Click here to load reader

Nowiny rzemieślnicze nr 12

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nowiny rzemieślnicze nr 12

 • Wnumerze: >> Honorowy Tytu Mistrza dla Profesora Krzysztofa Pendereckiego>> Podsumowanie sesji egzaminacyjnej 2010>> Zasobooszczdne budownictwo midzynarodowa konferencja we Wrocawiu

  Pismo rzemielnikw iprzedsibiorcw - wydawnictwo bezpatne

  NR 12, grudzie 2010

  ISSN

  189

  8-19

  68

  Biuletyn Dolnolskiej Izby Rzemielniczej

 • 2biuletyn dolnolskiej izby rzemielniczejOd redakcji

  Drodzy Czytelnicy!

  12 numer Nowin Rzemielniczych ukazuje si u schyku roku 2010 czas zatem na podsumowanie. Niewtpliwie by to czas obfitujcy wwane dla nas - rzemielniczej braci wydarzenia. Pozwol sobie zatem na krtkie podsumowanie: uczestniczylimy w seminariach szkole-niowych powiconych spoecznej od-powiedzialnoci biznesu (SOB) (wramach projektu partnerskiego z Izb Rzemiel-

  nicz w Katowicach) i wkrtce potem nieprzewidywalna natura daa nam moliwo zdania egzaminu zpobranych nauk dowiadczajc nasz region klsk powodzi. Jestem wdziczny, e wielu spord nas w r-nych formach zechciao nie pomoc tym, ktrzy ucierpieli, a nawet stracili cay swj dorobek. Wczerwcu wygasa kadencja izbowych wadz iXZjazd Delegatw Cechw iSpdzielni Rzemielniczych dokona wy-boru nowych organw. Dzikuj za zaufanie, jakim mnie obdarzylicie wybierajc na swego reprezentanta. Wielu znas (zpowodzeniem) star-towao take wlistopadowych wyborach samorzdowych, dajc kolejny dowd na swoje zaangaowanie wrealizacj idei SOB oraz chci repre-zentowania interesw rzemiosa wsamorzdzie terytorialnym. By to rok, wktrym zpowodzeniem wysalimy kilkudziesiciu Waszych uczniw na trzytygodniowe zagraniczne stae wramach programu Leonardo da Vinci. Taka inwestycja wmodzie, to nasz wkad przyszo. Informacj otym wraz zrelacj zwyjazdu znajdziecie Pastwo wbiecym nume-rze. Rzeczywicie (by moe take dziki takim dziaaniom) odnotowu-jemy coraz wiksze zainteresowanie zawodami rzemielniczymi, oczym wiadczy liczba wydawanych wiadectw idyplomw (adziki zaczynaj-cemu si wb.m. projektowi bdzie ich jeszcze wicej).

  Przeom roku to take czas refleksji nad misj naszej dziaalnoci, ktra powinna by rozwojowa na wielu paszczyznach. Po partnersku podejmujemy si zatem przedsiwzi innowacyjnych, jak listopadowa konferencja igieda kontaktw nt. zasobooszczdnych technik budowla-nych czy promocja idei flexicurity (wramach rozpoczynajcego si pro-jektu partnerskiego zIzb Rzemielnicz wOpolu). Cho przyszoroczne zmiany stawek podatku VAT z pewnoci wprowadz i w nasze ycie spore zamieszanie, to tradycyjnie rok pragniemy zakoczy miym ak-centem doceniajc dorobek kolejnego mistrza wswojej dziedzinie. Tym razem podczas dorocznego spotkania opatkowego wrczony zostanie Honorowy Tytu Mistrzowi Sztuki Dwiku Panu Prof. Krzysztofowi Pen-dereckiemu.

  Tak szeroki wachlarz tematw, wynikajcych zpielgnowanej przez nas sieci partnerskich powiza, mamy Pastwu do zaprezentowania wbiecym numerze biuletynu. Licz, e kady zWas znajdzie tu co dla siebie izechce wzi udzia wzapowiadanych przyszych przedsiwzi-ciach.

  Zapraszam do lekturyPrezes Dolnolskiej Izby Rzemielniczej

  Zbigniew adziski

  Sowo wstpne Spis treci

  Honorowy Tytu Mistrza dla Profesora Krzysztofa Pendereckiego ..............3Podsumowanie sesji egzaminacyjnej 2010 ..........................................................4-5Zasobooszczdne budownictwo midzynarodowa konferencja we Wrocawiu ..............................................................................................5-6

  Tamaty numeru

  Flexi-dolnolaskie.pl - nowy projekt w Dolnolskiej Izbie Rzemielniczej we Wrocawiu ............................................................................................7Projekt Leonardo da Vinci Praktyki wrzemiole wkrajach europejskich .....................................................................................................7-8Inwestycja wucznia Rzemielniczej Zasadniczej Szkoy Zawodowej wWabrzychu ...............................................................................................................................9Znami po prac - szsta edycja kursu fryzjerskiego dla bezrobotnych ....................................................................................................................10

  Projekty unijne

  Wydarzenia

  Wiadomoci zterenu

  Informacje dla przedsibiorcw

  Baniowe plecionki na gowie (Olenica) .................................................................19Modzi zzawodem (Olenica) ......................................................................................... 20Dni Rzemiosa oraz 65-lecia Cechw wwojewdztwie zachodniopomorskim ......................................................................................................... 20Bal Mistrza zrozstrzygniciem konkursu Najlepszy Nauczyciel Zawodu wBolesawcu ....................................................................................................... 21

  23 Zmiany wpodatku VAT 2011......................................................................................22

  W imieniu Zarzdu oraz swoim wasnym pragn t drog staropolskim zwyczajem przeama si z Pastwem symbolicznym opatkiem z gorcymi yczeniami aby

  nadchodzcy witeczny czas przynis upragniony spokj i wytchnienie od trudw dnia codziennego. Niech bd to chwile wielu gbokich i radosnych przey w

  rodzinnym gronie, a Nowy - 2011 Rok niech przyniesie spenienie wszelkich marze. Nade wszystko ycz, aby caa nasza Rzemielnicza Rodzina moga cieszy si

  nieustajcym zdrowiem i darzya si wzajemn yczliwoci.

