38
DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE Begonja, Anamarija Undergraduate thesis / Završni rad 2018 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Split, Faculty of economics Split / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:976090 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-25 Repository / Repozitorij: REFST - Repository of Economics faculty in Split

DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKEDESTINACIJE

Begonja, Anamarija

Undergraduate thesis / Završni rad

2018

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Split, Faculty of economics Split / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:976090

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2021-11-25

Repository / Repozitorij:

REFST - Repository of Economics faculty in Split

Page 2: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

SVEUČILIŠTE U SPLITU

EKONOMSKI FAKULTET

ZAVRŠNI RAD

DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI

TURISTIČKE DESTINACIJE

Mentor: Student:

Prof. Dr. Sc. Neven Šerić Anamarija Begonja

Split, rujan 2018.

Page 3: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

2

SADRŽAJ:

1. UVOD............................................................................................................ 3

1.1. Definiranje problema .................................................................................................3

1.2. Cilj rada ......................................................................................................................3

1.3. Metode rada................................................................................................................3

1.4. Struktura (sadržaj) rada ............................................................................................3

2. E-MARKETING U TURIZMU ................................................................... 4

2.1. Pojmovno određenje E-marketinga u turizmu .........................................................4

2.2. Web sjedište i marketing destinacija .........................................................................5

2.3. Marketinška komunikacija e-poštom u turizmu.......................................................6

2.4. Mobilni marketing u turizmu ....................................................................................7

2.5. Online društvene mreže i turizam .............................................................................9

2.6. E- marketing u upravljanju markom destinacije ................................................... 15

3. BLOGOVI U FUNKCIJI PROMOCIJE TURISTIČKE DESTINACIJE

......................................................................................................................... 18

3.1. Izviđajno istraživanje: Najposjećeniji turistički blogovi ........................................ 18

3.2. Izviđajno istraživanje: Influenceri u promoviranju turističkih destinacija........... 21

4. PRIMARNO ISTRAŽIVANJE ................................................................. 26

4.1. Metodologija i istraživački uzorak .......................................................................... 26

4.2. Rezultati istraživanja ............................................................................................... 26

4.3. Kritički osvrt na nalaze istraživanja ....................................................................... 32

5. ZAKLJUČAK............................................................................................. 33

LITERATURA ............................................................................................... 35

SAŽETAK ...................................................................................................... 37

SUMMARY .................................................................................................... 37

Page 4: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

3

1. UVOD

1.1. Definiranje problema

U današnjem svijetu sve je veći utjecaj interneta, društvenih mreža pa tako i travel blogova.

Zahvaljujući razvoju interneta informacije se šire velikom brzinom. Posljednjih nekoliko

godina sve se više odmiče od tradicionalnih načina promocije te se okreće korištenju

društvenih mreža. Pojam travel blog i travel influencer postaje sve poznatiji. Stoga je problem

ovog istraživanja utvrditi doprinos samih blogova i influencera promociji turističke

destinacije.

1.2. Cilj rada

Utjecaj travel blogera nije zanemariv. Pomoću svojih objava na društvenim mrežama dolaze

do velikog broj ljudi koji predstavljaju potencijale posjetitelje određene destincije. Cilj rada je

otkriti koliko su ispitanici upoznati s travel blogerima i utječu li oni na njih.

1.3. Metode rada

U svrhu izrade rada korištena je domaća i strana literatura s područja turizma, marketinga, E-

marketinga, menadžmenta i sl. Kao izvor sekundarnih podataka korištena je literatura s

interneta osobito znanstveni članci, te isto tako knjige i časopisi. Znanstvene metode korištene

u ovom radu su: analiza, benchmarking te izviđajno i primarno istraživanje.

1.4. Struktura (sadržaj) rada

Rad se sastoji od pet cjelina. Prvi dio donosi uvod u samo istraživanje te definira potrebu,

ciljeve i metode koje su korištene u svrhu rada. U drugom dijelu se definira pojam E-

marketinga u turizmu te trendovi koji se u njemu koriste. Treći dio daje uvid u kvantitativne

podatke na primjeru najposjećenijih turističkih blogova te influencera u svrhu njihove

promocije. Četvrto poglavlje predstavlja primarno istraživanje te daje uvid u rezultate, uzorak

i kritički osvrt. Peti dio čini zaključak.

Page 5: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

4

2. E-MARKETING U TURIZMU

2.1. Pojmovno određenje E-marketinga u turizmu

Utjecaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama i tehnikama

marketinga, ali je također moguće govoriti i o potpuno novijoj vrsti marketinga –

elektronskom marketingu, koji nalazi svoju široku primjenu u turizmu. Sukladno posljednjem

istraživanju moguće je i definirati elektronički marketing. Jedna od mogućih definicija je ona

koju predlažen Panian: Elektronički marketing način je ostvarenja marketinških aktivnosti

tvrtke uz intenivnu primjenu informacijske i telekomunikacijske internetske tehnologije.

E-marketing u turizmu predstavlja jednu od temeljnih strateških odrednica poslovanja

poduzeća iz sektora turizma. Ulazak poduzeća u marketinške aktivnosti na internetu

predstavlja relativno jeftin i lak način dopiranja do klijenata upravo zbog toga se svakodnevno

više od tisuću poduzeća odlučuje lansirati svoje web stranice u svijet interneta.

Uvažavajući relevantnu literaturu na sljedeći način je moguće podijeliti subjekte u e-

marketingu

Turističke agencije odredišta (Destination Management Organisations)

Ugostiteljske usluge (Hospitality services)

Putničke agencije (Travel Agencies)

Touroperatori (Tour operators)

Turističke atrakcije( Visitor Attractions)

Internetske stranice pojedinačnih lokacija i objekata pružaju konkretne informacije o

određenoj lokaciji ili turističkom objektu, te donose više informacija o pojedinostima

smještaja, cijenama, pogodnostima i dodatnim uslugama. Ovoj skupini stranica pripadaju

pojedinačne lokacije lanaca, koncesija i članstava te mnogi samostalni objekti koji nisu

integralni dio neke veće upravljačke strukture1 U pitanju više nisu samo web stranice i portal,

pojavom društvenih mreža otvorili su se sasvim novi segmenti marketinške aktivnosti

turističkog sektora na internetu, koji se prvenstveno baziraju kroz komunikaciju s kupcima

1 Andrlić, B. (2007): E-marketing implementation in tourism, Poslovna izvrsnost, Vol.1 No.2, str. 87

Page 6: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

5

kreiranjem zanimljivog „viralnog“ sadržaja. Danas je postalo gotovo nemoguće zamisliti

marketinške napore u turizmu bez značajne internet komponente. Međutim, pošto se

korištenje interneta i dalje razvija potrebno je uzeti u obzir smjer u kojima korisnici očekuju

da će se ovaj medij razvijati. U posljednjih pet godina trend u korištenju interneta je usmjeren

prema korisnicima sadržaja, posebno u obliku društvenih medija. Gotovo svaki veliki

turistički subjekt ili određeni vezan uz tu industriju održava neki oblik socijalne medijske

prisutnosti sa svojom facebook stranicom, twitter obavijesti ili korištenjem bloga, youtube video

kanalom ili pretplatom na uslugu e-pošte. Nadalje web stranice kao što su TripAdvisor

omogućavaju putnicima da traže treće mišljenje o destinacijama, smještaju, zrakoplovnim

kompanijama, restoranima i atrakcijama na način da dopuste vlastite komentare prethodnih

posjetitelja koji se nalaze na službenim web stranicama ili društvenim medijima.

