Click here to load reader

Nowiny rzemieślnicze nr 2

 • View
  229

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nowiny rzemieślnicze nr 2

 • BIULETYN INFORMACYJNY NR. 2 LIPIEC 2007

  str. 1 SOWO WSTPNE

  str. 2 XII OGLNOPOLSKI TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA

  W ZAWODZIE CUKIERNIK I PIEKARZ

  str. 3 AKTUALNOCI, EGZAMINY, KURSY, SZKOLENIA, WIZYTA W ARRAS

  str. 4 PARTNERSTWO Z IZB RZEMIELNICZ PAS DE CALAIS W ARRAS

  str. 5 ZJAZD DELEGATW CECHW I SPDZIELNI DOLNOLSKIEJ

  IZBY RZEMIELNICZEJ

  str. 5 PREZYDENT ROKU 2006

  str. 6 FELIETON: RZEMIELNIK ZAWD EUROPEJSKI

  str. 7 Z KART HISTORII: GOSPODA NA OSTATNIM GROSZU

  str. 8 WYWIAD Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU MJ SUKCES

  TO RZEMIOSO! CHC ZAOY WASN FIRM

  str. 10 UNIA WSPIERA PRZEDSIBIORCW NA DOLNYM LSKU

  MATERIA URZDU MARSZAKOWSKIEGO WOJEWDZTWA

  DOLNOLSKIEGO

  str. 12 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCW W POLSCE MATERIA

  POWIATOWEGO URZDU PRACY W JELENIEJ GRZE

  str. 14 NA CO NALEY ZWRCI UWAG W KONTAKTACH Z NIEMIECKIMI

  PARTNERAMI UWAGI PRAKTYCZNE ADWOKAT ROLAND MYCA

  str. 15 PORADY PRAWNE RADCA PRAWNY ALICJA HACZKOWSKA

  str. 16 SPOTKANIE Z ZACHODNI IZB GOSPODARCZ I WROCAWSK

  IZB GOSPODARCZ

  str. 17 CECH RZEMIOS BUDOWLANYCH WE WROCAWIU

  str. 18 CECH RZEMIOS RNYCH I MAEJ PRZEDSIBIORCZOCI

  W ZGORZELCU

  str. 19 OGOSZENIA DROBNE

  1

  SOWO WSTPNE RED. NACZELNEGO SPIS TRECI

  Szanowni Czytelnicy,

  Skadamy w Wasze rce drugi numer naszego czasopisma. Wybralimy dla niego nazw Nowiny Rzemielnicze jedn z wielu, ktre zostay przez Was zaproponowane. Wrd osb, od ktrych otrzymalimy propozycje na nazw naszego biu-letynu, rozlosujemy nagrod. Jak? Dowiecie si wkrtce. Ser-decznie dzikujemy za wszystkie propozycje.

  Niniejszy numer ma now szat graficzn, w ktr starali-my si wple ciekaw tre. Szczeglnie zapraszam do za-poznania si z relacj z pobytu we Wrocawiu delegacji z Ar-ras. Udao si nam odnowi tak dobrze wspominan przez Was wspprac z t francusk Izba Rzemielnicz. Znajdzie-cie rwnie w tym numerze m.in. ciekawy tekst o zatrudnia-niu cudzoziemcw w Polsce, oraz felieton Rzemielnik - Za-wd europejski. Z przyjemnoci informujemy te o podjciu wsppracy z Zachodni Izb Gospodarcz i Wrocawsk Izb Gospodarcz, w celu wzmocnienia pozycji maego i rednie-go przedsibiorcy na Dolnym lsku.

  Dzikujemy za wszystkie cenne uwagi otrzymane po na-szym pierwszym numerze, staralimy si je uwzgldni w miar moliwoci. Zapraszamy na nasze amy wszystkich zainteresowanych, zgaszajcie swoje teksty i problemy, cht-nie o nich napiszemy.

  Dyrektor Izby

  Marcin Chromicz

 • 2Z YCIA IZBY - WYDARZENIABIULETYN INFORMACYJNY NR. 2 LIPIEC 2007

  XII Oglnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

  Cz praktyczn poprzedzay testy teoretyczne, gdy dobry rze-mielnik cukiernik lub piekarz musi nie tylko doskonale zna war-sztat pracy, ale te posiada ugruntowan wiedz technologiczn.

