeSpektrofotometrijske metodeKromatografske metodeFIA/SIA metode

  3. Analiza neionskih tenzidaTitracijske metodeSpektrofotometrijske metodeOstale metode

  4. Potenciometrijski senzoriKemijski i biokemijski senzoriIonsko-selektivne elektrode (ISE)Definicija i podjelaOdziv ISEGranice detekcijeKemijske interferencije i selektivnostMetode odreivanja selektivnosti

 • SADRAJ5. Tenzidne ionsko-selektivne elektrode (tenzidni senzori)Definicija i klasifikacijaDizajn senzoraOdziv tenzidnih senzora (elektroda)

  Ionski tenzidiNeionski tenzidiKarakterizacija tenzidnih senzora

  Odziv senzora na anionske tenzideOdziv senzora na kationske tenzideOdziv senzora na neionske tenzidePrimjena tenzidnih senzora

  Detekcija zavrne toke pri potenciometrijskim titracijamaTitracija ionskih tenzidaTitracije neionskih tenzidaPrednosti i ogranienja upotrebe tenzidno-selektivnih elektroda u odnosu na klasine metodeMogunosti razvoja tenzidno-selektivnih elektroda

  Sinteza novih tipova senzorskih materijalaUvoenje novih nosaa senzora

 • UVODPovrinski aktivne tvari (engleski naziv surfactant je izvedenica od surface active agent) ili tenzidi su bifunkcionalni organski spojevi koji se sastoje od hidrofilnog i hidrofobnog dijela.

  Za tenzide se kae da imaju glavu (head) i rep (tail). Glava je hidrofilna (sklona je vodi) i obino se oznaava kao krug. Rep je u pravilu dugaki ugljikovodini lanac (najee 8-20 ugljikovih atoma) i hidrofoban je (odbija vodu, otuda sklon je ulju). Rep se oznaava ili kao ravna crta i valoviti rep.Hidrofilni ostaci su elektriki nabijeni (pozitivno ili negativno), ili su neutralne polarne skupine.

 • Osobine tenzida

  Molekulska struktura tenzida ukazuje na njihove neuobiajene osobine koje imaju najrazliitije primjene. Te osobine dijele se u dvije iroke kategorije: adsorpciju (adsorption) i molekulsko samoudruivanje (self-assembly).

  Adsorpcija

  Adsorpcija je tendencija molekula tenzida da se skupljaju na granici dvaju faza. Molekule tenzida obino se nalaze na granici uljne i vodene faze ili vodene faze i zraka. Ta molekulska osobina rezultira makroskopskim svojstvima kao to su kvaenje, pjenjenje, emulgiranje itd.

  Molekule tenzida adsorbiraju se na kapljici ulja. Hidrofilni dio okrenut je vodi, dok je hidrofobni dio okrenut uljnoj fazi:

 • Hidrofobni repovi molekula sapuna okruuju u vodenoj otopini esticu neistoe, dok su hidrofilne (polarne) glave u kontaktu s okolnom vodom.

 • Molekulsko samoudruivanje (Self-Assembly)Molekulsko samoudruivanje je tendencija molekula tenzida da se organiziraju u organizirane strukture. To ukljuuje formiranje micela (micelle), dvosloja (bilayer) i tekuih kristala (liquid crystal). Formiranje micela doputa hidrofobnim repovima da budu izvan vode a hidrofilnim glavama da ostanu u vodi. U jednoj miceli obino se nalazi nekoliko desetina do nekoliko stotina molekula tenzida.

 • Molekule tenzida se takoer u vodi mogu udruiti tvorei tenzidne dvosloje:

 • UnimersNormal micellessphericalcylindricalBilayer lamellaReverse micellesInverted hexagonal phaseAgregati tenzida (Surfactant Aggregates)

  Molecules of amphiphilic surfactants in solution self-assemble into various supramolecular aggregates. This slide shows typical changes in surfactant self-assembly and morphologies formed with decreasing water content in the system (water content decrease is shown by arrows)

 • Tenzidi egzistiraju kao pojedinane molekule (monomeri) do jedne granine koncentracije, kritine koncentracije za stvaranje micela (CMC). To je jedno od najvanijih svojstava tenzida.Micela natrijevog dodecilsulfata: Alifatski lanci usmjereni su ka unutranjosti micele, dok su SO32- grupe (hidrofilne) usmjerene ka povrini.Kritina koncentracija za stvaranje micela (Critical Micelle Concentration, CMC)

 • CMC

  Ispod CMC prisutni su samo monomeri Iznad CMC prisutne su micele u ravnotei s monomerima

  Kritina koncentracija za stvaranje micela (Critical Micelle Concentration, CMC)

  Critical micelle concentration (CMC) can be determined by surface tension measurements. Below CMC surfactant adsorbs on the surface and decreases surface tension. More surfactant we have below CMC less surface tension is. Above CMC the micelles are formed. All surfactant added in excess of the CMC incorporate in the micelles. Therefore surface tensions remains the same as at CMC.

 • Svojstva otopina tenzida

  Dependencies of various solution properties on surfactant concentration reveal a break upon crossing the CMC as a result of micelle formation. This underlies methods for determining CMC by measuring such properties as a function of the surfactant concentration.

 • Klasifikacija povrinski aktivnih tvari (tenzida)

  Prema hidrofilnim skupinama u strukturi molekula i njihovom elektrokemijskom ponaanju tenzidi se svrstavaju u etiri glavne kategorije (Tablica 1). Anionski tenzidi su povrinski aktivne tvari s jednom ili vie funkcionalnih grupa, koje u vodenim otopinama ioniziraju dajui negativno nabijene povrinski aktivne organske ione. Kationski tenzidi su povrinski aktivne tvari s jednom ili vie funkcionalnih grupa, koje u vodenim otopinama ioniziraju dajui pozitivno nabijene povrinski aktivne organske ione.Neionski tenzidi su povrinski aktivne tvari koje ne disociraju u vodenoj otopini. Topljivost neionskih tenzida u vodi potjee od funkcionalnih grupa u njihovoj strukturi s jakim afinitetom prema vodi. Amfolitski tenzidi su povrinski aktivne tvari s jednom ili vie funkcionalnih grupa koje u zavisnosti od uvjeta sredine u kojoj se nalaze mogu disocirati u vodenoj otopini tako da spoj dobije karakteristike anionskih ili kationskih tenzida.

 • Anionic surfactants Cationic surfactantsNonionic surfactantsAmphoteric surfactantsExample: Sodium dodecylbenzenesulfonate (Alkylbenzenesulfonate) Example: N-Hexadecyltrimethylammonium chloride (Alkyl Quaternary Ammonium Salts)Example: Dodecanol 9-mole ethoxylate (Ethoxylated Alcohols)Example: Dodecyldimethylammoniomethane carboxylate (Alkylbetaine)

  9.bin

  10.bin

  11.bin

  12.bin

 • Svjetska proizvodnja tenzida (%) prema tipovima tenzida

  Ukupna svjetska proizvodnja tenzida u 2003. godini iznosila je oko 18,2 miliona tona. Vrijednost proizvodnje iznosila je 23.2 milijarda US$ u 2007. Najvei udio imaju alkilbenzensulfonati, velika skupina anionskih tenzida iroko zastupljenih u prakastim detergentima, ija se ukupna svjetska proizvodnja u 2000. godini procjenjuje na oko 3 milijuna tona.

  Chart1

  59

  33

  7

  1

  Sheet1

  Surfactant typeConsumption

  (%)

  Anionic surfactant ( 59 )59

  Non-ionic surfactant ( 33 )33

  Cationic surfactant ( 7 )7

  Amphoteric surfactant ( 1 )1

  Sheet1

  Sheet2

  Sheet3

  Attribute VB_Name = "Module1"Sub Chart1_Click()

  Attribute VB_Name = "Sheet2"Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

  Attribute VB_Name = "Sheet1"Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

  Attribute VB_Name = "ThisWorkbook"Attribute VB_Base = "0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

  Attribute VB_Name = "Sheet3"Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

 • Razvoj i primjena povrinski aktivnih tvari u stalnom je porastu.

  Dananja opa potranja za zelenim proizvodima nametnula je potrebu razvoja biorazgradljivih i ekoloki prihvatljivih tenzida.

  Tenzidi su danas prisutni u mnotvu proizvoda za ienje u domainstvima, sredstvima za ienje u industriji, kozmetikim i farmaceutskim proizvodima, sredstvima za zatitu bilja itd.

  Mogu biti u prakastom obliku (prakasti detergenti), u obliku vodenih otopina (tekui detergenti, amponi, dezinficijensi) i emulzija (kozmetiki preparati, sredstva za ienje podova i metalnih povrina).

  Iako je u dananje vrijeme u proizvodima veina povrinski aktivnih tvari biorazgradljiva, njihovo nakupljanje ili akumulacija produkata njihoverazgradnje u prirodnim vodama u ekstremnim sluajevima moe dovestido unitavanja flore i faune.

  Kao zakljuak se namee injenica da je analitika tenzida veoma znaajnakako za razvoj novih tenzida i njihovu proizvodnju i primjenu u praksi sjedne strane, tako i za njihovu kontrolu u okoliu.

 • ANALIZA ANIONSKIH TENZIDAAnionski tenzidi su visoko-pjenee povrinski aktivne tvari. Djelotvorniji su od ostalih vrsta tenzida, posebno za uklanjanje zaprljanja s prirodnih tkanina. Lako se raspruju i kao takvi se koriste u prakastim detergentima. Osjetljivi su na tvrdou vode, te je iz tog razloga tvrdoj vodi potrebno dodavanje tvari koje kompleksiraju kalcij i magnezij.Izraz alkilbenzensulfonati (ABS) je uobiajeni izraz za anionske tenzide s razgranatim alkilnim lancem. Teko se razgrauju. Njihova upotreba u razvijenim zemljama je ograniena samo na sluajeve kada njihova primjena nee izazvati zagaenja prirodnih vodotokova (npr. kao emulgatori u agrokemikalijama). Za razliku od ABS, linearni alkilbenzensulfonati (LAS) se lako i brzo razgrauju u aerobnim uvjetima. LAS imaju najniu cijenu od svih tenzida i koriste se u cijelom svijetu. Kao i ABS osjetljivi su na tvrdou vode. Gruba podjela anionskih tenzida prama kemijskoj strukturi lipofilnog dijela molekule tenzida prikazana je u tablici 2. S obzirom na iroku primjenu anionskih tenzida u najrazliitijim granama, znaaj njihovog analitikog odreivanja u sirovinama, poluproizvodima i gotovim proizvodima kao i u otpadnim vodama, od iznimne je vanosti u kontroli kvalitete istih, ali i u analitici i monitoringu okolia.

 • ANALIZA ANIONSKIH TENZIDATitracijske metode

  Vizualne titracijePotenciometrijske titracijeTurbidimetrijske metodeSpektrofotometrijske metodeKromatografske metodeAnaliza injektiranjem u protok (Flow injection analysis)

 • Titracijske metodeTitracijske metode su meu prvima nale iroku primjenu u kvantitativnoj analizi ionskih tenzida. Zasnivaju se na stvaranju ionskih asocijata anionskih tenzida s kationskim titransima, najee velikim molekulama nekog kationskog tenzida:

  Odreivanje zavrne toke moe biti vizualno - u prisusutvu indikatora, ili instrumentalno uz odgovarajui senzor (potenciometrijski, turbidimetrijski, tenzidimetrijski, optiki).