2.2. Web sjedište i marketing destinacija

Web sjedište predstavlja više međusobno povezanih i uklopljenih web stranica koje čine

jednu cjelinu i vlasništvo su jednog subjekta. U novije vrijeme sve se više susrećemo s

pojmovima Web 2.0 koji označava poboljšanu verziju World Wide Web-a te mu je jedna od

temeljnih prednosti što pruža mogućnost korisnicima da sudjeluju u kreiranju sadržaja. On

nudi komunikaciju između korisnika i računala te međusobnu komunikaciju korisnika s

ostalim korisnicima. Web 2.0 bi mogli definirati kao revoluciju na koji način koristimo web.

Sve aplikacije kao što su blogovi, wikiji, podcastovi ili RSS feedovi spadaju pod novu

generaciju aplikacija na Internetu na koje se može odnositi kao na Web 2.0 aplikacije. 2Pojam

koji često povezujemo sa Web-om 2.0 je društveni networking koji omogućuje povezivanje

korisnicima na posebne platforme gdje oni zajedno iznose svoje mišljenje o nekoj temi. Oni

danas predstavljaju jedan od najpopularnijih vidova komunikacije putem Interneta.

Omogućuju razmjenu i pregledavanje različitih sadržaja, pronalazak osoba koje dijele isto

mišljenje o nečemu, te razmjenu znanja i iskustva. Destinacijski marketing je posebna vrsta

marketinga koja se bavi promocijom odredišta s glavnim ciljem da se poveća broj posjetitelja.

Za njega možemo reci da je turistički oglas same destinacije. Jako je važno da se turistička

destinacija prezentira i promovira na pravilan način te se u tu svrhu sve više koristi sam

internet koji omogućava potrošačima da na brz i jednostavan način saznaju sve potrebne

2 O'Reilly, T.(2007): What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of

Software

Page 7: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

6

informacije vezane za destinaciju koju žele posjetiti ili za destinaciju koja ih je zaintrigirala.

Pravilnim upravljanjem marketingom stječu se brojne koristi za turističku destinaciju. Ovaj

način može biti vrlo efikasan i ne toliko skup u koliko se na pravi način iskoristi, zbog toga je

vrlo važno imati interaktivan odnos između korisnika i pružatelja usluga.

2.3. Marketinška komunikacija e-poštom u turizmu

Kotler i Keller definiraju e-mail marketing kao vid izravnog marketinga, odnosno uporabu e-

pošte kao komunikacijskog kanala izravno prema klijentu kako bi stupio u vezu s njime i

dostavio robu i uslugu bez pomoći posrednika. 3 Oni ističu kako komunikacija putem

elektronske pošte omogućuje da ponuda svakom potencijalnom i zainteresiranom kupcu

stigne u pravo vrijeme uz minimalne troškove. Korištenje e-mail marketinga je zapravo

najpogodnije onima koji imaju proizvod ili uslugu koju žele direktno ponuditi klijentu, bilo

postojećem ili budućem. 4 Kad se govori o postojećim klijentima, cilj korištenja e-mail

marketinga prema njima je njihovo zadržavanje kako bi oni ostali klijenti i ubuduće, dok kod

budućih klijenata želi ih se pridobiti kako bi oni postali novi klijenti. Jedini način na koji je

moguće započeti s provođenjem e-mail marketinga je stvaranje baze podataka s e-mail

adresama klijenata, vodeći pritom brigu o zakonskoj regulativi, ali i volji samog klijenta da

dobrovoljno daje na korištenje svoju e-mail adresu za potrebe e-mail marketinga. Naglasak

mora biti na volji klijenta, jer u suprotnom ne može se očekivati nikakav pozitivan rezultat od

upućene e-mail komunikacije prema njezinom primatelju.

Kako je metrika marketinga jedna od poluga koji se koristi za ostvarivanje profita, na nju je

potrebno i djelovati na određeni način uviđajući anomalije i ispravljajući ih. Spoznaja o

potrebnom djelovanju nad anomalijama vrši se putem metrike koja ima za cilj ispravnog

usmjeravanja aktivnosti sa ciljem ostvarenja planiranih rezultata, odnosno cilja.

Bitnu metriku kojom se može mjeriti uspješnost očekivanih rezultata u e-mail marketingu

čine.5

3 Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing Management. 12th Edition, 4 Miller, M. (2011): The Ultimate Web Marketing Guide, Pearson Education 5Leblond, J. (2010): Ten must-know email marketing metrics [Internet] raspoloživo na:

http://www.jackleblond.com/ten-must-know-email-marketing-metrics/ [14.06.2018]

Page 8: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

7

stopa dostave poruka (eng. delivery rate), postotak uspješno dostavljenih e-mail

poruka

stopa neisporučenih poruka (eng. bounce rate), postotak neisporučenih poruka

primateljima; analizom treba utvrditi uzroke koji mogu biti neispravna e-mail adresa,

spam filteri, greška na poslužitelju, nemogućnosti isporuke radi prekoračenja kvote

poštanskog sandučića i sl. - stopa otvaranja poruka (eng. open rate), postotak e-mail

poruka koje su otvorene; moguće je doći do ovog podatka korištenjem slika koje

primatelj treba preuzeti s poslužitelja kako bi mu se prikazao sadržaj

stopa klikanja (eng. clik-thru rate), postotak osoba koji je kliknuo na jednu ili više

poveznica u sadržaju poruke

stopa konverzije (eng. conversion rate), postotak osoba koje su izvršile kupovinu

preko poveznice koja se nalazi u sadržaju poruke - stopa povrata na investiciju (eng.

return on investment – ROI), predstavlja neto korist iz ulaganja.

2.4. Mobilni marketing u turizmu

Ubrzani razvoj informacijskih tehnologija rezultirao je drastičnim povećanjem protoka

informacija, ali i s povećanjem broja korisnika mobilnih uređaja. Ovaj rastući trend iskoristile

su brojne industrije pa tako i turistička. Upotrebom različitih aplikacijskih softwera koji se

mogu koristiti na pametnim telefonima interakcija između turista i turističkih destinacija

svakim danom postaje sve značajnija. Turizam se posljednjih nekoliko godina u velikoj mjeri

oslanja na mobilne aplikacije zbog toga što se upravo njihovim korištenjem mogu zaobići

turističke agencije i ostali posrednici, te se turisti mogu izravno povezati sa pružateljima

usluga.

Na osnovu vrste usluga koje različite aplikacije nude turistima, one mogu biti podijeljene u

deset osnovnih grupa:6

6 Grieve, Bendon, Hundson (2010) [Internet], raspoloživo na: https://marketing.conference-

services.net/resources/327/2342/pdf/AM2011_0423.pdf [14.05.2018]

Page 9: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

8

1. Aplikacije za planiranje prijevoza (Transport planning apps) (npr. Trainline, Kayak,

Flight track) - omogućavaju korisnicima pronalaženje informacija o transportu i

rezervaciju karata.

2. Aplikacije sa informacijama o događajima (What’s On guide/Event listing apps) (npr.

Buzzd) - daju informacije o događajima i aktivnostima na destinaciji uz mogućnost

slanja preporuke ostalim korisnicima.

3. Aplikacije za planiranje putovanja (Travel planner applications) (npr. TripIT,

Tripcase, TripDeck) - Uz mogućnost rezervacije smještaja, karata i ostalih usluga.

4. Aplikacije za rezervaciju smještaja (Accomodation planning applications) (npr.

Booking.com, Hotelinfo) - daju informacije o hotelima.

