MR - Upravljanje doga‘ajima na nivou turistike destinacije

 • View
  94

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MR - Upravljanje doga‘ajima na nivou turistike destinacije

 • Departman za poslediplomske studije Univerzitet Singidunum

  Studijski program: Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

  MASTER RAD

  TEMA: Upravljanje dogaajima na nivou turistike destinacije

  Mentor: Student:

  Dr Slobodan Unkovi Dragica Novakovi 405307/2009

 • 2

  Sadraj UVOD ............................................................................................................................. 4 I DEFINISANJE TURISTIKE DESTINACIJE I UPRAVLJANJA TURISTIKOM DESTINACIJOM

  1.1. Pojam turistike destinacije .......................................................................... 7 1.2. Destinacija kao sistem ................................................................................... 8

  1.2.1. Elementi turistike destinacije ...................................................... 10 1.2.2. Karakteristike turistike destinacije .............................................. 11

  1.3. Upravljanje turistikom destinacijom ............................................................ 12 1.3.1. Modeli upravljanja turistikom destinacijom ................................. 13 1.3.2. ivotni ciklus destinacije .............................................................. 15

  II DEFINISANJE DOGAAJA I ANALIZA NJIHOVOG ZNAAJA

  2.1. Pojam dogaaja ........................................................................................... 17 2.2. Klasifikacija dogaaja ................................................................................... 18 2.3. Dogaaji u ukupnoj turistikoj ponudi ........................................................... 21 2.4. Uticaj dogaaja ............................................................................................ 23 2.5. Organizovanje dogaaja .............................................................................. 25 2.6. ivotni ciklus dogaaja ................................................................................ 28 III KONCEPT INFORMACIONIH SISTEMA I NJIHOVA PRIMENA U TURIZMU

  3.1. Definisanje informacionih sistema ......................................................................... 30 3.2. Nastanak i razvoj informacionih sistema ..................................................... 31 3.3. Geografski informacioni sistemi (GIS) ................................................................... 32

  3.3.1. Istorijat geografskih informacionih sistema .................................... 34 3.3.2. Karakteristike geografskih informacionih sistema .................................... 36 3.3.3. Primena geografskih informacionih sistema ........................................... 37 3.3.4. Primena geografskih informacionih sistema u Srbiji ................................ 38

  3.4. Primena geografskih informacionih sistema u turizmu ........................................... 38 3.4.1. GIS u funkciji prikupljanja i uvanja baza podataka o turistikim

  resursima ............................................................................................................ 40 3.4.2. GIS kao podrka u identifikaciji turistikih lokacija ................................... 42 3.4.3. Korienje GIS-a za utvrivanje itinerera, turistikih zona i pravaca ... 39 3.4.4. Korienje GIS-a za mapiranje turistikih resursa .................................... 44 3.4.5. Korienje GIS-a u praenju i kontroli turistikih aktivnosti ...................... 45 3.4.6.Korienje GIS-a u ukrtanju podataka o turizmu i drugih sektora u

  prostoru ............................................................................................................... 45 3.4.7.Korienje GIS-a u posmatranju i analizi indikatora odrivog razvoja turizma i utvrivanje konflikata na turistikom prostoru ........................... 46

 • 3

  3.5. Geografski informacioni sistemi i Internet .............................................................. 46 3.5.1. Znaaj Interneta danas ............................................................................ 47 3.5.2. Web turizam ............................................................................................ 48 3.5.3. Primena Interneta i GIS-a na strani turistike ponude .............................. 49 3.5.4. Primena Interneta i GIS-a na strani turistike tranje ............................... 51

  IV UPRAVLJANJE DOGAAJIMA NA NIVOU TURISTIKE DESTINACIJE UZ PRIMENU INFORMACIONIH SISTEMA

  4.1. Karakteristike manifestacija u Srbiji .............................................................. 54 4.2. Strategija razvoja manifestacija kao turistikog proizvoda u ponudi Srbije .. 57 4.3. Mogunost povezivanja turizma dogaaja sa prirodno-geografskim turistikim vrednostima i drugim vidovima turizma ............................................................... 60 4.4. Upravljanje dogaajima na nivou drave ..................................................... 62 4.5. Delovanje institucije nadlene za upravljanje dogaajima ...................................... 64 4.6. Tendencije u razvoju industrije dogaaja u svetu ................................................... 67 4.7. Upravljanje bazama podataka u turizmu dogaaja ................................................. 68 4.8. Analiza Internet prezentacija turistikih manifestacija u Srbiji ...................... 75 4.9. Primena informacionih sistema u organizovanju dogaaja ..................................... 81 ZAKLJUAK ................................................................................................................ 82 LITERATURA ............................................................................................................... 84 PRILOG ........................................................................................................................ 88