 • Vizualne titracijeVizualnu titraciju anionskog tenzida su prvi puta opisali Hartley i Runnicles 1938. godine u titraciji alkansulfonata s cetilpiridinijevim kloridom uz bromfenol plavo kao indikator.1948. godine Epton je predstavio novu titrimetrijsku metodu za brzo odreivanje anionskih tenzida, u kojoj je iskoristio razliitu topljivost anionskog tenzida i ionskog asocijata anionskog tenzida i metilenskog plavila (indikator), u vodi i organskom otapalu (diklormetanu). Kao titrans je upotrijebio Hyamine 1622 (diizobutil-fenoksietoksi-etil-dimetil-benzil-amonijev klorid).

  Hyamine 1622Metilensko plavo

 • Vodotopivi anionski tenzid (An-) titrira se kationskim tenzidom (Cat+) uz indikator metilensko plavo (MB+)

  Prije poetka titracije: Anionski tenzid (An-) s kationskom bojom metilensko plavo (MB+) stvara 1:1 - ionski asocijat, topiv u diklormetanu:

  Titracija: Kationski (Cat+) i anionski (An-) tenzid tvore 1:1 - ionski asocijat CatAn, topiv u diklormetanu:

  Zavrna toka: Prijelaz indikatora u vodenu fazu (nestanak boje u organskoj fazi):

  Titracija po Eptonu

 • Vizualne titracijeUvoenjem mijeanog indikatora disulfin plavo-diimidijev bromid, koji je u samom poetku primjene koriten samo za kvalitativno dokazivanje anionskog tenzida, napravljen je znaajan napredak Eptonovoj titraciji.

  disulfin plavo (Na+DB-) diimidijev bromid (Dm+Br-)

 • Vizualne titracijeU usporedbi s ostalim poznatim indikatorima, ovaj daje najotriji prijelaz u zavrnoj toki. Sastoji se od anionske (disulfin plavo, Na+DB-) i kationske (diimidijev bromid, Dm+Br-) boje, a sama titracija se odvija u kiseloj sredini, u nekoliko reakcija otapanja i kompleksiranja. U suviku anionskog tenzida kloroformni sloj je obojen ruiasto:Dm+ + An- DmAn kloroforma u suviku kationskog tenzida se oboji plavo: Cat+ + DB- CatDB kloroform

 • Vizualne titracije

  Titracija u dvije faze

  Otopina uzorka je stavljena u titracijsku posudu (odmjerni cilindar), dodani su mijeani indikator i kloroform i dvofazna smjesa je protreena ili mijeana. Ruiasti kationski indikator diimidij-bromid (Dm+Br-) reagira s anionskim tenzidom (An-), a produkt reakcije ekstrahira se kloroformom, bojei ga u ruiasto:

  Dm+ + An- DmAn kloroform

  Vodeni sloj je u ovoj fazi ut (disulfin plavo je takoer i kiselo-bazni indikator; ut je u kiselim otopinama, a plav u alkalnim).Kationski titrant (Cat+) dodaje se u malim inkrementima, uz temeljito mijeanje izmeu dodataka.

 • Procesi pri titraciji u dvije faze:

  1) Kationski titrant (Cat+) reagira prvo s anionskim tenzidom (An-) u vodenom sloju, pri tome nastaje bezbojna sol koja se ekstrahira kloroformom:

  Cat+ + An- CatAn kloroform

  2) Kada je veina anionskog tenzida u vodenom sloju istitrirana, daljnji inkrementi kationskog tenzida poinju istiskivati kationski indikator iz njegove soli s anionskim tenzidom (DmAn) u kloroformnom sloju, a ruiasta boja poinje migrirati natrag u vodeni sloj:

  Cat+ (voda) + DmAn (CHCl3) CatAn (CHCl3) + Dm+ (voda)

  3) Kada je na taj nain sav kationski indikator istisnut, kloroformni sloj je gotovo bezbojan tonije, neutralno je sive boje. To je zavrna toka titracije. Vodeni sloj je naranast.

  4) Daljnji inkrementi kationskog titranta reagiraju s anionskim indikatorom disulfin-plavo (DB-). Sol je ekstrahirana u kloroformnom sloju i boja ga plavo. To ukazuje da je zavrna toka premaena:

  Cat+ + DB- CatDB kloroform

  Te promjene boje su obrnute kada se kationski tenzid titrira anionskim.

 • TitrantTestirajui razliite kationske tenzide velikih molekula, diizobutil-fenoksietoksi-etil-dimetil-benzil-amonijev klorid, poznatiji kao benzetonijev klorid ili Hyamine 1622 kojeg je jo Epton odabrao za titrans za odreivanje anionskih tenzida, pokazao je niz prednosti u odnosu na ostale:

  Prednosti:komercijalna dostupnost u obliku istog monohidrataniska cijenadobra topljivost u vodi stabilnost otopine bez efekta kristalizacije.

  Titracija u dvije faze

 • Budui da u kombinaciji s mijeanim indikatorom disulfin plavo-diimidijev bromid Hyamine 1622 daje dobro uoljiv prijelaz u zavrnoj toki, uveden je kao standardni titrans u opisanoj titraciji u dvije faze za kvantitativno odreivanje anionskih tenzida u sirovinama anionskih tenzida i proizvodima koji ih sadre. Titracija se u ovom obliku godinama primjenjuje u analitici ionskih tenzida kao standardna metoda. Unato nizu nedostataka ova metoda je referentna i danas. Jo uvijek se koristi u mnogim laboratorijima. Titracija u dvije faze

 • Nedostaci:

  vizualna detekcija zavrne toke (problem kod mutnih i obojenih uzoraka)tonost odreivanja ovisi o iskustvu analitiara koji ju izvodiprimjenjivost upitna kod sve sloenijih sastava detergenata (kemijske interferencije), posebice onih namijenjenih pranju modernih tkaninametoda se teko moe automatizirati uporaba kloroforma, kancerogenog organoklornog organskog otapalapoveani trokovi za zbrinjavanje otpada.

  Titracija u dvije faze

 • Titracija sapunaSapuni su anionske povrinski aktivne tvari, koje imaju imaju znaajnu funkciju u obaranju pjene u detergentima za strojno pranje rublja.

  natrijev oleat

  natrijev stearat

  Primjena sapuna kao sredstva za obaranje pjene obiljeava itavu jednu epohu u detergentskoj industriji koja je uslijedila nakon uvoenja masovne primjene perilica za pranje rublja, i u izvjesnoj mjeri traje sve do danas. U modernim sastavima ih sve ee zamjenjuju tzv. antipjenii. Titracija u dvije faze

 • Titracija sapuna

  Iako su sapuni, kao i anionski tenzidi po svojoj prirodi povrinski aktivne tvari, titracijom uz disulfin plavo-diimidijev bromid se ne titriraju.

  U kiselom pH-podruju sapuni su prisutni kao slobodne masne kiseline:

  Sapuni se titriraju u alkalnom pH-podruju uz 2,7-diklorofluorescein kao indikator i kationski tenzid (Hyamine 1622, Cat+) kao titrans:

  Titracija u dvije faze

 • Titracija sapuna

  U detergentima koji uz sintetske anionske tenzide (alkilbenzensulfonate , alkilsulfate i dr.) sadre i sapune, sadraj sapuna se odreuje iz razlike utroaka titransa (Hyamine 1622, Cat+), u titracijama uz disulfin plavo-diimidijev bromid i 2,7-diklorofluorescein. 1. Titracija (uz mijeani kiseli indikator disulfin plavo-diimidijev bromid) titriraju se samo sintetski anionski tenzidi, An-:

  2. Titracija (uz 2,7-diklorfluorescin kao indikator, u alkalnoj sredini), zajedno s anionskim tenzidima (An- ) titriraju se i sapuni (RCOO-):

  Razlika utroaka izmeu prve i druge titracije odgovara sadraju sapuna.Titracija u dvije faze

 • Titracije ionskih tenzida su po svojoj prirodi stehiometrijske reakcije u kojima se odreuje molarna koncentracija. Za preraunavanje u masenu koncentraciju potrebno je imati tone podatke o molekulskim masama analita. Ukoliko nam je analit nepoznat, podatke o molarnoj koncentraciji dobivene titiracijskim metodama je potrebno upotpuniti podacima dobivenim nekom od identifikacijskih metoda (HPLC, LC ili GC vezanim sustavima u kojima se kromatografske tehnike kombiniraju s masenom sprektroskopijom, IR-spektroskopija, NMR). Titracija u dvije faze

 • Spektrofotometrijske metode Spektrofotometrijske metode su metode vrlo visoke osjetljivosti. Spektrofotometrija u ultraljubiastom i vidljivom podruju (UV-VIS spectroscopy) se koristi za kvantitativna odreivanja anionskih tenzida. U literaturi su poznata brojna istraivanja u kojima je bio cilj pronai kationsku boju specifinu i osjetljivu za anionski tenzid kao analit. MBAS - metodaKao standardna metoda za odreivanje anionskih tenzida u otpadnim vodama koristi se tzv. MBAS metoda (Methylene Blue Active Substances), spektrofotometrijska metoda u kojoj se kao kationska boja koristi metilensko plavilo (MB). Ova metoda se koristi ve vie od pola stoljea za odreivanje niskih koncentracija anionskih tenzida.

 • Metoda se zasniva na stvaranju ionskog asocijata (MBAn) anionskog tenzida (An-) i metilenskog plavila (MB+), koji se zatim ekstrahira s pogodnim organskim otapalom (kloroformom), dok sama boja u njemu nije topljiva. Intenzitet obojenja proporcionalan je koncentraciji tenzida. Anionski tenzid (An-) s kationskom bojom metilensko plavo (MB+) stvara 1:1 - ionski asocijat, topiv u kloroformu:MBAS - metoda

 • MBAS metodaPrincip odreivanja u MBAS metodi veoma je slian principu koji se koristi u titraciji u dvije faze. Njom se odreuju samo anionski tenzidi (NE i sapuni !), budui da se odreivanje izvodi u kiselom mediju. Metoda ima ogranienja u praksi jednaka kao i titracija u dvije faze, budui da jo neki anionski materijali, koji nisu tenzidi, s metilenskim plavilom formiraju ionski par topljiv u organskom otapalu. Naime, metoda koja se zasniva na ekstrakciji asocijata nekog aniona i metilenskog plavila s organskim otapalom, primjenjuje se i za odreivanje tetrafluoroborata, perklorata i tiocijanata, kao i cijano-kompleksa prijelaznih metala. Spektrofotometrijske tehnike su pogodne za automatizaciju odreivanja to je rezultiralo primjenom tehnike s injektiranjem u protok (Flow Injection Analysis, FIA) za odreivanje anionskih tenzida u otpadnim vodama.