5. Interaktivni elektronski vodiči (Tour guide applications) (npr. NY Travel guide) -

virtuelni vodič kroz destinacije uz mogućnost razmjene iskustva sa drugim

korisnicima iste aplikacije.

6. Aplikacije za satelitsku navigaciju (Directional services) (npr. Google maps) - pružaju

usluge satelitske navigacije.

7. Socijalne mreže bazirane na lokacijama (Location based social-networking

applications) (npr. Gowalla, Foursquare) - socijalne mreže koje pružaju mogućnost

lociranja znamenitosti i usluga koje destinacija nudi.

8. Specijalizirane aplikacije za muzeje i ustanove kulture (Attraction application) (npr.

ThrillSeeker, London Museum guide)- zamjena za lokalne turističke vodiče i kustose.

9. Specijalizirane aplikacije kreirane za turistička poduzeća (Company specific

applications) (npr. British Airways, Lufthansa) - aplikacije kreirane za potrebe

određene kompanije i njenih klijenata (često se koriste u avio industriji).

10. Aplikacije sa korisnim informacijama za turiste (Tourist assistance applications) (npr.

eCurrency, language translator) - pružaju usluge prevođenja, daju informacije o

tečajnoj listi, vremenskoj prognozi i sl.

Page 10: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

9

Slika 1. Mobilne aplikacije u turizmu

Izvor: Institut za turizam [Internet] rasploživo na: www.iztzg.hr [18.07.2018]

Aplikacije koje su vezane za turizam preuzima čak 60% korisnika pametnih telefona

(Mickaiel, 2011). Te ih više od pola na svom putovanju i iskoristi, bitno je napomenuti da

postoji i velik broj drugih aplikacija koje nisu izravno vezane uz turizam ali isto tako služe u

pronalaženju informacija i tako doprinose turističkom kretanju.

2.5. Online društvene mreže i turizam

Društvena mreža je vrsta internetskog servisa koji se najčešće javlja u obliku platforme,

prozora ili web stranice.7 To je prostor na internetu koji služi za međusobno povezivanje

korisnika te omogućuje dvosmjernu komunikaciju između njih. Korištenje društvenih mreža u

turizmu postaje jedan od najbitnijih alat jer sadržaj na društvenim mrežama ima značajan

utjecaj na promociju turističke destinacije pogotovo danas kad se cijeli svijet okreče upravo

društvenim mrežama prilikom odabira destinacije koju žele posjetiti.

7Wikipedia [Internet] raspoloživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvena_mre%C5%BEa

[20.06.2018.]

Page 11: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

10

Njihova uloga je značajna u turističkoj ponudi i potražnji jer omogućuju izravnu

komunikaciju sa posjetiteljima te pružaju mogućnost praćenja stavova i ocjena usluga koje

ponuditelji iz nekih destinacija nude.

Neke od najčešče korištenih društvenih mreža u turizmu su: Facebook, Instagram, Youtube,

Tripadvisor, Twitter, Pinterest, Google plus i mnoge druge.

Facebook

Slika 2. Ikona Facebook-a

Izvor:https://www.google.hr/search?q=facebook&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj

L2omz0NDcAhUCKFAKHVVDBLIQ_AUICigB&biw=1242&bih=533#imgrc=zFoz1wrgvmpKBM

[18.07.2018]

Jedna od najpopularnijih društvenih mreža koju je 2004. godine osnovao bivši student

Harvarda Mark Zuckerberg. Od tada pa sve do danas Facebook bilježi rapidan rast te broj

njegovih korisnika iznosi preko 2 milijarde. On je najpopularnije mjesto za objavu fotografija

i kratkih video zapisa.

Page 12: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

11

Slika 3. Korištenje društvenih mreža

Izvor:Apartmanija, Zašto koristiti instagram za oglašavanje smještaja [Internet], raspoloživo na:

http://www.apartmanija.hr/zajednica/ideje/zasto-koristiti-instagram-oglasavanje-smjestaja [18.07.2018]

Sve što je potrebno da bi se napravio Facebook profil je imati valjanu e-mail adresu. Jednom

kad se korisnik registrira on može uređivati svoju stranicu dodavati neke podatke kao što su

spol, dob, mjesto u kojem živi, interesi koje ima, koju glazbu sluša, koje sportove voli, te

također iskazati interes za neke turističke destinacije koje bi želio posjetiti. Broj objava na

facebooku vezanih za turizam se rapidno povećava. Objašnjenje je prilično jednostavno

facebook je društvena mreža koja pruža informacije u realnom vremenu bazirajući se

prvenstveno na slikovni sadržaj. Fotografije ostavljaju najveći utjecaj na krajnjeg korisnika pa

je logično da mu ljudi najviše pribjegavaju.

Instagram

Slika 4. Ikona Instagrama-a

Izvor:https://www.google.hr/search?safe=active&biw=1242&bih=533&tbm=isch&sa=1&ei=PShkW_DuGcnKw

QK_k6eoDA&q=instagram&oq=instag&gs_l=img.1.0.0i67k1l4j0l3j0i67k1j0l2.52410.53597.0.55863.6.6.0.0.0.

0.177.790.0j6.6.0....0...1c.1.64.img..0.6.786...35i39k1.0.m_RQ8nx1DoU#imgrc=Ye22-ijf2PQmPM

[18.07.2018]

Page 13: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

12

Instagram je društvena mreža u vlasništvu Facebook-a na kojoj je moguće dijeliti slikovne i

video sadržaje. Prva verzija je lansirana 2010. godine za korisnike iOS sustava te je dvije

godine kasnije uvedena i verzija za Android. Nakon što je uveden brzo je dosegao veliku

popularnost. Kada je prvi put uveden Instagram je dozvoljavao objavu samo jedne fotografije

u obliku kvadrata no danas omogućava brojne dodatne opcije kao objava slike u obliku

pravokutnika, opcija objave više slika od jednom, stavljanje kratkih priča, videozapisa.

Princip na kojem Instagram povezuje korisnike je pomoću „hashtagov-a“ koji pomaže

korisnicima da međusobno pronalaze slike, aktualna zbivanja,videozapise.

Korisnici Instagrama vole dijeliti trenutke sa svojim sljedbenicima (followers) u bilo kojem

trenutku i na bilo kojem mjestu. Najviše to rade kada putuju i tada označavaju mjesto i usluge

koje koriste. Instagram nam omogućava građenje kontakata kroz profile koje smo odabrali za

praćenje i osoba koje mi pratimo. Povremeno komentiranje objava profila iz naše destinacije

ili onih za koje smo preko hashtag-ova ustanovili da vole našu destinaciju i borave u njoj,

dobar je način za privlačenje pažnje i uspostavu kontakata s osobama koje bi mogla zanimati

naša ponuda.

Twitter

Slika 5. Ikona Twitter-a

Izvor:https://www.google.hr/search?safe=active&biw=1242&bih=533&tbm=isch&sa=1&ei=dyhkW4-

zIMHWwAKY4Zsg&q=twitter&oq=twit&gs_l=img.1.0.35i39k1j0j0i67k1l4j0l4.108939.110238.0.112055.4.4.0.