  Prezes Izby Zbigniew adziski

  Dolnolska Izba Rzemielnicza na V Sesji Hanzeatyckiej 2010 wHamburgu ..............................................................................................................................11Uroczysta sesja dolnolskiej Kongregacji Przemysowo-Handlowej iodznaczenie Zasuony dla Miasta Wrocawia dla Prezesa IzbyZbigniewa adziskiego ...................................................................................................12Seminarium wGostyniu - Produkty regionalne regiony penetradycji ..........................................................................................................................................13Poyczki dla poszkodowanych w powodzi z moliwoci umorzenia...13Wizyta przedstawicieli rzemiosa zBraunschweigu ...........................................14Wizyta Cechu Rzenikw zBerlina ................................................................................15Okrgowy Zwizek Cechw wDrenie zwizyt we Wrocawiu ....................16Wizyta na jesiennej edycji targw Po mistrzowsku wDrenie........................17Seminarium wAntwerpii oraz 15 lat programu Leonardo da Vinci wBrukseli .....................................................................................................................................17wito Mistrza Izby Rzemielniczej wDrenie .....................................................18Narada owiatowa wGdasku .......................................................................................19

 • 3biuletyn dolnolskiej izby rzemielniczej Tematy numeru

  Kapitu Honorowego Tytuu Mistrza powoana zostaa w2007 roku zinicjatywy Prezesa Dolnolskiej Izby Rzemielniczej we Wrocawiu Zbigniewa adziskiego. Jej skad tworz zasueni reprezentanci rzemielnikw oraz przedstawiciele rodowisk naukowych iartystycznych. Jest to najwysze ijedyne wPolsce honorowe odznaczenie przyznawane przez organizacj zotoczenia rzemiosa dla osb wybitnych wswojej dziedzinie wykonujcych swj fach zwyjtkow pasj i oddaniem, ale nie bdcych na co dzie zwizanych zdziaalnoci rzemielnicz.

  Kapitua przyznaje corocznie Honorowy Tytu Mistrza tylko jednej osobie spord grona szacownych osobistoci w celu ich wyrnienia za wybitne osignicia na polu dziaalnoci spoecznej, naukowej i kulturalnej lub przyczyniajcych si do rozwoju rzemiosa. Uroczyste uhonorowanie nastpuje podczas spotkania opatkowego organizowanego przez Dolnolska Izb Rzemielnicz wsplnie zZachodni Izb Gospodarcz oraz Lo Dolnolsk BCC. Rang spotkania podnosi wrczenie (oprcz stylowego dyplomu) tradycyjnych szat starszyzny rzemielniczej, na ktre skadaj si: toga, kryza oraz biret. Ten pamitkowy ubir dedykowany jest danemu Mistrzowi specjalnym haftem. Splendoru uroczystoci dodaje zabytkowe wntrze auli Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu, a take obecno wielu zacnych Wrocawian iDolnolzakw.

  Honorowy Tytu Mistrza dla Profesora Krzysztofa Pendereckiego

  Pierwszym laureatem wyrnienia (rok 2007) by Metropolita Wrocawski Henryk Kardyna Gulbinowicz. Drugi Tytu przyznano wybitnemu poecie, dramaturgowi, prozaikowi i scenarzycie laureatowi wielu nagrd (np. nagrody literackiej NIKE) - Tadeuszowi Rewiczowi. W roku 2009 Kapitua przyznaa Honorowy Tytu Mistrza Pani Profesor Alicji Chybickiej kierujcej Katedr i Klinik Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecicej wrocawskiej Akademii Medycznej. Pani Profesor zostaa doceniona za dorobek naukowy oraz pasj ibezgraniczne zaangaowanie w walk o zdrowie i ycie dzieci z chorob nowotworow.

  Tegoroczna uroczysto opatkowa odbdzie si 20 grudnia. Tym razem Kapitua Honorowy Tytu postanowia przyzna Mistrzowi Sztuki Dwiku - Panu Profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu najznakomitszemu wspczesnemu polskiemu kompozytorowi, dyrygentowi i pedagogowi, szczeglnie zasuonemu dla nauki i kultury. Tegoroczny laureat posiada m.in. tytuy Doctora honoris causa Uniwersytetu Jagielloskiego iUniwersytetu Yale.

  Jako samorzd rzemielniczy jestemy niezmiernie dumni, e nasze wyrnienie przyjmowane jest azarazem doceniane przez tak wielkie osobowoci iludzi owielkich sercach.

  JT

 • 4biuletyn dolnolskiej izby rzemielniczej

  Dolnolska Izba Rzemielnicza ksztaci obecnie ponad 5 tysicy pracownikw modocianych. Z tej liczby 1/3 co roku zdaje egzaminy czeladnicze. Egzaminy odbywaj si zgodnie zprzepisami zawartymi wrozporzdzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zdnia 12 padziernika 2005 r. wsprawi