 • ANALIZA NEIONSKIH TENZIDANeionski tenzidi se razlikuje od ionskih po tome to su njihove molekule u vodenoj otopini nedisocirane. 1. Polietilenglikoleteri masnih alkohola ili etoksilati masnih alkohola (Fatty alcohol poly(ethylene glycol) ether or fatty alcohol ethoxylate, FAE) Najvei broj neionskih tenzida u svojoj strukturi imaju hidrofobnu skupinu, npr. kratak polimerni lanac, dok je hidrofilna skupina poli(etoksilirani) lanac, u vodi topljiv polimer s najee 6 do 100 etoksi (EO) jedinica.

 • ANALIZA NEIONSKIH TENZIDA Najrasprostranjeniji od svih komercijalnih neionskih tenzida su oni dobiveni od masnih alkohola i etilen oksida.

  Masni alkoholi mogu biti:

  Prirodni: dobivaju se od biljnih ulja i masti.

  Iako postoje mnogi postupci za dobivanje prirodnih masnih alkohola, najee se dobivaju redukcijom masnih kiselina ili estera masnih kiselina.

  Sintetiki: alkoholi dobiveni Zieglerovom metodom imaju alkilni lanac s parnim brojem ugljikovih atoma (C12 to C20). S druge strane alkilni lanac alkohola dobivenim Oxo-procesom moe imati neparan broj ili paran i neparan broj ugljikovih atoma.

 • ANALIZA NEIONSKIH TENZIDA2. Alkilpoliglukozidi (Alkyl polyglucoside, APG) Drugu skupinu neionskih tenzida ine tenzidi koji su po svojoj kemijskoj strukturi alkilpoliglukozidi. Ova skupina je svoj komercijani znaaj dobila u posljednjih dvadesetak godina i ini tzv. novu generaciju neionskih tenzida. U njihovim molekulama je hidrofilna skupina eer, najee polisahard, ali mogu biti i disaharidi, trisaharidi i ostali eeri. Alkyl polyglucoside (where n = 1 to 3, and R = C9 - C13).

 • ANALIZA NEIONSKIH TENZIDAAlkilpoliglukozide (APG) prvi je puta opisao Emil Fisher prije vie od 100 godina i od 1922 proizvode se u velikim koliinama.Ovi tenzidi sastoje se od masnog alkohola kao hidrofobnog dijela i glukoze kao hidrofilnog dijela, pri emu se hidrofilnost moe varirati preko stupnja oligomerizacije. Njihova sinteza (Fisherova sinteza) koristi potpuno obnovljive proizvode. APG se koriste u prakastim proizvodima, a posebice u tekuim detergentima, tekuim sredstvima za pranje sua i gelovima za tuiranje. Posjeduju visoku mo pjenuanja, blago djeluju na kou i lako su biorazgradljivi.Oekuje se da e APG igrati vanu ulogu u budunosti.

 • ANALIZA NEIONSKIH TENZIDATitracijske metode

  Vizualne titracijePotenciometrijske titracijeSpektrofotometrijske metodeTenzametrijske metode

 • Titracijske metodeVizualne titracije

  Jedna od prvih vizualnih titracija opisana za odreivanje neionskih (NS) tenzida je titracija s cinkovim sulfatom. Neionski tenzid se prvo prevede u kompleksni spoj s kalijevim ferocijanidom:

  a zatim se nastali kompleks titrira s cinkovim sulfatom uz difenilamin kao indikator:

 • Titracijske metodeVizualne titracije

  Kasnije je opisana reakcija taloenja polietilenglikola s natrijevim tetrafenilboratom u prisustvu barijeva(II) klorida:

  i titracija taloga ivinim nitratom:

  Zakljueno je da polietilenglikol s tetrafenilboratom i barijem ne reagira stehiometrijski i ustanovljeno da je molarni odnos tetrafenilborata i barija u istaloenom kompleksu uvijek bio 1:2. Vizualne titracije danas nemaju znaajnu primjenu u analizi neionskih tenzida, ali su vane jer su prethodile razvoju potenciometrijskih titracija.

 • Spektrofotometrijske metodeSpektrofotometrijske metode se kao i potenciometrijske titracije zasnivaju na sposobnosti polietera, u ovom sluaju etoksiliranih neionskih tenzida (EONS), da formiraju komplekse s velikim metalnim kationima kao to su Pb2+ ili Ba2+ :

  Standardna metoda za odreivanje sadraja neionskih tenzida u otpadnim vodama poznata kao BiAS (Bismuth Active Substances) metoda se zasniva na taloenju neionskih tenzida s modificirnim Dragendorffovim regensom (otopina kalijeva tetrajodobizmutata i barijevog klorida):

  U nastalom talogu se nakon otapanja u vruoj otopini amonijevog tartarata koncentracija bizmuta odreuje potenciometrijski, atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS) ili ultraljubiastom spektrofotometrijom.

 • Spektrofotometrijske metodeBiAS metodom se odreuju samo etoksilirani neionski tenzidi (alkohol etoksilati, alkilfenol etoksilati). Metoda se slubeno primjenjuje za ispitivanja biorazgradljivosti tenzida.I ova je metoda iskoritena za automatizaciju primjenom tehnike s injektiranjem u protok (FIA)

 • POTENCIOMETRIJSKI SENZORI (BIO)KEMIJSKI SENZORI

  (Bio)kemijski senzori su ureaji za pretvorbu kemijske ili bioloke veliine u elektrini signal. Podruje primjene kemijskih senzora je raznoliko. Ciljani analiti mogu biti razni kationi ili anioni, zatim plinovi, otrovne organske pare, razliiti metaboliti, proteini, mikroorganizmi itd. Veliku podgrupu kemijskih senzora ine biosenzori, senzori koji odreuju neku bioloku veliinu (eere, proteine, enzime, antitijela). Najrazvijenija grupa senzora su elektrokemijski senzori. S obzirom na elektrokemijsku veliinu koju mjere, dijele se na potenciometrijske (napon), amperometrijske (struja) i konduktometrijske senzore (otpor). Zajednika karakteristika im je da koriste elektrode na kojima se odvijaju kemijske reakcije ili na njima dolazi do izmjene prijenosa naboja. Ime senzora koje se koristi u praksi esto oblikuje veliina koja biva pretvorena u elektrini signal, i/ili princip konverzije.

 • Tako se npr. kemijski senzori za detekciju plinova u zraku nazivaju plinski senzori, kemijski senzor za detekciju vlage skraeno se naziva senzor vlage, amperometrijski senzor za odreivanje eera u krvi glukozni senzor itd.Kemijski senzori omoguavaju odreivanje ciljanog analita u prisutnosti interferirajuih sastojaka. Imaju sposobnost vie ili manje selektivnog prepoznavanja analita.

  Shema kemijskog senzora

  Za selektivno vezanje analita na senzor odgovoran je element za prepoznavanje (recognition element) tzv. receptor. Kao posljedica interakcije analita i receptora dolazi do promjene jednog ili vie fizikalno-kemijskih parametara. Pretvornik ih prevodi u mjerljiv izlazni signal, koji se moe pojaati, obraivati i prikazivati u pogodnom obliku.

 • Dobre osobine kemijskog senzora postiu se dobrim odabirom receptora i pretvornika. Karakteristike senzora odreuje njegova selektivnost, osjetljivost, stabilnost i trajnost. Selektivnost pokazuje u kojoj mjeri senzor razlikuje analit od supstanci sline ili razliite kemijske strukture, i praktino je odreena elementom za prepoznavanje (receptorom). Osjetljivost senzora je odreena receptorom i pretvornikom. Osjetljivot senzora mogue je poveati uvoenjem dodatnih stupnjeva pojaavanja signala, i tako poveati njegovu preciznost i sniziti granicu detekcije. Kod potenciometrijskih senzora pri interakciji analita i receptora dolazi do promjene elektrodnog potencijala receptora u funkciji koncentracije analita. Pretvornik pojaava izlazni naponski signal (pri nultoj struji), obrauje ga i prikazuje u pogodnom obliku.

 • IONSKO-SELEKTIVNE ELEKTRODE Ionsko-selektivne elektrode (ion-selective electrode, ISE) su elektrokemijski senzori koji omoguavaju potenciometrijsko odreivanje analita. Pokazuju selektivan odziv na neki od iona prisutnih u otopini. Potencijal takve elektrode logaritamski ovisi o aktivitetu iona na kojeg je elektroda selektivna. Mjerenje ionsko-selektivnom elektrodom se izvodi u elektrokemijskoj mjernoj eliji koja se sastoji od dva galvanska polulanka: ionsko-selektivne elektrode i referentne elektrode:

  Elektrokemijska mjerna elija s ionsko-selektivnom elektrodom

 • Za osjetljivo i selektivno prepoznavanje odreene ionske vrste odgovorna je membrana. Prema sastavu membrane, ionsko-selektivne elektrode se mogu podijeliti na elektrode sa vrstom membranom i elektrode s ionsko-izmjenjivakom membranom.

  Elektrode sa vrstom membranom su elektrode ija je membrana sastavljena od jedne ili vie kristalinih tvari. Potencijal takve membrane ovisan je o koncentraciji iona prenosioca naboja uz njenu povrinu.

  Elektrode s ionsko-izmjenjivakom membranom su elektrode ija membrana sadri tvar koja posjeduje sposobnost izmjene iona. Ove elektrode mogu biti izraene od posebne vrste stakla (npr. staklena pH-elektroda) ili od neke organske ionsko-izmjenjivake tvari otopljene u pogodnom otapalu u plastinom (najee PVC) matriksu. Potencijal membrane odreen je izmjenom iona iz otopine s ionima vezanim na izmjenjivaku tvar u membrani.

 • Ionsko-selektivne elektrode su jeftini i jednostavni ureaji koji mogu biti minijaturizirani, pomou njih se mogu izvoditi on-line i in situ mjerenja i dobiti itav niz informacija koje se ne mogu dobiti drugim analitikim tehnikama. U idealnom sluaju one ne troe nikakav analit tijekom mjerenja i obino ne zahtijevaju nikakvu posebnu pripremu uzorka. Imaju iroku primjenu, posebno znaajnu u klinikim analizama kada su potrebni mjerni instrumenti za mjerenja veoma malih uzoraka ili za in-situ mjerenja.

 • Odziv ionsko-selektivne elektrodeIonsko-selektivne membrane potenciometrijskih ionsko-selektivnih elektroda reagiraju vie ili manje selektivno na odreenu ionsku vrstu oznaenu kao analit. U idealnom sluaju na membrani nastaje potencijal koji odgovara Nernstovoj jednadbi:

  aA,w i aA,M = aktivitet primarnog iona (A) u vodenoj otopini analita (w) i u membranskoj fazi (M),zA = nabojni broj primarnog iona,R = univerzalna plinska konstanta,T = termodinamika temperatura,F = Faradayeva konstanta,EA = elektromotorna sila (EMS) ili potencijal, EA = standardni elektrodni potencijal. Izraz se oznaava kao Nernstov nagib elektrode S.