0.0.0.150.491.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.4.489....0.jbwGYqAlZx4#imgrc=wL_o12SJBqhLSM [18.07.2018]

Twitter je internetska društvena mreža za mikro-blogging, tj. namjenjena je za slanje (i

čitanje) kratkih poruka i novosti koje su prema imenu mreže nazvane tweet-

ovima. SMS poruke na mobilnim telefonima ograničene su na 280 znakova, a tweetovi su

zasnovani na tekstu poruka od najviše 280 znakova. Twitter su u ožujku 2006. godine stvorili

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone i Evan Williams i pokrenuta u srpnju te godine. Usluga je

brzo stekla popularnost širom svijeta. Tijekom 2012. više od 100 milijuna korisnika

zabilježilo je 340 milijuna tweeta dnevno, a usluga je obrađivala prosječno 1,6 milijardi upita

Page 14: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

13

za pretraživanje dnevno. U 2013. godini bila je jedna od deset najposjećenijih web stranica i

opisana je kao "SMS interneta". Od 2016. godine Twitter je imala više od 319 milijuna

aktivnih korisnika mjesečno.8

Twitter kao društvena mreža još nije u dovoljnoj mjeri prepoznata u Hrvatskoj upravo zbog

nepoznavanja načina na koji ga pravilno koristiti ali isto tako i zbog nerazvijenosti kulture

twittera u Hrvatskoj.

Tripadvisor

Slika 6. Ikona Tripadvisor-a

Izvor:https://www.google.hr/search?safe=active&biw=1242&bih=533&tbm=isch&sa=1&ei=6ihkW-

3yBYLZwQLSk6eYBw&q=tripadvisor&oq=tri&gs_l=img.1.0.0i67k1j0l8j0i67k1.109899.110604.0.111493.3.3.

0.0.0.0.141.388.0j3.3.0....0...1c.1.64.img..0.3.386...35i39k1.0.oopGB13J34A#imgrc=8JLCDYi6S3jwXM

[18.07.2018]

Tripadvisor turistički je intenetski portal koji nudi individualne savjete za korisnike koji

planiraju odmor. Na stranicama stije izvješća s više od 1,8 milijuna trgovina, 4,2 milijuna

restorana, 1,1 milijuna hotela i B&Ba. 830000 apartmana i 730000 znamenitosti, 135000

odredišta. Nudi savjete i procjene putnika, poveznice na izvješća iz novina, časopisa, turističih

vodiča i turističkih foruma.9 Osnovan je u veljači 2000.godine i 2004. godine ga je kupila

tvrtka InterActiveCorp. Stranica ima mjesečno više od 390 milijuna posjetitelja i više od 435

milijuna korisnika. Pruža informacije o 6,8 milijuna smještaja restorana i atrakcijama na

svojim stranicama.

8Wikipedia [Internet], raspooživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Twitter [19.07.2018.] 9Wikipedia [Internet], raspooživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor [19.07.2018.]

Page 15: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

14

Youtube

Slika 7. Ikona Youtube-a

Izvor: Wikipedia [Internet], raspoloživo na:

https://hr.wikipedia.org/wiki/YouTube#/media/File:YouTube_Logo_2017.svg [18.07.2018]

YouTube je popularna mrežna usluga za razmjenu videozapisa na kojoj korisnici mogu

postavljati, pregledavati i ocjenjivati videozapise. Za postavljanje sadržaja potrebna je

registracija, dok za pregledavanje nije, osim sadržaja koji nije primjeren za osobe mlađe od 18

godina. Prema pravilima korištenja, korisnici mogu postavljati vlastite originalne uratke i

uratke za koje imaju dopuštenje vlasnika autorskih prava, a zabranjeno je postavljanje

pornografskog sadržaja, nasilja, sadržaja koji podržava kriminalne radnje, sadržaja s ciljem

osramoćenja, klevete i reklama. YouTube zadržava pravo na korištenje, preinaku i brisanje

postavljenoga materijala. Prema statističkom istraživanju iz lipnja 2006. godine na YouTubeu

je dnevno pregledavano 100 milijuna videozapisa, a tijekom 24 sata postavljano 65 000 novih

videozapisa. Prema istraživanju tvrtke Nielsen/NetRatings stranicu posjećuje gotovo 20

milijuna korisnika mjesečno, od toga 44% žena i 56% muškaraca najčešće dobi od 12 do 17

godina. Prema istraživanju stranice Hitwise.com 64% mrežnog video prometa u Velikoj

Britaniji odvija se na YouTubeu.10

Youtube je u zadnjih nekoliko godina doživio pravi procvat u turizmu te se koristi u velikoj

mjeri kao sredstvo oglašavanja neke turističke destinacije. Turističke zajdnice mnogih zemalja

uz pomoč pojedinaca sve češće zvanih influinsera koji imaju veliki broj pretplatnika na

youtube-u nastoje doprijeti do šire javnosti te im uz pomoč njih pokazati sve ljepote i

zanimljivosti njihove zemlje

10Wikipedia [Internet], raspoloživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/YouTube [18.07.2018.]

Page 16: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

15

Slika. 8. Youtube profil Beautiful Destinations

Izvor:https://www.youtube.com/channel/UC08NS8fyPpkYgnhj69fMXLg/videos [20.07.2018]

2.6. E- marketing u upravljanju markom destinacije

Utjecaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama i tehnikama

marketinga, ali je također moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga - internet

marketingu, koji nalazi svoju široku primjenu u turizmu. Internet marketing u turizmu

predstavlja nesumnjivo temeljnu stratešku odrednicu poslovanja poduzeća iz sektora turizma.

Ulazak poduzeća u marketinške projekte na internetu je relativno jeftin i lak pa tisuće

poduzeća i poslovnih ljudi iz područja turizma svakodnevno „lansiraju“ svoje web stranice u

svijet interneta. Uvažavajući relevantnu literaturu moguće je na sljedeći način klasificirati

subjekte internet marketing u turizmu na turističke agencije odredišta (Destination

Management Organisations), ugostiteljske usluge (Hospitality services), putničke agencije

(Travel Agencies), turoperatori (Tour operators) i turističke atrakcije (Visitar Attractions).

Nabrojani subjekti pretpostavljaju posjedovanje vlastitih web stranica. Stoga se web site može

promatrati kao nositelj internet marketing aktivnosti u turizmu. Na internetu postoji niz

različitih pristupa pa je precizna kategorizacija web stranica otežana. Većina stranica ima

višestruke ciljeve i za njihovo se postizanje koristi nizom marketinških strategija. Internetske

Page 17: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

16

stranice pojedinačnih lokacija i objekata pružaju konkretne informacije o određenoj lokaciji ili

turističkom objektu, te donose više informacija o pojedinostima smještaja, cijenama,

pogodnostima i dodatnim uslugama. Ovoj skupini stranica pripadaju pojedinačne lokacije

lanaca, koncesija i članstava te mnogi samostalni objekti koji nisu integralni dio neke veće

upravljačke strukture.11

Značajnu ulogu u kreiranju branda turističke destinacije ima destinacijski menadžment. Kako

se većina turističkih aktivnosti odvijaju u destinacijama, ti entiteti sačinjavaju najvažnije

elemente turističkog sustava te čine neophodnu cjelovitost turističkog istraživanja.

Tradicionalno, destinacija se uzima u obzir kao mješavina izravnog i neizravnog turističkog

sadržaja (npr. smještaja, ugostiteljstva, javnog i privatnog prijevoza i prometnica, podataka o

posjetiteljima, rekreacijskog sadržaja, itd.), te široke palete prirodnih i kulturnih turističkih

atrakcija (npr. krajolika, spomenika, doživljaja, itd.) koje su u ponudi turistu tijekom

njegova/njezina boravka u odabranom mjestu, destinaciji. Međutim, za ekonomske i

marketinške znanosti, turistička destinacija je više od prepoznatljivog geografskog područja.