  Tematem prac konkursowych w tym roku byy Cztery Pory Roku. Temat ten pobudzi wyobrani uczniw i stanowi inspiracj do wie-lu ciekawych aranacji bogatych w pikn kolorystyk.

  Zmagania praktyczne cukiernikw odbyy si ju po raz kolejny w nowoczesnej cukierni mistrza Ryszarda Grabarczyka w Ktach Wrocawskich. Spokj oraz bardzo dobra organizacja sprzyjay sku-pieniu. W czci teoretycznej i praktycznej Turnieju w zawodzie cu-kiernik pierwsze miejsce zaja Urszula Misiak z Zespou Szk Za-wodowych Nr 5 we Wrocawiu uczennica wyszkolona przez mistrza Wojciecha Biegaskiego, drugim wyrnionym cukiernikiem zosta Pawe Marcinkiewicz z Zespou Szk Nr 2 w Szczecinie ucze mi-strza Jarosawa Rudziskiego, a trzecim zwycizc okaza si Prze-mysaw Prejs z Zespou Szk przemysu Spoywczego w Katowi-cach wyszkolony przez Antoniego Boczyka.

  Cz praktyczna dla piekarzy odbya si rwnie w nowoczesnej,

  przestronnej i bardzo gocinnej piekarni Machalski & Tomski w anach. Uczniowie mimo ogromnego stresu radzili sobie bardzo dobrze, o czym wiadczyy wykonane wyroby.

  Po podsumowaniu czci teoretycznej i praktycznej wyoniono zwycizc Przemysawa ygado ucznia z Zespou Szk Zawodo-wych nr 5 we Wrocawiu wyszkolonego przez Ew lalsk - Ro-

  baszek, drugie miejsce przypado Pawowi Kameli z Zespou Szk Zawodowych w Jastrzbiu Zdrj uczniowi mistrza Mariusza Ku-agi, trzecim laureatem zosta Krzysztof Alf z Zespou Szk Nr 1 w widnicy ucze Zbigniewa Kowalskiego.

  Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni medalami oraz dyplomami i pucharami. Wiele nagrd rzeczowych finalici otrzymali od spon-sorw, bez ktrych nie byoby moliwe zorganizowanie tak duego przedsiwzicia.

  Patronat honorowy nad Oglnopolskim Turniejem na Najlepsze-go Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz objli Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych oraz Wojewoda Dolnolski Krzysz-tof Grzelczyk.

  Wrd wielu zaproszonych goci swoj obecnoci zaszczycili nas Kierownik Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego Iwona Bugaj-ska, Starszy Wizytator Dolnolskiego Kuratorium Owiaty Danu-ta Nowak, Posanka na Sejm RP Czonek Sejmowej Komisji Edu-kacji Nauki i Modziey Ewa Wanda Wolak, a take przedsibior-cy i sponsorzy.

  ALICJA KONAT

  Gwnym organizatorem tej niezwykle poytecznej imprezy bya Dolnolska Izba Rzemielnicza wesp z Zespoem Szk Zawo-dowych Nr 5 we Wrocawiu. Wszelkie turnieje zawodowe to pra-ca ludzi edukacji...i ksztatowanie ludzi modych. Ten turniej tak rol spenia. wiadczy o tym olbrzymie zaangaowanie uczniw i osb zwizanych z ksztatowaniem umiejtnoci teoretycznych oraz praktycznych uczniw. W tegorocznym finale cukiernicy i piekarze reprezentowali 12 wojewdztw. Tym razem w szlachetnej rywaliza-cji wzio udzia 18 cukiernikw i 19 piekarzy.

  fot. 1 Prezydium XII Oglnopolskiego Turnieju naNajlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

  fot. 3 Pani Dyrektor Barbara Wolek wrcza puchar uczennicy Urszuli Misiak

  fot. 2 I Miejsce w Turnieju w Zawodzie Cukiernik uczennicy Urszuli Misiak

  Od pocztku roku szkolnego w szkoach zawodowych kszta-ccych w zawodach cukiernik i piekarz trway przygotowania uczniw do konkurowania pod wzgldem wiedzy teoretycz-nej i umiejtnoci manualnych. Najpierw miay miejsce elimi-nacje szkolne, nastpnie wojewdzkie a fina odby si oczywicie w gocinnym Wrocawiu. Turniej na Najlep-szego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, ktry w tym roku odby si po raz dwunasty, na trwae zapisa si w kalendarzu konkursw, turniejw i olimpiad o zasigu oglnopolskim.