  (1)

 • Aktivitet iona u otopini je termodinamika veliina. Pojednostavljeno predstavlja produkt srednjeg koeficijenta aktiviteta f i koncentracije c: (2)

  U idealnim otopinama vrijednost za f iznosi 1, iz ega proizlazi da je aktivitet iona jednaka njegovoj koncentraciji.Teorijski se f za otopine vie ionske jakosti izraunava iz proirene Debye-Hckelove jednadbe:

  r = efektivni ionski radius,A, B = konstante ovisne o temperaturi i prirodi otapala,I = ionska jakost.Ionska jakost se izraunava prema izrazu:

  (3)(4)

 • U praksi se koeficijent aktiviteta f za otopine nie ionske jakosti (I
 • Odreivanje osjetljivosti (1), granice osjetljivosti (2), linearnosti (3) i ukupnog mjernog podruja (4) potenciometrijskog senzora. Granice osjetljivosti

 • Kemijske interferencije / selektivnost Selektivnost ionsko-selektivne elektrode odreuje njezinu osjetljivost kada otopina uz primarni ion (analit) A, sadri i interferirajui ion B.

  Odziv membrane u prisustvu nekoliko vrsta iona uvjetovan je konstantama ravnotee reakcija izmjene primarnog i interferirajueg iona izmeu organske i vodene faze.

  Rezultirajui potencijal se moe tono opisati pomou koeficijenata potenciometrijske selektivnosti, ne znajui pri tome niti jednu konstantu ravnotee.

 • Utjecaj interferenta na odziv ionsko-selektivne elektrode (potenciometrijskog senzora) opisan je NikolskiiEisenmanovom (N-E) jednadbom:

  E = elektromotorna sila galvanskog lanka,E = standardni elektrodni potencijal, = Nernstov nagib, = koeficijent potenciometrijske selektivnosti, = aktiviteti iona analita A i interferenta B,zA, zB = naboji iona analita A i interferenta B.

 • Metode odreivanja koeficijenata potenciometrijske selektivnostiMetode za odreivanje koeficijenata potenciometrijske selektivnosti pripadaju mjerenjima koja se mogu svrstati u dvije glavne grupe:

  metode mijeanih otopina metode odvojenih otopina.

  Metode mijeanih otopina su: metoda stalne interferencije, metoda stalnog primarnog iona, metoda dviju otopina i metoda usporednog potencijala.

  Metode odvojenih otopina su: metoda odvojenih otopina (aA = aB) i metoda odvojenih otopina (EA = EB).

 • Najee se koristi metoda stalne interferencije, koja pripada skupini metoda mijeanih otopina.

  Od etiri metode mijeanih otopina, metoda usporednog potencijala je posebna po tome to ne ovisi o Nikolskii-Eisenmanovoj jednadbi niti bilo kojoj od njezinih izmjena.

  Metoda je 1995. godine preporuena od IUPAC-a kao metoda koja daje analitiki relevantne koeficijente selektivnosti za sluajeve kada je potrebno ispitati interferencije iona razliitih naboja ili ak molekula bez naboja.

  Metode mijeanih otopina

 • Metoda stalne interferencije (Fixed Interference Method, FIM) Metoda stalne interferencije pripada grupi metoda mijeanih otopina.

  Elektromotorna sila galvanskog lanka koji se sastoji od ionsko-selektivne elektrode i referentne elektrode, se mjeri u otopini stalnog aktiviteta interferenta aB, i promjenjivog aktiviteta analita, aA.

  Metoda stalne koncentracije interferenta daje realnije podatke nego metoda odvojenih otopina.

  Odziv elektrode se mjeri u seriji otopina promjenjivog aktiviteta analita aA i stalnog aktiviteta interferenta aB.

  Koeficijent selektivnosti se potom odredi grafiki, to je vrlo subjektivna i neprecizna metoda.

 • Mnogo je pouzdanija metoda prilagoavanje NikolskiiEisenmanove jednadbe (koja se koristi kao model) eksperimentalnim podacima dobivenim metodom konstantne koncentracije interferenta.

  Za sluaj anionske tenzidno-selektivne elektrode (zA= -1, zB = -1 ) N-E jednadba glasi:

  Koritenjem Solvera, analitikog alata ukljuenog u Microsoft Excel, izraunava se minimalna suma razlika kvadrata varirajui vrijednosti E, nagib, , aA i aB.

  selectivity.xls

 • Tablica 1

  Koeficijenti potenciometrijske selektivnosti za razliite anorganske i organske anione najee prisutne u komercijalnim proizvodima, mjereni s DMI-TPB senzorom dobiveni metodom stalne interferencije. Natrijev dodecilsulfat je upotrebljen kao analit. Koncentracija interferirajujueg aniona bila je c = 10 mmol/L.

  * Etilendiamintetraoctena kiselina

  Interferent, XKarbonat4,7 10-5Hidrogenkarbonat4,2 10-4Nitrat1,8 10-4Nitrit3,2 10-5Sulfat1,3 10-5Hidrogensulfat1,2 10-5Borat3,7 10-5Dihidrogenfosfat1,9 10-4Fluorid5,4 10-5Klorid1,1 10-4Jodid4,5 10-5Acetat1,7 10-4Benzoat1,6 10-4EDTA*1,1 10-5Toluensulfonat1,2 10-4Ksilensulfonat4,1 10-4Dodecilbenzensulfonat7,8 10-1

 • Metoda usporednog potencijala

 • Faktor potenciometrijske selektivnosti se odreuje tako to se prvo izmjeri promjena potencijala nakon promjene aktiviteta (koncentracije) analita (iona ili molekule). Potom se u identinu referentnu otopinu dodaje interferent sve dok se ne dobije ista promjena potencijala, tj. EA=EInt.Primijenjujui tu metodu na etoksilirane neionske tenzide (EONS), te koristei koncentracije umjesto aktiviteta (to je prihvatljivo, jer su sva izraunavanja provedena pri koncentracijama ispod 10-3 mol/L), jednadba se moe napisati kao:(2)

  Promjena koncentracije analita dana je kao:(3)gdje je = izmjerena koncentracija EONS, a = koncentracija EONS u poetnoj referentnoj otopini.

 • Elektrodni potencijal pri dan je relacijom:

  (4)

  te se nakon preureenja dobije jednadba:

  (5)

  Analogno, promjena koncentracije interferenta dana je sljedeim izrazom:

  (6)

  gdje je = izmjerena koncentracija interferenta a = koncentracija interferenta u poetnoj referentnoj otopini.Elektrodni potencijal pri dan je izrazom:

  (7)

 • te nakon preureenja koncentracija interferenta iznosi:

  (8)

  Uvrtenjem jedn. (3) i (6) u jedn. (2) dobije se jednaba:

  (9)

  i jedn. (5) i (8) u jedn. (9) dobiva se sljedei izraz za faktor selektivnosti:

  (10).

  Poetne koncentracije i obino su jednake.

 • Slika 1. Odreivanje faktora selektivnosti elektrode selektivne na neionske tenzide metodom usporednog potencijala (A = Triton X-100; B = NaCl).

 • Jednadba (10) moe se upotrijebiti za izraunavanje koeficijenta selektivnosti u linearnom dijelu obiju krivulja odziva, za analit i interferent, u podruju zajednikih vrijednosti elektrodnih potencijala. Na taj nain se mukotrpno i subjektivno grafiko odreivanje faktora selektivnosti moe zamijeniti tonijom i preciznijom numerikom metodom (slika 1.).

 • Selektivnost i odziv elektrode:

  - Pri konstantnom backgroundu matrice (Strionenhintergrund) ioni interferenta daju konstantan osnovni signal,

  -Interferirajui ioni (interferenti) su aditivni, mijenjaju osnovni signal ali ne i nagib (slope). Teorija vrijedi samo pri konstantnom backgroundu.

 • Smisao koeficijenata selektivnosti

  Podatak o koeficijentima selektivnosti omoguava procjenu greaka i njihovu korekciju matematikim metodama. Koje je znaenje koeficijenta selektivnosti :

  To znai da natrij i kalij daju podjednak signal, ako je koncentracija natrija 102.7 puta (ili 500 puta) via od koncentracije kalija.log = -2.7

 • TENZIDNE IONSKO-SELEKTIVNE ELEKTRODE(Surfactant selective electrodes, surfactant sensors)

 • TENZIDNE IONSKO-SELEKTIVNE ELEKTRODE Tenzidne ionsko-selektivne elektrode (tenzidni senzori, surfactant sensors) su elektrokemijski senzori koji omoguavaju potenciometrijsko odreivanje povrinski aktivnih tvari (tenzida). Potencijal takve elektrode logaritamski ovisi o aktivitetu tenzidnog iona/molekule na kojeg je elektroda selektivna. Mjerenje tenzidnom ionsko-selektivnom elektrodom se izvodi u elektrokemijskoj mjernoj eliji koja se sastoji od dva galvanska polulanka: tenzidne ionsko-selektivne elektrode i referentne elektrode:

 • Slika 2. Elektroda s tekuom membranom i unutranjim referentnim elektrolitom

 • Slika 3. Elektroda s PVC membranom i vrstim kontaktom i elektroda s presvuenom icom (CWE)

 • Coated-wire electrode

  1 thin layer of surfactant-sensing material in PVC matrix,

  2 platinum wire,

  3 insulating layer.

 • Slika 4. Uobiajeni sastav PVC membrane

  Elektrode s tekuom membranom

 • Sensor design

 • PVC polymeric membrane electrode

  Membrane composition

 • Membrane preparation

 • Ag/AgCl reference electrode,inner reference solution,PVC tube, polymeric membrane with incorporated surfactant sensing material.

 • Odziv tenzidnih senzora (elektroda)(surfactant sensor (electrode) response)

 • Ionski tenzidi (ionic surfactants)

  Tenzidni ioni stvaraju ionske asocijate (ionske parove, ion-pairs) sionima suprotnog naboja:(1),gdje je

  Cat+ = veliki "onium" kationi (ukljuivi kvaterni amonijev, arsonijev, piridinijev, fosfonijev itd.), bazne boje, veliki kompleksni kationi nastali iz metalnih iona i neutralnih liganada, veliki organski kationi, itd. (lipofilnog karaktera),

  An- = anioni anionskih tenzida, veliki organski i anorganski anioni, itd. (lipofilnog karaktera).

 • Elektromotorna sila koja se uspostavlja na membrani senzora uronjenog u otopinu anionskog tenzida (analita) definirana je Nernstovim izrazom:(2),

  gdje je Eo = konstanta, S = nagib senzora (elektrode), a(An-) = aktivitet tenzidnog aniona.Za ionski par CatAn (jedn. 1) konstanta produkta topljivosti jegdje su a(Cat+) i a(An) aktiviteti odgovarajuih tenzidnih iona.(3)

 • Iz jedn. (3) slijedi,te nakon uvrtenja u jedn. (2), dobiva se sljedei izraz za odziv elektrode:koji nakon preureenja daje:(4)(5),gdje je

 • Neionski tenzidi (nonionic surfactants) Etoksilirani neionski tenzidi (ethoxylated nonionic surfactants)Barijev ion tvori pseudokationske komplekse s etoksiliranim neionskimtenzidima (EONS) prema sljedeoj shemi:(6)Vrijednost x varira u ovisnosti o broju etoksi (EO) jedinica u molekuli tenzida.Radi jednostavnosti gornja se jednadba moe napisati kao:(7),gdje je L=EONS

 • Membrana senzora sadri teko topljivi pseudokationski tetrafenilboratni ionsko-izmjenjivaki kompleks kao senzorski materijal, koji se dobiva reakcijom tetrafenilboratnog iona (TPB) s pseudokationskim kompleksom: (8)Stehiometrija reakcija (6) - (8) ovisi o duini lanca etoksiliranog (hidrofilnog) lanca ispitivanog neionskog tenzida kao i o prirodi ostatka molekule tenzida (hidrofobni dio).