Vrlo često turisti doživljavaju odredište u cjelini, tako da se to područje ne smatra samo kao

„turističko mjesto“, već postaje i „turistički proizvod“. Dakle, turistička destinacija može se

definirati kao „zbirka iskustava stečenih od strane putnika (turista)" te se treba promatrati kao

sustav proizvoda i usluga kojih su dobavljači spremni isporučiti, a turisti konzumirati. 12

Uloga destinacijskog menadžmenta u tom slučaju se sastoji od ispunjavanja marketinških,

promocijskih i prodajnih zadaća, kao i koordiniranju dugoročnog planiranja destinacije te

upravljanju percepcijom budućih potrošača te kreiranju odredišta kao integralni turistički

proizvod. Ako sagledamo i društveno odgovornu stranu, uloga destinacijskog menadžmenta je

mnogo složenija te zahtjeva pronalaženje balansa između konkurencijskih i društveno

odgovornih ciljeva prema okolišu, društvu i ekonomiji. U procesu brendiranja i stvaranja

prepoznatljivost određene destinacije značajnu ulogu ima destinacijski menadžment odnosno

destinacijski marketing na razini DMO-a (Destinacijskih menadžment organizacija). Postavlja

se pitanje što predstavlja pojam destinacijskog brendiranja? Destinacijsko brendiranje može

se definirati kao skup marketinških aktivnosti koje podrazumijevaju stvaranje imena, simbola,

loga, oznaka riječi ili drugih grafičkih elemenata koji se lako prepoznaju i jedinstveni su za

određenu destinaciju. Osim stvaranja vizualnog identiteta cilj destinacijskog brendiranja je da

11 Andrlić, B. (2007): E-marketing implementation in tourism, Poslovna izvrsnost, Vol.1 No.2 str., 85- 97 12 Klimek, K. (2013): Destination Management Organisations and their shift to sustainable tourism development.

European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, Vol 4:Issue 2, str. 27-47

Page 18: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

17

dosljedno prenese nezaboravan doživljaj putovanja koji je jedinstven i povezan samo za tu

destinaciju. Također, cilj je da služi za konsolidaciju i jačanje emocionalne veze između

posjetitelja i destinacije te da smanji troškove pretraživanja i percipiranog rizika.

Sveobuhvatno destinacijsko brendiranje služi za stvaranje imidža destinacije koji će pozitivno

utjecati na potrošačev odredišni izbor.13

Tradicionalni koncept marketinške komunikacije, bilo da je u pitanju turistička destinacija ili

neki drugi proizvod ili usluga, zahvaljujući sve bržem i većem razvoju tehnoloških inovacija,

doživljava značajne promjene. Smanjuje se dominacija fizičkih proizvoda, fizičke distribucije

i masovne komunikacije s velikim i heterogenim tržišnim segmentima te se u današnjem

suvremenom obliku komunicira sa sadržajem namijenjenim točno ciljanoj grupi koji je

oblikovan s ciljem stvaranja predodžbe o destinaciji ili održavanje pozitivnog imidža

destinacije. Postavlja se pitanje u kojem to segmentu Internet marketing unapređuje ta dva

bitna segmenta brendiranja destinacije. Odnosno na koji način potiče potencijalne posjetitelje

da stvore predodžbu o destinaciji, a postojeće da održavaju stečeni doživljaj destinacije?

Značajnu ulogu u razvoju internet marketinga i njegovu primjenu u brendiranju destinacije

zasigurno je imao razvoj samog interneta. Od statičnih, jednosmjernih web stranica do

dinamičnih interaktivnih društvenih mreža. Primjena suvremenog web okruženja u turizmu

uključuje izravan i kombinirani marketing. Marketing društvenih mreža i marketing baziran

na web sadržaju može se smatrati današnjim glavnim alatom brendiranja destinacije. Razlog

tome je što ti kanali komunikacije iskazuju mnoge korisne strane te pomažu destinacijama,

kao i turističkim organizacijama, u poboljšanju brenda. Internet marketing više se ne koristi u

kontekstu novih medija i predstavlja nezaobilazan dio oblikovanja brenda turističke

destinacije. Utjecaj interneta preokrenuo je sliku marketinškog spleta te su njegove

komponente postale prilagodljive, interaktivne, dinamične i transparentne. Društvene mreže

dobivaju sve više pažnje od marketinških stručnjaka, zbog toga što potrošači gube povjerenje

prema velikim plakatima, brošurama, reklamnim programima, televizijskim oglasima itd.

Potrošači danas traže brendove kojima će vjerovati te internet kao donekle neovisni i slobodni

komunikacijski kanali potiče znatiželju u njime te se sve veći broj potrošača upravo okreće

13 Chernysheva, E., Skourtis, G., Assiouras, I., and Koniordos, M. (2011): Social Media and Destination

Branding: How Mediterranean Tourism Destinations Use Facebook. Academy of Marketing Conference,

Liverpool, UK, str. 5 - 7

Page 19: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

18

njemu prilikom konačnog izbora, odabira destinacije, kupovine itd. Internet je promijenio

metode komuniciranja i na taj način promijenio strategiju razvoja branda.14

3. BLOGOVI U FUNKCIJI PROMOCIJE TURISTIČKE DESTINACIJE

U posljednjih nekoliko godina travel blogovi su zavladali svijetom, sve više ljudi poseže za

ovim izvorom informacija upravo zbog svoje autentičnosti i dodirom sa stvarnim ljudima

njihovim iskustvima i mišljenjem o nekoj destinaciji. Sve je manje onih koji vjeruju velikim

kompanijama i turističkim agencija a više onih koji se okreću ovim izvorom informacija kao

najvjerodostojnijim. Ljudi traže realan prikaz destinacije njene kulture, običaja, hrane a to

najbolje vide tako da prate neke od turističkih blogova koji svakodnevno objavljuju nove

fotografije, videozapise i doživljaje nekog mjesta. Kompanije su uočile manjak povjerenja

kod ljudi te su i same počele suradnju s blogerima kojima plaćaju posjet njihovoj destinaciji u

zamjenu za objave na njihovom blogu.

3.1. Izviđajno istraživanje: Najposjećeniji turistički blogovi

Hrvatska turistička zajednica je u kolovozu 2017. objavila podatke o aktivnostima na

društvenim mrežama, rezultatima tih aktivnosti i kako turisti doživljavaju Hrvatsku kao

turističku destinaciju. Kako kažu, osim aktivnosti koje provodi Hrvatska turistička zajednica

na svojim profilima, značajan utjecaj na povećanje broja fanova na društvenim mrežama

imaju i strani blogeri. Naime, u suorganizaciji Hrvatske turističke zajednice od siječnja do

srpnja 2017. godine organizirano je ukupno 21 putovanje za 37 blogera s 12 tržišta među

kojima je Kanada, SAD, UK, Brazil, Japan, Koreja, Litva, Norveška, Finska, Poljska,

Njemačka i Nizozemska.

14 Viet Hung, N., Zhuochuan, W. (2011): Practice of Online Marketing with Social Media in Tourism

Destination Marketing - The case study of VisitSweden, Sweden. Södertörns University, Department of Business

Studies, Master Program in Tourism Studies, Master’s dissertation. Huddinge

Page 20: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

19

Slika 9. Najposjećeniji travel blogovi

Izvor: Touropia [Internet] raspoloživo na: http://www.touropia.com/top-travel-blogs/ [20.07.2018.]