 • 3BIULETYN INFORMACYJNY NR. 2 LIPIEC 2007

  Aktualnoci, egzaminy, kursy, szkolenia

  Z YCIA IZBY - DZIAANIA OWIATOWE

  Jak co roku Dolnolska Izba Rzemielnicza bdzie miaa stoi-sko wystawiennicze na targach rzemiosa meisterhaft w Dre-nie. Dziki dobrym kontaktom z Izb Rzemielnicz w Drenie dolnolscy rzemielniczy mog nieodpatnie zaprezentowa swoje wyroby na targach rzemiosa na stoisku wsplnym Izby.

  Dla rzemielnikw biorcych po raz pierwszy udzia w targach partner niemiecki opaca nocleg. Jedynym kosztem uczestnictwa jest obowizkowy wpis do katalogu wystawcw wynoszcy 100 euro. Podczas targw zostanie zapewniona opieka przedstawi-ciela z Izby.

  Midzynarodowe Targi Rzemiosa MEISTERHAFT

  25 - 28 padziernika 2007r. - DreznoAKTUALNOCI

  Izba w marcu zorganizowaa dla uczniw z zakadw rzemielni-czych Konkurs wiedzy o zasadach BHP. Wzorem lat ubiegych VII edycja konkursu rozgrywana bya pod patronatem Zwizku Rze-miosa Polskiego oraz Gwnego Inspektora Pracy i przebiegaa w dwch etapach: regionalnym i oglnokrajowym. W dniu 15 maja br. laureaci dwch pierwszych miejsc- Mariusz Mielczanek i Karo-lina Borkowska, wzili udzia w finale oglnopolskim w siedzibie Zwizku Rzemiosa Polskiego w Warszawie.

  W dniach 7-10 maja 2007 w Zamociu odbyo si oglnopolskie se-minarium szkoleniowe na temat znaczenia potwierdzonych kwalifi-kacji zawodowych w dziaalnoci gospodarczej i wykonywaniu za-wodu oraz ksztacenia zawodowego na poziomie szkl ponad gim-nazjalnych. 4 czerwca 2007 r. odbyo si w Izbie spotkanie przewodniczcych komisji egzaminacyjnych oraz ich zastpcw. Byo to spotkanie in-formacyjno-szkoleniowe na temat tegorocznej sesji egzaminacyj-nej oraz zasad przeprowadzania egzaminw praktycznych i teore-tycznych.

  Oferta jest skierowana dla 2-3 rzemielnikw zrzeszonych, reprezentuj-cych rne brane. Na wstpne zgoszenia uczestnictwa czekamy do 30 lip-ca 2007r. Wicej informacji o imprezie oraz formularze zgoszenia mona uzyska w Dziale Promocji i Wsppracy z Zagranic:tel. (0-71) 344 86 91 wew. 14 , e-mail: [email protected]

  AGATA ANDERS

  Spotkanie przyjaci po latach w domu Pastwa Sokalskich: Kazimierz Woyniec, Guy Sokalski, Zbigniew adziski(po prawej)

  Wizyta w Izbie Rzemielniczej w Arras: Zbigniew adziski, Przemysaw adziski oraz Guy Sokalski.(po lewej)

  R E K L A M AWIZYTA W ARRAS

  W dniach od 9 do 11 maja przebywa we Francji z wizyt bizne-sow Prezes Dolnolskiej Izby Rzemielniczej Pan Zbigniew a-dziski z synem Przemysawem i Panem Kazimierzem Woycem. Odwiedzajc zaprzyjanion rodzin Pastwa Sokalskich, skorzy-sta z moliwoci wizyty w siedzibie Izby Rzemielniczej w Arras. Polscy gocie spotkali si z bardzo gorcym przyjciem ze strony wadz Izby. Owocem tego przyjacielskiego spotkania bya wizy-ta delegacji francuskiej we Wrocawiu w dniach 2-4 lipca br. oraz odnowienie wsppracy pomidzy naszymi Izbami. Wicej na ten temat w tym numerze Nowin Rzemielniczych.

  tel.: 071/372 41 46 fax: 071/372 41 44

 • 4Z YCIA IZBY - PROMOCJA I WSPPRACA MIDZYNARODOWABIULETYN INFORMACYJNY NR. 2 LIPIEC 2007

  Partnerstwo z Izb Rzemielnicz Pas de Calais w Arras

  Barbara Wolek, ze swo