  Senzor pokazuje odziv na TPB- i na BaLx2+ ione prema Nernstovoj jednadbi:(9)(10)i

 • Karakterizacija tenzidnih senzora

 • Slika 5. Odziv tenzidno-selektivne elektrode s tekuom membranom zasnovane na ionskom paru DMI-TPB, u odnosu na dodecilsulfat () i dodecilbenzensulfonat NaDBS ().Anionski odziv tenzidnog senzora

  Chart2

  232.2222.7

  230.1219.7

  228.3216.5

  226.5212.1

  224.5208.1

  222.3204.3

  214.7197.7

  208.9192.3

  198.6182.3

  188.9173.8

  182.8163

  177.4154.8

  173.2148.3

  167.1142.6

  161.4133.9

  154.2128.5

  145.3121.8

  138.4113.7

  130.7105.3

  120.996.8

  111.688.1

  105.279.7

  95.770.8

  86.560.9

  80.753.9

  7443.5

  65.836.4

  61.129.3

  5623.8

  52.417.2

  50.211.4

  48.67.5

  45.33.5

  42.3-0.2

  40.6-7.3

  40-13.8

  39.3-21.3

  38.7-26.2

  38.2-30.7

  37.9-32.4

  37.7-33.5

  -1.9237651065-34.2

  -1.8497129304-33.9

  -1.7426003962

  DBS

  DDS

  log a (An-)

  E/mV

  DBS, DDS, TPB Response (2)

  DBSDDSTPB

  E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)

  192.2-7.0670194989207.730.6

  190.1-6.7663407159232.7-7.097141615114.5-6.4953130813

  188.3-6.5905859975229.7-6.79625836126.1-6.1945763663

  186.5-6.4659761065226.5-6.6202998621-1.4-6.018750374

  184.5-6.3693899475222.1-6.4954866372-7.2-5.8940623608

  182.3-6.2905289512218.1-6.3986974962-13.1-5.7973937466

  175.7-6.0673431757214.3-6.3196338205-19.1-5.700393898

  168.9-5.9569222109207.7-6.1949232223-27.4-5.55234

  157.5-5.7667980349201-6.0974542731-36.5-5.4000528706

  148.9-5.5911456507192.3-5.924-48.4-5.2245295133

  142.8-5.4666218712183.8-5.7967002238-54.8-5.1000959399

  138.5-5.3701114465173-5.6208407342-59.7-5.0036509491

  134.5-5.2913188061166.7-5.4961108841-64.6-4.9249061763

  127.1-5.1671338513158.3-5.3993951235-70.3-4.80077989

  121.4-5.0709553134152.6-5.3203977267-76.4-4.7046252615

  114.2-4.9580802122143.9-5.1958046582-84.5-4.591741954

  105.3-4.8184788507138.5-5.0992195494-92.6-4.452049706

  98.4-4.6781574557131.8-4.9857370129-98.3-4.3115006109

  91.6-4.5352846913123.7-4.8451287882-107.2-4.1681823635

  82.8-4.3851239879115.3-4.7034079151-116.2-4.0172027325

  71.6-4.2451336816106.8-4.5585542467-122.8-3.8759671959

  65.2-4.099151498698.1-4.4054592785-131.4-3.7279536528

  55.7-3.964504061489.7-4.2616211205-139-3.5904686787

  46.5-3.826115446980.8-4.1099966973-147.3-3.4477661154

  40.7-3.70091241970.9-3.9680529262-155.6-3.3169183479

  34-3.575445469663.9-3.819170377-165.5-3.1834316891

  25.8-3.471184500653.5-3.6807440951-173.2-3.0700022301

  21.1-3.377955003346.4-3.5369074886-181.2-2.9659472418

  16-3.299734528840.1-3.4118244878-185.6-2.8761179886

  12.4-3.235858490134.2-3.293926903-190.3-2.8005701687

  10.2-3.190526000827.2-3.1889100336-193.2-2.7454831019

  8.6-3.146968898521.4-3.097551501-196.4-2.6911787984

  17.5-3.0287268317

  13.5-2.9586337753E/mV

  E/mV164.5

  156.1

  217.7148.6

  242.7142.8

  239.7136.9

  236.5130.9

  232.1122.6

  228.1113.5

  224.3101.6

  217.795.2

  21190.3

  202.385.4

  193.879.7

  18373.6

  176.765.5

  168.357.4

  162.651.7

  153.942.8

  148.533.8

  141.827.2

  133.718.6

  125.311

  116.82.7

  108.1-5.6

  99.7-15.5

  90.8-23.2

  80.9-31.2

  73.9-35.6

  63.5-40.3

  56.4-43.2

  50.1-46.4

  44.2

  37.2

  31.4

  27.5

  23.5

  DBS, DDS, TPB Response (2)

  00

  DBS

  DBS low

  log a(DBS)

  E/mV

  DMIC-TPB Electrode_DBS Response

  DDS regr.

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  00

  0

  DBS

  DDS

  TPB

  log a(An-)

  E/mV

  DBS regr.

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics

  Multiple R0.9996572337

  R Square0.999314585

  Adjusted R Square0.9992924748

  Standard Error1.9125737155

  Observations33

  ANOVA

  dfSSMSFSignificance F

  Regression1165328.099066781165328.09906678145197.07257169321.28877860033747E-50

  Residual31113.3960847343.6579382172

  Total32165441.495151515

  CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%

  Intercept-171.83511986671.2409430346-138.47140043637.51893205794107E-45-174.3660412836-169.3041984498-174.3660412836-169.3041984498

  X Variable 1-59.28847846010.2788785758-212.5960314111.28877860033758E-50-59.8572553826-58.7197015376-59.8572553826-58.7197015376

  RESIDUAL OUTPUT

  ObservationPredicted YResidualsStandard Residuals

  1202.84635377781.45364622220.7722086875

  2195.45245215882.24754784121.1939466028

  3189.67366646542.62633353461.3951658532

  4179.36611113962.93388886041.5585459733

  5171.84241648981.95758351021.039911204

  6161.41597493061.58402506940.8414687846

  7154.02093189880.77906810120.413858026

  8148.28680160890.01319839110.0070112742

  9143.603166152-1.003166152-0.5329038151

  10136.2162326945-2.3162326945-1.2304335001

  11130.4898485495-1.9898485495-1.057051099

  12123.7616416308-1.9616416308-1.0420669665

  13115.4251939306-1.7251939306-0.9164607733

  14107.0227789986-1.7227789986-0.9151779086

  1598.4346254001-1.6346254001-0.8683487877

  1689.3578576725-1.2578576725-0.6682015249

  1780.8299121438-1.1299121438-0.6002340599

  1871.84033079-1.04033079-0.5526464842

  1963.4247005745-2.5247005745-1.3411762004

  2054.5976807667-0.6976807667-0.3706232926

  2146.3905971302-2.8905971302-1.5355484588

  2237.8627435877-1.4627435877-0.7770414072

  2330.4467627857-1.1467627857-0.6091854897

  2423.45679437140.34320562860.1823183413

  2517.2305039699-0.0305039699-0.0162043764

  2611.8139955778-0.4139955778-0.2199235116

  277.7334856581-0.2334856581-0.1240326916

  283.5777749917-0.0777749917-0.0413157778

  29-0.1719949511-0.0280050489-0.0148768949

  30-8.59448775371.29448775370.6876602257

  31-16.31235623252.51235623251.3346186158

  32-24.18054507642.88054507641.5302085878

  33-30.86195183214.66195183212.4765308441

  DBS regr.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  X Variable 1

  Residuals

  X Variable 1 Residual Plot

  DBS, DDS, TPB Response

  204.30

  197.70

  192.30

  182.30

  173.80

  1630

  154.80

  148.30

  142.60

  133.90

  128.50

  121.80

  113.70

  105.30

  96.80

  88.10

  79.70

  70.80

  60.90

  53.90

  43.50

  36.40

  29.30

  23.80

  17.20

  11.40

  7.50

  3.50

  -0.20

  -7.30

  -13.80

  -21.30

  -26.20

  Y

  Predicted Y

  X Variable 1

  Y

  X Variable 1 Line Fit Plot

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics

  Multiple R0.9996851315

  R Square0.9993703622

  Adjusted R Square0.9993417423

  Standard Error1.3291252529

  Observations24

  ANOVA

  dfSSMSFSignificance F

  Regression161686.501623368561686.501623368534918.72052651541.03733656431292E-36

  Residual2238.86462663151.7665739378

  Total2361725.36625

  CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%

  Intercept-133.275463471.4416854938-92.44420092995.38668142972193E-30-136.2653393969-130.285587543-136.2653393969-130.285587543

  X Variable 1-57.77057590660.3091558977-186.86551454591.03733656431277E-36-58.4117266848-57.1294251284-58.4117266848-57.1294251284

  RESIDUAL OUTPUT

  ObservationPredicted YResidualsStandard Residuals

  1217.2384460128-2.5384460128-1.9527857597

  2210.8593632825-1.9593632825-1.5073067132

  3199.8757801413-1.2757801413-0.9814371785

  4189.7282407458-0.8282407458-0.6371523074

  5182.53443029080.26556970920.2042985132

  6176.95896747670.44103252330.3392792388

  7172.40707126360.79292873640.6099873455

  8165.23283490841.86716509161.4363801253

  9159.67654537921.72345462081.3258259676

  10153.15568578191.04431421810.8033741602

  11145.09083473040.20916526960.1609074835

  12136.98438692971.41561307031.0890084056

  13128.7305450471.9694549531.5150700733

  14120.05567473470.84432526530.6495258699

  15111.9683541147-0.3683541147-0.283368906

  16103.53487933361.66512066641.2809505931

  1795.7562193398-0.0562193398-0.0432486354

  1887.7614293822-1.2614293822-0.9703973699

  1980.52837835270.17162164730.1320257777

  2073.28008042910.71991957090.5538225667

  2167.2568642098-1.4568642098-1.1207422448

  2261.8709424556-0.7709424556-0.5930736527

  2357.3521005997-1.3521005997-1.0401492817

  2453.6619450581-1.2619450581-0.9707940712

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  X Variable 1

  Residuals

  X Variable 1 Residual Plot

  214.70

  208.90

  198.60

  188.90

  182.80

  177.40

  173.20

  167.10

  161.40

  154.20

  145.30

  138.40

  130.70

  120.90

  111.60

  105.20

  95.70

  86.50

  80.70

  740

  65.80

  61.10

  560

  52.40

  Y

  Predicted Y

  X Variable 1

  Y

  X Variable 1 Line Fit Plot

  DBSDDSTPB

  E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)