The Planet D poznati je turistički blog koji broji preko 2.1 milijuna pratitelja. Dobitnik je

nagrade „Best Travel Blog“ u Americi te je iza sebe na drugom mjestu ostavio National

Geografic. Danas ga prate brojna partnerstva od kojih su najistaknutija ona s Red Bullom,

BBc-em, American Expressom, te National Geograficom. U 2012. godini blog je imao

suradnju sa hrvatskom turističkom zajednicom iz koje su rezultirale tri uspješne objave na

njihovom blogu koje su bile pročitane od strane pola milijuna njihovih pratitelja.

Page 21: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

20

Slika 10. Web stranica bloga The Planet D

Izvor:The Planet D [Internet] raspooživo na: https://theplanetd.com/ [23.07.2018.]

Nomadic Matt je blog autora Matthew-a Kepnesa kojeg je pokrenuo 2008. godine a od tada

do danas je postigao velik uspjeh. Na mjesečnoj bazi bilježi preko milijun posjetitelja koji

svakodnevno traže savjete vezane uz putovnja. Na blogu se mogu pronači sve informacije

koje su potrebne prilikom posjeta nekoj destinaciji od turističkih atrakcija, naćina korištenja

javnog prijevoza, preporuke za posjet restoranima i hotelima a isto tako i za ona manje

poznata mjesta koja su svakako vrijedna posjete. Blog pruža savjete kako putovati jeftino i

uštediti što više novaca te daje savjete o samoj pripremi za putovanje sve od pakiranja pa do

same organizacije posjeta. Moguće je i koristiti savjete ljudi koji su već posjetili neke

destinacije u pomoću formuma koji se nalazi u sklopu samog bloga. Nomadic Matt uspješan

Page 22: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

21

je pokazatelj kako nešto što voliš možeš pretvoriti u itekako unosan posao što nam govori

suradnja ovog bloga sa New York Timesom i poznatom izdavačkom kućom Pinguin uz

pomoću koje su objavljeni vodići za putovanja za 7 gradova diljem svijeta, a planira se i

daljna surdnja.

Slika 11. Početna stranica bloga Nomadic Matt

Izvor: Nomadic Matt [Internet] raspoloživo na: https://www.nomadicmatt.com/ [23.07.2018.]

3.2. Izviđajno istraživanje: Influenceri u promoviranju turističkih destinacija

Zadnjih godina influenceri su postali jedan od najjačih marketinških alata. Rast društvenih

mreža omogućilo je ljudima raznih profila i profesija komunikaciju s brojnim sljedbenicima.

U vremenu totalne komunikacije, ali i zagušenja komunikacijskih kanala, influenceri postaju

poželjna ekstenzija već umornom PR-u i tradicionalnim medijima. Njihov je autoritet često

neupitan, a utjecaj veći i od najbolje reklame ili PR kampanje.Slobodno možemo reći da je

2017. godina u kom marketingom vladaju influenceri. Ne treba očekivati da će ovaj trend

brzo stati. Tek je na svom početku. Čak i najpoznatiji svjetski hotelski lanci aktivno surađuju

s influencerima. Najbolji je to način da budu konstantno prisutni pred očima potencijalnih

klijenata.15

15 Travel Advisor [Internet] rasploživo na: https://www.travel-advisor.eu/influenceri-nova-snaga-hotelskog-

marketinga/ [23.07.2018.]

Page 23: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

22

Postoji nekoliko razloga zašto su influenceri „potrebni“ u marketinškom smislu:

pomažu u privlačenju novih korisnika

stvaraju zajednicu

potiču na akciju

osnažuju ideju ili brand

podižu svijest o brandu16

Travel influenceri usredotočuju se na stvaranje sadržaja o putovanju, turizmu i kulturi za svoj

blog ili društvene medije. Obično su u partnerstvu sa avio kompanijama, turističkim

agencijama i lokalnim tvrtkama na navedenim odredištima. Fotografije s putovanja također su

veliki dio njihovog sadržaja koji obično sadrži krajolik, hranu ili slike lokalnog stanovništva i

tradicija. Njihova je svrha podijeliti strast za putovanjem i nadahnuti druge da idu na vlastite

avanture, ili da prate njihove korake i odu na putovanja koja su im oni preporučili.

#FolowMeTo je projekt kojeg su pokrenuli supružnici Murad i Nataly Osmann. Ideja projekta

ležala je upravo u specifičnoj fotografiji djevojke koja se drži za ruku muškarca i gleda prema

predivnoj lokaciji. Projekt koji je započeo 2011. u Barceloni sasvim slučajno danas je

dosegnuo veliku popularnost te je bračni par dospio na Forbsovu listu Top 10.

TravelInfluicera za 2017. godinu. Iza njih su brojne suradnje s turističkim zajednicama,

hotelima, i aviokompanijama diljem svijeta, te dvije knjige pod nazivom „Folow Me To“

koje su prodane u više stotina primjeraka što je dovoljni pokazatelj njihovog velikog utjecaja

na mišljenja drugih bar što se svijeta putovanja tiče.

16 Harnessing the Power of Social Media Influencers [Internet], raspoloživo na:

https://www.slideshare.net/BBDO/harnessing-the-power-of-social-media-influencers [23.07.2018.]

Page 24: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

23

Slika 12. Instagram profil Murada Osmanna

Izvor:Instagram [Internet] raspooživo na: https://www.instagram.com/muradosmann/ [27.07.2018]

Beautiful Destinations je nagrađivana kreativna agencija iza koje se nalazi najveća turistička

zajednica na društvenim mrežama. Na Instagramu i Facebooku ih prate više od 13.5 milijuna

ljudi iz 180 zemalja. Njihova glavna misija je slaviti ljepotu svijeta, ljude, mjesta i iskustva.

Rade s nekim od najbolji svjetskih brendova, vlada i dobrotvornih organizacija od kojih su

istaknutiji: Marriott, Starwood Hotels & Resorts, Hilton Hotels and Resorts, Airbnb, NYC &

Company, I Love New York, Macao Government Tourism Office, Philippines Department

ofTourism, Fairmont Hotels and Resorts, Tourism Ireland, SlovenianTouristBoard, Burj Al

Arab, MGM Resorts, LindbladExpeditions, ForbesTravelGuide, Food&Wine, Travel +

Page 25: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

24

Leisure, 3D Roboticsand MasterCard. 17 Tim Beautiful Destinations se sastoji od četri

vrhunska fotografa koji na svakoj od svojih objava zarade više od 300000 lajkova te

svakodnevno više od 1000 novih pratitelja. Smatraju se travel influincerima novog doba

upravo iz razloga što njihovo glavno sredstvo nije blog nego kratke objave na instagramu,

facebooku i youtube-u.

Slika 13. Objava o Hrvatskoj na instagram profilu BeautifulDestinations

Izvor:Instagram [Internet] raspoloživo na: https://www.instagram.com/p/Bji0huwhLVu/?hl=hr&taken-

by=beautifuldestinations [04.08.2018]

17 Beautiful Destinations: About, [Internet] raspoloživo na http://beautifuldestinations.com/ [18.08.2018.]

Page 26: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

25

Louis Cole je jedan od poznatijih travel influencera svoju slavu stekao je na YouTube kanalu

FunForLouis gdje danas ima oko 2 milijuna pretplatnika. Njegov sadržaj baziran je na

objavljivanju kratkih video zapisa poznati pod nazivom video blog. Forbes ga je u 2017.

godini imenovao jednim od 10 influencera u svijetu putovanja. Iza njega stoje brojni projekti

od kojih je najistaknutiji Beyond Borders koji se bazira na snimanju dokumentarca tijekom

posjeta svih 7 kontinenata, za projekt je otvoren fond te je ubrzo prikupljeno više od 111000

funti, novac je išao u svrhu postprodukcije i konačnog uređivanja dokumentarca a bio je

financiran od strane njegovih pretplatnika na Youtube-u što je dovoljan pokazatelj

zainteresiranosti ljudi za njegov rad.