 • 4

  UVOD

  TEMA: Upravljanje dogaajima na nivou turistike destinacije Dogaaji predstavljaju specifino osmiljenu ponudu ogranienog trajanja u ijoj

  osnovi se nalazi odgovarajua ideja koja se ispoljava zajednikim angaovanjem izvrilaca i materijalnih sredstava. Turizam dogaaja je svojim znaajem prevaziao turizam kao privrednu delatnost o emu govori podatak da se godinje u svetu odri jedan milion razliitih turistikih dogaaja sa godinjim prihodom od preko 25 milijardi dolara i priblino 400 miliona posetilaca, kao i podatak da je ak 57% putovanja iz zadovoljstva vezano za odreeni dogaaj. Dogaaji su znaajni, jer privlae posetioce u mesto odravanja odnosno utiu na produetak njihovog boravka u destinaciji, doprinose kreiranju pozitivnog imida destinacije i obogauju turistiki doivljaj. Kako se aktivnosti i dogaaji nalaze na samom vrhu piramide koja predstavlja komponente turistikog proizvoda, upravo dogaaji mogu biti ta dodatna vrednost neke destinacije, na osnovu koju ine resursi, infrastruktura i usluge.

  Dogaaji su postali nezaobilazan segment raznovrsne i kvalitetne turistike ponude jedne zemlje, regiona ili mesta, naroito ako su tradicionalne i nude bogat i sadrajan program u oblastima kulture, privrede, umetnosti, sporta ili zabave. Sklonost stanovnitva ka zabavi i gostoprimstvo su uz istorijsko naslee i kulturu definisani kao kljuni elementi prepoznatljivog srpskog brenda koji je mogue u kratkom roku i uz minimalana finansijska ulaganja uiniti atraktivnim. Strategijom razvoja turizma Srbije dogaaji su identifikovani kao jedan od proizvoda kojima Srbija najbre moe postii konkurentnost, razvoj i komercijalne efekte na turistikom tritu.

  Najznaajniju ulogu u organizovanju dogaaja u naoj zemlji imaju lokalne zajednice. lanovi lokalnih zajednica, kao organizatori dogaaja esto nisu dovoljno kvalifikovani, pa dolazi do brojnih potekoa u svim fazama razvoja dogaaja od planiranja i organizovanja, preko plasmana i komercijalizacije, samog odravanja i vrednovanja uinka nakon odravanja. Primeri iz prakse ukazuju na to da je za razvoj ovog turistikog proizvoda potrebno angaovati strunjake odnosno edukovati kadrove koji bi se bavili upravljanjem i razvojem dogaaja na nivou destinacije, kao i ouvanjem autentinih karakteristika podneblja koje odlikuju veinu dogaaja. Iako su mnoge destinacije prepoznale znaaj ove vrste turistikog proizvoda, u naoj zemlji mu se jo uvek ne poklanja dovoljna panja. Korienjem savremenih tehnologija, organizovanje i upravljanje dogaajima se moe umnogome olakati. Promocija dogaaja kao i svih ostalih turistikih proizvoda oteana je zbog nemogunosti da se oni na pravi nain predstave i isprobaju pre kupovine. Ipak, stepen zadovoljstva na strani turistike tranje moe se uveati obezbeivanjem pravovremenih i tanih informacija od strane turistike ponude. Najvanije informacione tehnologije koje su uticale na razvoj turizma su kompjuterski rezervacioni sistemi, globalni distribucioni sistemi i Internet. Sve vei znaaj za turistiku industriju u celini imaju sistemi baza podataka i geografski informacioni sistemi. CILJ I SVRHA ISTRAIVANJA

  Cilj istraivanja jeste unapreenje znanja o kljunim podrujima upravljanja dogaajima, kroz upoznavanje sa sloenim pitanjima primene informacionih sistema, kao i prepoznavanje najznaajnijih problema daljeg razvoja ove vrste turizma u naoj zemlji. STRUKTURA RADA

  Tema e biti obraena kroz etiri glavna poglavlja. Prvi deo rada Definisanje turistike destinacije i upravljanja turistikom destinacijom, odnosi se na definisanje turistike

 • 5

  destinacije, njenih elemenata i karakteristika, na modele upravljanja destinacijom i saradnju i partnerstva u upravljanju des