  192.2-7.0670194989207.730.6

  190.1-6.7663407159232.7-7.097141615114.5-6.4953130813

  188.3-6.5905859975229.7-6.79625836126.1-6.1945763663

  186.5-6.4659761065226.5-6.6202998621-1.4-6.018750374

  184.5-6.3693899475222.1-6.4954866372-7.2-5.8940623608

  182.3-6.2905289512218.1-6.3986974962-13.1-5.7973937466

  174.7-6.0673431757214.3-6.3196338205-19.1-5.700393898

  168.9-5.9569222109207.7-6.1949232223-27.4-5.55234

  158.6-5.7667980349202.3-6.0974542731-36.5-5.4000528706

  148.9-5.5911456507192.3-5.924-48.4-5.2245295133

  142.8-5.4666218712183.8-5.7967002238-54.8-5.1000959399

  137.4-5.3701114465173-5.6208407342-59.7-5.0036509491

  133.2-5.2913188061164.8-5.4961108841-64.6-4.9249061763

  127.1-5.1671338513158.3-5.3993951235-70.3-4.80077989

  121.4-5.0709553134152.6-5.3203977267-76.4-4.7046252615

  114.2-4.9580802122143.9-5.1958046582-84.5-4.591741954

  105.3-4.8184788507138.5-5.0992195494-92.6-4.452049706

  98.4-4.6781574557131.8-4.9857370129-98.3-4.3115006109

  90.7-4.5352846913123.7-4.8451287882-107.2-4.1681823635

  80.9-4.3851239879115.3-4.7034079151-116.2-4.0172027325

  71.6-4.2451336816106.8-4.5585542467-122.8-3.8759671959

  65.2-4.099151498698.1-4.4054592785-131.4-3.7279536528

  55.7-3.964504061489.7-4.2616211205-139-3.5904686787

  46.5-3.826115446980.8-4.1099966973-147.3-3.4477661154

  40.7-3.70091241970.9-3.9680529262-155.6-3.3169183479

  34-3.575445469663.9-3.819170377-165.5-3.1834316891

  25.8-3.471184500653.5-3.6807440951-173.2-3.0700022301

  21.1-3.377955003346.4-3.5369074886-181.2-2.9659472418

  16-3.299734528839.3-3.4118244878-185.6-2.8761179886

  12.4-3.235858490133.8-3.293926903-190.3-2.8005701687

  10.2-3.190526000827.2-3.1889100336-193.2-2.7454831019

  8.6-3.146968898521.4-3.097551501-196.4-2.6911787984

  5.3-3.050462970917.5-3.0287268317

  2.3-2.910292321313.5-2.9586337753

  0.6-2.76357127629.8-2.8953875926

  0-2.62746855042.7-2.7533280724

  -0.7-2.4864062932-3.8-2.6231532276

  -1.3-2.3572634628-11.3-2.4904429769

  -1.8-2.2257284498-16.2-2.3777498039

  -2.1-2.1141335554-20.7-2.2744351875

  -2.3-2.0119063263-22.4-2.1852963603

  -2.2-1.9237651065-23.5-2.1103661693

  -1.9-1.8497129304-24.2-2.0557505053

  -1.5-1.7426003962-23.9-2.0019278607

  E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)E/mVlog(ai)

  232.2-7.0670194989197.7164.5

  230.1-6.7663407159222.7-7.0971416151156.1

  228.3-6.5905859975219.7-6.7962583612148.6

  226.5-6.4659761065216.5-6.6202998621142.8

  224.5-6.3693899475212.1-6.4954866372136.9

  222.3-6.2905289512208.1-6.3986974962130.9

  214.7-6.0673431757204.3-6.3196338205122.6

  208.9-5.9569222109197.7-6.1949232223113.5

  198.6-5.7667980349192.3-6.0974542731101.6

  188.9-5.5911456507182.3-5.92495.2

  182.8-5.4666218712173.8-5.796700223890.3

  177.4-5.3701114465163-5.620840734285.4

  173.2-5.2913188061154.8-5.496110884179.7

  167.1-5.1671338513148.3-5.399395123573.6

  161.4-5.0709553134142.6-5.320397726765.5

  154.2-4.9580802122133.9-5.195804658257.4

  145.3-4.8184788507128.5-5.099219549451.7

  138.4-4.6781574557121.8-4.985737012942.8

  130.7-4.5352846913113.7-4.845128788233.8

  120.9-4.3851239879105.3-4.703407915127.2

  111.6-4.245133681696.8-4.558554246718.6

  105.2-4.099151498688.1-4.405459278511

  95.7-3.964504061479.7-4.26162112052.7

  86.5-3.826115446970.8-4.1099966973-5.6

  80.7-3.70091241960.9-3.9680529262-15.5

  74-3.575445469653.9-3.819170377-23.2

  65.8-3.471184500643.5-3.6807440951-31.2

  61.1-3.377955003336.4-3.5369074886-35.6

  56-3.299734528829.3-3.4118244878-40.3

  52.4-3.235858490123.8-3.293926903-43.2

  50.2-3.190526000817.2-3.1889100336-46.4

  48.6-3.146968898511.4-3.097551501150

  45.3-3.05046297097.5-3.0287268317150

  42.3-2.91029232133.5-2.9586337753150

  40.6-2.7635712762-0.2-2.8953875926150

  40-2.6274685504-7.3-2.7533280724150

  39.3-2.4864062932-13.8-2.6231532276150

  38.7-2.3572634628-21.3-2.4904429769150

  38.2-2.2257284498-26.2-2.3777498039150

  37.9-2.1141335554-30.7-2.2744351875150

  37.7-2.0119063263-32.4-2.1852963603150

  -33.5-2.1103661693150

  -34.2-2.0557505053150

  -33.9-2.0019278607

  11

  DBS

  DBS low

  log a(DBS)

  E/mV

  DMIC-TPB Electrode_DBS Response

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  0

  DBS

  DDS

  TPB

  log a(An-)

  E/mV

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  0

  DBS

  DDS

  log a(An-)

  E/mV

  Attribute VB_Name = "ThisWorkbook"Attribute VB_Base = "0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

  Attribute VB_Name = "Sheet5"Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

  Attribute VB_Name = "Sheet4"Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"Attribute VB_GlobalNameSpace = FalseAttribute VB_Creatable = FalseAttribute VB_PredeclaredId = TrueAttribute VB_Exposed = TrueAttribute VB_TemplateDerived = FalseAttribute VB_Customizable = True

 • Tablica 2

  Karakteristike odziva elektrode s tekuom membranom selektivne na anionske tenzide, zasnovane na ionskom paru DMI-TPB, navedene zajedno s granicama pouzdanosti.

  PARAMETRIANIONSKI TENZIDIDodecilsulfatDSDodecilbenzensulfonatDBSNagib / (mV/dekada)59,3 0,657,8 0,6Koeficijent korelacije (r)0,99930,9994Donja granica odreivanja / (mol/L)0,320,60Korisno podruje / (mol/L)0,4 - 50000,8 630

 • Fig. 6. Response characteristics of DMI-TPB surfactant sensor toward Hyamine (), CPC () and CTAB ().Kationski odziv tenzidnog senzora

  Chart1

  3268-16

  4277.90.1

  49.684.69.9

  55.690.917.5

  6196.423.4

  65.6101.328.3

  72.2108.434.7

  78114.540.7

  85.2121.647.4

  94.4130.355.8

  103.5138.964.2

  113.7147.972.9

  123.3156.981.7

  130.3165.389.9

  136.9173.798.2

  142.4181.2101

  142.9188.7101.3

  142.6195.1101.1

  142.2201.2100.9

  142.3205.4100.5

  140.9205.4100.1

  140.3203.399.7

  140.8201.299.3

  140.719998.9

  141196.598.6

  CPC in Na2SO4

  Hyamine in Na2SO4

  CTAB IN Na2SO4

  log a(Cat+)

  E/mV

  SLOPE_CPC IN Na2SO4_9

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics

  Multiple R0.9996233471

  R Square0.9992468362

  Adjusted R Square0.9991783667

  Standard Error0.8371481706

  Observations13

  ANOVA

  dfSSMSFSignificance F

  Regression110227.763320038210227.763320038214594.05586938641.56465045055594E-18

  Residual117.70898765410.7008170595

  Total1210235.4723076923

  CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%

  Intercept345.20078118152.3998395722143.84327401652.29662233891207E-19339.9187698998350.4827924633339.9187698998350.4827924633

  X Variable 159.78504668610.494885319120.80586024441.56465045055594E-1858.695811443660.874281928558.695811443660.8742819285

  RESIDUAL OUTPUT

  ObservationPredicted YResidualsStandard Residuals

  114.94675152690.75324847310.9397886766

  222.4028737576-0.3028737576-0.3778797275

  328.1842754813-1.1842754813-1.4775585043

  432.90645728110.49354271890.6157674064

  540.3540522734-0.2540522734-0.3169677183

  646.1273361134-0.3273361134-0.408400128

  752.9104891014-0.2104891014-0.2626162297

  861.31474532110.08525467890.1063677986

  969.78515307130.11484692870.143288499

  1078.44237422951.15762577051.4443090556

  1187.59158557061.00841442941.2581458787

  1296.18698536580.31301463420.3905319683

  13105.2469209066-1.6469209066-2.0547769753

  SLOPE_CPC IN Na2SO4_9

  0.7532484731

  -0.3028737576

  -1.1842754813

  0.4935427189

  -0.2540522734

  -0.3273361134

  -0.2104891014

  0.0852546789

  0.1148469287

  1.1576257705

  1.0084144294

  0.3130146342

  -1.6469209066

  X Variable 1

  Residuals

  X Variable 1 Residual Plot

  SLOPE_HYAMINE IN Na2SO4_19

  15.714.9467515269

  22.122.4028737576

  2728.1842754813

  33.432.9064572811

  40.140.3540522734

  45.846.1273361134

  52.752.9104891014

  61.461.3147453211

  69.969.7851530713

  79.678.4423742295

  88.687.5915855706

  96.596.1869853658

  103.6105.2469209066

  Y

  Predicted Y

  X Variable 1

  Y

  X Variable 1 Line Fit Plot

  SLOPE_CTAB IN Na2SO4_10

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics

  Multiple R0.998625804

  R Square0.9972534964

  Adjusted R Square0.9970818399

  Standard Error2.1859372562

  Observations18

  ANOVA

  dfSSMSFSignificance F

  Regression127760.082964104727760.08296410475809.58854955066.36606111551567E-22

  Residual1676.45314700644.7783216879

  Total1727836.5361111111

  CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%

  Intercept349.21151157943.3803139708103.30741895524.95494241925255E-24342.0455661273356.3774570316342.0455661273356.3774570316

  X Variable 156.80993709620.745335180176.2206569746.36606111551568E-2255.229897108658.389977083855.229897108658.3899770838