Slika 14. Youtube kanal FunForLouis

Izvor: Youtube [Internet] raspoloživo na: https://www.youtube.com/user/FunForLouis [04.08.2018]

Page 27: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

26

4. PRIMARNO ISTRAŽIVANJE

4.1. Metodologija i istraživački uzorak

Za svrhe ovog završnog rada provedeno je istraživanje o tome u kojoj mjeri travel blogovi i

influinceri imaju utjecaj kod odabira turističke destinacije. Instrument koji je korišten za

istraživanje je anketni upitnik koji je napravljen pomoću Google Forms. Za prezentiranje

rezultata je korišten grafički prikaz te deskriptivna statistika. U istraživanje su bili uključeni

svi bez obzira na dob i lokaciju, no ipak je bilo najviše odgovora od strane ispitanika mlađe

dobi. Istraživanje se provodilo u razdoblju od 16. kolovoza do 18. kolovoza te je u njemu

sudjelovalo 73 ispitanika.

4.2. Rezultati istraživanja

U ukupnom uzorku od 73 ispitanika bilo je najviše onih od 18-25 godina njih 93,1%, onih od

26-35 svega 5,6%, te onih starijih od 36 samo 1,4%. Što je pokazatelj da je u anketnom

upitniku velikom većinom sudjelovala mlađa populacija.

Slika 15. Dob ispitanika

Izvor: Istraživanje autora

Page 28: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

27

Veći dio ispitanika činile su žene 79,2% dok su muškarci obuhvaćali 20,8%.

Slika 16. Spol ispitanika

Izvor:Istraživanje autora

Na pitanje koliko često putuju 48,6% ispitanika odgovorilo je da ne putuju često, isto je

toliko ispitanika odgovorilo kako putuju par puta godišnje dok je 2,8% ispitanih odgovorilo

da putuju nekoliko puta mjesečno.

Slika 17. Odgovori na pitanje koliko često putujete

Izvor: Istraživanje autora

Page 29: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

28

Iz slike 17 vidimo da se više od polovice ispitanika njih 61,1% informira prije puta o

destinaciji koju namjeravaju posjetiti, njih 36,1% se informira ali ne u velikoj mjeri dok se

svega 2,8% uopće ne informira.

Slika 18. Odgovori na pitanje informirate li se o nekoj destinaciji prije odluke o

putovanju

Izvor: Istraživanje autora

Najviše ispitanika prilikom posjeta nekoj destinaciji smatra interesantnim krajolik (73,6%) te

kulturu (70,8%) nakon čega slijedi hrana (33,3%) i ljudi (27,8%), jedan ispitanik se izjasnio

kako mu je uz sve navedeno još interesantna povijest i arhitektura.

Slika 19. Odgovori na pitanje što smatrate najinteresantnijim u novim destinacija

Izvor: Istraživanje autora

Page 30: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

29

Na pitanje pratite li objave o nekoj destinaciji prije nego li je posjetite velika većina ispitanika

odgovorilo je potvrdno (83,1%), dok je njih 16,9% odgovorilo da ne prate objave.

Slika 20. Odgovori na pitanje pratite li objave o destinaciji prije nego li je posjetite

Izvor: Istraživanje autora

Kao društvene medije koji pružaju najviše informacija ispitanici su istaknuli Instagram i

Facebook,nakon čega slijede Google + te Youtube, dok je Twitter zastupljen u najmanjoj

mjeri što dokazuje i prethodnu tvrdnju iz rada da u Hrvatskoj i dalje ne postoji dovoljno

zanimanje za tu platformu.

Slika 21. Odgovori na pitanje koje društvene mreže pružaju najviše informacija

Izvor: Istraživanje autora

Page 31: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

30

Na pitanje u kojoj mjeri travel influenceri utječu na mišljenje kod odabira destinacije 44,4%

ispitanika je odgovorilo kako ne utječu uopće, 38,9% se izjasnilo da nekad mogu imati

utjecaja na njihovo mišljenje, dok se njih 16,7% izjasnilo kako oni imaju velik utjecaj.

Slika 22. Odgovori na pitanje u kojoj mjeri travel influenceri utječu na mišljenje

Izvor: Istraživanje autora

Ispitanicima je ponuđeno da odaberu neke od travel influencera koje poznaju sa navedene

liste s koje su većini bili poznati svi navedeni ali ipak u najvećoj mjeri Jack Harries (43,5%) i

Louis Cole (41,3%).

Slika 23. Koji od ponuđenih travel influencera su Vam poznati?

Izvor: Istraživanje autora

Page 32: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

31

Od ponuđenih travel blogova najviše ispitanika je upoznato s Beautiful Destinations(74,2%) i

Living Europe(54,8%) dok je s blogom The Planet D upoznato 25,8%, a s Nomadic Matt

12,9%.

Slika 24. Koje od ponuđenih travel blogova poznajete

Izvor: Istraživanje autora

Ispitanicima je prikazana fotografija poznatog travel blogera Murada Osmann-a te ih je pitano

jesu li sad po prvi put vidjeli takav oblik fotografije od čega je čak 94,4% odgovorilo kako im

ovo nije prvi susret s njom, a samo 5,6% se izjasnilo da je do sad nisu vidjeli.

Slika 25. Je li ovo prvi put da vidite ovakav oblik fotografije?

Izvor: Istraživanje autora

Page 33: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

32

4.3. Kritički osvrt na nalaze istraživanja

Važno je istaknuti kako su u ovom istraživanju sudjelovali samo stanovnici Republike

Hrvatske i to velikom većinom mlađa populacija ponajviše oni u dobi od 18-25 godina za koje

možemo reći i da su najviše informirani što se tiče svijeta društvenih mreža te velik dio

informacija vezanih uz nove destinacije traže upravo pomoći njih. Istaknuli su Instagram,

Facebook i Youtube kao medije koje najviše koriste kako bi pribavili nove informacije prije

posjeta destinaciji. Kako je glavno pitanje ovog upitnika bilo to koliko i u kojoj mjeri

influenceri i blogovi utječu na mišljenja ispitanika dolazimo do zaključka da ih velika većina

poznaje i prati, iako se iz rezultata dalo zaključiti da oni ne utječu na njihovo mišljenje

pomoću ostalih pitanja možemo pomisliti drugačije pošto su se skoro svi ispitanici izjasnili

kako su upoznati s njihovim radom te su im svi ponuđeni inflenceri bili poznati.

U današnje vrijeme su travel influenceri važan dio razvoja marketinške strategije svake

turističke destinacije i možemo reći da predstavljaju puno bolji način promocije od neke

televizijske reklame ili oglasa, upravo zato što se radi o stvarnim ljudima, više od 38,9%

ispitanika je odgovorilo kako oni znaju imati itekakav utjecaj na njih. Za marketere je vrlo

važno odabrati prave ljude koji će ih promovirati na turističkom tržištu, te je također vrlo

važno da prate postojeće trendove i konstantno osmišljavaju nešto novo što će privući ljude.