  RESIDUAL OUTPUT

  ObservationPredicted YResidualsStandard Residuals

  135.3920585483-0.7920585483-0.3734943726

  242.477138487-1.577138487-0.7436979892

  347.9708377723-1.5708377723-0.7407268939

  452.4580275609-1.1580275609-0.5460666743

  559.535004606-1.135004606-0.5352102242

  665.0209899814-0.5209899814-0.245672276

  771.4665899420.1334100580.0629093721

  879.45262146060.84737853940.399580456

  987.50151258221.39848741780.6594552661

  1095.72792063382.17207936621.024241733

  11104.42183574432.47816425571.1685757397

  12112.58949887662.71050112341.2781339444

  13121.19858085782.50141914221.1795415568

  14129.25722839991.94277160010.9161118979

  15137.70887139680.99112860320.4673656469

  16145.5659360907-0.4659360907-0.2197116719

  17153.7289024235-2.5289024235-1.1925012691

  18160.8264446359-5.4264446359-2.5588342417

  SLOPE_CTAB IN Na2SO4_10

  -0.7920585483

  -1.577138487

  -1.5708377723

  -1.1580275609

  -1.135004606

  -0.5209899814

  0.133410058

  0.8473785394

  1.3984874178

  2.1720793662

  2.4781642557

  2.7105011234

  2.5014191422

  1.9427716001

  0.9911286032

  -0.4659360907

  -2.5289024235

  -5.4264446359

  X Variable 1

  Residuals

  X Variable 1 Residual Plot

  FIGURES_WITH RAW DATA

  34.635.3920585483

  40.942.477138487

  46.447.9708377723

  51.352.4580275609

  58.459.535004606

  64.565.0209899814

  71.671.466589942

  80.379.4526214606

  88.987.5015125822

  97.995.7279206338

  106.9104.4218357443

  115.3112.5894988766

  123.7121.1985808578

  131.2129.2572283999

  138.7137.7088713968

  145.1145.5659360907

  151.2153.7289024235

  155.4160.8264446359

  Y

  Predicted Y

  X Variable 1

  Y

  X Variable 1 Line Fit Plot

  FIG. BLACK-WHITE_RSP IN WATER

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics

  Multiple R0.999951308

  R Square0.9999026185

  Adjusted R Square0.9998945033

  Standard Error0.3153053817

  Observations14

  ANOVA

  dfSSMSFSignificance F

  Regression112249.690561623912249.6905616239123214.6510191311.92393214856585E-25

  Residual121.19300980460.0994174837

  Total1312250.8835714286

  CoefficientsStandard Errort StatP-valueLower 95%Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%

  Intercept333.86789848330.8202191658407.04718005943.25452234285541E-26332.0807944437335.6550025229332.0807944437335.6550025229

  X Variable 158.57931115360.1668833791351.01944535761.92393214856585E-2558.215703506758.942918800558.215703506758.9429188005

  RESIDUAL OUTPUT

  ObservationPredicted YResidualsStandard Residuals

  1-0.02634849230.12634849230.417080354

  210.2743807855-0.3743807855-1.2358427692

  317.5801291016-0.0801291016-0.264508689

  423.24493241360.15506758640.5118829886

  527.87187798460.42812201541.4132442624

  635.1692710383-0.4692710383-1.5490784834

  740.8261201868-0.1261201868-0.4163267106

  847.4724715993-0.0724715993-0.2392310327

  955.70723208530.09276791470.3062298093

  1064.00680996810.19319003190.6377263823

  1172.48943363510.41056636491.3552925068

  1281.45412510340.24587489660.8116407809

  1389.87617421110.02382578890.07864968

  1498.7533903796-0.5533903796-1.8267590795

  FIG. BLACK-WHITE_RSP IN WATER

  0.1263484923

  -0.3743807855

  -0.0801291016

  0.1550675864

  0.4281220154

  -0.4692710383

  -0.1261201868

  -0.0724715993

  0.0927679147

  0.1931900319

  0.4105663649

  0.2458748966

  0.0238257889

  -0.5533903796

  X Variable 1

  Residuals

  X Variable 1 Residual Plot

  FIG. BLACK-WHITE_RSP IN Na2SO4

  0.1-0.0263484923

  9.910.2743807855

  17.517.5801291016

  23.423.2449324136

  28.327.8718779846

  34.735.1692710383

  40.740.8261201868

  47.447.4724715993

  55.855.7072320853

  64.264.0068099681

  72.972.4894336351

  81.781.4541251034

  89.989.8761742111

  98.298.7533903796

  Y

  Predicted Y

  X Variable 1

  Y

  X Variable 1 Line Fit Plot

  CPCHYAMINECTAB

  WATER

  log(ai)7H23mV7G237G25

  009OO4019010

  in Na2SO$

  -15.914.113.733.718.968.9-22.7

  -6.0005981853-4.625.412321868-16

  -5.69986639315.635.6224227.977.90.1

  -5.524023948515.745.729.649.634.684.69.9

  -5.399308444522.152.135.655.640.990.917.5

  -5.30260530472757416146.496.423.4

  -5.22361930333.463.445.665.651.3101.328.3

  -5.099046430640.170.152.272.258.4108.434.7

  -5.002479075445.875.8587864.5114.540.7

  -4.889020052452.782.765.285.271.6121.647.4

  -4.748445499361.491.474.494.480.3130.355.8

  -4.606764456669.999.983.5103.588.9138.964.2

  -4.461958662679.6109.693.7113.797.9147.972.9

  -4.308923550188.6118.6103.3123.3106.9156.981.7

  -4.165151816796.5126.5110.3130.3115.3165.389.9

  -4.013609984103.6133.6116.9136.9123.7173.798.2

  -3.8717572034112142122.4142.4131.2181.2101

  -3.722986699118148122.9142.9138.7188.7101.3

  -3.5846822915125155122.6142.6145.1195.1101.1

  -3.4409932337132162122.2142.2151.2201.2100.9

  -3.3160583618137167122.3142.3155.4205.4100.5

  -3.1983194966142172120.9140.9155.4205.4100.1

  -3.0934613842145.4175.4120.3140.3153.3203.399.7

  -3.0022555794144.6174.6123.8140.8151.2201.299.3

  -2.933555653143.8173.8120.7140.714919998.9

  -2.8635987453141.8171.8126141146.5196.598.6

  CPC

  9RESPONSE IN WATER

  4IN Na2SO4

  Jedino kod CPC-a opravdano je prikazati response u vodi

  Kod Hyamine i CTAB-a slope u vodi je nii od 50

  PRIKAZANI SU ODZIVI U OTOPINI Na2SO4

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  0000

  CPC in Na2SO4

  Hyamine in Na2SO4

  CTAB IN Na2SO4

  log a(Cat+)

  E/mV

  Cationic Response

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  CTAB IN Na2SO4

  CTAB IN WATER

  log a(Cat+)

  E/mV

  Cationic Response in Water and Salt

  -1625.4

  0.135.6

  9.945.7

  17.552.1

  23.457

  28.363.4

  34.770.1

  40.775.8

  47.482.7

  55.891.4

  64.299.9

  72.9109.6

  81.7118.6

  89.9126.5

  98.2133.6

  101142

  101.3148

  101.1155

  100.9162

  100.5167

  100.1172

  99.7175.4

  99.3174.6

  98.9173.8

  98.6171.8

  CTAB IN Na2SO4

  CTAB IN WATER

  log a(Cat+)

  E/mV

  3268-16

  4277.90.1

  49.684.69.9

  55.690.917.5

  6196.423.4

  65.6101.328.3

  72.2108.434.7

  78114.540.7

  85.2121.647.4

  94.4130.355.8

  103.5138.964.2

  113.7147.972.9

  123.3156.981.7

  130.3165.389.9

  136.9173.798.2

  142.4181.2101

  142.9188.7101.3

  142.6195.1101.1

  142.2201.2100.9

  142.3205.4100.5

  140.9205.4100.1

  140.3203.399.7

  140.8201.299.3

  140.719998.9

  141196.598.6

  CPC in Na2SO4

  Hyamine in Na2SO4

  CTAB IN Na2SO4

  log a(Cat+)

  E/mV

 • Slika 7. Karakteristike dinamikog odziva DMI-TPB senzora u otopinama dodecilsulfata (DS) i dodecilbenzensulfonata DBS).Dinamiki odziv DMI-TPB senzora

  Chart2

  120

  120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  240120

  24090.8

  24088

  24086.4

  21085.1

  20484.3

  200.483.5

  197.583

  195.682.4

  194.282.1

  193.281.8

  192.281.4

  191.481.2

  190.881

  190.380.7

  189.880.5

  189.380.5

  188.880.2

  188.580.2

  188.280

  18879.9

  187.779.9

  187.579.7

  187.279.7

  18779.6

  186.979.4

  186.679.5

  186.579.3

  186.479.3

  186.279.3

  186.179.1

  18679.2

  185.979.1

  185.779

  185.779.1

  185.678.9

  185.578.9

  185.478.9

  185.378.8

  185.378.9

  185.278.7

  185.278.7

  185.178.8

  18578.7

  184.978.6

  184.978.6

  184.978.7

  184.878.5

  184.878.6

  184.744.1

  184.630.4

  136.226

  132.424.3

  130.223.5

  129.122.8

  128.322.4

  127.622.1

  127.222

  126.921.8

  126.721.6

  126.421.6

  126.221.4

  12621.3

  12621.3

  125.821.2

  125.721.1

  125.521

  125.521.1

  125.421

  125.420.8

  125.220.9

  125.221

  125.220.8

  12520.7

  125.120.8

  12520.8

  124.920.7

  124.920.7

  124.920.7

  124.720.6

  124.820.7

  124.720.6

  124.720.6

  124.620.6

  124.620.6

  124.520.5

  124.420.5

  124.420.6

  124.420.5

  124.420.5

  124.420.6

  124.320.5

  124.320.6

  124.320.4

  124.220.5

  124.220.5

  124.220.4

  124.120.6

  124.120.4

  124.220.5

  124.120.4

  124.120.5

  124.110

  124.1-35.8

  82.7-37.1

  70.5-37.4

  69.2-37.7

  68.8-37.8

  68.5-38

  68.3-38

  68.2-38.2

  68-38.1

  68-38.2

  67.9-38.2

  67.8-38.2

  67.3-38.3

  67.1-38.2

  67.1-38.3

  67-38.2

  66.9-38.3

  66.9-38.4

  66.7-38.3

  66.7-38.2

  66.7-38.4

  66.5-38.3

  66.5-38.3

  66.4-38.3

  66.3-38.2

  66.3-38.4

  66.3-38.3

  66.2-38.2

  66.1-38.3

  66.1-38.3

  66-38.4

  66-38.3

  65.9-38.2

  65.9-38.3

  65.9-38.2

  65.8-38.3

  65.8-38.3

  65.8-38.2

  65.8-38.3

  65.7-38.3

  65.7-38.2

  65.7-38.2

  65.7-38.3

  65.7-38.2

  65.7-38.1

  65.7-38.2

  65.7-38.1

  65.7-38.1

  13.8-38.2

  9.6-38.2

  8.5-91.8

  7.9-93.2

  7.5-93.5

  7.3-93.7

  7.2-93.9

  7-93.9

  6.9-94

  6.8-94.1

  6.7-94.1

  6.7-94

  6.6-94.1

  6.5-94.1

  6.5-94

  6.4-94.2

  6.4-94

  6.5-94.2

  6.5-94.1

  6.5-94.1

  6.4-94.1

  6.4-94

  6.5-94.1

  6.5-94

  6.4-94.1

  6.4-94

  6.5-94.1

  6.5-94

  6.4-94

  6.4-93.9

  6.4-94

  6.4416

  6.4418

  416420

  418422

  420424

  422426

  424428

  426430

  428432

  430434

  432436

  434438

  436440

  438442

  440444

  442446

  444448

  446450

  448452

  450454

  452456

  454458

  456

  458

  110-6mol/L

  110-5 mol/L

  110-4 mol/L

  110-3 mol/L

  110-6mol/L

  110-5mol/L

  110-4 mol/L

  110-3 mol/L

  DS

  DBS

  Vrijeme/s

  E/mV

  Figure X

  02400239.3120290240

  22402239.3120290240

  42404239.3120290240

  62406239.3120290240

  82408239.3120290240

  1024010239.3120290240

  1224012239.3120290240

  1424014239.3120290240

  1624016239.3120290240

  1824018239.3120290240

  2024020239.3120290240

  2224022239.3120290240

  2424024239.3120290240

  2624026239.3120290240

  2824028239.3120290240

  3024030239.3120290240

  3224032239.3120290240

  3424034239.3120290240

  3624036239.3120290240

  3824038239.3120290240

  4024040239.3120290240

  4224042239.3120290240

  4424044239.3120290240

  4624046239.3120290240

  4824048239.3120290240

  5024050239.3120290240

  5224052239.3120290240

  5424054235.890.8290240

  562105623388260210

  5820458231.486.4254204

  60200.460230.185.1250.4200.4

  62197.562229.384.3247.5197.5

  64195.664228.583.5245.6195.6

  66194.26622883244.2194.2The dynamic response of the sensor was also evaluated.