Iako travel influenceri nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni u Hrvatskoj postoje određene

naznake koje pokazuju da će se to promijeniti pa tako i ovo istraživanje u kojem je utvrđeno

da je većina mladih dobro upućena i poznaje njihov rad.

Page 34: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

33

5. ZAKLJUČAK

U posljednjih nekoliko godina je pojam internet marketing dobio potpuno novo značenje. Sve

više kompanija se odlučuje upravo za ovu vrstu oglašavanja pošto je ona puno brža i jeftinija

od tradicionalnih načina. Zahvaljujući rapidnom razvoju interneta i društvenih medija

informacije se šire velikom brzinom te ljudi vrlo lako mogu doći do svega što ih zanima. Veza

između putovanja i interneta je uža nego ikada, što je očito iz činjenice da su korisnici pod

utjecajem društvenih mreža spremni promijeniti prvotnu namjeru o odabiru vezanom uz

njihovu destinaciju. Zahvaljujući internetu, moguće je pratiti što ljude najviše zanima, koji su

njihovi zahtjevi i potrebe, na što obraćaju najviše pažnje i kakav je njihov interes za pojedine

destinacije i sl. Društvene mreže u turizmu promijenile su način na koji ljudi istražuju,

prikupljaju informacije, donose odluke i dijele svoja iskustva. Prilikom odabira svoje

destinacije, potencijalni gosti koriste društvene mreže kako bi istražili sadržaj, ponudu,

smještaj i korisne savjete drugih turista.

Influenceri i blogovi u velikoj mjeri utječu na ljude te ih oni smatraju izvorom pouzdanih

informacija kojima vjeruju, svemu tome je pomogao povećani rast korištenja društvenih

mreža, ali isto tako i nepovjerenje ljudi u reklamne kampanje. Turističke destinacije na razne

načine suraduju s influencerima nudeći im usluge besplatnog smještaja, hrane, raznih

aktivnosti, a sve kako bi zauzvrat dobili članak ili fotografiju koja ih promovira. Sve je veći

broj novih trendova u području turizma kao npr. mobilni marketing - oglašavanje pomoću

mobilnih aplikacija, pa tako i korištenje ljudi u svrhu promocije destinacije pošto se sve više

ljudi oslanja na recenzije, ocjene, iskustva i mišljenje prijašnjih posjetitelja upravo iz razloga

što ih smatraju vjerodostojnijim izvorom nego one tradicionalne.

Influencer marketing je doživio veliki porast u svijetu, te se i u našoj zemlji sve više njih

odlučuje upravo za ovakvu vrstu oglašavanja. Influencer, zahvaljujući popularnosti koju ima,

posjeduje moć da dopire do velikog broja ljudi te je njegovo mišljenje njima jako bitno,

također to vrijedi i za travel blogove koji nekom svojom objavom mogu zainteresirati veliki

broj ljudi za nekom destinacijom. Influenceri igraju veliku ulogu u word of mouth marketingu

te ih sve više marketera uključuje u svoje kampanje. Pojava influencera uvelike utječe na

marketing kao i na ponašanje potrošača te se stoga očekuje da će influencer marketing u

narednom vremenu biti sve više zastupljen.

Page 35: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

34

Turstičke destinacije odnosno pojedinci koji pružaju turističke usluge, mogu imati velike

koristi od rada s influencerima pošto sve njihove objave na blogovima i društvenim mrežama

svakodnevno vidi velik broj ljudi, iako naizgled djeluju nenametljivi oni ipak u velikoj mjeri

dopiru do mišljenja drugih.

Na završetku rada se može dovesti zaključak kako sve više ljudi podliježe novim trendovima

te koriste društvene mreže za prikupljanje informacija, velik broj njih je upoznat s radom

travel influencera, te veliku većinu i prate. Ne utječu toliko na njihovo mišljenje, ali isto

uzimaju u obzir pozitivne kritike koje su vidjeli prije nego se odluče na posjet destinaciji.

Page 36: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

35

LITERATURA

1. Andrlić, B. (2007): E-marketing implementation in tourism, Poslovna izvrsnost, Vol.1

No.2, str. 87

2. Beautiful Destinations: About, [Internet] raspoloživo na

http://beautifuldestinations.com/ [18.08.2018.]

3. Chernysheva, E., Skourtis, G., Assiouras, I., and Koniordos, M. (2011): Social Media

and Destination Branding: How Mediterranean Tourism Destinations Use Facebook.

Academy of Marketing Conference, Liverpool, UK, str. 5-7

4. Grieve, Bendon, Hundson (2010) [Internet], raspoloživo na:

https://marketing.conference-services.net/resources/327/2342/pdf/AM2011_0423.pdf

[14.05.2018]

5. Harnessing the Power of Social Media Influencers [Internet], raspoloživo na:

https://www.slideshare.net/BBDO/harnessing-the-power-of-social-media-influencers

[23.07.2018.]

6. Klimek, K. (2013): Destination Management Organisations and their shift to

sustainable tourism development. European Journal of Tourism, Hospitality and

Recreation, Vol 4:Issue 2, str. 27 - 47

7. Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing Management. 12th Edition

8. Leblond, J. (2010): Ten must-know email marketing metrics [Internet] raspoloživo na:

http://www.jackleblond.com/ten-must-know-email-marketing-metrics/ [14.06.2018]

9. Miller, M. (2011): The Ultimate Web Marketing Guide, Pearson Education

10. OReilly, T.( 2007): What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the

Next Generation of Software.

11. Travel Advisor [Internet] rasploživo na: https://www.travel-advisor.eu/influenceri-

nova-snaga-hotelskog-marketinga/ [23.07.2018]

12. Viet Hung, N., Zhuochuan, W. (2011): Practice of Online Marketing with Social

Media in Tourism Destination Marketing - The case study of VisitSweden, Sweden.

Södertörns University, Department of Business Studies, Master Program in Tourism

Studies, Master’s dissertation. Huddinge

13. Wikipedia [Internet] raspoloživo na:

https://hr.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvena_mre%C5%BEa [20.06.2018.]

Page 37: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

36

14. Wikipedia [Internet], raspoloživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/YouTube

[18.07.2018.]

15. Wikipedia [Internet], raspooživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Twitter

[19.07.2018.]

16. Wikipedia [Internet], raspooživo na: https://hr.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor

[19.07.2018.]

Page 38: DOPRINOS BLOGOVA PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

37

SAŽETAK

Društvene mreže su uvelike promjenile trendove u turizmu zbog toga se ovaj završni rad

fokusira upravo na ulogu e-marketinga u oglašavanju. U radu se obraduju teorijske spoznaje

iz područja e-marketinga te najnoviji trendovi u turizmu. Pomoću anketnog upitnika istražen

je utjecaj travel blogova i influencera prilikom odabira turističke destinacije. Zahvaljujući

njima danas je putem interneta moguće promovirati turističke destinacije, razne atrakcije i

pružati informacije velikom brzinom.

Ključne riječi: e-marketing, travel blog, influenceri

SUMMARY

Social networks have largely changed tourism trends, so this thesis focuses on the role of e-

marketing in advertising. The thesis deals with theoretical knowledge in the field of e-

marketing and the latest trends in tourism. The survey questionnaire investigated the influence

of travel blogs and influencers when choosing a tourist destination. Thanks to them today, it is

possible to online promote tourist destinations, various attractions and provide information at

high speed.

Key words: e-marketing, travel blog, influencers