  68193.268227.482.4243.2193.2

  70192.270227.182.1242.2192.2As shown in Fig XY, the sensor reached about 95% of its equilibrium response within 30 s in the concentration range of 9_10_8 to 7.94_10_5 M.

  72191.472226.881.8241.4191.4At higher concentrations (>7.4_10_4 M), 95% of the sensors equilibrium response was reached after 10 s.

  74190.874226.481.4240.8190.8The lifetime of the sensor is at least 2 months with 97% reproducibility.

  76190.376226.281.2240.3190.3

  78189.87822681239.8189.885.890.8

  80189.380225.780.7239.3189.38388

  82188.882225.580.5238.8188.881.486.4

  84188.584225.580.5238.5188.580.185.1

  86188.286225.280.2238.2188.279.384.3

  8818888225.280.223818878.583.5

  90187.79022580237.7187.77883

  92187.592224.979.9237.5187.577.482.4

  94187.294224.979.9237.2187.277.182.1

  9618796224.779.723718776.881.8

  98186.998224.779.7236.9186.976.481.4

  100186.6100224.679.6236.6186.676.281.2

  102186.5102224.479.4236.5186.57681

  104186.4104224.579.5236.4186.475.780.7

  106186.2106224.379.3236.2186.275.580.5

  108186.1108224.379.3236.1186.175.580.5

  110186110224.379.323618675.280.2

  112185.9112224.179.1235.9185.975.280.2

  114185.7114224.279.2235.7185.77580

  116185.7116224.179.1235.7185.774.979.9

  118185.611822479235.6185.674.979.9

  120185.5120224.179.1235.5185.574.779.7

  122185.4122223.978.9235.4185.474.779.7

  124185.3124223.978.9235.3185.374.679.6

  126185.3126223.978.9235.3185.374.479.4

  128185.2128223.878.8235.2185.274.579.5

  130185.2130223.978.9235.2185.274.379.3

  132185.1132223.778.7235.1185.174.379.3

  134185134223.778.723518574.379.3

  136184.9136223.878.8234.9184.974.179.1

  138184.9138223.778.7234.9184.974.279.2

  140184.9140223.678.6234.9184.974.179.1

  142184.8142223.678.6234.8184.87479

  144184.8144223.778.7234.8184.874.179.1

  146184.7146223.578.5234.7184.773.978.9

  148184.6148223.678.6234.6184.673.978.9

  150136.2150194.144.1186.2136.273.978.9

  152132.4152180.430.4182.4132.473.878.8

  154130.215417626180.2130.273.978.9

  156129.1156174.324.3179.1129.173.778.7

  158128.3158173.523.5178.3128.373.778.7

  160127.6160172.822.8177.6127.673.878.8

  162127.2162172.422.4177.2127.273.778.7

  164126.9164172.122.1176.9126.973.678.6

  166126.716617222176.7126.773.678.6

  168126.4168171.821.8176.4126.473.778.7

  170126.2170171.621.6176.2126.273.578.5

  172126172171.621.617612673.678.6

  174126174171.421.4176126

  176125.8176171.321.3175.8125.8

  178125.7178171.321.3175.7125.7

  180125.5180171.221.2175.5125.5

  182125.5182171.121.1175.5125.5

  184125.418417121175.4125.4

  186125.4186171.121.1175.4125.4

  188125.218817121175.2125.2

  190125.2190170.820.8175.2125.2

  192125.2192170.920.9175.2125.2

  19412519417121175125

  196125.1196170.820.8175.1125.1

  198125198170.720.7175125

  200124.9200170.820.8174.9124.9

  202124.9202170.820.8174.9124.9

  204124.9204170.720.7174.9124.9

  206124.7206170.720.7174.7124.7

  208124.8208170.720.7174.8124.8

  210124.7210170.620.6174.7124.7

  212124.7212170.720.7174.7124.7

  214124.6214170.620.6174.6124.6

  216124.6216170.620.6174.6124.6

  218124.5218170.620.6174.5124.5

  220124.4220170.620.6174.4124.4

  222124.4222170.520.5174.4124.4

  224124.4224170.520.5174.4124.4

  226124.4226170.620.6174.4124.4

  228124.4228170.520.5174.4124.4

  230124.3230170.520.5174.3124.3

  232124.3232170.620.6174.3124.3

  234124.3234170.520.5174.3124.3

  236124.2236170.620.6174.2124.2

  238124.2238170.420.4174.2124.2

  240124.2240170.520.5174.2124.2

  242124.1242170.520.5174.1124.1

  244124.1244170.420.4174.1124.1

  246124.2246170.620.6174.2124.2

  248124.1248170.420.4174.1124.1

  250124.1250170.520.5174.1124.1

  252124.1252170.420.4174.1124.1

  254124.1254170.520.5174.1124.1

  25682.725616010130.780.7

  25870.5258114.2-35.8126.476.4107.7135.7

  26069.2260112.9-37.1124.574.5102.5130.5

  26268.8262112.6-37.4122.872.8100.2128.2

  26468.5264112.3-37.7121.771.798.6126.6

  26668.3266112.2-37.8121.171.197.4125.4

  26868.2268112-38120.970.996.4124.4

  27068270112-38120.670.695.4123.4

  27268272111.8-38.2120.370.394.9122.9

  27467.9274111.9-38.1120.170.194.1122.1

  27667.8276111.8-38.21207093.8121.8

  27867.3278111.8-38.2119.869.893.2121.2

  28067.1280111.8-38.2119.669.692.7120.7

  28267.1282111.7-38.3119.569.592.4120.4

  28467284111.8-38.2119.369.392120

  28666.9286111.7-38.3119.169.191.8119.8

  28866.9288111.8-38.2118.968.991.4119.4

  29066.7290111.7-38.3118.768.791119

  29266.7292111.6-38.4118.468.490.7118.7

  29466.7294111.7-38.31186890.4118.4

  29666.5296111.8-38.2118.268.222.863.890118

  29866.5298111.6-38.4117.767.718.659.690.2118.2

  30066.4300111.7-38.3117.667.617.558.589.7117.7

  30266.3302111.7-38.3117.267.216.957.989.6117.6

  30466.3304111.7-38.3117.367.316.557.589.2117.2

  30666.3306111.8-38.2117.267.216.357.389.3117.3

  30866.2308111.6-38.4116.866.816.257.289.2117.2

  31066.1310111.7-38.3116.866.8165788.8116.8

  31266.1312111.8-38.2116.766.715.956.988.8116.8

  31466314111.7-38.3116.566.515.856.888.7116.7

  31666316111.7-38.3116.466.415.756.788.5116.5

  31865.9318111.6-38.4116.266.215.756.788.4116.4

  32065.9320111.7-38.3116.166.115.656.688.2116.2

  32265.9322111.8-38.2116.166.115.556.588.1116.1

  32465.8324111.7-38.31166615.556.588.1116.1

  32665.8326111.8-38.2115.965.915.456.488116

  32865.8328111.7-38.3115.865.815.456.487.9115.9

  33065.8330111.7-38.3115.865.815.556.587.8115.8

  33265.7332111.8-38.2115.765.715.556.587.8115.8

  33465.7334111.7-38.3115.765.715.556.587.7115.7

  33665.7336111.7-38.3115.765.715.456.487.7115.7

  33865.7338111.8-38.2115.765.715.456.487.7115.7

  34065.7340111.8-38.2115.765.715.556.587.7115.7

  34265.7342111.7-38.3115.765.715.556.587.7115.7

  34465.7344111.8-38.2115.765.715.456.487.7115.7

  34665.7346111.9-38.1115.765.715.456.487.7115.7

  34865.7348111.8-38.2115.765.715.556.587.7115.7

  35013.8350111.9-38.163.813.815.556.587.7115.7

  3529.6352111.9-38.159.69.615.456.4

  3548.5354111.8-38.258.58.515.456.4

  3567.9356111.8-38.257.97.915.456.4

  3587.535858.2-91.857.57.515.456.4

  3607.336056.8-93.257.37.315.456.4

  3627.236256.5-93.557.27.2

  364736456.3-93.7577

  3666.936656.1-93.956.96.9

  3686.836856.1-93.956.86.8

  3706.737056-9456.76.7

  3726.737255.9-94.156.76.7

  3746.637455.9-94.156.66.6

  3766.537656-9456.56.5

  3786.537855.9-94.156.56.5

  3806.438055.9-94.156.46.4

  3826.438256-9456.46.4

  3846.538455.8-94.256.56.5

  3866.538656-9456.56.5

  3886.538855.8-94.256.56.5

  3906.439055.9-94.156.46.4

  3926.439255.9-94.156.46.4

  3946.539455.9-94.156.56.5

  3966.539656-9456.56.5

  3986.439855.9-94.156.46.4

  4006.440056-9456.46.4

  4026.540255.9-94.156.56.5

  4046.540456-9456.56.5

  4066.440655.9-94.156.46.4

  4086.440856-9456.46.4

  4106.441056-9456.46.4

  4126.441256.1-93.956.46.4

  4146.441456-9456.46.4

  416416

  418418

  420420

  422422

  424424

  426426

  428428

  430430

  432432

  434434

  436436

  438438

  440440

  442442

  444444

  446446

  448448

  450450

  452452

  454454

  456456

  458458

  Figure X

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  1x10-6M

  1x10-5 M NaCl NaCl

  1x10-4 M

  1x10-3 M

  1x10-6M

  1x10-5 M

  1x10-4 M

  1x10-3 M

  DS

  DBS

  time/s

  E/mV

  DBS

  0290

  2290

  4290

  6290

  8290

  10290

  12290

  14290

  16290

  18290

  20290

  22290

  24290

  26290

  28290

  30290

  32290

  34290

  36290

  38290

  40290

  42290

  44290

  46290

  48290

  50290

  52290

  54290

  56260

  58254

  60250.4